R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100"

Transcript

1 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου 1998 σχετικ µε την εφαρµογ υποχρεωτικ ν ελ χιστων αποθεµατικ ν (ΕΚΤ/1998/15) ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντα υπ ψη: το καταστατικ του Ευρωπαϊκο Συστ µατο Κεντρικ ν Τραπεζ ν και τη Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα (εφεξ το «καταστατικ»), και ιδ ω το ρθρο 19. 1, τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλ ου, τη 23η Νοεµβρ ου 1998, σχετικ µε την εφαρµογ υποχρεωτικ ν ελαχ στων αποθεµατικ ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα ( 1 ), τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλ ου, τη 23η Νοεµβρ ου 1998, σχετικ µε τι εξουσ ε τη Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα για επιβολ κυρ σεων ( 2 ), Εκτιµ ντα : τι το ρθρο 19.1 του καταστατικο αναφ ρει τι, ε ν η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα (εφεξ «ΕΚΤ») αποφασ σει να απαιτ σει απ τα πιστωτικ ιδρ µατα που ε ναι εγκατεστηµ να στα συµµετ χοντα κρ τη µ λη τη διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν, τα αποθεµατικ αυτ πρ πει να διατηρο νται στην ΕΚΤ και στι συµµετ χουσε εθνικ κεντρικ τρ πεζε (εφεξ «συµµετ χουσε ΕθνΚΤ») τι θεωρε ται σκ πιµο τα εν λ γω αποθεµατικ να διατηρο νται σε λογαριασµο στι συµµετ χουσε ΕθνΚΤ τι, για να ε ναι αποτελεσµατικ το µ σο των υποχρεωτικ ν ελαχ στων αποθεµατικ ν, ε ναι αναγκα ο να καθοριστο ν µε σαφ νεια, ο υπολογισµ και η τ ρηση των υποχρεωτικ ν αποθεµατικ ν και να διατυπωθο ν καν νε σον αφορ την υποχρ ωση υποβολ εκθ σεων και την επαλ θευση τι, για τον αποκλεισµ των διατραπεζικ ν υποχρε σεων απ τη β ση για τα υποχρεωτικ ελ χιστα αποθεµατικ, οποιαδ ποτε π για κπτωση η οπο α θα εφαρµ ζεται σε υποχρε σει µε προθεσµ α λ ξη ω δ ο τη στο πλα σιο τη κατηγορ α των χρεογρ φων, καθ και για του τ τλου τη χρηµαταγορ, πρ πει να βασ ζεται στην αναλογ α σε µακροοικονοµικ β ση και για ολ κληρη τη ζ νη του ευρ µεταξ, αφεν, του αποθ µατο των σχετικ ν τ τλων που χουν εκδοθε απ πιστωτικ ιδρ µατα και διακρατο νται τ σο απ λλα πιστωτικ ιδρ µατα σο και απ την ΕΚΤ και τι συµµετ χουσε ΕθνΚΤ και, αφετ ρου, τον συνολικο ψου τ τοιων κυκλοφορο ντων τ τλων που χουν εκδοθε απ πιστωτικ ιδρ µατα, ( 1 )ΕΕL 318 τη , σ. 1. ( 2 )ΕΕL 318 τη , σ. 4. ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ρθρο 1 Ορισµο Για του σκοπο του παρ ντο κανονισµο : µε τον ρο «συµµετ χον κρ το µ λο» νοε ται κ θε κρ το µ λο το οπο ο χει υιοθετ σει το ενια ο ν µισµα σ µφωνα µε τη συνθ κη, µε τον ρο «συµµετ χουσα εθνικ κεντρικ τρ πεζα» (συµµετ χουσα ΕθνΚΤ) νοε ται η εθνικ κεντρικ τρ πεζα του συµµετ χοντο κρ του µ λου, µε τον ρο «δρυµα» νοε ται οποιοσδ ποτε φορ α συµ- µετ χοντο κρ του µ λου απ τον οπο ο η ΕΚΤ µπορε να απαιτε τη διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν, σ µφωνα µε το ρθρο 19.1 του καταστατικο, µε τον ρο «λογαριασµ αποθεµατικ ν» νοε ται ο λογαριασµ εν ιδρ µατο σε συµµετ χουσα ΕθνΚΤ, του οπο ου το υπ λοιπο του τ λου τη ηµ ρα λαµβ νεται υπ ψη προκειµ νου να διαπιστωθε η εκπλ ρωση τη υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν εκ µ ρου τον ιδρ µατο, µε τον ρο «υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθε- µατικ ν» νοε ται η υποχρ ωση των ιδρυµ των να διατηρο ν ελ χιστα αποθεµατικ σε λογαριασµο αποθεµατικ ν στι συµµετ χουσε ΕθνΚΤ, µε τον ρο «αναλογ α αποθεµατικ ν» νοε ται το ποσοστ το οπο ο καθορ ζεται στο ρθρο 4 για κ θε συγκεκριµ νο στοιχε ο που περιλαµβ νεται στη β ση για τα ελ χιστα αποθεµατικ, µε τον ρο «περ οδο τ ρηση» νοε ται το χρονικ δι στηµα για το οπο ο υπολογ ζεται η συµµ ρφωση προ την υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν και κατ τη δι ρκεια του οπο ου τα εν λ γω ελ χιστα αποθεµατικ πρ πει να διατηρο νται σε λογαριασµο αποθεµατικ ν, µε τον ρο «υπ λοιπο του τ λου τη ηµ ρα» νοε ται το υπ λοιπο κατ το χρ νο του κλεισ µατο των πρ ξεων πληρωµ ν και των εγγραφ ν που συνδ ονται µε την πιθαν πρ σβαση στι π γιε διευκολ νσει του Ευρωπαϊκο Συστ µατο Κεντρικ ν Τραπεζ ν (εφεξ «ΕΣΚΤ»), µε τον ρο «εργ σιµη ηµ ρα ΕθνΚΤ» νοε ται κ θε ηµ ρα κατ την οπο α µια συγκεκριµ νη συµµετ χουσα ΕθνΚΤ ε ναι ανοικτ για την εκτ λεση πρ ξεων νοµισµατικ πολιτικ στο πλα σιο του ΕΣΚΤ,

2 L 356/2 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των µε τον ρο «µ νιµο κ τοικο» νοε ται κ θε φυσικ νοµικ πρ σωπο το οπο ο χει τη µ νιµη κατοικ α του σε οποιοδ ποτε συµµετ χον κρ το µ λο υπ την ννοια, του ρθρου 1 παρ γραφο 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλ ου, τη 23η Νοεµβρ ου 1998, σχετικ µε τη συλλογ στατιστικ ν πληροφορι ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα ( 1 ), µε τον ρο «µ τρα αναδιοργ νωση» νοο νται τα µ τρα εκε να που σκοπ χουν την προστασ α την αποκατ σταση τη οικονοµικ κατ σταση εν ιδρ µατο και τα οπο α θα µπορο σαν να επηρε σουν προ υπ ρχοντα δικαι µατα τρ των στα µ τρα αυτ περιλαµβ νονται και εκε να που εµπερι χουν την πιθαν τητα αναστολ των πληρωµ ν, αναστολ τη εφαρµογ µ τρων αναγκαστικ εκτ λεση περικοπ απαιτ σεων, µε τον ρο «διαδικασ α εκκαθ ριση» νοε ται κ θε συλλογικ διαδικασ α η οπο α αφορ να δρυµα και στην οπο α παρεµβα νουν υποχρεωτικ οι δικαστικ αρχ λλη αρµ δια αρχ εν συµµετ χοντο κρ του µ λου µε σκοπ τη ρευστοπο ηση στοιχε ων του ενεργητικο υπ την εποπτε α του, συµπεριλαµβανο- µ νων των αρχ ν εν πιον των οπο ων η διαδικασ α περατ νεται µε συµβιβασµ λλο αν λογο µ τρο. ρθρο 2 Ιδρ µατα που υπ κεινται στην υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν 1. Στην υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν υπ κεινται οι ακ λουθε κατηγορ ε ιδρυµ των: α) πιστωτικ ιδρ µατα πω αυτ καθορ ζονται στο ρθρο 1 πρ τη περ πτωση τη οδηγ α 77/780/ΕΟΚ του Συµβουλ ου ( 2 ), εκτ των συµµετεχουσ ν ΕθνΚΤ β) υποκαταστ µατα πιστωτικ ν ιδρυµ των πω αυτ καθορ ζονται στο ρθρο 1 πρ τη περ πτωση τη οδηγ α 77/780/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, εκτ των συµµετεχουσ ν ΕθνΚΤ σε αυτ περιλαµβ νονται υποκαταστ µατα πιστωτικ ν ιδρυµ των που δεν χουν ο τε την επ σηµη δρα του ο τε το κεντρικ κατ στηµ του σε συµµετ χον κρ το µ λο. Υποκαταστ µατα πιστωτικ ν ιδρυµ των εγκατεστηµ νων στα συµµετ χοντα κρ τη µ λη, τα οπο α βρ σκονται εκτ συµµετεχ ντων κρατ ν µελ ν, δεν υπ κεινται στην υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν. 2. Η ΕΚΤ µπορε να απαλλ ξει απ την υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν τα ακ λουθα ιδρ - µατα, µε β ση αντικειµενικ κριτ ρια: α) ιδρ µατα για τα οπο α χει κινηθε διαδικασ α εκκαθ ριση στα οπο α εφαρµ ζονται µ τρα αναδιοργ νωση β) ιδρ µατα σον αφορ τα οπο α ο σκοπ του συστ µατο των ελ χιστων αποθεµατικ ν στο πλα σιο του ΕΣΚΤ δεν θα επιτελε το µε την επιβολ σε αυτ τη υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν. Η ΕΚΤ, προκειµ νου να λ βει απ φαση σχετικ µε παρ - µοια απαλλαγ, λαµβ νει υπ ψη να περισσ τερα απ τα ακ λουθα κριτ ρια: i) το δρυµα επιδι κει ειδικο σκοπο, ii) το δρυµα δεν ασκε ενεργ τραπεζικ δρ ση ανταγωνιζ µενο λλα πιστωτικ ιδρ µατα, iii) το δρυµα προορ ζει λε τι καταθ σει του για σκοπο που συνδ ονται µε την εν σχυση τη περιφερειακ /και διεθνο αν πτυξη. 3. Η ΕΚΤ δηµοσιε ει κατ σταση των ιδρυµ των που υπ κεινται στην υποχρ ωση τη διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν. ηµοσιε ει επ ση κατ σταση των ιδρυ- µ των που απαλλ σσονται απ την προαναφερθε σα υποχρ ωση για λ γου λλου απ το γεγον τι βρ σκονται σε διαδικασ α αναδιοργ νωση. Τα ιδρ µατα µπορο ν να λαµβ νουν υπ ψη αυτ τι καταστ σει, ταν αποφασ ζουν ε ν χουν υποχρε σει ναντι λλου ιδρ µατο που υπ κειται και αυτ στην υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν. Οι καταστ σει αυτ δεν ε ναι καθοριστικ ω προ το ε ν τα ιδρ µατα υπ κεινται στην υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν σ µφωνα µε το παρ ν ρθρο 2. ρθρο 3 Β ση των αποθεµατικ ν 1. Η β ση των αποθεµατικ ν κ θε ιδρ µατο περιλαµβ νει τι ακ λουθε υποχρε σει [ πω καθορ ζονται στο πλα σιο των νοµισµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν τη ΕΚΤ, το οπο ο καθορ ζεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2819/98 τη Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα, τη 1η εκεµβρ ου 1998, σχετικ µε τον ενοποιηµ νο ισολογισµ του τοµ α των νοµισµατικ ν χρηµατοπιστωτικ ν ιδρυ- µ των (ΕΚΤ/1998/16) ( 3 )], που απορρ ουν απ την αποδοχ κεφαλα ων: α) καταθ σεων β) εκδιδοµ νων χρεογρ φων γ) τ τλων τη χρηµαταγορ. 2. Οι ακ λουθε υποχρε σει εξαιρο νται απ τη β ση των αποθεµατικ ν: υποχρε σει που οφε λονται σε κ θε λλο δρυµα το οπο ο δεν περιλαµβ νεται στην κατ σταση των ιδρυµ των που απαλλ σσονται απ το σ στηµα των ελ χιστων υποχρεωτικ ν αποθεµατικ ν στο πλα σιο του ΕΣΚΤ, σ µφωνα µε το ρθρο 2 παρ γραφο 3, και υποχρε σει που οφε λονται στην ΕΚΤ σε µια συµµετ χουσα ΕθνΚΤ. Για την εφαρ- µογ αυτ τη δι ταξη, το δρυµα πρ πει να ε ναι σε θ ση να παρ χει στη σχετικ συµµετ χουσα ΕθνΚΤ στοιχε α απ τα οπο α να προκ πτει το πραγµατικ ψο των υποχρε σε ν του τ σο ναντι κ θε λλου ιδρ µατο το οπο ο δεν περιλαµβ νεται στην κατ σταση σων απαλλ σσονται απ το σ στηµα των ελ χιστων αποθεµατικ ν στο πλα σιο του ΕΣΚΤ, σο και ναντι τη ΕΚΤ κ ποια συµµετ χουσα ΕθνΚΤ, προκειµ νου οι υποχρε σει αυτ να εξαιρεθο ν απ τη β ση των αποθεµατικ ν. Ε ν δεν ε ναι δυνατ ν να προσκοµιστο ν παρ µοιε αποδε ξει για εκδοθ ντα χρε γραφα µε προθεσµ α λ ξη ω δ ο τη, το δρυµα µπορε να ζητ σει την εφαρµογ µια π για κπτωση απ τη β ση των αποθεµατικ ν επ του ανεξ φλητου υπολο που των χρεογρ φων που χουν εκδοθε µε προθεσµ α λ ξη ω δ ο τη. Ε ν δεν ε ναι δυνατ ν να προσκοµιστο ν παρ µοια στοιχε α για του τ τλου τη χρηµαταγορ, το δρυµα µπορε ζητ σει την εφαρµογ µια π για κπτωση απ τη β ση των αποθεµατικ ν επ του ανεξ φλητου υπολο που των υποχρε σεων απ του τ τλου τη χρηµαταγορ. Το ψο παρ µοιων π γιων εκπτ σεων δηµοσιε εται απ την ΕΚΤ κατ τον διο τρ πο µε τον οπο ο πραγµατοποιε ται η δηµοσ ευση τη κατ σταση που αναφ ρεται στο ρθρο 2 παρ γραφο 3. ( 1 )ΕΕL 318 τη , σ. 8. ( 2 )ΕΕL 322 τη , σ. 30. ( 3 ) Βλ πε σελ δα 7 τη παρο σα Επ σηµη Εφηµερ δα.

3 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/3 3. Η β ση των αποθεµατικ ν σον αφορ µια συγκεκρι- µ νη περ οδο τ ρηση υπολογ ζεται απ το δρυµα µε β ση τα τελευτα α στοιχε α που κοινοποιο νται απ την ενδιαφερ µενη συµµετ χουσα ΕθνΚΤ πριν απ την ναρξη τη σχετικ περι δου τ ρηση, πω καθορ ζεται στο πλα σιο των νοµισµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν τη ΕΚΤ, το οπο ο τ θεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) 2819/98. ρθρο 4 Αναλογ ε των αποθεµατικ ν 1. Αναλογ α αποθεµατικ ν 0 % εφαρµ ζεται σον αφορ τι ακ λουθε κατηγορ ε υποχρε σεων [ πω καθορ ζονται στο πλα σιο εκθ σεων για τι νοµισµατικ και τραπεζικ στατιστικ τη ΕΚΤ, το οπο ο τ θεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2819/98]. α) καταθ σει µε συµφωνηµ νη προθεσµ α δι ρκεια νω των δ ο ετ ν β) καταθ σει που µπορο ν να ανακτηθο ν µε προειδοπο ηση δι ρκεια νω των δ ο ετ ν γ) συµφων ε επαναγορ δ) χρε γραφα προθεσµ α µε συµφωνηµ νη δι ρκεια νω των δ ο ετ ν. 2. Σε κ θε λλη υποχρ ωση που περιλαµβ νεται στη β ση των αποθεµατικ ν εφαρµ ζεται αναλογ α 2 %. ρθρο 5 Υπολογισµ των υποχρε σεων σε ελ χιστα αποθεµατικ 1. Το ψο των ελ χιστων αποθεµατικ ν που πρ πει να διατηρο νται απ κ θε δρυµα κατ τη δι ρκεια, µια συγκεκριµ νη περι δου τ ρηση υπολογ ζεται εφαρµ ζοντα την αναλογ α των αποθεµατικ ν σε κ θε σχετικ στοιχε ο τη β ση των αποθεµατικ ν για την περ οδο αυτ, πω ορ ζεται στο ρθρο Σε κ θε δρυµα παρ χεται απαλλαγ ψου ευρ, η οπο α εκπ πτει απ το ποσ των υποχρεωτικ ν ελαχ στων αποθεµατικ ν σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 11. ρθρο 6 ιατ ρηση των υποχρεωτικ ν αποθεµατικ ν 1. Κ θε δρυµα διατηρε τα υποχρεωτικ ελ χιστα αποθεµατικ του σε ναν περισσ τερου λογαριασµο αποθεµατικ ν στην εθνικ κεντρικ τρ πεζα κ θε συµµετ χοντο κρ του µ λου στο οπο ο χει κατ στηµα, σε συν ρτηση µε τη β ση των αποθεµατικ ν στο εν λ γω κρ το µ λο. Οι λογαριασµο των αποθεµατικ ν εκφρ ζονται σε ευρ. Ω λογαριασµο αποθεµατικ ν µπορο ν να χρησιµοποιηθο ν και οι λογαριασµο διακανονισµο των ιδρυµ των µε τι συµµετ χουσε ΕθνΚΤ. 2. Ένα δρυµα θεωρε ται τι χει συµµορφωθε µε την υποχρ ωση τ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν, ε ν το µ σο υπ λοιπο του τ λου τη ηµ ρα στου λογαριασµο αποθεµατικ ν κατ τη δι ρκεια τη περι δου τ ρηση δεν ε ναι χαµηλ τερο του ποσο που καθορ ζεται σ µφωνα µε το ρθρο 5 για την εν λ γω περ οδο. 3. Ε ν να δρυµα χει περισσ τερα του εν καταστ - µατα σε συµµετ χον κρ το µ λο, την ευθ νη για την εκπλ ρωση τη υποχρ ωση του ιδρ µατο για τη διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν φ ρει η δρα το κεντρικ κατ στηµα, εφ σον βρ σκεται σε αυτ το κρ το µ λο. Ε ν το δρυµα δεν χει ο τε δρα, ο τε κεντρικ κατ στηµα στο συγκεκριµ νο κρ το µ λο, καθορ ζει ποιο υποκατ στηµα στο εν λ γω κρ το µ λο ε ναι υπε θυνο για την εκπλ ρωση τη υποχρ ωση ελαχ στων αποθεµατικ ν του ιδρ µατο. Για την εκπλ ρωση τη συνολικ υποχρ ωση τον ιδρ µατο για τη διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν στο συγκεκριµ νο κρ το µ λο συνυπολογ ζονται λε οι κτ σει σε αποθεµατικ αυτ ν των καταστη- µ των. ρθρο 7 Περ οδο τ ρηση Η περ οδο τ ρηση ε ναι να µ να, ο οπο ο αρχ ζει την 24η ηµερολογιακ ηµ ρα κ θε µ να και τελει νει την 23η ηµερολογιακ ηµ ρα του επ µενου µ να. ρθρο 8 Απ δοση 1. Επ των κτ σεων των απαιτουµ νων υποχρεωτικ ν αποθεµατικ ν εφαρµ ζεται το µ σο επιτ κιο του ΕΣΚΤ (διαιρο µενο αν λογα µε τον αριθµ των ηµερολογιακ ν ηµερ ν) κατ την περ οδο τ ρηση για τι κυρι τερε πρ ξει αναχρηµατοδ τηση, σ µφωνα µε τον ακ λουθο τ πο: που: R t Η t n t i ΜRi R t = n H t n t Σi = l 360 MRi n t 100 = ο τ κο που καταβ λλεται επ των κτ σεων υποχρεωτικ ν αποθεµατικ ν για την περ οδο τ ρηση t = οι κτ σει υποχρεωτικ ν αποθεµατικ ν για την περ οδο τ ρηση t = ο αριθµ ηµερολογιακ ν ηµερ ν τη περι δου τ ρηση t = η εικοστ ηµερολογιακ ηµ ρα τη περι δου τ ρηση t = το οριακ επιτ κιο για τι πλ ον πρ σφατε κ ριε πρ ξει αναχρηµατοδ τηση που καλ πτουν την ηµερολογιακ ηµ ρα i. 2. Ο τ κο καταβ λλεται τη δε τερη εργ σιµη ηµ ρα τη ΕθνΚΤ µετ το τ λο τη περι δου τ ρηση για την οπο α υπολογ ζεται ο εν λ γω τ κο.

4 L 356/4 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ρθρο 9 Αρµοδι τητα επαλ θευση των πληροφορι ν Το δικα ωµα επαλ θευση τη ακρ βεια και τη ποι τητα των πληροφορι ν που παρ χουν τα ιδρ µατα προκειµ νου να αποδε ξουν τη συµµ ρφωσ του µε την υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν, πω καθορ ζεται στο ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2531/98, ασκε ται απ τι συµµετ χουσε ΕθνΚΤ, µε την επιφ λαξη του δικαι µατο τη ΕΚΤ να ασκ σει η δια το εν λ γω δικα ωµα. ρθρο 10 µµεση διακρ τηση υποχρεωτικ ν ελαχ στων αποθεµατικ ν µ σω ενδι µεσου φορ α 1. Ένα δρυµα µπορε να ζητ σει να του επιτραπε να διατηρ σει λα τα ελ χιστα αποθεµατικ του µε µµεσο τρ πο, µ σω ενδι µεσου φορ α, µον µου κατο κου στο διο κρ το µ λο. Ω ενδι µεσο φορ α νοε ται δρυµα που υπ κειται στην υποχρ ωση διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν και το οπο ο, εκτ απ τη διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν, εκτελε συν θω µ ρο των εργασι ν διαχε ριση (παραδε γµατο χ ρη διαχε ριση διαθεσ µων) του ιδρ µατο για το οπο ο διαµεσολαβε. 2. Η α τηση για τη χορ γηση τη εν λ γω δεια υποβ λλεται στην εθνικ κεντρικ τρ πεζα του συµµετ χοντο κρ του µ λου στο οπο ο ε ναι εγκατεστηµ νο το δρυµα που την υποβ λλει. Στην α τηση επισυν πτεται αντ γραφο τη συµφων α µεταξ του ενδι µεσου φορ α και του αιτο ντο, στην οπο α και τα δ ο µ ρη συναινο ν µε τη σχετικ διευθ τηση. Η συµφων α αναφ ρει επ ση κατ π σο το δρυµα που υποβ λλει την α τηση επιθυµε να χει πρ σβαση στι π γιε διευκολ νσει του ΕΣΚΤ και τι πρ ξει ανοικτ αγορ. Στη συµφων α καθορ ζεται προθεσµ α προειδοπο ηση τουλ χιστον δ δεκα µην ν. Εφ σον πληρο νται οι ανωτ ρω ροι, η προαναφερθε σα συµµετ χουσα ΕθνΚΤ µπορε να χορηγ σει δεια, για το χρονικ δι στηµα για το οπο ο ισχ ει η σχετικ συµφων α µεταξ των µερ ν, σ µφωνα µε τι διατ ξει τη παραγρ φου 4 του παρ ντο ρθρου. Η εν λ γω δεια αρχ ζει να ισχ ει µε την ναρξη τη πρ τη περι δου τ ρηση µετ την χορ γησ τη. 3. Ο ενδι µεσο φορ α διακατ χει αυτ τα υποχρεωτικ ελ χιστα αποθεµατικ σ µφωνα µε του γενικο ρου του συστ µατο των ελ χιστων αποθεµατικ ν στο πλα σιο του ΕΣΚΤ. Παρ λληλα µε το δρυµα για το οπο ο διαµεσολαβε, ο ενδι µεσο φορ α ε ναι επ ση υπε θυνο για τη συµµ ρφωση µε τι υποχρε σει ω προ τα αποθεµατικ. Σε περ πτωση µη συµµ ρφωση, η ΕΚΤ µπορε να επιβ λλει τι τυχ ν προβλεπ µενε κυρ σει ε τε στον ενδι µεσο φορ α, ε τε στο δρυµα για το οπο ο αυτ διαµεσολαβε, ε τε και στου δυο, σ µφωνα µε την ευθ νη για παρ λειψη συµµ ρφωση. 4. Η ΕΚΤ η σχετικ συµµετ χουσα ΕθνΚΤ µπορε να ανακαλ σει οποτεδ ποτε την δεια διατ ρηση ελ χιστων αποθεµατικ ν µε µµεσο τρ πο, ε ν το δρυµα το οπο ο διατηρε τα αποθεµατικ του µµεσα, µ σω ενδι µεσου φορ α, ο διο ο ενδι µεσο αυτ φορ α δεν συµµορφ νεται µε τι υποχρε σει του στο πλα σιο τον συστ µατο των υποχρεωτικ ν ελαχ στων αποθεµατικ ν του ΕΣΚΤ, ε ν δεν πληρο νται πλ ον οι ροι τη µµεση διακρ τηση αποθεµατικ ν, πω αυτο καθορ ζονται στι παραγρ φου 1 και 2 του παρ ντο ρθρου, τ λο για προληπτικο λ γου που αφορο ν τον ενδι µεσο φορ α. Ε ν η δεια ανακληθε για προληπτικο λ γου που αφορο ν τον ενδι µεσο φορ α, η αν κληση αυτ µπορε να χει µεσο αποτ λεσµα. Σ µφωνα µε τι διατ ξει τη παραγρ φου 5 του παρ ντο ρθρου, η αν κληση για λλου λ γου αρχ ζει να ισχ ει στο τ λο τη τρ χουσα περι δου τ ρηση. Το δρυµα που διατηρε τα αποθεµατικ του µ σω ενδι µεσου φορ α, ο διο ο ενδι µεσο φορ α, µπορε να ζητ σει την αν κληση τη δεια οποτεδ ποτε. Η αν κληση, προκειµ νου να καταστε ενεργ, απαιτε προηγο µενη κοινοπο ηση απ τη σχετικ συµµετ χουσα ΕθνΚΤ. 5. Το δρυµα που διατηρε τα αποθεµατικ του µ σω ενδι µεσου φορ α, καθ και ο διο ο ενδι µεσο φορ α ενηµερ νονται για την αν κληση τη δεια για λ γου λλου εκτ απ του προληπτικο τουλ χιστον π ντε εργ σιµε ηµ ρε πριν απ το τ λο τη περι δου τ ρηση κατ την οπο α πα ει να ισχ ει η σχετικ δεια. 6. Με την επιφ λαξη των ξεχωριστ ν υποχρε σεων υποβολ στατιστικ ν στοιχε ων του ιδρ µατο που διατηρε τα ελ χιστα αποθεµατικ του µ σω ενδι µεσου φορ α, ο εν λ γω ενδι µεσο φορ α οφε λει, αφεν, να παρ χει επαρκ λεπτοµερ στοιχε α σχετικ µε τη β ση των αποθεµατικ ν κατ τρ πο στε η ΕΚΤ να χει τη δυνατ τητα να επαληθε ει την ακρ βεια, και την ποι τητ του, σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 9, και, αφετ ρου, να καθορ ζει τι αντ στοιχε υποχρε σει ω προ τα αποθεµατικ και τα στοιχε α σχετικ µε τη διακρ τηση αυτ ν τ σο για λογαριασµ του, σο και για κ θε δρυµα για το οπο ο διαµεσολαβε. Τα στοιχε α αυτ υποβ λλονται στην συµµετ χουσα ΕθνΚΤ στην οπο α διατηρο νται τα υποχρεωτικ ελ χιστα αποθεµατικ. Ο ενδι µεσο φορ α υποβ λλει τα προαναφερθ ντα στοιχε α σχετικ µε τη β ση των αποθε- µατικ ν µε τη συχν τητα και σ µφωνα µε το χρονοδι γραµµα που καθορ ζονται στο πλα σιο υποβολ στοιχε ων για τι νοµισµατικ και τραπεζικ στατιστικ πω καθορ ζεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2819/98. ρθρο 11 ιακρ τηση αποθεµατικ ν σε ενοποιηµ νη β ση Τα ιδρ µατα που µπορο ν να υποβ λλουν οµαδικ στατιστικ στοιχε α σε ενοποιηµ νη β ση ( πω καθορ ζεται στο πλα σιο υποβολ στοιχε ων για τι νοµισµατικ και τραπεζικ στατιστικ τη ΕΚΤ απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2819/98 πρ πει, σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 10, να διατηρο ν ελ χιστα αποθεµατικ µ σω εν απ τα ιδρ - µατα τον οµ λου, το οπο ο ενεργε ω ενδι µεσο φορ α αποκλειστικ για αυτ τα ιδρ µατα. Το δρυµα που ενεργε ω ενδι µεσο φορ α για τον µιλο µπορε να υποβ λλει στην ΕΚΤ α τηση για εξα ρεση απ τι διατ ξει τη παραγρ φου 6 του ρθρου 10. Ε ν η ΕΚΤ κ νει δεκτ την α τηση, µ νο ο µιλο ω σ νολο χει δικα ωµα να λαµβ νει την απαλλαγ που αναφ ρεται στην παρ γραφο 2 του ρθρου 5.

5 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/5 ρθρο 12 Εργ σιµε ηµ ρε τη ΕθνΚΤ Ε ν να περισσ τερα υποκαταστ µατα µια συµµετ χουσα ΕθνΚΤ ε ναι κλειστ µια ηµ ρα εργ σιµη για την ΕθνΚΤ λ γω τοπικ περιφερειακ τραπεζικ αργ α, η σχετικ συµµετ χουσα ΕθνΚΤ ενηµερ νει τα ιδρ µατα εκ των προτ ρων για τα µ τρα που λαµβ νονται για τι συναλλαγ που διενεργο νται στα εν λ γω υποκαταστ µατα. ρθρο 13 Μεταβατικ διατ ξει 1. Η πρ τη περ οδο τ ρηση αρχ ζει την 1η Ιανουαρ ου 1999 και λ γει στι 23 εβρουαρ ου Η β ση των αποθεµατικ ν εν ιδρ µατο για την πρ τη περ οδο τ ρηση καθορ ζεται σε συν ρτηση µε τα στοιχε α του ισολογισµο του την 1η Ιανουαρ ου 1999, πω αυτ θα υποβληθε στι συµµετ χουσε ΕθνΚΤ στο πλα σιο τη υποβολ στοιχε ων για τι νοµισµατικ και τραπεζικ στατιστικ τη ΕΚΤ, πω ρυθµ ζεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2819/98. ρθρο 14 Τροποποι σει του παρ ντο κανονισµο Τυχ ν τροποποι σει του παρ ντο κανονισµο θα ισχ ουν µ νο για µια ολ κληρη περ οδο τ ρηση και πρ πει να ανακοιν νονται πριν απ την ναρξ τη. ρθρο 15 Τελικ δι ταξη Ο παρ ν κανονισµ αρχ ζει να ισχ ει την 1η Ιανουαρ ου ρανκφο ρτη επ του Μ ιν, 1 εκεµβρ ου Εκ µ ρου του ιοικητικο Συµβουλ ου τη ΕΚΤ Ο Πρ εδρο Willem F. DUISENBERG

6

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα