ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του άρθρ. 3 του ν. 3730/2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ Συμπληρωματικά μέτρα για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών, για τη χορήγηση κοι νοτικής ενίσχυσης στο καθεστώς ιδιωτικής απο θεματοποίησης ελαιολάδου, στα πλαίσια των καν(εκ) 1234/2007 και καν(εκ) 826/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του άρθρ. 3 του ν. 3730/2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τη σύσταση της 2ας Δεκεμβρίου 2008 του Ευρωπα ϊκού Συμβουλίου «περί ελέγχου του καπνού και απαγό ρευσης του καπνίσματος». 2. Τα άρθρ. 8, 13, 16 του ν 3420/ 2005 (Φ.Ε.Κ. 298, τ.α, ) «περί επικύρωσης της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού». 3. Το άρθρ. 3 του ν. 3730/ 2008 (Φ.Ε.Κ. 262, τ.α, ) «περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και το αλ κοόλ». 4. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και το Αλκοόλ. 5. Την ανάγκη άμεσης έναρξης εφαρμογής των απα γορεύσεων του Αρθ. 3 ν. 3730/2008 από 1ης Ότι από την παρούσα απόφαση δεν δημιουργεί ται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του αρθ. 3 του ν. 3730/2008 «Προστασία των ανηλίκων από τον κα πνό, τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 262/2008), επιτρέπεται να δημιουργηθεί χώρος για κα πνίζοντες πελάτες στις ακόλουθες περιπτώσεις και βάσει των εξής προϋποθέσεων: Εφ όσον η συνολική επιφάνεια του καταστήματος, όπως προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, έχει μικτό εμβαδόν μέχρι 70 τ.μ., (παρ. 3 άρθ. 3), η επιχείρηση δύναται να επιλέξει να λειτουργήσει αποκλειστικά, ως χώρος καπνιζόντων, με δήλωση του κατά νόμου υπευθύνου του καταστήματος στην αρμόδια για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Δημόσια Αρχή. Για τη λειτουργία του καταστήματος ως χώρου καπνι ζόντων θα πρέπει να τροποποιηθεί η άδεια λειτουργίας του. Η τροποποίηση αυτή προϋποθέτει, με την επιφύλα ξη όλων των ισχυουσών διατάξεων, τα κάτωθι: α. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει ή να εξοπλιστεί, με κατάλληλα και επαρκή μηχανήματα εξαερισμού και καθαρισμού του εσωτερικού αέρα. Η καταλληλότητα των μηχανημάτων κρίνεται από τις κατά τόπους αδει οδοτούσες Αρχές βάσει παγίων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β. Πρέπει να αναρτηθεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας στην πρόσοψη, αλλά και στο εσωτερικό ειδικό σήμα, που θα αναφέρει ότι «το κατάστημα είναι χώρος για καπνίζοντες». Τα καταστήματα τα οποία, δεν έχουν λάβει τον χα ρακτηρισμό ως καταστήματα καπνιζόντων, με την ανω τέρω διαδικασία υπόκεινται στην πλήρη απαγόρευση καπνίσματος, από την 1η Ιουλίου Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με συνολική επιφάνεια από 70 τ.μ. έως και 300 τ.μ., δύνανται να δημιουργήσουν χώρο καπνιζόντων. Για τη δημιουργία του χώρου αυτού απαιτείται προηγούμενη αίτηση του

2 16200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπεύθυνου λειτουργίας της επιχείρησης στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, που χορηγεί την άδεια λειτουργίας του καταστήματος και υποβολή όλων των αναγκαίων, σύμ φωνα με τους όρους της παρούσης, δικαιολογητικών. Ο χώρος καπνιζόντων πρέπει: α. Να έχει κατά μέγιστο εμβαδό ίσο με το 30 % του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος. β. Να είναι πλήρως διαχωρισμένος από το υπόλοιπο κατάστημα. γ. Να είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα για τον εξαερισμό του και τον καθαρισμό του εσωτερικού του αέρα μηχανήματα. Η καταλληλότητα των μηχανημάτων κρίνεται από τις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές βάσει παγίων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Προστα σίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δ. Να έχει εμφανή επιγραφή τόσο στο εσωτερικό του, όσο και στην εξωτερική επιφάνεια του διαχωρι στικού του από το υπόλοιπο κατάστημα, ότι πρόκειται για χώρο καπνιζόντων. Σε όλο το υπόλοιπο κατάστημα πρέπει να αναρτηθούν σε εμφανή σημεία επιγραφές ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα. ε. Για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας δημιουρ γίας χώρου καπνιζόντων, πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, σχετική μελέτη για την κα τασκευή και τον εξοπλισμό του χώρου καπνιζόντων, καθώς και πλήρης κάτοψη και τοπογραφικό του κα ταστήματος. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η είσοδος, παρα μονή και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση ανηλί κων στους χώρους καπνιζόντων. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή των ανηλίκων στους ως άνω χώρους ακόμα και στις περιπτώσεις ιδιωτικών εκδηλώ σεων, ανεξάρτητα εάν συνοδεύονται από ενήλικες. 3. Κέντρα διασκέδασης, με ζωντανή έγχορδη μουσική, άνω των τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300 τ.μ.) δύνανται να δημιουργούν χώρο για καπνίζοντες, με εμ βαδό ίσο, κατά μέγιστο, με το 40% του συνολικού χώρου του καταστήματος. Ο χώρος καπνιζόντων διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κατάστημα με διαχωριστικό που έχει ελάχιστο ύψος δύο (2) μέτρα. Ο εξαερισμός του χώρου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους των περιπτώσεων γ, δ και ε της παρα γράφου 2 της παρούσης. Εκτός του χώρου καπνιζόντων ο υπεύθυνος λειτουργίας του κέντρου πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα όπως η τοποθέτηση επιγραφών, η μη ύπαρξη σταχτοδοχείων και η ενημέρωση από το προ σωπικό για να τονιστεί ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα. Η χορήγηση της άδειας για τη δημιουργία χώρου καπνιζόντων, με επακριβή καθορισμό αυτού, γίνεται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Δημόσιας Αρχής, κατόπιν αιτήσεως του υπεύθυνου λειτουργίας του κέντρου, υποβολής των δικαιολογητικών και βάσει των όρων που αναφέρονται στην περίπτωση ε της παραγράφου 2 της παρούσης. 4. Οι επιχειρήσεις καζίνο, διέπονται από το ν. 2206/1994 και οι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις αίθουσες παιχνιδιού, θα καθορισθούν κατόπιν δια βούλευσης με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Στους υπόλοιπους χώρους και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν μέσα στο καζίνο, καθώς και στα καταστήματα υγειονομι κού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ξενοδοχεία, πλοία και τρένα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, ως προς τους όρους εφαρμογής της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος. Στους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους υγι εινής των καζίνο και του συνόλου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως εμβαδού, εί δους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, απαγορεύεται το κάπνισμα. 5. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανε ξαρτήτως εμβαδού, είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, που δεν έχουν άδεια δημιουργίας χώρου καπνιζόντων, υπάγο νται στην απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού. Στο πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης του νόμου, δεν εμπίπτουν οι εξωτερικοί χώροι ανάπτυξης τραπε ζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδι αφέροντος, όπως οι χώροι αυτοί περιγράφονται στην άδεια λειτουργίας τους, ακόμη και αν καλύπτονται με σκέπαστρο. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των καταστημάτων εί ναι υποχρεωμένοι να αναρτούν σε εμφανή σημεία του καταστήματος επιγραφές για την απαγόρευση του καπνίσματος, να αποσύρουν το σύνολο των στα χτοδοχείων, να ενημερώνουν τους πελάτες για την απαγόρευση και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την απομάκρυνση των πελατών που παραβιάζουν τις απα γορεύσεις. 6. Αρμόδια αρχή, πέραν των όσων καθορισθούν από την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, για τον έλεγχο των παραβάσεων που αφορούν στη κατανάλωση προϊόντων καπνού σε χώρους που εμπίπτουν στην απαγόρευση του καπνί σματος, είναι ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγεί ας Πρόνοιας). Τους Επιθεωρητές συνδράμουν στο έργο τους οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3730/ Οι Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο, την βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή των κυρώσεων στους κατά νόμο υπεύθυνους, θα καθορισθούν με την προ βλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3730/ 2008, κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανά πτυξης και Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 7. Στους χώρους των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και στους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα. Εξαιρούνται τα ψυχιατρικά ιδρύματα και οι μονάδες ψυχικής υγείας, καθώς για τους ασθενείς τους απο κλειστικά, δύναται να επιτραπεί το κάπνισμα κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού για θεραπευτικούς και μόνο λόγους.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στους εργασιακούς χώρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, επιτρέπεται η δημιουργία χώρων για καπνίζοντες, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋπο θέσεις: α. Η δημιουργία χώρου για καπνίζοντες επιτρέπε ται, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο των εργαζομένων μόνο στις περιπτώσεις των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 50 (πενήντα) ερ γαζόμενους. β. Οι χώροι για καπνίζοντες, σε καμία περίπτωση δεν είναι χώροι εργασίας και θα είναι πλήρως δια χωρισμένοι από τους εργασιακούς χώρους και τους χώρους εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων και των επισκεπτών της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης. Το εμβαδό των χώρων καπνιζόντων θα καθορισθεί για τους χώρους της δημόσιας υπηρεσίας με απόφαση της διοίκησης μετά από συμφωνία με το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων και για τους χώρους της ιδιωτικής επιχείρησης κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομέ νων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης. γ. Οι χώροι για καπνίζοντες θα διαθέτουν επαρκή εξο πλισμό και κατάλληλα μηχανήματα για τον καθαρισμό του εσωτερικού τους αέρα, σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ βάσει των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. δ. Οι χώροι για καπνίζοντες θα χρησιμοποιούνται απο κλειστικά από το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας ή της κατά περίπτωση ιδιωτικής επιχείρησης και δεν αποτελούν ούτε δύνανται να περιλάβουν τμήμα των κοινόχρηστων χώρων ή των χώρων υγιεινής. ε. Στους χώρους καπνιζόντων πρέπει να υπάρχουν στην είσοδο αλλά και στο εσωτερικό εμφανείς επιγρα φές, ότι επιτρέπεται το κάπνισμα και δεν επιτρέπεται σε αυτούς η είσοδος ανηλίκων. στ. Στις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσίες, ή ιδι ωτικές επιχειρήσεις δεν διαμορφώσουν χώρο καπνιζό ντων, θα υπάγονται στην πλήρη απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού. Από την απαγορεύεται κάθε μορφής διαφή μιση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους. Η διαφήμιση προϊόντων καπνού επιτρέπεται μόνο στους εσωτερικούς χώρους των ση μείων πώλησης προϊόντων καπνού. Η παρούσα απόφαση επικαιροποιείται την , με βάση την κτηθείσα εμπειρία και στην κατεύθυνση υλο ποίησης των σκοπών του νόμου, εφαρμογής της αντι καπνιστικής πολιτικής και αποτελεσματικής προάσπισης της δημόσιας υγείας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Aριθμ (2) Συμπληρωματικά μέτρα για τον καθορισμό διαδικασι ών και δικαιολογητικών, για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στο καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίη σης ελαιολάδου, στα πλαίσια των καν(εκ) 1234/2007 και καν(εκ) 826/2008. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 22 παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280). β) Του άρθρου 1 παράγραφος 1, 2, και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α 34) όπως η πα ράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ και του Άρθρου 65 του ν. 1892/1990» (Α 101). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του αριθ. 63/2005 Προεδρικού διατάγματος «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). δ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (A 200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρ θρο 4 του ν. 2732/1999 (Φ.Ε.Κ. 154 Α ), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Φ.Ε.Κ. 223 Α ) και το άρθρο 29 παρ. 1 8 του ν. 3147/2003 (Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003). ε) Του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2469/1997 (Α /38). στ) Της υπ αριθμ. 147/ απόφασης του Πρω θυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο». (Β 67). 2. Τους Κανονισμούς (EK), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν: α) 1234/2007 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατά ξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανο νισμός ΚΟΑ). β) 826/2008 της Επιτροπής, για τη χορήγηση κοινο τικής ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ορι σμένων γεωργικών προϊόντων. 3. Την υπ αριθμ / , εισήγηση του OΠEKEΠE (Τμήμα Αγοράς, Διεύθυνση Μηχανισμών Αγο ράς), περί «Συμπληρωματικών μέτρων για τον καθορι σμό διαδικασιών και δικαιολογητικών, για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου στα πλαίσια των καν(εκ) 1234/2007 και καν(εκ) 826/2008».

4 16202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι κού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι οι δαπάνες που θα προκληθούν από την καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από κοινοτική χρηματοδό τηση, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού ΕΛΕΓΕΠ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 33 του καν(εκ)1234/2007 του Συμβουλίου και του καν(εκ)826/2008 της Επιτροπής, όπως αυτοί ισχύουν, σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης στα πλαί σια του καθεστώτος της ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου. Άρθρο 2 Δικαιούχοι ενίσχυσης Οι εμπορευόμενοι του τομέα του ελαιολάδου, όπως αυτοί καθορίζονται στα σημεία α, β, γ, δ και ε του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV του καν(εκ) 826/08 της Επιτροπής, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις αποθεματοποίησης για το ελαιόλαδο που διαθέτουν στην αγορά, αφού μετά από σχετική αίτησή τους, εγκριθούν και λάβουν αριθμό μητρώου έγκρισης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 3 Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των εμπορευόμενων 1. Οι εμπορευόμενοι του τομέα ελαιολάδου που δια θέτουν εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης, υποβάλλουν αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συνοδεύεται από τα πα ρακάτω δικαιολογητικά: α. Επικυρωμένο αντίγραφο από αρμόδια αρχή του σχεδίου των εγκαταστάσεων αποθεματοποίησης, με αναφορά στις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις των ελαιοδεξαμενών, στην ποιότητα κατασκευής, στον κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής, στον τύπο μετρητή στάθμης, στον τρόπο πλήρωσης και εκκέ νωσης των, στον τόπο εγκατάστασης και στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι οι δεξαμενές είναι ανοξείδωτες, κλειστού τύπου, φέρουν εμφανή και σταθερή αρίθμηση καθώς και κλίμακα στάθμης. β. Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο από αρμόδια αρχή του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του ή πρόσφατη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση. Ειδικά για τους εμπορευόμενους των περιπτώσεων α και β του Παραρτήματος IV του καν.(εκ) 826/08 της Επιτροπής, το καταστατικό της οργάνωσης πρέπει να είναι κωδικοποιημένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομο θεσία (Ν. 2810/2000). γ. απόφαση του διοικητικού συμβουλίου όπως προσ διορίζεται στο καταστατικό της οργάνωσης για τον καθορισμό του νόμιμου εκπροσώπου. δ. Άδεια λειτουργίας. ε. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπο γραφής του νόμιμου εκπροσώπου του εμπορευόμενου, ότι ο εμπορευόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση: Να υπόκειται σε όλους τους ελέγχους που προβλέ πονται στο άρθρο 36 του καν(εκ) 826/08 της Επιτροπής και στο άρθρο 17 της παρούσας απόφασης. Να αποδέχεται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου τη σφράγιση των δεξαμενών που θα χρησιμοποιηθούν για την ιδιωτική αποθεματοποίηση. Να τηρεί εκτός των λογιστικών βιβλίων που προβλέ πει ο Κ.Β.Σ., ειδικές καρτέλες αποθήκης, για τις ποσό τητες που τυγχάνουν ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθε ματοποίηση, ανά ποιοτική κατηγορία και αποθηκευτικό χώρο.(υποδειγμα 8). Να αποστέλλει για θεώρηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ικανό αριθμό καρτελών την εβδο μάδα που έπεται της έγκρισης και να μεριμνά έγκαιρα για την προμήθεια νέων, πριν την εξάντλησή τους. 2. Κάθε αλλαγή των προαναφερθέντων στοιχείων του φακέλου γνωστοποιείται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών, από την πραγματοποίησή τους, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και στην αρμόδια Υπη ρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 3. Στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης συ γκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη τουλάχιστον από ένα γεωπόνο και ένα οικονομικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με τους αναπληρωτές τους. Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός ωραρίου εργασίας. Έργο της επιτροπής είναι: α. Η παραλαβή της αίτησης έγκρισης(υποδειγμα 1) και του σχετικού φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιο λογητικά που υποβάλλει ο εμπορευόμενος καθώς και ο έλεγχος πληρότητάς τους. β. Η εξέταση και η αξιολόγηση των προϋποθέσεων έγκρι σης που αναφέρονται στο άρθρο 8 παραγρ. 1 και 2 και στο Παράρτημα IV του καν.(εκ) 826/08 της Επιτροπής. γ. Ο επιτόπιος έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον καν(εκ)826/2008 της Επιτροπής και την παρούσα απόφαση. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου συντάσσε ται πρακτικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), το οποίο υποβάλλεται μαζί με τον φάκελο δικαιολογητικών και με ευθύνη της Διεύ θυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζεται άμεσα στο Τμήμα Ελαίας της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ για έκδοση απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη των εμπορευόμενων που δύνανται να προβούν σε ενέργειες αποθεματοποίησης ελαιολάδου. δ. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων έγκρισης των εμπορευόμενων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, με αιφνιδιαστικούς ή τακτικούς επιτόπιους ελέγχους. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών, η επιτροπή ελέγχου συντάσσει σχετική έκθεση την οποία αποστέλ λει μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυ ξης στη Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής προκειμένου να γίνει εισήγηση στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, για έκδοση απόφασης αναστολής ή ανάκλησης έγκρισης του εμπορευόμενου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η σχετική απόφαση εκδίδεται άμεσα μετά την κατάθε ση του πλήρους φακέλου της αίτησης. Η Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ενημερώνει τους εμπορευόμενους για την έγκρισή τους ή όχι κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο και στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. 5. Κάθε εγκεκριμένος εμπορευόμενος λαμβάνει ένα συ γκεκριμένο και μοναδικό κωδικό έγκρισης της μορφής: Οργανισμός (Χ) (Ψ) όπου Χ από 1 έως 5, είναι ο αριθμός που δηλώνεται η κατηγορία του εμπορευομέ νου, όπως αντίστοιχα αναφέρεται στα σημεία α, β, γ, δ και ε του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV του καν(εκ) 826/08 της Επιτροπής και Ψ από 001 έως 099, ο αύξων αριθμός κάθε εμπορευόμενου σε κάθε επί μέρους κατηγορία από 1 έως 5. Άρθρο 4 Προκήρυξη διαγωνισμού 1. Ο κανονισμός προκήρυξης του διαγωνισμού στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 195 παραγρ. 2 του καν(εκ)1234/07 περιλαμβάνει τις πλη ροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημείο 2 του καν(εκ)826/2008 της Επιτροπής. 2. Μεταξύ της έναρξης ισχύος του κανονισμού προ κήρυξης του διαγωνισμού και της πρώτης ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον 6 ημέρες. Άρθρο 5 Διαδικασία υποβολής των προσφορών 1. Οι εγκεκριμένοι εμπορευόμενοι που προτίθενται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό υποβάλλουν γραπτή προ σφορά (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), με απόδειξη παραλαβής στον ΟΠΕ ΚΕΠΕ (Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς, Τμήμα Αγοράς). 2. Έγκυρες είναι οι προσφορές που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγρ. 2 ση μεία α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, και ι του καν(εκ)826/08 της Επιτροπής. 3. Οι προσφορές δεν αποσύρονται, ούτε τροποποιού νται μετά την υποβολή τους. 4. Το Τμήμα Αγοράς της Διεύθυνσης Μηχανισμών Αγο ράς του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει σύμφωνα με το άρθρο 11 πα ραγρ. 1 και 2 του καν(εκ)826/2008, τις προσφορές ως προς την εγκυρότητά τους και σε περίπτωση που μια προσφορά κριθεί άκυρη ενημερώνει τον διαγωνιζόμενο. 5. Όλες οι έγκυρες προσφορές κοινοποιούνται στην Επιτροπή από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα πλαίσια του άρθρου 12 του καν(εκ)826/08 της Επι τροπής. Άρθρο 6 Αποφάσεις επί των προσφορών 1. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει τις απο φάσεις επί των προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 14 παραγρ. 1 και 2 του καν(εκ)826/ Εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την ενί σχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης, κοινοποιεί στους διαγωνιζομένους την έκβαση της συμμετοχής τους. 3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υπερθεμα τιστή δεν μεταβιβάζονται. Άρθρο 7 Πρωτογενείς απαιτήσεις και εγγυήσεις 1. Οι πρωτογενείς απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 20 παραγρ. 2 του καν(εοκ)2220/85 αναφέ ρονται στο άρθρο 15 παραγρ. 1, σημ. α, β και γ του καν(εκ)826/ Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παραγρ. 2 σημείο η του καν(εκ) 826/08 αποδεσμεύεται: α. άμεσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 παραγρ. 2, σημ. α και β του καν(εκ)826/2008 β. σε σχέση με τις ποσότητες για τις οποίες πληρού νται οι συμβατικές υποχρεώσεις γ. καταπίπτει σύμφωνα με το άρθρο 23 του καν(εοκ)2220/85, σε περίπτωση υπέρβασης του χρο νικού ορίου για την αποθεματοποίηση όπως ορίζεται στο άρθρο 25 παραγρ. 1 του καν(εκ)826/08. Άρθρο 8 Συμβάσεις Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης 1. Οι συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και του εγκεκριμένου εμπορευόμενου ο οποίος στο εξής ορίζεται ως συμβαλλόμενο μέρος.(υποδειγμα 4) 2. Μετά τη σύναψη της σύμβασης και τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την αποθεματοποίηση, το συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να διαβιβάσει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 20, παραγρ. α και β του καν(εκ)826/ Οι συμβάσεις ορίζουν τις υποχρεώσεις για το συμ βαλλόμενο μέρος που αναφέρονται στο άρθρο 22 πα ραγρ. 1 σημεία α, β, γ, δ και ε του καν(εκ) 826/ Το συμβαλλόμενο μέρος διαθέτει σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία το σύνολο της τεκμηρίωσης για κάθε σύμβαση ώστε να επαληθεύονται οι πληροφορίες σχετικά με την αποθεματοποίηση ελαιολάδου, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 22 παραγρ. 2 σημεία α, β, γ, δ, ε και στ. 5. Το συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να διατη ρεί λογιστική αποθήκης, διαθέσιμη στην αποθήκη ανά αριθμό σύμβασης, από την οποία να προκύπτουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22, παραγρ. 3 σημεία α, β, γ και δ. 6. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού ολοκλη ρωθεί η αποστολή των πληροφοριών που αναφέρο νται στο άρθρο 20 του καν(εκ) 826/2008, κοινοποιεί στο συμβαλλόμενο μέρος τη χρονική στιγμή κατά την οποία η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα. Η ημερο μηνία αυτή θεωρείται ως η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Άρθρο 9 Αποθεματοποίηση μετά τη σύναψη της σύμβασης 1. Όταν η αποθεματοποίηση πραγματοποιείται μετά τη σύναψη της σύμβασης, η συμβατική ποσότητα απο θεματοποιείται εντός 28 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 2. Τα προϊόντα αποθεματοποιούνται σε χωριστές δεξαμενές φύλαξης, με την κάθε δεξαμενή φύλαξης να αντιπροσωπεύει την ποσότητα αποθεματοποίησης σε συγκεκριμένη ημέρα ανά σύμβαση και ανά χώρο αποθήκευσης.

6 16204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Η αποθεματοποίηση λήγει την ημέρα κατά την οποία αποθεματοποιείται η τελευταία χωριστή δεξα μενή φύλαξης της συμβατικής ποσότητας. Άρθρο 10 Συμβατική περίοδος αποθεματοποίησης Η συμβατική περίοδος αποθεματοποίησης για το ελαι όλαδο ξεκινά την επόμενη της ημερομηνίας αποθεμα τοποίησης της τελευταίας δεξαμενής φύλαξης, αφού σφραγιστούν οι δεξαμενές φύλαξης, μετά τη λήψη των δειγμάτων. Άρθρο 11 Έξοδος από την αποθεματοποίηση 1. Η έξοδος από την αποθεματοποίηση μπορεί να ξε κινήσει την επόμενη της τελευταίας ημέρας της συμ βατικής περιόδου αποθεματοποίησης. 2. Η έξοδος από την αποθεματοποίηση πραγματοποι είται ανά ακέραιες σφραγισμένες δεξαμενές φύλαξης του αποθεματοποιημένου ελαιολάδου. 3. Μετά τη λήξη περιόδου αποθεματοποίησης δύο μηνών το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αποσύρει το σύνολο ή μέρος της ποσότητας των προϊόντων μιας συγκεκριμένης σύμβασης, αλλά τουλάχιστον 5 τόνους ανά συμβαλλόμενο και ανά χώρο αποθήκευ σης ή εφόσον η διαθέσιμη ποσότητα είναι μικρότερη από 5 τόνους, αποσύρει το σύνολο της συμβατικής ποσότητας σε έναν αποθηκευτικό χώρο, αφού ληφθεί υπόψη ότι σε 60 ημέρες μετά την ημέρα εξόδου από την αποθήκη, πληρούται ένας από τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 28 παραγρ. 3 σημεία α, β και γ του καν(εκ)826/ Η περίοδος συμβατικής αποθεματοποίησης λήγει, για κάθε μεμονωμένη παρτίδα που προορίζεται για εξα γωγή, την προηγούμενη της ημέρας: α. εξόδου των αποθεμάτων β. την ημέρα αποδοχής της δήλωσης εξαγωγής εφό σον δεν έχουν μετακινηθεί τα προϊόντα. 5. Το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται αναλογικά με τη μείωση της περιόδου αποθεματοποίησης κατά τα ποσά μέσω της εφαρμογής των ημερήσιων ποσών που θα καθοριστούν από την Επιτροπή. Άρθρο 12 Κοινοποίηση της εξόδου 1. Το συμβαλλόμενο μέρος ειδοποιεί την αρμόδια Υπη ρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη εξόδου των προϊόντων από την αποθεματοποίηση. 2. Στην περίπτωση που δεν ειδοποιηθεί η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενίσχυση μειώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 29 του καν(εκ)826/08. Άρθρο 13 Προκαταβολή της ενίσχυσης 1. Το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αιτηθεί μία και μόνο προκαταβολή της ενίσχυσης, μετά από 60 ημέρες αποθεματοποίησης. 2. Η αίτηση προκαταβολής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5) συνοδεύ εται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Εγγυητική επιστολή ύψους 110% του ποσού της προκαταβολής. β. Κατάσταση πληρωμής του δικαιούχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6) γ. Φορολογική ενημερότητα δ. Φύλλο ελέγχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7) ε. Παραστατικά έγγραφα της νόμιμης εκπροσώπησης του συμβαλλομένου. στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραί τητο για την καταβολή της ενίσχυσης από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 3. Η προκαταβολή δεν υπερβαίνει το ποσό ενίσχυ σης που αντιστοιχεί σε περίοδο αποθεματοποίησης ενενήντα ημερών ή τριών (3) μηνών. Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 σημείο α του παρόντος άρθρου, αποδεσμεύεται αμέσως μετά την καταβολή του υπολοίπου της ενίσχυσης. 4. Η αίτηση προκαταβολής με όλα τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρθρο 14 Καταβολή της ενίσχυσης 1. Η καταβολή της ενίσχυσης ή του υπολοίπου της ενίσχυσης πραγματοποιείται εντός 120 ημερών μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, με την προϋπόθεση ότι εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις της σύμβασης και ότι έχει διεκπεραιωθεί ο τελικός έλεγχος. 2. Σε περίπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική έρευνα, η πληρωμή διενεργείται μόνο μετά την αναγνώ ριση του δικαιώματος ενίσχυσης. 3. Η αίτηση ενίσχυσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5) συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Κατάσταση πληρωμής του δικαιούχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6). β. Βεβαίωση ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής ελέγ χου. γ. Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης. δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της οργάνωσης παραγω γών, όπου αναφέρεται η ποιότητα και η ποσότητα του αποθεματοποιημένου ελαιολάδου και ο χρόνος απο θεματοποίησης. ε. Φορολογική ενημερότητα. στ. Φύλλο ελέγχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7). ζ. Παραστατικά έγγραφα της νόμιμης εκπροσώπησης του συμβαλλομένου. η. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτη το για την καταβολή της ενίσχυσης από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4. Η αίτηση ενίσχυσης με όλα τα δικαιολογητικά δι αβιβάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρθρο 15 Μείωση του ποσού ή αποκλεισμός από την πληρωμή 1. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ισχύουν τα κάτωθι:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Εάν η ποσότητα που έχει πράγματι αποθεματοποιη θεί κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεμα τοποίησης, είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη στη σύμβαση αλλά αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 98% της συμβατικής ποσότητας, η ενίσχυση καταβάλλεται για την ποσότητα που πράγματι αποθεματοποιήθηκε. β. Εάν η ποσότητα που έχει πράγματι αποθεματοποι ηθεί κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθε ματοποίησης, αντιπροσωπεύει ποσοστό από 80% έως 98% της συμβατικής ποσότητας, η ενίσχυση για την ποσότητα που έχει πράγματι αποθεματοποιηθεί μειώ νεται κατά το ήμισυ. γ. Εάν η ποσότητα που έχει πράγματι αποθεματο ποιηθεί κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης είναι μικρότερη από το 80% της συμβατικής ποσότητας, δεν καταβάλλεται ενίσχυση. 2. Εάν σημειωθεί υπέρβαση της προθεσμίας των 28 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, που προβλέπεται στο άρθρο 25 παραγρ. 1 του καν(εκ)826/08, για την αποθεματοποίηση της συμβατικής ποσότητας, κατά περισσότερο από 10 ημέρες, δεν καταβάλλεται ενίσχυση. 3. Στην περίπτωση που εντοπιστεί ελαττωματικό προ ϊόν στα πλαίσια των ελέγχων κατά την διάρκεια της αποθεματοποίησης ή κατά την έξοδο από την απο θεματοποίηση, δεν καταβάλλεται ενίσχυση για τις εν λόγω ποσότητες. Το υπόλοιπο της παρτίδας αποθε ματοποίησης που παραμένει επιλέξιμο για ενίσχυση, αντιστοιχεί τουλάχιστον στην ελάχιστη ποσότητα που προβλέπεται στον κανονισμό προκήρυξης διαγωνισμού. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που μέρος μιας παρτίδας αποθεματοποίησης αποσύρεται πριν τη ελάχιστη περί οδο αποθεματοποίησης ή πριν την πρώτη επιτρεπόμενη ημερομηνία για εργασίες εξόδου από την αποθεμα τοποίηση, όταν αυτή η ημερομηνία προβλέπεται στον κανονισμό προκήρυξης διαγωνισμού. 4. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εάν το συμ βαλλόμενο μέρος δεν τηρήσει τα σχετικά με τη λήξη της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης, εφόσον έχει γίνει πρόβλεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 27 παραγρ. 4, ή τη δίμηνη προθεσμία που αναφέ ρεται στο άρθρο 28 παραγρ. 3 του καν(εκ)826/08, για το σύνολο της αποθεματοποιημένης ποσότητας, κάθε ημερολογιακή ημέρα μη συμμόρφωσης συνεπάγεται μείωση κατά 10% του ποσού ενίσχυσης για την οικεία σύμβαση. Η μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 100% του ποσού ενίσχυσης. Άρθρο 16 Κοινοποιήσεις Το Τμήμα Ελαίας της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτι κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί στην Επιτροπή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35, παραγρ. 1 σημεία α και β. Άρθρο 17 Έλεγχοι 1. Η επιτροπή ελέγχου που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 3 της παρούσας απόφασης προβαίνει: 1.1 Σε ελέγχους αντιπροσωπευτικού δείγματος τουλά χιστον 5% των ποσοτήτων σε αποθεματοποίηση προ κειμένου να διασφαλιστεί ότι το βάρος, τα στοιχεία αναγνώρισης, η φύση και η σύνθεση του προϊόντος και οι δεξαμενές φύλαξης συμμορφώνονται με τα επιμέρους στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση σύναψης της σύμβασης και στη συνέχεια σφραγίζει τα προϊόντα ανά σύμβαση. 1.2 Σε αιφνίδιους ελέγχους που αφορούν ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής ποσότητας στο πλαί σιο της σύμβασης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συμβατική ποσότητα κατά το χρόνο του ελέγχου είναι παρούσα στο χώρο αποθήκευσης. Επίσης εξετάζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ταυτότητα των προ ϊόντων, τις ημερομηνίες αποθεματοποίησης και εξόδου από την αποθεματοποίηση, την ποσότητα ανά αποθεμα τοποίηση σε δεξαμενή φύλαξης και την τοποθεσία των δεξαμενών φύλαξης στο χώρο αποθήκευσης. Προβαίνει επίσης για ποσοστό τουλάχιστον 5% της ποσότητας που αποτελεί το αντικείμενο του αιφνίδιου ελέγχου, σε έλεγχο των υποστηρικτικών εγγράφων, όπως ζυγολόγια και δελτία παράδοσης, σε επαλήθευση του βάρους, στην ταυτοποίηση του προϊόντος. 1.3 Στο τέλος της συμβατικής περιόδου αποθεματο ποίησης επαληθεύει, ανά σύμβαση, με δειγματοληψία το βάρος και την ταυτοποίηση των προϊόντων σε απο θεματοποίηση. 1.4 Σφραγίζει ή μονογράφει όλα τα αρχεία και έγγρα φα αποθεμάτων και οικονομικών στοιχείων που ελέγχει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ελέγχου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικών αρχείων, εκτυπώνεται αντίτυπο και δια τηρείται στο φάκελο ελέγχου. 2. Συντάσσει έκθεση ελέγχου σε κάθε επιτόπιο έλεγχο προσδιορίζοντας: 2.1 Την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ελέγ χου. 2.2 Τα αναλυτικά στοιχεία της παρασχεθείσης προη γούμενης ειδοποίησης. 2.3 Τη διάρκεια του ελέγχου. 2.4 Τα υπεύθυνα άτομα που ήταν παρόντα. 2.5 Το χαρακτήρα και την έκταση των ελέγχων που διενεργήθηκαν, παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα έγγραφα που εξετάστηκαν. 2.6 Τα ευρήματα και τα πορίσματα. 2.7 Εάν απαιτείται επαναληπτικός έλεγχος. 2.8 Η έκθεση υπογράφεται από τους υπεύθυνους υπαλ λήλους και προσυπογράφεται από το συμβαλλόμενο μέρος και περιλαμβάνεται στο φάκελο πληρωμής. 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές πα ρατυπίες που αφορούν ποσοστό τουλάχιστον 5% των ποσοτήτων που καλύπτονται από μια μεμονωμένη σύμ βαση που υποβλήθηκε σε έλεγχο, ο έλεγχος επεκτεί νεται σε μεγαλύτερο δείγμα το οποίο καθορίζει η εν λόγω επιτροπή ελέγχου. 4. Σε επιπλέον ελέγχους προκειμένου να διασφαλί ζεται η ορθότητα των πληρωμών σε εθνικό επίπεδο, δύναται να προβαίνει η αρμόδια κεντρική ή περιφερει ακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ενδεχόμενη συμμετοχή υπαλλήλου του Τμήματος Ελαίας της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων.

8 16206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 18 Κυρώσεις 1. Όταν η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαπιστώσει ότι ένα έγγραφο, το οποίο υποβλήθηκε από τον δικαι ούχο της ενίσχυσης, παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες κρίσιμης σημασίας για την καταβολή της ενίσχυσης, ο δικαιούχος αποκλείεται από τη διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το προϊόν που παρασχέθηκαν οι εσφαλμένες πληροφορίες, για πε ρίοδο ενός έτους από τη στιγμή της τελικής λήψης της διοικητικής απόφασης που διαπιστώνει την παρατυπία. 2. Στην περίπτωση που ο συμβαλλόμενος λύσει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ή δεν τη ρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν χορηγείται ενίσχυση και οι τυχόν εγγυήσεις που έχουν προσκομι στεί, καταπίπτουν. 3. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στα σημεία 1 και 2 του παρόντος άρθρου και ανάλογα με τη σο βαρότητα της παράβασης, αφαιρείται η έγκριση του εμπορευομένου, για περίοδο μέχρι 5 χρόνια. 4. Η αφαίρεση της έγκρισης του εμπορευομένου επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του Τμήματος Ελαίας, της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής. Άρθρο 18 Γενικές Διατάξεις 1. Το Παράρτημα των Υποδειγμάτων που παρατίθεται παρακάτω, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρού σας απόφασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΙΤΗΣΗ (ανήκει στην αριθ / απόφαση) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (Ημερομηνία υποβολής) (Εταιρική επωνυμία) (Τηλέφωνο επικοινωνίας) (Νομός Πόλη Χωριό) (οδός αριθμός ταχ. Κωδ.) ΠΡΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10Β Αθήνα ΔΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε έγκριση για την Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Ελαιολάδου. Συνημμένα σας καταθέτω πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ.. ΑΦΜ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ Ο ΑΙΤΩΝ (ονοματεπώνυμο υπογραφήσφραγίδα) (Τράπεζα Αρ. Λογ/σμού) (Νόμιμος εκπρόσωπος)

10 16208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ανήκει στην αριθ / απόφαση) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 4 της ΚΥΑ αριθ..) που συγκροτήθηκε με την.. απόφαση του οικείου Νομάρχη σε εφαρμογή: Των καν(εκ) 1234/07 και καν(εκ) 826/08 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν Των Εθνικών διατάξεων και αποτελείται από: προέβη στις. σε επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου καθώς και σε έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών τα οποία κατατέθηκαν με την αριθ... αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθ., προκειμένου να ενταχθεί στο καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου. Διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 1. Στοιχεία εμπορευομένου: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, καν(εκ)826/08) ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΜ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μόνιμες ελαιοδεξαμενές: α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΟΝΟΙ) ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 4. Η συνολική παραγωγική ικανότητα της μονάδος είναι. τόνοι/8ωρο. (στην περίπτωση ελαιοτριβείου ή επιχείρησης συσκευασίας) 5. Η ποσότητα ελαιολάδου που παρήχθη ή τυποποιήθηκε τις δύο προηγούμενες περιόδους εμπορίας είναι. (στην περίπτωση ελαιοτριβείου ή επιχείρησης συσκευασίας) 6. Τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του καν(εκ) 826/2008; ΝΑΙ / ΟΧΙ Παρατηρήσεις: 7. Τηρούνται οι προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα που αναφέρονται στο Παράρτημα IV δεύτερο εδάφιο; ΝΑΙ / ΟΧΙ 8. Γενικές παρατηρήσεις: Τα μέλη της Επιτροπής ελέγχου (ονοματεπώνυμο υπογραφή)

12 16210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ανήκει στην αριθ / απόφαση) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΓΡΑΠΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για συμμετοχή στον.. διαγωνισμό για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου (Καν(ΕΚ)826/2008) 1. Όνομα, Δ/νση, ΑΦΜ: 2. Κατηγορία εμπορευόμενου: 3. Αριθμός έγκρισης εμπορευομένου: 4. Περίοδος αποθεματοποίησης: 5. Ποσότητα ελαιολάδου: 6. Ποιότητα ελαιολάδου: 7. Δ/νση αποθηκευτικών χώρων: 8. Ποσό αιτούμενης ενίσχυσης (σε ): (ανά ημέρα σε και λεπτά χωρίς ΦΠΑ) 9. Ποσό εγγύησης: 10. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφοράς: Ο νόμιμος εκπρόσωπος του εμπορευόμενου (Σφραγίδα Υπογραφή - Ημερομηνία)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ανήκει στην αριθ / απόφαση) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ)826/2008) Σήμερα., στην Αθήνα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών 241 και στο εξής θα αποκαλείται «αρμόδιος οργανισμός» και 2. Ο.., νόμιμος εκπρόσωπος του εμπορευόμενου στο εξής καλούμενος «ο αντισυμβαλλόμενος» με την παρούσα συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 1. Αντικείμενο 1.1 Στα πλαίσια του καν(εκ)826/2008 της Επιτροπής και της ΚΥΑ αριθ. ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποθεματοποιήσει και να διατηρεί τη συμβατική ποσότητα ελαιολάδου στο χώρο αποθήκευσης, κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης, για λογαριασμό του και υπ ευθύνη του, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του, χωρίς να το υποκαθιστά ή να το μετακινεί από ένα χώρο αποθήκευσης σε άλλο. 1.2 Ο αντισυμβαλλόμενος είναι έναντι του αρμόδιου Οργανισμού ο μόνος υπεύθυνος, για την εκτέλεση της ενέργειας και ο μόνος συνομιλητής αυτού. 2. Υποχρεώσεις αντισυμβαλλόμενου Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση: 2.1 Να διατηρεί τα έγγραφα της ζύγισης που πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική στιγμή της αποθεματοποίησης και να αποστέλλει τα έγγραφα που σχετίζονται με τις εργασίες αποθεματοποίησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το αργότερο εντός ενός μήνα μετά την ημερομηνία αποθεματοποίησης. 2.2 Να επιτρέπει στις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου, να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ορίζονται στη σύμβαση, να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα και να καθιστά διαθέσιμο το σύνολο της τεκμηρίωσης, για κάθε σύμβαση, επιτρέποντας την επαλήθευση των εξής πληροφοριών: α. τον αριθμό έγκρισης β. την προέλευση και την ημερομηνία παραγωγής του ελαιολάδου γ. την ημερομηνία αποθεματοποίησης δ. το βάρος του προϊόντος και τον αριθμό των ελαιοδεξαμενών ε. την παρουσία τους στο χώρο αποθήκευσης και τη διεύθυνση του χώρου αποθήκευσης

14 16212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στ. την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης καθώς και την πραγματική ημερομηνία εξόδου από το χώρο αποθήκευσης. 2.3 Να καθιστά αναγνωρίσιμες τις δεξαμενές αποθεματοποίησης ελαιολάδου, οι οποίες φέρουν σήμανση με την ημερομηνία αποθεματοποίησης, τον αριθμό της σύμβασης και το βάρος. 2.4 Να διατηρεί λογιστική αποθήκης, διαθέσιμη στην αποθήκη, ανά αριθμό σύμβασης: α. την ταυτότητα των προϊόντων που τίθεται σε ιδιωτική αποθεματοποίηση ανά δεξαμενή φύλαξης. β. τις ημερομηνίες αποθεματοποίησης και εξόδου από την αποθεματοποίηση. γ. την ποσότητα, υποδεικνυόμενη ανά αποθεματοποίηση σε δεξαμενή φύλαξης. δ. την τοποθεσία των προϊόντων στο χώρο αποθήκευσης. 3. Καταβολή της ενίσχυσης 3.1 Το ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται στον συμβαλλόμενο είναι. /τόνο ανά ημέρα αποθεματοποίησης ελαιολάδου. 3.2 Ο αντισυμβαλλόμενος, προκειμένου να εισπράξει την ενίσχυση πρέπει να υποβάλει εντός σαράντα (40) ημερών από τη λήξη της σύμβασης, φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 14 της ΚΥΑ αριθ.., στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει την έδρα του. 3.3 Η αχρεωστήτως καταβληθείσα ενίσχυση ανακτάται, προσαυξημένη με τόκους στα πλαίσια των κανόνων που καθορίζονται στο άρθρο 73 του καν(εκ) 796/2004 της Επιτροπής, τηρουμένων των αναλογιών. 4. Κυρώσεις Στην περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών παρατυπιών όσον αφορά την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων δεν χορηγείται ενίσχυση και με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων μπορεί να αποκλειστεί ο αντισυμβαλλόμενος από τη διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης για περίοδο ενός έτους. 5. Αρμόδια Δικαστήρια Κάθε διαφορά μεταξύ του αρμόδιου οργανισμού και του αντισυμβαλλόμενου ή κάθε ενέργεια του ενός των συμβαλλομένων μερών κατά του άλλου, οι οποίες βασίζονται στην παρούσα σύμβαση και οι οποίες δεν απετέλεσαν αντικείμενο φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, υπόκεινται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. Για τον αρμόδιο οργανισμό Για τον αντισυμβαλλόμενο Ονοματεπώνυμο (σφραγίδα υπογραφή) Ονοματεπώνυμο (σφραγίδα υπογραφή)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΙΤΗΣΗ (ανήκει στην αριθ / απόφαση) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 (Ημερομηνία υποβολής) (Εταιρική επωνυμία) (Τηλέφωνο επικοινωνίας) (Νομός Πόλη Χωριό) (οδός αριθμός ταχ. Κωδ.) ΑΦΜ ΠΡΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10Β Αθήνα ΔΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε ενίσχυση ύψους. για την Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Ελαιολάδου για την χρονική περίοδο από έως.. Η ενίσχυση αφορά.. (προκαταβολή της ενίσχυσης, καταβολή υπολοίπου της ενίσχυσης, καταβολή ενίσχυσης) Συνημμένα σας καταθέτω πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ.. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ (Τράπεζα Αρ. Λογ/σμού) Ο ΑΙΤΩΝ (ονοματεπώνυμο υπογραφή σφραγίδα) (Νόμιμος εκπρόσωπος) (Απόφαση έγκρισης)

16 16214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ανήκει στην αριθ / απόφαση) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Καν(ΕΚ)826/2008) 1. Αριθμός σύμβασης αποθεματοποίησης: 2. Τόπος αποθεματοποίησης: 3. Ημερομηνία έναρξης αποθεματοποίησης: 4. Ημερομηνία λήξης αποθεματοποίησης: 5. Αριθ. λογαριασμού τράπεζας: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τόνοι) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΌ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο νόμιμος εκπρόσωπος του εμπορευόμενου (σφραγίδα υπογραφή ημερομηνία) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ σφραγίδα υπογραφή ημερομηνία) * *

17 ΦΕΚ 1286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ανήκει στην αριθ / απόφαση) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΝ(ΕΚ) 826/2008) ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ν. 1599/1986 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (σε περίπτωση προκαταβολής) ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.. ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ονοματεπώνυμο - υπογραφή) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Α.Α.

18 16216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ανήκει στην αριθ / απόφαση) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Καν(ΕΚ)826/2008) ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΡΙΘ... ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ Ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΟΝΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ Ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΟΝΟΙ)

19

20 16218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-7 - 2009. Βαθµός Προτ/τας ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/93

Αθήνα, 29-7 - 2009. Βαθµός Προτ/τας ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/93 Αθήνα, 29-7 - 2009 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Γ99/93 Βαθµός Προτ/τας ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Αρμόδια Εθνική Αρχή)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Αρμόδια Εθνική Αρχή) «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η υπογράφουσα... (Επωνυμία και διεύθυνση της τράπεζας), με την παρούσα σας βεβαιώνουμε ότι εγγυώμεθα άνευ όρων και εις ολόκληρον, έναντι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για αόριστο χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα