Σατσδρομική Διεύθσνζη (και Fax) - Γραθείο, Εργαζηήριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο"

Transcript

1 Βιογπαθικό Σημείυμα Όνομα / Σίηλος Σατσδρομική Διεύθσνζη Κυνζηανηίνορ Γ. Μπιλιαδέπηρ Kαθηγηηής Επιζηήμης και Σετνολογίας Σροθίμφν - Υημεία και Φσζικοτημεία Σροθίμφν Δπγαζηήπιο Χημείαρ Βιοσημείαρ Τποθίμυν, Τομέαρ Δπιζηήμηρ και Τεσνολογίαρ Τποθίμυν, Τμήμα Γευπονίαρ, Σσολή Γευπονίαρ, Γαζολογίαρ και Φςζικού Πεπιβάλλονηορ, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 235, Θεζζαλονίκη Tηλ. web site: (και Fax) - Γραθείο, Εργαζηήριο ποσδές 1. Πηπρίν Γεσπνλίαο, Α.Π.Θ. (άξηζηα, 9.0), Σκήκα Γεσπνλίαο, Α.Π.Θ., Μ.Sc. Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Παν/μιο Saskatchewan, Saskatoon, Καναδάρ, (Thesis: Acid and Enzymic Hydrolysis of Smooth Pea and Wheat Starches). 3. Ph.D. Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Παν/μιο Saskatchewan, Saskatoon, Καναδάρ, (Thesis: Physicochemical Studies on Legume Starches). Aπαζτόληζη : Έκκηζζνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο (Research Associate), National Research Council of Canada, Saskatoon, Canada : Δπηζθέπηεο εξεπλεηήο (Visiting scientist), Dept. of Food Science and Technology, Παλ/κην Davis, California, USA : Χξνκίζζηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο, ρνιή Σερλνιόγσλ Γεσπνλίαο, Σ.Δ.Η. Λάξηζαο (παξάιιεια κε ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία) : Research Scientist, Σκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Πξντόλησλ, Kraft-General Foods, Cobourg, Οntario, Canada : Adjunct Professor, Dept. Food Science, University of Guelph, Ontario, Canada : Assistant Professor, Dept. of Food Science, Univ. of Manitoba, Canada : Associate Professor, Dept. of Food Science, Univ. of Manitoba, Canada : Adjunct Professor, Dept. of Food Science, Univ. of Manitoba, Canada : Aλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σνκέαο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Γεσπνληθή ρνιή, Α.Π.Θ : Καζεγεηήο, Σνκέαο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Γεσπνληθή ρνιή, 1

2 Α.Π.Θ : Adjunct Professor, Mediterranean Agronomic Institute of Chania- CIHEAM, Υαληά, Κξήηε : Γηεπζπληήο Σνκέα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Γεσπνληθή ρνιή, Α.Π.Θ : Γηεπζπληήο Δξγαζη. Υεκείαο θαη Βηνρεκείαο Σξνθίκσλ, Γεσπνληθή ρνιή, Α.Π.Θ : Γηεπζπληήο Δξγαζη. Tερλνινγίαο Γάιαθηνο, Γεσπνληθή ρνιή, Α.Π.Θ (Ηαλ. Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ζην Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, Σκήκα Μάτνο) : Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ, Λεκεζόο, Κύπξνο : Γηεπζπληήο Σνκέα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Σκήκα Γεσπνλίαο, Α.Π.Θ. Τποηροθίες - βραβεία - διακρίζεις Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ): , , , , Μεηαπηπρηαθέο ππνηξνθίεο, Univ. of Saskatchewan, Canada, , , , Research Associateship, National Research Council of Canada (NRC), Βξαβείν εξεπλεηηθνύ έξγνπ, Natural Sciences category, Univ. of Manitoba, Canada, Σηκεηηθή δηάθξηζε ( Outstanding achievement in Research, Scholarly Work and other Creative Activities category ), Univ. of Manitoba, Canada, Γηάθξηζε από ην Institute for Scientific Information (ISI-Thomson Scientific) γηα αλαγλώξηζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ από άιινπο εξεπλεηέο θαη θαηαρώξεζε ζηελ νκάδα ησλ << highly-cited researchers >> (πεξίπνπ δηαθνζίσλ πελήληα επηζηεκόλσλ παγθνζκίσο) ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ (website : Σηκεηηθή βξάβεπζε από ην Σκήκα Γεσπνλίαο γηα ηε Γηεζλή αλαγλώξηζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ θαη ηελ εμαίξεηε ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε ηεο Γεσπνλίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φεβξ ην 77th Annual Meeting of American Association of Cereal Chemists, September 19-23, 1992, Minneapolis, MN, ε εξγαζία κε ηίηιν Characterization of starch networks by small strain dynamic rheometry (Biliaderis, C.G.) απέζπαζε ην 1993 Corn Refiners Association Award (CRA-AACC) for Outstanding Paper ζηελ θαηεγνξία ησλ Τδαηαλζξάθσλ Σξνθίκσλ. 1 ν Βξαβείν αλαξηεκέλεο εξγαζίαο (poster) ζην 7 th Conference of Gums and Stabilizers for the Food Industry, July 12-16, 1993, North East Wales, Wrexham, UK., ε εξγαζία ησλ Cui, W., Eskin, N.A.M. and Biliaderis, C.G. κε ηίηιν Yellow mustard mucilage: chemical structure and rheological properties. 2 ν Βξαβείν ηεο Α Δλόηεηαο κε ρξεκαηηθό έπαζιν [κέιε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο: Βατθνύζε Υαξίθιεηα (ππνςεθ. δηδάθηoξαο), Μπηιηαδέξεο Κσλ/λνο θαη Κνπηζνπκαλήο Κσλ/λνο] ζην 2 ν Γηεζλέο πλέδξην Δπηζηήκεο θαη Γηαηξνθήο 2 νο Γηεζλήο Γηαγσληζκόο Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ηνπ Ηδξύκαηνο Α. Γαζθαιόπνπινο ζε ζέκαηα : Α/ Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ Β/Δπηζηήκεο Γηαηξνθήο Γηαηξνθήο θαη Τγείαο, 9 Απξηιίνπ 2009, Αζήλα, ε εξεπλεηηθή κειέηε κε ηίηιν Αλάπηπμε ελόο πξνηύπνπ κηθξνβηαθνύ ρξνλν-ζεξκνθξαζηαθνύ δείθηε (Time Temperature Ηndicator, TTI) γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο πνηόηεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 1 ν Βξαβείν (κε ρξεκαηηθό έπαζιν) θαιύηεξεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο από ηελ ππνςήθηα δηδάθηνξα Μ. Σδνπκάθε (ππό ηελ επίβιεςή κνπ) ζην 5 th European Workshop on Food Engineering and Technology (Valencia, Spain) θαη εηδηθόηεξα ζηνλ Δπξσπατθό Γηαγσληζκό ππνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ ζηε ζεκαηηθή πεξηνρή "Food Engineering - Food Technology" - Julius Maggi Research Award , ν νπνίνο δηνξγαλώζεθε από ην European Federation of Chemical Engineering (EFCE) θαη ην European Federation of Food Science and Technology (EFFoST), 23 March, ν Βξαβείν αλαξηεκέλεο εξγαζίαο (poster) ζην International Conference on Environment, Health and Industrial Biotechnology, BioSangam-2013, November 21-23, Allahabad, India, ε εξγαζία ησλ Bosnea, L., Fanourakis, S., Moschakis, T., Biliaderis, C.G. κε ηίηιν Whey protein - gum arabic 2

3 coacervates as microencapsulation matrix for L. paracasei: Effect of biopolymer composition on cell viability. Αssociate Editor ηνπ πεξηνδηθνύ Bioactive Carbohydrates and Dietary Fiber, 2013 Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο έθδνζεο (editorial board) ηνπ πεξηνδηθνύ Carbohydrate Polymers, Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο έθδνζεο (editorial board) ηνπ πεξηνδηθνύ Journal of Food Protection, Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο έθδνζεο (editorial board) ηνπ πεξηνδηθνύ International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2010 Αλαπιεξσηήο Δζληθόο Δθπξόζσπνο (Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ) ζηελ Δπξώπε γηα ηελ «Οινθιήξσζε θαη Δλίζρπζε ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Έξεπλαο», Γ.Γ.Δ.Σ Δπηζθέπηεο εξεπλεηήο (κε πξόζθιεζε) ζην Osaka National Research Institute (Iαπσλία), Invitation of AIST Guest Researcher for FY 1998, Ηαλ-Φεβξ Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ζην Jiangnan University (Wuxi, Jiangsu) - School of Chemical and Materials Engineering θαη ζην Nanchang University (Nanchang, Jiangxi) State Key Laboratory of Food Science and Technology -, Κίλα, Nνέκβξηνο 2012 θαη Μάηνο 2014 (κε πξόζθιεζε γηα δηαιέμεηο). Μέινο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο (Functional Food and Nutraceutical Advisory Board) ηεο εηαηξίαο Forbes Medi-Tech Inc., Vancouver B.C., Canada, Kξηηήο ππνηξνθηώλ Marie Curie Fellowships, 5 ν Eπξσπατθό πιαίζην έξεπλαο, Food Safety and Food Technology, , Βξπμέιιεο, Noεκβ Eμσηεξηθόο θξηηήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ηνπ 5 νπ Eπξσπατθνύ πιαηζίνπ έξεπλαο ζηελ θαηεγνξία Food Safety and Food Technology ( ), Βξπμέιιεο, Γεθ Δμσηεξηθόο θξηηήο (External examiner, Rapporteur) δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ Παλεπηζηεκίσλ αιινδαπήο: - Δ. Armstrong, Identification, distribution and partial characterization of wheat starch-associated proteins, University of Ottawa, Ottawa, Canada. - P.R. Bhirud, Moisture dependence of thermal inactivation kinetics of wheat germ lipoxygenase, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada. - V. Singh, Studies on modified starches, University of Mysore, Karnataka, India. - E. Svensson, Crystalline properties of starch, Lund University, Lund, Sweden. - K. Jouppila, Crystallization of amorphous carbohydrates: studies on lactose and starch, University of Helsinki, Helsinki, Finland. - F. Tufvesson, On the two forms of amylose-lipid complexes, Lund University, Lund, Sweden. - E. Chiotelli, Influence de la Formulation sur le Comportement Thermomechanique de l amidon, Universite de Bourgogne, ENSBANA, Dijon, France. - Md. K. Haque, Crystallization in amorphous lactose-protein systems, The National University of Ireland, Cork, Ireland. - P. Fustier, Influence des fractions de mouture de blé tendre (farine patente, de coupure et basse) sur les propriétés rhéologiques des pâtes et caractéristiques des biscuits, Universite Laval, Quebec City, Canada. - R. Talja, Preparation and characterization of potato starch films plasticized with polyols, University of Helsinki, Helsinki, Finland. - A. Ellis, Manufacture and characterization of marine polysaccharide microgels for food applications, University College Dublin, Dublin, Ireland. - R. Kivelä, Non-enzymatic degradation of (1 3)(1 4) - β-d-glucan in aqueous processing of oats, University of Helsinki, Helsinki, Finland. - N. Sharafbafi, Structuring properties of beta glucan in dairy gels: control of phase separation, University of Guelph, Guelph, Canada. - J. Sibakov, Processing of oat dietary fibre for improved functionality as a food ingredient, Aalto University, Espoo, Finland. - L. Mao, Novel structured emulsions for delivering of food flavours, University College Cork (UCC), Cork, Ireland. Eθιεγκέλν Σαθηηθό Μέινο ηεο Διιεληθήο Γεσξγηθήο Αθαδεκίαο ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ Σξνθίκσλ, Αζήλα, Μάτνο

4 Διδακηική εμπειρία : Μεηαπηπρηαθά καζήκαηα, Univ. of Manitoba, Canada - Advanced Food Science and Technology. - Food Carbohydrates : Πξνπηπρηαθά καζήκαηα, Σκήκα Γεσπνλίαο, Α.Π.Θ. (Tνκέαο Δπηζη. Σερλνι. Σξνθίκσλ) - Υεκεία Tξνθίκσλ ( ). - Υεκεία Tξνθίκσλ Η θαη Υεκεία Tξνθίκσλ ΗΗ ( ). - Φπζηθνρεκεία Tξνθίκσλ ( ). - Αλάιπζε Σξνθίκσλ ( ) (ζπλδηδαζθαιία). - Aξρέο Δπεμεξγαζίαο θαη πληήξεζεο Σξνθίκσλ ( ). - Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Eπεμεξγαζίαο θαη πληήξεζεο Σξνθίκσλ ( ). - εκηλάξηα ζηελ Δπηζηήκε Σξνθίκσλ ( ) (ζπλδηδαζθαιία) : Μεηαπηπρηαθά καζήκαηα, Σκήκα Γεσπνλίαο, Α.Π.Θ. (Tνκέαο Δπηζη. Σερλνι. Σξνθίκσλ) - Πξνρσξεκέλα Mαζήκαηα Φπζηθνρεκείαο Σξνθίκσλ. - Πξνρσξεκέλα Μαζήκαηα Υεκείαο θαη Βηνρεκείαο Σξνθίκσλ (ζπλδηδαζθαιία). - Δλόξγαλε Αλάιπζε Σξνθίκσλ (ζπλδηδαζθαιία) : Μεηαπηπρηαθά καζήκαηα, Σκήκα Υεκείαο, Α.Π.Θ. - Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ (ζπλδηδαζθαιία) : Μεηαπηπρηαθά καζήκαηα, Food Quality Management Program ζην Μediterranean Agronomic Institute of Chania, (M.A.I.Ch.), Υαληά, Κξήηε: - Advances in Fruit Processing and Technology ( ). - Predictive Modelling of Food Quality ( ). - Advanced Food Chemistry ( ). - Physical Properties and Shelf-life of Foods ( ). - Trends in food processing-preservation technologies ( ). - Functional Foods and Bioactive Ingredients ( ). Διοικηηική εμπειρία - μέλος επιηροπών Πανεπιζηημιακό επίπεδο - Α.Π.Θ. * Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ( ) θαη * Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Υεκείαο θαη Βηνρεκείαο Σξνθίκσλ, Γεσπνληθή ρνιή, Α.Π.Θ., έσο ζήκεξα. * Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Γάιαθηνο, Γεσπνληθή ρνιή, Α.Π.Θ., έσο ζήκεξα. * Δθιεγκέλν ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ Γηνηθήζεσο θαη Γηαρεηξίζεσο ηνπ Αγξνθηήκαηνο ηνπ Α.Π.Θ. ( ). * Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ( ). * Πξόεδξνο ηεο Δ.Μ.Δ. ηνπ Σνκέα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ( ). * Αλαπιεξσηήο ππεύζπλνο πξνγξάκκαηνο Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. Aπνηίκεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Δξεπλεηηθνύ έξγνπ θαη Παξερνκέλσλ Τπεξεζηώλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Π.Θ., * Δθιεγκέλνο εθπξόζσπνο (ηαθηηθό κέινο) ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ Α.Π.Θ. ( ). * Δθιεγκέλνο εθπξόζσπνο (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ Α.Π.Θ. ( ). * Δθιεγκέλν αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ Γηνηθήζεσο θαη Γηαρεηξίζεσο ηνπ Αγξνθηήκαηνο ηνπ Α.Π.Θ. ( ). * πληνληζηήο ηεο Οκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (ΟΜ.Δ.Α.) ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ έξγνπ ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο, Α.Π.Θ. (πεληαεηία ). 4

5 * Δθιεγκέλνο εθπξόζσπνο ηνπ Σνκέα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο / Γεσπνληθήο ρνιήο ( , θαη ). Άλλερ διοικηηικέρ θέζειρ - Μέλορ επιηποπών * Πξόεδξνο ηνπ Canadian Prairie section ηνπ Αmerican Association of Cereal Chemists, * Μέινο Δπηηξνπήο ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Έξεπλαο (National Research Council of Canada) γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ρξεκαηνδόηεζε εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ζηξαηεγηθνύ ραξαθηήξα, * Μέινο επηακεινύο επηηξνπήο πνπ ζπλέηαμε θαη ππέβαιε ζην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο ππόκλεκα γηα ηε ράξαμε εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγηθήο έξεπλαο (1995). * Αληηπξόεδξνο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (Scientific Committee) ηνπ 10 νπ International Cereal & Bread Congress, Porto Carras, Υαιθηδηθή, 9-12 Ηνπλίνπ, * Mέινο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο πξνγξάκκαηνο ππνηξνθηώλ Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο (Η.Κ.Τ.), * Μέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.), * Mέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. (Δ..Δ.Σ.), * Μέινο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ζηελ «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ» ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (δηεηία ). * Αμηνινγεηήο ηνπ έξγνπ «Αλακόξθσζε Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ Γ.Π.Α., Τπ. Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Οθη * Αμηνινγεηήο ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Ακπεινπξγία - Οηλνινγία» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ Γ.Π.Α., (πεξίνδνο ), Απγ * Πξόεδξνο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ 3 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Γηαζθάιηζεο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ (Γ.Δ.Γ.Τ.Σ.): ύγρξνλεο αληηιήςεηο αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο ηξνθίκσλ: Ζ ζύγθιηζε ησλ επηζηεκώλ, 4-6 Ηνπλίνπ, 2010, Θεζζαινλίθε. * Μέινο πεληακεινύο επηηξνπήο (Τπνπξγηθή Απόθαζε) γηα ηελ επηινγή Γεληθνύ Γηεπζπληή ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (Δ.Φ.Δ.Σ. Ν.Π.Γ.Γ.), Ηνπι. 2011, Αζήλα. Ερεσνηηικά ενδιαθέρονηα Υεκεία θαη θπζηθνρεκεία πνιπζαθραξηηώλ θπηηθήο θαη κηθξνβηαθήο πξνέιεπζεο. Ρενινγία θαη ζεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο ηξνθίκσλ, ζπζηαηηθώλ ηνπο θαη πιηθώλ ζπζθεπαζίαο. Υεκηθέο, βηνρεκηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο κεηαβνιέο ηξνθίκσλ ή ζπζηαηηθώλ ηνπο σο ζπλέπεηα δηεξγαζηώλ κεηαβνιηζκνύ θαη κεζόδσλ επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο. Φπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο θαη εθαξκνγέο εδώδηκσλ κεκβξαλώλ θαη επηθαιύςεσλ από βηνπνιπκεξή (αληηκηθξνβηαθή δξάζε) ζε ζπζηήκαηα ηξνθίκσλ. Μειέηε πξντόλησλ γάιαθηνο ρακειήο ιηπνπεξηεθηηθόηεηαο θαη ξενινγία δπκνύκελσλ πξντόλησλ γάιαθηνο. ρέζεηο κνξηαθήο θηλεηηθόηεηαο ζε άκνξθα ζπζηήκαηα ηξνθίκσλ (ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο λεξνύ ή θαηεςπγκέλα πξντόληα) θαη ζηαζεξόηεηαο (εκπνξηθό όξην δσήο) ηνπ πξντόληνο. Κηλεηηθέο κειέηεο ζηαζεξόηεηαο θπζηθώλ ρξσζηηθώλ θαη άιισλ βηνελεξγώλ ζπζηαηηθώλ ζε ηξόθηκα. Βηνιεηηνπξγηθά ηξόθηκα - βηνελεξγά ζπζηαηηθά (ζρεδηαζκόο λέσλ πξντόλησλ, ζηαζεξόηεηα, βηνινγηθή δξάζε). Μειέηεο πξνζδηνξηζκνύ ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντόλησλ. πζηήκαηα δηαζπνξάο ειαίνπ-λεξνύ κε ηξνπνπνηεκέλεο δηεπηθάλεηεο ραξαθηεξηζκόο, θπζηθέο ηδηόηεηεο θαη ζηαζεξόηεηα. 5

6 Ερεσνηηική επίβλευη - καθοδήγηζη University of Manitoba (Καναδάρ) ( ): Eπηβιέπσλ ζε ηπειρ postdoctoral fellows (J. Michniewicz, J. Zawistowski, H. Liu), επηβιέπσλ θαζεγεηήο γηα ηελ εθπόλεζε δύο Ph.D. (Β. Βarl, M. Izydorczyk) θαη ζπλεπηβιέπσλ θαζεγεηήο γηα ηελ εθπόλεζε ενόρ Ph.D. (W. Cui), επηβιέπσλ θαζεγεηήο εννέα M.Sc. (G. Galloway, R. Swan, M. Khan, M. Izydorczyk, H. Seneviratne, O. Rattan, R. Fedeniuk, D. Prokopowich, N. Edwards) δηαηξηβώλ. Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ ( ): Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο έξι διδακηοπικών διαηπιβών (Α. Λαδαξίδνπ, Δ. Kristo, X. Βατθνύζε, A. Skendi, Μ. Σδνπκάθε, Κ. Εελνβηάδνπ) θαη εννέα μεηαπηςσιακών διαηπιβών (Α. Μαπξόπνπινο, Γ. έξξεο, Α. Λαδαξίδνπ, Υ. Βατθνύζε, Π. Βνιηθάθεο, Β. Κνληνγηώξγνο, Α. εξαθεηκίδνπ, Α. Μαξηλνπνύινπ, Κ. Κξεηηθνπνύινπ) ζηνλ Σνκέα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο. πλεπηβιέπσλ δύο μεηαπηςσιακών διαηπιβών (M. Hξαθιή ζην Σκήκα Υεκείαο θαη Υ. Μαξαληέινπ ζην Σκήκα Φπζηθήο). Eπηβιέπσλ ζε ηπειρ μεηαδιδάκηοπερ (Α. Λαδαξίδνπ, Θ. Μνζράθε, Λ. Μπνζλέα). Μediterranean Agronomic Institute of Chania (M.A.I.Ch.) ( ): Δπηβιέπσλ (F. Youssef, T. Diab, E. Romeigh, G. Gradinaru, A. Skendi, E. Kristo, N. Lakhadara, A. Xhufi, A. Avanoglou) ή ζπλεπηβιέπσλ (K. Selim,) θαζεγεηήο γηα ηελ εθπόλεζε δέκα M.Sc. διαηπιβών. Μεηαπηςσιακοί Φοιηηηέρ - Tίηλοι Γιαηπιβών (M.Sc., Ph.D.) Όνομα Μεηπη. Φοιηηηή G.I. Galloway Β. Barl R.S. Swan M.A. Khan M.S. Izydorczyk H.D. Seneviratne O.S. Rattan R. Fedeniuk M.S. Izydorczyk D.J. Prokopowich W. Cui N. Edwards F. Youssef Κ. A.- H. Selim T. Diab Tίηλοι Γιαηπιβών A thermal and structural analysis of amylose-lipid complexes, p.148. (co-supervised with D. W. Stanley, Dept. of Food Science, Univ. of Guelph) Chemical pretreatments and enzymic hydrolysis of corn husk lignocellulosics, p Chemical and functional properties of commercial starch hydrolysis products: a polymeric perspective, p Ultrafiltered and diafiltered skim milk retentates in yogurt making : composition, physical properties and sensory evaluation, p Comparison of water-soluble pentosans from various wheat flours, p Supermolecular structure and properties of glycerol monostearate - amylose complexes, p Structure and properties of water- soluble arabinoxylans from flours of Canada Western Red Spring wheats, p Compositional analysis and physical properties of water soluble polysaccharides from linseed, p Studies on structure and physicochemical properties of wheat endosperm arabinoxylans, p Effect of polyhydroxy compounds on the thermal and mechanical properties of ageing starch gels, p.133. Characterization of the structure and physical properties of yellow mustard (Sinapis alba L.) polysaccharides (co-supervised with N.A.M. Eskin, Dept. of Foods and Nutrition, Univ. of Manitoba), p Textural properties of cooked pasta as assessed by dynamic rheometry and Instron universal testing machine, p Polysaccharide production using a non-pigmented strain of Aureobasidium pullulans with different fermentation systems, p Degradation of encapsulated saffron carotenoids in amorphous polymer matrices (co-supervised with M. Tsimidou, Lab. of Food Chemistry, Dept. Chemistry, Aristotle Univ.), p Physicochemical properties and function of pullulan edible films and coatings, p Μεηαπη. Ππόγπαμμα Έηορ M.Sc Ph.D M.Sc M.Sc M.Sc M.Sc M.Sc M.Sc Ph.D M.Sc Ph.D M.Sc M.Sc M.Sc M.Sc A. Mαπξόπνπινο Μειέηε κεραληθώλ ηδηνηήησλ θαη θξπζηάιισζεο πιαζηηθνπνηεκέλσλ Μεηαπη

7 Α. Λαδαξίδνπ Γ. έξξεο E. A. Romeigh Α. Skendi E. K. Kristo G. Gradinaru X. Bατθνύζε Π. Βνιηθάθεο N. Lakhadara Α. Λαδαξίδνπ A. Xhufi Β. Κνληνγηώξγνο Δ. Kristo A. Avanoglou Α. εξαθεηκίδνπ X. Bατθνύζε Α. Skendi A. Μαξηλνπνύινπ K. Kξεηηθνπνύινπ Μ. Σδνπκάθε Κ. Εελνβηάδνπ X. Mαξαληέινπ πνιπζαθραξηηώλ, ζει. 124 Φπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο πιαζηηθνπνηεκέλσλ κηγκάησλ πνπιινπιάλεο - ακύινπ ζηελ πεξηνρή ηεο παιώδνπο κεηάπησζεο, ζει Κηλεηηθή απνηθνδόκεζεο κηθξνελζπιαθσκέλσλ θπζηθώλ ρξσζηηθώλ ζε άκνξθα πιηθά, ζει The use of fat replacers in low-fat white brine cheese products: proteolysis, sensory properties and texture attributes, p Structural aspects and rheological properties of the β-glucans from two greek oat cultivars, p Modelling of rheological responses and microbiological growth on milk fermentation with mixed cultures of L. delbrueckii subsp. bulgaricus Y 6.15, Streptococcus thermophilus Y and Lactobacillus paracasei subsp. paracasei B117, p Thermal stability of Hibiscus sabdariffa L. anthocyanins in solution and in dry state, p. 99. Απνκόλσζε, κνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ξενινγηθέο ηδηόηεηεο πδαηνδηαιπηώλ β-γιπθαλώλ θξηζαξηνύ, ζει Αλάπηπμε ιεπθνύ ηπξηνύ άικεο ρακειήο ιηπνπεξηεθηηθόηεηαο κε ηελ πξνζζήθε ζπκππθλώκαηνο β-γιπθάλεο από βξώκε, ζει Structural and rheological aspects of water-soluble β-glucans from different barley and oat cultivars, p. 97. ρέζεηο δνκήο θαη ηδηνηήησλ πνιπζαθραξηηώλ ζε ζπζηήκαηα ρακειήο θαη πςειήο ζπγθέληξσζεο δηαιύηε, ζει Oleuropein: Novel approaches for the optimal extraction and purification from olive leaves. Stability in juice model systems, p. 74. Δπίδξαζε β-γιπθαλώλ δεκεηξηαθώλ ζηε ξενινγία θαη ζηαζεξόηεηα o/w γαιαθησκάησλ, ζει Φπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο ζύλζεησλ εδώδηκσλ κεκβξαλώλ από πδξνθνιινεηδή, ζει Solubility and crystallization behaviour of phytosterols in corn oil, ζει. 64. Μειέηε ελζσκάησζεο β-γιπθαλώλ βξώκεο ζηα θπζηθνρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά δπκώκελσλ πξντόλησλ γάιαθηνο κε θαιιηέξγεηα γηανύξηεο θαη δύν πξνβηνηηθώλ ζηειερώλ ηνπ γέλνπο Lactobacilus, ζει Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θηλεηηθώλ κεζόδσλ εθηίκεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ζει Γνκή θαη ιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηεο κε-πεπηώλ πνιπζαθραξηηώλ από δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο ζηηεξώλ, ζει Δπίδξαζε δηεξγαζηώλ αξηνπνίεζεο θξηζαξέληνπ θξεηηθνύ παμηκαδηνύ ζηα κνξηαθά θαη θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ β-γιπθαλώλ, ζει Μειέηε ζπζηεκάησλ θξπνπεθηώλ από πδξνθνιινεηδή σο θνξείο εγθιεηζκνύ βηνελεξγώλ ζπζηαηηθώλ, ζει. 107 Γνκή θαη ιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηεο ζπζηεκάησλ δηαζπνξάο λαλνθξπζηάιισλ ρηηίλεο, ζει πζηήκαηα πδξνθνιινεηδώλ σο θνξείο εγθιεηζκνύ ζπζηαηηθώλ κε ιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηεο, ζει Παξαζθεπή, ραξαθηεξηζκόο θαη θπζηθέο ηδηόηεηεο Ναλνθξπζηάιισλ θπηηαξίλεο. Δθαξκνγέο ζε ζπζηήκαηα δηαζπνξάο θαη κεκβξάλεο βηνπνιπκεξώλ (ζπλεπηβιέπσλ κε ηνλ Καζ.. Λνγνζεηίδε, Σκήκα Φπζηθήο, Α.Π.Θ.), ζει Μεηαπη. Μεηαπη Μ.Sc Μ.Sc M.Sc M.Sc Μεηαπη. Μεηαπη M.Sc Γηδαθηνξηθή 2003 M.Sc Μεηαπη. Γηδαθηνξηθή Μ.Sc Μεηαπη. Γηδαθηνξηθή Γηδαθηνξηθή Μεηαπη. Μεηαπη. Γηδαθηνξηθή Γηδαθηνξηθή Μεηαπη Eρεσνηηικά Προγράμμαηα Thermal properties and chemistry of enzymic corn starch hydrolyzates, (Agriculture Canada). 7

8 Environment - induced physico-chemical behavior of starch, (National Research Council of Canada, N.R.C.). Food Rheometer (equipment grant), 1986 (N.R.C.). Development of thermogravimetric analysis for food and other agro-chemical systems, 1986 (Univ. of Manitoba). Structure - functional property relationships of food carbohydrates, (N.R.C.). Wheat pentosans in relation to breadmaking quality of wheat, (N.R.C.). Canola oil sediment: origin and mechanism of formation, (N.R.C.). Structure - functional property relationships of food carbohydrates, (N.R.C.). Flaxseed Gum: Extraction, Purification, Properties and Applications (The Flax Council of Canada). ύκπινθα ακύινπ-ιηπηδίσλ: επίδξαζε κήθνπο αιπζίδαο θαη πγξνζεξκηθώλ ζπλζεθώλ ζην ζρεκαηηζκό, κνξθνινγία θαη ζεξκνδπλακηθή ζηαζεξόηεηα ησλ ζπκπιόθσλ, 1995 (Γ.Γ.Δ.Σ.). Enhancement of quality of food and related systems by control of molecular mobility, shared cost RTD FAIR CT , (Δ.U.). Dispersion stability of phytosterols in aqueous media, 2000 (Forbes Medi-Tech Inc.). Υαξαθηεξηζκόο θαη κειέηε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηδηνηήησλ ηεο βηνηερλνινγηθά παξαζθεπαδόκελεο μαλζάλεο θαη πνπιινπιάλεο. (ΠΔΝΔΓ 99ΔΓ601), (Γ.Γ.Δ.Σ.). Design of foods with improved functionality and superior health effects using cereal beta-glucans, shared cost RTD QLRT , (E.U.). Παξαγσγή γαιαθηηθνύ νμένο θαη δειάλεο από κειάζζα θαη ζπλζεηηθά ππνζηξώκαηα (ΠΑΒΔ 2000, κε ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο Α.Δ.), (Γ.Γ.E.T.). Γείθηεο πνηόηεηαο ζηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά θαη πξντόληα δύκεο, 2002 (Γεληθή Σξνθίκσλ Α.Δ.). Έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα θαη βηνελεξγά ζπζηαηηθά, (Γεληθή Σξνθίκσλ Α.Δ.). Αξηνπνίεζε ξπδάιεπξνπ ειεύζεξνπ γινπηέλεο κε ηε ρξήζε παξαγώγσλ θπηηαξίλεο θαη άιισλ πδξνθνιινεηδώλ γηα ηνπο πάζρνληεο από θνηιηνθάθε, (Γ.Γ.E.T.). Mειέηε δνκήο θαη ηδηνηήησλ κε-πεπηώλ πνιπζαθραξηηώλ από ζηηεξά γηα ηελ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθώλ ηξνθίκσλ θαη αξηνζθεπαζκάησλ κε βηνιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηεο, (ΠΤΘΑΓΟΡΑ, Τπ. Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ). Αλάπηπμε θαη βηνινγηθή αμηνιόγεζε λένπ βηνιεηηνπξγηθνύ ηξνθίκνπ (θξπζηαιιηθνύ δειέ) κε Sideritis euboea (ηζάη ηνπ βνπλνύ) θαη fructo-oligosaccharides (FOS) γηα θαηαλάισζε από ελήιηθα άηνκα (25+), , ΠΑΒΔΣ-2005 κε ΓΗΧΣΖ Α.Δ. (05 ΠΑΒ 363, Γ.Γ.E.T.). Υξήζε εδώδηκσλ κεκβξαλώλ (edible coating) γηα βειηίσζε εκθάληζεο θαη δηαηήξεζεο εμαγώγηκσλ νπσξνθεπεπηηθώλ πξντόλησλ (θεξαζηνύ θαη ζπαξαγγηνύ), , ΠΑΒΔΣ-2005 κε CROM KESIDIS Α.Δ. (05 ΠΑΒ 189, Γ.Γ.E.T.). ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε λέσλ βηνιεηηνπξγηθώλ ηξνθίκσλ γηα ελήιηθεο (ειηθία 40+) κε βάζε ηα ππάξρνληα θπηηθά εθρπιίζκαηα ηεο δηεζλνύο αγνξάο, , Γηεζλήο πλεξγαζία ζηε Βηνκεραληθή Έξεπλα θαη Γξαζηεξηόηεηεο Αλάπηπμεο ζε Πξν-Αληαγσληζηηθό ηάδην, ΓΔΒΠΡΟ-2005 κε ΓΗΧΣΖ Α.Δ. (05ΓΔΒΠΡΟ-100, Γ.Γ.E.T.). Solubility and Crystallization behavior of phytosterols and phytosterol-oil blends, (Forbes Medi- Tech Inc, Canada). Μειέηε δνκήο θαη ηδηνηήησλ β-γιπθαλώλ θξηζαξηνύ θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ παξαγσγή θξηζαξέληνπ παμηκαδηνύ, 2008 (Κπιηλδξόκπινη Κξήηεο Α.Δ). Δθηίκεζε δηεξγαζηώλ πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο δύν λέσλ πξντόλησλ «ηαρίλη κε κέιη», (ΑΣΣΗΚI PΗΣΣΑ S.A.). Φπζηθνρεκηθέο κειέηεο ζε ζπζηήκαηα ειεγρόκελεο απειεπζέξσζεο βηνελεξγώλ νπζηώλ, , Τπνθ. Γηδάθησξ Κ. Εελνβηάδνπ, «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Δξεπλεηηθό Υξεκαηνδνηνύκελν Έξγν: Ζξάθιεηηνο ΗΗ (Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ). Φπζηθνρεκηθέο κειέηεο κηθηώλ ζπζηεκάησλ πδξνθνιινεηδώλ θαη εθαξκνγέο ζηα ηξόθηκα, , Τπνθ. Γηδάθησξ Μ. Σδνπκάθε, «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Δξεπλεηηθό Υξεκαηνδνηνύκελν Έξγν: Ζξάθιεηηνο ΗΗ (Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ). Μειέηε Αμηνιόγεζεο ησλ Γηαηξνθηθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ησλ Καηεςπγκέλσλ Λαραληθώλ ζε ζύγθξηζε κε ηα Νσπά Λαραληθά, 2011 (Mπαξκπα-ηάζεο Α.Δ.). 8

9 The application of innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure, , Cost Action FA 1001 (partner). Τςειήο απόδνζεο άιεζε κε αέξα κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ιεπηόθνθθσλ αιεύξσλ & αξηνπαξαζθεπαζκάησλ κε βειηησκέλα ιεηηνπξγηθά θαη δηαηξνθηθά ραξαθηεξηζηηθά, , 09ΤΝ , κε Γεσπνληθό Παλ/κην Αζήλαο, Μύινη Λνύιεο Α.Δ., Δ.Η. Παπαδόπνπινο Α.Δ. θαη Βusiness & Project Management S.A., Πξόγξακκα «ΤΝΔΡΓΑΗΑ Η ΔΠΑ » (Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ). Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ πξνβηνηηθώλ θαη εθαξκνγέο ζε επηιεγκέλα ζπζηήκαηα ηξνθίκσλ, LS9 (370), Πξόγξακκα «ΔΝΗΥΤΖ ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΧΝ / ΔΡΔΤΝΖΣΡΗΧΝ» - Δ.Π. «ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ», ΔΠΑ (Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ). Αμηνπνίεζε ζύγρξνλσλ ηερληθώλ κεζόδσλ ζηνλ έιεγρν ηεο πξώηεο ύιεο ακπινύρσλ θαξπώλ θαη ν ξόινο ηνπ ακύινπ ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ κε βειηησκέλα πνηνηηθά θαη δηαηξνθηθά ραξαθηεξηζηηθά, , 09ΤΝ , κε Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Ηλζηηηνύην ΑγξνΒηνηερλνινγίαο θαη ΑΦΟΗ ΚΔΡΑΜΑΡΖ, Α.Δ., Πξόγξακκα «ΤΝΔΡΓΑΗΑ Η - ΔΠΑ » (Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ). Ζ κεηαβνινκηθή αλάιπζε σο δηαγλσζηηθό εξγαιείν βησζηκόηεηαο θαη αλάπηπμεο ησλ εκβξύσλ ζηελ ππνβνεζνύκελε γνληκνπνίεζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θύεζεο, ΔΠΑ , ΘΑΛΖ, Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, (επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο, Γ. Θενδσξίδεο, Σκήκα Υεκείαο, Α.Π.Θ.), Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, (ππεύζπλνο κηαο εθ ησλ ηξηώλ εξεπλεηηθώλ νκάδσλ ηνπ έξγνπ). Αμηνιόγεζε ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο νκάδαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ ζε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα λσπά πξντόληα, 2012 (Mπαξκπα-ηάζεο Α.Δ.). σνοπηική παροσζίαζη ερεσνηηικού έργοσ - αναγνώριζη Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά (S.C.I. Web of Science): 176 Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζε άιια δηεζλή πεξηνδηθά : 3 Κεθάιαηα ζε μελόγισζζα επηζηεκνληθά βηβιία: 13 Έλα μελόγισζζν επηζηεκνληθό βηβιίν (co-editor): Biliaderis C.G. and Izydorczyk M.S Functional Food Carbohydrates, CRC Press, Boca Raton, FL, USA, p Γεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο (πιήξεηο) ζε πξαθηηθά δηεζλώλ ζπλεδξίσλ: 28 Γεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο (πιήξεηο) ζε πξαθηηθά ειιεληθώλ ζπλεδξίσλ: 5 Έλα Παλεπηζηεκηαθό δηδαθηηθό βνήζεκα (Φπζηθνρεκεία Σξνθίκσλ - Θεσξία θαη Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο). Πεξηζζόηεξεο από δηαθόζηεο (200) παξνπζηάζεηο (από ηηο νπνίεο 34, σο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο) - αλαθνηλώζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα. Πέληε (5) παξνπζηάζεηο - αλαθνηλώζεηο ζε εζληθά ζπλέδξηα, δεθαελλέα (19) αλαθνηλώζεηο ζε Ζκεξίδεο. Πεξηζζόηεξεο από 8000 αναθοπέρ ζην S.C.I. γηα ην δεκνζηεπκέλν εξεπλεηηθό έξγν, δείθηεο h = 57 (Web of Knowledge). Kξηηήο μελόγισζζσλ επηζηεκνληθώλ βηβιίσλ θαη εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηα πεξηνδηθά: J. Food Science, J. Agric. Food Chemistry, Food Chemistry, Carbohydrate Polymers, Carbohydrate Research, Applied Biochemistry and Biotechnology, Cereal Chemistry, J. Cereal Science, J. of Rheology, Food Hydrocolloids, Food Research International, J. Sci. Food Agric., J. Food Protection, J. Food Engineering, International Journal of Food Sciences and Nutrition, Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre. 9

10 Λοιπές δραζηηριόηηηες - Μέλος επιζηημονικών οργανώζεφν πκκεηνρή ζε δηεζλή Short Courses σο δηδάζθσλ : UNIDAD, Irapuato, Mexico, February 6-11, 1989: Starch Chemistry and Properties UNIDAD, Irapuato, Mexico, June 8-13, 1992: Starch Chemistry and Properties. A.A.C.C. Short Course: Starch: Structure, Properties, and Food Uses, June 20-21, 1995, University of Leuven, Belgium. Lebanese University, Short Course: Food Quality Standardization, May 5-16, 1997, Beirut, Lebanon. A.A.C.C. Short Course: Starch: Structure, Properties, and Food Uses, March 31 - April 1, 1998, University of Leuven, Belgium. CIHEAM - MAICh Short Course: Natural Ingredients from Wild Plants used in Food Industry, Sept Oct. 7, 1999, Cairo, Egypt. La Fondation des Gouverneurs Short Course Shelf Life of Food Products: Understand and Optimize, 2 March, 2005, Agriculture and Agri-Food Canada, St. Hyacinthe, Quebec, Canada. La Fondation des Gouverneurs Short Course Food Powder Technology: Industrial Challenges, 9 March, 2005, Agriculture and Agri-Food Canada, St. Hyacinthe, Quebec, Canada. University of Novi Sad, Serbia, Intensive Course Integration of Food Technology and Engineering principles in Agricultural Practice, April 19-20, 2007, Faculty of Agriculture, Univ. of Novi Sad, Novi Sad, Serbia. Iseki Food Association, 3 rd School of Nanotechnology Applications in the Food Chain, May 30-31, 2013, Skiathos, Greece. Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Γηεζλώλ πλεδξίσλ: 10th International Cereal and Bread Congress, June 9-12, 1996, Porto Carras, Chalkidiki, Greece; 7 h Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, July 2-6, 2005, Thessaloniki, Greece. 2 nd International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF 2006), June 18-21, 2006, Patras, Greece. XXVIII National Conference on Calorimetry, Thermal Analysis and Chemical Thermodynamics, Dec , 2006, Milan, Italy. 5 th International Congress in Food Technology: Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World, 9-11 March, 2007, Thessaloniki, Greece. 5 th International Conference on Predictive Modelling in Foods: Fundamentals, State of the Art and New Horizons, Sept , 2007, Athens, Greece. 1 st International Conference on Sustainable Postharvest and Food Technologies INOPTEP 2009, April 21-26, 2009, Divcibare, Serbia. 11 th International Congress on Engineering and Food: Food Process Engineering in a Changing World, ICEF11, May 22-26, 2011, Athens, Greece. 7 th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern trends and Applications, IMA 2011, Sept , 2011, Chania, Crete, Greece. IC FaBE 2013, International Conference, May 30 June 2, 2013, Skiathos Island, Greece. 1 st Congress on Food Structure Design, Oct , 2014, Porto, Portugal. Μέινο επηζηεκνληθώλ νξγαλώζεσλ: Canadian Institute of Food Science and Technology, Institute of Food Technologists (USA), American Association of Cereal Chemists, Διιεληθή Έλσζε Γεσπόλσλ - Δπηζηεκόλσλ Σξνθίκσλ (EΓET), ΓΔΧΣ.Δ.Δ. Eμσηεξηθόο Δκπεηξνγλώκσλ ηνπ ΔΛ.Ο.Σ. ζε Δπηζεσξήζεηο Αμηνιόγεζεο πζηεκάησλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ΗSO 9001 θαη 9002 ζε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη αγξνηνβηνκεραλίεο ( ). ύκβνπινο βηνκεραληώλ ηξνθίκσλ ζε ζέκαηα πνηόηεηαο & δεκηνπξγίαο λέσλ πξντόλησλ (Γεληθή Σξνθίκσλ - Μπαξκπα ηάζεο, Κξη-Κξη, Τηνί Υ. Καηζέιε ΑΒΔΔ, Αηηηθή Μειηζζνθνκηθή Α. Πίηηαο, θ.α.). 10

11 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ Γημοζιεςμένο έπγο ( ) Ι. Δπεςνηηικέρ Δπγαζίερ (διεθνή πεπιοδικά ηος S.C.I. Web of Science) 1. Biliaderis, C.G. and Grant, D.R A comparison of the enzymatic hydrolysis of smooth pea starch to that of corn and wheat. Can. Inst. Food Sci. Technol. J. 12: Biliaderis, C.G., Grant, D.R. and Vose, J.R Molecular weight distributions of legume starches by gel chromatography. Cereal Chem. 56: Biliaderis, C.G., Maurice, T.J. and Vose, J.R Starch gelatinization phenomena studied by differential scanning calorimetry. J. Food Sci. 45: & Biliaderis, C.G., Grant, D.R. and Vose, J.R Structural characterization of legume starches. I. Studies on amylose, amylopectin and β- limit dextrins. Cereal Chem. 58: Biliaderis, C.G., Grant, D.R. and Vose, J.R Structural characterization of legume starches. II. Studies on acid treated starches. Cereal Chem. 58: Biliaderis, C.G Characteristics of starch in developing pea seeds. Phytochemistry. 21: Biliaderis, C.G Physical characteristics, digestibility and structure of chemically-modified smooth pea and waxy maize starches. J. Agric. Food Chem. 30: Biliaderis, C.G Differential scanning calorimetry in food research. Food Chem. 10: Biliaderis, C.G., Page, C.M., Slade, L. and Sirrett, R.R Thermal behavior of amylose-lipid complexes. Carbohydr. Polym. 5: Biliaderis, C.G., Page, C.M., Maurice, T.J. and Juliano, B.O Thermal characterization of rice starches: a polymeric approach to phase transitions of granular starch. J. Agric. Food Chem. 34: Biliaderis, C.G., Page, C.M. and Maurice, T.J Non-equilibrium melting of amylose-v complexes. Carbohydr. Polym. 6: Biliaderis, C.G., Page, C.M. and Maurice, T.J On the multiple melting transitions of starch/monoglyceride systems. Food Chem. 22: Barl, B., Biliaderis, C.G. and Murray, E.D Effect of chemical pretreatments on the thermal degradation of corn husk lignocellulosics. J. Agric. Food Chem. 34: Biliaderis, C.G. and Vaughan, D.J Electron spin resonance studies of starch-water-probe interactions. Carbohydr. Polym. 7: Al-Khayat, M.A., Blank, G. and Biliaderis, C.G Germination and outgrowth of Bacillus subtilis spores in the presence of selected antioxidants. J. Food Prot. 50: Biliaderis, C.G., Weselake, R.J. Petkau, A. and Friesen, A.D A calorimetric study of human Cu, Zn superoxide dismutase. Biochem. J. 248: Zawistowski, J., Biliaderis, C.G. and Murray, E.D Purification and characterization of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus, L.) polyphenol oxidase. J. Food Biochem. 12: Zawistowski, J., Biliaderis, C.G. and Murray, E.D Isolation and some properties of an acidic fraction of polyphenol oxidase from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus, L.). J. Food Biochem. 12: Scanlon, M.G., Dexter, J.E. and Biliaderis, C.G Particle size related physical properties of flour produced by smooth roll reduction of hard red spring wheat farina. Cereal Chem. 65: Biliaderis, C.G. and Galloway, G Crystallization behavior of amylose-v complexes: structure-functional property relationships. Carbohydr. Res. 189: Mazza, G. and Biliaderis, C.G Functional properties of flax seed mucilage. J. Food Sci. 54: Rotter, B.A., Marquardt, R.R., Guenter, W., Biliaderis, C. G. and Newman, C.W In vitro viscosity measurements of barley extracts as predictors of growth responses in chicks fed barley-based diets supplemented with a fungal enzyme preparation. Can. J. Anim. Sci. 69: Thoroski, J., Blank, G. and Biliaderis, C.G Eugenol induced inhibition of extracellular enzyme production by Bacillus subtilis. J. Food Prot. 52: Galloway, G.I., Biliaderis, C.G. and Stanley, D.W Properties and structure of amylose-monostearin complexes formed in solution or on extrusion of wheat flour. J. Food Sci. 54: Biliaderis, C.G. and Seneviratne, H.D On the supermolecular structure and metastability of glycerol monostearate-amylose complex. Carbohydr. Polym. 13: Biliaderis, C.G. and Zawistowski, J Viscoelastic behavior of ageing starch gels: effects of concentration, temperature and starch hydrolysates on network properties. Cereal Chem. 67: Izydorczyk, M.S., Biliaderis, C.G. and Bushuk, W Oxidative gelation studies of water-soluble pentosans from wheat. J. Cereal Sci. 11:

12 28. Michniewicz, J., Biliaderis, C.G. and Bushuk, W Water insoluble pentosans of wheat: composition and some physical properties. Cereal Chem. 67: Biliaderis, C.G. and Seneviratne, H.D Solute effects on the thermal stability of glyceryl monostearateamylose complex superstructures. Carbohydr. Res. 208: Biliaderis, C.G The structure and interactions of starch with food constituents. Can. J. Physiol. Pharmacol. 69: Izydorczyk, M.S., Biliaderis, C.G. and Bushuk, W Comparison of the structure and composition of watersoluble pentosans from different wheat varieties. Cereal Chem. 68: Izydorczyk, M.S., Biliaderis, C.G. and Bushuk, W Physical properties of water-soluble pentosans from different wheat varieties. Cereal Chem. 68: Michniewicz, J., Biliaderis, C.G. and Bushuk, W Effect of added pentosans on some physical and technological characteristics of dough and gluten. Cereal Chem. 68: Seneviratne, H. D. and Biliaderis, C.G Action of α-amylase on V-amylose superstructures. J. Cereal Sci. 13: Biliaderis, C.G. and Tonogai, J.R Influence of lipids on the thermal and mechanical properties of concentrated starch gels. J. Agric. Food Chem. 39: Barl, B., Biliaderis, C.G., Murray, E.D. and MacGregor, A.W Combined chemical and enzymic treatments of corn husk lignocellulosics. J. Sci. Food Agric. 56: Michniewicz, J., Biliaderis, C.G. and Bushuk, W Effect of added pentosans on some properties of wheat bread. Food Chem. 43: Izydorczyk, M.S. and Biliaderis, C.G Influence of structure on the physicochemical properties of wheat arabinoxylan. Carbohydr. Polym. 17: Biliaderis, C.G Structures and phase transitions of starch in food systems. Food Technology 46(6): ,102,104,106,108,109, Izydorczyk, M.S. and Biliaderis, C.G Effect of molecular size on physical properties of wheat arabinoxylan. J. Agric. Food Chem. 40: Biliaderis, C.G., Khan, M.M. and Blank, G Rheological and sensory properties of yogurt from skim milk and ultrafiltered retentates. Int. Dairy Journal 2: Biliaderis, C.G., Izydorczyk, M.S., Lukow, O.M. and Bushuk, W Pentosans in flours of 1B/1R translocation wheats. Cereal Chem. 69: Mazza, G., Biliaderis, C.G., Przybylski, R. and Oomah, B.D Compositional and morphological characteristics of cow cockle (Saponaria vaccaria, L.) seed, a potential alternative crop. J. Agric. Food Chem. 40: Cui, W., Eskin, N.A.M. and Biliaderis, C.G Chemical and physical properties of yellow mustard (Sinapis alba, L.) mucilage. Food Chem. 46: Dilollo, A., Alli, I., Biliaderis, C.G. and Barthakur, N Thermal and surface active properties of citric acid extracted and alkali extracted proteins from Phaseolus beans. J. Agric. Food Chem. 41: Edwards, N.M., Izydorczyk, M., Dexter, J. and Biliaderis, C.G Cooked pasta texture: comparison of dynamic viscoelastic properties to instrumental assessment of firmness. Cereal Chem. 70: Cui, W., Eskin, N.A.M. and Biliaderis, C.G Water-soluble yellow mustard (Sinapis alba, L.) polysaccharides: partial characterization, molecular size distribution and rheological properties. Carbohydr. Polym. 20: Izydorczyk, M.S. and Biliaderis, C.G Structural heterogeneity of wheat endosperm arabinoxylans. Cereal Chem. 70: Biliaderis, C.G. and Juliano, B.O Thermal and mechanical properties of concentrated rice starch gels of varying composition. Food Chem. 48: Biliaderis, C.G., Tonogai, J.R., Perez, C.M. and Juliano, B.O Thermophysical properties of milled rice starch as influenced by variety and parboiling method. Cereal Chem. 70: Liu, H., Biliaderis, C.G., Przybylski, R. and Eskin, N.A.M Phase transitions of canola oil sediment. J.A.O.C.S. 70: Biliaderis, C.G., Mazza, G. and Przybylski, R Composition and physicochemical properties of starch from cow cockle (Saponaria vaccaria, L.) seeds. Starch 45: Perez, C.M., Villareal, C.P., Juliano, B.O. and Biliaderis, C.G Amylopectin staling of cooked nonwaxy milled rices and starch gels. Cereal Chem. 70: Przybylski, R., Biliaderis, C.G. and Eskin, N.A.M Formation and partial characterization of a sediment in canola oil. J.A.O.C.S. 70: Fedeniuk, R.W. and Biliaderis, C.G Composition and physicochemical properties of linseed (Linum usitatissimum, L) mucilage. J. Agric. Food Chem. 42: Liu, H., Biliaderis, C.G., Przybylski, R. and Eskin, N.A.M Effects of crystallization conditions on sedimentation in canola oil. J.A.O.C.S. 71:

13 57. Cui, W., Eskin, N.A.M. and Biliaderis, C.G Fractionation, structural analysis and rheological properties of water-soluble yellow mustard (Sinapis alba, L) polysaccharides. J. Agric. Food Chem. 42: Izydorczyk, M. and Biliaderis, C.G Studies on structure of wheat endosperm arabinoxylans. Carbohydr. Polym. 24: Biliaderis, C.G. and Prokopowich D.J Effect of polyhydroxy compounds on structure formation in waxy maize starch gels: a calorimetric study. Carbohydr. Polym. 23: Cui, W., Eskin, N.A.M. and Biliaderis, C.G Yellow mustard mucilage: chemical structure and rheological properties. Food Hydrocolloids 8: Cui, W., Mazza, G. and Biliaderis, C.G Chemical structure, molecular size distributions, and rheological properties of flaxseed gum. J. Agric. Food Chem. 42: Cui, W., Mazza, G., Oomah, B.D. and Biliaderis, C.G Optimization of an aqueous extraction process of flaxseed gum by response surface methodology. Lebensm - Wiss. u.- Technol. 27: Rattan, O., Izydorczyk, M.S. and Biliaderis, C.G Structure and rheological behaviour of arabinoxylans from Canadian bread wheat flours. Lebensm - Wiss. u.- Technol. 27: Liu, H., Biliaderis, C.G., Przybylski, R. and Eskin, N.A.M Physical behavior and composition of low- and high-melting fractions of canola sediment in oil. Food Chem. 53: Prokopowich, D.J. and Biliaderis, C.G A comparative study of the effect of sugars on the thermal and mechanical properties of concentrated waxy maize, wheat, potato and pea starch gels. Food Chem. 52: Biliaderis, C.G., Izydorczyk, M.S. and Rattan, O Effect of arabinoxylans on breadmaking quality of wheat flours. Food Chem. 53: Liu, H., Biliaderis, C.G., Przybylski, R. and Eskin, N.A.M Solvent effects on phase transition behavior of canola oil sediment. J.A.O.C.S. 72: Roukas, T. and Biliaderis, C.G Evaluation of carob pod as a substrate for pullulan production by Aureobasidium pullulans. Appl. Biochem. Biotechnol. 55: Cui, W., Eskin, N.A.M., Biliaderis, C.G. and Mazza, G Synergistic interactions between yellow mustard polysaccharides and galactomannans. Carbohydr. Polym. 27: Cui, W., Eskin, N.A.M., and Biliaderis, C.G NMR characterization of a water-soluble (1 4)-linked α-dglucan having ether groups from yellow mustard (Sinapis alba, L.) mucilage. Carbohydr. Polym. 27: Fuller, L.G., Goh, T.B., Oscarson, D. and Biliaderis, C.G Flocculation and coagulation of Ca- and Mgsaturated montmorilonite in the presence of a neutral polysaccharide. Clays and Clay Miner. 43: Edwards, N.M., Biliaderis, C.G. and Dexter, J.E Textural characteristics of wholewheat pasta and pasta containing non-starch polysaccharides. J. Food Sci. 60: Izydorczyk, M.S. and Biliaderis, C.G Cereal arabinoxylans: advances in structure and physicochemical properties. Carbohydr. Polym. 28: Biliaderis, C.G., Prokopowich, D.J., Jacobson, M.R. and BeMiller, J.N Effect of n-alkyl glucosides on waxy maize and wheat starch retrogradation. Carbohydr. Res. 280: Izydorczyk, M. and Biliaderis, C.G Gradient ammonium sulphate fractionation of galactomannans. Food Hydrocolloids 10: Liu, H. Przybylski, R., Dawson, K., Eskin, N.A.M. and Biliaderis, C.G Comparison of the composition and properties of canola and sunflower sediments with canola seed hull lipids. J.A.O.C.S. 73: Cui, W., Eskin, N.A.M., Biliaderis, C.G. and Marat, K NMR characterization of a 4-O-methyl-β-Dglucuronic acid-containing rhamnogalacturonan from yellow mustard (Sinapis alba L.) mucilage. Carbohydr. Res. 292: Scanlon, M.G., Pang, C.H. and Biliaderis, C.G The effect of osmotic adjustment on the mechanical properties of potato parenchyma. Food Res. Internat. 29: Tsimidou, M. and Biliaderis, C.G Kinetic studies of saffron (Crocus sativus, L.) quality deterioration. J. Agr. Food Chem. 45: Arvanitoyannis, I., Psomiadou, E., Biliaderis, C.G., Ogawa, H., Kawasaki, N. and Nakayama, A Biodegradable films made from low-density polyethylene (LDPE), ethylene acrylic acid (EAA), polycaprolactone (PCL) and wheat starch for food packaging applications; Part 3. Starch 49: Biliaderis, C.G., Arvanitoyannis, I., Izydorczyk, M.S. and Prokopowich, D.J Effect of hydrocolloids on gelatinization and structure formation in concentrated waxy maize and wheat starch gels. Starch 49: Psomiadou, E., Arvanitoyannis, I., Biliaderis, C.G., Ogawa, H. and Kawasaki, N Biodegradable films made from low-density polyethylene (LDPE), wheat starch and soluble starch for food packaging applications; Part 2. Carbohydr. Polym. 33: Arvanitoyannis, I., Biliaderis, C.G., Ogawa, H. and Kawasaki, N Biodegradable films made from lowdensity polyethylene (LDPE), rice starch and potato starch for food packaging applications; Part 1. Carbohydr. Polym. 36: Izydorczyk, M.S., Biliaderis, C.G., Macri, L.J. and MacGregor, A.W Fractionation of oat (1 3), (1 4) - β- D-glucans and characterization of the fractions. J. Cereal Sci. 27:

14 85. Arvanitoyannis, I. and Biliaderis, C.G Physical properties of polyol-plasticized edible films made from sodium caseinate and soluble starch blends. Food Chem. 62: Youssef, F., Biliaderis, C.G. and Roukas, T Enhancement of pullulan production by Aureobasidium pullulans in batch culture using olive oil and sucrose as carbon sources. Appl. Biochem. Biotechnol. 74: Youssef, F., Roukas, T. and Biliaderis, C.G Pullulan production by a non-pigmented strain of Aureobasidium pullulans using batch and fed-batch culture. Process Biochem. 34: Arvanitoyannis, I. and Biliaderis, C.G Physical properties of polyol-plasticized edible blends made of methyl cellulose and soluble starch. Carbohydr. Polym. 38: Biliaderis, C.G., Swan, R.S. and Arvanitoyannis, I Physicochemical properties of commercial starch hydrolyzates in the frozen state. Food Chem. 64: Biliaderis, C.G., Lazaridou, A. and Arvanitoyannis, I Glass transition and physical properties of polyolplasticized pullulan-starch blends at low moisture. Carbohydr. Polym. 40: Selim, K., Tsimidou, M. and Biliaderis, C.G Kinetic studies of degradation of saffron carotenoids encapsulated in amorphous polymer matrices. Food Chem. 71: Kasapis, S., Sablani, S.S. and Biliaderis C.G Dynamic oscillation measurements of starch networks at temperatures above 100 o C. Carbohydr. Res. 329: Lazaridou, A., Biliaderis, C.G. and Izydorczyk, M.S Structural characteristics and rheological properties of locust bean galactomannans: a comparison of samples from different carob tree populations. J. Sci. Food Agric. 81: Izydorczyk, M.S., ΜacGregor, A.W. and Biliaderis, C.G Effects of malting on phase transition behaviour of starch in barley cultivars with varying amylose content. J. Inst. Brew. 107: Diab, T., Biliaderis C.G., Gerasopoulos D. and Sfakiotakis E Physicochemical properties and application of pullulan edible films and coatings in fruit preservation. J. Sci. Food Agric. 81: Serris, G. and Biliaderis C.G Degradation kinetics of beetroot pigment encapsulated in polymeric matrices. J. Sci. Food Agric. 81: Lazaridou, A. and Biliaderis C.G Thermophysical properties of chitosan, chitosan-starch and chitosanpullulan films near the glass transition. Carbohydr. Polym. 48: Romeih, E.A., Michaelidou, A., Biliaderis, C.G. and Zerfiridis G.K Low-fat white-brined cheese made from bovine milk and two commercial fat mimetics: chemical, physical and sensory attributes. Int. Dairy Journal 12: Lazaridou, A., Biliaderis, C.G., Roukas, T. and Izydorczyk, M.S Production and characterization of pullulan from beet molasses using a non-pigmented strain of Aureobasidium pullulans in batch culture. Appl. Biochem. Biotechnol. 97: Biliaderis C. G., Lazaridou, A., Mavropoulos A. and Barbayiannis N Water plasticization effects on crystallization of lactose in a co-lyophilized amorphous polysaccharide matrix and its relevance to the glass transition. Int. J. Food Properties 5: Lazaridou, A., Roukas, T., Biliaderis, C.G. and Vaikousi H Characterization of pullulan produced from beet molasses by Aureobasidium pullulans in a stirred tank fermentor under varying agitation. Enzyme Microb. Technology 31: Bouloumpasi, E., Soufleros, E.H., Tsarchopoulos, C. and Biliaderis, C.G Primary amino acid composition and its use in discrimination of Greek red wines with regard to variety and cultivation region. Vitis 41: Lazaridou, A., Biliaderis, C.G. and Kontogiorgos, V Molecular weight effects on solution rheology of pullulan and mechanical properties of its films. Carbohydr. Polym. 52: Soufleros, E.H., Bouloumpasi, E., Tsarchopoulos, C. and Biliaderis, C.G Primary amino acid profiles of Greek white wines and their use in classification according to variety, origin and vintage. Food Chem. 80: Skendi, A., Biliaderis, C.G., Lazaridou, A. and Izydorczyk, M.S Structure and rheological properties of water soluble β-glucans from oat cultivars of Avena sativa and Avena bysantina. J. Cereal Sci. 38: Gradinaru, G., Biliaderis, C.G., Kallithraka, S., Kefalas, P. and Garcia-Viguera, C Thermal stability of Hibiscus sabdariffa L. anthocyanins in solution and in solid state: effects of copigmentation and glass transition. Food Chem. 83: Κristo, E., Biliaderis, C.G. and Tzanetakis, N Modeling of the acidification process and the rheological properties of milk fermented with a yogurt starter culture using response surface methodology. Food Chem. 83: Lazaridou, A., Biliaderis, C.G. and Izydorczyk, M.S Molecular size effects on rheological properties of oat β-glucans in solution and gels. Food Hydrocolloids 17: Kristo, E., Biliaderis, C.G. and Tzanetakis, N Modeling of rheological, microbiological and acidification properties of a fermented milk product containing a probiotic strain of Lactobacillus paracasei. Int. Dairy Journal 13: Storsley, J.M., Izydorczyk, M.S., You, S., Biliaderis, C.G. and Rossnagel, B Structure and physicochemical properties of β-glucans and arabinoxylans isolated from hull-less barley. Food Hydrocolloids 17:

15 111. Volikakis, P., Biliaderis, C.G., Vamvakas, C. and Zerfiridis, G.K Effects of a commercial oat-β-glucan concentrate on the chemical, physicochemical and sensory attributes of a low-fat white-brined cheese product. Food Research Internat. 37: Lazaridou, A., Biliaderis, C.G., Bacandritsos, N. and Sabatini, A. G Composition, thermal and rheological behavior of selected Greek honeys. J. Food Eng. 64: Vaikousi, H., Biliaderis, C.G. and Izydorczyk, M.S Solution flow behavior and gelling properties of watersoluble barley -glucans varying in molecular size. J. Cereal Sci. 39: Lazaridou, A., Biliaderis, C.G., Micha-Screttas, M. and Steele, B.R A comparative study on structurefunction relations of mixed linkage (1 3), (1 4) linear β-glucans. Food Hydrocolloids 18: Lazaridou, A. and Biliaderis, C.G Cryogelation of cereal β-glucans: structure and molecular size effects. Food Hydrocolloids 18: Kontogiorgos, V., Biliaderis, C.G., Kiosseoglou, V. and Doxastakis G Stability and rheology of egg yolkstabilized concentrated emulsions containing cereal β-glucans of varying molecular size. Food Hydrocolloids 18: Irakli, M., Biliaderis, C.G., Izydorczyk, M.S. and Papadoyannis, I.N Isolation, structural features and rheological properties of water-extractable β-glucans from different Greek barley cultivars. J. Sci. Food Agric. 84: Vaikousi, H. and Biliaderis, C.G Processing and formulation effects on rheological behavior of barley - glucan aqueous dispersions. Food Chem. 91: Diftis, N., Biliaderis, C.G. and Kiosseoglou, V Rheological properties and stability of model salad dressing emulsions prepared with a dry-heated soybean protein isolate-dextran mixture. Food Hydrocolloids 19: Papageorgiou, M., Lakhdara, N., Lazaridou, A., Biliaderis C.G. and Izydorczyk, M.S Water extractable (1 3, 1 4)-β-D-glucans from barley and oats: an intervarietal study on their structural features and rheological behaviour J. Cereal Sci. 42: Kontogiorgos, V., Ritzoulis, C., Biliaderis, C.G. and Kasapis, S Effect of barley β-glucan concentration on the microstructural and mechanical behaviour of acid-set sodium caseinate gels Food Hydrocolloids 20: Kristo, Δ. and Biliaderis, C. G Water sorption and thermo-mechanical properties of water/sorbitolplasticized composite biopolymer films: Caseinate pullulan bilayers and blends. Food Hydrocolloids 20: Kontogiorgos, V., Vaikousi, H., Lazaridou, A. and Biliaderis, C.G A fractal analysis approach to viscoelasticity of physically cross-linked barley β-glucan gel networks. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 49: Kristo, Δ. and Biliaderis, C. G. and Zampraka, A Water vapor barrier and tensile properties of composite caseinate-pullulan films: biopolymer composition effects and impact of beeswax lamination. Food Chem. 101: Lazaridou, A., Duta, D., Papageorgiou M., Belc, N., and Biliaderis, C.G Effects of hydrocolloids on dough rheology and bread quality parameters in gluten-free formulations. J. Food Eng. 79: Hatzikamari, M., Kyriakidis, D.A., Tzanetakis, N., Biliaderis, C.G. and Litopoulou-Tzanetaki, E Biochemical changes during a submerged chickpea fermentation used as a leavening agent for bread production. Eur. Food Res. Technol. 224: Kristo, Δ. and Biliaderis, C. G Physical properties of starch nanocrystal-reinforced pullulan films. Carbohydr. Polym. 68: Vaikousi, H., Lazaridou, A., Biliaderis C.G. and Zawistowski, J Phase transitions, solubility and crystallization kinetics of phytosterols and phytosterol-oil blends. J. Agric. Food Chem. 55: Fustier, P., Castaigne, F., Turgeon, S.L. and Biliaderis, C.G Semi-sweet biscuit making potential of soft wheat flour patent, middle-cut and clear mill streams made with native and reconstituted flours. J. Cereal Sci. 46: Lazaridou, A. and Biliaderis C.G Cryogelation phenomena in mixed skim milk powder- barley - β -glucan - polyol aqueous dispersions. Food Res. Int. 40: Lazaridou, A. and Biliaderis, C.G Molecular aspects of cereal β-glucan functionality: physical properties, technological applications and physiological effects. J. Cereal Sci. 46: Lazaridou, A., Vaikousi, H. and Biliaderis C.G Effects of polyols on cryostructurization of barley β- glucans. Food Hydrocolloids 22: Kristo, E., Koutsoumanis, K.P. and Biliaderis C.G Thermal, mechanical and water vapour barrier properties of sodium caseinate films containing antimicrobials and their inhibitory action on Listeria monocytogenes. Food Hydrocolloids 22: Vaikousi, H., Koutsoumanis, K. and Biliaderis C.G Kinetic modeling of nonenzymatic browning of apple juice concentrates differing in water activity under isothermal and dynamic heating conditions. Food Chem. 107: Lazaridou, A., Vaikousi, H. and Biliaderis, C.G Impact of mixed-linkage (1 3, 1 4) β-glucans on physical properties of acid-set skim milk gels. Int. Dairy J. 18:

16 136. Fustier, P., Castaigne, F., Turgeon, S. and Biliaderis, C.G Flour constituent interactions and their influence on dough rheology and quality of semi-sweet biscuits: a mixture design approach with reconstituted blends of gluten, water-solubles and starch fractions. J. Cereal Sci. 48: Lazaridou, A., Chornick, T., Biliaderis, C.G. and Izydorczyk, M.S Composition and molecular structure of polysaccharides released from barley endosperm cell walls by sequential extraction with water, malt enzymes, and alkali. J. Cereal Sci. 48: Lazaridou, A., Chornick, T., Biliaderis, C.G. and Izydorczyk, M.S Sequential solvent extraction and structural characterization of polysaccharides from the endosperm cell walls of barley grown in different environments. Carbohydr. Polym. 73: Vaikousi, H., Biliaderis, C.G. and Koutsoumanis, K.P Development of a microbial Time Temperature Indicator (TTI) prototype for monitoring microbiological quality of chilled foods. Appl. Environ. Microbiol. 74: Papalamprou, E.M., Doxastakis, G.I., Biliaderis, C.G. and Kiosseoglou, V Influence of preparation methods on physicochemical and gelation properties of chickpea protein isolates. Food Hydrocolloids 23: Fustier, P., Castaigne, F., Turgeon, S. and Biliaderis, C.G Impact of endogenous constituents from different flour milling streams on dough rheology and semi-sweet biscuit making potential by partial substitution of a commercial soft wheat flour. LWT-Food Science and Technology 42: Lazaridou, A. and Biliaderis, C.G Concurrent phase separation and gelation in mixed oat β-glucans / sodium caseinate and oat β-glucans / pullulan aqueous dispersions. Food Hydrocolloids 23: Fustier, P., Castaigne, F., Turgeon, S. and Biliaderis, C.G Impact of commercial soft wheat flour streams on dough rheology and quality attributes of cookies. J. Food Eng. 90: Skendi, A., Papageorgiou, M. and Biliaderis, C.G Effect of barley β-glucan molecular size and level on wheat dough rheological properties. J. Food Eng. 91: Zinoviadou, K.G., Koutsoumanis, K.P. and Biliaderis, C.G Physico-chemical properties of whey protein isolate films containing oregano oil and their antimicrobial action against spoilage flora of fresh beef. Meat Science 82: Tzoumaki, M., Biliaderis, C.G. and Vasilakakis, M Impact of edible coatings and packaging on quality of white asparagus (Asparagus officinalis, L.) during cold storage. Food Chem. 117: Vaikousi, H., Biliaderis, C.G. and Koutsoumanis, K.P Αpplicability of a microbial Time Temperature Indicator (TTI) for monitoring spoilage of modified atmosphere packed minced meat. Int. J. Food Microbiol. 133: Vaikousi, H., Koutsoumanis, K.P. and Biliaderis, C.G Kinetic modeling of non-enzymic browning in honey and diluted honey systems subjected to isothermal and dynamic heating protocols. J. Food Eng. 95: Moschakis, T., Murray, B. S. and Biliaderis, C.G Modifications in stability and structure of whey proteincoated o/w emulsions by interacting chitosan and gum arabic mixed dispersions. Food Hydrocolloids 24: Zinoviadou, K.G., Koutsoumanis, K.P. and Biliaderis, C.G Physical and thermo-mechanical properties of whey protein isolate films containing antimicrobials, and their effect against spoilage flora of fresh beef. Food Hydrocolloids 24: Skendi, A., Papageorgiou, M. and Biliaderis, C.G Influence of water and barley β-glucan addition on wheat dough viscoelasticity. Food Res. Int. 43: Skendi, A., Biliaderis, C.G., Papageorgiou, M. and Izydorczyk, M.S Effect of two barley β-glucan isolates on wheat flour dough and bread properties. Food Chem. 119: Tzoumaki, M., Moschakis, T. and Biliaderis, C.G Metastability of nematic gels made of aqueous chitin nanocrystal dispersions. Biomacromolecules 11: Gialamas, H., Zinoviadou, K.G., Biliaderis, C.G. and Koutsoumanis, K.P Development of a novel bioactive packaging based on the incorporation of Lactobacillus sakei into sodium-caseinate films for controlling Listeria monocytogenes in foods. Food Res. Int. 43: Tzoumaki, M., Moschakis, T. and Biliaderis, C.G Mixed aqueous chitin nanocrystal whey protein dispersions: microstructure and rheological behaviour. Food Hydrocolloids 25: Lazaridou, A., Papoutsi, Z., Biliaderis, C.G. and Moutsatsou, P Effect of oat and barley β-glucans on inhibition of cytokine-induced adhesion molecule expression in human aortic endothelial cells: molecular structure function relations. Carbohydr. Polym. 84: Skendi, A., Biliaderis, C.G., Izydorczyk, M.S., Zervou, M. and Zoumpoulakis, P Structural variation and rheological properties of water-extractable arabinoxylans from six Greek wheat cultivars. Food Chem. 126: Tzoumaki, M., Moschakis, T., Kiosseoglou, V. and Biliaderis, C.G Oil-in-water emulsions stabilized by chitin nanocrystal particles. Food Hydrocolloids 25: Moschakis, T., Lazaridou, A. and Biliaderis, C.G Using particle tracking to probe the local dynamics of barley β-glucan solutions upon gelation. J. Colloid Interface Sci. 375: Nikiforidis, C.V., Biliaderis, C.G. and Kiosseoglou, V Rheological characteristics and physicochemical stability of dressing-type emulsions made of oil bodies-egg yolk blends. Food Chem. 134:

17 161. Zinoviadou, K.G., Scholten, E., Moschakis, T. and Biliaderis, C.G Engineering interfacial properties by anionic surfactant-chitosan complexes to improve stability of oil-in-water emulsions. Food Funct. 3: Zinoviadou, K.G., Scholten, E., Moschakis, T. and Biliaderis, C.G Properties of emulsions stabilised by sodium caseinate-chitosan complexes. Int. Dairy J. 26: Irakli, Μ.Ν., Samanidou, V.F., Biliaderis, C.G. and Papadoyannis, I.N Development and validation of an HPLC-method for determination of free and bound phenolic acids in cereals after solid-phase extraction. Food Chem. 134: Irakli, Μ.Ν., Samanidou, V.F., Biliaderis, C.G. and Papadoyannis, I.N Simultaneous determination of phenolic acids and flavonoids in rice by solid-phase extraction and RP-HPLC with photodiode array detection. J. Sep. Sci. 35: Matsakidou, A., Biliaderis, C.G. and Kiosseoglou, V Preparation and characterization of composite sodium caseinate edible films incorporating naturally emulsified oil bodies. Food Hydrocolloids 30: Paraskevopoulou, A., Tsioga, E., Biliaderis, C.G. and Kiosseoglou, V Acid-induced gelation of aqueous WPI-CMC solutions: Effect on orange oil aroma compounds retention. Food Hydrocolloids 30: Tzoumaki, M., Moschakis, T., Scholten, E. and Biliaderis, C.G In vitro lipid digestion of chitin nanocrystal stabilized o/w emulsions. Food Funct. 4: Tzoumaki, M., Moschakis, T. and Biliaderis, C.G Effect of soluble polysaccharides addition on rheological properties and microstructure of chitin nanocrystal aqueous dispersions. Carbohydr. Polym. 95: Moditsi, M., Lazaridou, A., Moschakis, T., Biliaderis, C.G Modifying the physical properties of dairy protein films for controlled release of antifungal agents. Food Hydrocolloids 39: Lazaridou, A., Serafeimidou, A., Biliaderis, C.G., Moschakis, T., Tzanetakis, N Structure development and acidification kinetics in fermented milk containing oat β-glucan, a yogurt culture and a probiotic strain. Food Hydrocolloids 39: Scholten, E., Moschakis, T., Biliaderis, C.G Biopolymer composites for engineering food structures to control product functionality. Food Structure 1: Paraskevopoulou, A., Amvrosiadou, S., Biliaderis, C.G., Kiosseoglou, V Mixed whey protein isolate-egg yolk or yolk plasma heat-set gels: rheological and volatile compounds characterisation. Food Res. Int. 62: Lazaridou, A., Marinopoulou, A., Matsoukas, N.P., Biliaderis, C.G Impact of flour particle size and autoclaving on β-glucan physicochemical properties and starch digestibility of barley rusks as assessed by in vitro assays. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fiber 4: Aspridou, Z., Moschakis, T., Biliaderis, C.G., Koutsoumanis, K.P Effect of the substrate s microstructure on the growth of Listeria monocytogenes. Food Res. Int. 64: Moschakis, T., Lazaridou, A., Biliaderis, C.G A micro- and macro-scale approach to probe the dynamics of sol-gel transition in cereal β-glucan solutions varying in molecular characteristics. Food Hydrocolloids 42: Bosnea, L.A., Moschakis, T., Biliaderis, C.G Complex coacervation as a novel microencapsulation technique to improve viability of probiotics under different stresses. Food Bioprocess Technol. 7: ΙI. Δπεςνηηικέρ επγαζίερ ζε άλλα διεθνή πεπιοδικά 177. Zinoviadou, K.G., Moschakis, T., Kiosseoglou, V. and Biliaderis, C.G Impact of emulsifier-polysaccharide interactions on the stability and rheology of stabilised oil-in-water emulsions. Procedia Food Science 1: Zinoviadou, K.G., Koutsoumanis, K. and Biliaderis, C.G Biopolymer-based films as carriers of antimicrobial agents. Procedia Food Science 1: Moschakis, T., Lazaridou, A. and Biliaderis, C.G Using particle tracking to probe the local dynamics of barley β-glucan solutions. Procedia Food Science 1: ΙIΙ. Κεθάλαια ξενόγλυζζυν επιζηημονικών βιβλίυν 180. Biliaderis, C.G Thermal analysis of food carbohydrates. In: Thermal Analysis of Foods, V.R. Harwalkar and C.Y. Ma (eds.), Elsevier Applied Science Publ., p Biliaderis, C.G Non-equilibrium phase transitions of aqueous starch systems. In: Water Relationships in Foods: Advances in the 1980's and trends for the 1990's, H. Levine and L. Slade (eds.), Plenum Publishing Corp., p Biliaderis, C.G. and Eskin, N.A.M Canola. In: Encyclopedia of Food Science and Technology, Y.H. Hui (ed.), John Wiley & Sons, Inc. Vol. 1, p Zawistowski, J., Biliaderis, C.G. and Eskin, N.A.M Polyphenol Oxidase. In: Oxidative Enzymes in Foods, D.S. Robinson and N.A.M. Eskin (eds.), Elsevier Science Publishers Ltd., p

18 184. Biliaderis, C.G Characterization of starch networks by small strain dynamic rheometry. In: Advances in Carbohydrate Chemistry, H.F. Zobel and R. Alexander (eds.), American Association of Cereal Chemists, p Biliaderis, C.G Structures and phase transitions of starch polymers. In: Polysaccharide Association Structures, R.H. Walter (ed.), Marcel Dekker, Inc., p Izydorczyk, M.S. and Biliaderis, C.G Structural and functional aspects of cereal arabinoxylans and β- glucans. In Novel Macromolecules in Food Systems, G. Doxastakis and V. Kiosseoglou (eds.), Elsevier Publ. Co., Amsterdam, p Giavasis, I. and Biliaderis, C.G Microbial Polysaccharides. In Functional Food Carbohydrates, C.G. Biliaderis and M.S. Izydorczyk (eds.), CRC Press, Boca Raton, FL, USA, p Lazaridou, A., Biliaderis, C.G. and Izydorczyk, M.S Cereal β-glucans: structure, physical properties and physiological functions. In Functional Food Carbohydrates, C.G. Biliaderis and M.S. Izydorczyk (eds.), CRC Press, Boca Raton, FL, USA, p Izydorczyk, M.S. and Biliaderis, C.G Arabinoxylans Technologically and nutritionally functional plant polysaccharides. In Functional Food Carbohydrates, C.G. Biliaderis and M.S. Izydorczyk (eds.), CRC Press, Boca Raton, FL, USA, p Nazare, J.-A., Laville, M., Biliaderis, C.G., Lazaridou, A., Onning, G., Salmenkallio-Marrtila, M. and Triantafyllou, A β-glucans. In Novel Food Ingredients for Weight Control, C.J.K. Henry (ed.), Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, UK, p Lazaridou, A. and Biliaderis, C.G Gluten-free Doughs: Rheological Properties, Testing Procedures-Methods and Potential Problems. In Gluten free Food Science and Technology, E. Gallagher (ed.), Blackwell Publ. Professional, UK, p Biliaderis, C.G Structural transitions and related physical properties of starch. In Starch: Chemistry and Technology, Roy L. Whistler and James N. BeMiller (eds.), 3 rd edition, Academic Press, p ΙV. Δπγαζίερ ζε ππακηικά διεθνών ζςνεδπίυν 193. Bushuk, W. and Biliaderis, C.G Functional properties of cereal grain carbohydrates and proteins. In Proceedings of IUFoST/IARC Symposium on Utilization of Food Crops, December 11-14, FAO Headquarters, Rome, Italy, p Michniewicz, J., Biliaderis, C.G. and Bushuk, W Effect of wheat and rye pentosans on some physical and chemical properties of dough and gluten. In: Gluten Proteins 1990, W. Bushuk and R. Tkachuk (eds.), American Association of Cereal Chemists, p Juliano, B.O., Perez, C.M., Villareal, C.P., Tonogai, J. and Biliaderis, C.G Role of amylopectin in varietal differences in hardness of cooked rice and starch gels: a status report. In: Cereals International 91, D.J. Martin and C.W. Wringley (eds.), Royal Australian Chemical Institute, p Mazza, G., Biliaderis, C.G. and Oomah, B.D Extraction and functional properties of flaxseed gum. In Proceedings of 54th Flax Institute of the United States Conference, January 30-31, Fargo, ND, p Izydorczyk, M. and Biliaderis, C.G Rheological studies on wheat arabinoxylan: effects of structure and molecular size. In: Gums and Stabilizers for the Food Industry 6, G.O. Phillips, D.J. Wedlock and P.A. Williams (eds.), IRL Press, p Biliaderis, C.G. and Izydorczyk, M Observations on retrogradation of starch polymers in the presence of wheat and rye arabinoxylans. In: Gums and Stabilizers for the Food Industry 6, G.O. Phillips, D.J. Wedlock and P.A. Williams (eds.), IRL Press, p Cui, W., Mazza, G. and Biliaderis, C.G Processing optimization and physicochemical characteristics of flaxseed polysaccharide gums. In: Gums and Stabilizers for the Food Industry 7, G.O. Phillips, D.J. Wedlock and P.A. Williams (eds.), Oxford University Press, p Selim, K., Tsimidou, M. and Biliaderis, C.G Degradation of encapsulated saffron carotenoids in amorphous polymer matrices. In Proceedings of 1 st International Congress on Pigments in Food Technology, March 24-26, Sevilla, Spain, p Biliaderis, C.G Thermal analysis in characterization of state and phase transitions of starch materials. In Proceedings of Medicta 99, 4 th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Aug Sept. 1, Patras, Greece, p Biliaderis, C.G Quality of Products and World Development: a food scientist s perspective. In Proceedings of the 2 nd Mediterranean Conference for Agricultural Research Cooperation: Strategies to Improve Quality and Promotion of Mediterranean Agricultural Products, January, Cairo, Egypt, p Lazaridou, A., Vaikousi, H. and Biliaderis, C.G Molecular size effects on gelation of barley and oat β- glucans. In: Gums and Stabilizers for the Food Industry 12, P.A. Williams and G.O. Phillips (eds.), The Royal Society of Chemistry, p

19 204. Vaikousi, H., Lazaridou, A., Biliaderis, C.G. and Zawistowski, J Phase transitions of phytosterols and phytosterol-oil blends. In Proceedings of Medicta 2005, 7 th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, July 2-6, Thessaloniki, Greece, p Kristo, E. and Biliaderis, C.G Thermomechanical properties of water/sorbitol-plasticized composite biopolymer films: caseinate-pullulan bilayers and blends. In Proceedings of Medicta 2005, 7 th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, July 2-6, Thessaloniki, Greece, p Lazaridou, A., Vaikousi, H. and Biliaderis, C.G Structure development in mixed-linkage (1 3), (1 4) β- glucan hydrogels as probed by calorimetry and small deformation dynamic rheometry. In Proceedings of Medicta 2005, 7 th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, July 2-6, Thessaloniki, Greece, p Kristo, E., Koutsoumanis, K. P. and Biliaderis, C.G Thermal, mechanical and water vapor barrier properties of sodium caseinate films containing antimicrobials and their inhibitory action on Listeria monocytogenes. In Proceedings of the 5 th International Congress in Food Technology: Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World, 9-11 March, Thessaloniki, Greece, Vol. 2, p Lazaridou, A., Vaikousi, H. and Biliaderis, C. G Effects of polyols on barley β-glucan cryogelation in ice cream model systems. In Proceedings of the 5 th International Congress in Food Technology: Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World, 9-11 March, Thessaloniki, Greece, Vol. 2, p Fustier, P., Lazaridou, A. and Biliaderis, C.G Compression, creep and stress-relaxation testing of wheat flour and gluten-free doughs relation to end-product properties. In Proceedings of the 5 th International Congress in Food Technology: Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World, 9-11 March, Thessaloniki, Greece, Vol. 1, p Vaikousi, H., Koutsoumanis, K. and Biliaderis, C.G Kinetic model development as a prediction tool for the study of non-enzymatic browning during heating of apple juice concentrates and honey differing in water activity. In Proceedings of the 5 th International Congress in Food Technology: Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World, 9-11 March, Thessaloniki, Greece, Vol. 2, p Vaikousi, H., Biliaderis, C.G. and Koutsoumanis, K Development of a microbial Time Temperature Indicator (TTI) for monitoring microbiological quality of foods. 5 th International Conference on Predictive Modelling in Foods: Fundamentals, State of the Art and New Horizons, Sept , Athens, Greece, p Biliaderis, C.G Functional Foods: Trends, Prospects and Challenges for the Food Industry. XX Conference on Processing Techniques and Energy in Agriculture, April , Kopaonik, Serbia. Journal on Processing and Energy in Agriculture 12 (3): Biliaderis, C.G. and Lazaridou, A Cereal non-starch polysaccharides as functional ingredients: structurephysical property relations. 1 st International Conference on Sustainable Postharvest and Food Technologies INOPTEP 2009, April 21-26, Divcibare, Serbia. Journal on Processing and Energy in Agriculture 13 (3): Biliaderis, C.G Molecular origin of physical state and functionality of soluble cereal fibers. In Proceedings of the 11 th International Congress on Engineering and Food : Food Process Engineering in a Changing World, ICEF11, May 22-26, Athens, Greece, p Zinoviadou, K.G., Koutsoumanis, K.P., Biliaderis, C.G Biopolymer-based films as carriers of antimicrobial agents. In Proceedings of the 11 th International Congress on Engineering and Food : Food Process Engineering in a Changing World, ICEF11, May 22-26, Athens, Greece, p Tzoumaki, M.V., Moschakis, T., Kiosseoglou, V., Biliaderis, C.G Chitin nanocrystal o/w stabilized emulsions. In Proceedings of the 11 th International Congress on Engineering and Food : Food Process Engineering in a Changing World, ICEF11, May 22-26, Athens, Greece, p Moschakis, T., Lazaridou, A., Biliaderis, C.G Using particle tracking to probe the local dynamics of barley β-glucan solutions. In Proceedings of the 11 th International Congress on Engineering and Food : Food Process Engineering in a Changing World, ICEF11, May 22-26, Athens, Greece, p Zinoviadou, K.G., Moschakis, T., Kiosseoglou, V., Biliaderis, C.G Impact of emulsifier-polysaccharide interactions on the stability and rheology of stabilized oil-in-water emulsions. In Proceedings of the 11 th International Congress on Engineering and Food : Food Process Engineering in a Changing World, ICEF11, May 22-26, Athens, Greece, p Tzoumaki, M.V., Moschakis, T., Biliaderis, C.G Chitin nanocrystal dispersions: rheological and microstructural properties. In Proceedings of the 11 th International Congress on Engineering and Food : Food Process Engineering in a Changing World, ICEF11, May 22-26, Athens, Greece, p Patsioura, A., Gekas, V., Lazaridou, A., Biliaderis, C Kinetics of heterogeneous amylolysis in oat flour and characterization of hydrolyzates. In Proceedings of the 11 th International Congress on Engineering and Food : Food Process Engineering in a Changing World, ICEF11, May 22-26, Athens, Greece, p

20 V. Δπγαζίερ ζε ππακηικά ελληνικών ζςνεδπίυν 221. Λαδαξίδνπ, Α. θαη Μπιλιαδέπηρ, Κ Απνκόλσζε, ραξαθηεξηζκόο θαη ξενινγηθέο ηδηόηεηεο γαιαθηνκαλλαλώλ ραξνππηάο. Πξαθηηθά 6 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Δπηζηεκόλσλ Σερλνιόγσλ Σξνθίκσλ & 3 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηαηξνθήο θαη Σξνθίκσλ, ζει , Θεζζαινλίθε, Ννεκ., Αξβαληηνγηάλλεο, Η. θαη Μπιλιαδέπηρ, Κ Φπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο πιαζηηθνπνηεκέλσλ εδώδηκσλ κεκβξαλώλ από δηαιπηό άκπιν θαη θαδετληθό λάηξην ή κεζπινθπηηαξίλε. Πξαθηηθά 6 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Δπηζηεκόλσλ Σερλνιόγσλ Σξνθίκσλ & 3 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηαηξνθήο θαη Σξνθίκσλ, ζει , Θεζζαινλίθε, Ννεκ., Μπιλιαδέπηρ, Κ. θαη Σζηκίδνπ, Μ Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ελεξγόηεηαο λεξνύ θαη πιηθώλ ελζπιάθσζεο ζηε ζηαζεξόηεηα ησλ πδαηνδηαιπηώλ θαξνηελνεηδώλ ηνπ θξόθνπ (saffron). Πξαθηηθά 6 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Δπηζηεκόλσλ Σερλνιόγσλ Σξνθίκσλ & 3 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηαηξνθήο θαη Σξνθίκσλ, ζει , Θεζζαινλίθε, Ννεκ., Λαδαξίδνπ, Α. θαη Μπιλιαδέπηρ, Κ Θεξκνκεραληθή ζπκπεξηθνξά πνιπζαθραξηηώλ θαη κηγκάησλ ηνπο: επίδξαζε λεξνύ, πιαζηηθνπνηεηώλ θαη κνξηαθνύ βάξνπο ηνπ πνιπζαθραξίηε. Πξαθηηθά 1 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Θεξκηθήο Αλάιπζεο, επη., Κεξθίλε, 2002, ζει Μπιλιαδέπηρ, Κ. θαη Λαδαξίδνπ, Α Ταιώδεο κεηάπησζε θαη ζηαζεξόηεηα ζπζηεκάησλ ηξνθίκσλ ρακειήο ζπγθέληξσζεο λεξνύ. Πξαθηηθά 1 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Θεξκηθήο Αλάιπζεο, επη., Κεξθίλε, 2002, ζει VI. Bιβλίο (co-editor) 226. Biliaderis C.G. and Izydorczyk M.S Functional Food Carbohydrates, CRC Press, Boca Raton, FL, USA, p Biliaderis C.G. and Izydorczyk M.S Functional Food Carbohydrates (Translated edition in Chinese), China Light Industry Press, Beijing, China. VΙI. Δπγαζίερ ζε ελληνικά πεπιοδικά 228. Σδνύξνο, Ν.Ζ., Αξβαληηνγηάλλεο, Η.. & Μπιλιαδέπηρ, Κ Δδώδηκεο κεκβξάλεο : Ηδηόηεηεο θαη πξννπηηθέο γηα ρξήζε ηνπο ζηε ζπζθεπαζία θαη επηθάιπςε ηξνθίκσλ. Σξόθηκα θαη Πνηά, Ηνύι.-Απγ., Μπιλιαδέπηρ, Κ Υξπζό βάζξν ηεο πγείαο καο ην ςσκί ηνπ θνύξλνπ ηεο γεηηνληάο καο. Βηνηερληθή Αξηνπνηΐα θαη Εαραξνπιαζηηθή, Σεύρνο 130, ζει Μπιλιαδέπηρ, Κ., Λαδαξίδνπ, Α. & Βατθνύζε, Υ β-γιπθάλεο δεκεηξηαθώλ σο ζπζηαηηθά ιεηηνπξγηθώλ ηξνθίκσλ: θπζηθέο ηδηόηεηεο θαη κεηαβνιηθή δξάζε. Σξόθηκα θαη Πνηά, Ηνύι.-Απγ., Ομιλίερ μεηά από ππόζκληζη ζε Πανεπιζηήμια Δπεςνηηικά Ιδπύμαηα και διεθνή ζςνέδπια 1. Biliaderis, C.G., Maurice, T.J. and Page, C.M Thermal Analysis-Applications in Starch Research. 13th International Carbohydrate Symposium, August 10-16, Cornell University, Ithaca, NY (invited paper - oral 2. Biliaderis, C.G Thermal transitions and starch structures. 51st IFT Annual Meeting, June 1-5, Dallas, TX (invited paper - oral 3. Biliaderis, C.G. and Izydorczyk, M.S Cereal arabinoxylans: new insights into structure and properties. "Frontiers in Carbohydrate Research 4", May 10-12, Purdue University, West Lafayette, IN (invited paper - oral 4. Biliaderis, C.G Phase transitions of starch systems. April 17, Lund University, Lund, Sweden (invited lecture). 5. Biliaderis, C.G Applications of calorimetry (DSC) to characterization of food systems. June 16, Food Research and Development Centre, Agriculture Canada, St. Hyacinthe, Quebec, Canada (invited lecture). 6. Biliaderis, C.G Molecular mobility in relation to food quality. June 19, Food Research and Development Centre, Agriculture Canada, St. Hyacinthe, Quebec, Canada (invited lecture). 7. Biliaderis, C.G Phase transitions of starch and starch-biopolymer mixtures. Jan. 12, Osaka National Research Institute, Ikeda, Osaka, Japan (invited lecture). 20

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός

ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ 1986 1991 Πτυχίο Χημείας (Πολύ καλά 7,53) Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1991-1995 ιδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Όνομα και επώνυμα Τόπος γεννήσεως: Βασίλειος ΜΑΚΡΗΣ Αλμυρός, Μαγνησίας ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο: Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 1962 Μεταπτυχιακές Υπότροφος: Ελλ.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Προσωπικά στοιχεία: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: /04/1957, Πάτρα Διεύθυνση κατοικίας: Καράμπαμπα 51, 17343 Άγιος Δημήτριος,

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος, ένα παιδί Διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας : Tομέας Φυσικοχημείας 714 09 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλέφωνο : 2810-393292 Φαξ : 2810-393601

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE HARALAMBOS

CURRICULUM VITAE HARALAMBOS CURRICULUM VITAE HARALAMBOS (Haris) STAMATIS Professor Department of Biological Applications and Technologies University of Ioannina 2013 Name Haralambos Stamatis OFFICE ADDRESS Department of Biological

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Γρ Σ.Α.Βεκιάρη. Α. Γιεθνή περιοδικά με κρίζη (με αζηερίζκο είναι ηα περιοδικά με

ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Γρ Σ.Α.Βεκιάρη. Α. Γιεθνή περιοδικά με κρίζη (με αζηερίζκο είναι ηα περιοδικά με ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Γρ Σ.Α.Βεκιάρη ISI) Α. Γιεθνή περιοδικά με κρίζη (με αζηερίζκο είναι ηα περιοδικά με 1. Vekiari, S.A., Oreopoulou, V., Tzia, Thomopoulos, C., 1993. Isolation of natural antioxidants from Oregano,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Καράμπαμπα 51, 17343 Άγιος Δημήτριος, Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Γ. Υ. ΦΑΡΡΑ ΙΟΤΛΙΟ 2011 2 Α. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ λνκα : Ταξξάο Γεψξγηνο ηνπ Σξήζηνπ Έηνο γελλήζεσο : 1962 Ρφπνο γελλήζεσο : Αζήλα Νηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

2, Fleming St, 16345-Ano Ilioupolis, Greece empezirt@agro.duth.gr,empezirt@yahoo.gr

2, Fleming St, 16345-Ano Ilioupolis, Greece empezirt@agro.duth.gr,empezirt@yahoo.gr CURRICULUM VITAE Name: Date of birth and place: Nationality: Address: Email BEZIRTZOGLOU Eugenia 22/5/1957, Athens (Greece) French and Greek 2, Fleming St, 16345-Ano Ilioupolis, Greece empezirt@agro.duth.gr,empezirt@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ. BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 24 Ινπιίνπ 1950 Σόπνο Γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε Γηεύζπλζε : Σξηάδη Θεζζαινλίθεο Σειέθσλν : 231.997873 Οηθνγ. θαηάζηαζε:

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont.

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα : Ευθυμία Επώνυμο: Παπαδοπούλου-Μουρκίδου Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: 29 Μαίου, 1948, Γεωργιανή Καβάλας Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κων/νος Κομνίτσας ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολ. Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθό Ιλζηηηνύην Σηεθάλνπ Γέιηα 8, 14561 Αζήλα Τειέθσλν: 210 8180307 Fax: 210 8077506 E-mail: g.koliopoulos@bpi.

Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθό Ιλζηηηνύην Σηεθάλνπ Γέιηα 8, 14561 Αζήλα Τειέθσλν: 210 8180307 Fax: 210 8077506 E-mail: g.koliopoulos@bpi. Γηώξγνο ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, 16/12/2010 Γεώξγηνο Κνιηόπνπινο Γεσπόλνο Δηδηθόο Τερληθόο Δπηζηήκσλ Υπεύζπλνο γηα ην Δξγαζηήξην Δληνκνθηόλσλ Υγεηνλνκηθήο Σεκαζίαο ηνπ Τκήκαηνο Διέγρνπ Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ & Φπηνθαξκαθεπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα