Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ 5 ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ 1

2 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 36.Ρ.α.1-5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΦΟΛΕΣ ΘΕΜΑ α Εθπαίδεπζε Σηειερώλ 1. ΝΟΜΟ ΒΥΜ ηης 21/23 Ηοσλ Πεξί πξνζθιήζεσο αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ δηα ηνλ νξγαληζκφλ ηνπ ηξαηνχ ηεο Ξεξάο θαη ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. ρεηηθνί θαη νη: α)νφκ. ΓΣΖ ηεο 28 Απξ./13 Μαΐνπ 1908 πεξί πξνζθιήζεσο αιινδαπνχ αμησκαηηθνχ ηνπ ππξνβνιηθνχ πξνο νξγάλσζηλ ηνπ ζρνιείνπ βνιήο ηνπ ππξνβνιηθνχ. β)νφκ. ΓΣΠΖ ηεο 20/23 Οθη πεξί πξνζθιήζεσο αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ δηα ηνλ νξγαληζκφλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, θαηαξγεζείο ππφ ηνπ γ)νφκ. ΓΦΞΖ ηεο 27/28 Μαξη πεξί πξνζθιήζεσο αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ δηα ηνλ ηξαηφλ Ξεξάο. δ)νφκ ηεο 24/31 Μαξη πεξί απνλνκήο αλσηέξνπ βαζκνχ εηο ηνπο αμησκαηηθνχο ηεο Γαιιηθήο απνζηνιήο. ε)νφκ ηεο 13/27 απξ πεξί παξνρήο δσξεάλ άξηνπ θαη θαπζνμχισλ εηο ηνπο νπιίηαο ηεο παξά ησ ειιεληθψ ηξαηψ Γαιιηθήο Απνζηνιήο. ο)ν.γ ηεο 5/7 Μαΐνπ 1918 πεξί πξνζζήθεο δηαηάμεσο εηο ηνλ Νφκνλ ππ αξηζ. 1221/1918. δ)νφκ ηεο 30 Μαξη. /1 Απξ πεξί ηεξήζεσο παξά ηε ελ Διιάδη Γαιιηθή ζηξαηησηηθή Απνζηνιή σο κειψλ απηήο εθέδξσλ αμησκαηηθψλ ηνπ Γαιιηθνχ ηξαηνχ δηαηεινχλησλ παξ απηή θαη απνιπνκέλσλ ιφγσ ηεο απνζηξαηεχζεσο ηνπ Γαιιηθνχ ηξαηνχ. 2. ΝΟΜΟ ΓΣΞΓ ηης 2/15 Μαΐοσ 1909 (ΦΔΚ Α 108) Πεξί εηζαγσγήο εηο ην ξαηησηηθφλ ρνιείνλ Δπειπίδσλ, ην ρνιείνλ Τπαμησκαηηθψλ θαη ηελ ρνιήλ Ναπηηθψλ Γνθίκσλ ησλ πηψλ ησλ ελ πνιέκσ ζλεζθφλησλ αμησκαηηθψλ. 3. ΝΟΜΟ ΓΦΠΕ ηης 24 Φεβρ./2 Μαρη Πεξί απνζηνιήο αμησκαηηθψλ εηο ηελ αιινδαπήλ πξνο εθπαίδεπζηλ. Καηεξγήζε ππφ ηνπ: α)νφκ. 178 ηεο 13/17 Μαξη (ΦΔΚ Α 67) πεξί απνζηνιήο αμησκαηηθψλ εηο ηελ αιινδαπήλ πξνο εθπαίδεπζηλ, φζηηο ηξνπνπνηεζείο ππφ ηνπ: β)νφκ. 896 ηεο 2/16 επη (ΦΔΚ Α 201) πεξί ζπκπι. θαη ηξνπ. ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξ. 5 θαη 6 ηνπ Νφκ. 178, αληηθαηεζηάζε δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκ. 4838/1930 θαη ήδε δηα ησλ άξζξ. 63 θαη επ. ηνπ θαηση. Α. Ν. 2125/ ΝΟΜΟ 4743 ηης 13/15 Μαΐοσ 1930 (ΦΔΚ Α 166) Πεξί ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ. Δηξνπνπνηήζε ππφ ησλ: α)νφκ ηεο 3 Ηνπλ. / 26 Ηνπι πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ Νφκ β)α.ν. 741 ηεο 14/18 Ηνπλ πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηεο 5εο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξ. 12 ηνπ Νφκ «πεξί ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ». Αληηθαηεζηάζε δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Α.Ν. 1502/1950 (ηφκ. 2Α ζει. 365). 5. ΝΟΜΟ 4838 ηης 23/29 Ηοσλ (ΦΔΚ A 257) Πεξί εθπαηδεχζεσο ζηειερψλ. Σξνπνπνηεζείο θαη ζπκπιεξσζείο δηα ησλ: α)νφκ ηεο 3/7 επη (ΦΔΚ Α 308) πεξί ζπκπι. θαη ηξνπνπ. ηνπ Νφκ β)νφκ ηεο 11/19 επη (ΦΔΚ Α 270) πεξί απμήζεσο εηζαρζεζνκέλσλ καζεηψλ εηο ηαο ηξαηηση. ρνιάο. (Ανηί γις ηις ζελ ) Σελ. 1317(α) Σεύτος Σ33 ελ

3 36.Ρ.α.6-9 γ)νφκ ηεο 11/16 Γεθ (ΦΔΚ Α 390) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ δ)νφκ ηεο 3/7 Απγ (ΦΔΚ Α 256) πεξί πξνειεχζεσο θαη κεηεθπαηδεχζεσο Αμησκαηηθψλ. ε)νφκ ηεο 7/10 Ννεκ (ΦΔΚ Α 391) πεξί ηξνπνπ. ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Νφκ ο)α.ν. 25/25 Ηαλ (ΦΔΚ Α 60) πεξί ηξνπνπ. ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Νφκ (πξνζσξηλήο ηζρχνο). δ)α.ν. 410 ηεο 28/31 Γεθ (ΦΔΚ Α 567) πεξί ζπκπι. ηνπ άξζξ. 18 ηνπ Νφκ ε)α.ν. 610 ηεο 4/7 Απξ (ΦΔΚ Α 129) πεξί ηξνπνπ. ησλ παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Νφκ ζ)α.ν ηεο 14/17 Φεβξ (ΦΔΚ Α 55) πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηνπ εδαθ. β ηνπ άξζξ. 18 ηνπ Νφκ η)α.ν ηεο 12/18 Απξ (ΦΔΚ Α 161) πεξί ηξνπνπ. ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Νφκ (πξνζσξηλήο ηζρχνο). ηα)α.ν ηεο 18/27 Απξ (ΦΔΚ Α 171) πεξί ηξνπνπ. δηαηάμεψλ ηηλσλ ηνπ Νφκ ηβ)α.ν ηεο 28 Μαξη./1 Απξ (ΦΔΚ Α 130) πεξί αλαζηνιήο ηεο ηζρχνο ηνπ εδαθ. 4 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Νφκ. 4838, σο εηξνπνπνηήζε δηα ηνπ Νφκ Αληηθαηεζηάζε δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Α. Ν. 2125/1939. Δθπαίδεπζε ηειερψλ 8. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 30 Νοεμ. / 7 Γεκ (ΦΔΚ Α 529) Πεξί εθπαηδεχζεσο ησλ ηειερψλ εηο ηξαηησηηθάο ρνιάο θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξ. 40 Νφκ. 1394/1983 (ΦΔΚ A 125) (θαηση. αξηζ. 22). 9. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 9/14 Μαρη (ΦΔΚ Α 90) Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Α.Ν ηνπ ΝΟΜΟ 5286 ηης 28 Ασγ. / 2 επη (ΦΔΚ Α 306) Πεξί ηξαηησηηθήο ρνιήο Τπαμησκαηηθψλ. ρεηηθνί θαη νη: α)α.ν. 609 ηεο 4/7 Απξ (ΦΔΚ Α 129) πεξί κεηαηάμεσο καζεηψλ Η ηάμεσο ρνιήο Τπαμησκαηηθψλ (ηκεκάησλ δηαρεηξίζεσο θαη ζηξαηνινγίαο) εηο ην ηκήκα ηνπ κεηαγσγηθνχ. β)α.ν ηεο 13/20 Ηνπι (ΦΔΚ Α 292) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ άξζξ. 6 ηνπ Νφκ Ήδε, δηα ηνπ άξζξ. 2 ηνπ θαηση. Α.Ν. 2125/1939 πεξί εθπαηδεχζεσο ζηειερψλ δελ πξνβιέπεηαη ρνιή Τπαμησκαηηθψλ, σο παξαγσγηθή αμησκαηηθψλ. 7. ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΟ ΝΟΜΟ ηης 25/25 Ηαν (ΦΔΚ Α 65) Πεξί νδνηπνξηθψλ εμφδσλ ησλ ελ ηε αιινδαπή απνζηειινκέλσλ πξνο εθπαίδεπζηλ αμησκαηηθψλ θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ πεξί νδνηπνξηθψλ εμφδσλ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο δηαηάμεσλ. Βι. ήδε Α.Ν. 271/1968 (ηφκ. 2Α, ζει. 402) Σελ. 1318(α) Σεύτος Σ33 ελ

4 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 10. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 19/21 επη (ΦΔΚ Α 299) Πεξί ππνρξεψζεσο θαηαβνιήο απνδεκηψζεσο εηο ην Γεκφζηνλ ησλ παξαηηνπκέλσλ ή απνβαιινκέλσλ καζεηψλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Δπειπίδσλ θαη Αμησκαηηθψλ ηξαηησηηθψλ Τπεξεζηψλ. Καηαξγήζεθε απφ ην εδάθ. δ ηνπ άξζξ. 25 Νφκ. 1911/1990, (ΦΔΚ Α 166), Σφκ. 36Γ, ζει. 1338, Ρ.α ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 21 Ηοσλ. / 21 Ασγ (ΦΔΚ Α 170) Πεξί απνθαηαζηάζεσο ηέσο καζεηψλ ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Τπαμησκαηηθψλ δηαγξαθέλησλ απηήο θαηά ηα έηε θαη κεηαγελεζηέξσο απνθηεζάλησλ ηνλ βαζκφλ ηνπ Αμησκαηηθνχ. Καηεξγήζε αθ εο ίζρπζε δηα ηνπ: α)νφκ ηεο 9/18 επη (ΦΔΚ Α 199) πεξί θαηαξγήζεσο ηνπ Νφκ. 1668/ ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 19/21 επη (ΦΔΚ A 299) Πεξί δηαηάμεψλ ηηλσλ αθνξσζψλ ηελ εθπαίδεπζηλ ησλ ζηειερψλ εηο ηξαηησηηθάο ρνιάο θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο. (Πξνζσξηλήο ηζρχνο). 12. ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ ηης 30 Ηοσλ. /18 επη (ΦΔΚ Α 237) Πεξί ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηνπ ππ αξηζ. 2125/1939 Α. Νφκνπ «πεξί εθπαηδεχζεσο θ.ιπ.». Δθπξψζε δηα ηεο ππ αξηζ. 296/1946 πξάμ. Τπ. πκβνπιίνπ. Άξζξνλ κφλνλ.-1.καη επέθηαζηλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 70 ηνπ ππ αξηζ. 2125/1939 Α. Νφκνπ «πεξί εθπαηδεχζεσο ζηειερψλ» επηηξέπεηαη εηο ηνλ Τπνπξγφλ ηεο Δζληθήο Ακχλεο φπσο ρνξεγή εθπαηδεπηηθάο αδείαο δηα ηελ αιινδαπήλ πξνο εθπαίδεπζηλ εηο Αλσηάηαο ρνιάο εηο καζεηάο ησλ ηέσο ηξαηησηηθψλ ρνιψλ (Δπειπίδσλ - Γνθίκσλ - Ηθάξσλ) θνηηψληαο εηο ηαο Αλσηάηαο ρνιάο ηεο εκεδαπήο θαη φληαο ηειεηνθνίηνπο Γπκλαζίνπ επί ηε αηηήζεη ηνχησλ εθ φζνλ ηπγράλνπζη γλψζηαη ηεο γιψζζεο ηνπ Κξάηνπο εηο ν κεηαβαίλνπζη θαη ζπγθεληξνχζη ηα απαξαίηεηα ινηπά πξνζφληα πξνο θνίηεζηλ εηο Αλσηάηαο ρνιάο ηεο αιινδαπήο. 2.Οη ελ παξ. 1 κεηαβαίλνληεο εηο αιινδαπήλ καζεηαί δηθαηνχληαη πιήξσλ ησλ απνδνρψλ ησλ (κηζζνί θαη πάζεο θχζεσο επηδφκαηα) κέρξη ηεο επαλφδνπ ησλ. Οχηνη δελ δηθαηνχληαη νδνηπνξηθψλ εμφδσλ κεηαβάζεσο θαη επαλφδνπ. Οχηνη ππνρξενχληαη λα ππεξεηήζσζηλ εηο θξαηηθάο Τπεξεζίαο επί 20εηίαλ απφ ηεο επαλφδνπ ησλ εθ ηεο αιινδαπήο. 3.Πάζα ιεπηνκέξεηα απαηηνπκέλε δηα ηελ εθηέιεζηλ ηνπ παξφληνο Ν. Γ/ηνο θαλνλίδεηαη δηα δηαηαγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο. 14. ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 6/12 Ηοσλ (ΦΔΚ Α 179) Πεξί δηαηάμεσλ αθνξσζψλ ηα εμέηαζηξα ππνςεθίσλ δηα ηξαηησηηθάο ρνιάο θαη ηαο ακνηβάο ησλ κειψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ. Άξζξ.1.-1.Ηδηψηαη κεηέρνληεο εηο ηαο εμεηάζεηο ή δηαγσληζκνχο δη εηζαγσγήλ εηο ηξαηησηηθάο ρνιάο αμησκαηηθψλ θαη Τπαμησκαηηθψλ θαη ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ή πξνο θαηάηαμηλ είο ηηλα ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ηνχησλ κε βαζκφλ Αμησκαηηθνχ ή Αλζππαζπηζηνχ θαη ησλ ηνχησ εμνκνηνπκέλσλ ππνρξενχληαη εηο ηελ θαηαβνιήλ εμεηάζηξσλ θαζνξηδνκέλσλ δηα θνηλήο απνθάζεσο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ. 2.Σα σο άλσ εμέηαζηξα εηζάγνληαη εηο ηνλ Κξαηηθφλ Πξνυπνινγηζκφλ σο έζνδα απηνχ. Άξζξ.2.-1.ηξαηησηηθνί θαη ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ηδηψηαη, κεηέρνληεο εηο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο ή Δπηηξνπάο Γηαγσληζκψλ, είηε σο κέιε απηψλ θαη Γξακκαηείο απηψλ είηε σο εμεηαζηαί νξηδφκελνη δη εηζαγσγήλ ή θαηάηαμηλ θαηά ηα ελ ησ πξνεγνπκέλσ άξζξσ νξηδφκελα, δηθαηνχληαη ακνηβήο θαη απνθνπήλ θαζνξηδνκέλεο δηα θνηλήο απνθάζεσο ησλ απηψλ σο άλσ Τπνπξγψλ. 2.Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη εθ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Τπνπξγείνπ Δζληθήο ακχλεο (Γ.Δ.., Γ.Δ.Ν., Γ.Δ.Α.), αλαγξαθνκέλεο εηο έθαζηνλ ησλ επί κέξνπο πξνυπνινγηζκψλ ηνχησλ ζρεηηθήο πηζηψζεσο. Δηο βάξνο ηεο απηήο πηζηψζεσο θαηαινγίδνληαη θαη πάζαη αη αλαγθαίαη δαπάλαη ελεξγείαο ησλ δηαγσληζκψλ ή εμεηάζεσλ (γξαθηθή χιε θ.ιπ.). Άξζξ.3.-1.Δμέηαζηξα πεξί σλ ην άξζξ. 1 ηνπ παξφληνο εηζπξαρζέληα θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφλ έηνο θαη κέρξη ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηαηίζεληαη εηο ην Γεκφζηνλ Σακείνλ σο έζνδα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, κεηά ηελ αθαίξεζηλ ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ δη ελεξγείαο ησλ εμεηάζεσλ ή δηαγσληζκψλ θαζνξηδνκέλσλ δηα πξάμεσο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, πξνηάζεη ηεο νηθείαο ρνιήο ή Τπεξεζίαο. 2.Σεο ελ ηε παξ. 1 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ ακνηβήο, δηθαηνχληαη ηα κέιε ησλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ θαη Δπηηξνπψλ δηαγσλη- (Ανηί για ηε ζελ. 1337) Σελ. 1337(α) Σεύτος 1093 ελ

5 36.Ρ.α.15 Δθπαίδεπζε ηειερψλ ζκνχ ησλ Κιάδσλ ηξαηνχ Ξεξάο θαη Αεξνπνξίαο, δηα ηαο δηελεξγεζείζαο εμεηάζεηο θαη δηαγσληζκνχο. 3.Σα δπλάκεη απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, κέρξη ηπρφλ θαηαβιεζέληα εμέηαζηξα εηο ζηξαηησηηθνχο ελ γέλεη, δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ηδηψηαο ζεσξνχληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο σο ηα πξνζήθνληα ηνηαχηα. Άξζξ.4.-Σα παξά ησλ ππνςεθίσλ θαηαβαιιφκελα πξνο ζπκκεηνρήλ εηο δηαγσληζκνχο ηξαηησηηθψλ ρνιψλ εμέηαζηξα δελ επηζηξέθνληαη εηο απηνχο ελ πεξηπηψζεη κε ζπκκεηνρήο ησλ δη νηνλδήπνηε ιφγνλ εηο ηαο εμεηάζεηο. Άξζξ.5.-1.Πάζα δηάηαμηο αληηθεηκέλε εηο ηνλ παξφληα Νφκνλ θαηαξγείηαη, πιελ ησλ άξζξ. 2, 3, 4 θαη 6 (θαζφζνλ ηαχηα αθνξνχλ ηα άξζξ. 2 θαη 3) θαη 9 ηνπ Νφκ. 996/1949, άηηλα δηαηεξνχληαη ελ ηζρχτ. 2.Πάζα αλαγθαία ιεπηνκέξεηα δηα ηελ εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζνξίδεηαη δηα θνηλήο απνθάζεσο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ. 3.Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 15. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ. 419 ηης 18/23 Μαΐοσ 1968 (ΦΔΚ Α 113) Πεξί ηεο θνηηήζεσο αιινδαπψλ εηο ηαο Παξαγσγηθάο ρνιάο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Καηαξγήζεθε απφ ην εδάθ. γ ηνπ άξζξ. 25 Νφκ. 1911/1990, (ΦΔΚ Α 166), Σφκ. 36Γ, ζει. 1338,501 Σελ. 1338(α) Σεύτος 1093 ελ

6 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 16. ΝΟΜΟΘ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 582 ηης 27 Μαΐοσ / 19 Ηοσν (ΦΔΚ Α 136) Πεξί Δηζαγσγήο εηο ηξαηησηηθάο ρνιάο Μαζεηψλ θαζ ππέξβαζηλ. Άξζξ.1.-1.Δηο ηαο παξαγσγηθάο ρνιάο κνλίκσλ αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, πέξαλ ηνπ εθάζηνηε θαζνξηδνκέλνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη κέρξη πνζνζηνχ 35% ελ ζπλφισ, εηζάγνληαη θαηά ζεηξάλ επηηπρίαο εθ ησλ επηιαρφλησλ, νη αλήθνληεο εηο ηαο θαησηέξσ θαηεγνξίαο: α)σέθλα πνιπηέθλσλ β)σέθλα ή αδειθνί αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ, ηέθλα ή αδειθνί αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ εζληθήο αληηζηάζεσο, σο θαη αλαπήξσλ ή ζπκάησλ ζηξαηησηηθψλ εηξεληθήο πεξηφδνπ. γ)οη θαηαγφκελνη εθ Βνξείνπ Ζπείξνπ. δ)οη θαηαγφκελνη εθ παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ, σο αχηαη σξίζζεζαλ δηα ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Τ- πνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο (ΦΔΚ Β 4/ ). ε)σέθλα κνλίκσλ ζηξαηησηηθψλ ελ ελεξγεία, ελ απνζηξαηεία, πνιεκηθή δηαζεζηκφηεηη ή ζαλφλησλ. 2.Δηο πεξίπησζηλ θαζ ελ ν αξηζκφο ησλ επηιαρφλησλ, ησλ αλεθφλησλ εηο ηαο αλσηέξσ θαηεγνξίαο, δελ επαξθεί δηα ηελ ζπκπιήξσζηλ ηνπ θαζνξηζζέληνο πνζνζηνχ, ηνχην ζπκπιεξνχηαη ππφ ησλ ινηπψλ επηιαρφλησλ θαηά ζεηξάλ επηηπρίαο. 3.Γηα ηεο πξνθεξχμεσο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζνξίδνληαη ηα απνδεηθηηθά ηεο ηδηφηεηνο ησλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ αλαθεξνκέλσλ. Άξζξ.2.-«1.Οη εθ ηνπ άξζξ. 1 θαηεγνξίεο ιακβάλνπλ ην 25% εθ ηνπ νξηδνκέλνπ πνζνζηνχ εθ 35%, απφ ηελ ζεηξά επηηπρίαο ησλ επηιαρφλησλ, ελψ ην ππφινηπν 10% ιακβάλνπλ ρσξίο εμεηάζεηο ηα ηέθλα ησλ θνλεπζέλησλ ή ζαλφλησλ ζηξαηησηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηνλ πφιεκν ή ζηελ εηξήλε θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο πξφδεια θαη αλακθηζβήηεηα έλεθα απηήο. 2.ηελ πξνθήξπμε θάζε δηαγσληζκνχ εηζαγσγήο θαζνξίδνληαη ηα απνδεηθηηθά ηεο ηδηφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ ρσξίο εμεηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 80% ή 70% ηνπ αλψηαηνπ βαζκνχ ηεο θιίκαθαο βαζκνινγίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ησλ, γηα ρνιέο Αμησκαηηθψλ θαη Τπαμησκαηηθψλ, αληίζηνηρα. 3.Ζ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο ζρνιέο ζπληειείηαη αθνχ θξηζνχλ θαηάιιεινη ζηηο πγεηνλνκηθέο, αζιεηηθέο θαη ςπρνηερληθέο εμεηάζεηο πνπ νξίδνληαη θάζε θνξά γηα ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο. Δ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ επαξθεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαζνξίζηεθε, ηφηε ν αξηζκφο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ άξζξ. 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ. 36.Ρ.α.16 4.ηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο ηνπ Κξάηνπο πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφ 13 Γεθ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο (ΦΔΚ 4/9.1.61), ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη Ννκνί Λέζβνπ, Υίνπ θαη άκνπ. Άξζξ.3.-1.Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα εηζαγσγή ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο ρσξίο εμεηάζεηο, γίλεηαη κε βάζε ηελ αίηεζε θαη δήισζε πξνηίκεζεο ηεο ρνιήο θαη ην βαζκφ ηίηινπ ζπνπδψλ θάζε ππνςεθίνπ. 2.ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, επηιέγεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ν ππνςήθηνο πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ ηεο αληίζηνηρεο ρνιήο. ε πεξίπησζε θαη λέαο ηζνβαζκίαο εηζάγνληαη φινη πνπ έρνπλ ηελ αλσηέξσ ηζνβαζκία». Σα άξζξ. 2 θαη 3 πξνζηέζεθαλ απφ ην άξζξ. 1 Νφκ. 1297/12-12 Οθη (ΦΔΚ Α 128). Άξζξ.(2)4.-Απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη ν Α.Ν. 305/1968 «πεξί εηζαγσγήο καζεηψλ εηο ηξαηησηηθάο παξαγσγηθάο ρνιάο Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηέθλσλ Αμησκαηηθψλ», ην άξζξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 4089/60 «πεξί δηαηάμεσλ αθνξσζψλ ηνπο εθέδξνπο Αμησκαηηθνχο Πνιεκηζηάο Αγσληζηάο Δζληθήο Αληηζηάζεσο θαη Αλαπήξνπο θαη ζχκαηα Πνιέκνπ» εηο φηη αθνξά εηο ηαο παξαγσγηθάο ρνιάο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ σο θαη πάζα άιιε δηάηαμηο αληηθεηκέλε εηο ηνλ παξφληα λφκνλ. Άξζξ.(3)5.Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σα άξζξ. 2 θαη 3 αλαξηζκήζεθαλ ζε 4 θαη 5 αληίζηνηρα απφ ην άξζξ. 1 Νφκ. 1297/12-12 Οθη (ΦΔΚ Α 128). (Ανηί για ηε ζελ. 1338,01(β) Σελ. 1338,01(γ) Σεύτος Σ33 ελ

7 36.Ρ.α ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 953 ηης 12/19 Ασγ (ΦΔΚ α 160) Πεξί θαζνξηζκνχ εληαίαο θιίκαθνο βαζκνινγίαο ηεο επηδφζεσο ησλ Αμησκαηηθψλ θαη Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαηά ηελ θνίηεζίλ ησλ εηο ρνιάο θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ α- θνξσζψλ εηο ηαο ρνιάο ηαχηαο. Άξζξ.1.-1.Ζ βαζκνινγία ηεο επηδφζεσο ησλ αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαηά ηελ θνίηεζίλ ησλ εηο νηαλδήπνηε ρνιήλ ή Κέληξνλ Δθπαηδεχζεσο ηεο εκεδαπήο, πιελ ηεο ρνιήο Δζληθήο Ακχλεο θαη ησλ Παξαγσγηθψλ ρνιψλ Μνλίκσλ Αμησκαηηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ελεξγείηαη δηα ηεο θαησηέξσ θιίκαθνο: Δθπαίδεπζε ηειερψλ Άξζξ.3.-Σα ελ ηε παξ. 1 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ παξφληνο νξηδφκελα εθαξκφδνληαη θαη δηα ηαο θαη εθαξκνγήλ ηνπ άξζξ. 9 παξ. 21 ηνπ Ν.Γ. 58/68 «πεξί Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο θαη ησλ Οξγάλσλ ηεο Αλσηάηεο Γηνηθήζεσο θαη Διέγρνπ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ» ηδξπνκέλαο δη απνθάζεσλ ηνπ Αξρεγνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ρνιάο θαη Κέληξα εθπαηδεχζεσο πξνζσπηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Άξζξ.4.-Καηαξγείηαη απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο πάζα εηέξα δηάηαμηο αληηθεηκέλε εηο ηαο δηαηάμεηο ηνχηνπ. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Δηθνζάβαζκνο Δθαηνζηηαία πλζεκαηηθή Άξηζηα % Α Λίαλ Καιψο 15-18, ,99 Β Καιψο 12-14, ,99 Γ Μεηξίσο 10-11, ,99 Γ Απνηπρψλ 0-9, ,99 Δ 2.Πξνθεηκέλνπ πεξί αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ απνθνηηψλησλ εθ ρνιψλ θαη Κέληξσλ Δθπαηδεχζεσο ηεο Αιινδαπήο εθαξκφδνληαη ηα θάησζη: α.δάλ ε επίδνζηο θαζνξίδεηαη δη αξηζκεηηθήο βαζκνινγίαο ηζρχνπλ ηα ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ, νξηδφκελα. β.δάλ ε επίδνζηο θαζνξίδεηαη δηα ραξαθηεξηζκνχ, ε πξνζαξκνγή πξνο ηελ ελ παξ. 1 θιίκαθα ελεξγείηαη, πξνθεηκέλνπ κελ πεξί Αμησκαηηθψλ δη απνθάζεσο ηνπ Αξγεγνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θαηφπηλ ζπκθψλνπ γλψκεο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δ- λφπισλ Γπλάκεσλ πξνθεηκέλνπ δε πεξί Τπαμησκαηηθψλ δη απνθάζεσο ηνπ νηθείνπ Αξρεγνχ θαηφπηλ ζπκθψλνπ γλψκεο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Κιάδνπ πεξησξηζκέλεο ζπλζέζεσο. 3.Βαζκνινγία ηεο επηδφζεσο αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ θαηά ηελ θνίηεζίλ ησλ εηο ρνιάο θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο, γελνκέλε πξν ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο, βάζεη ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, εμαθνινπζεί λα ηζρχε. Άξζξ.2.-Γη απνθάζεσλ ηνπ Αξρεγνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, πξνηάζεη ησλ νηθείσλ Αξρεγείσλ, δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη Οξγαληζκνί ιεηηνπξγίαο ρνιψλ θαη Κέληξσλ, εθπαηδεχζεσο πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θεθπξσκέλνη δη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ή Γηαηαγψλ ησλ Αξρεγψλ ησλ Κιάδσλ. Σελ.1338,02(γ) Σεύτος Σ33 ελ

8 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 18. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝ. ΑΜΤΝΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Αριθ /2196 ηης 13 Ηοσν. / 8 Ηοσλ (ΦΔΚ Β 644) Πεξί θαζνξηζκνχ Απνδεκηψζεσλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ θαη Καηαβαιινκέλσλ Δμεηάζηξσλ. 1.Έρνληεο ππ φςηλ: Σαο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 721/70 «πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ», απνθαζίδνκελ: 2.Καζνξίδνκελ ηελ απνδεκίσζηλ ησλ εηδηθψλ εμεηαζηψλ, ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ Μειψλ θαη ηνπ Γξακκαηέσο ησλ εμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ δηα ηαο εηζαγσγηθάο εμεηάζεηο Παξαγσγηθψλ ρνιψλ θαη ηνπο δηαγσληζκνχο κεηαηάμεσο ή θαηαηάμεσο αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ, σο αθνινχζσο: α)γηα ηνπο ελ ελεξγεία ζηξαηησηηθνχο, δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ππαιιήινπο Ν.Π.Γ.Γ., ηνπο θαζεγεηάο, πθεγεηάο, επηκειεηάο, δηδάθηνξαο ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηνπο ζπληαμηνχρνπο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ θαη ινηπνχο ηδηψηαο. (1)Γηα ηελ δηφξζσζηλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθήλ εμέηαζηλ ππνςεθίσλ απφ ελφο (1) έσο εθαηφλ (100) πνζφλ δξαρκψλ ρηιίσλ (1.000) δη έθαζηνλ κάζεκα. (2)Γηα ηελ δηφξζσζηλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθήλ εμέηαζηλ ππνςεθίσλ πιένλ ησλ εθαηφλ (100) πνζφλ δξαρκψλ πέληε (5) δηα έθαζηνλ ησλ επί πιένλ ηνχησλ. β)γηα ηνπο θαζεγεηάο θαη πθεγεηάο ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηνπο κε αλήθνληαο εηο ην δηδαθηηθφλ πξνζσπηθφλ ησλ Παξαγσγηθψλ ρνιψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. (1)Γηα ηελ δηφξζσζηλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθήλ εμέηαζηλ ππνςεθίσλ απφ ελφο (1) έσο πεληαθνζίσλ (500) δξαρκαί δέθα νθηψ (18) δη έθαζηνλ, ηεο ακνηβήο ηαχηεο κε δπλακέλεο λα είλαη θαησηέξαο ησλ δξαρκψλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ πεληήθνληα (1.250). (2)Γηα ηελ δηφξζσζηλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθήλ εμέηαζηλ ππνςεθίσλ πέξαλ ησλ πεληαθνζίσλ (500) δξαρκαί δψδεθα (12) δη έθαζηνλ ησλ επί πιένλ ηνχησλ. γ)γηα ην κάζεκα ηεο ζσκαηηθήο αγσγήο εηο ην ήκηζπ ηεο ελ παξαγξάθσ 2 θαζνξηδνκέλεο απνδεκηψζεσο. 3.Ζ απνδεκίσζηο εθάζηνπ ησ ελ παξαγξάθσ 2 ηεο παξνχζεο κειψλ ή εμεηαζηψλ, δελ δχλαηαη λα ππεξβή ην ζχλνινλ ησλ κεληαίσλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ησλ, εθ φζνλ νχηνη ηπγράλνπλ ζηξαηησηηθνί, δεκφζηνη ππάιιεινη ή ππάιιεινη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 4.Γη έθαζηνλ κάζεκα θαηαβάιιεηαη απιή απνδεκίσζηο αζρέησο εάλ πξνβιέπεηαη γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζηο. 5.Δηο ηα κέιε επηηξνπψλ ειέγρνπ πιεξφηεηνο δηθαηνινγεηηθψλ, φπνπ αχηαη πξνβιέπνληαη, θαηαβάιιεηαη θαη απνθνπήλ απνδεκίσζηο ίζε πξνο ην έλ πέκπηνλ (1/5) ηεο ελ παξαγξάθσ 2α θαζνξηδνκέλεο ηνηαχηεο, αζρέησο αξηζκνχ εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ. 36.Ρ.α.18 6.Δηο ηα κέιε επηηξνπψλ εθδφζεσο απνηειεζκάησλ, φπνπ αχηαη πξνβιέπνληαη, θαηαβάιιεηαη θαηά απνθνπή απνδεκίσζηο ίζε πξνο ην έλ ηξίηνλ (1/3) ηεο ελ παξαγξάθσ 2α θαζνξηδνκέλεο ηνηαχηεο, αζρέησο αξηζκνχ εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ. 7.Γηα ηελ πιεξσκήλ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ απνδεκηψζεσλ απαηηνχληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: α)απφζπαζκα δηαηαγήο δηνξηζκνχ. β)βεβαίσζηο ηνπ δηεπζπληνχ ζπνπδψλ, ειιείςεη δε ηνχηνπ ή θσιπνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο νηθείαο επηηξνπήο, εκθαίλνπζα ηνλ, θαηά κάζεκα, αξηζκφλ ησλ εμεηαζζέλησλ ππφ ηνπ εμεηαζηνχ γξαπηψλ ή ππνςεθίσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά πεξίπησζηλ. 8.Αη απνδεκηψζεηο πεξί ησλ νπνίσλ αθνξά ε παξνχζα απφθαζηο ππφθεηληαη: α)δηο ηνπο πξνβιεπνκέλνπο πεξηνξηζκνχο πεξί πξνζζέησλ ακνηβψλ θαη θαηαβάιινληαη κέζσ ηεο Γηαρεηξίζεσο Υξεκαηηθνχ ηεο νηθείαο ρνιήο ή ηεο Μνλάδνο εμ εο κηζζνδνηείηαη ν δηθαηνχρνο, εθ φζνλ πξφθεηηαη πεξί δηαγσληζκψλ κεηαηάμεσο ή θαηαηάμεσο αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ. β)δηο ηαο θάησζη θξαηήζεηο: (1)Τπέξ ηνπ νηθείνπ Σακείνπ αιιεινβνεζείαο Δλφπισλ Γπλάκεσλ 5% πξνθεηκέλνπ πεξί ζηξαηησηηθψλ. (2)Τπέξ ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 5%, πξνθεηκέλνπ πεξί πνιηηηθψλ ππαιιήισλ κεηφρσλ ηνπ Σακείνπ ηνχηνπ. (3)Τπέξ θφξνπ εηζνδήκαηνο 5%. (4)Τπέξ ΟΓΑ 10% επί θφξνπ εηζνδήκαηνο. (5)Τπέξ Τγεηνλνκηθήο πεξηζάιςεσο 0,5%. (6)Τπέξ ΜΣΑ 1% δηα ηαο θαηαβαιινκέλαο ππφ ΑΑ απνδεκηψζεηο. (7)Τπέξ ραξηνζήκνπ 1% θαη ππέξ ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ. 8.Οη ππνςήθηνη δηα ζπκκεηνρήλ εηο εηζαγσγηθάο εμεηάζεηο Παξαγσγηθψλ ρνιψλ ή εηο δηαγσληζκνχο απ επζείαο θαηαηάμεσο αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ ππνρξενχληαη εηο θαηαβνιήλ εμεηάζηξσλ εθ δξαρκψλ πεληήθνληα (50). Σα εμέηαζηξα δελ επηζηξέθνληαη ελ πεξηπηψζεη κε ζπκκεηνρήο εηο δηαγσληζκφλ ή εμεηάζεηο δη νηνλδήπνηε ιφγνλ. 9.Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο άξρεηαη απφ αθ εο θαηαξγείηαη πάζα πξνγελεζηέξα ζρεηηθή Απφθαζηο. (Μεηά ηε ζελ. 1338,02(γ) Σελ. 1338,021 Σεύτος Σ33 ελ

9 36.Ρ.α.18 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 9

10 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 19. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Αριθ /2530 ηης 13/29 επη (ΦΔΚ Β 975) Πεξί θαζνξηζκνχ απνδεκηψζεσλ ησλ Γηδαζθφλησλ εηο ηξαηησηηθάο ρνιάο θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο. Έρνληεο ππ φςεη: α)σαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 41 ηνπ Ν.Γ. 721/70 «πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ». β)σελ ππ αξηζ. 010/322206/ θνηλή απφθαζηλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο «πεξί αλαζέζεσο αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο εηο ηνπο Τθππνπξγνχο Δζληθήο Ακχλεο», απνθαζίδνκελ: Γηθαηνχρνη - Πνζά απνδεκηψζεηο Άξζξ.1.-1.H δη εθάζηελ ψξαλ ζεσξεηηθήο ή πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο απνδεκίσζηο ησλ δηδαζθφλησλ εηο ηξαηησηηθάο ρνιάο, ρνιεία ή Κέληξα Δθπαηδεχζεσο νξίδεηαη σο θάησζη: α)γηα ηνπο Αλσηάηνπο Αμησκαηηθνχο ελ ελεξγεία ή απνζηξαηεία ησλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο πκβνχινπο θαη ηνπ πληαμηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ ηνχησλ, σο θαη ηνπο πληαμηνχρνπο Αλσηάηνπο Γηθαζηηθνχο εηο δξαρκάο 350. β)γηα ηνπο πληαγκαηάξραο θαη ηνχηνηο εμνκνηνπκέλνπο ησλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ελ ελεξγεία ή απνζηξαηεία, ηνπο αλσηάηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο επί βαζκψ 1σ θαη ηνπο πληαμηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ ηνχησλ εηο δξαρκάο 270. γ)γηα ηνπο Αληηζπληαγκαηάξραο, Σαγκαηάξραο θαη ηνχηνηο εμνκνηνπκέλνπο ησλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ελ ελεξγεία ή απνζηξαηεία, θαη ηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο επί βαζκψ 2σ θαη 3σ ηνπο ζπληαμηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ ηνχησλ, εηο δξαρκ δ)γηα ηνπο Λνραγνχο, Τπνινραγνχο, Αλζππνινραγνχο θαη ηνχηνηο εμνκνηνπκέλνπο ησλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ελ ελεξγεία θαη απνζηξαηεία, ηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο επί βαζκψ 4σ θαη θάησ, ηνπο θεθηεκέλνπο πηπρίνλ Αλσηάηεο ρνιήο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηεο θαηεγνξίαο ηαχηεο, εηο δξαρκ ε)γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο επί βαζκψ 4σ θαη θάησ ηνπο θεθηεκέλνπο πηπρίνλ Αλσηέξαο ρνιήο εηο δξρ ζη)γηα ηνπο κε ηξαηησηηθνχο θαη Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο ηνπο θεθηεκέλνπο πηπρίνλ Αλσηέξαο ρνιήο ή Κνιιεγίνπ κεηά ηαο ζπνπδάο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο ή πηπρία μέλεο γιψζζεο εηο δξαρκ δ)γηα ηνπο Αλζππαζπηζηάο, ηνπο Γεκνζίνπο Τ- παιιήινπο ηνπο κε θεθηεκέλνπο πηπρίνλ Αλσηέξαο ρνιήο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ ηνχησλ σο θαη ηνπο κε ζηξαηησηηθνχο θαη Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο ηνπ κε θεθηεκέλνπο πηπρίνλ Αλσηέξαο ρνιήο εηο δξαρκ Ρ.α.19 ε)γηα ηνπο ΓΔΑ, Μνλίκνπο θαη Δζεινληάο νπιίηαο εηο δξαρκ. 70. ζ)γηα ηνπο Καζεγεηάο Αλσηάησλ ρνιψλ θαη ηνπο πληαμηνχρνπο ηνχησλ εηο δξαρκ. 500, ηνπο δε Τθεγεηάο Αλσηάησλ ρνιψλ θαη ηνπο πληαμηνχρνπο ηνχησλ εηο δξαρκ η)γηα ηνπο επηκειεηάο θαη δηδάθηνξαο Αλσηάησλ ρνιψλ σο θαη ηνπο ηδηψηαο ηνπο θαηέρνληαο κεηαπηπρηαθφλ ηίηινλ ζπνπδψλ (MASTER) εηο δξαρκ ηα)γηα ηνπο κε ζηξαηησηηθνχο θαη δεκνζίνπο Τ- παιιήινπο πηπρηνχρνπο Αλσηάησλ ρνιψλ ή Κνιιεγίνπ 3εηνχο θνηηήζεσο κεηά ηαο ζπνπδάο κέζεο εθπαηδεχζεσο εηο δξαρκ ηβ)γηα ηνπο κε ζηξαηησηηθνχο θαη δεκνζίνπο π- παιιήινπο ηνπο κε θεθηεκέλνπο πηπρίνλ Αλσηέξαο ρνιήο ηνπο ρξεζηκνπνηνπκέλνπο σο δηδαζθάινπο μέλσλ γισζζψλ εηο δξαρκ ηγ)γηα ηνπο κε ηξαηησηηθνχο θαη Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο Καζεγεηάο αιινδαπψλ καζεηψλ ησλ Παξαγσγηθψλ ρνιψλ Αμησκαηηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, εηο δξαρκ ηδ)γηα ηνπο κε ζηξαηησηηθνχο θαη δεκνζίνπο π- παιιήινπο ηνπο κε πηπρηνχρνπο Αλσηέξσλ ρνιψλ εηο δξαρκ Δθ φζνλ ε έδξα ηεο ρνιήο ή ηνπ ρνιείνπ ή ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο απέρεη πιένλ ησλ 10 ρηιηνκέηξσλ απφ ηνπ Κέληξνπ ηεο πφιεσο, εηο ηελ νπνίαλ θαηνηθεί ν παξέρσλ ηελ δηδαζθαιίαλ, θαηαβάιινληαη, πιένλ ησλ σο άλσ απνδεκηψζεσλ, δη έμνδα θηλήζεσο δξαρκ. 100 δη εθάζηελ εκέξαλ δηδαζθαιίαο, ππφ ηελ αίξεζηλ φηη δελ δηαηίζεηαη δηα ηελ αληίζηνηρνλ κεηαθίλεζηλ κεηαθνξηθφλ κέζνλ απφ ηεο Τπεξεζίαο. Πξνθεηκέλνπ πεξί ζηξαηησηηθψλ θαη Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, εθηφο ηνχηνπ δηα ηελ θαηαβνιήλ ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ, δένλ λα πθίζηαηαη απφζηαζηο κεγαιπηέξα ησλ 10 ρηιηνκέηξσλ θαη απφ ηεο έδξαο ηεο ρνιήο θ.ιπ. κέρξη ηελ Μνλάδα ή Τπεξεζίαλ εηο ηελ νπνίαλ ππεξεηεί ν δηδάζθσλ. 3.Γηα ηνπο ελ απνζηξαηεία Αμησκαηηθνχο ιακβάλεηαη ππ φςηλ ν απνζηξαηεπηηθφο βαζκφο. 4.Αη απνδεκηψζεηο θαη ηα έμνδα θηλήζεσο ησλ αλσηέξσ Η θαη ΗΗ παξαγξάθσλ αλαπξνζαξκφδνληαη κεζ εθάζηελ αχμεζηλ απνδνρψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζηξαηησηηθψλ, θαη ην πνζνζηφλ απμήζεσο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ινραγνχ θαη απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο απμήζεσο ηαχηεο. Σα πξνθχπηνληα εθ ηεο ελ ιφγσ πξνζαξκνγήο πνζά ζηξνγγπινπνηνχληαη εηο ηελ επνκέλελ πεληάδα. (Μεηά ηε ζελ. 1338,02(β) Σελ. 1338,03 Σεύτος 770 ελ

11 36.Ρ.α.19 Πξνυπνζέζεηο - Πεξηνξηζκνί Άξζξ.2.-1.Γηα ηελ θαηαβνιήλ ηεο απνδεκηψζεσο ηνπ άξζξ. 1 ηεο παξνχζεο δένλ λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθψο αη θάησζη πξνυπνζέζεηο: α)ζ δηδαζθαιία λα παξέρεηαη εηο ρνιάο, ρνιεία θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο ιεηηνπξγνχληα βάζεη δηαηαγψλ Αξρεγείσλ. β)ζ δηδαζθαιία λα παξέρεηαη αλεμαξηήησο ησλ θπξίσλ θαζεθφλησλ ηνπ δηδάζθνληνο. 2.Γελ δηθαηνχληαη απνδεκηψζεσο, εθ ηεο απηήο ρνιήο, ρνιείνπ ή Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο. α)οη ηαθηηθνί Καζεγεηαί απηψλ. β)οη ππεξεηνχληεο εηο ηελ ρνιήλ, ρνιείνλ ή Κέληξνλ Δθπαηδεχζεσο σο ηνπνζεηεκέλνη, απεζπαζκέλνη ή πξνζθεθνιιεκέλνη, σο θαη νη ππεξεηνχληεο εηο ην Κέληξνλ Δθπαηδεχζεσο Σεζσξαθηζκέλσλ (ΚΔΣΘ), δηαβηβάζεσλ (ΚΔΓΔ), Τιηθνχ Πνιέκνπ (ΚΔΤΠ) θαη Δθνδηαζκνχ Μεηαθνξψλ (ΚΔΔΦ) θαη δηδάζθνληεο εηο ηαο παξ απηά ιεηηνπξγνχζαο ρνιάο. γ)οη εθπιεξνχληεο ηαο ζηξαηησηηθάο ησλ ππνρξεψζεηο πιελ ΓΔΑ. δ)οη δηδάζθνληεο εηο Κέληξα Βαζηθήο Δθπαηδεχζεσο. 3.Ζ απνδεκίσζηο ησλ ελ ελεξγεία ηξαηησηηθψλ ησλ δηδαζθφλησλ εηο ρνιάο, ρνιεία ή Κέληξα εθπαηδεχζεσο δελ δχλαηαη εηο πάζαλ πεξίπησζηλ λα ππεξβή κεληαίσο ην πνζνζηφλ 30% ηνπ βαζηθνχ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ Λνραγνχ. Γηθαηνιφγεζηο Απνδεκηψζεσο Γηδαζθαιίαο Άξζξ.3.-Ζ απνδεκίσζηο δηδαζθαιίαο δηθαηνινγείηαη βάζεη: α)απνζπάζκαηνο δηαηαγήο δηνξηζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ σο Καζεγεηνχ πεξηέρνληνο: (1)Σα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην πηπρίνλ ην νπνίνλ θαηέρεη. (2)Σν κάζεκα δη ν σξίζζε λα δηδάμε. (3)Σελ ρνιήλ εηο ελ σξίζζε σο εθπαηδεπηήο. β)βεβαηψζεσο ηνπ Γηνηθεηνχ ή Γηεπζπληνχ πνπδψλ ηεο ρνιήο ή ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο πεξηερνχζεο: (1)Σα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ. (2)Σα ζηνηρεία ηεο δηαηαγήο δηνξηζκνχ. (3)Σν δηδαρζέλ κάζεκα. (4)Σαο ψξαο δηδαζθαιίαο. (5)Σελ έλδεημηλ φηη ν δηδάζθσλ δελ ππφθεηηαη εηο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξ. 2 παξ. 2 ηεο παξνχζεο. γ)βεβαηψζεσο ηεο ρνιήο ή ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο ή ππεπζχλνπ δειψζεσο ηνπ δηθαηνχρνπ, νζάθηο δηθαηνινγείηαη θαη απνδεκίσζηο ηνπ άξζξ. 1 παξ. 2 ηεο παξνχζεο. Πιεξσκή - Κξαηήζεηο Άξζξ.4.-1.Ζ απνδεκίσζηο δηδαζθαιίαο απνηειεί πξφζζεηνλ ακνηβήλ σο θαη ηνηαχηε θαηαβάιιεηαη κέζσ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ηεο Αγξνηηθήο Σξαπέδεο Διιάδνο ππφ ηεο Γηαρεηξίζεσο Υξεκαηηθνχ ηεο ρνιήο εηο ελ παξεζρέζε ε δηδαζθαιία θαη πξνθεηκέλνπ πεξί ηξαηησηηθψλ θαη Τπαιιήισλ ησλ ΒΓ ππφ ηεο Γηαρ/ζεσο Υξεκαηηθνχ εμ εο κηζζνδνηείηαη ν δηθαηνχρνο. 2.Ζ αλσηέξσ απνδεκίσζηο ππφθεηηαη εηο ηαο θάησζη θξαηήζεηο: α)σαξ ή ΣΑΝ ή ΣΑΑ 5% δηα ηνπο ηξαηησηηθνχο κφλνλ. β)σγπτ 2% δηα ηνπο Πνιηηηθνχο Γεκνζίνπο Τ- παιιήινπο κεηφρνπο ηνπ ηακείνπ ηνχηνπ. γ)φφξνο εηζνδήκαηνο 5%. δ)ο.γ.α. 10% επί ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. ε)ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςηο 0,50%. ζη)υαξηφζεκνλ 1%. δ)μσα 1% δηα ηαο θαηαβαιινκέλαο εηο βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο απνδεκηψζεηο. ε)αη θεθαλνληζκέλαη ππέξ ΗΚΑ θξαηήζεηο πξνθεηκέλνπ πεξί ηδησηψλ Καζεγεηψλ ζπλδενκέλσλ κεηά ηνπ δεκνζίνπ δηα ζρέζεσο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Δηδηθαί πεξηπηψζεηο Δθπαίδεπζε ηειερψλ Άξζξ.5.-Δηο ηαο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο ππάγνληαη θαη νη δηδάζθνληεο εηο ηελ παξά ηε Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία ιεηηνπξγνχζαλ Μεηεσξνινγηθήλ ρνιήλ ηξαηησηηθνί ελ ελεξγεία ή απνζηξαηεία Γεκφζηνη Τπάιιεινη θαη πληαμηνχρνη ηεο θαηεγνξίαο ηαχηεο σο κε ηξαηησηηθνί θαη Γεκφζηνη Τπάιιεινη. Ηζρχο - Καηαξγνχκελα Γηαηάμεηο Άξζξ.6.-Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο άξρεηαη απφ ηεο 1εο Ηνπλ απφ ηεο νπνίαο θαη θαηαξγείηαη πάζα πξνγελεζηέξα δηάηαμηο ή απφθαζηο ζπλαθνχο πεξηερνκέλνπ. Σελ. 1338,04 Σεύτος 770 ελ

12 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 20. ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ Αριθ. Φ071. 4/2/ ηης 22 Ηαν./19 Μαρη (ΦΔΚ Β 116) Κχξσζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Αλσηέξαο ρνιήο Πνιέκνπ. 21. ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Αριθ. Φ. 300/212/ ηης 20 Ηοσλ. / 8 Ασγ (ΦΔΚ Β 454) «Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηηο ηξαηησηηθέο Παξαγσγηθέο ρνιέο Αμησκαηηψλ». 22. ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 13/14 επη (ΦΔΚ Α 125) εθπαίδεπζε ησλ ηειερψλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Γεληθέο Γηαηάμεηο θνπφο Άξζξ.1.-Με απηφλ ην λφκν θαζνξίδνληαη φζα α- θνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο ζε ρνιέο, Κέληξα Δθπαηδεχζεσο θαη Κέληξα Δπηζηεκνληθψλ - Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, εθηφο απφ ηηο παξαγσγηθέο ρνιέο. Οξηζκνί Άξζξ.2.-πνπ ζ απηφλ ην λφκν αλαθέξεηαη ν φξνο ρνιέο ή ΚΔ ελλννχληαη νη ηξαηησηηθέο ρνιέο θαη ηα Κέληξα Δθπαηδεχζεσο, πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο (ΤΔΘΑ), δηα κέζνπ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Δθπαίδεπζε ηειερψλ ζην Δζσηεξηθφ Πξννξηζκφο ρνιψλ Άξζξ.3.-1.Πξννξηζκφο ησλ ρνιψλ θαη ησλ ΚΔ είλαη λα παξέρνπλ ζηξαηησηηθή, ηερληθή θαη επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηξαηεχκαηνο. 2.Σνλ εηδηθφηεξν πξννξηζκφ θάζε ρνιήο ή ΚΔ θαζνξίδεη ν νξγαληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ρνιέο θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο Άξζξ.4.-1.ην ηξαηφ ιεηηνπξγνχλ νη εμήο ρνιέο θαη ΚΔ: α)ρνιέο Δθπαηδεχζεσο Αμησκαηηθψλ πισλ - σκάησλ: 1)ρνιή Πεδηθνχ 2) Ηππηθνχ - Σεζσξαθηζκέλσλ 3) Ππξνβνιηθνχ 4) Μεραληθνχ 5) Γηαβηβάζεσλ 6) Σερληθνχ 7) Δθνδηαζκνχ - Μεηαθνξψλ 8) Τιηθνχ Πνιέκνπ 9) Τγεηνλνκηθνχ 10) Οηθνλνκηθνχ 11) ηξαηνινγηθνχ 12) Διεγθηηθνχ 13) Σαρπδξνκηθνχ 14) ηξαηησηηθψλ Γξακκαηέσλ β)ρνιέο Γεληθήο Δθπαηδεχζεσο: 1)ρνιή Δπηηειψλ 2)Πηέξπγα Φπρνινγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ρνιήο Πνιέκνπ 3)ρνιή Πιεξνθνξηψλ 4)ηξαηησηηθή ρνιή Ξέλσλ Γισζζψλ (ΞΓ) 5)ηξαηησηηθή ρνιή σκαηηθήο Αγσγήο (Α) γ)ρνιέο Δηδηθήο Δθπαηδεχζεσο: 1)ρνιή Αιεμηπησηηζηψλ 2) Αεξνπνξίαο ηξαηνχ (Α) 3) ηαηηζηηθήο 4) Δπηινγήο 5) Δθπαηδεχζεσο Σερληθψλ Σειεπηθνηλσλίαο 6) ηξαηνλνκίαο δ)κέληξα Δθπαηδεχζεσο: 1)Κέληξα Δθπαηδεχζεσο πισλ- σκάησλ 2)Κέληξν Δθπαηδεχζεσο Αλνξζνδφμνπ Πνιέκνπ (ΚΔΑΠ) 3)Κέληξν Δθπαηδεχζεσο Οξεηλνχ Αγψλνο - Υηνλνδξφκσλ (ΚΔΟΑΥ) 4)Κέληξν Δθπαηδεχζεσο Δηδηθψλ Γπλάκεσλ (ΚΔΔΓ) ε)ρνιέο Αλψηαηεο Σερληθήο Δθπαηδεχζεσο: 1)ρνιή Σερληθήο Δθπαηδεχζεσο Αμησκαηηθψλ Μεραληθνχ (ΣΔΑΜΥ). 2)ρνιή Σειεπηθνηλσληψλ - Ζιεθηξνληθψλ Αμησκαηηθψλ Γηαβηβάζεσλ (ΣΖΑΓ). 3)ρνιή Σερληθήο Δθπαηδεχζεσο Αμησκαηηθψλ Σερληθνχ (ΣΔΑΣΥ). 4)ρνιή Σνπνγξαθίαο ζη)ρνιέο Αλψηαηεο ηξαηησηηθήο Δθπαηδεχζεσο: ρνιή Πνιέκνπ. 2.Με πξφηαζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηνπ ΓΔ θαη κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε ή αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ ησλ Αμησκαηηθψλ ζε ζέκαηα λέσλ νπιηθψλ ή ηειεπηθνηλσληαθψλ ή άιισλ ζπζηεκάησλ, είλαη δπλαηφ λα ηδξχνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο λέα ηκήκαηα ζηηο ρνιέο πνπ ιεηηνπξγνχλ, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θάζε ρνιήο. Έδξα - Τπαγσγή 36.Ρ.α Άξζξ.5.-1.Ζ έδξα θαη ε ππαγσγή θάζε ρνιήο ή ΚΔ θαζνξίδεηαη κε δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. 2.Οη ρνιέο θαη ηα ΚΔ ππάγνληαη ζην Γεληθφ Δ- πηηειείν ηξαηνχ, δηα κέζνπ ησλ αληίζηνηρσλ Γηεπζχλζεσλ ή άιισλ αξκφδησλ θνξέσλ ηνπ. 3.Οη ρνιέο θαη ηα ΚΔ είλαη κνλάδεο δηνηθεηηθψο αλεμάξηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα είλαη νηθνλνκηθψο αλεμάξηεηεο ή πξνζθνιινχληαη γηα δηνηθεηηθή κέξηκλα ζε άιιεο Γηνηθήζεηο. (Μεηά ηε ζελ. 1338,04) Σελ. 1338,05 Σεύτος Σ33 ελ

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΝΖ Β2 ΣΜ. ΔΘΝ. ΚΑΗ ΣΡΑΣ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΚΛ. ΥΟΛΩΝ Σηλέυ. 2106574186 Φ.337.1/153301.2645 (ΦΔΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012) ΚΟΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι - Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι - Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Ε Ω Ν

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι - Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι - Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Ε Ω Ν Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι - Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι - Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Ε Ω Ν Δίδνο: ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ Αξηζκφο: 99 Έηνο: 2001 ΦΔΚ: Α 95 20010514 Σέζεθε ζε ηζρχ: 14.08.2001 Ηκ.Τπνγξαθήο: 30.04.2001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 1 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36.Δ.α.1-2 ΚΕΦΑΛΑΘΟΝ Ε ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΑΣΕΤΗ ΘΕΜΑ α Ποιηηηθή Επηζηράηεσζε-Παιιαϊθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΤΟΜΟΣ (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 1 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36.Δ.α.1-2 ΚΕΦΑΛΑΘΟΝ Ε ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΑΣΕΤΗ ΘΕΜΑ α Ποιηηηθή Επηζηράηεσζε-Παιιαϊθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Σ Ο Μ Ο 9 ( 38 Α ) Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α 1 Τπεξεζία Πνιηηηθήο Ώεξνπνξίαο 38.Κ.α.1-2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΘΕΜΑ α Τπεξεζία Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2009 1 ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΡΘΡΟΝ 1νλ ύζηαζηο - θνπόο 1. Δπί ησ ζθνπψ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ Παρίσι, 28 Αυγούστου 1952 Τα Κξάηε-Μέιε ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143)

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Άπθπο 38. 1. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE.Σ.Y., κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16)

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16) Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ..- Ν..Κ.- κλπ διαηάξειρ. Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 246 Νφκνο 1256 ηεο 28/31.5.1982. Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΓΔ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΣΜΖΜΑ Β Φ. 821.2/701K/54186/Z1 Α. Παπανδπέος 37 151 80 ΜΑΡΟΤΗ ΦΔΚ1672/η.Β

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ, ΔΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ Έηος: 2007 ΦΕΚ: Α 210 20070831 Σέθηκε ζε ιζτύ: 31.08.2007 Ημ.Τπογραθής: 29.08.2007 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2011 Περιγραθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαρούσι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαρούσι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαρούσι 08. 04.2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟ: ----- Ο.Λ.Μ.Ε. olme@otenet.gr Ανδρζα Παπανδρζου 37 Μαροφςι, Σ.Κ. 151 80 Δ.Ο.Ε. secretariat@doe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 014 Αξηζ. Πξση. :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα