R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100"

Transcript

1 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου 1998 σχετικ µε την εφαρµογ υποχρεωτικ ν ελ χιστων αποθεµατικ ν (ΕΚΤ/1998/15) ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντα υπ ψη: το καταστατικ του Ευρωπαϊκο Συστ µατο Κεντρικ ν Τραπεζ ν και τη Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα (εφεξ το «καταστατικ»), και ιδ ω το ρθρο 19. 1, τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλ ου, τη 23η Νοεµβρ ου 1998, σχετικ µε την εφαρµογ υποχρεωτικ ν ελαχ στων αποθεµατικ ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα ( 1 ), τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλ ου, τη 23η Νοεµβρ ου 1998, σχετικ µε τι εξουσ ε τη Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα για επιβολ κυρ σεων ( 2 ), Εκτιµ ντα : τι το ρθρο 19.1 του καταστατικο αναφ ρει τι, ε ν η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα (εφεξ «ΕΚΤ») αποφασ σει να απαιτ σει απ τα πιστωτικ ιδρ µατα που ε ναι εγκατεστηµ να στα συµµετ χοντα κρ τη µ λη τη διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν, τα αποθεµατικ αυτ πρ πει να διατηρο νται στην ΕΚΤ και στι συµµετ χουσε εθνικ κεντρικ τρ πεζε (εφεξ «συµµετ χουσε ΕθνΚΤ») τι θεωρε ται σκ πιµο τα εν λ γω αποθεµατικ να διατηρο νται σε λογαριασµο στι συµµετ χουσε ΕθνΚΤ τι, για να ε ναι αποτελεσµατικ το µ σο των υποχρεωτικ ν ελαχ στων αποθεµατικ ν, ε ναι αναγκα ο να καθοριστο ν µε σαφ νεια, ο υπολογισµ και η τ ρηση των υποχρεωτικ ν αποθεµατικ ν και να διατυπωθο ν καν νε σον αφορ την υποχρ ωση υποβολ εκθ σεων και την επαλ θευση τι, για τον αποκλεισµ των διατραπεζικ ν υποχρε σεων απ τη β ση για τα υποχρεωτικ ελ χιστα αποθεµατικ, οποιαδ ποτε π για κπτωση η οπο α θα εφαρµ ζεται σε υποχρε σει µε προθεσµ α λ ξη ω δ ο τη στο πλα σιο τη κατηγορ α των χρεογρ φων, καθ και για του τ τλου τη χρηµαταγορ, πρ πει να βασ ζεται στην αναλογ α σε µακροοικονοµικ β ση και για ολ κληρη τη ζ νη του ευρ µεταξ, αφεν, του αποθ µατο των σχετικ ν τ τλων που χουν εκδοθε απ πιστωτικ ιδρ µατα και διακρατο νται τ σο απ λλα πιστωτικ ιδρ µατα σο και απ την ΕΚΤ και τι συµµετ χουσε ΕθνΚΤ και, αφετ ρου, τον συνολικο ψου τ τοιων κυκλοφορο ντων τ τλων που χουν εκδοθε απ πιστωτικ ιδρ µατα, ( 1 )ΕΕL 318 τη , σ. 1. ( 2 )ΕΕL 318 τη , σ. 4. ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ρθρο 1 Ορισµο Για του σκοπο του παρ ντο κανονισµο : µε τον ρο «συµµετ χον κρ το µ λο» νοε ται κ θε κρ το µ λο το οπο ο χει υιοθετ σει το ενια ο ν µισµα σ µφωνα µε τη συνθ κη, µε τον ρο «συµµετ χουσα εθνικ κεντρικ τρ πεζα» (συµµετ χουσα ΕθνΚΤ) νοε ται η εθνικ κεντρικ τρ πεζα του συµµετ χοντο κρ του µ λου, µε τον ρο «δρυµα» νοε ται οποιοσδ ποτε φορ α συµ- µετ χοντο κρ του µ λου απ τον οπο ο η ΕΚΤ µπορε να απαιτε τη διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν, σ µφωνα µε το ρθρο 19.1 του καταστατικο, µε τον ρο «λογαριασµ αποθεµατικ ν» νοε ται ο λογαριασµ εν ιδρ µατο σε συµµετ χουσα ΕθνΚΤ, του οπο ου το υπ λοιπο του τ λου τη ηµ ρα λαµβ νεται υπ ψη προκειµ νου να διαπιστωθε η εκπλ ρωση τη υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν εκ µ ρου τον ιδρ µατο, µε τον ρο «υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθε- µατικ ν» νοε ται η υποχρ ωση των ιδρυµ των να διατηρο ν ελ χιστα αποθεµατικ σε λογαριασµο αποθεµατικ ν στι συµµετ χουσε ΕθνΚΤ, µε τον ρο «αναλογ α αποθεµατικ ν» νοε ται το ποσοστ το οπο ο καθορ ζεται στο ρθρο 4 για κ θε συγκεκριµ νο στοιχε ο που περιλαµβ νεται στη β ση για τα ελ χιστα αποθεµατικ, µε τον ρο «περ οδο τ ρηση» νοε ται το χρονικ δι στηµα για το οπο ο υπολογ ζεται η συµµ ρφωση προ την υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν και κατ τη δι ρκεια του οπο ου τα εν λ γω ελ χιστα αποθεµατικ πρ πει να διατηρο νται σε λογαριασµο αποθεµατικ ν, µε τον ρο «υπ λοιπο του τ λου τη ηµ ρα» νοε ται το υπ λοιπο κατ το χρ νο του κλεισ µατο των πρ ξεων πληρωµ ν και των εγγραφ ν που συνδ ονται µε την πιθαν πρ σβαση στι π γιε διευκολ νσει του Ευρωπαϊκο Συστ µατο Κεντρικ ν Τραπεζ ν (εφεξ «ΕΣΚΤ»), µε τον ρο «εργ σιµη ηµ ρα ΕθνΚΤ» νοε ται κ θε ηµ ρα κατ την οπο α µια συγκεκριµ νη συµµετ χουσα ΕθνΚΤ ε ναι ανοικτ για την εκτ λεση πρ ξεων νοµισµατικ πολιτικ στο πλα σιο του ΕΣΚΤ,

2 L 356/2 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των µε τον ρο «µ νιµο κ τοικο» νοε ται κ θε φυσικ νοµικ πρ σωπο το οπο ο χει τη µ νιµη κατοικ α του σε οποιοδ ποτε συµµετ χον κρ το µ λο υπ την ννοια, του ρθρου 1 παρ γραφο 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλ ου, τη 23η Νοεµβρ ου 1998, σχετικ µε τη συλλογ στατιστικ ν πληροφορι ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα ( 1 ), µε τον ρο «µ τρα αναδιοργ νωση» νοο νται τα µ τρα εκε να που σκοπ χουν την προστασ α την αποκατ σταση τη οικονοµικ κατ σταση εν ιδρ µατο και τα οπο α θα µπορο σαν να επηρε σουν προ υπ ρχοντα δικαι µατα τρ των στα µ τρα αυτ περιλαµβ νονται και εκε να που εµπερι χουν την πιθαν τητα αναστολ των πληρωµ ν, αναστολ τη εφαρµογ µ τρων αναγκαστικ εκτ λεση περικοπ απαιτ σεων, µε τον ρο «διαδικασ α εκκαθ ριση» νοε ται κ θε συλλογικ διαδικασ α η οπο α αφορ να δρυµα και στην οπο α παρεµβα νουν υποχρεωτικ οι δικαστικ αρχ λλη αρµ δια αρχ εν συµµετ χοντο κρ του µ λου µε σκοπ τη ρευστοπο ηση στοιχε ων του ενεργητικο υπ την εποπτε α του, συµπεριλαµβανο- µ νων των αρχ ν εν πιον των οπο ων η διαδικασ α περατ νεται µε συµβιβασµ λλο αν λογο µ τρο. ρθρο 2 Ιδρ µατα που υπ κεινται στην υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν 1. Στην υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν υπ κεινται οι ακ λουθε κατηγορ ε ιδρυµ των: α) πιστωτικ ιδρ µατα πω αυτ καθορ ζονται στο ρθρο 1 πρ τη περ πτωση τη οδηγ α 77/780/ΕΟΚ του Συµβουλ ου ( 2 ), εκτ των συµµετεχουσ ν ΕθνΚΤ β) υποκαταστ µατα πιστωτικ ν ιδρυµ των πω αυτ καθορ ζονται στο ρθρο 1 πρ τη περ πτωση τη οδηγ α 77/780/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, εκτ των συµµετεχουσ ν ΕθνΚΤ σε αυτ περιλαµβ νονται υποκαταστ µατα πιστωτικ ν ιδρυµ των που δεν χουν ο τε την επ σηµη δρα του ο τε το κεντρικ κατ στηµ του σε συµµετ χον κρ το µ λο. Υποκαταστ µατα πιστωτικ ν ιδρυµ των εγκατεστηµ νων στα συµµετ χοντα κρ τη µ λη, τα οπο α βρ σκονται εκτ συµµετεχ ντων κρατ ν µελ ν, δεν υπ κεινται στην υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν. 2. Η ΕΚΤ µπορε να απαλλ ξει απ την υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν τα ακ λουθα ιδρ - µατα, µε β ση αντικειµενικ κριτ ρια: α) ιδρ µατα για τα οπο α χει κινηθε διαδικασ α εκκαθ ριση στα οπο α εφαρµ ζονται µ τρα αναδιοργ νωση β) ιδρ µατα σον αφορ τα οπο α ο σκοπ του συστ µατο των ελ χιστων αποθεµατικ ν στο πλα σιο του ΕΣΚΤ δεν θα επιτελε το µε την επιβολ σε αυτ τη υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν. Η ΕΚΤ, προκειµ νου να λ βει απ φαση σχετικ µε παρ - µοια απαλλαγ, λαµβ νει υπ ψη να περισσ τερα απ τα ακ λουθα κριτ ρια: i) το δρυµα επιδι κει ειδικο σκοπο, ii) το δρυµα δεν ασκε ενεργ τραπεζικ δρ ση ανταγωνιζ µενο λλα πιστωτικ ιδρ µατα, iii) το δρυµα προορ ζει λε τι καταθ σει του για σκοπο που συνδ ονται µε την εν σχυση τη περιφερειακ /και διεθνο αν πτυξη. 3. Η ΕΚΤ δηµοσιε ει κατ σταση των ιδρυµ των που υπ κεινται στην υποχρ ωση τη διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν. ηµοσιε ει επ ση κατ σταση των ιδρυ- µ των που απαλλ σσονται απ την προαναφερθε σα υποχρ ωση για λ γου λλου απ το γεγον τι βρ σκονται σε διαδικασ α αναδιοργ νωση. Τα ιδρ µατα µπορο ν να λαµβ νουν υπ ψη αυτ τι καταστ σει, ταν αποφασ ζουν ε ν χουν υποχρε σει ναντι λλου ιδρ µατο που υπ κειται και αυτ στην υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν. Οι καταστ σει αυτ δεν ε ναι καθοριστικ ω προ το ε ν τα ιδρ µατα υπ κεινται στην υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν σ µφωνα µε το παρ ν ρθρο 2. ρθρο 3 Β ση των αποθεµατικ ν 1. Η β ση των αποθεµατικ ν κ θε ιδρ µατο περιλαµβ νει τι ακ λουθε υποχρε σει [ πω καθορ ζονται στο πλα σιο των νοµισµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν τη ΕΚΤ, το οπο ο καθορ ζεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2819/98 τη Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα, τη 1η εκεµβρ ου 1998, σχετικ µε τον ενοποιηµ νο ισολογισµ του τοµ α των νοµισµατικ ν χρηµατοπιστωτικ ν ιδρυ- µ των (ΕΚΤ/1998/16) ( 3 )], που απορρ ουν απ την αποδοχ κεφαλα ων: α) καταθ σεων β) εκδιδοµ νων χρεογρ φων γ) τ τλων τη χρηµαταγορ. 2. Οι ακ λουθε υποχρε σει εξαιρο νται απ τη β ση των αποθεµατικ ν: υποχρε σει που οφε λονται σε κ θε λλο δρυµα το οπο ο δεν περιλαµβ νεται στην κατ σταση των ιδρυµ των που απαλλ σσονται απ το σ στηµα των ελ χιστων υποχρεωτικ ν αποθεµατικ ν στο πλα σιο του ΕΣΚΤ, σ µφωνα µε το ρθρο 2 παρ γραφο 3, και υποχρε σει που οφε λονται στην ΕΚΤ σε µια συµµετ χουσα ΕθνΚΤ. Για την εφαρ- µογ αυτ τη δι ταξη, το δρυµα πρ πει να ε ναι σε θ ση να παρ χει στη σχετικ συµµετ χουσα ΕθνΚΤ στοιχε α απ τα οπο α να προκ πτει το πραγµατικ ψο των υποχρε σε ν του τ σο ναντι κ θε λλου ιδρ µατο το οπο ο δεν περιλαµβ νεται στην κατ σταση σων απαλλ σσονται απ το σ στηµα των ελ χιστων αποθεµατικ ν στο πλα σιο του ΕΣΚΤ, σο και ναντι τη ΕΚΤ κ ποια συµµετ χουσα ΕθνΚΤ, προκειµ νου οι υποχρε σει αυτ να εξαιρεθο ν απ τη β ση των αποθεµατικ ν. Ε ν δεν ε ναι δυνατ ν να προσκοµιστο ν παρ µοιε αποδε ξει για εκδοθ ντα χρε γραφα µε προθεσµ α λ ξη ω δ ο τη, το δρυµα µπορε να ζητ σει την εφαρµογ µια π για κπτωση απ τη β ση των αποθεµατικ ν επ του ανεξ φλητου υπολο που των χρεογρ φων που χουν εκδοθε µε προθεσµ α λ ξη ω δ ο τη. Ε ν δεν ε ναι δυνατ ν να προσκοµιστο ν παρ µοια στοιχε α για του τ τλου τη χρηµαταγορ, το δρυµα µπορε ζητ σει την εφαρµογ µια π για κπτωση απ τη β ση των αποθεµατικ ν επ του ανεξ φλητου υπολο που των υποχρε σεων απ του τ τλου τη χρηµαταγορ. Το ψο παρ µοιων π γιων εκπτ σεων δηµοσιε εται απ την ΕΚΤ κατ τον διο τρ πο µε τον οπο ο πραγµατοποιε ται η δηµοσ ευση τη κατ σταση που αναφ ρεται στο ρθρο 2 παρ γραφο 3. ( 1 )ΕΕL 318 τη , σ. 8. ( 2 )ΕΕL 322 τη , σ. 30. ( 3 ) Βλ πε σελ δα 7 τη παρο σα Επ σηµη Εφηµερ δα.

3 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/3 3. Η β ση των αποθεµατικ ν σον αφορ µια συγκεκρι- µ νη περ οδο τ ρηση υπολογ ζεται απ το δρυµα µε β ση τα τελευτα α στοιχε α που κοινοποιο νται απ την ενδιαφερ µενη συµµετ χουσα ΕθνΚΤ πριν απ την ναρξη τη σχετικ περι δου τ ρηση, πω καθορ ζεται στο πλα σιο των νοµισµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν τη ΕΚΤ, το οπο ο τ θεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) 2819/98. ρθρο 4 Αναλογ ε των αποθεµατικ ν 1. Αναλογ α αποθεµατικ ν 0 % εφαρµ ζεται σον αφορ τι ακ λουθε κατηγορ ε υποχρε σεων [ πω καθορ ζονται στο πλα σιο εκθ σεων για τι νοµισµατικ και τραπεζικ στατιστικ τη ΕΚΤ, το οπο ο τ θεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2819/98]. α) καταθ σει µε συµφωνηµ νη προθεσµ α δι ρκεια νω των δ ο ετ ν β) καταθ σει που µπορο ν να ανακτηθο ν µε προειδοπο ηση δι ρκεια νω των δ ο ετ ν γ) συµφων ε επαναγορ δ) χρε γραφα προθεσµ α µε συµφωνηµ νη δι ρκεια νω των δ ο ετ ν. 2. Σε κ θε λλη υποχρ ωση που περιλαµβ νεται στη β ση των αποθεµατικ ν εφαρµ ζεται αναλογ α 2 %. ρθρο 5 Υπολογισµ των υποχρε σεων σε ελ χιστα αποθεµατικ 1. Το ψο των ελ χιστων αποθεµατικ ν που πρ πει να διατηρο νται απ κ θε δρυµα κατ τη δι ρκεια, µια συγκεκριµ νη περι δου τ ρηση υπολογ ζεται εφαρµ ζοντα την αναλογ α των αποθεµατικ ν σε κ θε σχετικ στοιχε ο τη β ση των αποθεµατικ ν για την περ οδο αυτ, πω ορ ζεται στο ρθρο Σε κ θε δρυµα παρ χεται απαλλαγ ψου ευρ, η οπο α εκπ πτει απ το ποσ των υποχρεωτικ ν ελαχ στων αποθεµατικ ν σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 11. ρθρο 6 ιατ ρηση των υποχρεωτικ ν αποθεµατικ ν 1. Κ θε δρυµα διατηρε τα υποχρεωτικ ελ χιστα αποθεµατικ του σε ναν περισσ τερου λογαριασµο αποθεµατικ ν στην εθνικ κεντρικ τρ πεζα κ θε συµµετ χοντο κρ του µ λου στο οπο ο χει κατ στηµα, σε συν ρτηση µε τη β ση των αποθεµατικ ν στο εν λ γω κρ το µ λο. Οι λογαριασµο των αποθεµατικ ν εκφρ ζονται σε ευρ. Ω λογαριασµο αποθεµατικ ν µπορο ν να χρησιµοποιηθο ν και οι λογαριασµο διακανονισµο των ιδρυµ των µε τι συµµετ χουσε ΕθνΚΤ. 2. Ένα δρυµα θεωρε ται τι χει συµµορφωθε µε την υποχρ ωση τ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν, ε ν το µ σο υπ λοιπο του τ λου τη ηµ ρα στου λογαριασµο αποθεµατικ ν κατ τη δι ρκεια τη περι δου τ ρηση δεν ε ναι χαµηλ τερο του ποσο που καθορ ζεται σ µφωνα µε το ρθρο 5 για την εν λ γω περ οδο. 3. Ε ν να δρυµα χει περισσ τερα του εν καταστ - µατα σε συµµετ χον κρ το µ λο, την ευθ νη για την εκπλ ρωση τη υποχρ ωση του ιδρ µατο για τη διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν φ ρει η δρα το κεντρικ κατ στηµα, εφ σον βρ σκεται σε αυτ το κρ το µ λο. Ε ν το δρυµα δεν χει ο τε δρα, ο τε κεντρικ κατ στηµα στο συγκεκριµ νο κρ το µ λο, καθορ ζει ποιο υποκατ στηµα στο εν λ γω κρ το µ λο ε ναι υπε θυνο για την εκπλ ρωση τη υποχρ ωση ελαχ στων αποθεµατικ ν του ιδρ µατο. Για την εκπλ ρωση τη συνολικ υποχρ ωση τον ιδρ µατο για τη διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν στο συγκεκριµ νο κρ το µ λο συνυπολογ ζονται λε οι κτ σει σε αποθεµατικ αυτ ν των καταστη- µ των. ρθρο 7 Περ οδο τ ρηση Η περ οδο τ ρηση ε ναι να µ να, ο οπο ο αρχ ζει την 24η ηµερολογιακ ηµ ρα κ θε µ να και τελει νει την 23η ηµερολογιακ ηµ ρα του επ µενου µ να. ρθρο 8 Απ δοση 1. Επ των κτ σεων των απαιτουµ νων υποχρεωτικ ν αποθεµατικ ν εφαρµ ζεται το µ σο επιτ κιο του ΕΣΚΤ (διαιρο µενο αν λογα µε τον αριθµ των ηµερολογιακ ν ηµερ ν) κατ την περ οδο τ ρηση για τι κυρι τερε πρ ξει αναχρηµατοδ τηση, σ µφωνα µε τον ακ λουθο τ πο: που: R t Η t n t i ΜRi R t = n H t n t Σi = l 360 MRi n t 100 = ο τ κο που καταβ λλεται επ των κτ σεων υποχρεωτικ ν αποθεµατικ ν για την περ οδο τ ρηση t = οι κτ σει υποχρεωτικ ν αποθεµατικ ν για την περ οδο τ ρηση t = ο αριθµ ηµερολογιακ ν ηµερ ν τη περι δου τ ρηση t = η εικοστ ηµερολογιακ ηµ ρα τη περι δου τ ρηση t = το οριακ επιτ κιο για τι πλ ον πρ σφατε κ ριε πρ ξει αναχρηµατοδ τηση που καλ πτουν την ηµερολογιακ ηµ ρα i. 2. Ο τ κο καταβ λλεται τη δε τερη εργ σιµη ηµ ρα τη ΕθνΚΤ µετ το τ λο τη περι δου τ ρηση για την οπο α υπολογ ζεται ο εν λ γω τ κο.

4 L 356/4 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ρθρο 9 Αρµοδι τητα επαλ θευση των πληροφορι ν Το δικα ωµα επαλ θευση τη ακρ βεια και τη ποι τητα των πληροφορι ν που παρ χουν τα ιδρ µατα προκειµ νου να αποδε ξουν τη συµµ ρφωσ του µε την υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν, πω καθορ ζεται στο ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2531/98, ασκε ται απ τι συµµετ χουσε ΕθνΚΤ, µε την επιφ λαξη του δικαι µατο τη ΕΚΤ να ασκ σει η δια το εν λ γω δικα ωµα. ρθρο 10 µµεση διακρ τηση υποχρεωτικ ν ελαχ στων αποθεµατικ ν µ σω ενδι µεσου φορ α 1. Ένα δρυµα µπορε να ζητ σει να του επιτραπε να διατηρ σει λα τα ελ χιστα αποθεµατικ του µε µµεσο τρ πο, µ σω ενδι µεσου φορ α, µον µου κατο κου στο διο κρ το µ λο. Ω ενδι µεσο φορ α νοε ται δρυµα που υπ κειται στην υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν και το οπο ο, εκτ απ τη διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν, εκτελε συν θω µ ρο των εργασι ν διαχε ριση (παραδε γµατο χ ρη διαχε ριση διαθεσ µων) του ιδρ µατο για το οπο ο διαµεσολαβε. 2. Η α τηση για τη χορ γηση τη εν λ γω δεια υποβ λλεται στην εθνικ κεντρικ τρ πεζα του συµµετ χοντο κρ του µ λου στο οπο ο ε ναι εγκατεστηµ νο το δρυµα που την υποβ λλει. Στην α τηση επισυν πτεται αντ γραφο τη συµφων α µεταξ του ενδι µεσου φορ α και του αιτο ντο, στην οπο α και τα δ ο µ ρη συναινο ν µε τη σχετικ διευθ τηση. Η συµφων α αναφ ρει επ ση κατ π σο το δρυµα που υποβ λλει την α τηση επιθυµε να χει πρ σβαση στι π γιε διευκολ νσει του ΕΣΚΤ και τι πρ ξει ανοικτ αγορ. Στη συµφων α καθορ ζεται προθεσµ α προειδοπο ηση τουλ χιστον δ δεκα µην ν. Εφ σον πληρο νται οι ανωτ ρω ροι, η προαναφερθε σα συµµετ χουσα ΕθνΚΤ µπορε να χορηγ σει δεια, για το χρονικ δι στηµα για το οπο ο ισχ ει η σχετικ συµφων α µεταξ των µερ ν, σ µφωνα µε τι διατ ξει τη παραγρ φου 4 του παρ ντο ρθρου. Η εν λ γω δεια αρχ ζει να ισχ ει µε την ναρξη τη πρ τη περι δου τ ρηση µετ την χορ γησ τη. 3. Ο ενδι µεσο φορ α διακατ χει αυτ τα υποχρεωτικ ελ χιστα αποθεµατικ σ µφωνα µε του γενικο ρου του συστ µατο των ελ χιστων αποθεµατικ ν στο πλα σιο του ΕΣΚΤ. Παρ λληλα µε το δρυµα για το οπο ο διαµεσολαβε, ο ενδι µεσο φορ α ε ναι επ ση υπε θυνο για τη συµµ ρφωση µε τι υποχρε σει ω προ τα αποθεµατικ. Σε περ πτωση µη συµµ ρφωση, η ΕΚΤ µπορε να επιβ λλει τι τυχ ν προβλεπ µενε κυρ σει ε τε στον ενδι µεσο φορ α, ε τε στο δρυµα για το οπο ο αυτ διαµεσολαβε, ε τε και στου δυο, σ µφωνα µε την ευθ νη για παρ λειψη συµµ ρφωση. 4. Η ΕΚΤ η σχετικ συµµετ χουσα ΕθνΚΤ µπορε να ανακαλ σει οποτεδ ποτε την δεια διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν µε µµεσο τρ πο, ε ν το δρυµα το οπο ο διατηρε τα αποθεµατικ του µµεσα, µ σω ενδι µεσου φορ α, ο διο ο ενδι µεσο αυτ φορ α δεν συµµορφ νεται µε τι υποχρε σει του στο πλα σιο τον συστ µατο των υποχρεωτικ ν ελαχ στων αποθεµατικ ν του ΕΣΚΤ, ε ν δεν πληρο νται πλ ον οι ροι τη µµεση διακρ τηση αποθεµατικ ν, πω αυτο καθορ ζονται στι παραγρ φου 1 και 2 του παρ ντο ρθρου, τ λο για προληπτικο λ γου που αφορο ν τον ενδι µεσο φορ α. Ε ν η δεια ανακληθε για προληπτικο λ γου που αφορο ν τον ενδι µεσο φορ α, η αν κληση αυτ µπορε να χει µεσο αποτ λεσµα. Σ µφωνα µε τι διατ ξει τη παραγρ φου 5 του παρ ντο ρθρου, η αν κληση για λλου λ γου αρχ ζει να ισχ ει στο τ λο τη τρ χουσα περι δου τ ρηση. Το δρυµα που διατηρε τα αποθεµατικ του µ σω ενδι µεσου φορ α, ο διο ο ενδι µεσο φορ α, µπορε να ζητ σει την αν κληση τη δεια οποτεδ ποτε. Η αν κληση, προκειµ νου να καταστε ενεργ, απαιτε προηγο µενη κοινοπο ηση απ τη σχετικ συµµετ χουσα ΕθνΚΤ. 5. Το δρυµα που διατηρε τα αποθεµατικ του µ σω ενδι µεσου φορ α, καθ και ο διο ο ενδι µεσο φορ α ενηµερ νονται για την αν κληση τη δεια για λ γου λλου εκτ απ του προληπτικο τουλ χιστον π ντε εργ σιµε ηµ ρε πριν απ το τ λο τη περι δου τ ρηση κατ την οπο α πα ει να ισχ ει η σχετικ δεια. 6. Με την επιφ λαξη των ξεχωριστ ν υποχρε σεων υποβολ στατιστικ ν στοιχε ων του ιδρ µατο που διατηρε τα ελ χιστα αποθεµατικ του µ σω ενδι µεσου φορ α, ο εν λ γω ενδι µεσο φορ α οφε λει, αφεν, να παρ χει επαρκ λεπτοµερ στοιχε α σχετικ µε τη β ση των αποθεµατικ ν κατ τρ πο στε η ΕΚΤ να χει τη δυνατ τητα να επαληθε ει την ακρ βεια, και την ποι τητ του, σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 9, και, αφετ ρου, να καθορ ζει τι αντ στοιχε υποχρε σει ω προ τα αποθεµατικ και τα στοιχε α σχετικ µε τη διακρ τηση αυτ ν τ σο για λογαριασµ του, σο και για κ θε δρυµα για το οπο ο διαµεσολαβε. Τα στοιχε α αυτ υποβ λλονται στην συµµετ χουσα ΕθνΚΤ στην οπο α διατηρο νται τα υποχρεωτικ ελ χιστα αποθεµατικ. Ο ενδι µεσο φορ α υποβ λλει τα προαναφερθ ντα στοιχε α σχετικ µε τη β ση των αποθε- µατικ ν µε τη συχν τητα και σ µφωνα µε το χρονοδι γραµµα που καθορ ζονται στο πλα σιο υποβολ στοιχε ων για τι νοµισµατικ και τραπεζικ στατιστικ πω καθορ ζεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2819/98. ρθρο 11 ιακρ τηση αποθεµατικ ν σε ενοποιηµ νη β ση Τα ιδρ µατα που µπορο ν να υποβ λλουν οµαδικ στατιστικ στοιχε α σε ενοποιηµ νη β ση ( πω καθορ ζεται στο πλα σιο υποβολ στοιχε ων για τι νοµισµατικ και τραπεζικ στατιστικ τη ΕΚΤ απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2819/98 πρ πει, σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 10, να διατηρο ν ελ χιστα αποθεµατικ µ σω εν απ τα ιδρ - µατα τον οµ λου, το οπο ο ενεργε ω ενδι µεσο φορ α αποκλειστικ για αυτ τα ιδρ µατα. Το δρυµα που ενεργε ω ενδι µεσο φορ α για τον µιλο µπορε να υποβ λλει στην ΕΚΤ α τηση για εξα ρεση απ τι διατ ξει τη παραγρ φου 6 του ρθρου 10. Ε ν η ΕΚΤ κ νει δεκτ την α τηση, µ νο ο µιλο ω σ νολο χει δικα ωµα να λαµβ νει την απαλλαγ που αναφ ρεται στην παρ γραφο 2 του ρθρου 5.

5 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/5 ρθρο 12 Εργ σιµε ηµ ρε τη ΕθνΚΤ Ε ν να περισσ τερα υποκαταστ µατα µια συµµετ χουσα ΕθνΚΤ ε ναι κλειστ µια ηµ ρα εργ σιµη για την ΕθνΚΤ λ γω τοπικ περιφερειακ τραπεζικ αργ α, η σχετικ συµµετ χουσα ΕθνΚΤ ενηµερ νει τα ιδρ µατα εκ των προτ ρων για τα µ τρα που λαµβ νονται για τι συναλλαγ που διενεργο νται στα εν λ γω υποκαταστ µατα. ρθρο 13 Μεταβατικ διατ ξει 1. Η πρ τη περ οδο τ ρηση αρχ ζει την 1η Ιανουαρ ου 1999 και λ γει στι 23 εβρουαρ ου Η β ση των αποθεµατικ ν εν ιδρ µατο για την πρ τη περ οδο τ ρηση καθορ ζεται σε συν ρτηση µε τα στοιχε α του ισολογισµο του την 1η Ιανουαρ ου 1999, πω αυτ θα υποβληθε στι συµµετ χουσε ΕθνΚΤ στο πλα σιο τη υποβολ στοιχε ων για τι νοµισµατικ και τραπεζικ στατιστικ τη ΕΚΤ, πω ρυθµ ζεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2819/98. ρθρο 14 Τροποποι σει του παρ ντο κανονισµο Τυχ ν τροποποι σει του παρ ντο κανονισµο θα ισχ ουν µ νο για µια ολ κληρη περ οδο τ ρηση και πρ πει να ανακοιν νονται πριν απ την ναρξ τη. ρθρο 15 Τελικ δι ταξη Ο παρ ν κανονισµ αρχ ζει να ισχ ει την 1η Ιανουαρ ου ρανκφο ρτη επ του Μ ιν, 1 εκεµβρ ου Εκ µ ρου του ιοικητικο Συµβουλ ου τη ΕΚΤ Ο Πρ εδρο Willem F. DUISENBERG

6

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66)

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) L 315/14 Ο ΗΓΙΑ 98/85/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Νοεµβρ ου 1998 για την τροποπο ηση τη οδηγ α 96/98/ΕΚ του Συµβουλ ου σχετικ µε τον εξοπλισµ πλο ων (Κε µενο που παρουσι ζει ενδιαφ ρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο;

Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο; Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο; 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤ-ΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 105-107, Τ.Κ. 115 21 (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91)

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91) 2000L0076 EL 28.12.2000 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης εκεµβρίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2 C 98/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 σχετικά µε τη διµερη χρηµατοδοτικη και τεχνικη συνεργασία µε τις τρίτες µεσογειακε ς χω ρες συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4..1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ αµοιβαίας αναγνω ρισης σχετικά µε την αξιολ γηση πιστ τητας µεταξυ Κοιν τητας και των Ηνωµε νων Πολιτειω ν της Αµερικη ς της Ευρωπαϊκη

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ-ΟΥΣΕΣ ΟΣ, 24/2/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 31 εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένος Οργανισµός του Πανεπιστηµιακού Γε νικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα