ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ"

Transcript

1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

2 ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Οι χημικές ουσίες και τα παρασκευάσματά τους προάγουν την ποιότητα ζωής και την οικονομική ανάπτυξη, ενέχουν όμως κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων, για τα υλικά αγαθά και το περιβάλλον. Επομένως πρέπει να είναι επαρκώς γνωστή η φύση των κινδύνων τους καθώς και τα μέτρα - μέσα προφύλαξης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ανεπιθύμητες και βλαβερές συνέπειες τους. Ανάλογα με την κύρια επικίνδυνη ιδιότητά τους, οι χημικές ουσίες κατηγοριοποιούνται σε: Ιδιότητες Κατηγορίες επικινδυνότητας χημικών ουσιών Φυσικοχημικές Εκρηκτικές, οξειδωτικές, εξαιρετικά εύφλεκτες, εύφλεκτες, υψηλής πίεσης. Πολύ Τοξικές, τοξικές, επιβλαβείς, δxιαβρωτικές, ερεθιστικές, ευαισθητοποιητικές. Τοξικολογικές Ειδικές επιδράσεις στην ανθρώπινη Ραδιολογικές, καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή. υγεία Επιπτώσεις στο περιβάλλον Πολύ τοξικές, τοξικές, επιβλαβείς. Εξαιτίας των κινδύνων που ενέχουν, οι επικίνδυνες ουσίες και τα παρασκευάσματά τους πρέπει να διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία και να φέρουν κατάλληλη σήμανση. Πυρκαγιά, τρίγωνο τετράεδρο καύσης Καύση είναι μια σειρά χημικών αντιδράσεων, κατά τις οποίες χημικές ουσίες ενώνονται με το οξυγόνο, απελευθερώνοντας ενέργεια, κυρίως με μορφή θερμότητας. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι διοξείδιο του άνθρακα, νερό με μορφή υδρατμών, καθώς και άλλα προϊόντα - κυρίως αέρια, πολλά από τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία μέσω της εισπνοής ή επαφής μαζί τους. Βασική προϋπόθεση για την εκδήλωση της καύσης είναι η συνύπαρξη 3 παραγόντων: καύσιμης ύλης, οξυγόνου και θερμότητας. Σχηματικά η απαίτηση αυτή απεικονίζεται με το «τρίγωνο της καύσης». Νεότερες θεωρίες λαμβάνουν υπόψη και το μηχανισμό των αλυσιδωτών αντιδράσεων ελευθέρων ριζών και το τρίγωνο μετασχηματίζεται σε «τετράεδρο της καύσης». Οδοί προσβολής Η είσοδος των επικίνδυνων ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να γίνει ως εξής: Κατάποση Εισπνοή Δερματική απορρόφηση Η παραγωγή και εκτύπωση του φυλλαδίου χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του έργου «Υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τη στρατηγική ανάπτυξη του ενεργού πολίτη μέσω του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη», στο ενταγμένο υποέργο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ», το έτος Η σύνταξη του έντυπου υλικού του φυλλαδίου έγινε με τη βοήθεια του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ).

3 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Πολλά καταναλωτικά προϊόντα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες: Καθαριστικά, απορρυπαντικά, φυτοπροστατευτικά είδη, χρώματα, διαλυτικά, είδη συντήρησης μηχανημάτων και οχημάτων, υγρά και αέρια καύσιμα κλπ. Ετικέτα ως πυξίδα ασφαλείας Η ετικέτα επισήμανσης των επικίνδυνων χημικών ουσιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το είδος ή την ονομασία, τα στοιχεία του υπευθύνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, τα σύμβολα-ενδείξεις κινδύνων και τις τυποποιημένες φράσεις κινδύνων και οδηγιών ασφαλούς χρήσης. Από τον Ιανουάριο του 2009 ισχύει ο Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (Κανονισμός CLP). Προβλέπεται μεταβατική περίοδος ορισμένων ετών κατά την οποία ισχύει η υφιστάμενη νομοθεσία και προαιρετικά η νέα νομοθεσία. Ταξινόμηση-Σήμανση επικίνδυνων ουσιών Σε κάθε μια από τις κατηγορίες κινδύνου αντιστοιχεί ένα χαρακτηριστικό σύμβολο υπό μορφή εικονιδίου και ένα γράμμα ενδεικτικό του κινδύνου. Με τον Κανονισμό CLP προβλέπεται εικονόγραμμα κινδύνου αντί για σύμβολο. Τα υφιστάμενα σύμβολα και τα νέα εικονογράμματα είναι αντιστοίχως τα παρακάτω: E: Εκρηκτικές (Explosive) Xn: Επιβλαβείς (Harmful) Χi: Ερεθιστικές (Irritant) ΣΥΜΒΟΛΑ Ο: Οξειδωτικές (Oxidant) Εγκαύματα, αντίδραση με άλλες ουσίες με παραγωγή αναθυμιάσεων, ενίσχυση της φωτιάς. Τοξικές (Toxic) Τ+: Πολύ τοξικές Τ: Τοξικές C: Διαβρωτικές (Corrosive) Εγκαύματα σε δέρμα - μάτια, διάβρωση υλικών Εύφλεκτες (Flammable) F+: Εξαιρετικά εύφλεκτες F: Πολύ εύφλεκτες Ν: Επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον (Dangerous for the environment) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εκρηκτικό Οξειδωτικό Εύφλεκτο κατ.1.3 Οξεία Τοξικότητα Σοβαρός κίνδυνος υγείας Κίνδυνος για την υγεία Διαβρωτικό Αέριο υπό πίεση Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φράσεις κινδύνου και ασφαλείας (R & S) Οι φράσεις κινδύνου και ασφαλείας είναι τυποποιημένες και περιγράφουν κωδικοποιημένα τους κινδύνους και τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση επικίνδυνων ουσιών. Πιο συγκεκριμένα: Φράσεις κινδύνου: αποτελούνται από το γράμμα R (Risk = επικινδυνότητα) έναν μοναδικό αριθμό και μία επεξηγηματική πρόταση η οποία συχνά παραλείπεται. Πχ: R 10: Εύφλεκτο, R 12: Εξαιρετικά εύφλεκτο, R 14: Αντιδρά βίαια με το νερό, R 17: Αυτοαναφλέγεται στον αέρα κλπ. Φράσεις ασφαλείας: αποτελούνται από το γράμμα S (Safety = ασφάλεια) έναν μοναδικό αριθμό και μία επεξηγηματική πρόταση η οποία συχνά παραλείπεται. Πχ: S 25: Αποφεύγεται την επαφή με τα μάτια, S 41: Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς κλπ. Με τον Κανονισμό CLP προβλέπεται δήλωση επικινδυνότητας (H statement, πχ Η315: προκαλεί ερεθισμό δέρματος), αντί για φράση κινδύνου και δήλωση προφύλαξης (P statement, πχ P102: μακριά από παιδιά), αντί για φράση ασφαλούς χρήσης. Γενικές προφυλάξεις Διαβάζω προσεκτικά τις ετικέτες των προϊόντων. Κρατάω τις χημικές ουσίες μακριά από τρόφιμα, μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα. Καλύπτομαι με ρούχα, κάλτσες και παπούτσια. Χρησιμοποιώ προστατευτικά γάντια και γυαλιά κατά το δυνατόν. Αποφεύγω να εισπνέω ατμούς καθαριστικών, διαλυτικών, καθώς και αερολύματα από λακ μαλλιών, φυτοφάρμακα κ.α. Πλένω τα χέρια μου αφού χειριστώ καθαριστικά, απορρυπαντικά, φυτοφάρμακα και όπου έχω έρθει σε επαφή με χημικές ουσίες. Πρώτες βοήθειες Αφαιρώ αμέσως τα ρυπασμένα ρούχα και ξεπλένω με άφθονο νερό, μετακινούμε το θύμα σε καθαρό αέρα. Ζητώ ιατρική βοήθεια. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων

4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Βλάβες από επικίνδυνες ουσίες μπορούν να προκληθούν όχι μόνο κατά τη χρήση αλλά και κατά τη διαχείρισή τους για μεταφορά. Τότε χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα εμπορεύματα είτε μεταφέρονται σε συσκευασμένη μορφή είτε χύδην (χύμα). Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νομοθεσία Η μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται διεθνώς: οδικώς από τη Συμφωνία ADR του ΟΗΕ, σιδηροδρομικώς από τη Συμφωνία RID του ΟΗΕ, ακτοπλοϊκώς από τον Κώδικα ΙMDG του ΙΜΟ και αεροπορικώς από τους Κώδικες - Παραρτήματα του ICAO. Γενικές απαιτήσεις της Νομοθεσίας ADR Η Νομοθεσία για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων περιλαμβάνει κυρίως: κατάταξη ουσιών & σήμανση, οχήματα (προδιαγραφές, έλεγχος & εξοπλισμός), κατάρτιση εκπαίδευση οδηγών, απαιτήσεις συσκευασίας, διαδικασίες φόρτωσης εκφόρτωσης, απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (περιγραφή εμπορεύματος, αριθμό αναγνώρισης, κλάση, ποσότητα, στοιχεία αποστολέα-παραλήπτη, γραπτές οδηγίες που θα εφαρμοσθούν σε περίπτωση ατυχήματος, έγγραφα καταλληλότητας οδηγού-οχήματος κλπ), καθώς και περί συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Κλάσεις επικίνδυνων εμπορευμάτων Τα επικίνδυνα εμπορεύματα κατατάσσονται στις παρακάτω εννέα (9) κλάσεις ανάλογα με τη φύση του κινδύνου τους και φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις εξωτερικής συσκευασίας: Εύφλεκτα αέρια Μη εύφλεκα, μη τοξικά αέρια Κλάση 1 Εκρηκτικές ουσίες και είδη Κλάση 2 Αέρια Τοξικά αέρια Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά Κλάση 4 Εύφλεκτα στερεά κ.α. Ουσίες οι οποίες σε επαφή με νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια Κλάση 5 Οξειδωτικές ουσίες, Οργανικά υπεροξείδια. Κλάση 6 Τοξικές, κές Μολυσματιουσίες Κλάση 7 Ραδιενεργό υλικό Κλάση 8 Διαβρωτικές ουσίες Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη Πινακίδες αναγνώρισης επικίνδυνων ουσιών Επιπλέον, τα οχήματα οφείλουν να φέρουν τυποποιημένη πορτοκαλί ορθογώνια πινακίδα με μαύρο περίγραμμα, στην οποία παρουσιάζεται η επικινδυνότητα του μεταφερόμενου εμπορεύματος με ένα 2ψήφιο ή 3ψήφιο αριθμό αναγνώρισης κινδύνου στο πάνω μέρος και ένα τετραψήφιο αριθμό αναγνώρισης της ουσίας στο κάτω μέρος αυτής. 33 = πολύ εύφλεκτο υγρό 1203 = βενζίνη Γενικά προληπτικά μέτρα Προσοχή στο στατικό ηλεκτρισμό κατά τη φόρτωση-εκφόρτωση εύφλεκτων υλικών. Εφαρμόστε κατάλληλη γείωση. Προσοχή στα φθαρμένα ελαστικά, στην κόπωση οδηγού & πιστή εφαρμογή ΚΟΚ και ADR.

5 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στους χώρους εργασίας, οι κίνδυνοι από επικίνδυνες ουσίες είναι συχνοί. Για την πρόληψη και αντιμετώπιση τους το θεσμικό πλαίσιο περί Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet - MSDS), όπου πρέπει να έχουν πρόσβαση οι επαγγελματίες χρήστες επικίνδυνων ουσιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα όπως: οι κίνδυνοι για την υγεία, το περιβάλλον, πρώτες βοήθειες κλπ. Σήμανση Ασφαλείας, με πινακίδες οι οποίες ακολουθούν τον παρακάτω χρωματικό κανόνα: Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), για την προστασία των εργαζομένων. Τα παρακάτω σχήματα παρουσιάζουν ενδεικτικά τα μέσα ατομικής προστασίας: Κράνος Γυαλιά Μάσκα Φόρμα Γάντια Ποδιά Έκπλυση σώματος Έκπλυση οφθαλμών Μπότες Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ) Η βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να ενέχει κάποιους κινδύνους ατυχήματος (π.χ. διαρροή επικίνδυνων ουσιών, πυρκαγιά ή έκρηξη). Για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων έχει θεσπιστεί εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο «Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ/SEVESO», το οποίο προβλέπει το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων Φορέων. Επιπλέον, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι επιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια μιας βιομηχανικής εγκατάστασης και να επηρεάσουν περίοικους (οι οποίοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι, αλλά και προετοιμασμένοι για την ασφάλειά τους), υποδομές, γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις (φαινόμενο domino) και γενικότερα το περιβάλλον. Δράσεις αντιμετώπισης σε ΒΑΜΕ Σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μπορεί να απαιτηθεί εκκένωση μιας περιοχής ή εναλλακτικά η παραμονή των κατοίκων σε κλειστούς χώρους. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ:

6 PREVENTION - DEALING WITH ACCIDENTS CAUSED BY HAZARDOUS CHEMICAL SUBSTANCES Chemicals can be found almost everywhere in our everyday life. If handled with reasonable precaution, their inherent hazards can be controlled and minimized. When dealing with chemicals one should have in mind: Basic Precautions Read carefully the product label Keep chemical products away from food, children and pets Use appropriate protective gloves and glasses Cover your body, wear long sleeves, full trousers, socks and shoes Avoid breathing fumes from cleaning fluids, solvents, pesticides, hair sprays, etc Wash your hands after coming in touch with any chemical substance First Aid In case of exposure to hazardous substances, the following are recommended: Remove the exposed clothes immediately Wash yourself with plenty of water Move the victim to fresh air Ask for medical advice/assistance Poisoning Phone Center: , , European Emergency Response Phone Number: 112 Major Accidents Hazards In case of a Major Industrial Accident, one should have in mind: If evacuation is not possible, find shelter in a closed space Shut and seal all doors, windows and openings Listen to the radio for further instructions Do not rush for your children s school Do not use mobile phones, fire, other heating sources, etc. FIRE SERVICE OF GREECE Web Portal: In case of fire call 199

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

κομμωτηρίων Πληροφορίες για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων

κομμωτηρίων Πληροφορίες για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων π π ΔπΔ ÀΔ À π π π º π Δ ƒ π Υγεία και Ασφάλεια στον κλάδο των κομμωτηρίων Πληροφορίες για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων ΑΘΗΝΑ 2008 Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που πηγάζουν από τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επιπυραγός Νικόλαος Γρ. Σακκαλής ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος Α Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1/3)

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1/3) ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1/3) Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει όλα τα καταχωρημένα υλικά που είναι κατάλληλα για πυρόσβεση με ολική κατάκλυση, όπως αυτά αναφέρονται στον τελευταίο χρονολογικό κατάλογο (21-8-2003)

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου

Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ Γενικά Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (αγγλικά: Polychlorinated Biphenyls

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα