ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β / Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, Αρικ. Πρωτ /Γ1. Βακμόσ Προτερ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ."

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ.-Πόλθ: Μαροφςι Ιςτοςελίδα: Πλθροφορίεσ: Κ. Παπαχριςτοσ. Μερκοφρθσ Σθλζφωνο : Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ Μαροφςι, Αρικ. Πρωτ /Γ1 Βακμόσ Προτερ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β / Α Π Ο Φ Α Η ΘΕΜΑ: Σροποποίθςθ-υμπλιρωςθ τθσ με αρικμ. Φ.12/80/8876/Γ1 Τπ. Απόφαςθσ (ΦΕΚ 106/ , τ. Β ): «Οριςμόσ ςχολικών μονάδων-αυτοαξιολόγηςη Εκπαιδευτικοφ Ζργου» Ζχοντασ υπόψθ: 1.Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144, τ. Αϋ): «Για την επιςτημονικήπαιδαγωγική καθοδήγηςη και τη διοίκηςη ςτη Γενική και τη Μζςη Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευςη και άλλεσ διατάξεισ». 2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 κεφάλαιο Δ παραγρ. 1 και 3 και κεφάλαιο Σ παραγρ. 3 και 4, και του άρκρου 12 παραγρ. 6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ. Αϋ): «Δομή και λειτουργία τησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ». 3. Σισ διατάξεισ του Ν. 2043/92 (ΦΕΚ 79, τ. Αϋ): «Εποπτεία και διοίκηςη τησ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ». 4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188, τ. Αϋ): «Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςη των αποφοίτων του ςτην Τριτοβάθμια Εκπαίδευςη, αξιολόγηςη του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ». 5. Σισ διατάξεισ των άρκρων 1, 2 και 4 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24, τ. Αϋ): «Οργάνωςη των περιφερειακών υπηρεςιών τησ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ, αξιολόγηςη του εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικών και άλλεσ διατάξεισ». 6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 32 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Αϋ): «Αναβάθμιςη του ρόλου του εκπαιδευτικοφ-καθιζρωςη κανόνων αξιολόγηςησ και αξιοκρατίασ ςτην εκπαίδευςη και 1

2 λοιπζσ διατάξεισ». 7. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 320/93 (ΦΕΚ 138, τ. Αϋ): «Αξιολόγηςη του ζργου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευςη». 8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 90 του «Κώδικα Νομοθεςίασ για την Κυβζρνηςη και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ. Αϋ). 9. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Β / ): «Κδρυςη και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηςη υπηρεςιών». 10. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Β / ): «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν». 11. Σθν με αρικμ / (ΦΕΚ 2091/τ.Βϋ) κοινι Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με κζμα: «Ανάθεςη αρμοδιοτήτων ςτον Υφυπουργό Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ Θεόδωρο Παπαθεοδώρου». 12. Σισ προτάςεισ των Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Π.Ε. & Δ.Ε. τθσ χϊρασ. 13. Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Σροποποιοφμε-ςυμπλθρϊνουμε τθν με αρικμ. Φ.12/80/8876/Γ1 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 106/ , τ. Β) και ορίηουμε τισ ςχολικζσ μονάδεσ Α/Θμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν αυτοαξιολόγθςθ ωσ εξισ: ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 1 Ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΣΘΝΘ 2 ΕΙΔΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΣΘΝΘ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 2 20 Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 3 2 Ο ΚΟΜΟΣΘΝΘ 4 10 Ο ΚΟΜΟΣΘΝΘ 5 5 Ο ΚΟΜΟΣΘΝΘ 6 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΠΑΛΑΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 2

3 7 4 Ο ΔΡΑΜΑ 8 22 Ο ΔΡΑΜΑ 9 ΑΔΡΙΑΝΘ ΔΡΑΜΑ 10 9 Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 11 ΚΟΠΣΕΡΟΤ Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΔΡΑΜΑ 13 1 Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΤ 14 4 Ο ΦΕΡΩΝ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 14 1 ΙΔΘΡΟΤ 2 ΙΑΜΟΤ 3 4 Ο ΞΑΝΘΘ 4 17 Ο ΞΑΝΘΘ 5 ΜΑΤΡΟΒΑΣΟΤ -Ν. ΕΒΑΣΕΙΑ 6 1 Ο ΔΡΑΜΑ 7 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΚΑΛΛΙΦΤΣΟΤ 8 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΒΩΛΑΚΑ 9 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΟΤ 10 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΠΟΣΑΜΙΑ ΘΑΟΤ Ο ΚΑΒΑΛΑ 12 ΠΑΛΘΟΤ 13 3 Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΠΟΛΘ 14 ΚΤΠΡΙΝΟΤ Ν. ΕΒΡΟΤ 15 ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 16 ΑΓΡΙΑΝΘ 17 4 Ο ΚΑΒΑΛΑ 18 ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 19 8 Ο ΔΡΑΜΑ 20 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ-ΝΕΡΟΦΡΑΚΣΘ 21 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 22 3 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 23 Ν. ΞΕΡΙΑ ΝΕΣΟΤ (3/ΘΕΙΟ) ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 23 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΣΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 3

4 1 1 ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 2 ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΑΛΑΜΙΝΑ 3 «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ» ΑΛΑΜΙΝΑ 4 «ΘΛΙΑΔΟΤ» ΑΛΑΜΙΝΑ 5 12 ο ΓΛΤΦΑΔΑ 6 12 ο ΑΓΙΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ 7 «ΕΛΕΝΘ ΚΟΚΚΩΝΘ» 8 «Γ. ΗΩΘ» 9 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ «Γ. ΗΩΘ» 10 «Θ. ΚΟΤΦΟΠΟΤΛΟ» ο ΑΘΘΝΩΝ 12 «ΠΙΝΟΚΙΟ» 13 «ΣΑ ΚΑΙΝΟΤΡΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ» 14 «Σ. ΑΤΓΟΤΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ Α.Ε.Ε.» 15 «ΚΩΣΕΑ ΓΕΙΣΟΝΑ» 16 «ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ» 17 «ΛΤΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΚΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ Ο.Ε.» 18 2 ο ΒΡΙΛΘΙΩΝ 19 2 ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ 20 3 ο ΛΤΚΟΒΡΤΘ 21 4 ο ΛΤΚΟΒΡΤΘ 22 1 ο Ν. ΕΡΤΘΡΑΙΑ 23 «ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ» 24 «ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ» 25 3 o ΓΛΤΦΑΔΑ 26 ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ «ΚΑΝΣΑ» 3 6 ο ΜΕΛΙΙΩΝ 4 ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΑΛΑΜΙΝΑ 5 «ΘΛΙΑΔΟΤ» ΑΛΑΜΙΝΑ 6 22 ο ΠΕΙΡΑΙΑ 7 50 ο ΠΕΙΡΑΙΑ 8 ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ «ΠΡΑΞΙ & ΠΡΑΞΕΙ» 9 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΠΑΧΑΛΘ» 1 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 10 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΠΑΧΑΛΘ» 2 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 11 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΗΩΘ» (7/ΘΕΙΟ) 12 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΗΩΘ» (6/ΘΕΙΟ) 13 1 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ «ΑΤΓΟΤΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ» 14 2 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ «ΑΤΓΟΤΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ» 15 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ «ΠΟΛΚΑ ΦΡΟΕΛΕΝ» 16 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ «ΚΩΣΕΑ ΓΕΙΣΟΝΑ» 4

5 17 «ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ» 18 «ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ» 19 «ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ» 20 ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «JEANNE D'ARC» (12/ΘΕΙΟ) 21 «ΛΕΟΝΣΕΙΟ ΠΑΣΘΙΩΝ» 22 ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «JEANNE D'ARC» (6/ΘΕΙΟ) 23 1 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ Γ. ΗΩΘ» 24 «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΧΟΛΘ»-ΝΤΝ «Β. ΗΩΘ» 25 ΒΡΟΝΣΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ (2/ΘΕΙΟ) ο ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 26 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΑΣΣΙΚΗ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ο ΜΕΟΠΟΣΑΜΙΑ 2 7 Ο ΚΑΣΟΡΙΑ 3 4 Ο ΚΟΗΑΝΘ 4 7 Ο ΦΛΩΡΙΝΑ 5 ΚΟΡΟΜΘΛΙΑ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 5 1 ΜΟΤΡΙΚΙΟΤ 2 ΑΒΕΣΟΠΕΣΡΑ 3 9 Ο ΚΑΣΟΡΙΑ 4 1 Ο ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 5 ΑΕΣΟΤ 6 1 Ο ΒΕΡΜΙΟΤ 7 ΠΟΝΣΟΚΩΜΘ 8 2 Ο ΕΡΒΙΩΝ 9 ΠΕΝΣΑΛΟΦΟΤ 10 ΣΟΣΤΛΙΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 10 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 5

6 1 «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ» (Αλλαγή ονομαςίασ ςε ΓΕΝΕΣΙΣ) ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΤ (δημοτικά) 1 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΤΡΟΤ ΜΑΓΝΘΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ο ΚΑΡΛΑ - ΣΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΤ 2 «ΓΛΤΚΕΡΙΑ ΣΗΟΤΜΑΚΘ & ΙΑ» 3 28 Ο ΛΑΡΙΑ 4 37 Ο ΛΑΡΙΑ 5 2 ο ΕΛΑΟΝΑ 6 19 ο ΣΡΙΚΑΛΩΝ (1/ΘΕΙΟ) 7 27 Ο ΣΡΙΚΑΛΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΟΒΡΤΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ (1/ΘΕΙΟ) ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Ο ΦΑΡΑΛΩΝ 2 4 Ο ΛΑΡΙΑ 3 3 Ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 4 32 Ο ΣΡΙΚΑΛΩΝ 5 33 Ο ΣΡΙΚΑΛΩΝ 6 «ΤΓΧΡΟΝΟ ΧΟΛΕΙΟ» 7 ΠΘΝΕΙΑΔΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ (2/ΘΕΙΟ) 8 5 Ο ΦΑΡΑΛΩΝ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 8 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΘΕΑΛΙΑ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 1 ΚΑΛΑΦΑΣΙΩΝΩΝ 2 1 ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΛΘΞΟΤΡΙΟΤ 3 2 ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 4 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 5 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΡΑΙΜΟΤ 6 «ΣΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ» 6

7 7 ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ (2/ΘΕΙΟ) 8 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΤ 9 ΠΕΣΡΟΤΛΑΔΩΝ (1/ΘΕΙΟ) ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΛΘΞΟΤΡΙΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 5 Ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ο ΚΟΡΙΝΟΤ 2 16 Ο ΚΑΣΕΡΙΝΘ 3 85 Ο ΘΕ/ΝΙΚΘ 4 29 Ο ΘΕ/ΝΙΚΘ 5 37 Ο ΘΕ/ΝΙΚΘ 6 41 Ο ΘΕ/ΝΙΚΘ 7 27 Ο ΘΕ/ΝΙΚΘ 8 12 Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΒΕΡΟΙΑ 9 7 Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΝΑΟΤΑ 10 4 Ο ΕΠΑΝΟΜΘ 11 ΑΞΟΤ 12 ΕΒΑΣΕΙΑΝΩΝ 13 ΚΑΛΤΒΙΩΝ 14 ΑΡΑΒΘΟΤ 15 3 Ο ΚΤΔΡΑ 16 ΠΡΟΦΘΣΘ ΘΛΙΑ 17 ΚΑΛΘ 18 ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ 19 1 Ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΙΟΤ 20 ΟΛΟΘΜΕΡΟ Ν. ΠΕΣΡΙΣΙΟΤ 21 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΧΡΤΟΧΩΡΑΦΩΝ Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΕΡΡΩΝ 23 ΑΝΑΓΕΝΝΘΘ O ΕΡΡΩΝ 25 ΙΡΑΘΛΘΣΙΚΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΘΕ/ΝΙΚΘ 26 2 Ο ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ Ο ΑΝΑΣ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Ο ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ (1/ΘΕΙΟ) 7

8 29 6 Ο ΕΡΡΩΝ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 29 1 «ΑΝΑΣΟΛΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 2 «ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 3 ΓΑΛΛΙΚΟΤ 4 11 Ο ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 5 ΚΑΡΤΩΣΙΑ 6 ΛΟΤΣΡΟΧΩΡΙΟΤ 7 4 Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 8 29 Ο ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 9 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 10 1 Ο ΕΠΑΝΟΜΘ 11 ΝΕΑ ΗΙΧΝΘ 12 ΠΡΩΣΘ - ΚΡΘΝΙΔΑ 13 ΞΤΛΟΠΟΛΘ 14 ΛΟΦΟΤ ΠΙΕΡΙΑ 15 «ΠΛΑΣΩΝ» 16 ΙΡΑΘΛΙΣΙΚΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 17 ΒΑΒΔΟΤ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 18 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΤ (2/ΘΕΙΟ) 19 ΙΔ. ΕΚΠ. ΒΕΡΟΙΑ Ι.ΑΦΑΡΙΚΑ-Ι.ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΘ Δ.. 20 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ «ΑΝΑΣΟΛΙΑ» ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 20 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 1 4 Ο ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ (ΓΡΑ ΛΤΓΙΑ) 2 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ» ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2 1 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ» 2 «ΠΑΓΚΡΘΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΟ» 3 ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ 4 1 Ο ΝΕΑΠΟΛΘ 5 ΚΡΙΣΑ 6 ΠΑΛΑΙΚΑΣΡΟΤ 7 ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 7 8

9 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΚΡΗΣΗ (νηπιαγωγεία & δημοτικά) 9 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 2 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 1 ΦΙΛΩΣΙΟΤ ΝΑΞΟΤ 2 ΑΝΩ ΤΡΟΤ 3 ΓΟΤΡΟΤ 4 18 Ο ΡΟΔΟΤ 5 3 Ο ΣΘΝΟΤ 6 ΟΛΟΘΜΕΡΟ AΝΔΡΟΤ ΧΩΡΑ (2/ΘΕΙΟ) ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 6 1 ΟΙΑ ΘΘΡΑ 2 ΛΙΝΔΟΤ 3 2 Ο ΑΦΑΝΣΟΤ 4 6 Ο ΕΡΜΟΤΠΟΛΘ 5 «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» (Ν/Γ-ΔΘΜΟΣΙΚΟ) 6 6 Ο ΠΟΛΕΩ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 7 ΑΡΓΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 8 ΚΑΛΑ ΠΑΣΜΟΤ 9 ΑΔΑΜΑΝΣΑ ΜΘΛΟΤ 10 ΚΡΘΣΘΝΙΑ 11 1 Ο ΚΩ 12 ΠΟΣΑΜΙΑ ΝΑΞΟΤ 13 1 ο ΠΟΛΕΩ ΚΑΛΤΜΝΟΤ (ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΓΧΩΝΕΤΘ ΜΕ ΣΟ 4 ο ) 14 ΦΡΤ ΚΑΟΤ 15 ΙΦΝΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 15 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΘ 2 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 9

10 1 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΑΓ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ 2 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΕΙΟΤ 3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Ο ΣΡΙΠΟΛΘ 2 ΛΕΩΝΙΔΙΟΤ 3 18 Ο ΚΑΛΑΜΑΣΑ 4 1 Ο ΦΙΛΙΑΣΡΩΝ 5 2 Ο ΧΩΡΑ 6 2 Ο ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ 7 2 Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ 8 ΚΟΝΣΟΒΑΗΑΙΝΑ 9 ΜΟΤΛΚΙΟΤ 10 5 Ο ΝΑΤΠΛΙΟΤ 11 ΚΟΡΩΝΘ 12 ΛΕΒΙΔΙΟΤ 13 ΣΡΟΠΑΙΩΝ 14 ΔΩΡΙΟΤ 15 6 Ο ΣΡΙΠΟΛΘ 16 ΠΟΡΣΟΧΕΛΙΟΤ 17 ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΙΑ 18 ΚΑΡΤΣΑΙΝΑ 19 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΜΠΟΤΓΑ» 20 ΕΤΑ 21 ΠΕΛΕΣΩΝ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 22 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΕΘΝΙΑ (2/ΘΕΙΟ) 23 ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (3/ΘΕΙΟ) 24 ΧΑΝΔΡΙΝΟΤ ΜΕΘΝΙΑ 25 ΠΤΡΓΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ (3/ΘΕΙΟ) 26 ΠΘΓΑΔΙΟΤ (1/ΘΕΙΟ) 27 ΚΑΣΡΙΟΤ (1/ΘΕΙΟ) ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 27 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 28 Ο ΛΑΜΙΑ 2 3 Ο ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ 3 13 Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4 3 Ο ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ 10

11 5 ΑΦΡΑΣΙΟΤ 6 ΣΡΙΑΔΑ 7 ΠΛΑΣΑΙΩΝ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 7 1 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ 2 ΑΚΡΘ 3 ΤΠΑΣΟΤ 4 ΑΓΡΑΦΩΝ 5 2 Ο ΚΑΡΤΣΟΤ 6 ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1 1 Ο ΚΑΛΛΟΝΘ 2 7 Ο ΜΤΣΙΛΘΝΘ 3 1 Ο ΑΓΙΟΤ ΜΘΝΑ 4 2 Ο ΑΓΙΟΤ ΜΘΝΑ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 4 1 ΚΟΠΕΛΟΤ 2 3 Ο ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΘΚΟΩΝ ΠΑΣΡΑ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ο ΠΑΣΡΩΝ 2 1 Ο ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ 3 61 Ο ΠΑΣΡΩΝ 4 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 5 ΚΡΕΣΕΝΩΝ 6 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΠΑΝΟΤ» ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 6 11

12 1 2 Ο ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 2 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΠΑΝΟΤ» 3 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4 7 Ο ΑΓΡΙΝΙΟΤ 5 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (8/ΘΕΙΟ) 6 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (2/ΘΕΙΟ) 7 Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑ 8 ΓΙΑΝΝΙΣΟΧΩΡΙΟΤ 9 ΜΠΟΡΙΟΤ 10 ΚΑΒΑΙΛΩΝ 11 ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΑ 12 ΜΕΑΡΙΣΑ 13 ΚΑΡΔΑΜΑ 14 ΜΤΣΙΚΑ 15 ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ 16 ΕΛΑΙΩΝΟ (2/ΘΕΙΟ) 17 ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΩΣΘΡΧΟΠΟΤΛΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 17 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) 24 ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 1 ΚΤΡΓΙΩΝ ΔΡΑΜΑ 2 ΛΑΒΑΡΩΝ EΒΡΟΤ 3 ΑΜΤΓΔΑΛΕΩΝΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑ 4 ΜΙΝΘΘ Ν. ΞΑΝΘΘ 5 8 Ο ΚΑΒΑΛΑ 6 ΕΧΙΝΟΤ ΞΑΝΘΘ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 6 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΤ ΔΡΑΜΑ 2 ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΤ Ν. ΚΑΒΑΛΑ 3 6 o ΚΑΒΑΛΑ 4 2 o ΞΑΝΘΘ 5 ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΠΩΝ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 5 12

13 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΔΡΑΜΑ 2 2 ο ΔΡΑΜΑ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 2 ΕΠΑ.. 1 ΚΑΒΑΛΑ 2 ΔΡΑΜΑ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.. 2 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (ειδική αγωγή, γυμνάςια, γενικά λφκεια, ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ..) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 1 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΘΘΝΑ 2 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΘΝΘ 3 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ 4 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ 5 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 6 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ 7 ΚΕΡΑΣΕΑ 8 ΠΕΙΡΑΜ. Χ. ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ 9 6 ο IΛΙΟΤ 10 ΕΠΕΡΙΝΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 11 2 ο ΓΛΤΦΑΔΑ 12 1 ο ΑΤΛΩΝΑ 13 2 ο ΑΤΛΩΝΑ 14 ΚΡΤΟΝΕΡΙΟΤ 15 3 ο ΕΛΕΤΙΝΑ 16 1 ο ΠΑΠΑΓΟΤ 17 ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ ΜΕ ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ 18 «ΛΕΟΝΣΕΙΟΤ» ΠΑΣΘΙΩΝ 19 «ΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΧΟΛΘ ΑΘΘΝΩΝ» 20 «Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΠΕΤΚΘ 21 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΚΑΝΣΑ» 22 ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «ΑΓΙΟ ΙΩΘΦ» 23 «ΑΜΕΡΙΚ. ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ» ΕΛΛΑΔΟ 24 «ΠΟΛΤΣΡΟΠΘ ΑΡΜΟΝΙΑ» 25 «. ΑΤΓΟΤΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ» 26 «ΛΕΟΝΣΕΙΟΤ» Ν. ΜΤΡΝΘ 27 ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «JEANNE D'ARC» 28 «ΚΩΣΕΑ-ΓΕΙΣΟΝΑ» 29 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΔΟΤΚΑ» 13

14 30 3 ο ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ 31 Αϋ ΑΡΑΚΕΙΟ ΨΤΧΙΚΟΤ 32 ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 33 7 ο ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ 34 3 ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 34 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ 2 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΘΝΘ 3 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΤ ΧΟΛΘ 4 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 5 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ 6 ΛΑΤΡΙΟΤ 7 3 ο ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ 8 1 ο ΑΡΣΕΜΙΔΑ 9 Ν. ΠΕΝΣΕΛΘ 10 1 Ο ΧΟΛΑΡΓΟΤ 11 1 ο ΠΑΛΛΘΝΘ 12 2 ο ΠΑΛΛΘΝΘ 13 «ΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΧΟΛΘ ΑΘΘΝΩΝ» 14 ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «ΑΓΙΟ ΙΩΘΦ» 15 «ΠΟΛΤΣΡΟΠΘ ΑΡΜΟΝΙΑ» 16 «. ΑΤΓΟΤΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ» 17 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΔΟΤΚΑ» 18 2 ο ΚΑΛΛΙΘΕΑ 19 3 ο ΧΟΛΑΡΓΟΤ ο ΑΘΘΝΩΝ 21 ΜΑΓΟΤΛΑ 22 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΘΘΝΩΝ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 22 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΤΜΘΣΣΟΤ 2 1 ο ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ 3 2 ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 3 ΕΠΑ.. 1 ΑΛΑΜΙΝΑ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΑΣΣΙΚΗ (γυμνάςια, γενικά λφκεια, ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ.. ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 14

15 1 ΠΟΝΣΟΚΩΜΘ 2 ΛΑΙΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 3 ΛΕΧΟΒΟΤ 4 ΣΟΣΤΛΙΟΤ ΜΕ Α-Β-Γ ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ 5 ΠΕΡΔΙΚΚΑ 6 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΚΟΗΑΝΘ 7 ΓΑΒΡΟΤ 8 ΛΙΒΑΔΕΡΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 8 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 ΕΠΕΡΙΝΟ ΚΟΗΑΝΘ 2 Λ.Σ. ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ - ΜΟΤΙΚΟ 3 3 ο ΦΛΩΡΙΝΑ 4 ΜΕΟΠΟΣΑΜΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 4 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (γυμνάςια, γενικά λφκεια & ΕΠΑ.Λ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 1 7 ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 1 ΕΠΑ.Λ. 1 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΤ N. ΠΡΕΒΕΗΘ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΤ (γυμνάςια & ΕΠΑ.Λ.) 2 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 1 1 ο Σ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΛΑΡΙΑ 2 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 15

16 1 ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΙΟΤ Ν. ΛΑΡΙΑ 2 «ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΘ» Ν. ΛΑΡΙΑ 3 ΕΠΕΡΙΝΟ ΒΟΛΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 3 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 «ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΘ» Ν. ΛΑΡΙΑ 2 ΟΦΑΔΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΣΑ 3 ΚΙΑΘΟΤ 4 3 Ο ΒΟΛΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 4 ΕΠΑ.. 1 Ν. ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΘΕΑΛΙΑ (ειδική αγωγή, γυμνάςια, γενικά λφκεια & ΕΠΑ..) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 1 ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ ΚΡΙΠΕΡΟΤ 2 ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟ «ΑΛΚΙΝΟΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (γυμνάςια & γενικά λφκεια) 2 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΕΡΡΩΝ 2 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 3 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΤ 4 1 ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ο ΜΘΧΑΝΙΩΝΑ 2 «ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 3 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ» 4 ΑΡΕΘΟΤΑ 5 Ν. ΕΠΙΒΑΣΩΝ 6 «ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙ» 7 ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ 8 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 9 1 o ΑΡΙΔΑΙΑ 10 ΠΕΛΛΑ 11 ΡΘΣΙΝΘ 16

17 12 «ΠΛΑΣΩΝ» 13 ΜΑΚΡΤΓΙΑΛΟΤ 14 ΝΕΑ ΗΙΧΝΘ ΕΡΡΩΝ 15 ΕΠΕΡΙΝΟ ΜΕ ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ ΕΡΡΩΝ 16 1 ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 17 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 18 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 19 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 20 ΡΟΔΟΛΙΒΟΤ ΕΡΡΩΝ 21 2 ο ΟΧΟΤ 22 ΠΕΝΣΑΠΟΛΘ (ΝΤΝ ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ) 23 1 ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 23 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 1 o ΑΜΠΕΛΟΚΘΠΩΝ 2 «ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 3 «ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙ» 4 4 ο ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 5 11 ο ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 6 1 ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 7 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 8 1 ο ΕΔΕΑ 9 «ΠΛΑΣΩΝ» 10 1 ο ΚΑΣΕΡΙΝΘ 11 ΠΕΝΣΑΠΟΛΘ ΕΡΡΩΝ 12 ΛΙΣΟΧΩΡΟΤ 13 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ» 14 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 15 1 ο ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 16 3 ο ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 16 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΣΑΤΡΟΤ 2 2 ο ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 3 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΙΟΤ 4 ΡΟΔΟΠΟΛΘ 5 2 ο ΕΤΟΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 5 ΕΠΑ.. 1 ΝΕΑΠΟΛΘ 2 Ν. ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ

18 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ειδική αγωγή, γυμνάςια, γενικά λφκεια, ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ..) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 1 «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ» Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2 ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΚΡΘΣΘ Ν. ΡΕΘΤΜΝΘ 3 «ΣΟ ΠΑΓΚΡΘΣΙΟΝ» Ν. ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ 4 ΚΟΤΣΟΤΡΑ Ν. ΛΑΙΘΙΟΤ 5 ΠΘΛΙΟΤ 6 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΟ «ΗΑΝΝΕΙΟ» ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 6 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ» Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2 ΑΘΜΙΟΤ Ν. ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ 5 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 3 ΚΡΘΣΘ Ν. ΡΕΘΤΜΝΘ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 3 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΚΡΗΣΗ (γυμνάςια & γενικά λφκεια ) 9 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΛΚΘ ΜΕ ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ 2 «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 2 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΤΜΘ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (γυμνάςια, γενικά λφκεια & ΕΠΑ.Λ. ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 1 ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΡΟΤ 2 ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΘ 18

19 3 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΣΡΙΠΟΛΘ 4 «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ» Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 5 ΓΕΡΑΚΙΟΤ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑ 6 ΝΕΜΕΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 7 ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 8 ΜΕΛΙΓΑΛΑ Ν. ΜΕΘΝΙΑ 9 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΜΠΟΤΓΑ» Ν. ΜΕΘΝΙΑ 10 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 11 3 ο ΠΑΡΣΘ 12 «ΙΔΕΑ» ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 12 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 1 ο ΣΡΙΠΟΛΘ 2 «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ» Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 3 ΓΚΟΤΡΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 4 1 ο ΚΟΡΙΝΘΟΤ 5 ΞΘΡΟΚΑΜΠΙΟΤ 6 «ΙΔΕΑ» ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 6 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ 2 2 ο ΣΡΙΠΟΛΘ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 2 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ειδική αγωγή, γυμνάςια, γενικά λφκεια & ΕΠΑ.Λ. ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΔΕΛΦΩΝ 2 ΓΤΜΝΟΤ 3 ΜΑΚΡΑΚΩΜΘ 4 ΚΡΙΕΗΩΝ 5 ΕΛΑΣΕΙΑ 6 ΔΡΟΙΑ 7 ΜΩΛΟΤ 8 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 9 ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑ 10 ΜΑΡΣΙΝΟΤ 11 ΑΜΑΡΤΝΘΟΤ 12 ΔΙΣΟΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 12 19

20 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 ΕΛΑΣΕΙΑ 2 ΛΙΒΑΝΑΣΩΝ 3 ΛΙΜΝΘ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 3 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (γυμνάςια, γενικά λφκεια & ΕΠΑ.Λ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. ΛΕΒΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ο ΜΤΣΙΛΘΝΘ 2 ΠΑΜΦΙΛΩΝ Ν. ΛΕΒΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 2 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 2 ΑΓΙΑΟΤ Ν. ΛΕΒΟΤ 3 ΓΕΡΑ Ν. ΛΕΒΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 3 ΕΠΑ.Λ. 1 ΚΑΛΛΟΝΘ Ν. ΛΕΒΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (ειδική αγωγή, γυμνάςια, γενικά λφκεια & ΕΠΑ.Λ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΕΠΕΡΙΝΟ ΜΕ Λ.Σ. ΠΤΡΓΟΤ Ν. ΘΛΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ ο ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 2 ΚΑΣΡΙΣΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 20

21 ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (γυμνάςια & γενικά λφκεια) 3 Η παροφςα Απόφαςη να δημοςιευθεί ςτην Εφημερίδα τησ Κυβερνήςεωσ. Εςωτ. Διανομι 1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 2. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα 4. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματζα Π.Ε. & Δ.Ε. 5. Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Π.Ε. 6. Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Δ.Ε. 7. Διεφκυνςθ ΕΠΕΔ ΘΕΟ 8. Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ 9. Διεφκυνςθ πουδϊν Π.Ε. 10. Διεφκυνςθ πουδϊν Δ.Ε. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ 21

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2881 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 124426/Γ1 Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.12/80/8876/ Γ1/2011 Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΑΛΛΑΓΕ. Δίκτυα i-bank. i-bank Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ για Ιδιϊτεσ (Φ.Π.) & Επιχειριςεισ (Ν.Π.)

ΤΝΑΛΛΑΓΕ. Δίκτυα i-bank. i-bank Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ για Ιδιϊτεσ (Φ.Π.) & Επιχειριςεισ (Ν.Π.) Σελευταία ενημέρωση: 10.12.2013 ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ i-bank Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ για Ιδιϊτεσ & Επιχειριςεισ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΣΑ s ΜΕ ΜΕΣΡΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΑΓΕ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS) Ανάλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ Σελίδα 1 από 8 Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. - 30 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ 24/2013 ΦΕΚ 55 Α/6-3-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A 65) (Α 97). Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1735 3 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους....

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 23-04-2014 (ως προς τους πίνακες ΕΚ Δυτ. Θεσ/νίκης α/α 3 και Σερρών α/α 6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Θεσσαλονίκη: 17-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 5 Σεπτεμβρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταβίβασης της με αριθμ. 10854/ΙΑ/05 08 013 (ΦΕΚ 01 Β ) Άδειας του

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΤΜΗΜΑ Γ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ----- Μαρούσι, 7--203 Αρ. Πρωτ.68488/Ε5 Ταχ. Δ/νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κατανομή σχολείων γενικής παιδαγωγικής ευθύνης στους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κατανομή σχολείων γενικής παιδαγωγικής ευθύνης στους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 3 η Α Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα