ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια έκτακτου ελέγχου της ΕΔΕΛ στο έργο του Γ ΚΠΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥ ΣΗΣ», υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΘΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡ ΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΠΣ 87481) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων των καταργημένων φορέων ΚΕΙΠΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππα σία) και Ε.Σ. Νέας Ιωνίας Βόλου «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙ ΚΟ» σύμφωνα με το Ν. 4002/ Ανάκληση της υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1306 Β ) απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΑΣΗΜΑΚΗΣ Π. SYNTHESIS». 3 Ανάκληση της υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1018 Β ) απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στον Ιω άννη Βοργία του Ιωάννη» Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυ τικής Μακεδονίας με τίτλο: «Μηχατρονική» «Mechatronics».... Τροποποίηση της υπ αριθμ. 927//ΙΑ/ από φασης χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας Κέ ντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9279/ΙΑ/ απόφα σης χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 681/ από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγεί ας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγεί ας Φωτεινή Σκοπούλη»», όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΔΥ1α/οικ.78087/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας. 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11/001 (1) *Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε νέργεια έκτακτου ελέγχου της ΕΔΕΛ στο έργο του Γ ΚΠΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙ ΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΟΥ ΘΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙ ΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΠΣ 87481). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 1 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/ 2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 3). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής ». (ΦΕΚ Α 40/226/ Την υπ αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ θρο 1 Ν. 3614/2007)». 6. Την υπ αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ1 και Δ6). 7. Την υπ αριθμ. Δ6Α ΕΞ2012 2//2012 (ΦΕΚ Β 1741) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

2 4496 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπο γραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Υπουργείου Οικονομικών». 8. Την υπ αριθμ. 2/78738/0022/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». 9. Την υπ αριθμ. 2/3904/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ θρα 1 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 180/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/33481/0022/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β /1069/ ). 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη 728,70 για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β ). 12. Την εγκεκριμένη στην αριθμ. 442/ συνεδρί αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην αριθμ. 442/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγ χων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2011 έως 30/06/ Την ανάγκη διενέργειας έκτακτου ελέγχου στο υποέργο του Γ ΚΠΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΘΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕ ΓΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» του Δήμου Ερμούπολης, σύμφωνα με την αριθμ. 486/ συνεδρίαση της ΕΔΕΛ, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου στο υποέργο του Γ Κ.Π.Σ. «ΠΡΟ ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΘΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», με δικαιούχο το Δήμο Σύρου Ερμούπολης. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 67644, υπάλληλος της 1ης Δ/νσης «Προγραμματι σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι φερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ως συντονιστής. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 0499, υπάλληλος της 1ης Δ/νσης «Προγραμματι σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι φερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , υπάλληλος της 1ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγ χων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματο δοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στη Σύρο ως εξής: α) μετακίνηση της ελεγκτικής ομάδας στη Σύρο και έλεγχος στην ΕΔΑ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Νοτίου Αιγαίου. β) συνέχεια του ελέγχου στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Νοτίου Αιγαίου και έλεγχος του υποέργου στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης. γ) συνέχεια του ελέγχου στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης. δ) έλεγχος φυσικού αντικειμένου και του φορέα συντήρησης του υποέργου. ε) ολοκλήρωση του ελέγχου στο Δήμο Σύ ρου Ερμούπολης και επιστροφή στην Αθήνα. 4. Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας ειδικότερα είναι: Η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης του υποέρ γου, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών. Η επιτόπια εξακρίβωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου.. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 8 του προοιμίου απόφαση. 6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση. 7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 467/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ Αριθμ (2) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων των καταργημένων φο ρέων ΚΕΙΠΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία) και Ε.Σ. Νέας Ιωνίας Βόλου «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ» σύμφωνα με το Ν. 4002/2011. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 18/8 άρθρο 27 παρ. 2 περ. ιν (ΦΕΚ 137/ Α /88). β) Του Ν. 423/76 «Περί γυμναστηρίων και ρυθμίσεων θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικό Αθλητισμό» (ΦΕΚ 223/Α /76). γ) Του Ν.Δ. 66/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη ρώσεως της περί εξωσχολικού Αθλητισμού και Γυμνα στηρίων Νομοθεσίας και λοιπών συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ 222/Α / ). δ) Του Ν. 272/99 «περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελ ματικού Αθλητισμού και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 121/ Α / ). ε) Το Π.Δ. 77/8 «Οργανισμός της ΓΓΑ» (ΦΕΚ 28/Α / 1 3 8). 2. Το Π.Δ. 8/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α / ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α / ). 4. Του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», του άρθρου 6 παρ. γ (ΦΕΚ 226/Α / ).. Την υπ αριθμ. 229/ «Άνάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ιωαννίδη» (ΦΕΚ 2091/ ). 6. Το υπ αριθμ. 479/ έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. «Περί υπάγωγής της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΓΓΑ στη Γενική Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού». 7. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α/ΠΜΥ/8874/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού περί τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικο νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. 8. Την υπ αριθμ / απόφαση απολογισμού «έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2011 του ΚΕΙΠΠ». 9. Την υπ αριθμ. 7067/ απόφαση «τροποποί ησης απολογισμού οικ. έτους 2011 του Ε.Σ. Νέας Ιωνίας Βόλου Πανθεσσαλικό». 10. Το υπ αριθμ. 17/ έγγραφο του ΚΕΙΠΠ με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με ημερομηνία 22/8/11 απόσπασμα πρακτικού της Ε.Δ.του ΚΕΙΠΠ. 11. Το πρακτικό 2/ Συνεδρίασης της Ε.Δ. του Ε.Σ. Νέας Ιωνίας Βόλου «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ», που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας στις 9/11/ Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού της Γ.Γ.Α. 13. Την Υ48/2012 απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 210/τ. Β / ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα», αποφα σίζουμε: Σύμφωνα με τον Ν. 4002/2011 παρ. γ άρθρο 6: Α. Για το φορέα ΚΕΙΠΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΠΠΑΣΙΑ), α) Τη μεταφορά του ταμειακού υπολοίπου του ΚΕΙΠΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ) το οποίο σύμφωνα με τον εγκεκριμένο απολογισμό (υπ αριθμ / απόφασης) ανέρχεται στο ποσό των ,33 ευρώ στον κωδικό αριθμό εσόδων (ΚΑΕ 3916) «χρηματικά υπόλοιπά περιουσίας ειδικών ταμείων λογαριασμών και νομικών προ σώπων που καταργούνται», του κρατικού προϋπολογισμού. Το εν λόγω ποσό θα εγγραφεί ως αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γεν. Γραμμα τεία Αθλητισμού Ε.Φ ) ως εποπτεύουσα αρχή. β) Την ανάληψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του ΚΕΙΠΠ που αφορούν. 1) Τιμολόγια λειτουργικών δαπανών ύψους ,62 ευρώ. 2) Μισθοδοσία Ασφαλιστικές υποχρεώσεις ύψους ,00 ευρώ (Μηνός Αυγούστου) 3) Εφάπαξ βοηθήματα συνταξιούχων υπαλλήλων ύψους ,43 ευρώ (8 άτομα το 2010 και 2 άτομα το 2011). Συνολικές υποχρεώσεις του φορέα ,0 ευρώ Β. Για το φορέα Ε.Σ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ «ΠΑΝΘΕΣ ΣΑΛΙΚΟ». α) Τη μεταφορά του ταμειακού υπολοίπου του Ε.Σ.ΝΕ ΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ»,το οποίο σύμφωνα με τον εγκεκριμένο απολογισμό καθώς και την τροπο ποίησή του (υπ αριθμ. 7067/ και 32334/ αποφάσεις) ανέρχεται στο ποσό των 802,86 ευρώ, στον κωδικό αριθμό εσόδων (ΚΑΕ 3916) «χρηματικά υπόλοιπά περιουσίας ειδικών ταμείων λογαριασμών και νομικών προσώπων που καταργούνται», του κρατικού προϋπολογισμού. Το εν λόγω ποσό θα εγγραφεί ως αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού Ε.Φ ) ως εποπτεύουσα αρχή. β) Την ανάληψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του Ε.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ που αφορούν. α) Τιμολόγια λειτουργικών δαπανών ύψους 2.63,00 ευρώ. β) Ασφαλιστικές υποχρεώσεις και αμοιβή λογιστή ύψους 4.727,22 ευρώ. γ) Εφάπαξ βοηθήματα συνταξιούχων υπαλλήλων ύψους 43.97,60 ευρώ (2 άτομα το 2010). Συνολικές υποχρεώσεις 1.319,82 ευρώ Γ. Οι ανωτέρω ανεξόφλητες υποχρεώσεις των δύο κα ταργημένων φορέων, συνολικού ύψους ,27 ευρώ, θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στον κωδικό φορέα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και από τα ταμειακά υπόλοιπα των ανωτέρω φορέων συνολικού ύψους ,19 ευρώ. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αριθμ /ΙΑ (3) Ανάκληση της υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1306 Β ) απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Με ταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Ετερόρρυθμη Εται ρεία «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και το δι ακριτικό τίτλο «ΑΣΗΜΑΚΗΣ Π. SYNTHESIS». Τις διατάξεις: 1. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α ), και 2. Το στοιχείο β του άρθρου του Ν. 3696/ Την ανάγκη ανάκλησης της υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1306 Β ) απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ

4 4498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΑΣΗΜΑΚΗΣ Π. SYNTHESIS», επειδή δεν αιτήθηκε άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3696/2008 όπως ισχύει, εντός δύο ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω άδειας ίδρυσης ( ). 4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ανακαλούμε την υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1306 Β ) απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέ ντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΑΣΗΜΑΚΗΣ Π. SYNTHESIS», διότι συντρέχουν οι όροι του στοιχείου β του άρθρου του Ν. 3696/2008, καθώς η ανωτέρω ετερόρρυθμη εταιρεία δεν αιτήθηκε άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3696/2008 όπως ισχύει, εντός δύο ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω άδειας ίδρυσης. Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ /ΙΑ (4) Ανάκληση της υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1018 Β ) απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Με ταλυκειακής Εκπαίδευσης στον Ιωάννη Βοργία του Ιωάννη». Τις διατάξεις: 1. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α ) και 2. Το στοιχείο β του άρθρου του Ν. 3696/ Την ανάγκη ανάκλησης της υπ αριθμ / ΙΑ/ (ΦΕΚ 1018 Β ) απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στον Ιωάννη Βοργία του Ιωάννη, επειδή δεν αιτήθηκε άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3696/2008 όπως ισχύει, εντός δύο ημερολογιακών ετών από την ημε ρομηνία έκδοσης της ως άνω άδειας ίδρυσης ( ). 4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ανακαλούμε την υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1018 Β ) απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στον Ιωάννη Βοργία του Ιωάννη, διότι συντρέχουν οι όροι του στοιχείου β του άρθρου του Ν. 3696/2008, καθώς ο ανωτέρω δικαι ούχος δεν αιτήθηκε άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3696/2008 όπως ισχύει, εντός δύο ημε ρολογιακών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω άδειας ίδρυσης. Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. 1213/Ε () Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδο νίας με τίτλο: «Μηχατρονική» «Mechatronics». 1. Τις διατάξεις α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α 19) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια τάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 402/2011 (Α 228) και του άρθρου παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α 19). β) Του Ν. 368/2008 (Α 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α 16) και του άρθρου 37 παρ. του Ν. 3848/2010 (Α 71). γ) Του Ν. 3374/200 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (Α 98). 3. Την υπ αριθμ. Φ/8966/Β3/2007 (Β 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». 4. Το απόσπασμα του αριθμ. 1/ πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.. Το απόσπασμα του αριθ. 2/ πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 6. Το με αριθ. 321/ έγγραφο της ΑΔΙΠ με τη συνημμένη από τον Δεκέμβριο του 2011 Έκθεση Εξωτε ρικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Μηχατρονική» «Mechatronics», σύμφωνα με τα εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4499 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδο νίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μηχατρονική» «Mechatronics», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 368/2008 (Α 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μηχατρονική. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει εξειδί κευση στους τομείς της μηχατρονικής και εκπαίδευση στο ευρύ φάσμα των γνωστικών αντικειμένων ηλεκτρο λογίας, μηχανολογίας, ηλεκτρονικής, αυτοματισμού και μικροϋπολογιστών. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μηχατρονική MSc in Mechatronics. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο ΠΜΣ του Τμήματος γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων θετικών και τεχνολογικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο συμπεριλαμβάνει και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα (12), έξι (6) σε κάθε εξάμηνο, τα οποία είναι υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε () πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες και διεξάγεται παράλ ληλα με το μάθημα σχεδίασης μηχατρονικού έργου που αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή και η αγ γλική γλώσσα. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων. Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής: ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A Eξάμηνο α/α Μάθημα Αισθητήρες και Επεξεργασία σημάτων Sensors and Signal Processing Μηχανική Συμπεριφορά Mechanical Behavior Μικροεπεξεργαστές και λογικός προ γραμματισμός Microcontrollers and Logic Programming Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4 Ηλεκτρονικά ισχύος και μέθοδοι οδήγησης Power Electronics and Drives Τεχνολογία Υλικών Materials Technology 6 Βιομηχανικές επικοινωνίες Industrial Communications Σύνολο 30 Β Εξάμηνο α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 1 Βιομηχανικοί ελεγκτές Industrial Controllers 2 Βιομηχανικά συστήματα πληροφοριών Industrial Information Systems 3 Βιομηχανικά ρομπότ Industrial Robotics 4 Υλικά και Σχεδίαση Materials Design Υδραυλικά και πνευματικά συστήματα ισχύος Hydraulic and Pneumatic Actuators 6 Σχεδίαση μηχανολογικών συστημάτων Engineering of Mechanical Systems Σύνολο 30 Γ Εξάμηνο α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 1 2 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Master Thesis Σχεδίαση μηχατρονικού έργου Mechatronics Project Design 10 Σύνολο 30 Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων κατ έτος στο πρόγραμμα ορίζε ται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 368/2008 (Α 148)

6 44600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 8 Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μα κεδονίας KOL μέλη ΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ πανεπι στημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 368/2008 (Α 148). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ηλεκτρολο γίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τις υπάρχουσες κτιριακές και υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις και τα ήδη υπάρχοντα εργαστήρια. Επι πλέον, αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του συγκεκριμένου προγράμματος. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α 19), όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 402/2011 (Α 228) και του άρθρου παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α 19), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιο λογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. To ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζε ται σε ευρώ και κατανέμεται ως εξής: α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό 1. Κόστος Εκπαίδευσης ,2% 2. Μετακινήσεις % 3. Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη % 4. Δημοσιότητα %. Αναλώσιμα % 6. Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας % 7. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας % ΣΥΝΟΛΟ % 2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, ερευνητικά και κοινοτικά προ γράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 368/2008 (Α 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Μεταπτυχι ακών Σπουδών, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ /ΙΑ (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 927//ΙΑ/ απόφα σης χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εται ρία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 1. Το άρθρο 8 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α ) «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 231 Β ) κοι νή υπουργική απόφαση σχετικά με «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δι καίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ), «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.), και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» όπως τροποποιήθη κε με την υπ αριθμ /Η/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 297 Β ). 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / ΙΑ/ απόφαση (ΦΕΚ 1030 Β ). 4. Την υπ αριθμ. 9277/ΙΑ/ (ΦΕΚ 1302 Β ) νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ αίτηση του Κέ ντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEW YORK COLLEGE Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα με τα συνημμένα σε αυτή δικαι ολογητικά. 6. Την υπ αριθμ. Α/17089/ απόφαση της υπ αριθμ. 30/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), στην οποία δια τυπώθηκε η γνώμη αυτού σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α ) «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 7. Την ανάγκη τροποποίησης άδειας λειτουργίας Κέ ντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 9277/ΙΑ/ (ΦΕΚ 1302 Β ), απόφαση χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, η οποία χορη γήθηκε στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEW YORK COLLEGE Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τη γνώμη του Δ. Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) όπως διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. Α/17089/ απόφαση του στην με αριθμ. 30/ συνεδρίαση αυτού, ως προς την έγκριση πρόσθετων ειδικοτήτων. Η δια της παρούσης τροποποιούμενη άδεια λειτουργί ας ισχύει μέχρι τη λήξη της με αριθμ. 9277/ΙΑ/ (ΦΕΚ 1302 Β ) άδειας λειτουργίας. Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ /ΙΑ (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9279/ΙΑ/ απόφα σης χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 1. Το άρθρο 8 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α ) «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 231 Β ) κοι νή υπουργική απόφαση σχετικά με «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δι καίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ), «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.), και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» όπως τροποποιήθη κε με την υπ αριθμ /Η/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 297 Β ). 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / ΙΑ/ απόφαση (ΦΕΚ 1030 Β ). 4. Την υπ αριθμ. 9279/ΙΑ/ (ΦΕΚ 1320 Β ) νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευ σης.. Τις υπ αριθμ /ΙΑ/ και 90142/ΙΑ/ αιτήσεις του Κέντρου Μεταλυκειακης Εκ παίδευσης «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά. 6. Την υπ αριθμ. Α/17088/ απόφαση της υπ αριθμ. 30/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στην οποία διατυ πώθηκε η γνώμη αυτού σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α ) «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 7. Την ανάγκη τροποποίησης άδειας λειτουργίας Κέ ντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 9279/ΙΑ/ (ΦΕΚ 1320 Β ), απόφαση χορήγησης νέας άδειας λειτουρ γίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, η οποία χορηγήθηκε στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα, σύμ φωνα με τη γνώμη του Δ. Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) όπως διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. Α/17088/ απόφαση του στην με αριθμ. 30/ συνεδρίαση αυτού, ως προς την έγκριση νέου προπτυχιακού προγράμματος και την προσθήκη νέας δομής στην οδό Σώρου 74. Η δια της παρούσης τροποποιούμενη άδεια λειτουργί ας ισχύει μέχρι τη λήξη της με αριθμ. 9279/ΙΑ/ (ΦΕΚ 1320 Β ) άδειας λειτουργίας. Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. ΔΥ1α/οικ (8) Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 681/ από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγεί ας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγεί ας Φωτεινή Σκοπούλη», όπως συμπληρώθηκε με την αρ. πρωτ. ΔΥ1α/οικ.78087/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Υγείας. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος, β) των άρθρων 41 παρ. και 90 του «Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 98/Α /200), γ) του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 197/Α /2003) όπως τροποποιήθηκε με το

8 44602 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρθρο 0 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α /2011), δ) του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 3918/2011 «Δι αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α /2011), ε) του π.δ. 9/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α /2000), όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει, στ) του π.δ. 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/ Α /2012), ζ) του π.δ. 8/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α /2012), η) του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α /2012). 2. Την υπ αριθμ. οικ.681/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο τήτων στην Υφυπουργό Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη», (ΦΕΚ 210/Β / ) όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. ΔΥ1α/οικ.78087/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2339/Β / ). 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 681/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Φω τεινή Σκοπούλη», όπως συμπληρώθηκε με την αρ. πρωτ. ΔΥ1α/οικ78087/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, ως εξής: Στο άρθρο 1 στην παράγραφο 3 διαγράφεται το στοιχείο: η) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών. Κατά τα λοιπά ισχύει η τροποποιούμενη απόφαση. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 412/08 04 2015 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 286/24 Απριλίου 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 840 4 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέ ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1686 9 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση δικαι ώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 1 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 20 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 29 27 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 7 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα