ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ , Αθήνα Πληροφορίες: Γ.Μπικάκης, Χ.Στρόλογγας Τηλέφωνο: , Τηλεομοιοτυπία (FAX): Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( ): Αθήνα : 24/02/2014 Αρ.πρωτ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΞΗ) ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 165, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΠΥ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης «Επισκευή, επαναλειτουργία και συντήρηση του συστήματος κλιματισμού (ψύξης) του 5-όροφου κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 165, ιδιοκτησίας ΜΤΠΥ». Ο Διαγωνισμός (άνοιγμα προσφορών) θα διενεργηθεί την 05/03/2014 και ώρα 10:00 στο κτίριο του Μ.Τ.Π.Υ. στην οδό Λυκούργου αρ. 12 και Αθηνάς, 6 ος όροφος, Γραφείο Συλλόγου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εγκατάστασης Συστημάτων Κλιματισμού και είναι πιστοποιημένες κατά ISO, οι οποίες θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Πρωτόκολλο του Μ.Τ.Π.Υ. (οδός Λυκούργου 12, Αθήνα, Τ.Κ ) μέχρι την ημέρα και ώρα του ανοίγματος των προσφορών, σφραγισμένο Φάκελο που θα αναγράφει τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, , Α.Φ.Μ.) και θα απευθύνεται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων αναφέροντας τον τίτλο: «OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΤΗΣ 05/03/2014 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΞΗ) ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 165, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΠΥ» Σελίδα 1 από 14

2 Επισημαίνεται ότι η έγκαιρη άφιξη του φακέλου συμμετοχής στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Ο πιο πάνω φάκελος θα περιλαμβάνει απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού: 1. Tο παρόν έντυπο «ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», με σφραγίδα και μονογραφή του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, σε κάθε σελίδα και συμπληρωμένο ιδιοχείρως με την Οικονομική του Προσφορά (σφραγίδα συμμετέχοντα και ποσό στη τελευταία σελίδα του παρόντος εντύπου). 2. Αντίγραφο του Καταστατικού Σύστασης της εταιρείας και φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό εκπροσώπου της εταιρείας 3. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των Προτεινόμενων Εργασιών και μονοσήμαντος προσδιορισμός των Προσφερόμενων Υλικών και Μηχανημάτων (κατασκευαστής, χώρα προέλευσης, τύπος, ισχύς, κλπ ) μαζί με τις προδιαγραφές και τα ποιοτικά στοιχεία τους (prospectus κατασκευαστή) που θα χρησιμοποιηθούν, με σφραγίδα και μονογραφή του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. 4. Αντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 που αφορά στη Κατασκευή και Συντήρηση ΗΜ έργων, της εταιρείας σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης και εκκρεμεί η έκδοση του πιστοποιητικού, τότε απαιτείται ανάλογη βεβαίωση από τον φορέα που να βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι σε διαδικασία ανανέωσης και ότι εκκρεμεί η έκδοση του πιστοποιητικού. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του πιστοποιητικού όταν αυτό εκδοθεί. 5. Αντίγραφο του πιστοποιητικού EN ISO 14001:2004 που αφορά σε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, της εταιρείας σε ισχύ (απαιτείται ιδιαίτερα λόγω της Διαχείρισης Ψυκτικών Μέσων R-22). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης και εκκρεμεί η έκδοση του πιστοποιητικού, τότε απαιτείται ανάλογη βεβαίωση από τον φορέα που να βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι σε διαδικασία ανανέωσης και ότι εκκρεμεί η έκδοση του πιστοποιητικού. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του πιστοποιητικού όταν αυτό εκδοθεί. 6. Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας ότι η εταιρεία διαθέτει Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία από την κτήση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Ο Μηχανικός θα πρέπει να απασχολείται μόνιμα στην επιχείρηση δηλαδή να είναι Μέτοχος, Εταίρος, υπάλληλος ή μόνιμος συνεργάτης. 7. Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας ότι, για το καθαρισμό και απολύμανση των αεραγωγών η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο Διεθνή Εθνικό Οργανισμό (π.χ. National Air Duct Cleaners Association NADCA). Σε περίπτωση που η Σελίδα 2 από 14

3 συμμετέχουσα εταιρεία δεν διαθέτει πιστοποίηση, στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναφέρεται ότι η συμμετέχουσα εταιρεία θα συνεργαστεί με συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία διαθέτει ανάλογη πιστοποίηση. Στη τελευταία περίπτωση θα αναφέρεται η πιστοποιημένη εταιρεία καθαρισμού (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ) και το πιστοποιητικό που διαθέτει. 8. Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Συμβάσεων Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κλιματισμού σε Δημόσιους Φορείς που έχουν ολοκληρωθεί η βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία τρία έτη (2011, 2012, 2013) και στις οποίες περιλαμβάνονται τουλάχιστον 5 Υδρόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτήματα Ψυκτικής Ισχύος μεγαλύτερης των 80 RT, ή τα αντίστοιχα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών στην περίπτωση Συμβάσεων Συντήρησης με Ιδιωτικούς Φορείς 9. Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι «έχει επισκεφθεί το κτίριο και τις εγκαταστάσεις του, έχει λάβει γνώση της κατάστασης των υφισταμένων μηχανημάτων και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους όρους που έχουν τεθεί στην παρούσα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ιδιαιτέρως δε τις παρεχόμενες εγγυήσεις καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα 2 ετών». Σημειώνεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα είναι σε έντυπο του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και θα είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή Η σύμβαση θα ανατεθεί σε εκείνον τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου στη διεύθυνση: 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1. Συνοπτική περιγραφή εργασιών Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην «Επισκευή, επαναλειτουργία και συντήρηση του συστήματος κλιματισμού (ψύξης) του 5-όροφου κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 165, ιδιοκτησίας ΜΤΠΥ». Το υφιστάμενο σύστημα κλιματισμού (ψύξη) του κτιρίου, στο οποίο θα γίνουν οι προβλεπόμενες στη παρούσα επισκευές αποτελείται από τα ακόλουθα μηχανήματα εγκατεστημένα στο δώμα του κτιρίου: Υδρόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα ψυκτικής ισχύος περίπου 300 KW Πύργο Ψύξης Δύο Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί με την προσαγωγή αέρα στους 5 ορόφους του κτιρίου από τις δύο ΚΚΜ μέσω του δικτύου αεραγωγών, οι οποίοι διατρέχουν περιμετρικά τους 5 ορόφους στο ύψος της ποδιάς των παραθύρων. (Σημειώνεται ότι για τη θέρμανση των χώρων λειτουργεί στο υπόγειο λεβητοστάσιο του κτιρίου σύστημα 2 λεβήτων παραγωγής θερμού νερού, οι οποίοι συνδέονται με τις ΚΚΜ του δώματος. Η επισκευή, συντήρηση και λειτουργία του συγκροτήματος του λεβητοστασίου ΔΕΝ περιλαμβάνεται στη παρούσα σύμβαση). Σελίδα 3 από 14

4 Στη Σύμβαση περιλαμβάνονται αναλυτικά τα ακόλουθα: Α. Προμήθεια και Εγκατάσταση Πύργου Ψύξης Προβλέπεται η αντικατάσταση του Πύργου Ψύξης από νέο που θα καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις: Απορριπτόμενη Θερμότητα: 400 KW Θερμοκρασία Εισόδου στον Π.Ψ. 35 C Θερμοκρασία Εξόδου από τον Π.Ψ. 30 C Θερμοκρασία Υγρού Βολβού 24,5 C Για την εγκατάσταση του νέου Π.Ψ. θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Αποξήλωση, αποσύνδεση του παλιού Πύργου Ψύξης από τα υδραυλικά δίκτυα και τις ηλεκτρικές συνδέσεις, απομάκρυνσή του από τον τόπο του έργου και τελική διάθεση αποκομιδή του, η οποία θα γίνει σε συνεννόηση με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του ΜΤΠΥ, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, Κατασκευή βάσης για την έδραση του Πύργου Ψύξης μετά από έλεγχο της στατικής επάρκειας της βάσης ή χρήση της υφιστάμενης βάσης (στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί προσεκτικό βούρτσισμα των επιφανειών, καθαρισμός της επιφάνειας με ειδικό προϊόν ενδ. Τύπου Euroclean, καθαρισμός της επιφάνειας με νερό, εφαρμογή προϊόντος μετατροπέα σκουριάς ενδ. Τύπου Rust Converter και βαφή με δύο στρώσεις αντισκωριακού), με ευθύνη του Αναδόχου και μετά υποβολή των σχετικών σχεδίων στην Τεχνική Υπηρεσία, Υδραυλική σύνδεση του νέου Πύργου Ψύξης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, Ηλεκτρική σύνδεση του νέου Πύργου Ψύξης με την υφιστάμενη εγκατάσταση με νέες παροχικές καλωδιώσεις, Αντικατάσταση του Ηλεκτρικού Πίνακα του Μηχανοστασίου με νέο Πίνακα σχέδιο του οποίου θα υποβληθεί και θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία (βλέπε παρακάτω), Προμήθεια και Τοποθέτηση INVERTER για τον έλεγχο των ανεμιστήρων του Πύργου Ψύξης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ Ο προσφερόμενος Πύργος Ψύξης θα πρέπει να ανταποκρίνεται κατ ελάχιστον στις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Το εξωτερικό περίβλημα θα είναι κατασκευασμένο από εν θερμώ γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 2,00 mm. Θα αποτελείται από τυποποιημένα modules συνδεόμενα με κοχλίες χωρίς ηλεκτροσυγκόλληση. Εξωτερικά και εσωτερικά το περίβλημα θα είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά σε RAL9002, (60+70μ) με πολυμερισμό στους 200 C. Εσωτερικά το περίβλημα φέρει πλέγμα ενισχύσεων, από κατάλληλης μορφής ισχυρά γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα, με την ίδια επεξεργασία βαφής.οι ενισχύσεις αυτές θα χρησιμεύουν παράλληλα για την έδραση της επιφάνειας συναλλαγής και των σταγονοσυλλεκτών. Στην μια πλευρά του περιβλήματος τουλάχιστον, θα υπάρχουν όλες οι αναγκαίες υδραυλικές συνδέσεις: η προσαγωγή και η επιστροφή του νερού, η πλήρωση νερού με πλωτήρα ρυθμιζόμενης στάθμης νερού, η υπερχείλιση. η εκκένωση και η ανθρωποθυρίδα για τον έλεγχο την συντήρηση και την επίσκεψη του εσωτερικού του πύργου. Ο πυθμένας του πύργου θα αποτελεί την απολύτως στεγανή Δεξαμενή νερού και θα φέρει εσωτερικά μεταλλικό φίλτρο νερού κατασκευασμένο από διάτρητο ανοξείδωτο χαλυβδέλασμα μεγάλης επιφάνειας, ειδικής μορφής και καλής συγκράτησης των στερεών κατάλοιπων του νερού. Ο Πύργος Ψύξης θα διαθέτει σύστημα bleed-off, που θα επιτρέπει ένα μέρος του νερού που κυκλοφορεί στο κύκλωμα να οδηγείτε προς την υπερχείλιση και να αναπληρώνεται με νέο. Σελίδα 4 από 14

5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες θα είναι διπλής αναρρόφησης εξολοκλήρου από ισχυρό γαλβανισμένο εν θερμό χαλυβδέλασμα με αθόρυβη πτερωτή που φέρει εμπρός κεκλιμένα πτερύγια στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι κινούμενοι μέσω τροχαλιών και ιμάντων από τριφασικό ηλεκτροκινητήρα. Τα έδρανα του κάθε ανεμιστήρα θα είναι αυτοευθυγραμμιζόμενα και αυτολιπόμενα. Η κίνηση θα γίνεται μέσω ηλεκτροκινητήρων,στεγανού τύπου προστασίας IP55, τριφασικών ασύγχρονων, μέσω αυλακοφόρων τροχαλιών TAPER BUSH και τραπεζοειδών ιμάντων. Οι κινητήρες θα είναι κατάλληλοι για παρεμβολή σε τριφασικό δίκτυο. Η έδραση των κινητήρων γίνεται πάνω σε μεταβλητή βάση, που θα επιτρέπει την εύκολη τάνυση των ιμάντων. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Η επιφάνεια συναλλαγής θα αποτελείται από τυποποιημένα κομμάτια κυψελοειδούς μορφής που θα αφαιρούνται εύκολα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΥ Το σύστημα διασκορπισμού θα αποτελείται από τον κεντρικό διανομέα που θα είναι κατασκευασμένος είτε από γαλβανισμένο σωλήνα είτε από PVC, κατά μήκος του οποίου σε τακτά διαστήματα δεξιά και αριστερά θα είναι τοποθετημένος επαρκής αριθμός δευτερευόντων σωλήνων με στόμια (μπέκ) νεφοποίησης και ψεκασμού του νερού στα ελεύθερα άκρα αυτών. Τα μπέκ θα είναι από υλικό PVC με διάταξη αυτοκαθαρισμού. ΣΤΑΓΟΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ Ο σταγονοσυλλέκτης θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χαλυβδέλασμα με πτερύγια ειδικής μορφής που παράλληλα κατευθύνουν τον εξερχόμενο αέρα σε αντίθετη ανοδική κατεύθυνση από την πλευρά αναρρόφησης των ανεμιστήρων ώστε να μην υφίσταται βραχυκύκλωμα του εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα στον πύργο. Β. Αποκατάσταση Λειτουργίας Ψύκτη Το Υδρόψυκτο Ψυκτικό συγκρότημα αποτελείται από ένα εμβολοφόρο συμπιεστή 80RT και λειτουργεί με ψυκτικό μέσο R-22. Ο Ανάδοχος έχει ως υποχρέωση να θέσει σε λειτουργία το Ψυκτικό Συγκρότημα και να κάνει όλες τις απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται (αποκατάσταση διαρροών, συμπλήρωση ψυκτικού μέσου, αντικατάσταση περιφερειακών αισθητηρίων, κ.λπ.) προκειμένου το ψυκτικό συγκρότημα να τεθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποκαταστήσει όλες τις λειτουργίες αυτοματισμού του ψυκτικού συγκροτήματος χωρίς καμία επί πλέον οικονομική απαίτηση. Παράλληλα θα πρέπει να λάβουν χώρα και όλες οι εργασίες Συντήρησης που αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια της Διακήρυξης. Η ανακατασκευή του Ηλεκτρικού Πίνακα του Ψυχροστασίου που περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της σύμβασης, θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το Ψυκτικό Συγκρότημα να τίθεται σε λειτουργία με χρονοδιακόπτη (χωρίς να απαιτείται η παρουσία τεχνικού για την εκκίνησή του όπως συμβαίνει σήμερα). Ο Ανάδοχος υποχρεούται, στα πλαίσια της ανάληψης της συντήρησης του συστήματος για τα επόμενα 2 χρόνια (βλέπε παρακάτω) να προμηθευτεί ποσότητα ψυκτικού υγρού R-22, ικανή να συμπληρώσει τυχόν απώλειες που ήθελαν παρουσιαστεί για οποιοδήποτε λόγο εντός του χρονικού διαστήματος των 2 ετών. Γ. Συντήρηση της αντλίας του Πύργου Ψύξης Η αντλία του Πύργου Ψύξης θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το υδραυλικό δίκτυο και να μεταφερθεί σε ειδικό εργαστήριο προκειμένου να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες συντήρησής της: Έλεγχος και αντικατάσταση των εδράνων ολίσθησης, Αντικατάσταση δαχτυλιδιού στεγάνωσης, Σελίδα 5 από 14

6 Έλεγχος άξονα και αποκατάστασή του σε περίπτωση φθοράς, Καθαρισμός και έλεγχος περιέλιξης, Μετά την επανατοποθέτηση της αντλίας θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: Έλεγχος και σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων στον Πίνακα Έλεγχος Πιέσεων, Έλεγχος Στεγανότητας. Δ. Αποκατάσταση Λειτουργίας Αυτοματισμού των ΚΚΜ και Αντικατάσταση Ηλεκτρικού Πίνακα του Μηχανοστασίου Στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του Υφιστάμενου Ηλεκτρικού Πίνακα Μηχανοστασίου Δώματος. Ο Νέος Ηλεκτρικός Πίνακας θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος καθώς και τις νέες απαιτήσεις Ηλεκτρικής Παροχής και Αυτοματισμού του νέου Πύργου Ψύξης. Επί πλέον θα περιλαμβάνει αυτοματισμό λειτουργίας εκκίνησης της εγκατάστασης Κλιματισμού (Πύργος Ψύξης, Αντλίες, Ψύκτης, ΚΚΜ, Ανεμιστήρες) με την χρήση Χρονοδιακόπτη ή Χρονοπρογράμματος. Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Σχέδια και Ποιοτικά Στοιχεία του Ηλεκτρικού Πίνακα στην Υπηρεσία προς έγκριση. Ο αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας του προσαγόμενου αέρα από τις ΚΚΜ στους χώρους του κτηρίου επιτελείται από τοπικούς ελεγκτές, αισθητήρια θερμοκρασίας και τρίοδες αναλογικές βαλβίδες. Θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος αυτοματισμού της 1 ης ΚΚΜ με αντικατάσταση του τοπικού ελεγκτή, το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ο Ηλεκτρικός Πίνακας αυτοί θα είναι κατάλληλος για δίκτυο 380/220V, 50HZ και θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: Μεταλλικά ερμάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα. Μεταλλική πλάκα. Το μεταλλικό ερμάριο θα κατασκευασθεί από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. Η στερέωση των διαφόρων οργάνων του πίνακα θα γίνει πάνω στο ερμάριο με την βοήθεια κατάλληλων διατάξεων (ράγες Ω κλπ.) τυποποιημένων διαστάσεων. Η πόρτα του πίνακα θα στερεωθεί πάνω σε μεταλλικό πλαίσιο που θα τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος του πίνακα. Η πόρτα θα κατασκευασθεί επίσης από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Στο εσωτερικό μέρος της πόρτας θα στερεωθεί, μέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραμμα με την λεπτομερή συνδεσμολογία του πίνακα. Η μεταλλική πλάκα θα καλύπτει το μπροστινό μέρος του πίνακα και θα κατασκευασθεί και αυτή από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. Η πλάκα θα προσαρμόζεται στο πλαίσιο της πόρτας με 4 ανοξείδωτες επινικελωμένες βίδες που θα πρέπει να μπορούν να ξεβιδωθούν εύκολα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω στην μεταλλική πλάκα θα ανοιχθούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα υπάρχουν πινακίδες με επινικελωμένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωμάτων. Η αφαίρεση της πλάκας θα πρέπει να μπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να βγει η πόρτα του πίνακα. Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανά τους να είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση της μεταλλικής πλάκας και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. Θα έχει ζυγό (μπάρα) ουδετέρου με πλήρη διατομή και ζυγό γειώσεως. Στο πάνω μέρος του θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέμμες στις οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ο ουδέτερος και η γείωση κάθε κυκλώματος. Οι αγωγοί Σελίδα 6 από 14

7 κάθε κυκλώματος θα συνδέονται μόνο σε κλέμμες και μάλιστα συνεχόμενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωμάτων. Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα των πινάκων θα γίνει με την βοήθεια κατάλληλων ακροδεκτών με τρύπα στη μέση που θα προσαρμοσθούν στο δύο άκρα τους. Η εσωτερική διανομή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισμένο σύστημα σημάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (π.χ. ή R αριστερά ή S στη μέση και ή Τ δεξιά) και το ίδιο χρώμα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανομής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθμούς. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ Το ηλεκτρολογικό υλικό (ράγας κλπ.) που θα χρησιμοποιηθεί στους πίνακες θα είναι απαραίτητα του ιδίου εργοστασίου. 1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ Θα χρησιμοποιηθούν για ονομαστικές εντάσεις έως 80Α. Οι ασφάλειες θα αποτελούνται από την βάση, την μήτρα, τον δακτύλιο, το σώμα και το φυσίγγιο. Όλα τα μέρη θα είναι κατασκευασμένα από πορσελάνη. Η ονομαστική τάση τους θα είναι 500V, με ένταση διακοπής 70 ka. 2. MIKΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΡΑΓΑΣ 6Α ΕΩΣ 125Α Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς IEC ή IEC και θα στηρίζονται σε ράγα συμμετρική πλάτους 35 mm, μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγος (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άμεσης επαφής. 3. ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Θα είναι περιστροφικοί, βαρέως τύπου, τάσεως 500 V. 4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ρεύματος βραχυκυκλώσεως τουλάχιστον 1,5 ka μέχρις ονομαστικής εντάσεως 40Α και 2,0 ka για μεγαλύτερες ονομαστικές εντάσεις κατάλληλοι για χειρισμούς υπό το ονομαστικό φορτίο με επαφές από υλικό μη συγκολλήσιμο. Θα έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν ρεύματα προς γη το πολύ 30mA και να διακόπτουν το κύκλωμα υπό τις συνθήκες αυτές το πολύ σε 30ms. Θα φέρουν επίσης κουμπί δοκιμής λειτουργίας και θα είναι κατάλληλοι για στερέωση σε μπάρα 35 mm (DIN 46277/3) αλλά και για στερέωση με κοχλίες. 5. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς IEC και ή τους αντίστοιχους κανονισμούς των διαφόρων χωρώνμελών (VDE 0660, BS 4752, NF EN /2): θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α με ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (Ics) ίση με την ικανότητα διακοπής μεγίστου βραχυκυκλώματος (Icu)- σε όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για ονομαστικές εντάσεις έως 250Α, και έως τα 500V για μεγαλύτερες ονομαστικές εντάσεις- θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690 V AC (50/60 Hz) θα είναι ονομαστικής τάσης μόνωσης 750 V AC (50/60 Hz) θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς IEC 947-2, παράγραφος Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να παρέχουν κλάση μόνωσης ΙΙ (σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 664) μεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωμάτων ισχύος. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ονομαστικές εντάσεις έως 250 Α θα πρέπει να διαθέτουν θερμομαγνητική (θερμική για προστασία υπερφόρτισης, μαγνητική για προστασία βραχυκλώσεως) μονάδα ελέγχου ρυθμιζόμενη και θα είναι δυνατή η προσαρμογή καλυμμάτων, με σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέμβασης στις ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόματου διακόπτη. Σελίδα 7 από 14

8 Θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου (έως 250 Α) θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ρυθμιζόμενη θερμική προστασία σταθερή μαγνητική προστασία για ονομαστικές εντάσεις έως 200 Α ρυθμιζόμενη μαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονομαστική ένταση) για ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες από 200 Α. Θα πρέπει να είναι δυνατή η προστασία ουδετέρου. Η τιμή ρύθμισης της αφόπλισης θα είναι ίση με αυτή των φάσεων ή ένα ποσοστό αυτής της τιμής (γενικά 50% της ρύθμισης των φάσεων). 6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Θα είναι ψηφιακοί ημερήσιου προγράμματος QUARTZ με εφεδρεία τουλάχιστον 24 ώρες. Θα υποστηρίζουν 2 τουλάχιστον προγράμματα (2 θέσεις εντός και 2 θέσεις εκτός), δυνατότητα για διαρκή συνδεσμολογία και θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε πίνακα. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς DIN και VDE Ε. Καθαρισμός και Απολύμανση Αεραγωγών και Κ.Κ.Μ. Θα πρέπει να γίνει καθαρισμός και απολύμανση όλου του δικτύου αεραγωγών του κτιρίου και των δύο Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων σύμφωνα τους κανονισμούς όπως ACR και ASHRΑE 85. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καθαρίσει όλους τους αεραγωγούς και τις ΚΚΜ με μηχανικό τρόπο και να τοποθετήσει ειδικές θυρίδες επίσκεψης (στεγανές και με μόνωση) στα υφιστάμενα δίκτυα σε περίπτωση που δεν παρέχεται άλλη δυνατότητα πρόσβασης. Κατά την εξέλιξη των εργασιών καθαρισμού θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα αρνητικής πίεσης που χρησιμοποιούν ειδικά τμήματα φίλτρων ανάλογα με τους απορριπτόμενους ρύπους. Για τον καθαρισμό και την απολύμανση των επιφανειών δεν θα χρησιμοποιηθούν χημικά (τύπου Fectane ή άλλων απολυμαντικών στοιχείων), που ανήκουν στην κατηγορία των απολυμαντικών επιφάνειας. Αντίθετα, θα χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένα χημικά τα οποία θα είναι αρχικά σε υγρή μορφή, αλλά με την εφαρμογή τους θα μετατραπούν σε αέρια μορφή. Με τον τρόπο αυτό δεν αφήσουν υπολείμματα υγρού πυροδοτώντας εστίες για την έναρξη γέννησης παθογόνων οργανισμών μετά το τέλος του καθαρισμού. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα υποβληθεί πιστοποιητικό που θα φέρει την υπογραφή τεχνικού ή εγγεγραμμένης εταιρείας στον οργανισμό NADCA (με αριθμό μητρώου που θα επιβεβαιώνεται στο διαδικτυακό ιστότοπο). Η πιστοποίηση αυτή βασίζεται σε προσκείμενες διατάξεις Αμερικανικού καθώς και Ευρωπαϊκού δικαίου που σχετίζονται με τη διαδικασία του καθαρισμού και απολύμανσης δικτύων κλιματισμού. Πιστοποιήσεις από ιδιωτικές εταιρείες δεν γίνονται αποδεκτές. ΣΤ. Συντήρηση της Εγκατάστασης για περίοδο 2 ετών Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της Προληπτικής Συντήρησης των παρακάτω εγκαταστάσεων για περίοδο 2 ετών Ψυκτικού Συγκροτήματος Πύργου Ψύξης Αντλιών Κυκλοφορίας Ψυχρού Νερού Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Δώματος Αυτοματισμού Συστήματος Κλιματισμού Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων Ανεμιστήρων Απόρριψης Οι εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων θα υλοποιηθούν με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα (Μάιος 2014 Απρίλιος 2016 ): Σελίδα 8 από 14

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΗ Χ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΚΤΗ Χ Χ Χ Χ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Χ Χ Χ Χ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ Χ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ Χ Χ Χ Χ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΚΜ & ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ Χ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΚΜ & ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ Χ Χ Χ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΛΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 3 ΩΡΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 2 ΕΤΗ (ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2014 ΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016) Έλεγχος διαρροής ψυκτικού μέσου που απαιτείται ανά 3 μήνες με βάση την ΕΚ 842/2006 της και θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό που θα διαθέτει τις κατάλληλες με βάση το νόμο Πιστοποιήσεις. Όλες οι Εργασίες Συντήρησης θα καταγράφονται σε Ημερολόγιο Εργασιών Συντήρησης που θα παραμένει στο χώρο του κτηρίου. Για κάθε μία από τις εργασίες συντήρησης θα συμπληρώνεται το Η.Ε.Σ. και θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Κτηρίου και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Μετά από κάθε επίσκεψη θα συντάσσεται μία αναφορά που θα περιέχει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του Συντηρητή. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Για τον περιοδικό έλεγχο του Ψυκτικού Συγκροτήματος απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες συντήρησης: α) Υδραυλικό κύκλωμα: Έλεγχος της λειτουργίας του ελεγκτή ροής ψυχρού νερού. Έλεγχος της λειτουργίας των ελεγκτών αντλιών ψυχρού νερού Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη ψυχρού νερού μέσω της θερμοκρασίας εξόδου νερού. Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη συμπύκνωσης μέσω της θερμοκρασίας εξόδου νερού (όπου υπάρχει). Έλεγχος της συγκέντρωσης του αντιψυκτικού υγρού στο υδραυλικό δίκτυο (εάν υπάρχει) β) Πίνακας Ισχύος μονάδας: Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των διαφόρων επαφών. Έλεγχος των ρυθμίσεων ηλεκτρικής προστασίας των μηχανών των συμπιεστών. Έλεγχος της ηλεκτρικής μόνωσης των μηχανών των συμπιεστών. Έλεγχος των εντολών λειτουργίας και προστασίας. γ) Πίνακας ελέγχου μονάδας: Έλεγχος της μονάδας αυτοματισμού δ) Μετρήσεις ψύξης και ηλεκτρικές μετρήσεις: Έλεγχος στεγανότητας. Έλεγχος ιμάντα (όπου υπάρχει). Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας. Σελίδα 9 από 14

10 Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας. Έλεγχος της λειτουργίας αυτόματης προσαρμογής. Έλεγχος φορτίου του ψυκτικού μέσου. (Μέσω μέτρησης υπερθέρμανσης και υπόψυξης του συμπιεστή) Έλεγχος των θερμοκρασιακών διαφορών των εναλλακτών. (για την εκτίμηση του συντελεστή απόδοσης της μονάδας) Λειτουργική ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων που μετρήθηκαν. Σύνταξη αναφοράς επίσκεψης που να περιλαμβάνει τις λίστες μετρήσεων και τις πιθανές παρατηρήσεις. Για την ετήσια συντήρηση του Ψυκτικού Συγκροτήματος απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες συντήρησης: α) Υδραυλικό Κύκλωμα: Ότι περιλαμβάνεται και στην επίσκεψη και στην επίσκεψη ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ανωτέρω). β) Πίνακας Ισχύος μονάδας: Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων όπου αυτό απαιτείται. Έλεγχος της κατάστασης των διαφόρων επαφών και επιθεώρηση των επαφών. Έλεγχος των ρυθμίσεων ηλεκτρικής προστασίας των μηχανών των συμπιεστών. Έλεγχος της ηλεκτρικής μόνωσης των μηχανών των συμπιεστών. Έλεγχος των εντολών λειτουργίας και προστασίας. γ) Πίνακας ελέγχου μονάδας: Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων όπου αυτό απαιτείται. Λειτουργία περιορισμού υψηλής πίεσης/χαμηλής θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου (ρύθμιση των ορίων) δ) Άλλα Έλεγχος ιμάντων (όπου υπάρχουν) Λίπανση των μηχανών (όπου απαιτείται) ε) Μετρήσεις ψύξης και ηλεκτρικές μετρήσεις: Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας Έλεγχος παραμέτρων ασφαλείας Έλεγχος του φορτίου και έλεγχος διαρροής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Μέσω μέτρησης υπερθέρμανσης και υπόψυξης του ψυκτικού μέσου στον συμπιεστή) Έλεγχος των θερμοκρασιακών διαφορών των εναλλακτών (για την εκτίμηση του συντελεστή απόδοσης της μονάδας) Δειγματοληψία λαδιού του κυκλώματος για δοκιμή φασματομετρίας στο εργαστήριο (μόνο για ημιερμητικούς συμπιεστές παλινδρομικούς, κοχλιωτούς, φυγοκεντρικούς) Έλεγχος κατάστασης του φίλτρου λαδιού και αφύγρανσης (όπου υπάρχουν) Λειτουργική ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων που μετρήθηκαν Σύνταξη αναφοράς επίσκεψης που να συμπεριλαμβάνει τις λίστες μετρήσεων, τις πιθανές παρατηρήσεις και έκδοση νόμιμου πιστοποιητικού στεγανότητας. στ) Χημικός Καθαρισμός Κυκλώματος Συμπυκνωτών Οι αναφορές θα περιλαμβάνουν: Τα αποτελέσματα της λειτουργικής ανάλυσης Παρατηρήσεις και συστάσεις Επιπλέον θα πρέπει να παρέχονται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση: Τα εργατικά για διάγνωση βλάβης, καθ όλη την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου συντήρησης. Ανταπόκριση σε έκτακτες κλήσεις εντός 24 ωρών. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ Σελίδα 10 από 14

11 Περιγραφή των εργασιών στην επίσκεψη ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Έλεγχος γενικά της κατάστασης του φλοτέρ, της στάθμης του νερού και της υπερχείλισης. Έλεγχος των κινητήρων των ανεμιστήρων, των πτερωτών, των μεταδόσεων κίνησης και των ιμάντων. Μηχανικός και χημικός καθαρισμός των πτερυγίων των ανεμιστήρων. Πλύσιμο πύργου, μηχανικός και χημικός καθαρισμός των αφαλατώσεων από τις εσωτερικές επιφάνειες. Μηχανικός χημικός καθαρισμός μπεκ. Μηχανικός χημικός καθαρισμός Σταγονοσυλλέκτη. Έλεγχος διαρροών υδραυλικών κυκλωμάτων και αποκατάσταση, έλεγχος αντλιών / κυκλοφορητών. Έλεγχος προστατευτικών καλυμμάτων στοιχείων της μονάδας και των eliminators. Έλεγχος των φίλτρων νερού των πύργων ψύξεως. Χημικός καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών από διάφορες επικαθήσεις. Παράδοση σε λειτουργία. προμήθεια & τοποθέτηση νέων ιμάντων στους ανεμιστήρες (εφόσον απαιτείται). Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων. Έλεγχος ρελλέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινητών. Έλεγχος των Διατάξεων Αυτοματισμού (διακόπτες ένδειξης στάθμης νερού, θερμοστάτες, ηλεκτρικές αντιστάσεις κ.λπ.). Λίπανση κουζινέτων. Περιγραφή των εργασιών στην επίσκεψη ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Έλεγχος γενικά της κατάστασης του φλοτέρ, της στάθμης του νερού και της υπερχείλισης. Έλεγχος των κινητήρων των ανεμιστήρων, των πτερωτών, των μεταδόσεων κίνησης και των ιμάντων. Έλεγχος διαρροών υδραυλικών κυκλωμάτων και αποκατάσταση, έλεγχος αντλιών / κυκλοφορητών. Έλεγχος προστατευτικών καλυμμάτων στοιχείων της μονάδας και των eliminators. Έλεγχος των φίλτρων νερού των πύργων ψύξεως. Χημικός καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών από διάφορες επικαθήσεις. Παράδοση σε λειτουργία. Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων. Έλεγχος ρελλέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινητών. Έλεγχος των Διατάξεων Αυτοματισμού (διακόπτες ένδειξης στάθμης νερού, θερμοστάτες, ηλεκτρικές αντιστάσεις κ.λπ.). Λίπανση κουζινέτων. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ Περιγραφή των εργασιών στην επίσκεψη ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Αντικατάσταση Σακόφιτρων με νέα αντίστοιχων διαστάσεων κλάσης F7, Αντικατάσταση Φίλτρων με νέα αντίστοιχων διαστάσεων κλάσης G4, Αντικατάσταση Ιμάντων και τάνυση τους σε κάθε ανεμιστήρα, Καθαρισμός της πτερωτής των Ανεμιστήρων, Αλλαγή εδράνων ολίσθησης αν απαιτείται, Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων και σύσφιξη ακροδεκτών, Έλεγχος Αυτοματισμού, Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων, Καθαρισμός Στοιχείων με κατάλληλο χημικό υγρό που θα φέρει έγκριση του ΕΟΦ και ξέπλυμα με νερό και αέρα υπό πίεση, Έλεγχος λειτουργίας τριόδων βαλβίδων ελέγχου θερμοκρασίας, Σελίδα 11 από 14

12 Μέτρηση παροχής αέρα προσαγωγής και επιστροφής για τη ρύθμιση της απαιτούμενης ποσότητας νωπού. Περιγραφή των εργασιών στην επίσκεψη ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Καθαρισμός Φίλτρων κλάσης G4, Αντικατάσταση Ιμάντων και τάνυση τους σε κάθε ανεμιστήρα, Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων και σύσφιξη ακροδεκτών, Έλεγχος Αυτοματισμού, Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων, Έλεγχος λειτουργίας τριόδων βαλβίδων ελέγχου θερμοκρασίας, 2.2. Η προσφερόμενη δαπάνη (κατ' αποκοπή τιμή) εργασιών περιλαμβάνει: Τη δαπάνη των υλικών και εργατικών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και την παράδοση της εγκατάστασης κλιματισμού σε πλήρη, σωστή και αποτελεσματική λειτουργία. Τη δαπάνη των υλικών και εργατικών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων (παλαιών και νέων) και τη πλήρη, σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος για τα επόμενα 2 έτη. Περιλαμβάνονται: Το κόστος της καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταφοράς των υλικών, καθώς επίσης και οποιονδήποτε άλλων υλικών και μπάζων που ενδεχομένως προκύψουν και την εναπόθεσή τους σε χώρο που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Την αξία όλων των επί του έργου προς χρήση υλικών ενσωματωμένων η μη, κύριων και βοηθητικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, αλλά και τους όρους των στοιχείων του έργου. Επίσης την αξία των υλικών που δεν καθορίζονται ρητά στην τεχνική έκθεση αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Τις δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και συναφών ασφαλιστικών εισφορών και επιβαρύνσεων, που αφορούν την εκτέλεση των κύριων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το κόστος για σύνταξη Τεχνικού φακέλου με τα σχέδια ή μελέτες που ενδεχομένως απαιτηθούν. Τα έξοδα για φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις, εισφορές και λοιπές οποιασδήποτε φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων πλην του Φ.Π.Α. Τα έξοδα για εγγυήσεις, τόκους και κινήσεις κεφαλαίων. Τα έξοδα για το κάθε είδος προσωπικό του Αναδόχου, δηλαδή, μισθοί, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα και έξοδα κίνησης, ενοικίων, φωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης κ.λπ. Τα έξοδα αποθήκευσης, φύλαξης των κάθε είδους και προέλευσης υλικών και τα έξοδα προσκόμισης, φθοράς,φύλαξης και αποκόμισης των εργαλείων. Τα έξοδα για τις κάθε είδους δοκιμασίες, δειγματοληψίες και ελέγχους και για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών. Τα έξοδα κατασκευής και απομάκρυνσης όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων του εργοταξίου καθώς και τα έξοδα καθαρισμού του εργοταξίου. Τα έξοδα για την λήψη μέτρων προστασίας (ασφάλειας,υγιεινής κ.λ.π.) των εργαζομένων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου καθώς και έξοδα για την απομάκρυνση των προσωρινών εγκαταστάσεων και κατασκευών που έγιναν. Τα έξοδα ασφάλισης η αποζημίωσης για ατυχήματα η ζημιές του αναδόχου, του προσωπικού ή τρίτων. Κάθε άλλη δαπάνη του αναδόχου - προμηθευτή καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Τα έξοδα πρόκλησης βλάβης σε εγκαταστάσεις ή έπιπλα του χώρου στον οποίο εκτελούνται οι εργασίες κατά την διάρκεια μεταφοράς, τοποθέτησης και εκτέλεσης τους. Γενικά η κατ αποκοπή δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που χρειάζονται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, καλύπτει όλες τις Σελίδα 12 από 14

13 άμεσες και έμμεσες δαπάνες του Αναδόχου και αποτελεί τη πλήρη αποζημίωση του για την κατασκευή του έργου. Ουδεμία ιδιαίτερη αμοιβή ή προσαύξηση της συμβατικής αμοιβής προβλέπεται για ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ καθώς το κόστος πάσης φύσεως εργασίας, υλικού, υπηρεσίας, υποχρέωσης προς τρίτους, ασφαλιστικών εισφορών και εργολαβικού οφέλους, συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς του ανάδοχου -προμηθευτή. 3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Από τον ανάδοχο παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των εργασιών που θα επιτελέσει, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών από τη παράδοση των εργασιών επισκευής και επαναλειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η εγγύηση περιλαμβάνει αστοχίες των υλικών και της εν γένει κατασκευής που οφείλονται σε κακή ποιότητα υλικών ή σε κακοτεχνίες. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη του Μ.Τ.Π.Υ. ή άλλη απαίτηση αποζημίωσης να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος στα εξαρτήματα που τοποθέτησε. 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διάρκεια εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών ορίζεται σε Εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση τους. Παράταση της προθεσμίας γίνεται μόνον ύστερα από έγκριση του Μ.Τ.Π.Υ., αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε ότι αφορά στην εκπρόθεσμη εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών αποκατάστασης, το Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούται να δεχτεί την παραλαβή εκπρόθεσμα μεν, αλλά με την επιβολή ποινικής ρήτρας κατ αναλογία του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», εφ όσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών, ο ανάδοχος θα ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για την ολοκλήρωσή τους και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία: Το εγχειρίδιο λειτουργίας του Πύργου Ψύξης, Τα as built σχέδια εγκατάσταση του νέου Πύργου Ψύξης (υδραυλική σύνδεση, ηλεκτρολογικά), Τεχνική Έκθεση Συντήρησης του Ψυκτικού Συγκροτήματος, Φύλλο μετρήσεων Συντήρησης Ψυκτικού Συγκροτήματος, Αποτελέσματα της Ανάλυσης Λαδιών του Ψυκτικού Συγκροτήματος, Φύλλο Συντήρησης και Μετρήσεων της Αντλίας Νερού Πιστοποιητικό Καθαρισμού και Απολύμανσης Αεραγωγών και ΚΚΜ Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής των Εργασιών, που έχει ορισθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. θα προβεί στη ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του εγγράφου του αναδόχου και αφού πρώτα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κλιματισμού. Η ημερομηνία παραλαβής των εργασιών πιο πάνω έργου αποτελεί και την έναρξη εγγύησής του. 6. ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου (προσφερόμενη δαπάνη εργασιών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) θα καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. εφ άπαξ μετά τη παράδοση και παραλαβή των εργασιών και αφού εκδοθεί το Τιμολόγιο Πληρωμής από τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις που βαρύνουν την εν λόγω σύμβαση είναι ο προκαταβλητέος φόρος εισοδήματος 8% και η υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 3,072% (3% Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτ/μο επί του 3% και 20% Ο.Γ.Α. επί του χαρτ/μου), καθώς και όποια άλλη κράτηση ήθελε επιβληθεί ή προκύψει μέχρι την ώρα της καταβολής της αξίας. 7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σελίδα 13 από 14

14 Ο Ανάδοχος υποχρεούται: Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της ημερήσιας καθαριότητας στους χώρους όπου θα εκτελεσθούν οι ως άνω εργασίες και τους χώρους εντός του κτηρίου που θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση προς τους χώρους εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών, για την έκδοση οποιονδήποτε αδειών, αν απαιτείται, να συμμορφώνεται προς τις αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των επιβλεπόντων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, το οποίο υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο, και να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των επιβλεπόντων Μηχανικών, κατά τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντος την ευθύνη, αποκλειστικά και μόνον αυτός, για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την μη εφαρμογή των πιο πάνω. Το Μ.Τ.Π.Υ. απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας Προκήρυξης, τόσο στο προσωπικό του αναδόχου - προμηθευτή όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείμενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη που θα συμβεί.. Να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση του, από άλλους ανάδοχους - προμηθευτές που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου ή και από τον ίδιο τον κύριο του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων απ' αυτόν εργασιών. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου - Προμηθευτή, σε οποιαδήποτε υπάρχουσα κατασκευή, βαρύνει τον Ανάδοχο - προμηθευτή, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά η τη φθορά στην προηγούμενη τους κατάσταση. 8. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων του Ν. 2362/1995, καθώς επίσης και του Ν.3669/08 & Π.Δ.162/2002. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική προσφερόμενη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των... Ευρώ (ολογράφως) (.. ) (αριθμητικώς) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η υποβολή της παρούσας προσφοράς συνεπάγεται και προϋποθέτει ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των απαιτήσεων, των συνθηκών του έργου και ουδεμία αξίωση ως προς το θέμα αυτό έχει από το Μ.Τ.Π.Υ. Αθήνα Ο προσφέρων (Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας) Σελίδα 14 από 14

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:12828 Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Στρόλογγας Χ, Γκιόκας Π. Τηλέφωνο:2131500116, 2131500117 Τηλεομοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης). Πάτρα :27/04/2012 Αριθ. Πρωτ : 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό και την Αρχειοθέτηση Πρότυπων Γενοτύπων Θηλαστικών ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 423575

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα