Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά"

Transcript

1 Πολιηικές ζσγκρόηηζης μοσζικής ηασηόηηηας: ζύγτρονη ελληνική μοσζική και εκμάθηζη γλώζζας ζηο διαδικησακό ηόπο Webklas light Nieuwgrieks ηοσ Universiteit van Amsterdam 1 Σαηηάλα Μαξθάθε Ζ παξνύζα εηζήγεζε παξνπζηάδεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Άκζηεξληακ (Universiteit van Amsterdam, UvA) γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο εηθόλαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη, θαηά ην δπλαηόλ, ζηε ζύλζεηε κνξθή ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ηαπηόηεηαο. Ζ πξνζπάζεηα απηή αμηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν κε ινγηζκηθά αλνηρηνύ θώδηθα, όπσο ην Sakai 1, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ Webklas light Nieuwgrieks 2 πνπ ιεηηνπξγεί από ηνλ Ηνύλην Πξσηαξρηθόο ζηόρνο απηνύ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ 3 είλαη ε πξνζέιθπζε λέσλ θνηηεηώλ ζην Σκήκα από ηνπο καζεηέο πνπ παξαθνινπζνύλ ηελ νιιαλδηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηελ πξνζθνξά «κίλη» καζεκάησλ ζηα ηέζζεξα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο: Δθκάζεζε γιώζζαο (Language acquisition), Λνγνηερλία, Πνιηηηζκηθή Ηζηνξία θαη Γισζζνινγία. Ο δηαδηθηπαθόο ηόπνο απνηειείηαη από έμη θνπκπηά πινήγεζεο θαη δεθαεπηά ηζηνζειίδεο: ηελ αξρηθή ζειίδα, ηελ ηζηνζειίδα κε πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ησλ πξνζθεξόκελσλ καζεκάησλ θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπο, ηελ ηζηνζειίδα κε ην δηδαθηηθό πιηθό, 4 θαη ηηο ηζηνζειίδεο κε ηα ηέζζεξα δηαγσλίζκαηα (έλα γηα θάζε γλσζηηθό αληηθείκελν), κε ηηο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθό, εξεπλεηηθό θαη πνιηηηζηηθό επίπεδν θαη κε ην δειηίν αμηνιόγεζεο πνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ν ρξήζηεο ζην ηέινο ηεο πινήγεζεο. Μεηά ηε ζύληνκε απηή παξνπζίαζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ζα επηθεληξσζνύκε ζηνλ ηξόπν ελζσκάησζεο κέζα ζ απηόλ ςεθίδσλ ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο κνπζηθήο πνπ αληαλαθινύλ ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ηαπηόηεηαο θαη θαη επέθηαζηλ θαη ηεο ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο 5. Ζ ελζσκάησζε απηή έρεη γίλεη κέζα ζην πξνζθεξόκελν κάζεκα Δθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο 6. Σνλ θεληξηθό άμνλα ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ν ζρεκαηηζκόο θαη ε 1 To Sakai είλαη δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο θαη απνηειεί «θνηλνηηθή πεγή». Πεξηέρεη εξγαιεία πνπ δηεπθνιύλνπλ δηάθνξεο δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο π.ρ. ην δσκάηην ζπδήηεζεο (chat) ή ν πξνζσπηθόο ρώξνο εξγαζίαο. 2 Ζ πξόζβαζε ζην δηαδηθηπαθό ηόπν γίλεηαη κέζσ ζύλδεζεο θαη θσδηθoύ πξόζβαζεο. Δπηιέμηε αξηζηεξά ζηελ νζόλε Meedoen aan een webklas, αλνίμηε ινγαξηαζκό θαη, αθνύ ιάβεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο, παηήζηε ην θνπκπί LOGIN γηα λα ζπλδεζείηε. Αλνίμηε ην κελνύ more θαη επηιέμηε Webklas Nieuwgrieks. 3 Ο όξνο απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνύ όξνπ website. Οη όξνη δηθηπαθόο ηόπνο θαη ηζηόηνπνο είλαη εμίζνπ δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηηο εμήο ππνελόηεηεο: Δηζαγσγή, Κπξίσο κάζεκα θαη Δπηπιένλ δηδαθηηθό πιηθό γηα όζνπο από ηνπο ρξήζηεο έρνπλ ηελ αλάινγε γλσζηηθή ππνδνκή θαη ελδηαθέξνλ. 5 Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο (θαη ηνπ ρνξνύ) σο παξάγνληα πνπ νξηνζεηεί θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηαπηόηεηεο ζηελ Διιάδα βι. ελδεηθηηθά Cowan 1993:1-4: the cultural and social practices of music and dance involved the construction of individual subjects with specific identities and locations. Conventions of what could be sung, or danced, expressed social distinctions based on age, gender, religion, ethnic group, status and class, and located the individual subject thus identified within various social hierarchies Δπίζεο Leerssen 2006:15 όπνπ ε κνπζηθή σο πνιηηηζκηθή πξαθηηθή απνηειεί βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ κε πιηθνύ πνιηηηζκνύ: The field of non-verbal, immaterial culture [is] cultural practices, involving folkdances, patterns of rural and urban sociability, cuisine and dress, pastimes and sports, manners and customs, and (last but not least) music.

2 ρξήζε ηνπ ανξίζηνπ. Ζ εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ γίλεηαη βάζεη ζύληνκσλ επεμεγεκαηηθώλ θεηκέλσλ, αιιά θαη πνηεκάησλ πνπ νη ζηίρνη ηνπο πξνζθέξνληαη γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα. Σν πνίεκα ηνπ Γηώξγνπ εθέξε «Άξλεζε» ζηελ κεινπνηεκέλε ηνπ κνξθή από ηνλ Μίθε Θενδσξάθε θαη εξκελεπκέλν από ην Μάξην Φξαγθνύιε ζε δσληαλή ερνγξάθεζε ζην ζέαηξν Λπθαβεηηνύ είλαη κηα επηινγή πνπ ζπλδπάδεη κε παξαδεηγκαηηθό ηξόπν ζηνηρεία εθκάζεζεο γιώζζαο θαη ζηνηρεία πνιηηηζκνύ. ηνπο ζηίρνπο εκθαλίδνληαη έμη ανξηζηηθνί ξεκαηηθνί ηύπνη, γεγνλόο πνπ δηεπθνιύλεη ηελ εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γξακκαηηθνύ θαηλνκέλνπ, θαη ζηε κεινπνηεκέλε ηνπ κνξθή ην πνίεκα εκπεξηέρεη ζεκαληηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία: απνηειεί ζηαζκό από ηε κηα ζην ειιεληθό έληερλν ιατθό ηξαγνύδη - πνπ θαη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειεί βαζηθό είδνο (genre) ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο κνπζηθήο - θαη από ηελ άιιε ζηελ ηάζε ηνπ παληξέκαηνο ηεο πνίεζεο κε ηε κνπζηθή, κηα ηάζε πνπ δηέπεη γηα δεθαεηίεο νιόθιεξεο ηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή. 7 Σαπηόρξνλα ζηελ ππνελόηεηα/ηζηνζειίδα Επηπιένλ (δηδαθηηθό) πιηθό ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπλεηδεηήο ζπγθξόηεζεο ηνπ παδι πνπ ιέγεηαη ζύγρξνλε 8 ειιεληθή κνπζηθή. Δλόο παδι πνπ ζε κηα πξώηε πξνζπάζεηα επηδηώθεη λα δείμεη όηη ε κνπζηθή ηαπηόηεηα ηνπ ζύγρξνλνπ Έιιελα απνηειεί έλα ζύλζεην, πνιύπιεπξν πνιηηηζκηθό θαηλόκελν πνπ δηαθξίλεηαη από πνηθηιία, πνιπκνξθία θαη εηεξνγελή κεηαμύ ηνπο ζηνηρεία. ηελ ππνελόηεηα απηή παξνπζηάδνληαη κε ηελ πξνζθνξά νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ πέληε είδε ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο κνπζηθήο πνπ καδί κε ην έληερλν ιατθό ηξαγνύδη δίλνπλ θαηά ηε γλώκε καο κηα εηθόλα πνπ δηθαηώλεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ πνιπκνξθία ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο κνπζηθήο. Πξόθεηηαη γηα δείγκαηα «γξαθήο» από ηελ ειιεληθή ξνθ ζθελή (κε εθπξόζσπν ηνλ Φ. Πιηάηζηθα), ηε κνπζηθή πνπ (κε εθπξόζσπν ην Μ. Υαηδεγηάλλε), ην ειαθξνιατθό (κε ηξαγνύδη ηνπ η. Κνπγηνπκηδή θαη εξκελεία ηνπ Γ. Νηαιάξα), ην ιατθό ηξαγνύδη (κε ζπλζέζεηο ησλ Γ. Μαληζαιή θαη Σ. Μνπζαθίξε θαη εξκελεία ηνπ Γ. Μεηξνπάλνπ) θαη ηέινο ην θιαζηθό ξεκπέηηθν (Πεηξαηώηηθε ρνιή) κε δύν ηξαγνύδηα ηνπ Μ. Βακβαθάξε εξκελεπκέλα από (απηνζρέδηα) ξεκπέηηθε θνκπαλία 9. Μέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγώλ παξνπζηάδνληαη επίζεο θαη νη ρνξεπηηθνί ξπζκνί ηνπ ραζάπηθνπ (κε ην ηξαγνύδη Φξαγθνζπξηαλή θπξά κνπ) θαη ηνπ δετκπέθηθνπ (κε ηα ηξαγνύδηα Δώζε κνπ θωηηά ηνπ Γ. Μαληζαιή, Πεο κνπ πνύ πνπιάλ θωηηέο θαη Σε κηα ζηνίβα θαιακηέο ηνπ Σ. Μνπζαθίξε) 10. Έηζη ε κνπζηθή ηαπηόηεηα ηνπ Νενέιιελα θαίλεηαη λα απνηειεί έλα παδι κε έμη θνκκάηηα. Σν εξώηεκα πνπ κνηξαία ηίζεηαη εδώ είλαη γηαηί ην παδι απηό λα έρεη έμη θνκκάηηα θαη όρη ιηγόηεξα ή πεξηζζόηεξα θη επίζεο γηαηί απηά θαη όρη άιια. Γελ ζα έπξεπε γηα παξάδεηγκα λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζ απηόλ ην κνπζηθό θαλόλα πνπ έρνπκε ζπγθξνηήζεη εθηόο από ηα έμη είδε πνπ πξναλαθέξακε θαη πνιιά άιια, όπσο ην είδνο πνπ εθπξνζσπνύλ νη ηξαγνπδνπνηνί, 11 ε 6 Απηή ε πξαθηηθή ζπλδπαζκνύ ζηνηρείσλ από ζύγρξνλεο πνιηηηζκηθέο θόξκεο (κνπζηθή, θηλεκαηνγξάθν, ηειεόξαζε) θαη ζηνηρείσλ πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε γισζζηθώλ δεμηνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη από άιια Σκήκαηα Νενειιεληθώλ πνπδώλ, εηδηθά ζηα παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ. 7 Δληειώο ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλνπο ζπλζέηεο πνπ δηακνξθώλνπλ θαη αθνινπζνύλ απηή ηελ ηάζε ζε δεθάδεο ζπλζέζεηο ηνπο: Μ. Θενδσξάθεο, Μ. Υαηδεδάθηο, Ν. Μακαγθάθεο, Γ. Μαξθόπνπινο, Θ. Μηθξνύηζηθνο. Δηδηθά γηα ηνπο δύν πξώηνπο θαη γηα ην κνπζηθό απηό είδνο βι. ηελ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε Papanikolaou 2007: Με ηνλ όξν ζύγρξνλε κεηαθξάδνπκε ηνλ όξν Greek popular music όπσο ζεκεηώλεηαη ζε δηάθνξεο κειέηεο. Βι. ελδεηθηηθά Papanikolaou 2007, Cowan 1993, Ζolst-Warhaft ην Papanikolaou 2007:1 αλαθέξεηαη ζρεηηθά: popular music [is] radically different from folk or traditional music, [is] a modern global institution that cannot be divorced from the entertainment industry and the mass media, or stratified industrial and postindustrial societies. 9 Γηα ηελ πξνβιεκαηηθή γύξσ από ην ξεκπέηηθν βι. Papanikolaou 2007: Γηα ηε ζεκαζία ηνπ ζηελ ειιεληθή κνπζηθή βι. Υαηδεδάθηο Γηα ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκώλ ζηελ ειιεληθή κνπζηθή βι. Υαηδεδάθηο Γηα κηα ππνδεηγκαηηθή κειέηε όισλ ησλ πηπρώλ απηνύ ηνπ είδνπο βι. Papanikolaou 2007: Δπίζεο Cowan 1993: 7-9, όπνπ ε ζρεηηθή εμέηαζε ηεο κνπζηθήο ηνπ Γ. αββόπνπινπ, «θιαζηθνύ» εθπξνζώπνπ ηνπ είδνπο. Δληειώο ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε θαη νξηζκέλνπο (λεόηεξνπο) γλσζηνύο ηξαγνπδνπνηνύο: Βαγγέιεο 2

3 λενειιεληθή έληερλε, 12 ην έληερλν παξαδνζηαθό ηξαγνύδη, ην αζηηθό (ή ειαθξό) ειιεληθό ηξαγνύδη, 13 ην λέν θύκα, ην πνιηηηθό ηξαγνύδη, 14 ε ειιεληθή ξέγθε, ζθα, ηδαδ, ην ρηπ-ρνπ, 15 ε θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή, 16 ε κνπζηθή κε εκθαλείο επηξξνέο από γεηηνληθέο ρώξεο (Βαιθάληα, ΝΑ Μεζόγεηνο) 17 ; Ή, γηα λα ζπλερίζνπκε ηνλ αληίινγν, δελ ζα έπξεπε λα δνζνύλ θαη δηάθνξεο παξαιιαγέο ησλ έμη εηδώλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη νη νπνίεο απνπζηάδνπλ, ελώ εθθξάδνπλ ην κνπζηθό γνύζην κηαο ζεβαζηήο κεξίδαο ηνπ ειιεληθνύ θνηλνύ; Όπσο ηξαγνύδηα ζε ξπζκό ηζηθηεηέιη ή «ζθπιάδηθα» (σο παξαιιαγέο ηνπ ιατθνύ), αξρνληνξεκπέηηθα θαη ζκπξλέηθα (σο παξαιιαγέο ηνπ θιαζηθνύ ξεκπέηηθνπ), ή δείγκαηα ηνπ έληερλνπ ηξαγνπδηνύ ζπλζεηώλ όπσο ν Μ. Υαηδεδάθηο 18 (σο «παξαιιαγή» ηνπ έληερλνπ ιατθνύ); Καη πξνρσξώληαο αθόκε πην πέξα ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ αληίινγνπ, γηαηί λα κείλνπλ έμσ από ην κνπζηθό καο θαλόλα κνπζηθνί (ζπλζέηεο ή/θαη εξκελεπηέο) πνπ δελ εληάζζνληαη μεθάζαξα ζε θαλέλα είδνο (genre), επεηδή νπζηαζηηθά ππεξβαίλνπλ ηα όξηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ genres θηλνύκελνη κε άλεζε από ην έλα κνπζηθό είδνο ζην άιιν ή ζπλελώλνληαο ζην έξγν ή ηελ εξκελεία ηνπο πνιιά δηαθνξεηηθά κνπζηθά ηδηώκαηα; 19 Με άιια ιόγηα ην βαζηθό εξώηεκα πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε είλαη ην αθόινπζν: κε πνηα θξηηήξηα επηινγήο θαηαζθεπάδνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε εηθόλα (image) ηεο κνπζηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Νενέιιελα; Γειαδή πνηνη κεραληζκνί θαζνξίδνπλ ηε ζπγθξόηεζε ηνπ κνπζηθνύ θαλόλα ζ απηή ηελ πεξίπησζε; Σα θξηηήξηα επηινγήο καο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνπζηθνύ θαλόλα ζρεηίδνληαη κε πέληε ζεκαηηθέο ελόηεηεο: α) ην ζεσξεηηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν εμεηάδνπκε ηηο ζπλαθείο έλλνηεο culture, collective identity, cultural identity, popular music, β) ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, γ) ην πεξηερόκελν θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ, δ) ηελ ηαπηόηεηα πνκπνύ θαη δέθηε θαη ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαη ε) ην ίδην ην αληηθείκελν κειέηεο, δειαδή ηα είδε ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο κνπζηθήο. Γεξκαλόο, Αξιέηα, Μειίλα Σαλάγξε, Αδεξθνί Καηζηκίρα, Φνίβνο Γειεβνξηάο, Αιθίλννο Ησαλλίδεο, σθξάηεο Μάιακαο, Οξθέαο Πεξίδεο, Μίιηνο Παζραιίδεο, Θαλάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ. 12 Γηα δηάθνξνπο βαζηθνύο εθπξνζώπνπο απηνύ ηνπ είδνπο (εληόο θαη εθηόο ηεο Δζληθήο Μνπζηθήο ρνιήο), όπσο ηνπο Μ. Καινκνίξε, Μ. Βάξβνγιε, Ν. θαιθώηα, Γ. Κσλζηαληηλίδε, Γ. Μεηξόπνπιν, Η. Ξελάθε, Γ. Υξήζηνπ, βι. ελδεηθηηθά Μπισλάο 2002: θαη Protheroe 1996: 68-69, Γηα ηε κνπζηθή ησλ θπξίσλ εθπξνζώπσλ ηνπ είδνπο Αηηίθ, Μ. νπγηνύι, Κ. Γηαλλίδε, Υ. Υαηξόπνπινπ βι. Μπισλάο 2005: Γλσζηνί εθπξόζσπνη (ζπλζέηεο ή εξκελεπηέο) ηνπ είδνπο: Μ. Θενδσξάθεο, Γ. Μαξθόπνπινο, Γ. αββόπνπινο, Μ. Λντδνο, Μ. Γεκεηξηάδε, Μ. Φαξαληνύξε. 15 Διιεληθά ζπγθξνηήκαηα όπσο π.ρ. νη Ska Bangies (ζπλδπαζκόο ζθα, ξέγθε θαη παλθ), Locomondo (ξέγθε), Mode Plagal (ζπλδπαζκόο ηδαδ θαη παξαδνζηαθώλ ήρσλ), Goin Through (ρηπ-ρνπ) θεξδίδνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν έδαθνο θαη θέξλνπλ ηνλ ήρν ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηζκηθώλ subcultures ζην πξνζθήλην. 16 Ζ κνπζηθή ηεο Διέλεο Καξατλδξνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απηνύ ηνπ είδνπο. 17 Δλλννύκε εδώ κνπζηθή κε βαιθαληθνύο ήρνπο ηνπ G. Bregovits, γξακκέλε γηα γλσζηνύο έιιελεο εξκελεπηέο, θαη παξαγσγέο/εξκελείεο ησλ Ross Daly, σθξάηε ηλόπνπινπ, αββίλαο Γηαλλάηνπ ή ζπλεξγαζίεο όπσο απηή ηεο Μ. Φαξαληνύξε κε ηνλ ηνύξθν ζπλζέηε Livaneli ηε δεθαεηία ηνπ 80 πνπ αλαδεηθλύνπλ επηξξνέο από ηελ Αλαηνιή ή γεληθόηεξα από ηελ νζσκαληθή θιαζηθή παξάδνζε (βι. θαη Cowan 1993:17-18). 18 Δληειώο ελδεηθηηθά ζεκεηώλνπκε νξηζκέλνπο γλσζηνύο εξκελεπηέο πνπ έρνπλ ζπλδέζεη ην όλνκά ηνπο κε ην είδνο απηό: Αιίθε Καγηαιόγινπ, Νέλα Βελεηζάλνπ, αββίλα Γηαλλάηνπ, Βαζίιεο Λέθθαο, Ζιίαο Ληνύγθνο, Φιέξπ Νηαλησλάθε. 19 Δλδεηθηηθά: ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ην ύθνο ησλ Mode Plagal, ην ξεπεξηόξην ηεο Άιθεζηεο Πξσηνςάιηε, ή ην ζπλνιηθό έξγν ηνπ Γ. αββόπνπινπ θαη ηνπ Μ. Θενδσξάθε πνπ εθπξνζσπεί δηάθνξα κνπζηθά είδε. Γηα ηε κείμε κνπζηθώλ ζηπι (fusion genre) βι. ελδεηθηηθά Δπίζεο Cowan 1993:14-15 όπνπ αλαθέξεηαη όηη έλα από ηα πην εληππσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ήηαλ ην όηη θαηέξξεπζαλ ηα ζύλνξα αλάκεζα ζηα δηάθνξα κνπζηθά είδε - δεκνηηθά, ξεκπέηηθα, ζκπξλέηθα, ιατθά, λέν θύκα, ειαθξνιατθά θαζώο νη κνπζηθνί άξρηζαλ λα θηλνύληαη ειεύζεξα από ην έλα ζην άιιν θάλνληαο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο. Σν ίδην παξαηεξνύκε θαη ζηε κεηέπεηηα ειιεληθή κνπζηθή ζθελή. 3

4 Ξεθηλώληαο από ην ζεσξεηηθό πιαίζην είλαη αλαγθαίν λα ηνλίζνπκε εδώ όηη ζα πεξηνξηζηνύκε ζηηο απαληήζεηο πνπ καο δίλνπλ κόλν κεξηθνί κειεηεηέο πνπ επηιέμακε ελδεηθηηθά κέζα από ηελ πιεζώξα ησλ κειεηεηώλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κ απηή ηε ζεκαηηθή κε βάζε ηνλ θιάδν ζπνπδώλ πνπ εθπξνζσπνύλ. Πεξηνξηζηήθακε θπξίσο ζηνπο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο ηεο εηθνλνινγίαο, 20 ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ησλ πνιηηηζκηθώλ ζπνπδώλ. Γηα λα νξηνζεηήζνπκε θαη λα δηεπθξηλίζνπκε ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα (cultural identity) θαζνξηζηηθέο είλαη νη απόςεηο ηνπ νιιαλδνύ θηινιόγνπ/ηζηνξηθνύ Joep Leerssen πνπ βιέπεη ηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνύ (culture) ππό ην πξίζκα ηεο εηθνλνινγίαο σο έλα δπλακηθό ζύζηεκα πνπ νξηνζεηείηαη από ηε δηαρξνληθή δηαδξαζηηθή ζρέζε κεηαμύ πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο (collective identity) (Leerssen 2006:1). Πξόθεηηαη γηα έλλνηα πνπ αιιάδεη ζπλέρεηα αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε ηξόπν πξόζιεςήο ηεο από ην θνηλό ζην νπνίν απεπζύλεηαη θαη απ όζνπο ζπκκεηέρνπλ ζ απηήλ. Σαπηόρξνλα κεηαδίδεηαη «ζαλ επηδεκία» από πεξηνρή ζε πεξηνρή, από ρώξα ζε ρώξα. Culture is mobile, γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ αλαθνξά ηνπ κε ηνλ ηίηιν Cultural Dynamics: Inheritance and Identity θαη παξαηεξεί πσο ν ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο απνθηά από ηε κηα έλα όιν θαη πην ηνπηθό ( local/regional ) ραξαθηήξα θαη από ηελ άιιε όιν θαη πην δηεζλή ραξαθηεξηζηηθά (Leerssen 2006:12). ηελ ίδηα δεκνζίεπζε ν J. Leerssen (Leerssen 2006:5) ηνλίδεη όηη κία από ηηο θπξίαξρεο ιεηηνπξγίεο ηεο έλλνηαο πνιηηηζκόο ζηελ Δπξώπε ηνπο δύν ηειεπηαίνπο αηώλεο ππήξμε ε έθθξαζε ή ε επηβεβαίσζε ζπιινγηθώλ ηαπηνηήησλ. Ζ θύζε ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηόηεηαο είλαη θαηά ηνλ J. Leerssen δηηηή: ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή (Leerssen 2006:14). Οη δύν πιεπξέο ηεο, δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ εγώ/εκείο ζε ζρέζε κε ηνλ Άιιν 21 θαη κόληκε παξνπζία κέζα ζην ρξόλν δείρλνπλ όηη εκπεξηέρεη κηα αίζζεζε κεηαβνιήο (ζπγρξνληθή) θαη κηα αίζζεζε ηζηνξηθόηεηαο (δηαρξνληθή). Μέζα ζ απηό ην πιαίζην νη ιανί ηείλνπλ λα ηνλίδνπλ ηόζν ηηο πηπρέο απηέο ζηηο νπνίεο δηαθέξνπλ από άιινπο ιανύο όζν θαη ηελ ηδέα ύπαξμεο κηαο παξάδνζεο πνπ κεηαβηβάδεηαη από γεληά ζε γεληά θαη εκπεξηέρεη κηα αίζζεζε ηζηνξηθήο δηαρξνληθόηεηαο πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη κηα ζηαζεξή παξνπζία ελ κέζσ ηζηνξηθώλ αιιαγώλ. «Καη ζηηο δύν απηέο πιεπξέο ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηόηεηαο ν πνιηηηζκόο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν. Κνηλά πνιηηηζκηθά ζρήκαηα θαη ηάζεηο επηβεβαηώλνπλ ηελ αίζζεζε όηη αλήθεη θαλείο ζ έλα θνηλό ζύλνιν, εηδηθά εάλ απηά ηα ζρήκαηα ζεσξνύληαη ραξαθηεξηζηηθά απηνύ κόλν ηνπ έζλνπο θαη όρη άιισλ. Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο αληίζηνηρα έξρνληαη ζην πξνζθήλην γηα λα ηνλίζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο αλάκεζα ζηηο θνηλσλίεο. Σαπηόρξνλα ν πνιηηηζκόο (ζπρλά ππό ην όλνκα ηεο «παξάδνζεο») ζεσξείηαη σο ε ζπλέρεηα πνπ δέλεη ηηο δηάθνξεο γεληέο κεηαμύ ηνπο ζε κηα θνηλόηεηα πνπ επηβηώλεη δηαρξνληθά. Ο πνιηηηζκόο είλαη ε θιεξνλνκηά πνπ καο θιεξνδνηνύλ νη πξνεγνύκελεο γεληέο θαη πνπ θη εκείο κε ηε ζεηξά καο ζθνπεύνπκε λα θιεξνδνηήζνπκε ζηνπο απνγόλνπο καο. Έηζη, θαη ζηε ζπγρξνληθή θαη ζηε δηαρξνληθή ηνπ δηάζηαζε ν πνιηηηζκόο απνηειεί έλα είδνο ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο πνπ θάλεη ηελ πνιηηηζκηθή θνηλόηεηα λα μερσξίδεη από ηα κε κέιε ηεο θαη λα ελζσκαηώλεη ηε δηαρξνληθή ηεο παξνπζία δηα κέζσ ησλ δηαδνρηθώλ γελεώλ». Έλα αθόκε βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνύ θαηά ηνλ J. Leerssen είλαη ην αθόινπζν: it is important to realize that something becomes cultural to the extent that it is 20 Ζ εηθνλνινγία (imagology) είλαη θιάδνο ηεο ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο θαη αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ησλ ζηεξενηππηθώλ εηθόλσλ πνπ έρεη ζρεκαηίζεη κηα νκάδα γηα κηα άιιε θαη κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθώλνληαη, πηνζεηνύληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη απηέο νη εηθόλεο από ηελ νκάδα απηή. Βι. θαη Νάδνπ 2005: Ζ έλλνηα ηεο ηαπηόηεηαο εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη από άιινπο κειεηεηέο. Βι. π.ρ. ηηο απόςεηο ηνπ Lawrence Grossberg, βαζηθνύ εθπξνζώπνπ ηνπ θιάδνπ ησλ πνιηηηζκηθώλ ζπνπδώλ, ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα (cultural identity) ζην du Gay & Hall 1996: θαη εηδηθά ζ. 89: Identity is always a temporary and unstable effect of relations which define identities by marking differences. Σhus the emphasis here is on the multiplicity of identities and differences rather than on a singular identity 4

5 cultivated: food preparation becomes haute cuisine, clothes become haute couture, to the extent that these practices are valorized, invested with prestige and importance, in a word cultivated (Leerssen 2006:14). Δπίζεο αθνινπζήζακε απόςεηο όπσο απηέο πνπ δηαηππώλεη ν γλσζηόο θνηλσληνιόγνο θαη εθπξόζσπνο ησλ πνιηηηζκηθώλ ζπνπδώλ Stuart Hall ζην ζπιινγηθό ηόκν Questions of Cultural Identity (du Gay & Hall 1996: 1-17). ηε ζειίδα 4 αλαθέξεη: identities are never unified and, in late modern times, increasingly fragmented and fractured; never singular but multiply constructed across different, often intersecting and antagonistic discourses, practices and positions. They are subject to a radical historicization, and are constantly in the process of change and transformation. 22 Σέινο γηα ζέκαηα ζύγρξνλεο κνπζηθήο θαη ηαπηνηήησλ (popular music and identity) αθνινπζήζακε ηηο απόςεηο ηνπ θνηλσληνιόγνπ Simon Frith (du Gay & Hall 1996: ), ν νπνίνο πξνζπαζεί λα θαηαξξίςεη ηελ θπξίαξρε άπνςε όηη ε ζύγρξνλε κνπζηθή ζα πξέπεη νπσζδήπνηε θαηά θάπνην ηξόπν λα «αληαλαθιά» ή λα «αλαπαξηζηά» ηνλ άλζξσπν (du Gay & Hall 1996:108). Καηά ηε γλώκε ηνπ the issue is not how a particular piece of music or a performance reflects the people, but how it produces them, how it creates and constructs an experience that we can only make sense of by taking on both a subjective and a collective identity My argument here, in short, rests on two premises: first, that identity is mobile, a process not a thing, a becoming not a being; second, that our experience of music of music making and music listening is best understood as an experience of this self-in-process. Music, like identity, is both performance and story, describes the social in the individual and the individual in the social, the mind in the body and the body in the mind; identity, like music, is a matter of both ethics and aesthetics (du Gay & Hall 1996:109). Παξαθάησ ηνλίδεη όηη ε κνπζηθή ζηελ νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο stands for, symbolizes and offers the immediate experience of collective identity (du Gay & Hall 1996:121). H δεύηεξε θαηεγνξία θξηηεξίσλ αθνξά αλαπόθεπθηα ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ θαηεπζύλνπλ ηνλ ηξόπν ζπγθξόηεζεο ηνπ κνπζηθνύ καο θαλόλα. Σηο επηινγέο καο θαζόξηζε σο έλα βαζκό ε ζεκεξηλή πνιηηηθή αθελόο ηνπ νιιαλδηθνύ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (OCW) θαη αθεηέξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Άκζηεξληακ (UvA) όπσο απηή δηακνξθώζεθε κεηά ηελ ππνβνιή πξνο έγθξηζε ζηε Βνπιή ην Γεθέκβξην 2007 ηνπ ππνκλήκαηνο 23 κε ηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηνπ ππνπξγείνπ ζε ζέκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πεξίνδν Ο ππνπξγόο δεζκεύηεθε κε ην ππόκλεκα απηό λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε επελδύζεηο ζην ρώξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ζηαδηαθά κέρξη ην 2014 θαηά 50% ην πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ πνπ ζηακαηνύλ ηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο θη εγθαηαιείπνπλ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξίο πηπρίν. Σαπηόρξνλα ην ηκήκα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ΑΔΗ πνπ πξνέξρεηαη από ην ππνπξγείν (πξόθεηηαη γηα ην 1/3 πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ηνπο ρξεκαηνδόηεζεο) ζπλδέζεθε άκεζα όρη κόλν κε ηνλ αξηζκό ησλ εηεζίσο εγγεγξακκέλσλ πξσηνεηώλ θνηηεηώλ, αιιά θαη κε ηνλ αξηζκό ησλ απνθνίησλ. Δπίζεο ε επηηπρήο θαη ηαρεία θνίηεζε ηνπ θνηηεηή ζ έλα ηκήκα ζπνπδώλ εμαξηάηαη από ην βαζκό ζηνλ νπνίν ν θνηηεηήο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηη αθξηβώο ζεκαίλεη ε θνίηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. 24 Οη επελδύζεηο απνθαζίζηεθε όηη ζα γίλνπλ θαηόπηλ ππνγξαθήο πνιπεηνύο ζπκθσλίαο κε ηα ΑΔΗ (κέζσ ηεο Οκνζπνλδίαο ηνπο VSNU ) 25, κε ηελ νπνία ηα ΑΔΗ δεζκεύηεθαλ λα ιάβνπλ 22 Αλάινγεο απόςεηο δηαηππώλεη θαη ε Chris Weedon, θαζεγήηξηα Πνιηηηζκηθώλ θαη Γπλαηθείσλ πνπδώλ ζην Cardiff University. Βι. Weedon 2004:1-22, Βι. OCW OCW 2007: 11, 13, Βι. νιόθιεξν ην θείκελν ηεο ζπκθσλίαο "Naar een ambitieuze studiecultuur: Studiesucces in het wetenschappelijk onderwijs. Meerjarenafspraak tussen de minister van OCW en de VSNU ter uitvoering van Het Hoogste Goed, Strategische agenda voor het hoger onderwijs-, onderzoek- en wetenschapsbeleid ζην: Universitaire commissie Onderwijs 2009:

6 κηα ζεηξά κέηξσλ γηα λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηόρνο. Σα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ ρξόλν απνθνίηεζεο ζηνλ ηξηεηή πξνπηπρηαθό θύθιν ζπνπδώλ ην αλώηαην εληόο ηεζζάξσλ εηώλ. Ωο επαθόινπζν απηήο ηεο ζπκθσλίαο πνπ ππνγξάθηεθε ηνλ Απξίιην 2008 ην UvA ζύζηεζε ην επηέκβξην 2008 κηα ππνεπηηξνπή γηα λα εμεηάζεη ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ πνιηηηθήο κέζα ζε νιόθιεξν ην ίδξπκα. Σα πνξίζκαηα ηεο ππνεπηηξνπήο παξνπζηάζηεθαλ ηνλ Απξίιην 2009 ζην ζρεηηθό ππόκλεκα 26 ην νπνίν κεηαμύ άιισλ ζπζηήλεη αλεπηθύιαθηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ UvA ζηνλ ηνκέα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη πξνζέιθπζεο θνηηεηώλ ζ έλα κνληέιν πνπ λα δίλεη κηα θαηά ην δπλαηόλ ρεαλιζηική και ανηιπροζωπεσηική εικόνα ηοσ παρετόμενοσ προγράμμαηος ζποσδών ηοσ κάθε Τμήμαηος. 27 Μέζα ζ απηό ην γεληθόηεξν πιαίζην θαη ην πιαίζην ησλ εηδηθόηεξσλ αλαγθώλ πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα καο σο «κηθξό» Σκήκα 28 κέζα ζηε Φηινζνθηθή ρνιή δεκηνπξγήζακε ην ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθό ηόπν πνπ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζ απηό αθξηβώο ην ζεκείν πνπ κόιηο αλαθέξακε, δειαδή ζην πώο ζα δνζεί κηα θαηά ην δπλαηόλ ξεαιηζηηθή θαη αληηπξνζσπεπηηθή εηθόλα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. Γηα ηελ εμππεξέηεζε απηνύ ηνπ ζθνπνύ γίλεηαη ρξήζε δηδαθηηθνύ πιηθνύ πνπ όλησο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο παξαδόζεηο θαη ηα ζεκηλαξηαθά καζήκαηα, πνπ απνθαιύπηεη ην αθξηβέο πεξηερόκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπνπδώλ θαη πνπ άπηεηαη ζεκάησλ θαίξησλ γηα ηνλ θιάδν ησλ Νενειιεληθώλ πνπδώλ γεληθά. Έλα ηέηνην ζέκα είλαη π.ρ. ε παξνπζίαζε ηεο Διιάδαο σο κηαο ρώξαο πνπ ηζνξξνπεί κεηαμύ Γύζεο θαη Αλαηνιήο 29. Ζ ζεκαηηθή απηή δηαηξέρεη νπζηαζηηθά νιόθιεξν ην δηαδηθηπαθό ηόπν. ην κάζεκα ηεο Δθκάζεζεο γιώζζαο παξνπζηάδνληαη είδε ειιεληθήο κνπζηθήο κε δηάρπηεο επηξξνέο ηόζν από δπηηθά όζν θαη από αλαηνιηθά πξόηππα. ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί ε πνίεζε ηνπ Κσλ. Καβάθε, κηαο πξνζσπηθόηεηαο πνπ δηακνξθώζεθε κέζα ζ έλα πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ, ελώ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο δίλεηαη έκθαζε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δπηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ελζσκαηώζεθαλ ζηνλ πνιηηηζκό πνπ άλζεζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρσξόρξνλνπο ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Κξήηε ηελ πεξίνδν ηεο όςηκεο βελεηνθξαηίαο ( ). 26 Βι. Universitaire commissie Onderwijs Universitaire commissie Onderwijs 2009: 3 28 Σν Σκήκα καο πξνζειθύεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζρεηηθώο κηθξό αξηζκό θνηηεηώλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη άιισζηε θαη κε άιια Σκήκαηα Ξέλσλ Φηινινγηώλ ηνπ UvA, όπσο ηα Σκήκαηα Ρνπκαληθήο, Δβξατθήο θαη Γεξκαληθήο Φηινινγίαο θαζώο επίζεο θαη ηα Σκήκαηα ιαβηθώλ θαη θαλδηλαβηθώλ Γισζζώλ θαη Φηινινγηώλ. Σν θαηλόκελν ζπξξίθλσζεο ησλ Σκεκάησλ Νενειιεληθήο Φηινινγίαο θαη γεληθόηεξα ησλ Σκεκάησλ Ξέλσλ Γισζζώλ είλαη γλσζηό θαη παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα όρη κόλν ζε ελδνπαλεπηζηεκηαθό επίπεδν, αιιά θαη ζε εζληθό, παλεπξσπατθό θαη παγθόζκην. Δπεηδή ε πνιηηηθή ρξεκαηνδόηεζεο από ην νιιαλδηθό ππνπξγείν θαη ζπλαθόινπζα από ην Παλεπηζηήκην ζηεξίδεηαη όιν θαη πην πνιύ ζε απζηεξώο αξηζκεηηθά δεδνκέλα (ζηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ θαη ζηνλ αξηζκό ησλ απνθνίησλ), γίλεηαη ζαθέο όηη ην ζέκα πξνζέιθπζεο λέσλ θνηηεηώλ είλαη πιένλ ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο. πλεπώο ν ζρεδηαζκόο θαη ε δεκηνπξγία κέζσλ (όπσο ζ απηή ηελ πεξίπησζε ελόο δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ) πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ πξνβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζην επξύ θνηλό θαη ελδερνκέλσο ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θνηηεηώλ είλαη κία από ηηο βαζηθέο πξνηεξαηόηεηέο καο. 29 Βι. Cowan 1993: 18-21: For others being Greek involves moving between Oriental and Western, indigenous and imported, cultural sites and cultural practices. θαη Holst-Warhaft 2002:297 In music, as in all areas of its culture, Greece has benefited from its position at the nexus of oriental and occidental traditions, creating hybrid forms that have developed their own individual character. Δπίζεο Holst-Warhaft 2002:319 The old dilemma of Greece s national identity was played out in the discotheques where the young people dance to western music before midnight and tsiftetelia (the belly dance rhythm associated with the rebetika) after midnight. ην ζπκπέξαζκά ηεο (ζει. 321) θαίλεηαη μεθάζαξα ε ζεκαζία απηήο ηεο ζεκαηηθήο: the debate over Greek music, like the debate over Greek identity, continues to revolve around the same East-West axis. Γηα ηελ όιε πξνβιεκαηηθή ηεο ζρέζεο Γύζεο-Αλαηνιήο δηαθσηηζηηθό είλαη ην ιήκκα East/West ηνπ Manfred Beller ζην Beller & Leerssen 2007:

7 Έλα δεύηεξν ζεκείν ζην νπνίν δίλνπκε έκθαζε θαη ην νπνίν απνξξέεη από ηελ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε 30 από πιεπξάο καζεηή/ρξήζηε ηνπ πιηθνύ, ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε επηηπρήο έθβαζε ησλ ζπνπδώλ θαη ε όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξε απνθνίηεζε ηνπ κειινληηθνύ θνηηεηή. Ο ρξήζηεο έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ (πξηλ ηελ εγγξαθή ηνπ ζην παλεπηζηήκην) θάπνηα επαθή - βάζεη απηώλ παξαδεηγκάησλ - κε ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ πνπ ζθνπεύεη λα επηιέμεη, ώζηε λα κε βξεζεί (κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ) πξν εθπιήμεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πξόσξε δηαθνπή ησλ ζπνπδώλ ηνπ. Ζ ηξίηε ζεκαηηθή ελόηεηα πνπ θαζόξηζε ηηο επηινγέο καο ήηαλ νη ζηόρνη θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ. Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ είλαη κηα πξώηε γλσξηκία ησλ νιιαλδώλ καζεηώλ κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ παξαπάλσ Σκήκαηνο θαη κέζσ απηνύ κε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ θαη γιώζζαο. Ο δηαδηθηπαθόο ηόπνο δελ ζθνπεύεη ζηελ ελδειερή παξνπζίαζε απηώλ ησλ ζηνηρείσλ γηαηί ε παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ έρεη πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα (ηξεηο ώξεο). Σαπηόρξνλα ε παξνπζίαζε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο γίλεηαη κέζα ζηελ ππνελόηεηα Επηπιένλ πιηθό πνπ έρεη ζαθώο ζπκπιεξσκαηηθό ραξαθηήξα θαη ρξόλν δηάξθεηαο πνπ δελ μεπεξλά ηα δέθα ιεπηά ηεο ώξαο. Σν θέληξν βάξνπο βξίζθεηαη ζαθώο ζηελ ελόηεηα πνπ πξαγκαηεύεηαη ην γξακκαηηθό θαηλόκελν ηνπ ανξίζηνπ. πλεπώο ην όιν εγρείξεκα έρεη θαζαξά εηζαγσγηθό ραξαθηήξα, δηέπεηαη εμ αλάγθεο από ζπληνκία θαη δελ θηινδνμεί λα δηακνξθώζεη κηα πλήρη εηθόλα ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο κνπζηθήο. Άιισζηε θαη ην γεγνλόο όηη ε ειιεληθή κνπζηθή δελ παξνπζηάδεηαη κέζα ζ έλα κάζεκα κε ακεηγή πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, αιιά κέζα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εθκάζεζεο γιώζζαο ππαηλίζζεηαη όηη ε έκθαζε ζα δνζεί αλαγθαζηηθά ζηηο κνπζηθέο απηέο θόξκεο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο θνξείο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη κάιηζηα ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπ Σκήκαηόο καο. Δπηιέγνπκε ινηπόλ ζπλεηδεηά ην ειιεληθό ηξαγνύδη γξακκέλν ζηελ Κνηλή Νενειιεληθή (θαη όρη ζε δηαιέθηνπο) κε απνηέιεζκα λα απνθιείζνπκε απηόκαηα από ηελ επηινγή καο ηελ νξρεζηξηθή κνπζηθή θαη ην έληερλν παξαδνζηαθό ηξαγνύδη. 31 Όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ζα πξέπεη νη επηινγέο καο λα εμππεξεηνύλ ην γεληθό ζέκα πνπ πξαγκαηεύεηαη απηόο, πνπ όπσο πξναλαθέξακε δελ είλαη άιιν από ηε ζύγθιηζε αλαηνιηθώλ θαη δπηηθώλ πνιηηηζκηθώλ επηξξνώλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Γελ είλαη παξάμελν ινηπόλ όηη επηιέμακε ην ξεκπέηηθν θαη ην ιατθό ηξαγνύδη σο δείγκαηα «γξαθήο» κε αλαηνιίδνπζεο επηξξνέο, ην ξνθ θαη ηελ πνπ κνπζηθή σο θαηά βάζε δπηηθόηξνπα κνπζηθά ξεύκαηα θαη ην έληερλν ιατθό ηξαγνύδη καδί κε ην ειαθξνιατθό σο δείγκαηα ηνπ ζπγθεξαζκνύ ησλ δύν κνπζηθώλ «γισζζώλ». Φπζηθά γλσξίδνπκε ηνλ θίλδπλν πνπ ειινρεύεη ζε ηέηνηνπ είδνπο επηινγέο: κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ζηεξενηππηθή εηθόλα πνπ βάδεη θαη πάιη ηα δηάθνξα είδε ειιεληθήο κνπζηθήο κέζα ζε «θνπηάθηα» κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ελώ ζηελ νπζία βαζηθή επηδίσμή καο ππήξμε ε ζπλεηδεηή αθξηβώο απνθπγή πνιηηηζκηθώλ ζηεξενηύπσλ. 32 Απηώλ ησλ ζηεξενηύπσλ πνπ θξαηνύλ ηελ εηθόλα ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο κνπζηθήο πνπ έρεη ην επξύ θνηλό ζηελ Οιιαλδία παγηδεπκέλε κέζα ζ έλα πνιύ πεξηνξηζκέλν κνπζηθό ζύζηεκα πνπ 30 Ο όξνο «(total) student experience» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ εηήζην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό Μάξθεηηγθ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλσληώλ ηνπ UvA πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλαθνξά ησλ Harvey, L., Burrows, A. and Green, D. ην 1992, σο αληίδνην ζηνλ επξέσο δηαδεδνκέλν όξν «total quality management» θαη ππνλνεί όηη ν βαζηθόο παξάγνληαο ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θνηηεηή πνπ δελ πεξηνξίδεηαη κόλν κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αιιά επεθηείλεηαη θαη έμσ απ απηήλ (Harvey, L., Burrows, A. and Green, D., 1992:1). 31 εκεηώλνπκε - εληειώο ελδεηθηηθά - νξηζκέλνπο γλσζηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ είδνπο: Υατλεδεο, Γπλάκεηο ηνπ Αηγαίνπ, Μ. Σδνπγαλάθεο, Γ. Υαξνύιεο. 32 Βι. ην ιήκκα Stereotype ηνπ M. Beller ζην Beller & Leerssen 2007:

8 ειάρηζηα εθπξνζσπεί ην κνπζηθό γνύζην ηνπ ζεκεξηλνύ Νενέιιελα. 33 Ωζηόζν, πηζηεύνπκε όηη απηή ε εηθόλα πνπ δηακνξθώλνπκε εκείο - παξόιεο ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο - αληαπνθξίλεηαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζηελ πνηθηιία θαη πνιπκνξθία πνπ δηέπεη ηελ ειιεληθή κνπζηθή ζήκεξα απ ό,ηη ε εηθόλα πνπ θπξηαξρεί σο ηώξα ζηελ Οιιαλδία. Ζ ηέηαξηε ζεκαηηθή ελόηεηα πνπ επεξέαζε ηηο επηινγέο καο ζρεηίδεηαη κε ην δεκηνπξγό (πνκπό) θαη ηελ νκάδα-ζηόρν (δέθηε) ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ. Μνηξαία νη επηινγέο σο έλα βαζκό επεξεάδνληαη άκεζα από ηελ ηαπηόηεηα ηνπ δεκηνπξγνύ, ν νπνίνο νύησο ή άιισο «θνπβαιάεη» ην δηθό ηνπ αμηαθό ζύζηεκα, ηηο δηθέο ηνπ γλώζεηο ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ζθελήο θαη ηεο ειιεληθήο θαη νιιαλδηθήο θνπιηνύξαο γεληθόηεξα. Όκσο θαη ε νκάδα-ζηόρνο θαζόξηζε κε ηε ζύλζεζή ηεο ηηο επηινγέο καο. Γηαθξίλεηαη ζε δύν ππν-νκάδεο, δηακεηξηθά αληίζεηεο κεηαμύ ηνπο, κε βάζε ην ειηθηαθό θξηηήξην: καζεηέο ειηθίαο εηώλ θαη άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. Σαπηόρξνλα δηαθξίλεηαη θαη ζε ηξεηο αθόκε ππν-νκάδεο κε βάζε ην δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό ππόβαζξό ηεο: ζηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ επηθαλεηαθή γλώζε ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ θαη βαζύηεξε γλώζε ηνπ νιιαλδηθνύ (Οιιαλδνί πνπ δελ ζπλδένληαη κε θάπνηνπο νηθνγελεηαθνύο δεζκνύο κε ην ειιεληθό πεξηβάιινλ), ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ αλαηξαθεί κέζα ζ έλα ιίγν-πνιύ δίγισζζν θαη δηπνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ κε κεηξηθή γιώζζα ηόζν ηελ νιιαλδηθή όζν θαη ηελ ειιεληθή θαη ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ κεηξηθή γιώζζα ηελ ειιεληθή, πξνέξρνληαη από ηνλ ειιεληθό ρώξν θαη δελ γλσξίδνπλ ηελ νιιαλδηθή θνπιηνύξα. Οη επηινγέο καο πξνζδηνξίζηεθαλ σο έλα βαζκό απ απηέο αθξηβώο ηηο ππν-νκάδεο: πνπ θαη ξνθ κνπζηθή γηα ηνπο λεόηεξνπο ζηελ ειηθία, ιατθό ηξαγνύδη γηα ηνπο ρξήζηεο ειιεληθήο θαηαγσγήο θ.ν.θ. 34 Σέινο ε ίδηα ε ζρέζε κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε δηαδξακάηηζε ζεκαληηθό ξόιν. Ζ ζρέζε απηή είλαη δηαδξαζηηθή, αθνύ ηόζν ην ινγηζκηθό Sakai όζν θαη ην δηαδίθηπν από ηε θύζε ηνπο είλαη δηαδξαζηηθά εξγαιεία. Ο δηαδηθηπαθόο ηόπνο βξίζθεηαη ππό ζπλερή εμέιημε θαζώο κέζσ ηνπ δειηίνπ αμηνιόγεζεο ν δέθηεο/ρξήζηεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκηνπξγνύ/πνκπνύ γηα ελδερόκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ. Μέζα ζηα κειινληηθά καο ζρέδηα είλαη ε επέθηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ππνελόηεηαο θαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ πιηθνύ κε θάπνηα αθόκε βαζηθά είδε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο πνπ απνπζηάδνπλ απηή ηε ζηηγκή 35. Ζ ηειεπηαία ζεκαηηθή θαηεγνξία θξηηεξίσλ αθνξά ην ίδην ην αληηθείκελν κειέηεο, δειαδή ηα δηάθνξα είδε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπο. Ζ αληηπξνζσπεπηηθόηεηά ηνπο πξνζδηόξηζε ζε κεγάιν βαζκό θαη ηελ έληαμή ηνπο ή κε ζην κνπζηθό καο θαλόλα. Ζ 33 Γηα ην κέζν Οιιαλδό ζύγρξνλε ειιεληθή κνπζηθή ζεκαίλεη αθελόο Νάλα Μνύζρνπξε θαη Νηέκεο Ρνύζζνο θαη αθεηέξνπ ηα γλσζηά ζάνπληηξαθ ησλ Μ. Θενδσξάθε θαη Μ. Υαηδεδάθη από ηηο ηαηλίεο «Ενξκπάο» θαη Never on Sunday. Σα ηειεπηαία ρξόληα βέβαηα έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη γλσζηά θαη άιια είδε, όπσο ην ξεκπέηηθν, ην ειαθξνιατθό, ε έληερλε παξαδνζηαθή κνπζηθή, ην έληερλν ηξαγνύδη, ε κνπζηθή πνπ θαη ην ειιεληθό ξνθ, πάληα όκσο ε δηάδνζή ηνπο αθνξά έλα ζρεηηθώο κηθξό θνηλό ζε ζπγθεθξηκέλα κεγάια αζηηθά θέληξα (Άκζηεξληακ, Οπηξέρηε, Υξόληλγθελ). Γηα ηε ζηεξενηππηθή εηθόλα ηνπ Έιιελα πνπ πξνβάιινπλ νη δύν παξαπάλσ ηαηλίεο βι. ην ιήκκα Έιιελεο ηνπ Gregory Paschalidis ζην Beller & Leerssen 2007: θαη εηδηθά ζ Ο S. Frith (du Gay & Hall 1996:120) αλαθέξεη ζρεηηθά: people produce and consume the music they are capable of producing and consuming; different social groups possess different sorts of knowledge and skill, share different cultural histories, and so make music differently. Musical tastes do correlate with class cultures and subcultures; musical styles are linked to specific age groups Δηδηθά γηα ηε ζρέζε κεηαμύ κνπζηθήο πνπ θαη λέσλ βι. ηελ «εζλνγξαθηθή» κειέηε ηνπ θνηλσληνιόγνπ Andy Bennett ζην Bennett 2000, εηδηθά ηηο ζειίδεο ε πξώηε θάζε ζα πξνζηεζνύλ ηα κνπζηθά είδε ησλ ηξαγνπδνπνηώλ (ΑCI: Auteurs-Compositeurs-Interprètes) θαη ηνπ έληερλνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ. 8

9 απήρεζε πνπ έρνπλ ζην ζεκεξηλό Νενέιιελα 36 θαη ε δηαρξνληθόηεηα ησλ ηξαγνπδηώλ ζηάζεθαλ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο. Σελ θαηάδεημε απηώλ ησλ δύν ζηνηρείσλ εμππεξεηεί άιισζηε θαη ε ζπλεηδεηή επηινγή ηεο πξνβνιήο νπηηθνθναθνπζηηθνύ πιηθνύ πνπ πξνέξρεηαη από ζρεηηθά πξόζθαηεο δσληαλέο ερνγξαθήζεηο 37 ζε κεγάινπο ζπλαπιηαθνύο ρώξνπο ζηελ Διιάδα κε έληνλε θαη εκθαλή ηε ζπκκεηνρή ρηιηάδσλ ζεαηώλ 38. Δδώ ηζρύεη ζαθώο ε παξαηήξεζε ηνπ J. Leerssen όηη «θνηλά πνιηηηζκηθά ζρήκαηα θαη ηάζεηο επηβεβαηώλνπλ ηελ αίζζεζε όηη αλήθεη θαλείο ζ έλα θνηλό ζύλνιν» (Leerssen 2006:14). Δπίζεο ε επηηπρήο αθνκνίσζε ελόο δηεζλνύο κνπζηθνύ ηδηώκαηνο όπσο απηό ηεο ξνθ θαη πνπ κνπζηθήο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζ έλα πξνζσπηθό ηδίσκα, όπσο ζπκβαίλεη π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ Φ. Πιηάηζηθα θαη ηνπ Μ. Υαηδεγηάλλε, ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηηερλώλ ζην κνπζηθό καο θαλόλα. 39 πκπεξαζκαηηθά ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε όηη ν κνπζηθόο θαλόλαο πνπ έρνπκε ζπγθξνηήζεη ελ γλώζεη καο δελ παξέρεη κηα πιήξε εηθόλα ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο κνπζηθήο, γεγνλόο πνπ άιισζηε δειώλνπκε ξεηά ζην εηζαγσγηθό θείκελν πνπ πξνεγείηαη ησλ έμη βηληενθιίπ ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα. Ωζηόζν, ζεσξνύκε όηη απηή ε πξνζπάζεηα - πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ελόο πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ UvA απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα κηα ζθαηξηθή θαη πνιπεπίπεδε παξνπζίαζε ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο κνπζηθήο ζην επξύ νιιαλδηθό θνηλό - αθόκε θαη κέζα ζην πεξηνξηζκέλν πιαίζην κέζα ζην νπνίν γίλεηαη, απηό ηεο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζα ζπλερηζηεί ελδερνκέλσο κειινληηθά γηα λα εκπινπηηζηεί ε εηθόλα πνπ δίλεηαη θαη κε άιια ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο κνπζηθήο. Σν γεγνλόο πσο ην εγρείξεκα απηό έζεζε ηηο βάζεηο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε δεκηνπξγία δεκαεννέα αθόκε δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ πνπ πξνβάιινπλ κε παξόκνην ηξόπν ην πξόγξακκα ζπνπδώλ όισλ ησλ Σκεκάησλ Ξέλσλ Φηινινγηώλ 40 ηνπ UvA πηζηεύνπκε πσο απνηειεί αθελόο κηα έλδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ θαη αθεηέξνπ έλα θαιό νησλό γηα ηε ζπλέρηζή ηνπ ζην κέιινλ. 36 Αλ θαη ε έλλνηα απηή είλαη ιίγν-πνιύ απζαίξεηε, κπνξεί - σο έλα βαζκό λα κεηξεζεί κε βάζε ηελ εκπνξηθή επηηπρία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξαγνπδηώλ (πσιήζεηο δίζθσλ/cd θαη πξνβνιή από ηα ειιεληθά ΜΜΔ θαη ην δηαδίθηπν) θαη ηε δεκνηηθόηεηα ησλ εξκελεπηώλ ηνπο. 37 Σέζζεξηο ερνγξαθήζεηο είλαη ηνπ 2007, 2008, 2009 θαη δύν ηνπ Καηά ηνλ de Meyer (de Meyer 1996:107) πνπ εμεηάδεη ζέκαηα κνπζηθήο ηαπηόηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ πνπ κνπζηθή ην «καδηθό» απηό θνηλό απνηειείηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα από έλα ζύλζεην ακάιγακα πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ θαη ππν-νκάδσλ. 39 Καηά ηνλ de Meyer (de Meyer 1996: ) ε πην ελδηαθέξνπζα πνπ κνπζηθή απνηειείηαη από εξκελείεο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη γόληκε κείμε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηπι ή ηαπηόηεηαο κ έλα πην γεληθό κνπζηθό ηδίσκα ή κε άιιεο ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο «γιώζζεο». Βι. θαη Cowan 1993:15, όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ επηηπρή ζπγθεξαζκό ηνπ δηεζλνύο ηδηώκαηνο ηεο ξνθ κε ην πξνζσπηθό ζηπι πνπ πέηπραλ νη Φαηκέ ηε δεθαεηία ηνπ 80. Δπηιέμακε εηδηθά σο εθπξόζσπν ηεο ξνθ ην Φ. Πιηάηζηθα (θαη όρη ζπγθξνηήκαηα όπσο νη Φαηκέ, νη Σεξκίηεο, νη Ππμ Λαμ ή ηξαγνπδηζηέο όπσο ν Π. ηδεξόπνπινο, ή ν Μ. Ξπδνύο), γηαηί είλαη από ηνπο ειάρηζηνπο κνπζηθνύο ηνπ ρώξνπ απηνύ πνπ έρεη θαη καθξά πνξεία κέζα ζην ρώξν απηό θαη ζπλερή παξνπζία ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζε δηζθνγξαθηθό θαη ζε ζπλαπιηαθό επίπεδν. Σαπηόρξνλα έρεη θάλεη εκθαλίζεηο πξόζθαηα θαη ζηελ Οιιαλδία κέζα ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο ηνπ πεξηνδείαο, γεγνλόο πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ νιιαλδώλ ρξεζηώλ. Σν ίδην αθξηβώο ηζρύεη θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ Μ. Υαηδεγηάλλε (θαη όρη ηνπ. Ρνπβά, ηεο Α. Βίζζπ, ηεο Δ. Παπαξίδνπ, θιπ) σο εθπξνζώπνπ ηεο ειιεληθήο πνπ. 40 Πξόθεηηαη γηα ηα Σκήκαηα Ρνπκαληθήο, Δβξατθήο, Αξαβηθήο, Γεξκαληθήο, Αξραίαο Διιεληθήο θαη Λαηηληθήο Φηινινγίαο, ηα Σκήκαηα θαλδηλαβηθώλ θαη ιαβηθώλ γισζζώλ (κε επηά γιώζζεο θαη επηά μερσξηζηνύο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο), ηα Σκήκαηα Αγγιηθήο, Γαιιηθήο, Ηηαιηθήο, Ηζπαληθήο Φηινινγίαο θαη ηα Σκήκαηα Γισζζνινγίαο, Ννεκαηηθήο Γιώζζαο θαη Θεσξίαο ηεο Λνγνηερλίαο. Οη δηαδηθηπαθνί ηόπνη ησλ πξώησλ πέληε Σκεκάησλ είλαη ήδε επηζθέςηκνη (γηα ηηο νδεγίεο ζύλδεζεο βι. ζεκ. 2). Απηνί ησλ ππόινηπσλ Σκεκάησλ ζα νινθιεξσζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο Αλακέλνπκε όηη ζα είλαη επηζθέςηκνη από ηνλ Αύγνπζην 2011 κέζσ ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο ζύλδεζεο. 9

10 Βηβιηνγξαθία Beller, M. & Leerssen J. Th. (eds.) (2007). Imagology: A handbook on the literary representation of national characters. Amsterdam. Bennett, A., (2000). Popular music and youth culture. Music, identity and place. New York: Palgrave. Cowan, J.K., (1993). Politics, identity and popular music in contemporary Greece Κάκπνο: Cambridge Papers in Modern Greek, 1: de Meyer, G. (1996). Muzikale identiteit: het crossover-debat in: Handboek populaire muziek-studies: du Gay, P., & Hall S. (eds.), (1996). Questions of cultural identity. London: Sage Publications. Harvey, L., Burrows, A. and Green, D., (1992). Total Student Experience: A First Report of the QHE National Survey of Staff and Students' Views of the Important Criteria of Quality. Birmingham, UCE, QHE. Ζolst-Warhaft, G., (2002). Politics and popular music in modern Greece Journal of Political and Military Sociology 30 (2): Leerssen, J. Th., (2006). Cultural dynamics: Inheritance and identity Humanities in the European Research Area Journal: Μπισλάο, Κ., (2002). Ειιεληθή Μνπζηθή. Ιζηνξηθά νξόζεκα. Αζήλα: Νεθέιε. Μπισλάο, Κ., (2005). Μνπζηθά ζέκαηα θαη πνξηξέηα. Αζήλα: Κέδξνο. Νάδνπ, Π. (2005). «Ζ έλλνηα ηνπ Άιινπ ζην έξγν ηεο Μηκίθαο Κξαλάθε Φηιέιιελεο: 24 γξάκκαηα κηαο Οδύζζεηαο» ζην: E. Close, M. Tsianikas and G. Frazis (eds.) Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University April 2003, Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide: OCW, (2007). Het Hoogste Goed, Strategische agenda voor het hoger onderwijs-, onderzoeken wetenschapsbeleid ζην: Papanikolaou, D., (2007). Singing Poets: Literature and Popular Music in France and Greece. London: Legenda. Protheroe, G., (1996). Greek music in the twentienth century: a European dimension. Κάκπνο: Cambridge Papers in Modern Greek, 4: Υαηδεδάθηο, Μ., (1949). Η δηάιεμε ηνπ Μάλνπ Χαηδεδάθη γηα ην ξεκπέηηθν ζην: 10

11 Universitaire commissie Onderwijs, Werkgroep Studiesucces, (2009). Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam ζην: A4298A855A7B0C17 Weedon, Ch., (2004). Identity and Culture: Narratives of Difference and Belonging. Oxford: Oxford University Press. 11

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα