Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε."

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2006/42/ΕΚ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» 1 / 16

2 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. 2 / 16

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΣΥ παρουσιάζει τα κύρια σηµεία της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ, µε έµφαση στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή και του κοινοποιηµένου φορέα, µε στόχο να επισηµάνει τα κρίσιµα σηµεία στη διαδικασία αξιολόγηση της συµµόρφωσης και να διευκολύνει τη διαδικασία διαπίστευσης των προς κοινοποίηση φορέων. Σε κάθε περίπτωση, τα εµπλεκόµενα µέρη οφείλουν να ενηµερωθούν πλήρως µε τις προβλέψεις της Οδηγίας, των εφαρµόσιµων προτύπων, καθώς και µε τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διαθέσιµες από την Ιστοσελίδα Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία είναι συµπληρωµατική της ΕΑ 02/17 σχετικά µε τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση οργανισµών µε σκοπό την κοινοποίησή τους. 2. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2006/42/ΕΚ 2.1 Πεδίο εφαρµογής Στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ εµπίπτουν : µηχανήµατα, εναλλάξιµος εξοπλισµός (συναρµολογείται στο µηχάνηµα από το χειριστή, προκειµένου να τροποποιήσει τη λειτουργία του µηχανήµατος εφόσον δεν αποτελεί εργαλείο, βλέπε και καθοδήγηση : interchange_equipment.pdf), δοµικά στοιχεία ασφαλείας (ενδεικτικός κατάλογος αναφέρεται στο Παράρτηµα V της Οδηγίας, όπως προφυλακτήρες αφαιρούµενων αξόνων µηχανικής µετάδοσης) ανυψωτικά εξαρτήµατα (βλέπε καθοδήγηση : class_liftingaccessory.pdf), αλυσίδες, συρµατόσχοινα και ιµάντες, αφαιρετά συστήµατα µηχανικής µετάδοσης, ηµιτελή µηχανήµατα. Όλα τα προηγούµενα, µε εξαίρεση τα ηµιτελή µηχανήµατα, αναφέρονται στο κείµενο της Οδηγίας ως «µηχανήµατα». Η νέα έκδοση της οδηγίας καθιστά σαφή το διαχωρισµό των προϊόντων που εµπίπτουν στην οδηγία «Μηχανές» και την οδηγία «Χαµηλή τάση» (βλέπε άρθρο 1 (ια) & (ιβ)). Ειδικότερα, από το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας «ΜΗΧΑΝΕΣ», µεταξύ άλλων, εξαιρούνται: A. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που σχετίζονται µε τους ακόλουθους τοµείς, στο µέτρο που καλύπτονται από την οδηγία χαµηλής τάσης σχετικά µε το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως: - οικιακές συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση, - οπτικοακουστικός εξοπλισµός, - εξοπλισµός πληροφορικής, - συνήθεις µηχανές γραφείου, - συσκευές µεταγωγής και ελέγχου χαµηλής τάσης, - ηλεκτρικοί κινητήρες - B. Oι ακόλουθοι ηλεκτρικοί εξοπλισµοί υψηλής τάσεως: - συσκευές µεταγωγής και ελέγχου, - µετασχηµατιστές 3 / 16

4 Το γεγονός ότι ένα προϊόν πρέπει να καλύπτεται από µία από αυτές τις δύο οδηγίες δεν βασίζεται πλέον στην «κυριότερη προέλευση των κινδύνων» που ορίζεται στο πλαίσιο της εκτίµησης του κινδύνου. Στη θέση της, η οδηγία υποδεικνύει πλέον έξι κατηγορίες ηλεκτρικών µηχανών που υπάγονται αποκλειστικά στην οδηγία «Χαµηλή τάση». Για όλες τις άλλες µηχανές, οι στόχοι ασφάλειας της οδηγίας «Χαµηλή τάση» µπορούν σαφώς να εφαρµοστούν όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται µε τον ηλεκτρισµό, αλλά όλες οι άλλες βασικές απαιτήσεις καθώς και οι υποχρεώσεις σχετικά µε την αξιολόγηση της συµµόρφωσης και τη διάθεση στην αγορά ρυθµίζονται αποκλειστικά από την οδηγία «Μηχανές». Όσον αφορά του γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, καλύπτονται από την αναθεωρηµένη οδηγία 2006/42/ΕΚ αλλά και από την οδηγία 2003/37/ΕΚ. Η οδηγία των µηχανών συµπληρώνει την οδηγία 2003/37/ΕΚ για τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες ως προς τους κινδύνους που δεν καλύπτονται από την τελευταία. Η νέα οδηγία περιλαµβάνει λεπτοµερή λίστα δοµικών στοιχείων ασφάλειας που υπάγονται στην οδηγία «Μηχανές» (άρθρο 2 παρ. (γ). Τα δοµικά στοιχεία ασφάλειας που διατίθενται για να αντικαταστήσουν συγκεκριµένα στοιχεία και παρέχονται από τους κατασκευαστές του πρότυπου µηχανήµατος δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Οµοίως, γίνεται σαφής διαχωρισµός µε την οδηγία «Ανελκυστήρες»: τα ανυψωτικά µηχανήµατα των οποίων η ταχύτητα δεν ξεπερνάει τα 0,15 µέτρα ανά δευτερόλεπτο, καθώς και οι ανελκυστήρες εργοταξίων, εµπίπτουν εφεξής στην οδηγία «Μηχανές». ΟΡΙΣΜΟΙ Μηχάνηµα είναι : Σύνολο εξοπλισµένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλιστεί µε σύστηµα µεταδόσεως της κίνησης εκτός από άµεσα εφαρµοζόµενη ανθρώπινη ή ζωική δύναµη, απαρτιζόµενο από συνδεδεµένα µεταξύ τους τµήµατα ή δοµικά στοιχεία, από τα οποία τουλάχιστον ένα κινητό και τα οποία είναι συνενωµένα για συγκεκριµένη εφαρµογή. Σύνολο συνδεοµένων µερών ή δοµικών στοιχείων, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων κινείται και τα οποία συναρµολογούνται µε σκοπό την ανύψωση φορτίων και µοναδική πηγή ισχύος του οποίου είναι η άµεσα εφαρµοζόµενη ανθρώπινη δύναµη. Ως "εναλλάξιµος εξοπλισµός" νοείται ο εξοπλισµός ο οποίος, µετά την έναρξη χρήσης µηχανήµατος ή ελκυστήρα, συναρµολογείται επ' αυτών από τον ίδιο τον χειριστή προκειµένου να τροποποιηθεί η λειτουργία τους ή να προστεθεί νέα λειτουργία, εφόσον ο εν λόγω εξοπλισµός δεν αποτελεί εργαλείο Ως "δοµικό στοιχείο ασφαλείας" είναι το δοµικό στοιχείο το οποίο εξυπηρετεί τη λειτουργία ενός χαρακτηριστικού ασφαλείας, και του οποίου η βλάβη ή/και η δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων, Ως "αφαιρετό σύστηµα µηχανικής µετάδοσης" νοείται το κινητό δοµικό στοιχείο το οποίο προορίζεται για τη µετάδοση ισχύος µεταξύ αυτοκίνητου µηχανήµατος ή ελκυστήρα και άλλου µηχανήµατος, και το οποίο τα συνδέει µε το πρώτο σταθερό έδρανο. Ως "ηµιτελές µηχάνηµα" νοείται σύνολο το οποίο σχεδόν αποτελεί µηχάνηµα αλλά δεν µπορεί από µόνο του να εκτελέσει συγκεκριµένη εφαρµογή. 4 / 16

5 2.2 ιάθεση στην αγορά και έναρξη χρήσης Η Οδηγία προβλέπει για τον κατασκευαστή (αυτός που διαθέτει το µηχάνηµα στην αγορά µε το όνοµά του) τις καθιερωµένες για Οδηγία Νέας Προσέγγισης υποχρεώσεις (αξιολόγηση της συµµόρφωσης και συµµόρφωση του µηχανήµατος, σύνταξη της δήλωσης συµµόρφωσης, επίθεση της Σήµανσης CE). H Οδηγία προβλέπει επίσης ότι, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κατασκευαστής ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, ως κατασκευαστής θεωρείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή αρχίζει να χρησιµοποιεί µηχανήµατα. Τα µηχανήµατα συνοδεύονται κατά τη διάθεσή τους στην αγορά µε τη δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή, ενώ τα ηµιτελή µηχανήµατα συνοδεύονται µε τη βεβαίωση ενσωµάτωσης. 2.3 Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης των µηχανηµάτων Η Οδηγία περιλαµβάνει τυπικές για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης Ενότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης: ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α Παρ/µατα VII και VIII B Παρ/µα ΙΧ Η Παρ/µα Χ ΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Τεχνική τεκµηρίωση (VII) Εξέταση «ΕΚ τύπου» ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εσωτερικός έλεγχος της κατασκευής (VIII) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας για σχεδιασµό, κατασκευή, τελικό έλεγχο και δοκιµές ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕNΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV ME ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ * * ή * Σε συνδυασµό µε εσωτερικό έλεγχο (Παρ/µα VIII σηµείο 3) ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕNΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ * Σε συνδυασµό µε εσωτερικό έλεγχο (Παρ/µα VIII σηµείο 3) ή * * 2.4 Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης ηµιτελών µηχανηµάτων 1. Ο κατασκευαστής ηµιτελούς οφείλει να εξασφαλίζει, πριν από τη διάθεσή της στην αγορά: α) τη σύνταξη της τεχνικής τεκµηρίωσης που περιγράφεται στο παράρτηµα VIΙ µέρος Β β) τη σύνταξη των οδηγιών συναρµολόγησης που περιγράφονται στο παράρτηµα VΙ γ) τη σύνταξη βεβαίωσης ενσωµάτωσης που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ µέρος 1 Τµήµα Β. 2. Οι οδηγίες συναρµολόγησης και η βεβαίωση ενσωµάτωσης συνοδεύουν το ηµιτελές µηχάνηµα µέχρις ότου ενσωµατωθεί στο τελικό µηχάνηµα οπότε και αποτελούν µέρος του τεχνικού φακέλου του µηχανήµατος αυτού. 5 / 16

6 2.5 Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας Στο Παράρτηµα Ι της παρούσης, παρατίθενται τα κύρια σηµεία των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας. Οι βασικές τροποποιήσεις που εισάγονται από την καινούργια οδηγία είναι οι εξής: οι απαιτήσεις που αφορούν την εκτίµηση του κινδύνου είναι πιο λεπτοµερείς οι απαιτήσεις που αφορούν την εργονοµία και τις εκποµπές διατυπώνονται µε πιο σαφή τρόπο προσδιορίστηκαν νέες απαιτήσεις για τα µηχανήµατα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα (στάσεις) οι απαιτήσεις που αφορούν τα καθίσµατα και την αλεξικεραυνική προστασία, που µέχρι τώρα περιορίζονταν σε κινητές ή ανυψωτικές µηχανές, ενσωµατώθηκαν στο γενικό µέρος του Παραρτήµατος Ι και εφαρµόζονται εποµένως σε όλες τις µηχανές. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 3.1 Γενικά Ο "κατασκευαστής" µπορεί να είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηλαδή άτοµο ή νοµική οντότητα όπως για παράδειγµα εταιρεία ή ένωση, το οποίο σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει µηχανήµατα ή ηµιτελή µηχανήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και το οποίο είναι υπεύθυνο για την συµµόρφωση του µηχανήµατος ή του ηµιτελούς µηχανήµατος προς την παρούσα οδηγία προκειµένου να τα διαθέσει στην αγορά, µε το όνοµα ή το εµπορικό του σήµα ή για δική του χρήση. Σε περίπτωση που εµπλέκονται περισσότεροι του ενός πρόσωπα ή εταιρείες στην διεργασία σχεδιασµού και κατασκευής, θα πρέπει να ορισθεί ένα άτοµο ή εταιρεία ως «κατασκευής». Ο κατασκευαστής µιας µηχανής πρέπει να διασφαλίσει ότι πραγµατοποιείται εκτίµηση του κινδύνου, ώστε να καθοριστούν οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για τη µηχανή. Στη συνέχεια, η µηχανή πρέπει να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του κινδύνου. Μέσω της διαδικασίας εκτίµησης και µείωσης των κινδύνων, ο κατασκευαστής: καθορίζει τα όρια της µηχανής, συµπεριλαµβανοµένης της προτεινόµενης χρήσης της και κάθε λογικά προβλεπτής κακής χρήσης, προσδιορίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να απορρέουν από τη µηχανή καθώς και τις συναφείς επικίνδυνες καταστάσεις, εκτιµά τους κινδύνους, λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα ενός πιθανού τραυµατισµού ή βλάβης της υγείας και την πιθανότητά τους, αξιολογεί τους κινδύνους, εξαλείφει ή περιορίζει τους κινδύνους εφαρµόζοντας προστατευτικά µέτρα. Εάν µια µηχανή που αναφέρεται στο παράρτηµα IV της οδηγίας κατασκευάστηκε σύµφωνα µε ένα εναρµονισµένο πρότυπο, το οποίο καλύπτει όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις, ο κατασκευαστής της δεν θα είναι πλέον υποχρεωµένος να ζητήσει την παρέµβαση ενός κοινοποιηµένου φορέα προκειµένου να αξιολογήσει τη συµµόρφωσή της. Εάν τα εναρµονισµένα πρότυπα δεν εφαρµόζονται - ή εφαρµόζονται εν µέρει - ή αν τα πρότυπα που εφαρµόζονται δεν καλύπτουν το σύνολο των σχετικών βασικών απαιτήσεων, τότε ο κατασκευαστής έχει οφείλει να ζητήσει: A. είτε εξέταση τύπου ΕΚ B. είτε διαδικασία «πλήρους διασφάλισης ποιότητας», η οποία περιγράφεται στο Παράρτηµα Χ. 6 / 16

7 3.2 Σύνταξη τεχνικού φακέλου (Παράρτηµα VII) Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να αποδεικνύει τη συµµόρφωση του µηχανήµατος προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας και καλύπτει το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του µηχανήµατος, στο βαθµό που είναι απαραίτητα για την ως άνω αξιολόγηση της συµµόρφωσης. Το περιεχόµενο του τεχνικού είναι το τυπικό για Οδηγία Νέας Προσέγγισης και επιπλέον περιλαµβάνει: Την τεκµηρίωση της αξιολόγησης του κινδύνου, η οποία συµπεριλαµβάνει : (α) κατάλογο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας, που εφαρµόζονται στο µηχάνηµα και (β) περιγραφή των µέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη ή τη µείωση των εντοπισθέντων κινδύνων και, ενδεχοµένως, αναφορά σε εναποµένοντες κινδύνους που συνδέονται µε το µηχάνηµα. Τις οδηγίες χρήσης του µηχανήµατος. Ο αντίστοιχος τεχνικός φάκελος για τα ηµιτελή µηχανήµατα πρέπει να διευκρινίζει προς ποιες από τις απαιτήσεις της οδηγίας συµµορφώνονται. 3.3 Τεκµηρίωση της ικανοποίησης των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας Η χρησιµοποίηση εναρµονισµένων προτύπων από τον κατασκευαστή, εξ ορισµού τεκµηριώνει την ικανοποίηση των αντίστοιχων βασικών απαιτήσεων ασφαλείας. Επειδή όµως τα εναρµονισµένα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικής εφαρµογής ή όταν δεν υπάρχουν εναρµονισµένα πρότυπα, για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης των εξοπλισµών υπό πίεση, είναι επιτρεπτή η χρησιµοποίηση άλλων σχετικών προδιαγραφών ή τµηµάτων αυτών, τα οποία καλύπτουν αντίστοιχα τµήµατα των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας, µε την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προδιαγραφές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις προβλέψεις των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας, π.χ. όσον αφορά στους συντελεστές ασφαλείας και ότι ο κατασκευαστής τεκµηριώνει ότι µε τον τρόπο αυτό ικανοποιείται η αντίστοιχη βασική απαίτηση. Και ότι ο κοινοποιηµένος φορέας, είναι σε θέση να επαληθεύσει, µε τη βοήθεια δικής του µεθόδου, ότι ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 4.1 ιαδικασίες ελέγχου Ο Κοινοποιηµένος Φορέας οφείλει να διαθέτει, για κάθε Ενότητα για την οποία δραστηριοποιείται, ιδιαίτερη διαδικασία ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών, η διενέργεια των οποίων είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του µηχανήµατος. 4.2 Εξέταση τύπου ΕΚ (Παράρτηµα ΙΧ) Ο Κοινοποιηµένος φορέας, µεταξύ άλλων, οφείλει να διαθέτει τα µέσα και τις διαδικασίες για την εκτέλεση των δοκιµών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Η διενέργεια των δοκιµών πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 10 του Προτύπου ISO/IEC και του αντίστοιχου Οδηγού IAF/ILAC A4. Ο εξοπλισµός που 7 / 16

8 χρησιµοποιείται για τη διενέργεια των δοκιµών πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται κατωτέρω : Οι απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό των Κοινοποιηµένων Φορέων παρέχονται στο Κεφάλαιο 9 του Προτύπου ISO/IEC και του αντίστοιχου Οδηγού IAF/ILAC A4. Πέραν των παραπάνω απαιτήσεων : I. Ο Φορέας πρέπει να προσδιορίσει, µε κατάλληλη εγγραφή σε επίσηµο αρχείο, τις δοκιµές και τον αντίστοιχο εξοπλισµό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των εν λόγω δοκιµών, τα οποία απαιτούνται για την κατά περίπτωση αξιολόγηση της συµµόρφωσης. II. Οι αντίστοιχοι επιθεωρητές / ελεγκτές του φορέα πρέπει αποδεδειγµένα να γνωρίζουν τις λεπτοµέρειες διενέργειας των δοκιµών και τη χρήση του ως άνω εξοπλισµού. III. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται εξοπλισµός δοκιµών του κατασκευαστή ή εξοπλισµός τρίτων και επειδή, σύµφωνα µε την παρ. G9.1 του IAF/ILAC A4, η ευθύνη για την καταλληλότητα και τη διακρίβωση του εξοπλισµού έγκειται αποκλειστικά στον φορέα και δεν µπορεί να εκχωρηθεί. Ο φορέας µεταξύ άλλων, πρέπει να διαθέτει τεκµηριωµένη διαδικασία για την επαλήθευση της καταλληλότητας του εξοπλισµού και να τηρεί σχετικό αρχείο επαλήθευσης. Έτσι σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης της συµµόρφωσης µηχανηµάτων, να µπορεί να αποδειχθεί, από τα αρχεία του Κοινοποιηµένου Φορέα, ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε, ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 10 του Προτύπου ISO/IEC και του αντίστοιχου Οδηγού IAF/ILAC A Ο τεχνικός φάκελος και το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου τηρούνται για 15 έτη Με αίτηση του κατασκευαστή, η ισχύς του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια. 4.3 Πλήρης διασφάλισης ποιότητας (Παράρτηµα Χ) Το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας του κατασκευαστή πρέπει να καλύπτει το σχεδιασµό, την κατασκευή, τον τελικό έλεγχο και δοκιµή του µηχανήµατος και πρέπει να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση του µηχανήµατος µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ο Κοινοποιηµένος φορέας αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας του κατασκευαστή, εξετάζει τον τεχνικό φάκελο για κάθε µοντέλο µηχανής, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων δοκιµών που εκτελούνται µε ευθύνη του κατασκευαστή και αποφασίζει σχετικά. 4.4 Προσωπικό Εκπαίδευση Ο Κοινοποιηµένος Φορέας πρέπει να καθορίζει τα προσόντα και να απασχολεί προσωπικό που εµπλέκεται στις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, που ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΧΙ της Οδηγίας. Το ως άνω προσωπικό πρέπει να είναι ιπλωµατούχοι ή πτυχιούχοι Μηχανικοί του εσωτερικού ή ισότιµων προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού κατέχοντες άδεια 8 / 16

9 εξάσκησης επαγγέλµατος από το Τ.Ε.Ε µε αποδεδειγµένη, 5ετή εργασιακή εµπειρία στους τοµείς του σχεδιασµού ή της κατασκευής ή του ελέγχου ή της λειτουργίας ή της συντήρησης ή της επιθεώρησης εξοπλισµών υπό πίεση, ανάλογη µε την προβλεπόµενη στην παρ. 5.2 της παρούσης οµαδοποίηση, ή απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι µε ανάλογη εκπαίδευση και 10ετή εργασιακή εµπειρία για τη θέση του επιθεωρητή που διενεργεί τον έλεγχο, ενώ για τη θέση του ατόµου που λαµβάνει την απόφαση για πιστοποίηση, θα πρέπει οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. να έχουν αντίστοιχη 10ετή εργασιακή εµπειρία και οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι., αντίστοιχη 15ετή εργασιακή εµπειρία. Ο Κοινοποιηµένος Φορέας πρέπει να µεριµνά για την εκπαίδευση του εν λόγω προσωπικού, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει: Θέµατα σχεδιασµού, κατασκευής, ελέγχου, λειτουργίας ή συντήρησης, ελαττώµατα και σηµασία τους, µηχανηµάτων. Πρότυπα σχεδιασµού, κατασκευής και ελέγχων µηχανηµάτων. Σχετικές νοµικές απαιτήσεις. Τεχνικές διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ασφαλούς διενέργειας αυτών. O Κοινοποιηµένος Φορέας πρέπει να διαθέτει αρχεία που να επιβεβαιώνουν την ως άνω καταλληλότητα του προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένης της αρχικής και περιοδικής αξιολόγησης του εν λόγω προσωπικού από το φορέα, καθώς και το πεδίο της αναγνωρισµένης ικανότητας, σύµφωνα µε την παρ. 5.2 της παρούσης. 9 / 16

10 5. ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕ 5.1. Εισαγωγή Για τη διευκόλυνση και απλούστευση της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και για τον προσδιορισµό των επιτόπου αξιολογήσεων, τα αντικείµενα τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ στο παράρτηµα IV, οµαδοποιούνται, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα Α. Όπως αναλύεται στην στη συνέχεια, για αντικείµενα τα οποία ανήκουν στην ίδια οµάδα, ο φορέας πιστοποίησης / ελέγχου γίνεται αποδεκτό ότι καταρχήν διαθέτει την ίδια τεχνική ικανότητα. Οι αρχές που εφαρµόζονται για την απόδοση του ΕΠΕ αναλύονται στην παράγραφο Οµαδοποίηση αντικειµένων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης ΟΜΑ Α Α. Μηχανές κατεργασίας ξύλου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.Κυκλικά πριόνια (µε µία ή περισσότερες λεπίδες) για την κατεργασία ξύλου και υλικών µε παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά, ή για την κατεργασία κρέατος και υλικών µε παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά, των ακόλουθων τύπων: 1.1 µηχανήµατα πριονίσµατος, µε σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα(ες), που διαθέτουν τράπεζα ή σταθερό υποστήριγµα κοπής και στις οποίες η προώθηση του υλικού πραγµατοποιείται χειροκίνητα ή µε αφαιρούµενο προωθητήρα 1.2 µηχανήµατα πριονίσµατος, µε σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα(ες), µε τραπέζι-καβαλέτο ή φορείο µε παλινδροµική κίνηση και µε χειροκίνητη µετατόπιση 1.3 µηχανήµατα πριονίσµατος, µε σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα(ες), µε ενσωµατωµένο µηχανικό σύστηµα προώθησης του υλικού για πριόνισµα και χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού 1.4 µηχανήµατα πριονίσµατος, µε λεπίδα(ες) που κινούνται κατά τη διάρκεια της κοπής, µε µηχανικό σύστηµα κίνησης της λεπίδας και χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού. 2. Μηχανήµατα ξεχονδρίσµατος µε χειροκίνητη προώθηση του υλικού, για την κατεργασία ξύλου. 3. Μηχανήµατα πλανίσµατος επιφανειών µε ενσωµατωµένο µηχανικό σύστηµα προώθησης και χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού, για την κατεργασία ξύλου. 4. Πριονοκορδέλες, µε χειροκίνητη τροφοδοσία ή/και αφαίρεση του υλικού, για την κατεργασία ξύλου και υλικών µε παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά, ή κρέατος και υλικών µε παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά, των ακόλουθων τύπων: 4.1 µηχανήµατα πριονίσµατος, µε σταθερή κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα και µε τράπεζα ή υποστήριγµα κοπής σταθερό ή µε παλινδροµική κίνηση, 4.2 µηχανήµατα πριονίσµατος µε λεπίδα στερεωµένη σε φορείο µε παλινδροµική κίνηση. 5. Σύνθετα µηχανήµατα τύπων που προβλέπονται στα σηµεία 1 έως 4 και στο σηµείο 7, για την κατεργασία ξύλου και υλικών µε παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά. 6. Μηχανήµατα κατασκευής εντορµιών (ξεµορσαρίστρες), εργαλειοφόρες και µε χειροκίνητη προώθηση του υλικού, για την κατεργασία ξύλου. Β. Φορητά αλυσοπρίονα για την κατεργασία ξύλου 7. Σβούρες µε κάθετο άξονα, µε χειροκίνητη προώθηση του υλικού, για την κατεργασία ξύλου και υλικών µε παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά. 8. Φορητά αλυσοπρίονα για την κατεργασία ξύλου. 10 / 16

11 ΟΜΑ Α Γ. Πρέσες και στράντζες για την κατεργασία µετάλλων. Μηχανήµατα µορφοποίησης πλαστικού και καουτσούκ Ε. Μηχανήµατα για υπόγειες εργασίες Ζ. Κάδοι συλλογής οικιακών απορριµµάτων και συστήµατα µηχανικής µετάδοσης Η. Μηχανήµατα ανύψωσης Θ. Φορητά µηχανήµατα στερέωσης που λειτουργούν µε φυσίγγια και άλλα κρουστικά µηχανήµατα. Ι. Προστατευτικές διατάξεις ανίχνευσης προσώπων Κ. Μηχανοκίνητοι, αµοιβαίας µανδάλωσης, κινητοί προφυλακτήρες προοριζόµενοι να χρησιµοποιηθούν ως διατάξεις διασφάλισης σε µηχανήµατα αναφερόµενα στα σηµεία 9, 10 και 11 Λ. Λογικές ενότητες που διασφαλίζουν τις λειτουργίες ασφαλείας Μ. Συστήµατα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής και πτώσης αντικειµένων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9. Πρέσες και στράντζες για την κατεργασία µετάλλων εν ψυχρώ, µε χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού, των οποίων τα κινητά στοιχεία εργασίας µπορούν να έχουν διαδροµή µεγαλύτερη των 6 mm και ταχύτητα µεγαλύτερη των 30 mm/s. 10. Μηχανήµατα µορφοποίησης πλαστικού µε εµφύσηση ή συµπίεση, µε χειροκίνητη τροφοδότηση ή αφαίρεση του υλικού. 11. Μηχανήµατα µορφοποίησης του καουτσούκ µε εµφύσηση ή συµπίεση, µε χειροκίνητη τροφοδότηση ή αφαίρεση του υλικού. 12. Μηχανήµατα για υπόγειες εργασίες των ακολούθων τύπων: µηχανήµατα προώθησης και βαγόνια πεδήσεως κινητά υδραυλικά στηρίγµατα οροφής. 13. Κάδοι συλλογής οικιακών απορριµµάτων µε χειροκίνητο σύστηµα φόρτωσης και µηχανισµό συµπίεσης. 14. Αφαιρούµενα συστήµατα µηχανικής µετάδοσης, µε τους προφυλακτήρες τους. 15. Προφυλακτήρες αφαιρούµενων συστηµάτων µηχανικής µετάδοσης. 16. Ανυψωτικές γέφυρες για οχήµατα. 17. Μηχανήµατα ανύψωσης προσώπων ή προσώπων και αγαθών, τα οποία ενέχουν κίνδυνο κατακόρυφης πτώσεως από ύψος άνω των 3 µέτρων. 18. Φορητά µηχανήµατα στερέωσης που λειτουργούν µε φυσίγγια και άλλα κρουστικά µηχανήµατα. 19. Προστατευτικές διατάξεις ανίχνευσης προσώπων. 20. Μηχανοκίνητοι, αµοιβαίας µανδάλωσης, κινητοί προφυλακτήρες προοριζόµενοι να χρησιµοποιηθούν ως διατάξεις διασφάλισης σε µηχανήµατα αναφερόµενα στα σηµεία 9, 10 και Λογικές ενότητες που διασφαλίζουν τις λειτουργίες ασφαλείας. 22. Συστήµατα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS). 23. Συστήµατα προστασίας από την πτώση αντικειµένων (FOPS). 5.3 ιαδικασία αξιολόγησης Ο φορέας στην αίτησή του έχει την δυνατότητα να ζητήσει διαπίστευση επιλέγοντας οµάδες/κατηγορίες προσδιορίζοντας ταυτόχρονα προϊόντα και αντίστοιχα πρότυπα εντός της οµάδας για τα οποία διαθέτει πελάτη Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας σε µια οµάδα είναι, καταρχήν, απαραίτητη η ύπαρξη τουλάχιστον ενός πελάτη σε µία από τις κατηγορίες και, αναλόγως, η διενέργεια επιτόπου αξιολόγησης Περιγραφή του ΕΠΕ Σύµφωνα µε την ανωτέρω οµαδοποίηση το αντίστοιχο ΕΠΕ θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: 11 / 16

12 5.4.1 Στην 1 η στήλη αναγράφονται όλες οι κατηγορίες της οµάδας, όπως αναλύεται στον παραπάνω πίνακα Α, της τεκµαρθείσας ικανότητας του φορέα. Κάτω από κάθε κατηγορία, θα αναγράφονται τα αντίστοιχα προϊόντα για τα οποία υπάρχει πελάτης Στην 2 η στήλη παραµένει η ενότητα όπως καθορίζεται από την Οδηγία Στην 3 η στήλη αναγράφεται η Οδηγία 2006/42/ΕΚ και τα πρότυπα για τα οποία έχουν αναγραφεί αντίστοιχα προϊόντα στην στήλη Επέκταση ΕΠΕ εντός υπάρχουσας οµάδας Επέκταση του ΕΠΕ ΦΠ/Ε, προσθήκη νέου προϊόντος/προτύπου σε υπάρχουσα οµάδα, θα γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Ο ΦΠ/Ε ενηµερώνει εγγράφως το ΕΣΥ για την πρόθεσή του να επεκταθεί σε νέο προϊόν ή προϊόντα προσδιορίζοντας αντίστοιχα πρότυπα και εσωτερικές διαδικασίες, καθώς και τους αντίστοιχους πελάτες. Το ΕΣΥ εξετάζει την υποβληθείσα τεκµηρίωση και αναλόγως εισηγείται την χορήγηση της αιτηθείσας επέκτασης. Στην επόµενη επιτήρηση ή το αργότερο εντός έτους από την υποβολή της αίτησης ο φορέας οφείλει να παρουσιάσει ολοκληρωµένη πιστοποίηση για το πεδίο το οποίο αιτήθηκε. 12 / 16

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας (κύρια σηµεία) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του πρέπει: - να καθορίζει τα όρια του µηχανήµατος, τα οποία περιλαµβάνουν την προβλεπόµενη χρήση και την ευλόγως προβλέψιµη κακή χρήση, - να εντοπίζει τους εγγενείς κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσει το µηχάνηµα και τη σχετική κατάσταση αντικειµενικού κινδύνου, - να εκτιµήσει τους κινδύνους, λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ενδεχόµενου τραυµατισµού ή της ενδεχόµενης βλάβης της υγείας και την πιθανότητα πρόκλησής τους, - να υπολογίσει τους κινδύνους, προκειµένου να καθορισθεί αν απαιτείται ελάττωση των κινδύνων, σύµφωνα µε το σκοπό της παρούσας οδηγίας, - να εξαφανίσει τους εγγενείς κινδύνους ή να µειώσει τους κινδύνους που συνδέονται µε τους εν λόγω εγγενείς κινδύνους, δια της εφαρµογής προστατευτικών µέτρων, κατά τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στο σηµείο στοιχείο β). ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε το παρόν παράρτηµα, νοούνται ως: α) "εγγενής κίνδυνος": η δυνητική αιτία τραυµατισµού ή βλάβης της υγείας β) "επικίνδυνη ζώνη": κάθε ζώνη εντός ή/και πέριξ µηχανήµατος, στην οποία ένα πρόσωπο διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του ή την ασφάλειά του γ) "εκτιθέµενο πρόσωπο": κάθε πρόσωπο ευρισκόµενο εξ ολοκλήρου ή µερικώς σε επικίνδυνη ζώνη δ) "χειριστής": το(τα) πρόσωπο(α) που είναι επιφορτισµένο(α) µε την εγκατάσταση, λειτουργία, ρύθµιση, συντήρηση, καθαρισµό, επισκευή ή µετακίνηση ενός µηχανήµατος ε) "κίνδυνος": συνδυασµός της πιθανότητας και της σοβαρότητας τραυµατισµού ή προσβολής της υγείας, που µπορεί να συµβεί σε κατάσταση εγγενούς κινδύνου στ) "προφυλακτήρας": στοιχείο του µηχανήµατος που χρησιµοποιείται ειδικά για την παροχή προστασίας µέσω φυσικού φραγµού ζ) "προστατευτική διάταξη": διάταξη (εκτός από προφυλακτήρα) που µειώνει τον κίνδυνο, είτε µόνη της είτε σε συνδυασµό µε προφυλακτήρα η) "προβλεπόµενη χρήση": η χρήση του µηχανήµατος σύµφωνα µε τις πληροφορίες που παρέχουν οι οδηγίες χρήσης θ) "ευλόγως προβλέψιµη κακή χρήση": η χρήση µηχανήµατος µε τρόπο που δεν προβλέπεται στις οδηγίες χρήσης αλλά ωστόσο µπορεί να προέλθει από εύκολα προβλέψιµη ανθρώπινη συµπεριφορά. Αρχές ενσωµάτωσης της ασφάλειας α) Το µηχάνηµα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη λειτουργία του και να έχει εκ κατασκευής τη δυνατότητα να χρησιµοποιείται, να ρυθµίζεται και να συντηρείται χωρίς τα πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο κατά την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών υπό τις προβλεπόµενες συνθήκες, αλλά λαµβάνοντας επίσης υπόψη ευλόγως αναµενόµενη κακή του χρήση. Τα λαµβανόµενα µέτρα πρέπει να έχουν ως στόχο την εξάλειψη του κινδύνου κατά την προβλεπόµενη διάρκεια ζωής του µηχανήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των φάσεων µεταφοράς, συναρµολόγησης, αποσυναρµολόγησης, αχρήστευσης και διάλυσης. 13 / 16

14 β) Κατά την επιλογή των καταλληλότερων λύσεων, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του πρέπει να εφαρµόζει κατά σειρά τις ακόλουθες αρχές: - να εξαλείφει ή να µειώνει τους κινδύνους στο µέτρο του δυνατού (ενσωµάτωση της ασφάλειας στο σχεδιασµό και στην κατασκευή του µηχανήµατος), - να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα προστασίας όσον αφορά τους κινδύνους που δεν µπορούν να εξαλειφθούν, - να πληροφορεί τους χρήστες για τους κινδύνους που εξακολουθούν να υφίστανται λόγω ανεπαρκούς αποτελεσµατικότητας των ληφθέντων µέτρων προστασίας, να αναφέρει εάν απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση και να επισηµαίνει εάν απαιτείται η πρόβλεψη εξοπλισµού ατοµικής προστασίας. γ) Κατά το σχεδιασµό και την κατασκευή του µηχανήµατος καθώς και κατά τη σύνταξη των οδηγιών χρήσης, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του πρέπει να προβλέπει όχι µόνο τη συνήθη χρήση του µηχανήµατος, αλλά επίσης και κάθε ευλόγως αναµενόµενη κακή του χρήση Θέση σε λειτουργία Η θέση ενός µηχανήµατος σε λειτουργία πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιείται µόνο µε εκούσια ενέργεια σε όργανο χειρισµού το οποίο έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό. Το ίδιο ισχύει: - όσον αφορά την επαναλειτουργία του µηχανήµατος µετά από διακοπή οφειλόµενη σε οποιονδήποτε λόγο, - όσον αφορά την εντολή για σηµαντική τροποποίηση των συνθηκών λειτουργίας Σφάλµατα συναρµολόγησης Η διάπραξη σφαλµάτων κατά τη συναρµολόγηση ή την αποσυναρµολόγηση ορισµένων εξαρτηµάτων ικανών να προκαλέσουν κινδύνους, πρέπει να καθίσταται αδύνατη ως εκ του σχεδιασµού και της κατασκευής των εξαρτηµάτων αυτών, ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να προλαµβάνεται µε ενδείξεις που επιτίθενται στα ίδια τα εξαρτήµατα ή/και στα προστατευτικά καλύµµατα. Οι ίδιες ενδείξεις πρέπει να επιτίθενται στα κινητά εξαρτήµατα ή/και στο προστατευτικό κάλυµµά τους, εφόσον είναι αναγκαία η γνώση της φοράς της κίνησης προκειµένου να αποφεύγεται ενδεχόµενος κίνδυνος Εκποµπές εγγενώς επικίνδυνων υλικών και ουσιών Τα µηχανήµατα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι εγγενείς κίνδυνοι εισπνοής, κατάποσης, επαφής µε το δέρµα, τα µάτια ή τις βλεννογόνους, καθώς και η εισχώρηση από το δέρµα, υλικών και ουσιών τις οποίες παράγουν. Εφόσον ο κίνδυνος δεν µπορεί να εκµηδενισθεί, τα µηχανήµατα πρέπει να είναι εξοπλισµένα ώστε τα εγγενώς επικίνδυνα υλικά και οι ουσίες να συγκρατούνται, αποχετεύονται, αποβάλλονται µε ψεκασµό νερού, διηθούνται ή υφίστανται επεξεργασία µε άλλη εξίσου αποτελεσµατική µέθοδο. Εφόσον η παραγωγική διαδικασία δεν πραγµατοποιείται σε πλήρως κλειστό περιβάλλον κατά την κανονική λειτουργία του µηχανήµατος, οι διατάξεις συγκράτησης ή/και αποχέτευσης πρέπει να τοποθετούνται ούτως ώστε να παράγουν το µέγιστο αποτέλεσµα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τα σηµεία ρύθµισης και συντήρησης πρέπει να βρίσκονται έξω από τις επικίνδυνες ζώνες. Οι εργασίες ρύθµισης, συντήρησης, επισκευής και καθαρισµού πρέπει να µπορούν να πραγµατοποιούνται µε το µηχάνηµα εν στάσει. 14 / 16

15 Για τα αυτοµατοποιηµένα µηχανήµατα καθώς και, ενδεχοµένως, για άλλα µηχανήµατα, πρέπει να προβλέπεται διάταξη σύνδεσης που να επιτρέπει την τοποθέτηση εξοπλισµού διάγνωσης και αναζήτησης βλαβών. Τα στοιχεία αυτοµατοποιηµένου µηχανήµατος των οποίων προβλέπεται η τακτική αντικατάσταση, πρέπει να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται εύκολα και µε ασφάλεια. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά πρέπει να επιτρέπει την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών µε τα απαραίτητα τεχνικά µέσα, σύµφωνα µε τον προδιαγραφόµενο τρόπο ενέργειας Σήµανση των µηχανηµάτων Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να φέρουν ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση που θα παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: - την εµπορική επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή, και, ενδεχοµένως, του εντολοδόχου του, - την περιγραφή του µηχανήµατος, - τη σήµανση "CE" (βλέπε παράρτηµα ΙΙΙ), - την περιγραφή της σειράς ή του τύπου, - τον αριθµό σειράς εάν υπάρχει, - το έτος κατασκευής, ήτοι το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατασκευής. Κατά την επίθεση της σήµανσης "CE" απαγορεύεται η προχρονολόγηση η µεταχρονολόγηση των µηχανηµάτων. Επιπλέον, τα µηχανήµατα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτική ατµόσφαιρα επισηµαίνονται αναλόγως. Τα µηχανήµατα πρέπει επίσης να φέρουν πλήρεις πληροφορίες που αφορούν τον τύπο τους και οι οποίες έχουν ουσιώδη σηµασία για την ασφαλή τους χρήση. Οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται στην απαίτηση του σηµείου Εφόσον µέρος του µηχανήµατος πρέπει να µετακινηθεί κατά τη χρήση, η µάζα του πρέπει να αναγράφεται ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και αδιαµφισβήτητα. 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΟΡΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τα µηχανήµατα που παρουσιάζουν εγγενείς κινδύνους λόγω ανυψωτικών εργασιών πρέπει να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σηµείο 4). 15 / 16

16 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τα µηχανήµατα που προορίζονται για υπόγειες εργασίες, πρέπει να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σηµείο 4). ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Τα καυσαέρια των κινητήρων εσωτερικής καύσης δεν πρέπει να εκπέµπονται προς τα πάνω. 6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 6.4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ (ΣΤΑΣΕΙΣ) Κίνδυνος για τα πρόσωπα που βρίσκονται µέσα ή πάνω στον θαλαµίσκο Ο θαλαµίσκος πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να προλαµβάνονται οι κίνδυνοι που οφείλονται στην επαφή µεταξύ προσώπων ή/και αντικειµένων µέσα ή πάνω στον θαλαµίσκο µε κάθε σταθερό ή κινούµενο στοιχείο. Τα µηχανήµατα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και, κατά περίπτωση, να εξοπλίζονται µε συστήµατα που εµποδίζουν ανεξέλεγκτες κινήσεις του θαλαµίσκου προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Τα συστήµατα αυτά πρέπει να είναι ικανά να σταµατούν την κίνηση του θαλαµίσκου µε το µέγιστο φορτίο χρήσης του και µε την προβλεπόµενη µέγιστη ταχύτητα. Η ενέργεια διακοπής της κίνησης δεν πρέπει να δηµιουργεί επιβραδύνσεις επικίνδυνες για τους επιβαίνοντες, υπό όλες τις συνθήκες φορτίου Όργανα ελέγχου στα πλατύσκαλα Τα όργανα ελέγχου στα πλατύσκαλα, πλην εκείνων που προορίζονται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δεν πρέπει να προκαλούν κινήσεις του θαλαµίσκου όταν: - χρησιµοποιούνται τα όργανα ελέγχου επί του θαλαµίσκου, - ο θαλαµίσκος δεν βρίσκεται σε πλατύσκαλο Πρόσβαση στον θαλαµίσκο Τα µέσα προφύλαξης στα πλατύσκαλα και στον θαλαµίσκο πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλή µετάβαση προς και από τον θαλαµίσκο, λαµβάνοντας υπόψη τις προβλεπόµενες κατηγορίες αγαθών και προσώπων που θα πρέπει να ανυψωθούν ΣΗΜΑΝΣΗ Στον θαλαµίσκο πρέπει να αναγράφονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια. Σ' αυτές περιλαµβάνονται: - ο αριθµός των προσώπων που επιτρέπεται να επιβαίνουν στον θαλαµίσκο, - το µέγιστο φορτίο χρήσης. 16 / 16

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 97/23/ΕΕ ΕΣΥ KO-PED/01/00/3-10-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΠΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 3-10-2007 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/01/21-07-2016 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ..

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.. Υπ. Σύνταξης: Υπ. Έγκρισης: (Υ Π του Ε.ΣΥ..) (Προϊστάµενος Ε.ΣΥ..) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European cooperation for Accreditation EA) και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Λευκωσία, 3 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Κυρίες / Κύριοι, Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές και Συστήματα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016 Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Κυρίες / Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα

της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα 2η έκδοση Ιούνιος 2010 Εισαγωγή στη 2η έκδοση Η οδηγία 2006/42/ΕΚ συνιστά αναθεωρημένη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης εκεµβρίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2014 COM(2014) 258 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συσκευές αερίου {SWD(2014) 150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 "Για την προστασία από τις µηχανές" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές Ασφάλειας

Γενικές Αρχές Ασφάλειας ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ορισμός «Μηχανή» Ένα σύνολο συνδεδεμένων τμημάτων ή οργάνων με τουλάχιστον ένα κινητό και ενδεχομένως ένα σύνολο διατάξεων ενεργοποίησης συνενωμένων σε ενιαίο σύνολο με σκοπό συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ.

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Π..395/94 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Σελ.1/8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 00 10.08.10 Πρώτο σχέδιο - ιανομή για σχόλια Όλες 01 15.10.10 Τελική έκδοση - Ελέγχτηκε: Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 160/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 160/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 377/1993 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 160/Α/15-9-93)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005. ΓΡΗΓ. ΠΕΛΩΡΙΑ ΗΣ Π.Μ. Μ.Μ.Μ. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) /νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 377/93. Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές

Π.. 377/93. Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές Π.. 377/93 ΦΕΚ 160/A/15-09-1993 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα