15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002620784 2015-03-06"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 «Υποδομές στον τομέα της Εκπαίδευσης» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάπτυξη Βελτίωση Υποδομών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 27 Φεβρουάριου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 963 ΔΙΑΚHΡYΞΗ Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 111

2 o o o o o o ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, τηλ: , 36148, Fax: Τίτλος Πράξης: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο, στα πλαίσια του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά Ομάδα Ειδών. Προϋπολογισμός προμήθειας: Εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ΕΥΡΩ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. Χρόνος Παράδοσης: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης. Τόπος Παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά Ρόδο και Σύρο. o Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού: Διαδικτυακή πύλη: του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη (έντυπη υποβολή). o Στοιχεία επικοινωνίας: Ελένη Κεντέρη, Αρετή Βατζάκα. Τηλ.: , Fax: , s: o Στοιχεία Επικοινωνίας επί των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ακαδημαϊκή Μονάδα Ρόδου, Ρόδος, Θεολόγος Τσιγάρος και Απόστολος Κώστας, στα τηλ , και στα s και Ακαδημαϊκή Μονάδα Σύρου, Ερμούπολη Σύρου, Χαράλαμπος Αλιφιέρης, και Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, στα τηλ , και στα s o Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H Eλληνική. o Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: Στις 14 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 της αυτής ημερομηνίας. o Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών: Στις 22 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας. o Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο σύστημα: Στις 28 Απριλίου 2015, o o o ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 της αυτής ημερομηνίας. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά και νομικά πρόσωπα), Συνεταιρισμοί και Ενώσεις / Κοινοπραξίες, οι προβλεπόμενοι από το ΠΔ 60/2007, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής τους. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε προσφέρων στο διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής (άρθρο 157 παραγρ. 1α του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.α 160/ )) για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) που αντιστοιχεί στην Ομάδα ή Ομάδες Ειδών την προμήθεια των οποίων δηλώνει ότι προτίθεται να αναλάβει με την προσφορά του. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ξεχωριστή για κάθε Ομάδα Ειδών για την οποία υποβάλλει ο συμμετέχων προσφορά. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. o Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. o Τρόπος Χρηματοδότησης και πληρωμής: Το κόστος θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%, του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κωδικό πράξης ΣΑ 2011ΣΕ και κωδικό MIS Η πληρωμή θα γίνει μετά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 111

3 την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. o Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό Τύπο: Στις 05/03/2015. o Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Στις 27/02/2015. o Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Στις 04/03/2015. o Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Στις 06/03/2015. o Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (Πρόγραμμα Διαύγεια): Στις 06/03/2015, όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: Ω1Χ6469Β7Λ-ΞΜ8. o Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): Στις 06/03/2015, όπου και έλαβε ΑΔΑΜ:.. o Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: Στις 06/03/2015. o Έξοδα δημοσίευσης: των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος -τα οποία δε θα υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.770,00 ) μετά από την προκοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε-, εκτός της περίπτωσης άγονου διαγωνισμού, οπότε θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. Στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 111

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1.3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α.1.4 ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α.1.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.1.6 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.1.7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α.2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Α ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Α ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Α ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ Α ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Α ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Α.2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α.2.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ» Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Α ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ Α ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Α.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. 83 Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 111

5 Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.4.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.3 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Α.4.4 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α.5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α.5.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α.5.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( Ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) Α.5.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Α.5.5 ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ ΔΑΣΜΟΙ Α.5.6 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α.5.7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Α.5.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α.5.9 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Α.5.10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Α.5.11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Α.5.12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Α.5.13 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.5.14 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 111

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντομογραφίες γενικά ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΕ ΕΤΠΑ ΕΟΧ ΠΟΕ ΥΠΟΙΑΝ ΥΠΟ ΠΑ ΣΔΣ ΕΕΕΕ ΑΔΑ ΠΕΠ ΕΥΔ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΚΑΕ ΦΠΑ ΑΕ ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΤΔΠΠ ΕΒΕΑ ΓΕΜΗ ΠΔ ΚΥΑ CPV ΕΣΡ ΕΔΔ ΥΔΔ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Υπουργείο Οικονομικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Κωδικός Αριθμός Εσόδων Εξόδων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Ανώνυμη Εταιρεία Ομόρρυθμη Εταιρεία Ετερόρρυθμη Εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας Γενικό Εμπορικό Μητρώο Προεδρικό Διάταγμα Κοινή Υπουργική Απόφαση Common Procurement Vocabulary (Κοινό Λεξιλόγιο για Δημόσιες Συμβάσεις) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 111

7 ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού ΕΑΔΕΠ Επιτροπή Αξιολόγησης Διοικητικών και Ενδικοφανών Προσφυγών ΕΣΗΔΗΣ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 111

8 Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Πιστοποιημένοι Οικονομικοί Φορείς Ηλεκτρονικό αρχείο του ΕΣΗΔΗΣ Αντίκλητος Εκπρόσωπος Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη Υπεύθυνη Δήλωση Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπή Διενέργειας Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος της Προμήθειας Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση της Προμήθειας. Χρήστες του συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 2 περ.γ του Ν.4155/2013, οι οποίοι έχουν υποβάλει προσφορά και έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε στοιχεία ενδιαφέροντός τους σχετικά με τον διαγωνισμό Το διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων ή εγγράφων, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η επεξεργασία περιλαμβάνει ιδίως την ευρετηρίαση, διαχείριση και αρχειοθέτηση των εγγράφων. Μέρος του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του ν. 4013/2011 (Α 204) Το πρόσωπο που ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ με έγγραφη ψηφιακά υπογεγραμμένη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, α, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Συμμετέχοντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συμμετέχοντος, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Συμμετέχοντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων / Κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας Η Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις Δεν απαιτείται να έχουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσμευση» κλπ., εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου Το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Επιτροπή συστήνεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 111

9 Διαγωνισμού Επιτροπή Αξιολόγησης Διοικητικών και Ενδικοφανών Προσφυγών Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Προμήθεια 4024/ (ΦΕΚ Α 226), τα αποτελέσματα της οποίας εγκρίνονται από τον Πρύτανη ή άλλο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Επιτροπή συστήνεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/ (ΦΕΚ Α 226), τα αποτελέσματα της οποίας εγκρίνονται από τον Πρύτανη ή άλλο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έργο της Επιτροπής θα είναι η εξέταση τυχόν Προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) καθώς επίσης και των προσφυγών της παρ. 5 του αρ. 15 του ΠΔ 118/2007. Επίσης, πέραν των ανωτέρω, θα γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Η Επιτροπή συστήνεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/ (ΦΕΚ Α 226), τα αποτελέσματα της οποίας εγκρίνονται από τον Πρύτανη ή άλλο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα Το σύνολο της υπό ανάθεση Προμήθειας Κύριος του Εξοπλισμού Προϋπολογισμός Προμήθειας Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εννιακόσιων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακόσιων ογδόντα ΕΥΡΩ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16% Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο ή μέρος της Προμήθειας, δηλαδή μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου της Προμήθειας που θα επιλεγεί. Το κείμενο του σχεδίου της Σύμβασης περιέχεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Τα συμβατικά τεύχη αποτελούνται από τη Σύμβαση, την παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της, την προσφορά του αναδόχου και τα πρακτικά του διαγωνισμού. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 111

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, Διακηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 111

11 ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, καθαρής δαπάνης οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών ( ,93 ) προ ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης εννιακόσιων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακόσιων ογδόντα ΕΥΡΩ ( ,00 ), με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ» o o Είδη υπό προμήθεια: Ομάδα Α: Εξοπλισμός Υπολογιστικών Συστημάτων Ομάδα Β: Περιφερειακά Διαδραστικών Συστημάτων Ομάδα Ε: Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βαρέως Τύπου ΙΙΙ Ομάδα ΣΤ: Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βαρέως Τύπου ΙV Ομάδα Ζ: Φωτοτυπικά Ομάδα Η: Εξοπλισμός Διαδραστικών Συστημάτων Ι Ομάδα ΙΗ: Εξοπλισμός Συστημάτων Ασφαλείας Ομάδα Κ: Μηχανολογικός Εξοπλισμός ΙΙ Ομάδα ΚΑ: Υποστηρικτικός Εξοπλισμός Συντήρησης Χώρων Ομάδα ΚΒ: Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Ομάδα ΚΕ: Περιφερειακά Ομάδα ΚΣΤ: Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων Ομάδα ΚZ: Εξοπλισμός Χαλκογραφίας Ομάδα Λ: Περιφερειακά Διαδραστικών Συστημάτων Ομάδα ΛΑ: Όργανα Ρομποτικής Ομάδα ΛΣΤ: Μοντέλα-Αγάλματα Ομάδα ΛΗ: Λογισμικό Εικονικής Πραγματικότητας Ομάδα ΜΑ: Λογισμικά Εργαστηριακής Χρήσης ΙΙ Ομάδα ΜΓ: Τηλεπικοινωνιακές Συνδέσεις Ομάδα ΜΔ: Αναβάθμιση Τηλεφωνίας σε τεχνολογία Voice over IP (VOIP) Ομάδα ΜΕ: Κεντρικό Σύστημα Τηλεομοιοτυπίας (Fax-Server) Ομάδα ΜΣτ: Λογισμικό CAD Ομάδα ΜΖ: Εξοπλισμός Διαδραστικών Συστημάτων ΙΙ Κωδικοί CPV: Ομάδα Α: Ομάδα Β: Ομάδα Ε: Ομάδα ΣΤ: Ομάδα Ζ: Ομάδα H: , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 111

12 Ομάδα ΙΗ: Ομάδα Κ: Ομάδα ΚΑ: Ομάδα ΚΒ: Ομάδα ΚΕ: Ομάδα ΚΣΤ: Ομάδα ΚZ: Ομάδα Λ: Ομάδα ΛΑ: Ομάδα ΛΣΤ: Ομάδα ΛΗ: Ομάδα ΜΑ: Ομάδα ΜΓ: Ομάδα ΜΔ: Ομάδα ΜΕ: Ομάδα ΜΣΤ: Ομάδα ΜΖ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν κανονικής προθεσμίας 40 ημερών, δεδομένου ότι: α) η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και β) η ειδική περιληπτική διακήρυξη καταρτίστηκε και αποστάλθηκε με ηλεκτρονικό μέσο στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σχετ. παρ. 5 και 6 του άρθρου 32 του ΠΔ 60/2007). Η προθεσμία αυτή ορίζεται από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) και από την ημερομηνία δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στη διαδικτυακή πύλη στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια (et.diavgeia.gov.gr) και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/13, της Υ.Α. Π1/2390/ , των ΠΔ 60/07 και 118/07 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 111

13 Οι οικονομικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων είτε για μεμονωμένη/ες ομάδα/ες ειδών του διαγωνισμού. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη Συνοπτικά, το αντικείμενο της προμήθειας δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Ομάδες-Είδη Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ρόδος Ποσότητα Σύρου Συνολική Ποσότητα ΟΜΑΔΑ Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ A.2 A.3 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ 1 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ 2 A.4 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 A.5 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 2 A.6 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ) ΤΥΠΟΣ 1 A.7 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (χωρίς ΟΘΟΝΕΣ) ΤΥΠΟΣ 2 A.8 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΥΠΟΣ 3 A.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Η/Υ(KVM CONSOLE) A.10 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 1 A.11 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 111

14 A.12 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 3 A.13 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 4 A.14 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 5 A.15 ΟΘΟΝΕΣ για το Α ΟΜΑΔΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Β.1 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΠΕΝΑ ΚΑΙ ΑΦΗ ΟΜΑΔΑ Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ III Ε.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Ε.2 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Ε.3 ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΟ ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ IV ΣΤ.1 ΣΤ.2 CNC ΦΡΕΖΑ [CNC MILLING MACHINE] (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ) CNC ΚΟΠΤΙΚΟ LASER [LASER CUTTER] ΟΜΑΔΑ Ζ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ Ζ.1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 1 Ζ.2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ I Η.1 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ [3D SCANNER] ΟΜΑΔΑ ΙΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 111

15 ΙΗ.1 ΙΗ.2 ΙΗ.3 ΙΗ.4 ΙΗ.5 ΙΗ.6 ΙΗ.7 ΙΗ.8 ΙΗ.9 ΙΗ.10 ΙΗ.11 15PROC ΣΑΡΩΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ (IRIS SCANNER) ΣΑΡΩΤΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (FINGERPRINT SCANNER) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HIGH FREQUENCY RFID READER) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (UHF RFID READER) ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HF) ΤΥΠΟΣ 1 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HF) ΤΥΠΟΣ 2 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (UHF) ΤΥΠΟΣ 1 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (UHF) ΤΥΠΟΣ 2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ RFID ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (BARCODE) ΟΜΑΔΑ Κ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ II Κ.1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑ.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΚΒ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΒ.1 ΚΒ.2 ΚΒ.3 ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 111

16 ΚΒ.4 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,30 m ΚΒ.5 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,60 m ΚΒ.6 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,80 m ΚΒ.7 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1 m ΚΒ.8 ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΚΒ.9 ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΒ.10 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C ΚΒ.11 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΒ.12 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΒ.13 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΒ.14 ΜΑΖΑ 25 g ΚΒ.15 ΜΑΖΑ 50 g ΚΒ.16 ΜΑΖΑ 100 g ΚΒ.17 ΜΑΖΑ 150 g ΚΒ.18 ΜΑΖΑ 200 g ΚΒ.19 ΜΑΖΑ 500 g ΚΒ.20 ΜΑΖΑ 1 kg ΚΒ.21 ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΒ.22 ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 111

17 ΚΒ.23 ΖΥΓΟΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΚΒ.24 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΚΒ.25 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΒ.26 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΚΒ.27 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΚΒ.28 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΚΒ.29 ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΒ.30 ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΒ.31 ΠΡΟΘΗΚΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΒ.32 ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΒ.33 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΒ.34 ΨΥΓΕΙΟ ΚΒ.35 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΚΒ.36 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΒ.37 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΒ.38 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΒ.39 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 1 Ν ΚΒ.40 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 2 Ν ΚΒ.41 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 5 Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 111

18 ΚΒ.42 ΚΒ.43 ΚΒ.44 ΚΒ.45 ΚΒ.46 ΚΒ.47 ΚΒ.48 ΚΒ.49 ΚΒ.50 ΚΒ.51 ΚΒ.52 ΚΒ.53 ΚΒ.54 ΚΒ.55 ΚΒ.56 ΚΒ.57 ΚΒ.58 ΚΒ.59 ΚΒ.60 15PROC ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 10 Ν ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 50 Ν ΣΕΙΡΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΛΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ Ή ΤΡΙΠΛΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΠΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΑΡΔΙΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΨΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 111

19 ΚΒ.61 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΒ.62 ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΚΒ.63 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΒ.64 ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ ΚΒ.65 ΣΥΣΚΕΥΗ PASCAL ΚΒ.66 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΑΠΛΟ ΚΒ.67 ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΚΒ.68 ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΒ.69 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΒ.70 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΒ.71 ΑΕΡΑΝΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΩΔΩΝΑ ΚΒ.72 ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΚΒ.73 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΚΒ.74 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ ΚΒ.75 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ ΚΒ.76 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ ΚΒ.77 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ ΚΒ.78 ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ ΚΒ.79 ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 111

20 ΚΒ.80 ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ ΚΒ.81 ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ ΚΒ.82 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΒ.83 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΥΡΩΣΗΣ ΚΒ.84 ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΒ.85 ΠΛΕΓΜΑ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΚΒ.86 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΚΒ.87 ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΒ.88 ΘΕΡΜΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΒ.89 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤ ΟΓΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΒ.90 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΚΒ.91 ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΒ.92 ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΒ.93 ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΒ.94 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΒ.95 ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΒ.96 ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩΝΑ ΚΒ.97 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ REUTER ΚΒ.98 ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΟΘΟΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 111

21 ΚΒ.99 15PROC ΚΒ.100 ΚΒ.101 ΚΒ.102 ΚΒ.103 ΚΒ.104 ΚΒ.105 ΚΒ.106 ΚΒ.107 ΚΒ.108 ΚΒ.109 ΚΒ.110 ΚΒ.111 ΚΒ.112 ΚΒ.113 ΚΒ.114 ΚΒ.115 ΚΒ.116 ΚΒ.117 ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ ΟΘΟΝΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΣΕΙΡΑ ΦΑΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ Ή ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΓΕΝΘΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΠΡΙΣΜΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΠΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΠΠΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΚΑΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΚΤΙΝΙΜΕΤΡΟ CROOKES ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΡΑΒΔΟΜΟΡΦΟΙ (ΖΕΥΓΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 21 από 111

22 ΚΒ.118 ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ ΚΒ.119 ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΚΒ.120 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΒ.121 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ ΚΒ.122 ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΒ.123 ΡΑΒΔΟΣ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΒ.124 ΡΑΒΔΟΣ ΕΒΟΝΙΤΗ ΚΒ.125 ΡΑΒΔΟΣ ΕΒΟΝΙΤΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΗ ΚΒ.126 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ ΚΒ.127 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΒ.128 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΚΒ.129 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΥΣΑΝΟΣ ΚΒ.130 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΚΒ.131 ΗΛΕΚΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΒ.132 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ WIMSHURST ΚΒ.133 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ VAN DE GRAAF ΚΒ.134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΒ.135 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΦΙΣ) ΚΒ.136 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΜΠΑΝΑΝΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 22 από 111

23 ΚΒ.137 ΚΒ.138 ΚΒ.139 ΚΒ.140 ΚΒ.141 ΚΒ.142 ΚΒ.143 ΚΒ.144 ΚΒ.145 ΚΒ.146 ΚΒ.147 ΚΒ.148 ΚΒ.149 ΚΒ.150 ΚΒ.151 ΚΒ.152 ΚΒ.153 ΚΒ.154 ΚΒ.155 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΜΠΟΡΝΑ) ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙ ΑΠΛΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΡΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΡΜΑ ΧΡΩΜΟΝΙΚΕΛΙΝΗΣ ΣΥΡΜΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΑΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΙΝΕΣ 3R12 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ (ΝΙΚΕΛΙΟΥ- ΚΑΔΜΙΟΥ) C ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΌΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 4,5V/0,3W ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 6V/5W ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΗΜ ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ 500 Ω/1 Α ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 23 από 111

24 ΚΒ.156 ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΚΒ.157 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΚΒ.158 ΠΗΝΙΟ 300 ΣΠΕΙΡΩΝ ΚΒ.159 ΠΗΝΙΟ 600 ΣΠΕΙΡΩΝ ΚΒ.160 ΠΗΝΙΟ ΣΠΕΙΡΩΝ ΚΒ.161 ΠΗΝΙΟ 5 Ή 6 ΣΠΕΙΡΩΝ ΚΒ.162 ΠΥΡΗΝΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U ΚΒ.163 ΒΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΒ.164 ΠΥΡΗΝΑΣ ΒΡΑΧΥΣ ΚΒ.165 ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΑΚΡΥΣ ΚΒ.166 ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΠΗΔΩΝΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΚΒ.167 ΠΗΝΙΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΒ.168 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ ΚΒ.169 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΒ.170 ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ ΚΒ.171 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ ΚΒ.172 ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ ΚΒ.173 ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΒ.174 ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 24 από 111

25 ΚΒ.175 ΛΥΧΝΟΣ BUNSEN ΚΒ.176 ΛΑΒΙΔΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΚΒ.177 ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΒ.178 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΒ.179 ΠΩΜΑΤΑ ΦΕΛΛΟΥ ΚΒ.180 ΠΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΒ.181 ΦΕΛΛΟΤΡΥΠΗΤΗΡΕΣ ΚΒ.182 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΒ.183 ΡΑΒΔΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΒ.184 ΨΗΚΤΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΒ.185 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΒ.186 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΒ.187 ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΚΒ.188 ΧΩΝΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 100 mm ΚΒ.189 ΔΙΗΘΗΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΒ.190 ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 14 ml ΚΒ.191 ΓΟΥΔΙ ΜΕ ΓΟΥΔΟΧΕΡΙ ΚΒ.192 ΥΑΛΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 60 mm ΚΒ.193 ΥΑΛΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 100 mm ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 25 από 111

26 ΚΒ.194 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 50 ml ΚΒ.195 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 250 ml ΚΒ.196 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1000 ml ΚΒ.197 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 50 ml ΚΒ.198 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 250 ml ΚΒ.199 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1000 ml ΚΒ.200 ΥΔΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΒ.201 ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΑ (ΑΠΛΑ ΠΟΥΑΡ) ΚΒ.202 ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΙΦΩΝΙΩΝ (ΠΟΥΑΡ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ) ΚΒ.203 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟI ΚΥΛΙΝΔΡΟI 10 ml ΚΒ.204 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟI ΚΥΛΙΝΔΡΟI 100 ml ΚΒ.205 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟI ΚΥΛΙΝΔΡΟI 250 ml ΚΒ.206 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 100 ml ΚΒ.207 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 250 ml ΚΒ.208 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ 50 ml ΚΒ.209 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ 100 ml ΚΒ.210 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ 250 ml ΚΒ.211 ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 250 ml ΚΒ.212 ΦΙΑΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 1000 ml ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 26 από 111

27 ΚΒ.213 ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ml ΚΒ.214 ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5 ml ΚΒ.215 ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 25 ml ΚΒ.216 ΠΡΟΧΟΪΔΕΣ ΜΕ ΣΡΟΦΙΓΚΑ 50 ml ΚΒ.217 ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ ΚΒ.218 ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΒ.219 ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ ΚΒ.220 ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΟ ΚΒ.221 ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ ΚΒ.222 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΥΘΙΣΜΑ ΚΒ.223 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΚΒ.224 ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΚΒ.225 ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΒ.226 ΝΥΣΤΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΒ.227 ΛΕΠΙΔΑ ΚΒ.228 ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΚΒ.229 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ ΚΒ.230 ΤΡΥΒΛΙΑ PETRI ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ ΚΒ.231 ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 27 από 111

28 ΚΒ.232 ΜΟΝΙΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΒ.233 ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΚΒ.234 ΑΜΜΩΝΙΑ ΚΒ.235 ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ ΚΒ.236 ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΕΝΥΔΡΟΣ ΚΒ.237 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΒ.238 ΒΑΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΚΒ.239 ΗΛΙΑΝΘΙΝΗ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ΚΒ.240 ΚΥΑΝΟ ΤΗΣ ΒΡΩΜΟΘΥΜΟΛΗΣ ΚΒ.241 ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗ ΚΒ.242 LUGOL ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΒ.243 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΒ.244 ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΒ.245 ΜΟΝΤΕΛΟ DNA ΚΒ.246 ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΑ, ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΒ.247 ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΟΡΗΤΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΒ.248 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΒ.249 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΒ.250 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 28 από 111

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20154495/28-07-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα