2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ."

Transcript

1 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο, ηέσο Καζεγεηήο, CS / KU, USA. 4. Albrecht-Πειηνύλε Δπθξνζύλε, Ph.D., International Programs, Foy Hall 316, Auburn University, Auburn, AL 36849, USA. 5. Αικπνύξα Eπζηξαηία, MSc Αλαπηπμηαθή Φπρνιόγνο, IED-Paris8, Vincennes-Saint Denis,Παξηζίσλ & Harvard-ES, Cambridge, MA. Αζήλα, 6. Αλαζηαζνπνύινπ Ηωάλλα, Καζεγήηξηα, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, Σνκέαο Δπηζηήκεο θαη Σερληθήο ησλ Τιηθώλ, Αζήλα, 7. Αλδξεάηνο Αληώληνο, Καζεγεηήο, Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηώλ,Σκήκα Αεξνπνξηθώλ Δπηζηεκώλ, ρνιή Ηθάξσλ, Αηηηθή, 8. Αληίθαο Θεόδωξνο Γ., Ph.D., 9. Απνζηνιάθε Αγγειηθή, MSc Φπρνιόγνο, ΑΠΘ, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φπρνινγίαο, Θεζζαινλίθε, ΔΛΛΑ 10. Αξγπξνθαζηξίηεο Ηωάλλεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 11. Αξγπξόπνπινο Γηάλλεο, PhD, AT&T Labs, USA. 12. Αξωληάδνπ-Anderjaska Βαζηιηθή, Ph.D., Γηδάθησξ Νεπξνεπηζηεκώλ, Bethesda, Maryland, USA. 13. Βαιαζθάθεο Κίκωλ, Ph.D., Ambassador of Canada (Ret), Καζεγεηήο Οηθνλνκηθώλ (Emeritus), University of Montreal, CANADA. 14. Βαιιηαλάηνο Δπάγγεινο, Ph.D., Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Pitzer College, USA.

2 15. Βαξζνινκαίνο Σάζνο, MD, PhD, MFHom, GMC, UK, Registered Consultant Pathologist, Member of the Faculty of Homeopathy, UK 16. Βαξζνινκαίνπ-McLean Αζελά, Ph.D., Professor, Sociology, Anthropology and Social Work, Central MI University 48859, USA. 17. Vigot Jacques, DNSAP, Kαιώλ Σερλώλ, ENSBA (Α..Κ.Σ.) Παξηζίσλ,Καιιηηέρλεο-Zσγξάθνο, Γάζθαινο Εσγξαθηθήο θαη ρεδίνπ,κέληξν Δκςύρσζεο-Animation, Les Halles-Mαξξαί, Γεκαξρείν ηνπ 1νπ δηακ. Παξηζίσλ, Παξίζη, ΓΑΛΛΗΑ. 18. Βνγηαηδήο Αιέμαλδξνο, Σέσο Αλ.Καζεγεηήο, Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 19. Burriel Αγγειηθή Ρ., Καζεγήηξηα, Veterinary Microbiology, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 20. Bucher Matthias, PhD, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά ΔΛΛΑ 21. Γεωξγνπνύινπ Ληηώ, Παηδαγσγόο, 22. Γηαλλάθε Δπθξνζύλε, Υεηξνπξγόο Οδνληίαηξνο, Οδνληηαηξηθή ρνιή ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αζήλα, 23. Γηαλλαθόπνπινο πύξνο, Ph.D., P.Eng., Associate Dean and Director, School of Engineering, University of British Columbia, Okanagan Kelowna, BC, CΑΝΑDA. 24. Παλαγηώηεο Γηαλλόπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 25. Γηαλλνύθνο Κωλζηαληίλνο, M.Eng., Doctoral Candidate, Faculty of Engineering, Division of Materials Mechanics and Structures, The University of Nottingham, UK. 26. Γηαλλνύθνο ηακάηηνο, M.Eng., Research Assistant and Doctoral candidate, Department of Electrical Engineering and Electronics, University of Liverpool, UK. 27. Γηόθαξεο Νίθνο, Καζεγεηήο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 28. Γθαηδνύιε Νίλα, Languages, Literature and Cultures University of New Hampshire, USA.

3 29. Γαζθαινπνύινπ ηέιια., MD, MSc, DIC, PhD, Assistant Professor in Medicine, Director, Vascular Health Unit, Department of Medicine, Division of Internal Medicine, McGill University, CANADA. 30. Γόθνο ωθξάηεο, Ph.D., Associate Professor, Graduate School of Biomedical Engineering, University of New South Wales, Sydney 2052, Australia 31. Γξίηζα Μαξγαξίηα, Οκόηηκε Καζεγήηξηα Οηθνλνκηθήο Ηζηνξίαο, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (Ζellenic Open University), 32. Διεπζεξηάδεο Γεώξγηνο Savva, PhD, OAM, GCSCG, CETr, JP. ExarchOSETrAu, New South Wales, AUSTRALIA. 33. Διεπζεξηάδνπ Δπγελία, CLETr, CSH; - Sydney, New South Wales, AUSTRALIA. 34. Δπαγγειίνπ Χξήζηνο C., Professor of Philosophy, Honorary President of IAGP, Towson University, Towson MD, USA 35. Εαβνο Παλαγηώηεο, Dr., Professor, Director & Chief of Andrology, Andrology Institute of America, President & CEO, ZDL, Inc. USA, P.O.Box 23777, Lexington, KY 40523, USA 36. Εέξβα Δπγελία, M.Eng., Doctoral Candidate, Process and Environmental Engineering Research Division, University of Nottingham, UK. 37. Εώηνπ Βαζηιηθή, Ph.D., Language and Linguistics in Education, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Βόινο, 38. Εωγξαθόπνπινο Γξεγόξηνο, Οδνληίαηξνο, Οδνληηαηξηθή ρνιή Αζελώλ, Φιώξηλα, 39. Ήθαηζηνο Παλαγηώηεο, Καζεγεηήο, Γηεζλείο ρέζεηο-ηξαηεγηθέο πνπδέο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Γηεζλώλ-Δπξσπατθώλ πνπδώλ, 40. Θενραξόπνπινο Αληώλεο, Ph.D., Lecturer in Dental Technology, Cork University Dental School and Hospital, Wilton, Cork, IRELAND. 41. Ηωάλλνπ Πέηξνο, Ph.D.,Electrical Engineering, University of Southern California, Los Angeles, CA , USA.

4 42. Καϊκάξα Πνιπμέλε, MSc ρνιηθήο θαη Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο, MSc Γεκόζηαο Τγείαο Δηδίθεπζε ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκό, Κέληξν Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο Φιώξηλαο, 43. Καθνύιε Θωκαΐο, PhD, Lecturer in Biosciences, Department of Science and Health, Institute of Technology Carlow, Carlow, IRELAND. 44. Καθνύινο Θεόθηινο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 45. Ηεξεύο Κακπεξίδεο Λάκπξνο, Montreal Classics, Modern Languages and Linguistics Concordia University, Montreal, CANADA. 46. Καξαγηάλλεο Αλαζηάζηνο, PhD, Professor, Department of Applied Human Sciences, Concordia University, Montreal, CANADA 47. Καξαλαζηάζε Δηξήλε, PhD, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Θεξκνθεπηαθώλ Καιιηεξγεηώλ & Αλζνθνκίαο, ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, ΔΛΛΑ 48. Καξάλεο Παλαγηώηεο, Professor of Parasitology and Anatomy, Medical School, University of Cologne, Cologne, GERMANY 49. Καηζηθαξάθεο Κώζηαο, Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε, 50. Κειάλδξηαο Παλαγηώηεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο Ηόλην Παλεπηζηήκην, 51. Keromnes Luce, (CCI) ρνιή Γηεπζπληώλ Ννζνθόκσλ Pitié -Salpêtrière,, Αλώηαην ηέιερνο- Γηεπζύληξηα Σνκέα Τγείαο, πληαμηνύρνο, Παξίζη, ΓΑΛΛΗΑ. 52. Κόληνο Ηωάλλεο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο, ΔΚΠΑ, 53. Κνπάηνπ ηακαηίλα, Professeur de français a l' institut Français d Athènes (INFA), Grèce. Université des Langues et Lettres Grenoble 3. Athènes,

5 54. Κωλζηαληίλνο Κνπδνπλάο, Απόθνηηνο ηκήκαηνο Φπζηθήο ΔΚΠ, MSc Marketing & Communication, Gold Coast, QLD AUSTRALIA. 55. Κνπηζειίλε Μαίξε, Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ΚΤΠΡΟ. 56. Κξαληδηώηε Μαξία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 57. Κξηαξά Φέληα, MSc Πνιηηηζκηθήο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 58. Κπξηαθνύ Γεώξγηνο, Καζεγεηήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 59. Κωιέηεο Θεόθηινο Μ., Καζεγεηήο, Καξδηνιόγνο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 60. Κωκνδξόκνο Πέηξνο, Λέθηνξαο, Department of Civil & Environmental Engineering School of Engineering, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ΚΤΠΡΟ. 61. Κωλζηαληάηνο Γεκνζζέλεο, Ph.D., M.Sc. M.B.A., Greenwich CT, USA. 62. Πξσηνπξεζβύηεξνο Κωλζηαληέινο Γεκήηξηνο Η., Γξ,Φ. Γ.Θ, Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηήο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο & Θενινγίαο, Stockton College of New Jersey, Galloway, New Jersey, USA 63. Kostas Αληηγόλε, Doctor of Psychiatry, Greenwich CT USA. 64. Λαδαξίδεο Χξηζηίλα, Ph.D, retired from Dupont Company, Wilmington DE, USA (and Heraklion, Crete, ΔΛΛΑ) 65. Λαδαξίδεο Αλαζηάζηνο, Eng.Sc.D, Professor Emeritus, Widener University, Chester PA, USA (and Heraklion, Crete, ΔΛΛΑ) 66. Λακπξνπνύινπ Βελέηηα, Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 67. Λεθαλίδνπ Ρ., Οκνη. Καζεγήηξηα, ΔΚΠΑ,

6 68. Λνπηξίδεο Αβξαάκ, MSc, PhD Candidate, Antenna and High Frequency Research Centre, Dublin Institute of Technology, Dublin, IRELAND 69. Μαληόο Ηωάλλεο, DDS/LitGM.HAF, Οδνληηαηξηθή ρνιή Α.Π.Θ., Υεηξνπξγόο Οδνληίαηξνο, Αζήλα, 70. Μειαθνπίδεο Κώζηαο, Associate Professor of International Relations (ret.), University of Cyprus, Nicosia, ΚΤΠΡΟ. 71. Μηραιαθόπνπινο Γεώξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο Ηόλην Παλεπηζηήκην, 72. Mνζράθεο Aξηζηείδεο, B.ENG.,M.ENG., Concordia University, Montreal, CANADA. 73. Μνπιόπνπινο Κώζηαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Λεπθσζία, ΚΤΠΡΟ. 74. Μπαθάιεο Νανύκ, PhD, Ηλζηηηνύην Θεσξεηηθήο θαη Φπζηθήο Υεκείαο, Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, Αζήλα, 75. Μπαιόγινπ Γηώξγνο -- ηέσο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηεηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Νέαο Τόξθεο (SUNY Oswego), Θεζζαινλίθε, 76. Μπαιόπνπινο Βίθηωξ, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 77. Μπαηδάθαο Ηωάλλεο Δ., Λέθηνξαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ΔΛΛΑ 78. Μπιύηαο Κ. Γεώξγηνο, Ph.D., Physical Chemistry/Chemical Engineering, Research Consultant, Royal Dutch Shell, retired, President, GCB Separations Consulting, Founder: The Hellenic Professional Society of Texas, Author: The First Victory, Greece in the Second World War, 2009, USA. 79. Μπνπγάο Ηωάλλεο, Γηδάθησξ ηαηηζηηθήο, Μόληξεαι, Καλαδάο.

7 80. Μπξηαζνύιε Διέλε, Καζεγήηξηα, Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μπηηιήλε, Λέζβνο, 81. Μωξαίηεο Νηθόιανο Λ., Καζεγεηήο Γηεζλώλ ζρέζεσλ - πγθξηηηθήο πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Καιηθόξληαο,Μπέξθιεε, USA. 82. Νεγξεπόληε-Γειηβάλε Μαξία, Ph.D., πξ. Πξύηαλεο θαη Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 83. Nνηνπνύινπ Ηνπιία, MSc Αλαπηπμηαθή Φπρνιόγνο, IED-Paris8, Vincennes-Saint Denis,Παξηζίσλ. MFA Κηλεκαηνγξάθνο θαη Παξαγσγή Σαηληώλ/Βίληεν, IED-Paris8, Vincennes-Saint Denis, Παξηζίσλ, Αζήλα, 84. Octeau Anne-Pascale, DNSAP, Kαιώλ Σερλώλ, ENSBA (Α..Κ.Σ.) Παξηζίσλ, Καιιηηέρλεο- Zσγξάθνο, Kαζεγήηξηα Εσγξαθηθήο θαη ρεδίνπ, Παξίζη, Γαιιία. 85. Παλνζθάιηζεο Βαζίιεο Π., M.S., M.A., Ph.D., Θξάθε, 86. Παπαβαζηιείνπ-Αιεμίνπ Ηωάλλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα πκβνπιεπηηθήο & Πξνζαλαηνιηζκνύ Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Θεζζαινλίθε, 87. Παπαγηάλλεο Γξεγόξηνο, Γηδάθησξ Βπδαληηλήο Φηινινγίαο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 88. Παπαδόπνπινο Νίθνο Θ., Οκόηηκνο Καζεγεηήο Ηαηξηθήο Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε, 89. Παπαδνπνύινπ Μαξία, CLETr, MSc, is Πνιηηηθόο Μεραληθόο, πηπρηνύρνο Παηδαγσγηθήο, 90. Παπαζαλαζίνπ Μάξω, Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 91. Παπακαξηλόπνπινο ηαύξνο Π., Ph.D., Καζεγεηήο, Σκήκα Γεσινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 92. Παπαξνδόπνπινο Νηθόιανο, η.λέθηνξαο, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ,

8 93. Παύινο Γεώξγηνο Π., Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Πνιπηερληθή ρνιή Ξάλζεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε Ξάλζεο, Κηκκέξηα, Ξάλζε, 94. Péré-Pasturel Sandrine, MSc Φπρνιόγνο, IED-Paris8, Vincennes-Saint Denis, Paris, Varcheny, Παηδηαηξηθή Ννζνθόκνο Νενγλώλ, Γηεπζύληξηα ηνπ Crèche au Pont, Rhône-Alpes, ΓΑΛΛΗΑ. 95. Πεηξάθεο Λεωλίδαο, Ph.D., Chairman and Senior Scientist (Retired), Department of Applied Science Brookhaven National Laboratory, Now residing in California, USA. 96. Ππξγηωηάθεο Γηώξγνο, η. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, 97. Ρέηδηνο Αλαζηάζηνο, Ph.D., President, Bay Clinical R&D Services, LLC, San Ramon, California, USA. 98. Ρίγα Αηθαηεξίλε, Ph.D. Director of Nematology Laboratory and Senior Scientist, Verdesian Life Sciences, Pasco, WA, USA 99. Ρνύζζνο Πέηξνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 100. Sakatcheff Veronique, MSc Cognitive-behaviorist Psychologist, IED-Paris8, Vincennes-Saint Denis, Paris. Toulon, ΓΑΛΛΗΑ αξξή Μαξία, Υεηξνπξγόο νδνληίαηξνο-umft Victor Babes,Αζήλα,ΔΛΛΑ 102. ηακπνιηάδεο Ζιίαο, θαζεγεηήο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξσλ, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά, 103. ηαπξαθάθε Νίθε, Καζεγήηξηα, εξεπλήηξηα, ΜΔd., PhD ζηελ Δθπαίδεπζε, IRELAND 104. ηαπξόπνπινο Γεώξγηνο Π., Κπηηαξνιόγνο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα,

9 105. ηαπξνπνύινπ Μίθα, ΔΔΓΗΠ Παλ/κίνπ Αζελώλ, Doctorat de Sociologie (Sorbonne) Δηδηθό Δξεπλεηηθό Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό, 106. ηαπξνπνύινπ Γεωξγία, MA, MPhil. Los Angeles, CA, USA ηπιηαλάθεο Βαζίιεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 108. Σδακηδήο ηαύξνο Γηνλύζηνο, Φπρνιόγνο, απόθνηηνο ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε, 109. Σζνκπαλόγινπ Γεώξγηνο, Ph.D., Sociology, Carleton, President, International Sociological Association, Research Committee on Sociotechnics & Sociological Practice (ISA-RC26), Associate Professor, University of the Aegean, Dept. of Sociology, Mytilini, 110. Σζίξθα Αλλα, Παηδίαηξνο-Καξδηνιόγνο, Assistant Professor, Tufts University School of Medicine, USA Σζνπηζνπινπνύινπ Α.Μ., ΔΔΓΗΠ Η Αγγιηθήο γιώζζαο ρνιή Δπηζηεκώλ ηνπ Αλζξώπνπ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 112. Φιέζζαο Γεώξγηνο Π., Professor, Department of Information & Communication Systems Engineering, Department of the Aegean, Karlovassi, Samow, Greece Φιώξνπ Δπαγγειία, Καζεγήηξηα, ΣΔΛ & Γ.Λ. Λαξίζεο, Σκήκαηα Γηαθνζκεηώλ/Γξαθηζηώλ, πληεξεηώλ έξγσλ ηέρλεο, ρέδην Διεύζεξν/Γξακκηθό θαη Δηδηθόηεηαο, Αξρηηεθηνληθή ρνιή ΑΠΘ, Λάξηζα, 114. Φξαληδή Καηεξίλα Θ., Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 115. Φξύδαο ηαύξνο, Καζεγεηήο Παξαζηηνινγίαο-Αλνζνινγίαο Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε, 116. Χαιακαληάξεο Παληειήο, Ph.D., Ed.D. (HC), Professor Emeritus, Brandon University, Deputy Director, the University of Manitoba Centre for Hellenic Civilization, Brandon, Manitoba, CΑΝADA.

10 117. Χακειόο Η. Απόζηνινο, Υεηξνπξγόο Οδνληίαηξνο, Οδνληηαηξηθή ρνιή Αζελώλ, Αζήλα, 118. Χακεινύ Α. Iωάλλα, Υεηξνπξγόο Οδνληίαηξνο, Univerzita Karlova v Praze-Charles Univeristy, Prague, Αζήλα, 119. Χαηδήο Αξηζηνηέιεο, Οδνληίαηξνο, Α.Π.Θ-Δ.Κ.Π.Α-Οδνληηαηξηθό Σκήκα, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ΑΘΖΝΑ, 120. Χαηδήο Λάκπξνο,MD, PhD, BPlast, Fellow, St John's College, Cambridge University, UK. S. Lecturer Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin, IRELAND Χαηδόπνπινο Ν. Ηωάλλεο, Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Σειεπηζθόπεζεο & ΓΠ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ, Μπηηιήλε, 81100, 122. Χξηζηνδνύινπ Νηθνιέηηα, Λέθηνξαο, Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Γηδαζθαιία, ρνιή Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Frederick, Λεπθσζία, ΚΤΠΡΟ Χξίζηνπ Θεόδωξνο, Ph.D., Assistant Professor, Queen's University, Faculty of Education, CANADA.

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κάρολο Παπούλια. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αθήνα Ελλάς. 8 Απριλίου 2005. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,

Δρ. Κάρολο Παπούλια. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αθήνα Ελλάς. 8 Απριλίου 2005. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, Δρ. Κάρολο Παπούλια Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Αθήνα Ελλάς 8 Απριλίου 2005 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, Ως μέλη του "Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου (Hellenic Electronic Center)", ενός μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

"Νεόηεξε Δπξσπατθή θαη Νενειιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 62 / η. Γ / 27.2.2004. "Διιεληζηηθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία", ΦΔΚ 647 / η. Γ / 4.7.

Νεόηεξε Δπξσπατθή θαη Νενειιεληθή Φηινζνθία, ΦΔΚ 62 / η. Γ / 27.2.2004. Διιεληζηηθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία, ΦΔΚ 647 / η. Γ / 4.7. Τα μητρώα καταρτίςτηκαν με απόφαςη τησ Ακαδημαϊκήσ Συνζλευςησ τησ ΣΝΔ τησ 18 ησ Απριλίου 2013. Η ανάρτηςη τουσ ςτον ιςτότοπο τησ ΣΝΔ εγκρίθηκε με απόφαςη του Εκπαιδευτικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ Greek Report By the Central Public Library of Veria Date: 19, October 2010 Location: National Documentation Centre 48, Vas. Konstantinou, Athens L.Zervas Conference Room Agenda 09.20-09.35: Έναρξη Συμποςίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Christos Πανεπιστήμιο / Kingston University London Επώνυμο Politis School of Computing & Information Systems, Faculty of Science, Engineering and Computing E mail C.Politis@kingston.ac.uk Βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα