14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002386241 2014-11-06"

Transcript

1 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ Θέμα: «Πρόσκληση πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 31/12/2015» Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου που στεγάζεται στην Αθήνα, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως και 31/12/2015, διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (με συνοπτική διαδικασία), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την υπ αριθ.153/ συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και την υπ αριθ. πρωτ. Α/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΧΧΦ46ΨΖ34-3Κ3), και σας καλεί να αποστείλετε προσφορά, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη, Μέρη Α & Β, έως και την Τετάρτη 19/11/2014 και ώρα 13:00. Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα γίνει την 20/11/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Αγίου Κωνσταντίνου 54, Αθήνα, 7 ος όροφος. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Στέλιος Δ. Κατρανίδης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού (Συνοπτική διαδικασία) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ )

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αναθέτουσα Αρχή Νομικό Πλαίσιο Αντικείμενο Χώροι που αφορούν οι εργασίες καθαρισμού Είδος διαδικασίας Διάρκεια έργου Προϋπολογισθείσα δαπάνη Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης - Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Οι διατάξεις: Του ν.2362/95 Του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», όπως ισχύει Του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Ε.Ε. περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». Του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/10), άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4144/2013. Την υπ αριθ /739 απόφαση «Αύξηση χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β 1291). Καθαρισμός (καθημερινός & περιοδικός) των εργασιακών χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συνολικής επιφάνειας 2.682,72 m 2 7 όροφοι επιφάνειας 239,64 m 2 έκαστος, Υπόγειο Β επιφάνειας 354,25 m 2, Υπόγειο Α επιφάνειας 302,25 m 2, Πυλωτή επιφάνειας 252,00 m 2, Β Κλιμακοστάσιο επιφάνειας 96,80m 2, Ακάλυπτος Χώρος επιφάνειας 108 m 2 και κοινόχρηστοι χώροι (προθάλαμοι ορόφων, ασανσέρ κ.α.) του κτιρίου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 54 στην Αθήνα Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ (με συνοπτική διαδικασία), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δώδεκα (12) μήνες (από έως και ) ,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός που βαρύνει Τακτικός Προϋπολογισμός Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οικονομικού Έτους Κ.Α.Ε Κρατήσεις επί τοις % Μ.Τ.Π.Υ.: 3%, Χαρτόσημο επί Μ.Τ.Π.Υ.: 2%, ΟΓΑ Χαρτοσήμου: 20% Κράτηση άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011: 0,10% Φόρος Ν. 2198/94: 8%

4 ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελούν οι υπηρεσίες καθαρισμού (καθημερινού & περιοδικού) των εργασιακών χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, συνολικής επιφάνειας 2.682,72 m 2, στο κτίριο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 54 Μεταξουργείο Αθήνα. 1.2 Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου (εξοπλισμός, πρόγραμμα εργασιών καθαριότητας, είδος εργασιών) και οι προς καθαρισμό χώροι στο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 54 κτίριο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Β της παρούσας. 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το ανάλογο, κατά τον προγραμματισμό του, προσωπικό που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από δύο (2) καθαρίστριες/καθαριστές, οι οποίοι θα εργάζονται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή σε τετράωρη βάση ( ). Ο ανάδοχος υποχρεούται, λαμβάνοντας υπόψη του τους προς καθαρισμό χώρους, να διαθέσει επαρκή αριθμό εργαζομένων, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και να τηρείται ανελλιπώς το πρόγραμμα εργασιών. Η παρουσία του παραπάνω προσωπικού θα βεβαιώνεται από τον φύλακα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε ειδικό βιβλίο ή φύλλο παρουσίας που θα τηρείται σε ημερήσια βάση για την άφιξη και την αποχώρηση των καθαριστών. 2.2 Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τις συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού επικυρωμένες από την Επιθεώρηση Εργασίας και προκειμένου περί αλλοδαπού προσωπικού, νόμιμες κάρτες εργασίας. 2.3 Κατά το στάδιο εφαρμογής της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει προηγουμένως το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τυχόν αλλαγές εργαζομένων στον καθαρισμό του κτιρίου. Δεν θα πρέπει να τους αντικαθιστά παρά μόνο για λόγους ανώτερης βίας ή καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ρεπό κ.λ.π. και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων έναντι της αναθέτουσας Αρχής.

5 2.4 Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη/παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ' αυτόν από τους υπευθύνους της Υπηρεσίας. 2.5 Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να φοράει ειδική φόρμα με τα διακριτικά της εταιρείας και να φέρει ταυτότητα με φωτογραφία και πλήρη στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να είναι υγιές, ειδικευμένο και άψογο από πλευράς συμπεριφοράς και όχι ευκαιριακό. 2.6 Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε μέλος του απασχολούμενου προσωπικού του ότι ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή άλλη νόμιμη σχέση έχει με τον ΔΟΑΤΑΠ και ότι ο εργοδότης του είναι αποκλειστικά ο Ανάδοχος έναντι αυτού του προσωπικού, θα υπέχει δε αυτός και μόνον όλες τις εκ του νόμου και της σύμβασης αστικές και ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις. Ο ΔΟΑΤΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως την συμπεριφορά του προσωπικού αυτού εντός των χώρων του Οργανισμού, όπου πρέπει να τηρείται τάξη και ησυχία. Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να δέχεται αδιαμαρτύρητα οποιονδήποτε έλεγχο τυχόν αποσκευών του κατά την έξοδο του από το κτίριο. 2.7 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί από υπαιτιότητα ή παράβαση των κειμένων διατάξεων του ιδίου ή των υπαλλήλων του. 2.8 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό που θα απασχολεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία, και να προσκομίσει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα ασφάλισής του. 2.9 Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των προσώπων που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν και κάθε προστηθέντος, του προσωπικού της αναθέτουσας Αρχής και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν προκληθούν, κατά την εκτέλεση του έργου, είτε λόγω πταίσματος του προστηθέντος του αναδόχου, είτε λόγω ακαταλληλότητας και ελαττωματικότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων ή συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις Ο Ανάδοχος οφείλει να μην παραβιάζει τους όρους των υποχρεωτικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για τους εργαζομένους που απασχολεί στην καθαριότητα του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε ό,τι αφορά τις αμοιβές και την κοινωνική ασφάλιση του εν λόγω προσωπικού και ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω παροχών στο απασχολούμενο στην καθαριότητα του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής προσωπικό, με τη δικαιολογία ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν του κατέβαλε την καθορισμένη αμοιβή ή αποζημίωση. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας για τους εργαζομένους που απασχολεί στην καθαριότητα του κτιρίου του ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και τη νομοθεσία πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

6 2.11 Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί ακατάλληλο Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας στο χώρο που θα του δοθεί για φύλαξη των πραγμάτων και υλικών του Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό και τα μηχανήματα για την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου και οπωσδήποτε τα παρακάτω: Απορροφητήρες σκόνης Απορροφητήρες νερού σκόνης Καρότσια καθαρίστριας Καρότσια σφουγγαρίσματος με μεταλλική πρέσα Αντιστατικά σάρωθρα Εργαλεία υποστήριξης του προαναφερόμενου εξοπλισμού 2.14 Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, τα εργαλεία μέσα καθαρισμού, τα μηχανήματα που απαιτούνται καθώς και οι σάκοι απορριμμάτων βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα απορρυπαντικά κ.λ.π. θα πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες άδειες των υγειονομικών αρχών Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή φθορά που τυχόν συμβεί στα μηχανήματα ή στον εξοπλισμό του Περαιτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι δυνατό να καθορισθούν στη Σύμβασή του με την Αναθέτουσα Αρχή. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.1 Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες (από έως και ), με δυνατότητα μονομερούς παράτασής της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έως και δύο (2) μήνες. 3.2 Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 54 Μεταξουργείο - Αθήνα. Σε περίπτωση μεταστέγασης των γραφείων του Οργανισμού από το κτίριο επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 54 σε άλλο κτίριο, η σύμβαση θα λυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζημιώσεως, εκτός και αν η Αναθέτουσα Αρχή θελήσει τη διατήρηση της σύμβασης ή τροποποίησή της, οπότε το κόστος θα προσδιορισθεί με αναλογική εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (34.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 2015 του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Για την περίπτωση χρήσης του δικαιώματος δίμηνης παράτασης της παρ.3.1, θα προβλεφθεί πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2016 με αναλογία του μηνιαίου τιμήματος.

7 Η εξόφληση των τιμολογίων (που θα εκδίδονται ανά μήνα) θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία προσκόμισής τους από τον Ανάδοχο, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών, με έκδοση επιταγής μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Λογιστήριο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και με την προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων και τη θεώρηση του εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 136/2011. Για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών και καλή εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου συντάσσει πρακτικό κάθε μήνα η «Επιτροπή Παραλαβής εργασιών που αφορούν στις Κτιριακές Υποδομές» της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία ορίζεται κάθε χρόνο κατόπιν κληρώσεως. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου: Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. 2%, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου. Επιπλέον, θα του παρακρατείται φόρος 8% για την παροχή υπηρεσιών στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα του χορηγεί βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. Τέλος, ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κράτηση 0,10% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο. β) Δεν γίνονται δεκτοί: - Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. - Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (2 ος όροφος), Αγίου Κωνσταντίνου 54, , Αθήνα, προσωπικά (ή με εκπρόσωπο σας) ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ., δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

8 Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές κλπ). Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα συνοδεύει το σφραγισμένο κυρίως φάκελο της προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην οποία θα αναφέρεται η επιχείρηση που υποβάλλει την προσφορά. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι κάτωθι ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, β) ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό δηλαδή: Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ γ) Ο τίτλος της προκήρυξης, δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ) στ) Η φράση «Να ανοιχθεί μόνον από την αρμόδια Επιτροπή». Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιλαμβάνονται επιμέρους τρεις (3) κλειστοί και σφραγισμένοι Υποφάκελοι : A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν δύο (2) αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Η διάρθρωση των υποφακέλων θα είναι η εξής: Α. Ο σφραγισμένος φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνει: α.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, β) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν τελούν σε πτώχευση ούτε τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της περ. 1 εδ, α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του ΠΔ 60/2007. γ) να δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. δ) να δηλώνεται ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,

9 ε) να δηλώνεται ότι δεν έχουν κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους. στ) να δηλώνεται ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα ζ) να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των προς καθαρισμό χώρων και των συνθηκών του έργου η) να δηλώνεται η υποχρέωση τους για την απαρέγκλιτη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, σχετικά με την καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται των κατώτατων ορίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τυχόν ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κ.λ.π. θ) να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. ι) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. α.2) Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου των εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. α.3) Παραστατικό εκπροσώπησης: κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. α.4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

10 Β. Ο σφραγισμένος φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές του Μέρους Β της παρούσας προκήρυξης. Γ. Ο σφραγισμένος φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να έχει τα εξής στοιχεία: Γ.1 Οι τιμές πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Γ.2 Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και να μην φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές κλπ). Γ.3 Η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών που συνιστά το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, η οποία θα αποτελεί και τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών του στην Αναθέτουσα Αρχή. Γ.4 Σε ξεχωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να αναφέρουν, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 τα παρακάτω στοιχεία: α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσουν στο έργο, β) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας των εργαζομένων αυτών, γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων, ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά και στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά εργαζόμενο. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάψουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Γ.5 Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υπολογίζουν στην οικονομική προσφορά τους εύλογο ποσοστό για τα παρακάτω στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115): α) Το διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών τους, β) το κόστος των αναλωσίμων, γ) το εργολαβικό τους κέρδος και δ) το κόστος των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το ποσό ή το ποσοστό υπολογισμού για κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία. Ως εύλογο διοικητικό κόστος δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να υπολογιστεί χαμηλότερο από το 1% της συνολικής οικονομικής προσφοράς προ Φ.Π.Α. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτές. Προσφορά στην οποία δεν έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στις παρ. Γ.4 και Γ.5 απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

11 Γ.6 Πέραν των στοιχείων του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, θα πρέπει να αναφέρονται χωριστά: η προσφερόμενη μηνιαία τιμή χωρίς ΦΠΑ, η προσφερόμενη συνολική ετήσια τιμή χωρίς ΦΠΑ, και η προσφερόμενη συνολική ετήσια τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση που έχει υπολογιστεί εσφαλμένο ποσό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη την καθαρή αξία προ ΦΠΑ. Σε περίπτωση λανθασμένης αριθμητικής πράξης (άθροισης κτλ), θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την μηνιαία τιμή προ ΦΠΑ. Γ.7 Για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. που θα καταθέσει ο υποψήφιος. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος. Γ.8 Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον Ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Γ.9 Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς τους καθώς και για το χρόνο που οι υποψήφιοι αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα. 7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα γίνει την 20/11/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Αγίου Κωνσταντίνου 54, Αθήνα, 7 ος όροφος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δύνανται να παρίστανται, εκτός της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, οι συμμετέχοντες ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών & Δαπανών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση ως εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και μονογράφεται η πρωτότυπη προσφορά κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί και θα μονογραφηθεί μετά την τυπική αποδοχή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Η πρωτότυπη προσφορά θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές ή επί των δικαιολογητικών προσφορές, δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

12 ε) Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συγκρίνοντας τη συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) των προσφορών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την ανακήρυξη ως Αναδόχου του υποψηφίου που κατέθεσε τη χαμηλότερη τιμή. Η ανακήρυξη του Αναδόχου επικυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στον Ανάδοχο Απόρριψη Προσφορών: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απορρίπτεται προσφορά που: - είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, - αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου, - αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών, - δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, - δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, - δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, - η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, - ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, - παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, - δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 8.1 Ακολούθως, ο υποψήφιος που κατέθεσε τη χαμηλότερη τιμή οφείλει να υποβάλει τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου (πριν την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα

13 αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σε περιπτώσεις υποβολής προσφορών από νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). 2. Πιστοποιητικό ότι ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν τελεί σε πτώχευση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικό ότι ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των προαναφερθέντων νομοθετημάτων. Τα πιστοποιητικά 2 & 3 πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 4. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή ο συμμετέχων στον διαγωνισμό είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. 5. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή ο συμμετέχων στον διαγωνισμό είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό, και το ειδικό επάγγελμά του, καθώς και ότι παραμένει εγγεγραμμένος σε αυτό μέχρι και την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή. 7. Κατάσταση προσωπικού, όπως έχει υποβληθεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 8.2 Μετά από σχετικό έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων και εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ο Ανάδοχος καλείται από την Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση που κριθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο στη σειρά κατάταξης της βαθμολογίας προκειμένου να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά κ.ο.κ.

14 9. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός ημερομηνίας που θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης αυτής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9, ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία η σχετική Σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 9.3 Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπό ανάθεση υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Το είδος της ανάθεσης. δ. Την τιμή. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας. στ. Το αντικείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. ζ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. η. Τους όρους της σύμβασης και την αμοιβή του Αναδόχου. θ. Τις κυρώσεις- ποινικές ρήτρες 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 10.1 Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα κληθεί να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίση με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α Οι Εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο Νομικό Πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και έχει το δικαίωμα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών της Ε.Ε. Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές συντάσσονται στα Ελληνικά ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. 11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 11.1 Εάν ο Ανάδοχος δεν φροντίζει, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2, για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού έως και του 50% της μηνιαίας δαπάνης, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση των αρμοδίων οργάνων του ΔΟΑΤΑΠ, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ, παρακρατούμενη από τη μηνιαία αμοιβή του Αναδόχου. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα μπορεί να διπλασιάζεται Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης ή επανειλημμένης πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καθαρισμού εκ μέρους του Αναδόχου, ο ΔΟΑΤΑΠ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο Εάν ο Ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας το έργο, πριν από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας,

15 εκατό ευρώ (100,00 ) ημερησίως για κάθε ημέρα από την ημέρα διακοπής έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ΔΟΑΤΑΠ, η καταγγελία αυτή επιφέρει και την κατάπτωση της δοθείσας εγγυητικής επιστολής της ως άνω παραγράφου 9, υπέρ του ΔΟΑΤΑΠ. 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Αθήνα, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στυλιανός Δ. Κατρανίδης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

16 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 1. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να είναι κατασκευασμένα παρασκευασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύει το προσωπικό του για την ορθή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και να ελέγχει την ποιότητα των εργασιών του. 3. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισμού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη, καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης που θα διατεθεί από τον ανάδοχο για τη διενέργεια των απαιτουμένων εργασιών. 4. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη χρήση των μηχανημάτων συσκευών και στις εργασίες καθαρισμού χώρων δημοσίων κτιρίων. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. Η αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη αστική η ποινική ή οιαδήποτε άλλη, για το προσωπικό που θα απασχολείται στο συγκεκριμένο έργο. 6. Οι προς καθαρισμό χώροι στο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 54 κτίριο είναι οι εξής: Γραφεία και βοηθητικοί χώροι επτά ( 7 ) ορόφων επιφάνειας 239,64 m 2 έκαστος Υπόγειο Β επιφάνειας 354,25 m 2, Υπόγειο Α επιφάνειας 302,25 m 2, Πυλωτή επιφάνειας 252,00 m 2, Β Κλιμακοστάσιο επιφάνειας 96,80m 2, Ακάλυπτος Χώρος επιφάνειας 108 m 2 7. Συμπεριλαμβάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι του κτιρίου (κλιμακοστάσια, ασανσέρ, προθάλαμοι ορόφων). 8. Ο καθαρισμός θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις έως και τις 18.30, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο της παρούσας πρόσκλησης. Ειδικά για τον εξωτερικό καθαρισμό των υαλοπινάκων του κτιρίου, λόγω του ειδικού εξοπλισμού και συνθηκών που απαιτεί, μπορεί να πραγματοποιείται εκτός του ανωτέρω ωραρίου, πάντοτε κατόπιν συνεννοήσεως με την Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος μετά την εκτέλεση του εξωτερικού καθαρισμού υαλοπινάκων θα προσκομίζει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Αναθέτουσας Αρχής βεβαίωση για την εκτέλεση της εργασίας, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης. 9. Ο Ανάδοχος αποδέχεται όλους τους ειδικούς όρους και υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ.2 του Μέρους Α της παρούσας Προκήρυξης.

17 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ 1. Ξεσκόνισμα των επίπλων, των γραφείων και των αντικειμένων αυτών, των τηλεφωνικών συσκευών και των βιβλιοθηκών, πάντα με ιδιαίτερη προσοχή ως προς τα αντικείμενα που βρίσκονται τοποθετημένα στις επιφάνειες. 2. Καθαρισμός των επιφανειών των γραφείων και λοιπών επίπλων με καθαρή ειδική πετσέτα η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα έπιπλα αυτά καθώς και με κατάλληλο απορρυπαντικό. 3. Άδειασμα των σταχτοδοχείων και καθαρισμός αυτών. 4. Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων και τοποθέτηση νέων σακουλών. 5. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα στα δάπεδα, διαδρόμους, σκάλες, πλατύσκαλα. 6. Καθαρισμός εσωτερικών περβαζιών παραθύρων και σοβατεπί. 7. Σκούπισμα βεραντών των επτά (7) ορόφων. 8. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα του κλιμακοστασίου και των δύο (2) ασανσέρ. 9. Καθαρισμός των υαλοπινάκων της θύρας εισόδου του κτιρίου. 10. Οι σάκοι των απορριμμάτων θα μεταφέρονται και τοποθετούνται στους κάδους του Δήμου Αθηναίων. 11. Οι σάκοι ανακυκλώσιμων υλικών θα μεταφέρονται και τοποθετούνται στον ειδικό κάδο του Δήμου Αθηναίων. 12. Κάθε άλλη έκτακτη εργασία που απαιτείται για την ευπρεπή και καλαίσθητη εμφάνιση του χώρου, η οποία θα υποδειχθεί από τη Διοίκηση. ΚΟΥΖΙΝΑ 1. Πλύσιμο των σκευών (ποτήρια, πιάτα, φλιτζάνια, κουτάλια, καφετιέρες, φίλτρα κλπ). 2. Καθαρισμός πάγκου και νεροχύτη. 3. Καθαρισμός των ψυγείων. 4. Τοπικός καθαρισμός τοίχου, ντουλαπιών κλπ. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 1. Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των λεκανών με ειδικό απολυμαντικό υγρό. 2. Καθαρισμός των νιπτήρων, των βρυσών και σαπουνοθηκών. 3. Καθαρισμός καθρεπτών. 4. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με νερό και απολυμαντικό υγρό. 5. Καθαρισμός πλακιδίων wc 7. Αλλαγή της πλαστικής σακούλας στο καλάθι των απορριμμάτων. 8. Γέμισμα σαπουνοθηκών και τοποθέτηση χαρτιού τουαλέτας που χορηγούνται από την Υπηρεσία. Β. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Καθαρισμός των δύο υπόγειων ορόφων του κτιρίου δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα και Πέμπτη). α. Ξεσκόνισμα των μεταλλικών ραφιών (dexion) και ντουλαπών καθώς και ξεσκόνισμα της επιφάνειας φακέλων χωρίς να μετακινούνται οι φάκελοι. β. Ξεσκόνισμα και καθάρισμα με νωπή πετσέτα των dexion που είναι άδεια. γ. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα του δαπέδου των υπογείων.

18 2. Καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό. 3. Ξεσκόνισμα των κάδρων και των καλογήρων. 4. Καθαρισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, συσκευών φαξ και φωτοτυπικών με τα κατάλληλα υλικά. 5. Καθαρισμός των εσωτερικών γυάλινων διαχωριστικών. 6. Καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας και ανθοδοχείων. 7. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα βεραντών των επτά ( 7 ) ορόφων. 9. Πότισμα και περιποίηση φυτών. 10. Σκούπισμα και πλύσιμο των εξωτερικών χώρων (πυλωτή ισογείου, περίβολος, πίσω γκαράζ) δύο φορές την εβδομάδα. Γ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Ανά μήνα καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά οι υαλοπίνακες του κτιρίου και τα πλαίσια αυτών. 2. Καθαρισμός σωληνώσεων με αποφρακτικό διάλυμα. 3. Ανά τρίμηνο καθαρίζονται οι περσίδες. 4. Ανά τρίμηνο πλένονται οι τοίχοι και οι πόρτες. 5. Περιοδικά και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα μπορεί να εκτελεί γενικούς καθαρισμούς που κρίνονται επιβεβλημένοι, κατά τις ημέρες που η υπηρεσία δε δέχεται κοινό. ΓΕΝΙΚΑ Σε περίπτωση έκτακτης καταστροφικής ανάγκης (πυρκαγιά, πλημμύρα) θα υπάρχει άμεση επικοινωνία για κάλυψη αναγκών. Αθήνα, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στυλιανός Δ. Κατρανίδης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη :

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα