ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO / 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007"

Transcript

1 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1

2 2

3 3

4 Σι εύναι η Διαπύςτευςη ενόσ Κλινικού Εργαςτηρύου; Με βϊςη τον οριςμό του ISO Guide 2: «Εύναι η διαδικαςύα με την οπούα ϋνασ αρμόδιοσ φορϋασ παρϋχει επύςημη αναγνώριςη τησ ικανότητασ του εργαςτηρύου να πραγματοποιεύ ϋνα ειδικό ϋργο» δηλαδό να εκτελεύ καθοριςμϋνεσ εξετϊςεισ, με ςυγκεκριμϋνεσ μεθόδουσ και καθοριςμϋνο τεχνολογικό εξοπλιςμό. 4

5 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Διαπύςτευςη: Βεβαιούται η τεχνικό κυρύωσ επϊρκεια του εργαςτηρύου με την αξιολόγηςη τησ εφαρμογόσ ενόσ υςτόματοσ Διαχεύριςησ Ποιότητασ ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του ειδικού για τα κλινικϊ εργαςτόρια προτύπου ISO 15189:

6 ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Ένασ για κϊθε χώρα την Ελλϊδα: Ε.Τ.Δ. Εθνικό ύςτημα Διαπύςτευςησ Α.Ε. Υορϋασ εξουςιοδοτημϋνοσ από το κρϊτοσ Φορηγεύ Πιςτοποιητικϊ Διαπύςτευςησ ςε εργαςτόρια και φορεύσ. υμμετϋχει ςτουσ διεθνεύσ οργανιςμούσ EA και ILAC και ωσ ιςότιμο μϋλοσ ςε ςυμφωνύεσ αμοιβαύασ αναγνώριςησ για την διαπύςτευςη εργαςτηρύων. 6

7 Πρότυπο ΕΛΟΣ EN ISO 15189/2007 Σο πρότυπο ΕΛΟΣ EN ISO 15189/2007 εύναι ϋνα διεθνϋσ πρότυπο, που ςυντϊχθηκε με ςκοπό τη χρόςη ενόσ ενιαύου προτύπου από τα εργαςτόρια και τουσ φορεύσ διαπύςτευςησ και διαρθρώνεται ςε δύο κύριεσ ενότητεσ: τισ απαιτόςεισ για την ΔΙΟΙΚΗΗ και τισ ΣΕΦΝΙΚΕ απαιτόςεισ. 7

8 ΕΛΟΣ EN ISO : 2007 «Μιλϊει τη γλώςςα» των Κλινικών Εργαςτηρύων και τα βοηθϊει ουςιαςτικϊ ςτην εγκατϊςταςη ενόσ λειτουργικού ςυςτόματοσ ποιότητασ ςτον ευαύςθητο χώρο τησ Τγεύασ. Σο «πρότυπο» δεν δίνει λεπτομέρειεσ για το «πώσ πρέπει να γίνει κάτι», αλλά «τι πρέπει να γίνει», βάςει των τοπικών ςυνθηκών. Επιςημαίνεται ότι η διαπίςτευςη δεν αναφέρεται ςτο ςύνολο των Δραςτηριοτήτων του Εργαςτηρίου, αλλά ςε ςυγκεκριμένεσ αναλύςεισ, τισ οποίεσ έχει καθορίςει το εργαςτήριο ςτην αίτηςη του προσ το ΕΤΔ, (Εξετάςεισ Πεδίου Διαπίςτευςησ). 8

9 ΚΤΡΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣΤΠΟΤ... Σο πρώτο αφορϊ τισ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ του εργαςτηρύου και η εφαρμογό εύναι ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ OΛΑ ΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ, ανεξϊρτητα του τύπου δοκιμών Σο δεύτερο αφορϊ τισ ΣΕΦΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ του εργαςτηρύου και κατϊ την εφαρμογό του ΓΙΝΕΣΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΣΗ ΔΟΚΙΜΗ (ΕΙΔΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ) 9

10 Οι διοικητικϋσ απαιτόςεισ αφορούν 1. Οργϊνωςη 2. ύςτημα ποιότητοσ 3. Έλεγχο εγγρϊφων 4. Αναςκόπηςη αιτόςεων, προςφορών και ςυμβϊςεων 5. Αναλύςεισ που παραπϋμπουν ςε ϊλλο εργαςτόριο δεύτερησ γνώμησ (referral) 6. Εξωτερικϋσ υπηρεςύεσ και προμόθειεσ 7. υμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ 8. Επύλυςη παραπόνων 9. Προςδιοριςμό και ϋλεγχο μη ςυμμορφούμενησ εργαςύασ 10. Διορθωτικϋσ ενϋργειεσ 11. Προληπτικϋσ ενϋργειεσ 12. υνεχό βελτύωςη 13. Έλεγχο αρχεύων 14. Εςωτερικϋσ επιθεωρόςεισ και 15. Αναςκόπηςη από τη διούκηςη 10

11 Οι τεχνικϋσ απαιτόςεισ του προτύπου αφορούν : 1. Σο προςωπικό 2. Σουσ χώρουσ εγκατϊςταςησ και τισ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ 3. Σον εξοπλιςμό 4. Σισ προ-αναλυτικϋσ διαδικαςύεσ 5. Σισ διαδικαςύεσ ανϊλυςησ 6. Σην διαςφϊλιςη ανϊλυςησ τησ ποιότητασ των διαδικαςιών 7. Σισ μετα-αναλυτικϋσ διαδικαςύεσ και 8. Σην ςύνταξη εκθϋςεων αποτελεςμϊτων 11

12 Σα ςτϊδια ανϊπτυξησ του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ ποιότητασ εύναι: 1. Μελϋτη του προτύπου, ςχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ 2. Καθοριςμόσ των δοκιμών προσ διαπύςτευςη 3. Οριςμόσ υπευθύνου ποιότητασ 4. Οριςμόσ τεχνικού υπευθύνου 5. Εκπαύδευςη των προςώπων 6. Καθοριςμόσ πολιτικόσ ποιότητασ και ςτόχων 7. Καθοριςμόσ τησ οργανωτικόσ δομόσ του εργαςτηρύου 8. ύνταξη εγχειριδύου ποιότητασ 9. Ανϊπτυξη των διαδικαςιών και οδηγιών εργαςύασ 10. Αρχεύα 11. Καθιϋρωςη και εφαρμογό εςωτερικού προγρϊμματοσ ελϋγχου τησ ποιότητασ τωναναλύςεων που διενεργεύ 12. υμμετοχό ςε εξωτερικό πρόγραμμα ελϋγχου ποιότητασ για όλεσ τισ εξετϊςεισ που πρόκειται να διαπιςτευτούν και 13. Δοκιμαςτικό εφαρμογό και εςωτερικϋσ επιθεωρόςεισ 12

13 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ 1. Αρχικό, γενικό καταγραφό των ςυνολικών δραςτηριοτότων του εργαςτηρύου (οργανόγραμμα λειτουργύασ) και ειδικό αναλυτικό περιγραφό των προσ διαπύςτευςη δραςτηριοτότων (ροόγραμμα εργαςιών). Αυτό θα γύνει με: ςυνεντεύξεισ με το διευθυντό και τουσ εμπλεκομϋνουσ αναςκόπηςη τησ υπϊρχουςασ τεκμηρύωςησ, με ςυγκϋντρωςη, όπου υπϊρχουν, των οδηγιών λειτουργύασ οργϊνων ςυςκευών, οδηγιών εκτϋλεςησ δοκιμών, αρχεύων κ.λπ, ϋλεγχοσ τησ καταλληλότητϊσ τουσ, για να ακολουθόςει ςτη ςυνϋχεια τροποπούηςη, όπου απαιτεύται, ό ςύνταξη νϋων όπου δεν υπϊρχουν 13

14 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ςυνϋχεια) 2. Καθοριςμόσ του επικεφαλόσ τησ ομϊδασ. υνόθωσ εύναι ο Διευθυντόσ του Εργαςτηρύου, ο οπούοσ εύναι υπεύθυνοσ για το ςυντονιςμό όλων των εςωτερικών δραςτηριοτότων του Εργαςτηρύου που ςχετύζονται με την ειςαγωγό και λειτουργύα του υςτόματοσ. Εύναι επύςησ ο ςύνδεςμοσ του Εργαςτηρύου με το ςύμβουλο και ϋχει την εξουςιοδότηςη τησ Διούκηςησ του Νοςοκομεύου ό ϊλλου υπερκεύμενου φορϋα, για όλα τα ςχετικϊ θϋματα. 14

15 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ςυνϋχεια) 3. Αναςκόπηςη των δραςτηριοτότων του εργαςτηρύου, ςε αντιπαραβολό με τισ απαιτόςεισ του Προτύπου και απόφαςη, ςε ςυνεργαςύα με το ςύμβουλο, για το εύροσ των προσ διαπύςτευςη δραςτηριοτότων και τον καθοριςμό των επιθυμητών ςτόχων, βϊςει τησ υπϊρχουςασ κατϊςταςησ, των εφικτών λύςεων και των δυνατοτότων παρϋμβαςησ, για ςυμμόρφωςη με τισ επιβαλλόμενεσ Διαδικαςύεσ Ποιότητασ. 15

16 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ςυνϋχεια) 4. Αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ των φϊςεων ανϊπτυξησ του υςτόματοσ Ποιότητασ (μύα φϊςη περιλαμβϊνει μύα ό περιςςότερεσ Διαδικαςύεσ Ποιότητασ), που θα πρϋπει βαςικϊ να περιλαμβϊνει: το εγχειρύδιο για την ποιότητα την πολιτικό για την ποιότητα τισ διαδικαςύεσ εςωτερικού και εξωτερικού ελϋγχου ποιότητασ κατϊλληλο πρόγραμμα διακρύβωςησ / ελϋγχου καθώσ και κατϊλληλο πρόγραμμα προληπτικόσ ςυντόρηςησ του εργαςτηριακού εξοπλιςμού Σο ύςτημα για την Ποιότητα του Εργαςτηρύου πρϋπει να εύναι τεκμηριωμϋνο και κοινοποιημϋνο και κατανοητό από το προςωπικό του Εργαςτηρύου 16

17 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ςυνϋχεια) 5. χηματιςμόσ μύασ ομϊδασ ςτελεχών του Εργαςτηρύου: που δϋχεται, αφομοιώνει και διαχϋει προσ το υπόλοιπο προςωπικό την παρεχόμενη από το ςύμβουλο τεχνογνωςύα. Η ομϊδα αναλαμβϊνει και τη διεκπεραύωςη ςυγκεκριμϋνων ϋργων κατϊ το ςτϊδιο τησ υλοπούηςησ. 17

18 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ςυνϋχεια) 6. Προγραμματιςμϋνη και κατευθυνόμενη υλοπούηςη, από το προςωπικό, κϊθε φϊςησ ανϊπτυξησ και τεκμηρύωςησ του υςτόματοσ, όπωσ η ςύνταξη των Διαδικαςιών Ποιότητασ και των Οδηγιών, η ςχεδύαςη των Εντύπων, που θα χρηςιμοποιηθούν κτλ. 18

19 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ςυνϋχεια) 7. Διοικητικό παρϋμβαςη για τισ αναγκαύεσ προςαρμογϋσ: ςτη διαχεύριςη του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλιςμού, των προμηθειών και του περιβϊλλοντοσ εργαςύασ, την επύλυςη οργανωτικών προβλημϊτων, κτλ. 19

20 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ςυνϋχεια) 8. Ανϊπτυξη των διαδικαςιών ποιότητασ. Οι διαδικαςίεσ ποιότητασ καθορίζουν τα θέματα λειτουργίασ του ςυςτήματοσ ποιότητασ και ορίζουν, με αντίςτοιχη υποχρεωτική έγγραφη, τεκμηρίωςη, ειδική οδηγία, ή διαδικαςία: «Πωσ θα γίνει κάθε εργαςία, Ποιοσ θα την κάνει, Που θα γίνει κάθε εργαςία, Πότε θα γίνει και τέλοσ, Πωσ και με Ποια μέςα θα γίνει». 20

21 Η τεκμηρίωςη του υςτήματοσ Ποιότητασ διαρθρώνεται ςε 4 Α. ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιλαμβάνει: επίπεδα: ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Β. ΣΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιλαμβάνει τισ Διαδικαςίεσ που απαιτούνται για την περιγραφή των δραςτηριοτήτων του Βιοχημικού Σμήματοσ. Γ. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιλαμβάνει τισ Οδηγίεσ Εργαςίασ καθώσ και τα έγγραφα εξωτερικήσ προέλευςησ. Δ. ΑΡΧΕΙΑ Όλα τα αρχεία που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή του υςτήματοσ Ποιότητασ 21

22 Η τεκμηρύωςη του ςυςτόματοσ ποιότητασ διαρθρώνεται ςε τϋςςερα (4) επύπεδα όπωσ παρουςιϊζεται ςτο παρακϊτω ςχόμα: Πολιτικό για την Ποιότητα Εγχειρύδιο Ποιότητασ Διαδικαςύεσ Οδηγύεσ Εργαςύασ Έγγραφα Εξωτερικόσ Προϋλευςησ Αρχεύα Επίπεδα Σεκμηρίωςησ υςτήματοσ Διαχείριςησ τησ Ποιότητασ

23 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ςυνϋχεια) ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ: περιγράθοσν με πλήρη λεπηομέρεια ηο ανηικείμενο ζηο οποίο αναθέρονηαι η κάθε μία, καθώς και ηα τρηζιμοποιούμενα ένησπα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ: κοπός Αρμόδιοι Περιγραθή τεηικά ένησπα Αρτεία Αλλαγές ηοσ εγγράθοσ 23

24 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ / ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Δ.110 Δ.180 ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΡΟΩΠΙΚΟ Δ.210 Δ.230 ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ Δ.310 Δ.330 ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΕΣΑΕΙ Δ.410 Δ.450 ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΟΠΛΙΜΟ Δ.510 Δ.540 ΕΝΟΣΗΣΑ: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ Δ.610 Δ.620

25 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ςυνϋχεια) 9. Ανϊπτυξη των Οδηγιών Εργαςύασ (1) Αποτελούν καθοριςτικό προπαραςκευαςτικό παρϊγοντα, δεδομϋνου ότι καταγρϊφουν όλεσ τισ ακολουθούμενεσ πρακτικϋσ, για κϊθε θϋςη εργαςύασ και για κϊθε εξϋταςη, με ςκοπό την απρόςκοπτη και με ενιαύο τρόπο, διενϋργεια των εξετϊςεων, κϊθε μϋρα και από το ςύνολο του αρμόδιου προςωπικού του Εργαςτηρύου. Περιγρϊφουν, με τη μεγαλύτερη δυνατό λεπτομϋρεια, τον τρόπο εκτϋλεςησ κϊθε δραςτηριότητασ (π.χ. προετοιμαςύα και ανϊλυςη δεύγματοσ για ςυγκεκριμϋνη εξϋταςη). 25

26 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ςυνϋχεια) 9. Ανάπτυξη των Οδηγιών Εργαςίασ (2) Αναφέρονται επίςησ ςτισ περιγραφέσ καθηκόντων, τισ προδιαγραφέσ και απαιτήςεισ που πρέπει να ικανοποιούν τα υλικά / προΰόντα, αντιδραςτήρια, τισ υπηρεςίεσ που προμηθεύεται το τμήμα, κοκ. Οι οδηγίεσ αυτέσ αφορούν το Προαναλυτικό τάδιο πχ «Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ Διαχείριςησ δειγμάτων αίματοσ», το Αναλυτικό τάδιο, πχ «Οδηγίεσ διενέργειασ εξετάςεων», ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται οι οδηγίεσ των καταςκευαςτών των αντιδραςτηρίων και αναλυτών, η ςχετική βιβλιογραφία και η εμπειρία του προςωπικού, αλλά και το Μετααναλυτικό τάδιο, όπωσ οδηγίεσ για την ερμηνεία και την αξιολόγηςη των αποτελεςμάτων, κτλ. 26

27 Αρχεία του υςτήματοσ Ποιότητασ: Αποτελούν την «ιςτορύα» του Εργαςτηρύου, την εμπειρύα του και την αςφϊλεια του: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΘΕΝΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΔΙΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ΕΕΑΠ, EQAS) ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΡΦΕΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ κ.ϊ. 27

28 ΑΝΑΚΟΠΗΗ κοπόσ εύναι η αξιολόγηςη τησ Καταλληλότητασ Επϊρκειασ Αποτελεςματικότητασ του υςτόματοσ Ποιότητασ. Εξετϊζονται πιθανϋσ αλλαγϋσ για βελτύωςη. Λαμβϊνονται υπόψη τα εξόσ: Αποτελϋςματα τησ προηγούμενησ αναςκόπηςησ Αποτελϋςματα από εςωτερικϋσ επιθεωρόςεισ Μη ςυμμορφώςεισ Παρϊπονα Προτϊςεισ κ.α. 28

29 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ςυνϋχεια) Αναφϋρεται ςυχνϊ, ότι η εφαρμογό ςυςτημϊτων ποιότητασ, ϋχει ϋντονα χαρακτηριςτικϊ γραφειοκρατικών διαδικαςιών, που δημιουργούν μεγϊλη ενόχληςη ςτη λειτουργύα του εργαςτηρύου. Αυτό εύναι εν μϋρει αληθϋσ. την φϊςη τησ προετοιμαςύασ του εργαςτηρύου για διαπύςτευςη, όντωσ απαιτεύται «επίπονη» και «χρονοβόρα», αναλυτική καταγραφή και τεκμηρίωςη όλων των διαδικαςιών, για την προςαρμογό ςτισ απαιτόςεισ του προτύπου και την τυποπούηςη τουσ. 29

30 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ςυνϋχεια) τη ςυνϋχεια όμωσ, με την εξοικεύωςη του προςωπικού με το εφαρμοζόμενο ςύςτημα ποιότητασ, εξοικονομεύται ικανόσ χρόνοσ, λόγω των τυποποιημϋνων διαδικαςιών και τησ υποχρεωτικόσ εφαρμογόσ τουσ από όλουσ. Από εμπειρύα επύςησ, ςε ελϋγχουσ πολλών εργαςτηρύων, καταλόγει κανεύσ ςτο ςυμπϋραςμα, ότι ένα ςύςτημα ποιότητασ μπορεί να είναι πολύ καλό, χωρίσ να απαιτείται απαραίτητα να είναι υπερβολικά «περιγραφικό» και «γραφειοκρατικό». 30

31 31

32 ΕΝ ΙSO Σεχνικϋσ απαιτόςεισ Εκπαύδευςη / αςφϊλεια / φϊκελοι υγεύασ του προςωπικού Φώροι εγκατϊςταςησ και περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ Έλεγχοσ και ςυντόρηςη του εξοπλιςμού Ιχνηλαςιμότητα μετρόςεων (διακρύβωςη & ϋλεγχοσ καλόσ λειτουργύασ όλου του εξοπλιςμού). Επαλόθευςη / Επικύρωςη των αναλυτικών μεθόδων. 32

33 ΕΝ ΙSO Σεχνικϋσ απαιτόςεισ (ςυνϋχεια) Δειγματοληψύα. Φειριςμόσ βιολογικών δειγμϊτων: προ-αναλυτικϋσ διαδικαςύεσ. Διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ των αποτελεςμϊτων τησ ανϊλυςησ. Μετα-αναλυτικϋσ διαδικαςύεσ. ύνταξη εκθϋςεων αποτελεςμϊτων. 33

34 ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΚΕΤΩΝ Διακρύβωςη ονομϊζεται μύα ςειρϊ διαδικαςιών που αποδεικνύει, κϊτω από προδιαγεγραμμϋνεσ ςυνθόκεσ, τη ςχϋςη ανϊμεςα ςτισ τιμϋσ που δεύχνει ϋνα όργανο μϋτρηςησ ό ϋνα ςύςτημα μϋτρηςησ ό τισ τιμϋσ που παρουςιϊζει ϋνα υλικό μϋτρηςησ ό υλικό αναφορϊσ και τισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ που υλοποιούνται από τα πρότυπα. Όλεσ οι ςυςκευϋσ όργανα του Εργαςτηρύου πρϋπει να διακριβώνονται / ελϋγχονται εύτε από εξωτερικούσ φορεύσ διακρύβωςησ, εύτε εςωτερικϊ από το προςωπικό του Εργαςτηρύου (περύπτωςη ελϋγχου),ςε καθοριςμϋνα διαςτόματα. 34

35 Απαιτόςεισ επικύρωςησ / επαλόθευςησ και ελϋγχου ποιότητασ των μεθόδων κλινικών δοκιμών Σο εργαςτόριο πρέπει να επαληθεύςει ότι εφαρμόζει τη δοκιμή αυτή ώςτε να είναι κατάλληλη για τη ςκοπούμενη χρήςη τησ. Γενικά, μετϊ τη ςωςτό επιλογό μύασ μεθόδου, για τη ςκοπούμενη χρόςη, θα πρϋπει: Να επικυρώνεται πλόρωσ εϊν ανόκει ςτην κατηγορύα των μη πρότυπων ό εκεύνων που αναπτύςςονται ςτο εργαςτόριο και Να επαληθεύεται ςτο χώρο του εργαςτηρύου, με τον υπϊρχοντα εξοπλιςμό, εϊν ανόκει ςτην κατηγορύα των αυτόματων, προτύπων ό διεθνώσ αποδεκτών. 35

36 EΤΔ EΠΙΚΤΡΩΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Η επικύρωςη (για μεθόδουσ που ανόκουν ςτην κατηγορύα των μη πρότυπων ό εκεύνων που αναπτύςςονται ςτο εργαςτόριο) ςυνύςταται ςτην αξιολόγηςη των κατωτϋρω, για κϊθε υπό διαπύςτευςη παρϊμετρο: Γραμμικότητα (linearity) Πιςτότητα (precision) Ακρίβεια (accuracy) Ειδικότητα (specificity) Όριο ανίχνευςησ (limit of detection) Όριο Ποςοτικοποίηςησ (limit of quantitation) Περιοχή μέτρηςησ (range) 36

37 EΤΔ EΠΑΛΗΘΕΤΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Η επαλόθευςη ςυνύςταται ςτην αξιολόγηςη των κατωτϋρω, για κϊθε υπό διαπύςτευςη παρϊμετρο: Α. Επαναληψιμότητα εντόσ τησ ύδιασ ημϋρασ (within day repeatability): Σουλϊχιςτον εξ (6) μετρόςεισ του ύδιου δεύγματοσ ελϋγχου ό ςυνενωμϋνου δεύγματοσ (pooled sample), οι οπούεσ να καλύπτουν όλη τη χρονικό διϊρκεια ημερόςιασ λειτουργύασ του εργαςτηρύου. Β. Ενδοεργαςτηριακό Αναπαραγωγιμότητα (reproducibility): Σουλϊχιςτον δϋκα (10) μετρόςεισ του ύδιου δεύγματοσ ελϋγχου ςε διαφορετικϋσ ημϋρεσ και με χρόςη τουλϊχιςτον τριών διαφορετικών παρτύδων αντιδραςτηρύων του αναλυτό. Γ. Ακρύβεια (accuracy): Τπολογύζεται εντόσ του εργαςτηρύου, με πειρϊματα ανϊκτηςησ (recovery). Παρακολουθεύται με τη ςυμμετοχό ςε διεργαςτηριακϊ προγρϊμματα και ςχόματα δοκιμών ικανότητασ. Η ςυμμετοχό ςε αυτϊ, των κλινικών εργαςτηρύων, για όλεσ τισ εξετϊςεισ που διενεργούν, θεωρεύται υποχρεωτικό, με ςυςτηματικό ςυμμετοχό. Δ. Τπολογιςμόσ Ορίων Ανίχνευςησ (LOD) και Ποςοτικοποίηςησ (LOQ): Όπου απαιτεύται, δηλαδό, όταν το κϊτω όριο εύναι κρύςιμο για την εξαγωγό εικόνασ για την εξεταζόμενη παρϊμετρο. Ε. Καθοριςμόσ των τιμών αναφοράσ: Κατ αρχό γύνονται αποδεκτϋσ αυτϋσ που δύδονται από την καταςκευϊςτρια εταιρεύα, αλλϊ ςυνιςτϊται ο ϋλεγχόσ τουσ με τον υπϊρχοντα υγιό πληθυςμό. ε περύπτωςη που υπϊρχουν διαφορϋσ, πρϋπει να χρηςιμοποιούνται οι ευρεθεύςεσ από το εργαςτόριο. Για μερικϋσ παραμϋτρουσ υιοθετούνται οι διεθνώσ αποδεκτϋσ τιμϋσ αναφορϊσ (π.χ. χοληςτερόλη). 37

38 EΤΔ EΠΑΛΗΘΕΤΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ (ςυνϋχεια) Επιπλϋον των ανωτϋρω, πρϋπει να βαθμονομούνται όλα τα μηχανόματα του εργαςτηρύου (αυτόματοι αναλυτϋσ ό μη), τουλϊχιςτον ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ καταςκευϊςτριασ εταιρεύασ. Απαιτεύται ςχετικό τεκμηρύωςη, υπό μορφό τυποποιημϋνησ διαδικαςύασ, ςτην οπούα να περιγρϊφεται ο τρόποσ και η ςυχνότητα βαθμονόμηςησ. Ιχνηλαςιμότητα (traceability) καλεύται η διαδικαςύα με τη οπούα η ϋνδειξη μιασ ςυςκευόσ μϋτρηςησ ό η προςδιοριζόμενη μϋςω μιασ δοκιμόσ, ςυγκϋντρωςη μύασ παραμϋτρου, μπορεύ να ςυγκριθεύ, με τη βοόθεια ενόσ ό περιςςοτϋρων ςταδύων, με ϋνα εθνικό / διεθνϋσ πρότυπο για το υπό ςυζότηςη μετρούμενο μϋγεθοσ Βαθμονόμηςη (calibration): Εύναι η αναγραφό ενδεύξεων ςτην κενό κλύμακα ενόσ οργϊνου με βϊςη ϋνα γνωςτό και καθοριςμϋνησ ακρύβειασ μϋγεθοσ τησ φυςικόσ ιδιότητασ που μετρϊ το όργανο ό ςυνηθϋςτερα η καταςκευό καμπύλησ αναφορϊσ ό βαθμονόμηςησ, δηλαδό ςυςχϋτιςησ του μετρούμενου ςόματοσ προσ τη ςυγκϋντρωςη ό μϊζα τησ προςδιοριζόμενησ ουςύασ. Οι μετρόςεισ που βαςύζονται ςτη βαθμονόμηςη εύναι ςτην ουςύα ςυγκρύςεισ 38

39 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Αφορϊ τη ςυγκριτικό μελϋτη των μετρόςεων που πραγματοποιούνται πϊνω ςε παραςκευϊςματα ελϋγχου με δοθεύςεσ από τον καταςκευαςτό πρότυπεσ τιμϋσ. Αναφϋρεται ςτα όργανα και ςτισ ςυςκευϋσ, ςτα αντιδραςτόρια, ςτισ μεθόδουσ, αλλϊ και ςτο ύδιο το προςωπικό. Εντοπύζονται τα ςφϊλματα (τυχαύα ό ςυςτηματικϊ). 39

40 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Για την εφαρμογό του χρηςιμοποιούνται: υλικϊ αναφορϊσ (διαλύματα βαθμονόμηςησ ό πρότυποι ορού, calibrators ό standards) Παραςκευϊςματα ελϋγχου (controls) Ειδικϋσ ςτατιςτικϋσ τεχνικϋσ και διαγρϊμματα (Levey-Jennings) 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 ΥΑΛΜΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΣΗΣΑ Το σφάλμα είναι η διαφορά από την αληθή τιμή Η αβεβαιότητα είναι ένα εύρος στο οποίο βρίσκεται με αξιοπιστία η μέτρηση μας για μία δεδομένη στάθμη εμπιστοσύνης

63 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΟΣ Το αποτέλεσμα μίας μετρήσεως δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αν δεν συνοδεύεται από μία δήλωση της αβεβαιότητος του ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ [uncertainty] «Μία παράμετρος που συνδέεται με το αποτέλεσμα μιας μετρήσεως η οποία χαρακτηρίζει την διασπορά των τιμών που λογικά μπορούν να αποδοθούν στο προσδιοριζόμενο συστατικό» 63

64 ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Εκτιμώνται οι ςυνιςτώςεσ τησ αβεβαιότητασ, ωσ: Σύπου A: Από την τυπικό απόκλιςη δϋκα τουλϊχιςτον μετρόςεων, υπό ςυνθόκεσ ενδοεργαςτηριακόσ αναπαραγωγιμότητασ, ςε όλα τα επύπεδα ςυγκϋντρωςησ, που εξετϊςθηκαν κατϊ την επαλόθευςη. Σύπου B: Τπολογύζεται με ϊλλεσ τεχνικϋσ εκτόσ ςτατιςτικόσ, όπωσ δεδομϋνα ςε πιςτοποιητικϊ διακριβώςεων, δεδομϋνα προηγούμενων πειραματικών μετρόςεων ςε ςχετικϊ μεγϊλο χρονικό διϊςτημα, εμπειρύα και οποιαδόποτε ϊλλη ςχετικό πληροφορύα. Η ςυνδυαςμϋνη αβεβαιότητα υπολογύζεται από το νόμο διϊδοςησ των αβεβαιοτότων. Για την εκτύμηςη τησ καταλληλότητασ εφαρμογόσ τησ μεθόδου από το εργαςτόριο, η διευρυμϋνη αβεβαιότητα ςυγκρύνεται με τισ τιμϋσ που δύνονται από τον καταςκευαςτό τησ ςυςκευόσ ό/ και από τισ τιμϋσ που δύνονται από τη βιβλιογραφύα 64

65 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΣΗΣΑ Η ϋκφραςη τησ αβεβαιότητασ ενόσ αποτελϋςματοσ επιτρϋπει μύα ρεαλιςτικό ςύγκριςη των αποτελεςμϊτων μεταξύ διαφορετικών εργαςτηρύων ό των αποτελεςμϊτων του ύδιου εργαςτηρύου ςε διαφορετικϋσ χρονικϋσ ςτιγμϋσ. Η πληροφορύα αυτό ςυχνϊ μασ απαλλϊςςει από μη αναγκαύεσ επαναλόψεισ των δοκιμών Για την ανϊλυςη γενικώσ η αβεβαιότητα ενόσ αποτελϋςματοσ μύασ μετρόςεωσ εύναι απαραύτητο να παραδύδεται ςτον ενδιαφερόμενο «πελϊτη» μαζύ με τα αποτελϋςματα Η εκτύμηςη τησ αβεβαιότητασ βοηθϊ το εργαςτόριο ςτην αξιολόγηςη μύασ αναλυτικόσ μεθόδου 65

66 Οι παρϊγοντεσ που ςυμμετϋχουν ςτην αβεβαιότητα εύναι: Προ-αναλυτικού Εκτόσ εργαςτηρύου Εντόσ εργαςτηρύου Αναλυτικού Μετα-αναλυτικού 66

67 67

68 68

69 69

70 Ειδικέσ απαιτήςεισ του προτύπου είναι : Σο παρϊρτημα Β που αναφϋρεται ςτην ςωςτό εγκατϊςταςη, ςυντόρηςη και ςυνεχό ϋλεγχο του πληροφοριακού ςυςτόματοσ του Κλινικού Εργαςτηρύου (LIS) και Σο παρϊρτημα C που αφορϊ την Δεοντολογύα (Ethics) των Κλινικών Εργαςτηρύων. 70

71 Ειδικϋσ απαιτόςεισ του προτύπου 15189, Παρϊρτημα Β. Αναφϋρεται ςτην ςωςτό εγκατϊςταςη, ςυντόρηςη και ςυνεχό ϋλεγχο του Πληροφοριακού υςτόματοσ του Κλινικού Εργαςτηρύου (LIS), όπωσ: 1. Κατϊλληλοι χώροι, προςβϊςιμοι ςτα μϋςα πυρόςβεςησ 2. Ύπαρξη UPS 3. Ελεγχόμενη πρόςβαςη ςτο LIS αρμόδιου προςωπικού. με εξουςιοδοτόςεισ του 4. Αςφαλό αρχειοθϋτηςη (back up) για την προςταςύα των αποτελεςμϊτων. 5. Δοκιμϋσ για τον ϋλεγχο τησ ςυνεπούσ μεταφορϊσ των αποτελεςμϊτων π.χ. από μηχϊνημα ςε μηχϊνημα (αναλυτόσ-γραμματεύα-αρχεύο Κλινικού Εργαςτηρύου). 71

72 Παρϊρτημα C που αφορϊ ςτην Δεοντολογύα (Ethics) των Κλινικών Εργαςτηρύων. 1. Για την ςυμπλόρωςη του παραπεμπτικού να μη ςυλλϋγονται παρϊ τα αναγκαύα προςωπικϊ δεδομϋνα με την ςυναύνεςη του αςθενούσ. 2. Εξαςφϊλιςη τησ απαραύτητησ «Ιδιωτικότητασ» και Διακριτικότητασ κατϊ την λόψη και υποδοχό ενόσ δεύγματοσ από το Εργαςτόριο. 3. Σα αποτελϋςματα των εξετϊςεων μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για επιδημιολογικϋσ μελϋτεσ ό ςτατιςτικϋσ αναλύςεισ ό για την δημιουργύα τρϊπεζασ ορών, μόνον όταν καταςτούν ανώνυμα. 72

73 Παρϊρτημα C που αφορϊ ςτην Δεοντολογύα (Ethics) των Κλινικών Εργαςτηρύων. 4. Σο κϊθε εργαςτόριο, ανϊλογα με το αντικεύμενό του θα πρϋπει να ϋχει πολιτικό ενημϋρωςησ του αςθενούσ (όταν του ζητηθεύ ό όπου απαιτεύται) για τισ αιτούμενεσ εξετϊςεισ και τα λαμβανόμενα αποτελϋςματα, καθώσ και του θερϊποντοσ ιατρού (π.χ. γενετικϋσ εξετϊςεισ). 5. ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ κατηγορηματικϊ κϊθε παραπούηςη των εργαςτηριακών αποτελεςμϊτων καθώσ και κϊθε οικονομικό ςυναλλαγό με τουσ εντϋλλοντεσ ιατρούσ ό τισ εμπορικϋσ εταιρεύεσ. 73

74 ΩΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Επιτροπόσ Ενδονοςοκομειακών Λοιμώξεων (Για την προςταςύα των εργαζομϋνων και του περιβϊλλοντοσ). 74

75 Σα πλεονεκτήματα τησ διαπίςτευςησ του Μικροβιολογικού εργαςτηρίου είναι: Α. ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ: 1. Απόδειξη προσ τον χρόςτη των υπηρεςιών του και διαςφϊλιςη για το προςωπικό και την διεύθυνςό του ότι, η επιτελούμενη εργαςύα του εύναι ςύμφωνη με τα διεθνό πρότυπα για επϊρκεια και ορθό πρακτικό. 2. Ενύςχυςη του κύρουσ και τησ φόμησ του 3. Αποδεικνύει την ιχνηλαςιμότητα των μετρόςεων του 4. Διατηρεύ και ςυνεχώσ βελτιώνει την ποιότητα του μϋςα από την ετόςια επιτόρηςη και την ανϊ 4ετύα επαναξιολόγηςη του από το ΕΤΔ. 75

76 Σα πλεονεκτήματα τησ διαπίςτευςησ του Μικροβιολογικού εργαςτηρίου είναι: (ςυνέχεια) Β. ΓΙΑ ΣΟΝ ΧΡΗΣΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ: 1. Αυξημϋνη εμπιςτοςύνη ςτην αξιοπιςτύα των αποτελεςμϊτων 2. Λόγω τησ ιχνηλαςιμότητασ των μετρόςεων του, αποφεύγονται οι ϊςκοπεσ και δαπανηρϋσ επαναλόψεισ των εξετϊςεων 3. Αυξημϋνη ςιγουριϊ του θερϊποντοσ ιατρού ςτα λαμβανόμενα αποτελϋςματα. 4. Αύξηςη τησ αποτελεςματικότητασ του μηχανιςμού ελϋγχου. 76

77 77

78 78

79 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΔ Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα ςυνολικά τέλη για τη Διαπίςτευςη ενόσ μικρού Εργαςτηρίου ή τμήματοσ μεγάλου εργαςτηρίου, ανέρχονται κατ ελάχιςτο, ςτα 3100 Ευρώ, ενώ απαιτούνται και ετήςια τέλη επιτήρηςησ, τησ τάξεωσ των 1500 Ευρώ. 79

80 υμπεραςματικά Η υλοπούηςη των απαιτόςεων ενόσ προτύπου ποιότητοσ για διαπύςτευςη όπωσ το ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189/2007 προώποθϋτει την ςυμμόρφωςη ςε ειδικϊ κριτόρια και απαιτεύ τη ςυνεργαςύα τησ Διούκηςησ του Νοςοκομεύου καθώσ και όλων των εργαζομϋνων του εργαςτηρύου για την εκτϋλεςη των διορθωτικών ενεργειών και την αφομούωςη τησ απαιτούμενησ νϋασ τεχνολογύασ και τεχνογνωςύασ 80

81 Χρήςιμεσ ςυνδέςεισ: Εθνικό ύςτημα Διαπύςτευςησ Α.Ε. (ΕΤΔ), European co-operation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC), 81

82 82

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Παναγιώτησ Αςκούνησ www.eeae.gr www.eeae.gr 1 Τμόμα Δοςιμετρύασ Προςωπικού Το Τμόμα Δοςιμετρύασ βρύςκεται

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ AΠΙΝΙΔΩΣΗ Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΜΟ AΠΙΝΙΔΩΣΗ ή απινιδιςμόσ είναι, επίςησ γνωςτόσ και ωσ: ηλεκτρική εκκένωςη ςυνεχούσ ρεύματοσ,

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2014 Η Μ. ΜΙΧΑΛΑΡΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι μια αναπτυςςόμενη εταιρεία, με εξειδίκευςη ςτον τομζα ηλεκτρολογικών εγκαταςτάςεων και ςυςτημάτων αυτοματιςμοφ. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 24/2/2015: Μετεγχειρητικόσ πόνοσ / Φαρμακευτική & Ανακουφιςτική αντιμετώπιςη. (Μωραίτου Μαρία, Κηρύκου Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το Για τη διεξοδικό εξϋταςη ςε θϋματα υγεύασ ςτην κοινότητα, χρειϊζονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ των ατόμων και των οργανιςμών πουσ τουσ υπηρετούν, καθώσ επύςησ και τουσ πόρουσ που η

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ειρήνη Δ. Λεϊμονή Δρ. Βιολόγος, Υπεύθυνη Ποιότητας, Κεντρικά Εργαστήρια, EUROMEDICA A.E.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ειρήνη Δ. Λεϊμονή Δρ. Βιολόγος, Υπεύθυνη Ποιότητας, Κεντρικά Εργαστήρια, EUROMEDICA A.E. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ειρήνη Δ. Λεϊμονή Δρ. Βιολόγος, Υπεύθυνη Ποιότητας, Κεντρικά Εργαστήρια, EUROMEDICA A.E. Η διασφάλιση ποιότητας των εργαστηριακών διαδικασιών είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στο Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας

Διασφάλιση Ποιότητας στο Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας Διασφάλιση Ποιότητας στο Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας Χρήστος Κρούπης, MSc, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας και Μοριακής Διαγνωστικής, Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, Αττικόν Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Επικοινωνία gelioud@ieee.org ΟΧΙ ςτο gelioud@uop.gr!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

" ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα"

 ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ National Member of Eurolab " ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα" Dr. Περικλής Αγάθωνος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ HELLASLAB Ποια είναι η HELLASLAB ; - Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αςφαλείσ Επικοινωνίεσ ςε Αςύρματα Δίκτυα Αιςθητήρων ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ.: 2181 Επιβλϋπων: Δρ. Ρϊντοσ Κωνςταντύνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1 η ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ ΓΝΑ «ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΤΠΟΓ/ΝΖ:ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:Π.ΚΛΔΗΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΒΑ. ΟΦΗΑ 80-ΣΚ 11528 ΣΖΛΔΦΧΝΟ-FAX:2103381138 Γ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 8 ο Διαφοροποιημένη διδαςκαλία Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα βαςύζεται ςτην (προ)υπόθεςη ότι οι δϊςκαλοι πρϋπει να προςαρμόςουν την διδαςκαλύα τουσ ςτη διαφορετικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΘΕ ΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΘΕ ΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «Αειφόροσ Αγροτικό Παραγωγό και Διαχεύριςη Περιβϊλλοντοσ» Οδηγόσ πουδών ακαδ. ϋτοσ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 1. Ενδοκρινολόγοσ, Ιατρικόσ ύμβουλοσ, Ιατρικό Σμόμα, Novartis Hellas ΑΕΒΕ 2. Οικονομολόγοσ υγεύασ, Σμόμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ςυγγραφή πτυχιακήσ εργαςίασ υποβοηθά τον μεταπτυχιακό φοιτητή να οικοδομήςει την προςωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα