Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014"

Transcript

1 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

2 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου 9 Γνωριμία με τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελατϊν Νιανικισ 12 Ζναρξθ λειτουργίασ του πρϊτου i-bank store ςτον μιλο Σρογράμματα και Χπθρεςίεσ των Σιςτωτικϊν και Χρεωςτικϊν Μαρτϊν τθσ Φράπεηασ Υυμβολι των Ξονάδων Σλθροφορικισ ςτθν Εταιρικι Μοινωνικι και Σεριβαλλοντικι Ευκφνθ 19 Απολογιςτικι εκδιλωςθ δράςθσ «λοι Ξαηί για το Σαιδί» Υθμαντικζσ διακρίςεισ για τθν Ζκκεςθ Εταιρικισ Μοινωνικισ Ευκφνθσ τθσ ΕΦΕ 22 Σεριβαλλοντικι Ευκφνθ και Χορθγικι Δράςθ τθσ ΕΦΕ 23 Η Ώρα τθσ Γθσ ΞΙΕΦ: Σαρουςίαςθ βιβλίου 25 Φο Ξορφωτικό Κδρυμα ςασ προτείνει Από τθν Μαλλιτεχνικι Υυλλογι τθσ Φράπεηασ 27 Φαυτότθτα Εξϊφυλλο: «Άνοιξθ» Ζργο τθσ Ματερίνασ Ξαροφδα Νάδι ςε καμβά, 60x50 εκ. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

3 Editorial Φο τεφχοσ του Απριλίου 2014 που ανοίξατε να διαβάςετε περιλαμβάνει τισ ςθμαντικότερεσ και πιο ενδιαφζρουςεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Φράπεηασ και του Ρμίλου τθσ κατά το Αϋ τρίμθνο του ζτουσ. Υτισ πρϊτεσ ςελίδεσ μπορείτε να ενθμερωκείτε από «Τα νζα μασ» για τισ πρόςφατεσ διακρίςεισ τθσ Εκνικισ, τθσ NBG Securities και τθσ κυγατρικισ μασ Vojvodjanska Banka ad, που μασ κάνουν αιςιόδοξουσ για το παρόν και το μζλλον του Ρμίλου μασ. Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» μασ ταξιδεφει ςτα Ιωάννινα, όπου ξενάγθςε πελάτεσ ςτο μαγικό κόςμο των υπολογιςτϊν. Ρι αντιδράςεισ των ςυμμετεχόντων ιταν θ καλφτερθ ανταμοιβι των ςυναδζλφων μασ που ςυμμετείχαν ς αυτό. Ξια ςθμαντικι καινοτομία, που ιρκε με τθν αλλαγι του χρόνου, ιταν αυτι που ενζταξε το ςφνολο των Εγκριτικϊν Μζντρων Ιδιωτϊν (Υτεγαςτικϊν Δανείων, Ματαναλωτικϊν Δανείων και Σιςτωτικϊν Μαρτϊν) ςε ζνα Ενιαίο Εγκριτικό Μζντρο. Σολλά κετικά αποτελζςματα από τθν επιτυχία αυτοφ του εγχειριματοσ προςδοκά θ Φράπεηα. Υτισ νζεσ και εξίςου ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ εντάςςεται και θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελατϊν Νιανικισ, γι αυτό -μζςα από τισ θλεκτρονικζσ ςελίδεσ αυτοφ του τεφχοσ- επιχειροφμε μια εκτενι γνωριμία μαηί τθσ. Ρι κάρτεσ τθσ Εκνικισ εξελίςςονται διαρκϊσ. Ζτςι, ςυγκεντρϊςαμε ςυνοπτικά ςτοιχεία για τα προγράμματα και τισ ενζργειεσ που αφοροφν εμάσ και τθν πελατεία. ςον αφορά τον μιλο του εξωτερικοφ, μπορείτε να ενθμερωκείτε για τθν ζναρξθ λειτουργίασ του πρϊτου i-bank store, ςτθ Stopanska Banka ςτα Υκόπια. Φο ενδιαφζρον μασ για το Σεριβάλλον, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ και εφαρμογισ τθσ ςχετικισ πολιτικισ του Ρμίλου, είναι διαρκζσ. Υε κάκε τεφχοσ χαιρόμαςτε να φιλοξενοφμε εκείνεσ τισ δραςτθριότθτεσ που ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία του, και ωσ μιλοσ και ωσ εργαηόμενοι. Σροφανϊσ και θ κοινωνικι μασ προςφορά δεν ςταματά ςτον Φομζα «Σεριβάλλον». Αντικζτωσ, ςυνεχίηεται μζςα από τθ γνωςτι πια δράςθ «Όλοι Μαηί για το Παιδί», τθσ οποίασ ο απολογιςμόσ είναι εντυπωςιακόσ. Μι όπωσ πάντα, κλείνουμε με τισ προτάςεισ για επιλεγμζνα βιβλία από το ΞΙΕΦ, κακϊσ και τθν παρουςίαςθ ενόσ ζργου από τθν καλλιτεχνικι ςυλλογι τθσ ΕΦΕ. Νικόλαος Σ. Μαρινάκος Διευθυντής Δ/νση Γραμματείας Δ.Σ. & Εξυπηρέτησης Μετόχων Ε.Τ.Ε. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

4 Τα νζα μασ Νζεσ διεκνείσ διακρίςεισ για τθ Διεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ Κεφαλαιαγορϊν & Χρθματαγορϊν τθσ Τράπεηασ & του Ομίλου Η υψθλι ςτάκμθ υπθρεςιϊν κεματοφυλακισ, που προςφζρει θ Διεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ Μεφαλαιαγορϊν & Χρθματαγορϊν τθσ Φράπεηασ & του Ρμίλου (ΔΕΜΧΦ&Ρ) ςτθ κεςμικι πελατεία τθσ, επιβραβεφκθκε για μία ακόμα χρονιά με μια ιδιαίτερα ςθμαντικι διεκνι διάκριςθ. Ο Διευκυντισ τθσ ΔΕΚΧΤ&Ο κ. Γ. Αρμελινιόσ, κατά τθν απονομι του βραβείου από το Global Custodian Η ΕΤΕ ζλαβε για 5 ο ςυνεχόμενο ζτοσ τθν ανϊτατθ διάκριςθ (Top Rated) για τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν τθσ τόςο ςε Ζλλθνεσ, όςο και ξζνουσ κεςμικοφσ πελάτεσ τθσ, καταλαμβάνοντασ τισ κορυφαίεσ κζςεισ τθσ ςχετικισ κατάταξθσ κατά τθν ετιςια ζρευνα του Global Custodian, του πλζον ζγκυρου διεκνοφσ περιοδικοφ ςτο χϊρο τθσ μεταςυναλλακτικισ δραςτθριότθτασ. Φο ςχετικό βραβείο παρζλαβε ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Εξυπθρζτθςθσ Μεφαλαιαγορϊν & Χρθματαγορϊν τθσ Φράπεηασ & του Ρμίλου, κ. Γιϊργοσ Αρμελινιόσ, κατά τθ διάρκεια τθσ τελετισ απονομισ που πραγματοποιικθκε ςτο Νονδίνο ςτισ 13 Ξαρτίου Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ανάλογθ διάκριςθ ζλαβε, για 2 θ ςυνεχόμενθ χρονιά, και το Φμιμα Θεματοφυλακισ τθσ κυγατρικισ μασ Vojvodjanska Banka, για τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εγχϊριουσ και ξζνουσ κεςμικοφσ επενδυτζσ ςτθ Υερβία. Η ΕΦΕ, με τθν πολυετι και δυναμικι παρουςία τθσ ςτον τομζα τθσ Θεματοφυλακισ ςτθν Ελλάδα, ζχει πρωταγωνιςτικό και κακοριςτικό ρόλο ςτο ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο, πολφπλοκο και εξειδικευμζνο post trading περιβάλλον, ςυμμετζχοντασ ενεργά ςε αρμόδιουσ εγχϊριουσ και διεκνείσ φορείσ, όπωσ οι: Ελλθνικι Ζνωςθ Φραπεηϊν, Ελλθνικά Χρθματιςτιρια ΑΕ, ECB/T2S, COGESI Group, EBF/ Post Trading Working Group. Η πελατειακι βάςθ τθσ περιλαμβάνει μεγάλο εφροσ ελλινων και ξζνων κεςμικϊν επενδυτϊν. Σζραν τθσ ελλθνικισ αγοράσ καλφπτει, επίςθσ, όλεσ τισ διεκνείσ χρθματαγορζσ, ζχοντασ ςυνάψει ςχζςεισ -για το ςκοπό αυτό- με τουσ ςθμαντικότερουσ διεκνείσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ, ενϊ για τισ αγορζσ τθσ Ο.Α. Ευρϊπθσ, ζχει αναπτφξει δραςτθριότθτεσ περιφερειακοφ παρόχου, με αξιοποίθςθ των κυγατρικϊν μασ ςτθν περιοχι των Βαλκανίων. Φο εξαιρετικά δυςμενζσ περιβάλλον λόγω των χαμθλϊν επιπζδων δραςτθριότθτασ των πάςθσ φφςεωσ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν ςτθ χϊρα μασ εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ αφαίρεςε ςθμαντικά ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα από τουσ εγχϊριουσ κεματοφφλακεσ. Η ΕΦΕ ελαχιςτοποίθςε τισ ςχετικζσ ςυνζπειεσ, χάρθ ςτθ διατιρθςθ άριςτων ςχζςεων με τθν πελατεία και τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν. Η ΔΕΜΧΦ&Ρ, με τον εκςυγχρονιςμό και τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν τθσ, που βρίςκονται ςε φάςθ ολοκλιρωςθσ, και ςτοχεφοντασ ςτθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν εγχϊριων εταιρειϊν προςφοράσ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν, κζτει ιδθ τισ βάςεισ για να προςφζρει ςφντομα ςειρά νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν μεταςυναλλακτικισ δραςτθριότθτασ, διατθρϊντασ πάντοτε τα χαρακτθριςτικά τθσ ποιότθτασ και αξιοπιςτίασ που τθ διακρίνουν. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

5 Τα νζα μασ Σθμαντικζσ διακρίςεισ για τθν NBG Securities Η NBG Securities κατζλαβε τθν 1θ κζςθ ωσ θ καλφτερθ χρθματιςτθριακι εταιρεία ςτθν Ελλάδα (Greece - Leading Brokerage Firm), και τθ δεφτερθ ςτισ κατθγορίεσ Country Research και Equity Sales για το 2013 ςτθν ετιςια Σανευρωπαϊκι ζρευνα Thomson Reuters EXTEL. Επίςθσ, θ εταιρία του Ρμίλου μασ αναδείχκθκε πρϊτθ ςε μερίδιο αγοράσ ςτθν αγορά των παραγϊγων FTSE/XA large cap για το 2013 με μερίδιο 22,85%. Vojvodjanska Banka ad Novi Sad Serbia πρϊτθ τράπεηα ςτθν παροχι υπθρεςιϊν κεματοφυλακισ ςτθ Σερβία Υφμφωνα με τθν ζρευνα 2013 Agent Banks in Emerging Markets Survey (τράπεηεσδιαμεςολαβθτζσ ςτισ αναδυόμενεσ αγορζσ 2013), που πραγματοποίθςε το εξειδικευμζνο περιοδικό Global Custodian Magazine, θ Vojvodjanska Banka αναδείχκθκε θ καλφτερθ τράπεηα τθσ Υερβίασ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν κεματοφυλακισ για το 2013, μετά από αξιολόγθςθ από τουσ πελάτεσ τθσ. Ματά το 2012 θ Vojvodjanska banka είχε κατακτιςει ξανά τθν πρϊτθ κζςθ. Εφεξισ, θ τράπεηα κα αναγνωρίηεται ωσ μία από τισ «Μορυφαίεσ» (Top Rated), τόςο ςτισ κατθγορίεσ CB/NA, όςο και ςτισ Εγχϊριεσ κατθγορίεσ τθσ Υερβικισ αγοράσ, με όλεσ τισ υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ να βακμολογοφνται ωσ οι «Μαλφτερεσ ςτθν Ματθγορία τουσ» (Best in Class). Η Vojvodjanska Banka είναι πολφ περιφανθ για αυτό το επίτευγμα, το οποίο οφείλεται ςτθν υψθλι κατάρτιςθ και τον επαγγελματιςμό του προςωπικοφ τθσ, που επιδεικνφει αφοςίωςθ ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, ςτισ εξαιρετικζσ ςχζςεισ που διατθρεί με τουσ πελάτεσ τθσ, ςτισ ποιοτικζσ και πελατοκεντρικζσ υπθρεςίεσ, τθν αποτελεςματικότθτά τθσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν και τθν άψογθ ςυνεργαςία με τισ άλλεσ Διευκφνςεισ τθσ τράπεηασ. Η εφαρμογι, από τα μζςα του 2012, τθσ αναβακμιςμζνθσ τεχνολογικά πλατφόρμασ διαχείριςθσ αξιϊν WEALTH του Ρμίλου, ςυνζβαλε ςθμαντικά ςε αυτι τθν επιτυχία, κακόςον διευκόλυνε τθν τράπεηα να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ τθσ κατά τρόπο απόλυτα αποτελεςματικό. Ξελλοντικά, θ Vojvodjanska Banka κα ςυνεχίςει τισ προςπάκειζσ τθσ να παραμζνει ςτθν κορυφι, όπου και ανικει ωσ πάροχοσ υπθρεςιϊν κεματοφυλακισ. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

6 Τα νζα μασ Η Εκνικι Τράπεηα Ιδρυτικό Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ELTIA Από τον Ιοφνιο 2013, θ ΕΦΕ είναι μεταξφ των δεκαεπτά Ιδρυτικϊν Ξελϊν τθσ Ζνωςθσ European Association of Long Term Investors - ELTIA, μζλθ τθσ οποίασ είναι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και ςυνδεδεμζνων με αυτι χωρϊν, ενϊ θ Ευρωπαϊκι Φράπεηα Επενδφςεων (EIB) και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι (EC) ςυμμετζχουν με ειδικό κακεςτϊσ. Ματά τθν πρϊτθ γενικι ςυνζλευςθ τθσ Ζνωςθσ, που ζλαβε χϊρα τον Οοζμβριο του 2013, πραγματοποιικθκαν αρχαιρεςίεσ, κατά τισ οποίεσ Σρόεδροσ του ELTIA εξελζγθ ο Σρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Φράπεηασ Επενδφςεων, κ. Werner Hoyer, ο οποίοσ και ζκεςε το πλαίςιο των ςτόχων τθσ Ζνωςθσ λζγοντασ: «Η ELTIA είναι ζνα Ευρωπαϊκό project. Ξετά τθν πρόςφατθ μεγάλθ αφξθςθ κεφαλαίου τθσ ΕΙΒ, θ Ζνωςθ αποτελεί ζναν ακόμθ τρόπο ζκφραςθσ τθσ εντατικοποίθςθσ τθσ κοινισ προςπάκειασ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων μελϊν τθσ Ζνωςθσ, με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ απαςχόλθςθσ». Η πρϊτθ προτεραιότθτα που τζκθκε για το 2014 είναι θ υπζρβαςθ των εμποδίων και θ δθμιουργία κινιτρων για τθ χρθματοδότθςθ μακροπρόκεςμων επενδυτικϊν πρωτοβουλιϊν. Φα εμπόδια ςυνίςτανται, μεταξφ άλλων, ςτθν «αποτυχία τθσ αγοράσ», το υφιςτάμενο κανονιςτικό πλαίςιο για τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και τθν καταλλθλότθτα των χρθματοδοτικϊν εργαλείων. Επίςθσ, κα διερευνθκεί θ δυνατότθτα προϊκθςθσ μακροπρόκεςμων επενδφςεων μζςω καινοτόμων χρθματοδοτικϊν μζςων ςτο πλαίςιο του επόμενου Σολυετοφσ Χρθματοδοτικοφ Σλαιςίου ( ), με ζμφαςθ ςτισ υποδομζσ, τθν καινοτομία, τθν ορκολογικι χριςθ των ενεργειακϊν πόρων και τθ χρθματοδότθςθ των ΞΞΕ. Ξεταξφ των δραςτθριοτιτων τθσ Ζνωςθσ για το 2014 είναι θ ενεργόσ ςυμμετοχι ςτθ διαβοφλευςθ με κζμα τισ ςυμπράξεισ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Φομζα (PPPs) και τθ δυνατότθτα τιτλοποίθςθσ των ςχετικϊν δανείων. Είναι, επίςθσ, θ ςυνεργαςία με τον ΡΡΥΑ για τθ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για τα ζργα υποδομϊν και θ χρθματοδότθςθ ΞΞΕ ςτο πλαίςιο ςχετικισ πρωτοβουλίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Υε κάκε περίπτωςθ, ο ςυντονιςμόσ των δραςτθριοτιτων τθσ Ζνωςθσ τελεί υπό τθν αιγίδα τθσ ΕΙΒ. Υτο διάςτθμα που μεςολάβθςε μζχρι ςιμερα, θ Ζνωςθ αποδζχκθκε αιτιματα από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, μεταξφ των οποίων θ KfW και θ Council of Europe Development Bank (CEB), προκειμζνου να γίνουν μζλθ τθσ, με αποτζλεςμα ο αρικμόσ των μελϊν τθσ να ανζρχεται ςε 23, με ςυνολικό ενεργθτικό άνω των 3 τριςεκατομμυρίων. Φο πλζον ςθμαντικό από τθ ςυμμετοχι τθσ ΕΦΕ ςτθν Ζνωςθ ELTIA είναι το γεγονόσ ότι αποτελεί ιδρυτικό μζλοσ ενόσ forum με διεκνι εμβζλεια, το οποίο φιλοδοξεί να αναπτφξει πρωτοβουλίεσ και να προβάλλει κζςεισ που να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ λιψθ αποφάςεων ςε διάφορα επίπεδα τθσ ΕΕ. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

7 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου Το πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια Υτον απόθχο των εορταςτικϊν εκδθλϊςεων για τα 100 χρόνια τθσ Εκνικισ Φράπεηασ ςτα Ιωάννινα διοργανϊκθκε κφκλοσ δφο μακθμάτων ςτισ 5 και 12 Ξαρτίου 2014, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ κοινωνικισ ευκφνθσ «Δείξ τουσ». Η δράςθ, που -ασ ςθμειωκεί- πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά ςτθν Σεριφζρεια και μάλιςτα ςε χϊρουσ Ματαςτιματοσ, υλοποιικθκε ςτον θμιϊροφο του Ματαςτιματοσ Ιωαννίνων (359), με προςκεκλθμζνουσ πελάτεσ από όλεσ τισ προϊοντικζσ ομάδεσ, που ξεναγικθκαν ςτον κόςμο των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και του internet. Βαςικοί ςυντελεςτζσ ιταν οι πζντε εκελοντζσ-ςυνάδελφοι τθσ Ξονάδασ, κ.κ. Α. Παπαντωνίου, Ε. Βελονάκθ, Θ. Τηόκα, Ν. Νταλάκοσ και Ν. Κατςανάκθσ, οι οποίοι αποδζχκθκαν χωρίσ δεφτερθ ςκζψθ τθν πρόκλθςθ τθσ ςυμμετοχισ, διακζτοντασ προςωπικό χρόνο και ενζργεια. Ξε χαλαρι διάκεςθ και ευχάριςτο κλίμα, ιδθ από τθν πρϊτθ θμζρα εκπαίδευςθσ, οι πελάτεσ εξζφραςαν τον ενκουςιαςμό τουσ για τθν πρωτοβουλία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ να αναηθτιςει νζεσ πρωτοποριακζσ διαδρομζσ ςτθ ςχζςθ τθσ με τθν πελατεία, ικανοποιϊντασ κάκε πικανι ανάγκθ τθσ. Ρι δφο εκπαιδεφςεισ επικεντρϊκθκαν ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ, αλλά και ςτθν αρχιτεκτονικι του internet banking, τθν οποία οι ίδιοι οι πελάτεσ ηιτθςαν να γνωρίςουν. Ξε τθ ςυνδρομι τθσ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικϊν Εργαςιϊν και Εναλλακτικϊν Δικτφων, παραςχζκθκαν δοκιμαςτικζσ προςβάςεισ (demo) ςτο Ματάςτθμα, οι οποίεσ επζτρεψαν τθν άνετθ και αςφαλι πλοιγθςθ. Φα ςχόλια των ςυμμετεχόντων που ειςζπραξαν οι εκελοντζσ-ςυνάδελφοι είναι ενδεικτικά τθσ αποδοχισ που είχε θ δράςθ: «Δεν φανταηόμουν ότι ιταν τόςο απλό!», «Ζχω ανακζςει το ςχεδιαςμό ιςτοςελίδασ για τθν επιχείρθςι μου και πιρα νζεσ ιδζεσ», «Καταπλθκτικό! Δεν ιξερα ότι μπορώ ο ίδιοσ να παρακολουκώ τουσ λογαριαςμοφσ μου», ενϊ άλλοσ πελάτθσ ςυμπλιρωςε: «Ζχω εδώ και δφο χρόνια το γαλάηιο μθχανάκι (ς.ς. i-code) και δεν το είχα χρθςιμοποιιςει ποτζ!». Ξε τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ απονεμικθκαν πτυχία ςυμμετοχισ ςε εκδιλωςθ που παρζςτθςαν ο Διευκυντισ Δικτφου ΥΦϋ, κ. Δ. Καλογερόπουλοσ, ο Σεριφερειακόσ Διευκυντισ, κ. Σ. Κζκελοσ, ο Επικεφαλισ του Ματαςτιματοσ, κ. Θ. Τςάγκασ και ο Χποδιευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Ξάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Ρμίλου, κ. Γ. Γιουρουκζλθσ, ο οποίοσ ςυντόνιςε τθν εκδιλωςθ. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

8 Διεφκυνςθ Κτθματικισ και Πίςτθσ Ιδιωτϊν Τομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Κζντρου Φον Δεκζμβριο του 2013, θ Φράπεηα, ςτο πλαίςιο των ενεργειϊν για τθ λειτουργικι και οργανωτικι αναβάκμιςθ των εργαςιϊν και τθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν, αλλά και ωσ μζροσ των αποφάςεων για τθ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ, προχϊρθςε ςτθν αναδιάρκρωςθ των μονάδων πιςτοδοτιςεων τθσ Νιανικισ Φραπεηικισ Ιδιωτϊν. Ξε τθν Σράξθ Διοίκθςθσ με αρικμό 727/ ςυγχωνεφτθκαν οι Διευκφνςεισ Μαρτϊν (953) και Ματαναλωτικισ Σίςτθσ (014) ςε μια ενιαία Διεφκυνςθ, τθ Διεφκυνςθ Καρτϊν και Καταναλωτικϊν Δανείων (014). Ξε τθν ίδια Σράξθ Διοίκθςθσ, μετονομάςτθκε θ Διεφκυνςθ Μτθματικισ Σίςτθσ (013) ςε Διεφκυνςθ Κτθματικισ και Πίςτθσ Ιδιωτϊν. Υτο πλαίςιο των παραπάνω αλλαγϊν και υπό τθν αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ Μτθματικισ και Σίςτθσ Ιδιωτϊν, το ςφνολο των εγκριτικϊν κζντρων ιδιωτϊν (Υτεγαςτικϊν Δανείων, Ματαναλωτικϊν Δανείων και Σιςτωτικϊν Μαρτϊν) εντάχκθκε ςε ζνα Ενιαίο Εγκριτικό Κζντρο (Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου ). Βαςικοί ςτόχοι τθσ ςυγκζντρωςθσ των εγκριτικϊν κζντρων ςε μία μονάδα είναι: Η ςυνολικι και ολοκλθρωμζνθ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ των ιδιωτϊν πελατϊν τθσ Φράπεηασ, αναφορικά με τθν ζκκεςι τουσ ςε προϊόντα Νιανικισ Φραπεηικισ Η ομογενοποίθςθ των χρθςιμοποιοφμενων ςυςτθμάτων για τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων χοριγθςθσ προϊόντων Νιανικισ Φραπεηικισ Η ομογενοποίθςθ των ακολουκοφμενων διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ με ςκοπό τθν αποδοτικότερθ αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων και διακζςιμων πόρων. Τθν προςπάκεια για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω κα βοθκιςει: Η μετακόμιςθ όλων των μονάδων ςε ζνα κτίριο, επί τθσ Ρδοφ Σειραιϊσ ςτο Ξοςχάτο, όπου και κα ςυγκεντρωκεί το ςφνολο των ςτελεχϊν και υπαλλιλων τθσ Νιανικισ Φραπεηικισ. Ρι εργαςίεσ για τθ μετακόμιςθ των Ξονάδων ζχουν ιδθ ξεκινιςει και αναμζνεται θ ολοκλιρωςι τουσ Η εγκατάςταςθ ενόσ ςφγχρονου εργαλείου / πλατφόρμασ για τθν αξιολόγθςθ όλων των τφπων αιτθμάτων, για τθ χοριγθςθ προϊόντων Νιανικισ Φραπεηικισ. Η εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ζχει ολοκλθρωκεί για τθ διαχείριςθ των αιτιςεων Ματαναλωτικϊν Δανείων και Σιςτωτικϊν Μαρτϊν και είναι προγραμματιςμζνθ θ εγκατάςταςι του και για τισ αιτιςεισ Υτεγαςτικϊν Δανείων. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

9 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Πελατϊν Λιανικισ Γνωριμία με τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Πελατϊν Λιανικισ Υτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τθσ Φράπεηασ για μεταφορά από προϊοντοκεντρικό μοντζλο ςε πελατοκεντρικό, με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςχζςθσ με κάκε πελάτθ ξεχωριςτά, δθμιουργικθκε θ νζα Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Πελατϊν Λιανικισ (ΔΑΠΛ). Η Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελατϊν Νιανικισ αναλαμβάνει τον κεντρικό ςυντονιςμό και υποςτιριξθ των τριϊν τμθμάτων πελατείασ τθσ Νιανικισ Φραπεηικισ: Personal, Business και Mass Banking. Η κακθμερινότθτα τθσ νζασ Διεφκυνςθσ είναι προςανατολιςμζνθ ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ τθσ Φράπεηασ με τον Σελάτθ, μζςω ενεργειϊν που αξιοποιοφν το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ εμπειρίασ των ςτελεχϊν των καταςτθμάτων μασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν, δεξιοτιτων και εργαλείων που ζρχονται να υποςτθρίξουν τα ςτελζχθ του Δικτφου ςτο ζργο τουσ. Χποςτθρίηοντασ και επιμορφϊνοντασ το βαςικό τθσ ςυνεργάτθ ςτο δίκτυο, τον Υφμβουλο Σελατείασ (Relationship Manager), θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελατϊν Νιανικισ -ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Υτρατθγικισ Δικτφου Ματαςτθμάτων και με τθ ςυνδρομι των Διευκφνςεων Δικτφου, Σεριφερειακϊν Διευκφνςεων και Διευκυντϊν Ματαςτθμάτων- «χτίηει» ζνα ςφγχρονο, ποιοτικό μοντζλο εξυπθρζτθςθσ για τουσ πελάτεσ τθσ λιανικισ, το οποίο επικεντρϊνεται ςτουσ παρακάτω άξονεσ: τθν ανάλυςθ και κακοριςμό ομοιογενϊν υποκατθγοριϊν πελατϊν (sub-segments) με διακριτά χαρακτθριςτικά και ανάγκεσ το ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ και τον κακοριςμό των παραμζτρων εξυπθρζτθςθσ ανά υποκατθγορία πελατϊν (service model) τθν επιλογι προϊόντων, τον προςδιοριςμό παραμζτρων, ειδικϊν όρων και τθ δθμιουργία πακζτων προϊόντων ανά υποκατθγορία πελατϊν το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ βοθκθτικϊν εργαλείων πλθροφορικισ για τον Υφμβουλο Σελατείασ ςτθν πλατφόρμα του CRM Εκτόσ από τον κφριο ρόλο ςτισ δφο πολφ ςθμαντικζσ ομάδεσ Σελατϊν του Personal και Business Banking, θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελατϊν Νιανικισ αναλαμβάνει επιπλζον ρόλο ςτο τμιμα των λοιπϊν Σελατϊν Νιανικισ (Ξass), δρϊντασ ωσ ςυντονιςτισ μεταξφ των προϊοντικϊν διευκφνςεων και του Δικτφου, αλλά και υποςτθρικτικά ςτισ προϊοντικζσ διευκφνςεισ προςφζροντασ: υποςτιριξθ με αναλφςεισ ςτοιχείων πελατολογίου για καλφτερα ςτοχευμζνεσ καμπάνιεσ προϊκθςθσ προϊόντων υποςτιριξθ υλοποίθςθσ κάκε καμπάνιασ μζςω υποδομισ εργαλείων πλθροφορικισ κάτω από τθν πλατφόρμα του CRM μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασαπόδοςθσ των προωκθτικϊν ενεργειϊν, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

10 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Πελατϊν Λιανικισ Λίγα λόγια για τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Πελατϊν Λιανικισ από τθ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ, κ. Ν. Τηάκου Η Εκνικι Φράπεηα ζχει διαχρονικά ανταποκρικεί με επιτυχία ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν τθσ, αποτελϊντασ πάντοτε ςθμείο αναφοράσ για τθν οικοδόμθςθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ μεταξφ Φράπεηασ και πελάτθ. Φισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ τα τραπεηικά μοντζλα λιανικισ, διεκνϊσ και ςτθν Ελλάδα, επθρεάςτθκαν ςθμαντικά από επιτυχθμζνεσ πρακτικζσ και άλλων κλάδων λιανικισ, με κφριο χαρακτθριςτικό τθν επικζντρωςθ ςτισ ανάγκεσ του πελάτθ. Υιμερα, πλζον ςε μια ϊριμθ τραπεηικι αγορά, ζνα πλιρωσ πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ αποτελεί τθ μοναδικι ςτρατθγικι επιλογι. Υε αυτιν τθν κατεφκυνςθ ςυςτάκθκε θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελατϊν Νιανικισ, με ςτόχο τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των τριϊν μεγάλων κατθγοριϊν πελατϊν μασ: πελάτεσ Personal, Business και Mass Banking. Η ΔΑΣΝ κα διαμορφϊνει τισ κατάλλθλεσ λφςεισ που ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ των πελατϊν μασ και κα κατευκφνει, με τθ ςωςτι ανάλυςθ του πελατολογίου, τθ ςτοχευμζνθ προϊκθςθ των λφςεων αυτϊν από τα κανάλια μασ. Είμαι βζβαιθ ότι το νζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ κα ζχει κετικότατα αποτελζςματα για τθν Φράπεηα και ο ρόλοσ τθσ ΔΑΣΝ ςε αυτό κα είναι καταλυτικόσ. Σζρα από τισ εςωτερικζσ δράςεισ, θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελατϊν Νιανικισ -ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Φράπεηασ- παρακολουκεί και διαμορφϊνει προγράμματα που ενιςχφουν τθν εταιρικι εικόνα του Ρμίλου ςτο πλαίςιο τθσ ζκφραςθσ τθσ Εταιρικισ Μοινωνικισ Ευκφνθσ, αναλαμβάνοντασ πρωτοβουλίεσ που απευκφνονται ςε τοπικζσ κοινότθτεσ και ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ Σελατϊν. Ειδικότερα ςτο χϊρο των μικρομεςαίων επιχειριςεων, και με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ιςχυρϊν δεςμϊν με τθν επιχειρθματικι κοινότθτα νεοφυϊν εταιριϊν (startup), που οδθγεί ςε διεφρυνςθ του ςχετικοφ πελατολογίου και προϊκθςθ ςυναφϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςχεδιάςτθκε και υλοποιείται: θ ςφνδεςθ του Διαγωνιςμοφ «i-bank Μαινοτομία & Φεχνολογία» με επιλεγμζνουσ πανεπιςτθμιακοφσ διαγωνιςμοφσ επιχειρθματικότθτασ και θ ςυμμετοχι ςτελεχϊν τθσ Φράπεηασ ςε δράςεισ κακοδιγθςθσ νζων επιχειρθματιϊν (mentoring) θ ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ και ςυνζδρια νεοφυϊν επιχειριςεων και ςε επιλεγμζνεσ δράςεισ ςχετικζσ με τθ νζα και νεανικι επιχειρθματικότθτα (π.χ. εκδθλϊςεισ TEDx Σανεπιςτθμίων) θ ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ με ςυνεργατικοφσ χϊρουσ και κοιτίδεσ επιχειρθματικότθτασ, ενϊ παράλλθλα δρομολογείται θ εκπαίδευςθ και ενδυνάμωςθ νζων επιχειρθματιϊν με παράλλθλθ πικανι ςυμμετοχι ςτο μετοχικό κεφάλαιο επιλεγμζνων εταιριϊν Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

11 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Πελατϊν Λιανικισ Λίγα λόγια για τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Πελατϊν Λιανικισ από τον Βοθκό Γενικό Διευκυντι Δικτφου, κ. Π. Γεωργίου Η Φράπεηά μασ βρίςκεται ςε ζνα μεγάλο ταξίδι αλλαγισ. Υχεδιάςαμε, και τουσ επόμενουσ μινεσ κα ξεκινιςουμε να υλοποιοφμε κατάςτθμακατάςτθμα, ζνα νζο, ςφγχρονο, πελατοκεντρικό μοντζλο ςε όλο το Δίκτυο. Αρωγόσ και καταλφτθσ ςε αυτιν τθν προςπάκεια ςτθ Διοίκθςθ κα είναι θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελατϊν Νιανικισ, θ οποία δθμιουργικθκε για αυτόν ακριβϊσ το ςκοπό: να ςχεδιάςει τον τρόπο με τον οποίο κα αναπτφξουμε τθ ςχζςθ με τουσ πελάτεσ μασ ςτο μζλλον και να ςτθρίξει το ζργο των ςτελεχϊν του Δικτφου προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Δομθμζνθ ςτα ίδια ςυςτατικά όπωσ το μελλοντικό κατάςτθμα, πάνω ςτουσ τρεισ πελατοκεντρικοφσ άξονεσ (Personal, Business και Mass Banking) ζρχεται να λειτουργιςει ςε πλιρθ αρμονία με τισ ομάδεσ ςτο Δίκτυο. Η ςτιριξθ όλων μασ είναι δεδομζνθ. Εφχομαι καλι επιτυχία ςτο ζργο τθσ. Υτο πλαίςιο των πρωτοβουλιϊν κοινωνικισ ευκφνθσ, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ αιςκιματοσ υπευκυνότθτασ τθσ τράπεηασ ςε επίπεδο τοπικϊν κοινωνιϊν ι κατθγορίεσ πελατϊν, προγραμματίηονται: θ χορθγία του προγράμματοσ ανάπτυξθσ ςθμείων δανειςμοφ ποδθλάτων, που πιλοτικά κα αρχίςει φζτοσ ςε δφο διμουσ τθσ Αττικισ με ςκοπό να επεκτακεί αργότερα ςε επιλεγμζνεσ πόλεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα θ χορθγία ςθμαντικϊν ακλθτικϊν εκδθλϊςεων, όπωσ αγϊνεσ δρόμου και ποδθλαςίασ ςε επιλεγμζνεσ πόλεισ θ ανάπτυξθ προγράμματοσ υποςτιριξθσ ςε νζουσ αγρότεσ, ενιςχφοντασ τθν εικόνα τθσ Φράπεηασ ςτθν παροχι εξειδικευμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν H Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελατϊν Νιανικισ εργάηεται για τθ δθμιουργία κοινισ ςυνείδθςθσ και τθν ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ τθσ ομάδασ, ειδικά για τουσ Υυμβοφλουσ Σελατείασ, ϊςτε να δράςει ωσ καταλφτθσ για τθν αποτελεςματικι μεταφορά εμπειριϊν από τα ςτελζχθ του Δικτφου και τθ δυνατότθτα ανάδειξθσ και επιβράβευςθσ καλϊν πρακτικϊν. Ξε τον πελάτθ ςτο επίκεντρο, τα πλιρθ δεξιοτιτων και εμπειρίασ ςτελζχθ του Δικτφου και τθ ςτιριξθ τθσ Διοίκθςθσ, θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελατϊν Νιανικισ φιλοδοξεί να οδθγιςει τθν Φράπεηα ςτο νζο μοντζλο, γνωρίηοντασ κάκε πελάτθ προςωπικά και αναπτφςςοντασ ιςχυροφσ δεςμοφσ με κάκε πελάτθ ξεχωριςτά. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

12 Διεφκυνςθ Συναλλακτικισ Τραπεηικισ Ομίλου Ζναρξθ λειτουργίασ του πρϊτου i-bank store ςτον Όμιλο Φθν Φρίτθ 28 Ιανουαρίου 2014 άνοιξε τισ πφλεσ του το πρϊτο i-bank store ςε επίπεδο Ρμίλου από τθν Stopanska Banka (STB) ςτα Υκόπια. Υτα εγκαίνια με ςφνκθμα «Καλϊσ ιρκατε ςτο τραπεηικό κατάςτθμα του μζλλοντοσ!» παρζςτθςαν κεςμικοί παράγοντεσ, ςτελζχθ τθσ STB και τθσ Εκνικισ και πολλοί δθμοςιογράφοι. Φα εγκαίνιά του αποτζλεςαν τθν ζναρξθ των εορταςμϊν για τα 70 χρόνια λειτουργίασ τθσ Stopanska ςτθ χϊρα. H STB ζχει από το 2009 υιοκετιςει τθν ονομαςία i-bank για όλα τα εναλλακτικά τθσ δίκτυα, ενϊ ςυνεχϊσ αναβακμίηει τισ θλεκτρονικζσ τθσ υπθρεςίεσ ςε όλθ τθν γκάμα, για παράδειγμα με mobile banking app για smartphones και ταμπλζτεσ, αλλά και εφαρμογι για Xbox Kinect. Ρ κ. Διομιδθσ Νικολετόπουλοσ, Διευκφνων Υφμβουλοσ τθσ STΒ, διλωςε: «Φο μινυμα που θ STB ςτζλνει ςτθν αγορά ςιμερα είναι ότι παραμζνει θ κορυφαία, καινοτόμοσ και δυναμικι Φράπεηα τθσ αγοράσ, θ οποία προβλζπει τισ ανάγκεσ των πελατϊν τθσ και προβαίνει ςτισ κατάλλθλεσ επενδφςεισ για να βρίςκεται μπροςτά από τον ανταγωνιςμό». Στελζχθ τθσ Εκνικισ και ςτθσ Stopanska ςτα εγκαίνια του i-bank store ςτα Σκόπια Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

13 Διεφκυνςθ Συναλλακτικισ Τραπεηικισ Ομίλου Φο i-bank store, ςε ζνα από πιο κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ των Υκοπίων, αποτελεί μια ακόμα πρωτοποριακι εφαρμογι ενόσ μοντζλου καταςτθμάτων που, όπωσ και ςτθν Εκνικι Φράπεηα, επικεντρϊνεται ςτθν θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ μζςω των υπθρεςιϊν i-bank (Internet/Mobile/ Phone Banking & ATM). Στισ φωτογραφίεσ, ςτιγμιότυπα από τα εγκαίνια του i-bank store ςτα Σκόπια Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

14 Διεφκυνςθ Συναλλακτικισ Τραπεηικισ Ομίλου Ρυςιαςτικά πρόκειται για ζναν πολυχϊρο όπου, πζρα από τθν επίδειξθ και τθν τραπεηικι εξυπθρζτθςθ ςε ϊρεσ λειτουργίασ εμπορικϊν καταςτθμάτων, μποροφν όλοι οι επιςκζπτεσ να διαςκεδάςουν με το Xbox Kinect, να μάκουν για νζεσ τεχνολογίεσ από φιλοξενοφμενεσ τρίτεσ εταιρίεσ και φορείσ, αλλά και να χαλαρϊςουν δίπλα ςτον κάκετο κιπο. Η δθμιουργία του i-bank store τθσ STB βαςίςτθκε ςτθν τεχνογνωςία και τθν υποςτιριξθ ςυναδζλφων από ςειρά Διευκφνςεων τθσ Εκνικισ, μετά τα τρία χρόνια λειτουργίασ του δικτφου i-bank store και i-bank corner. Φωτογραφίεσ από το εςωτερικό του νζου i -bank store Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

15 Διεφκυνςθ Καρτϊν και Καταναλωτικϊν Δανείων Προγράμματα και Υπθρεςίεσ των Πιςτωτικϊν και Χρεωςτικϊν Καρτϊν τθσ Τράπεηασ Κζρδοσ go National ςτισ αγορζσ με τισ κάρτεσ τθσ Τράπεηασ Η Εκνικι Φράπεηα με τισ πιςτωτικζσ τθσ κάρτεσ go (MasterCard, VISA, Gold & Platinum MasterCard, Toyota VISA) παρζχει το πρόγραμμα επιβράβευςθσ ςυναλλαγϊν go National, μζςω του οποίου ο κάτοχοσ εξαςφαλίηει χρθματικό όφελοσ ςτισ αγορζσ με κάρτα. Ρι επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα επιβράβευςθσ ςυναλλαγϊν των πιςτωτικϊν καρτϊν go τθσ Φράπεηασ, αποτελοφν ζνα δίκτυο που καλφπτει μία ευρεία ςειρά καταναλωτικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν. Υτο πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ, θ Tράπεηα ζχει κακιερϊςει τθν υλοποίθςθ ειδικϊν κεματικϊν ενοτιτων, ςε ςυνεργαςία με επιλεγμζνεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ παρζχονται ςτουσ πελάτεσ/κατόχουσ των καρτϊν είτε ωσ εποχικζσ προςφορζσ είτε ωσ μόνιμα ι επαναλαμβανόμενα προγράμματα. Ενδεικτικά κεματικά προγράμματα είναι τα εξισ: go health: Είναι ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα πρωτοβάκμιασ ιατρικισ φροντίδασ και νοςοκομειακισ περίκαλψθσ, ςε ςυνεργαςία με κορυφαίουσ φορείσ υγείασ. Ξζςω αυτοφ, οι κάτοχοι καρτϊν go απολαμβάνουν υψθλισ ποιότθτασ ιατρικζσ υπθρεςίεσ ςε διαγνωςτικζσ εξετάςεισ, επιςκζψεισ ςε γιατροφσ όλων των ειδικοτιτων και νοςιλια με επιςτροφι μετρθτϊν κακϊσ επίςθσ και ειδικζσ τιμζσ ςε check up και πακζτα εξετάςεων. Αγορζσ; go: Υτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των κεματικϊν εποχικϊν ενοτιτων, το πρόγραμμα Αγορζσ; go παρζχει επιςτροφι μετρθτϊν ςε επιχειριςεισ οι οποίεσ εξυπθρετοφν τθν κάλυψθ καταναλωτικϊν αναγκϊν που ςχετίηονται με τισ ειδικότερεσ εποχικζσ ανάγκεσ των καταναλωτϊν. Ζτςι, ενόψει τθσ επερχόμενθσ Σαςχαλινισ περιόδου, το πρόγραμμα ςυνεργάηεται με δθμοφιλείσ επιχειριςεισ τθσ εποχισ και παρζχει επιςτροφι μετρθτϊν από 2% ζωσ 60% ςε πολυκαταςτιματα, super market, καταςτιματα ζνδυςθσ, υπόδθςθσ, ειδϊν δϊρων, οπτικά, θλεκτρονικά/θλεκτρικά είδθ κλπ. go travel: Ξε το πρόγραμμα go travel, ο κάτοχοσ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ go εξαςφαλίηει άμεςθ επιςτροφι μετρθτϊν 5% ι 6% ςε επιλεγμζνουσ ταξιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ. Επιπλζον, με τθ χριςθ τθσ κάρτασ go θ Φράπεηα παρζχει ςτουσ κατόχουσ και ςτθν οικογζνειά τουσ ζνα πρόγραμμα ταξιδιωτικισ αςφάλιςθσ για τισ περιπτϊςεισ ατυχθμάτων κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ τουσ. go for kids: Υτο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Μοινωνικισ Ευκφνθσ τθσ Φράπεηασ, το πρόγραμμα go for kids υλοποιείται από το 2007 και παρζχει οικονομικι και θκικι ςυμπαράςταςθ ςε μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ που δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα παιδιϊν και εφιβων. Φο πρόγραμμα είναι ςυνυφαςμζνο με τθ χριςθ των πιςτωτικϊν καρτϊν go και, ειδικότερα, από κάκε ςυναλλαγι με κάρτα go, θ τράπεηα διακζτει ζνα ποςό ςτα ςυμμετζχοντα ιδρφματα. Ματά τθν περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου 2014, με 0,05 από κάκε ςυναλλαγι, ςυγκεντρϊκθκε ποςό περίπου το οποίο θ Φράπεηα διζνειμε ιςομερϊσ ςτα ςυμμετζχοντα ιδρφματα. Επίςθσ, για όλο τον Απρίλιο, θ Tράπεηα κα διακζςει 0,05 από κάκε ςυναλλαγι με κάρτα go για τθν οικονομικι υποςτιριξθ ςε παιδιά και εφιβουσ ςε ανάγκθ. Εςτιατόρια; go: Ξε το πρόγραμμα Εςτιατόρια; go, ο κάτοχοσ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ go εξαςφαλίηει άμεςθ επιςτροφι μετρθτϊν ζωσ και 20% ςτισ γευςτικζσ του επιλογζσ ςε επιλεγμζνα εςτιατόρια του προγράμματοσ. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

16 Διεφκυνςθ Καρτϊν και Καταναλωτικϊν Δανείων ΕΘΝΟCASH PLUS: Τα νζα ςου μετρθτά Η ΕΘΟΡCASH PLUS, θ χρεωςτικι κάρτα τθσ Εκνικισ Φράπεηασ, είναι ζνα απλό, ευζλικτο και αςφαλζσ μζςο ςυναλλαγϊν που παρζχει απευκείασ πρόςβαςθ ςε κατακετικοφσ λογαριαςμοφσ και χρθςιμοποιείται παράλλθλα για τθν πραγματοποίθςθ αγορϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν. Ζτςι, απλοποιοφνται οι κακθμερινζσ ςυναλλαγζσ ςε πλικοσ επιχειριςεων όπωσ super market, πρατιρια καυςίμων, εμπορικά καταςτιματα, outlet κ.α. H χριςθ τθσ ΕΘΟΡCASH PLUS για τθν πραγματοποίθςθ αγορϊν δεν επιβαρφνεται με ζξοδα. Φο ποςό τθσ πλθρωμισ αφαιρείται αυτόματα από τον κατακετικό λογαριαςμό που είναι ςυνδεδεμζνοσ με τθν κάρτα, δθλαδι γίνεται χριςθ των ίδιων των χρθμάτων του κατόχου, ενϊ επιτρζπει τθν πραγματοποίθςθ πλθρωμϊν μόνο εφόςον υπάρχει επαρκζσ διακζςιμο υπόλοιπο ςτο λογαριαςμό και ζτςι ο κάτοχοσ δεν ξοδεφει περιςςότερα χριματα από αυτά που διακζτει. Επιπλζον, ο κάτοχοσ μπορεί να καλφψει άμεςα και με αςφάλεια τισ αγοραςτικζσ του ανάγκεσ χωρίσ να μεταφζρει μετρθτά και χωρίσ να χρειάηεται να αναηθτιςει ΑΦΞ πριν από κάκε του αγορά. Η διαδικαςία τθσ ςυναλλαγισ είναι απλι και απόλυτα αςφαλισ. Σραγματοποιείται προςκομίηοντασ τθν κάρτα ςτο ταμείο τθσ επιχείρθςθσ και ειςάγοντασ τον Σροςωπικό Ξυςτικό Αρικμό (ΤΙΟ) ςτθν ειδικι ςυςκευι POS που διακζτουν οι επιχειριςεισ. Ξε τθν ΕΘΟΡCASH PLUS, οι ςυναλλαγζσ γίνονται εφκολα, γριγορα και με αςφάλεια, πλθρώνοντασ με μετρθτά.. χωρίσ μετρθτά! VIRTUAL PREPAID: Προπλθρωμζνθ άυλθ κάρτα από τθν Εκνικι Τράπεηα Υτο πλαίςιο τθσ ςυνεχοφσ αναβάκμιςθσ των παρεχόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτουσ πελάτεσ, παρζχεται από τθν Φράπεηα θ Virtual Prepaid MasterCard, θ προπλθρωμζνθ άυλθ κάρτα πολλαπλϊν φορτίςεων, θ οποία εκδίδεται μζςω του internet banking τθσ ΕΦΕ και εξυπθρετεί αποκλειςτικά ςυναλλαγζσ από απόςταςθ για τισ οποίεσ δεν απαιτείται θ φυςικι παρουςία κάρτασ. Ειδικότερα, με τθ Virtual Prepaid MasterCard πραγματοποιοφνται ςυναλλαγζσ όπωσ: Αγορζσ ςε θλεκτρονικά καταςτιματα ςτο internet (e-shops) Φθλεφωνικζσ και ταχυδρομικζσ παραγγελίεσ Σλθρωμζσ λογαριαςμϊν μζςω θλεκτρονικϊν πυλϊν π.χ. i-bank Simple Pay Υπθρεςία Αςφαλϊν Συναλλαγϊν Mastercard Secure Code / Verified by VISA Η υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA είναι θ υπθρεςία πιςτοποίθςθσ τθσ ταυτότθτασ του κατόχου τθσ κάρτασ, που παρζχει πρόςκετθ αςφάλεια κατά τθ διενζργεια αγορϊν ςτο internet. Ξζςω τθσ χριςθσ ενόσ μοναδικοφ Σροςωπικοφ Μωδικοφ Αςφαλείασ που δθμιουργεί ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ τθσ Φράπεηασ, πιςτωτικισ ι χρεωςτικισ, μπορεί να χρθςιμοποιεί με αςφάλεια και ςιγουριά τθν πιςτωτικι του κάρτα MasterCard ι VISA κακϊσ και τθ χρεωςτικι ΕΘΟΡCASH PLUS ςτισ αγορζσ ςτο internet. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

17 Διεφκυνςθ Καρτϊν και Καταναλωτικϊν Δανείων Η εγγραφι ςτθν υπθρεςία είναι εφκολθ, γριγορθ και εντελϊσ δωρεάν για τουσ κατόχουσ καρτϊν τθσ Εκνικισ Φράπεηασ και γίνεται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Φράπεηασ ι μζςω ςυμβεβλθμζνου θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ online αγοράσ του κατόχου. Υπθρεςία αποςτολισ ειδοποιιςεων ΕΤΕ Alerts Η Φράπεηα παρζχει τθν Χπθρεςία Ειδοποιιςεων sms Alerts με τθν οποία οι πελάτεσ δφνανται να λαμβάνουν άμεςα, με γραπτό μινυμα ςτο κινθτό τουσ τθλζφωνο, ειδοποιιςεισ για ςυναλλαγζσ που διενεργοφν με χριςθ των πιςτωτικϊν καρτϊν. Ξε τον τρόπο αυτό, θ Φράπεηα παρζχει ςτουσ πελάτεσ τθ δυνατότθτα άμεςθσ, αξιόπιςτθσ και αςφαλοφσ ενθμζρωςθσ για τισ κινιςεισ που πραγματοποιοφν με τθν πιςτωτικι τουσ κάρτα. Ρι παρεχόμενεσ ειδοποιιςεισ για τισ πιςτωτικζσ κάρτεσ τθσ Φράπεηασ διακρίνονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 1. Ενθμζρωςθ για ςυναλλαγζσ που διενεργοφνται με τθν πιςτωτικι κάρτα, του κυρίου ι του πρόςκετου μζλουσ, ςτο δίκτυο των EFT/POS, ςτα ATM, ςτο Internet, κακϊσ και ςτο δίκτυο τθσ Tράπεηασ, και ςυγκεκριμζνα: Αγορζσ και αγορζσ με δόςεισ (περιλαμβάνονται και οι πάγιεσ εντολζσ) Αναλιψεισ μετρθτϊν (από ΑΦΞ ι τραπεηικό κατάςτθμα) Επιςτροφι χρθμάτων από αγορά Σλθρωμι οφειλισ πιςτωτικισ κάρτασ μζςω: i-bank ΑΦΞ, i-bank Internet Banking, Ματάςτθμα Εκνικισ Φράπεηασ, ΕΝΦΑ, πάγια εντολι αυτόματθσ εξόφλθςθσ με χρζωςθ κατακετικοφ λογαριαςμοφ 2. Ενθμζρωςθ για τθν ζκδοςθ του μθνιαίου λογαριαςμοφ, το φψοσ τθσ ελάχιςτθσ καταβολισ και τθν θμερομθνία πλθρωμισ. Η εγγραφι ςτθν Χπθρεςία λιψθσ ειδοποιιςεων είναι δυνατι μζςω του i-bank internet banking και μζςω των καταςτθμάτων τθσ Φράπεηασ. Σφςτθμα διαχείριςθσ ςυναλλαγϊν με κάρτεσ πλθρωμϊν μζςω διαδικτφου (e-commerce) Η Εκνικι Φράπεηα παρζχει ςτισ επιχειριςεισ τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ του Ηλεκτρονικοφ Ματαςτιματοσ τουσ (web site) με τα ςυςτιματα τθσ Φράπεηασ, με ςκοπό τθ διενζργεια αςφαλοφσ ςυναλλαγισ πλθρωμισ με χριςθ κάρτασ, πιςτωτικισ, χρεωςτικισ ι προπλθρωμζνθσ, των Διεκνϊν Ρργανιςμϊν Visa, MasterCard, Maestro. Ρι ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ επωφελοφνται από μια ευρεία ποικιλία πρόςκετων υπθρεςιϊν, όπωσ: Δυνατότθτα παροχισ ατόκων δόςεων Φμθματικι Ρλοκλιρωςθ τθσ Υυναλλαγισ (Split Shipments Option), ςφμφωνα με τθν πορεία αποςτολισ των εμπορευμάτων Card Tokenization Option, αντικατάςταςθ του αρικμοφ κάρτασ από άλλο αρικμό (token) Μακθμερινι 24ϊρθ λειτουργία και υποςτιριξθ τθσ δραςτθριότθτασ τουσ Επιπλζον, θ ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ επωφελείται από ζνα ςφγχρονο και λειτουργικό διαχειριςτικό εργαλείο (Merchant Reporting Portal), το οποίο τθσ δίνει τθ δυνατότθτα ςε πραγματικό χρόνο να παρακολουκεί και να διαχειρίηεται τισ ςυναλλαγζσ τθσ. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

18 Τομζασ Διακυβζρνθςθσ Πλθροφορικισ Ομίλου Συμβολι των Μονάδων Πλθροφορικισ ςτθν Εταιρικι Κοινωνικι και Περιβαλλοντικι Ευκφνθ Ρι Ξονάδεσ Σλθροφορικισ τθσ Φράπεηασ -με υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ απζναντι ςτον Ρργανιςμό, ςτουσ Εργαηομζνουσ και ςτθν Μοινωνία- υποςτθρίηουν τισ Σεριβαλλοντικζσ Δράςεισ και ςυμβάλλουν ςτθ ςυνολικι εικόνα τθσ Εταιρικισ Μοινωνικισ Ευκφνθσ. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο του Σρογράμματοσ Ανακφκλωςθσ Χαρτιοφ, Υυςκευϊν και Χλικϊν, κατά το ζτοσ 2013 ανακυκλϊκθκαν περίπου: 25 τόνοι χαρτιοφ, 2 τόνοι πλαςτικοφ, 12 δοχεία ανακφκλωςθσ μπαταριϊν, 2 m 3 (κυβικά μζτρα) λαμπτιρων, 7 κάδοι θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν και 350 toner εκτυπωτϊν, ςυνειςφζροντασ ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτθν ελάττωςθ τθσ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ, ςτθ μείωςθ των απορριμμάτων προσ τισ χωματερζσ και ςτον περιοριςμό ιδιαίτερα επικίνδυνων ουςιϊν (όπωσ μολφβδου, υδραργφρου), οι οποίεσ μποροφν να προκαλζςουν τοξικότθτα, καρκινογενζςεισ, αναπνευςτικά προβλιματα και ςοβαρότατεσ βλάβεσ ςτα ζμβια όντα. Φο Σρόγραμμα αυτό είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνο με τουσ Μανόνεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ανακφκλωςθ 4 κιλϊν παντόσ είδουσ αποβλιτων/κάτοικο, ςε κάκε Μράτοσ-Ξζλοσ), βάςει των οποίων θ Ελλάδα οφείλει να ανακυκλϊνει ςυνολικά ετθςίωσ τόνουσ αποβλιτων. Η ανακφκλωςθ των Μονάδων Πλθροφορικισ ζχει καλφψει το 0,7 0 / 00 των εκνικϊν υποχρεϊςεων, ποςοςτό που ξεπερνά ςυντριπτικά τισ κανονιςτικζσ υποχρεϊςεισ. Ξε αναγωγι των ςχετικϊν ςτοιχείων -και προκειμζνου να γίνει κατανοθτό το μζγεκοσ τθσ ςυμβολισ των Ξονάδων Σλθροφορικισ- ενδεικτικά αναφζρεται ότι: Από τθν ανακφκλωςθ χαρτιοφ διεςϊκθςαν 425 δζντρα, ενϊ παράλλθλα εξοικονομικθκαν m 3 νεροφ και Kwh ενζργειασ, θ οποία κα ιταν αρκετι για να λειτουργιςουν επί ζνα χρόνο λαμπτιρεσ φκοριςμοφ 35W Από τθν ανακφκλωςθ πλαςτικοφ κα μποροφςαν να καταςκευαςτοφν μπουκάλια των δφο λίτρων ι ςακοφλεσ για ψϊνια Ρι Ξονάδεσ Σλθροφορικισ, δραςτθριοποιοφμενεσ ςτον τομζα τθσ Μοινωνικισ Ευκφνθσ, ςτιριξαν εμπράκτωσ τθν Είςοδο των Νζων ςτθν Αγορά Εργαςίασ, με τθν ζνταξθ 24 νζων εξειδικευμζνων υπαλλιλων, τθ διευκόλυνςθ τθσ Σρακτικισ εξάςκθςθσ 14 φοιτθτϊν ΑΕΙ/ΤΕΙ και τθν απαςχόλθςθ 122 νζων εργαηομζνων μζςω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ. Επιπρόςκετα, υποςτθρίχκθκαν οι Εκελοντικζσ και Μοινωνικζσ Δράςεισ τθσ Φράπεηασ «Δειξ τουσ» και «Μαηί για το Παιδί», ενϊ το ποςοςτό των εργαηομζνων που ςυμμετείχαν ςτισ ετιςιεσ αιμοδοςίεσ ξεπζραςε το 33%. Φζλοσ, ςτθρίχκθκε ο Σφλλογοσ Παραπλθγικϊν & Κινθτικά Αναπιρων Ν. Πζλλασ για τθν αγορά αναπθρικοφ καροτςιοφ ι άλλου ορκοπεδικοφ είδουσ, με τθ ςυγκζντρωςθ περιςςοτζρων των 300 κιλϊν πλαςτικϊν καπακιϊν, πιλοτικι δράςθ που τελικά επεκτάκθκε ςε όλθ τθν Ελλάδα. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

19 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Ομίλου Απολογιςτικι εκδιλωςθ δράςθσ «Όλοι Μαηί για το Παιδί»» 2013 Φα αποτελζςματα των δράςεων «λοι Ξαηί για το Σαιδί» που πραγματοποιικθκαν κατά το 2013 και του ειδικοφ προγράμματοσ Μοινωνικισ Σροςφοράσ Go for kids των πιςτωτικϊν καρτϊν go, παρουςιάςτθκαν ςε ειδικι εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε τθν Σζμπτθ 6 Ξαρτίου 2014 ςτο Ξζγαρο Ξελά. Υτθν εκδιλωςθ παρζςτθςαν ο Αναπλθρωτισ Διευκφνων Υφμβουλοσ τθσ Εκνικισ Φράπεηασ, κ. Πζτροσ Χριςτοδοφλου, μζλθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Φράπεηασ, Διευκυντζσ Ξονάδων Διοίκθςθσ και Ματαςτθμάτων του Δικτφου, ο Γενικόσ Διευκυντισ του ΥΜΑΛ κ. Γιάννθσ Σπανολιόσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ του Φιλανκρωπικοφ Ρργανιςμοφ «Αποςτολι» τθσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν κ. Κωνςταντίνοσ Διμτςασ, o Σρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ «Ξαηί για το Σαιδί» κ. Χριςτοσ Μπαρτςόκασ. Επίςθσ, παρζςτθςαν εκπρόςωποι των Διοικιςεων των ιδρυμάτων τθσ Ζνωςθσ «Ξαηί για το Σαιδί», εκπρόςωποι των Διοικιςεων των ζξι ιδρυμάτων-δικαιοφχων του προγράμματοσ Go for kids, εκπρόςωποι Διμων των περιοχϊν όπου πραγματοποιικθκαν οι εκδθλϊςεισ, ςτελζχθ και δθμοςιογράφοι του ΥΜΑΛ και φυςικά πλικοσ εκελοντϊν-εργαηομζνων τθσ Φράπεηασ που είχαν ςυμμετάςχει ενεργά ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ. Ο Αν. Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, κ. Π. Χριςτοδοφλου Υτθν ομιλία του, ο Αναπλθρωτισ Διευκφνων Υφμβουλοσ κ. Χριςτοδοφλου, κάνοντασ ζναν απολογιςμό των τριϊν ςυνολικά δράςεων του 2013, ευχαρίςτθςε όλουσ όςοι ςυμμετείχαν και ςυνζδραμαν ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων και ιδιαιτζρωσ όλουσ τουσ εργαηόμενουσ-εκελοντζσ τθσ Φράπεηασ για τθν κακοριςτικι ςυμβολι τουσ ςτθν επιτυχία, τονίηοντασ ότι «Ρ εκελοντιςμόσ είναι ςτάςθ ηωισ με ιδιαίτερεσ αξίεσ, όπωσ θ φιλανκρωπία, θ αλλθλεγγφθ, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ και θ κοινωνικι ςυμμετοχι. Είναι μια πράξθ που φανερϊνει ενζργεια, καλοςφνθ και δφναμθ ψυχισ. Είναι μια ςυνειςφορά ςτον ςυνάνκρωπο, ςτον ίδιο μασ τον εαυτό και πάνω απ όλα ςτθν πατρίδα μασ. Είναι μια πράξθ που γίνεται με γνϊςθ, γενναιοδωρία και ανάγκθ προςφοράσ των καλφτερων ςτοιχείων που ζχουμε και όχι αυτϊν που μασ περιςςεφουν». Ρ κ. Χριςτοδοφλου, ςτο τζλοσ τθσ ομιλίασ του, ανακοίνωςε τθ ςυνζχεια τθσ δράςθσ, ενόψει του φετινοφ Σάςχα, με 12 νζεσ εκδθλϊςεισ ςτθν Ακινα και τθν περιφζρεια. Η εκδιλωςθ ολοκλθρϊκθκε μζςα ςε ιδιαίτερα ευχάριςτο και φιλικό κλίμα με τουσ παριςταμζνουσ να ανανεϊνουν το «ραντεβοφ» τουσ, ςτα επόμενα ςθμεία των φετινϊν εκδθλϊςεων. Οι εκπρόςωποι των ζξι δικαιοφχων-ιδρυμάτων του προγράμματοσ «Go for kids», μαηί με τον Αν. Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ κ. Π. Χριςτοδοφλου, τον Γεν. Διευκυντι του ΣΚΑϊ κ. Γ. Σπανολιό και τον Γεν. Διευκυντι του Οργανιςμοφ «Αποςτολι» κ. Κων. Διμτςα Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

20 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Σθμαντικζσ διακρίςεισ για τθν Ζκκεςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ τθσ Τράπεηασ Υτο πλαίςιο του Θεςμοφ «BRAVO 2014» Ανοιχτόσ Διάλογοσ για τθ Βιώςιμθ Ανάπτυξθ και τθν Υπεφκυνθ Επιχειρθματικότθτα, θ Εκνικι Φράπεηα απζςπαςε -για τρίτθ ςυνεχι χρονιά- ςθμαντικζσ διακρίςεισ ςε εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε ςτο ξενοδοχείο Hilton, τθν Σζμπτθ 27 Ξαρτίου. Η Ζκκεςθ Εταιρικισ Μοινωνικισ Ευκφνθσ 2012 τθσ Φράπεηασ διακρίκθκε ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: Διοίκθςθ και Διακυβζρνθςθ Βιωςιμότθτασ (Governance) Εμπλοκι ςυμμετόχων και Ουςιαςτικότθτα (Materiality) Εργαςιακζσ ςχζςεισ (Labor relations) Καλφτεροσ Απολογιςμόσ ςυνολικά Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ των Απολογιςμϊν Βιωςιμότθτασ ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ και τουσ δείκτεσ που διζπουν το πλζον ζγκυρο και ευρφτερα αποδεκτό διεκνζσ πλαίςιο για τθν Ματάρτιςθ Απολογιςμϊν Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, που ζχει αναπτυχκεί από τον παγκόςμιασ εμβζλειασ Ρργανιςμό Global Reporting Initiative (GRI). Υυγκεκριμζνα, οι αρχζσ αυτζσ αφοροφν: Υτθν ζμφαςθ ςτα ουςιϊδθ για τον οργανιςμό και τουσ ςυμμετόχουσ του ηθτιματα (materiality) Υτο διάλογο και τθν εμπλοκι με όλουσ τουσ κφριουσ ςυμμετόχουσ (stakeholders) Υτθν ιςόρροπθ προςζγγιςθ ςτο τρίπτυχο Ρικονομία - Μοινωνία - Σεριβάλλον, δθλαδι ςυνολικι ςυνειςφορά ςτθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Υτθν ποιότθτα, πλθρότθτα και εγκυρότθτα τθσ πλθροφόρθςθσ Υτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των απολογιςμϊν ΕΜΕ που εκδίδουν πρωτοπόρεσ εταιρείεσ ςτθ χϊρα μασ, ςυμμετζχουν εκπρόςωποι από ζνα ευρφτατο φάςμα Μοινωνικϊν Εταίρων (πολιτεία, επιχειρθματικοί/επαγγελματικοί φορείσ, ακαδθμαϊκοί, κοινωνία των πολιτϊν, τοπικζσ κοινωνίεσ). O Θεςμόσ «BRAVO», τον οποίο διοργανϊνει για 4θ ςυνεχι χρονιά, ο Ξθ Μερδοςκοπικόσ Ρργανιςμόσ QualityNet Foundation, το Δίκτυο των Χπεφκυνων Ρργανιςμϊν και Ενεργϊν Σολιτϊν, τελεί υπό τθν αιγίδα του Χπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και του Χπουργείου Σεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ και υποςτθρίηεται από το Υυμβοφλιο του ΥΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, το Ελλθνικό Δίκτυο για τθν Εταιρικι Μοινωνικι Ευκφνθ, το Ελλθνογερμανικό Εμπορικό Επιμελθτιριο και το Ελλθνοελβετικό Εμπορικό Επιμελθτιριο. Ο κ. Μιλτιάδθσ Στακόπουλοσ, Γενικόσ Διευκυντισ Νομικών Υπθρεςιών & Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ - Υπεφκυνοσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ τθσ ΕΤΕ, παραλαμβάνει από τον κ. Ευκφμιο Βιδάλθ, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΒ & Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τθ Βιώςιμθ Ανάπτυξθ, και τθν κ. Χρυςοφλα Εξάρχου, Αντιπρόεδρο του QualityNet Foundation, τισ διακρίςεισ τθσ Τράπεηασ Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

21 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Ρι διακρίςεισ αυτζσ επιβεβαιϊνουν -για μία ακόμα φοράτο υψθλό επίπεδο Εταιρικισ Χπευκυνότθτασ τθν οποία επιδεικνφει θ Εκνικι Φράπεηα, διακρινόμενθ για τθν κοινωνικι και περιβαλλοντικι τθσ ευαιςκθςία, τισ επιδόςεισ τθσ ςτθν εταιρικι διακυβζρνθςθ, τθν αγορά και το εργαςιακό τθσ περιβάλλον, ςυνεχίηοντασ μια παράδοςθ κοινωνικισ προςφοράσ 170 και πλζον χρόνων. Παρουςίαςθ του πρωτοποριακοφ πιλοτικοφ προγράμματοσ εταιρικοφ διαλόγου «Materiality Workshops» Υτο πλαίςιο του Θεςμοφ «BRAVO 2014» ειςιχκθ ζνα νζο ςτοιχείο καινοτομίασ, το οποίο αφορά ςτθ διοργάνωςθ 2ωρων workshops Εταιρικοφ Διαλόγου μεταξφ εκπροςϊπων των κοινωνικϊν εταίρων (stakeholders) και των επιχειριςεων, με ςτόχο τθν καταγραφι των απόψεϊν τουσ για τα ουςιϊδθ κζματα τθσ κάκε εταιρείασ και πϊσ αυτά ιεραρχοφνται (materiality check). Σρόκειται για μια διαδικαςία που διοργανϊνεται για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα. Η μεκοδολογία διαλόγου βαςίηεται ςτισ αρχζσ του «Stakeholder Engagement Manual» των UNEP, Accountability & Stakeholders Research Associates, Η Εκνικι Φράπεηα, ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειάσ τθσ για ουςιαςτικι αναβάκμιςθ των διαδικαςιϊν Εταιρικισ Μοινωνικισ Ευκφνθσ, ςυμμετείχε ςτθ διαδικαςία αυτι προτείνοντασ 6 εκπροςϊπουσ (Υτελζχθ τθσ ΕΦΕ, προμθκευτι, πελάτθ και εκπρόςωπο ΞΜΡ), οι οποίοι, μαηί με 6 εκπροςϊπουσ που όριςε ο ανεξάρτθτοσ φορζασ QualityNet Foundation, μελζτθςαν αναλυτικά τθν Ζκκεςθ Εταιρικισ Μοινωνικισ Ευκφνθσ 2012 τθσ ΕΦΕ και προχϊρθςαν, μετά από ανοικτι ςυηιτθςθ ςτθν αξιολόγθςι τθσ ςε ό,τι αφορά ςτα ουςιϊδθ κζματα τα οποία αυτι αναπτφςςει, ςτθν αποτφπωςθ και ιεράρχθςι τουσ αλλά και ςε προτάςεισ για τθ βελτίωςι του περιεχομζνου τθσ. Ο Διευκυντισ Ανκρώπινου Δυναμικοφ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου, κ. Δθμιτριοσ Χριςτόπουλοσ, ςυμμετείχε ςτο πάνελ παρουςίαςθσ του πιλοτικοφ προγράμματοσ «Materiality Dialogue: Διάλογοσ για τα ουςιώδθ κζματα» Φισ εντυπϊςεισ από τθ ςυμμετοχι τθσ Φράπεηασ ςτθν ανωτζρω διαδικαςία παρουςίαςε, ςτο πλαίςιο του Θεςμοφ «BRAVO 2014», ςτο πάνελ με κζμα «Materiality Dialogue», ο Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Φράπεηασ και του Ρμίλου, κ. Δθμιτριοσ Χριςτόπουλοσ, ο οποίοσ ςυμμετείχε ςτθ διαδικαςία αυτι. Φα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αυτισ κα ενταχκοφν ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ τθσ ΕΦΕ για το Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

22 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Περιβαλλοντικι Ευκφνθ & Χορθγικι Δράςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ «Βοτανικόσ Κιποσ Ιουλίασ & Αλεξάνδρου Ν. Διομιδουσ» Για τθν Εκνικι Φράπεηα, θ υπεφκυνθ λειτουργία είναι άρρθκτα ςυνυφαςμζνθ και με τθν περιβαλλοντικι υπευκυνότθτα. Υτο πλαίςιο αυτό, και προχωρϊντασ ζνα βιμα παραπζρα από τισ προςπάκειεσ μείωςθσ του περιβαλλοντικοφ τθσ αποτυπϊματοσ, θ Φράπεηα διακζτει κάκε χρόνο ζνα ςθμαντικό ποςό για τθν ενίςχυςθ δράςεων, φορζων και περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων με ςυγκροτθμζνο πρόγραμμα. Ρι φορείσ αυτοί ζχουν ωσ ςτόχο τόςο τθν αειφόρο ανάπτυξθ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, όςο και τθν καλλιζργεια τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινωνικοφ ςυνόλου. Υτο πλαίςιο αυτό, θ Φράπεηα ςτθρίηει επί ςειρά ετϊν το Μοινωφελζσ Κδρυμα «Βοτανικόσ Μιποσ Ιουλίασ & Αλεξάνδρου Ο. Διομιδουσ». Ρ «Βοτανικόσ Μιποσ Ιουλίασ & Αλεξάνδρου Ο. Διομιδουσ» είναι ζνα Μοινωφελζσ Κδρυμα και οφείλει, όχι μόνο τθν επωνυμία του, αλλά και τθν φπαρξι του, ςε ζναν φωτιςμζνο οραματιςτι, τον Αλζξανδρο Ο. Διομιδθ, Διοικθτι τθσ Εκνικισ Φράπεηασ. Ρ Αλζξανδροσ Διομιδθσ, μετά τον κάνατό του, κλθροδότθςε μζροσ τθσ περιουςίασ του ςτο Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν, με ςκοπό τθ δθμιουργία του Ιδρφματοσ, θ οποία και ζλαβε χϊρα μετά από δφο χρόνια, το ζτοσ Φο όραμα του Διομιδθ άρχιςε να πραγματοποιείται μετά τθν παραχϊρθςθ τθσ δαςικισ ζκταςθσ, ςτθν οποία βρίςκεται ςιμερα ο Μιποσ, από το Χπουργείο Γεωργίασ ςτο Κδρυμα το Ρι εργαςίεσ διαμόρφωςθσ του Βοτανικοφ Μιπου βαςίςκθκαν ςτα ςχζδια τθσ κακθγιτριασ του Σανεπιςτθμίου του Βερολίνου H. Hammerbacher. Φο ζτοσ 1975, μετά τθν ολοκλιρωςθ μεγάλου κφκλου εργαςιϊν, ο Μιποσ άνοιξε τισ πφλεσ του ςτο κοινό. Ζκτοτε ζχουν πραγματοποιθκεί επιπρόςκετα ζργα που άλλαξαν ριηικά τθν αρχικι εικόνα του Μιπου, όπωσ θ δθμιουργία νζων τμθμάτων και θ βελτίωςθ των ιδθ υπαρχόντων, θ χάραξθ και θ πλακόςτρωςθ δρόμων και μονοπατιϊν. Επίςθσ θ ανζγερςθ νζου μνθμείου προσ τιμιν των εκτελεςκζντων ςτο χϊρο του Μιπου το 1945 από τουσ Γερμανοφσ, θ καταςκευι νζων γραφείων, εργαςτθρίου, αποκικθσ μθχανθμάτων, καταλφματοσ εργατικοφ προςωπικοφ και οικίασ φφλακα, θ καταςκευι πυροφυλακίων, παιδικϊν χαρϊν και κερμοκθπίου, κακϊσ και ζνα ςφνολο ζργων μικρότερθσ κλίμακασ. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

23 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Ματά τθ διάρκεια των εργαςιϊν διαμόρφωςθσ του Μιπου πραγματοποιικθκε περιοριςμζνθ υλοτόμθςθ πεφκων, κυπαριςςιϊν και άλλων δαςικϊν ειδϊν, δθμιουργικθκε δε ςτο καλλιεργθμζνο τμιμα του Μιπου, ζνα οικοςφςτθμα ςτο οποίο ςυμβιϊνουν και αναπτφςςονται αυτοφυι δαςικά και καλλιεργοφμενα είδθ. Αυτό το χαρακτθριςτικό κακιςτά τον Μιπο μία από τισ πιο ςπάνιεσ περιπτϊςεισ Βοτανικοφ Μιπου παγκοςμίωσ. Υιμερα, ο «Βοτανικόσ Μιποσ Ιουλίασ & Αλεξάνδρου Ο. Διομιδουσ» αποτελεί τον μεγαλφτερο Βοτανικό Μιπο τθσ Ελλάδασ αλλά και όλθσ τθσ Ανατολικισ Ξεςογείου. Η Εκνικι Φράπεηα κατά τθν διετία , ςυνζβαλε με χορθγία τθσ ςτθ δαπάνθ υλοποίθςθσ, του ζργου «Σροςταςία τθσ Ελλθνικισ Βιοποικιλότθτασ: Υυλλογι πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ και αναπαραγωγι Ενδθμικϊν, ςπανίων και απειλοφμενων φυτϊν τθσ Ελλάδασ με προοπτικι τθ δθμιουργία τμιματοσ ενδθμικϊν, ςπανίων και απειλοφμενων φυτϊν τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ». Ρ «Βοτανικόσ Μιποσ Ιουλίασ & Αλεξάνδρου Ο. Διομιδουσ» δζχεται κακθμερινά μακθτζσ και ενιλικεσ από τθν Αττικι και γενικότερα από Υχολεία και Υυλλόγουσ με ςτόχο τθν πραγματοποίθςθ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τον κιπο και τισ ϊρεσ επίςκεψισ του εμπεριζχονται ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ: Η Ώρα τθσ Γθσ 2014 Το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014, ςτισ 8:30 μ.μ., θ Εκνικι Φράπεηα ςυμμετείχε για 6 θ ςυνεχι χρονιά ςτθν παγκόςμια εκςτρατεία ενάντια ςτθν κλιματικι αλλαγι «Η Ώρα τθσ Γθσ» και ζςβθςε ςυμβολικά για μία ϊρα τον εξωτερικό φωτιςμό ςε πζντε κεντρικά τθσ κτιρια ενϊ, παράλλθλα, προζτρεψε το προςωπικό και τθν πελατεία τθσ να ςυμμετάςχουν ςτο κεςμό αυτό. Η «ΩΤΑ ΦΗΥ ΓΗΥ» αποτελεί μια δράςθ που ζχει χαρακτθριςτεί ωσ «το μεγαλφτερο ςυμμετοχικό γεγονόσ ςτον πλανιτθ». Μαι το 2014 μνθμεία τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, κτιρια ςφμβολα, τοποκεςίεσ, επιχειριςεισ και απλοί πολίτεσ ςε όλο τον κόςμο ζςβθςαν τα φϊτα για μια ϊρα με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ πολιτϊν και επιχειριςεων, ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

24 Μορφωτικό Κδρυμα Εκνικισ Τραπζηθσ (ΜΙΕΤ) Παρουςίαςθ βιβλίου Γ. Μ. Βιζυηνός «Στουσ δρόμουσ τθσ λογιοςφνθσ. Κείμενα γνϊςθσ, κεωρίασ και κριτικισ» Φιλολογικι επιμζλεια: Παναγιώτθσ Μουλλάσ ΜΙΕΤ, 2013, ςελ. 797 Σρολογίηοντασ αυτό το ζργο του, που το δοφλευε με επιμονι τα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ του, ο Σαναγιϊτθσ Ξουλλάσ ςθμείωνε: «Ενϊ ο ποιθτισ και διθγθματογράφοσ Βιηυθνόσ ζχει εξαςφαλίςει από καιρό περίοπτθ κζςθ ςτα γράμματά μασ, ο μελετθτισ και ο κεωρθτικόσ Βιηυθνόσ, εκπονθτισ ενόσ ζργου με πολλαπλζσ (επιςτθμονικζσ, φιλοςοφικζσ, ψυχολογικζσ, αιςκθτικζσ, κριτικζσ) διαςτάςεισ, παραμζνει ουςιαςτικά απρόςιτοσ ςτο ευρφ κοινό. Ξε αυτοφσ τουσ όρουσ, κεωριςαμε ότι, ςυγκεντρωμζνο ςε ζναν τόμο, το επιςτθμονικό ζργο του Βιηυθνοφ κα είχε να προςφζρει πολφτιμεσ υπθρεςίεσ με δφο τρόπουσ: α) ωσ αυτόνομο επίτευγμα που φωτίηει ωςτόςο και το λογοτεχνικό ζργο του ςυγγραφζα μασ, και β) ωσ γενικότερθ ςυμβολι ςτθ μελζτθ του 19 ου αιϊνα, ιδίωσ μάλιςτα προκειμζνου για τθν Ελλάδα μιασ εποχισ όπου θ επιςτθμονικι βιβλιογραφία παρουςιάηεται ακόμθ ςχετικά πενιχρι. Ματά τα άλλα, ασ μθν ξεχνάμε ότι αυτό το κεωρθτικό ζργο που ο ςυγγραφζασ μασ εκπονεί ςτθν Ακινα περί τα τζλθ τθσ δθμιουργικισ ηωισ του ( ) χωρίσ προςχζδιο ι προγραμματιςμό, ανταποκρίνεται ςε ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ και επικυμίεσ του: τον βιοποριςμό, τθ διεκδίκθςθ τθσ ζδρασ ςτο Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν, τισ γενικότερεσ πνευματικζσ και κοςμικζσ του ςτοχεφςεισ ( ) Γφρω ςτα τριάντα του χρόνια, λίγο πριν και λίγο μετά το 1880, ο Βιηυθνόσ διανφει τθ δθμιουργικότερθ περίοδο τθσ ηωισ του. Είναι θ ϊρα νζων ερεκιςμάτων, εμπειριϊν και προοπτικϊν: τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, του φιλοςοφικοφ ςτοχαςμοφ, τθσ αφθγθματικισ ποίθςθσ και τθσ πεηογραφίασ. Θα λεγεσ ότι ο ςυγγραφζασ μάσ γνωρίηει τον εαυτό του πλουτίηοντασ το δυναμικό του με ςυμπλθρωματικζσ δυνατότθτεσ». Αδυνατϊντασ να ενταχκεί ςε ζνα ςφςτθμα πανεπιςτθμιακισ ι άλλθσ επαγγελματικισ πεικαρχίασ, ο Βιηυθνόσ χρειάςτθκε να ακολουκιςει αναγκαςτικά τον δρόμο μιασ βαςανιςτικισ βιοποριςτικισ περιπζτειασ, δίχωσ πάντωσ να αφιςει αναξιοποίθτα τα πολλαπλά του εφόδια: τθ γνϊςθ, το ςτοχαςμό, τθν καλλιτεχνικι του αίςκθςθ, τθν κριτικι του ευαιςκθςία. Φα κείμενα που ςυγκζντρωςε ο Σαναγιϊτθσ Ξουλλάσ ςε αυτόν τον τόμο δεν διακζτουν οφτε ενιαία μορφι οφτε ενιαίο περιεχόμενο. Γραμμζνα ςτθν Ακινα, δθμοςιεφονται α) ωσ αυτοτελι γυμναςιακά βοθκιματα, β) ωσ εκτενείσ μελζτεσ ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά και γ) ωσ άρκρα ςτο Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Μπαρτ και Χιρςτ. Μφριοι κεματικοί τουσ άξονεσ: θ φιλοςοφία, θ ψυχολογία, θ λογικι, θ λαογραφία, οι εικαςτικζσ τζχνεσ, θ λογοτεχνία και, ειδικότερα, θ αφθγθματικι ποίθςθ. Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

25 Το Μορφωτικό Κδρυμα ςασ προτείνει... Επιλογζσ από πρόςφατεσ εκδόςεισ του Λίνοσ Πολίτθσ Μετρικά Βϋ ζκδοςθ επαυξθμζνθ Σρόλογοσ: Μυριάκοσ Φςαντςάνογλου Βιβλιογραφικό επίμετρο: Οαταλία Δελθγιαννάκθ Ακινα, ΞΙΕΦ 2014, ςς. 229 Εκνικό Θζατρο. Τα πρϊτα χρόνια ( ) Μείμενα: Δθμιτρθσ Υπάκθσ, Μωνςταντίνα Υταματογιαννάκθ, Μϊςτασ Γεωργουςόπουλοσ, Αντιγόνθ Ξαναςςι Ακινα, ΞΙΕΦ 2013, ςς. 327 με 342 α/μ & 38 ζγχρωμεσ εικόνεσ Brian Richardson Τυπογραφία, ςυγγραφείσ & αναγνϊςτεσ ςτθν Ιταλία τθσ Αναγζννθςθσ Ξετάφραςθ: Ειρινθ Σαπαδάκθ Ακινα, ΞΙΕΦ 2014, ςς. 509 Περί ανκρϊπου και θκικισ. Επίλεκτα κείμενα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ Επιλογι, μετάφραςθ, ςχόλια: Μωνςταντίνοσ Ι. Δεςποτόπουλοσ, Μυριακι Πυλά, Διονφςιοσ Φςελζντθσ, Σολυάνκθ Φςίγκου Ακινα, Ευρωπαϊκό Κδρυμα Σροαγωγισ τθσ Ανκρωπιςτικισ Σαιδείασ, ΞΙΕΦ 2013, ςς. 383 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα