Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey"

Transcript

1 Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Γεηα ζαο, Δίκαη ε Ηιέθηξα από ηελ Διιάδα θαη είκαη πνιύ ζηελνρσξεκέλε γηαηί είρα έλα αηύρεκα κε ην πνδήιαηό κνπ θαη πξέπεη λα κείλσ ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη. Ση θξίκα πνπ έξρνληαη νη θίινη κνπ θαη δελ κπνξώ λα ηνπο μελαγήζσ ζηελ Διιάδα. Α ηη είλαη απηό. Έλα δέκα από ηνπο θίινπο κνπ. Hello, I m Electra from Greece and I m very sad because I had an accident with my bike and I have to stay in a wheelchair. What a shame my friends are coming and I can t guide them around Greece. Oh, what s this? A parcel from my friends! Πσ πσ έλαο ραξηαεηόο! Σν έζηεηιαλ γηα λα κε παξεγνξήζνπλ. Γηα λα ηνλ δσ θαιύηεξα Wow! A kite! They sent it to console me. Let me have a better look.

2 Ωρ, σρ πεηάεη. Με πήξε καδί ηνπ. Πεηάσ!...πεηάσ..Δίλαη ππέξνρα Να. λα βιέπσ ην ζρνιείν κνπ. Θεέ κνπ ηη όκνξθν είλαη. Α εδώ είλαη ε απιή πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ζην δηάιεηκκα. Λίγα κέηξα από ην ζρνιείν είλαη ε παηδηθή ραξά ηνπ ρσξηνύ. Wow! It s flying! It took me with it. I m flying! I m flying!... It s wonderful! Look! There is my school! God! How beautiful it is! Oh! Here is the schoolyard where kids play during the break!

3 Ζώα - Animals Κνίηα πόζα δώα θαίλνληαη από εδώ πάλσ. Μπνξώ λα ζαο πσ πάξα πνιιά γη απηά. ρεδόλ όινη έρνπκε ζην ζπίηη καο έλα ζθύιν. Δίλαη ν θαιύηεξνο θίινο καο. Η Αγγειηθνύια ην ζθύιν ηεο ηνλ θσλάδεη Σδόπ. Μνπ εθκπζηεξεύηεθε όηη είλαη ελόο έηνπο θαη παίδνπλ πάληα καδί. Άιιν έλα δών πνπ δε ιείπεη από θαλέλα ζπίηη θαη από θαλέλα δξόκν είλαη ε γάηα. Ο Ρνλάιλην κνπ είπε όηη ηνπ αξέζεη πνπ θάλεη κηληάνπ. Η δηθή ηνπ γάηα είλαη άζπξε θαη καύξε, έρεη γελλήζεη κηθξά γαηάθηα θαη είλαη αξθεηά ηξηρσηή. Άιιν θαηνηθίδην δών είλαη ην θνπλέιη. Δίλαη κηθξό ζειαζηηθό κε καθξηά απηηά πνπ ηξώεη ρόξηα θαη θαξόηα. Αξθεηνί από ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο καο αζρνινύληαη κε ηελ θηελνηξνθία. Σν πξόβαην παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζ'απηόλ ηνλ ηνκέα.. Αλήθεη ζηα κεξπθαζηηθά δειαδή ζηα δώα πνπ αλακαζνύλ ηελ ηξνθή ηνπο. Σν θαηζίθη θαη ε αγειάδα είλαη δύν αθόκα ζειαζηηθά γαιαθηνθόξα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε θηελνηξνθία καο. ηελ πεξηνρή καο μέξεηε ππάξρεη θαη ην εξγνζηάζην ηεο Ννπλνύ, ελόο από ηα κεγαιύηεξα δηαθίλεζεο γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα. Σν γνπξνύλη είλαη έλα δών πνπ ηα παιηόηεξα ρξόληα δελ έιεηπε από θαλέλα ζπίηη. Ήηαλ ην δών πνπ έζθαδε ε νηθνγέλεηα ηελ πξσηνρξνληά, όπσο γίλεηαη ηώξα κε ηε γαινπνύια. Η θόηα έθαλε η' αβγό ή ην αβγό ηελ θόηα;

4 Πάλησο ζην ρσξηό καο δελ ππάξρεη ζπίηη ρσξίο θνηέηζη. Η γαινπνύια είλαη έλα κεγάιν πνπιί κε ςειό θόθθηλν ιαηκό θαη καύξα, άζπξα ή θόθθηλα θηεξά. Σξώκε ην θξέαο ηεο πνπ κνηάδεη κε ην θξέαο ηνπ θνηόπνπινπ. ηελ πεξηνρή καο ζα δείηε αθόκα πάπηεο θαη ρήλεο θαη ζίγνπξα ζα ζπλαληήζεηε πεξηζηέξηα. Σν μέξεηε όηη ην πεξηζηέξη έρεη κόλν έλα ηαίξη γηα νιόθιεξε ηε δσή ηνπ; Δρζξνί ησλ πεξηζζόηεξσλ από ηα παξαπάλσ δώα είλαη ην θνπλάβη, ε λπθίηζα θαη ε αιεπνύ πνπ ηα ζπλαληάο θη απηά ζηα κέξε καο. Look how many animals I can see from up here! I can tell you a lot about them. Almost all of us have got a dog in our house. It s our best friend. Little Angeliki calls her dog Joy. She told me he is one year old and they always play together. Another animal we find in every house and every street is the cat. Ronaldo told me he likes it that they miaow. His own cat is black and white, she has given birth to small kittens and she is quite furry. Another pet is the rabbit. It s a small mammal with long ears that eats grass and carrots. Many of the inhabitants in our area raise livestock for a living. The sheep plays a very important part in that sector. The goat and the cow also are two more milk-producing mammals that take part in our cattlebreeding. In our area there is also the NUNU factory, one of the biggest milk and dairy produce trading factories in Greece. The pig is an animal you could find in every house in the old days. The family used to kill and eat it on New Year s Day, just like we do now with the turkey. Did the hen make the egg or did the egg make the hen? In our village there is no house without a hencoop. On the other hand the turkey is a big bird with a long red neck and white or red wings. We eat its meat that tastes like chicken meat. In our area you will also see ducks, and geese and pigeons, too. Did you know that pigeons have only got one match for their whole lives? Enemies of most of the animals above are ferrets, weasels and foxes, which you can also find in our area.

5 Από εδώ πάλσ θαίλεηαη όιν ην ρσξηό κνπ. Ξέξεηε όηη νη θάηνηθνη ησλ Λνπζηθώλ πξνέξρνληαη από ηα νξεηλά ηεο Αραΐαο; You can see my whole village from up here. Did you know that the residents of Lousika emanate from the mountains of Achaia? Λνπζηθά θαη νη Αξραίνη Λνπζνί - Lousika and Ancient Lousi Αξραία πόιε ηεο Αξθαδίαο, ρηηζκέλε ζηελ πεδηάδα ησλ νπδελώλ, ζηελ πεξηνρή Κιεηηνξίαο, όπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην ρσξηό Λνπζνί. Ήηαλ κέινο ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο θαη είρε ην δηθαίσκα λα θόβεη λνκίζκαηα. Σν 220 π Υ ιεειαηήζεθε από ην ιαό ηεο Αηησιηθήο πκπνιηηείαο. Ήηαλ νλνκαζηή γηα ηνλ πεξίθεκν λαό ηεο πνπ ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηελ «Ηκεξεζία Άξηεκε». Σν 1898 ε Απζηξηαθή ρνιή ηεο Αζήλαο έθαλε αλαζθαθέο ζην ρώξν ηνπ ηεξνύ ηεο Αξηέκηδνο, όπνπ βξήθε επηγξαθέο, αγάικαηα, πήιηλα εηδώιηα, θνζκήκαηα θ. α. ήκεξα όι απηά ηα επξήκαηα βξίζθνληαη ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αζελώλ. This city of ancient Arcadia was built in the plain of Soudena, in the region of Clitoria, where today the village of Lousi is situated. It was a member of the Achaian Union and it had the right to issue its own currency. In 220 B C it was destroyed by enemies from the Etolic Union. It was famous for its eminent temple that was dedicated to the "Imerisia Artemis". In 1898 the Austrian Faculty of Athens made excavations at the site of the temple of Artemis, where signs, statues, clay figurines and jewels were discovered. Today all these findings are kept in the Archaeological Museum of Athens. ηγά ηώξα ζηγά πεξλάκε πάλσ από ην ζπίηη κνπ. Να θαη ε κακά κνπ. Μακά κακά. Κνίηα κε είκαη πάλσ ζην ραξηαεηό. Με θνβάζαη είλαη καγηθόο θαη δελ θηλδπλεύσ. Now we are slowly passing by my house. There is my mum! Mum! Mum! Look at me! I m on a kite! Don t be afraid! It s magic and I m not in danger.

6 -Ση καγεηξεύεηο κακά; What are you cooking, mum? Μαγείρεμα - Cooking Σδαηδίθη Έλα δξνζεξό θαη θξεκώδεο νξεθηηθό κε βάζε ην γηανύξηη θαη κε άξσκα από ην ζθόξδν πνπ πεξηέρεη. Δίλαη ε ηέιεηα παξέα ζηα ςεκέλα ζηε ζράξα θξέαηα θαη ηα ιαραληθά. πλδπάδεηαη εθπιεθηηθά κε πίηεο θαη ζνπβιάθηα. Tzatziki Cool and creamy, this tangy cucumber dip flavored with garlic is the perfect compliment to grilled meats and vegetables. It's served on the side with warm pita bread triangles for dipping, and is also used as a condiment for souvlaki. Υξόλνο πξνεηνηκαζίαο: 20 ιεπηά Preparation Time: 20 minutes Τιηθά: 3 θνπηαιηέο ειαηόιαδν 1 θνπηαιηά μύδη 2 ζθειίδηα ζθόξδν ιεησκέλν ½ θνπηαιηά αιάηη 1/4 θνπηαιηά πηπέξη 1 θνύπα ζηξαγγηζηό γηανύξηη 2 αγγνπξάθηα ςηινθνκκέλα 1 θνπηαιηά άλεζν ςηινθνκκέλν Ingredients: 3 tbsp. olive oil 1 tbsp. vinegar 2 cloves garlic, minced finely 1/2 tsp. salt 1/4 tsp. white pepper 1 cup greek yogurt, strained 1 cup sour cream 2 cucumbers, peeled, seeded and diced 1 tsp. chopped fresh dill

7 Πξνεηνηκαζία: πλδπάζηε ην ειαηόιαδν, ην μίδη, ην ζθόξδν, ην αιάηη, θαη ην πηπέξη ζε έλα θύπειιν. Αλαθαηέςηε θαιά. Πξνζζέζηε ην γηανύξηη ην αγγνύξη θαη ην θξέζθν άλεζν. Αθήζηε ην ζην ςπγείν 2 σξίηζεο κέρξη λα δέζεη. Preparation: Combine olive oil, vinegar, garlic, salt, and pepper in a bowl. Mix until well combined. Using a whisk, blend the yogurt with the sour cream. Add the olive oil mixture to the yogurt mixture and mix well. Finally, add the cucumber and chopped fresh dill. Chill for at least two hours before serving. - Ση άιιν θαγεηό λα θεξάζνπκε ηνπο θίινπο κνπ όηαλ κε επηζθεθζνύλ; - What else can we treat my friends when they come to Greece? Έλα άιιν παξαδνζηαθό θαη πνιύ λόζηηκν θαγεηό είλαη ν κνπζαθάο. Να ε ζπληαγή! - Another traditional and delicious food is moussaka. Here is the recipe: Μνπζαθάο πζηαηηθά 1 θηιό κειηηδάλεο 1 θηιό παηάηεο 125 γξ. θεθαινηύξη ηξηκκέλν αιάηη, πηπέξη, δάραξε ½ κάηζν κατληαλό ςηινθνκκέλν ΓΔΜΙΗ ΚΙΜΑ 1 θηιό θηκά 350 γξ. ληνκάηεο ςηινθνκκέλεο 1-2 θ.ζ. ληνκαηνπειηέ 125 γξ. ξεηζίλα 2 θξεκκύδηα ςηινθνκκέλα 75 γξ. ιάδη 1 θύβν βνδηλό 4 αζπξάδηα αβγνύ 1 πξέδα θνθθηλνπίπεξν, καύξν πηπέξη, αιάηη 2-4 ζθειίδεο ζθόξδν αξώκαηα: 1 θ.ζ. κατληαλό, 1 θ.ζ. δπόζκν ςηινθνκκέλν κπαραξηθά: 2 πξέδεο ξίγαλε, 1 πξέδα γαξύθαιιν, 1 πξέδα θαλέιια, 1 πξέδα θόιηαλδξν, ½ θύιιν δάθλεο 4 δόζεηο κπεζακέι (κε ηνπο 4 θξόθνπο ηνπ αβγνύ)

8 In order to cook the traditional Greek moussaka you need: 2-3 medium eggplants, sliced 1 lb and 2 oz lean ground beef 2-3 medium tomatoes cubed 1 cup olive oil 2 medium onions, chopped 1 garlic clove 1 bay leaf 1 cup grated cheese (Parmesan is preferred) 2 cups béchamel sauce Salt and pepper Οδεγίεο 1. Κόβεηε ηηο κειηηδάλεο ζε καθξόζηελεο θέηεο πάρνπο 1 εθ. πεξίπνπ. Σηο αιαηίδεηε, ηηο αθήλεηε ζην αιάηη γηα 30\', ηηο πιέλεηε, ηηο ζηξαγγίδεηε θαη ηηο ζθνππίδεηε θαιά. 2. Κόβεηε ίδηα θαη ηηο παηάηεο θαη ηα ηεγαλίδεηε κέζα ζε κπόιηθν θαπηό ιάδη. Σα ζηξαγγίδεηε θαιά ζε ζνπξσηήξη θαη ραξηί θνπδίλαο. 3. ε θαηζαξόια βάδεηε ην ιάδη λα δεζηαζεί θαη ηζηγαξίδεηε ειαθξά ην θξεκκύδη θαη ηνλ θηκά. βήλεηε κε ην θξαζί θαη ην δσκό. Πξνζζέηεηε ηα κπαραξηθά, ιίγν λεξό θαη βξάδεηε ηνλ θηκά γηα 45'. 4. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηεηε ηε ληνκάηα, ην ληνκαηνπνιηό, ην ζθόξδν, ηα αξώκαηα θαη ην αιάηη θαη ηα αθήλεηε λα βξάζνπλ κέρξη λα δέζεη ε ζάιηζα. 5. Αθνύ ριηάλεη ξίρλεηε ηα αζπξάδηα θαη αλαθαηεύεηε. 6. Φηηάρλεηε ηε κπεζακέι (πξνζνρή: ηνπο θξόθνπο ηνπο πξνζζέηνπκε αθνύ ριηάλεη ιίγν ε ζάιηζα). 7. ε ηαςί ζηξώλνπκε ηηο παηάηεο, ηηο αιαηνπηπεξώλνπκε, ηηο παζπαιίδνπκε κε ην κηζό κατληαλό, ιίγε δάραξε θαη ην 1/3 από ην ηπξί. Σηο ζθεπάδνπκε κε ηνλ θηκά θαη κεηά ηηο κειηηδάλεο, όπνπ βάδνπκε μαλά από πάλσ ηα ίδηα. Απιώλνπκε ηε κπεζακέι, παζπαιίδνπκε κε ην ππόινηπν 8. ηπξί θαη ςήλνπκε ζε δπλαηό θνύξλν.

9 Instuctions In a pan, heat the olive oil and add the chopped onions. When lightly sautéed add the ground beef and cook for another 10 minutes. Then add the cubed tomatoes, the garlic, the bay leaf, salt and pepper. Keep cooking for about an hour. Meantime, allow the sliced eggplants to soak in salty water for about an hour. Then drain the slices and fry them in very hot oil. When done, drain the excess olive oil. If you want to make a diet-friendly version, bake the eggplant slices in the oven for 15 minutes at 392 F. In a large pan, place the first layer of eggplant slices then add the layer of ground beef you have just cooked. Pour the béchamel sauce on top and sprinkle the cheese. Put in the oven and bake at high temperature for about 5 minutes (until the béchamel turns golden). Serve while hot, ideally with a glass of Greek wine and share with a bunch of friends. The above recipe makes 6 servings. - Μακά κπνξείο λα κνπ κηιήζεηο θαη γηα ηα παξαδνζηαθά πξντόληα ηνπ ηόπνπ καο; - Mum, can you also tell me about the traditional products of our area? - Βεβαίσο θνξηηζάθη κνπ.. πνηνο έξζεη ζηελ νξεηλή Αρατα, ζηα Λνπζηθά, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα επηζθεθηεί ην Κηήκα όπνπ βξίζθεηαη ην νηλνπνηείν θαη ν ακπειώλαο. Δθεί παξάγεηαη ηνπηθό ειιεληθό θξαζί κε πνιιέο πνηθηιίεο. Μία από απηέο είλαη ν Ρνδίηεο κε εξπζξό ρξώκα. - Ωξαίν αθνύγεηαη απηό, αιιά λνκίδσ όηη ππάξρνπλ θη άιια ηνπηθά θξαζηά.. - Ναη, Ηιέθηξα κνπ. Η Μαπξνδάθλε είλαη έλα γιπθό θξαζί κε ζθνύξν θαθέ ρξώκα πνπ παξνπζηάδεη αξώκαηα από θαξακέια, ζνθνιάηα, ζηαθίδεο θαη δακάζθελα. Η Σεληνύξα αθόκα είλαη έλα παξαδνζηαθό εδύπνην πνπ ε πξνέιεπζή ηνπ αλάγεηαη πνιύ παιηά. Έρεη έληνλν άξσκα θαη ηελ πίλνπλ ζπλήζσο κεηά από έλα θαιό γεύκα σο ρσλεπηηθό ιηθέξ. Πεξηέρεη κέζα αξώκαηα από θαλέιια θαη γαξίθαιν. - Of course, my little girl! Whoever comes to mountainous Achaia, in Lousika, must definitely visit the Estate, where the winery and the vineyard are. Local Greek wine is produced there in a lot of varieties. One of them is a red wine called Roditis. - This sounds nice but I think there are other local wines, too.

10 - Yes, Electra dear. Mavrodaphne is a sweet wine of dark brown colour, with scents of caramel, chocolate, raisins and plums. Tentoura is yet another traditional liquor whose origin is very old. It s got an intense scent and people usually drink it after a good meal as a digestive liquor. It contains scents of cinnamon and clove. - Αρ, κακά! Μνπ έθηηαμεο ηε δηάζεζε θαη κε ηαμίδεςεο κε όιεο απηέο ηηο κπξσδηέο! Πείλαζα ιηγάθη όκσο ηώξα θαη ζα ήζεια λα κνπ κηιήζεηο θαη γηα ηα ππόινηπα πξντόληα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα γεπηεί όηαλ έξζεη ζηελ πεξηνρή καο. - Υσξίο ακθηβνιία ηα ληόπηα ηπξηά, όπσο ε θέηα θαη ε θνξκαέια Καιαβξύησλ είλαη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο. Παξαζθεπάδνληαη από πξόβεην γάια ζε κηθξά ή κεγαιύηεξα ηπξνθνκεία θαη δε ιείπνπλ από θαλέλα ειιεληθό ζπίηη. Κύξην αγξνηηθό πξντόλ ηεο πεξηνρήο είλαη θαη ην ειαηόιαδν. Δίλαη από ηα βαζηθά είδε πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη παξάγεηαη από ηνπο θαξπνύο ηεο ειηάο. Απνζεθεύεηαη ζε μύιηλα δνρεία. - Oh, mum, you ve made my day and taken me through all those different scents. However, I m a little hungry now and I d like you to talk to me about the rest of the products people can taste when they come to our area. - No doubt local cheese, such as feta and Kalavryta formaella, are of an excellent quality. They are produced of sheep milk in small or larger cheese dairies and you can find them in every Greek home. The main agricultural product of our area is olive oil. It s one of the basic elements of a healthy diet and is produced from the fruit of olive trees. It s stored in wooden containers.

11 ηηο παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο, ζεξβίξεηαη ην δπκσηό ςσκί, θηηαγκέλν από ληόπην ζηηάξη θαη ςεκέλν ζπρλά ζε μπιόθνπξλνπο, αιιά θαη απιέο γεύζεηο όπσο ηα απγά θαγηαλά κε ληόπηα ληνκάηα. In traditional taverns they serve bread made of local wheat and often baked in furnaces that burn wood. They also serve simple flavours, such as kayana eggs with local tomato. -Α!!! Κάηη κνπ κπξίδεη.. Ση έρεηο θηηάμεη εδώ; - Κόθνξα καθαξνλάδα! Θα ζνπ δώζσ λα δνθηκάζεηο! ηα νξεηλά ηεο Αραταο βξίζθεη θαλείο ληόπηα θξέαηα ( θαηζίθη, αξλί, κνζράξη, θνηόπνπιν), είηε ςεκέλα ζηα θάξβνπλα, είηε καγεηξεκέλα κε ηνπηθέο ζπληαγέο. Σν αξλάθη θαη ην θαηζηθάθη αθόκα ζηε γάζηξα ή ιαδνξίγαλε, ην θνπλέιη ζηηθάδν, ην κνζράξη, ε γίδα βξαζηή είλαη γεύζεηο πνπ κέλνπλ αμέραζηεο ζε όπνηνλ καο επηζθεθηεί. -Mmmm!! Something smells. What have you made here? - Rooster with spaghetti! Try it! On the mountains of Achaia one can find local meat (goat, lamb, veal, chicken) either grilled or cooked with local recipes. Lamb and goat in a special pan called gastra or with olive oil and oregano, rabbit stew, veal, boiled goat are all flavours that will remain unforgettable to anyone who visits us. - Να ζνπ πσ θαη θάηη αθόκα; Μηα θνξά πεξλνύζα από έλα ακπέιη θαη είρα δεη θάηη κηθξά κηθξά ζηαθπιάθηα πνπ είραλ όκσο μεξαζεί, λνκίδσ.. -Απηό πνπ είδεο ήηαλ ζηαθίδα, Ηιέθηξα κνπ. Παξάγεηαη άθζνλε ζηα ακπέιηα ηεο πεξηνρήο θαη ηε βάδνπλ λα ιηάδεηαη ζηα αιώληα. Αλάινγα κε ηελ επνρή πξνζθέξεηαη είηε μεξή, είηε ρισξή. Καη γηα ην ηέινο λα κελ παξαιείςσ λα ζνπ πσ γηα ηα πνιύ λόζηηκα ινπθνύκηα ηεο Αραταο, ηα νπνία παξάγνληαη ζε δηάθνξα ρξώκαηα θαη αθήλνπλ πηα πνιύ επράξηζηε θαη γιπθηά γεύζε.

12 - Let me tell you something else! Once I was passing by a vineyard and I saw some tiny grapes which had dried up, I think. -What you saw were raisins, Electra dear. They are produced in abundance in our area s vineyards and farmers let them sun-dry on their fields. Depending on the season it s offered either dry or fresh. And to sum up, I shouldn t leave out the delicious Achaian delights, which are produced in various colours and leave a very pleasant and sweet taste. - Αρ! Θέισ λα θάσ έλα. Θα κνπ δώζεηο; - Θα ζνπ βάισ λα θαο ην θαγεηό ζνπ πξώηα, λα πάξεηο δύλακε λα ζπλερίζεηο ην ηαμίδη ζνπ.. Να πξνζέρεηο εθεί ςειά πνπ πεηάο. -Δληάμεη κακά κνπ, κελ αλεζπρείο. Θέισ λα κάζσ θη άιια πξάγκαηα γηα ηελ πεξηνρή καο! - Oh! I want to eat one! Will you give me? - You ll eat your meal first to get strength and continue with your journey. Be careful when you fly up there! -OK, mum, don t worry! I want to know more things about our area! Να! λα! θαη ην Μπθελατθό Νεθξνηαθείν There! There! The Mycenaean cemetery ην Μπθελατθό Νεθξνηαθείν ζηα παιηαξαίηθα νη αξραηνιόγνη αλαθάιπςαλ Αξραίνπο ηάθνπο από ην 700 πρ αη. Οη άλζξσπνη κέζα έβαδαλ δίπια ζην λεθξό ηα αγαπεκέλα ηνπ αληηθείκελα (ηα θηεξίζκαηα). Βξέζεθαλ έλα ρξπζό πεξηδέξαην, μπξάθηα, ζθξαγηδόιηζνη, ράιθηλα καραίξηα, αγγεία θαη ακθνξείο. Βξέζεθαλ αθόκε επηγξαθέο, θεξακηθά θαη ιίζηλα εξγαιεία. Ο ρώξνο απηόο αθόκα δελ είλαη επηζθέςηκνο γηαηί νη αξραηνιόγνη δελ έρνπλ ηειεηώζεη ηηο εξγαζίεο ηνπο. In this cemetery in the area of Spaliareika archaelogists discovered ancient graves from 700 BC. A lot of ancient things were found there. A golden necklace, razors, stamps, bronze knives, pots and urns. Additionally signs, ceramics and tools made of stone were found. Unfortunately, there is no access to this place till today since archaeologists are still working. Only the pupils from our school have been there

13 Εξγαζίεο - Jobs Δδώ είλαη θαη ε δνπιεηά ηνπ κπακπά. Γνπιεύεη όπσο πάληα ηέηνηα ώξα. - Έ κπακπά θνίηα κε. Ναη εγώ είκαη ε Ηιέθηξα.Πεηάσ κπακπά, πεηάσ. Ξέξεηε ν κπακπάο κνπ είλαη αγξόηεο. Τπάξρνπλ πνιινί αγξόηεο ζηνλ ηόπν κνπ όπσο θαη βηνκεραληθνί εξγάηεο, θηελνηξόθνη θαη ππάιιεινη. - Μπακπά κπακπά είλαη δύζθνιε ε δνπιεηά ζνπ; - Κάζε δνπιεηά παηδί κνπ είλαη δύζθνιε γη απηό θαη πξέπεη λα ηελ αγαπάο. ηαλ ηελ αγαπάο γίλεηαη πνιύ επθνιόηεξε. Καιό ηαμίδη παηδί κνπ! - Δπραξηζηώ κπακπά! Now we are flying over my dad s work. There he is. He is working as he always does at this time of day. DAD, DAD look at me. Yes, it is me. Electra. Yes I m flying, dad, I m flying. You know, my dad is a farmer. There are a lot of farmers in my area as well as industrial workers, cattle-breeders and clerks. - Dad, is your job difficult? - Every job is hard and difficult unless you love it. Then it becomes much easier. Have a nice trip my child! - Thank you, dad!

14 Να θαη ε γιπθηά γηαγηά κνπ ε Πνιπμέλε. Η γηαγηά κνπ μέξεη θαη όια ηα έζηκα ηνπ ηόπνπ καο. Κξαηάεη κάιηζηα όιεο ηηο παξαδόζεηο. There is my sweet grandma, Polyxeni! My grandmother knows all the customs of our area. In fact, she keeps all the traditions. - Πεο καο γηαγηά γηα έλα γλσζηό έζηκν ηνπ ηόπνπ καο - Κνξηηζάθη κνπ, πξέπεη νπσζδήπνηε λα έξζεηο ην ηειεπηαίν άββαην ηνπ Απγνύζηνπ ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ γηα λα δηαζθεδάζεηο θαη λα ρνξέςεηο ζηε γηνξηή ηνπ θξαζηνύ. ε απηή ηε γηνξηή πξνζθέξνπκε θξαζί δηθήο καο παξαγσγήο, βξαζηό θξέαο θαη ηα γλσζηά ζε όινπο λόζηηκα ζνπβιάθηα. - Grandma, tell us about a well-known custom of our area! - My little girl, you must definitely come to the school s playground on the last Saturday of August to have fun and dance at the wine

15 festival. In this festival we offer wine from our own production, boiled meat and famous to everyone delicious souvlaki. Γηαγηά κνπ θαιή, σξαίν απηό ην έζηκν, όκσο έρσ αθνύζεη θαη γηα ην έζηκν ηνπ «γατδνπξόγακνπ». - Ηιέθηξα κνπ, ν «γατδνπξόγακνο» είλαη έλα παιηό έζηκν ηνπ ηόπνπ καο πνπ γηλόηαλ ηελ πεξίνδν ηνπ θαξλαβαιηνύ.. Γπν άληξεο ληύλνληαλ ν έλαο γακπξόο θαη ν άιινο λύθε. Έληπλαλ θαη δπν γατδνύξηα, ην έλα γακπξό βάδνληάο ηνπ γξαβάηα θαη παληειόλη, θαη ην άιιν ην έληπλαλ λύθε βάδνληάο ηνπ πέπιν θαη ινπινύδηα ζην ιαηκό. Έπεηηα ν γακπξόο θαη ε λύθε μεθηλνύζαλ ν θαζέλαο ηνπο ρσξηζηά από ην ρσξηό ηνπο πάλσ ζην γατδνύξη ηνπο κε ηξαγνύδηα θαη ραξέο. Αληάκσλαλ ζηελ εθθιεζία θαη πάληξεπαλ ηα γατδνύξηα. - My dear grandma, that s a nice custom but I ve also heard about the custom of donkey wedding. - - Electra dear, donkey wedding is an old custom of our area that took place during Carnival. Two men were dressed up, one as the groom, the other as the bride. They would also dress up two donkeys, the one as the groom dressing it with a tie and a pair of trousers, the other as the bride with a veil and flowers round its neck. Then, the bride and the groom would each start separately from their villages on their donkeys accompanied by songs and a lot of fun. They would meet at church and marry their donkeys.

16 - Ναη, αιιά θαη ζηνπο γάκνπο ησλ αλζξώπσλ δελ έρνπκε θάπνηα έζηκα; - Βέβαηα. Γηα παξάδεηγκα ηελ Πέκπηε πξηλ ηνλ γάκν(ε εκέξα ηνπ γάκνπ ζπλήζηδε λα είλαη ηελ Κπξηαθή) ηα αλύπαληξα θνξίηζηα έζηξσλαλ ην θξεβάηη ηεο λύθεο θαη ηνπ γακπξνύ θαη νη ζπγγελείο πεηνύζαλ πάλσ ζην θξεβάηη λνκίζκαηα. ην ηέινο πεηνύζαλ έλα κηθξό παηδί, αγόξη ε θνξίηζη, αλάινγα κε ην ηη γέλνο ζα ήζειαλ λα είλαη ν πξώηνο ηνπο απόγνλνο. Δπίζεο ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ε λύθε κε ηνπο ζπγγελείο πξνρσξνύζε αξγά ζηνπο δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ θαη όινη θακάξσλαλ ηα πξνηθηά ηεο. ην δξόκν γηλόηαλ έλα κηθξό παλεγύξη ραξάο θαη ζπγθίλεζεο. ηελ αξρή ηνπ γάκνπ ην ρνξό άλνηγαλ ε λύθε θαη ν γακπξόο θαη νη θαιεζκέλνη ηξαγνπδνύζαλ : ήκεξα ιάκπεη ν νπξαλόο ζήκεξα ιάκπεη ε κέξα, ζήκεξα ζηεθαλώλεηαη ν αεηόο ηελ πεξηζηέξα - Yes, but at people s weddings don t we have any customs, too? - Of course. For example, on Thursday before the wedding (Sunday used to be the wedding day) unmarried girls would make the bride and groom s bed and relatives would throw coins on it. At the end they used to throw a little child on the bed, boy or girl, depending on the sex they would like their first offspring to be. Also, on the wedding day the bride with her relatives would slowly march through the village streets so that everyone would admire her dowry. At the street there would be a festival of joy and emotion. At the beginning of the wedding the bride and groom would dance first and the guests would sing: Today the sky is shining today the day is shining, today an eagle is getting married to a dove - Μηα κέξα ηνπ Πάζρα είρα πεξάζεη απ ην ρσξηό καο θαη είρα παξαθνινπζήζεη ηνλ επηηάθην. Μπνξείο γηαγηά λα κνπ πεξηγξάςεηο ηη αθξηβώο γίλεηαη εθείλε ηελ εκέξα; - Σν Πάζρα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην βξάδπ ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο όινη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ, θξαηώληαο αλακκέλα θαλαξάθηα θαη

17 θεξηά, αθνινπζνύλ ηνλ επηηάθην πνπ πεξλάεη από θάζε γεηηνληά ηνπ ρσξηνύ. ιν ην πξνεγνύκελν βξάδπ νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπ ρσξηνύ, κε ινπινύδηα πνπ κάδεςαλ από ηνπο αγξνύο, ζηνιίδνπλ ηνλ επηηάθην. - One day at Easter I passed by our village and saw the Epitaph. Grandma, can you describe what exactly happens that day? - At Easter and more specifically on Holy Friday evening all the inhabitants of the village with lit lanterns and candles follow the Epitaph that passes by every neighbourhood of the village. All previous night women and men would decorate the Epitaph with flowers gathered from the fields. Αρ λα ηώξα θαίλεηαη όιν ην ρσξηό. Η εθθιεζία, ν θνύξλνο, ην Γεκαξρείν. Wow! Now I can see the whole village. The church, the bakery, the town hall. -Ση θαιά! Πεηάσ μαλά! Γξήγνξα ραξηαεηέ κνπ, πάκε πην ςειά λα ζνπ δείμσ θη άιια ζπνπδαία κέξε ηεο πεξηνρήο κνπ! -Ηιέθηξα θξαηήζνπ θαη θύγακε! -Πνηνο κηιεζε; -Δγσ εηκαη, ν ραξηαεηνο! Γελ ην μεξεηο όηη νινη νη ραξηαεηνη κηιαλε όηαλ πεηαλε ςεια; -How nice! I m flying again! Faster, kite! Let s go higher to show you other places of my region! -Electra, hold on and let s go! -Who spoke? -It is me the Kite. Don t you know that all the kites can speak when they fly high up? - Σειεηα! Σσξα ερσ παξεα! Αρ, ηη όκνξθε είλαη ε βόιηα ζηα θαηαπξάζηλα κέξε ηεο πεξηνρήο ησλ Λνπζηθώλ! Ση σξαίν πνπ είλαη

18 ην θειάεδηζκα ησλ πνπιηώλ θαη ε κπξσδηά ησλ ινπινπδηώλ! Α!!! Ση αθνύσ... ηξερνύκελν λεξό. Αρ, λα έλα πνηάκη. Ίζσο μεθνπξαζηώ θαη πηώ ιίγν λεξάθη. Δίλαη ν Πείξνο, ην κεγαιύηεξν πνηάκη ηεο Αραταο, πνπ ρύλεηαη ζηνλ Παηξατθό θόιπν. Να θαη έλαο πην κηθξόο πνηακόο, ν Παξαπείξνο. Ίζσο είλαη αδεξθάθηα κηαο θαη ηα νλόκαηά ηνπο δελ δηαθέξνπλ θαη πνιύ. Ο Παξαπείξνο ρύλεηαη ζηνλ Πείξν πνηακό θαη ηα νλόκαηά ηνπο έρεη «πάξεη» θαη ην θξάγκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε ζθνπό ηελ ύδξεπζε ηεο Πάηξαο. - That s perfect! Now I have company! How nice is the ride over the green meadows of the Lousika region! I love to hear the song of the birds and to smell the flowers! Oh!!! What do I hear Is it running water? Ah, a river. Perhaps I could drink some water and take a rest. You know, this is Piros the biggest river of Achaia. It flows into the Patras gulf. Look a little bit further, there is a smaller river, named Parapiros. Maybe the two rivers are brothers that is why they have similar names. Parapiros flows into the Piros river. There also is a dam there. It is built to supply Patras with water. - Ση βιέπσ Ηιέθηξα; Δίλαη ηόζν θνληά ε ζάιαζζα ζηα Λνπζηθά; Καη ηη είλαη απηέο νη ηέζζεξηο ιεπθέο ηξηγσληθέο θσιίηζεο πνπ βιέπσ πην πέξα; Μπξκεγθάθηα είλαη απηά πνπ πεξπαηάλε από ηε κηα ζηελ άιιε; -Καιέ κνπ ραξηαεηέ, απηά είλαη ηα «πόδηα» ηεο γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ πνπ ελώλεη ηε βόξεηα κε ηε λόηηα Διιάδα θαη ηα «κπξκεγθάθηα» πνπ ιεο είλαη απηνθίλεηα πνπ ηε δηαζρίδνπλ. Πξνρώξα όκσο γηαηί κνπ θαίλεηαη πσο ραιάεη ν θαηξόο -Oh, what do we have here? Is the sea so close to Lousika? And what are these four white triangle little nests I see further down? Are they little ants walking from one side to the other? -My dear kite, these are the legs of the Rio- Antirrio bridge that connects northern and southern Greece and the little ants are cars crossing it. But let s move on because it seems to me the weather is getting worse. Μελ αλεζπρείο, δελ πξόθεηηαη λα βξαρνύκε! Βιέπσ εθεί θάησ θάηη ηεξάζηηεο πξάζηλεο νκπξέιεο

19 -Γελ είλαη νκπξέιεο, θίιε κνπ, είλαη ην παλέκνξθν δάζνο ηεο ηξνθπιηάο πνπ ηα πεύθα ηνπ έρνπλ πξάγκαηη ζρήκα νκπξέιαο Δίλαη έλα από ηα κνλάδηθά δάζε θνπθνπλαξηάο ζηνλ θόζκν θαη πξνζηαηεύεηαη από ηε ζπλζήθε Ramsar. Δθεί ζηελ παξαιία ηεο κπνξεί λα δεηο θαη θακία ζαιάζζηα ρειώλα θαξέηα θαξέηα λα γελλάεη ηα απγά ηεο. -Don t worry, we are not going to get wet. I see some huge green umbrellas down there. -They are not umbrellas, my friend. It s the beautiful Strofylia forest whose pine trees are indeed shaped like umbrellas. It s one of the few pine forests in the world protected by the Ramsar treaty. Over there at the beach next to the forest you may even see a carretta-carretta laying its eggs. Φπζάεη μαλά όκσο Φπζάεη πξνο ηα βνπλά Δπθαηξία λα ζνπ δείμσ ην Υεικό θαη ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν πνπ βξίζθεηαη εθεί. Δίλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ηεο Διιάδαο θαη είλαη θνληά ζηελ ηζηνξηθή πόιε ησλ Καιαβξύησλ! -Μπξξξ θξπώλσ Ηιέθηξα θαη έρσ αξρίζεη λα θνπξάδνκαη. Γε θεύγνπκε ζηγά ζηγά; -ρη πξηλ ζνπ δείμσ ην «πήιαην ησλ Ληκλώλ».Δίλαη έλα ζπήιαην κνλαδηθό ζην είδνο ηνπ ζηνλ θόζκν γηαηί έρεη ζην εζσηεξηθό ηνπ ιίκλεο ζε ηξεηο νξόθνπο. Μελ γθξηληάδεηο, ζνπ έρσ κηα έθπιεμε -Έθπιεμε; -Βιέπεηο εθείλεο ηηο ξάγεο δίπια ζην πνηάκη? Δίλαη ν «νδνλησηόο ζηδεξόδξνκνο»,έλα παξαδνζηαθό ηξελάθη πνπ ιεηηνύξγεζε πξώηε θνξά ην Πεξλάεη δίπια ζην θαξάγγη ηνπ Βνπξαηθνύ, δηαζρίδεη βνπλά, γέθπξεο, ζήξαγγεο θαη αλαθαιύπηεηο πξαγκαηηθά έλα ηνπίν απίζηεπηεο νκνξθηάο Θα ηαμηδέςνπκε κ απηό ζρεδόλ κέρξη ηελ Πάηξα γηα λα μεθνπξαζηείο! The wind is blowing, though. It s blowing towards the mountains. It s a chance to show you Helmos and its ski centre. It s one of the biggest in Greece and it s near the historic town of Kalavryta! - Brrr, Electra, I m cold and I m starting to feel tired. Why don t we leave?

20 - Not before I show you the Cave of the Lakes. It s a unique cave of its kind in the whole world because inside it there are lakes in three different height levels. Don t grumble! I ve got a surprise for you. - A surprise? - Do you see these rails next to the river? It s the rack railway, a traditional little train that first operated in It s running along the Vouraikos gorge, it crosses mountains, bridges, tunnels and you can really discover a landscape of unbelievable beauty. We will travel by it almost until Patras so that you can have a rest. - The wind is blowing, though. It s blowing towards the mountains. It s a chance to show you Helmos and its ski centre. It s one of the biggest in Greece and it s near the historic town of Kalavryta! - Brrr, Electra, I m cold and I m starting to feel tired. Why don t we leave? - Not before I show you the Cave of the Lakes. It s a unique cave of its kind in the whole world because inside it there are lakes in three different height levels. Don t grumble! I ve got a surprise for you. - A surprise? - Do you see these rails next to the river? It s the rack railway, a traditional little train that first operated in It s running along the Vouraikos gorge, it crosses mountains, bridges, tunnels and you can really discover a landscape of unbelievable beauty. We will travel by it almost until Patras so that you can have a rest. -Ηιέθηξα κνπ κε θάλεηο πνιύ επηπρηζκέλν Θα πάξσ δπλάκεηο θαη. Οππο!!! Να καζηε ζηελ ΠΑΣΡΑ!!! Μεγάιε πόιε θαη όκνξθε θαίλεηαη Αρ λα.. κπνξώ λα δηαθξίλσ ην λνζνθνκείν, ην παλεπηζηήκην, ην ιηκάλη. αιιά ηί είλαη εθείλν ην εληππσζηαθό θηίξην κε ηηο κπιε θνξπθέο? -Δίλαη ν Άγηνο Αληξέαο, ν πξνζηάηεο ηεο πόιεο καο θαη ε κεγαιύηεξε εθθιεζία ησλ Βαιθαλίσλ. Βιέπεηο ιίγν παξαπάλσ? Δίλαη ην Αξραίν Ωδείν, έλαο ρώξνο κεγάιεο αξραηνινγηθήο αμίαο όπνπ ζήκεξα γίλνληαη ζπλαπιίεο, παξαζηάζεηο θαη δηάθνξεο άιιεο εθδειώζεηο -Dear Electra, you make me very happy. I will gather my strength and Oooops! There we are in Patras!!! Big city and looks beautiful Oh, there, I can make out the hospital, the university, the port, but what s that impressive building with the blue tops?

21 -It s St Andrew, protector of our city and the biggest church in the Balkans. Can you see a little further up? It s the Ancient Odeon, a site of great archaeological value where concerts, performances and other events take place. Αιιά ηη αθνύσ? Μνπζηθή? Πάκε γξήγνξα, αξρίδεη ε κεγάιε θαξλαβαιηθή παξέιαζε, ην ζπνπδαηόηεξν γεγνλόο ηεο ρξνληάο γηα ηελ Πάηξα! Παξειαύλνπλ θαη νη θίινη κνπ από ηα Λνπζηθά! Ση θξίκα πνπ εγώ δελ κπνξώ Να λα, μεθίλεζαλ ηα άξκαηα!!! Α!!! Κνηηάηε Να, λα, βιέπσ κηα θνπέια ληπκέλε λύθε ζην ιηκάλη ηεο Πάηξαο. Μαδί ηεο είλαη θαη πνιινί Παηξηλνί. Α! Δίλαη ε Γηαλλνύια Κνπινπξνύ. Η Κνπινπξνύ πηζηεύεη ιαλζαζκέλα όηη ν λαύαξρνο Γνπίιζνλ έξρεηαη λα ηελ παληξεπηεί. Γύξσ ηεο ν θόζκνο μεθαληώλεη θαη δηαζθεδάδεη κε ηα θακώκαηά ηεο. But what do I hear? Music? Let s go fast! The great Carnival Parade is beginning, the most important event of the year for Patras! My friends from Lousika are taking part, too! What a pity I can t! There, there, the floats have begun! Wow! I see a girl dressed like a bride in Patras port! A lot of people are with her. Ahhh it s Giannoula Koulourou. Koulourou falsely believes that Admiral Wilson is coming to marry her. A lot of people around her have fun and enjoy themselves with her doings. Α!!! Κάηη κνπ κπξίδεη, ηη λα είλαη απηό; Μπξίδεη θξέαο ςεκέλν ζηα θάξβνπλα. Πόζν ιηγνπξεύνκαη έλα ζνπβιάθη!!! Μάιινλ ζα είλαη ην έζηκν ηεο Σζηθλνπέκπηεο, έλα έζηκν ηνπ παηξηλνύ θαξλαβαιηνύ. ινο ν θόζκνο ηελ πξνηειεπηαία Πέκπηε ηνπ θαξλαβαιηνύ ςήλεη θξέαο από ην πξσί σο ην βξάδπ, δηαζθεδάδεη θαη ρνξεύεη ζηνπο δξόκνπο. Mmmm! Something smells, what would that be? It smells like grilled meat. How I crave for a souvlaki! It must be the custom of Tsiknopempti, a custom of Patras Carnival. On the second Thursday before Carnival all

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ.8035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΔÚ ÌËÓË Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ apple ÚÔ ÛȈÙÒÓ Ú Ù Ó Ú Ê : ÎÏ ˆÓ 86 ÂÙÚÔ appleôïë 13231 Ú. Ê ÏÏÔ 14 ñ πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ - ÂappleÙ Ì ÚÈÔ 2009 Πρόσκληση προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Revision lesson 1 (1-10) a/an, personal pronouns, the verb BE 2-5. Revision lesson 2 (11-20) this/that, the verb BE, numbers

Revision lesson 1 (1-10) a/an, personal pronouns, the verb BE 2-5. Revision lesson 2 (11-20) this/that, the verb BE, numbers Contents Super Friends 1 TEACHER S Supplementary Revision Booklet Lessons Corresponding to Coursebook Grammar Pages lessons: Revision lesson 1 (1-10) a/an, personal pronouns, the verb BE 2-5 Revision lesson

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τρουφάκια λευκής σοκολάτας με μανταρίνι-white Chocolate Mandarin Truffles, by Akis and akispetretzikis.com!

Τρουφάκια λευκής σοκολάτας με μανταρίνι-white Chocolate Mandarin Truffles, by Akis and akispetretzikis.com! Τρουφάκια λευκής σοκολάτας με μανταρίνι-white Chocolate Mandarin Truffles, by Akis and akispetretzikis.com! Συστατικά 80 γρ βούτυρο 3 κ.σ. κρέμα γάλακτος ξύσμα από 2-3 μανταρίνια Χίου Πορτοκαλί χρώμα ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ν. 1, και ΤΣΑΜΠΛΗΣ Ι. 1 1 3 Ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, Α/θμια Εκπαίδευση Δράμας e-mail: nikospas18@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι λόγοι επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΓΓΡΑΥΕΑ ΩΚΡΑΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΓΓΡΑΥΕΑ ΩΚΡΑΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΓΓΡΑΥΕΑ ΩΚΡΑΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ Μια φορά κι έναν καιρό, δύο παιδιά ξεκίνησαν να εξερευνήσουν το δάσος της περιοχής τους και πιο συγκεκριμένα, ένα ξακουστό δάσος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

It's a matter of taste!

It's a matter of taste! It's a matter of taste! Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΥΦΤΟΥΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα