ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘ Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 26-3-2010 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘ. 1866 Σ Υ Μ Β Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για την ανάθεση του ετήσιου καθαρισμού των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ: Πειραιάς, Δικαστικό Μέγαρο- Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος- 6 ος Όροφος, γραφείο 615- Τ.Κ όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Πειραιώς και των λοιπών Δικαστικών υπηρεσιών. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ: 26 Μαρτίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 1) Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς, ενεργούσα ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, που εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης με την με αριθμό πρωτοκόλλου 357/ απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ, που έλαβε κατά την 1059/ συνεδρίαση του, 2) Ο Χρήστος Κουσιάκης του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στο Βρύμπουργκ Νότιας Αφρικής με αριθμό δελτίου ταυτότητας: ΑΖ / 2007, ΤΑ Γλυφάδας, ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος, σύμφωνα με το, με αριθμό 20584/2008 και από ,κωδικοποιημένο καταστατικό όπως αυτό ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία ΧΡ. ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και διακριτικό τίτλο LEVEL UP που εδρεύει στην Αργυρούπολη-Αργυρουπόλεως 88 - Τ.Κ , με Α.Φ.Μ.: / Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης στην οποία κατακυρώθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός για τον ετήσιο καθαρισμό των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς), ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : Με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και ύστερα από την με αριθμό 357/ απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ που έλαβε κατά την 1059/ συνεδρίασή του με την οποία εγκρίνει τη κατακύρωση του ως άνω διενεργηθέντος διαγωνισμού για την ανάθεση του ετήσιου καθαρισμού των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς και με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και για χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι από 26 Μαρτίου 2010 έως και 25 Μαρτίου 2011, στην μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία ΧΡ. ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και διακριτικό τίτλο LEVEL UP, με Α.Φ.Μ.: / Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, Ύστερα από τα παραπάνω η πρώτη των συμβαλλομένων (Αναθέτουσα) με την προαναφερόμενη ιδιότητά της, αναθέτει τον ετήσιο καθαρισμό των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς στην δεύτερη των συμβαλλομένων ονομαζόμενη στο εξής «ανάδοχος», η οποία αναλαμβάνει το έργο με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του ΠΔ 118/07 «Κανονισμός 1

2 Προμηθειών Δημοσίου» και της υπ αριθμ / εγκυκλίου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Συμβάσεις του Δημοσίου με εταιρείες SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 31262/ εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου. Αρθρο 1 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο του ετήσιου καθαρισμού των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς για το χρονικό διάστημα από 26 Μαρτίου 2010 έως και 25 Μαρτίου ) Η παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με τους ίδιους τεχνικούς και οικονομικούς όρους, εάν αυτό ζητηθεί από το Πρωτοδικείο Πειραιώς. 3) Η αμοιβή του αναδόχου για το ως άνω έργο καθαρισμού, συμφωνείται στο ποσό των εκατόν δέκα-οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ( ) ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και ανά μήνα εννέα οκτακοσίων εβδομήντα επτά (9.877) ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται α) Όλες οι επιβαρύνσεις οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. β) Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν επίσης τον ανάδοχο. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές του προσωπικού με τις ανάλογες προσαυξήσεις τους, επιδόματα κλπ που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους του κράτους και τις σχέσεις μεταξύ του εργοδότη και εργαζόμενου, εισφορές προς Ταμεία ασφαλίσεως και τρίτους, τέλη χαρτοσήμου, τα γενικά έξοδα, το όφελος του αναδόχου. Ολες οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 4) Στο τέλος κάθε μήνα θα πιστοποιείται από Τριμελή Επιτροπή ότι εξετελέσθησαν κανονικά όλες οι εργασίες από το πρόγραμμα καθαριότητας όπως αυτό ορίζεται αναλυτικά παρακάτω και με το πιστοποιητικό αυτό ο ανάδοχος του έργου θα δύναται (αφού προσκομίσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών), να λάβει το 1/12 του συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος φύλαξης από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Η βεβαίωση αυτή θα δίδεται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας (βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών) που θα ορισθεί με πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Για τις ανάγκες της πληρωμής του έργου, οι εργασίες εκάστου μήνα θεωρούνται αυτοτελές τμήμα του έργου μη συνδεόμενο καθ οιονδήποτε τρόπο με τις εργασίες των άλλων μηνών. Ο ανάδοχος οφείλει σε κάθε πληρωμή να προσκομίζει αποδεικτικά κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων στον καθαρισμό των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς (καρτέλες ενσήμων με επικολλημένα σε αυτές για έλεγχο τα ένσημα μέχρι του προηγουμένου της πληρωμής μήνα). Από το ποσό της μηνιαίας αμοιβής θα παρακρατούνται οι νόμιμες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε βάρος του αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 2238/94. 5) Ασφάλιση προσωπικού: Ο συμβαλλόμενος ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εργατικό προσωπικό που θα εκτελεί τις εργασίες καθαρισμού στα οικεία ασφαλιστικά Ταμεία. Το προσωπικό αυτό συνδέεται μόνο με τον ανάδοχο και ουδεμία απολύτως σχέση έχει με το 2

3 Πρωτοδικείο Πειραιώς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση µε τον ανάδοχο. 6) Ποιότητα εργασιών: Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της τεχνικής προσφοράς της αναδόχου εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. Αρθρο 2 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ Ο έλεγχος της καθαριότητας των χώρων όπως αναφέρονται στην διακήρυξη, στην τεχνική προσφορά της αναδόχου εταιρείας και στην παρακάτω περιγραφόμενη ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εφόσον διαπιστώνει ατέλειες, παραλείψεις κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, θα επισημαίνει εγγράφως αυτές στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση στις έγγραφες παρατηρήσεις που θα του γίνονται από την Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να αποκαθιστά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν γραπτώς από την Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας. Σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα εξακοσίων ευρώ (600 ) και εάν υποπέσει ξανά σε παράλειψη η πιο πάνω ρήτρα θα διπλασιάζεται. Τέλος σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, εφαρμοζομένου του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. Το ΤΑΧΔΙΚ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για παράβαση οποιουδήποτε άρθρου της σύμβασης. Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου επιφέρει τις εξής επιπλέον συνέπειες: Α) την κατάπτωση υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως του έργου. Β) την σε βάρος του αναδόχου διενέργεια δημοπρασίας επιβαρυνόμενου τούτου, με κάθε επιπλέον διαφορά της μηνιαίας αποζημίωσης του νέου αναδόχου της διαφοράς αυτής, εισπραττομένης από το ΤΑΧΔΙΚ. Γ) Σε περίπτωση χαμηλότερης τιμής, η διαφορά της μηνιαίας αποζημίωσης του νέου αναδόχου, παραμένει προς όφελος του ΤΑΧΔΙΚ. Δ) την αποβολή του αναδόχου από το έργο της καθαριότητας του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Άρθρο 3 ο (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΑΝΑΔΟΧΟΥ») Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο, στα πλαίσια της εκτέλεσης του παρόντος έργου και οι λοιπές υποχρεώσεις αυτού είναι : 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ο καθαρισμός των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς, συνολικού εμβαδού 7.785,88 τ.μ, όπως αυτοί καθορίζονται παρακάτω: Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών καθαρισμού θα είναι ετήσια. 2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ακολουθεί περιγραφή των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς. 3

4 α.ημερησιωσ Τα γραφεία και τους κοινόχρηστους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς και συγκεκριμένα: Α) Τα γραφεία του 7 ου ορόφου από το 701 έως και 724, του 6 ου ορόφου από 601 έως και 629, του 5 ου ορόφου από το 501 έως και 525, του 4 ου ορόφου όλα εκτός των γραφείων 410,411 και 413, τις αίθουσες ακροατηρίων και γραφεία διασκέψεων του 3 ου ορόφου (εκτός των γραφείων 306 και ), του 2 ου ορόφου τις αίθουσες ακροατηρίων και τα γραφεία από το 201 έως και 207 και του 1 ου ορόφου από το 101 έως και 111 και τα δύο (2) γραφεία του δώματος του Δικαστικού Μεγάρου. Β) Τους κοινοχρήστους χώρους όλου του 7ώροφου Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς - Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος- και ειδικότερα διάδρομους, χώρους υγιεινής (τουαλέτες, W.C.), κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλα, ανελκυστήρες, χώρο εισόδου του Μεγάρου, χώρο εξωτερικά της εισόδου, υαλοπίνακες και εξώστες του κτιρίου. Α. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Αποκομιδή απορριμμάτων, τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα καλάθια των αχρήστων, πλύσιμο αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς άδειασμα και πλύσιμο σταχτοδοχείων. Καθαρισμός - ξεσκόνισμα γραφείων, επίπλων ή άλλων μικροαντικειμένων. Ξεσκόνισμα ξύλινων-μεταλλικών επίπλων και αρχειοθηκών καθώς επίσης βιβλιοθήκες, ντουλάπες, ράφια, σώματα θέρμανσης κλπ. Καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών. Σκούπισμα χαλιών και μοκετών με ηλεκτρική μηχανή. Σκούπισμα - σφουγγάρισμα δαπέδων. Καθαρισμός ζαρντινιέρων φυτών, από τσιγάρα και λοιπά σκουπιδάκια. Καθαρισμός των κοινόχρηστων μηχανών (φωτοτυπικά κλπ). Καθαρισμός εσωτερικών περβαζιών - παραθύρων. SOS Καθαρισμός του δαπέδου των αιθουσών 502,513 και 515 (όπου το δάπεδο είναι από ειδικό ξύλο) με ελαφρά βρεγμένο πανί χωρίς απορρυπαντικό. Β. ΧΩΡΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Πλύσιμο λεκάνης με απολυμαντικό υγρό. Πλύσιμο των πλακιδίων γύρω από τους νιπτήρες και μία (1) φορά το μήνα όλων των πλακιδίων. Άδειασμα καλαθιών και αλλαγή της πλαστικής σακούλας. Τοποθέτηση χαρτιού υγείας και κρεμοσάπουνου που χορηγεί η υπηρεσία του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Καθαρισμός των καθρεπτών. Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων από τις μπαταρίες. Σφουγγάρισμα δαπέδου. Γ. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ Σκούπισμα και αποκομιδή απορριμμάτων. Λεπτομερής καθαρισμός επίπλων και συγκεκριμένα έδρες Δικαστών, θώκοι Δικαστών, βήμα μάρτυρος, καθίσματα Δικηγόρων, διαχωριστικά στηθαία και καθίσματα κοινού. Καθαρισμός εσωτερικών περβαζιών παραθύρων. Καθαρισμός ανεμιστήρων 4

5 Δ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ Σκούπισμα - σφουγγάρισμα διαδρόμων, κλιμακοστασίων, πλατύσκαλων. Καθαρισμός των καλαθιών αχρήστων πλύσιμο αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς άδειασμα και πλύσιμο σταχτοδοχείων. Καθαρισμός και πλύσιμο των ψυκτικών μηχανημάτων. Ξεσκόνισμα - Καθαρισμός των κιγκλιδωμάτων Ε. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Καθαρισμός των τοιχωμάτων αυτών, των καθρεπτών, των δαπέδων, των πορτών. ΣΤ. ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Καθαρισμός του χώρου εισόδου ως και θαλάμου πληροφοριών. Καθαρισμός γκισέ φυλάκων και πίνακα ανακοινώσεων. Καθαρισμός με απορριμματικό των υαλοπινάκων της εισόδου. Καθαρισμός και σκούπισμα του εξωτερικού χώρου της πρόσοψης του κτιρίου, ήτοι πλατύσκαλο και πεζοδρόμιο. β. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ Πλύσιμο εξωστών Δικαστικού Μεγάρου. γ. ΜΗΝΙΑΙΩΣ Καθαρισμός τζαμιών εσωτερικά περιμετρικά. Καθαρισμός εσωτερικών διαχωριστικών και από τις δύο όψεις. Σκούπισμα δαπέδων με απορροφητικές μηχανές σκόνης και πλύσιμο αυτών. Γυάλισμα πλαστικών δαπέδων και κρυσταλλοποίηση μαρμάρων αφού προηγηθεί ο εις βάθος καθαρισμός. Πλύσιμο θυρών. δ. ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ Λεπτομερής καθαρισμός όλων των επιφανειών των τοίχων και κολώνων των γραφείων, των αιθουσών συνεδριάσεων και διασκέψεων, των διαδρόμων των κλιμακοστασίων κλπ. Καθαρισμός της ταράτσας και σιφωνίων αυτής. ε. ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Καθαρισμός τζαμιών εξωτερικά περιμετρικά όλου του κτιρίου. 3. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Για την υλοποίηση του προγράμματος καθαριότητας των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά θα απασχολούνται υποχρεωτικά δέκα (10) άτομα Α) Δύο (2) άτομα θα απασχολούνται καθημερινά από τις έως και τις και, για την εξασφάλιση της καθαριότητας των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, κυρίως των χώρων υγιεινής κατά τις ώρες λειτουργίας των Δικαστικών υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτό. Τα άτομα αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση του Τμήματος Προμηθειών της υπηρεσίας, για να εκτελούν οποιαδήποτε επιπλέον εργασία καθαριότητας τους υποδειχθεί. Β) Οκτώ (8) άτομα (ανάλογα με τις ανάγκες του καθαρισμού) θα απασχολούνται καθημερινά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και κατ ελάχιστο από τέσσερις (4) ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες και από μ.μ. μέχρι πέρατος του έργου, για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς και Επί πλέον από το συνεργείο θα καθαρίζεται κάθε Κυριακή από ώρας έως και το γραφείο 414 στον 4 ο όροφο, η αίθουσα συνεδριάσεων αριθμ. 212, η αίθουσα 5

6 διασκέψεων αριθμ. 213 στον 2 ο όροφο και οι κοινόχρηστοι χώροι από τον 4 ο όροφο και κάτω. 4) Γ Ε Ν Ι Κ Α: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο καθαρισμός, εκτός της ως άνω υπό στοιχείου 3 Α περιπτώσεως, θα γίνεται μετά το πέρας των εργασιών των Δικαστηρίων και πάντα σύμφωνα με τις ως άνω περιγραφόμενες εργασίες. Η Τεχνική Μελέτη που έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο, θεωρείται παράρτημα της παρούσας, περιγράφει αναλυτικά (και θα πρέπει να εφαρμοσθεί απαρέγκλιτα) την μέθοδο υλοποίησης των εργασιών καθαρισμού, την κατανομή του προσωπικού ανά τόπο, τα μηχανήματα, τα υλικά και γενικότερα τον εξοπλισμό που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης και τον τρόπο εποπτείας των παρεχομένων υπηρεσιών, ελέγχου συμπεριφοράς και απόδοσης του προσωπικού του, ελέγχου ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και ελέγχου παρακολούθησης του ωραρίου εργασίας. Ο ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό και μηχανήματα για το έργο του καθαρισμού και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο προσωπικό για το καθαρισμό των χώρων και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση του χρησιμοποιούμενου προσωπικού κατά την εκτέλεση του έργου του καθαρισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο τμήμα Προμηθειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς κατάσταση (με τηλέφωνα κινητά και σταθερά - και διευθύνσεις κατοικίας) προσωπικού που θα απασχολεί κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή (Επιθεώρηση εργασίας ή ΙΚΑ), με πλήρη στοιχεία κατάσταση, καθώς επίσης και αντίγραφα ποινικών μητρώων γενικής χρήσης του ιδίου προσωπικού και ό, τι άλλο ήθελε ζητήσει η υπηρεσία. Δεν θα γίνονται δεκτά άτομα που καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση και καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση. Τα απασχολούμενα στην καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων των ορόφων των κτιρίων άτομα θα είναι σταθερά και άτομα εμπιστοσύνης λόγω της ευαισθησίας των ανωτέρω χώρων. Τα υλικά καθαρισμού θα είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους και θα φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και πιστοποιητικά EN ISO Ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση εργασιών καθώς και για κάθε ζημιά ή φθορά η οποία θα προξενηθεί από το ανωτέρω προσωπικό και τα χρησιμοποιηθέντα μέσα καθαρισμού, σε βάρος προσώπων ή πραγμάτων καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Στο ποσό της αμοιβής περιλαμβάνεται το κόστος των εργατικών και των απαραίτητων υλικών καθαριότητας και συντήρησης, καθώς επίσης οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κλπ έξοδα. Το Πρωτοδικείο Πειραιώς, ουδεμία ευθύνη έχει έναντι του αναδόχου, των εργαζομένων σε αυτόν, των προμηθευτών ή τρίτων πέραν του ποσού που καθορίζεται να καταβάλλεται στον ανάδοχο μηνιαίως βάσει της παρούσας συμβάσεως. Νερό και ρεύμα παρέχονται από την υπηρεσία. 6

7 Οι σάκοι απορριμμάτων θα μεταφέρονται στον ειδικό χώρο αποκομιδής απορριμμάτων που θα υποδειχθεί από το Πρωτοδικείο Πειραιώς. Το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας θα φέρει ενδεικτική φόρμα εργασίας. Κατά την εκτέλεση του έργου της καθαριότητας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τη δραστηριότητά του. Για την εκτέλεση του έργου της καθαριότητας, ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί το μόνιμο προσωπικό που διαθέτει σε αριθμό και συχνότητα που θα εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα, το δε προσωπικό που θα απασχολεί καθημερινά, θα είναι μόνιμο. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, επιλέγεται, προσλαμβάνεται και αμείβεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον ανάδοχο που θα είναι και εργοδότης τους ενώ το Πρωτοδικείο Πειραιώς δεν έχει και δεν είναι δυνατόν να έχει καμία σχέση με αυτό. 1.Κατ εξαίρεση το Πρωτοδικείο Πειραιώς έχει το δικαίωμα να απαιτεί από το ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του, ακατάλληλο. 2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή θα καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από Διαιτητικές Αποφάσεις, θα τηρεί το νόμιμο ωράριο, την ασφαλιστική κάλυψη και τους όρους υγιεινής και ασφάλισης των εργαζομένων, όπως ειδικότερα ορίζουν οι 30440/ και 31262/ εγκύκλιοι του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω παροχών στον απασχολούμενο, με την πρόφαση ότι δεν του καταβλήθηκε η κανονισμένη αποζημίωση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του παρόντος όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση µε τον ανάδοχο. 3.Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε τους χώρους προς καθαριότητα και έλαβε επιτόπια γνώση των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του προσωπικού της ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. 4.Σε περίπτωση ατυχήματος ο μόνος υπεύθυνος θα είναι ο ανάδοχος. 5.Ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να φροντίζει να αναπληρώνει χωρίς αμέλειά του και ακόμη υποχρεούται να διασφαλίζει τις εργασίες καθαριότητας των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς, με οποιονδήποτε τρόπο, σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω προσωπικού. Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει καθώς και για κάθε ζημιά ή φθορά η οποία θα προξενηθεί από το ανωτέρω προσωπικό και τα χρησιμοποιηθέντα μέσα καθαρισμού, σε βάρος προσώπων ή πραγμάτων καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 7

8 Άρθρο 4 ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης η «ανάδοχος εταιρεία» κατέθεσε την με αριθμό / εγγυητική επιστολή της «Γενικής τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε» Κατάστημα κέντρου Πειραιά(099), ποσού εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (9.960,00) ευρώ. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αξίας ίσης με το 10 % της συνολικής δαπάνης του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση του έργου του «αναδόχου» και την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών του από την αρμόδια τριμελή επιτροπή. Άρθρο 5 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι όροι της διακήρυξης και της κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του «αναδόχου» ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της σύμβασης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Π.Δ. 118 / 07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα διακανονισθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για το υπόψη αντικείμενο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ των συμβαλλομένων με την παρούσα, ορίζονται τα δικαστήρια του Πειραιώς. Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλό φύλλο χάρτου. Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα της σύμβασης, τα μεν δύο (2) κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς, το δε τρίτο έλαβε ο «ανάδοχος», ο οποίος δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Για το Πρωτοδικείο Πειραιώς Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ 8

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου της Γ.Γ.Ε.Ε. - Γ.Γ.Μ.Ε. έως και του ποσού των 9.162.83, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου της Γ.Γ.Ε.Ε. - Γ.Γ.Μ.Ε. έως και του ποσού των 9.162.83, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ «Για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη :

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012 αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Καθαρισµός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ε Α- Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ..» Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - & ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικός καθαρισµός όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14 ΣΤΟΙ- ΧΕΙΑ ΕΝΤΟ- ΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗ- ΡΥΞΗΣ 1. Α.Ε. Γ23 / 18-09-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας για το κτήριο του ΕΚΑΒ στη Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 103.320,00, ήτοι 84.000,00 + Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 103.320,00, ήτοι 84.000,00 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Αθήνα, 03/09/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Π. 15707/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα