Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò"

Transcript

1 Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÍÝåò äçìáñ éáêýò õðïøçöéüôçôåò åîáããýëèçêáí ãéá ôïõò Êáëëéêñáôéêïýò äþìïõò. ÃéÜííçò Ãéáííüðïõëïò óôï äþìï Ãïñôõíßáò, Ãéþñãïò ÄáëéÜíçò óôç Â. Êõíïõñßá, ÃéÜííçò ÖïõóÝêçò óôç Ìåãáëüðïëç êáé ÌáíôéíåéáêÞ Óõìðïëéôåßá óôçí Ôñßðïëç Óåë.3 Åâäïìáäéáßá åöçìåñßäá ãíþìçò êáé åðéêáéñüôçôáò ÑÏÍÏÓ 9ïò, ÁÑ.ÖÕËËÏÕ:424, ÔåôÜñôç 4 Áõãïýóôïõ 2010, TÉÌÇ:1,20 ÅÕÑÙ, 28çò Ïêôùâñßïõ 31-Ôñßðïëç-Ôçë.: &67, fax: , ÔÑÉÐÏËÇ Ðñïçãåßôáé ï Ä. ÐáõëÞò ìåôáîý åðôü õðïøçößùí ÌÅÃÁËÏÐÏËÇ ÐáñïõóéÜóôçêå ôï ÐÜñêï ÐáñÜóóéáò ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò Áðïóêïðåß óôçí ðñïóôáóßá 300 ôåôñ. ëì. óôç Äõô. Ðåë/óï ìå ðïëéôéóôéêü óôïé åßá, ôïðßá éäéáéôýñïõ öõóéêïý êüëëïõò êáé óçìáíôéêïýò áñ áéïëïãéêïýò þñïõò Óåë. 7 ÍÝï ðåñéöåñåéáêü ó åäéáóìü äéá åßñéóçò áðïññéììüôùí Ý åé ðëýïí ç Ðåëïðüííçóïò Êëåßíåé ç ðüñôá óôéò ùìáôåñýò Åíþ ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ áíáæçôïýí õðïøþöéï ãéá ôçí Ôñßðïëç êáé ï Áë. ÊïôóéÜíçò ðñïôåßíåé ôïí Í. ÄåëöÜêç, ï áðïêëåéóìýíïò áðü ôéò êïììáôéêýò äéáäéêáóßåò ôïõ ÐÁÓÏÊ Ä. ÐáõëÞò ðñïçãåßôáé óå äçìïóêüðçóç ðïõ áðïêáëýðôåé óþìåñá ç Á Óåë. 3 Ôá óôåñåü áóôéêü áðüâëçôá ðüëåùí êáé ùñéþí ðïõ ðíßãïõí óôçí êõñéïëåîßá ôçí ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞãóïõ, ôçí ôåëåõôáßá ôçò Åõñþðçò óôïí ôïìýá ôçò äéá åßñéóçò, õðüñ åé åëðßäá ðëåïí üôé óýíôïìá ìðïñåß íá ìçí áðïôåëïýí íôñïðþ ãéá ôïí ðïëéôéóìü ìáò, ìåôü ôï ïëïêëçñùìýòíï ó Ýäéï ðïõ ðáñïõóéüóôçêå áðü ôïí ã.ã. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Öþôç áôæçìé Üëç, êáé Ý åé ôç óýìöùíç ãíþìç ôùí óõíáñìüäéùí õðïõñãåßùí. Ãéá íá õëïðïéçèåß, ü- ìùò, áðáéôåßôáé ç áíáóêïýìðùóç ôçò ôïðéêþò áõôïäéïßêçóçò êáé ç óýìöùíç ãíþìç ôùí ðïëéôþí ôïõò ïðïßïõò ï ãåíéêüò ãñáììáôýáò èåùñåß ùò ôçí áðïöáóéóôéêþ äýíáìç õëïðïßçóþò ôïõ. Öéëïóïößá ôïõ íýïõ ó åäéïáóìïý åßíáé ç ìåßùóç ôïõ ü- ãêïõ ôïõò, äéáëïãþ óôçí ðçãþ, áíáêýêëùóç êáé ïëïêëçñùìýíç äéá åßñéóç. Óåë.12,13 ËÅÙÍÉÄÉÏ: ÁðïêáëõðôÞñéá ðñïôïìþò ôïõ ðñ. äþìáñ ïõ Ðáí. ÑÝððá áðü ôï äþìï Ëåùíéäßïõ, ôçí ÊõñéáêÞ Ïé áñ áßåò-ïìçñéêýò ðüëåéò ôçò Áñêáäßáò, óýìöùíá ìå ôéò Ýñåõíåò ôïõ Ê. Êïíôïâáæåíßôç, (3ï ìýñïò) Óåë.10 Ç åðéêáéñüôçôá ìå ôï ðåíüêé ôïõ Ðáíáãéþôç Ãêéüêá ËÁÄÙÍÁÓ ÅÕÊÁÉÑÉÁ ÃÉÁ ÐÑÁÓÉÍÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇ Áíáêïéíþèçêå ôï ðüñéóìá ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôçò ëßìíçò ôïõ ËÜäùíá ðïõ óôçñßæåôáé óå üëåò ôéò ðñïôüóåéò ðïõ Ý åé åðåîåñãáóôåß ï Ðáñáëáäþíéïò Óýíäåóìïò Óåë. 6 ÁèëçôéêÞ Óåë Ç ÁÉ ÌÇ ÐÁÅÉ ÄÉÁÊÏÐÅÓ! ãñüöåé ï Íßêïò ÈåïäùñÜêçò Óåë. 2 Ïðëéóôåßôå ìå êïõñüãéï... Ëüãù áäåéþí ôùí óõíåñãáôþí ìáò ç ÁÉ ÌÇ äåí èá åêäïèåß óôéò 11 êáé 18/8. Ìáæß óáò êáé ðüëé óôéò 25/8

2 2 Ï äñüìïò Ý åé ôç äéêþ ôïõ Éóôïñßá ( Þ ï Ã.Ê. êáé ç Ãùãïýëá ôïõ) "Ãùãïýëá óå èýëù, åßóáé ç æùþ ìïõ Ôï áìüãåëü óïõ ç áíüóá ìïõ. Óå åõ áñéóôþ ðïõ õðüñ åéò. Åßóáé ç ðñþôç ìïõ óêýøç, ôï Üðéáóôï üíåéñü ìïõ. ÈÝëù íá åßìáé óõíý åéá ìáæß óïõ ìáôüêéá ìïõ. Ôñåëüò ãéá óýíá. Ã.Ê." Ðïéïé åñùôéêïß ôñáãïõäéóôýò êáé óõíèýôåò;. Ðïéïò ÐÜñéïò, Ðïõëüðïõëïò, ÌçôñïðÜíïò, Ðëïýôáñ ïò êáé ëïéðïß! Ï íåáñüò (ìüëëïí ) Ã.Ê. ôá åßðå üëá ìå ôï ðïßçìü ôïõ ðïõ ôï Ýãñáøå, ðïõ íïìßæåôå ï áèåüöïâïò;. Óôïí ôåñüóôéï ôïé ßï áíôéóôþñéîçò ôïõ Ýñãïõ óôçí Êïõìðßëá, óôï äñüìï ðñïò ôï óôñïò. Êáé üóï ãéá ôéò êáêåíôñå åßò óõìðëçñþóåéò êüðïéùí ðåñáóôéêþí, ìüíï ç æþëåéá èá ôïõò ìåßíåé. ÆÞëåéá åðåéäþ äåí Ý ïõí íïéþóåé ðïôý ôá óõíáéóèþìáôü ôïõ. Í. Èåïä. ÏÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÔÇÓ Á ÃÑÁÖÏÕÍ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÏÕÓÇÓ Ç ÅëëÜäá ùò åìéñüôïí; Ìáò âüæïõí íá ìáëþíïõìå ãéá ôá óêüíäáëá, ôéò ôïðéêýò åêëïãýò êáé ôá åëëåßììáôá, åíþ ïé ßäéïé äéåõñýíïõí ôïí õðüãåéï éóôü ôçò éóüâéáò êëçñïíïìéêþò äéáêõâýñíçóçò ôïõ Greek Óåë.8 ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÔÅÓÇ- ÈÅÏÄÙÑÁÊÇ ñþóéìá Þ Ü ñçóôá ôá ñßóìáôá; ôï êüììá áíôß íá óõíèýóåé äéáëýåé, êáôáêåñìáôßæåé êáé áíïßãåé äñüìïõò ãéá "åìöýëéïõò" óðáñáãìïýò ìå ìïíáäéêü áðïôýëåóìá ôçí ðáñüäïóç ôïõ äþìïõ Ôñßðïëçò óôéò áíôßðáëåò ðïëéôéêýò áðüøåéò Óåë.9 ÐÁÍÏÓ ÏÕÍÔÇÓ ËáãêáäéáíÜ êáé ÃïñôõíéáêÜ Áðï ùñþíôáò áðü ôï äéáãùíéóìü ôñáãïõäéïý ôùí Ëáãêáäéþí Þôáí áãáíáêôéóìýíïé ïé êüôïéêïé ôïõ äéáìåñßóìáôïò Ìðïýöç Óåë.15 ÁÍÔÙÍÇÓ ÌÁÑÁÃÊÏÓ Ôá ìåôáîùôü âñáêéü èýëïõí... Óåë.16 Ïðëéóôåßôå ìå êïõñüãéï... Áíåñãßá, áêñßâåéá, áóöáëéóôéêü, ôñüéêá, ÄÍÔ, áðåñãßåò, êüøéìï 13ïõ êáé 14ïõ ìáæß êáé åðéäïìüôùí êáé ëïéðýò äõóôõ ßåò ðïõ ìáò âñþêáí, áðïìåéþíïõí ôéò ðñïóäïêßåò ìáò ãéá ôçí áõãïõóôéüôéêç ñáóôþíç êáé ôï ãýìéóìá ôùí ìðáôáñéþí ôçò õðïìïíþò êáé áíôï Þò ìáò åí üøåé ôïõ ðüíôïôå äýóêïëïõ öèéíïðþñïõ êáé ôïõ äõóêïëüôåñïõ åéìþíá ðïõ Ý ïõìå óõíçèßóåé íá æïýìå ôá ôåëåõôáßá 40,50 ñüíéá ôçò óõíå ïýò ëéôüôçôáò êáé óöéîßìáôïò ôïõ æùíáñéïý ðïõ äå ùñüåé ðéá Üëëç ôñýðá Ï íýïò ðñïûðïëïãéóìüò ðïõ Üñ éóå íá óõíôüóóåôáé õðü ôçí êáèïäþãçóç, åðßâëåøç êáé ïäçãßåò ôùí åëåãêôþí ôçò "åðüìåíçò çìýñáò ìáò" êáé èá øçöéóôåß ìåôü ôéò áõôïäéïéêçôéêýò åêëïãýò, ðñïìçíýåé íýåò, ðéï óêëçñýò, óõíèþêåò ãñüöåé ï ïéêïíïìéêþò êáé êïéíùíéêþò æùþò ôçò þñáò ìáò. Íßêïò ÈåïäùñÜêçò ¼óïé ìðïñýóåôå íá åêìåôáëëåõôåßôå ìåñéêýò çìýñåò ôïõ Áõãïýóôïõ ãéá íá äéáêüøåôå áõôþ ôçí êáèçìåñéíüôçôü, ðñïóðáèþóôå íá ïðëéóôåßôå ìå êïõñüãéï ãéá íá ôï ñçóéìïðïéþóåôå üðùò åóåßò íïìßæåôå êáëýôåñá ÓáëðÜñïõìå ãéá ëéìüíéá õðþíåìá, åêåß ðïõ äåí Ý åé åéäþóåéò ðáñü ìüíï îåêïýñáóç êáé Üäåéáóìá ôïõ ìõáëïý, Þëéï, èüëáóóá êáé ôóéðïõñïóõíáãñßäåò. Èá åßìáóôå ìáæß óáò êáé ðüëé óôéò 25 Áõãïýóôïõ áíáíåùìýíïé (åëðßæïõìå) êáé ðéï áé ìçñïß êáé ìá çôéêïß (óßãïõñá) --ÄéáâÜóôå ó áõôü ôï öýëëï... * ÌÅÃÁËÏÐÏËÇ ÓõíÜíôçóç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ìå ôïõò äçìüñ ïõò êáé ôïõò ðáñáãùãéêïýò êáé åðáããåëìáôéêïýò öïñåßò ôïõ Ëåêáíïðåäßïõ Óåë.14 * ÔÕÑÏÓ ÓïâáñÜ ðñïâëþìáôá åëëéìåíéóìïý óêáöþí óôï íýï ëéìåíïâñá ßïíá Óåë.16 * ÔÅÃÅÁ Ôá ìþëá Íôåëßóéïõò ðñïâüëëïíôáé óôï ðëáßóéï ôùí Ãéïñôþí ôçò ÅëëçíéêÞò Ãçò Óåë.10 * ÊÁÓÔÁÍÉÔÓÁ ÃéïñôÞ ôïõ äüóïõò ôçí ÐáñáóêåõÞ óåë.6 * ÁÓÔÑÏÓ ÅêäÞëùóç ãéá ôïí ðïéçôþ ôçò èüëáóóáò Íßêï Êáââáäßá áðü ìáèçôýò ôïõ Ãõìíáóßïõ Óåë. 4 * ÔÑÉÐÏËÇ Ôá óõìðåñüóìáôá ôïõ 7ïõ óõíåäñßïõ ôùí ÁñêÜäùí ïìïãåíþí Óåë. 4 ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÍÙÌÇÓ ÊÁÉ ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁÓ ÔÁÊÔÉÊÏ ÌÅËÏÓ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÙÍ ÅÐÁÑ ÉÁÊÏÕ ÔÕÐÏÕ Kùäéêüò åíôýðïõ 6435 ÉÄÉÏÊÔÇÔÑÉÁ- ÅÊÄÏÔÑÉÁ-ÄÉÅÕÈÕÍÔÑÉÁ: ÅËÅÍÇ-ÄÁÍÁÇ ÈÅÏÄÙÑÁÊÇ ÅÄÑÁ: ÔÑÉÐÏËÇ , 28çò Ïêôùâñßïõ 31, ôçë: (2710) & , fax: (2710) , web site: ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: Ìáñßá ÊïñôÝóç-ÈåïäùñÜêç Óýíôáîç: Ì. Ãñçãïñßïõ, Ðùëßíá ÌÜóóéá. Âáóßëçò Èåïäùñßäçò ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ: ÌÜñù Ôáñïýóç, ÐÜíïò ïõíôþò, ÄçìÞôñçò ÌðåñôæåëÝôïò, Ãéþñãïò ÈåïäùñÜêçò, ñçò ÊïëëéíôæïãéáííÜêçò, Áíôþíçò Ìáñáãêüò ÅÉÄÉÊÏÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ: ÃéÜííçò Ðáíïýóçò, Ãåùñãßá. ÄÜëêïõ. Èåüäùñïò Ðáðáèåïäþñïõ ÓêéôóïãñÜöïé: Ðáíáãéþôçò Ãêéüêáò, ÐÜíïò Éáôñßäçò ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ-ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÅëÝíç-ÄáíÜç ÈåïäùñÜêç ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: Éäéùôþí: 40 åõñþ, ÖïñÝùí êáé Åðé åéñþóåùí: 65 åõñþ,, Ïñãáíéóìþí, Ôñáðåæþí, Ï.Ô.Á. 95 åõñþ. Ïé óõíäñïìåò, üðùò éó ýåé óå üëåò ôéò åöçìåñßäåò, ðñïêáôáâüëëïíôáé Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá ðïõ äçìïóéåýïíôáé óôçí åöçìåñßäá, äåí åêöñüæïõí õðï ñåùôéêü ôéò áðüøåéò ôçò éäéïêôþôñéáò êáé ôçò äéåýèõíóçò. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç êáé áíáðáñáãùãþ, ïëéêþ, ìåñéêþ Þ ðåñéëçðôéêþ êáè ïéïíäþðïôå ãñáðôü Þ çëåêôñïíéêü ôñüðï ùñßò Ýããñáöç Üäåéá, âüóåé ôïõ íüìïõ 2121/93

3 Τετάρτη 4 Αυγούστου Στο δρόμο προς τις κάλπες Με γνώμονα την ανάγκη ανάπτυξης της επαρχίας Γορτυνίας, εξήγγειλε την ανεξάρτητη κομμάτων υποψηφιότητά του ο Γιάννης Γιαννόπουλος, πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, για τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου, διεκδικώντας το νέο «καλλικρατικό» δήμο της Γορτυνίας. Ο ίδιος τόνισε στη διάρκεια της ομιλίας του στη Δημητσάνα, ότι «οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, όσον αφορά στη χωροθέτηση των δήμων, δημιούργησαν προβλήματα και προκάλεσαν την αμφιβολία των πολιτών. Τα νέα δεδομένα στην περιοχή της Γορτυνίας, ωστόσο, αποτελούν την ευκαιρία αξιοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου, προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων. Ο «Καποδίστριας», ως διοικητική μεταρρύθμιση, δεν απέδωσε αυτά που μπορούσε να αποδώσει και δεν άλλαξε τη ροή των πραγμάτων στην επαρχία. Πραγματοποιήθηκαν κάποια έργα καλαισθησίας αλλά δε μεταβλήθηκε η φθίνουσα πορεία της επαρχίας. Για αυτόν το λόγο, αυτό που χρειάζεται είναι να δώσουμε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο ανάπτυξης και εξέλιξης της επαρχίας και το νέο θεσμικό πλαίσιο μπορεί να μας βοηθήσει», είπε χαρακτηριστικά». Ο Γιάννης Γιαννόπουλος υπογράμμισε ότι ο ίδιος ασχολείται με τα κοινά για πάνω από 25 χρόνια (10 και πλέον χρόνια στην Αρκαδία) και οι απόψεις του παραμένουν σταθερές και με διορατικότητα. Στην ευαίσθητη φάση της μετάβασης στο νέο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να καταγραφούν τα προβλήματα των 8 δήμων της Γορτυνίας, κυρίως όσον αφορά στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν μείνει πίσω λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης ή βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης, ώστε να μη χαθούν οι απαραίτητοι πόροι. Κατά την άποψή του, οι αλλαγές στη διοικητική μεταρρύθμιση δε θα πρέπει να διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή, στην περιοχή που αυτή εφαρμόζεται. Οι υπηρεσίες παίζουν σημαντικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες και δεν πρέπει να μεταφερθούν -προκαλώντας έντονο κοινωνικό πρόβλημα- αλλά να ενισχυθούν, με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας. Εξάλλου, ο «Καλλικράτης» προβλέπει την ύπαρξη ενός προγράμματος εξυγίανσης των δήμων, που συμπεριλαμβάνει την ιδέα της μεταφοράς των δημοτικών χρεών σε έναν ειδικό λογαριασμό, ώστε «οι δήμοι να ξεκινήσουν με μία υγιή κατάσταση και να μη φορτωθούν υποχρεώσεις των δήμων που καταργούνται». Η πολιτεία θα πρέπει να ανταποκριθεί θετικά σε αυτό το ζήτημα, καθώς οι νέοι δήμοι δε θα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, αν ξεκινήσουν με χρεωμένα ταμεία. Προεκλογική διημερίδα Φουσέκη Υποψήφιος δήμαρχος Γορτυνίας ο Γιάννης Γιαννόπουλος Τις θέσεις του παρουσιάζει το Σάββατο 7 Αυγούστου, στο Πνευματικό Κέντρο Μεγαλόπολης, ο δήμαρχος Φαλαισίας και υποψήφιος δήμαρχος του Καλλικρατικού δήμου Μεγαλόπολης, Γιάννης Φουσέκης. Με σύνθημα «Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν. Μαζί μπορούμε να το κτίσουμε», η «Νέα Εποχή για το Λεκανοπέδιο» απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου να παρευρεθούν στη διημερίδα που διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο ώστε να «προτείνουν ακούσουν σχεδιάσουν» το μέλλον της περιοχής τους. Ειδικότερα, το Σάββατο το απόγευμα στις 8.30, ο κ. Φουσέκης θα παρουσιάσει τις θέσεις του ως υποψήφιος δήμαρχος του νέου δήμου Μεγαλόπολης, ενώ την Κυριακή από τις το πρωί και μετά τους χαιρετισμούς των επισήμων το λόγο θα λάβουν το Επιμελητήριο Αρκαδίας, το ΤΕΕ Αρκαδίας, Επαγγελματικοί σύλλογοι και φορείς, Πατριωτικοί Πολιτιστικοί σύλλογοι, το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, το Περιφερειακό Γραφείο ΓΕΝΟΠ, καθώς και τα διάφορα Συνδικαλιστικά σωματεία. Μετά το ολιγόλεπτο μεσημεριανό διάλειμμα οι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να παρέμβουν στα όσα άκουσαν, όπως επίσης την ίδια ευκαιρία θα έχουν και τα τοπικά Μ.Μ.Ε., ενώ η εκδήλωση θα κλείσει με τα συμπεράσματα των ομιλιών του διημέρου. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ Συμβάσεις με ταμεία ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Triplex, Δοκιμασία (test) κόπωσης, Όψιμα δυναμικά 24/48ωρη καταγραφή (HOLTER) ρυθμού και πίεσης, Stress ECHO, Contrast ECHO, Strain rate, Ιστικό Doppler (TDI), Στεφανιαία ροή - εφεδρεία, Μελέτη δυσυχρονισμού. 28ης Οκτωβρίου 25, Τρίπολη τηλ.: , Δευτ-Τρ-Παρ: 9-2 πμ & 6-9 μμ, Τετ: 9-2 πμ, Πεμ. κατόπιν συνενόησης Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες, Πλώρη για τις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου έχει βάλει η «Μαντινειακή Συμπολιτεία», αμέσως μετά την πραγματοποίηση της ιδρυτικής συνέλευσής της στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου. Παρουσιάστηκε μάλιστα και η πρώτη υποψηφιότητα αυτή του Βασίλη Γιόκαρη (μηχανικός, σύμβουλος επιχειρήσεων σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καταγόμενος από της Τεγέα)- για την αρχηγία της παράταξης, πράγμα που θα καθοριστεί με σαφήνεια μετά τη συνέλευση της 1ης Σεπτεμβρίου. Μέχρι αυτήν την ημερομηνία, το συντονιστικό όργανο της παράταξης θα αποτελείται από τους: Βασίλη Γιόκαρη, Γιώργο Παπαδόπουλο, Γιώργο Θεοχάρη, Τάσο Παπαζαχαρία, Κώστα Ζαχαριά, Κώστα Μαρνέρη και Γιώργο Γκάνιο. Φιλοδοξία της νέας κίνησης είναι η συσπείρωση των πολιτών των 8 όμορων δήμων (Βαλτετσίου, Κορυθίου, Λεβιδίου, Μαντινείας, Σκιρίτιδας, Τεγέας, Τρίπολης και Φαλάνθου) σε μία νέα μορφή συλλογικής διοίκησης, που θα παρεμβαίνει στοχευμένα και αποτελεσματικά στα τοπικά προβλήματα. Ο υποψήφιος για την προεδρία της παράταξης Βασίλης Γιόκαρης, επεσήμανε ότι η τοπική κοινωνία υπόκειται σε μία πολλαπλή κρίση, που επηρεάζει όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής. Ωστόσο, η κρίση «αποτελεί μία ευκαιρία για αναγέννηση και ένα νέο προσανατολισμό. Ο Καλλικράτης έχει αφήσει πάμπολλα ερωτήματα ανοικτά Θα ψάχνονται αυτοί που θα ασχολούνται με τους νέους δήμους», είπε χαρακτηριστικά. «Προσπάθειά μας είναι ο νέος δήμος να λειτουργήσει το συντομότερο- αποτελεσματικά για τον πολίτη και για το κοινωνικό σύνολο». Σχετικά με την οικολογική στροφή της κοινωνίας, «θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει ο δήμος, προκειμένου Η μακρόχρονη αυτοδιοικητική μας διαδρομή χαρακτηρίζεται από τον αδιάκοπο αγώνα για ανάπτυξη, ευημερία και πρόοδο. Το έργο μας, αποτέλεσμα επίπονης προσπάθειας, διαφανών διαδικασιών, ξεκάθαρων αποφάσεων και ανιδιοτελών σκέψεων, αξιοποιείται και κρίνεται καθημερινά από του πολίτες του τόπου μας. Όλα αυτά τα χρόνια, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας, ακολουθώντας το δύσκολο δρόμο του ρεαλισμού και των χαμηλών τόνων και διοικήσαμε το Δήμο με απόλυτη διαφάνεια, νομιμότητα και αποτελεσματικότητα. Η άσχημη οικονομική κατάσταση του Δήμου, σε συνδυασμό με τη διεθνή οικονομική κρίση και την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας, επηρέασαν τις αποφάσεις μας και σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθόρισαν το έργο μας. Μέσα σ αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καταφέραμε να ξεχρεώσουμε τον υπερχρεωμένο Δήμο, ενώ παράλληλα αγωνιστήκαμε για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά και για την ανάπτυξη και την πρόοδο. Σημαντικά και μακρόπνοα έργα, σοβαρές παρεμβάσεις, δύσκολες αποφάσεις και νέες στοχεύσεις σε μεγάλα θέματα, συνθέτουν τον απολογιστικό πίνακα των έργων και ενεργειών της τετραετίας που ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες. Γι αυτό όμως που είμαστε υπερήφανοι είναι η οικονομική εξυγίανση του Δήμου. Χωρίς ούτε ένα ευρώ δάνειο, κατορθώσαμε και τις δόσεις των προηγούμενων δανείων να πληρώσουμε και τα χρέη προς προμηθευτές και εργολάβους να εξοφλήσουμε και να είμαστε συνεπείς στις δικές μας υποχρεώσεις. Η επιτυχία αυτή, αποτέλεσμα έγκαιρων προβλέψεων και δύσκολων αποφάσεων που πήραμε την κατάλληλη στιγμή, δημιουργεί προϋποθέσεις ασφάλειας και ανάπτυξης. Επιπλέον, απαλλάσσει τον Δήμο μας από τη διαδικασία επιτήρησης του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης, που προβλέπει για τους χρεωμένους Δήμους ο νόμος «Καλλικράτης». Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνουμε απέναντι στους πολίτες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και με απόλυτη συναίσθηση του καθήκοντος, οι συνεργάτες μου κι εγώ, ζητάμε την ανανέωση της εντολής των συμπολιτών μας, για να συνεχίσουμε το έργο μας, να οικοδομήσουμε τον ισχυρό Δήμο Βόρειας Κυνουρίας του αύριο, τον Δήμο των νέων, των παιδιών, των ευκαιριών, της ανάπτυξης και της προόδου. Η προσπάθειά μας στηρίζεται από το σύνολο των έμπειρων στελεχών, συνεργατών και φίλων, με τους οποίους συμπορευτήκαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και από μία νέα ομάδα ικανών και πετυχημένων συμπολιτών μας, που ενώνουν τις δυνάμεις τους με τις δικές μας και δηλώνουν «παρόντες» στο νέο μας ξεκίνημα. Αυτά που μας ενώνουν και μας χαρακτηρίζουν είναι το κοινό όραμα της ανάπτυξης και της προκοπής και η θέληση για δουλειά. Ιδιοτελείς στόχοι, προσωπικά κίνητρα, ατομικές πικρίες και βλέψεις αντεκδίκησης δεν έχουν καμία θέση στη δική μας παράταξη και στις δικές μας αποφάσεις. Ανανεωμένοι και δυνατοί, έμπειροι και ακούραστοι, αποφασισμένοι, και δυναμικοί, δημιουργούμε ένα νέο όραμα, που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας τετραετίας και θα κάνει νέα μεγάλα βήματα προόδου και ανάπτυξης. Καλούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου, που θέλουν και μπορούν να συμπορευτούν μαζί μας ισότιμα και έξω από κομματικές γραμμές, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις δικές μας, για το καλό του Δήμου, για το καλό όλων μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου που εργάστηκαν δίπλα μου και με βοήθησαν στη δύσκολη, λόγω οικονομικών προβλημάτων, περίοδο που διανύσαμε. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, τους συνεργάτες μου που απεφάσισαν να μην κατέλθουν στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές, οι οποίοι επί σειρά ετών πάλεψαν και μόχθησαν δίπλα μου για την πρόοδο αυτού του Δήμου και ευγενικά προσφέρονται να στηρίξουν τον συνδυασμό μας, δίνοντας, το δικαίωμα και τον χώρο, σε νέους ανθρώπους να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους για ένα καλύτερο αύριο. Με σεβασμό και εκτίμηση Γιώργος Δαλιάνης Τον καπετάνιο της αναζητά η Μαντινειακή Συμπολιτεία η αγροτιά που έχει απομείνει όχι μόνο να μην εξαφανιστεί αλλά και να παράγει έργο χρήσιμο και ποιοτικό», ώστε τα τοπικά προϊόντα να προωθηθούν. Ο Κώστας Ζαχαριάς τόνισε, τέλος, ότι η νέα κίνηση αποτελείται από ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους και δεν τελεί υπό κομματική κηδεμονία. Ο «Καλλικράτης» δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό την περικοπή των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Στόχος της «Συμπολιτείας» είναι να ανακαλύψει όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο, ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώσεις από την προχειρότητα του νέου προγράμματος. Για αυτόν το λόγο διεκδικούν, με ίσους όρους, το δήμο της Τρίπολης και θεωρεί ότι θα υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα στις εκλογές. Β. Θεοδωρίδης

4 4 Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010 Στην Ιστορία πέρασε και το 7 ο παγκόσμιο συνέδριο των Αρκάδων ομογενών Με καλούς οιωνούς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 7ου Παγκοσμίου συνεδρίου των απόδημων Αρκάδων, μέσα σε κλίμα ενότητας, που θα προωθήσει σε μελλοντικές λύσεις των σημαντικών προβλημάτων, αλλά και τη μελλοντική ανάπτυξη του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Για το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν αποφασίστηκε τελικά η πρόταση προς την κυβέρνηση ίδρυσης Ιατρικής Σχολής, ωστόσο, έγινε ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία προγράμματος ανταλλαγής αποδήμων φοιτητών, μεταξύ του Πα.Πελ. και ξένων πανεπιστημίων. Πολλά ήταν, παρόλα αυτά, τα παράπονα για την έλλειψη συμμετοχής εκ μέρους της νεολαίας, καθώς αυτή αποτελεί και το μέλλον του τόπου. Οι απόδημοι προχώρησαν, μάλιστα, στην υιοθέτηση ψηφισμάτων, που αφορούν σε εθνικά θέματα (καταδίκη των προκλήσεων της Τουρκίας, Κυπριακό Ζήτημα, Πατριαρχείο-Σχολή Χάλκης), την προστασία του περιβάλλοντος (Μαίναλο και λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης) και την πολιτιστική κληρονομιά της Αρκαδίας. Όσον αφορά, μάλιστα, στην προώθηση του αρκαδικού πολιτισμού, φανερή ήταν η πρόθεσή τους για τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου στην Τεγέα, αντίστοιχου με αυτό της Νεμέας, αλλά και αυτό αποτελεί πρόταση προς την κυβέρνηση. Προτάθηκε, επίσης, η περαιτέρω ενοποίηση των αρκαδικών ομοσπονδιών, με τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου, που θα έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση των στόχων για την ανάπτυξη και την ευημερία της μητέρας-αρκαδίας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε, επίσης, προσπάθεια για την ανάδειξη των δυνατοτήτων ανάπτυξης του πολιτισμικού τουρισμού στον Νομό Αρκαδίας. Για το θέμα αυτό μίλησε ο καθηγητής του πανεπιστημίου Αιγαίου Δημήτρης Λαγός. Η Αρκαδία διαθέτει αξιόλογους τουριστικούς και πολιτιστικούς χώρους που πρέπει πολύ σύντομα να αξιοποιηθούν, ώστε «να γίνει μία περιοχή που θα παρέχει την δυνατότητα να την επισκεφθεί κάποιος». Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία είναι απογοητευτικά και χρειάζεται έντονη προσπάθεια για την κάλυψη των κενών και την αναδιάρθρωση των έργων υποδομής, ώστε να καλυτερεύσει η τουριστική εικόνα της περιοχής. Ο ίδιος επεσήμανε ότι τα απογοητευτικά ποσοστά του τουρισμού οφείλονται στην έλλειψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή, όπως επίσης και «στην έλλειψη επικοινωνίας και κουλτούρας γύρω από τον τουρισμό». Οι αγροτικές και πολιτιστικές μορφές τουρισμού που μπορούν να εξελιχθούν στην Αρκαδία συγκεντρώνουν πολλά πλεονεκτήματα. «Αν τα οργανώσουμε και τα αναδείξουμε, μπορούν να αποτελέσουν πολιτιστικά πακέτα προς προώθηση στην τουριστική αγορά». Η παροχή υπηρεσιών δε βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς οι χαμηλές τιμές έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις της, χρειάζεται όμως και την επικουρία της τουριστικής βιομηχανίας για την προβολή των πολιτιστικών αγαθών της Αρκαδίας. Η οικονομική κρίση είναι ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας, ωστόσο, «ο τουρισμός είναι μία δραστηριότητα που μπορεί να αντέξει, αρκεί να συγκροτήσουμε πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση». Η συνέντευξη Τύπου Την επομένη της λήξης του συνεδρίου, οι πρόεδροι των συμμετεχόντων αρκαδικών ομοσπονδιών έδωσαν συνέντευξη τύπου στο χώρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας. Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος εξήρε τη σημασία της πραγματοποίησης του συνεδρίου, παρά το γεγονός της περιορισμένης συμμετοχής των πολιτών σε αυτό. Ο προβληματισμός υπήρξε έντονος, ωστόσο αναμένεται ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν στη συνέχεια θα δώσουν λύσεις σε πολλά από τα ουσιαστικά προβλήματα της Αρκαδίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συζητήσεις που αφορούν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, στις οποίες συμμετείχαν και οι Αρκάδες ιατροί που ζουν και εργάζονται στις ΗΠΑ. Η επαφή των τελευταίων με τους ντόπιους ιατρούς, αν συνεχιστεί, θα δημιουργήσει πολλά οφέλη για την Ευαγγελίστρια. Το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με την αναδιάρθρωση που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης, τουλάχιστον για τις σχολές της Τρίπολης. Το Σεπτέμβριο θα γίνουν και τα εγκαίνια της νέας σχολής και, για αυτόν το λόγο, η Νομαρχία προχωρά στην κατασκευή του δρόμου για την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτή. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ιωάννης Λιαμπότης, δήλωσε ότι το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο είχε μία μεγάλη επιτυχία, αποδεικνύοντας τους ισχυρότατους δεσμούς ανάμεσα στη γενέτειρα και τους απόδημους Έλληνες, «που αποτελεί μία διαχρονική και αδιαπραγμάτευτη αξία». Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται ο θεσμός των αρκαδικών συνεδρίων, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή τη χρονική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα. Εξάλλου, η συνεργασία των προέδρων των αρκαδικών ομοσπονδιών, παρά τις μικροδιαφορές, απέδειξε την ενότητα των Ελλήνων, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας, Δημήτρης Αλεξόπουλος, υπογράμμισε ότι το συνέδριο «μας έδωσε, για άλλη μία φορά, την ευκαιρία να δείξουμε τη μεγαλοψυχία και την ανδρεία (με την αρχαιοελληνική έννοια) των ανά τον κόσμο Αρκάδων. Η συνέχιση των συνεδρίων στην Αρκαδία εμψυχώνει και εμάς και τα παιδιά μας». Τα θέματα που συζητήθηκαν υπήρξαν σπουδαία και υπήρξε συνταύτιση των προσδοκιών και των επιθυμιών. Για τον ίδιο, ωστόσο το κύριο πρόβλημα είναι η συνέχιση της γλώσσας και του πολιτισμού στις χώρες διαμονής των ομογενών, καθώς οι Έλληνες του εξωτερικού «διαρκώς συρρικνώνονται και πιέζονται». Οι επιδιώξεις των αποδήμων συνέπεσαν με αυτές του πανεπιστημίου Πελοποννήσου και δίνεται η ευκαιρία, με την ανταλλαγή επιστημόνων και την περαιτέρω συνεργασία, για τη δημιουργία νέων επιστημόνων «που θα γίνουν οι νέοι μας πρέσβεις του ελληνικού πολιτισμού», συμπληρώνοντας τα κενά που έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο των ετών. Θα πρέπει, βέβαια, να δοθούν πρακτικές λύσεις, η υλοποίηση των οποίων αναμένεται ότι θα διαρκέσει για ένα χρονικό διάστημα. Η συχνή επαφή με τη γενέτειρα ανανεώνει τους ομογενείς και τους συνδέει με τα προβλήματά της μητέρας-πατρίδας. Στην πράξη, όμως είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, εξαιτίας των αποστάσεων και των δυσκολιών «που κυρίως προέρχονται από την ίδια τη γενέτειρα». Στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, Δημήτρης Φίλιος, ο οποίος τόνισε ότι το πνεύμα ενότητας και αμοιβαίου σεβασμού οδήγησε στην πραγματοποίηση ενός άψογου συνεδρίου, «που δεν είχε, όμως, τη συμμετοχή που θα θέλαμε». Πολλοί ήταν οι παράγοντες που έπαιξαν το ρόλο τους για αυτό το γεγονός, ωστόσο τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν σημαντικά και «δε μας τα επέβαλε κάποιος άλλος». Σε συνεργασία και συναντίληψη με την τοπική αυτοδιοίκηση επιλέχθηκαν θέματα, για την Αρκαδία και την Ελλάδα γενικότερα. «Οι απόδημοι βλέπουμε την Ελλάδα όχι μόνο ως πατρίδα δικιά μας και των παιδιών μας αλλά ως κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού». Η Ελλάδα θα συνεχίζει να διαδραματίζει έναν καταλυτικό ρόλο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Σε τοπικό επίπεδο, η διαπρεπής αρχαιολόγος Kim Shelton (διευθύντρια αρχαιολογικού κέντρου νεμέας) πρότεινε, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, την ίδρυση ενός αρχαιολογικού πάρκου στην Τεγέα, που θα ωθήσει την πράσινη ανάπτυξη και τον πολιτιστικό τουρισμό της περιοχής. Αν η πρόταση αυτή βρει πρόσφορο έδαφος, θα υλοποιηθεί, σε συνεργασία με τον Τεγεατικό Σύνδεσμο, την τοπική αυτοδιοίκηση και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Όσον αφορά στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, η Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής έχει άμεσο ενδιαφέρον ως ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου και συζήτησε με το διοικητή Παναγιώτη Παπαδόπουλο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευαγγελίστρια. Ξεκίνησε, μάλιστα, διάλογος και μία αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς των δύο πλευρών. Η συνέργια των επιστημονικών φορέων της Διασποράς με τους αντίστοιχους της γενέτειρας «είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν στην Τρίπολη 19 ιατροί, που, με τις παρουσιάσεις τους, συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων ιατρικής και εξέτασαν τα θέματα του νοσοκομείου». Ο ιατρικός Σύλλογος Νέας Υόρκης, σύντομα, θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς τον αντίστιχο σύλλογο της Αρκαδίας και το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Στη συνέχεια δήλωσε: «Θα προχωρήσουμε σε άμεσα υλοποιήσιμους στόχους και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την αναβάθμιση του νοσοκομείου σε περιφερειακό και την ίδρυση της πανεπιστημιακής ιατρικής σχολής στην Τρίπολη, όταν, σε κάποια φάση θα γίνει το νοσοκομείο πανεπιστημιακό». Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής ενδιαφέρεται, άλλωστε, για την περιφρούρηση της περιουσίας της Ευαγγελίστριας, «από κάποιους επιτήδειους, που προσπαθούν να καταπατήσουν κάποια οικόπεδα». Για αυτόν το λόγο, ο ίδιος δεσμεύθηκε ότι θα κινηθεί άμεσα, μέσα στα πλαίσια του νόμου, για την προστασία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του νοσοκομείου. Πάντως, μέσα σε αυτήν τη χρονική συγκυρία, ο Δημήτρης Φίλιος επεσήμανε ότι «οι Αρκάδες πρέπει να είναι ενωμένοι και είμαι πεπεισμένος ότι η χώρα θα ξεπεράσει τα σημερινά της προβλήματα και θα προοδεύσει γιατί η κρίση δεν είναι μόνο πρόβλημα αλλά είναι και ευκαιρία». Βασίλης Θεοδωρίδης Λεωνιδιο Αποκαλυπτήρια προτομής του Παναγιώτη Ρέππα Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του πρώην δημάρχου Λεωνιδίου, ιατρού, Παναγιώτη Ρέππα πατέρα του υπουργού Δημήτρη Ρέππα πραγματοποιεί την Κυριακή, 8 Αυγούστου, στις το πρωί ο δήμος Λεωνιδίου, στον παραποτάμιο δρόμο μπροστά από το νέο Δημαρχείο. Για τον Παναγιώτη Ρέππα, το έργο του και την προσφορά του στο Λεωνίδιο και τον τόπο, θα μιλήσει ο τέως γραμματέας του δήμου Λεωνιδίου, κ. Γεώργιος Πήλιουρας, ενώ φυσικά παρών στην εκδήλωση θα είναι και ο υπουργός και γιος του τιμώμενου προσώπου, Δ. Ρέππας. Μιλώντας με τον γραμματέα του δήμου, κ. Ανδρέα Κόκκορη, ο ίδιος επεσήμανε πως ο Παναγιώτης Ρέππας προσέφερε πάρα πολλά στο Λεωνίδιο, τόσο σαν δήμαρχος και ιατρός όσο και σαν άνθρωπος. Όπως μας είπε, υπήρξε για πολλά χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου αρχικά σαν πρόεδρος της Κοινότητας Λεωνιδίου ενώ άσκησε γενική ιατρική βοηθώντας πολύ κόσμο και κάνοντας ό,τι ήταν δυνατό με τα ελάχιστα μέσα που διέθεταν τότε. Ο κ. Κόκκορης τόνισε ακόμα ότι έχασε τη γυναίκα του από πολύ νωρίς κι έτσι μεγάλωσε μόνος τα παιδιά του, στα οποία στάθηκε πατέρας και μητέρα μαζί. Ειδικότερα, υπήρξε πρόεδρος της Κοινότητας Λεωνιδίου για συνολικά 44 μήνες, από το Μάρτιο του 1945 ως τον Αύγουστο του 1947 και από τον Απρίλιο του 1948 ως το Γενάρη του 1950, ενώ συνέχισε ως δήμαρχος πλέον Λεωνιδίου από 1/3/1950 ως 28/8/1950, από 25/5/1951 ως 31/12/1954, από 1/5/1955 ως 5/4/1959 και τέλος ανέλαβε ξανά δήμαρχος του δήμου Λεωνιδίου από το 1/1/1979 έως 31/12/1982 οπότε και εκλέγεται ο νυν δήμαρχος, Δημήτριος Τσιγκούνης. Ο Παναγιώτης Ρέππας πέθανε το 1993 στο Λεωνίδιο όντας 83 ετών. Νίκος Καββαδίας, ο ποιητής της θάλασσας 100 χρόνια από τη γέννησή του, 35 χρόνια από το θάνατό του Τους ναυτικούς της Αρκαδίας και όλης της Ελλάδας τιμούν η νομαρχία Αρκαδίας και η πολιτιστική ομάδα του Γυμνασίου Άστρους που διοργανώνουν την Τετάρτη, 11 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο του Παραλίου Άστρους μουσική - ποιητική βραδιά κατά την οποία οι μαθητές της Γ τάξης του Γυμνασίου θα προβάλουν και video με θέμα «ΝIΚΟΣ ΚΑΒ- ΒΑΔIΑΣ, Ο ποιητής της θάλασσας. 100 χρόνια από τη Άστροσ γέννηση του, 35 χρόνια από το θάνατο του». Ειδικότερα, οι μαθητές του Γυμνασίου Άστρους καλούν όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη μουσική ποιητική τους βραδιά, να σιγοτραγουδήσουν μαζί τα υπέροχα τραγούδια του ποιητή, να ακούσουν τις μικρές μαθήτριες και μαθητές να αφηγούνται «ιστορίες ρομαντικές, για ανθρώπους και τόπους παράξενους, για την αγάπη, για τη ζωή και τον έρωτα», αλλά και να ταξιδέψουν μαζί στους μεγάλους ωκεανούς του πλανήτη μας και να γνωρίσουν τη δύσκολη και σκληρή ζωή των ναυτικών μας και του Νίκου Καββαδία μέσα από τα video και τις εικόνες που πλαισιώνουν ολόκληρη την εκδήλωση. Στην ανακοίνωση πρόσκληση τους οι μαθητές του Γυμνασίου Άστρους αναλύουν τους λόγους που τους οδήγησαν στη δημιουργία της Πολιτιστικής Ομάδας τους, ενώ εξηγούν και γιατί επέλεξαν να τιμήσουν τους Έλληνες ναυτικούς και τον ποιητή της θάλασσας, Νίκο Καββαδία. M. Γρηγορίου

5 Τετάρτη 4 Αυγούστου Ο «ΘΗΣΕΑΣ» παύει τα «ανώριμα» έργα των δήμων Μετά από απόφαση του υπουργείου Υποδομών, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ παύει τη χρηματοδότηση έργων σε διάφορους δήμους. Τα «μη ώριμα» δε θα υλοποιηθούν, τουλάχιστον μέχρι την πιθανή ανάκληση της απόφασης ή της εύρεσης άλλης λύσης. Ο δήμαρχος Τεγέας, Δημήτρης Βόσνος, έκανε δηλώσεις για τη σχετική απόφαση, τονίζοντας ότι: «το υπουργείο είχε δεσμευτεί ότι θα έκανε μια μείωση των χρηματοδοτήσεων για την φετινή χρονιά του ΘΗΣΕΑ, οι οποίες όμως θα αφορούσαν πληρωμές που θα ακολουθούσαν το Για αυτόν το λόγο είχαν πει ότι θα ολοκληρωθούν τα έργα που θα δημοπρατηθούν μέχρι 31 Αυγούστου. Δυστυχώς, μάλλον τα οικονομικά δεδομένα είναι χειρότερα και -αδίκως κατά την γνώμη μου- η αυτοδιοίκηση σηκώνει ένα μεγάλο φορτίο, όταν μάλιστα αφαιρούνται οι πόροι που μέχρι τώρα ανήκαν σε αυτήν. Στην ουσία, μετά το καλοκαίρι του 2009, όσα έργα δεν είχαν ολοκληρωθεί δεν χρηματοδοτούνται και δεν προωθείται η υλοποίηση τους σε όλη την επικράτεια». Στο δήμο Τεγέας πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των έργων ύδρευσης του Σταδίου μαζί με τους οικισμούς,μαγούλας και Ριζώνκαι των έργων ανάπλασης πλατειών, τα οποία είχαν ήδη εισέλθει στη διαδικασία της δημοπράτησης και υπήρξε ανάδοχος. Η Περιφέρεια, ωστόσο, «πάγωσε» όλα τα έργα στα τέλη Ιουνίου. αλλά. Ο δημοτικός σχεδιασμός, ωστόσο, πέτυχε την υλοποίηση των έργων ύδρευσης στα δημοτικά διαμερίσματα Κερασίτσας, Καμαρίου, Στρίγκου, Επισκοπής, Τζίβα και Μανθυρέας, υλοποιώντας το σχεδιασμό που είχαν στην τετραετία. Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι η αυτοδιοίκηση αδικείται και θα πρέπει το Υπουργείο να επανεξετάσει το θέμα, «με όλους όμως να σηκώσουν ένα φορτίο στη μείωση των δαπανών και τη στήριξη των υποχρεώσεων που έχουμε απέναντι στο μνημόνιο που έχει υπογράψει η κυβέρνηση». Το ποσοστό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση υπολογίζονται σε 20% με 30%, σε σχέση με τα έργα που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν. «Στο δήμο της Τεγέας, το ποσοστό χρηματοδότησης είναι πολύ κάτω του 50%, καθώς έχουν υλοποιηθεί αρκετά έργα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το περσινό έργο αναπλάσεων, ύψους ευρώ. «Για το όποιο ποσοστό έργων έμεινε ανεκτέλεστο, δεν είναι δική μας ευθύνη, γιατί ο δήμος είχε ωριμάσει εγκαίρως αυτά τα έργα αλλά πριν προλάβουμε να τα ολοκληρώσουμε μας σταμάτησαν». Πωλίνα Μάσσια Επενδύσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνεχίζονται οι εγκρίσεις επενδύσεων από την Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, η οποία συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή για 9η συνεχή φορά από την αρχή του έτους, υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Φώτη Χατζημιχάλη, και ενέκρινε δέκα πέντε αιτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου, συνολικού κόστους ,90 ευρώ και δημόσιας δαπάνης ,34 ευρώ. Συνολικά, από αρχή του έτους, στις εννέα συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής έχουν εγκριθεί και υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 149 επενδυτικά σχέδια, συνολικού κόστους ,30 ευρώ δημόσιας δαπάνης ,32 ευρώ και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ,00 ευρώ. Να σημειωθεί ακόμα ότι στο προηγούμενο διάστημα 28 μηνών από την έναρξη της Β φάσης του αναπτυξιακού νόμου μέχρι τέλους του 2009, έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παραπάνω νόμου 181 επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους ,10 ευρώ δημόσιας δαπάνης ,01 ευρώ και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ,00 ευρώ. Αναλυτικότερα, στην τελευταία συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εγκρίθηκαν στο νομό Αρκαδίας και συγκεκριμένα στα δ.δ. Πελάγους του δήμου Τρίπολης, Τζίβα του δήμου Τεγέας και Άστρους του δήμου Βόρειας Κυνουρίας τέσσερα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τομέα, τα οποία αφορούν μία ίδρυση μονάδας κατασκευής επίπλων μπάνιου και πάγκων εργασίας από πολυμερείς επιφάνειες, μία επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ζυμαρικών, ένα εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου και μία μετεγκατάσταση με εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου, συνολικού κόστους ,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης ,40 ευρώ και 3,00 ΕΜΕ. Επιπλέον, στον τομέα του τουρισμού και συγκεκριμένα στα δ.δ. Λεωνιδίου του δήμου Λεωνιδίου, Αγ. Πέτρου του δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Χρυσοβιτσίου του δήμου Φαλάνθου, εγκρίθηκε μία μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου με την προσθήκη νεόδμητου κτιρίου για την δημιουργία ξενοδοχείου Α τάξης δυναμικότητας 23 κλινών καθώς επίσης και η ίδρυση 2 ξενοδοχείων, τριών αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 45 κλινών, συνολικού κόστους ,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης ,00 ευρώ και 5,5 ΕΜΕ. Ακόμα, στο νομό Λακωνίας και συγκεκριμένα στα δ.δ. Μεταμόρφωσης του δήμου Μολάων και Γκοριτσάς του δήμου Θεραπνών εγκρίθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τομέα, τα οποία αφορούν το μεν πρώτο εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου το δε δεύτερο μετεγκατάσταση με εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου, συνολικού κόστους ,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης ,40 ευρώ, ενώ στο νομό Μεσσηνίας, και συγκεκριμένα στα δ.δ. Μάνεσι του δήμου Αριστομένους, Οιχαλίας του δήμου Οιχαλίας, Εύας του δήμου Ανδρούσας και Ράχες του δήμου Κυπαρισσίας, εγκρίθηκαν τέσσερα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τομέα, τα οποία αφορούν μία μετεγκατάσταση με εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου, ένα εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου, μία ίδρυση τυροκομικής μονάδας και μία ίδρυση μονάδας παραγωγής προϊόντων τσιμέντου, συνολικού κόστους ,90 ευρώ, δημόσιας δαπάνης ,54 ευρώ και 3 ΕΜΕ. Επίσης στον τομέα του τουρισμού και συγκεκριμένα στα δ.δ. Αγ. Νικολάου του δήμου Λεύκτρου και Γαργαλιάνων του δήμου Γαργαλιάνων εγκρίθηκε η ίδρυση 2 ξενοδοχείων, τριών αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 83 κλινών, συνολικού κόστους ,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης ,00 και 5,66 ΕΜΕ. Τέλος εγκρίθηκε η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας μιας επένδυσης που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 (A φάση) και η οριστικοποίηση του κόστους αυτής στο ποσό των ,00 ευρώ (δημόσια δαπάνη ,00 ευρώ), καθώς επίσης και τριών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 (B φάση) και η οριστικοποίηση του κόστους αυτών στο ποσό του ,21 ευρώ (δημόσια δαπάνη ,13 ευρώ). Μ. Γρ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62. Κερδώος Ερμής

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62. Κερδώος Ερμής ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62 Κερδώος Ερμής Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων / www.e-kyklades.gr Συνέντευξη του Κρίτωνα Αρσένη Συνέντευξη, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ.

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 13 Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων 106 Kωδικός 2672 Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου 13 Δεκεμβρίου 2013 - Έτος ίδρυσης 1964 - Περίοδος Γ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ. Η κινηματογραφική. άνοιξη της Κορίνθου. καρδιά του Φθινοπώρου. Στα πάρτυ του Kappa Radio και των «εστεμμένων»

ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ. Η κινηματογραφική. άνοιξη της Κορίνθου. καρδιά του Φθινοπώρου. Στα πάρτυ του Kappa Radio και των «εστεμμένων» Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 206 - Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σε χρονιά «ορόσημο» για

Σε χρονιά «ορόσημο» για Αριθμός φύλου 08 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Χρονιά ορόσημο το ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Απόστολος Μουσαμάς Η Αθήνα μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος αρκεί Πολιτεία και

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΟ «ΣΤΕΜΜΑ» Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. «Παιχνίδια» με τον Σταύρο Δήμα. Σημαντική επιτυχία είχε η έκθεση «Κορινθία 2008» Restaurant Royal

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΟ «ΣΤΕΜΜΑ» Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. «Παιχνίδια» με τον Σταύρο Δήμα. Σημαντική επιτυχία είχε η έκθεση «Κορινθία 2008» Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 208 - Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - τιμη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia 39η xenia ημέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΤΕΠ Χρήση φυσικών πόρων Θεσμικό πλαίσιο για την χρήση φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

μέτρα που κατέθεσε πολύτεκνη οικογένεια της Κατερίνης για το χαράτσι

μέτρα που κατέθεσε πολύτεκνη οικογένεια της Κατερίνης για το χαράτσι Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 5,5 εκ. ευρώ για το αποχετευτικό Κάτω Αγιάννη και Ν. Τραπεζούντας ΣΕΛ.» 7 ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑΝΟ, ΘΑΝ. ΣΤΥΛΟΣ, ΕΠΙ- ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΜΑ. Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima24.gr. Στους δρόμους οι εργαζόμενοι

ΔΙΑΒΗΜΑ. Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima24.gr. Στους δρόμους οι εργαζόμενοι Ολοκληρώθηκε ο ανισόπεδος κόμβος Βαγίων και παραδόθηκε σε κυκλοφορία ΔΙΑΒΗΜΑ Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima24.gr ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΩΣΑΣ Σελ. 6 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

[ Ενημέρωσης & Προβληματισμου ]

[ Ενημέρωσης & Προβληματισμου ] [ Ενημέρωσης & Προβληματισμου ] ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ TEYXOΣ 66 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2012 [ 1 ] ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ιδιοκτησία - Έδρα ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Ωρωπού

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Σελ. 6. ΕΚΣτΡΑτΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ τον ΔΗΜΟ

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Σελ. 6. ΕΚΣτΡΑτΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ τον ΔΗΜΟ Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 ΛΕΚΚΑ 5, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ. 27440-23568, 6937 220803 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δημοτικά σφαγεία πληρούν όλους τους νόμους

Τα Δημοτικά σφαγεία πληρούν όλους τους νόμους Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Μαΐου 2014 Αριθ. Φύλλου 2429 Αρχ. Σπυρίδωνος 2

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

2006-2010 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ - ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ

2006-2010 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ - ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ 2006-2010 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ - ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ μπροστά με σίγουρα βήματα! ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Μια ακόμη τετραετία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOOP, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Λεβαδείας με κύριο ομιλητή τον συγγραφέα και αρχαιολόγο Στάθη Βαλλάς. Σελ. 5 ΔΙΑΒΗΜΑ. Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima24.

Λεβαδείας με κύριο ομιλητή τον συγγραφέα και αρχαιολόγο Στάθη Βαλλάς. Σελ. 5 ΔΙΑΒΗΜΑ. Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima24. Μορφωτικός Σύλλογος Λεβαδείας Αλήθειες και αποδείξεις για το Τροφώνιο Άντρο Ενημερωτική εκδήλωση σχετική με τις έρευνες για το Τροφώνιο άντρο πραγματοποίησε ο Μορφωτικός Σύλλογος Λεβαδείας με κύριο ομιλητή

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει Αριθμός φύλλου 25 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Πρωτοφανή κίνητρα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορείς Ιωάννης Ρέτσος Ο τουρισμός μπορεί να βγάλει την ελληνική οικονομία από το τέλμα, εφόσον,

Διαβάστε περισσότερα

δημότης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Αριθμός φύλλου 9 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008 - Διανέμεται δωρεάν Με 291 ψήφους και ποσοστό

δημότης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Αριθμός φύλλου 9 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008 - Διανέμεται δωρεάν Με 291 ψήφους και ποσοστό δημότης Πτολεμαΐδας ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Αριθμός φύλλου 9 - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008 - Διανέμεται δωρεάν Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2008: ο Δήμος Πτολεμαΐδας στο ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΟΣ Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ. Κόντρες για το. υπόγειο γκαράζ στα περιβολάκια. Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Νεμέα

ΚΤΗΝΟΣ Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ. Κόντρες για το. υπόγειο γκαράζ στα περιβολάκια. Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Νεμέα %1!00!/$./'4 -"3!:")"4 reiki, *.2"1"3+".!/( -"3!:")!, shiasu!1$!1!/0!#$202+)!, -"3!:"5$./8 µ!#&, $"61./'4 *"1$29,!4,!37µ!$2-"3!:")! '1"05%./*4 60-32&23+#4, video: www.reamenars.com!"1)$-4 (232,*$-4 %-0.

Διαβάστε περισσότερα

Σε φάση... απογείωσης η τουριστική κίνηση σε Ρόδο και Κω

Σε φάση... απογείωσης η τουριστική κίνηση σε Ρόδο και Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Σε φάση... απογείωσης η τουριστική κίνηση σε Ρόδο και Κω Στο +20% οι προβλέψεις για την κίνηση στη Ρόδο τη φετινή σεζόν, στο +10-15% για την Κω Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα Απριλίου-Μαΐου, εξαιρετικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης Το Mέλλον των Δασών Μιχάλης Μπινιχάκης Η ταυτότητα του προγράμματος Τίτλος Υλοποίηση Χρηματοδότηση Το Μέλλον των Δασών WWF Ελλάς Κοινωφελή Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη και ιδιώτες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç

ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 4ÐÅ ÑÉ Ï ÄÏÓ Â 4ÔÅÕ ÏÓ 314ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 20104ÔÉÌH: 0,01 KΩΔ.: 6676 Επιχειρηματικό forum & έκθεση τροφίμων & ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ. Με δεματοποίηση η διαχείριση των απορριμμάτων. Κορινθο-κεντρική παρέμβαση στην 7η Τέχνη Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ. Με δεματοποίηση η διαχείριση των απορριμμάτων. Κορινθο-κεντρική παρέμβαση στην 7η Τέχνη Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 209 - Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2008 - ΤιΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η εθνική τραγωδία

Μπορεί η εθνική τραγωδία Αριθμός φύλου 10 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τα μάτια στραμμένα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αναπτυξιακός νόμος Η αναπτυξιακή πολιτική διαμορφώνεται από τη στρατηγική, την

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική επιστροφή του ελληνικού τουρισμού

Δυναμική επιστροφή του ελληνικού τουρισμού Αριθμός φύλλου 26 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ συνεντευξη Άγγελος Τσακανίκας Ο υπεύθυνος έρευνας του ΙΟΒΕ τονίζει πως απαιτείται περισσότερος επαγγελματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ Ην-Ων Ειδική Τρίμηνη Κρητική Επιχειρηματική Έκδοση ΤΟΜΟΣ 2, Νο 6 Απρίλιος - Ιούνιος 2009 Τιμή 5 ευρώ www.e-inon.gr ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ Σεραφείμ Τσόκας ISSN 1791-019 17 1-4019 Σ.Ε.Ε.Ν.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία Αχαρνές και Φυλή Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 12 χρόνια από τον φονικό σεισμό n σελ. 8 n σελ. 12-14, 19-22 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Σε ιδιώτες η διαχείριση των απορριμμάτων n σελ. 13 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ www.doxthi.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Προγραμματισμός έργων στην εκπαίδευση. Στον Μυτιληναίο περνάει η Κόρινθος Power. Νέα διοίκηση στον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου

TO ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Προγραμματισμός έργων στην εκπαίδευση. Στον Μυτιληναίο περνάει η Κόρινθος Power. Νέα διοίκηση στον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 210 - Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα