14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002505316 2014-12-24"

Transcript

1 14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ρόδος, 24/12/2014 ΕΠΑ.Σ./Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ Αριθ.Πρωτ Δ/νση :Αλ. Διάκου 1- Ξεν. ΘΕΡΜΑΙ, Ρόδος Τ.Κ.: Ε-mail : mintour. gr, i mintour. gr Τηλ.: , Φαξ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΕΠΑ.Σ./Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ η οποία εδρεύει στο Ξεν. «ΘΕΡΜΑΙ» επί της Αλ. Διάκου 1, στη Ρόδο, έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»(φεκ 19/Α/ ). 2.Τον Ν. 4270/ (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών του δηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 4. Την µε αριθµ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» µε απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 5.Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ112/Α/ ). 6.Το Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζοµένων», Β) Το Π.. 17/96 «Μέτρα για τη Βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζοµένων», 7. Το Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις (ΦΕΚ 111/Α/ ),όπως ισχύει. 8.Το άρθρο 11 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ/Α/204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/Α/14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/ (ΦΕΚ/Β/3400) περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 9.Το Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ179/Α/ ). 10.Το υπ αρ. πρωτ έγγραφο του ΕΠΑΣ/ΙΕΚ Ρόδου Υπουργείου Τουρισμού με αρ. ανάρτησης στο Κ.Μ.Δ.Σ. :14REQ (πρωτογενές αίτημα). 11.Την υπ αρ / Απόφαση Υπουργού Τουρισμού, με ΑΔΑ: ΒΙΕΚΟΟ-Σ1Δ και αρ. ανάρτησης στο Κ.Μ.Δ.Σ.:14REQ , για την Προέγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού 9.800,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0875, σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 Ειδ. Φορέα 45/110, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών σε υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων του εκπαιδευτηρίου μας. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών καθαριότητας, να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των εσωτερικών χώρων της ΕΠΑΣ./Ι.Ε.Κ. Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, για την χρονική περίοδο 12/01/2015 έως 31/12/ Προϋπολογισμός δαπάνης : 9.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ AΡ.ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14PROC ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ 12/01-31/12/2015: 8.448,28 ΦΠΑ 16%: 1.351,72 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 12/01-31/12/2015: 9.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 9.800,00 2.Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή. 3.Η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών λήγει την 08/01/ Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται στο τμήμα Διεύθυνσης της ΕΠΑ.Σ./ ΙΕΚ Ρόδου επί της Αλ. Διάκου 1, Ξεν. ΘΕΡΜΑΙ κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 9.00 π.μ. έως την 2.00 μ.μ.. 5.Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται η επωνυμία του ενδιαφερόμενου (σφραγίδα) και η ένδειξη «ΠΡΟΣ:ΕΠΑ.Σ/Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2086/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 6.Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 ο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 7.Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της ΕΠΑΣ/ΙΕΚ Ρόδου επί της Αλ. Διάκου 1, Ξεν. ΘΕΡΜΑΙ κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως την 2.00 μ.μ. (από κ. Κουντούρη, κ. Μανουσάκη, κ. Σαρικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας. : , ). 8.Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται βάση του καθορισμένου προγράμματος εργασιών όπως αυτό καταγράφεται στο Παράρτημα 1 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 9.Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργαλείων καθαρισμού. 10.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο των υπηρεσιών καθαριότητας κατά την περίοδο υποβολής των οικονομικών προσφορών και κατά όλη τη διάρκεια του έτους που διανύουμε. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. 11.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη δηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών δηµοσίου µε απόφαση του αρµόδιου φορέα. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς Δηµοσίου, Ν.Π... κ.λ.π. κατ εφαρµογή του άρθρου 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115/Α) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 12. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας Ο κάθε ενδιαφερόμενος πάροχος οφείλει να προσκοµίσει µαζί με την οικονομική προσφορά (Παράρτ. 2 Ο ) -(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία δηλώνεται αν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος -(2)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει, με υπογραφή και σφραγίδα (του φυσικού προσώπου/νόμιμου εκπροσώπου) στην οποία δηλώνονται : i) Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών στην ΕΠΑΣ Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, ii) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας για την παροχή υπηρεσιών (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα του Παραρτήματος 2 ο), iii) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι απασχολούμενοι για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας, iv) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων, v) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, vi) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. -(3)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει, με υπογραφή και σφραγίδα (του φυσικού προσώπου/νόμιμου εκπροσώπου) στην οποία δηλώνεται: i) ότι είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, ii) δεν έχει καταδικασθεί βάσει αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από

3 παράνοµες δραστηριότητες, δεν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή, iii) δεν τελούν υπό κατάσχεση,πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει 14PROC από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. -(4)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει, με υπογραφή και σφραγίδα (του φυσικού προσώπου/νόμιμου εκπροσώπου), στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί από φορείς του Δημοσίου Τομέα λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, δεν έχει αποκλεισθεί από συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίων Φορέα με απόφαση των αρμόδιων φορέων και δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς δηµοσίου, Ν.Π... κ.λ.π. κατ εφαρµογή του άρθρου 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ115/Α). 13. Υποχρεώσεις Αναδόχου στα πλαίσια εκτέλεσης των αναγραφομένων της υπό σύναψης σύμβασης: Η ΕΠΑΣ/Ι.Ε.Κ. Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει, συµπληρώσει ή και να τροποποιήσει το πρόγραμμα εργασιών εφόσον αυτό απαιτούν απρόβλεπτες συνθήκες με σταθερό πλαίσιο αναφοράς το σύνολο των προγραμματισμένων ημερών και ωρών εργασίας όπως θα αποτυπωθούν στην σύμβαση που θα συναφθεί. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΠΑΣ-ΙΕΚ Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας του απασχολούμενου από αυτού προσωπικού και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από το απασχολούμενο σε αυτή προσωπικό, υποχρεούται μόνη αυτή προς αποκατάστασή της. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Μισθός, επιδόματα άδειας, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και λοιπές εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν επίσης τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών. Τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούνται θα έχουν εκτός από καθαριστική και απολυμαντική δράση. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για τις επιφάνειες που προορίζονται (Πλακάκια κεραμικά, πλακάκια πλαστικά, ξύλινες επιφάνειες, μεταλλικές επιφάνειες, επιφάνειες με μελαμίνη, μαρμάρινες επιφάνειες, πορσελάνινες επιφάνειες, τζάμια, δερματίνη, ταπετσαρίες). Τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, τα εργαλεία/μέσα καθαρισμού και τα μηχανήματα που απαιτούνται βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα απορρυπαντικά που θα χρησιμοποιήσει η Ανάδοχος θα έχουν όλα έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους, προδιαγραφών CE, τα δε απολυμαντικά από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Η ΕΠΑ.Σ. Ρόδου του Υπουργείο Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να στείλει δείγμα οποιουδήποτε προϊόντος για τη σχετική ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. Το προσωπικό που θα ασχολείται με τον καθαρισμό του κτιρίου θα φορά καθαρές ομοιόμορφες μπλούζες με το σήμα της εταιρείας και γάντια για την προστασία και την έκθεση του σε οποιοδήποτε κίνδυνο. Προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης θα διενεργούνται έλεγχοι από την αρμόδια Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. 14. Αμοιβή Αναδόχου -Κρατήσεις Η καταβαλλόμενη αμοιβή διαμορφώνεται με βάση τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας. Για την διαδικασία καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου απαιτείται η προσκόμιση την πρώτη εργάσιμη μέρα του μήνα: α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (προηγούμενου μηνός). β)υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται ονομαστικά τα άτομα που εργάστηκαν στην καθαριότητα τον μήνα για τον οποίο δικαιούται αμοιβή, ότι καταβλήθηκαν σε αυτά οι νόμιμες αποδοχές, ότι καταβλήθηκαν οι

4 υποχρεωτικές εισφορές ασφάλισης αυτών στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και ότι έγινε εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. γ)κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού για την υλοποίηση των εργασιών στην ΕΠΑΣ/ΙΕΚ Ρόδου, θεωρημένη 14PROC αρμοδίως δ)υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία δηλώνεται εάν οι απαιτήσεις που απορρέουν από το εκδοθέν τιμολόγιο έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους κι αν τελεί υπό κατάσχεση. Οι νόμιμες κρατήσεις επί της αμοιβής βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο. Οι εν λόγω νόμιμες κρατήσεις, έχουν ως εξής: ΜΤΠΥ 3%, ΧΑΡΤ.ΜΤΠΥ 2%, ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%, ΦΕ 8% και ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% & ΜΤΠΥ & ΧΑΡΤ επί ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ Ε.Α.Δ.Σ. 3,20% (παρακρατείται επί του ποσού των 0,10 % υπέρ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ). Η εξόφληση του τιμολογίου Αναδόχου θα πραγματοποιείται κατόπιν της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΑΣ/ Ι.Ε.Κ. Ρόδου, ελέγχου, θεώρησης των παραστατικών δαπάνης από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και εξόφλησης του σχετικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. Κατά τη διαδικασία ελέγχου των παραστατικών δαπάνης πραγματοποιείται αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από την Υ.Δ.Ε. 15.Με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος επισυνάπτονται: - Παράρτημα 1 ο - Παράρτημα 2 ο Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5 14PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α. Πρόγραμμα εργασιών καθαριότητας κατά την διάρκεια των διακοπών εκπαιδευτικής περιόδου (περίοδο διακοπών Πάσχα, από 1/7/15 έως 15/10/2015 και περίοδο διακοπών Χρισ/νων). 1Α.Η τακτική πρωινή καθαριότητα περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού δαπέδων και επίπλων των χώρων: Υποδοχής Σκάλες και Διάδρομοι ισογείου Χώροι γραφείων ισογείου Χρόνος εκτέλεσης εργασιών (1Α): 3 ώρες εργασίας ανά ημέρα. 2Α. Η εβδομαδιαία καθαριότητα περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού των χώρων : Τουαλέτες κοινόχρηστες και τουαλέτες γραφείων ισογείου με προϊόντα απολύμανσης Εστιατορίου Παράθυρα χώρων υποδοχής και εστιατορίου Λοιπές εργασίες γενικής καθαριότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας. Χρόνος εκτέλεσης εργασιών (2Α): 3 ώρες εργασίας για 1 ημέρα ανά εβδομάδα. Β. Πρόγραμμα καθημερινής καθαριότητας κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου: Η πρωινή καθαριότητα περιλαμβάνει: 1Β. Εργασίες καθαρισμού δαπέδων, παραθύρων και επίπλων των χώρων : Υποδοχής Αίθουσες διδασκαλίας Διάδρομοι ισογείου και σκάλες Χώροι γραφείων ισογείου και 1 ου ορόφου Εστιατόριο 2Β. Εργασίες καθαρισμού με προϊόντα απολύμανσης των χώρων : Τουαλέτες κοινόχρηστες και τουαλέτες γραφείων ισογείου και 1 ου ορόφου 3Β.Λοιπές εργασίες παροχής υπηρεσιών καθαριότητας εάν κι εφόσον απαιτηθούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες λειτουργίας της υπηρεσίας. Χρόνος εκτέλεσης εργασιών (1Β), (2Β), (3Β), : 7 ώρες εργασίας ανά ημέρα. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1.Οι εργασίες καθαρισμού θα παρέχονται ως εξής: -Κατά την περίοδο μη λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων του ΕΠΑΣ/ΙΕΚ, 3 ώρες ημερησίως όπως καταγράφονται στην περίπτωση Α.

6 -Κατά την περίοδο λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων του ΕΠΑΣ/ΙΕΚ, 7 ώρες ημερησίως όπως καταγράφονται στην περίπτωση Β. -Η έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου είναι ενδεικτικά την 15/10/2015 με πιθανή αλλαγή της ημερομηνίας καθώς καθορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού. 2.Η 14PROC καταβαλλόμενη μηνιαία αμοιβή διαμορφώνεται με βάσει τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας. 3.Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργαλείων καθαρισμού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ο ΑΠΟ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.. ΤΗΛ.:.. ΦΑΞ:.. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ/ I.E.K. ΡΟΔΟΥ Τμήμα: Γραμματεία Τηλ.: , Φαξ: Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εσωτερικών χώρων τoυ Ι.Ε.Κ. Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών του επισυναπτόμενου Παραρτήματος 1 ο και του προϋπολογισμού δαπάνης ανά μήνα της υπ αρ. πρωτ / Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την χρονική περίοδο 12/01/ /12/2015, σε σύνολο ωρών, σας υποβάλουμε την ακόλουθη οικονομική προσφορά με τα απαιτούμενα στοιχεία της οικονομικής μελέτης μας: ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ 1 Αριθμός εργαζομένων 2 Ημέρες και ώρες εργασίας 207 ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ 3 Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 4 Ύψος προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων( συμπεριλαμβάνονται Δ.Χ, Δ.Π, και Ε.ΑΔΕΙΑΣ 5 Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 6 Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο 7 Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών 8 Κόστος αναλωσίμων 9 Εργολαβικό κέρδος & Φορολόγηση 10 Νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 11 Συνολική τιμή 12 Φ.Π.Α. 16% 13 Συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 14 ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (Συνολική τιμή/1.233 ώρες) 15 ΦΠΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

7 16 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Ημερομηνία.. 14PROC Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη :

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 103.320,00, ήτοι 84.000,00 + Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 103.320,00, ήτοι 84.000,00 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Αθήνα, 03/09/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Π. 15707/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002826836 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-05 Ρόδος, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/1731 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Περαία Θεσσαλονίκης Περαία : 09-04-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 520 Τ.Κ. : 570 19 E -MAIL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα