ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης για την τυποποίηση των ελέγχων που διενεργούν τα Ελεγκτικά Σώµατα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, προγραµµατίστηκε και εκπονήθηκε ένα σύστηµα από προτυποποιηµένα ερωτηµατολόγια αρχικά για Τακτικό έλεγχο στα Νοσοκοµεία και σε επόµενη φάση, σε Φορείς µε συγκεκριµένο αντικείµενο ελέγχου. Οι διαφορετικές τεχνικές ελέγχου που χρησιµοποιούνται σήµερα από τα επιµέρους ελεγκτικά σώµατα, καθιστούν αδύνατη την διενέργεια των ελέγχων µε ενιαίο τρόπο και την εφαρµογή ενιαίων διαδικασιών, παρεµβάλουν δυσχέρειες στην σύγκριση των ευρηµάτων και εµποδίζουν τη δυνατότητα τυποποίησης. Η χρήση ενιαίων και κατάλληλα µελετηµένων ερωτηµατολογίων, αποτελεί προϋπόθεση για την επίλυση των προβληµάτων αυτών. Η παρούσα έκδοση περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της πρώτης ουσιαστικά προσπάθειας για την τυποποίηση των ελέγχων που διενεργούνται από τα ελεγκτικά σώµατα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης. Σκοπός της είναι η παρουσίαση των προτύπων ερωτηµατολογίων τα οποία αναπτύχθηκαν µέσα από το έργο «ιενέργεια Πρότυπου Συνδυασµένου Ελέγχου - Τυποποίηση Τακτικών ελέγχων µε τη χρήση ερωτηµατολογίου (checklist) Εκπαίδευση επιθεωρητών µε τη µέθοδο on the job training», ώστε να χρησιµοποιηθούν κατ αρχήν πιλοτικά και στη συνέχεια οριστικά, στη διενέργεια Τακτικών ελέγχων σε όλα τα Νοσοκοµεία της χώρας. Οι στόχοι του προγράµµατος ήταν: Η συγγραφή Εγχειριδίου διενέργειας Τακτικών ελέγχων για την υποστήριξη του έργου των ελεγκτικών σωµάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης. Η διαµόρφωση προτύπων ερωτηµατολογίων για όλες τις βασικές λειτουργίες κάθε Νοσοκοµείου µε βάση τις αρµοδιότητες, τη λειτουργία και τον οργανισµό που διέπει τη λειτουργία τους. Ο έλεγχος των βασικών λειτουργιών κάθε νοσοκοµείου και η αποσαφήνιση της διαδικασίας ελέγχου κάθε οργανικής µονάδας του νοσοκοµείου. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 2

3 Η εξασφάλιση της δυνατότητας δυναµικής προσαρµογής κάθε ερωτηµατολογίου στις ιδιαιτερότητες κάθε Νοσοκοµείου. Η παραγωγή και διάθεση των ερωτηµατολογίων τόσο σε γραπτή όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης αντιλαµβάνεται τη χρήση των ερωτηµατολογίων στη διαδικασία ελέγχου, ως ένα ουσιαστικό βήµα στην προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας των ελεγκτικών σωµάτων. Προσβλέπει λοιπόν, στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της έκδοσης αυτής, από όλα τα ελεγκτικά Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης της χώρας. Επειδή η πληρότητα της προσπάθειας και το µικρό χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσής της οφείλεται σε συγκεκριµένα άτοµα, θεωρώ υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω όλα τα µέλη της Οµάδας Έργου που στα πλαίσια υλοποίησης της ράσης «ιενέργεια Πρότυπου Συνδυασµένου Ελέγχου Τυποποίηση Τακτικών Ελέγχων µε τη χρήση ερωτηµατολογίου (Checklist) Εκπαίδευση Επιθεωρητών µε τη µέθοδο "on the job training"» συνέταξαν τα ερωτηµατολόγια διενέργειας Τακτικού ελέγχου σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα τα οποία περιέχονται στη παρούσα έκδοση. Λέανδρος Ρακιντζής Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Αρεοπαγίτης ε.τ. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 1. Παρουσίαση του έργου 2. Πίνακας ερωτηµατολογίων, κωδικών και λοιπών χαρακτηριστικών ΜΕΡΟΣ Β 1. Ερωτηµατολόγια ιοικητικής Υπηρεσίας 1.1 Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Προσωπικού ( -δ) 1.2 Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Οικονοµικών ( -ο) 2. Ερωτηµατολόγια Τεχνικής Υπηρεσίας 2.1. Ερωτηµατολόγια ιεύθυνσης Περιβάλλοντος (Τ-π) 2.2. Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Τεχνικών Έργων ( -ο) 3. Ερωτηµατολόγια Ιατρικής Υπηρεσίας 3.1 Γενικά ιατρικά ερωτηµατολόγια (Ι) 3.2 Ερωτηµατολόγια Παθολογικού Τοµέα (Ι-π) 3.3 Ερωτηµατολόγια Χειρουργικού Τοµέα (Ι-χ) 3.4 Ερωτηµατολόγια Ψυχιατρικού Τοµέα (Ι-ψ) 4. Ερωτηµατολόγια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Ν) 5. Ερωτηµατολόγια των Εργαστηρίων (Ε): 5.1. Ερωτηµατολόγια ακτινολογικών εργαστηρίων 5.2. Ερωτηµατολόγια βιοπαθολογικών εργαστηρίων 5.3. Ερωτηµατολόγια λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων 6. Ερωτηµατολόγια Φαρµακείου (Φ): 7. Ερωτηµατολόγια Αιµοδοσίας (Α): Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 4

5 ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασµός και η µεθοδολογία διενέργειας κάθε ελέγχου αντανακλά άµεσα και το επίπεδο οργάνωσης των αντίστοιχων ελεγκτικών Σωµάτων. σπάνια, οι έλεγχοι γίνονται χωρίς συγκεκριµένη διαδικασία, µε αποτέλεσµα για το ίδιο αντικείµενο ελέγχου, να χρησιµοποιούνται τελείως διαφορετικές πρακτικές συλλογής των αποδεικτικών στοιχείων, πολλές από τις οποίες παρουσιάζουν αδυναµίες. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι φορές που αποδεικνύονται ανεπαρκή για την υποστήριξη των διαπιστώσεων και των συµπερασµάτων του ελέγχου. Σε άλλες µάλιστα περιπτώσεις, για το ίδιο αντικείµενο ελέγχου, είναι δυνατόν να συλλέγονται, από το ίδιο ελεγκτικό σώµα, διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία ανάλογα µε το ελεγκτικό κλιµάκιο που διενεργεί τον έλεγχο. Επιπλέον, σε κάθε έλεγχο, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ερωτήσεων οι οποίες διαµορφώνονται κατά την διάρκεια διενέργειας του ελέγχου για να καλύψουν ανάγκες, όπως τις αντιλαµβάνεται κάθε µέλος του κλιµακίου. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει την απουσία µελέτης ή προετοιµασίας για τον καθορισµό και τη διαµόρφωση εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη των ελεγκτικών διαδικασιών και καθιστά αναγκαία την ανάληψη µιας προσπάθειας για την τυποποίηση των ελέγχων που διενεργούνται από τα ελεγκτικά σώµατα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης. Μια ορθή προσέγγιση στη κατεύθυνση της τυποποίησης αποτελεί η υιοθέτηση τυποποιηµένων ερωτηµατολογίων Τακτικού ελέγχου για όλες τις θεσµοθετηµένες λειτουργίες στις δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς όπως είναι και τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα. Τα ερωτηµατολόγια έρχονται να ερευνήσουν συγκεκριµένες αρµοδιότητες, λειτουργίες και δραστηριότητες του ελεγχόµενου Φορέα, αποτελώντας τα εργαλεία υλοποίησης του ελεγκτικού έργου. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 5

6 Η σηµασία της χρήσης ερωτηµατολογίων κατά τη διενέργεια των Τακτικών ελέγχων στις δηµόσιες υπηρεσίες και δηµόσιους οργανισµούς, όπως είναι τα Νοσοκοµεία, είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Σε πολλές περιπτώσεις η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα ενός ελέγχου καθορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από τα ίδια τα ερωτηµατολόγια που τον υποστηρίζουν. Οι οικονοµικές και λογιστικές λειτουργίες, η προµήθεια και διακίνηση εξοπλισµού και υλικών, η διεκπεραίωση διοικητικών λειτουργιών, η διακίνηση και διαχείριση των ασθενών, η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, η διεκπεραίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού έργου, κ.λπ. αποτελούν λειτουργίες για τον έλεγχο των οποίων ενδείκνυται η χρησιµοποίηση συγκεκριµένων ερωτηµατολογίων. 2. Η ΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Τα ερωτηµατολόγια διενέργειας Τακτικών ελέγχων σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα που παρουσιάζονται στη παρούσα έκδοση είναι ένα από τα τελικά παραδοτέα της ράσης «ιενέργεια Πρότυπου Συνδυασµένου Ελέγχου - Τυποποίηση Τακτικών ελέγχων µε τη χρήση ερωτηµατολογίου (checklist) Εκπαίδευση επιθεωρητών µε τη µέθοδο on the job training», η οποία χρηµατοδοτήθηκε από το Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και υλοποιήθηκε από Οµάδα Έργου η οποία συγκροτήθηκε από επιθεωρητές /ελεγκτές, µέλη των ελεγκτικών σωµάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης που συµµετέχουν στο Σ.Ο.Ε.Ε. µε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών. Μέλη της οµάδας έργου, υπό την εποπτεία του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης και το συντονισµό του Ειδικού Επιθεωρητή Τρύφωνα Καββαθά από το Γραφείο ΓΕ, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και την εµπειρία που αποκόµισαν από τη συµµετοχή τους στον πιλοτικό έλεγχο που διενήργησαν µε χρήση ερωτηµατολόγίων στο «ΘΡΙΑΣΙΟ» Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας, συνέταξαν τα 82 ερωτηµατολόγια που παρουσιάζονται στο Β Μέρος της παρούσας έκδοσης. Ειδικότερα: Στη σύνταξη των ερωτηµατολογίων της ιοικητικής Υπηρεσίας υπεύθυνοι ήταν οι Κατσούλη Γεωργία / Ειδική Επιθεωρήτρια του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (Σ.Ε.Ε...), Σγούρος Ελευθέριος / Ειδικός Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), Κατσοµίτη Ελένη / Επιθεωρήτρια της Υπηρεσίας Ελέγχου απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε..Υ.Φ.Κ.Α), Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 6

7 Μαυρίκης Κωνσταντίνος / Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και Τσίρη Λαµπρινή, Επιθεωρήτρια της Οικονοµικής Επιθεώρησης. Στη σύνταξη των ερωτηµατολογίων της Τεχνικής Υπηρεσίας υπεύθυνοι ήταν οι εσποτίδου Μαρίνα /Επιθεωρήτρια της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) και Αλεξάκης Ιωάννης, Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών ηµοσίων Έργων (Σ.Ε..Ε.). Στη σύνταξη των ερωτηµατολογίων της Ιατρικής Υπηρεσίας, των Εργαστηρίων και της Αιµοδοσίας υπεύθυνη ήταν η Σχοινά Ιωάννα, ιατρός, Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.). Στη σύνταξη των ερωτηµατολογίων του Φαρµακείου υπεύθυνη ήταν η Κυριάκου Αθηνά, Επιθεωρήτρια του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) και τέλος Στη σύνταξη των ερωτηµατολογίων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας υπεύθυνοι ήταν οι Κατσούλη Γεωργία / Ειδική Επιθεωρήτρια του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (Σ.Ε.Ε...), και Κατσοµίτη Ελένη / Επιθεωρήτρια της Υπηρεσίας Ελέγχου απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε..Υ.Φ.Κ.Α). 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Σκοπός της δόµησης και παρουσίασης των συνηµµένων ερωτηµατολογίων είναι: Να ενηµερωθούν τα Ελεγκτικά Σώµατα για τα αντικείµενα στα οποία θα πρέπει να εστιάζουν τον έλεγχο όταν διενεργούν Τακτικούς ελέγχους στα Νοσοκοµεία. Να διευκολυνθεί η εκπαίδευση των επιθεωρητών /ελεγκτών στη χρήση των ερωτηµατολογίων. Να διευκολυνθεί η διενέργεια των ελέγχων και να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα τους. Να εξοικειωθούν τα Νοσοκοµεία µε τα αντικείµενα στα οποία θα ελέγχονται κατά την διενέργεια Τακτικών ελέγχων από τα εντεταλµένα προς τούτο ελεγκτικά σώµατα και υπηρεσίες επιθεώρησης. Να υποβοηθηθούν τα Νοσοκοµεία ώστε να βελτιώσουν την οργάνωση τους και τη λειτουργία τους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Να προετοιµάσει το έδαφος για την οριστική εφαρµογή ενιαίων διαδικασιών ελέγχου. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 7

8 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Τα περιεχόµενα της παρούσας έκδοσης είναι: 1. Κατάλογος των τυποποιηµένων ερωτηµατολογίων. 2. Κωδικοποίηση των τυποποιηµένων ερωτηµατολογίων. 3. Τελικές φόρµες των 82 τυποποιηµένων ερωτηµατολογίων. 4. Συνηµµένο CD µε όλες τις φόρµες των ερωτηµατολογίων σε ηλεκτρονική µορφή. Σηµειώνεται ότι το υλικό των ερωτηµατολογίων όπως παρουσιάζεται στη παρούσα έντυπη έκδοση, είναι παράλληλα διαθέσιµο και σε ηλεκτρονική µορφή, στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης. 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5.1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Τα πρότυπα ερωτηµατολόγια που διαµορφώθηκαν, ταξινοµήθηκαν µε κριτήριο την οργανική διάρθρωση των νοσοκοµείων, µε τέσσερις (4) µεγάλες κατηγορίες, αντίστοιχες των τεσσάρων υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και τρεις (3) επιπλέον κατηγορίες που υπαγορεύονται από τις σηµαντικές λειτουργικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το Φαρµακείο, τα Ιατρικά Εργαστήρια και την Αιµοδοσία. Έτσι διαµορφώθηκαν συνολικά οι ακόλουθες επτά κατηγορίες ερωτηµατολογίων: 1. Ερωτηµατολόγια της ιοικητικής Υπηρεσίας ( ) 2. Ερωτηµατολόγια της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ) 3. Ερωτηµατολόγια της Ιατρικής Υπηρεσίας (Ι) 4. Ερωτηµατολόγια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Ν) 5. Ερωτηµατολόγια Ιατρικών Εργαστηρίων (Ε) 6. Ερωτηµατολόγια Φαρµακείου (Φ) 7. Ερωτηµατολόγια Υπηρεσίας Αιµοδοσίας (Α) Ο συνολικός αριθµός των ερωτηµατολογίων που διαµορφώθηκαν είναι 82 και παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Κατηγορία Αριθµός ερωτηµατολογίων ιοικητικής Υπηρεσίας 33 Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 8

9 Τεχνικής Υπηρεσίας Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Εργαστηρίων Φαρµακείου Αιµοδοσίας Σύνολο 82 Στη συνέχεια, τα ερωτηµατολόγια κάθε κατηγορίες ταξινοµήθηκαν µε κριτήριο είτε την εσωτερική οργανική διάρθρωση κάθε υπηρεσίας, είτε τις µείζονες λειτουργίες που επιτελεί µε βάση τις αρµοδιότητές της (Πίνακας 2). Ειδικότερα: 1. Τα ερωτηµατολόγια της ιοικητικής Υπηρεσίας διακρίθηκαν στις ακόλουθες 2 υποκατηγορίες: 1.2. Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Προσωπικού ( -δ) 1.3. Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Οικονοµικών ( -ο) 2. Τα ερωτηµατολόγια της Τεχνικής Υπηρεσίας διακρίθηκαν στις ακόλουθες 2 υποκατηγορίες: 2.1. Ερωτηµατολόγια Περιβάλλοντος (Τ-π) 2.2. Ερωτηµατολόγια Τεχνικών Έργων (Τ-τ) 3. Τα ερωτηµατολόγια της Ιατρικής Υπηρεσίας (Ι) διακρίθηκαν επίσης σε 4 υποκατηγορίες: 3.1 Γενικά ιατρικά ερωτηµατολόγια 3.2 Ερωτηµατολόγια Παθολογικού Τοµέα 3.3 Ερωτηµατολόγια Χειρουργικού Τοµέα 3.4 Ερωτηµατολόγια Ψυχιατρικού Τοµέα 4. Τα ερωτηµατολόγια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελούν µία κατηγορία. 5. Τα ερωτηµατολόγια των Εργαστηρίων διακρίθηκαν στις εξής 3 υποκατηγορίες: 5.1. Ερωτηµατολόγια ακτινολογικών εργαστηρίων 5.2. Ερωτηµατολόγια βιοπαθολογικών εργαστηρίων 5.3. Ερωτηµατολόγια λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων 6. Τα ερωτηµατολόγια Φαρµακείου αποτελούν µία κατηγορία. 7. Οµοίως τα ερωτηµατολόγια της Αιµοδοσίας αποτελούν µία κατηγορία. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 9

10 Πίνακας 2. Κατάλογος Ερωτηµατολογίων ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Προσωπικού ( -δ) 1 ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (Προσωπικό που υπηρετεί µε σχέση Ι..) 3 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (Τ.Ε.Ι.) 5 ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) 6 ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ / ΙΑΤΡΕΙΑ 7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εργολάβοι) 9 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - (Ασφαλείας- φυλάξεως παροχής βοηθητικού προσωπικού κ.λπ.) 10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Οικονοµικών ( -ο) 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (καθαρισµού φυλάξεως παροχής βοηθητικού προσωπικού κ.λ.π) 12 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ / ΝΟΣΗΛΕΙΑ 13 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 14 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 15 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 16 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 17 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20 ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 21 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 22 ΤΑΜΕΙΟ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 10

11 23 ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΑ 24 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ - ειγµατοληπτικός έλεγχος φακέλων διαγωνισµών) 26 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ - ( ειγµατοληπτικός έλεγχος φακέλων διαγωνισµών) 27 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ειγµατοληπτικός έλεγχος φακέλων διαγωνισµών) 28 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ( ειγµατοληπτικός έλεγχος φακέλων διαγωνισµών) 29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ( ειγµατοληπτικός έλεγχος φακέλων διαγωνισµών) 30 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ 31 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ 32 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 33 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΕΛΛΑΠΙ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ερωτηµατολόγια Περιβάλλοντος (Τ-π) 34 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 35 ΕΙ ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 36 Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 37 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 38 ΕΙ ΟΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 39 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΑ 40 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ Υ.Μ. 41 ΛΟΙΠΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩ Η ΑΠΟΒΛΗΤΑ 42 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ - ΘΟΡΥΒΟΣ Ερωτηµατολόγια Τεχνικών Έργων (Τ-τ) 43 ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 44 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 45 ΕΛΕΓΧΟΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 46 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 47 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 11

12 ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 48 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 49 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΙΑΡΡΥΜΙΣΕΩΝ Η ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 50 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑ ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΩΝ Η ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 51 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ 52 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ 53 ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (Τ.Ε.Ι.) 54 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ / ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 55 ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 56 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΙΕΥΣΗΣ Παθολογικός Τοµέας 57 ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 58 ΜΟΝΑ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 59 ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Χειρουργικός Τοµέας 60 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 61 ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 62 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 63 ΜΟΝΑ Α ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 64 Ο ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Ψυχιατρικός Τοµέας 65 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 66 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ 67 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 68 ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ 69 ΠΑΘΟΛΟΓΟ-ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 70 ΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 71 ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 72 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 73 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 74 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 12

13 75 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / (Κανονισµός Ακτινοπροστασίας) 76 ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 77 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 78 ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 79 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 80 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 81 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 82 ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 5.2. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Κάθε κατηγορία ερωτηµατολογίων κωδικοποιήθηκε µε αλφαβητικό κωδικό. Οµοίως κωδικοποιήθηκαν όλα τα ερωτηµατολόγια που διαµορφώθηκαν, µε ένα τριψήφιο κωδικό αριθµό. Το πρώτο ψηφίο κάθε κωδικού αντιστοιχεί στην κατηγορία, ενώ το δεύτερο ψηφίο αντιστοιχεί στην υποκατηγορία. Για λόγους ευχρηστίας, αποφεύχθηκαν συστήµατα κωδικοποίησης µε πολλά ψηφία. Ένας τριψήφιος αριθµητικός κωδικός απεδείχθη ότι είναι αρκετός για να περιγράψει την κατηγορία και υποκατηγορία στην οποία ανήκει και εποµένως και το αντικείµενο για το οποίο θα χρησιµοποιηθεί. Για κάθε κατηγορία διατέθηκαν εκατό αριθµητικοί κωδικοί.. Όλα τα ερωτηµατολόγια της ιοικητικής Υπηρεσίας αρχίζουν από 1, της Τεχνικής Υπηρεσίας από 2, της Ιατρικής από 3, της Νοσηλευτικής από 4, των Εργαστηρίων από 5 κ.ο.κ. Σε κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία, υπάρχει η ευχέρεια προσθήκης νέων κωδικών, εφόσον οι ανάγκες απαιτήσουν, χωρίς να διαταραχθεί η αρίθµηση των υπολοίπων ερωτηµατολογίων. Επιπλέον, µε την ανάπτυξη των προτύπων εντύπων σε «παραµετροποιηµένη» ηλεκτρονική µορφή, επιδιώχθηκε η εξασφάλιση της δυνατότητας προσαρµογών στις ιδιαιτερότητες κάθε Νοσοκοµείου, σε ό,τι αφορά την επωνυµία του ή τις λειτουργικές του ιδιαιτερότητες. Πίνακας 3: Κωδικοποίηση ερωτηµατολογίων Κατηγορία Υποκατηγορία Αλφαβητικός κωδικός Αριθµητικοί κωδικοί ιοικητική Υπηρεσία Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 13

14 ιαχείριση Προσωπικού -δ ιαχείριση Οικονοµικών -ο Τεχνική Υπηρεσία Τ Περιβάλλον Τ-π Τεχνικά Έργα Τ-τ Ιατρική Υπηρεσία Ι Ιατρική Υπηρεσία/Γενικά Ι Παθολογικός Τοµέας Ι-π Χειρουργικός Τοµέας Ι-χ Ψυχιατρικός Τοµέας Ι-ψ Νοσηλευτική Υπηρεσία Ν Εργαστήρια Ε Φαρµακείο Φ Αιµοδοσία Α Τρύφων Καββαθάς Ειδικός Επιθεωρητής στο Γραφείο ΓΕ Υπεύθυνος Έργου Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 14

15 ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Β Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 15

16 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης

17 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ δ -ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Γραµµατικός κωδικός / Υπαγωγή Αριθµητικοί κωδικοί ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 δ 101Α ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 -δ 101Β ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (Προσωπικό που υπηρετεί µε σχέση Ι..) 3 -ο 102 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 4 -δ 103Α ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 -ο 103Β ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 6 -ο 103Γ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 7 -δ 104Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 8 -ο 104Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (Τ.Ε.Ι.) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 9 -δ 105Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Ι.) 10 Ι 105Β ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Ι.) / ΙΑΤΡΕΙΑ 11 -δ 106Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 12 -ο 106Β ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (καθαρισµού φυλάξεως παροχής βοηθητικού προσωπικού κ.λ.π) 13 -δ 106Γ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εργολάβοι) 14 -δ 106 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ασφαλείας - Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 2

18 φυλάξεως παροχής βοηθητικού προσωπικού κ.λπ.) 15 -δ 107 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 16 -ο 151Α ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Τήρηση Βιβλίων, Παραστατικά Εσόδων, Εξόδων, Εξόφληση Προµηθευτών, Απαιτήσεις Υποχρεώσεις, Επιχορηγήσεις, Απόδοση Κρατήσεων) 17 -ο 151Β ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18 -ο 151Γ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19 -ο 151 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20 -ο 151Ε ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 21 -ο 151 ΣΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 22 -ο 161Α ΤΑΜΕΙΟ 23 -ο 161Β ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΑ 24 -ο 171Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Τήρηση Βιβλίων, Γενικά Στοιχεία ιαγωνισµών, Συµβάσεις Υλοποίηση Παραλαβές, Εξωσυµβατικες Προµήθειες) 25 -ο 171Β ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ (Στοιχεία ιαγωνισµού, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Αξιολόγηση, Οικονοµική Αξιολόγηση, Συµβάσεις) 26 -ο 171Γ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ (Στοιχεία ιαγωνισµού) 27 -ο 171 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Στοιχεία ιαγωνισµού) 28 -ο 171Ε ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Στοιχεία Προµήθειας, ιαδικασίες Ανάθεσης, Περιεχόµενο Συµβάσεων) 29 -ο 171ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ (Στοιχεία Προµήθειας) 30 -ο 181 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ (Τήρηση Βιβλίων, Εγγραφές Κλείσιµο Υπόλοιπα, Παραγγελίες Παραλαβές Προστασία Υλικών) 31 -ο 191Α ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (Τήρηση Βιβλίων, Κατάρτιση ιαιτολογίου Προσδιορισµός Ποσοτήτων, Εισαγωγή Εξαγωγή Υλικών) 32 -ο 191Β ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Τήρηση Βιβλίων, Εγγραφές στα Βιβλία Κλείσιµο Υπόλοιπα, Παραγγελίες Παραλαβές Αποθήκευση και Προστασία ειδών) 33 -ο 199 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΕΛΛΑΠΙ) Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 3

19 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -δ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 4

20 ΚΩ ΙΚΟΣ: -δ-101α ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (νόµοι, αποφάσεις, έγγραφα κ.λ.π.) 1 Υπάρχουν οργανικές θέσεις για το τµήµα αυτό 2 Αν πόσα άτοµα προβλέπονται σε (πλήρης κάθε κατηγορία και κλάδο απάντηση) 3 Πόσα άτοµα - ποιας κατηγορίας και κλάδου στελεχώνουν σήµερα τo Τµήµα αυτό 4 Πόσα άτοµα - ποιας κατηγορίας και κλάδου στελεχώνουν σήµερα τo Τµήµα αυτό 5 Υπηρετούν άτοµα µε αλλότρια καθήκοντα 6 Αν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3528/07 7 Τηρείται αρχείο εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο 8 Τηρείται σύστηµα αξιολόγησης προσωπικού (πλήρης απάντηση) (πλήρης απάντηση) ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΤΕΛΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 5

21 9 Έχουν ολοκληρωθεί τα φύλλα αξιολόγησης προσωπικού για το προηγούµενο έτος βάσει των διατάξεων του Ν. 3528/07 10 Τηρείται το ωράριο εργασίας για όλους τους κλάδους εργαζοµένων 11 Ποιος ο τρόπος απόδειξης προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζοµένων 12 Ποιος είναι ο βαθµός κινητικότητας υπαλλήλων 13 Εφαρµόζονται δείκτες απόδοσης των εργαζοµένων 14 Υπάρχουν στοιχεία υποκίνησης εργαζοµένων 15 Ποια είναι τα ποσοστά προϋπολογισµού που διατίθενται για κατάρτιση προγραµµάτων επιµόρφωσης των υπαλλήλων (πλήρης απάντηση από τα αιτήµατα των εργαζοµένων για µετακινήσεις µετατάξεις κ.λπ.) (πλήρης απάντηση) ΚΑΡΤΕΛΕΣ Α ΕΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υ.Σ. ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 16 Γίνεται χρήση πληροφορικής από τους εργαζόµενους 17 Τηρούνται οι διατάξεις για έλεγχο περιουσιακής κατάστασης βάσει του Ν. 3528/07 Ν.3528/07 άρθρο 28 Ν.3213/03 ΆΡΘΡΟ 1 18 Γίνεται έλεγχος αδειών ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΤΕΛΩΝ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 6

22 (Κανονικών, Εκπαιδευτικών, αναρρωτικών); 19 Τηρούνται οι διατάξεις για προσλήψεις απολύσεις συνταξιοδοτήσεις 20 Ελέγχεται η λειτουργία υπηρεσιακού συµβουλίου κρίσεις- τοποθετήσεις 21 Η χορήγηση πρόσθετης απασχόλησης είναι σύµφωνη προς τα προβλεπόµενα βάσει προϋπολογισµού 22 Τηρούνται οι διαδικασίες έγκρισης κι ελέγχου πραγµατικής απασχόλησης 23 Τηρείται ΑΡΧΕΙΟ για βάρδιες εφηµερίες υπερωρίες όλου του προσωπικού (πλήρης απάντηση) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ελέγχεται το σύννοµο του ορισµού των µελών, τις κλήσεις µε απόδειξη προ των συνεδριάσεων, τη λήψη αποφάσεων και ότι άλλο προβλέπει για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων ο Ν. 2690/99 Υποσηµείωση: Μέσα από το ερωτηµατολόγιο αυτό ερευνώνται οι βασικές λειτουργίες του τµήµατος και οι απαντήσεις δε µπορεί να είναι µονολεκτικές Ο έλεγχος γίνεται µε αυτοψία εγγράφων και στοιχείων σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο του τµήµατος. Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ /ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 7

23 ΚΩ ΙΚΟΣ: -δ-101β ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Προσωπικό που υπηρετεί µε σχέση Ι.. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (νόµοι, αποφάσεις, έγγραφα κ.λ.π.) 1. Κατάθεση καταστάσεων προσωπικού στα κατά τόπο τµήµατα κοινωνικών επιθεωρήσεων εργασίας (Ν. 2874/2000 άρθρο 16 παρ. 1,5,6) 2. Κατάθεση προγραµµάτων εργασίας στα κατά τόπο τµήµατα κοινωνικών επιθεωρήσεων εργασίας (Ν. 2874/2000 άρθρο 16 παρ.4) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 3. Βιβλίο νεοπροσλαµβανοµένων µισθωτών ι.κ.α. (για συσχέτιση) (Ν. 2556/97 άρθρο 2) 4. Ανάρτηση καταστάσεων προσωπικού και προγραµµάτων εργασίας στους χώρους εργασίας 5. Ύπαρξη αναγραφή τεχνικού ασφαλείας (τα.) (Ν. 2874/2000 άρθρο 16 παρ. 4.4) (Π.. 17/96, 159/99) Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 8

24 6. Ύπαρξη αναγραφή ιατρού εργασίας (γιέ.) (γιατρός εργασίας επί απασχολήσεως άνω των 50 εργαζοµένων) (Π.. 17/96, 159/99) 7. Θεώρηση συµβάσεων µερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας 8. Χορήγηση ετησίας κανονικής αδείας προσωπικού 9. Τήρηση βιβλίου χορήγησης κανονικής αδείας 10. Επί υπερωριακής απασχολήσεως ύπαρξη σχετικής αδείας (Ν. 2639/98 άρθρο 2) (Α.Ν.539/45, Ν. 549/77 άρθρο 8) (ΑΝ. 539/45 άρθρο 4 ήπαρ 3) 11. Χορήγηση εκκαθαριστικών αναλυτικών σηµειωµάτων µηνιαίων αποδοχών, δώρων εορτών Χριστουγέννων & Πάσχα, αδείας & επιδόµατος αδείας, αµοιβής για νυχτερινή εργασία, υπερωριακή απασχόληση και για απασχόληση κατά Κυριακές και εξαιρέσιµες. Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ /ΕΛΕΓΚΤΗΣ (Ν. 1082/80 άρθρο 18 παρ. 1, Ν. 3227/04 άρθρο 5) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 9

25 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1. Στο ερώτηµα 1 στήλη 5 επί αρνητικής απαντήσεως καταγράφεται πότε κατατέθηκαν για τελευταία φορά τα εν λόγω έγγραφα. Στη στήλη 4 αναγράφονται τα στοιχεία των εγγράφων. 2. Στο ερώτηµα 2 στήλη 5 επί αρνητικής απαντήσεως καταγράφεται η περίοδος που περιλαµβάνει το τελευταίο κατατεθέν πρόγραµµα. Στη στήλη 4 αναγράφονται τα στοιχεία των εγγράφων. 3. Στο ερώτηµα 4 στήλη 5 επί αρνητικής απαντήσεως καταγράφεται εάν βρίσκονται τουλάχιστον στο χώρο εργασίας σε µη εµφανή θέση, σεφ όσον δεν έχουν αναρτηθεί. 4. Στο ερώτηµα 5 στήλη 5 επί θετικής απαντήσεως ζητείται το συµφωνητικό ανάληψης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας από το Νοσηλευτικό Ίδρυµα, το οποίο πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία καταθέσεως του στο καθ ύλη αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. Στη στήλη 4 καταγράφονται τα στοιχεία του εγγράφου. 5. Στο ερώτηµα 6 στήλη 5 επί θετικής απαντήσεως ζητείται το συµφωνητικό ανάληψης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας από το Νοσηλευτικό Ίδρυµα, το οποίο πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία καταθέσεως του στο καθ ύλη αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. Στη στήλη 4 καταγράφονται τα στοιχεία του εγγράφου. 6. Στο ερώτηµα 7 στήλη 5 επί θετικής απαντήσεως εξετάζεται η ηµεροµηνία κατάθεσης στο τοπικό Τµήµα Κοιν. Επιθ/σης Εργασίας (15θήµερο ή οκταήµερο από τη πρόσληψη αντίστοιχα). 7. Στο ερώτηµα 8 στήλη 5 επί θετικής απαντήσεως εξετάζονται, αν κρίνεται σκόπιµο, οι αιτήσεις των εργαζοµένων και οι αντίστοιχες χορηγήσεις των κανονικών αδειών. 8. Στο ερώτηµα 9 στήλη 5 επί θετικής απαντήσεως εξετάζεται η συµπλήρωση όλων των προβλεποµένων στηλών του βιβλίου κανονικών αδειών. Επί αρνητικής απαντήσεως ελέγχεται για ποιο έτος ή έτη υπάρχουν στοιχεία χορηγήσεως κανονικών αδειών. 9. Στο ερώτηµα 10 στήλη 4 καταγράφονται τα στοιχεία των εγγράφων χορηγήσεως. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Τα ζητούµενα έγγραφα του υπό στοιχειά (1) έως (7) ερωτηµάτων του παρόντος πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκονται στο χώρο εργασίας. Τα λοιπά έγγραφα- αποδεικτικά στοιχεία είναι δυνατόν να προσκοµισθούν από τον ενδιαφερόµενο σε τασσόµενη προθεσµία συµφωνά µε τη κρίση του ελέγχοντας υπαλλήλου Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 10

26 ΚΩ ΙΚΟΣ: -δ-102 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (νόµοι, αποφάσεις, έγγραφα κ.λ.π.) 1 Υπάρχουν οργανικές θέσεις για το τµήµα Γραµµατείας 2 Αν πόσα άτοµα προβλέπονται σε κάθε κατηγορία και κλάδο (πλήρης απάντηση) 3 Πόσα άτοµα - ποιας κατηγορίας και κλάδου στελεχώνουν σήµερα τo (πλήρης απάντηση) Τµήµα αυτό 4 Υπηρετούν άτοµα µε αλλότρια καθήκοντα 5 Αν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3528/07 6 Τηρούνται βιβλία για την παράδοση- παραλαβή εισερχοµένων εγγράφων 7 Έχει εφαρµοσθεί το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 8 Υπάρχει δυνατότητα παρέµβασης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για πρόσθεση ή τροποποίηση στοιχείων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 11

27 9 ποιος ο αριθµός των εισερχοµένων εγγράφων σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία βάση 10 Έχει ορισθεί υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σε κοινό και ασθενείς 11 Ποια η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών και ιατρικών βεβαιώσεων 12 Πόσες εκκρεµότητες υπάρχουν για χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων 13 Ο χώρος που στεγάζονται οι εργαζόµενοι είναι επαρκής 14 Υπάρχει σήµανση Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ /ΕΛΕΓΚΤΗΣ (πλήρης απάντηση) (πλήρης απάντηση) (πλήρης απάντηση) Ο αριθµός των εγγράφων ευρίσκεται από το πρωτόκολλο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 12

28 ΚΩ ΙΚΟΣ: -δ-103α ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (νόµοι, αποφάσεις, έγγραφα κ.λ.π.) 1.1 Υπάρχουν οργανικές θέσεις για το Γραφείο Κίνησης Ασθενών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.2 Αν πόσα άτοµα προβλέπονται σε κάθε κατηγορία και κλάδο Πόσα άτοµα - ποιας κατηγορίας και κλάδου στελεχώνουν σήµερα τo Γραφείο αυτό-υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού Υπηρετούν άτοµα µε αλλότρια καθήκοντα (πλήρης απάντηση) 1.5 Αν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3528/ Είναι επαρκής ο χώρος που στεγάζεται το προσωπικό (πλήρης απάντηση) Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 13

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΘΕΜΑ : 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ 2005 2012 2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2012 2015 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κύριοι Σύμβουλοι Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Συγγραφή : Τµήµα: Επιβλέπουσα: Γεωργιάδου Ειρήνη Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα