Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ."

Transcript

1 Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ πήγαηκε ζπμιείμ αιιά δμύιεοε ζ έκα ενγμζηάζημ μεηάιιςκ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ. Ε δμοιεηά δεκ ήηακ θαζόιμο εοπάνηζηε. Ιαδί ηεξ δμύιεοακ θαη άιιεξ μηθμγέκεηεξ. Τμ αθεκηηθό ημοξ ήηακ πμιύ ζθιενό. Τμκ έιεγακ Ακηόκημ Ιπαιάκηα. Ιηα μένα απμθάζηζακ όιεξ μη μηθμγέκεηεξ θαη ηεξ Άηκηα κα θύγμοκ μαθνηά. Όμςξ μη μηθμγέκεηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Άηκηαξ έθογακ πςνίξ αοηή ιίγμ πημ κςνίξ απ όηη είπακ θακμκίζεη. Όηακ πήγε κα ημοξ βνεη είδε όηη έιεηπακ θαη μέζα ηεξ έκηςζε πνμδμμέκε. Τμ βνάδο ημ αθεκηηθό ημοξ ημ θαηάιαβε όηη ημ έζθαζακ. Τμ επόμεκμ πνςί ημ αθεκηηθό ηεξ ηεκ είδε κα ημ ζθάεη με μηα θμπέια πμο ηεκ έιεγακ Ζόιε Σμηνκώθ. Ιπήθακ ζ έκα αενμπιάκμ πμο πήγαηκε ζηεκ Αγγιία. Τμ αθεκηηθό ηεκ αθμιμύζεζε όμςξ πμηέ δεκ ηεξ βνήθε. Ε Άηκηα θαη ε Ζόιε πήγακ ζημ ζπίηη ηεξ δεύηενεξ θαη έμεηκακ εθεί. Ιεηά από πνόκηα μη γμκείξ ηεξ Άηκηα ηε βνήθακ θαη είπακ πςξ όια αοηά ηα πνόκηα έραπκακ κα ηεκ βνμοκ θαη πςξ πμηέ δεκ ήζειακ κα ηεκ παναηήζμοκ. Ε Άηκηα ημοξ ζογπώνεζε θαη έδεζακ ζ έκα ζπίηη ζηεκ Αγγιία εοηοπηζμέκμη, εθείκε πήγε ζπμιείμ θαη μη γμκείξ ηεξ έπηαζακ μηα θακμκηθή δμοιεηά. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Έηζη ε Άηκηα θαη μη γμκείξ ηεξ έδεζακ εοηοπηζμέκμη θαη αγαπεμέκμη. Κίθε Τζώθμο- Γ ηάλε

2 Ε Θμύμπακ θαη ημ ζπμιείμ Ε Θμύμπακ δεη ζηε Θηβύε. Σηε Θηβύε γίκεηαη πόιεμμξ θαη, δοζηοπώξ, ε Θμύμπακ είκαη μπνμζηά ζε αοηόκ ημκ πόιεμμ θαη δεκ μπμνεί κα πάεη ζπμιείμ. Βέβαηα, μύηε θαη πνηκ μπμνμύζε γηαηί μη γμκείξ ηεξ δεκ ηεκ άθεκακ όζμ θη ακ ημ ήζειε. Τεκ έβαδακ κα θάκεη δμοιεηέξ ζημ ζπίηη εκώ εθείκμη έιεηπακ ζηηξ ενγαζίεξ ημοξ. Ε Θμύμπακ ιαπηανμύζε κα πάεη ζπμιείμ μηα μένα όπςξ όια ηα παηδηά. Ε Θμύμπακ δεκ λένεη θακ κα δηαβάδεη ημ όκμμα ηεξ ή κα ιέεη όηη είκαη 8 πνμκώκ. Έπεη θη έκακ αδειθό ημκ μπμίμ ημκ αθήκμοκ κα πεγαίκεη ζπμιείμ. Δειεύεη αοηόκ θαη όζα παηδηά πεγαίκμοκ ζπμιείμ θαη πμιιέξ θμνέξ παναθαιάεη ημκ Αιιάπ κα ηε βμεζήζεη κα πάεη θη αοηή. Έπεη θάκεη πμιιέξ ζοζίεξ γηα κα θαηαθένεη κα πάεη ζπμιείμ αιιά ηίπμηα! Θα πνμζπαζήζεη κα πάεη ζε κοπηενηκό όηακ μη γμκείξ ηεξ ζα θμημμύκηαη. Θα θάκεη ό,ηη μπμνεί γηα κα πάεη ζπμιείμ θαη ειπίδεη όηη θάπμηα μένα ζα ηα θαηαθένεη όπςξ μ αδειθόξ ηεξ. Ιανηέηηα Τζαπνασιε Δ1

3 «Τμ όκεηνμ ηεξ Βάηα» Σε μία μηθνή πμιηηεία ηεξ Τακδακίαξ δμύζε έκα δεθάπνμκμ θμνηηζάθη ε Βάηα. Ε Βάηα είπε έκα μεγάιμ όκεηνμ, κα πάεη ζπμιείμ! Σηόπμξ ηεξ ήηακ κα γίκεη γηαηνόξ θαη κα βμεζάεη αοημύξ πμο ηεκ είπακ πναγμαηηθά ακάγθε. Γίπε δύμ μεγαιύηενα αδένθηα! Ηάζε μένα έβιεπε ηεκ μεγαιύηενε αδενθή ηεξ, ηε Θημύκηα ε μπμία πήγαηκε ζπμιείμ, θαη δήιεοε πμιύ. Σηεκ πενημπή ημοξ οπήνπε μόκμ έκα μηθνό θηίνημ πμο πνεζημμπμημύηακ γηα ζπμιείμ. Ηάζε θμνά πμο ενπόηακ ε αδενθή ηεξ από ημ ζπμιείμ, ε μηθνή Βάηα ηεκ παναθαιμύζε κα ηεξ πεη ηη είπε μάζεη ζημ μάζεμα!!!τηξ θαζεμενηκέξ ε μηθνή Βάηα έμεκε ζημ ζπίηη θαη έθακε πμιιέξ δμοιεηέξ όπςξ : θαζάνηζμα, μαγείνεμα,πιύζημμ νμύπςκ, έβμζθε ηα πνόβαηα θαη έθακε δηάθμνεξ άιιεξ δμοιεηέξ. Σε έκα θμκηηκό πςνηό δμύζε έκα πημ ηοπενό θμνίηζη, ε Ιάνηα. Ε μηθμγέκεηά ηεξ ήηακ ε πημ θηςπή μηθμγέκεηα ηεξ πενημπήξ. Απμηειμύκηακ από 5 παηδηά θαη ηεκ μεηένα ημοξ. Ο παηέναξ είπε πεζάκεη ζημκ πόιεμμ πνηκ 5πνόκηα. Παν όι αοηά ε μηθνή Ιάνηα πνμζπαζμύζε κα μμνθςζεί γηα κα πναγμαημπμηήζεη έκα μεγάιμ ηεξ όκεηνμ. Κα γίκεη δαζθάια. Γίπε θαηαθένεη κα πεγαίκεη 2 ώνεξ ηεκ εμένα ζε έκα μηθνό θηίνημ όπμο μηθεημζειώξ έθακε μάζεμα ζηα θμνηηζάθηα ηεξ πενημπήξ. Τα πνόκηα πενκμύζακ θαη ηα θμνηηζάθηα μεγάιςζακ. Ε Βάηα έθακε μηα μεγάιε εοηοπηζμέκε μηθμγέκεηα πμο δμύζε δύζθμιεξ θαηαζηάζεηξ αιιά πάκηα έμεκε αγαπεμέκε. Ακηηζέηςξ, ε Ιάνηα έγηκε μηα επηηοπεμέκε θοζηθόξ πμο βναβεύηεθε με πμιιά βναβεία γηα ηηξ εθεονέζεηξ ηεξ. Ηάηηα Χνηζημπμύιμο-Ση2

4 In those times When my great-grandmother was about my age, she used to work with her mother in the fields near their village somewhere in central Greece. She also did a lot of housework. Her chores included washing the dishes, cleaning the house, feeding the hens. She didn t have the money or the time to go to school so she lived a life without any education. She wasn t able to read a book or a newspaper. She couldn t write a note or a letter to a friend. In those times there was no TV while few people had a radio at home so it was so difficult for those people who couldn t read or write to learn the news of the world. That s why my great-grandmother wanted her children to have a good education in their life and she worked really hard to make that happen! Adrianna Skorda 5 th Grade

5 Maua and Sophie In Africa most people are poor. One of them is a 15-year-old girl, Maua who lives in a little village. Her dream is to become a teacher when she grows up. Unfortunately, Maua has to work hard so that she can survive. So, she can t possibly go to school every day. She also has to get married soon. Her father believes that the goats he will get from the groom in exchange will help him and his big family to survive for quite some time. Maua has a younger sister whose name is Sophie. Maua thinks that Sophie is a very lucky girl, that she is actually luckier than herself. Sophie is 8 years old, she goes to school and she has the opportunity to become a doctor when she grows up. Stella Chouzouri 5 th Grade

6 The School Dream Many years ago a pretty baby girl was born in Africa. When she became 5 years old, her dad died. She stayed with her mum in their tent for many years. One day the little girl found a book in the rubbish. She didn t know how to read so she just looked at the pictures. From that moment on she kept asking her mother to let her go to school but her mother didn t have much money. For that girl school was only a nice dream that she couldn t fulfill. When she became 22 years old, she died of AIDS. Nick Orfanidis 5 th Grade

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter! Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!. DIALOGUE WITH FATHER LAMBROS. An important lesson that we learn in the Church is that we exist always in relation to other people. We exist in

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario Interviewee: Gus Pezoulas Interviewer: Demetrios Liakakos Date of interview: 1977-08-01 Location of interview: Ottawa Ontario Transcriber: Constantina Vassalou Description: Gus Pezoulas (Greek native Canadian

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

N E P S I S APRIL NEPSIS A MEMBER IN GOOD STANDING. Parish Council. VISIT THE PARISH WEBSITE stsophias.org

N E P S I S APRIL NEPSIS A MEMBER IN GOOD STANDING. Parish Council. VISIT THE PARISH WEBSITE stsophias.org Spiritual watchfulness and alertness. Watch, therefore, for you do not know what hour your Lord is coming (Matthew 24:42) S a i n t S o p h i a s G r e e k O r t h o d o x C h u r c h 3 2 5 W a r i n g

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ANDROMAHI S JOURNAL. Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson

ANDROMAHI S JOURNAL. Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson ANDROMAHI S JOURNAL Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson TRANSLATOR S BACKGROUND John Espinosa grew up in Lowell, Massachusetts where he was raised by his Greek mother and grandmother

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσάτσος: «Για µένα Ελλάδα είναι ο Παράδεισος»

Βασίλης Τσάτσος: «Για µένα Ελλάδα είναι ο Παράδεισος» Βασίλης Τσάτσος: «Για µένα Ελλάδα είναι ο Παράδεισος» Πώς ήταν ως παιδί να µοιράζετε το χρόνο σας µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών; Η παιδική µου ηλικία ήταν υπέροχη. Με ανέθρεψαν δύο φανταστικοί,

Διαβάστε περισσότερα