ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ 1. Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, εργαλεία κλπ. των οποίων γίνεται χρήση στα εργοτάξια, πρέπει να πληρούν τους προβλεπόµενους από τους Νόµους και Κανονισµούς κανόνες ασφαλείας όπως και τις συνιστώµενες από το κατασκευαστή οδηγίες ακόµη και όταν βρίσκονται εκτός λειτουργίας για κάποιο χρόνο, έστω και αν δεν είναι ικανά για λειτουργία ή λείπουν απ αυτά εξαρτήµατα. Όλες οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφαλείας πρέπει να αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα. Κάθε µηχάνηµα ή συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας, συντηρήσεως και ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα. 2. Για την εγκατάσταση και τον χειρισµό των µηχανηµάτων της υπηρεσίας ή ιδιωτικά ισχύουν τα ακόλουθα: α. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται, µόνο από άτοµα που έχουν επαρκή εµπειρία, καθώς και άδεια χειριστού ( ελτίο Καταλληλότητας). β. Τα µηχανήµατα πρέπει να είναι εγκατεστηµένα σε θέσεις, οι οποίες θα επιτρέπουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. γ. Η είσοδος και η κίνηση προσωπικού στους χώρους εγκαταστάσεως λειτουργίας ή κυκλοφορίας µηχανηµάτων, θα απαγορεύεται ή θα πραγµατοποιείται σε προβλεπόµενους και προκαθορισµένους ασφαλείς διαδρόµους. δ. Στη περιοχή λειτουργίας κινητήρων, ηλεκτρικών πινάκων, και αποθηκεύσεων ευφλέκτων υλικών (υγρών καυσίµων, διαλυτικών, αραιωτικών κ.ά.) πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες καταλλήλου τύπου. 3. Η ασφαλής και καλή λειτουργία όλων των µηχανηµάτων, καθώς και η συντήρηση τους, θα ελέγχεται υπεύθυνα από εξειδικευµένο και αρµόδιο πρόσωπο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές. Όλα τα µηχανήµατα εσωτερικής καύσεως ρυθµίζονται ώστε, η καύση να είναι τελεία και το σύστηµα απαγωγής των προϊόντων της καύσης να περιορίζει στο ελάχιστο το θόρυβο και τις εν γένει οχλήσεις, σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς ή και τις οδηγίες του κατασκευαστή. 4. Τα µηχανήµατα πρέπει να ακινητούν, και προκειµένου περί ηλεκτροκινήτων να τίθενται εκτός τάσεως, πριν από οιασδήποτε εργασίας επισκευής, συντήρησης, καθαρισµού ή ρύθµισης. Η ακινησία και η παραµονή τους ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΓΑΠΕ-2005

2 ΣΤ εκτός τάσεως θα εξασφαλίζεται µε µανδάλωση και τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων πάνω στα χειριστήρια και συστήµατα εκκίνησης για τη πλήρη εξασφάλιση του αµετακινήτου των, κεραίες, κάδοι φορτώσεως και λοιπά κινητά στοιχεία κατά περίπτωσιν πρέπει να καταβιβάζονται ή στερεώνονται (τακάρισµα ή άλλη εξασφάλιση). 5. Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα ακόµη και φορητά (όπως π.χ. µηχανές τριβής, σβουράκια λειάνσεως ή κοπής, ηλεκτροδράπανα ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.ά.) πρέπει να ελέγχονται γενικώς πριν από τη χρήση τους ιδιαιτέρα ως προς τη καλή κατάσταση µόνωσης τους αλλά και των καλωδίων τροφοδοσίας τους, την καλή γείωση τους κ.ά., όπως προβλέπει ο Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 6. Μετά τη παύση εργασίας, όλα τα µηχανήµατα εργοταξίου πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο να είναι δε όλα τα στοιχεία των ακινητοποιηµένα πλήρως, τα συστήµατα ακινητοποιήσεώς τους τοποθετηµένα σε θέση «ΕΝΤΟΣ», οι κινητήρες τους στη θέση «ΕΚΤΟΣ» και στοιχεία, όπως κάδοι τροφοδοσίας ή ανυψώσεως, ιστοί, µπούµες, κάδοι κλπ σε θέσεις ασφαλείς από τις οποίες δε θα δηµιουργούν κίνδυνο. 7. Για το χειρισµό µηχανηµάτων πεπιεσµένου αέρα (αεροσυµπιεστές, τρυπάνια κλπ), των οποίων η λειτουργία συνεπάγεται κίνδυνο υγείας, λόγω του αντικτύπου (κλωτσήµατος) να χρησιµοποιούνται µόνον από εκπαιδευµένα άτοµα και οι χειρολαβές τους να έχουν ηλεκτρική µόνωση και µόνωση απόσβεσης κραδασµών. Ο καθαρισµός ενδυµάτων ή εργαλείων εργασίας µε πεπιεσµένο αέρα απαγορεύεται. 8. Κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα σε κατάλληλο τµήµα του και κοντά στο χειριστήριο του, πρέπει να είναι τοποθετηµένη πινακίδα, που θα αναφέρει τα όρια χρησιµοποιήσης του µηχανήµατος (µέγιστο φορτίο του σχετικά µε το αντίβαρο, τη θέση του, την κλίση της κεραίας, βραχίονα, ιστού του σε συνδυασµό και µε την ταχύτητα του ανέµου κ.ά.). Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται από το κατασκευαστή του µηχανήµατος. 9. Κάθε γερανός µεταβλητής ακτίνας δράσεως πρέπει να: α. Φέρει ευκρινώς σηµειωµένα πάνω του τα φορτία ασφαλείας στις διάφορες ακτίνες της κεραίας, ιστού, βάσης ή αρπάγης και στη περίπτωση γερανού που έχει κινητή κεραία, ιστό ή βραχίονα τη µ µέγιστη ακτίνα στην οποία επιτρέπεται η χρησιµοποίηση της. β. Είναι εφοδιασµένος µε αυτόµατο δείκτη ακριβείας, εύκολα ορατού από το χειριστή που να δείχνει την ακτίνα της κεραίας, ιστού, βάσεως ή αρπάγης, κάθε στιγµή ως και το φορτίο ασφαλείας που αντιστοιχεί στην ακτίνα αύτη. 10. Οι ανυψωτικές µηχανές δεν πρέπει να φορτίζονται πέραν του φορτίου ασφαλείας τους για οποιοδήποτε, έστω και για ελάχιστο, χρονικό διάστηµα. 11. Τα ανυψωτικά µηχανήµατα πρέπει να τοποθετούνται σε επιφάνεια στηρίξεως µε επαρκή αντοχή. Η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων πρέπει ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΓΑΠΕ-2005

3 ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΓΑΠΕ-2005 ΣΤ να είναι εξασφαλισµένη διαρκώς, έστω και όταν αυτά είναι εκτός λειτουργίας, µε τη χρήση έρµατος συρµατοσχοίνων αγκυρώσεως, σφηνώσεων ή κοχλιώσεων. 12. Για προστασία του προσωπικού λαµβάνεται ειδικότερα µέριµνα για την ασφαλή συµπεριφορά έναντι κραδασµών τόσο των ιδίων των µηχανηµάτων όσο και των γειτονικών ή των εν επαφή οικοδοµικών στοιχείων ή βοηθητικών κατασκευών (ικριωµάτων κλπ.) του έργου. 13. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση γερανού µε καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά του. Γερανός, ο οποίος έχει υποστεί την επίδραση δυσµενών καιρικών συνθηκών που µπορούν να επηρεάσουν την ευστάθειά του, πρέπει να ελέγχεται πριν την επαναχρησιµοποίηση του. 14. Ο χώρος λειτουργίας των ανυψωτικών µηχανηµάτων σταθεράς τροχιάς ανυψώσεως αποµονώνονται µε κατάλληλα περιφράγµατα, έτσι ώστε είναι αδύνατη η διέλευση προσώπων που είναι άσχετα µε την εκτελούµενη εργασία. Κατά την ανύψωση και γενικά τη µεταφορά φορτίων από γερανούς και συναφή µηχανήµατα, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό ή οι επισκέπτες να µη κυκλοφορούν ή να µην βρίσκονται κάτω από τα διακινούµενα φορτία. 15. Τα ανυψωτικά µηχανήµατα τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες ώστε οι κατακόρυφες τροχιές των (εφ όσο υπάρχουν) και γενικώς τα συρµατόσχοινα και λοιπά στοιχεία τους, να µη προσεγγίζουν γενικώς αγωγούς ηλεκτρικών δικτύων. Ειδική πρόνοια να λαµβάνεται για τη καλή στήριξη των µικρών γερανών που τοποθετούνται στις πλάκες των ορόφων των οικοδοµών των οποίων το αµετακίνητο εξασφαλίζεται µε την τοποθέτηση αντίβαρου ικανού και αναλόγου µε το ανυψούµενο βάρος ή µέσω αγκυρώσεώς τους σε σταθερά και ακλόνητα οριζοντίως και καθέτως σηµεία. 16. Η µεταφορά και η ανύψωση προσωπικού µε µηχανήµατα ανυψώσεως υλικών, απαγορεύεται καθώς και η αναρρίχηση προσωπικού στις κατακόρυφες τροχιές ή ικριώµατα µηχανηµάτων καθώς και οι ακόλουθες ενέργειες, ως επικίνδυνες: α. O ανεφοδιασµός του µηχανήµατος µε καύσιµα ή η πραγµατοποίηση επισκευών στοιχείων του, χωρίς το µηχάνηµα να είναι σε πλήρη στάση και µε τους κινητήρας εκτός λειτουργίας και εξασφαλισµένους έναντι τυχαίας λανθασµένης εκκίνησης. β. H ελεύθερη αιώρηση φορτίου. γ. H ανάρτηση φορτίων υπό γωνία µε άνισα σκέλη αρτανών. δ. H ανύψωση - καταβίβαση φορτίων, απότοµα ή µε µεγάλη ταχύτητα ή απότοµη πέδηση. ε. H χρήση φθαρµένων αρτανών, συρµατοσχοίνων και ακαταλλήλων αγκίστρων. στ. H έλξη ή ανύψωση φορτίων όταν το συρµατόσχοινο του συστήµατος ανυψώσεως ευρίσκεται υπό γωνία (µη κατακόρυφος ανύψωση). ζ. H υπερφόρτωση του µηχανήµατος η. H µεταφορά φορτίου χαλαρά ή ανεπαρκώς προσδεδεµένου.

4 ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΓΑΠΕ-2005 ΣΤ θ. H ανύψωση ή απόθεση φορτίων πέρα από τη προβολή του βραχίονα του µηχανήµατος (λοξό τράβηγµα). ι. H παραµονή οιουδήποτε ατόµου κάτω από το αναβιβαζόµενα φορτία συµπεριλαµβανοµένου και αυτού που εκφωνεί τα σήµατα για την ανύψωση ή του σηµατωρού, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή θέση. ια. H παραµονή προσώπου πλησίον συρµατοσχοίνων και σχοινίων που βρίσκονται σε ένταση (τέντωµα). Χειροκίνητα ανυψωτικά µηχανήµατα (Βαρούλκα) 17. Για τα χειροκίνητα ανυψωτικά µηχανήµατα, πέραν των οριζοµένων παραπάνω, πρέπει να τηρούνται και τα ακόλουθα : α. Ο σκελετός στήριξης του τυµπάνου να είναι µεταλλικός. Το τύµπανο, να είναι απολύτως εξησφαλισµένο µε κατάλληλές διατάξεις έναντι ενδεχόµενης µετατόπισης ή αντιστρόφου περιστροφής του περί τον άξονα. β. Εφ όσον το βαρούλκο χρησιµοποιείται για την ανύψωση φορτίων βάρους µεγαλύτερου των 10 χλγρ. ή εφ όσον το τύµπανό του είναι µεταλλικό, πρέπει να φέρει ανασταλτικό όνυχα (καστάνια), για µεγαλύτερα φορτία, επιβάλλεται η ύπαρξη φρένου. γ. Σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η µη ολίσθηση του σχοινίου πάνω στο τύµπανο. δ. Η χειροκίνητη περιστροφή του τυµπάνου γίνεται από δύο άτοµα. ε. Τα τρίποδα βαρούλκα (γάβριες) πρέπει να εξασφαλίζονται από ολίσθηση ή ανατροπή και να τοποθετούνται σε σταθερό δάπεδο εργασίας σχήµατος ορθογωνίου παραλληλογράµµου, αποτελούµενο από ξύλινες δοκούς διατοµής τουλάχιστον 0,10µΧ0,10µ. Αυτοκίνητα Εγχύσεως Έτοιµου Σκυροδέµατος 18. Τα αυτοκίνητα εγχύσεως έτοιµου σκυροδέµατος και κονιαµάτων (πρέσσες) πρέπει, εκτός των απαιτήσεων των διατάξεων περί οδικής κυκλοφορίας, να έχουν και τις παρακάτω εξασφαλίσεις: α. Η τοποθέτηση τους να γίνεται σε οριζόντια και επίπεδη θέση, εξοµαλυνοµένων τυχόν υπαρχουσών ανωµαλιών του εδάφους και να εξασφαλίζεται το ελεύθερον άνοιγµα των βραχιόνων (ποδαρικών) στηρίξεως (δυνατότητα ανάπτυξης µέχρι των προβλεποµένων σηµείων σταθεροποίησης), ώστε η σταθεροποίηση να γίνεται ασφαλώς. β. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αντοχή του εδάφους και της επιφανείας στηρίξεως των πελµάτων δεν είναι επαρκής, πρέπει να τοποθετείται κατάλληλο υπόβαθρο για επαρκή αύξηση της επιφανείας στηρίξεως τους. 19. Η τοποθέτηση των αυτοκινήτων, πρέπει να γίνεται σε χώρο ελεύθερο από εναέριους ηλεκτρικούς αγωγούς. 20. Ο σωλήνας µεταφοράς και εγχύσεως σκυροδέµατος πρέπει να απέχει όσο το δυνατό περισσότερο από υπάρχοντες ηλεκτροφόρους αγωγούς, ώστε να αποκλείεται αφ ενός µεν τυχαία επαφή του σωλήνα µε τους αγωγούς, αφ ετέρου δε η εξ επαγωγής διαπίδυση ηλεκτρικής ενεργείας απ τους αγωγών.

5

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2...2 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ...2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ...2...2 2. ΚΙΝ ΥΝΟΙ...2...3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...3...3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται στο χώρο του μηχανοστασίου είτε αυτό είναι πάνω από το φρεάτιο ή κάτω από αυτό ή στην τελευταία κάτω στάση πλαγίως -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων

Ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων Ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων Αρµόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Θέση Συνεργείων - Άρθρο 1 1. Κρίνεται κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75 Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται εντός του φρέατος στο άνω μέρος στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του, είναι ισχυρότατης κατασκευής αθόρυβης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα