Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ"

Transcript

1 Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ ανδ οργανιχ µαττερ Ωατερ φιλλεδ, ανδ αιρ φιλλεδ πορε σπαχεσ Ωετλανδσ ορ νοτ ωελανδσ? Αχχυραχψ οφτεν δεπενδσ ον θυαλιτψ οφ ινφορµατιον/αβιλιτψ οφ περσον το ιντερπρετ Μυστ δεφινε σχοπε/οβϕεχτιϖεσ χλεαρλψ Χηεχκ αλλ δατα σουρχεσ: χοµπαρε/χορροβορατε Σιτε ηιστορψ: γετ αρχηιϖαλ ινφο: ολδ/νεω Κνοω ρεγυλατορψ ρεθυιρεµεντσ φορ δοχυµεντατιον Ιδεντιφιχατιον Ρεσουρχεσ: Μαπσ o Τοπογραπηιχ µαπσ, Οντ. Βασε Μαπ(ΟΒΜ), Σοιλσ, Γεολογψ, Αρχηιϖαλ/ηιστοριχ µαπσ εσχριπτιϖε ατα o ΓΙΣ δατα βασε, ϖεχτορ δατα, ΕΜ (διγιταλ ελεϖατιον µοδελσ), ΟΒΜ, Χονσερϖατιον Αυτηοριτιεσ, Ιµαγεσ, πηοτογραπησ Αεριαλ πηοτογραπησ o Προϖινχιαλ, νατιοναλ λιβραριεσ Ινδιχατορσ: 3 τψπεσ Α) Ηψδρολογιχαλ Φιελδ Ινδιχατορσ Β) Ηψδριχ Σοιλ Φιελδ Ινδιχατορσ Χ) Ηψδροπηψτιχ ςεγετατιον Ινδιχατορσ Α) ΗΨ ΡΟΛΟΓΙΧΑΛ ΦΙΕΛ ΙΝ ΙΧΑΤΟΡΣ: Β) Φιελδ Ινδιχατορσ οφ Ηψδριχ Σοιλ ΛΕΤ ΥΣ ΙΝΦΕΡ: ιρεχτ Οβσερϖατιον οφ ινυνδατιον ΒΕΣΤ ιρεχτ οβσερϖατιον σοιλ ινυνδατιον Ωετλανδ δραιναγε παττερνσ: χηαννελσ: εροδεδ αρεασ, λιττερ αβσενχε/πρεσενχε Ρεφερ το σοιλ µαπσ ιφ αϖαιλαβλε, ο νοτ υσε βουνδαριεσ Ιφ µορε πρεχισε λιµιτσ µυστ βε δεφινεδ, ηψδρολογιχαλ µονιτορινγ ωιλλ βε ρεθυιρεσ ( Γαυγεσ, ωατερ ωελλσ) Υσυαλλψ το ρεσολϖε θυεστιονσ/δισπυτεσ Χαν συππλεµεντ ϖεγετατιον ινδιχατορσ

2 Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Χ)ςεγετατιον Ινδιχατορσ Τρεεσ, σηρυβσ, ηερβσ, µοσσεσ: ινδιχατορσ ινδιχατορσ δεπενδ ον σωαµπ, βογ, φεν, µαρση, ανδ οπεν ωατερ Ωετνεσσ ινδεξ: οβλιγατε ωετλανδ, φαχιλιτατιϖε, οβλιγατε υπλανδ. Υσυαλλψ α γενεραλ ινδεξ (νοτ 100% ρελιαβλε) ΟΩΕΣ ΜΑΝΥΑΛ: ηασ λιστσ φορ Σ. ΟΝΤ ονλψ. Β) Φιελδ Ινδιχατορσ οφ Σοιλ: Α) Οργανιχ Σοιλ: µορε τηαν 50% οφ υππερ 50 χµ ορ σο ισ οργανιχ Β) Σατυρατεδ Σοιλ: συρφαχε 40χµ ισ σατυρατεδ φορ ατ λεαστ 30 δαψσ/ψεαρ Χ) Συλφιδιχ Ματεριαλ (Η2Σ): ροττεν εγγ σµελλ ) Ρεδυχινγ Σοιλ Ρεγιµε Ε) Αλπηα αλπηα διπψριδιλ: ινδιχατορ οφ φερρουσ ιρον (ρεδυχεδ ιρον) Φ) Γλεψεδ χονδιτιονσ: λιγητ γρεψ χολουρ ινδιχατεδ ποορ δραιναγε/σατυρατεδ χονδιτιονσ, λοω χηροµα/µοττλεδ σοιλσ Γ) Ιρον ανδ µανγανεσε οξιδε χονχεντρατιονσ: βλαχκ/βροων=µοττλινγ Ποδζολιζατιον Ιρον Παν Φορµατιον: Ποδζολ σοιλσ φορµ ιν χοολ/ωετ χλιµατεσ Ιρον, οργανιχ αχιδσ, ανδ οτηερ σολυαβλεσ λεαχη φροµ Α ηοριζον ιντο λοωερ Β ηοριζον o Αχχυµυλατε το φορµ α ηαρδπαν ορ πλαχιχ ηοριζον o Ηαρδπαν ωιλλ ιµπεδε δραιναγε ανδ λεαδσ το ωετλανδ φορµατιον: φιρστ µινεραλ ωετλανδ, τηεν πεατ λανδ Μινεραλ Σοιλ Προπερτιεσ Πεατλανδ Σοιλ /Οργανιχ Σοιλ

3 Colour=mostly iron oxides/organic matter for mineral soils Mineral Content: clay/slit/sand; affects water storage capacity Bulk Density= mass/vol; inverse to: porosity =vol. of pores/vol. a)coarse soil: high infiltration, percolation. aeration b)fine soil: slow infiltration, percolation, poor aeration Acidity: solubility of nutrients for plants <5.8 PH for: Ca, Mg, P, N >7.5 for Fe,Cu, Zn, Mg Ρεφερσ το ωετλανδσ ωιτη: >40χµ οργανιχ µατεριαλ, βελοω ισ µινεραλ σοιλ ςεγετατιον Ινδιχατορσ: Ωετλανδσ ανδ Ωετλανδ Βουνδαριεσ: o Ωετλανδ ιφ: Μορε τηαν 50% οφ τηε πλαντ χοµµυνιτψ χονσιστσ οφ ωετλανδ πλαντ σπεχιεσ Οβλιγατε Ωετλανδ Σπεχιεσ Φαχυλτατιϖε Ωετλανδ Σπεχιεσ τηοσε ονλψ ορ αλµοστ εντιρελψ ιν τηοσε ιν βοτη ωετλανδσ/υπλανδσ ωετλανδσ Εξ) Ωηιτε χεδαρ, ρεδ µαπλε, βαλσαµ ποπλαρ Εξ) Πονδωεεδσ, ωατερ λιλιεσ, χατταιλσ, σιλϖερ Μαπλε Νοτε: ουτερ ωετλανδ βουνδαρψ ισ δραων ωηερε 50% οφ πλαντ χοµµυνιτψ χονσιστσ οφ υπλανδ πλαντ σπεχιεσ. 50% ϖεγετατιον ρυλε: o µυστ κνοω ηοω το ιδεντιφψ πλαντσ o υσε ρελατιϖε χοϖερ; ωετλανδ σπεχιεσ χοϖερ µυστ βε οϖερ 50% οφ τηε τοταλ πλαντ χοϖερ o ιν τηε χασε οφ µυλτιλαψερ ωετλανδσ συχη ασ σωαµπσ, φοχυσ ον τηε τρεε λαψερ ιν σωαµπσ ορ ταλλ σηρυβσ ιν ταλλ σηρυβ(τηιχκετ) σωαµπσ o υνδερστορψ χαν βε υσεφυλ, εσπεχιαλλψ ωηεν τηε τρεε λαψερ χονσιστσ οφ σπεχιεσ τηατ χαν οχχυρ ιν βοτη ωετλανδσ/υπλανδσ; ΤΗΥΣ ΥΣΕ ΥΝ ΕΡΣΤΟΡΨ ΣΠΕΧΙΕΣ ΤΟΟ ΣΟΜΕ ΣΧΕΝΑΡΙΟΣ: Α) Ωετλανδ(µαρση) ϖσ. φιελδ υπλανδ χοµµον σιτυατιον ιν Σ. ΟΝΤ Ρεεδ Χαναρψ Γρασσ προβλεµ χασε χαν βε σηαρπ, οβϖιουσ βουνδαρψ: Μαρσηεσ οφτεν αγριχυλτυραλ φιελδσ ιµµεδιατελψ µοστ µαρση γρασσεσ/σεδγεσ τψπιχαλλψ ατ ωετλανδ εδγε ονλψ οχχυρ ιν ωετλανδσ, ΕΞΧΕΠΤ φορ Οτηερσ, τρανσιτιον βετωεεν Ρεεδ Χαναρψ Γρασσ

4 ωετλανδ/υπλανδ φιελδ χαν βε λεσσ διστινχτ; νεεδ το υσε τηε 50% ρυλε το δετερµινε τηε ουτερ ωετλανδ βουνδαρψ; χηεχκ ωιτη σοιλ ανδ ηψδρο ινδιχατορσ Χοµµον Φιελδ Πλαντσ: Γρασσεσ: Τιµοτηψ, Σµοοτη Βροµε, Ορχηαρδ Γρασσ, Θυαχκ Γρασσ, Φεσχυε Γρασσ, Χαναδα Βλυε Γρασσ, Κεντυχκψ Βλυε Γρασσ, Ποϖερτψ Οατ Γρασσ Οτηερ ηερβσ: Βλαχκ εψεδ συσαν, Θυεεν Αννε σ Λαχε, Ηαωκωεεδσ, Ρεδ χλοϖερ, Γραψ Γολδενροδ, Ωηιτε σωεετ χλοϖερ, Βραχκεν φερν, Χοµµον µιλκωεεδ, Οξ εψε δαισψ ιτ χαν δοµινατε σουτηερν ωετλανδ µαρσηεσ ανδ χαν σπρεαδ ιντο αδϕαχεντ υπλανδσ Ρεεδ χαναρψ γρασσ: νατιϖε/νον νατιϖε ραχεσ/γενοτψπεσ: ιντροδυχεδ ασ φοραγε/υσε φορ σοιλ σταβιλιζατιον το δετερµινε υπλανδ ϖσ. ωετλανδ δοµινατεδ βψ Ρεεδ Χαναρψ Γρασσ λοοκ ατ ιτσ ασσοχιατεσ Α)Ιτ ισ α ωετλανδ : Ιφ ιτ ισ ασσοχιατεδ ωιτη Σποττεδ ϑεωελωεεδ, Πανιχλεδ Αστερ, Πυρπλε στεµµεδ Αστερ Β)ιτ ισ α υπλανδ: ιφ ιτ ισ ασσοχιατεδ ωιτη Χοµµον Μιλκωεεδ, Γραψ Γολδενροδ, ανδ Οξ εψε αισψ. Β) Σωαµπσ ςσ. Υπλανδ: Χοµµον τρανσιτιον βετωεεν σωαµπ υπλανδ φορεστσ Τρανσιτιον ισ οβϖιουσ ον αβρυπτ στεεπερ σλοπεσ ανδ λεσσ οβϖιουσ ωηερε τρανσιτιονσ ισ γραδυαλ ον σηαλλοω σλοπεσ Σωαµπσ αρε τψπιχαλλψ σεασοναλλψ φλοοδεδ; σοµε ηαϖε ισολατεδ ποολσ, οτηερσ ηαϖε τηε ωατερ ταβλε βελοω τηε σοιλ συρφαχε ιν σπρινγ, ανδ χαν βε δρψ ιν µιδ συµµερ ορ ωηερε σεασον ισ εσπεχιαλλψ δρψ Υσε 50% ρυλε ανδ σωαµπ ινδιχατορσ ασ γυιδε Χοµµον εξαµπλε οφ Ωετλανδ Τρεεσ ιν Σωαµπσ : Σιλϖερ Μαπλε, Ρεδ Μαπλε, Βλαχκ Αση, Βλαχκ Ωιλλοω, Σωαµπ Ωηιτε Οκαψ, Ταµαραχκ, Βλαχκ Σπρυχε ΠΡΟΒΛΕΜ: σοµε τρεεσ συχη ασ Ωηιτε Χεδαρ/Ρεδ Μαπλε χαν οχχυρ ιν βοτη ωετλανδσ ανδ υπλανδσ ανδ χαν λαχκ συρφαχε ωατερ ιν σπρινγ ωηεν ωατερ ισ βελοω σοιλ συρφαχε Τηυσ λοοκ ατ ινδιχατορ σπεχιεσ ιν υνδερστορψ Ιφ οτηερ σπεχιεσ συχη ασ Συγαρ Μαπλε, Αµεριχαν Βεεχη, Βλαχκ Χηερρψ ορ σηρυβσ συχη ασ Χηοκεβερρψ/βεακεδ Ηαζελ οχχυρ, ΙΤ ΙΣ ΝΟΤ Α ΩΕΤΛΑΝ, ΒΥΤ ΥΠΛΑΝ ΦΟΡΕΣΤ. Χ) Υνυσυαλ ωετλανδσ: Βεαϖερ Ωετλανδσ: o Μοστ βεαϖερ φλοοδεδ αρεασ αρε ωετλανδσ, υσυαλλψ νοτ περµανεντ; σιζε/ωατερ δεπτη ϖαριαβλε o Ουτερ βουνδαρψ ισ δετερµινεδ βψ τηε πρεσενχε οφ ωετλανδ σπεχιεσ ΥΣΕ 50% ΡΥΛΕ, εϖεν ατ δαµ ωηετηερ φυνχτιοναλ ορ νοτ

5 o o Τηεσε ωετλανδσ αρε υσυαλλψ οϖερλοοκεδ ωηερε τηεψ αρε χαυσινγ δαµαγε το φαρµλανδ, ροαδσ, ορ οτηερ στρυχτυρεσ; υσυαλλψ νεεδ το ρεµοϖε τηε βεαϖερ Γενεραλλψ σαµε ρυλεσ φορ ιδεντιφψινγ βεαϖερ ωετλανδσ ασ φορ οτηερ ωετλανδσ ) Ωαιντφλεετ Βογ: Τηε Χασε οφ τηε αλιεν Βετυαλ Πεωνδυαλ o Χαναδα σ µοστ σουτηερν ραισεδ βογ o Σεϖερελψ δεγραδεδ στατε o Ινϖαδεδ βψ Ευροπεαν Βιρχη Βετυλα πενδυλα o Ηιστοριχαλ Ηιγηλιγητσ Υσεδ φορ µινινγ, παρτσ οφ βογ σολδ το πριϖατε οωνερσ, πρισον ωασ εσταβλιση ωιτη οϖερ 300 πεοπλε εµπλοψεδ, ανδ α δραιναγε προγραµ ωασ ιν εφφεχτ χονσιστεδ οφ 91 κµ διτχηεσ, Βετυλα πενδυλα ινϖασιον σταρτεδ ιν 1970 ΠΡΟΒΛΕΜ: δραιναγε διτχηεσ, ποορ µαναγεµεντ, σπρεαδ οφ Β. πενδυλα χοντριβυτεδ το δεγραδατιον Ρεστορατεδ Πλαν ινιτιατεδ ιν 1998: πλυσ υπ διτχηεσ, ρεµοϖε Β. Πενδυλα, ρεστριχτ ηυµαν τραφφιχ ΩΗΑΤ ΙΣ ΠΕΑΤ: Παρτιαλλψ δεχοµποσεδ ρεµαινσ οφ πλαντσ (µοστλψ) ανδ ανιµαλσ τηατ φορµσ ανδ αχχυµυλατεσ ιν σιτυ υνδερ ωατερ λογγεδ οξψγεν ποορ χονδιτιονσ. Ασ µατεριαλ φροµ πεατ λανδσ ισ : >65% οργανιχ µαττερ, ανδ <20 35% ινοργανιχ µαττερ(δρψ ωτ) Ασ α σοιλ φροµ ινταχτ πεατ λανδσ: 88 97% ωατερ, 2 10% δρψ µαττερ, ανδ 1 7% γασ Πεατ Προπερτιεσ: Βοτανιχαλ Χοµποσιτιον µοσσ ηερβαχεουσ ωοοδ δετριταλ/ηυµιφιεδ πεατ Στατε οφ δεχοµποσιτιον/ηυµιφιχ ατιον ςον Ποστ Η σχαλε Χολουρ οφ σθυεεζεδ ωατερ Οργανιχ Ματτερ χοντεντ Εστιµατε οργανιχ ϖερσυσ ινοργανιχ χοντεντ βψ ιγνιτιον (% φρεση ωτ) Χ χοντεντ φορ Χδν πεατ: 50% οφ Βυλκ ενσιτψ (µασσ/ϖολ) ινϖερσε το ποροσιτψ (ϖολ οφ πορεσ/ϖολ) Ηιγη Β : ηιγηερ µινεραλ χοντεντ, ηιγη δεχοµποσιτιον Λοω Β : λοω µινεραλ χοντεντ, λοω δεχοµποσιτιον

6 οργανιχσ ισ χαρβον Πεατ λανδ Φορµατιον: Μινεραλ Σοιλ το πεατ φορµατιον το πεατ λανδφορµ Παλυδιφιχατιον: πεατ λανδ φορµατιον ον λεσσ ωετ µινεραλ λανδ. o ΠΡΟΧΕΣΣ 1. Γραδυαλ βυιλδυπ οφ οργανιχ µαττερ πλαντσ 2. Φορµατιον οφ Πεατ: µορε πλαντ µαττερ προδυχεδ τηαν δεχοµποσεδ 3. Πεατ Αχχυµυλατιον: πεατ βυιλδ υπ 4. Πεατ λανδφορµ δεϖελοπµεντ: πεατ αχχυµυλατιον 5. Πεατ λανδφορµ= βογ, φεν, σωαµπ o Πεατ λανδ γροωτη ανδ ωατερ λεϖελ ρισεσ: Υσυαλλψ ατ εδγεσ οφ πεατλανδ, χλιµατε χηανγεσ, φιρε; χαν βε αχχελερατεδ βψ αντηροπογενιχ χαυσεσ o Αντηροπογενιχ χαυσεσ: Χλεαρ χυττινγ, φιρε, γραζινγ φλοατινγ πεατλανδσ ιν κεττλεσ ιν ΣΩ ΟΝΤ o Πεατ αχχυµυλατιον δεϖελοπµενταλ ηιστορψ Σηορτ τερµ ηιστορψ Λαστ φεω χεντυρεσ Λονγ τερµ ηιστορψ Ωαιντφλεετ Βογ: Τηε Χασε οφ τηε αλιεν Βετυαλ Πεωνδυαλ Ποστ γλαχιαλ ηιστορψ Πεδογενιχ προχεσσεσ: δεχρεασινγ σοιλ περµεαβιλιτψ o Παν φορµατιον: Οφτεν ιρον οξιδεσ ανδ οργανιχ χοµπλεξεσ o Τηιχκ οργανιχ µατ o Σελφ σεαλινγ : Φινε οργανιχ µατεριαλ φιλλσ ιν ϖοιδσ o Περµαφροστ: οργανιχ µατσ ινσυλατε ρεσυλτινγ ιν ιχε φορµατιον o Νυτριεντ δεπλετιον: ι.ε. Ν δεπλετιον, ρεδυχε τρεε ϖιγουρ, ινχρεασε τηρουγηφλοω, ρεδυχε ΕΤ, µορε µοιστυρε ον φορεστ φλοορ, σπηαγνυµ γροωτη Τερρεστριαλιζατιον: τηρουγη ιν φιλλινγ ατ τηε µαργινσ, ανδ ιν σηαλλοω ωατερσ οφ οπεν ωατερ o Κεττλε ηολε, βλανκετ βογ, ραισεδ βογ

7 Πριµαρψ Προδυχτιον ανδ βιοµασσ φορµατιον: o Πεατ αχχυµυλατιον/γροωτη µοδελσ o Σηορτ τερµ προχεσσεσ o Λονγ τερµ προχεσσεσ: Α) ιπτοτηελµιχ στρυχτυρε: Υππερ οξψγεν ριχη ζονε: σεασοναλλψ σατυρατεδ, ηιγη ηψδραυλιχ χονδυχτιϖιτψ. Χονσιστσ οφ: λιϖε/πηοτο σψντηετιχαλλψ αχτιϖε πλαντσ, δεαδ πλαντ στεαµσ, ανδ χολλαπσε λαψερ Ακα: Αχροτελµ Λοω οξψγεν ποορ ζονε: περµανεντλψ σατυρατεδ: λοωερ ηψδραυλιχ χονδυχτιϖιτψ Χονσιστσ οφ: πεατ ΑΚΑ. Χατοτελµ Νοτε: προδυχτιον οφ οργανιχ µαττερ οχχυρσ ιν αχροτελµ, ανδ ισ τρανσφερρεδ το χατοτελµ Πεατλανδ Αρχηιϖεσ o Αχχυµυλατεδ πεατ ανδ σεδιµεντ o Χονταινσ ρεµαινσ οφ πλαντσ ανδ ανιµαλσ ραισεδ ον ανδ αρουνδ πεατλανδ o Πεατλανδσ πρεσερϖε ρεµαινσ ιν πεατ φορ 100σ 1000σ οφ ψεαρσ o Χονταιν α ρεχορδ οφ τηεµσελϖεσ ιν τηε πεατ αρχηιϖε ΠΑΛΕΟΕΧΟΛΟΓΨ Πεατ παλεοεχολογιστ = φορενσιχ σχιεντιστ Παλεοεχολογψ ασ α τοολ: o Ηινδχαστινγ αλλοωσ υσ το φορεχαστ ανδ πρεδιχτ o Υνδερστανδ προχεσσεσ, ανδ εφφεχτσ ον προχεσσεσ χλιµατε χηανγε, ηυµαν ιµπαχτσ Ιµπλιχατιον οφ ρεσυλτσ: Εχοσψστεµσ αρε µυχη ψουνγερ τηαν πρεϖιουσλψ τηρουγη Βασινσ αρε σενσιτιϖε το ηψδρολογιχαλ χηανγεσ ιν ωατερσηεδ Ηυµαν δεϖελοπµεντ µυστ χονσιδερ ηψδρολογιχαλ χονδιτιονσ οφ πεατ λανδ ιν χοντεξτ οφ ωατερσηεδ

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012 Run 96 Module Modules In This Issue New Pilot Modules 8 Gastric HER2 IHC Breast HER2 ISH Technical Immunocytochemistry Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images Assessment Dates:

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα