E I HMA EKK H IA TIKA PAMMATA YNO IKAI E KYK IOI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E I HMA EKK H IA TIKA PAMMATA YNO IKAI E KYK IOI"

Transcript

1 741 E I HMA EKK H IA TIKA PAMMATA YNO IKAI E KYK IOI

2 742 EKK H IA Oκτώβριος 2001, Aριθµ. 9

3 Oκτώβριος 2001, Aριθµ. 9 EKK H IA 743 H ΣYMMETOXH THΣ EKKΛHΣIAΣ THΣ E ΛΛA OΣ ΣTIΣ EK HΛΩΣEIΣ ΠENΘOYΣ ΓIA THN TPOMOKP ATIKH ENEPΓEIA ΣTH NEA YOPKH ( ) Mετ τ ν πολ νεκρη τροµοκρατικ νέργ ε ι α, στ Mανχάτταν τ ς Nέας Y ρκης (11 Σεπτεµβρίου 2001), Iερ Σ νοδος τ ς Eκκλησίας τ ς Eλλάδος κα Mακαριώτατος A ρ χ ι ε- πίσκοπος Aθην ν κα πάσης Eλλάδος κ. X ρ ι- στ δουλος κδήλωσαν µέσως τ συµπαράστασή τους πρ ς τ ν Aµερικανικ λα κα τ ν Hγεσία του, µ ηλώσεις κα ποστολ σχετικ ν γ γ ρ ά φ ω ν,τ πο α παρατίθενται στ συνέχεια: EΛΛHNIKH HMOKPAT I A H IEPA ΣYNO OΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ THΣ EΛΛA O Σ Aθήν ησι τ 11 η Σεπτεµβρίου 2001 H Λ Ω Σ H H Iερ Σ νοδος τ ς Eκκλησίας τ ς Eλλάδος κατάπληκτος κα κατώδυνος γι τ ν σκληρ τατη κα πρωτοφαν ς βίαιη τροµοκρατικ πίθεση ναντίον τ ς καρδι ς τ ς µεγάλης π λεως τ ς Nέας Y ρ κ η ς, καταδικάζει νεπιφ λακτα τ ν νθρωποκτ νο α τ νέργεια, πως κατεδίκασε κα στ παρελθ ν κάθε πράξη βίας, π που κα ν προ λθε κα που κα ν κδηλώθηκε. H Eκκλησία τ ς Eλλάδος κφράζει τ ν µέριστη συµπάθειά της στ φίλο Aµερικανικ λα κα συµµετέχει στ βαρ τατο πένθος το Kράτους τ ν Hνωµένων Πολιτει ν γι το ς πολίτες τ ο υ ς,κα τ ν χιλιάδων ο κογενει ν γι τ ν πρ σµενη πώλεια τ ν προσφιλ ν τους προσώπων. O ερ ς κλ ρος κα ε σεβ ς λα ς προσε χεται πρ ς τ ν Aγιο Θε γι ν ναπα η στ ν α ωνι τητα τ ς ψυχ ς τ ν θώων θυµάτων α τ ς τ ς καταστροφ ς, πο ε ργάζοντο ε ρηνικ στ πολυάνθρωπα κτίρια, ταξίδευαν µ τ εροπλάνα πο καταστράφηκαν. H βία, κδίκηση, καταστροφικ µανία κα θάνατος, πο πορρίπτονται π τ Iερ E αγγέλιο ς φάµαρτες κδηλώσεις τ ς νθρώπινης δυναµίας, πρέπει ν ποτραπο ν π τ ν ζω τ ν λα ν κα τ ν κοινωνι ν. O Mακαρ. Aρχιεπίσκοπος Aθην ν κα πάσης Eλλάδος κ. X ρ ι σ τ δ ο υ λ ο ς,ε ρισκ µενος στ Bελιγράδι γι πίσηµη πίσκεψη, δήλωσε τ ξ ς: Γεµίζουν τ ν ψυχή µας π θλίψη τ τροµερ γεγον τα στ ς HΠA. Προσευχ µεθα γι τ χιλιάδες θ α θ µατα κα ε χ µεθα Yψιστος ν δώση δ ναµη στ ν νθρωπ τητα ν πιβάλη πάνω π συµφέροντα κα φανατισµο ς τ ν ε ρήνη κα τ ν δικαιοσ νη σ λον τ ν πλανήτη. H π ά ν θ ρ ω π η τροµοκρατία π που κα ν προέρχεται ε ναι ποκρουστικ κα καταδικαστέα. ( Eκ τ ς Iερ ς Συν δου) A t h e n s,september 12, M r. George W. Bush Jr., President of the United States of A m e r i c a, The White House, 100 Pe n n s y l vania Ave. Washington D. C., Dear Mr. P r e s i d e n t, the people of the United States now, more than eve r, will contribute with realism, d e c i s i veness and

4 744 EKK H IA Oκτώβριος 2001, Aριθµ. 9 fortitude to the consolidation on peace and security Aθήν ησι τ 12η Σεπτεµβρίου 2001 Π ρ ς T ν Eξοχώτατον K ριον George W. Bush Jr. Πρ εδρον Hνωµένων Πολιτει ν A µ ε ρ ι κ ς E ς O άσιγκτον. Eξοχώτατε K ριε Πρ εδρε, H Oρθ δοξος Eκκλησία τ ς Eλλάδος κφράζει δι µο τ βαθ τατα συλλυπητήριά Tης στ ν Aµερικανικ Λα γι τ ν πρ σφατη α µατηρ τραγωδία του. O σκέψεις κα ο προσευχές µας πευθ νονται α τ τ δ σκολη ρα κυρίως στ θ µατα α τ ς τ ς παράλογης κα πάνθρωπης νέργειας κα το ς ο κείους α τ ν. Mι ς νέργειας, ποία προκαλε στ ν ψυχ λων τ ν Kληρικ ν κα το Eλληνικο Λαο α σθήµατα ποτροπιασµο κα φρίκης. Γι λους µ ς τροµοκρατία κα βία π ρξαν κα ε ναι καταδικαστέες νώπιον Θεο κ α νθρώπων. E χ µεθα τ µεγάλο Aµερικανικ Eθνος κα λα ς του ν πουλώσουν τ ς σηµεριν ς βαθ τατες πληγές τους κα ν συµβάλουν, µ ρεαλ ι σ µ, ποφασιστικ τητα κα σθένος, σ τ ν δ ρ α ίωση τ ς ε ρήνης κα το α σθήµατος σφάλειας λων τ ν νθρώπων α το το πλανήτη. O Aθην ν κα Πάσης Eλλάδος Aθήν ησι τ 12 η Σεπτεµβρίου 2001 Π ρ ς T ν Σεβασµιώτατον A ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ν Aµερικ ς κ. η µ ή τ ρ ι ο ν E ς Nέαν Y ρ κ η ν. Σεβασµιώτατε ν Xριστ δελφέ, H Aγιωτάτη Eκκλησία τ ς Eλλάδος ν λγει ψυχ ς κα βαθυτάτ η δ ν η πληροφορήθη τ ν πολυαίµακτον τραγωδίαν τις ναιτίως πληξεν τ ν Aµερικανικ ν Λα ν κα π ρξεν πρ ξενος το θανάτου µεγάλου ριθµο θώων συνανθρώπων µ ν. H µετέρα σκέψις ε ρίσκεται πλησίον τ ν ο κείων τ ν θυµάτων τ ς ποδοκιµαστέας α τ ς ν ε ρ γ ε ί α ς,α δ προσευχα µ ν πευθ νονται πρ ς τ ν Xορηγ ν τ ς ζω ς δι τ ν µακαρίαν νάπαυσιν τ ν ς ε ρηται θυµάτων. A καρδίαι το ε σεβο ς Eλληνικο Λαο πληρο νται σήµερον α σθηµάτων ποτροπιασµο κα φρίκης. ι πάντας µ ς, ς κα δι παντα τ ν πεπολιτισµένον κ σµον, βία κα τροµοκρατία ε ναι καταδικαστέαι νώπιον Θεο κα νθρώπων. O θ ε ν, κ µέσης καρδίας ε χ µεθα πως τρισάγιος Θε ς τ ς ε ρήνης, τ ς γάπης κα τ ς δικαιοσ νης συνδράµ η στε τ µέγα κα φίλον Aµερικανικ ν Eθνος ν πουλώσ η τ ς σηµεριν ς βαθυτάτας πληγ ς κα µετ ποφασιστικ τητος κα σθένους ν πιτ χ η τ ν δραίωσιν τ ς ε ρήνης κα το α σθήµατος σφαλείας πάντων τ ν νθρώπων α το το πλανήτου. Eπ δ το τοις, κατασπαζ µενοι τ ν µετέραν Σεβασµι τητα ν Kυρί ω, διατελο µεν µετ συµπαθείας κα γάπης. O Aθην ν κα Πάσης Eλλάδος Members of the Congress of the United States of A m e r i c a Wa s h i n g t o n,dc Distinguished Members of Congress, these i n c o m p r e h e n s i b l e, cruel and inhuman acts of

5 Oκτώβριος 2001, Aριθµ. 9 EKK H IA 745 v i o l e n c e, and to their loved ones.the Greek people and clergy are shocke d, r evolted and saddened b eyond wo r d s.for all of us terrorism has alway s been and will always be condemned in the eyes of both God and man. people of the United States now, more than eve r, will contribute with realism, d e c i s i veness and Colin L. Powe l l, Secretary of State of the United States of A m e r i c a State Department 2201 C St. N W Wa s h i n g t o n,dc Dear Secretary Powe l l, The Orthodox Church of Greece express its the people of the United States now, more than eve r, will contribute with realism, d e c i s i veness and M r. Michael Cleve r l y Chargé d A f f a i r e s Embassy of the United States of America in A t h e n s 91 Va s. Sophias Ave A t h e n s Dear Mr. C l eve r l y, the American Nation and its people by this cowa r d l y act of terrorism will quickly heal and that the people of the United States now, more than eve r, will contribute with realism, d e c i s i veness and EΛTION T Y Π OY τ ς 13ης Σεπτεµβρίου 2001 H Eκκλησία τ ς Eλλάδος, σ υ µ µ ε τ έ χ ο ν τ α ς στ γενικ θλίψη γι τ τραγικ γεγον τα τ ς 11ης Σεπτεµβρίου.. στ ς Hνωµένες Πολιτε ες A µ ε ρ ι κ ς, ποφάσισε πως τ ν προσεχ Kυριακ 16 Σεπτεµβρίου µετ τ πέρας τ ς Θ. Λ ε ι- τ ο υ ρ γ ί α ς, ναπεµφθ δέηση σ λους το ς I. Nαο ς τ ς Eκκλησίας τ ς Eλλάδος π ρ ναπα σεως τ ν ψυχ ν τ ν θώων θυµάτων τ ς πολυαίµακτης τραγωδίας, µεταξ τ ν ποίων πάρχουν κα ρκετο µογενε ς. ( Eκ το Γραφείου T που τ ς Iερ ς Συν δου)

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚÂ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ ÛÂ Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ ANE I THMIO KY POY ºπ ºπ XO H TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ À ø π 2004 ISBN 9963-607-35-7 ñ Copyright 2004 ñ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ appleúô ÏÏÈapplefiψ 75, Δ.. 20537, 1678

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

"Στέργε μ ν τ παρ ντα, ζήτει δ τ βελτί ω" E ς ο ων ς ριστος μ νεσθαι περ Πάτρις...

Στέργε μ ν τ παρ ντα, ζήτει δ τ βελτί ω E ς ο ων ς ριστος μ νεσθαι περ Πάτρις... "Στέργε μ ν τ παρ ντα, ζήτει δ τ βελτί ω" ( Iσοκράτης) E ς ο ων ς ριστος μ νεσθαι περ Πάτρις... ( Oμηρος) ΠEPΣEYΣ MAKEΔONIKH ΔYNAΣTEIA ANTIΓONIΔΩN Περσε ς τελευτα ος περασπιστ ς τ ς Mακεδονίας... Tετράδραχμο

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Εὔοσµος 2012 2 Περιεχόµενα Σελίδα Παρακλητικός Κανών Αγίων ώδεκα Αναργύρων 4 Παρακλητικός Κανών Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Φεβρουάριος 2001, Aριθµ. 2 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 143 «H M O K PATIA KAI EKKΛHΣIA» (Kριτικ

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

B I B Λ I O K P I Σ I E Σ 15

B I B Λ I O K P I Σ I E Σ 15 BIBΛIOKPIΣIEΣ 15 213 Γιώργος Mυτιλην ς M. Γ. Bαρβο νης, Oι ιερές σκήτες του Aγίου ρους, Aθήνα, εκδ. Xελάνδιον, 2007, σσ. 119. H έκδοση (αφιερωµένη στην A.Π.Θ. τον Oικουµενικ Πατριάρχη κ.κ. Bαρθολοµαίο,

Διαβάστε περισσότερα

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN 8 H O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να συνειδητοποιήσετε τι ο Χριστιανισµ ς δεν είναι µια νο η- σιαρχική γνώση αλλά ένα προσωπικ ίωµα, µια

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΜÃΝΑ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣÌΕΣΕΙΣ

ΜÃΝΑ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣÌΕΣΕΙΣ 17 ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τον τρ πο µε τον οποίο τα δ ο φ λα µπορο ν να ζήσουν αρµονικά χωρίς αντιπαλ τητα. ñ Να γνωρίσετε τα αίτια που

Διαβάστε περισσότερα

Χειµώνας 2012-13. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» Προσευχή. 6 ε7σοδος το8 9νθρώπου στό 9ενάως γίγνεσθαι το8 Ο?ρανο8!

Χειµώνας 2012-13. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» Προσευχή. 6 ε7σοδος το8 9νθρώπου στό 9ενάως γίγνεσθαι το8 Ο?ρανο8! «Ἃγιοι Κολλυβάδες» ΟB γυναeκες στήν Kκκλησιαστική διακονία:"κα δο Μαριµ λεπρσα σε χιών". Γυναeκα καf Ψαλτική. Παράλληλη µαρτυρία @γίου Κυρίλλου hεροσολύµων πό πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Ν. Βαρδακουλ 47 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠPOΓPAMMA ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EΠIΣHMOΣ ΣYNO EIA THΣ A.Θ.M. TOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1. Iερώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα