ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση 10 Km. σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ( Ν20.5.1) α) αθλητικών :(29,70+23,00+5,20+16,20+38,80+46,80+13,95)*1,00*0,40= =173,65mm*1,00*0,40=69,46m 3 β) περιτοίχισης: (29,40+ 2,00+1,50+6,00+39,4+39,7+39, ,00+6,00)*1,00*0,40)= =166,50 μμ*1*0,40 =66,60 Σύνολο: α+β = 69,46+66,60= 136,06 = 150,00 m3 2.. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ( ΟΙΚ-Α 20.2 ): α) κατασκευή βάσεων: (29,10+6,00+39,40)*17,00*0,70 = 74,50μμ*17*0,70= = 1266,50*0,70 = 886,60 Μ3 = 900,00 Μ3 3. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ-Α ): α) κατασκευή βάσεων: (22,00*(39,50+6,00)*1,15 = 1001,00 *1,15 μ.ο.=1151,15 = 1300,00 Μ3 4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση (ΟΙΚ-Α ) α) κατασκευή βάσεων: δανείων προϊόντων εκσκαφών: (1300,00-900,00) = 400,00 μ3 5. Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο (ΟΙΚ-Α 20.42) : δανείων προϊόντων εκσκαφών: 400,00 μ3 * 10Κμ/μ3 = 4000,00 m3*km

3 6. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ-Α 38.3) (δες σκυροδέματα): α) περιτοίχισης: (168,50μμ *0,40)*2 φορ. =67,40*2=134,80 m β) αθλητικών: (29,70+23,00+5,20+16,20+38,80+46,80+13,95)*0,40*2= =17 3,65*0,40*2= 69,46μ2 *2φορ=138,9m 2 γ) προαύλιος χώρος : [(3+6+30, ,40+10,40+30,80+10, , 80+28,80)*0,40]*2= =(204,20 mm*0,40)*2= 81,70 m 2 *2= 163,36 m 2 δ) βάσεις αιθουσών: (72,00μμ*2 φορ.*0,20) = μ2 σύνολο: α+β+γ+δ: 138,80+138,90+163,36+28,80 = 469,86 =480 m2 7. Ξυλότυποι χυτών τοίχων (ΟΙΚ-Α 38.1) : (δες σκυροδέματα):

4 οίχισης: ( α) περιτοίχισης : 29,40*0,60)+(2*2,20)+(1,50*2,20)+(39,4 0*0,60)+(39,70+39,50)*0,60+ +(2*2,2)2+(1*2,20)]*2= 107,50*2=215,00 m 2 β) αθλητικών: =[(103,85*0,60)+41,40+63,18]*2=(62,31+104,58)*2=166,89*2= 333,78m 2 γ) προαύλιο χώρου {(3*0,6)+(6*0,50)+(7*0,60)+(30,50*0,90)+(10,40*0,80)+(9 *0,80)+(8,10*1,20)+[10,40*[(0,70+1,30)/2]]+ +[30,80*[(1,30+1,50)/2]] +[10,50*[(1,30+1,60)/2]+[20*[(1,20+1,70)/2]]+(28,80*0,80)+ +[28,80*[(1,50+1,50)/2]]}*2= 222,80 m 2 *2 = 445,60 m 2 Σύνολο: α+β+γ : 215,00+333,78+445,60= 994,38 = 1070,00 μ2 8. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση Σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές Α από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ-Α ): α) περιτοίχισης: (29,40*0,40*0,40)+(29,40*0,20*0,60)=8,25 m 3 (2,00*0,40*0,40)+(2,00*0,20*2,20)=1,20 m 3 (1,50*0,40*0,40)+(1,50*0,20*2,20)=0,90 m 3 (6,00*0,40*0,40)=0,95 m 3 (39,40*0,40*0,40)+(39,40*0,20*0,60)=11,05 m 3 = 49,50 m3 (39,70*0,40*0,40)+(39,70*0,20*0,60)=11,15 m 3 (39,50*0,40*0,40)+(39,50*0,20*0,60)=11,10 m 3 [(2,00*0,40*0,40)+(2,00*0,20*0,20)]*2=2,40 m 3 [(1,00+6,00)*0,40*0,40]+(1,00*0,20*2,20)+(6,00*0,40*0,40)=2,5 0 m 3 β) αθλητικων: 29,70+23,00+5,20+16,20+38,80+46,80+13,95)*0,40*0,40]+ [(29,70+5,20+16,20+38,80+13,95)*

5 *0,20*0,60]+(23,00*0,20*1,80)+[46,80*0,20*(2,10+0,60)/2]= =(173,65*0,40*0,40)+(103,85*0,20*0,60)+8,28+(9,36*1,35)= =27,78+12,46+8,28+12,64= 61,16m 3 γ) προαύλιου χώρου: (3,00*0,40*0,40)+(3,00*0,20*0,60)=0,85 m 3 (6,00*0,40*0,40)+(6,00*0,20*0,50)=1,55 m 3 [(7,00*0,40*0,4)+(7,00*0,20*0,60)]*2=3,90 m 3 (30,50*0,40*0,40)+(30,50*0,20*0,90)=10,40 m 3 (10,00*0,40*0,40)+(10,40*0,20*0,80)=3,30 m 3 (9,00*0,40*0,40)+(9,00*0,20*0,80)=2,90 m 3 (8,40*040*0,40)+(8,40*0,20*1,20)=3,30 m 3 (10,40*0,40*0,40)+[10,40*0,20*[(0,70+1,30)/2]]=3,75 m 3 (30,80*0,40*0,40)+[30,80*0,20*[(1,30+1,50)/2]]=13,55 m 3 (10,50*0,40*0,40)+[10,50*0,20*[(1,30+1,60)/2]]=4,75 m 3 (20,00*0,40,0,40)+[20,00*0,20[(1,20+1,70)/2]]=9,00 m 3 (28,80*0,40*0,40)+(28,80*0,20*0,80)=9,20 m 3 (28,80*0,40*0,40)+[28,80*0,20*[(1,30+1,50)/2]]=12,70 = 79,15 m 3 δ) βάσεις αιθουσών: (28,80+14,40+28,80)*7,30*0,40 = 72μμ*7,30*0,20 = = 525,60 μ2*0,20 = 105,12 μ3 Σύνολο: 49,50+61,16+79,15+105,12 = 294,93 = 320,00 μ3 9. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (ΟΙΚ-Α ) : α) περιτοίχισης: (δες εκσκαφή θεμελίων): 166,50 μμ*1*0,05 = 8,43 μ3 β) αθλητικων: 173,60*1,00*0,05=8,69m 3 β γ ) κατασκευή βάσεων: μπετόν καθαριότητος: = 641,75 μ2*0,10 = 64,17 μ3 (30,00*8,50)+(15,50*8,50)+(30,00*8,50)}*0,10 8,33+8, ,17 = 81,19 = 85,00 m3 σύνολο: α+β+γ :

6 10. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ-Α ): (δες σκυροδέματα): α) περιτοίχισης: 49,50 μ3 *50,00 Kg = 2.475,00 Κg β) αθλητικων: (δες σκυρ. 3)): 61,16*50,00 Kg/m3 =3058Kg γ) βάσεων: 105,12 μ3 * 60,Kg/m3 = 6307,20 Kg. Σύνολο: α+β+γ: 2475, , ,20= ,20 = ,00 Kg Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα Β500Ψ (S500s) (ΟΙΚ-Α ) α) προαύλιος χώρος (δες ξυλότυπους): (170,00+500,00) =600,00 m 2 1,92Kg/m2 *1.2 συντ.αλλ,= 1.382,00 Kg = 1.400,00 Kg

7 12.Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ-Α ) α) περιτοίχισης: (12 μ μ* 1,80 )*25 kg/m2= 20,60 μ2 * 25 = 540,00 =550,00 Kg 13.Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ-Α ) α) περιτοίχισης: 168,50μμ-(6+6)θύρες =156,50μμ*1,80ύψ*20kg/m2 = 281,70 Μ2 * 20Kg= 2817,00 Kg β) αθλητικών: (16,20+5,20+23,00+39,70)*1,80=84,10 μ2*1,80= =151,40 μ2 *20kg/m2 = Kg σύνολο: α+β = ,60 = 5.844,60 = 6.000,00 Kg 14. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή (ΟΙΚ-Α ) α) αθλητικών: (46,80+16,20+38,80+13,95)*2=115,70 μμ=116,00 μμ Ήτοι: 116*4,00 ύψος =464m 2 = 500m Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2 (ΟΙΚ-Α ): Ορθοστάτες: ( 16,20+38,80+46,80+13,95)/3=115,75/3=38,59τεμ = 45 τεμ.*5,00=225,00μμ Οριζόντια: (115,75 μμ*3 φορ. = 347,25 = 348,00 Αντιρήδες: 50,00 μμ Σύνολο: =623μμ =630μμ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 16. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. (ΟΙΚ-Α ): α) εσωτερικά αιθουσών: (7,20*4,00)*3 ύψος*11 αιθ. = 950,40 = 1000 m2 17. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. ( ΟΙΚ-Α ) α) εξωτερικά των αιθουσών: (28,80+7,20)2 φορ.*2φορ + (14,40+7,20)2 φορ+ +(7,20+7,20)2 φορ. = (144,00 +43,20+28,80)*3 ύψος = 216,00*3=648,00=700,00m2 18. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινώ

8 α) περιτοίχισης: : m 2 β) θυρών : 20,60 μ2 α) σιδ. Κιγκλιδ. Αθλητικών : 151,40 μ2 σύνολο α+β+γ: 281,70+20,60+151,40 = 453,70 = 500,00 μ2 Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 19. Υπόβαση οδοστρωσίας - Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) ( Ν/Γ ): α) προαύλιου χώρου: (1,50*18,10)+(1,70*7,20)+(30,00*38,60)- [(8,60*28,80)*2(12*23,20)+ +(10,10*2,00)+(16,2*4)+ [(6*3)*2] +(3,4*23,20)] =1180,31 m 2 β) παρκινγκ: (4,50*9,00)*2 φορ = 81,00 μ2 σύνολο : α+β = 1180,31+81,00 = 1261,31 = 1.300,00 m Βάση οδοστρωσίας - Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ( ΝΓ-2.2.2) : α) προαύλιου χώρου + παρκινγκ: 1300 m2 21. Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 ): 1300 m2 22. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.ΤΑ.Π. Α265) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου ( ΝΔ ) α) προαύλιου χώρου: (1,50*18,10)+(1,70*7,20)+(30,00*38,60)- [(8,60*28,80)*2(12*23,20)+ +(10,10*2,00)+(16,2*4)+ [(6*3)*2] +(3,4*23,20)] =1180,31 m 2 β) παρκινγκ: (4,50*9,00)*2 φορ = 81,00 μ2 σύνολο : α+β = 1180,31+81,00 = 1261,31 = 1.300,00 m 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 23. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m ( ΠΡΣ Ε4.2 ): 128 τεμ 24. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m. (ΠΡΣ Ε ) 128 τεμ. 25. Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου lt ( ΠΡΣ Ε9.7 ): 40 τεμ. 26. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5 (ΠΡΣ Δ1.5 ): 24 Τεμ. 27. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ4 (ΠΡΣ Δ1.4 ): 76 τεμ 28. Θάμνοι Θάμνοι κατηγορίας Θ4 (ΠΡΣ Δ2.4 ): 30 Τεμ. 29. Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50-22,00 lt (ΠΡΣ Ε9.6 ): 118 Τεμ. 30. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ6 (ΠΡΣ Δ1.6 ): 28 Τεμ. 31. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m (ΠΡΣ Ε1.2 ): 30 Τεμ. 32. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές (ΠΡΣ Α6 ) : 210,00 M3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 33. Άρδευση φυτών Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο (ΠΡΣ ΣΤ2.1.5): Τεμ 34. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών Με διάμετρο από 0,61 m και άνω (ΠΡΣ ΣΤ1.2 ): 948Τεμ. 35. Υποστύλωση δένδρων Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία του πασσάλου (ΠΡΣ Ε11.2 ): 768 Τεμ. 36. Καθαρισμοί Καθαρισμός χώρου φυτών (ΠΡΣ ΣΤ8.1 ): 6 Στρ. 37. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή (ΠΡΣ ΣΤ6.3 ) 6 Στρ. 38. Φυτοπροστασία Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m (ΠΡΣ ΣΤ5.1 ): 1106 Τεμ.

9 39. Κλάδεμα θάμνων Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών (ΠΡΣ ΣΤ4.5.4 ) 60 ΤΕΜ. 40. Λιπάνσεις Λίπανση φυτών με τα χέρια ( ΠΡΣ ΣΤ3.1 ): 474 Τεμ. 41. Κλάδεμα θάμνων Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m (ΠΡΣ ΣΤ4.5.3 ): 152 Τεμ. Ι. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜ. ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 42. Πλήρης κατασκευή αυτόματου ποτίσματος για τις ανάγκες πρασίνου στο 10ο Δημ. Σχολείο (ΑΥΤΟΜ1 ): 1 κ.α. Κ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 43. Πλήρης αποκατάσταση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και φωτιστικών στο 10ο Δημ. Σχολείο ( Ν ) 1 τεμ. 44. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός Εντάσεως 20 Α (ΑΤΗΕ ): 4 Τεμ. 45. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός Εντάσεως 25 Α (ΑΤΗΕ ): 4 Τεμ. 46. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α (ΑΤΗΕ ) : 2 Τεμ. 47. Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους ( ΑΤΗΕ 8924 ): 6 Τεμ. 48. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τα Tύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α (ΑΤΗΕ ): 3 Τεμ. 49. Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού Ή σιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες (ΑΤΗΕ ): 4 m3 50. Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 67 Α και σπειρώματος Ε 33 (ΑΤΗΕ ): 3 Τεμ. 51. Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 4mm Μήκους 6m μήκους πλευράς βάσεως 9,2cm ( ΑΤΗΕ ): 4 Τεμ. 52. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α (ΑΤΗΕ ) : 1 Τεμ. 53. Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 2,5mm2 ( ΑΤΗΕ ): 113 m 54. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος Διαστάσεων 62 Χ 50 cm (ΑΤΗΕ ) : 1 Τεμ. 55. Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 4mm2 (ΑΤΗΕ ): 78 m 56. Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 (ΑΤΗΕ ) : 28 m 57. Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως ύψος τοποθετήσεως h: μικρότερο ή ίσο από 7m - Ισχύος: 1 Χ 125 W (ΑΤΗΕ ): 4 Τεμ 58. Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατομής 25-35mm2 ( ΑΤΗΕ ): 6 Τεμ. 59. Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 ( ΑΤΗΕ ): 40 m 60. Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 10mm2 (ΑΤΗΕ ): 80 m 61. Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 6mm2 (ΑΤΗΕ ): 165 m 62. Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 50Χ50 cm, βάθους 60 cm (ΑΤΗΕ ): 4 Τεμ. 63. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιραλ Διαμέτρου 16 mm (ΑΤΗΕ ): 18m 64. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC Σπιραλ Διαμέτρου 13,5 mm (ΑΤΗΕ ) 4 m 65. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς Διαμέτρου 29 mm (ΑΤΗΕ ): 300 m 66. Καλώδιο ΝΥY πενταπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 5 Χ 25mm2 (N ): 50 m 67. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς Διαμέτρου 16 mm (ΑΤΗΕ ) : 182 m 68.Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς Διαμέτρου 13,5 mm (ΑΤΗΕ ): 24 m 69.Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 29mm (ΑΤΗΕ ): 22m Λ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 70. Αποξήλωση - επανατοποθέτηση υπάρχοντος λεβητοστασίου του 10ου Δημ. Σχολείου (Ν8451.Α.1) 1 κ.α. 71. Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με δικλίδα αυτόματης πλύσεως και τα λοιπά εξαρτηματά της πλήρης ( ΑΤΗΕ 8304 ): 7 Τεμ. 72. Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων

10 του πλήρης. Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 40 Χ 50 cm (ΑΤΗΕ ): 7 Τεμ. 73. Πλήρης κατασκευή Υδραυλικών εγκαταστάσεων Υδρευσης για την λειτουργία του 10 Δημοτικού Σχολείου ( ΥΔΡΑΥΛ.1 ): 1 κ.α. 74. Πλήρης κατασκευή Αποχέτευσης ακαθάρτων για την λειτουργία του 10 Δημοτικού Σχολείου ( ΑΠΟΧ1 ): 1 κ.α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 75. Προμήθεια και εγκατάσταση ενός παγκακίου διαστάσεων 1,80*0,55 (ΠΑΓΚ1 ): 10 τεμ. 76. Προμήθεια και εγκατάσταση ενός δοχείου απορριμμάτων από μέταλλο και ξυλεία. ( ΔΟΧ.ΑΠΟ.Ρ.1 ): 10 Τεμ. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 77. Διάφορα Μερεμέτια - Διαχωρισμός αιθουσών - συγκόλληση αιθουσών 10 Δημ. Σχολείου ( Ν ): 1 κ.α. 78. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ( Ν ): 15 m3 79. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου χωρίς την αγορά κεραμιδιών ( Ν ): α) υπάρχοντα κεραμίδια: 760,00μ2 228,00 = 532 m2 80. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΟΙΚ-Α ): α) φθορά κεραμιδιών : 760,00μ2*30%= 228 m2 81. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%.(ΟΙΚ-Α ): α) αιθουσών συνολικά : (4,06+5,34)*3,60 = 9,40*3,60 = 33,84 * 22 τεμ=744,48= 760 m2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 82. Αυτοκίνητο πλατφόρμα (νταλίκα) ( Ν560.1 ): 1 κ.α. 83. Γερανός 70 τόννων, για την φορτοεκφόρτωση των αιθουσών 10ου Δημ. Σχολείου ( Ν578.1): 2 κ.α. Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ α βαθμού Πτυχ. Μηχ/γος Τ.Ε. Στράτου Παρασκευή Γεωπόνος Π.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ IOYΛΙΟΣ 2011 Ο Μελετητής MIΣΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Αρχιτέκτων Μηχ/κός Μουρούτσος Μαρίνος

11

12

13

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000 Κ.Α. 35.6262.0024 ΧΑΛΚΙΔΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της ημερομηνίας Διενέργειας του αριθμ. 1513/ 20-02-2015 Διαγωνισμού και διευκρινήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές- Απαιτήσεις» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της ημερομηνίας Διενέργειας του αριθμ. 1513/ 20-02-2015 Διαγωνισμού και διευκρινήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές- Απαιτήσεις» ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β, ΣΗΜΕΙΟ 6 (04/03/2015) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ 4 Ο ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Αρ. Aπόφασης 80 Περίληψη Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: Προµήθεια ειδων διακόσµου και φωταγώγησης οδών /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 10.02.6691.01.72 ιεύθυνση : Κλεάνθους 18 10.02.6691.01.73

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα