Λογικά Διανύσματα. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογικά Διανύσματα. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y)"

Transcript

1 Λογικά Διανύσματα Τα λογικά διανύσματα του Matlab είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε την γραφική παράσταση της tan(x) στο διάστημα από -3π/2 μέχρι 3π/2. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y) Το πρόβλημα είναι ότι οι τιμές της συνάρτησης απειρίζονται (θετικά ή αρνητικά) όταν το x πλησιάζει ακέραια πολλαπλάσια του π/2. Αν όμως διώξουμε τις μεγάλες τιμές της συνάρτησης μπορούμε να έχουμε μια εικόνα της γραφικής της παράστασης. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>y = y.* (abs(y) < 1e10); >>plot(x, y)

2 Μετρώντας τυχαίους αριθμούς Η συνάρτηση rand δίνει έναν τυχαίο πραγματικό αριθμό στο διάστημα [0,1] από την ομοιόμορφη κατανομή. Η εντολή rand(1, n) δίνει ένα διάνυσμα γραμμή με n τέτοιους αριθμούς. Ας βρούμε ένα διάνυσμα με τέτοιους αριθμούς. >>r = rand(1,7) κι ας ελέγξουμε ότι ένα η εντολή r < 0.5 δίνει το σωστό λογικό διάνυσμα. Χρησιμοποιώντας την συνάρτηση sum στην λογική έκφραση r < 0.5 θα μας μετρήσει το πλήθος των στοιχείων του r που είναι < 0.5 >>sum( r < 0.5 ) Τώρα με ανάλογο τρόπο μετρήστε τα στοιχεία του r που είναι >=0.5 Επειδή οι τυχαίοι αριθμοί παράγονται από την ομοιόμορφη κατανομή θα περιμέναμε το πλήθος των αριθμών που είναι <0.5 να γίνονται οι μισοί καθώς παίρνουμε ολοένα περισσότερους τυχαίους αριθμούς. Δοκιμάστε το. Δεν θα πάρουμε ποτέ το ίδιο αποτέλεσμα!!

3 Ας λύσουμε το προηγούμενο πρόβλημα δίχως την χρήση των λογικών διανυσμάτων, κι ας μετρήσουμε τον χρόνο που κάνει το Matlab να το υλοποιήσει tic % start a = 0; % a will be a number >= 0.5 b = 0; % b < 0.5 for n = 1:5000 end; r = rand; if r >= 0.5 a = a + 1; else b = b + 1; end; t = toc; % generate one number per loop % finish disp( [ less than 0.5: num2str(a)] ) disp( [ time: num2str(t)] )

4 Ρίψη ζαριών Όταν ρίχνουμε ένα ζάρι είναι εξίσου πιθανό να έρθει σαν αποτέλεσμα ένας από τους αριθμούς 1, Οπότε, αν α rand είναι ένας τυχαίος αριθμός στο [0, 1), 6 * rand θα είναι ένας αριθμός στο [ 0, 6 ) και 6 * rand + 1 θα είναι ένας τυχαίος αριθμός στο [ 1, 7 ). Αν με την εντολή floor δεν δίνουμε σημασία στα δεκαδικά ψηφία τότε έχουμε έναν τυχαίο αριθμό 1,2,.. 6. Να παραχθεί ένα διάνυσμα d με 20 τυχαίους ακεραιους από 1 μέχρι 6 >>d = floor(6 * rand(1, 20)) + 1 Μετρήστε το πλήθος των εξαριών με λογική διάνυσμα d==6. Επαληθεύστε το αποτέλεσμα Εκτιμήστε την πιθανότητα που ήρθε το 6 διαιρώντας με το 20. Επαναλάβετε το πείραμα με μερισσότερους αριθμούς. Όσο περισσότερους αριθμούς παίρνουμε τόσο η πιθανότητα να έρθει 6 πλησιάζει την θεωρητική τιμή , 1/6.

5 Δείκτες με λογικά διανύσματα Τα στοιχεία ενός διανύσματος αναφέρονται με δείκτες και οι δείκτες είναι διανύσματα >>a = [ ]; >>a([5 1 3]) Γενικά αν x και v είναι διανύσματα και το v έχει n στοιχεία, τότε x(v) σημαίνει [ x(v(1)), x(v(2)),, x(v(n)) ]. >>a(logical([ ])) >>(logical([ ])) % Τι θα δώσει?? Ένα λογικό διάνυσμα μπορεί να είναι δείκτες ενός άλλου διανύσματος Μόνο τα στοιχεία του x που αντιστοιχούν στα 1, επιστρέφονται Τα x και v πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις.

6 Τα λογικά διανύσματα είναι ένας εύκολος τρόπος να σβήνουμε ορισμένα στοιχεία από ένα διάνυσμα >>a = a(a > 0) Η εντολή αυτή σβήνει όλα τα μη-θετικά στοιχεία του διανύσματος a γιατί η εντολή a > 0 έχει ως αποτέλεσμα το λογικό διάνυσμα [ ]. Πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι πράγματι πρόκειται για λογική έκφραση? >>islogical(a > 0) απαντά 1. Το διάνυσμα [ ] δεν είναι λογικό γιατί η ερώτηση >>islogical([ ]) δίνει 0.

7 Λογικές συναρτήσεις Το Matlab έχει ένα πλήθος χρήσιμες λογικές συναρτήσεις που δρουν σε βαθμωτά, διανύσματα ή πίκακες. any(x) δίνει 1 αν κάποιο από τα στοιχεία του x είναι μη-μηδενικό all(x) δίνει 1 αν όλα τα στοιχεία του x είναι μη-μηδενικά Exist('a') δίνει 1 αν a είναι μια ενεργή μεταβλητή στο workspace. find(x) δίνει ένα διάνυσμα που περιέχει τους δείκτες με τα μήμηδενικά στοιχεία του x. >>x = [ ]; >>find(x) >>find(x >= max(x)) isempty(x) δίνει 1 αν το x είναι ένα κενό διάνυσμα ή πίνακας και 0 αλλιώς isinf(x) δίνει 1 για τα στοιχεία του x που είναι +Inf ή -Inf isnan(x) δίνει 1 για τα στοιχεία του x που είναι NaN.

8 Χρήση των any και all Επειδή οι εντολές any και all με ορίσματα διανύσματα επιστρέφουν βαθμωτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε ελέγχους με if. if all( a >= 1 ) κάνε κάτι end σημαίνει αν όλα τα στοιχεία του διανύσματος a είναι >=1, τότε κάνε κάτι. Αν θέλαμε να κάνουμε κάτι αν δυο διανύσματα είναι ίσα if a == b end πρόταση ομως είναι λάθος να πούμε το εξής if a = b end πρόταση Το σωστό είναι if any(a = b) end πρόταση %ΛΑΘΟΣ ΛΑΘΟΣ ΛΑΘΟΣ

9 Λογικά διανύσματα αντί βρόγχων elseif Ας θεωρήσουμε το παρακάτω παράδειγμα. Φορολογητέο εισόδημα φόρος ή λιγότερο 10% του φορ. Εισοδήματος ανάμεσα και % του ποσού που το φορ Εισόδημα ξεπερνά τις πάνω από % του ποσού που το φορ. Εισ. ξεπερνά τις Π.χ. Φορός που αντιστοιχεί σε φορολογητέο εισόδημα είναι % ( ) δηλ θέλουμε να υπολογίσουμε τον φόρο των παρακάτω φορολογητέων εισοδημάτων 5 000, , , , Ο συμβατικός τρόπος είναι να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που να έχει τα φορ. Εισ. Των οποίων θέλουμε να υπολογίσουμε το φόρο και να χρησιμοποιήσουμε ένα βρόγχο με elseif όπου θα ελέγχουμε κάθε περίπτωση

10 % φόρος με κλασικό τρόπο inc = [ ]; for ti = inc if ti < tax = 0.1 * ti; elseif ti < tax = * (ti ); else tax = * (ti ); end; disp( [ti tax] ) end;

11 Ο λογικός τρόπος inc = [ ]; tax = 0.1 * inc.* (inc <= 10000); tax = tax + (inc > & inc <= 20000)....* (0.2 * (inc-10000) ); tax = tax + (inc > 20000).* (0.5 * (inc-20000) ); disp( [inc tax ] ); Πως δουλεύει? Εισάγετε το inc σαν ένα διάνυσμα και δώστε inc <= που δίνει το αποτέλεσμα [ ]. Μετά δωστε >>inc.* (inc <= 10000) [ ] tax = 0.1 * inc.* (inc <= 10000)

12 Για την δεύτερη κατηγορία εισοδήματος >>inc > & inc <= που έχει ως αποτέλεσμα [ ]. Πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα με 0.2 * (inc-10000) μας δίνει το σωστό φόρο για το εισόδημα και το αποτέλεσμα το προσθέτουμε στο tax αφού δεν πρόκειται να επηρεάσει το αποτέλεσμα (γιατι?) Ομοίως για τα εισοδήματα >= Ο λογικός τρόπος έχει πολύ πιο ενδιαφέρον από τον κλασσικό τρόπο.

13 Ασκήσεις εξοικείωσης Μια εταιρεία πληρώνει τους εργαζόμενούς της σε 7 διαφορετικά επίπεδα ετήσιων μισθών , , , , , , Ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν τους αντίστοιχους μισθούς είναι: 3000, 2500, 1500, 1000, 400, 100 και Γράψτε μερικές εντολές στο command line που να υπολογίζει το μέσο όρο των μισθών (mean). (32 000) 2. Βρείτε τον αριθμό των εργαζομένων που έχουν μισθό πάνω και κάτω από τον μέσο μισθό. Με την χρήση λογικών διανυσμάτων βρείτε ποια επίπεδα μισθών είναι πάνω και κάτω του μέσου. Πολλαπλασιάστε αυτά τα λογικά διανύσματα κατά συνιστώσες με το διάνυσμα των εργαζομένων και sum το αποτέλεσμα. (Απ. 525 πάνω 8000 κάτω) 3. Το μέσο όρο του μισθού που κερδίζει ατομικά ένας εργαζόμενος στην εταιρεία (δηλαδή το ολικό ετήσιο μισθό διαιρεμένο με το ολικό αριθμό των εργαζομένων) Γράψτε εντολές στο command line με χρήση λογικών διανύσματων που να μετρά πόσα στοιχεία ενός διανύσματος x είναι αρνητικά, μηδέν ή θετικά. Ελέγξτε τα για το διάνυσμα x=[ ].

14 Γράψτε μερικές εντολές στο command line που σβήνουν τα στοιχεία με τις μέγιστες τιμές από ένα διάνυσμα. Δοκιμάστε το για το x = [ ]. Η ιδέα είναι να καταλήξουμε με [1 2 0] στο x. Να χρησιμοποιήσετε τις εντολές find και empty vector [ ]. Ο λογαριασμός ηλεκρικού σε μια μικρή κοινότητα υπολογίζεται ως εξής - Αν καναναλώσει ένας κάτοικος 500 μονάδες ή λιγότερο η τιμή είναι 20 cents η μονάδα. - Αν η κατανάλωση είναι από 500 μέχρι 1000 μονάδες το κόστος είναι 10 ευρώ για τις πρώτες 500 μονάδες και μετά 5 cents για κάθε μονάδα πάνω από τις Αν η κατανάλωση είναι πάνω από 1000 μονάδες το κόστος είναι 35 ευρώ για τις πρώτες 1000 μοναδες και 10 cents για κάθε μονάδα πάνω από τις Υπάρχει και ένα πάγιο 5 ευρώ ανεξάρτητα αν γίνει κατανάλωση. Πέντε νοικοκυριά κατανάλωσαν 200, 500, 700, 1000, 1500 σε ένα μήνα. Να γραφεί ένα script που να υπολογίζει τους λογαριασμούς τους. Να δωθούν τα αποτελέσματα σε δυο στήλες μια για τις μονάδες ηλεκτρισμού που κατανάλωσε το κάθε σπίτι και μια για το ποσό που οφείλει. (Απ. 9, 15, 25, 40, 90)

15 Προσομοίωση στο τάβλι. Σε μια παρτίδα τάβλι οι παίχτες έριξαν συνολικά τα ζάρια 100 φορές. Να προσομοιώσετε την παρτίδα και να βρείτε πόσες φορές ήρθαν διπλές (κάθε περίπτωση ξεχωριστά), πόσες φορές άσσο-δυο και 6-5. Να θεωρήσετε ότι τα αποτελέσματα στη ρίψη των δυο ζαριών γίνεται με την εντολή >>d=[ floor( 6 * rand(1,100) ) + 1; floor(6 * rand(1,100) )+1]; Να δώσετε τα αποτελέσματα σε στήλες για τις διπλές και σε ξεχωριστές γραμμές για το 1-2 και 6-5. Τα αποτελέσματα που πήρατε είναι σε συμφωνία με τα θεωρητικά αποτελέσματα της ρίψης 2 ζαριών?

16

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. c = a + b Δίνει το άθροισμα των a και b. x = 1, y =

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος.

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Πολυτεχνείο Κρήτης Αυτόνομοι Πράκτορες 2012-2013 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Δουγιάκης Λάζαρος 13 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διδακτική των Μαθηματικών Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2012-2013 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού Σοφία Άιζενμπαχ Α.Μ. 5898 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής του Υποθηκοφυλακείου Αναζητήσεις Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων Αναζήτηση Εγγράφων Α ν α ζ ή τ η σ η Μ ε ρ ί δ ων Στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ.

ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ. ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ. Μια συνοπτική παρουσίαση της Άλγεβρας, για όσους θέλουν να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. Για απορίες στο www.commonmaths.weebly.com

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα