ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον ισοδύναμο δεκαδικό αριθμό. Θεωρήστε ότι το dyad[15] είναι το περισσότερο σημαντικό ψηφίο του δυαδικού αριθμού και το dyad[0] το λιγότερο σημαντικό. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ int b_to_d(int dyad[16]) int i, g = 1, s = 0; for (i = 0; i < 16; ++i) s = s + dyad[i] * g; g = 2 * g; return(s); Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C ένα πρόγραμμα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν πίνακα θετικών ακεραίων αριθμών δύο διαστάσεων (N x M) και στη συνέχεια θα αντιμεταθέτει την πρώτη με την τελευταία στήλη του. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα εκτυπώνει το νέο πίνακα. Εφαρμόστε αμυντικό προγραμματισμό στην ανάγνωση των στοιχείων του πίνακα, ώστε να είναι θετικοί αριθμοί. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #define N 10 //Πλήθος γραμμών του πίνακα = 10 #define M 5 //Πλήθος στηλών του πίνακα = 5 main() 1

2 //Αρχή προγράμματος int temp, i, j, x[n][m]; //Διάβασμα του πίνακα με αμυντικό προγραμματισμό for (i = 0; i < N; i++) for (j = 0; j < M; j++) do printf("dose to stoixeio x[%d][%d]: ", i, j); scanf("%d",&x[i][j]); while (x[i][j] <= 0); //Εναλλαγή πρώτης και τελευταίας στήλης for (i = 0; i < N; i++) temp = x[i][0]; x[i][0] = x[i][m-1]; x[i][m-1] = temp; printf("\npinakas Me enallagmenes stiles\n"); for (i = 0; i < N; i++) for (j = 0; j < M; j++) printf("%d\t", x[i][j]); printf("\n"); //Αλλαγή γραμμής Γράψτε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού C, το οποίο θα διαβάζει 10 ακέραιες τιμές, θα τις αποθηκεύει σε έναν μονοδιάστατο πίνακα ακεραίων και θα εμφανίζει στην οθόνη τα δύο μεγαλύτερα στοιχεία του πίνακα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ main() int i, max1, max2, a[10]; for (i=0; i<10; i++) 2

3 printf("\nδώστε το %dο στοιχείο του πίνακα: ", i + 1); scanf("%d", &a[i]); max1 = a[0]>a[1]? a[0] : a[1]; // Το max1 παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή από τα δύο πρώτα στοιχεία max2 = a[0] + a[1] - max1; // Το max2 παίρνει την άλλη τιμή από τα δύο πρώτα στοιχεία for (i=2; i<10; i++) if (a[i]>max1) max2=max1; max1=a[i]; else if (a[i]>max2) max2=a[i]; printf("\nτα δύο μεγαλύτερα στοιχεία του πίνακα είναι: %d και %d", max1, max2); /* τέλος προγράμματος */ 3

4 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Δίνεται το παρακάτω Διάγραμμα Ροής Προγράμματος - ΔΡΠ (flowchart), όπου το Ν είναι θετικός ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του μηδενός (Ν > 0). α) Τι εκτυπώνει ο αλγόριθμος αν στην είσοδο δώσουμε την τιμή: i) Ν = 1, ii) Ν = 2, και iii) Ν = 3. β) Γράψτε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού C που να έχει την ίδια λειτουργία με το ΔΡΠ, εφαρμόζοντας επιπρόσθετα και αμυντικό προγραμματισμό στην εισαγωγή του Ν, έτσι ώστε να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του μηδενός (Ν > 0). ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Τι θα εμφανίσει το παρακάτω Πρόγραμμα μετά την εκτέλεσή του; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. main() int i, a=2,b=3, c[2]=7,8; printf( %d\n,a==b); printf( %d\n,a==b-1); a=b; 4

5 printf( %d %d\n,a,b); c[a==b]=12; printf("%d %d\n",c[0],c[1]); ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Να γραφεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα και πρόγραμμα σε γλώσσα C, το οποίο να: b1) διαβάζει τα στοιχεία ενός πίνακα ακεραίων εκατό θέσεων b2) ταξινομεί τα στοιχεία του πίνακα χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας (Bubble Sort) b3) εμφανίζει τα στοιχεία του ταξινομημένου πίνακα Παράδειγμα εκτέλεσης του προγράμματος: Enter the 0 element of the table: 20 Enter the 1 element of the table: 40 Enter the 2 element of the table: 60 Enter the 3 element of the table: 80 Enter the 4 element of the table: 100 Enter the 5 element of the table: 10 Enter the 6 element of the table: 30 Enter the 7 element of the table: 50 Enter the 8 element of the table: 70 Enter the 9 element of the table: 90 (κ.λ.π.) Sorted Table: κ.λ.π. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 Τι θα εμφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραμμα όταν εκτελεστεί; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. main() int i, j=10; for (i=0; i<=20; ++i) if (i%3==1) printf ("%d ", i); j--; printf ("\nj=%d\n", j); 5

6 ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Τι θα εμφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραμμα όταν εκτελεστεί; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. #include <stdlib.h> void stars(int* p, int sizep) /* δήλωση μεταβλητών */ int i=0,j,error=0;//θέτοντας αρχικά στο error την τιμή 0 υποθέτουμε ότι όλα τα στοιχεία του πίνακα είναι έγκυρα. /* έλεγχος τιμών των στοιχείων του πίνακα p */ for (i=0;i<sizep;i++) if (*(p+i) < 0 *(p+i) > 20)//Ο συμβολισμός *(p+i) αναφέρεται στο στοιχείο p[i] printf("element %d is out of limit\n",i+1); error=1; break; if (error==1)/*δεν γίνεται εκτύπωση άστρων */ printf("den ginetai kamia ektyposi\n"); else /*εκτύπωση άστρων */ for (i=0;i<sizep;i++) for(j=1;j<=*(p+i);j++)//η επανάληψη αυτή τυπώνει 1 αστεράκι κάθε φορά που εκτελείται και επαναλαμβάνεται τόσες φορές όσο είναι και ο αριθμός στη θέση i του πίνακα printf("*"); πίνακα printf("\n");//αλλάζουμε γραμμή για το επόμενο στοιχείο του 6

7 int size,i,*x; printf("dose megethos pinaka\n"); scanf("%d",&size); x=(int*)malloc(size*sizeof(int)); for (i=0;i<size;i++) printf("dose %d stoixeio\n",i+1); scanf("%d",(x+i));//επειδή το x+i είναι διεύθυνση δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο & stars(x,size); ΕΡΓΑΣΙΑ 6 Ποια η λειτουργία του ακόλουθου προγράμματος; Το πρόγραμμα παρουσιάζει σφάλμα κατά την εκτέλεση του; Αν ναι ποιο ακριβώς είναι το σφάλμα αυτό και σε ποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις εκτέλεσης εμφανίζεται; Επίσης εφόσον υπάρχει σφάλμα να το διορθώσετε. Περιπτώσεις εκτέλεσης: 1 η εκτέλεση 3,4,5,6,0 2 η εκτέλεση 7,7,2,1,3 3 η εκτέλεση 3,6,9,12,13 4 η εκτέλεση 25,1,89,2,3 int i, c=0,x,sum=0; for (i=0;i<5;i++) scanf("%d",&x); if (x%3==0) continue; if (x%5==0) break; sum+=x; c++; 7

8 printf("average = %.2f\n",(float)sum/c); ΕΡΓΑΣΙΑ 7 Ποια η λειτουργία του ακόλουθου προγράμματος; Το πρόγραμμα παρουσιάζει σφάλμα κατά την εκτέλεση του; Αν ναι να το διορθώσετε int i, p=0,c=0,j; for (i=1;i<50;i++) for (j=2;j<i; j++) if (i%j==0) c++; if (c<2) p++; printf("plithos = %d\n",p); ΕΡΓΑΣΙΑ 8 Το ακόλουθο πρόγραμμα θέλουμε να τυπώνει όλους τους άρτιους αριθμούς από το 1-10 και υπολογίζει το πλήθος τους. Αν παρουσιάζει λογικά/συντακτικά σφάλματα τότε να τα διορθώσετε ώστε να λειτουργεί σωστά. int c=0,j; float i; for (i=10;i>=0;i--) if (i%2=0) printf("%d\n",i); c++; printf("plithos Artion= %d\n",c); 8

9 ΕΡΓΑΣΙΑ 9 Τι ακριβώς υπολογίζει το ακόλουθο πρόγραμμα; Δοκιμάστε να το εκτελέστε με δικά σας δεδομένα και βρείτε ποιο γνωστό αλγόριθμο υλοποιεί; Να προσθέσετε ένα επιπλέον περιορισμό ώστε το πρόγραμμα να δέχεται μόνο θετικούς ακεραίους (αμυντικός προγραμματισμός) int sum=0,x,y; printf("enter 2 positive integers \n"); scanf("%d%d", &x, &y); while (y) if (y%2==1) sum+=x; x*=2; y/=2; printf("result= %d\n", sum); ΕΡΓΑΣΙΑ 10 Χωρίς να εκτελέσετε το πρόγραμμα να βρείτε ποιες τιμές τυπώνει. Στη συνέχεια να το ξαναγράψετε αντικαθιστώντας όλες τις εντολές for με εντολές while. int sum=0,j=0,i=3; for (;i<=9;i+=3) for (j=i; j>=0;j-=3) for(;;) sum+=i*j; if (sum>80) printf("result= %d\n",sum); break; 9

10 ΕΡΓΑΣΙΑ 11 Να δηλώσετε ένα πίνακα ακεραίων 3Χ3 και να τον διαβάσετε με τυχαίες τιμές. Στη συνέχει να υπολογίσετε το άθροισμα των στοιχείων του μέχρι το πρώτο αρνητικό στοιχείο (αν υπάρχει τέτοιο). Εκεί νε τερματίζονται και οι 2 εντολές for με τις οποίες διαχειριζόμαστε τον πίνακα μα κατάλληλη χρήση της εντολής break και το πρόγραμμα να τυπώνει το άθροισμα των στοιχείων που έχει υπολογίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αν δεν δοθεί αρνητικό στοιχείο στον πίνακα τότε να υπολογιστεί το άθροισμα όλων των στοιχείων του πίνακα ΕΡΓΑΣΙΑ 12 Σε μια κινηματογραφική αίθουσα υπάρχουν συνολικά 100 θέσεις. Για να κάνουν κρατήσεις θέσεων οι θεατές επικοινωνούν με την έκδοση εισιτηρίων και ενημερώνονται για αν υπάρχουν κενές θέσεις στην αίθουσα. Να γραφεί πρόγραμμα στη γλώσσα C που να διαβάζει τον αριθμό των θέσεων που θέλει να κλείσει κάθε φορά ένας θεατής και αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις τότε να εμφανίζεται ο αριθμός των θέσεων που παραμένουν κενές μετά την κράτηση, ο συνολικός αριθμός κρατήσεων μέχρι εκείνη τη στιγμή και οι θέσεις της τελευταίας κράτησης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των θέσεων που θέλει κάποιος θεατής είναι μεγαλύτερος από τις διαθέσιμες θέσεις τότε να εμφανίζεται o μέγιστος αριθμός θέσεων στις οποίες μπορεί να κάνει κράτηση και να τον ρωτά αν συμφωνεί. Αν ο θεατής απαντήσει θετικά τότε να γίνεται η κράτηση και το πρόγραμμα να τερματίζεται εμφανίζοντας το πλήθος κρατήσεων που έγιναν και το μήνυμα ότι η αίθουσα είναι πλήρης. Σε διαφορετική περίπτωση το πρόγραμμα να τερματίζεται εμφανίζοντας το πλήθος κρατήσεων που έγιναν και το μήνυμα ότι η αίθουσα δεν είναι πλήρης καθώς και τον αριθμό των θέσεων που θα παραμείνουν κενέ 10

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) 10-1 Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Διάλεξη 9 - Δευτέρα while() τελεστές postfix/prefix (++, --,...) και σύνθετοι τελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 8.6 Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 16-1 Πίνακες - Επανάληψη Στην προηγούµενη διάλεξη κάναµε µια εισαγωγή στην δοµή δεδοµένων Πίνακας Σε ένα πίνακα ένα σύνολο αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. c = a + b Δίνει το άθροισμα των a και b. x = 1, y =

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος.

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Λογικά Διανύσματα. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y)

Λογικά Διανύσματα. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y) Λογικά Διανύσματα Τα λογικά διανύσματα του Matlab είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε την γραφική παράσταση της tan(x) στο διάστημα από -3π/2 μέχρι 3π/2. >>x

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ 1 Α. Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα