Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ 5 ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ 1

2 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 36.Ρ.α.1-5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΦΟΛΕΣ ΘΕΜΑ α Εθπαίδεπζε Σηειερώλ 1. ΝΟΜΟ ΒΥΜ ηης 21/23 Ηοσλ Πεξί πξνζθιήζεσο αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ δηα ηνλ νξγαληζκφλ ηνπ ηξαηνχ ηεο Ξεξάο θαη ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. ρεηηθνί θαη νη: α)νφκ. ΓΣΖ ηεο 28 Απξ./13 Μαΐνπ 1908 πεξί πξνζθιήζεσο αιινδαπνχ αμησκαηηθνχ ηνπ ππξνβνιηθνχ πξνο νξγάλσζηλ ηνπ ζρνιείνπ βνιήο ηνπ ππξνβνιηθνχ. β)νφκ. ΓΣΠΖ ηεο 20/23 Οθη πεξί πξνζθιήζεσο αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ δηα ηνλ νξγαληζκφλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, θαηαξγεζείο ππφ ηνπ γ)νφκ. ΓΦΞΖ ηεο 27/28 Μαξη πεξί πξνζθιήζεσο αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ δηα ηνλ ηξαηφλ Ξεξάο. δ)νφκ ηεο 24/31 Μαξη πεξί απνλνκήο αλσηέξνπ βαζκνχ εηο ηνπο αμησκαηηθνχο ηεο Γαιιηθήο απνζηνιήο. ε)νφκ ηεο 13/27 απξ πεξί παξνρήο δσξεάλ άξηνπ θαη θαπζνμχισλ εηο ηνπο νπιίηαο ηεο παξά ησ ειιεληθψ ηξαηψ Γαιιηθήο Απνζηνιήο. ο)ν.γ ηεο 5/7 Μαΐνπ 1918 πεξί πξνζζήθεο δηαηάμεσο εηο ηνλ Νφκνλ ππ αξηζ. 1221/1918. δ)νφκ ηεο 30 Μαξη. /1 Απξ πεξί ηεξήζεσο παξά ηε ελ Διιάδη Γαιιηθή ζηξαηησηηθή Απνζηνιή σο κειψλ απηήο εθέδξσλ αμησκαηηθψλ ηνπ Γαιιηθνχ ηξαηνχ δηαηεινχλησλ παξ απηή θαη απνιπνκέλσλ ιφγσ ηεο απνζηξαηεχζεσο ηνπ Γαιιηθνχ ηξαηνχ. 2. ΝΟΜΟ ΓΣΞΓ ηης 2/15 Μαΐοσ 1909 (ΦΔΚ Α 108) Πεξί εηζαγσγήο εηο ην ξαηησηηθφλ ρνιείνλ Δπειπίδσλ, ην ρνιείνλ Τπαμησκαηηθψλ θαη ηελ ρνιήλ Ναπηηθψλ Γνθίκσλ ησλ πηψλ ησλ ελ πνιέκσ ζλεζθφλησλ αμησκαηηθψλ. 3. ΝΟΜΟ ΓΦΠΕ ηης 24 Φεβρ./2 Μαρη Πεξί απνζηνιήο αμησκαηηθψλ εηο ηελ αιινδαπήλ πξνο εθπαίδεπζηλ. Καηεξγήζε ππφ ηνπ: α)νφκ. 178 ηεο 13/17 Μαξη (ΦΔΚ Α 67) πεξί απνζηνιήο αμησκαηηθψλ εηο ηελ αιινδαπήλ πξνο εθπαίδεπζηλ, φζηηο ηξνπνπνηεζείο ππφ ηνπ: β)νφκ. 896 ηεο 2/16 επη (ΦΔΚ Α 201) πεξί ζπκπι. θαη ηξνπ. ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξ. 5 θαη 6 ηνπ Νφκ. 178, αληηθαηεζηάζε δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκ. 4838/1930 θαη ήδε δηα ησλ άξζξ. 63 θαη επ. ηνπ θαηση. Α. Ν. 2125/ ΝΟΜΟ 4743 ηης 13/15 Μαΐοσ 1930 (ΦΔΚ Α 166) Πεξί ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ. Δηξνπνπνηήζε ππφ ησλ: α)νφκ ηεο 3 Ηνπλ. / 26 Ηνπι πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ Νφκ β)α.ν. 741 ηεο 14/18 Ηνπλ πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηεο 5εο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξ. 12 ηνπ Νφκ «πεξί ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ». Αληηθαηεζηάζε δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Α.Ν. 1502/1950 (ηφκ. 2Α ζει. 365). 5. ΝΟΜΟ 4838 ηης 23/29 Ηοσλ (ΦΔΚ A 257) Πεξί εθπαηδεχζεσο ζηειερψλ. Σξνπνπνηεζείο θαη ζπκπιεξσζείο δηα ησλ: α)νφκ ηεο 3/7 επη (ΦΔΚ Α 308) πεξί ζπκπι. θαη ηξνπνπ. ηνπ Νφκ β)νφκ ηεο 11/19 επη (ΦΔΚ Α 270) πεξί απμήζεσο εηζαρζεζνκέλσλ καζεηψλ εηο ηαο ηξαηηση. ρνιάο. (Ανηί γις ηις ζελ ) Σελ. 1317(α) Σεύτος Σ33 ελ

3 36.Ρ.α.6-9 γ)νφκ ηεο 11/16 Γεθ (ΦΔΚ Α 390) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ δ)νφκ ηεο 3/7 Απγ (ΦΔΚ Α 256) πεξί πξνειεχζεσο θαη κεηεθπαηδεχζεσο Αμησκαηηθψλ. ε)νφκ ηεο 7/10 Ννεκ (ΦΔΚ Α 391) πεξί ηξνπνπ. ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Νφκ ο)α.ν. 25/25 Ηαλ (ΦΔΚ Α 60) πεξί ηξνπνπ. ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Νφκ (πξνζσξηλήο ηζρχνο). δ)α.ν. 410 ηεο 28/31 Γεθ (ΦΔΚ Α 567) πεξί ζπκπι. ηνπ άξζξ. 18 ηνπ Νφκ ε)α.ν. 610 ηεο 4/7 Απξ (ΦΔΚ Α 129) πεξί ηξνπνπ. ησλ παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Νφκ ζ)α.ν ηεο 14/17 Φεβξ (ΦΔΚ Α 55) πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηνπ εδαθ. β ηνπ άξζξ. 18 ηνπ Νφκ η)α.ν ηεο 12/18 Απξ (ΦΔΚ Α 161) πεξί ηξνπνπ. ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Νφκ (πξνζσξηλήο ηζρχνο). ηα)α.ν ηεο 18/27 Απξ (ΦΔΚ Α 171) πεξί ηξνπνπ. δηαηάμεψλ ηηλσλ ηνπ Νφκ ηβ)α.ν ηεο 28 Μαξη./1 Απξ (ΦΔΚ Α 130) πεξί αλαζηνιήο ηεο ηζρχνο ηνπ εδαθ. 4 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Νφκ. 4838, σο εηξνπνπνηήζε δηα ηνπ Νφκ Αληηθαηεζηάζε δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Α. Ν. 2125/1939. Δθπαίδεπζε ηειερψλ 8. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 30 Νοεμ. / 7 Γεκ (ΦΔΚ Α 529) Πεξί εθπαηδεχζεσο ησλ ηειερψλ εηο ηξαηησηηθάο ρνιάο θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξ. 40 Νφκ. 1394/1983 (ΦΔΚ A 125) (θαηση. αξηζ. 22). 9. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 9/14 Μαρη (ΦΔΚ Α 90) Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Α.Ν ηνπ ΝΟΜΟ 5286 ηης 28 Ασγ. / 2 επη (ΦΔΚ Α 306) Πεξί ηξαηησηηθήο ρνιήο Τπαμησκαηηθψλ. ρεηηθνί θαη νη: α)α.ν. 609 ηεο 4/7 Απξ (ΦΔΚ Α 129) πεξί κεηαηάμεσο καζεηψλ Η ηάμεσο ρνιήο Τπαμησκαηηθψλ (ηκεκάησλ δηαρεηξίζεσο θαη ζηξαηνινγίαο) εηο ην ηκήκα ηνπ κεηαγσγηθνχ. β)α.ν ηεο 13/20 Ηνπι (ΦΔΚ Α 292) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ άξζξ. 6 ηνπ Νφκ Ήδε, δηα ηνπ άξζξ. 2 ηνπ θαηση. Α.Ν. 2125/1939 πεξί εθπαηδεχζεσο ζηειερψλ δελ πξνβιέπεηαη ρνιή Τπαμησκαηηθψλ, σο παξαγσγηθή αμησκαηηθψλ. 7. ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΟ ΝΟΜΟ ηης 25/25 Ηαν (ΦΔΚ Α 65) Πεξί νδνηπνξηθψλ εμφδσλ ησλ ελ ηε αιινδαπή απνζηειινκέλσλ πξνο εθπαίδεπζηλ αμησκαηηθψλ θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ πεξί νδνηπνξηθψλ εμφδσλ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο δηαηάμεσλ. Βι. ήδε Α.Ν. 271/1968 (ηφκ. 2Α, ζει. 402) Σελ. 1318(α) Σεύτος Σ33 ελ

4 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 10. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 19/21 επη (ΦΔΚ Α 299) Πεξί ππνρξεψζεσο θαηαβνιήο απνδεκηψζεσο εηο ην Γεκφζηνλ ησλ παξαηηνπκέλσλ ή απνβαιινκέλσλ καζεηψλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Δπειπίδσλ θαη Αμησκαηηθψλ ηξαηησηηθψλ Τπεξεζηψλ. Καηαξγήζεθε απφ ην εδάθ. δ ηνπ άξζξ. 25 Νφκ. 1911/1990, (ΦΔΚ Α 166), Σφκ. 36Γ, ζει. 1338, Ρ.α ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 21 Ηοσλ. / 21 Ασγ (ΦΔΚ Α 170) Πεξί απνθαηαζηάζεσο ηέσο καζεηψλ ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Τπαμησκαηηθψλ δηαγξαθέλησλ απηήο θαηά ηα έηε θαη κεηαγελεζηέξσο απνθηεζάλησλ ηνλ βαζκφλ ηνπ Αμησκαηηθνχ. Καηεξγήζε αθ εο ίζρπζε δηα ηνπ: α)νφκ ηεο 9/18 επη (ΦΔΚ Α 199) πεξί θαηαξγήζεσο ηνπ Νφκ. 1668/ ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 19/21 επη (ΦΔΚ A 299) Πεξί δηαηάμεψλ ηηλσλ αθνξσζψλ ηελ εθπαίδεπζηλ ησλ ζηειερψλ εηο ηξαηησηηθάο ρνιάο θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο. (Πξνζσξηλήο ηζρχνο). 12. ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ ηης 30 Ηοσλ. /18 επη (ΦΔΚ Α 237) Πεξί ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηνπ ππ αξηζ. 2125/1939 Α. Νφκνπ «πεξί εθπαηδεχζεσο θ.ιπ.». Δθπξψζε δηα ηεο ππ αξηζ. 296/1946 πξάμ. Τπ. πκβνπιίνπ. Άξζξνλ κφλνλ.-1.καη επέθηαζηλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 70 ηνπ ππ αξηζ. 2125/1939 Α. Νφκνπ «πεξί εθπαηδεχζεσο ζηειερψλ» επηηξέπεηαη εηο ηνλ Τπνπξγφλ ηεο Δζληθήο Ακχλεο φπσο ρνξεγή εθπαηδεπηηθάο αδείαο δηα ηελ αιινδαπήλ πξνο εθπαίδεπζηλ εηο Αλσηάηαο ρνιάο εηο καζεηάο ησλ ηέσο ηξαηησηηθψλ ρνιψλ (Δπειπίδσλ - Γνθίκσλ - Ηθάξσλ) θνηηψληαο εηο ηαο Αλσηάηαο ρνιάο ηεο εκεδαπήο θαη φληαο ηειεηνθνίηνπο Γπκλαζίνπ επί ηε αηηήζεη ηνχησλ εθ φζνλ ηπγράλνπζη γλψζηαη ηεο γιψζζεο ηνπ Κξάηνπο εηο ν κεηαβαίλνπζη θαη ζπγθεληξνχζη ηα απαξαίηεηα ινηπά πξνζφληα πξνο θνίηεζηλ εηο Αλσηάηαο ρνιάο ηεο αιινδαπήο. 2.Οη ελ παξ. 1 κεηαβαίλνληεο εηο αιινδαπήλ καζεηαί δηθαηνχληαη πιήξσλ ησλ απνδνρψλ ησλ (κηζζνί θαη πάζεο θχζεσο επηδφκαηα) κέρξη ηεο επαλφδνπ ησλ. Οχηνη δελ δηθαηνχληαη νδνηπνξηθψλ εμφδσλ κεηαβάζεσο θαη επαλφδνπ. Οχηνη ππνρξενχληαη λα ππεξεηήζσζηλ εηο θξαηηθάο Τπεξεζίαο επί 20εηίαλ απφ ηεο επαλφδνπ ησλ εθ ηεο αιινδαπήο. 3.Πάζα ιεπηνκέξεηα απαηηνπκέλε δηα ηελ εθηέιεζηλ ηνπ παξφληνο Ν. Γ/ηνο θαλνλίδεηαη δηα δηαηαγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο. 14. ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 6/12 Ηοσλ (ΦΔΚ Α 179) Πεξί δηαηάμεσλ αθνξσζψλ ηα εμέηαζηξα ππνςεθίσλ δηα ηξαηησηηθάο ρνιάο θαη ηαο ακνηβάο ησλ κειψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ. Άξζξ.1.-1.Ηδηψηαη κεηέρνληεο εηο ηαο εμεηάζεηο ή δηαγσληζκνχο δη εηζαγσγήλ εηο ηξαηησηηθάο ρνιάο αμησκαηηθψλ θαη Τπαμησκαηηθψλ θαη ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ή πξνο θαηάηαμηλ είο ηηλα ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ηνχησλ κε βαζκφλ Αμησκαηηθνχ ή Αλζππαζπηζηνχ θαη ησλ ηνχησ εμνκνηνπκέλσλ ππνρξενχληαη εηο ηελ θαηαβνιήλ εμεηάζηξσλ θαζνξηδνκέλσλ δηα θνηλήο απνθάζεσο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ. 2.Σα σο άλσ εμέηαζηξα εηζάγνληαη εηο ηνλ Κξαηηθφλ Πξνυπνινγηζκφλ σο έζνδα απηνχ. Άξζξ.2.-1.ηξαηησηηθνί θαη ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ηδηψηαη, κεηέρνληεο εηο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο ή Δπηηξνπάο Γηαγσληζκψλ, είηε σο κέιε απηψλ θαη Γξακκαηείο απηψλ είηε σο εμεηαζηαί νξηδφκελνη δη εηζαγσγήλ ή θαηάηαμηλ θαηά ηα ελ ησ πξνεγνπκέλσ άξζξσ νξηδφκελα, δηθαηνχληαη ακνηβήο θαη απνθνπήλ θαζνξηδνκέλεο δηα θνηλήο απνθάζεσο ησλ απηψλ σο άλσ Τπνπξγψλ. 2.Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη εθ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Τπνπξγείνπ Δζληθήο ακχλεο (Γ.Δ.., Γ.Δ.Ν., Γ.Δ.Α.), αλαγξαθνκέλεο εηο έθαζηνλ ησλ επί κέξνπο πξνυπνινγηζκψλ ηνχησλ ζρεηηθήο πηζηψζεσο. Δηο βάξνο ηεο απηήο πηζηψζεσο θαηαινγίδνληαη θαη πάζαη αη αλαγθαίαη δαπάλαη ελεξγείαο ησλ δηαγσληζκψλ ή εμεηάζεσλ (γξαθηθή χιε θ.ιπ.). Άξζξ.3.-1.Δμέηαζηξα πεξί σλ ην άξζξ. 1 ηνπ παξφληνο εηζπξαρζέληα θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφλ έηνο θαη κέρξη ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηαηίζεληαη εηο ην Γεκφζηνλ Σακείνλ σο έζνδα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, κεηά ηελ αθαίξεζηλ ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ δη ελεξγείαο ησλ εμεηάζεσλ ή δηαγσληζκψλ θαζνξηδνκέλσλ δηα πξάμεσο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, πξνηάζεη ηεο νηθείαο ρνιήο ή Τπεξεζίαο. 2.Σεο ελ ηε παξ. 1 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ ακνηβήο, δηθαηνχληαη ηα κέιε ησλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ θαη Δπηηξνπψλ δηαγσλη- (Ανηί για ηε ζελ. 1337) Σελ. 1337(α) Σεύτος 1093 ελ

5 36.Ρ.α.15 Δθπαίδεπζε ηειερψλ ζκνχ ησλ Κιάδσλ ηξαηνχ Ξεξάο θαη Αεξνπνξίαο, δηα ηαο δηελεξγεζείζαο εμεηάζεηο θαη δηαγσληζκνχο. 3.Σα δπλάκεη απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, κέρξη ηπρφλ θαηαβιεζέληα εμέηαζηξα εηο ζηξαηησηηθνχο ελ γέλεη, δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ηδηψηαο ζεσξνχληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο σο ηα πξνζήθνληα ηνηαχηα. Άξζξ.4.-Σα παξά ησλ ππνςεθίσλ θαηαβαιιφκελα πξνο ζπκκεηνρήλ εηο δηαγσληζκνχο ηξαηησηηθψλ ρνιψλ εμέηαζηξα δελ επηζηξέθνληαη εηο απηνχο ελ πεξηπηψζεη κε ζπκκεηνρήο ησλ δη νηνλδήπνηε ιφγνλ εηο ηαο εμεηάζεηο. Άξζξ.5.-1.Πάζα δηάηαμηο αληηθεηκέλε εηο ηνλ παξφληα Νφκνλ θαηαξγείηαη, πιελ ησλ άξζξ. 2, 3, 4 θαη 6 (θαζφζνλ ηαχηα αθνξνχλ ηα άξζξ. 2 θαη 3) θαη 9 ηνπ Νφκ. 996/1949, άηηλα δηαηεξνχληαη ελ ηζρχτ. 2.Πάζα αλαγθαία ιεπηνκέξεηα δηα ηελ εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζνξίδεηαη δηα θνηλήο απνθάζεσο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ. 3.Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 15. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ. 419 ηης 18/23 Μαΐοσ 1968 (ΦΔΚ Α 113) Πεξί ηεο θνηηήζεσο αιινδαπψλ εηο ηαο Παξαγσγηθάο ρνιάο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Καηαξγήζεθε απφ ην εδάθ. γ ηνπ άξζξ. 25 Νφκ. 1911/1990, (ΦΔΚ Α 166), Σφκ. 36Γ, ζει. 1338,501 Σελ. 1338(α) Σεύτος 1093 ελ

6 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 16. ΝΟΜΟΘ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 582 ηης 27 Μαΐοσ / 19 Ηοσν (ΦΔΚ Α 136) Πεξί Δηζαγσγήο εηο ηξαηησηηθάο ρνιάο Μαζεηψλ θαζ ππέξβαζηλ. Άξζξ.1.-1.Δηο ηαο παξαγσγηθάο ρνιάο κνλίκσλ αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, πέξαλ ηνπ εθάζηνηε θαζνξηδνκέλνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη κέρξη πνζνζηνχ 35% ελ ζπλφισ, εηζάγνληαη θαηά ζεηξάλ επηηπρίαο εθ ησλ επηιαρφλησλ, νη αλήθνληεο εηο ηαο θαησηέξσ θαηεγνξίαο: α)σέθλα πνιπηέθλσλ β)σέθλα ή αδειθνί αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ, ηέθλα ή αδειθνί αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ εζληθήο αληηζηάζεσο, σο θαη αλαπήξσλ ή ζπκάησλ ζηξαηησηηθψλ εηξεληθήο πεξηφδνπ. γ)οη θαηαγφκελνη εθ Βνξείνπ Ζπείξνπ. δ)οη θαηαγφκελνη εθ παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ, σο αχηαη σξίζζεζαλ δηα ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Τ- πνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο (ΦΔΚ Β 4/ ). ε)σέθλα κνλίκσλ ζηξαηησηηθψλ ελ ελεξγεία, ελ απνζηξαηεία, πνιεκηθή δηαζεζηκφηεηη ή ζαλφλησλ. 2.Δηο πεξίπησζηλ θαζ ελ ν αξηζκφο ησλ επηιαρφλησλ, ησλ αλεθφλησλ εηο ηαο αλσηέξσ θαηεγνξίαο, δελ επαξθεί δηα ηελ ζπκπιήξσζηλ ηνπ θαζνξηζζέληνο πνζνζηνχ, ηνχην ζπκπιεξνχηαη ππφ ησλ ινηπψλ επηιαρφλησλ θαηά ζεηξάλ επηηπρίαο. 3.Γηα ηεο πξνθεξχμεσο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζνξίδνληαη ηα απνδεηθηηθά ηεο ηδηφηεηνο ησλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ αλαθεξνκέλσλ. Άξζξ.2.-«1.Οη εθ ηνπ άξζξ. 1 θαηεγνξίεο ιακβάλνπλ ην 25% εθ ηνπ νξηδνκέλνπ πνζνζηνχ εθ 35%, απφ ηελ ζεηξά επηηπρίαο ησλ επηιαρφλησλ, ελψ ην ππφινηπν 10% ιακβάλνπλ ρσξίο εμεηάζεηο ηα ηέθλα ησλ θνλεπζέλησλ ή ζαλφλησλ ζηξαηησηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηνλ πφιεκν ή ζηελ εηξήλε θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο πξφδεια θαη αλακθηζβήηεηα έλεθα απηήο. 2.ηελ πξνθήξπμε θάζε δηαγσληζκνχ εηζαγσγήο θαζνξίδνληαη ηα απνδεηθηηθά ηεο ηδηφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ ρσξίο εμεηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 80% ή 70% ηνπ αλψηαηνπ βαζκνχ ηεο θιίκαθαο βαζκνινγίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ησλ, γηα ρνιέο Αμησκαηηθψλ θαη Τπαμησκαηηθψλ, αληίζηνηρα. 3.Ζ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο ζρνιέο ζπληειείηαη αθνχ θξηζνχλ θαηάιιεινη ζηηο πγεηνλνκηθέο, αζιεηηθέο θαη ςπρνηερληθέο εμεηάζεηο πνπ νξίδνληαη θάζε θνξά γηα ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο. Δ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ επαξθεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαζνξίζηεθε, ηφηε ν αξηζκφο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ άξζξ. 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ. 36.Ρ.α.16 4.ηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο ηνπ Κξάηνπο πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφ 13 Γεθ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο (ΦΔΚ 4/9.1.61), ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη Ννκνί Λέζβνπ, Υίνπ θαη άκνπ. Άξζξ.3.-1.Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα εηζαγσγή ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο ρσξίο εμεηάζεηο, γίλεηαη κε βάζε ηελ αίηεζε θαη δήισζε πξνηίκεζεο ηεο ρνιήο θαη ην βαζκφ ηίηινπ ζπνπδψλ θάζε ππνςεθίνπ. 2.ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, επηιέγεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ν ππνςήθηνο πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ ηεο αληίζηνηρεο ρνιήο. ε πεξίπησζε θαη λέαο ηζνβαζκίαο εηζάγνληαη φινη πνπ έρνπλ ηελ αλσηέξσ ηζνβαζκία». Σα άξζξ. 2 θαη 3 πξνζηέζεθαλ απφ ην άξζξ. 1 Νφκ. 1297/12-12 Οθη (ΦΔΚ Α 128). Άξζξ.(2)4.-Απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη ν Α.Ν. 305/1968 «πεξί εηζαγσγήο καζεηψλ εηο ηξαηησηηθάο παξαγσγηθάο ρνιάο Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηέθλσλ Αμησκαηηθψλ», ην άξζξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 4089/60 «πεξί δηαηάμεσλ αθνξσζψλ ηνπο εθέδξνπο Αμησκαηηθνχο Πνιεκηζηάο Αγσληζηάο Δζληθήο Αληηζηάζεσο θαη Αλαπήξνπο θαη ζχκαηα Πνιέκνπ» εηο φηη αθνξά εηο ηαο παξαγσγηθάο ρνιάο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ σο θαη πάζα άιιε δηάηαμηο αληηθεηκέλε εηο ηνλ παξφληα λφκνλ. Άξζξ.(3)5.Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σα άξζξ. 2 θαη 3 αλαξηζκήζεθαλ ζε 4 θαη 5 αληίζηνηρα απφ ην άξζξ. 1 Νφκ. 1297/12-12 Οθη (ΦΔΚ Α 128). (Ανηί για ηε ζελ. 1338,01(β) Σελ. 1338,01(γ) Σεύτος Σ33 ελ

7 36.Ρ.α ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 953 ηης 12/19 Ασγ (ΦΔΚ α 160) Πεξί θαζνξηζκνχ εληαίαο θιίκαθνο βαζκνινγίαο ηεο επηδφζεσο ησλ Αμησκαηηθψλ θαη Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαηά ηελ θνίηεζίλ ησλ εηο ρνιάο θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ α- θνξσζψλ εηο ηαο ρνιάο ηαχηαο. Άξζξ.1.-1.Ζ βαζκνινγία ηεο επηδφζεσο ησλ αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαηά ηελ θνίηεζίλ ησλ εηο νηαλδήπνηε ρνιήλ ή Κέληξνλ Δθπαηδεχζεσο ηεο εκεδαπήο, πιελ ηεο ρνιήο Δζληθήο Ακχλεο θαη ησλ Παξαγσγηθψλ ρνιψλ Μνλίκσλ Αμησκαηηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ελεξγείηαη δηα ηεο θαησηέξσ θιίκαθνο: Δθπαίδεπζε ηειερψλ Άξζξ.3.-Σα ελ ηε παξ. 1 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ παξφληνο νξηδφκελα εθαξκφδνληαη θαη δηα ηαο θαη εθαξκνγήλ ηνπ άξζξ. 9 παξ. 21 ηνπ Ν.Γ. 58/68 «πεξί Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο θαη ησλ Οξγάλσλ ηεο Αλσηάηεο Γηνηθήζεσο θαη Διέγρνπ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ» ηδξπνκέλαο δη απνθάζεσλ ηνπ Αξρεγνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ρνιάο θαη Κέληξα εθπαηδεχζεσο πξνζσπηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Άξζξ.4.-Καηαξγείηαη απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο πάζα εηέξα δηάηαμηο αληηθεηκέλε εηο ηαο δηαηάμεηο ηνχηνπ. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Δηθνζάβαζκνο Δθαηνζηηαία πλζεκαηηθή Άξηζηα % Α Λίαλ Καιψο 15-18, ,99 Β Καιψο 12-14, ,99 Γ Μεηξίσο 10-11, ,99 Γ Απνηπρψλ 0-9, ,99 Δ 2.Πξνθεηκέλνπ πεξί αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ απνθνηηψλησλ εθ ρνιψλ θαη Κέληξσλ Δθπαηδεχζεσο ηεο Αιινδαπήο εθαξκφδνληαη ηα θάησζη: α.δάλ ε επίδνζηο θαζνξίδεηαη δη αξηζκεηηθήο βαζκνινγίαο ηζρχνπλ ηα ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ, νξηδφκελα. β.δάλ ε επίδνζηο θαζνξίδεηαη δηα ραξαθηεξηζκνχ, ε πξνζαξκνγή πξνο ηελ ελ παξ. 1 θιίκαθα ελεξγείηαη, πξνθεηκέλνπ κελ πεξί Αμησκαηηθψλ δη απνθάζεσο ηνπ Αξγεγνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θαηφπηλ ζπκθψλνπ γλψκεο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δ- λφπισλ Γπλάκεσλ πξνθεηκέλνπ δε πεξί Τπαμησκαηηθψλ δη απνθάζεσο ηνπ νηθείνπ Αξρεγνχ θαηφπηλ ζπκθψλνπ γλψκεο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Κιάδνπ πεξησξηζκέλεο ζπλζέζεσο. 3.Βαζκνινγία ηεο επηδφζεσο αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ θαηά ηελ θνίηεζίλ ησλ εηο ρνιάο θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο, γελνκέλε πξν ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο, βάζεη ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, εμαθνινπζεί λα ηζρχε. Άξζξ.2.-Γη απνθάζεσλ ηνπ Αξρεγνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, πξνηάζεη ησλ νηθείσλ Αξρεγείσλ, δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη Οξγαληζκνί ιεηηνπξγίαο ρνιψλ θαη Κέληξσλ, εθπαηδεχζεσο πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θεθπξσκέλνη δη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ή Γηαηαγψλ ησλ Αξρεγψλ ησλ Κιάδσλ. Σελ.1338,02(γ) Σεύτος Σ33 ελ

8 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 18. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝ. ΑΜΤΝΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Αριθ /2196 ηης 13 Ηοσν. / 8 Ηοσλ (ΦΔΚ Β 644) Πεξί θαζνξηζκνχ Απνδεκηψζεσλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ θαη Καηαβαιινκέλσλ Δμεηάζηξσλ. 1.Έρνληεο ππ φςηλ: Σαο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 721/70 «πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ», απνθαζίδνκελ: 2.Καζνξίδνκελ ηελ απνδεκίσζηλ ησλ εηδηθψλ εμεηαζηψλ, ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ Μειψλ θαη ηνπ Γξακκαηέσο ησλ εμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ δηα ηαο εηζαγσγηθάο εμεηάζεηο Παξαγσγηθψλ ρνιψλ θαη ηνπο δηαγσληζκνχο κεηαηάμεσο ή θαηαηάμεσο αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ, σο αθνινχζσο: α)γηα ηνπο ελ ελεξγεία ζηξαηησηηθνχο, δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ππαιιήινπο Ν.Π.Γ.Γ., ηνπο θαζεγεηάο, πθεγεηάο, επηκειεηάο, δηδάθηνξαο ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηνπο ζπληαμηνχρνπο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ θαη ινηπνχο ηδηψηαο. (1)Γηα ηελ δηφξζσζηλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθήλ εμέηαζηλ ππνςεθίσλ απφ ελφο (1) έσο εθαηφλ (100) πνζφλ δξαρκψλ ρηιίσλ (1.000) δη έθαζηνλ κάζεκα. (2)Γηα ηελ δηφξζσζηλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθήλ εμέηαζηλ ππνςεθίσλ πιένλ ησλ εθαηφλ (100) πνζφλ δξαρκψλ πέληε (5) δηα έθαζηνλ ησλ επί πιένλ ηνχησλ. β)γηα ηνπο θαζεγεηάο θαη πθεγεηάο ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηνπο κε αλήθνληαο εηο ην δηδαθηηθφλ πξνζσπηθφλ ησλ Παξαγσγηθψλ ρνιψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. (1)Γηα ηελ δηφξζσζηλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθήλ εμέηαζηλ ππνςεθίσλ απφ ελφο (1) έσο πεληαθνζίσλ (500) δξαρκαί δέθα νθηψ (18) δη έθαζηνλ, ηεο ακνηβήο ηαχηεο κε δπλακέλεο λα είλαη θαησηέξαο ησλ δξαρκψλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ πεληήθνληα (1.250). (2)Γηα ηελ δηφξζσζηλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθήλ εμέηαζηλ ππνςεθίσλ πέξαλ ησλ πεληαθνζίσλ (500) δξαρκαί δψδεθα (12) δη έθαζηνλ ησλ επί πιένλ ηνχησλ. γ)γηα ην κάζεκα ηεο ζσκαηηθήο αγσγήο εηο ην ήκηζπ ηεο ελ παξαγξάθσ 2 θαζνξηδνκέλεο απνδεκηψζεσο. 3.Ζ απνδεκίσζηο εθάζηνπ ησ ελ παξαγξάθσ 2 ηεο παξνχζεο κειψλ ή εμεηαζηψλ, δελ δχλαηαη λα ππεξβή ην ζχλνινλ ησλ κεληαίσλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ησλ, εθ φζνλ νχηνη ηπγράλνπλ ζηξαηησηηθνί, δεκφζηνη ππάιιεινη ή ππάιιεινη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 4.Γη έθαζηνλ κάζεκα θαηαβάιιεηαη απιή απνδεκίσζηο αζρέησο εάλ πξνβιέπεηαη γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζηο. 5.Δηο ηα κέιε επηηξνπψλ ειέγρνπ πιεξφηεηνο δηθαηνινγεηηθψλ, φπνπ αχηαη πξνβιέπνληαη, θαηαβάιιεηαη θαη απνθνπήλ απνδεκίσζηο ίζε πξνο ην έλ πέκπηνλ (1/5) ηεο ελ παξαγξάθσ 2α θαζνξηδνκέλεο ηνηαχηεο, αζρέησο αξηζκνχ εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ. 36.Ρ.α.18 6.Δηο ηα κέιε επηηξνπψλ εθδφζεσο απνηειεζκάησλ, φπνπ αχηαη πξνβιέπνληαη, θαηαβάιιεηαη θαηά απνθνπή απνδεκίσζηο ίζε πξνο ην έλ ηξίηνλ (1/3) ηεο ελ παξαγξάθσ 2α θαζνξηδνκέλεο ηνηαχηεο, αζρέησο αξηζκνχ εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ. 7.Γηα ηελ πιεξσκήλ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ απνδεκηψζεσλ απαηηνχληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: α)απφζπαζκα δηαηαγήο δηνξηζκνχ. β)βεβαίσζηο ηνπ δηεπζπληνχ ζπνπδψλ, ειιείςεη δε ηνχηνπ ή θσιπνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο νηθείαο επηηξνπήο, εκθαίλνπζα ηνλ, θαηά κάζεκα, αξηζκφλ ησλ εμεηαζζέλησλ ππφ ηνπ εμεηαζηνχ γξαπηψλ ή ππνςεθίσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά πεξίπησζηλ. 8.Αη απνδεκηψζεηο πεξί ησλ νπνίσλ αθνξά ε παξνχζα απφθαζηο ππφθεηληαη: α)δηο ηνπο πξνβιεπνκέλνπο πεξηνξηζκνχο πεξί πξνζζέησλ ακνηβψλ θαη θαηαβάιινληαη κέζσ ηεο Γηαρεηξίζεσο Υξεκαηηθνχ ηεο νηθείαο ρνιήο ή ηεο Μνλάδνο εμ εο κηζζνδνηείηαη ν δηθαηνχρνο, εθ φζνλ πξφθεηηαη πεξί δηαγσληζκψλ κεηαηάμεσο ή θαηαηάμεσο αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ. β)δηο ηαο θάησζη θξαηήζεηο: (1)Τπέξ ηνπ νηθείνπ Σακείνπ αιιεινβνεζείαο Δλφπισλ Γπλάκεσλ 5% πξνθεηκέλνπ πεξί ζηξαηησηηθψλ. (2)Τπέξ ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 5%, πξνθεηκέλνπ πεξί πνιηηηθψλ ππαιιήισλ κεηφρσλ ηνπ Σακείνπ ηνχηνπ. (3)Τπέξ θφξνπ εηζνδήκαηνο 5%. (4)Τπέξ ΟΓΑ 10% επί θφξνπ εηζνδήκαηνο. (5)Τπέξ Τγεηνλνκηθήο πεξηζάιςεσο 0,5%. (6)Τπέξ ΜΣΑ 1% δηα ηαο θαηαβαιινκέλαο ππφ ΑΑ απνδεκηψζεηο. (7)Τπέξ ραξηνζήκνπ 1% θαη ππέξ ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ. 8.Οη ππνςήθηνη δηα ζπκκεηνρήλ εηο εηζαγσγηθάο εμεηάζεηο Παξαγσγηθψλ ρνιψλ ή εηο δηαγσληζκνχο απ επζείαο θαηαηάμεσο αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ ππνρξενχληαη εηο θαηαβνιήλ εμεηάζηξσλ εθ δξαρκψλ πεληήθνληα (50). Σα εμέηαζηξα δελ επηζηξέθνληαη ελ πεξηπηψζεη κε ζπκκεηνρήο εηο δηαγσληζκφλ ή εμεηάζεηο δη νηνλδήπνηε ιφγνλ. 9.Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο άξρεηαη απφ αθ εο θαηαξγείηαη πάζα πξνγελεζηέξα ζρεηηθή Απφθαζηο. (Μεηά ηε ζελ. 1338,02(γ) Σελ. 1338,021 Σεύτος Σ33 ελ

9 36.Ρ.α.18 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 9

10 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 19. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Αριθ /2530 ηης 13/29 επη (ΦΔΚ Β 975) Πεξί θαζνξηζκνχ απνδεκηψζεσλ ησλ Γηδαζθφλησλ εηο ηξαηησηηθάο ρνιάο θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο. Έρνληεο ππ φςεη: α)σαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 41 ηνπ Ν.Γ. 721/70 «πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ». β)σελ ππ αξηζ. 010/322206/ θνηλή απφθαζηλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο «πεξί αλαζέζεσο αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο εηο ηνπο Τθππνπξγνχο Δζληθήο Ακχλεο», απνθαζίδνκελ: Γηθαηνχρνη - Πνζά απνδεκηψζεηο Άξζξ.1.-1.H δη εθάζηελ ψξαλ ζεσξεηηθήο ή πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο απνδεκίσζηο ησλ δηδαζθφλησλ εηο ηξαηησηηθάο ρνιάο, ρνιεία ή Κέληξα Δθπαηδεχζεσο νξίδεηαη σο θάησζη: α)γηα ηνπο Αλσηάηνπο Αμησκαηηθνχο ελ ελεξγεία ή απνζηξαηεία ησλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο πκβνχινπο θαη ηνπ πληαμηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ ηνχησλ, σο θαη ηνπο πληαμηνχρνπο Αλσηάηνπο Γηθαζηηθνχο εηο δξαρκάο 350. β)γηα ηνπο πληαγκαηάξραο θαη ηνχηνηο εμνκνηνπκέλνπο ησλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ελ ελεξγεία ή απνζηξαηεία, ηνπο αλσηάηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο επί βαζκψ 1σ θαη ηνπο πληαμηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ ηνχησλ εηο δξαρκάο 270. γ)γηα ηνπο Αληηζπληαγκαηάξραο, Σαγκαηάξραο θαη ηνχηνηο εμνκνηνπκέλνπο ησλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ελ ελεξγεία ή απνζηξαηεία, θαη ηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο επί βαζκψ 2σ θαη 3σ ηνπο ζπληαμηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ ηνχησλ, εηο δξαρκ δ)γηα ηνπο Λνραγνχο, Τπνινραγνχο, Αλζππνινραγνχο θαη ηνχηνηο εμνκνηνπκέλνπο ησλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ελ ελεξγεία θαη απνζηξαηεία, ηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο επί βαζκψ 4σ θαη θάησ, ηνπο θεθηεκέλνπο πηπρίνλ Αλσηάηεο ρνιήο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηεο θαηεγνξίαο ηαχηεο, εηο δξαρκ ε)γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο επί βαζκψ 4σ θαη θάησ ηνπο θεθηεκέλνπο πηπρίνλ Αλσηέξαο ρνιήο εηο δξρ ζη)γηα ηνπο κε ηξαηησηηθνχο θαη Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο ηνπο θεθηεκέλνπο πηπρίνλ Αλσηέξαο ρνιήο ή Κνιιεγίνπ κεηά ηαο ζπνπδάο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο ή πηπρία μέλεο γιψζζεο εηο δξαρκ δ)γηα ηνπο Αλζππαζπηζηάο, ηνπο Γεκνζίνπο Τ- παιιήινπο ηνπο κε θεθηεκέλνπο πηπρίνλ Αλσηέξαο ρνιήο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ ηνχησλ σο θαη ηνπο κε ζηξαηησηηθνχο θαη Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο ηνπ κε θεθηεκέλνπο πηπρίνλ Αλσηέξαο ρνιήο εηο δξαρκ Ρ.α.19 ε)γηα ηνπο ΓΔΑ, Μνλίκνπο θαη Δζεινληάο νπιίηαο εηο δξαρκ. 70. ζ)γηα ηνπο Καζεγεηάο Αλσηάησλ ρνιψλ θαη ηνπο πληαμηνχρνπο ηνχησλ εηο δξαρκ. 500, ηνπο δε Τθεγεηάο Αλσηάησλ ρνιψλ θαη ηνπο πληαμηνχρνπο ηνχησλ εηο δξαρκ η)γηα ηνπο επηκειεηάο θαη δηδάθηνξαο Αλσηάησλ ρνιψλ σο θαη ηνπο ηδηψηαο ηνπο θαηέρνληαο κεηαπηπρηαθφλ ηίηινλ ζπνπδψλ (MASTER) εηο δξαρκ ηα)γηα ηνπο κε ζηξαηησηηθνχο θαη δεκνζίνπο Τ- παιιήινπο πηπρηνχρνπο Αλσηάησλ ρνιψλ ή Κνιιεγίνπ 3εηνχο θνηηήζεσο κεηά ηαο ζπνπδάο κέζεο εθπαηδεχζεσο εηο δξαρκ ηβ)γηα ηνπο κε ζηξαηησηηθνχο θαη δεκνζίνπο π- παιιήινπο ηνπο κε θεθηεκέλνπο πηπρίνλ Αλσηέξαο ρνιήο ηνπο ρξεζηκνπνηνπκέλνπο σο δηδαζθάινπο μέλσλ γισζζψλ εηο δξαρκ ηγ)γηα ηνπο κε ηξαηησηηθνχο θαη Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο Καζεγεηάο αιινδαπψλ καζεηψλ ησλ Παξαγσγηθψλ ρνιψλ Αμησκαηηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, εηο δξαρκ ηδ)γηα ηνπο κε ζηξαηησηηθνχο θαη δεκνζίνπο π- παιιήινπο ηνπο κε πηπρηνχρνπο Αλσηέξσλ ρνιψλ εηο δξαρκ Δθ φζνλ ε έδξα ηεο ρνιήο ή ηνπ ρνιείνπ ή ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο απέρεη πιένλ ησλ 10 ρηιηνκέηξσλ απφ ηνπ Κέληξνπ ηεο πφιεσο, εηο ηελ νπνίαλ θαηνηθεί ν παξέρσλ ηελ δηδαζθαιίαλ, θαηαβάιινληαη, πιένλ ησλ σο άλσ απνδεκηψζεσλ, δη έμνδα θηλήζεσο δξαρκ. 100 δη εθάζηελ εκέξαλ δηδαζθαιίαο, ππφ ηελ αίξεζηλ φηη δελ δηαηίζεηαη δηα ηελ αληίζηνηρνλ κεηαθίλεζηλ κεηαθνξηθφλ κέζνλ απφ ηεο Τπεξεζίαο. Πξνθεηκέλνπ πεξί ζηξαηησηηθψλ θαη Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, εθηφο ηνχηνπ δηα ηελ θαηαβνιήλ ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ, δένλ λα πθίζηαηαη απφζηαζηο κεγαιπηέξα ησλ 10 ρηιηνκέηξσλ θαη απφ ηεο έδξαο ηεο ρνιήο θ.ιπ. κέρξη ηελ Μνλάδα ή Τπεξεζίαλ εηο ηελ νπνίαλ ππεξεηεί ν δηδάζθσλ. 3.Γηα ηνπο ελ απνζηξαηεία Αμησκαηηθνχο ιακβάλεηαη ππ φςηλ ν απνζηξαηεπηηθφο βαζκφο. 4.Αη απνδεκηψζεηο θαη ηα έμνδα θηλήζεσο ησλ αλσηέξσ Η θαη ΗΗ παξαγξάθσλ αλαπξνζαξκφδνληαη κεζ εθάζηελ αχμεζηλ απνδνρψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζηξαηησηηθψλ, θαη ην πνζνζηφλ απμήζεσο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ινραγνχ θαη απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο απμήζεσο ηαχηεο. Σα πξνθχπηνληα εθ ηεο ελ ιφγσ πξνζαξκνγήο πνζά ζηξνγγπινπνηνχληαη εηο ηελ επνκέλελ πεληάδα. (Μεηά ηε ζελ. 1338,02(β) Σελ. 1338,03 Σεύτος 770 ελ

11 36.Ρ.α.19 Πξνυπνζέζεηο - Πεξηνξηζκνί Άξζξ.2.-1.Γηα ηελ θαηαβνιήλ ηεο απνδεκηψζεσο ηνπ άξζξ. 1 ηεο παξνχζεο δένλ λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθψο αη θάησζη πξνυπνζέζεηο: α)ζ δηδαζθαιία λα παξέρεηαη εηο ρνιάο, ρνιεία θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο ιεηηνπξγνχληα βάζεη δηαηαγψλ Αξρεγείσλ. β)ζ δηδαζθαιία λα παξέρεηαη αλεμαξηήησο ησλ θπξίσλ θαζεθφλησλ ηνπ δηδάζθνληνο. 2.Γελ δηθαηνχληαη απνδεκηψζεσο, εθ ηεο απηήο ρνιήο, ρνιείνπ ή Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο. α)οη ηαθηηθνί Καζεγεηαί απηψλ. β)οη ππεξεηνχληεο εηο ηελ ρνιήλ, ρνιείνλ ή Κέληξνλ Δθπαηδεχζεσο σο ηνπνζεηεκέλνη, απεζπαζκέλνη ή πξνζθεθνιιεκέλνη, σο θαη νη ππεξεηνχληεο εηο ην Κέληξνλ Δθπαηδεχζεσο Σεζσξαθηζκέλσλ (ΚΔΣΘ), δηαβηβάζεσλ (ΚΔΓΔ), Τιηθνχ Πνιέκνπ (ΚΔΤΠ) θαη Δθνδηαζκνχ Μεηαθνξψλ (ΚΔΔΦ) θαη δηδάζθνληεο εηο ηαο παξ απηά ιεηηνπξγνχζαο ρνιάο. γ)οη εθπιεξνχληεο ηαο ζηξαηησηηθάο ησλ ππνρξεψζεηο πιελ ΓΔΑ. δ)οη δηδάζθνληεο εηο Κέληξα Βαζηθήο Δθπαηδεχζεσο. 3.Ζ απνδεκίσζηο ησλ ελ ελεξγεία ηξαηησηηθψλ ησλ δηδαζθφλησλ εηο ρνιάο, ρνιεία ή Κέληξα εθπαηδεχζεσο δελ δχλαηαη εηο πάζαλ πεξίπησζηλ λα ππεξβή κεληαίσο ην πνζνζηφλ 30% ηνπ βαζηθνχ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ Λνραγνχ. Γηθαηνιφγεζηο Απνδεκηψζεσο Γηδαζθαιίαο Άξζξ.3.-Ζ απνδεκίσζηο δηδαζθαιίαο δηθαηνινγείηαη βάζεη: α)απνζπάζκαηνο δηαηαγήο δηνξηζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ σο Καζεγεηνχ πεξηέρνληνο: (1)Σα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην πηπρίνλ ην νπνίνλ θαηέρεη. (2)Σν κάζεκα δη ν σξίζζε λα δηδάμε. (3)Σελ ρνιήλ εηο ελ σξίζζε σο εθπαηδεπηήο. β)βεβαηψζεσο ηνπ Γηνηθεηνχ ή Γηεπζπληνχ πνπδψλ ηεο ρνιήο ή ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο πεξηερνχζεο: (1)Σα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ. (2)Σα ζηνηρεία ηεο δηαηαγήο δηνξηζκνχ. (3)Σν δηδαρζέλ κάζεκα. (4)Σαο ψξαο δηδαζθαιίαο. (5)Σελ έλδεημηλ φηη ν δηδάζθσλ δελ ππφθεηηαη εηο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξ. 2 παξ. 2 ηεο παξνχζεο. γ)βεβαηψζεσο ηεο ρνιήο ή ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο ή ππεπζχλνπ δειψζεσο ηνπ δηθαηνχρνπ, νζάθηο δηθαηνινγείηαη θαη απνδεκίσζηο ηνπ άξζξ. 1 παξ. 2 ηεο παξνχζεο. Πιεξσκή - Κξαηήζεηο Άξζξ.4.-1.Ζ απνδεκίσζηο δηδαζθαιίαο απνηειεί πξφζζεηνλ ακνηβήλ σο θαη ηνηαχηε θαηαβάιιεηαη κέζσ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ηεο Αγξνηηθήο Σξαπέδεο Διιάδνο ππφ ηεο Γηαρεηξίζεσο Υξεκαηηθνχ ηεο ρνιήο εηο ελ παξεζρέζε ε δηδαζθαιία θαη πξνθεηκέλνπ πεξί ηξαηησηηθψλ θαη Τπαιιήισλ ησλ ΒΓ ππφ ηεο Γηαρ/ζεσο Υξεκαηηθνχ εμ εο κηζζνδνηείηαη ν δηθαηνχρνο. 2.Ζ αλσηέξσ απνδεκίσζηο ππφθεηηαη εηο ηαο θάησζη θξαηήζεηο: α)σαξ ή ΣΑΝ ή ΣΑΑ 5% δηα ηνπο ηξαηησηηθνχο κφλνλ. β)σγπτ 2% δηα ηνπο Πνιηηηθνχο Γεκνζίνπο Τ- παιιήινπο κεηφρνπο ηνπ ηακείνπ ηνχηνπ. γ)φφξνο εηζνδήκαηνο 5%. δ)ο.γ.α. 10% επί ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. ε)ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςηο 0,50%. ζη)υαξηφζεκνλ 1%. δ)μσα 1% δηα ηαο θαηαβαιινκέλαο εηο βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο απνδεκηψζεηο. ε)αη θεθαλνληζκέλαη ππέξ ΗΚΑ θξαηήζεηο πξνθεηκέλνπ πεξί ηδησηψλ Καζεγεηψλ ζπλδενκέλσλ κεηά ηνπ δεκνζίνπ δηα ζρέζεσο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Δηδηθαί πεξηπηψζεηο Δθπαίδεπζε ηειερψλ Άξζξ.5.-Δηο ηαο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο ππάγνληαη θαη νη δηδάζθνληεο εηο ηελ παξά ηε Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία ιεηηνπξγνχζαλ Μεηεσξνινγηθήλ ρνιήλ ηξαηησηηθνί ελ ελεξγεία ή απνζηξαηεία Γεκφζηνη Τπάιιεινη θαη πληαμηνχρνη ηεο θαηεγνξίαο ηαχηεο σο κε ηξαηησηηθνί θαη Γεκφζηνη Τπάιιεινη. Ηζρχο - Καηαξγνχκελα Γηαηάμεηο Άξζξ.6.-Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο άξρεηαη απφ ηεο 1εο Ηνπλ απφ ηεο νπνίαο θαη θαηαξγείηαη πάζα πξνγελεζηέξα δηάηαμηο ή απφθαζηο ζπλαθνχο πεξηερνκέλνπ. Σελ. 1338,04 Σεύτος 770 ελ

12 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 20. ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ Αριθ. Φ071. 4/2/ ηης 22 Ηαν./19 Μαρη (ΦΔΚ Β 116) Κχξσζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Αλσηέξαο ρνιήο Πνιέκνπ. 21. ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Αριθ. Φ. 300/212/ ηης 20 Ηοσλ. / 8 Ασγ (ΦΔΚ Β 454) «Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηηο ηξαηησηηθέο Παξαγσγηθέο ρνιέο Αμησκαηηψλ». 22. ΝΟΜΟ σπ αριθ ηης 13/14 επη (ΦΔΚ Α 125) εθπαίδεπζε ησλ ηειερψλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Γεληθέο Γηαηάμεηο θνπφο Άξζξ.1.-Με απηφλ ην λφκν θαζνξίδνληαη φζα α- θνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο ζε ρνιέο, Κέληξα Δθπαηδεχζεσο θαη Κέληξα Δπηζηεκνληθψλ - Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, εθηφο απφ ηηο παξαγσγηθέο ρνιέο. Οξηζκνί Άξζξ.2.-πνπ ζ απηφλ ην λφκν αλαθέξεηαη ν φξνο ρνιέο ή ΚΔ ελλννχληαη νη ηξαηησηηθέο ρνιέο θαη ηα Κέληξα Δθπαηδεχζεσο, πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο (ΤΔΘΑ), δηα κέζνπ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Δθπαίδεπζε ηειερψλ ζην Δζσηεξηθφ Πξννξηζκφο ρνιψλ Άξζξ.3.-1.Πξννξηζκφο ησλ ρνιψλ θαη ησλ ΚΔ είλαη λα παξέρνπλ ζηξαηησηηθή, ηερληθή θαη επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηξαηεχκαηνο. 2.Σνλ εηδηθφηεξν πξννξηζκφ θάζε ρνιήο ή ΚΔ θαζνξίδεη ν νξγαληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ρνιέο θαη Κέληξα Δθπαηδεχζεσο Άξζξ.4.-1.ην ηξαηφ ιεηηνπξγνχλ νη εμήο ρνιέο θαη ΚΔ: α)ρνιέο Δθπαηδεχζεσο Αμησκαηηθψλ πισλ - σκάησλ: 1)ρνιή Πεδηθνχ 2) Ηππηθνχ - Σεζσξαθηζκέλσλ 3) Ππξνβνιηθνχ 4) Μεραληθνχ 5) Γηαβηβάζεσλ 6) Σερληθνχ 7) Δθνδηαζκνχ - Μεηαθνξψλ 8) Τιηθνχ Πνιέκνπ 9) Τγεηνλνκηθνχ 10) Οηθνλνκηθνχ 11) ηξαηνινγηθνχ 12) Διεγθηηθνχ 13) Σαρπδξνκηθνχ 14) ηξαηησηηθψλ Γξακκαηέσλ β)ρνιέο Γεληθήο Δθπαηδεχζεσο: 1)ρνιή Δπηηειψλ 2)Πηέξπγα Φπρνινγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ρνιήο Πνιέκνπ 3)ρνιή Πιεξνθνξηψλ 4)ηξαηησηηθή ρνιή Ξέλσλ Γισζζψλ (ΞΓ) 5)ηξαηησηηθή ρνιή σκαηηθήο Αγσγήο (Α) γ)ρνιέο Δηδηθήο Δθπαηδεχζεσο: 1)ρνιή Αιεμηπησηηζηψλ 2) Αεξνπνξίαο ηξαηνχ (Α) 3) ηαηηζηηθήο 4) Δπηινγήο 5) Δθπαηδεχζεσο Σερληθψλ Σειεπηθνηλσλίαο 6) ηξαηνλνκίαο δ)κέληξα Δθπαηδεχζεσο: 1)Κέληξα Δθπαηδεχζεσο πισλ- σκάησλ 2)Κέληξν Δθπαηδεχζεσο Αλνξζνδφμνπ Πνιέκνπ (ΚΔΑΠ) 3)Κέληξν Δθπαηδεχζεσο Οξεηλνχ Αγψλνο - Υηνλνδξφκσλ (ΚΔΟΑΥ) 4)Κέληξν Δθπαηδεχζεσο Δηδηθψλ Γπλάκεσλ (ΚΔΔΓ) ε)ρνιέο Αλψηαηεο Σερληθήο Δθπαηδεχζεσο: 1)ρνιή Σερληθήο Δθπαηδεχζεσο Αμησκαηηθψλ Μεραληθνχ (ΣΔΑΜΥ). 2)ρνιή Σειεπηθνηλσληψλ - Ζιεθηξνληθψλ Αμησκαηηθψλ Γηαβηβάζεσλ (ΣΖΑΓ). 3)ρνιή Σερληθήο Δθπαηδεχζεσο Αμησκαηηθψλ Σερληθνχ (ΣΔΑΣΥ). 4)ρνιή Σνπνγξαθίαο ζη)ρνιέο Αλψηαηεο ηξαηησηηθήο Δθπαηδεχζεσο: ρνιή Πνιέκνπ. 2.Με πξφηαζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηνπ ΓΔ θαη κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε ή αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ ησλ Αμησκαηηθψλ ζε ζέκαηα λέσλ νπιηθψλ ή ηειεπηθνηλσληαθψλ ή άιισλ ζπζηεκάησλ, είλαη δπλαηφ λα ηδξχνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο λέα ηκήκαηα ζηηο ρνιέο πνπ ιεηηνπξγνχλ, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θάζε ρνιήο. Έδξα - Τπαγσγή 36.Ρ.α Άξζξ.5.-1.Ζ έδξα θαη ε ππαγσγή θάζε ρνιήο ή ΚΔ θαζνξίδεηαη κε δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. 2.Οη ρνιέο θαη ηα ΚΔ ππάγνληαη ζην Γεληθφ Δ- πηηειείν ηξαηνχ, δηα κέζνπ ησλ αληίζηνηρσλ Γηεπζχλζεσλ ή άιισλ αξκφδησλ θνξέσλ ηνπ. 3.Οη ρνιέο θαη ηα ΚΔ είλαη κνλάδεο δηνηθεηηθψο αλεμάξηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα είλαη νηθνλνκηθψο αλεμάξηεηεο ή πξνζθνιινχληαη γηα δηνηθεηηθή κέξηκλα ζε άιιεο Γηνηθήζεηο. (Μεηά ηε ζελ. 1338,04) Σελ. 1338,05 Σεύτος Σ33 ελ

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ 6 ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο 37... Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 37.Ώ.α.1-7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ A ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΔΜΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΘΔΜΑ α Οξγάλωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ

Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ 1 Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ 'Δρνληεο ππφςεη: 1. Σαο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 16, παξ. 3 ηνπ Ν. 998/79 "πεξί πξνζηαζίαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα