Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò"

Transcript

1 Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÍÝåò äçìáñ éáêýò õðïøçöéüôçôåò åîáããýëèçêáí ãéá ôïõò Êáëëéêñáôéêïýò äþìïõò. ÃéÜííçò Ãéáííüðïõëïò óôï äþìï Ãïñôõíßáò, Ãéþñãïò ÄáëéÜíçò óôç Â. Êõíïõñßá, ÃéÜííçò ÖïõóÝêçò óôç Ìåãáëüðïëç êáé ÌáíôéíåéáêÞ Óõìðïëéôåßá óôçí Ôñßðïëç Óåë.3 Åâäïìáäéáßá åöçìåñßäá ãíþìçò êáé åðéêáéñüôçôáò ÑÏÍÏÓ 9ïò, ÁÑ.ÖÕËËÏÕ:424, ÔåôÜñôç 4 Áõãïýóôïõ 2010, TÉÌÇ:1,20 ÅÕÑÙ, 28çò Ïêôùâñßïõ 31-Ôñßðïëç-Ôçë.: &67, fax: , ÔÑÉÐÏËÇ Ðñïçãåßôáé ï Ä. ÐáõëÞò ìåôáîý åðôü õðïøçößùí ÌÅÃÁËÏÐÏËÇ ÐáñïõóéÜóôçêå ôï ÐÜñêï ÐáñÜóóéáò ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò Áðïóêïðåß óôçí ðñïóôáóßá 300 ôåôñ. ëì. óôç Äõô. Ðåë/óï ìå ðïëéôéóôéêü óôïé åßá, ôïðßá éäéáéôýñïõ öõóéêïý êüëëïõò êáé óçìáíôéêïýò áñ áéïëïãéêïýò þñïõò Óåë. 7 ÍÝï ðåñéöåñåéáêü ó åäéáóìü äéá åßñéóçò áðïññéììüôùí Ý åé ðëýïí ç Ðåëïðüííçóïò Êëåßíåé ç ðüñôá óôéò ùìáôåñýò Åíþ ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ áíáæçôïýí õðïøþöéï ãéá ôçí Ôñßðïëç êáé ï Áë. ÊïôóéÜíçò ðñïôåßíåé ôïí Í. ÄåëöÜêç, ï áðïêëåéóìýíïò áðü ôéò êïììáôéêýò äéáäéêáóßåò ôïõ ÐÁÓÏÊ Ä. ÐáõëÞò ðñïçãåßôáé óå äçìïóêüðçóç ðïõ áðïêáëýðôåé óþìåñá ç Á Óåë. 3 Ôá óôåñåü áóôéêü áðüâëçôá ðüëåùí êáé ùñéþí ðïõ ðíßãïõí óôçí êõñéïëåîßá ôçí ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞãóïõ, ôçí ôåëåõôáßá ôçò Åõñþðçò óôïí ôïìýá ôçò äéá åßñéóçò, õðüñ åé åëðßäá ðëåïí üôé óýíôïìá ìðïñåß íá ìçí áðïôåëïýí íôñïðþ ãéá ôïí ðïëéôéóìü ìáò, ìåôü ôï ïëïêëçñùìýòíï ó Ýäéï ðïõ ðáñïõóéüóôçêå áðü ôïí ã.ã. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Öþôç áôæçìé Üëç, êáé Ý åé ôç óýìöùíç ãíþìç ôùí óõíáñìüäéùí õðïõñãåßùí. Ãéá íá õëïðïéçèåß, ü- ìùò, áðáéôåßôáé ç áíáóêïýìðùóç ôçò ôïðéêþò áõôïäéïßêçóçò êáé ç óýìöùíç ãíþìç ôùí ðïëéôþí ôïõò ïðïßïõò ï ãåíéêüò ãñáììáôýáò èåùñåß ùò ôçí áðïöáóéóôéêþ äýíáìç õëïðïßçóþò ôïõ. Öéëïóïößá ôïõ íýïõ ó åäéïáóìïý åßíáé ç ìåßùóç ôïõ ü- ãêïõ ôïõò, äéáëïãþ óôçí ðçãþ, áíáêýêëùóç êáé ïëïêëçñùìýíç äéá åßñéóç. Óåë.12,13 ËÅÙÍÉÄÉÏ: ÁðïêáëõðôÞñéá ðñïôïìþò ôïõ ðñ. äþìáñ ïõ Ðáí. ÑÝððá áðü ôï äþìï Ëåùíéäßïõ, ôçí ÊõñéáêÞ Ïé áñ áßåò-ïìçñéêýò ðüëåéò ôçò Áñêáäßáò, óýìöùíá ìå ôéò Ýñåõíåò ôïõ Ê. Êïíôïâáæåíßôç, (3ï ìýñïò) Óåë.10 Ç åðéêáéñüôçôá ìå ôï ðåíüêé ôïõ Ðáíáãéþôç Ãêéüêá ËÁÄÙÍÁÓ ÅÕÊÁÉÑÉÁ ÃÉÁ ÐÑÁÓÉÍÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇ Áíáêïéíþèçêå ôï ðüñéóìá ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôçò ëßìíçò ôïõ ËÜäùíá ðïõ óôçñßæåôáé óå üëåò ôéò ðñïôüóåéò ðïõ Ý åé åðåîåñãáóôåß ï Ðáñáëáäþíéïò Óýíäåóìïò Óåë. 6 ÁèëçôéêÞ Óåë Ç ÁÉ ÌÇ ÐÁÅÉ ÄÉÁÊÏÐÅÓ! ãñüöåé ï Íßêïò ÈåïäùñÜêçò Óåë. 2 Ïðëéóôåßôå ìå êïõñüãéï... Ëüãù áäåéþí ôùí óõíåñãáôþí ìáò ç ÁÉ ÌÇ äåí èá åêäïèåß óôéò 11 êáé 18/8. Ìáæß óáò êáé ðüëé óôéò 25/8

2 2 Ï äñüìïò Ý åé ôç äéêþ ôïõ Éóôïñßá ( Þ ï Ã.Ê. êáé ç Ãùãïýëá ôïõ) "Ãùãïýëá óå èýëù, åßóáé ç æùþ ìïõ Ôï áìüãåëü óïõ ç áíüóá ìïõ. Óå åõ áñéóôþ ðïõ õðüñ åéò. Åßóáé ç ðñþôç ìïõ óêýøç, ôï Üðéáóôï üíåéñü ìïõ. ÈÝëù íá åßìáé óõíý åéá ìáæß óïõ ìáôüêéá ìïõ. Ôñåëüò ãéá óýíá. Ã.Ê." Ðïéïé åñùôéêïß ôñáãïõäéóôýò êáé óõíèýôåò;. Ðïéïò ÐÜñéïò, Ðïõëüðïõëïò, ÌçôñïðÜíïò, Ðëïýôáñ ïò êáé ëïéðïß! Ï íåáñüò (ìüëëïí ) Ã.Ê. ôá åßðå üëá ìå ôï ðïßçìü ôïõ ðïõ ôï Ýãñáøå, ðïõ íïìßæåôå ï áèåüöïâïò;. Óôïí ôåñüóôéï ôïé ßï áíôéóôþñéîçò ôïõ Ýñãïõ óôçí Êïõìðßëá, óôï äñüìï ðñïò ôï óôñïò. Êáé üóï ãéá ôéò êáêåíôñå åßò óõìðëçñþóåéò êüðïéùí ðåñáóôéêþí, ìüíï ç æþëåéá èá ôïõò ìåßíåé. ÆÞëåéá åðåéäþ äåí Ý ïõí íïéþóåé ðïôý ôá óõíáéóèþìáôü ôïõ. Í. Èåïä. ÏÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÔÇÓ Á ÃÑÁÖÏÕÍ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÏÕÓÇÓ Ç ÅëëÜäá ùò åìéñüôïí; Ìáò âüæïõí íá ìáëþíïõìå ãéá ôá óêüíäáëá, ôéò ôïðéêýò åêëïãýò êáé ôá åëëåßììáôá, åíþ ïé ßäéïé äéåõñýíïõí ôïí õðüãåéï éóôü ôçò éóüâéáò êëçñïíïìéêþò äéáêõâýñíçóçò ôïõ Greek Óåë.8 ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÔÅÓÇ- ÈÅÏÄÙÑÁÊÇ ñþóéìá Þ Ü ñçóôá ôá ñßóìáôá; ôï êüììá áíôß íá óõíèýóåé äéáëýåé, êáôáêåñìáôßæåé êáé áíïßãåé äñüìïõò ãéá "åìöýëéïõò" óðáñáãìïýò ìå ìïíáäéêü áðïôýëåóìá ôçí ðáñüäïóç ôïõ äþìïõ Ôñßðïëçò óôéò áíôßðáëåò ðïëéôéêýò áðüøåéò Óåë.9 ÐÁÍÏÓ ÏÕÍÔÇÓ ËáãêáäéáíÜ êáé ÃïñôõíéáêÜ Áðï ùñþíôáò áðü ôï äéáãùíéóìü ôñáãïõäéïý ôùí Ëáãêáäéþí Þôáí áãáíáêôéóìýíïé ïé êüôïéêïé ôïõ äéáìåñßóìáôïò Ìðïýöç Óåë.15 ÁÍÔÙÍÇÓ ÌÁÑÁÃÊÏÓ Ôá ìåôáîùôü âñáêéü èýëïõí... Óåë.16 Ïðëéóôåßôå ìå êïõñüãéï... Áíåñãßá, áêñßâåéá, áóöáëéóôéêü, ôñüéêá, ÄÍÔ, áðåñãßåò, êüøéìï 13ïõ êáé 14ïõ ìáæß êáé åðéäïìüôùí êáé ëïéðýò äõóôõ ßåò ðïõ ìáò âñþêáí, áðïìåéþíïõí ôéò ðñïóäïêßåò ìáò ãéá ôçí áõãïõóôéüôéêç ñáóôþíç êáé ôï ãýìéóìá ôùí ìðáôáñéþí ôçò õðïìïíþò êáé áíôï Þò ìáò åí üøåé ôïõ ðüíôïôå äýóêïëïõ öèéíïðþñïõ êáé ôïõ äõóêïëüôåñïõ åéìþíá ðïõ Ý ïõìå óõíçèßóåé íá æïýìå ôá ôåëåõôáßá 40,50 ñüíéá ôçò óõíå ïýò ëéôüôçôáò êáé óöéîßìáôïò ôïõ æùíáñéïý ðïõ äå ùñüåé ðéá Üëëç ôñýðá Ï íýïò ðñïûðïëïãéóìüò ðïõ Üñ éóå íá óõíôüóóåôáé õðü ôçí êáèïäþãçóç, åðßâëåøç êáé ïäçãßåò ôùí åëåãêôþí ôçò "åðüìåíçò çìýñáò ìáò" êáé èá øçöéóôåß ìåôü ôéò áõôïäéïéêçôéêýò åêëïãýò, ðñïìçíýåé íýåò, ðéï óêëçñýò, óõíèþêåò ãñüöåé ï ïéêïíïìéêþò êáé êïéíùíéêþò æùþò ôçò þñáò ìáò. Íßêïò ÈåïäùñÜêçò ¼óïé ìðïñýóåôå íá åêìåôáëëåõôåßôå ìåñéêýò çìýñåò ôïõ Áõãïýóôïõ ãéá íá äéáêüøåôå áõôþ ôçí êáèçìåñéíüôçôü, ðñïóðáèþóôå íá ïðëéóôåßôå ìå êïõñüãéï ãéá íá ôï ñçóéìïðïéþóåôå üðùò åóåßò íïìßæåôå êáëýôåñá ÓáëðÜñïõìå ãéá ëéìüíéá õðþíåìá, åêåß ðïõ äåí Ý åé åéäþóåéò ðáñü ìüíï îåêïýñáóç êáé Üäåéáóìá ôïõ ìõáëïý, Þëéï, èüëáóóá êáé ôóéðïõñïóõíáãñßäåò. Èá åßìáóôå ìáæß óáò êáé ðüëé óôéò 25 Áõãïýóôïõ áíáíåùìýíïé (åëðßæïõìå) êáé ðéï áé ìçñïß êáé ìá çôéêïß (óßãïõñá) --ÄéáâÜóôå ó áõôü ôï öýëëï... * ÌÅÃÁËÏÐÏËÇ ÓõíÜíôçóç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ìå ôïõò äçìüñ ïõò êáé ôïõò ðáñáãùãéêïýò êáé åðáããåëìáôéêïýò öïñåßò ôïõ Ëåêáíïðåäßïõ Óåë.14 * ÔÕÑÏÓ ÓïâáñÜ ðñïâëþìáôá åëëéìåíéóìïý óêáöþí óôï íýï ëéìåíïâñá ßïíá Óåë.16 * ÔÅÃÅÁ Ôá ìþëá Íôåëßóéïõò ðñïâüëëïíôáé óôï ðëáßóéï ôùí Ãéïñôþí ôçò ÅëëçíéêÞò Ãçò Óåë.10 * ÊÁÓÔÁÍÉÔÓÁ ÃéïñôÞ ôïõ äüóïõò ôçí ÐáñáóêåõÞ óåë.6 * ÁÓÔÑÏÓ ÅêäÞëùóç ãéá ôïí ðïéçôþ ôçò èüëáóóáò Íßêï Êáââáäßá áðü ìáèçôýò ôïõ Ãõìíáóßïõ Óåë. 4 * ÔÑÉÐÏËÇ Ôá óõìðåñüóìáôá ôïõ 7ïõ óõíåäñßïõ ôùí ÁñêÜäùí ïìïãåíþí Óåë. 4 ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÍÙÌÇÓ ÊÁÉ ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁÓ ÔÁÊÔÉÊÏ ÌÅËÏÓ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÙÍ ÅÐÁÑ ÉÁÊÏÕ ÔÕÐÏÕ Kùäéêüò åíôýðïõ 6435 ÉÄÉÏÊÔÇÔÑÉÁ- ÅÊÄÏÔÑÉÁ-ÄÉÅÕÈÕÍÔÑÉÁ: ÅËÅÍÇ-ÄÁÍÁÇ ÈÅÏÄÙÑÁÊÇ ÅÄÑÁ: ÔÑÉÐÏËÇ , 28çò Ïêôùâñßïõ 31, ôçë: (2710) & , fax: (2710) , web site: ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: Ìáñßá ÊïñôÝóç-ÈåïäùñÜêç Óýíôáîç: Ì. Ãñçãïñßïõ, Ðùëßíá ÌÜóóéá. Âáóßëçò Èåïäùñßäçò ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ: ÌÜñù Ôáñïýóç, ÐÜíïò ïõíôþò, ÄçìÞôñçò ÌðåñôæåëÝôïò, Ãéþñãïò ÈåïäùñÜêçò, ñçò ÊïëëéíôæïãéáííÜêçò, Áíôþíçò Ìáñáãêüò ÅÉÄÉÊÏÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ: ÃéÜííçò Ðáíïýóçò, Ãåùñãßá. ÄÜëêïõ. Èåüäùñïò Ðáðáèåïäþñïõ ÓêéôóïãñÜöïé: Ðáíáãéþôçò Ãêéüêáò, ÐÜíïò Éáôñßäçò ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ-ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÅëÝíç-ÄáíÜç ÈåïäùñÜêç ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: Éäéùôþí: 40 åõñþ, ÖïñÝùí êáé Åðé åéñþóåùí: 65 åõñþ,, Ïñãáíéóìþí, Ôñáðåæþí, Ï.Ô.Á. 95 åõñþ. Ïé óõíäñïìåò, üðùò éó ýåé óå üëåò ôéò åöçìåñßäåò, ðñïêáôáâüëëïíôáé Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá ðïõ äçìïóéåýïíôáé óôçí åöçìåñßäá, äåí åêöñüæïõí õðï ñåùôéêü ôéò áðüøåéò ôçò éäéïêôþôñéáò êáé ôçò äéåýèõíóçò. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç êáé áíáðáñáãùãþ, ïëéêþ, ìåñéêþ Þ ðåñéëçðôéêþ êáè ïéïíäþðïôå ãñáðôü Þ çëåêôñïíéêü ôñüðï ùñßò Ýããñáöç Üäåéá, âüóåé ôïõ íüìïõ 2121/93

3 Τετάρτη 4 Αυγούστου Στο δρόμο προς τις κάλπες Με γνώμονα την ανάγκη ανάπτυξης της επαρχίας Γορτυνίας, εξήγγειλε την ανεξάρτητη κομμάτων υποψηφιότητά του ο Γιάννης Γιαννόπουλος, πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, για τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου, διεκδικώντας το νέο «καλλικρατικό» δήμο της Γορτυνίας. Ο ίδιος τόνισε στη διάρκεια της ομιλίας του στη Δημητσάνα, ότι «οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, όσον αφορά στη χωροθέτηση των δήμων, δημιούργησαν προβλήματα και προκάλεσαν την αμφιβολία των πολιτών. Τα νέα δεδομένα στην περιοχή της Γορτυνίας, ωστόσο, αποτελούν την ευκαιρία αξιοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου, προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων. Ο «Καποδίστριας», ως διοικητική μεταρρύθμιση, δεν απέδωσε αυτά που μπορούσε να αποδώσει και δεν άλλαξε τη ροή των πραγμάτων στην επαρχία. Πραγματοποιήθηκαν κάποια έργα καλαισθησίας αλλά δε μεταβλήθηκε η φθίνουσα πορεία της επαρχίας. Για αυτόν το λόγο, αυτό που χρειάζεται είναι να δώσουμε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο ανάπτυξης και εξέλιξης της επαρχίας και το νέο θεσμικό πλαίσιο μπορεί να μας βοηθήσει», είπε χαρακτηριστικά». Ο Γιάννης Γιαννόπουλος υπογράμμισε ότι ο ίδιος ασχολείται με τα κοινά για πάνω από 25 χρόνια (10 και πλέον χρόνια στην Αρκαδία) και οι απόψεις του παραμένουν σταθερές και με διορατικότητα. Στην ευαίσθητη φάση της μετάβασης στο νέο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να καταγραφούν τα προβλήματα των 8 δήμων της Γορτυνίας, κυρίως όσον αφορά στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν μείνει πίσω λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης ή βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης, ώστε να μη χαθούν οι απαραίτητοι πόροι. Κατά την άποψή του, οι αλλαγές στη διοικητική μεταρρύθμιση δε θα πρέπει να διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή, στην περιοχή που αυτή εφαρμόζεται. Οι υπηρεσίες παίζουν σημαντικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες και δεν πρέπει να μεταφερθούν -προκαλώντας έντονο κοινωνικό πρόβλημα- αλλά να ενισχυθούν, με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας. Εξάλλου, ο «Καλλικράτης» προβλέπει την ύπαρξη ενός προγράμματος εξυγίανσης των δήμων, που συμπεριλαμβάνει την ιδέα της μεταφοράς των δημοτικών χρεών σε έναν ειδικό λογαριασμό, ώστε «οι δήμοι να ξεκινήσουν με μία υγιή κατάσταση και να μη φορτωθούν υποχρεώσεις των δήμων που καταργούνται». Η πολιτεία θα πρέπει να ανταποκριθεί θετικά σε αυτό το ζήτημα, καθώς οι νέοι δήμοι δε θα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, αν ξεκινήσουν με χρεωμένα ταμεία. Προεκλογική διημερίδα Φουσέκη Υποψήφιος δήμαρχος Γορτυνίας ο Γιάννης Γιαννόπουλος Τις θέσεις του παρουσιάζει το Σάββατο 7 Αυγούστου, στο Πνευματικό Κέντρο Μεγαλόπολης, ο δήμαρχος Φαλαισίας και υποψήφιος δήμαρχος του Καλλικρατικού δήμου Μεγαλόπολης, Γιάννης Φουσέκης. Με σύνθημα «Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν. Μαζί μπορούμε να το κτίσουμε», η «Νέα Εποχή για το Λεκανοπέδιο» απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου να παρευρεθούν στη διημερίδα που διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο ώστε να «προτείνουν ακούσουν σχεδιάσουν» το μέλλον της περιοχής τους. Ειδικότερα, το Σάββατο το απόγευμα στις 8.30, ο κ. Φουσέκης θα παρουσιάσει τις θέσεις του ως υποψήφιος δήμαρχος του νέου δήμου Μεγαλόπολης, ενώ την Κυριακή από τις το πρωί και μετά τους χαιρετισμούς των επισήμων το λόγο θα λάβουν το Επιμελητήριο Αρκαδίας, το ΤΕΕ Αρκαδίας, Επαγγελματικοί σύλλογοι και φορείς, Πατριωτικοί Πολιτιστικοί σύλλογοι, το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, το Περιφερειακό Γραφείο ΓΕΝΟΠ, καθώς και τα διάφορα Συνδικαλιστικά σωματεία. Μετά το ολιγόλεπτο μεσημεριανό διάλειμμα οι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να παρέμβουν στα όσα άκουσαν, όπως επίσης την ίδια ευκαιρία θα έχουν και τα τοπικά Μ.Μ.Ε., ενώ η εκδήλωση θα κλείσει με τα συμπεράσματα των ομιλιών του διημέρου. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ Συμβάσεις με ταμεία ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Triplex, Δοκιμασία (test) κόπωσης, Όψιμα δυναμικά 24/48ωρη καταγραφή (HOLTER) ρυθμού και πίεσης, Stress ECHO, Contrast ECHO, Strain rate, Ιστικό Doppler (TDI), Στεφανιαία ροή - εφεδρεία, Μελέτη δυσυχρονισμού. 28ης Οκτωβρίου 25, Τρίπολη τηλ.: , Δευτ-Τρ-Παρ: 9-2 πμ & 6-9 μμ, Τετ: 9-2 πμ, Πεμ. κατόπιν συνενόησης Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες, Πλώρη για τις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου έχει βάλει η «Μαντινειακή Συμπολιτεία», αμέσως μετά την πραγματοποίηση της ιδρυτικής συνέλευσής της στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου. Παρουσιάστηκε μάλιστα και η πρώτη υποψηφιότητα αυτή του Βασίλη Γιόκαρη (μηχανικός, σύμβουλος επιχειρήσεων σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καταγόμενος από της Τεγέα)- για την αρχηγία της παράταξης, πράγμα που θα καθοριστεί με σαφήνεια μετά τη συνέλευση της 1ης Σεπτεμβρίου. Μέχρι αυτήν την ημερομηνία, το συντονιστικό όργανο της παράταξης θα αποτελείται από τους: Βασίλη Γιόκαρη, Γιώργο Παπαδόπουλο, Γιώργο Θεοχάρη, Τάσο Παπαζαχαρία, Κώστα Ζαχαριά, Κώστα Μαρνέρη και Γιώργο Γκάνιο. Φιλοδοξία της νέας κίνησης είναι η συσπείρωση των πολιτών των 8 όμορων δήμων (Βαλτετσίου, Κορυθίου, Λεβιδίου, Μαντινείας, Σκιρίτιδας, Τεγέας, Τρίπολης και Φαλάνθου) σε μία νέα μορφή συλλογικής διοίκησης, που θα παρεμβαίνει στοχευμένα και αποτελεσματικά στα τοπικά προβλήματα. Ο υποψήφιος για την προεδρία της παράταξης Βασίλης Γιόκαρης, επεσήμανε ότι η τοπική κοινωνία υπόκειται σε μία πολλαπλή κρίση, που επηρεάζει όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής. Ωστόσο, η κρίση «αποτελεί μία ευκαιρία για αναγέννηση και ένα νέο προσανατολισμό. Ο Καλλικράτης έχει αφήσει πάμπολλα ερωτήματα ανοικτά Θα ψάχνονται αυτοί που θα ασχολούνται με τους νέους δήμους», είπε χαρακτηριστικά. «Προσπάθειά μας είναι ο νέος δήμος να λειτουργήσει το συντομότερο- αποτελεσματικά για τον πολίτη και για το κοινωνικό σύνολο». Σχετικά με την οικολογική στροφή της κοινωνίας, «θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει ο δήμος, προκειμένου Η μακρόχρονη αυτοδιοικητική μας διαδρομή χαρακτηρίζεται από τον αδιάκοπο αγώνα για ανάπτυξη, ευημερία και πρόοδο. Το έργο μας, αποτέλεσμα επίπονης προσπάθειας, διαφανών διαδικασιών, ξεκάθαρων αποφάσεων και ανιδιοτελών σκέψεων, αξιοποιείται και κρίνεται καθημερινά από του πολίτες του τόπου μας. Όλα αυτά τα χρόνια, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας, ακολουθώντας το δύσκολο δρόμο του ρεαλισμού και των χαμηλών τόνων και διοικήσαμε το Δήμο με απόλυτη διαφάνεια, νομιμότητα και αποτελεσματικότητα. Η άσχημη οικονομική κατάσταση του Δήμου, σε συνδυασμό με τη διεθνή οικονομική κρίση και την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας, επηρέασαν τις αποφάσεις μας και σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθόρισαν το έργο μας. Μέσα σ αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καταφέραμε να ξεχρεώσουμε τον υπερχρεωμένο Δήμο, ενώ παράλληλα αγωνιστήκαμε για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά και για την ανάπτυξη και την πρόοδο. Σημαντικά και μακρόπνοα έργα, σοβαρές παρεμβάσεις, δύσκολες αποφάσεις και νέες στοχεύσεις σε μεγάλα θέματα, συνθέτουν τον απολογιστικό πίνακα των έργων και ενεργειών της τετραετίας που ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες. Γι αυτό όμως που είμαστε υπερήφανοι είναι η οικονομική εξυγίανση του Δήμου. Χωρίς ούτε ένα ευρώ δάνειο, κατορθώσαμε και τις δόσεις των προηγούμενων δανείων να πληρώσουμε και τα χρέη προς προμηθευτές και εργολάβους να εξοφλήσουμε και να είμαστε συνεπείς στις δικές μας υποχρεώσεις. Η επιτυχία αυτή, αποτέλεσμα έγκαιρων προβλέψεων και δύσκολων αποφάσεων που πήραμε την κατάλληλη στιγμή, δημιουργεί προϋποθέσεις ασφάλειας και ανάπτυξης. Επιπλέον, απαλλάσσει τον Δήμο μας από τη διαδικασία επιτήρησης του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης, που προβλέπει για τους χρεωμένους Δήμους ο νόμος «Καλλικράτης». Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνουμε απέναντι στους πολίτες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και με απόλυτη συναίσθηση του καθήκοντος, οι συνεργάτες μου κι εγώ, ζητάμε την ανανέωση της εντολής των συμπολιτών μας, για να συνεχίσουμε το έργο μας, να οικοδομήσουμε τον ισχυρό Δήμο Βόρειας Κυνουρίας του αύριο, τον Δήμο των νέων, των παιδιών, των ευκαιριών, της ανάπτυξης και της προόδου. Η προσπάθειά μας στηρίζεται από το σύνολο των έμπειρων στελεχών, συνεργατών και φίλων, με τους οποίους συμπορευτήκαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και από μία νέα ομάδα ικανών και πετυχημένων συμπολιτών μας, που ενώνουν τις δυνάμεις τους με τις δικές μας και δηλώνουν «παρόντες» στο νέο μας ξεκίνημα. Αυτά που μας ενώνουν και μας χαρακτηρίζουν είναι το κοινό όραμα της ανάπτυξης και της προκοπής και η θέληση για δουλειά. Ιδιοτελείς στόχοι, προσωπικά κίνητρα, ατομικές πικρίες και βλέψεις αντεκδίκησης δεν έχουν καμία θέση στη δική μας παράταξη και στις δικές μας αποφάσεις. Ανανεωμένοι και δυνατοί, έμπειροι και ακούραστοι, αποφασισμένοι, και δυναμικοί, δημιουργούμε ένα νέο όραμα, που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας τετραετίας και θα κάνει νέα μεγάλα βήματα προόδου και ανάπτυξης. Καλούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου, που θέλουν και μπορούν να συμπορευτούν μαζί μας ισότιμα και έξω από κομματικές γραμμές, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις δικές μας, για το καλό του Δήμου, για το καλό όλων μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου που εργάστηκαν δίπλα μου και με βοήθησαν στη δύσκολη, λόγω οικονομικών προβλημάτων, περίοδο που διανύσαμε. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, τους συνεργάτες μου που απεφάσισαν να μην κατέλθουν στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές, οι οποίοι επί σειρά ετών πάλεψαν και μόχθησαν δίπλα μου για την πρόοδο αυτού του Δήμου και ευγενικά προσφέρονται να στηρίξουν τον συνδυασμό μας, δίνοντας, το δικαίωμα και τον χώρο, σε νέους ανθρώπους να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους για ένα καλύτερο αύριο. Με σεβασμό και εκτίμηση Γιώργος Δαλιάνης Τον καπετάνιο της αναζητά η Μαντινειακή Συμπολιτεία η αγροτιά που έχει απομείνει όχι μόνο να μην εξαφανιστεί αλλά και να παράγει έργο χρήσιμο και ποιοτικό», ώστε τα τοπικά προϊόντα να προωθηθούν. Ο Κώστας Ζαχαριάς τόνισε, τέλος, ότι η νέα κίνηση αποτελείται από ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους και δεν τελεί υπό κομματική κηδεμονία. Ο «Καλλικράτης» δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό την περικοπή των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Στόχος της «Συμπολιτείας» είναι να ανακαλύψει όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο, ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώσεις από την προχειρότητα του νέου προγράμματος. Για αυτόν το λόγο διεκδικούν, με ίσους όρους, το δήμο της Τρίπολης και θεωρεί ότι θα υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα στις εκλογές. Β. Θεοδωρίδης

4 4 Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010 Στην Ιστορία πέρασε και το 7 ο παγκόσμιο συνέδριο των Αρκάδων ομογενών Με καλούς οιωνούς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 7ου Παγκοσμίου συνεδρίου των απόδημων Αρκάδων, μέσα σε κλίμα ενότητας, που θα προωθήσει σε μελλοντικές λύσεις των σημαντικών προβλημάτων, αλλά και τη μελλοντική ανάπτυξη του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Για το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν αποφασίστηκε τελικά η πρόταση προς την κυβέρνηση ίδρυσης Ιατρικής Σχολής, ωστόσο, έγινε ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία προγράμματος ανταλλαγής αποδήμων φοιτητών, μεταξύ του Πα.Πελ. και ξένων πανεπιστημίων. Πολλά ήταν, παρόλα αυτά, τα παράπονα για την έλλειψη συμμετοχής εκ μέρους της νεολαίας, καθώς αυτή αποτελεί και το μέλλον του τόπου. Οι απόδημοι προχώρησαν, μάλιστα, στην υιοθέτηση ψηφισμάτων, που αφορούν σε εθνικά θέματα (καταδίκη των προκλήσεων της Τουρκίας, Κυπριακό Ζήτημα, Πατριαρχείο-Σχολή Χάλκης), την προστασία του περιβάλλοντος (Μαίναλο και λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης) και την πολιτιστική κληρονομιά της Αρκαδίας. Όσον αφορά, μάλιστα, στην προώθηση του αρκαδικού πολιτισμού, φανερή ήταν η πρόθεσή τους για τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου στην Τεγέα, αντίστοιχου με αυτό της Νεμέας, αλλά και αυτό αποτελεί πρόταση προς την κυβέρνηση. Προτάθηκε, επίσης, η περαιτέρω ενοποίηση των αρκαδικών ομοσπονδιών, με τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου, που θα έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση των στόχων για την ανάπτυξη και την ευημερία της μητέρας-αρκαδίας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε, επίσης, προσπάθεια για την ανάδειξη των δυνατοτήτων ανάπτυξης του πολιτισμικού τουρισμού στον Νομό Αρκαδίας. Για το θέμα αυτό μίλησε ο καθηγητής του πανεπιστημίου Αιγαίου Δημήτρης Λαγός. Η Αρκαδία διαθέτει αξιόλογους τουριστικούς και πολιτιστικούς χώρους που πρέπει πολύ σύντομα να αξιοποιηθούν, ώστε «να γίνει μία περιοχή που θα παρέχει την δυνατότητα να την επισκεφθεί κάποιος». Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία είναι απογοητευτικά και χρειάζεται έντονη προσπάθεια για την κάλυψη των κενών και την αναδιάρθρωση των έργων υποδομής, ώστε να καλυτερεύσει η τουριστική εικόνα της περιοχής. Ο ίδιος επεσήμανε ότι τα απογοητευτικά ποσοστά του τουρισμού οφείλονται στην έλλειψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή, όπως επίσης και «στην έλλειψη επικοινωνίας και κουλτούρας γύρω από τον τουρισμό». Οι αγροτικές και πολιτιστικές μορφές τουρισμού που μπορούν να εξελιχθούν στην Αρκαδία συγκεντρώνουν πολλά πλεονεκτήματα. «Αν τα οργανώσουμε και τα αναδείξουμε, μπορούν να αποτελέσουν πολιτιστικά πακέτα προς προώθηση στην τουριστική αγορά». Η παροχή υπηρεσιών δε βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς οι χαμηλές τιμές έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις της, χρειάζεται όμως και την επικουρία της τουριστικής βιομηχανίας για την προβολή των πολιτιστικών αγαθών της Αρκαδίας. Η οικονομική κρίση είναι ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας, ωστόσο, «ο τουρισμός είναι μία δραστηριότητα που μπορεί να αντέξει, αρκεί να συγκροτήσουμε πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση». Η συνέντευξη Τύπου Την επομένη της λήξης του συνεδρίου, οι πρόεδροι των συμμετεχόντων αρκαδικών ομοσπονδιών έδωσαν συνέντευξη τύπου στο χώρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας. Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος εξήρε τη σημασία της πραγματοποίησης του συνεδρίου, παρά το γεγονός της περιορισμένης συμμετοχής των πολιτών σε αυτό. Ο προβληματισμός υπήρξε έντονος, ωστόσο αναμένεται ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν στη συνέχεια θα δώσουν λύσεις σε πολλά από τα ουσιαστικά προβλήματα της Αρκαδίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συζητήσεις που αφορούν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, στις οποίες συμμετείχαν και οι Αρκάδες ιατροί που ζουν και εργάζονται στις ΗΠΑ. Η επαφή των τελευταίων με τους ντόπιους ιατρούς, αν συνεχιστεί, θα δημιουργήσει πολλά οφέλη για την Ευαγγελίστρια. Το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με την αναδιάρθρωση που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης, τουλάχιστον για τις σχολές της Τρίπολης. Το Σεπτέμβριο θα γίνουν και τα εγκαίνια της νέας σχολής και, για αυτόν το λόγο, η Νομαρχία προχωρά στην κατασκευή του δρόμου για την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτή. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ιωάννης Λιαμπότης, δήλωσε ότι το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο είχε μία μεγάλη επιτυχία, αποδεικνύοντας τους ισχυρότατους δεσμούς ανάμεσα στη γενέτειρα και τους απόδημους Έλληνες, «που αποτελεί μία διαχρονική και αδιαπραγμάτευτη αξία». Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται ο θεσμός των αρκαδικών συνεδρίων, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή τη χρονική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα. Εξάλλου, η συνεργασία των προέδρων των αρκαδικών ομοσπονδιών, παρά τις μικροδιαφορές, απέδειξε την ενότητα των Ελλήνων, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας, Δημήτρης Αλεξόπουλος, υπογράμμισε ότι το συνέδριο «μας έδωσε, για άλλη μία φορά, την ευκαιρία να δείξουμε τη μεγαλοψυχία και την ανδρεία (με την αρχαιοελληνική έννοια) των ανά τον κόσμο Αρκάδων. Η συνέχιση των συνεδρίων στην Αρκαδία εμψυχώνει και εμάς και τα παιδιά μας». Τα θέματα που συζητήθηκαν υπήρξαν σπουδαία και υπήρξε συνταύτιση των προσδοκιών και των επιθυμιών. Για τον ίδιο, ωστόσο το κύριο πρόβλημα είναι η συνέχιση της γλώσσας και του πολιτισμού στις χώρες διαμονής των ομογενών, καθώς οι Έλληνες του εξωτερικού «διαρκώς συρρικνώνονται και πιέζονται». Οι επιδιώξεις των αποδήμων συνέπεσαν με αυτές του πανεπιστημίου Πελοποννήσου και δίνεται η ευκαιρία, με την ανταλλαγή επιστημόνων και την περαιτέρω συνεργασία, για τη δημιουργία νέων επιστημόνων «που θα γίνουν οι νέοι μας πρέσβεις του ελληνικού πολιτισμού», συμπληρώνοντας τα κενά που έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο των ετών. Θα πρέπει, βέβαια, να δοθούν πρακτικές λύσεις, η υλοποίηση των οποίων αναμένεται ότι θα διαρκέσει για ένα χρονικό διάστημα. Η συχνή επαφή με τη γενέτειρα ανανεώνει τους ομογενείς και τους συνδέει με τα προβλήματά της μητέρας-πατρίδας. Στην πράξη, όμως είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, εξαιτίας των αποστάσεων και των δυσκολιών «που κυρίως προέρχονται από την ίδια τη γενέτειρα». Στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, Δημήτρης Φίλιος, ο οποίος τόνισε ότι το πνεύμα ενότητας και αμοιβαίου σεβασμού οδήγησε στην πραγματοποίηση ενός άψογου συνεδρίου, «που δεν είχε, όμως, τη συμμετοχή που θα θέλαμε». Πολλοί ήταν οι παράγοντες που έπαιξαν το ρόλο τους για αυτό το γεγονός, ωστόσο τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν σημαντικά και «δε μας τα επέβαλε κάποιος άλλος». Σε συνεργασία και συναντίληψη με την τοπική αυτοδιοίκηση επιλέχθηκαν θέματα, για την Αρκαδία και την Ελλάδα γενικότερα. «Οι απόδημοι βλέπουμε την Ελλάδα όχι μόνο ως πατρίδα δικιά μας και των παιδιών μας αλλά ως κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού». Η Ελλάδα θα συνεχίζει να διαδραματίζει έναν καταλυτικό ρόλο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Σε τοπικό επίπεδο, η διαπρεπής αρχαιολόγος Kim Shelton (διευθύντρια αρχαιολογικού κέντρου νεμέας) πρότεινε, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, την ίδρυση ενός αρχαιολογικού πάρκου στην Τεγέα, που θα ωθήσει την πράσινη ανάπτυξη και τον πολιτιστικό τουρισμό της περιοχής. Αν η πρόταση αυτή βρει πρόσφορο έδαφος, θα υλοποιηθεί, σε συνεργασία με τον Τεγεατικό Σύνδεσμο, την τοπική αυτοδιοίκηση και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Όσον αφορά στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, η Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής έχει άμεσο ενδιαφέρον ως ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου και συζήτησε με το διοικητή Παναγιώτη Παπαδόπουλο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευαγγελίστρια. Ξεκίνησε, μάλιστα, διάλογος και μία αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς των δύο πλευρών. Η συνέργια των επιστημονικών φορέων της Διασποράς με τους αντίστοιχους της γενέτειρας «είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν στην Τρίπολη 19 ιατροί, που, με τις παρουσιάσεις τους, συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων ιατρικής και εξέτασαν τα θέματα του νοσοκομείου». Ο ιατρικός Σύλλογος Νέας Υόρκης, σύντομα, θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς τον αντίστιχο σύλλογο της Αρκαδίας και το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Στη συνέχεια δήλωσε: «Θα προχωρήσουμε σε άμεσα υλοποιήσιμους στόχους και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την αναβάθμιση του νοσοκομείου σε περιφερειακό και την ίδρυση της πανεπιστημιακής ιατρικής σχολής στην Τρίπολη, όταν, σε κάποια φάση θα γίνει το νοσοκομείο πανεπιστημιακό». Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής ενδιαφέρεται, άλλωστε, για την περιφρούρηση της περιουσίας της Ευαγγελίστριας, «από κάποιους επιτήδειους, που προσπαθούν να καταπατήσουν κάποια οικόπεδα». Για αυτόν το λόγο, ο ίδιος δεσμεύθηκε ότι θα κινηθεί άμεσα, μέσα στα πλαίσια του νόμου, για την προστασία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του νοσοκομείου. Πάντως, μέσα σε αυτήν τη χρονική συγκυρία, ο Δημήτρης Φίλιος επεσήμανε ότι «οι Αρκάδες πρέπει να είναι ενωμένοι και είμαι πεπεισμένος ότι η χώρα θα ξεπεράσει τα σημερινά της προβλήματα και θα προοδεύσει γιατί η κρίση δεν είναι μόνο πρόβλημα αλλά είναι και ευκαιρία». Βασίλης Θεοδωρίδης Λεωνιδιο Αποκαλυπτήρια προτομής του Παναγιώτη Ρέππα Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του πρώην δημάρχου Λεωνιδίου, ιατρού, Παναγιώτη Ρέππα πατέρα του υπουργού Δημήτρη Ρέππα πραγματοποιεί την Κυριακή, 8 Αυγούστου, στις το πρωί ο δήμος Λεωνιδίου, στον παραποτάμιο δρόμο μπροστά από το νέο Δημαρχείο. Για τον Παναγιώτη Ρέππα, το έργο του και την προσφορά του στο Λεωνίδιο και τον τόπο, θα μιλήσει ο τέως γραμματέας του δήμου Λεωνιδίου, κ. Γεώργιος Πήλιουρας, ενώ φυσικά παρών στην εκδήλωση θα είναι και ο υπουργός και γιος του τιμώμενου προσώπου, Δ. Ρέππας. Μιλώντας με τον γραμματέα του δήμου, κ. Ανδρέα Κόκκορη, ο ίδιος επεσήμανε πως ο Παναγιώτης Ρέππας προσέφερε πάρα πολλά στο Λεωνίδιο, τόσο σαν δήμαρχος και ιατρός όσο και σαν άνθρωπος. Όπως μας είπε, υπήρξε για πολλά χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου αρχικά σαν πρόεδρος της Κοινότητας Λεωνιδίου ενώ άσκησε γενική ιατρική βοηθώντας πολύ κόσμο και κάνοντας ό,τι ήταν δυνατό με τα ελάχιστα μέσα που διέθεταν τότε. Ο κ. Κόκκορης τόνισε ακόμα ότι έχασε τη γυναίκα του από πολύ νωρίς κι έτσι μεγάλωσε μόνος τα παιδιά του, στα οποία στάθηκε πατέρας και μητέρα μαζί. Ειδικότερα, υπήρξε πρόεδρος της Κοινότητας Λεωνιδίου για συνολικά 44 μήνες, από το Μάρτιο του 1945 ως τον Αύγουστο του 1947 και από τον Απρίλιο του 1948 ως το Γενάρη του 1950, ενώ συνέχισε ως δήμαρχος πλέον Λεωνιδίου από 1/3/1950 ως 28/8/1950, από 25/5/1951 ως 31/12/1954, από 1/5/1955 ως 5/4/1959 και τέλος ανέλαβε ξανά δήμαρχος του δήμου Λεωνιδίου από το 1/1/1979 έως 31/12/1982 οπότε και εκλέγεται ο νυν δήμαρχος, Δημήτριος Τσιγκούνης. Ο Παναγιώτης Ρέππας πέθανε το 1993 στο Λεωνίδιο όντας 83 ετών. Νίκος Καββαδίας, ο ποιητής της θάλασσας 100 χρόνια από τη γέννησή του, 35 χρόνια από το θάνατό του Τους ναυτικούς της Αρκαδίας και όλης της Ελλάδας τιμούν η νομαρχία Αρκαδίας και η πολιτιστική ομάδα του Γυμνασίου Άστρους που διοργανώνουν την Τετάρτη, 11 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο του Παραλίου Άστρους μουσική - ποιητική βραδιά κατά την οποία οι μαθητές της Γ τάξης του Γυμνασίου θα προβάλουν και video με θέμα «ΝIΚΟΣ ΚΑΒ- ΒΑΔIΑΣ, Ο ποιητής της θάλασσας. 100 χρόνια από τη Άστροσ γέννηση του, 35 χρόνια από το θάνατο του». Ειδικότερα, οι μαθητές του Γυμνασίου Άστρους καλούν όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη μουσική ποιητική τους βραδιά, να σιγοτραγουδήσουν μαζί τα υπέροχα τραγούδια του ποιητή, να ακούσουν τις μικρές μαθήτριες και μαθητές να αφηγούνται «ιστορίες ρομαντικές, για ανθρώπους και τόπους παράξενους, για την αγάπη, για τη ζωή και τον έρωτα», αλλά και να ταξιδέψουν μαζί στους μεγάλους ωκεανούς του πλανήτη μας και να γνωρίσουν τη δύσκολη και σκληρή ζωή των ναυτικών μας και του Νίκου Καββαδία μέσα από τα video και τις εικόνες που πλαισιώνουν ολόκληρη την εκδήλωση. Στην ανακοίνωση πρόσκληση τους οι μαθητές του Γυμνασίου Άστρους αναλύουν τους λόγους που τους οδήγησαν στη δημιουργία της Πολιτιστικής Ομάδας τους, ενώ εξηγούν και γιατί επέλεξαν να τιμήσουν τους Έλληνες ναυτικούς και τον ποιητή της θάλασσας, Νίκο Καββαδία. M. Γρηγορίου

5 Τετάρτη 4 Αυγούστου Ο «ΘΗΣΕΑΣ» παύει τα «ανώριμα» έργα των δήμων Μετά από απόφαση του υπουργείου Υποδομών, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ παύει τη χρηματοδότηση έργων σε διάφορους δήμους. Τα «μη ώριμα» δε θα υλοποιηθούν, τουλάχιστον μέχρι την πιθανή ανάκληση της απόφασης ή της εύρεσης άλλης λύσης. Ο δήμαρχος Τεγέας, Δημήτρης Βόσνος, έκανε δηλώσεις για τη σχετική απόφαση, τονίζοντας ότι: «το υπουργείο είχε δεσμευτεί ότι θα έκανε μια μείωση των χρηματοδοτήσεων για την φετινή χρονιά του ΘΗΣΕΑ, οι οποίες όμως θα αφορούσαν πληρωμές που θα ακολουθούσαν το Για αυτόν το λόγο είχαν πει ότι θα ολοκληρωθούν τα έργα που θα δημοπρατηθούν μέχρι 31 Αυγούστου. Δυστυχώς, μάλλον τα οικονομικά δεδομένα είναι χειρότερα και -αδίκως κατά την γνώμη μου- η αυτοδιοίκηση σηκώνει ένα μεγάλο φορτίο, όταν μάλιστα αφαιρούνται οι πόροι που μέχρι τώρα ανήκαν σε αυτήν. Στην ουσία, μετά το καλοκαίρι του 2009, όσα έργα δεν είχαν ολοκληρωθεί δεν χρηματοδοτούνται και δεν προωθείται η υλοποίηση τους σε όλη την επικράτεια». Στο δήμο Τεγέας πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των έργων ύδρευσης του Σταδίου μαζί με τους οικισμούς,μαγούλας και Ριζώνκαι των έργων ανάπλασης πλατειών, τα οποία είχαν ήδη εισέλθει στη διαδικασία της δημοπράτησης και υπήρξε ανάδοχος. Η Περιφέρεια, ωστόσο, «πάγωσε» όλα τα έργα στα τέλη Ιουνίου. αλλά. Ο δημοτικός σχεδιασμός, ωστόσο, πέτυχε την υλοποίηση των έργων ύδρευσης στα δημοτικά διαμερίσματα Κερασίτσας, Καμαρίου, Στρίγκου, Επισκοπής, Τζίβα και Μανθυρέας, υλοποιώντας το σχεδιασμό που είχαν στην τετραετία. Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι η αυτοδιοίκηση αδικείται και θα πρέπει το Υπουργείο να επανεξετάσει το θέμα, «με όλους όμως να σηκώσουν ένα φορτίο στη μείωση των δαπανών και τη στήριξη των υποχρεώσεων που έχουμε απέναντι στο μνημόνιο που έχει υπογράψει η κυβέρνηση». Το ποσοστό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση υπολογίζονται σε 20% με 30%, σε σχέση με τα έργα που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν. «Στο δήμο της Τεγέας, το ποσοστό χρηματοδότησης είναι πολύ κάτω του 50%, καθώς έχουν υλοποιηθεί αρκετά έργα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το περσινό έργο αναπλάσεων, ύψους ευρώ. «Για το όποιο ποσοστό έργων έμεινε ανεκτέλεστο, δεν είναι δική μας ευθύνη, γιατί ο δήμος είχε ωριμάσει εγκαίρως αυτά τα έργα αλλά πριν προλάβουμε να τα ολοκληρώσουμε μας σταμάτησαν». Πωλίνα Μάσσια Επενδύσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνεχίζονται οι εγκρίσεις επενδύσεων από την Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, η οποία συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή για 9η συνεχή φορά από την αρχή του έτους, υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Φώτη Χατζημιχάλη, και ενέκρινε δέκα πέντε αιτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου, συνολικού κόστους ,90 ευρώ και δημόσιας δαπάνης ,34 ευρώ. Συνολικά, από αρχή του έτους, στις εννέα συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής έχουν εγκριθεί και υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 149 επενδυτικά σχέδια, συνολικού κόστους ,30 ευρώ δημόσιας δαπάνης ,32 ευρώ και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ,00 ευρώ. Να σημειωθεί ακόμα ότι στο προηγούμενο διάστημα 28 μηνών από την έναρξη της Β φάσης του αναπτυξιακού νόμου μέχρι τέλους του 2009, έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παραπάνω νόμου 181 επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους ,10 ευρώ δημόσιας δαπάνης ,01 ευρώ και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ,00 ευρώ. Αναλυτικότερα, στην τελευταία συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εγκρίθηκαν στο νομό Αρκαδίας και συγκεκριμένα στα δ.δ. Πελάγους του δήμου Τρίπολης, Τζίβα του δήμου Τεγέας και Άστρους του δήμου Βόρειας Κυνουρίας τέσσερα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τομέα, τα οποία αφορούν μία ίδρυση μονάδας κατασκευής επίπλων μπάνιου και πάγκων εργασίας από πολυμερείς επιφάνειες, μία επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ζυμαρικών, ένα εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου και μία μετεγκατάσταση με εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου, συνολικού κόστους ,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης ,40 ευρώ και 3,00 ΕΜΕ. Επιπλέον, στον τομέα του τουρισμού και συγκεκριμένα στα δ.δ. Λεωνιδίου του δήμου Λεωνιδίου, Αγ. Πέτρου του δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Χρυσοβιτσίου του δήμου Φαλάνθου, εγκρίθηκε μία μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου με την προσθήκη νεόδμητου κτιρίου για την δημιουργία ξενοδοχείου Α τάξης δυναμικότητας 23 κλινών καθώς επίσης και η ίδρυση 2 ξενοδοχείων, τριών αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 45 κλινών, συνολικού κόστους ,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης ,00 ευρώ και 5,5 ΕΜΕ. Ακόμα, στο νομό Λακωνίας και συγκεκριμένα στα δ.δ. Μεταμόρφωσης του δήμου Μολάων και Γκοριτσάς του δήμου Θεραπνών εγκρίθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τομέα, τα οποία αφορούν το μεν πρώτο εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου το δε δεύτερο μετεγκατάσταση με εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου, συνολικού κόστους ,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης ,40 ευρώ, ενώ στο νομό Μεσσηνίας, και συγκεκριμένα στα δ.δ. Μάνεσι του δήμου Αριστομένους, Οιχαλίας του δήμου Οιχαλίας, Εύας του δήμου Ανδρούσας και Ράχες του δήμου Κυπαρισσίας, εγκρίθηκαν τέσσερα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τομέα, τα οποία αφορούν μία μετεγκατάσταση με εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου, ένα εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου, μία ίδρυση τυροκομικής μονάδας και μία ίδρυση μονάδας παραγωγής προϊόντων τσιμέντου, συνολικού κόστους ,90 ευρώ, δημόσιας δαπάνης ,54 ευρώ και 3 ΕΜΕ. Επίσης στον τομέα του τουρισμού και συγκεκριμένα στα δ.δ. Αγ. Νικολάου του δήμου Λεύκτρου και Γαργαλιάνων του δήμου Γαργαλιάνων εγκρίθηκε η ίδρυση 2 ξενοδοχείων, τριών αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 83 κλινών, συνολικού κόστους ,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης ,00 και 5,66 ΕΜΕ. Τέλος εγκρίθηκε η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας μιας επένδυσης που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 (A φάση) και η οριστικοποίηση του κόστους αυτής στο ποσό των ,00 ευρώ (δημόσια δαπάνη ,00 ευρώ), καθώς επίσης και τριών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 (B φάση) και η οριστικοποίηση του κόστους αυτών στο ποσό του ,21 ευρώ (δημόσια δαπάνη ,13 ευρώ). Μ. Γρ.

6 6 Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010 ΛΑΔΩΝΑΣ Λίμνη Λάδωνα: Ευκαιρία για πράσινη ανάπτυξη Ανακοινώθηκε το πόρισμα για την αξιοποίηση της λίμνης του Λάδωνα που στηρίζεται σε όλες τις προτάσεις που έχει επεξεργαστεί ο Παραλαδώνιος Σύνδεσμος Σε ένα μήνα θα έχουν επικαιροποιηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου οι μελέτες Στο δρόμο της ανάπτυξης τίθεται πλέον οριστικά η λίμνη του Λάδωνα, όπως έγινε φανερό από την επίσημη ανακοίνωση του πορίσματος κατάρτισης σχεδίου υποστήριξης της ευρύτερης περιοχής, που εγκρίθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, και ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρό της βουλευτή Κώστα Καρτάλη σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Φώτη Χατζημιχάλη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος από τν περασμένο Φεβρουάριο είχε ζητήσει με επιστολή του από την Επιτροπή, να εντάξει στις δραστηριότητές της τη σχετική μελέτη, ενώ είχε συνοδεύσει τον κ. Καρτάλη σε επίσκεψή του στην περιοχή του Λάδωνα. Ακόμη παρίσταντο οι δήμαρχοι Κλείτορος Βασίλης Κουρσαράκος και ως πρόεδρος και του Παραλαδώνιου Συνδέσμου, Τροπαίων Γιάννης Παπασταματίου και Λαγκαδίων Στάθης Κούλης, ενώ ο δήμαρχος του παραλαδώνιου δήμου Κοντοβαζαίνης Ηλ. Αποσκίτης δεν παρέστη. Σύμφωνα με το πόρισμα που δημοσιοποίησε ο κ. Καρτάλης, εκτιμήθηκαν θετικά οι παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί στο παρελθόν για την προστασία και την ανάδειξη της περιοχής, ενώ κρίθηκε ότι το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της λίμνης προσφέρεται για την ήπια τουριστική ανάπτυξη, στο πρότυπο άλλων λιμνών. Το σχέδιο που θα υποστηρίζεται ως προς την εφαρμογή του από τον Φορέα Διαχείρισης όρους Μαινάλου και λίμνης Λάδωνα, ο οποίος προτείνεται να συσταθεί, έχει στόχο την προστασία του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος, την οικοτουριστική ανάπτυξη, την υποστήριξη αγροτουριστικών δράσεων, την υποστήριξη δράσεων πολιτισμού και αθλητισμού, την ενσωμάτωση και στήριξη των παραλίμνιων οικισμών και την οργάνωση του παραλίμνιου χώρου. Σημαντικός φυσικός παράγοντας Στην παρουσίαση του θέματος ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλή Κ. Καρτάλης τόνισε: Ο Λάδωνας μπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό παράδειγμα πράσινης ανάπτυξης καθώς συναρτά την τοπική ανάπτυξη με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος κατέθεσε πρόταση για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας που θα περιλαμβάνει ζώνες διαχείρισης - ανάδειξης και προστασίας, δραστηριότητες αγροτουρισμού και οικοτουρισμού αλλά και δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Χωρίς ένα τέτοιο σχέδιο, υπάρχει κίνδυνος είτε η περιοχή να χάσει στοιχήματα ανάπτυξης ή να αναπτυχθεί σε βάρος του περιβάλλοντος. Βασική παράμετρος είναι ότι η περιοχή του Λάδωνα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο οικοσύστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και που συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, η περιοχή της Λίμνης του Λάδωνα: 1. αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς παράγοντες της Πελοποννήσου με σημαντική υποστήριξη του περιβάλλοντος και προσφορά φυσικών πόρων, νερού και εδάφους 2. εμφανίζεται σε ικανοποιητική οικολογική κατάσταση και συνδυάζει με μοναδικό τρόπο χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος (λίμνη/ποταμός, υγροτοπική βλάστηση, πλούσια ορνιθοπανίδα) και του πολιτιστικού περιβάλλοντος 3. παρουσιάζει επίσης υψηλή ποιότητα φυσικών χαρακτηριστικών και τοπίου που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 4. προσφέρεται για την ήπια τουριστική ανάπτυξη στο πρότυπο άλλων λιμνών στη χώρα (λίμνη Πλαστήρα, λίμνη Κερκίνη, κ.α.). Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής και ο γ.γ.π.π. κ. Χατζημιχάλης (σ.σ.: ο οποίος υπό την ιδιότητα του υφυπουργού Γεωργίας είχε υπογράψει την απόφαση για την ίδρυση του Δασικού Χωριού στον Λάδωνα που η κυβέρνηση της Ν.Δ. ακύρωσε μετά το 2004) και ο βουλευτής κ. Κωνσταντινόπουλος, παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο σχέδιο υποστήριξης της λίμνης του Λάδωνα και της ευρύτερης περιοχής που θα έχει ως γενικότερο στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής και το οποίο προτείνεται να εξετασθεί προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (κυρίως σε ότι αφορά στα Υπουργεία ΠΕΚΑ, Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος). Επίσης προτείνεται μέρος των αναγκαίων πιστώσεων να αναλάβει η ΔΕΗ ως αντιστάθμισμα για την εκμετάλλευση των υδατικών πόρων της περιοχής. Σύμφωνα με το σχέδιο προβλέπονται τα εξής: Για το Κανονιστικό - Διαχειριστικό πλαίσιο Καθορισμός ζωνών προστασίας (ελεύθερη ζώνη μέτρων από τις όχθες) Καθορισμός ζωνών επιτρεπόμενων χρήσεων Για τη Μελέτη - Παρατήρηση - Προστασία Συστηματική καταγραφή κατά περιοχή της χλωρίδας και πανίδας Χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Μικροί θεματικοί χώροι επίδειξης θεμάτων περιβάλλοντος Θέσεις παρατηρητηρίων - θέας - λήψης φωτογραφιών Για τους χώρους προστασίας Εμπλουτισμός χλωρίδας και πανίδας Υδάτινοι χώροι αναπαραγωγής ψαριών Καταφύγια θηραμάτων Για την Οικοτουριστική αξιοποίηση Χώροι αναψυχής - αναψυκτήρια Χώροι αθλητισμού Ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού (παρατήρηση πουλιών, αγροτουρισμός κλπ.) Πρόσβαση (περιμετρικός δρόμος μικρού πλάτους, ποδηλατόδρομος,κ.α.) Καταλύματα εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον. Για τον Αγροτουρισμό Ειδικότερα προτείνεται να δημιουργηθεί περιμετρικά της λίμνης μία ζώνη αποκλειστικής βιολογικής καλλιέργειας σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης και τις τοπικές υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό θα ενισχύσει την περιβαλλοντική προστασία, θα συμβάλλει στην αποφυγή επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και του υδατικού δυναμικού της λίμνης από νιτρικά και άλλα λιπάσματα, αλλά και θα δώσει διέξοδο στην τοπική γεωργική οικονομία καθώς έτσι δημιουργούνται προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και υποστηρίζεται η τοπική απασχόληση. Για τον Πολιτισμό Καθιέρωση και αναβάθμιση του Φεστιβάλ Λάδωνα Ν.Θ. Καστανιτσα Γιορτή του Δάσους Και φέτος με αγάπη και μεράκι για τον τόπο και την παράδοσή του, αλλά και για το πανέμορφο δάσος του Πάρνωνα, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Απανταχού Καστανιτσιωτών «ξαναστήνει» την Παρασκευή, 6 Αυγούστου, τη Γιορτή του Δάσους που αυτό το καλοκαίρι έρχεται να συναντήσει και το πανηγύρι της Μεταμόρφωσης. Ειδικότερα, στις 8.00 το βραδάκι της Παρασκευής, στην Καστάνιτσα, 500 μέτρα έξω από το χωριό και με κατεύθυνση το δρόμο προς Σίταινα, ο Σύλλογος καλεί όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γιορτή αυτή «και όλοι μαζί αντάμα κάτω από τις φυλλωσιές και τις δροσοσταλίδες και με κατεβασιές δροσιάς από τον Μαλεβό, γεμάτες άρωμα ελατίσιο, να αποτίνουμε φόρο τιμής στις δασωμένες του πλαγιές και τις βουνοκορφές του αλλά και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση των πανηγυριών μας που κουβαλούν στο διάβα τους Ιστορία Αιώνων». Συντροφιά στους καλεσμένους θα κρατήσει μέχρι το πρωί η οκταμελής δημοτική ορχήστρα με τον Κώστα Κωτσάκη στο κλαρίνο, ενώ το μενού περιλαμβάνει φαγητό, κρασάκι και μπυρίτσα, αλλά και μπόλικη διασκέδαση αφού άλλωστε στους δύσκολους αυτούς καιρούς που ζούμε «η φτώχεια θέλει καλοπέραση». Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο, δεν πρόκειται απλά για ένα «πανηγυράκι», αλλά για έναν τρόπο «να ευαισθητοποιηθούμε, να αφυπνίσουμε την συνείδησή μας, την αγάπη μας για το περιβάλλον, να γίνουμε εθελοντες στην προστασία του, να τιμήσουμε όλους αυτούς που δώσανε την ζωή τους ή αγωνίστηκαν για να το προστατέψουν στις δύσκολες στιγμές του όταν η λαίλαπα κατάτρωγε τα σωθικά του». Ταυτόχρονα, όπως τονίζουν, οι ίδιοι αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανό το Πανηγύρι της Μεταμόρφωσης που είναι για όλους τους Καστανιτσιώτες «το διαχρονικό δέσιμό τους με την παράδοση και με τους προγόνους τους στο διάβα των αιώνων». Την εκδήλωση ενισχύουν με χορηγίες η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας και ο δήμος Βόρειας Κυνουρίας.

7 Τετάρτη 4 Αυγούστου «Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς» μεγαλοπολη Παρουσιάστηκε στη Μεγαλόπολη η μελέτη από τον καθηγητή David Romano που εκτελεί τις αρχαιολογικές έρευνες στο Λύκαιο Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο Μεγαλόπολης, με μεγάλη επιτυχία, η παρουσίαση του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τον αρχαιολόγο καθηγητή δρ. David Romano και την ομάδα του. Όπως επισημαίνεται, η ίδρυση του Παρράσιου Πάρκου σκοπό έχει την προστασία και ανάδειξη μιας έκτασης 300 περίπου τετρ. χλμ. στη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ το Πάρκο θα προστατέψει ενδιαφέρουσες πολιτιστικά περιοχές, τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους ενθαρρύνοντας παράλληλα τη συνέχιση του παραδοσιακού τρόπου ζωής και την οικονομική ανάπτυξη των οικισμών, σε όλη την έκταση του. Επιπλέον, τονίζεται πως η ιδιοκτησία της γης δεν θα θιγεί και θα παραμείνει υπό τοπικό έλεγχο και η ανάπτυξη θα βασίζεται στις αποφάσεις και τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από την ομάδα των αρχαιολόγων και τους υποστηρικτές της ιδέας του Παρράσιου Πάρκου πως το σκεπτικό δημιουργίας ενός «ζωντανού πάρκου» ενθαρρύνει τους ανθρώπους να διαχειριστούν τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους καθώς και όσους αντλούνται από τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, για δύο σκοπούς, για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και για τη χρήση τους ως ουσιώδους τμήματος των μέσων βιοπορισμού και της τοπικής παράδοσης. Επιτυχία για το Πάρκο θα θεωρηθεί η ενίσχυση της υπερηφάνειας των κατοίκων της περιοχής, η υποστήριξη των σύγχρονων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η αύξηση της οικονομικής δύναμης της περιοχής και η διατήρηση όλων των πόρων του Πάρκου για τις μελλοντικές γενιές. Να σημειωθεί ότι η ονομασία του Πάρκου, «Παρράσιο», σχετίζεται με τους αρχαίους μύθους της Αρκαδίας και συνδέεται με τον πυρήνα του προτεινόμενου Πάρκου. Μάλιστα, στην αρχαιότητα η Παρρασία θεωρήθηκε ως η αρχαιότερη περιοχή της Ελλάδας, ενώ σήμερα η περιοχή του Πάρκου περιλαμβάνει σημαντικά αρχαία ιερά και πόλεις στη ΝΔ Αρκαδία και σε τμήματα της σημερινής Μεσσηνίας και Ηλείας. Το όραμα για το Πάρκο Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους και τους οραματιστές για το Πάρκο, προβλέπονται πόλεις στις εισόδους του για να κατευθύνουν τους επισκέπτες και να παρέχουν τη δυνατότητα διανυκτέρευσης, μονοπάτια για τη σύνδεση αρχαίων οικισμών, ναών και ιερών, χωριών και τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, συνδυασμός επεξηγηματικών πινακίδων, χαρτών και κέντρων Πληροφόρησης, αλλά και ευκαιρίες για νέες ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα προωθήσουν τα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και Νέα Αρχαιολογικά Μουσεία, Πολιτιστικά Κέντρα και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Φυσικά, το όραμα για το Πάρκο περιλαμβάνει και την προστασία και ενίσχυση του παραδοσιακού τρόπου ζωής, του εμπορίου και των τοπικών εορτών, όπως και την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και των φυσικών πόρων. Σχεδιάζοντας το Πάρκο: Λύκαιον όρος Όπως έχει τονιστεί αρκετές φορές μέχρι τώρα και μέσα από τις σελίδες της Αιχμής αποφασιστικός παράγοντας για την ίδρυση του Πάρκου υπήρξε το Πρόγραμμα Ανασκαφής και Έρευνας του Λυκαίου όρους συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας να διατηρήσει τις πολιτιστικές παραδόσεις, να προάγει τον τουρισμό και να αντλήσει οικονομικό όφελος για την περιοχή. Άλλωστε μεταξύ των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων, που βρίσκονται στην έκταση όπου σχεδιάζεται να ιδρυθεί το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είναι το ιερό του Δία στο Λύκαιον όρος της Αρκαδίας. Πολύ περισσότερο, από το 2004 βρίσκεται σε εξέλιξη μια μελέτη για τον σχεδιασμό του Πάρκου, η οποία είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των τοπικών κοινοτήτων, Ελλήνων ειδικών στο σχεδιασμό Πάρκων, του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, που εργάζονται υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, υπό τη διεύθυνση και με τη συνεργασία της ΛΘ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Σημειώνεται, δε, πως ο σχεδιασμός του Πάρκου στο Λύκαιον όρος εστιάζεται στη δημιουργία ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας των κοινοτήτων της περιοχής, στην καθιέρωση αρχών για τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων καθώς και των τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και, τέλος, στην προστασία του χαρακτήρα του τοπίου του Λυκαίου όρους. Στο σχεδιασμό για το Λύκαιον Όρος προβλέπεται, όπως αναφέραμε και παραπάνω, το Πάρκο να συνδεθεί με μονοπάτια, μερικά από τα οποία θα ακολουθούν την πορεία των αρχαίων δρόμων. Κατά μήκος των μονοπατιών θα υπάρχουν πινακίδες με κατάλληλη σήμανση που θα οδηγούν τους επισκέπτες σε πηγές για να δροσιστούν, σε χωριά για να περάσουν τη νύχτα και σε αρχαιολογικούς χώρους. Η σήμανση θα υπογραμμίζει και θα επεξηγεί τις διαφορετικές όψεις του Πάρκου συμπεριλαμβάνοντας αρχαιολογικά κατάλοιπα, τοπικές εορτές, βιότοπους, τους γεωλογικούς σχηματισμούς και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, ενώ οι πινακίδες στην αρχή των μονοπατιών θα περιλαμβάνουν προτεινόμενες διαδρομές και χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες σχετικά με τον προσανατολισμό στο Πάρκο, την ιστορία και τα καταλύματα. Πρόταση διαμόρφωσης του Πάρκου Σύμφωνα με τους σχεδιαστές του Παρράσιου Πάρκου, αυτό μπορεί να οργανωθεί σε ζώνες με βάση ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία, που αντιπροσωπεύουν την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό της κάθε περιοχής. Μια τέτοια ζώνη είναι το Λύκαιον όρος. Έτσι λοιπόν, οι επισκέπτες που θα έρχονται στο Λύκαιον όρος θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την περιοχή στις Άνω Καρυές, όπου θα στεγάζεται ένα κέντρο υποδοχής στο οποίο θα περιγράφεται το Πάρκο, με ιδιαίτερη έμφαση στο Λύκαιον όρος, ενώ το χωριό θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα διαμονής και διατροφής. Έπειτα, μονοπάτια που θα ξεκινούν από το χωριό θα οδηγούν προς το βουνό, θα περνούν από τον Ιππόδρομο, θα περιτρέχουν τη βάση της κορυφής, θα περνούν από δροσερές πηγές και θα καταλήγουν στο βωμό του Δία, στην κορυφή του βουνού. Ακόμα, περιφερειακά μονοπάτια θα συνδέουν τους χώρους του αρχαίου Λυκαίου με άλλους χώρους, εντός του Πάρκου, π.χ. ένα μονοπάτι 10 περίπου χιλιομέτρων θα οδηγεί στις Βάσσες. Βραχοσκεπές και μικρά πλατώματα θα επιτρέπουν την κατασκήνωση στη διάρκεια της νύχτας, ενώ το σύστημα μονοπατιών θα συνδέει άλλα χωριά όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να διανυκτερεύσουν και να ανακαλύψουν μια τοπική εορτή ή να απολαύσουν τοπικά προϊόντα, όπως μέλι και καρύδια. Συνεργασία των κοινοτήτων της περιοχής Για τη δημιουργία του Πάρκου, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεργασία των κοινοτήτων της περιοχής. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής προβλέπεται η ανέγερση του Κέντρου Έρευνας Παρράσιας Κληρονομιάς στη Μεγαλόπολη, που θα αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου στο Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η ίδρυση της Ακαδημίας και του Μουσείου των σύγχρονων Λυκαίων αγώνων, με τη συνεργασία της κοινότητας των Άνω Καρυών, προκειμένου να φιλοξενήσει περιοδικές εκθέσεις να αποτελέσει την έδρα ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να προβάλει την ιστορία της περιοχής, καθώς και η δημιουργία του Κέντρου Ανασκαφών Λυκαίου όρους με τη συνεργασία της κοινότητας Άνω Καρυών και των δύο Αμερικανικών Πανεπιστημίων, με σκοπό τη δημιουργία στο μέλλον εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών Σύσταση μιας δημόσιας επιτροπής ή μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την επίβλεψη του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και διαχείρισης του Πάρκου. Ακόμα, οι σχεδιαστές του πάρκου σκοπεύουν να ενθαρρύνουν τα στρατηγικά σχέδια που βασίζονται στις πρωτοβουλίες των κοινοτήτων της περιοχής για προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης διατήρησης των πόρων και αναζωογόνησης των χωριών. Διατήρηση και Προστασία Όπως επισημαίνεται, η δημιουργία του Πάρκου θα υποστηρίξει τις υφιστάμενες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία, οι τοπικές εορτές και οι παραδοσιακές τεχνικές κτισίματος, ενώ θα βοηθήσει στην προστασία των σημαντικών φυσικών πόρων και στην αναζήτηση δυνατοτήτων οικολογικής ανάπλασης. Επιπλέον, υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την προστασία και την έρευνα αρχαιολογικών χώρων, αλλά και για τη δημιουργία μακροπρόθεσμου σχεδίου για χρηματοδότηση, διαχείριση των πόρων, εκπαίδευση και συντήρηση, ενώ ακόμα θα γίνει αίτηση στην Unesco για ένταξη του χώρου στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Προδιαγραφές σχεδιασμού Φυσικά, βάσει σχεδιασμού, τα νέα οικοδομήματα θα προσαρμοστούν στο υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης του τοπίου και χρήση τοπικών οικοδομικών υλικών ώστε να αποφευχθεί η αλλαγή του τοπικού χαρακτήρα, ενώ θα προωθηθούν χρήσεις της γης τέτοιες που θα διατηρήσουν το χαρακτήρα του τοπίου. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία οδηγού με καθορισμένες σχεδιαστικές προδιαγραφές για τις υποδομές του νέου Πάρκου, οι οποίες θα βασίζονται σε μια συστηματική καταλογογράφηση και ανάλυση των χαρακτηριστικών στοιχείων του τοπίου, καθώς και η προώθηση λύσεων που προκαλούν το ενδιαφέρον των νέων γενεών αλλά και η ενθάρρυνση χρήσης ανανεώσιμων πηγών. Ερευνητικό Κέντρο Μεγαλόπολης Τέλος, η πρόσφατη ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου Παρράσιας Κληρονομιάς, στη Μεγαλόπολη, θα υποστηρίξει την αρχαιολογική έρευνα, θα προσφέρει το χώρο για τη διοργάνωση μικρών συνεδρίων και θα αποτελέσει το κέντρο των εργασιών στο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όπως τονίζεται, στο Κέντρο αυτό θα στεγασθούν γραφεία, εργαστήρια και κοιτώνες για τους μελετητές, τους φοιτητές και τους επισκέπτες, ενώ σαν δημόσιο κτίριο το Κέντρο θα φιλοξενεί διαλέξεις και συμπόσια, που σχετίζονται με την αρχαιολογική έρευνα και τις πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή. Παράλληλα, σε ένα μικρό εκθεσιακό χώρο θα προβάλλεται το έργο του Κέντρου καθώς και το έργο ντόπιων καλλιτεχνών και λογοτεχνών, αλλά θα διοργανώνονται και εορταστικές εκδηλώσεις.

8 8 ÌåôÜ Ëüãïõ Ãíþóåùò ãñüöåé ï ÃéÜííçò Ðáíïýóçò ÊáèçãçôÞò Åãêëçìáôïëïãßáò óôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí Ôï ðáëéü, êëáóéêü êáé ðüíôïôå åðßêáéñï åñþôçìá "Ðïéïò êõâåñíüåé áõôþ ôç þñá;" ìðïñåß í' áðáíôçèåß ìå ôïõëü éóôïí ôñåéò ôñüðïõò. Ç áõô-áíüçôç ðñþôç åêäï Þ åßíáé üôé êõâåñíüåé ï ëáüò ìýóù ôùí åêëåãìýíùí åêðñïóþðùí ôïõ. Áõôü äåí ôï ðéóôåýïõí ðëýïí ïýôå êáé ïé áãáèüôåñïé ôùí ÅëëÞíùí. Ç äåýôåñç ôñý ïõóá, ßóùò êáé âïëéêþ, åêäï Þ åßíáé üôé ôç þñá äéïéêïýí ç ôñüéêá êáé ïé "åíôïëïäü ïé" õðïõñãïß. ÁõôÞ ç Üðïøç Ý åé âüóç ùò ðñïò ôéò ïñãáíùôéêýò Þ êáé ëåéôïõñãéêýò (óõãêõñéáêýò;) åîïõóßåò êáé ðáñåìâüóåéò ôïõ ÄÍÔ êáé ôùí ëïéðþí åôáßñùí áëëü äåí ìðïñåß íá åîçãþóåé ôçí éóôïñéêüôçôá, ôï âüèïò ôçò äéáñêïýò äéáêõâýñíçóçò. Ç ôñßôç åêäï Þ Ýñ åôáé íá ðñïóåããßóåé ôç äéá ñïíéêþ áëëü êõñßùò ôç óçìåñéíþ êñõöþ åîïõóßá ìå äéáöïñåôéêü ôñüðï. Ç ÅëëÜäá ùò åìéñüôïí; Ôïõ ñüíïõ êáâáëüñçò ôïõ öüâïõ áñíçôþò êáé ôùí êáêþí êáéñþí ìáóôéãùôþò Ðáíáã. Êñçôéêüò, "Ðïý ôåëåéþíåé ôï ôáîßäé óïõ;" Ïé ðáëéïß öñáãêïëåâáíôßíïé êáé ãåñìáíïóðïõäáãìýíïé ôü áôåò ôå íïêñáôï-êïõëôïõñéüäåò Ý ïõí áíôéêáôáóôáèåß áðü ìéá áããëïóáîïíéêþ åðé åéñçìáôï-äéá åéñéóôéêþ åëßô, ç ïðïßá ü é ìüíï óôåñåßôáé éóôïñéêþò ìíþìçò êáé ãíþóçò, áëëü ðéóôåýåé áêñüäáíôá üôé ìýóù ôùí ëüðôïð êáé ôùí äçìüóéùí/äéåèíþí ó Ýóåùí (êáé äéáóõíäýóåùí) ìðïñïýí íá ëõèïýí üëá ôá êïéíùíéêü ðñïâëþìáôá ôçò ðáôñßäáò. ÁíåðáéóèÞôùò äéïëéóèáßíïõìå ðñïò Ýíá Üëëï ðïëßôåõìá (ìçäýðïôå øçöéóèýí), áëëü êáé ðñïò ìéá Üëëç äïìþ ôçò åîïõóßáò (ìç ïìïëïãçìýíç). Ç êñßóç âïþèçóå ôçí åöáñìïãþ åíüò ðñïûðüñ ïíôïò ó åäßïõ ðáëéíüñèùóçò ôùí áóôéêþí ïéêïãåíåéþí ôçò ðáëáéüò ÅëëÜäáò (âáóéëéêïß, ôóéöëéêüäåò, Ýìðïñïé êáé åöïðëéóôýò), ïé ïðïßïé óå áãáóôþ óõíåñãáóßá ìå ôéò äõï-ôñåéò ðïëéôéêýò ïéêïãýíåéåò äéáìïñöþíïõí Ýíá ðïëéôéêï-ïéêïíïìéêü óýìðëåãìá, ôï ïðïßï ü é ìüíï åßíáé "ìõóôéêü", áëëü -êõñßùòêáôáëýåé ðëþñùò ôçí ïðïéáäþðïôå áñ Þ ëáúêþò êõñéáñ ßáò Þ äçìïêñáôéêïý åëýã ïõ (äçìéïõñãþíôáò ôï äéêü ôïõ "ðáñáêñüôïò"). ÐñÝðåé íá ðñïóýîïõìå. Ðßóù áðü ôá ìåãüëá ëüãéá ãéá êüèáñóç êáé äéáöüíåéá êáé ôá áìïãåëáóôü/áéóéüäïîá áìüãåëá ðïëëþí êñáôïýíôùí êñýâïíôáé óêëçñü ðïëõåèíéêü óõìöýñïíôá, ðïõ óôï üíïìá ôçò áíüðôõîçò õðïèçêåýïõí ãéá áêüìç ìßá öïñü ôï äçìïêñáôéêü, ïéêïëïãéêü, åéñçíéêü ìýëëïí ôçò þñáò. Óôç öüóç áõôþ äåí Ý åé ôüóç óçìáóßá áí êüðïéïò øçößæåé ÄåîéÜ, ÊÝíôñï Þ ÁñéóôåñÜ. Ùò Åëëçíåò ðñýðåé ðñéí áð' üëá íá áñíçèïýìå íá ìåôáôñáðåß ç þñá ðïõ äßäáîå êáé åöüñìïóå ôç Äçìïêñáôßá óå Ýíá éäéüìïñöï åìéñüôï (ìå áããëüöùíïõò åìßñçäåò, ãáëëüöùíïõò ðñßãêéðåò êáé ãåñìáíüöùíïõò áõëéêïýò). Ôï ðïëéôéêü óýóôçìá äåí öïâüôáé ôç äçìïêñáôéêþ/ëáúêþ áìöéóâþôçóþ ôïõ ãéáôß ïé íýïé Üñ ïíôåò èåùñïýí üôé "áõôïß êáé ìüíïí áõôïß åßíáé ç ÅëëÜäá". Ëåéôïõñãïýí, äçëáäþ, ùò áðüãïíïé ôæáêéþí êáé ùò éóôïñéêïß éäéïêôþôåò ôçò þñáò. Ðñïóï Þ: îáíáãéíüìáóôå áð-åëåýèåñïé. ÕÃ. Ìáò âüæïõí íá ìáëþíïõìå ãéá ôá óêüíäáëá, ôéò ôïðéêýò åêëïãýò êáé ôá åëëåßììáôá, åíþ ïé ßäéïé äéåõñýíïõí ôïí õðüãåéï éóôü ôçò éóüâéáò êëçñïíïìéêþò äéáêõâýñíçóçò ôïõ Greek ÐëÜôáíïò, 31 Éïõëßïõ 2010 "ÌÁÍÔÑÁÊÉ"- ÅðÜíù "ðëáôåßá", ÄÄ ÐëáôÜíïõ äþìïõ Â. Êõíïõñßáò, Íïìïý Áñêáäßáò ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò, ôçò åðáñ ßáò ôçò Åõñþðçò êïéìùìýíç... Óôç äýóç ôïõ "ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁ", ôçí áõãþ ôïõ "ÊÁËËÉÊÑÁÔÇ" êáé ôá ìåóüíõ ôá ôçò ôïðéêþò ìáò áõôïäéïßêçóçò... ¼ é ç "ÔÑÏÚÊÁ", ïýôå ï èåüò ï ßäéïò, ãéá üðïéïí ðéóôåýåé á- êüìç ó áõôüí, áí áðïöüóéæå íá áó ïëçèåß ìáæß ìáò, äåí èá ìðïñïýóå íá ìáò óþóåé, ü- ëïõò ìáò, Üñ ïíôåò êáé áñ üìåíïõò, ðïëéôéêïýò êáé ðïëßôåò, ðïõ ôý ç áãáèþ, êáôïéêïýìå ó' áõôüí ôïí ðáíýìïñöï áëëü äýóìïéñï ôüðï...êáëçíõ ÔÁ ÓÁÓ... Ã.Ë. Óõíáõëßá Óáââüðïõëïõ Ôç ÄåõôÝñá, 9 Áõãïýóôïõ, ç Í.Á Áñêáäßáò äéïñãáíþíåé óõíáõëßá ìå ôïí Äéïíýóç Óáââüðïõëï, óôï ÈÝáôñï ôïõ Ðáñáëßïõ - óôñïõò, áíáäñïìþ ôïõ óõíïëéêïý Ýñãïõ ðïõ Ý åé ðñïóöýñåé óôçí åëëçíéêþ ôý íç áõôüò ï éäéáßôåñá óçìáíôéêüò êáëëéôý íçò, ãé' áõôü êáé èá ðáñïõóéáóôïýí ìïõóéêü êïììüôéá áð' üëç ôç ìïõóéêþ ðïñåßá ôïõ, ìå Ýìöáóç óå ðáëéüôåñåò, êëáóóéêýò äçìéïõñãßåò ôïõ üðùò ïé äßóêïé "Ôï ðåñéâüëé ôïõ ôñåëïý" êáé "ÔñáðåæÜêéá Ýîù". Ç åêäþëùóç åßíáé ðñïãñáììáôéóìýíç íá îåêéíþóåé óôéò 21:00 êáé ç åßóïäïò ãéá ôï êïéíü èá åßíáé åëåýèåñç. 55 ñüíéá ðßóù ÐåíÞíôá ðýíôå ñüíéá ðßóù ìáò ãõñíü ç áðüöáóç ôçò êõâýñíçóçò íá êáôáñãþóåé ôéò åëåýèåñåò óõëëïãéêýò äéáðñáãìáôåýóåéò êáé ôï óýóôçìá ìåóïëüâçóçò äéáéôçóßáò ãéá ôç äéáìüñöùóç ôùí ìéóèþí ôùí åñãáæïìýíùí, ôïíßæåé óå áíáêïßíùóþ ôçò ç ÁãùíéóôéêÞ Óõíåñãáóßá, ðïõ õðïãñáììßæåé áêüìç üôé ìïíáäéêþ äéýîïäïò, åßíáé êáé ðáñáìýíåé ï ìáæéêüò, áëëçëýããõïò, åíùôéêüò êáé ôáîéêü ðñïóáíáôïëéóìýíïò äéåêäéêçôéêüò áãþíáò ôïõ óõíüëïõ ôùí åñãáæïìýíùí, ãéá áîéïðñåðåßò ìéóèïýò êáé áíèñþðéíåò óõíèþêåò åñãáóßáò: óå êüèå þñï åñãáóßáò, óå êüèå åðé åßñçóç êáé êëüäï. Äßêéï äåí Ý åé; Í. Èåïä. Ìå ðëüãéá ðçäçìáôüêéá "Ï ê. äþìáñ ïò åßíáé áðáó ïëçìýíïò. ÁöÞóôå ìáò ôï ôçëýöùíü óáò íá óáò êáëýóïõìå åìåßò óå ëßãï". ÁõôÞ Þôáí ç áñíçôéêþ -ìå ðëüãéá ðçäçìáôüêéá- áðüíôçóç ðïõ ðþñå áðü ôçí éäéáéôýñá ôïõ ç "Á", üôáí ðñïóðüèçóå íá åðéêïéíùíþóåé ìå ôïí äþìáñ ï Ëáãêáäßùí, ðñïêåéìýíïõ íá ìáò ðåé ôç äéêþ ôïõ åêäï Þ ãéá ôï èýìá ôçò ëåéøõäñßáò ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï ïéêéóìüò Áã. ÍéêïëÜïõ, óôïí ï- ðïßï ðüåé íåñü ìå åðéöáíåéáêü ëüóôé ï ìþêïõò 6 éëéïìýôñùí êáé ïé êüôïéêïé, öõóéêü êáé äåí èåùñïýí åáõôïýò æþá! Ôçí ðñïçãïýìåíç ìýñá ï ê. äþìáñ ïò ìáò åß å æçôþóåé ëßãï ñüíï "ãéá íá ôï äåé ôï èýìá êáé íá ìáò áðáíôþóåé", ðñïêåéìýíïõ íá åíôüîïõìå ôçí ÜðïøÞ ôïõ óôï ñåðïñôüæ ðïõ èá äçìïóéåýáìå. Åìåßò èá ôçí ðåñéìýíïõìå ôçí ÜðïøÞ ôïõ óôï ñåðïñôüæ ðïõ èá ôï ôõðþóïõìå ôåëéêü óôï åðüìåíï öýëëï ìáò, ìåôü ôéò äéáêïðýò ìáò. "Á" Á.Á. (áíô' áõôïý) Êáé Ýëåãá êáé ãþ, ðñéí ëßãï êáéñü ðïõ Ü- êïõãá ôïí Í. ÄåëöÜêç íá ìéëüåé áðïëïãïýìåíïò ãéá ôï äçìïôéêü Ýñãï ôïõ Áë. ÊïôóéÜíç (êáé ôçò äéêþò ôïõ óõíåñãáæüìåíçò ìå ôïí äþìáñ ï ðáñüôáîçò) äåí åßíáé êñßìá íá ìçí åßíáé õðïøþöéïò äþìáñ ïò êáé åðéêåöáëþò ôçò "Ôñßðïëçò, Ðñùôåýïõóá Ðüëç-Óõíåñãáæüìåíïé;" ¹ôáí, áð üôé öáßíåôáé. Ã.Â. Êáé óôç ÄÜöíç; Äåí ðïëõêéíåßôáé ï ÂáããÝëçò Ãéáííáêïýñáò ãéá íá åîáóöáëßóåé ôç óô çñéîþ ôïõ áðü ôï ÐÁÓÏê ãéá ôçí õðïøçöéüôçôü ôïõ óôçí Ôñßðïëç, å éôå ùò áíôéðåñéåéüñ ç ÐåëïðïííÞóïõ, èýóåéò ãéá ôéò ïðïßåò Ý åé åêäçëþóåé ôï åíäéáöýñïí ôïõ. Ãéá ðáñüäåéãìá óôçí ðñï èåóéíïâñáäõíþ óõíåäñßáóç ôïõ êïììáôéêïý ïñãüíïõ óôçí Ôñßðïëç äåí ðáñýóôç. ÐÜíôùò, êüðïéïò ìïõ åßðå, üôé êüðïéïé ôïí èýëïõí êáé ãéá õðïøþöéï ä çìáñ ï ÄÜöíçò ÁôôéêÞò. Ï ßäéïò ôé ëýåé, Üñáãå; Ã.Â. "Ìíçìåßï ÔóÜêùíá Íáõôéêïý" Óôçí ôåëéêþ öüóç ìðþêå ç äéáäéêáóßá êáôáóêåõþò êáé ôïðïèýôçóçò óôçí ðñïâëþôá ôïõ Ôõñïý åíüò ìíçìåßïõ ãéá ôïõò Ôõñéþôåò íáõôéêïýò, ðïõ üñãùíáí ìå ôá ðëïßá ôïõò ôéò èüëáóóåò öôüíïíôáò ìý ñé ôçí áñ áßá Öïéíßêç, áëëü êáé åêåßíïõò, ôïõò óýã ñïíïõò, ðïõ äçìéïýñãçóáí ôç íáõôéêþ ðáñüäïóç ôïõ Ôõñïý ìå ôá áëéåõôéêü ôïõò óêüöç Þ ìå ôá ìðüñêá ôïõò óå ìåãüëá âáðüñéá. ¼- óïé êáôüãïíôáé áðü íáõôéêþ ïéêïãýíåéá íïéþèïõí ôçí áîßá ôïõ ìíçìåßïõ. ÌðñÜâï óôï äþìï, ôïí áëéåõôéêü êáé ôïí åìðïñéêü óýëëïãï Í. Èåïä. ËÜäùíáò Ôé åßíáé áõôü ðïõ ìáò ðåßèåé üôé áõôþ ôç öïñü ìéá êõâýñíçóç ôïõ ÐÁÓÏê ðïõ å- îáããýëëåé êáé ðüëé ôï Ýñãï ôïõ ËÜäùíá, èá ðñïëüâåé íá ôï õëïðïéþóåé;", ñþôçóá ôïí Ê. ÊáñôÜëç ðñüåäñï ôçò ìüíéìçò å- ðéôñïðþò ðåñéâüëëïíôïò ôçò ÂïõëÞò, ü- ôáí ðáñïõóßáóå óôçí ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞóïõ ôï ó Ýäéï ãéá ôçí áíüðôõîç ôçò ëßìíçò êáé ôùí ðáñáëáäþíéùí ðåñéï þí. "ÁõôÞ ôç öïñü äåí åßíáé ìüíï ôï ÐÁ- ÓÏÊ, áëëü ç ïìüöùíç áðüöáóç ôçò äéáêïììáôéêþò åðéôñïðþò ôçò ÂïõëÞò", ìïõ áðüíôçóå. Åßèå. Í. Èåïä.

9 9 ç Üëëç üøç ç Üëëç üøç ãñüöåé ç Ìáñßá ÊïñôÝóç-ÈåïäùñÜêç Äåí õðþñ å áóöáëýóôåñç ìýèïäïò êáé ôçí õðïâüèìéóç êáé êáô' åðýêôáóç ôç äéüëõóç ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò áðü ôçí åöåýñåóç ôùí ñéóìüôùí. ôóé ìýóá óå ëßãá ñüíéá Üñ éóáí íá áëëüæïõí ðñüóùðá êáé êáôáóôüóåéò. Ôç èýóç åêåßíùí ðïõ ãíþñéæáí ôá èýìáôá ôçò ôïðéêþò áõôïäéïßêçóçò, ôïõò áðáó ïëïýóáí ôá ôïðéêü ðñïâëþìáôá êáé Þèåëáí íá õðçñåôþóïõí ôï èåóìü, Üñ éóáí íá êáôáëáìâüíïõí ïé ìüãêåò êáé ïé áõëïêüëáêåò ðïõ ðáñáêáëþíôáò êáé ðéýæïíôáò óå âïõëåõôéêü êáé êïììáôéêü ãñáöåßá, êáôüöåñíáí íá åîáóöáëßóïõí ôï ðåñéâüçôï ñßóìá, ðïõ èá ôïõò Ýäéíå ôï äéáâáôþñéï ãéá ôçí ñþóéìá Þ Ü ñçóôá ôá ñßóìáôá; ôïõ ÐÜíïõ Éáôñßäç, ÐÜåé ãéá... Üëêéíï ìåôüëëéï ôï ÐÁÓÏÊ óôçí Ðåëïðüííçóï; ÅÑ. Óå äçìïóéåýìáôá áñêáäéêþí åíôýðùí ðïõ Ý ïõí áíáðáñá èåß áðü ðåëïðïííçóéáêü blogs óôï äéáäßêôõï, êáèþò êáé áðü áèçíáúêü áëëü êáé Üëëá ìýóá åíçìýñùóçò óôç Â. ÅëëÜäá áíáöýñåôáé ôï üíïìá óáò ãéá ôç èýóç ôïõ õðïøþöéïõ ðåñéöåñåéüñ ç ÐåëïðïííÞóïõ. Ôé óêýöôåóôå êáé ôé áðáíôüôå óôá ó üëéá áõôü; ÁÐ: Êáô' áñ Þí ôï üôé ãßíåôáé ôýôïéá áíáöïñü ãéá ìýíá åßíáé ôéìçôéêþ, åõ áñéóôþ üóïõò ôçí êüíïõí ãéáôß áõôü åßíáé Ýíá äåßãìá áíáãíþñéóçò. ÁëëÜ ðñýðåé íá óáò ðù üôé áõôþ ôç óôéãìþ, åðåéäþ áêïýãåôáé üôé åßíáé ðéèáíüí íá åßìáé õðïøþöéïò êáé óôç Èåóóáëßá, åìýíá áõôþ ôç óôéãìþ -êáé ôï äåß íù íïìßæù ìå ôçí ðñüîç ìïõ- äåí ìå áöïñü ç õðïøçöéüôçôá ïðïõäþðïôå. ù áíáëüâåé ùò êõâåñíçôéêü óôýëå ïò Ýíá óõãêåêñéìýíï Ýñãï óôçí ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞóïõ. Ï óôü ïò ìïõ åßíáé íá õëïðïéþóù áõôü ôï Ýñãï êáôü ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï êáé áõôü ðñïóðáèþ. Ïé åðéëïãýò ãéá ôéò õðïøçöéüôçôåò ðåñéöåñåéáñ þí åßíáé åðéëïãýò ôïõ åðéôåëåßïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ óôá ðëáßóéá ôùí äéáäéêáóéþí ðïõ ðñïâëýðïíôáé, åãþ üìùò åßìáé åäþ, ìå ôéìü ç ðñüôáóç, áëëü ï ñüëïò ìïõ áõôþ ôç óôéãìþ äåí åßíáé åíüò õðïøþöéïõ ðåñéöåñåéüñ ç. Åßìáé ðåñéöåñåéüñ çò ÐåëïðïííÞóïõ êáé ðñýðåé íá ïëïêëçñþóù ìå åõèýíç êáé óõíýðåéá ôï Ýñãï ôï ïðïßï Ý ù áíáëüâåé. Áõôüò åßíáé ï óôü ïò ìïõ, áõôüò åßíáé ï ñüëïò ìïõ. Äåí åßíáé èýìá ðïõ ìå áðáó ïëåß áõôþ ôç óôéãìþ êáé íïìßæù äåí èá ìå áðáó ïëþóåé ùò ôï ôýëïò. Ìå áðáó ïëåß íá ëýóù ôï ðñüâëçìá ôùí áðïññéììüôùí, ôùí õäáôéêþí ðüñùí ôçò ÐåëïðïííÞóïõ ðïõ åßíáé ïîõìýíï ðñüâëçìá, ôï ðñüâëçìá ôçò äéü õóçò ðüñùí óôçí ôïðéêþ ïéêïíïìßá ãéá íá ìðïñýóåé íá áíáðôõ èåß, ôï ðñüâëçìá ôçò õðïóôþñéîçò êïéíùíéêþí óôñùìüôùí óôçí ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞóïõ ðïõ ôáëáéðùñïýíôáé áðü ôéò äýóêïëåò ïéêïíïìéêýò óõíèþêåò, ðïõ áíáæçôïýí åëðßäá êáé ðïõ ðñýðåé áõôþ ôçí åëðßäá íá ôç äþóïõìå ìåôáôñýðïíôáò ôéò õðïó Ýóåéò ìáò óå áðôþ ðñáãìáôéêüôçôá. Áõôüò åßíáé ï ñüëïò ìïõ êáé áõôü ðñïóðáèþ íá õëïðïéþóù. (Öþôçò áôæçìé Üëçò, áðáíôþíôáò óå åñþôçóþ ìïõ óôç äéüñêåéá óõí/îçò Ôýðïõ, ðñï èýò) ÊáôáëÜâáôå áãáðçôïß áíáãíþóôåò ôçò Á ãéáôß ç åöçìåñßäá ìáò åäþ êáé äõü ìþíåò Ý åé ðñïôåßíåé ôïí Öþôç áôæçìé Üëç ãéá õðïøþöéï ÐåñéöåñåéÜñ ç ÐåëïðïííÞóïõ, ìå ìéá óåéñü åðé åéñçìüôùí ðïõ Ý ïõí äçìïóéåõôåß óå ðñïçãïýìåíá öýëëá ìáò; Áöïý ôï ÐÁÓÏÊ Ý åé äõóôïêßá Þ Ýíäåéá ôïðéêþí ðåñéöåñåéáêþí óôåëå þí êáé äåí õðüñ åé Ýíáò ðïõ ìå ôçí áíáìöéóâþôçôç ðñïóùðéêüôçôü ôïõ íá ìðïñåß íá óõóðåéñþóåé ðñþôá êáé êýñéá ôïõò êïììáôéêïýò ôïõò øþöïõò, áëëü áðü ôçí Üëëç ìåñéü ç Ðåëïðüííçóïò åß å ôçí áãáèþ ôý ç íá ôçò óôåßëïõí ôïí ê. áôæçìé Üëç ùò ÐåñéöåñåéÜñ ç ðñéí åðôü ìþíåò, óôç äéüñêåéá ôùí ïðïßùí ðáñþãáãå ôüóï Ýñãï üóï äåí åß áí êüíåé ôá ôåëåõôáßá Ýîé êáé âüëå ñüíéá ïé ðñïçãïýìåíïé. ãéáôß äåí ôïí ñùôïýóáí êáé áí Þèåëå íá ôï áðïöüóéæáí; Ôüôå õðþñ å êáé ñüíïò ìðñïóôü ôïõ ãéá ôçí ôåëéêþ åðéêïéíùíéáêþ ðñïóðüèåéá åêëïãþò ôïõ. Ôþñá ðéá äåí Ý åé áðïìåßíåé ïýôå êáé...ìõáëü. Ôþñá ê. Ôóïýñá, ê. Óðõñüðïõëå, üðïéïí êáé íá áíáêïéíþóåôå ãéá ÐåñéöåñåéÜñ ç ÐåëïðïííÞóïõ åêôüò ôïõ...ä. ÑÝððá, ôï ÐÁÓÏÊ êéíäõíåýåé íá âãåé ôñßôï óôçí êïýñóá! Í. Èåïä. õðïøçöéüôçôá ìå êïììáôéêþ áßãëç. ÁíÜëïãá Üëëáîáí êáé ïé õðïøþöéïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé, Åêåßíïé ðïõ åß áí äéüèåóç ðñïóöïñüò óôá êïéíü áíôéêáôáóôüèçêáí áðü áõôïýò ðïõ åß áí ôá ìýóá êáé ìðïñïýóáí íá ðïõí ìéá êáëþ êïõâýíôá ôïõò áñìüäéïõò ãéá ôçí êïììáôéêþ óôþñéîç ôùí åðéêåöáëþò. ÂÝâáéá ïé øçöïöüñïé, ü é ìüíï åß áí Üëëç ãíþìç ãéá ôá ñßóìáôá êáé ôéò êïììáôéêýò óôçñßîåéò, áëëü êáé ðïëëýò öïñýò ôç äéáôñüíùóáí óôçñßæïíôáò ìå ôçí øþöï ôïõò ü é ôïõò "åêëåêôïýò", áëëü ôïõò éêáíïýò êáé âãüæïíôáò ìå ìåãüëåò ðëåéïøçößåò äþìáñ ïõò áíôüñôåò. Êáé åäþ áñ ßæåé ôï ìåãüëï ðñüâëçìá. Áíôß ïé éåñåßò ôçò ñéóìáôïëïãßáò íá êáôáëüâïõí üôé ãéá ôï êáëü ôùí ôïðéêþí êïéíùíéþí Ýðñåðå íá óôáìáôþóåé ç äéáäéêáóßá åðéëïãþò ôùí Üîéùí êáé íá áöåèïýí ïé ôïðéêýò êïéíùíßåò íá åðéëýîïõí åêåßíïõò ðïõ ôéò åêöñüæïõí ìýóá áðü æõìþóåéò, óõæçôþóåéò êáé áíôéðáñüèåóç áðüøåùí, ãéá íá äéáôçñïýí ôçí åîïõóßá ôïõò Ýäùóáí Ýäáöïò ãéá íá ìåãáëþóïõí ôá Üóìáôá êáé íá áñ ßóïõí ïé åìöýëéïé êáé ï áëëçëïóðáñáãìüò, ðïõ ìüíï óôçí ðñïþèçóç ôùí ôïðéêþí ðñïâëçìüôùí äåí âïçèïýóáí. Ôá ðáñáäåßãìáôá ðïëëü óå üëç ôçí ÅëëÜäá êáé áñêåôü óôçí Áñêáäßá. Ðñüóöáôï ôï ðáñüäåéãìá ôçò ðñáêôéêþò ôïõ ôïðéêïý ÐÁÓÏÊ ãéá ôï äþìï Ôñßðïëçò. Äåí áñêýóôçêå óôç ãíùóôþ äéáäéêáóßá ôçò ñéóìáôïäïóßáò áëëü ðñï þñçóå êáé óå áðïêëåéóìïýò. Ï ÐáõëÞò Ýèåóå ôïí åáõôü ôïõ åêôüò êïììáôéêþò äéáäéêáóßáò åðåéäþ äçìïóéïðïßçóå ôçí õðïøçöéüôçôü ôïõ, åßðáí êáé ôïí Ýñéîáí óôçí ðõñü. ÊáôÜ ôïí ßäéï ôñüðï êáé ìå ôçí ßäéá ëïãéêþ èá èýóåé ôïí åáõôü ôïõ åêôüò êïììáôéêþò äéáäéêáóßáò êáé êüèå Üëëïò ðïõ èá áíáêïéíþóåé ôç äéêþ ôïõ õðïøçöéüôçôá ðñéí ôï êüììá ôïõ áðïöáóßóåé íá ôïí ðåôüîåé Ýîù êáé ðüåé ëýãïíôáò. ôóé ôï êüììá áíôß íá óõíèýóåé äéáëýåé, êáôáêåñìáôßæåé êáé áíïßãåé äñüìïõò ãéá "åìöýëéïõò" óðáñáãìïýò ìå ìïíáäéêü áðïôýëåóìá ôçí ðáñüäïóç ôïõ äþìïõ Ôñßðïëçò óôéò áíôßðáëåò ðïëéôéêýò áðüøåéò. Èá åðéìåßíïõí ìý ñé ôýëïõò óôéò êáèéåñùìýíåò ðïëéôéêýò Üóêçóçò åîïõóßáò Þ åðéôýëïõò èá áðïöáóßóïõí íá áíáèåùñþóïõí ôçí ðñáêôéêþ ôïõò äßíïíôáò ôç äõíáôüôçôá íá áíáðôõ èïýí áêüìç êáé óõíåñãáóßåò óõããåíþí äçìïôéêþí ðáñáôüîåùí;

10 10 Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΡΙΠΗΝ-ΣΤΡΑΤΙΗΝ-ΕΝΙΣΠΗΝ ΟΜΗΡΙΚΟΣ-ΤΡΩΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ( π.χ.) του Κωνσταντίνου Α. Κοντοβαζενίτη Χειρούργου Οδοντίατρου Μέρος τρίτο ΤΕΓΈΑ: Ως γνωστόν η Τεγέα είναι αρχαιότατη πόλις της Αρκαδίας και δη των σημαντικότερων πόλεων της αρχαιότητας, κείμενη νοτιοανατολικά της Αρκαδίας.Η ίδρυση της ανάγεται εκ των προϊστορικών χρόνων καθ όσον μνημονεύεται σε πολλά περιστατικά των μυθικών χρόνων ως π.χ. κατά την θήραν του Καλυδωνίου Κάπρου, την Αργοναυτική Εκστρατεία, του Τρωικού Πολέμου κλπ. Αρχικώς ήτο μικρά πόλις ανήκουσα εις τον Αφείδαντα εξ ου ο Αφειδάντιος κλήρος. Εκαλείτο η περιοχή της, συναυτώ τω χρόνω όμως κατισχύουσα όλη την περί αυτήν κειμένων κωμών και δήμων όπως των Κορυθέων, Γαρεατών, Φυλακέων, Καριατών Οιατών, Μανθυρέων, Βωτοιχίδων και άλλους μικροοικισμούς κατόρθωσε να συγκροτήσει απαντάς εις κοινόν οικισμό υπό το όνομα αυτής και υπό κοινή λατρεία τη θεάς Αλέας συνδεθείσα αργότερα προς την Αθηνά (ΑΛΕΑ-ΑΘΗΝΑ ). Κατά την περίοδο της Ιστορικής διαδρομής της παρουσίασε μεγάλη ακμή Εκοσμείτο δια μεγαλοπρεπών ναών, Βωμών και αγαλμάτων και δια περικαλλών άλλων κτισμάτων π.χ. Σταδίου, Θέατρο μαρμάρινο γυμνασίου αγοράς κλπ. Ετελούντο εις αυτή την πόλιν μεγαλοπρεπείς εορταί και αγώνες όπως τα «ΑΛΕΑΙΑ» τα «ΑΛΩΤΙΑ» και τα «ΔΗ- ΜΟΣΙΑ ΔΕΙΠΝΑ». Χρησιμοποιεί ίδια νομίσματα από το 420 π.χ. Από αυτήν κατήγοντο σπουδαίοι συγγραφείς ως ιστορικός Αρίανθος ο τραγικός Αρίσταρχος ο ποιητής Κλονάς κ.λ.π. Ήτο δε και η πρωτεύουσα κατά κύριω λόγω και όλων των Αρκαδικών πόλεων και οικισμών.οι συμμαχείες της ήτο πάντα διπλωματικές άλλοτε με τους Σπαρτιάτες άλλωτε με ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ και άλλωτε με ΘΗΒΑΙΟΥΣ Το Παράνομα ΡΙΠΗ κατά την γνώμη μου της εδόθη από τους αρχαίους Έλληνες κατά παράδοσιν δια τον εξής λόγον. Κατά πρώτον λόγον. Το όνομα ΡΙΠΗ προέρχεται και βγαίνει από το όνομα μιας ορισμένης οικογένειας κολεοπτέρων εντόμων τις Ριπιφορίδες. Το γένος αυτό των εντόμων, έχουν Βραδύτατα έλυτρα αφήνουν τα πτερύγια τους ακάλυπτα και εις θέσιν αναπαύσεως κάθονται ακόμη επάνω σε λιμνάζοντα βρώμικα νερά. Ζουν παρασιτικώς, οι προνύμφετων μέχρι να γίνουν έντομα εντός των φωλέων των σφηκών και των κατσαριδών όπου και κατατρώγουν τις προνύμφες των εν λόγω άλλων εντόμων και κατσαριδών. Ζουν κατά μεγάλες ομάδες και διαβιώνουν σε λιμνάζοντα ύδατα όπου και τρέφονται με διάφορους μικροοργανισμούς με το αίμα ζώων με μικροσκοπικά έντομα και μικρόβια. Προνύμφες δε και αυγά γεννούν κατά πολλές χιλιάδες. Είναι δε φορείς πολλών νόσων οι σπουδαιότεροι των οποίων (Ελονοσία Λεϊσμανίαση-υψηλούς πυρετούς κλπ. )Προκαλούν και δείγματα στους ανθρώπους όπου μερικές φορές νοσούν με επιδημική μορφή. Επειδή λοιπόν η Τεγέα περιβρεχόταν από ύδατα ως εκ τούτου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου η λίμνη ΤΑΚΑ σε ορισμένα σημεία είχε και έχει το καλοκαίρι λιμνάζοντα νερά. Έτσι λοιπόν κατά χιλιάδες από αυτές τις Ριπιφορίδες ή Ριπιφόρους διαβιώνουν εκεί ίσως δι αυτό τον λόγο της έδωσαν το παρατσούκλι ΡΙΠΗ.Και ίσως και δι αυτό το λόγο ο Ιππόθοος μετέφερε την Πρωτεύουσα απο την Τεγέα, προσωρινά εις την Αρχαία Τραπεζούντα. Διότι η περιοχή εμαστιζόταν από τις Ριπιφορίδες και αρουραίους όπως ανέφερα σε προηγούμενη ανακοίνωση (Περί Αρχαίας - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ) και έπεσε επιδημία Τύφου η Ελονοσίας η άλλη λοιμογόνου νόσου. Ριποφιρίδες ή Ριποφόρος = βγαίνει ή ΡΙΠΗ. Κατ άλλον λόγον: Κατ εμέ δευτερεύοντα η Ριπή μπορεί να προέρχεται και από την Ριπήν άερος διότι μερικές φορές έχομεν ισχυρούς ανέμους προερχόμενοι απο το Νότο. Δι αυτόν τον λόγο και οι Τεγεάτες μαζί με τους Παλλάντιους είχαν φτιάξει Ναό προς τιμήν του ΑΙΟΛΟΥ κοντά εις τον ΕΥΑΝΔΡΟ. Ότι ισχύει δια την ΤΕΓΕΑ περί ΡΙΠΗΣ το ίδιο ακριβώς ισχύει και δια την περιοχή Παλλαντίου δια τον λόγον ότι έχουν πολλά κοινά με την Λίμνη Τάκα και πλημμυρισμένες με ύδατα γύρωθεν. Εις την Αρχαιότητα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάγονται εις την περιοχή ΤΕΓΕΑΣ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ = ΣΤΡΑΤΙΗ Αρχαιότατη πόλη της Αρκαδίας κειμένη νοτίως του Ορχομενού Βορείως της Τεγέας παρά τα σύνορα της Αργολίδος. Το όνομα αυτής ετυμολογείται είτε εκ του Μάντης είτε εκ του επωνύμου ήρωος και πρώτου οικιστού της Μαντινείας (ΜΑΝΤΙΝΕ- ΩΣ ή ΜΑΝΤΙΝΟΟΥ) υιού του Λυκάονα. Η Μαντινεία αναφερόμενη ήδη παρ ΟΜΗΡΩ (ιλ.-β607) αποτελείτο κατ αρχάς από πέντε δήμους η κώμας με κέντρο την επί υψώματος κειμένην πόλιν. Η μυθική παράδοσις συνάπτη την ίδρυσιν αυτής προς την Αντινόην θυγατέρα του Κηφέως. Κατά τα μηδικά η Μαντινεία ανήκουσα εις την Πελοποννησιακής συμμαχίαν μετέσχε εις την Μάχη των ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ. Εις τους Πελοποννησιακούς πολέμους στην αρχή ήτο σύμμαχος της ΣΠΑΡΤΗΣ. Η Αρχαία Μαντινεία της οποίας τα ερείπια κείνται εις την νυν θέση Παλαιόπολης προστατευόμενη με τείχος μετά ΠΥΡΓΩΝ και ΔΕΚΑ-ΠΥΛΩΝ κοινώς στράτες. Ο Παυσανίας δίδει περιγραφήν των κυριοτέρων οδών οι οποίες εκ της Μαντινείας οδηγεί εις τας γειτονικός περιοχάς και των εν αυταίς μνημείων γύρωθεν. Προς το Άργος υπήρχαν δύο οδοί ο ΠΡΥΝΟΣ δια του Αρτεμισίου όρους και η Κλίμας διερχόμενη δια της κρήνης των Μελιαστών όπου κείται αποκαλυφθείς ναός του Διονύσου και της Αφροδίτης Μελαινίδος. Προς Τεγέαν οδού. Εις την πόλη της Μαντινείας ευρίσκεται ο ιππόδρομος και το στάδιον. Πάρα το όρος Αλήσιον ευρίσκετο ο ναός του κατ εξοχήν λατρευομένου θεού υπό των Μαντινέων του ΙΠΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. Ετέρα οδός προς Παλλάντιον παρ αυτήν δε την οδόν μνημονεύεται ο Τάφος του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ. και ναός του ΔΙΟΣ ΧΑΡΜΗΝΟΣ. Άλλη οδός προς Μεθύδριον. Δύο οδοί προς ΟΡΧΟΜΕΝΟΝ κάτωθεν του Αρτεμησίου όρους και σήμερον πάρα το Αρτεμήσιον χωρίον ή (Κακούρι). Η οδός προς Μεθύδριον από Μαντινεία και εις το ύψος του χωριού (Κώμης) ΚΑΨΙΑ Αριστερά στρίβονται δηλ. Νότια υπάρχει ακόμη οδός που οδηγούσε από Μαντινεία προς Αρχαία, κατ εμέ ΤΡΑΠΕ- ΖΟΥΝΤΑ δια μέσω του χωρίου Μαινάλου (αρχαιότατα χωριό).κατά τη γνώμη μου, λοιπόν βγάζομεν το τελικό συμπέρασμα ότι ένεκα των πολλών δρόμων κοινός Στράτες της έδωσαν οι αρχαίοι Αρκάδες το παραόνομα η παρατσούκλι ΣΤΡΑΤΙΗ και κατά δεύτερον λόγον, οτι είχεν πολύ Στρατό και άριστα εκπαιδευμένο και έλαβε μέρος ως γνωστό σε πολλές μάχες νικηφόρες έτσι πήρε το παρόνομα ή παρατσούκλι. ΣΤΡΑΤΟΣ = ΣΤΡΑΤΙΗ ΣΤΡΑΤΕΣ =ή ΣΤΡΑΤΙΗ Είτε το ένα είτε το άλλο στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγω. Ο ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ κατ εμε = ΕΝΙΣΠΗ Σημαντική πόλις της Πελοποννήσου και η μεγαλύτερα κατά τον Ε αιώνα π.χ. Ο Ορχομενός πόλις της ΑΡΚΑΔΙΑΣ ευρίσκεται εις το Βόρρειο -Δυτικόν τμήμα αυτής κοντά στην Μαντινεία. Είχε οχυροτάτην Ακρόπολι εθεωρείτο δε ως η παλαιά έδρα των Αρκάδων Βασιλέων κυριαρχούσα των γειτονικών χόλεαν. Παρ ΟΜΗΡΩ εκαλείτο «πολύμηλος», ή «πολυπρόβατος ενίοτε δε αναφέρεται ως Αρκαδικός Ορχομενός. Οι κάτοικοι του ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ μετείχαν εις τον ΤΡΩΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ως και τον Περσικών πολέμων. Εις τον Πελοποννησιακό Πόλεμο ο Ορχομενός ήτο σύμμαχος τότε της ΣΠΑΡΤΗΣ.Κατελήφθη ελεηλατήθη υπό των Αθηναίων. Κατά τας διαμάχας των Ελληνιστικών χρόνων η πόλις ελεηλατήθη πολλάκις και ενίοτε ηρημώθη, ανοικοδομήθη όμως επί Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η πόλις του Ορχομενού ήτο κτισμένη επί υψηλού λόφου εις την κορυφή αυτού και δια τον λόγο αυτό είχε πολλούς και ισχυρούς ανέμους ήτο «ηνεμώεσα» κατά τους Αρχαίους και Όμηρο ΙΛΙΑΔΑ Β 605. Παρουσίαζε πλούσιαν ανάπτυξη στις τέχνες κτηνοτροφία αγροτικές εργασίες (μεγάλος κάμπος) είχε και δικό του Νομισματοκοπείο αρχαιότερον της ΑΙΓΙΝΑΣ με έμβλημα επάνω στα νομίσματα από την μια όψη τον ΔΙΑΝ και την άλλην όψη την ΑΡΤΕ- ΜΗΝ με την ΕΛΑΦΟΝ είτο δε ισχυρή Στρατιωτική δυνάμις είχε δε και αρχαίο θέατρο το οποίον λειτουργεί και σήμερον οπού δίδονται θεατρικές παραστάσεις Έχει από τα καλλίτερα αρδευτικά και αποχετευτικά έργα της εποχής τα οποία θαυμάζονται μέχρι σήμερον ο λόγος που κατά τη γνώμη μου είναι η ΕΝΙΣΠΗ είναι ο εξής. Όπως προαναφέραμε το κοινό χαρακτηριστικό των τριών μεγάλων πόλεων της Αρχαία Αρκαδίας ΤΕΓΕΑΣ και περιοχή ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ -ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ όπου από τις εν λόγω πλημμύρες γύρωθεν που μοιάζουν σαν Νησιά και επί του Ορχομενού τώρα: Το όνομα ΕΝΙΣΠΗ νομίζω ότι βγαίνει από τον ΝΙΣΟΝ που σημαίνει μικρό Γεράκι ο ΝΙΣΟΣ είναι γένος γερακομόρφων πτηνών της οικογένειας ιερακίδων περιλαμβάνει περί τα τριάκοντα είδη (μικρό γεράκι). Οι νίσοι είναι γενικώς πτηνά μετρίου μεγέθους τα οποία τρέφονται εκ μικρών διαφόρων ζώων (ποντίκια, αρουραίους, φίδια σαύρες κλπ) Πάντοτε ζώντων ποτέ θνησιμόντων (ψόφια). Απαντούν εις όλα τα μέρη της Γης πλην των τροπικών χωριών της Αμερικής και της Αφρικής και των νήσων της Ωκεανίας. Εκ των διαφόρων ειδών συχνοτάτως εις την Ελλάδα είναι ο Νισος ο κοινός ή Σπιγίας ο Κίρκος (κοινός κιρκινέζι) και ο Τσιχλογέρακας ή απλός γεράκι. Αυτά τα δύο είδη είναι εκ των μικρότερων ιερακοειδών χαρακτηριζομένων εκ των Βραχέων πτερύγων τους και των υψηλών και γυμνών ταρσών των. Εις την Ελλάδα οι νίσοι διέρχονται ως επί το πλείστον το χειμώνα εις τα ορεινά δάση. Πολλά δε άτομα από τους Νίσους παρεμένουν διαρκώς και αναπαράγονται εις το ίδιο μέρος και εις τα δάση των υψηλών ΟΡΕΩΝ. Τέτοιο μέρος είναι ακριβώς απέναντι Βορείως από τον Ορχομενον ή οροσειρά των Αροανείων και εις την Κορυφήν «Ορείλος» Αυτό το μέρος έχει πάρα πολλά γερακοειδή του είδους αυτού. Για να διαβιώνουν εις το μέρος αυτό χιλιάδες χρόνια τώρα και να πολλαπλασιάζονται και να ευρίσκονται μέχρι σήμερον σημαίνει ότι και το κλίμα τα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον τους αρέσει και βρίσκουν πάντα αυτά ανα τους αιώνες τροφή. Και σήμερον ακόμη εάν περάσουμε από το Λεβίδι προς Κανδήλα επί του δρόμου αριστερά -Δεξιά στους κάμπους και στον Αιμνάζοντα κάμπο μεταξύ Ορχομενού και Κανδήλας θα τα δούμε κοντά δεκάδες να κάθονται και να ψάχνουν μικρά ζώα να φάνε. Ως και τούτου λοιπόν όταν έφευγαν οι πλημμύρες και τα λιμνάζοντα νερά τους καλοκαιρινούς μήνες έβγαιναν επί της επιφάνειας του εδάφους του πλημμυρισμένου κάμπου τα πεθαμένα και ζώντα μικρά ζώα και έτσι οι Νισοι έτρωγαν τα ζώντα οι δε Κόρακες τα πεθαμένα «Η παράδοση των αρχαίων Αρκαδιών που αναφέρει ο Παυσανίας νήσοι κοράκων» Ως εκ τούτου λοιπόν το παράνομα ή το παρατσούκλι ΕΝΙΣΠΉ το έλαβε από τους νίσους που ζουν στην περιοχή με πολλά γερακοειδή = Νίσοι. ΕΝΙΣΠΗ δηλ. περιοχή με γεράκια. Τελειώνοντας ανακεφαλαιώνω λοιπόν ότι είναι ΡΙΠΗ =ΤΕΓΕΑ και ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗ ή ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ και ΕΝΙΣΠΗ = ΟΡΧΟΜΕ- ΝΟΣ Τεγεα Γιορτές της Ελληνικής Γης * Με στόχο την προβολή των μήλων «delicious» συμμετέχει ο δήμος Τεγέας Ένα δίκτυο εορτών, που θα τονίσουν την αξία των τοπικών προϊόντων, θα προβάλλουν και θα αναδείξουν τη διατροφική σημασία της μεσογειακής κουζίνας, προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την προβολή των τοπικών προϊόντων και την ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής. Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχει και ο δήμος Τεγέας. Στις εορτές, που φέρουν τον τίτλο: «Γιορτές Ελληνικής Γης», το υπουργείο έχει εντάξει ένδεκα περιοχές της Ελλάδος, μέσα στις οποίες αναφέρονται η Τεγέα και το Λεωνίδιο. Ως τοπικό προϊόν με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει ενταχθεί από την Τεγέα το μήλο Τριπόλεως delicious. Στα πλαίσια της θεσμοθετημένης Παμπελοποννησιακής Έκθεσης Αγροτικών Προϊόντων και Γεωργικών Μηχανημάτων -που πραγματοποιείται κάθε χρονιά στο χώρο του Τεγεατικού Συνδέσμου κατά το Δεκαπενταύγουστο- ο Δημήτρης Βόσνος, με συμπαραστάτη τον υποστηρικτή της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Αρκαδίας Δημήτρη Κωνσταντόπουλοπραγματοποίησαν παρέμβαση από κοινού για την αποσπασματική εξέλιξη αυτής της έκθεσης. Ο δήμαρχος της Τεγέας τόνισε ότι η έκθεση θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό που πραγματοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το υπουργείο έδωσε άμεση απάντηση, με την οποία η υπουργός υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να συμβάλει προσωπικά για την αναβάθμισή της. σύμφωνα με τον ίδιο, η υπουργός θα επισκεφθεί και την ίδια την έκθεση. Ο Δημήτρης Βόσνος υπογράμμισε ότι: «Είναι καθήκον των ίδιων, των αγροτών και των φορέων που τους εκπροσωπούν, να δουν πώς, από κοινού, μπορούν πως θα αναβαθμίσουν την έκθεση Τεγέας με την στήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου αλλά και πώς θα προβάλουν τα τοπικά τους προϊόντα, με πυραμίδα τα μήλα delicious». Πωλίνα Μάσσια

11 Τετάρτη 4 Αυγούστου Το γκάλοπ κορυφαίας ελληνικής εταιρίας δημοσκοπήσεων στα χέρια των στελεχών ΠΑΣΟΚ και ΝΔ Έκπληξη(;) με πολλούς αποδέκτες, Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ εν μέσω κομματικών αναβρασμών Προηγείται ο Δ. Παυλής σε ποσοτική δημοσκόπηση μεγάλης εταιρίας, που έγινε Ιουλίου, ακολουθούν Λαμπρόπουλος, Σωτηρόπουλος, Κοτσιάνης, Βόσνος, Σμυρνιώτης Ο Κοτσιάνης πρότεινε στο ΠΑΣΟΚ τον Ν. Δελφάκη, αποχώρησαν οι Παπανικολάου, Καστανός, Χουζούρης Προβάδισμα του Χρ. Λαμπρόπουλου από τη Ρηγίλλης ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΣΥΝΟΛΟ -33,3 47,6-20,6 42,8-14, ,3 36,6 Παρά την εμμονή των κομμάτων να μη μπαίνουν επίσημα στην προεκλογική εκστρατεία, η μεν Νέα Δημοκρατία δίνοντας τα χρίσματα στις μεγάλες πόλεις με δόσεις, το δε ΠΑΣΟΚ αναβάλλοντας την ανακοίνωσή τους από βδομάδα σε βδομάδα, ο προεκλογικός σφυγμός τουλάχιστον όσον αφορά στην αρκαδική πρωτεύουσα έχει αρχίσει να αυξάνεται κατακόρυφα, ξεπερνώντας ακόμη και τα όρια του νομού. Το ζήτημα επιλογής του υποψήφιου δημάρχου της Τρίπολης που αποτελεί πλέον θέμα ημερήσιας διάταξης και ζήτημα αντιπαραθέσεων σε ιδιωτικές συζητήσεις μεγάλου μέρους των Τριπολιτών, ήταν και αντικείμενο δημοσκόπησης μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες δημοσκοπήσεων, η οποία βρίσκεται στα χέρια των κορυφαίων στελεχών της Ιπποκράτους και της Ρηγίλλης, αλλά και της Αιχμής και βγάζει πολύ χρήσιμα προεκλογικά συμπεράσματα που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους υπεύθυνους της προεκλογικής τακτικής των κομμάτων. Για λόγους προφύλαξης της πηγής μας δεν αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία για την εταιρία που πραγματοποίησε τη δημοσκόπηση, ούτε και τα στοιχεία του πελάτη της για τον οποίο την πραγματοποίησε. Τα στοιχεία λοιπόν, που πρέπει να συγκεντρώνει ο επόμενος δήμαρχος της Τρίπολης, σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις των δημοτών που συμμετείχαν στο γκάλοπ είναι, να γνωρίζει και να μπορεί να λύνει τα προβλήματα, να είναι έντιμος και αξιόπιστος και να βρίσκεται κοντά στον πολίτη. Η δημοσκόπηση έγινε στον Καλλικρατικό δήμο Τρίπολης το χρονικό διάστημα Ιουλίου, είναι ποσοτική, ρωτήθηκαν 500 άτομα ηλικίας 18+ με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης και συμπεριλαμβάνει επτά υποψήφιους δημάρχους τους Δ. Σωτηρόπουλο, Χρ. Λαμπρόπουλο, Γ. Σμυρνιώτη, Αλ. Κοτσιάνη, Κ. Γεωργακόπουλο, Δ. Παυλή και Δ. Βόσνο και καταγράφει τις επί μέρους απαντήσεις σε καθέναν από τους οκτώ δήμους που θα συναποτελέσουν τον Καλλικρατικό δήμο Τρίπολης, αλλά και συνολικά τα ποσοστά στο σύνολο του νέου δήμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έχουμε στα χέρια μας, σε όλα τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ο νέος δήμαρχος, υπερτερεί σημαντικά ο Δημήτρης Παυλής, ενώ στην πρόθεση ψήφου καταλαμβάνει την πρώτη θέση (ποσοστό 19,6%) και έπονται κατά σειρά ο Χρ. Λαμπρόπουλος (11,7%), ο Δ. Σωτηρόπουλος (11,6%), ο Αλ. Κοτσιάνης (11,2%), ο Δ. Βόσνος (9,1%) και ο Γ. Σμυρνιώτης (5,5%). Αυτά και μόνο τα στοιχεία, καθώς και το γεγονός ότι η αξιοπιστία της δημοσκοπικής εταιρίας είναι σημαντική και δεν αφήνει περιθώρια για προβληματισμούς περί «στημένων» αποτελεσμάτων μάλλον πρέπει να κάνουν τα τοπικά κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ να επανεξετάσουν ορισμένες από τις θέσεις που έχουν διατυπώσει. Σίγουρα δεν είναι αρμοδιότητα ούτε διάθεση της εφημερίδας μας να υποδείξει στα πολιτικά κόμματα πως θα καθορίσουν την προεκλογική πορεία τους, αν θα δώσουν χρίσματα και πού. Είναι δικό τους θέμα αν θέλουν να καταλήξουν σε συνεργασίες ενόψει του δεύτερου γύρου, που με τόσες υποψηφιότητες φαίνεται αναπόφευκτος, ή να προχωρήσουν σε εμφύλιους πολέμους και όποιος αντέξει. Το ζήτημα όμως είναι ότι αφ ενός μεν είναι πολιτικό το θέμα του αποκλεισμού κάποιων που συγκεντρώνουν θετικές απόψεις της κοινής γνώμης με διοικητικά μέσα και αφ ετέρου ότι όσο καθυστερούν να κλείσουν το περίφημο θέμα των χρισμάτων θέλοντας και μη, θα δημιουργούν νέα αντάρτικα. Μπορεί να κρατούν και το πεπόνι και το μαχαίρι, αλλά τα αποτελέσματα της κάλπης αναδεικνύουν το δήμαρχο. Παραθέτουμε σε μορφή πινάκων και ασχολίαστους από πλευράς μας μερικούς ενδεικτικούς πίνακες των ευρημάτων της δημοσκόπησης και αν για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί θα επανέλθουμε με το σύνολό της. Στο ΠΑΣΟΚ Στο κυβερνητικό κόμμα οι διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων δημάρχων που θα στηρίξει, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στον τόπο μας, πηγαίνουν με ρυθμούς χελώνας με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται δημοσίως πολλές γκρίνιες και αρνητικές κριτικές για την επιτροπή επιλογής υποψηφίων της Ιπποκράτους, επικεφαλής της οποίας είναι ο Θανάσης Τσούρας και συμμετέχει και ο «δικός μας» Ροβ. Σπυρόπουλος. Ήδη άρχισαν οι πρώτες δειλές-δειλές ανακοινώσεις υποψηφίων σε δήμους της χώρας που δεν υπάρχουν αντιπαλότητες και αντιπαραθέσεις «συντρόφων», ενώ άρχισε η «κινητικότητα» και στις νομαρχιακές επιτροπές που καλούνται να βγάλουν το φίδι από την τρύπα και να συμβιβάσουν ασυμβίβαστες καταστάσεις. Προχθές, Δευτέρα, το βράδυ, συνεδρίασε η αρμόδια για το δήμο Τρίπολης επιτροπή της νομαρχιακής Αρκαδίας, στην οποία συμμετείχαν εκτός του γραμματέα Ν. Τσιβουράκη, των υπεύθυνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ν.Ε., και των υπεύθυνων στη νομαρχιακή για το δήμο Τρίπολης και Τεγέας, οι γραμματείς των οργανώσεων Τρίπολης, Λεβιδίου και Τεγέας, ο γραμματέας της Νεολαίας και οι υποψήφιοι για το «χρίσμα» Αλ. Κοτσιάνης, Ν. Παπανικολάου, Γ. Τσαγγούρης, Δ. Βόσνος, Α. Χουζούρης, Π. Καστανός, όχι όμως και ο Β. Γιαννακούρας. Στη διάρκεια της συζήτησης απέσυραν την υποψηφιότητά τους οι Παπανικολάου, Καστανός και Χουζούρης, ο δήμαρχος Τρίπολης εξέπληξε με τη δήλωση του ότι δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος δήμαρχος ούτε και να συμπεριληφθεί το όνομά του στη δημοσκόπηση που αποφασίστηκε από τη συνεδρίαση να γίνει, αντίθετα πρότεινε να συμπεριληφθεί το όνομα του συνεργαζόμενου με τον συνδυασμό του και όχι κομματικού μέλους του ΠΑΣΟΚ Νίκου Δελφάκη! Υπογράμμισε, δε, ότι έχει ενημερώσει την παράταξή του η οποία δεν διαφωνεί. Από την έρευνα που προλάβαμε να κάνουμε διαπιστώσαμε ότι ο κ. Κοτσιάνης δεν έχει συνεδριάσει τη δημοτική παράταξη τους τελευταίους τρεις μήνες ενώ με την πρόσφατη επιστολή του προς το κόμμα είχε τονίσει ότι η παράταξη θα αποφασίσει τον επικεφαλής της- και φυσικά δεν έχει θέσει το θέμα του (νέου, ίσως) επικεφαλής της, συνεπώς και της συμμετοχής του σε ενδεχόμενη δημοσκόπηση. Μιλώντας με δημοτικούς συμβούλους του, η κ. Μπρακουμάτσου μας δήλωσε ανυπερθέτως ότι ουδέποτε ρωτήθηκε αν συμφωνεί με την πρότασή του δημάρχου ή όχι, η κα Γιωνά ρωτήθηκε απλώς αν επιθυμεί να συμπεριληφθεί το δικό της όνομα στη δημοσκοπική λίστα, η κα Αντωνίου-Κοκοφίτη δεν ρωτήθηκε καν, ο κ. Κούρος μας είπε ότι ρωτήθηκε τηλεφωνικώς και του απάντησε αρνητικά. Από την άλλη πλευρά, εκείνη του διαφωνούντα με την πολιτική και τακτική που ακολουθεί στο δήμο ο κ. Κοτσιάνης τα τελευταία χρόνια Τάσου Κακλαμάνου, τα νέα που ίσως γίνουν γνωστά από τη σημερινή του συνέντευξη Τύπου, την οποία έχει καλέσει ενώ η Αιχμή βρίσκεται κρεμασμένη στα περίπτερα, ίσως είναι ραγδαία και δρομολογήσουν πολιτικές εξελίξεις, αφού ο πρώην στενός συνεργάτης του δήμαρχου, με ευρεία κοινωνική αποδοχή και για πολλά χρόνια και βασικό στέλεχος των δημοτικών αρχών του, είναι ο αρχαιότερος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης και είχε κατ επανάληψη τα τελευταία δυό χρόνια ζητήσει από τον κ. Κοτσιάνη να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του ενόψει -32,6 47,4-16,7 43,6-18,7 39,5 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΠΑΣΟΚ -44,1 34,7-22,1 37,6-9,3 65,1-24,5 31,7-30,7 46,2-16,5 46,1-19,9 42,5 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΝΔ -20,8 63,5-15,3 52,7-19,3 48,9-16,1 47,8-31,7 50,2-14,2 48,2-16,5 36 ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ-ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 11,7 11,6 11,2 9,1 8 5,5 4,4 19,6 18,8 των εκλογών του Νοέμβρη, ώστε να προετοιμαστεί όσο γίνεται καλύτερα η παράταξη για την εκλογική μάχη. Στη Ν.Δ. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα πράγματα φαίνεται ότι κυλούν, ακόμη, χωρίς οξύνσεις, αν και οι εκφρασμένες υποψηφιότητες είναι τρεις. Αυτές των πρώην δήμαρχου Δημοσθ. Σωτηρόπουλου, του πρ. αντιδημάρχου του Χρ. Λαμπρόπουλου και του νομαρχιακού συμβούλου Γ. Σμυρνιώτη. Οι πληροφορίες φέρουν τον δεύτερο να προηγείται σε επίπεδο προτίμησης από τη Ρηγίλλης, ενώ άλλες πληροφορίες μας λένε ότι έχει ήδη πάρει το πράσινο φως από το κόμμα, ιδιαίτερα μετά και την ανάληψη της δεύτερης τη τάξει θέσης του από τον βουλευτή Ανδρέα Λυκουρέντζο, ο οποίος επιθυμεί διακαώς να επαναποκτήσει η ΝΔ επί των ημερών του το δήμο Τρίπολης, τον οποίο παρέδωσε το 2007 ο Σωτηρόπουλος στον Κοτσιάνη. Από την πλευρά ΤΟΥ Κ. Σμυρνιώτη οι πληροφορίες είναι λίγες και «χλωμές», αν και ο ίδιος είναι άφθαρτος σχετικά με δημοτικές ή νομαρχιακές εξουσίες και χαίρει εκτίμησης από ευρύτερες ομάδες δημοτών.

12 12 Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010 Ανακοινώθηκε από τον γ.γ. της Περιφέρειας Φώτη Χατζημιχάλη Νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός ιαχείρισης Απορριμμάτων Τρία εργοστάσια ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Περιφέρεια που θα καλύπτουν τους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας και το τρίτο τους άλλους τρεις Φιλοσοφία του η μείωση των απορριμμάτων, η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση και η ολοκληρωμένη διαχείριση. Ξεκινά ο διάλογος με τους φορείς και την κοινωνία και τον Σεπτέμβρη μπαίνει μπροστά η υλοποίησή του Ένας ουσιαστικός απολογισμός για τις εξελίξεις στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, καθώς και την υλοποίηση των Περιφερειακών Προγραμμάτων στους επτά μήνες της θητείας του στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε προχθές, Δευτέρα, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Φώτης Χατζημιχάλης, με την ευκαιρία της παρουσίασης του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Στερεών Αστικών Αποβλήτων για όλη την Περιφέρεια, ο οποίος συντάχθηκε από την ΓΓΠΠ και εγκρίθηκε από το υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε ακόμη και σε όλο το έργο της Περιφέρειας που συντελέστηκε υπό την καθοδήγησή του και απηχεί τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής για την Πελοπόννησο, τονίζοντας ότι «τα προβλήματα που συναντήσαμε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά. Ήταν η αδυναμία των υπηρεσιών να ανταποκριθούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στα αιτήματα των πολιτών, ήταν προβλήματα που είχαν να κάνουν με την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας, αλλά και προβλήματα σχετικά με κάποιες στερήσεις ετών, όπως το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων». Αναφέρθηκε στους εντατικούς ρυθμούς και την πολλή δουλειά για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και τα αποτελέσματα που άρχισαν ήδη να φαίνονται, ελπιδοφόρα για την Περιφέρεια. Ο κ.χατζημιχάλης είπε ότι η ΓΓΠΠ «άνοιξε» τις διαδικασίες του Ε.Σ.Π.Α , που ήταν για περισσότερο από δυόμισι χρόνια σε αδράνεια και μπλόκαρε την αναπτυξιακή τροχιά της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προχώρησε η έκδοση προσκλήσεων σχεδόν για όλους τους άξονες προτεραιότητας του Ε.Σ.Π.Α. (εθνική οδοποιία, περιφερειακή οδοποιία, λιμάνια, αστικές αναπλάσεις των πρωτευουσών των νομών ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ, θέματα πολιτισμού, θέματα και τις υποδομές της Παιδείας, αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α.) και σε λίγο θα ανοίξει και ο τελευταίος που αναφέρεται στις υποδομές της Υγείας για τον οποίο διατίθενται 48 εκ. ευρώ. Ο κ. Χατζημιχάλης υπενθύμισε ότι «είναι ανοιχτές οι προσκλήσεις για τις υδρεύσεις, τις αποχετεύσεις και τους βιολογικούς καθαρισμούς των δήμων και έχουμε κάνει μία σειρά συναντήσεων με τους δικαιούχους, τους αρμόδιους φορείς, τις Νομαρχίες, τους Δήμους, τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους, να εντάξουμε έργα και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της Περιφέρειας της Πελοποννήσου. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι με αισιοδοξία αντιμετωπίζω το συγκεκριμένο θέμα και πιστεύω ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους που έχουμε δεσμευτεί να απορροφήσουμε, στα πλαίσια του συμφώνου που υπογράψαμε με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μία δέσμευση που αναφέρεται στην απορρόφηση το λιγότερο 53 εκ. ευρώ από το Ε.Σ.Π.Α. το Πιστεύω ότι θα υπερβούμε αυτό το στόχο και ελπίζω να τον ξεπεράσουμε κατά πολύ με τη βοήθεια και των τελικών δικαιούχων δηλαδή των αρμόδιων φορέων. Γίνεται μία προσπάθεια να προγραμματίσουμε και να ωριμάσουμε τα έργα που θα εντάξουμε το 2011 και τα υπόλοιπα χρόνια που θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Στο επτάμηνο που πέρασε και κάτω από τη λογική ότι «η αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο Ε.Σ.Π.Α. που αποτελείται από ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και σε εθνικούς, όπως υπογράμμισε, εργοποιήθηκε ο Αναπτυξιακός Νόμος, με αποτέλεσμα η Γνωμοδοτική Επιτροπή να έχει συνεδριάσει μέχρι τώρα εννέα φορές και να έχει εγκρίνει 150 επενδύσεις, ενώ από την αρχή της εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου, στους 28 μήνες τα έτη 2007, 2008 και 2009 στην Περιφέρεια Πελοποννή- συνέχεια σελ. 13

13 Τετάρτη 4 Αυγούστου σου εγκρίθηκαν μόλις 181 επενδύσεις, ενώ ολοκληρώθηκε η έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών και 950 νέοι αγρότες εντάχθηκαν σε αυτό και χρηματοδοτούνται και στους πέντε νομούς. «Προσπαθήσαμε να κινηθούμε με γρήγορους ρυθμούς και σε άλλους τομείς, να στηρίξουμε για παράδειγμα την προσπάθεια έγκρισης των γενικών πολεοδομικών σχεδίων ή των παρεκκλίσεων για την ομαλή λειτουργία επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ήδη εγκρίθηκαν παρεκκλίσεις για 18 επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα έχουμε ήδη εγκρίνει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Άργους, βρίσκεται στην τελική ευθεία η έγκριση της Κορίνθου και φιλοδοξούμε ως το τέλος του χρόνου να έχουμε εγκρίνει άλλα 10 ΓΠΣ», τόνισε και σημείωσε ότι «ήταν ένα επτάμηνο σημαντικής προσπάθειας. Δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των προβλημάτων, αλλά πιστεύω ότι βάλαμε μια σειρά για την αναπτυξιακή τροχιά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμη που χρειάζονται αντιμετώπιση και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών και στο έργο, το οποίο έχουμε αναλάβει. Απορρίμματα: Προσβολή για τον πολιτισμό μας Στο σημαντικότερο και με πολλές αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες τα τελευταία χρόνια θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο κ. Χατζημιχάλης είπε ότι αντιμετωπίστηκε χωρίς λαϊκισμούς και συνθηματολογίες, με συνέπεια, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, ενώ η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη αφού είναι ένα οξυμένο πρόβλημα «που εγώ προσωπικά το έχω χαρακτηρίσει ως προσβολή για τον πολιτισμό μας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καθυστέρησε σημαντικά στην υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων υποδομής για τη διαχείριση των απορριμμάτων της και στην ουσία μετατράπηκε σε μία απέραντη χωματερή. Με εξαίρεση το ΧΥΤΑ του Κιάτου, ο οποίος σχεδόν εξαντλεί τη δυναμικότητά του, δεν υπάρχει κανένα άλλο έργο υποδομής. Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός (ΠΕ.Σ.Δ.Α) του 2005 δεν υλοποιήθηκε ούτε κατ ελάχιστο. Αυτό μας οδήγησε στην απόφαση να τον αναθεωρήσουμε. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τότε και σήμερα φθάσαμε στο σημείο να παραλαμβάνουμε τη μελέτη για το νέο». Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια, όπως ανακοίνωσε, είναι διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς και μετά τις γνωμοδοτήσεις από τους συναρμόδιους φορείς την έγκρισή του από τα συναρμόδια υπουργεία και στη συνέχεια στη διαδικασία υλοποίησής του. Όλη η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβρη. Με την έναρξη του διαλόγου τις αμέσως επόμενες μέρες, μέσα σε 45 μέρες οι συναρμόδιοι φορείς πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις. Η φιλοσοφία του ΠΕ.Σ.Δ.Α Πρώτη και στρατηγική επιλογή της διαχείρισης απορριμμάτων είναι η μείωση του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων, η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση και στη συνέχεια η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους και άρα στο πρώτο πράγμα που δίνεται έμφαση είναι η ενίσχυση κάθε δυνατότητας, κάθε διαδικασίας και κάθε φορέα που εμπλέκεται στη ν ανακύκλωση, στη διαλογή στην πηγή, στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων. «Στη συνέχεια ακολουθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση με μονάδες που θα χωροθετηθούν, αφού γίνει και ο διάλογος στα πλαίσια της κοινωνικής διαβούλευσης και με βάση τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε η εκπόνηση ενός μεταβατικού σχεδίου, γιατί ο χρόνος για την ολοκλήρωση των μονάδων επεξεργασίας των αποβλήτων που θα γίνουν στην Πελοπόννησο, είναι τέτοιος που δεν μας επιτρέπει να αφήσουμε να συνεχίζεται η κατάσταση όπως υπάρχει τώρα με ανεξέλεγκτες χωματερές στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το μεταβατικό διάστημα με οργανωμένο τρόπο». Για να γίνει αυτό, ο γενικός γραμματέας θεωρεί απαραίτητη τη στήριξη των φορέων και των πολιτών, αφού «διαχείριση των απορριμμάτων χωρίς τη συνεργασία των πολιτών, χωρίς την άμεση εμπλοκή της κοινωνίας και χωρίς τη συμπαράσταση και την ενεργοποίηση των φορέων δεν μπορεί να προχωρήσει». Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σήμερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχουν 71 ΧΑΔΑ που είναι ανενεργοί, αλλά δεν έχουν αποκατασταθεί, πράγμα που θα γίνει με πρωτοβουλία και ευθύνη της Περιφέρειας από πόρους του ΠΕΠ. Υπάρχουν και λειτουργούν ακόμη 79 ΧΑΔΑ που αρχίζουν και αυτοί να μειώνονται γιατί σε κάποιες περιοχές άρχισαν να λειτουργούν οι δεματοποιητές, Όπου εγκαθίσταται ένας δεματοποιητής ή ένα σύστημα μεταβατικής διαχείρισης των απορριμμάτων, εκεί αμέσως θα γίνεται μελέτη αποκατάστασης και στη συνέχεια άμεση αποκατάσταση των ΧΑΔΑ που καλύπτουν αυτή την περιοχή. Τρεις μονάδες διαχείρισης Η πρόταση της μελέτης που κατατίθεται είναι να υπάρχουν τρεις μονάδες, σε τρεις διαχειριστικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις περιοχές της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και των άλλων τριών νομών της Πελοποννήσου, ενώ υπάρχει σκέψη να ξεπεράστούν τα διοικητικά όρια των νομών στη διαχείριση των απορριμμάτων με σκοπό την όσο γίνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των μονάδων, που η χωροθέτησή τους θα γίνει μετά το διάλογο με τους συναρμόδιους φορείς και τους πολίτες και παίρνοντας υπόψη όλες τις προτάσεις και μελέτες που έχουν κατατεθεί. «Πάμε στη λογική της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης και με αυτή τη λογική στηρίζουμε και στη συνέχεια τη διαχείριση, όσων απορριμμάτων μένουν και βεβαίως δεν αναφέρομαι μόνο στα οικιακά απορρίμματα, αλλά και στο σύνολο των άλλων ρευμάτων των αποβλήτων όπου εμπλέκεται ο Περιφερειακός Σχεδιασμός που είναι οι ηλεκτρικές ηλεκτρονικές συσκευές, τα ελαστικά, η λάσπη από τις μονάδες επεξεργασίας, τα αδρανή υλικά, τα νοσοκομειακά απόβλητα, είναι δηλαδή όλα τα ρεύματα των αποβλήτων που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Εκπονούμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το σύνολο των απορριμμάτων και όχι μόνο για τα αστικά σύνθετα απορρίμματα. Για να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική χρειάζεται μία διαφοροποίηση στη συνείδηση που υπάρχει μέχρι σήμερα. Γι αυτό θα υπάρχουν δυναμικά προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και πιλοτικά προγράμματα με εφαρμογές της διαδικασίας της ανακύκλωσης σε όλη την Πελοπόννησο, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία, που προσφέρονται για να γίνει κάτι τέτοιο. Στη διάρκεια του μεταβατικού σχεδίου θα δούμε και σταθμούς μεταβατικής διαχείρισης, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της συσσώρευσης απορριμμάτων μέχρι να στηθούν οι μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που πιστεύω ότι θα στηριχθεί από τους πολίτες και τους φορείς και βεβαίως θα στηριχθεί και από την Πολιτεία, υπογράμμισε ο κ. Χατζημιχάλης. Ακόμη, έγινε γνωστό ότι η Π.Π. είναι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την ενίσχυσή της με επιπλέον κάδους και απορριμματοφόρα για ανακυκλώσιμα υλικά, για την εφαρμογή αυτών των πιλοτικών προγραμμάτων, αλλά και των προγραμμάτων ενημέρωσης και διαμόρφωσης μιας συνείδησης σε επίπεδο κοινωνίας για την ανακύκλωση και για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

14 14 Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010 Ιστορικά Πρόσωπα της Αρκαδίας ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (Η Καπετάνισσα ) Η Ασπασία Δασκαλοπούλου γεννήθηκε στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας (1924). Πατέρας της ήταν ο Φώτης Δασκαλόπουλος, εκπαιδευτικός, ο οποίος πέθανε στο Σέρβου (1938). Μητέρα της ήταν η Καλλιόπη Δασκαλοπούλου, το γένος Ντινόπουλου (έτος γέν. 1894), από το Βαλτεσινίκο, αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Στο τέλος Νοεμβρίου του 1947, συνελήφθη στην Τρίπολη, από άνδρες της χωροφυλακής του Α Αστυνομικού τμήματος, για την υπόθεση της Αθηνάς Μπενέκου, από τη Ζούπενα Σπάρτης. Παραπέμφθηκε στο έκτακτο στρατοδικείο της πόλης, το οποίο την καταδίκασε σε 15 χρόνια φυλάκιση. Ο αδελφός της Θανάσης (έτος γέν. 1922, στο Αγρίδι Γορτυνίας) συνελήφθη από τους Γερμανούς, όταν η αντίσταση του ελληνικού λαού είχε για τα καλά φουντώσει. Σύντομα, όμως, απελευθερώθηκε, χάρη στη δραστηριοποίηση του ΕΑΜ. Δε γύρισε στην οικογένειά του, αλλά εντάχθηκε στην ΟΠΛΑ Μαντινείας. Συνελήφθη ξανά από τους Γερμανούς, ύστερα από κατάδοση των δορυφόρων του. Τον εκτέλεσαν, με άλλους 17 πατριώτες, στο Ζέλι Μαντινείας. Ο αδελφός της Νώντας (έτος γέν. 1926, στο Βαλτεσινίκο), στην κατοχή, ήταν ηγετικό και δραστήριο στέλεχος της ΕΠΟΝ. Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, συνελήφθη για την αντιστασιακή του δράση και κλείστηκε στις φυλακές Τρίπολης, από τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος, με το νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση Σοφούλη, στις 10/12/1945, «Περί αποσυμφορήσεως των φυλακών». Στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα. Γράφτηκε στη Δραματική Σχολή Βεάκη. Στις αρχές του φθινοπώρου 1947, επειδή η ζωή του διέτρεχε άμεσο κίνδυνο από τους παρακρατικούς, αναγκάστηκε να καταφύγει στην Πελοπόννησο και να καταταγεί στο ΔΣ Πελοποννήσου, στις τάξεις του οποίου αναδείχθηκε καπετάνιος, στο λόχο του Θανάση Ντουνιά ή Παπανικολάου, από τα Λαγκάδια, υπεύθυνου της Δημοκρατικής Νεολαίας Πελοποννήσου. Στο τέλος Απριλίου, με αρχές ΜαΪου 1948, με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Ψηφίσματος Μ, δημεύτηκε η κινητή και ακίνητη περιουσία του, υπέρ του κράτους ή υπέρ των ανταρτόπληκτων. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες, στις οποίες και διακρίθηκε, για το παράτολμο θάρρος του και την αυταπάρνησή του. Το Μάρτιο του 1949, συνελήφθη από το στρατό και οδηγήθηκε στη Τρίπολη, όπου τον έκλεισαν στο στρατόπεδο μαχητών του ΔΣΠ (Γήπεδο Παναρκαδικού). Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, τον παρέπεμψαν στο έκτακτο στρατοδικείο της πόλης, το οποίο τον καταδίκασε, παμψηφεί, σε θάνατο και τον εκτέλεσαν στην Τρίπολη, στις 27/9/1949. Το τραγικό στην περίπτωση του Επαμεινώντα, είναι ότι, ενώ ψηφίστηκε η αμνηστία και απαγορεύτηκαν οι εκτελέσεις, οι αρμόδιοι της Τρίπολης έκρυψαν το έγγραφο της αμνηστίας μια δυο μέρες και το φανέρωσαν μετά την εκτέλεση του Νώντα!... Ο αδερφός της Γιάννης (έτος γέν. 1934, στο Βαλτεσινίκο) το καλοκαίρι του 1948 βγήκε στο βουνό, γιατί η ζωή του κινδύνευε από τους παρακρατικούς. Είχε και αδερφές. Την Ελένη, χήρα Γιώρου Μωραϊτη (έτος γέν. 1930, στο Βαλτεσινίκο), η οποία το καλοκαίρι του 1948, ανέβηκε στο Μαίναλο, το βουνό της λευτεριάς. Οι χιονισμένες βουνοκορφές του είναι αιώνιο σύμβολο δόξας και περηφάνιας. Η αδερφή της Μαρία (έτος γέν. 1928, στο Βαλτεσινίκο), το καλοκαίρι του 1948, πήγε στο βουνό, γιατί η ζωή της κινδύνευε άμεσα από τους χίτες, κατά το πλείστον πρώην ταγματασφαλίτες. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 1947, πέρασε από στρατοδικείο μαζί με την αδερφή της Ελένη, για τη γνωστή υπόθεση, της κόκκινης δασκάλας, Αθηνάς Μπενέκου. Καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλακή. Η Ασπασία Δασκαλοπούλου τέλειωσε το Δημοτικό σχολείο του χωριού της. Αρχικά, φοίτησε στο Γυμνάσιο Μεγαλόπολης, συνέχισε τη φοίτησή της στη Δημητσάνα και τέλειωσε το Γυμνάσιο της Βυτίνας. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο (1942), γράφτηκε στην Ακαδημία της Τρίπολης, στην οποία διευθυντής ήταν ο μεγάλος παιδαγωγός Ευάγγελος Παπανούτσος. Το 1947, γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ηταν μετρίου αναστήματος, με λυγερή κορμοστασιά, σπαστά μαύρα μαλλιά, μάτια καστανά, ανοιχτόκαρδη, χαριτωμένη, ειλικρινής, χαρούμενη και γελαστή, φιλομαθής και ομιλητική. Υπόδειγμα ήθους και θάρρους. Στα χρόνια της ιταλογερμανικής κατοχής, με την ίδρυση της Εθνικής Αλληλεγγύης (27/5/1941), η οποία στην Αρκαδία πήρε σάρκα και οστά τον Ιούλιο Αύγουστο του 1941, έσπευσε από τους πρώτους και εντάχθηκε στις γραμμές της. Λίγο αργότερα, με τη δημιουργία της ΕΠΟΝ (23/3/1943), προσχώρησε στις τάξεις της και αγωνίστηκε με πάθος για την εθνική απελευθέρωση, αρχικά από τις γραμμές της ΕΠΟΝ (υπεύθυνη της ΕΠΟΝ Τρίπολης). Το έργο της ΕΠΟΝ υπήρξε γιγάντιος άθλος, εθνοσωτήριος, γι αυτό θα μείνει στη νεοελληνική ιστορία, σαν ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα της νεότερης περιόδου. Στις 25/3/1943, πρωτοστάτησε στις διαδηλώσεις για «ψωμί, φάρμακα, συσσίτιο». Μετά την απελευθέρωση, εκλέχτηκε για ένα διάστημα γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, στο τέλος ου 1945, πήγε στην Αθήνα και στις 13/1/1944, έλαβε μέρος στο Πρώτο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΕΠΟΝ, στο οποίο, μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, οι 350 αντιπρόσωποι ΕΠΟΝίτες καθόρισαν, με ωριμότητα, τους αγώνες της νεολαίας για τη συμφιλίωση και την ανοικοδόμηση της χώρας. Εκλέχτηκε τακτικό μέλος. Τον Αύγουστο του 1946, συνελήφθη στην Τρίπολη, με απόφαση της Επιτροπής Ασφαλείας, με την οποία εκτοπίστηκε, ως επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη, για ένα χρόνο στην Κύνθο. Το καλοκαίρι του 1947, με την αμνηστία που δόθηκε, την απελευθέρωσαν και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ταυτόχρονα εργαζόταν στον παράνομο μηχανισμό της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ. Το καλοκαίρι του 1947, με εντολή του κόμματος, εγκαταστάθηκε στην Τρίπολη και ανέλαβε υπεύθυνη του δικτύου προώθησης εθελοντών ανταρτών, από την Αθήνα στην Πελοπόννησο, στο Δημοκρατικό Στρατό Πελοποννήσου. Το φθινόπωρο του 1947, με εντολή του κόμματος, ανέβηκε στο βουνό και κατατάχθηκε, στο Αρχηγείο Μαινάλου, στο οποίο αναδείχθηκε σε υπολοχαγό, πολιτικό επίτροπο και καπετάνισσα, στο τάγμα νεολαίας του Ντίνου Βρεττάκου, από το Λάγιο Γυθείου. Η Ασπασία Δασκαλοπούλου, στις 22/10/1947, συμμετείχε στην ενέδρα εναντίον αποσπάσματος ΜΑΥδων, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Λ. Παπανικολόπουλο και το εξόντωσαν. Στις 24/11/1947, στην επίθεση εναντίον της Αμαλιάδας. Στις 11/4/1948, στην αιματηρή μάχη των Καλαβρύτων, με κυβερνητικές δυνάμεις. Τέλη Απριλίου 1948, με αρχές ΜαΪου 1948, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής ψηφίσματος Μ, δημεύτηκε η κινητή και ακίνητη περιουσία της υπέρ του κράτους, ή υπέρ των ανταρτόπληκτων. Στις 25/5/1948, έλαβε μέρος στην επίθεση εναντίον των Κρεσταίνων Ηλείας, μαζί με τον Ρόδη Ροδόπουλο από τα Λαγκάδια, επικεφαλής 300μελούς ομάδας μαχητριών και μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού. Σκοτώθηκαν ο ανθυπολοχαγός ΖαΪμης, 6 χωροφύλακες και τραυματίστηκαν άλλοι 6. Στις 25/8/1948, μετείχε στην ιστορικής σημασίας σύσκεψη στελεχών του Αρχηγείου Πελοποννήσου, στην οποία μίλησε μετά τον μέραρχο Στέφανο Γκουζέλη, για τις εξελίξεις στον εμφύλιο πόλεμο στην Πελοπόννησο. Στις 13/10/1948, συμμετείχε, επίσης, στην επίθεση εναντίον της Ζαχάρως Ηλείας, στην οποία σκοτώθηκε από όλμο, στα βόρεια του χωριού Μπισκίνι, ο Ρόδης Ροδόπουλος, διοικητής Επιμελητείας του Αρχηγείου Μαινάλου, ενώ τραυματίστηκε και η ίδια. Η Ασπασία Δασκαλοπούλου, πιο γνωστή ως καπετάνισσα, έλαβε μέρος και σε άλλες μάχες, στις οποίες και διακρίθηκε για την απαράμιλλη ανδρεία της και την παλικαριά της. Μετά τη διάλυση του ΔΣ Πελοποννήσου, το Φεβρουάριο του 1949, κρυβόταν στο καλύβι του Μακαρίτη, έξω από το χωριό Πεύκο (Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, με ένα δικηγόρο από τη Δάφνη (Στρέζοβα), τον Νίκο Σωτηρόπουλο. Κάποιος τους πρόδωσε, του κύκλωσαν και τους χτύπησαν με χειροβομβίδες. Τραυματίστηκαν και οι δύο. Η Ασπασία σκότωσε το Νίκο και αυτοκτόνησε. Τους δύο νεκρούς, τους πήρε ο γέροντας πατέρας του Νίκου, τους φόρτωσε στο άλογο και τους μετέφερε στο χωριό, τους έθαψε σε κοινό τάφο στο νεκροταφείο, χωρίς να τους ψάλλει νεκρώσιμη ακολουθία. Επειτα από δύο μέρες, ο Χαρ. Παπαδημητρόπουλος, από τους εξτρεμιστές της δεξιάς, ανάγκασε το γέρο Σωτηρόπουλο να ξεθάψει τους νεκρούς και να τους παραχώσει στο χιόνι, έξω από το νεκροταφείο, όπου τους κατασπάραξαν οι σκύλοι, όταν έλιωσαν τα χιόνια. Κατ άλλη εκδοχή (εφημερίδα «Αλήθεια της Τρίπολης») σκοτώθηκε στην Γλάνιτσα Γορτυνίας. Η Ασπασία Δασκαλοπούλου έμεινε έως την τελευταία πνοή της ζωής της, πιστή στα οράματά της, για ένα καλύτερο αύριο, για μια κοινωνία δικαιότερη και ανθρωπινότερη, όπου να μην υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, σοσιαλιστική. Επεσε στις επάλξεις του έθνους, φωτίζοντας το μέλλον, με τη λάμψη του ηρωικού της θανάτου. Η Ασπασία Δασκαλοπούλου ήταν γεννημένη επαναστάτρια. Η ψυχή του λαού μας ανάβει, σαν λαμπάδα, προ της σεπτής σκιάς της. Η καπετάνισσα Ασπασία Δασκαλοπούλου ήταν μια δόξα της ΕΑ-ΕΠΟΝ, του ΚΚΕ και του ΔΣΕ. Ηταν η ευγενέστερη και ηρωικότερη μορφή της ιστορίας του χωριού της. Η Ιστορία θα την καταγράψει στις σελίδες της, με χρυσά γράμματα. «Κάθε άνθρωπος που αλύγιστος τον αψηφά το γύπα, σαν Προμηθέας είναι και αυτός μ όποιο όνομα». Ευελπιστούμε, οι αρχές του τόπου της να δώσουν το όνομά της, καθώς και των αδελφών της, Θανάση και Νώντα, σε πολυσύχναστους δρόμους του Βαλτεσινίκου και να στολίσουν με τις προτομές τους την κεντρική πλατεία του χωριού τους, καθώς και των άλλων τέκνων του χωριού, οι οποίοι έπεσαν στο βωμό της παρτίδας, για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά. Τα λίγα αυτά λόγια, είναι ελάχιστη προσφορά στη μνήμη τους. Αθάνατοι. Πηγές: Αρίστου Καμαρινού: «Ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Πελοπόννησου» Κώστα Βουγιουκλάκη: «Η Εθνική Αντίσταση στη Λακωνία» Γιάννη Λέφα: «Ο Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου», «Ακρόπολη» (25/4/48), «Αλήθεια της Τριπόλεως» (25/8/46), «Ελευθερία» (24-25/5/48), «Νεολόγος των Πατρών» (26/6/18), «Σημερινή των Πατρών» (26/6/48), «Φωνή της Γορτυνίας» (2/4/1949), «Βήμα» (22/10/48). Γρ. Κριμπά: «Πέρδικας», Ελένη, χήρα Γιώργου Μωρα- Ϊτη Μεγαλοπολη Επιχειρηματικη συναντηση του Επιμελητριου Επιχειρηματική συνάντηση πραγματοποίησε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Μεγαλόπολης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας με όλες τις επιχειρήσεις του νομού αλλά και την επιτόπου συζήτηση των προβλημάτων που τις απασχολούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της περιοχής και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών καθώς και των δράσεων της αναπτυξιακής εταιρείας του Επιμελητηρίου Αρκαδίας «ΑΓΑΠΗ- ΝΩΡΑ». Επιπλέον, έγινε παρουσίαση του δικτύου Enterprise Europe Network και των δράσεων του, ενώ έγινε αναφορά και στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΣΠΑ- LEONARDO κ.λ.π) καθώς και τη συμμετοχή σε αυτά. Κατά την έναρξη της συνάντησης παρουσίασαν τα προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής οι Δήμαρχοι Μεγαλοπόλεως Παν. Μπούρας, Φαλαισίας Ιωαν. Φουσέκης και Γόρτυνος Κων. Μιχόπουλος, οι οποίοι ζήτησαν από το Επιμελητήριο να παρέμβει στο αρμόδιο Υπουργείο για τους πόρους από το Ταμείο υπέρ των Πυρόπληκτων Περιοχών, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί στις πυρόπληκτες περιοχές της Αρκαδίας. Παράλληλα δε να γίνει ορθολογικότερη κατανομή του πόρου Ε.Α.Π που προέρχεται από το λιγνητόσημο και θα πρέπει κατά κύριο λόγο να διατίθεται σε αναπτυξιακά έργα του Λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης. Ζήτησαν τη συνέχιση των προσπαθειών για την δημιουργία παρακαμπτηρίου οδού επί του νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης Μεγαλόπολης ώστε να υπάρξει μια τόνωση της αγοράς και μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Ιωαν. Μπουντρούκας παρουσίασε αναλυτικά όλες τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς την πολιτική ηγεσία του τόπου μας για την υλοποίηση των προγραμμάτων για τις πυρόπληκτες περιοχές και γενικότερα για όλες τις επιχειρήσεις του νομού μας (ΤΕΜΠΜΕ και ΕΣΠΑ). Για το συγκεκριμένο θέμα ζήτησε από όλους τους επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ένταξης ή υλοποίησης τους εκ μέρους των Τραπεζών να καταθέσουν στο Επιμελητήριο τις σχετικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη ρύθμιση των πυρόπληκτων δανείων ή των οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία, Δ.Ο.Υ. και προμηθευτές μέσω ΤΕΜΠΜΕ, προκειμένου να προωθηθούν στο Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Όλοι οι παρόντες δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους, με την εξεύρεση χώρου για τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη.

15 ÔåôÜñôç, 4 Áõãïýóôïõ Áãáðçôïß ìïõ ðáôñéþôåò, ãåéá óáò Ç óçìåñéíþ ìáò åðéêïéíùíßá ðåñéý åé ðïëý ïõóéáóôéêü, óïâáñüôáôï ñåðïñôüæ, áðü ðñþôï Ýñé. Ôï ðñþôï Ýãêõñï ñåðïñôüæ, áöïñü ôçí Üäåéá ôïõñéóôéêþ Ãïñôõíßá, êáèþò êáé ôçí Üäåéá åèíéêþ ïäü, ôï Óáââáôïêýñéáêï ðïõ ìáò ðýñáóå. ¹ôáí ðïõ Þôáí óôñáâü ôï (ôïõñéóôéêü) êëßìá, Þñèå êáé ç Ýëëåéøç ôçò âåíæßíçò ïðüôå ìðïñïýìå íá ìéëüìå ãéá ôçí ãïçôåßá ôçò ìïíáîéüò êáé ôçò åñçìéüò. Ôþñá ãéáôß Ýíá ôüóï óïâáñü êáé äýóêïëï íïìïó Ýäéï, üðùò áõôü ìå ôéò Üäåéåò ôùí âõôéïöüñùí, áíïßãåé óôçí êáñäéü ôçò ôïõñéóôéêþò ðåñéüäïõ, åí üøåé ôùí áäåéþí ôïõ Áõãïýóôïõ, áöïý åßíáé ðñïãñáììáôéóìýíï ãéá óõæþôçóç ôïí ÓåðôÝìâñéï, ìüíï óïâáñüôçôá äåí ñåéüæåôáé ãéá íá áðáíôçèåß. Êáé öõóéêü, áò äþóåé ìéá óïâáñþ áðüíôçóç óôïí áãáíáêôéóìýíï ïäçãü ðïõ ñùôïýóå ãéáôß ç âåíæßíç Ýöôáóå óå âåíæéíüäéêï ôçò Ôñßðïëçò óôá 1,90 åõñþ å; Áßó ïò ñå! ÊÜôé ç áðåñãßá ôùí âåíæéíïðùëþí, êüôé ôï ÄÍÔ, êüôé ç öéýóôá óôïõ ÐÜðáñç ðïõ Ýãéíå ôçí ðáñáìïíþ ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò, åß áí óáí áðïôýëåóìá íá ôçí ðëçñþóåé óå óõììåôï Þ, ï 37ïò äéáãùíéóìüò Äçìïôéêïý Ôñáãïõäéïý, óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ Ëáãêáäßùí. ôóé ëïéðüí öýôïò, ï äéáãùíéóìüò ôñáãïõäéïý óôá ËáãêÜäéá Áñêáäßáò åß å: ìéêñþ óõììåôï- Þ êüóìïõ êáé åðéóêåðôþí, êáëþ ðïëý êáëþ åðéëïãþ õðïøçößùí ãéá ôïõò äéáãùíéóìïýò êáëþ êáé Ýìðåéñç ïñ Þóôñá ðïõ óõíüäåõå ôïõò äéáãùíéæüìåíïõò, åëü éóôç Ýùò ôõðéêþ åêðñïóþðçóç ðïëéôéêþí ðñïóêåêëçìýíùí, áëëü Ýíôïíç ðáñïõóßá åêðñïóþðùí ôçò ôïðéêþò áõôïäéïßêçóçò, ëüãù ÊáëëéêñÜôç öõóéêü. Ôï Ý ù êáôáèýóåé áñêåôýò öïñýò üôé áõôüò ï èåóìüò, èýëåé ìéá óïâáñþ, ïõóéáóôéêþ, ìåëåôçìýíç êáé êáëëéôå íéêþ áíáìüñöùóç ãéá íá ìçí ìýíïõí ëçóìïíçìýíá êáé îå áóìýíá ôá ôõ- üí óðüíéá êáé áõèåíôéêü áêïýóìáôá. Äåí ìðïñåß êáé åßíáé ðñüêëçóç óå ôýôïéåò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò ðïõ æïýìå, íá îïäåýïíôáé ãéá åðï éáêü ðáíçãõñüêéá, ðïóü ôùí åõñþ. Êáé èñüóïò êáé ðñüêëçóç. Ôé íá óïõ êüíù Áãßá ìïõ ÐáñáóêåõÞ. Áò üøåôáé ôïõ ÐÜðáñç Áñêáäßáò. ¹ìáñôïí ÈåÝ ìïõ. Ç ÁÉ ÌÇ äçìïóßåõóå óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ôçí åðéóôïëþ ôçò ðáôñéþôéóóüò ìáò ê. Óïö. Áíôùíïðïýëïõ, ìå ôïí ôßôëï: ðïéïò åëýã åé ôï äþìáñ ï Âõôßíáò; Ç å- ðéóôïëþ áõôþ äçìïóéåýèçêå ìå ôïí ßäéï ôßôëï óôç óôþëç "ÐáñÝìâáóç" óôçí Åëåõèåñïôõðßá ôçò ðåñáóìýíçò åâäïìüäáò êáé áíáöýñåôáé óå ìéá âåâáßùóç, ôçí ïðïßá äåí ôçò ðáñá ùñåß ãéá Ýíáí ðåñßðïõ ñüíï ï äþìáñ ïò Âõôßíáò áí êáé ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï Ý åé âãüëåé áðüöáóç ãéá ôï óõãêåêñéìýíï èýìá ðïõ ñåéüæåôáé ç ê. Áíôùíïðïýëïõ. Äåí ðñüëáâá íá ñùôþóù ôïí ßäéï ôï äþìáñ ï Âõôßíáò, ãé' áõôü ôï èýìá, áëëü óþìåñá Ý ù ôçí åðßóçìç ôïðïèýôçóç ôïõ ðñþçí äçìüñ ïõ Âõôßíáò êáé áñ çãïý ôçò áíôéðïëßôåõóçò ê. Ê. ÊïõíôÜíç. ÄÞëùóå ëïéðüí "áðïñþ ãéáôß äåí Ý åé äïèåß ç âåâáßùóç ôçò ðáôñéþôéóóüò ìáò äéüôé ç áðüöáóç ôïõ óõìâïõëßïõ Þôáí ãéá Üìåóç åêôýëåóç êáé áðïñþ ìå ôçí åðéóôïëþ, ãéáôß ç âåâáßùóç äåí Ý åé äïèåß áêüìá. Áðïñþ". Ç ê. Áíôùíïðïýëïõ Ý åé äßêéï 100% êáé íïìßæù üôé ç õðýñâáóç êáèþêïíôïò áðü ðëåõñüò äçìüñ ïõ åßíáé ðáñüâáóç, ç äå ðåñéöñüíçóç ôùí áðïöüóåùí ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ ìå áíáãêüæïõí íá ðáñýìâù êáé èá ôï êüíù. Ðéóôåýù íá Ý ïõìå êáé ôçí Üðïøç ôïõ äçìüñ ïõ Âõôßíáò ê. Óáêåëáñßïõ. Áßóèçóç Ýêáíå ç ãéá ðïëëïóôþ öïñü äþëùóç, áðü ìéêñïöþíïõ, ôïõ ê. Ìðáñïýôóá, êáôü ôçí äéüñêåéá ôïõ äéáãùíéóìïý ôñáãïõäéïý óôá ËáãêÜäéá, ãéá ôéò õðïøçöéüôçôåò ôùí áõôïäéïéêçôéêþí åêëïãþí ôçò 14 Íïåìâñßïõ ãéá ôï äþìï Ãïñôõíßáò. Ôüíéóå ëïéðüí ìå Ýìöáóç êáé åðéìïíþ ï ðñüåäñïò ôçò ÔÅÄÊ Áñêáäßáò êáé äþìáñ ïò Ôñéêïëþíùí üôé ôá ðñïâëþìáôá ôçò Ãïñôõíßáò, èá ëõèïýí, ìüíï ìå óõëëïãéêýò ðñïóðüèåéåò êáé ü é ìå îå ùñéóôýò êáé ðñïóùðïêåíôñéêýò ðñïôüóåéò ðïõ åîõðçñåôïýí ðñïóùðéêýò êáé áôïìéêýò åðéäéþîåéò. ¼ëïé ïé Ãïñôýíéïé óõìöþíçóáí êáé åéñïêñüôçóáí. Êáé ï ê. Áðïóêßôçò êáé ï ê. Ãéáí. Ãéáííüðïõëïò êáé ï ê. Êïýëçò, óáí áêñïáôýò. ÅìÝíá ìïõ öüíçêå üôé åéñïêñüôçóå Ýíôïíá êáé ï ê. ÐáñáóêåõÜò Ðáñáóêåõüðïõëïò óôïí ï- ðïßï åß áí óôü ï ôá åêôïîåõüìåíá êáñöéü. Èá äåßîåé ç åâäïìüäá ðïõ ìáò Ýñ åôáé. Õ- ðïìïíþ. Êáé ôþñá ðáôñéþôåò ìïõ èá âëïãþóù êáé ôá ãýíéá ìáò êáé ôá ìïõóôüêéá ìáò. Ç ÁÉ ÌÇ Þôáí ç ìüíç, åðáíáëáìâüíù, ç ìüíç áñêáäéêþ åöçìåñßäá ðïõ åäþ êáé Ýíá ìþíá äþëùíå üôé ôá óåíüñéá ðïõ êõêëïöïñïýóáí ãéá ôçí ðéèáíþ õðïøçöéüôçôá äçìüñ- ÍÏÌÏÓ ÁÑÊÁÄÉÁÓ ÅÑÃÏ:ÅÐÉÓÊÅÕÇ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ Ó ÏËÅÉÏÕ Ô.Ä. ÌÁÃÏÕËÉÁ- ÍÙÍ ÄÇÌÏÓ ÂÕÔÉÍÁÓ Ôá. Ä/íóç: Âõôßíá Áñêáäßáò Ôá. Êþäéêáò: ÔçëÝöùíï: ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ: Êëçñïäüôçìá Óùôçñüðïõëïõ - Éäßïõò Ðüñïõò & ÓÁÔÁ Fax: ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ:26.500,00 åõñþ ÂÕÔÉÍÁ ÁÑ. ÐÑÙÔ ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ 1. Ï ÄÞìïò Âõôßíáò ðñïêçñýóóåé á- íïéêôü äéáãùíéóìü ãéá ôçí áíüèåóç ôïõ Ýñãïõ "ÅðéóêåõÞ Äçìïôéêïý Ó ïëåßïõ Ô.Ä. ÌáãïõëéÜíùí" ðñïûðïëïãéóìïý #26.500,00 åõñþ # (ìå Ö.Ð.Á.) Ôï Ýñãï õðüãåôáé óôçí êáôçãïñßá ÏÉ- ÊÏÄÏÌÉÊÙÍ åñãáóéþí ìå ðñïûðïëïãéóìü ,81 åõñþ (äáðüíç åñãáóéþí, ÃÅ & ÏÅ êáé áðñüâëåðôá). 2. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáñáëüâïõí ôá óõìâáôéêü ôåý ç ôïõ äéáãùíéóìïý (ÄéáêÞñõîç, ÓõããñáöÞ Õðï ñåþóåùí ê.ë.ð) áðü ôçí Ýäñá ôçò õðçñåóßáò, ÄÞìïò Âõôßíáò, Âõôßíá, Áñêáäßáò, Ô.Ê , ôçë , êáôü ôéò åñãüóéìåò çìýñåò êáé þñåò êáé ìý ñé ôéò 19/08/2010, áíôß ôïõ ðïóïý ôùí 15,00 åõñþ. Ç äéáêþñõîç ôïõ Ýñãïõ Ý åé óõíôá èåß êáôü ôï å- ãêåêñéìýíï áðü ôïí õðïõñãü ÐÅ Ù- ÄÅ õðüäåéãìá ôýðïõ Â. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëýöùíï , Fax. åðéêïéíùíßáò , áñìüäéïò õðüëëçëïò ãéá åðéêïéíùíßá: êá. ÔóéâïõñÜêç Óôáõñïýëá 3. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá èåß óôéò 24/08/2010, çìýñá Ôñßôç êáé þñá ð.ì. êáé ôï óýóôçìá õðïâïëþò ðñïóöïñþí åßíáé ìå åðéìýñïõò ðïóïóôü Ýêðôùóçò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Í. 3669/ Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß : á) çìåäáðïß äéáãùíéæüìåíïé, ìåìïíùìýíïé Þ óå êïéíïðñáîßá, åããåãñáììýíïé óôï Ì.Å.ÅÐ., ðïõ êáëýðôïõí ôéò êáôçãïñßåò êáé ôüîåéò ôïõ Ýñãïõ, Þôïé ôüîåéò Á1 êáé Üíù, óôçí êáôçãïñßá ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ, â) áëëïäáðïß äéáãùíéæüìåíïé ðïõ á- ðïäåéêíýïõí üôé êáôü ôçí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá, Ý ïõí åêôåëýóåé Ýñãá ðáñüìïéá (ðïéïôéêü êáé ðïóïôéêü) ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï. ã) ÅìðåéñïôÝ íåò êüôï ïé ðôõ ßùí, åããåãñáììýíïé óå Íïìáñ éáêü ìçôñþá, ãéá Ýñãá ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ áíüëïãïõ ðñïûðïëïãéóìïý 5. Ãéá ôç óõììåôï Þ óôï äéáãùíéóìü á- ðáéôåßôáé ç êáôüèåóç åããõçôéêþò åðéóôïëþò ýøïõò 420,46 ÅÕÑÙ êáé éó ý ôïõëü éóôïí 6 ìçíþí êáé 30 çìåñþí, ìåôü ôçí çìýñá äéåîáãùãþò ôïõ äéáãùíéóìïý. Ï ñüíïò éó ýïò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé Ýîé ìþíåò. 6. Ôï Ýñãï ñçìáôïäïôåßôáé áðü ðéóôþóåéò Éäßïõò Ðüñïõò & ÓÁÔÁ. ÐñïêáôáâïëÞ äåí èá ïñçãçèåß. 7. Ôï áðïôýëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôç Äçìáñ éáêþ ÅðéôñïðÞ ôïõ ÄÞìïõ Âõôßíáò. Ï ÄÇÌÁÑ ÏÓ ÂÕÔÉÍÁÓ ÓÁÊÅËËÁÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ Âõôßíá 03 Áõãïýóôïõ 2010 Ë áãêáäéáíü & Üëëá ÃïñôõíéáêÜ ïõ, óôï äþìï Ãïñôõíßáò, ãéá ôç ÍÄ Þôáí, ìéáò êáé åßìáóôå åðçñåáóìýíïé áðü ôïõ ÐÜðáñç ðáðáñïëïãßåò. ÁíáöÝñïìáé óôçí ðéèáíïëïãïýìåíç áðïìüêñõíóç áðü ôï øçöïäýëôéï ôçò ÍÄ ôïõ ÁñêÜ ê. ËõêïõñÝíôæïõ, ï ïðïßïò, üðùò óõíçèßæåôáé, ï ãñáììáôýáò ôïõ êüììáôïò íá åíôüóóåôáé óôï øçöïäýëôéï åðéêñáôåßáò ôïõ êüììáôïò. Ôï óåíüñéï, êáêïóôçìýíï âýâáéá, ðñïýâëåðå ôçí åíßó õóç ôïõ ðïëéôåõôþ ê. Áðïóêßôç êáé ôçí ìç õðïâïëþ õðïøçöéüôçôáò ãéá ôéò åêëïãýò ôïõ ðáôýñá êáé äçìüñ ïõ ÊïíôïâÜæáéíáò ê. Çë. Áðïóêßôç. ÌéëÜìå ãéá öáíôáóßá. Å, ëïéðüí óáò ìåôáöýñù ôçí èáññáëýá êáé ðáèéáóìýíç áðüíôçóç ôïõ ßäéïõ ôïõ ê. ËõêïõñÝíôæïõ üôáí ôïí ñþôçóá åõèýùò åüí åãêáôáëåßøåé ôçí Áñêáäßá. Ç áðüíôçóþ ôïõ Þôáí ùñßò ðåñéóôñïöýò, êüèåôç êáé ðáèéáóìýíç "Äåí öåýãù áðü ôçí Áñêáäßá, äåí åãêáôáëåßðù ôçí Áñêáäßá, äåí îåðïõëüù ôçí Áñêáäßá". Áí êáôáëüâáôå, äåí ðïõëüåé ôçí Áñêáäßá êáé ôïõò ÁñêÜäåò ìå ôç óßãïõñç èýóç êáé åðáíåêëïãþ ôïõ øçöïäåëôßïõ Åðéêñáôåßáò. ÅéëéêñéíÜ óõã áßñù ôïí ÁñêÜ âïõëåõôþ ê. ËõêïõñÝíôæï, ãéá ôç óïâáñüôáôç êáé ðáôñéùôéêþ ôïõ äþëùóç, áí êáé õðüñ åé äåëåáóôéêüôáôç êáé óßãïõñç áíôéðñüôáóç. Áí äåí êüíù ëüèïò, ðïõ äåí êüíù, ìéá ðáíïìïéüôõðç áðüíôçóç, åß å äþóåé óôï ßäéï å- ñþôçìá ðñéí ìåñéêü ñüíéá êáé ï ÁñêÜò õðïõñãüò ê. Äçì. ÑÝððáò" "Ç Áñêáäßá äåí äéáðñáãìáôåýåôáé ìå ôßðïôá". Êáé üóïé ôçí ðüôçóáí êáé ôçí åãêáôýëåéøáí ðåñéöýñïíôáé óáí ôçí ïäéêþ âïþèåéá. Áðï ùñþíôáò áðü ôï äéáãùíéóìü ôñáãïõäéïý ôùí Ëáãêáäéþí áãáíáêôéóìýíïé, ïñãéóìýíïé, äéøáóìýíïé êáé åìðáéæüìåíïé êüôïéêïé ôïõ äéáìåñßóìáôïò Ìðïýöç Ëáãêáäßùí, ðåñéêýêëùóáí ôïí ê. ËõêïõñÝíôæï, ãéá íá ôïõ åêöñüóïõí ôçí áðïãïþôåõóþ ôïõò ãéá ôçí åôóéèåëéêþ Üñíçóç ôïõ äçìüñ ïõ Ëáãêáäßùí, íá ëýóåé ôï Þäç ãíùóôü ðñüâëçìá ôçò Ýëëåéøçò íåñïý. Åîùôåñßêåõóå ìå åéëéêñßíåéá êáé ôçí äéêþ ôïõ áãáíüêôçóç êáé Ýäùóå ôçí õðüó åóç ãéá ôçí Üìåóç äñáóôçñéïðïßçóç êáé ðáñýìâáóþ ôïõ. Ôïõ îåêáèüñéóáí äå ôéò Üãñéåò äéáèýóåéò ôïõò, ãéá ôçí ôõ üí áôõ Ýóôáôç êáé ðñïêëçôéêþ óôþñéîç ôçò ÍÄ óôï ðñüóùðï ôïõ ê. Êïýëç. Åíþ ï ê. ËõêïõñÝíôæïò áðïìáêñýíèçêå åìöáíýóôáôá óôåíá ùñçìýíïò êáé åêíåõñéóìýíïò áðü ôïõò äéêáéïëïãçìýíá ïñãéóìýíïõò êáôïßêïõò óôïõò ïðïßïõò äþëùóå ôçí êáôáíüçóç ôïõ, ëßãï ðéï ðýñá ï ê. Çë. Áðïóêßôçò äéáêñéíüôáí ãéá ôçí øõ ñáéìßá, ôçí çñåìßá, ôçí ðñáüôçôá êáé ôï áõèüñìçôï åõãåíýóôáôï áìüãåëü ôïõ. Ãéáôñüò åßíáé êüôé èá Ý åé äéáãíþóåé. Áöïý ëéþóáíå ôá éüíéá, ðáôñéþôåò ìïõ, Üñ éóå íá îåðñïâüëåé äåéëü-äåéëü ç èëéâåñþ ðáñåïýëá ðïõ êáôý åé ôç óöñáãßäá ôçò ÐáíáñêáäéêÞò êáé ôïõ ÓõíäÝóìïõ ôùí Ëáãêáäßùí ôçò ÁèÞíáò, ãéá íá öùôïãñáöçèïýí óôéò ðñþôåò êáñýêëåò ôùí êáëïêáéñéíþí åêäçëþóåùí ìáæß ìå ôï áðáñáßôçôï öáãïðüôé. Ôï ðéï áéó ñü åßíáé üôé ìïßñáæáí êñõöü-êñõöü ëåò êáé ìïßñáæáí ôïí ðáñüíïìï ÑéæïóðÜóôç óôá ñüíéá ôçò êáôï Þò, ôçí íýá Ýêäïóç ôçò åöçìåñßäáò Ç Ù ôùí ËÁÃÊÁÄÉÙÍ. Ç åöçìåñßäá ðïõ óêïðü ðñýðåé íá Ý åé ôçí åíçìýñùóç ôùí ðáôñéùôþí êáé ôïõ ùñéïý ìáò ãéá ôá ôüóá óïâáñüôáôá ðñïâëþìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ðñïôßìçóå íá ìçí äçìïóéåýóåé ìå åôóéèåëéêþ ëïãïêñéóßá, ôçí Ýêèåóç ôùí åëåãêôþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò, ç ïðïßá ñß íåé îåêüèáñá üëç ôçí åõèýíç, ãéá ôï êëåßóéìï ôïõ äçìïôéêïý îåíïäï åßïõ êáé ôçí áðëþñùôç áðüëõóç ôùí åñãáæïìýíùí, óôïí äþìáñ ï Ëáãêáäßùí. Ôçí Ýêèåóç ôïõ åëåãêôþ ôçí Ý ù óôåßëåé ãéá äçìïóßåõóç óôçí Ç Ù ìå öáî åäþ êáé 2 ìþíåò. Áßó ïò. Èá ôåëåéþóù ôçí óçìåñéíþ ìïõ åðéêïéíùíßá ìå ôéò åõ Ýò ìïõ ãéá êáëýò êáëïêáéñéíýò äéáêïðýò, êáëþ óùìáôéêþ êáé øõ éêþ îåêïýñáóç, äéüôé ï ÓåðôÝìâñéïò áíáìýíåôáé äýóêïëïò. Óáò ðñïôåßíù ëïéðüí íá áêïýóåôå êáé íá ðüñåôå ìáæß óáò êáé ãéáôß ü é äþñï óôïí åáõôü óáò ôï íýï ðñïóåãìýíï êáé ìå áãüðç óôï ãíþóéï ðáñáäïóéáêü ôñáãïýäé, CD ôïõ Ãïñôýíéïõ ÄéáìáíôÞ Ñïõìåëéþôç. "Óôïõò äñüìïõò ôçò ðáñüäïóçò" åßíáé ï ôßôëïò êáé êëáñßíï-öëïãýñá ðáßæåé ï áõèåíôéêüò êáé äåîéïôý íçò Ãéþñãïò ÄáëéÜíçò. ÖõóéêÜ óõììåôý åé êáé ç Óôáõñïýëá ÄáëéÜíç. Äåí åßíáé ç ïãñüöçóç á- ðü ãõöôïðáíçãýñéá êáé ãõöôïáñïýêáôåò óôñéãêëéýò. Ìçí ôï Üóåôå. ÍÏÌÏÓ ÁÑÊÁÄÉÁÓ ÄÇÌÏÓ ÔÑÉÊÏËÙÍÙÍ ÁÑ. ÐÑÙÔ: 2715 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ 1. Ï ÄÞìïò Ôñéêïëþíùí, ðñïêçñýóóåé áíïé ôü äéáãùíéóìü ãéá ôçí áíüèåóç ôïõ Ýñãïõ ÂÅËÔÉÙÓÇ ÄÇÌÏ- ÔÉÊÇÓ ÏÄÏÐÏÉÉÁÓ ÊÁÉ ÊÁÔÁ- ÓÊÅÕÇ ÁÍÔÉÐËÇÌÌÕÑÉÊÙÍ ÅÑ- ÃÙÍ ÓÔÏ ÄÇÌÏ ÔÑÉÊÏËÙÍÙÍ, ìå ðñïûðïëïãéóìü ,00 ÅÕÑÙ. Ôï Ýñãï óõíôßèåôáé áðü ôéò áêüëïõèåò êáôçãïñßåò åñãáóéþí: á) Á2 ôüîç ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò ÕäñáõëéêÜ, ìå ðñïûðïëïãéóìü ,00åõñþ (äáðüíç åñãáóéþí, ÃÅ êáé ÏÅ êáé á- ðñüâëåðôá). 2. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáñáëüâïõí ôá óõìâáôéêü ôåý ç ôïõ ãñüöåé ï ÐÜíïò ïõíôþò ÁõôÜ ãéá óþìåñá, êáëýò äéáêïðýò åðéôçñïýìåíïé, ðáôñéþôåò ìïõ Õðï ñåùôéêýò áðü ôï íüìï äçìïóéåýóåéò äéáãùíéóìïý (ÄéáêÞñõîç, ÓõããñáöÞ Õðï ñåþóåùí ê.ë.ð) áðü ôçí Ýäñá ôçò õðçñåóßáò óôçí Óôåìíßôóá Áñêáäßáò, ìý ñé ôéò 19/08/2010 Ç äéáêþñõîç ôïõ Ýñãïõ Ý åé óõíôá èåß êáôü ôï å- ãêåêñéìýíï áðü ôïí õðïõñãü ÐÅ Ù- ÄÅ õðüäåéãìá ôýðïõ Â. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëýöùíï , FAX åðéêïéíùíßáò Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá èåß ôçí 24ç Áõãïýóôïõ, çìýñá Ôñßôç êáé þñá 10:00ð.ì. êáé ôï óýóôçìá õðïâïëþò ðñïóöïñþí åßíáé ìå åðß ìýñïõò ðïóïóôü Ýêðôùóçò êáôü ïìüäåò ôéìþí óå óõìðëçñùìýíï ôéìïëüãéï ïìáäïðïéçìýíùí ôéìþí ôçò õðçñåóßáò êáé Ýëåã ï ïìáëüôçôáò ôùí ðñïóöåñïìýíùí åðß ìýñïõò ðïóïóôþí Ýêðôùóçò ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ ð.ä 609/ Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß á) çìåäáðïß äéáãùíéæüìåíïé, ìåìïíùìýíïé Þ óå êïéíïðñáîßá, åããåãñáììýíïé óôï Ì.Å.ÅÐ, ðïõ êáëýðôïõí ôéò êáôçãïñßåò êáé ôüîåéò ôïõ Ýñãïõ, Þôïé: ôüîç Á2 óôçí êáôçãïñßá ÕäñáõëéêÜ, â) áëëïäáðïß äéáãùíéæüìåíïé ðïõ á- ðïäåéêíýïõí üôé êáôü ôçí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá, Ý ïõí åêôåëýóåé Ýñãá ðáñüìïéá (ðïéïôéêü êáé ðïóïôéêü) ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï. 5. Ãéá ôç óõììåôï Þ óôï äéáãùíéóìü á- ðáéôåßôáé ç êáôüèåóç åããõçôéêþò åðéóôïëþò ýøïõò 3.578,00ÅÕÑÙ êáé éó ý ôïõëü éóôïí 210 çìåñþí, ìåôü ôçí ç- ìýñá äéåîáãùãþò ôïõ äéáãùíéóìïý. Ï ñüíïò éó ýïò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé 180 çìýñåò. 6. Ôï Ýñãï ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï ÓÁÅÐ-026 ÊÁÉ ÉÄÉÏÉ ÐÏÑÏÉ. ÐñïêáôáâïëÞ äå èá ïñçãçèåß. 7. Ôï áðïôýëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôïí ÄÞìï Ôñéêïëþíùí. Óôåìíßôóá 03/08/2010 Ï ÄÇÌÁÑ ÏÓ ÔÑÉÊÏËÙÍÙÍ ÃÅÙÑÃÉÏÓ É. ÌÐÁÑÏÕÔÓÁÓ

16 16 Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010 Πρόβλημα ελλιμενισμού με το νέο βραχίονα Τυροσ του ΔΗΜ. Π. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Κλινικού Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, Πτυχ. Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Msc Δημόσια Υγεία Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Tο καλοκαίρι είναι η καλύτερη περίοδος για να ξεκινήσει κάποιος δίαιτα. Η αφθονία των φρούτων και των λαχανικών γεμίζουν ευχάριστα το διαιτολογικό μας μενού. Τα πράγματα όμως δυσκολεύουν όταν είναι να πάμε διακοπές και μάλιστα με μεγάλη παρέα. Άλλωστε ένα από τα πράγματα που κάνουν πιο όμορφες τις διακοπές μας είναι το καλό φαγητό. Στα καλοκαιρινά γεύματα υπάρχουν τα ναι και τα όχι. Aν επιλέγετε μόνο τα ναι, θα καταπιεστείτε, ενώ, αν τρώτε συνεχώς από τα όχι, θα παχύνετε. Tο καλύτερο είναι να τα συνδυάσετε. Γευτείτε τους λιπαρούς πειρασμούς σε ένα σας γεύμα μειώνοντας την ποσότητα του. Aν φάτε πλούσιο γεύμα το μεσημέρι, προτιμήστε φρούτα για το απογευματινό σας και όχι παγωτό. Tέλος, μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι σάς δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με δραστηριότητες που συντελούν στην καύση θερμίδων. Eκμεταλλευτείτε τη θάλασσα, την εξοχή, τα σπορ και απολαύστε το φαγητό σας με λιγότερες... τύψεις. Να είστε σχολαστικοί με τα γεύματά σας. Οι περισσότεροι, συνήθως, όταν επιστρέφουν από τις διακοπές παραπονιούνται ότι έχουν παχύνει, ενώ έτρωγαν λιγότερο από το κανονικό. Απλά δεν τρεφόντουσαν κανονικά και συνέχεια τσιμπολογούσαν προϊόντα με «κενές» θερμίδες: σνακ, σάντουιτς, παγωτά, μπύρες, ουζάκι με μεζέ. Mε τα σταθερά γεύματα ελέγχετε καλύτερα την ποσότητα και την ποιότητα του φαγητού, δεν πεινάτε και μπορείτε να υπολογίζετε τις θερμίδες που παίρνετε. Παραλείποντας γεύματα, πέφτετε στην παγίδα να τρώτε περισσότερο! Πρωινό Ίσως το πιο απολαυστικό, γεύμα του καλοκαιριού, ειδικά όταν μένετε σε ξενοδοχείο. Στο μπουφέ θα βρείτε φρέσκους χυμούς και φρούτα που συνδυάζονται με όλων των ειδών τα γλυκίσματα, ενώ από την άλλη πλευρά σάς περιμένουν, τηγανητά αυγά, μπέικον και λουκάνικα. Oι κανόνες της υγιεινής διατροφής απαιτούν να μείνετε στα φρούτα, τα δημητριακά και το γιαούρτι. Oι κανόνες του καλοκαιριού όμως σας επιτρέπουν να δοκιμάζετε κάθε ημέρα και από μία απαγορευμένη τροφή σε μικρή ποσότητα. Αν το κάνετε τουλάχιστον προσπαθήστε να αρκεστείτε σε φρούτα στην παραλία και σε ένα light γεύμα. Αν πάλι το καλοκαιρινό σας πρωινό το «ετοιμάζει» ο φούρνος, μην επιλέγετε ντόνατς και τυρόπιτες. Αρκεστείτε ½ λίτρο γάλα φρέσκο με 2 φρυγανιές ολικής αλέσεως. Αν πάλι δε μπορείτε να συγκρατηθείτε, τότε επιλέξτε ένα κομμάτι σπανακόπιτα και αν γίνεται χωρίς τυρί. Έχει λιγότερες θερμίδες και λιπαρά από την τυρόπιτα και τα ντόνατς. Μεσημεριανό Αντικαταστήστε τα τηγανητά ψάρια και λαχανικά με ψητά ή βραστά, τα οποία έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λίπος και είναι πιο εύπεπτα. Τα τηγανητά και τα πικάντικα τρόφιμα μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία του σώματος, πράγμα πέρα για πέρα ανεπιθύμητο για το καλοκαίρι. Διαλέξτε σαλάτες ωμών λαχανικών και όχι πατάτες τηγανητές. Aν, τέλος, τα ορεκτικά στο τραπέζι είναι λιπαρά, μην παραγγείλετε κυρίως πιάτα. Πως δεν θα πάρετε κιλά το καλοκαίρι Βραδινό H βραδινή έξοδος στις διακοπές συνήθως περιλαμβάνει αρχικά φαγητό και στη συνέχεια ποτό σε κάποιο μπαρ, δηλαδή κατανάλωση ξηρών καρπών και ποτού. Γι αυτό προτιμήστε να φάτε κάτι ελαφρύ. Προσοχή μην παρασυρθείτε από το κρασί, μπύρες, ούζα, ειδικά αν πρόκειται να πάτε μετά για ποτό. Tο αλκοόλ, εκτός από ζάλη, μπορεί να σας προσφέρει πολλές θερμίδες. Γι αυτό προτιμήστε έναν χυμό φρούτων ή μία σόδα. Αν σας φέρουν ξηρούς καρπούς ζητήστε αν τους πάρουν πίσω και να σας φέρουν φρούτα. Τα περισσότερα μπαράκια το καλοκαίρι αντικαθιστούν τους ξηρούς καρπούς με φρούτα και ωμά λαχανικά (καρότα, αγγουράκια). Συμβουλές H χωριάτικη σαλάτα κρύβει μία μεγάλη παγίδα, όταν, καταναλώνεται από ένα άτομο ως συνοδευτικό με το κυρίως πιάτο του. Σκεφτείτε ότι έχει πέντε είδη λαχανικών (ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές), ελαιόλαδο (λιπαρά) και πρωτεΐνες (φέτα). Αν καταναλώσετε και αρκετές φέτες ψωμιού τότε ξεπερνάει σε θερμίδες και λιπαρά το ίδιο το κυρίως πιάτο. Γι αυτό καλύτερα θα ήταν να τη μοιραστείτε με τους υπολοίπους. Φρούτα ναι, αλλά με μέτρο Η υπερβολική κατανάλωση φρούτων μπορεί να σας φορτώσει με θερμίδες, αλλά αν πρόκειται να κάνετε καταχρήσεις καλύτερα να είναι σε φρούτα. Kολυμπήστε, κάντε ποδήλατο και περπατήστε: Aν δυσκολεύεστε πολύ να περιορίσετε τις θερμίδες που παίρνετε, τότε η εναλλακτική πρόταση είναι να φροντίζετε να τις καίτε. Kολυμπήστε, παίξτε στην παραλία, περπατήστε, κάντε ποδήλατο. Όλες αυτές είναι δραστηριότητες που θα σας διασκεδάσουν, θα σας γυμνάσουν και θα κάνουν το μεταβολισμό σας να δουλέψει γρηγορότερα. Να καταναλώνετε πολύ νερό. Μην σβήνετε τη δίψα σας με αναψυκτικά και μπύρες. Αν πάλι προτιμάτε το ανθρακικό προτιμήστε ανθρακούχο νερό ή σουρωτή. Παγωτό Αν δε μπορείτε να το αποφύγετε προτιμήστε τις γρανίτες. Το καλύτερο θα ήταν να το αντικαταστήσετε με ένα παγωμένο γιαούρτι γεμάτο φρούτα. Σημαντικό πρόβλημα έλλειψης χώρου φαίνεται πως αντιμετωπίζει και φέτος τους θερινούς μήνες το λιμάνι του Τυρού αφού σύμφωνα με πληροφορίες από επαγγελματίες και κατοίκωυς πολλά είναι καθημερινά τα τουριστικά σκάφη που φτάνουν στον Τυρό αλλά φεύγουν γιατί δεν βρίσκουν χώρο να δέσουν. Ωστόσο, το πρόβλημα ελλιμενισμού στο λιμάνι δεν είναι πρόσφατο. Αντίθετα, οι αρχές του τόπου έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια προσπάθειες επέκτασης του προβλήτα. Συγκεκριμένα, αξίζει να σημειωθεί πως το πρώτο κομμάτι του προβλήτα Τυρού χτίστηκε το και είχε μήκος 55μ. με συνολική χωρητικότητα της λιμενολεκάνης 150μ. για την εξυπηρέτηση τότε των πολλών αλιευτικών και εμπορικών σκαφών του Τυρού, η οποία και γινόταν με αγκυροβολία στα ανοιχτά αφού δεν επαρκούσε ο χώρος. Μάλιστα, τις δεκαετίες του 60 και του 70 πολλοί ήταν οι διάσημοι της εποχής Έλληνες και ξένοι που πέρασαν από τον Τυρό με τα πολυτελή σκάφη τους μιας και ήταν ένας από τους πιο γνωστούς προορισμούς στην Πελοπόννησο. Στη συνέχεια, από το 1979 και μετά και με την αρχή των δρομολογίων του ιπτάμενου δελφινιού το πρόβλημα χώρου στο λιμένα εντάθηκε αφού τα αλιευτικά αυξήθηκαν όπως αυξήθηκε και η προσέλευση τουριστικών σκαφών, τα οποία όμως λόγω έλλειψης χώρου έφευγαν «για άλλες πολιτείες». Όταν πλέον οι άρχοντες του τόπου κατάλαβαν πως η τουριστική ανάπτυξη του Τυρού θα ερχόταν από τη θάλασσα και όχι τόσο από τη ξηρά, ξεκίνησαν προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα χώρου στο λιμάνι. Έτσι, το 1988 και με τις προσπάθειες του τότε προέδρου Κ. Ντουζένη, η νομαρχία Αρκαδίας αποφάσισε την επέκταση του προβλήτα κατά 75μ.. Ωστόσο και με την επέκταση αυτή το πρόβλημα χώρου δεν ξεπεράστηκε, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους ακόμα και 20 με 30 τουριστικά σκάφη που περνούσαν καθημερινά, έφευγαν λόγω έλλειψης χώρου. Το 2000 o τότε δήμαρχος, Ιωάννης Κότσυφας και η δημοτική του αρχή, εκπόνησε προμελέτη για την κατασκευή του λιμένα για την οποία όμως δεν έλαβε ποτέ χρηματοδότηση, κι έτσι μετά από πολλές προσπάθειες, πριν από δύο χρόνια κατάφερε ο σημερινός δήμαρχος, Αντώνης Καρδαράς, να πάρει ευρώ για την κατασκευή νέου προσήνεμου προβλήτα μήκους 91μ. που ήταν το πρώτο στάδιο της μελέτης του λιμένα Τυρού. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα το δεύτερο στάδιο της μελέτης που θα έδινε επαρκή χώρο στο λιμένα για όλους τους αλιείς και τους επισκέπτες δεν έγινε. Αξίζει, δε, να σημειωθεί πως πέρυσι το καλοκαίρι, μετά την αποπεράτωση του προβλήτα, και με ελεύθερα τα 2/3 του, προσέγγισαν του Αντώνη Μαραγκού Σήμερα θα ξεκινήσω κάπως έτσι: Κοινωνία ώρα μηδέν. Οχι μη φανταστείτε, δεν πρόκειται για την παλιά ελληνική κοινωνική ταινία. Μην πάει ο νους σας στον αξέχαστο ηθοποιό Νίκο Κούρκουλο και τους συμπρωταγωνιστές του. Καμία σχέση. Απλά έτσι μου ήρθε στο μυαλό και την αναφέρω. Τώρα εάν υπάρχει, εάν κρύβει μέσα της κάποια σύμπτωση εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πάντως εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε διακοπές σε ένα αιγαιοπελαγίτικο νησί που συνηθίζω να έρχομαι σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Μόνο που μου λείπουν πολύ κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί που έρχονταν και αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους, και να παίρνουν τα μπάνια τους στην ίδια παραλία με εμένα. Τι να κάνω όμως θα προσπαθήσω να το αντέξω και αυτό. Εδώ αντέχουμε άλλα και άλλα σιγά μήπως και δεν αντέξω αυτό. Αν και έμαθα, μου είπαν ότι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει τελευταία εξαφανιστεί έκανε την εμφάνισή του ένα Σαββατοκύριακο φιλοξενούμενος από έναν πρώην διευθυντή εφημερίδας. Αλλά τι με νοιάζουν τώρα όλα αυτά και ταλαιπωρώ και εσάς. Εγώ αλλού ήθελα να πάω και αλλού, όπως συνήθως, πήγα. Η παραθεριστική σεζόν αυτή τη χρονιά έχει πιάσει πάτο. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν χειρότερη, εκτός και αν πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Ο κόσμος έχει κουμπωθεί. Εχει φτάσει στο τέλος του δρόμου χωρίς να περάσει από την αρχή. Οι παραλίες που άλλοτε ήταν γεμάτες και όλο ζωή, τώρα έχουν κόσμο μονάχα Σάββατο και Κυριακή. Και γενικά οι τουρίστες έχουν εξαφανιστεί. Ευκαιρία λοιπόν και γι αυτούς που νοικιάζουν δωμάτια και διαμερίσματα να κάνουν επιτέλους σαν άνθρωποι καλοκαιρινές διακοπές. Μόνο που εύχομαι και πιστεύω να μην είναι καλοκαιρινές διακοπές για πάντα που λέει και κάποιο τραγουδάκι. Να σου λοιπόν εκεί που καθόμουν και μια γνωστή μου κυρία από αυτές. - Πως εδώ εσύ; Δεν έχεις πελάτες τέτοια εποχή; - Α, τι να σου πω δεν προλαβαίνω να σηκώνω το τηλέφωνο. - Γιατί το λες αυτό; - Απλά γιατί δεν υπάρχει δουλειά. Αυτή η χρονιά να πάει και να μη ξανάρθει. - Μα είναι γενικό το κακό, μην απελπίζεσαι τα πράγματα θα φτιάξουν. - Εμένα μου λες, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ητανε ξερό το κλίμα το έφαγε και ο γάιδαρος. - Δε μου λες, τη ρώτησα, δέχεσαι στα ενοικιαζόμενα που έχεις, πελάτες που θέλουν να κάνουν κοινωνικό τουρισμό; το λιμάνι Τυρού, μέσα σε τρεις μήνες, 733 τουριστικά σκάφη, το οποίο μεταφράζεται με μέσο όρο τεσσάρων ατόμων περίπου σε επισκέπτες με μέση κατανάλωση χρημάτων 50 ευρώ ο καθένας. Έτσι ενισχύθηκε σημαντικά η τοπική οικονομία και ο τουρισμός του Τυρού. Ωστόσο φέτος, εξαιτίας ίσως και της οικονομικής κρίσης, μερικοί ιδιοκτήτες μεγάλων σκαφών, αποφάσισαν να αφήσουν τις μαρίνες της Αττικής και να δέσουν τα γιοτ τους στο λιμάνι του Τυρού το οποίο είναι φθηνότερο, χωρίς αυτό φυσικά να προκαλεί καμία αντίδραση από το φορέα διαχείρισης του λιμανιού, το Λιμενικό Ταμείο Αρκαδίας. Η κατάσταση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα, αρκετός χώρος του λιμανιού να είναι κατειλημμένος από τα γιοτ αυτά (των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν παραμένουν στον Τυρό ώστε να ενισχύσουν την τοπική οικονομία), κι έτσι αρκετά ιστιοπλοϊκά με επισκέπτες που επιθυμούν να παραθερίσουν για λίγες μέρες στον τόπο, δε βρίσκουν χώρο να αράξουν και φεύγουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το λιμάνι του Τυρού θα μπορούσε να δέχεται καθημερινά ακόμα και 30 ιστιοπλοϊκά, όπως γινόταν και πέρυσι, ωστόσο με την κατάληψη του χώρου από τα γιοτ, δεν μπορεί να δεχτεί περισσότερα από δέκα. Όπως επισημαίνεται, η κατάσταση θα μπορούσε να διορθωθεί αν προχωρούσε σύντομα και το δεύτερο στάδιο της μελέτης για την κατασκευή νέου προσήνεμου προβλήτα. Με τον τρόπο αυτό, το λιμάνι θα είχε αρκετό χώρο για να φιλοξενήσει και τους επισκέπτες αλλά και όσους αφήνουν τα σκάφη τους εκεί. Μ. Γρηγορίου - Με αγριοκοίταξε, μου χαμογέλασε και μου είπε: τώρα βαλτός είσαι και εσύ; - Γιατί είπα τίποτα κακό, μια ερώτηση έκανα. - Αυτή την ερώτηση όμως εγώ την πλήρωσα αρκετά ακριβά. - Δεν σε καταλαβαίνω - Να πέρυσι είχα και από αυτό που λες δηλαδή κοινωνικό τουρισμό. Δυστυχώς όμως όταν το κατάλαβα και το μετάνιωσα ήταν αργά. Δεν λέω είχα περισσότερη δουλειά, όμως έχει περάσει ένας χρόνος και ακόμα μου χρωστάνε τα λεφτά. Εμένα όμως με έχουν φορολογήσει σύμφωνα με αυτά, μου έχουν εισπράξει το Φ.Π.Α., να λοιπόν γιατί σε αγριοκοίταξα. Απ έξω για όλους φαίνονται μια χαρά αλλά η πραγματικότητα από την αλήθεια απέχει αρκετά. Ενώ μου μίλαγε χαμογελαστά από μέσα της έβγαζε κάποια πικρία, κάποιο θυμό που με όλα αυτά που μου είπε απόλυτα τη δικαιολογώ. Το μόνο που της είπα είναι ότι Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν... από τη στήλη αυτή εδώ θα κάνω ότι μπορώ. Δε μου λέτε ρε αξιότιμοι κύριοι που ασχολείστε με τον κοινωνικό τουρισμό ποιος σας είπε, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα με ξένα κόλλυβα να μνημονεύετε; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα όλους αυτούς να τους εκμεταλλεύεστε; Εάν εσάς σας άφηναν απλήρωτους έστω μια φορά πέστε μου τι θα κάνατε ειλικρινά; Μήπως θα μένατε με τα χέρια σταυρωμένα ή θα κατεβαίνατε σε απεργία να διεκδικούσατε τα δεδουλευμένα; Καλά ακόμα και στον κοινωνικό αυτό κλάδο δεν υπάρχει ούτε ίχνος ντροπής; Σκεφτήκατε ποτέ πως θα πληρώσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τις υποχρεώσεις τους, τα πανωτόκια που εσείς τους δημιουργείτε. Εκτός και αν φυσικά όταν τους πληρώσετε τους δώσετε και τους τόκους όπως συνηθίζετε να μην κάνετε. Γιατί θα πρέπει σε όλους, εσείς να χρωστάτε και εμάς για ένα ευρώ να μας κυνηγάτε; Αραγε αυτό είναι το κοινωνικό κράτος που χρόνια τώρα προσπαθείτε να κάνετε; Αραγε αυτό είναι το κοινωνικό κράτος που το καταντήσατε άντε να μην πω και εγώ γιατί αρχίζω να τα παίρνω στο κρανίο. Ετσι με αυτό τον τρόπο ξέρω και εγώ να κάνω τον μπρούκλη και τον παραλή. Πληρώστε το συντομότερο αυτούς τους ανθρώπους αξιότιμοι κύριοι καλοπληρωτές και αν δεν μπορείτε να μην στέλνετε τον κόσμο για τέτοιου είδους διακοπές. Σας το ξαναλέω και πάλι με ξένα κόλλυβα να μη μνημονεύετε. Επίσης να έχετε υπόψη σας ότι αυτός δεν είναι κοινωνικός τουρισμός είναι ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ. Αν βρείτε λίγο χρόνο διαβάστε αυτές τις γραμμές, ρίξτε τους μια ματιά, διαφορετικά ξέρετε εσείς συνεχίστε ΧΑΛΑΡΑ ΧΑΛΑΡΑ.

17 17 Ðáíáñêáäéêüò áèëçôéêþ ÄÝêá ìåôåããñáöýò êáé áéóéïäïîßá ÅðéìÝëåéá ýëçò: Âáóßëçò Êïýâáëçò ÂñáóéÝò Îåêßíçóå ç ðñïåôïéìáóßá Óõíå ßæåôáé ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ Ðáíáñêáäéêïý ìå êáèçìåñéíýò ðñïðïíþóåéò óôï ãþðåäï ôçò ïìüäáò êáé óôï ëóïò ôïõ Á- ãßïõ Ãåùñãßïõ õðü ôéò ïäçãßåò ôïõ ðñïðïíçôþ Ðáíáãéþôç ÄçìçôñÝëç. Ôï ðñüãñáììá ôùí öéëéêþí áãþíùí ðïõ èá äþóåé ï Ðáíáñêáäéêüò, óôï ðëáßóéï ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôïõ: Ôñßôç 10 Áõãïýóôïõ: ÍÝïé ÁóôÝñá Ôñßðïëçò- Ðáíáñêáäéêüò (ÃÞðåäï ÁóôÝñá) ÔåôÜñôç 18 Áõãïýóôïõ: Ðáíáñêáäéêüò - ÁÅÊ ñãïõò (Ãçðåäï Ðáíáñêáäéêïý) ÓÜââáôï 21 Áõãïýóôïõ: ÅñÜíç Öéëéáôñþí-Ðáíáñêáäéêüò (ÃÞðåäï Öéëéáôñþí) ÔåôÜñôç 25 Áõãïýóôïõ: Ðáíáñêáäéêüò-ÓðÜñôç (ÃÞðåäï Ðáíáñêáäéêïý) ÊõñéáêÞ 5 Óåðôåìâñßïõ: ÓðÜñôç-Ðáíáñêáäéêüò (ÓôÜäéï ÓðÜñôçò) ÊõñéáêÞ 12 Óåðôåìâñßïõ: Ðáíáñêáäéêüò- ÅñÜíç Öéëéáôñþí (ÃÞðåäï Ðáíáñêáäéêïý) Ôç äýêáôç ìåôáãñáöþ ôïõ áíáêïßíùóå ï Ðáíáñêáäéêüò, áöïý áðýêôçóå ìå õðïó åôéêþ áðü ôïí ÁóôÝñá ôï íåáñü åðéèåôéêü ÂáããÝëç Êïõëüðïõëï. Ï Êïõëüðïõëïò ãåííþèçêå óôéò 31 Éáíïõáñßïõ ôïõ 1992 êáé ðñéí ðüåé óôçí ïìüäá ÍÝùí ôïõ ÁóôÝñá áãùíßóôçêå ìå ôïí ÁóôÝñá Áñöáñþí óôï Ðåñéöåñåéáêü ÐñùôÜèëçìá êáé áíáìýíåôáé íá âïçèþóåé óôï þñï ôçò åðéèåôéêþò ãñáììþò. ÐÝñá áðü ôéò 10 ìåôáãñáöýò, ç äéïßêçóç ôçò ï- ìüäáò âñßóêåôáé óå åðáöýò êáé ìå Üëëïõò ðïäïóöáéñéóôýò, êüðïéïé åê ôùí ï- ðïßùí ðþñáí ìýñïò êáé óôï ïéêïãåíåéáêü äéðëü ôçò ÊõñéáêÞò, üðïõ ïé "ìðëå" êýñäéóáí ôïõò "ðñüóéíïõò" ìå 5-2. Ïé Üëëïé 9 íýïé ðïäïóöáéñéóôýò åßíáé ïé å- îþò: ÓùôÞñçò ÌÝëëïò,ìÝóïò (Ðáííáõðëéáêüò) Ãéþñãïò ÓåëëÞò, áìõíôéêüò (Ðáííáõðëéáêüò) ÂáããÝëçò Æáíôéþôçò, ôåñì áôïöýëáêáò (ÅÁÓ ÊïöéíÜ ßïõ) Èåüäùñïò Ìðïýôáò, áìõíôéêüò (ÍÝá Éùíßá) Ãéþñãïò Ëáãüò, ìýóïò (Åëðßäá Ôñßðïëçò) Óðýñïò Ëáãüò, ìýóïò (Åëðßäá Ôñßðïëçò) Íßêïò Êïõñüãéùñãáò, åðéèåôéêüò (Åëðßäá Ôñßðïëçò) Íßêïò ËÜãêáò, áìõíôéêüò (Ìáíôéíåéáêüò) Ãéþñãïò Ãåùñãáêüðïõëïò, ôåñìáôïöýëáêáò (ÍÝïé ÁóôÝñá Ôñßðïëçò) Áðü ôçí ÐáñáóêåõÞ Ý åé îåêéíþóåé ç ðñïåôïéìáóßá ôçò ïìüäáò ôùí Âñáóéþí. Ïé ðñïðïíþóåéò ãßíïíôáé óôçí ðåñéï Þ ôïõ óôñïõò õðü ôçí êáèïäþãçóç ôïõ Êþóôá Ðïæáðáëßäç, ìå ôïõò ïé ðáßêôåò íá "êáôáðßíïõí" ðïëëü éëéüìåôñá åíüøåé ôïõ ðñùôáèëþìáôïò ôçò Ä' ÅèíéêÞò êáôçãïñßáò. Óå ó Ýóç ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ðåñßïäï Ý ïõí õðüñîåé óçìáíôéêýò áëëáãýò óôï ñüóôåñ ôçò ïìüäáò ôïõ óôñïõò êáèþò áðï þñçóáí ðáßêôåò üðùò ï ÂåëÝíôæáò, ï Êïõôóïêþóôáò, ï Êáôóïýäáò ãéá íá Ýñèïõí åðßóçò Ýìðåéñïé ðïäïóöáéñéóôýò üðùò ï Ðáíáãéþôçò ÐáððÜò, ï ïðïßïò áãùíéæüôáí óôïí Ïëõìðéáêü Ëïõôñáêßïõ åíþ óôï ðáñåëèüí åß å öïñýóåé êáé ôç öáíýëá ôçò áëêçäüíáò (Áôñüìçôïõ) óôçí ìåãüëç êáôçãïñßá! Åðßóçò, óôéò ÂñáóéÝò èá áãùíßæïíôáé áðü ôç íýá ðåñßïäï ï ÄçìÞôñçò ÄçìÜêïò, ï ïðïßïò ðñïýñ åôáé ôçí ðåñßïäï ðïõ ðýñáóå áãùíéæüôáí óôçí ÈÞâá êáé êáôüãåôáé áðü ôçí ðåñéï Þ. ¹äç Ý ïõí óõìöùíþóåé êáé ðáñýìåéíáí ïé ÌðÜñëáò, áäåëöïß ÁäÜìç, Ðáðïýëéáò, ÐáñáóêåõÜò åíþ óôçí ïìüäá ôïõ Áãßïõ ÁíäñÝá áíþêïõí ïé ôáëáíôïý ïé ÐïëõìåíÜêïò, Áëåîßïõ, ÊáëáíôæÞò. Óôçí ïìüäá åðýóôñåøå êáé ï ÄçìÞôñçò Áñá ùâßôçò. Ç ìåôáãñáöéêþ åíßó õóç ôùí Âñáóéþí äå óôáìáôü åäþ, êáèþò åßíáé óå åîýëéîç ç áíáæþôçóç åíüò ôåñìáôïöýëáêá. Ôá ïíüìáôá ôùí ÃêïëÝìç êáé Êáôóáïýíç åßíáé ôá öáâïñß ãéá ôï íïýìåñï Ýíá! ÔÝëïò, ìýóá óôïí Áýãïõóôï, äåí áðïêëåßåôáé íá áðïêôçèïýí êáé Üëëïé ðáßêôåò, êõñßùò êüôù ôùí 20 åôþí, åíþ ãßíïíôáé ðñïóðüèåéåò êáé ãéá Ýíá "äõíáôü" üíïìá ãéá ôï áñéóôåñü Üêñï ôçò Üìõíáò. Ôçí ÄåõôÝñá (02/08) ôï áðüãåõìá Ýãéíå ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò Å.Ð.Ó. Áñêáäßáò. Óôçí áßèïõóá ãíùóôïý îåíïäï åßïõ ôçò ðëáôåßáò ñåùò óõæçôþèçêáí èýìáôá ðïõ áöïñïýí óôï áñêáäéêü ðïäüóöáéñï. ÁíÜìåóá óôá Üëëá øçößóôçêå ï ïéêïíïìéêüò áðïëïãéóìüò ãéá ôç óåæüí ðïõ Ýöõãå åíþ ðáñïõóéüóôçêå ï ðñïûðïëïãéóìüò ôçò íýáò ðïäïóöáéñéêþò ñïíéüò. ÌÝóá óå üëá áõôü ðïõ óõæçôþèçêáí ç ÅÐÓÁ áíáêïéíþóå üôé ãéá ôçí öåôéíþ ñïíéü èá åðéóôñýøåé óôéò ïìüäåò ôï ôñéüíôá ôéò åêáôü áðü ôá Ýîïäá ðïõ èá êüíïõí ãéá ôçí äéáéôçóßá. ÌåôÜ áðü üëá áõôü Ýãéíå ç êëþñùóç ôïõ ÊõðÝëëïõ ÅëëÜäáò Åñáóéôå íþí Ðïäïóöáéñéóôþí Íïìïý Áñêáäßáò. Áðü ôçí êëþñùóç ðñïýêõøáí ôá åîþò æåõãüñéá óôçí ðñþôç öüóç: 1ïò ¼ìéëïò: Ðáíáñêáäéêüò - Ìáíôéíåéáêüò ÁÅÊ Ôñßðïëçò - Äüîá Ìåãáëüðïëçò Äüîá Ôñßðïëçò - ÄçìçôóÜíá ÔåãÝá - Ïñ ïìåíüò Ëåâéäßïõ Ðåñíïýí Üíåõ áãþíá ïé: Öáëáéóßá, Ðáããïñôõíéáêüò, ñçò. ÊÜøéá 2ïò ¼ìéëïò ÂñáóéÝò- ÍéêçôáñÜò Á éëëýáò Ð. óôñïõò - Êïñáêïâïýíé Ðåñíïýí Üíåõ áãþíá ïé:åñìþò Ìåëéãïýò, Ðáíèõñåáôéêüò, Ëåùíßäéï, Áðüëëùí Ôõñïý, Åëáéï þñé, ÇñáêëÞò ÂåñâÝíùí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç êáé êëþñùóç êõðýëëïõ Áñêáäßáò óôçí ÅÐÓÁ

18 18 áèëçôéêþ ÁÑÊÁÄÉÊÏÓ: Óõíå ßæåé íá ôßæåé ôçí ïìüäá ãéá ôçí Á1! Óå ìéá áêüìá ìåôáãñáöþ - ôçí Ýíáôç öåôéíþ- ðñï þñçóå ï Áñêáäéêüò åíüøåé ôïõ íýïõ ðñùôáèëþìáôïò. Ç ïìüäá ôçò Ôñßðïëçò á- ðýêôçóå ôïí ËåõôÝñç Íåïöõôßäç, åíéó ýïíôáò Ýôóé ôç ãñáììþ ôùí øçëþí ôçò. ÁíáëõôéêÜ ç áíáêïßíùóç: "Ï Áñêáäéêüò óõíå ßæåé íá åíôõðùóéüæåé óôï ìåôáãñáöéêü ðáæüñé ôçò Á2 êáôçãïñßáò, áöïý áðüøå ðñï- þñçóå óôçí 9ç öåôéíþ ôïõ ìåôáãñáöþ âüæïíôáò óôñáëßáò êáé ùò åê ôïýôïõ äéêáéïëïãåßôáé áðüëõôá ôï ðñïóùíýìéï áõôü. Ï Íåïöõôßäçò, Ý åé ýøïò 2ì08, áãùíßæåôáé óôç èýóç ôïõ óýíôåñ êáé ðñüêåéôáé ãéá Ýíáí ðïëý äõíáôü ðáßêôç, ðïõ ìðïñåß íá âïçèþóåé óôéò ìü åò ôçò ñáêýôáò êáé íá ðñïóöýñåé êõñßùò óôçí Üìõíá êáé óôá ñéìðüïõíô, ùñßò áõôü íá óçìáßíåé ðþò áí äåí Ý åé åõêáéñßá óôçí åðßèåóç äåí èá óêïñüñåé. Ï Íåïöõôßäçò Ý åé áãùíéóôåß óôçí Á1 êáôçãïñßá ìå ôç öáíýëá ôçò Ïëýìðéá ËÜñéóáò, óôçí Á2 êáôçãïñßá ìå ôç öáíýëá ôçò Í. ¹óô, ôïõ ICBS (üðïõ Þôáí óõìðáßêôçò ôùí Óéæüðïõëïõ, Óéâïñüôêá), ôïõ Ñåèýìíïõ êáé ôçò Ïëýìðéáò, ìå ôçí ïðïßá ðáíçãýñéóå ôçí Üíïäï óôçí Á1 êáôçãïñßá, åíþ óôï îåêßíçìá ôçò êáñéýñáò ôïõ áãùíßóôçêå óôïí Áñßùíá ÐôïëåìáÀäáò. óìá ôïõ áðü ôéò åèíéêýò ï- ìüäåò ìåôñüåé 44 óõììåôï Ýò êáé ìåôáîý áõôþí, äýï öïñýò áãùíßóôçêå óôá ðáíåõñùðáúêü ðñùôáèëþìáôá ìå ôçí åèíéêþ å- öþâùí êáé íýùí áíäñþí, óçìåéþíïíôáò óõíïëéêü 142 ðüíôïõò. Ï ðñþôïò ôïõ áãþíáò Þôáí ìå áíôßðáëï ôçí ïìüäá ôçò Ó ïëþ ÍôñÜæåí ÐÝôñïâéôò óôéò 31 Éáíïõáñßïõ 2003 óôçí ÌáôóåñÜôá, üðïõ ç åèíéêþ ìáò ïìüäá êýñäéóå ìå ôï êüìá åß å 51 ñéìðüïõíô, 12 áóßóôò, 7 êëåøßìáôá êáé 3 êïøßìáôá". Ï ËåõôÝñçò Íåïöõôßäçò äåí êñýâåé üôé äéáèýôåé õ- øçëïýò óôü ïõò ìå ôç íýá ôïõ ïìüäá, ôïí Áñêáäéêü. "¹ñèá ãéáôß ãíùñßæù ðþò åßíáé Ýíá õãéýò óùìáôåßï êáé äéáèýôåé óïâáñþ ïìüäá. Ôçí ðåñóéíþ áãùíéóôéêþ ðåñßïäï, Ýäåéîå áñáêôþñá óôçí Á2 öôüíïíôáò øçëü êáé Þôáí ç åõ Üñéóôç Ýêðëçîç, áöïý êáíýíáò ðëåõñü ìáò íá äþóïõìå üôé ðåñéóóüôåñï ìðïñïýìå ãéá íá ôïõ áñßóïõìå êáé Üëëåò óçìáíôéêýò åðéôõ ßåò". Ï Áñêáäéêüò ìðþêå ìå é- äéáßôåñá åíôõðùóéáêü ôñüðï óôï ìåôáãñáöéêü ðáæüñé, êáèþò ìå ãñþãïñåò êéíþóåéò áíáíýùóå ôçí óõíåñãáóßá ôïõ ìå ôïí Ìýñùíá ÐáðáäÜêç, åíþ á- ðýêôçóå êáôü óåéñü ôïõò ËÝâåí, Ìßóêïâéôò, Ìüñöç, Êüêêáëç, Ðñïäñüìïõ, óôç ìç áíþ ôïõ Ýíá áêüìá "êáãêïõñü" ìåôü ôïí ÓôÞâåí ËÝâåí. Ï áñáêôçñéóìüò "êáãêïõñü" ãßíåôáé äéüôé ï ðåñß ïõ ï ëüãïò ËåõôÝñçò Íåïöõôßäçò ãåííþèçêå óôéò 21 Ìáñôßïõ 1986 óôçí Áäåëáßäá ôçò Áõ- ëëùóôå ôá ðïóïóôü ôïõ Íåïöõôßäç ðëçóéüæïõí ôï 60% óôá äßðïíôá óôçí Á2 êáôçãïñßá êáé óßãïõñá áõôü ôï ðïóïóôü ìáñôõñüåé ôï ðüóï ìðïñåß íá âïçèþóåé óôçí åðßèåóç êáé óôéò ðñïóðüèåéåò ðïõ èá ðüñåé. Ï Íåïöõôßäçò áñáêôçñßóôçêå áðü ôï îåêßíçìá ôçò êáñéýñáò ôïõ ùò ôáëýíôï ôïõ åëëçíéêïý ìðüóêåô êáé áõôü áðïäåéêíýåôáé áðü ôéò óõììåôï Ýò ôïõ óôéò å- èíéêýò ïìüäåò åöþâùí êáé íýùí áíäñþí. Ï Íåïöõôßäçò óôï ðýñá- åíôõðùóéáêü , ìå ôïí íõí óýíôåñ ôïõ Áñêáäéêïý íá óçìåéþíåé 8 ðüíôïõò. Ï ôåëåõôáßïò ôïõ áãþíáò Þôáí ìå ôçí åèíéêþ íýùí áíäñþí ìå áíôßðáëï ôç Ëéèïõáíßá, üôáí óôéò 23 Éïõëßïõ 2006 óôï Ðáíåõñùðáúêü ðñùôüèëçìá ôçò Óìýñíçò ç åèíéêþ ìáò çôôþèçêå 78-82, ìå ôïí óýíôåñ ôïõ Áñêáäéêïý íá óçìåéþíåé 4 ðüíôïõò. Ï Íåïöõôßäçò Þôáí óõìðáßêôçò åíüò ðñþçí ðáßêôç ôïõ Áñêáäéêïý, ôïõ ÄçìÞôñç ÊáñáäïëÜìç, óôï All-Star ðáé íßäé ôùí Åëðßäùí ôïõ 2007 óôç Ëáìßá, óå ìßá áðü ôéò îå ùñéóôýò êëþóåéò óôçí êáñéýñá ôïõ üíôáò Ýíáò áðü ôá ìåãüëá ôáëýíôá ôïõ åëëçíéêïý ìðüóêåô. Óôï ÑÝèõìíï ôçí ðñïçãïýìåíç áãùíéóôéêþ ðåñßïäï óôï ðñùôüèëçìá ôçò Á2 êáôçãïñßáò ï Íåïöõôßäçò åß å ôçí åîþò óôáôéóôéêþ: 114 ðüíôïõò óå 27 áãþíåò ìå 46% óôéò âïëýò êáé 57% óôá äßðïíôá, åíþ á- äåí öáíôáæüôáí üôé èá Ý- êáíå áõôþ ôçí ðïñåßá" åßðå áñ éêü êáé óõíý éóå: "Ãíùñßæù ôïí êüïõôò êáé ðéóôåýù üôé èá ìå âïçèþóåé íá âåëôéùèþ áêüìá ðåñéóóüôåñï ùò ðáßêôçò. Óôü ïò üëùí åßíáé íá ðüåé ç ïìüäá üóï øçëüôåñá ãßíåôáé êáé äåí èá ðïýìå ü é óôçí Á1 êáôçãïñßá. Ðñïóùðéêüò ìïõ óôü ïò åßíáé íá äéáêñéèþ êáé åãþ ìýóá áðü ôçí ïìüäá êáé ôçí ðñïóðüèåéá ðïõ èá ãßíåé öýôïò óôïí Áñêáäéêü. Ï êüóìïò óôçí Ôñßðïëç óôçñßæåé ôçí ïìüäá êáé ôï Ý ù íéþóåé ùò áíôßðáëïò ôïõ Áñêáäéêïý ìå ôï ÑÝèõìíï. ÁõôÞ ôç óôéãìþ üôé êáé íá ðïýìå äåí öôüíåé, äéüôé ðéóôåýù ðþò ìåôü ôçí ðåñóéíþ ðïñåßá ôçò ïìüäáò, ï êüóìïò ðåñéìýíåé êüôé ðåñéóóüôåñï". Ï ËåõôÝñçò Íåïöõôßäçò Ý- óôåéëå êáé ìþíõìá óôïí êüóìï ôçò Ôñßðïëçò: "ÈÝëïõìå ëïéðüí ôïí êüóìï óôï ðëåõñü ìáò, ðñïêåéìýíïõ íá ðüåé øçëüôåñá ç ï- ìüäá êáé åìåßò áðü ôçí ÊáôéÜêï, ÁíôùíéÜäç êáé Íåïöõôßäç äçìéïõñãþíôáò áðü íùñßò ó åôéêü Ýíáí ðïëý êáëü êïñìü ðáéêôþí. Ïé ìåôáãñáöéêýò åíéó ýóåéò ôïõ Áñêáäéêïý èá óõíå éóôïýí, áëëü ôçí ßäéá óôéãìþ áíáìýíïíôáé óôçí Ôñßðïëç ïé ðñþôåò áößîåéò, êáèþò óôá ôýëç ôçò åðüìåíçò åâäïìüäáò èá êáôáöôüóïõí ïé Óôßâåí ËÝâåí êáé ÉâÜí Ìßóêïâéôò, á- öïý èýëïõí íá åãêëéìáôéóôïýí óôçí êáéíïýñãéá ôïõò ðüëç êáé óôç íýá ôïõò ïìüäá. Ïé ðñþôåò åíäåßîåéò ãéá ôïí åñ ïìü ôùí äýï îýíùí êüíïõí ëüãï ðþò èá âñßóêïíôáé óôçí Ôñßðïëç óôéò 6 Áõãïýóôïõ. ¼ëïé ïé ðáßêôåò ôïõ Áñêáäéêïý, ðïõ èá áðáñôßæïõí ôï ñüóôåñ ôçò ðåñéüäïõ , èá âñßóêïíôáé óôçí Ôñßðïëç óôéò 20 Áõãïýóôïõ êáé áöïý ðåñüóïõí áðü éáôñéêýò êáé åñãïìåôñéêýò åîåôüóåéò, èá îåêéíþóïõí ðñïåôïéìáóßá óôéò 23 Áõãïýóôïõ.

19 Ï ÁóôÝñáò êáé ôá öéëéêü ôïõ áèëçôéêþ 19 ÌÝôñéïò êáé éóüðáëïò ìå ÐáíáéãéÜëåéï, Üôõ ïò ìå Ïëõìðéáêü íáò ìýôñéïò ÁóôÝñáò Ôñßðïëçò Þñèå éóüðáëïò 1-1 ìå ôïí ÐáíáéãéÜëåéï óôï äåýôåñï öéëéêü ðñïåôïéìáóßáò ôïõ. Ïé ÁñêÜäåò ðáñïõóßáóáí äýï ðñüóùðá êáèþò óôï äåýôåñï ìýñïò ç ïìüäá ôïõ ÂáããÝëç ÂëÜ ïõ Þôáí êá- íéæüôáí ìå óýóôçìá ÁóôÝñáò: ÍôåãêñÜ(57' Êõñéáêüðïõëïò), Ñïýìðéë(56' Áñãõñüðïõëïò), Ëáìðñüðïõëïò(83' Ãéáííïýëçò), Ìðáñôïëßíé(54' Öõôáíßäçò), ÏõñéìðÜñé(54' Ðéðßíçò), ËáäÜ- ãáëýôåñç åõêáéñßá ôïõò ãéá ãêïë óôï 6', üôáí ôï óïõô ôïõ Ïõíôüôæé óôáìüôçóå óôï äåîß äïêüñé ôïõ ÐÜñíôï. Áðü ôçí ðëåõñü ôïõ, ï Ïëõìðéáêüò åß å ôç äõíáôüôçôá íá áíïßîåé ôï óêïñ óôï 86', üôáí êýñäéóå ðýíáëôé óå áíáôñïðþ óáí åêôüò Ýäñáò óå öéëéêü ìáôò åðß ôïõ ÐáíáéãéÜëåéïõ ìå 3-1. Ïé ÁñêÜäåò Ýìåéíáí ðßóù óôï óêïñ óôï ðñþôï ëåðôü Üñç óå ôýñìá ðïõ óçìåßùóå ï Ìðïõëïýìðáóçò. Ùóôüóï ç ïìüäá ôçò Ôñßðïëçò áöõðíßóôçêå ìåôü ëý êáëýò åíôõðþóåéò, ü- ìùò áðï þñçóå ôñáõìáôßáò óôï 43ï ëåðôü. ÐÁÍÁÉÃÉÁËÅÉÏÓ: (ÄçìÞôñçò Óðáíüò): Áíäñïýôóïò, ÐáðïõôóÞò, ÊïñïâÝóçò, Ëßôóïò, Ôóþíçò, ÐåëÝêçò, Ôñïýëçò, Óêáñôóßëáò, Êïæáíßäçò, Äéáìá- ñá êüíôñá óôïí ÐáíáéãéÜëåéï. Óôï 43ï ëåðôü, ï Ñþóïò ìýóïò Ýíéùóå åíï- ëþóåéò óôï ãüíáôï, óçìåßï óôï ïðïßï áíôéìåôþðéóå ðñüâëçìá ôéò ôåëåõôáßåò ìýñåò. Ïé Üíèñùðïé ôïõ ÁóôÝñá áíçóý çóáí, ùóôüóï ï ãéáôñüò ôçò ï- ëýôåñç êáé äçìéïýñãçóå ðïëëýò åõêáéñßåò üìùò öüíçêå ðùò ëåßðåé ï ðáßêôçò ðïõ èá ôåëåéþóåé ôéò öüóåéò. Ôéò åíôõðþóåéò êýñäéóå ãéá áêüìá ìéá öïñü ï íåáñüò Öïñôïýíçò, ï ïðïßïò ðåñíþíôáò óôïí áãùíéóôéêü þñï Ýäùóå Üëëç ðíïþ óôçí ïìüäá ôïõ ÂëÜ ïõ. Ôï ðñþôï çìß- ñïíï Ýëçîå ùñßò ôýñìáôá, åíþ óôçí åðáíüëçøç äéáìïñöþèçêå êáé ôï ôåëéêü 1-1. Áñ éêü ïé öéëïîåíïýìåíïé Üíïéîáí ôï óêïñ óôï 53' ìå ðëáóý ôïõ ÂéêìÜå, åíþ ôçí ðáñôßäá ãéá ôïõò ÁñêÜäåò Ý- óùóå ï ÊáñÝñá óôï ôåëåõôáßï ëåðôü ôçò áíáìýôñçóçò. Ïé "êõáíïêßôñéíïé" êýñäéóáí Ýíá öüïõë Ýîù áðü ôçí ðåñéï Þ, ï Ìðáóôßá ôï åêôýëåóå ãñþãïñá, âñþêå ôïí ÊáñÝñá êáé å- êåßíïò ìå øý ñáéìï ðëáóý Ýêáíå ôïõò ðåñßðïõ 800 ößëïõò ôçò ïìüäáò íá ðáíçãõñßóïõí. Íôåìðïýôï Ýêáíå ï Ñéìêåâßôóéïõò êáé ï ÑïìðÝñôï ìå ôïí ÂñáæéëéÜíï íá äåß- íåé ðïëý êáëü óôïé åßá. Ï ÂáããÝëçò ÂëÜ ïò ãéá Ý- íá áêüìá ðáé íßäé Ýêáíå ðïëëýò äïêéìýò, åíþ êáè' üëç ôçí äéüñêåéá ôçò áíáìýôñçóçò ï ÁóôÝñáò áãù- êçò(56' Êåñ), Êñéò(56' Ìðáóôßá), Ïõíôüôæé(56' Á- ñüò), Ôóáìðïýñçò(56' ÊáñÝñá), ÑïôæÝñéï(28' Öïñôïýíçò, 56' ÑïìðÝñôï), Ñéìêåâßôóéïõò(28' ÌðáêáóÝôáò, 56' Ñßïò). ÐáíáéãéÜëåéïò: Áíäñïýôóïò (46' Ðáðáäüðïõëïò, 80' Ìïýæïò), ÓáíäñáâÝëçò (46' Äéáìáíôüðïõëïò), Ëßôóïò, Áñãõñüò (46' ÊïñïâÝóçò), Ôóþíçò, Êïæáíßäçò, ÓôÜéêïò (46' Ãêïôóïýãéáò), Âáóéëáíôùíüðïõëïò (46 Ìðïõëïýìðáóçò), ÃêÜôóçò (46' ÂéêìÜå), ÔóéãêÜíé (46' ÐáðïõôóÞò), Ôñïýëçò (73' Ñáìðáâßëáò). ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ - ÁÓÔÅÑÁÓ Éóüðáëïé ùñßò ôýñìáôá (0-0) áíáäåß èçêáí Ïëõìðéáêüò êáé ÁóôÝñáò Ôñßðïëçò, óå öéëéêþ áíáìýôñçóç ðïõ äéåîþ èç êåêëåéóìýíùí ôùí èõñþí óôéò åãêáôáóôüóåéò ôïõ ÑÝíôç. Óôï ðáé íßäé áõôü ï Aëìðåñô ÑéÝñá Ýêáíå ôï áíåðßóçìï íôåìðïýôï ôïõ ìå ôçí åñõèñüëåõêç öáíýëá, åíþ óôçí áñ éêþ åíäåêüäá óõìðåñéëþöèçêå êáé ï ÁñéÝë ÉìðáãÜóá. Å- êôüò áðïóôïëþò Ýìåéíáí ïé Ñüìåíôáë, ÍôåñìðéóÜéñ êáé Ãêáëßôóéïò. Ïé ÁñêÜäåò Ý áóáí ôç ìå- ôïõ ÂÜíôåñóïí, áëëü ï ÌÞôñïãëïõ åêôýëåóå Ü- ó çìá ôçí "åó Üôç ôùí ðïéíþí", ìå áðïôýëåóìá íá áðïêñïýóå ï ÍôåãêñÜ. Óôï 88' ïé Ðåéñáéþôåò é- óïöüñéóáí ôá äïêüñéá, ü- ôáí ôï óïõô ôïõ ÃéÜííç Ðáðáäüðïõëïõ óçìüäåøå ôï äåîß äïêüñé ôïõ ÍôåãêñÜ. ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ ( âáëíô Ëßíåí): ÐÜñíôï (70' ÌÝãéåñé), Ôïñïóßäçò (62' Âáóéëüãéáííçò), Ñáïýë ÌðñÜâï (62' Ã. Ðáðáäüðïõëïò), Ðïôïõñßäçò, Á- âñáüì Ðáðáäüðïõëïò (62' ÅðóôÜéí), ÊáôóéêïãéÜííçò, ÉìðáãÜóá (62' Íéêëçôóéþôçò), ¼óêáñ (62' ÂÜíôåñóïí), ÑéÝñá (62' ÓïúëÝäçò), ÌÞôñïãëïõ, Æáúñé (46' Öåôöáôæßäçò). ÁÓÔÅÑÁÓ ÔÑÉÐÏËÇÓ (ÂáããÝëçò ÂëÜ ïò): Á- íáóôáóüðïõëïò (46' ÍôåãêñÜ), Ìðáñôïëßíé (46' Ïñüèêï), Öõôáíßäçò, Ðéðßíçò (55' Ïõñéìðáñß), Ìðáóôßá, Êåñ, Ïõíôüôæé (46' ÁñÜò), Áñãõñüðïõëïò, ÑïìðÝñôï (57' ÑïôæÝñéï), ÊáñÝñá, Ñßïò (52' ËáäÜêçò). Ðñþôç öéëéêþ íßêç ôïõ ÁóôÝñá Óå êáëþ êáôüóôáóç Ý- äåéîáí üôé âñßóêïíôáé ïé ðáßêôåò ôïõ ÂáããÝëç ÂëÜ ïõ üðïõ åðéêñüôç- ôï óõãêåêñéìýíï ôýñìá êáé Ýöåñå ôï ìáôò óôá ßóá ìå ôïí ÁñÜò óôï 24. Åßêïóé ëåðôü áñãüôåñá ïé ñüëïé áíôéóôñüöçêáí êáé ï ÁñÜò âñþêå ùñáßá ôïí ÑïôæÝñéï, ï ïðïßïò ìå ðëáóý Ýâáëå ôïí ÁóôÝñá ìðñïóôü óôï óêïñ. Ôï ôåëéêü 3-1 äéáìüñöùóå ï ÌðáêáóÝôáò, ï ïðïßïò åêìåôáëëåýôçêå áóèåíýò ãýñéóìá ôùí áìõíôéêþí ôùí ãçðåäïý ùí êáé Ýêáíå ôñßá ôá ôýñìáôá ôçò ïìüäáò ôïõ. Íôåìðïýôï Ýêáíå ï ÉâÜíïö, ï ïðïßïò Üöçóå ðï- íôüðïõëïò, Ìðïõëïýìðáóçò ÁÓÔÅÑÁÓ: (Â.ÂëÜ ïò): ÍôåãêñÜ (77' Êõñéáêüðïõëïò), Ñïõìðßë (72' Á- ðïóôïëßäçò), ÏõñéìðÜñé, Ëáìðñüðïõëïò (77' ÓåíôåìÝíôåò), Ïñüèêï, ËáäÜêçò, Êåñ(54' ÌðáêáóÝôáò), Ôóáìðïýñçò(61' Ãéáííïýëçò), ÉâÜíïö(43' Öïñôïýíçò), ÁñÜò(80' ÔóïõìÜãêáò), ÑïæÝñéï(62' ÊïõñìðÝëçò) Äåí åìðíýåé áíçóõ ßá ï ôñáõìáôéóìüò ôïõ ÉâÜíïö, ï ïðïßïò óõììåôåß å óôï öéëéêü ðáé íßäé ôïõ ÁóôÝ- ìüäáò åîýôáóå ôïí ðïäïóöáéñéóôþ êáé äéáðßóôùóå üôé äåí ðñüêåéôáé ãéá êüôé óïâáñü. Ïé íýåò åíï ëþóåéò ôïõ ÉâÜíïö, äåí ðñüêåéôáé íá ôïí êñáôþóïõí ìáêñéü áðü ôéò ðñïðïíþóåéò ôçò ïìüäáò. Èõìßæïõìå áðëþò, ðùò ï 24 ñïíïò ìýóïò ðñïýñ åôáé áðü ðëþñåéò áãùíéóôéêïýò ñõèìïýò, ìå ôç ËåâÜíôéá Ôáëßí. Ï ðïäïóöáéñéóôþò ôïõ ÁóôÝñá, äåí åß å ôçí åõêáéñßá íá îåêïõñáóôåß, áöïý ôï Åóèïíéêü ðñùôüèëçìá îåêßíçóå ôïí ðåñáóìýíï ÃåíÜñç.

20 20 ÔåôÜñôç, 4 Áõãïýóôïõ 2010 Áí ñåéáóôåßôå... ÄÉÇÌÅÑÅÕÏÍÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ ÔÅÔÁÑÔÇ 4 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ ÄÇÌÇÔÑÁÊÏÐÏÕËÏÕ-ÌÐÅÔÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ Çñþùí Ðïëõôå íåéïõ 17 ôçë: ÐÅÌÐÔÇ 5 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ ÊÁÑÊÏÕËÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Åèíïìáñôýñùí 4 ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ ÖÑÁÃÊÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ Ðë. Áãßïõ Âáóéëåßïõ ôçë: ôçë: ÓÁÂÂÁÔÏ 7 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ Ýùò 24:00: ÍÔÁÖÁËÉÁÓ ÑÇÓÔÏÓ ÏõÜóéãêôïí 38 ôçë: Ýùò 15:00: ÁÑÙÍÇÓ ÁÑÉÓÔÅÉÄÇÓ Êýðñïõ 23 ôçë: ÑÅËËÉÁ ÅËÅÍÇ ÔÜóïõ Óå éþôç 25 ôçë: ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ ÓÁÂÂÁÊÇ ÅÕÓÅÂÉÁ Êýðñïõ 1 ÄÅÕÔÅÑÁ 9 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÕ ÌÁÑÉÁ Åèíïìáñôýñùí 25 ÔÑÉÔÇ 10 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ ÄÑÁÂÉËËÁ ÅËÅÍÇ Åèí. Áíôßóôáóçò 42 ôçë: ôçë: ôçë: ÌéêñÝò áããåëßåò ÐÙËÅÉÔÁÉ SEAT IBIZA, 1400cc, 16valves, ìå km, ìïíôýëï 2002, êáéíïýñãéá ëüóôé á, service êáíïíéêü ê.ë.ð. Ôçë ÐÙËÅÉÔÁÉ Peugeot 407, 1800c.c., ìïíôýëï 2005, ôçë ÐÙËÅÉÔÁÉ ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÏ - ÊÁÖÅÔÅÑÉÁ óôï ÐáñÜëéï Á- óôñïò ÐñïíïìéáêÞ èýóç, Õ- ðáßèñéïò þñïò óå åðáöþ ìå ôç èüëáóóá, ðëþñçò å- îïðëéóìüò Ðëçñïöïñßåò: Ðùëïýíôáé óôï ÐáñÜëéï - óôñïò Áñêáäßáò åðéðëùìýíåò ãêáñóïíéýñåò êáé äõüñéá. Ç ôéìþ áñ ßæåé áðü åõñþ, 80ì. áðü ôç èüëáóóá. Ðëçñïöïñßåò êïò ÓôñÜôïò Ðùëåßôáé TAXI Ìåãáëüðïëçò, Mercedes 320 ìå Üäåéá, ðïõ âñßóêåôáé óôç Ëéïóßùí 148 ÁèÞíá. ôçë & Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 4,6 óôñýììáôá óôá ÊÜôù ÂÝñâåíá, 700 ì. áðü ôç èüëáóóá. Ôçë Ðùëåßôáé åðé åßñçóç êáöý êáé åóôßáóçò óôç Âõôßíá Áñêáäßáò. ÔéìÞ ëïãéêþ Ôçë Åõêáéñßá Ðùëåßôáé óôï ÐáñÜëéï óôñïò Åðé åßñçóç Åóôéáôüñéï - ÔáâÝñíá - ØçóôáñéÜ. Å- îáåôþò ëåéôïõñãßá, ðëþñùò å- îïðëéóìýíç, ðåëáôïëüãéï, ìåãüëïò ôæßñïò, Üìåóç áðüóâåóç. Ôçë Ðùëåßôáé äéáìýñéóìá 50ô.ì. óôï ÐáñÜëéï óôñïò êïíôü óôç èüëáóóá åðéðëùìýíï êáé ãêáñüæ. Ôçë Ðùëåßôáé áðü éäéþôç Jeep Cheeroke 3,7 Limited, full extra, ñþìáôïò ìðëý óêïýñï, áôñáêüñéóôï ìå ëì. Äåêôüò êüèå Ýëåã ïò. ÌïíôÝëï ÔéìÞ åõñþ. Ôçë Ðùëåßôáé êïììùôþñéï óôá Ôñüðáéá Áñêáäßáò. Ôçë Ðùëåßôáé ôï êõëéêåßï óôï ÉÊÁ Ôñßðïëçò. ÔéìÞ åõñþ Ôçë Ðùëåßôáé mercedes óåéñü 115, óå Üñéóôç êáôüóôáóç, ìå âåíæßíç êáé áýñéï, ðåñáóìýíáï áðü ôï õðïõñãåßï, ìå áõôüìáôï óáóìüí. Ôçë Ðùëïýíôáé óôç Âõôßíá Áñêáäßáò äýï óõíå üìåíá ïéêüðåäá 1275 ì2 (660ì2 +615ì2) ìå ðñüóïøç 31ì Óôïí ùñáéüôåñï äñüìï ôçò Âõôßíáò ìå ôç äåíôñïóôïé ßá, ðïëý êïíôü óôçí ðëáôåßá (ðùëïýíôáé êáé þñéá) Ðïëý óõìöýñïõóá ôéìþ! Ðëçñïöïñßåò ôçë & Ðùëåßôáé kit xenon, 55 watt, 6000K, H7, á ñçóéìïðïßçôï, óôï êïõôß ôïõ, ôéìþ 90 åõñþ. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò Ðùëåßôáé Üäåéá ôáîß ìáæß ìå áõôéêßíçôï Mercedes óôç Âëá Ýñíá Áñêáäßáò. Ôçë.: Ðùëåßôáé HONDA CBR 600F F4i ìïíôýëï 2004, ñþìá ìáýñï, ëì 8.700, ôéìþ åõñþ. Ðùëïýíôáé ãåñáíïãýöõñá 8 ìýôñùí 5 ôüíùí, øáëßäé 3 ìýôñùí 5 éë. Áñßóôçò êáôüóôáóçò ÔéìÞ êáëþ Ôçë & Ðùëåßôáé ïéêüðåäï ìýóá óôç ÄçìçôóÜíá áðýíáíôé áðü ôçí ôáâýñíá Äñõìþíáò. Êôßæåé äéþñïöç êáôïéêßá 140 ì2, ïéêüðåäï 180ì2. ÕðÜñ- åé êáé Üäåéá óå åîýëéîç. ê. Ëåùíßäáò, Ôçë Öáî Ðùëïýíôáé ïéêüðåäá óôá Ê. ÂÝñâáéíá Êõíïõñßáò, 501 êáé 949 ô.ì., ìå èýá óôç èüëáóóá, ïéêïäïìþóéìá. Ðëçñïö.: , 9-12 ðñùú & 8-10 âñüäõ Ðùëåßôáé äéüñïöç ðáñáäïóéáêþ ïéêßá óôïõ ÓÜãêá. Ôçë: Ðùëåßôáé åðé åßñçóç êáöý ìå ðïëý êáëýò ðñïïðôéêýò óå êåíôñéêü óçìåßï ôçò Ôñßðïëçò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ôçëåöùíþóôå óôï Ðùëåßôáé ôñéüñé, 5ïò üñïöïò, ÐÜñêéíãê - áðïèþêç, óôï êýíôñï ôçò ðüëçò, ìå áõôïíïìßá èýñìáíóçò Ôçë Ðùëåßôáé ïéêüðåäï óôï Ëåùíßäéï, 915 ìýôñá åíôüò ïéêéóìïý ðüëåùò ôçë Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 532 ì2 å- íôüò ðáñáäïóéáêïý ïéêéóìïý Êåëåöá Ïéôýëïõ Ëáêùíßáò. ÓõíôåëåóôÞò 1. ÈÝá ÈÜëáóóá ÊÜóôñï. 5 ëåðôü ìå ôï áõôïêßíçôï áðü ôï ËéìÜíé. ÔéìÞ óõæçôþóéìç. Ôçë Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 65ô.ì. óôçí ðåñéï Þ ÓÝ é, óôçí Ôñßðïëç, óôï ðáñêüêé ôçò Áã. ÂáñâÜñáò. Ä/íóç ÊáñáúóêÜêç ì áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ôçë Áðü ð.ì. & ì.ì. ÅÕÊÁÉÑÉÁ! Ðùëåßôáé óôï Ó ßíï Êïñéíèßáò, óôïí ïéêéóìü Êáëýâéá, ïéêüðåäï 110 ô.ì. ìå èýá óôïí Êïñéíèéáêü êüëðï êáé åí ìýóù åîï éêþí êáôïéêéþí, ìå äñüìï ðïõ öôüíåé ìý ñé áõôü êáé óôç áñáêôçñéóìýíç ãéá ðëáôåßá Ýêôáóç ìå ôçí ïðïßá óõíïñåýåé. Ïéêïäïìåßôáé ïëüêëçñï. Ôçë.: ÄÇÌÇÔÓÁÍÁ: ðùëïýíôáé üëá ìáæß. Äéþñïöç ïéêïäïìþ ìå 2 çìéôåëþ äéáìåñßóìáôá 57 & 110 ô.ì. óå ïéêüðåäï 1500 ô.ì., ìå Ü- äåéá ïéêïäïìþò 770 ô.ì. áêüìç êáé åöáñìüóéìï åöáðôüìåíï 1 óôñýììá. ÔçëÝöùíá: & Ðùëåßôáé óôï Ìáõñßêé ÔåãÝáò, á) ðáëáéü ïéêßá áðü ðýôñá 90 ô.ì. ìå ïéêüðåäï 352 ô.ì., â) ïé7êüðåäï 440 ô.ì. êáé ã) ïéêüðåäï ìå êôßóìá 200 ô.ì. Ôçë: Ðùëåßôáé åðé åßñçóç êáöý êáé åóôßáóçò óôçí êåíôñéêþ ðëáôåßá óôñïõò óå ôéìþ åõêáéñßáò. Ôçë Ðùëåßôáé ïéêüðåäï óôïí Ôõñü Êõíïõñßáò, óôï êýíôñï ôïõ ùñéïý, 150 ì. áðü ôç èüëáóóá, 165 ô.ì. (404 ô.ì. ïéêïäïìþóéìá), ìå ðñüóïøç óå äçìïôéêü äñüìï. Ôçë.: Ðùëåßôáé áãñïôåìü éï Ýêôáóçò 8 óôñ. óôçí Ôñßðïëç, óôçí ðåñéï Þ ÁóñåíÝéêá. Ôçë.: & Ðùëïýíôáé ïéêüðåäá óôç Âõôßíá åíôüò ïéêéóìïý. Ç óõíïëéêþ Ýêôáóç åßíáé 3000 ôì, áëëü ìðïñåß íá êáôáôìçèåß óå ïéêüðåäá 760 ôì êáé ðüíù. Ôçë: & 2710/ Ðùëïýíôáé áãñïôåìü éá êáé Ýíá ïéêïðåäï åíôüò ïéêéóìïý óôá Áãéùñãßôéêá ôïõ ÄÞìïõ Êïñõèßïõ. Ôçë: ÅÎÏ ÉÊÏ ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ ¹ ÐÙËÅÉÔÁÉ Óôï Ñïåéíü Ìáíôéíåßáò, 20 áðü ôçí Ôñßðïëç, åíïééüæåôáé Þ ðùëåßôáé ïëïêáßíïõñãéá, îýëéíç, ðëþñùò åðéðëùìýíç ìåæïíýôá 100 ô.ì., óå ïéêüðåäï å- íôüò ó åäßïõ 504 ô.ì., ðáíïñáìéêþ èýá, Ýëáôá. Ôçë , ÅíïéêéÜæåôáé äéáìýñéóìá 3Üñé, 72 ô.ì., 2ïõ ïñüöïõ, äéáìðåñýò, ðåñéï Þ Âýñùíá ÁôôéêÞò, êïíôü óôçí Ðáíåðéóôçìéïýðïëç. ôçë ÅíïéêéÜæåôáé ãéá åðáããåëìáôéêþ ñþóç ðåñéöñáãìýíïò þñïò 2000 ô.ì. óôçí ðåñéï Þ Áã. ÅëåõèÝñéïò (Åèí. Ïäüò Ôñßðïëçò-Ðýñãïõ). Ôçë.: ÅíïéêéÜæåôáé ôñéüñé óôçí ïäü Çñþùí Ðïëõôå íåßïõ 31. Ôçë.: & ÅíïéêéÜæåôáé âåíæéíüäéêï óôçí ðåñéï Þ ôçò Ôñßðïëçò, ðüíù óôçí åèíéêþ ïäü ôçò Ôñßðïëçò - Ðýñãïõ. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò Æçôåßôáé ðùëçôþò - ðáñáããåëéïäü ïò áðü ìïíüäá ðáñáãùãþò ôñïößìùí ãáé ôçí åõñýôåñç ðåñéï Þ (êáëýò áðïäï- Ýò, bonus). ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêïý Æçôåßôáé íýïòãéá åñãáóßá óå øçóôáñéü óôçí Ãåñìáíßá (Íôßóåëíôïñö). ÐáñÝ åôáé äéáìïíþ, äéáôñïöþ êáé áóöüëéóç. É- êáíïðïéçôéêüò ìéóèüò. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí ê. ÈùìÜ, ôçë Áðü áëõóßäá Åóôéáôïñßùí óôçí åõñýôåñç ðåñéï Þ ôçò Ôñßðïëçò, æçôïýíôáé Üôïìá ãéá ìðïõöý. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò Æçôïýíôáé ðùëçôýò-ñéåò áðü áëõóßäá ãáëáêôïêïìéêþí ðñïúüíôùí ðåñéìåôñéêü ôçò Ôñßðïëçò. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò ìåóá æçôïýíôáé 3 Üôïìá ãéá ôçí óôåëý ùóç åðé åßñçóçò, óå äéüöïñïõò ôïìåßò. ÌåñéêÞ Þ ðëþñç áðáó üëçóç, åõýëéêôï ùñüñéï. Ðëçñïöïñßåò ôçë Æçôïýíôáé 6 Üôïìá, (2 ãõíáßêåò êáé 4 Üíôñåò) ãáé óôåëý ùóç ðñáôçñßùí õãñþí êáõóßìùí. Ðëçñïöïñßåò: ôçë Æçôåßôáé âïçèüò ëïãéóôþ ãéá ôå- íéêþ åôáéñßá óôç Ìåãáëüðïëç - Áñêáäßáò. Ðñïóüíôá:- áðüöïéôïò ÉÅÊ Þ ÔÅÉ ëïãéóôéêþò, - ìå êáëþ ãíþóç óå ÊÂÓ, ÖÐÁ, ìéóèïäïóßáò - Ãíþóç Ëïãéóôéêïý ðñïãñüììáôïò X Line Ôçë. åðéêïéíùíßáò: Fax: Æçôïýíôáé äýï äñáóôþñéá êáé óïâáñü Üôïìá ãéá óõíåñãáóßá óôïí ôïìýá ôçò åõåîßáò. ÊÝñäç 500 Ýùò 1500 åõñþ ôï ìþíá Þ êáé ðåñéóóüôåñá, ìå 1 Ýùò 3 þñåò ôçí çìýñá åñãáóßá. Ôçë , Æçôïýíôáé 23 Üôïìá ãéá íá Üóïõí 2 Ýùò 50 kg Þ êáé ðåñéóóüôåñá, åíôåëþò öõóéêü, ôñþãùíôáò ü,ôé èýëïõí êáé ìå åããýçóç. Ôçë: & ÆçôÜ åñãáóßá, êïðýëá áðü ôç Âïõëãáñßá ãéá öýëáîç ðáéäéþí, óå êáôáóôþìáôá åóôßáóçò, Þ ïðïéáäþðïôå Üëëç.Ôçë ð.ì. - 5 ì.ì. ÆçôÜ åñãáóßá êïðýëá Åëëçíßäá, ôåëåéüöçôç íïóçëåõôéêþò, ãéá öýëáîç çëéêéùìýíïõ áôüìïõ Þ öýëáîç ìéêñïý ðáéäéïý, ìå êáëýò óõóôüóåéò. Ôçë Æçôïýíôáé åéñéóôýò íôüðåñ 100 ôüíùí, ãêñýéíôåñ, ôóüðáò, ìðïõëíôüæáò D9 ãéá åñãáóßá óôç Ìåãáëüðïëç. Ðëçñïöïñßåò ê. Íéê. Ìðá- ôáëéüò. Ôçë: Êýñéïò æçôü ãíùñéìßá ìå êõñßá åëëçíéêþò êáôáãùãþò åôþí. Ôçë. åðéêïéíùíßáò & Åôáéñåßá éáôñéêþí åéäþí æçôü ðùëçôþ. äñá Ôñßðïëç. ÓõæçôÞóéìç ïéêïíïìéêþ õðïóôþñéîç ãéá åíäå üìåíç ìåôáêüìéóç õðïøçößïõ áðü ÁèÞíá Þ êïíôéíþ ðüëç. Ï õðïøþöéïò íá åßíáé Ýùò 30 åôþí, åëü éóôç åìðåéñßá óå ðùëþóåéò, Ü- ñéóôá áããëéêü & ãíþóåéò Ç/Õ. Ìéóèüò, ìçíéáßåò ðñïìþèåéåò, bonus, áõôïêßíçôï, êéíçôü. ÂéïãñáöéêÜ áðïóôýëëïíôáé: çëåêôñïíéêü fax óôï: , õðüøç êïõ Áðïóôïëüðïõëïõ Ç åôáéñßá ìáò, Global Marketing System, óõíåñãüôçò ìåãüëçò ðïëõåèíéêþò å- ôáéñßáò, áíáæçôü Üôïìá üëùí ôùí åéäéêïôþôùí ãéá áðáó üëçóç. ÐñïóöÝñïõìå ìåñéêþ êáé ðëþñç áðáó üëçóç, åëåýèåñï ùñüñéï. Ç åñãáóßá åßíáé êáôü 90% áðü ôï óðßôé óáò ìýóù ôïõ õðïëïãéóôþ óáò. Ïé áìïéâýò áíüëïãá ôçò ðñïóùðéêþò ðñïóðüèåéáò ôïõ êáèåíüò, ìðïñïýí íá öôüóïõí áðü 150 Ýùò êáé åõñþ ôï ìþíá. Åðéóêåöèåßôå ôçí éóôïóåëßäá ìáò, óõìðëçñþóôå ôá óôïé åßá óáò êáé èá óáò ðñïóêáëýóïõìå óå ìéá æùíôáíþ online ðáñïõóßáóç ôïõ óõôþìáôïò ìáò.çë. ä/íóç Ôçë Åñãáóôåßôå ìýóá áðü ôï þñï óáò ìå ìåñéêþ Þ ïëéêþ áðáó üëçóç óå äéêü óáò ùñüñéá, êåñäßæïíôáò 400 Ýùò 1000 åõñþ ôï ìþíá. Ðëçñïöïñßåò Þ of your money.gr

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 22 / 11 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: Θανάσης ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: Θανάσης ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: Θανάσης ΠΕΤΡΑΚΟΣ Tο 1972 εγγράφηκε στο Mαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών.

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών. Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών. Κύριε πρόεδρε σας είναι γνωστό ότι η ιδρυση της σχολής βιοιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα αναβάλλεται για το μέλλον. Κατά πόσο πιστεύεται ότι αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13/6/2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 περίπου συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση επισήμων, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου ξεκίνησε το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012, στο

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Με την παρουσία σας απόψε, τιμάτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ Το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ πραγματοποίησε και φέτος την 8 η ετήσια γενική συνέλευσή του στα Καμένα Βούρλα στις 25,26,27 και 28 Σεπτεμβρίου 2015. Στην τετραήμερη

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Ενότητες 1. Κατάσταση μελών του Ελληνο- Aφρικανικού Επιμελητηρίου 2. Σκοπός του Επιμελητηρίου 3. Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 4. Διεύθυνση Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επικαιροποίηση ΤΑΠ

ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επικαιροποίηση ΤΑΠ ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επικαιροποίηση ΤΑΠ 1996-98 Στόχος Σχεδίου Δράσης Ανάδειξη του Πεντελικού ως ενιαίου φυσικού και πολιτιστικού πόρου και η χρήση του ως χώρου υπαίθριας αναψυχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 6 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ : του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Λάππα, 9 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.Δ.Y.Κ.Σ.), πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2008-2009 Με βάση την εξαετή πλέον εμπειρία του δικτύου και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς του Δικτύου, όπως καταγράφονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 Ο

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 Ο Πρώτα οι Πολίτες ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 Ο Πρώτος Λόγος στους Πολίτες Δήμος Ιδαλίου...Πρώτα το Δάλι Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι - ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1. Καλλής Θεοκλής Γεννήθηκε στο Δάλι το 1987. Αποφοίτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Δράση L313-1 : Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)

Δράση L313-1 : Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) Δράση L313-1 : Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) Γνωρίστε τη Δράση... 1. Περιγραφή της Δράσης Σε όλη την έκταση του ορεινού

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα σελίδα της συνέπειας, της διαφάνειας, της αισιοδοξίας, του αποτελέσματος, του ήθους, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και του χαμόγελου.

Μια νέα σελίδα της συνέπειας, της διαφάνειας, της αισιοδοξίας, του αποτελέσματος, του ήθους, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και του χαμόγελου. Φίλες και φίλοι, Συμπολίτισσες και συμπολίτες, Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας εδώ απόψε στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα και σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2005-2007 Βρισκόμαστε στην αρχή της τρίτης περιόδου, μετά την ιδρυτική μας συνέλευση τον Νοέμβριο του 2001 και επιβάλλεται να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ: Πλαπούτα 13, Τρίπολη Τ.Κ. 22100 ΤΗΛ.: 2710 221775, FAX: 2710 221776 e-mail: kpelop@otenet.gr Τρίπολη 26/06/2007 Αρ. Πρωτ.: ΠΟΟ/1245 ΑΝΤΕΝΕΣ: Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

Το Χαλάνδρι του μέλλοντος

Το Χαλάνδρι του μέλλοντος Το Χαλάνδρι του μέλλοντος Επιμένοντας πως η καθημερινότητα στις γειτονιές του Χαλανδρίου οφείλει να καθορίζει τον χαρακτήρα των δημοτικών εκλογών, ο Νίκος Παχύλας, ο οποίος έχει διατελέσει επί σειρά ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2. Το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου. Η πόρτα της παλιάς πόλης της Ρόδου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2. Το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου. Η πόρτα της παλιάς πόλης της Ρόδου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ) ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός