ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β / Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, Αρικ. Πρωτ /Γ1. Βακμόσ Προτερ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ."

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ.-Πόλθ: Μαροφςι Ιςτοςελίδα: Πλθροφορίεσ: Κ. Παπαχριςτοσ. Μερκοφρθσ Σθλζφωνο : Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ Μαροφςι, Αρικ. Πρωτ /Γ1 Βακμόσ Προτερ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β / Α Π Ο Φ Α Η ΘΕΜΑ: Σροποποίθςθ-υμπλιρωςθ τθσ με αρικμ. Φ.12/80/8876/Γ1 Τπ. Απόφαςθσ (ΦΕΚ 106/ , τ. Β ): «Οριςμόσ ςχολικών μονάδων-αυτοαξιολόγηςη Εκπαιδευτικοφ Ζργου» Ζχοντασ υπόψθ: 1.Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144, τ. Αϋ): «Για την επιςτημονικήπαιδαγωγική καθοδήγηςη και τη διοίκηςη ςτη Γενική και τη Μζςη Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευςη και άλλεσ διατάξεισ». 2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 κεφάλαιο Δ παραγρ. 1 και 3 και κεφάλαιο Σ παραγρ. 3 και 4, και του άρκρου 12 παραγρ. 6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ. Αϋ): «Δομή και λειτουργία τησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ». 3. Σισ διατάξεισ του Ν. 2043/92 (ΦΕΚ 79, τ. Αϋ): «Εποπτεία και διοίκηςη τησ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ». 4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188, τ. Αϋ): «Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςη των αποφοίτων του ςτην Τριτοβάθμια Εκπαίδευςη, αξιολόγηςη του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ». 5. Σισ διατάξεισ των άρκρων 1, 2 και 4 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24, τ. Αϋ): «Οργάνωςη των περιφερειακών υπηρεςιών τησ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ, αξιολόγηςη του εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικών και άλλεσ διατάξεισ». 6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 32 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Αϋ): «Αναβάθμιςη του ρόλου του εκπαιδευτικοφ-καθιζρωςη κανόνων αξιολόγηςησ και αξιοκρατίασ ςτην εκπαίδευςη και 1

2 λοιπζσ διατάξεισ». 7. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 320/93 (ΦΕΚ 138, τ. Αϋ): «Αξιολόγηςη του ζργου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευςη». 8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 90 του «Κώδικα Νομοθεςίασ για την Κυβζρνηςη και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ. Αϋ). 9. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Β / ): «Κδρυςη και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηςη υπηρεςιών». 10. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Β / ): «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν». 11. Σθν με αρικμ / (ΦΕΚ 2091/τ.Βϋ) κοινι Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με κζμα: «Ανάθεςη αρμοδιοτήτων ςτον Υφυπουργό Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ Θεόδωρο Παπαθεοδώρου». 12. Σισ προτάςεισ των Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Π.Ε. & Δ.Ε. τθσ χϊρασ. 13. Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Σροποποιοφμε-ςυμπλθρϊνουμε τθν με αρικμ. Φ.12/80/8876/Γ1 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 106/ , τ. Β) και ορίηουμε τισ ςχολικζσ μονάδεσ Α/Θμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν αυτοαξιολόγθςθ ωσ εξισ: ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 1 Ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΣΘΝΘ 2 ΕΙΔΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΣΘΝΘ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 2 20 Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 3 2 Ο ΚΟΜΟΣΘΝΘ 4 10 Ο ΚΟΜΟΣΘΝΘ 5 5 Ο ΚΟΜΟΣΘΝΘ 6 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΠΑΛΑΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 2

3 7 4 Ο ΔΡΑΜΑ 8 22 Ο ΔΡΑΜΑ 9 ΑΔΡΙΑΝΘ ΔΡΑΜΑ 10 9 Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 11 ΚΟΠΣΕΡΟΤ Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΔΡΑΜΑ 13 1 Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΤ 14 4 Ο ΦΕΡΩΝ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 14 1 ΙΔΘΡΟΤ 2 ΙΑΜΟΤ 3 4 Ο ΞΑΝΘΘ 4 17 Ο ΞΑΝΘΘ 5 ΜΑΤΡΟΒΑΣΟΤ -Ν. ΕΒΑΣΕΙΑ 6 1 Ο ΔΡΑΜΑ 7 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΚΑΛΛΙΦΤΣΟΤ 8 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΒΩΛΑΚΑ 9 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΟΤ 10 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΠΟΣΑΜΙΑ ΘΑΟΤ Ο ΚΑΒΑΛΑ 12 ΠΑΛΘΟΤ 13 3 Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΠΟΛΘ 14 ΚΤΠΡΙΝΟΤ Ν. ΕΒΡΟΤ 15 ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 16 ΑΓΡΙΑΝΘ 17 4 Ο ΚΑΒΑΛΑ 18 ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 19 8 Ο ΔΡΑΜΑ 20 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ-ΝΕΡΟΦΡΑΚΣΘ 21 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 22 3 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 23 Ν. ΞΕΡΙΑ ΝΕΣΟΤ (3/ΘΕΙΟ) ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 23 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΣΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 3

4 1 1 ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 2 ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΑΛΑΜΙΝΑ 3 «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ» ΑΛΑΜΙΝΑ 4 «ΘΛΙΑΔΟΤ» ΑΛΑΜΙΝΑ 5 12 ο ΓΛΤΦΑΔΑ 6 12 ο ΑΓΙΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ 7 «ΕΛΕΝΘ ΚΟΚΚΩΝΘ» 8 «Γ. ΗΩΘ» 9 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ «Γ. ΗΩΘ» 10 «Θ. ΚΟΤΦΟΠΟΤΛΟ» ο ΑΘΘΝΩΝ 12 «ΠΙΝΟΚΙΟ» 13 «ΣΑ ΚΑΙΝΟΤΡΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ» 14 «Σ. ΑΤΓΟΤΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ Α.Ε.Ε.» 15 «ΚΩΣΕΑ ΓΕΙΣΟΝΑ» 16 «ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ» 17 «ΛΤΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΚΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ Ο.Ε.» 18 2 ο ΒΡΙΛΘΙΩΝ 19 2 ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ 20 3 ο ΛΤΚΟΒΡΤΘ 21 4 ο ΛΤΚΟΒΡΤΘ 22 1 ο Ν. ΕΡΤΘΡΑΙΑ 23 «ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ» 24 «ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ» 25 3 o ΓΛΤΦΑΔΑ 26 ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ «ΚΑΝΣΑ» 3 6 ο ΜΕΛΙΙΩΝ 4 ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΑΛΑΜΙΝΑ 5 «ΘΛΙΑΔΟΤ» ΑΛΑΜΙΝΑ 6 22 ο ΠΕΙΡΑΙΑ 7 50 ο ΠΕΙΡΑΙΑ 8 ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ «ΠΡΑΞΙ & ΠΡΑΞΕΙ» 9 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΠΑΧΑΛΘ» 1 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 10 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΠΑΧΑΛΘ» 2 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 11 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΗΩΘ» (7/ΘΕΙΟ) 12 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΗΩΘ» (6/ΘΕΙΟ) 13 1 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ «ΑΤΓΟΤΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ» 14 2 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ «ΑΤΓΟΤΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ» 15 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ «ΠΟΛΚΑ ΦΡΟΕΛΕΝ» 16 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ «ΚΩΣΕΑ ΓΕΙΣΟΝΑ» 4

5 17 «ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ» 18 «ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ» 19 «ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ» 20 ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «JEANNE D'ARC» (12/ΘΕΙΟ) 21 «ΛΕΟΝΣΕΙΟ ΠΑΣΘΙΩΝ» 22 ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «JEANNE D'ARC» (6/ΘΕΙΟ) 23 1 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ Γ. ΗΩΘ» 24 «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΧΟΛΘ»-ΝΤΝ «Β. ΗΩΘ» 25 ΒΡΟΝΣΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ (2/ΘΕΙΟ) ο ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 26 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΑΣΣΙΚΗ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ο ΜΕΟΠΟΣΑΜΙΑ 2 7 Ο ΚΑΣΟΡΙΑ 3 4 Ο ΚΟΗΑΝΘ 4 7 Ο ΦΛΩΡΙΝΑ 5 ΚΟΡΟΜΘΛΙΑ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 5 1 ΜΟΤΡΙΚΙΟΤ 2 ΑΒΕΣΟΠΕΣΡΑ 3 9 Ο ΚΑΣΟΡΙΑ 4 1 Ο ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 5 ΑΕΣΟΤ 6 1 Ο ΒΕΡΜΙΟΤ 7 ΠΟΝΣΟΚΩΜΘ 8 2 Ο ΕΡΒΙΩΝ 9 ΠΕΝΣΑΛΟΦΟΤ 10 ΣΟΣΤΛΙΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 10 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 5

6 1 «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ» (Αλλαγή ονομαςίασ ςε ΓΕΝΕΣΙΣ) ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΤ (δημοτικά) 1 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΤΡΟΤ ΜΑΓΝΘΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ο ΚΑΡΛΑ - ΣΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΤ 2 «ΓΛΤΚΕΡΙΑ ΣΗΟΤΜΑΚΘ & ΙΑ» 3 28 Ο ΛΑΡΙΑ 4 37 Ο ΛΑΡΙΑ 5 2 ο ΕΛΑΟΝΑ 6 19 ο ΣΡΙΚΑΛΩΝ (1/ΘΕΙΟ) 7 27 Ο ΣΡΙΚΑΛΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΟΒΡΤΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ (1/ΘΕΙΟ) ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Ο ΦΑΡΑΛΩΝ 2 4 Ο ΛΑΡΙΑ 3 3 Ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 4 32 Ο ΣΡΙΚΑΛΩΝ 5 33 Ο ΣΡΙΚΑΛΩΝ 6 «ΤΓΧΡΟΝΟ ΧΟΛΕΙΟ» 7 ΠΘΝΕΙΑΔΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ (2/ΘΕΙΟ) 8 5 Ο ΦΑΡΑΛΩΝ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 8 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΘΕΑΛΙΑ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 1 ΚΑΛΑΦΑΣΙΩΝΩΝ 2 1 ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΛΘΞΟΤΡΙΟΤ 3 2 ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 4 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 5 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΡΑΙΜΟΤ 6 «ΣΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ» 6

7 7 ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ (2/ΘΕΙΟ) 8 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΤ 9 ΠΕΣΡΟΤΛΑΔΩΝ (1/ΘΕΙΟ) ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΛΘΞΟΤΡΙΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 5 Ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ο ΚΟΡΙΝΟΤ 2 16 Ο ΚΑΣΕΡΙΝΘ 3 85 Ο ΘΕ/ΝΙΚΘ 4 29 Ο ΘΕ/ΝΙΚΘ 5 37 Ο ΘΕ/ΝΙΚΘ 6 41 Ο ΘΕ/ΝΙΚΘ 7 27 Ο ΘΕ/ΝΙΚΘ 8 12 Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΒΕΡΟΙΑ 9 7 Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΝΑΟΤΑ 10 4 Ο ΕΠΑΝΟΜΘ 11 ΑΞΟΤ 12 ΕΒΑΣΕΙΑΝΩΝ 13 ΚΑΛΤΒΙΩΝ 14 ΑΡΑΒΘΟΤ 15 3 Ο ΚΤΔΡΑ 16 ΠΡΟΦΘΣΘ ΘΛΙΑ 17 ΚΑΛΘ 18 ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ 19 1 Ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΙΟΤ 20 ΟΛΟΘΜΕΡΟ Ν. ΠΕΣΡΙΣΙΟΤ 21 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΧΡΤΟΧΩΡΑΦΩΝ Ο ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΕΡΡΩΝ 23 ΑΝΑΓΕΝΝΘΘ O ΕΡΡΩΝ 25 ΙΡΑΘΛΘΣΙΚΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΘΕ/ΝΙΚΘ 26 2 Ο ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ Ο ΑΝΑΣ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Ο ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ (1/ΘΕΙΟ) 7

8 29 6 Ο ΕΡΡΩΝ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 29 1 «ΑΝΑΣΟΛΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 2 «ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 3 ΓΑΛΛΙΚΟΤ 4 11 Ο ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 5 ΚΑΡΤΩΣΙΑ 6 ΛΟΤΣΡΟΧΩΡΙΟΤ 7 4 Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 8 29 Ο ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 9 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 10 1 Ο ΕΠΑΝΟΜΘ 11 ΝΕΑ ΗΙΧΝΘ 12 ΠΡΩΣΘ - ΚΡΘΝΙΔΑ 13 ΞΤΛΟΠΟΛΘ 14 ΛΟΦΟΤ ΠΙΕΡΙΑ 15 «ΠΛΑΣΩΝ» 16 ΙΡΑΘΛΙΣΙΚΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 17 ΒΑΒΔΟΤ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 18 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΤ (2/ΘΕΙΟ) 19 ΙΔ. ΕΚΠ. ΒΕΡΟΙΑ Ι.ΑΦΑΡΙΚΑ-Ι.ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΘ Δ.. 20 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ «ΑΝΑΣΟΛΙΑ» ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 20 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 1 4 Ο ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ (ΓΡΑ ΛΤΓΙΑ) 2 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ» ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2 1 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ» 2 «ΠΑΓΚΡΘΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΟ» 3 ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ 4 1 Ο ΝΕΑΠΟΛΘ 5 ΚΡΙΣΑ 6 ΠΑΛΑΙΚΑΣΡΟΤ 7 ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 7 8

9 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΚΡΗΣΗ (νηπιαγωγεία & δημοτικά) 9 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 2 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 1 ΦΙΛΩΣΙΟΤ ΝΑΞΟΤ 2 ΑΝΩ ΤΡΟΤ 3 ΓΟΤΡΟΤ 4 18 Ο ΡΟΔΟΤ 5 3 Ο ΣΘΝΟΤ 6 ΟΛΟΘΜΕΡΟ AΝΔΡΟΤ ΧΩΡΑ (2/ΘΕΙΟ) ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 6 1 ΟΙΑ ΘΘΡΑ 2 ΛΙΝΔΟΤ 3 2 Ο ΑΦΑΝΣΟΤ 4 6 Ο ΕΡΜΟΤΠΟΛΘ 5 «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» (Ν/Γ-ΔΘΜΟΣΙΚΟ) 6 6 Ο ΠΟΛΕΩ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 7 ΑΡΓΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 8 ΚΑΛΑ ΠΑΣΜΟΤ 9 ΑΔΑΜΑΝΣΑ ΜΘΛΟΤ 10 ΚΡΘΣΘΝΙΑ 11 1 Ο ΚΩ 12 ΠΟΣΑΜΙΑ ΝΑΞΟΤ 13 1 ο ΠΟΛΕΩ ΚΑΛΤΜΝΟΤ (ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΓΧΩΝΕΤΘ ΜΕ ΣΟ 4 ο ) 14 ΦΡΤ ΚΑΟΤ 15 ΙΦΝΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 15 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΘ 2 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 9

10 1 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΑΓ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ 2 ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΕΙΟΤ 3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Ο ΣΡΙΠΟΛΘ 2 ΛΕΩΝΙΔΙΟΤ 3 18 Ο ΚΑΛΑΜΑΣΑ 4 1 Ο ΦΙΛΙΑΣΡΩΝ 5 2 Ο ΧΩΡΑ 6 2 Ο ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ 7 2 Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ 8 ΚΟΝΣΟΒΑΗΑΙΝΑ 9 ΜΟΤΛΚΙΟΤ 10 5 Ο ΝΑΤΠΛΙΟΤ 11 ΚΟΡΩΝΘ 12 ΛΕΒΙΔΙΟΤ 13 ΣΡΟΠΑΙΩΝ 14 ΔΩΡΙΟΤ 15 6 Ο ΣΡΙΠΟΛΘ 16 ΠΟΡΣΟΧΕΛΙΟΤ 17 ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΙΑ 18 ΚΑΡΤΣΑΙΝΑ 19 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΜΠΟΤΓΑ» 20 ΕΤΑ 21 ΠΕΛΕΣΩΝ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 22 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΕΘΝΙΑ (2/ΘΕΙΟ) 23 ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (3/ΘΕΙΟ) 24 ΧΑΝΔΡΙΝΟΤ ΜΕΘΝΙΑ 25 ΠΤΡΓΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ (3/ΘΕΙΟ) 26 ΠΘΓΑΔΙΟΤ (1/ΘΕΙΟ) 27 ΚΑΣΡΙΟΤ (1/ΘΕΙΟ) ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 27 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 28 Ο ΛΑΜΙΑ 2 3 Ο ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ 3 13 Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4 3 Ο ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ 10

11 5 ΑΦΡΑΣΙΟΤ 6 ΣΡΙΑΔΑ 7 ΠΛΑΣΑΙΩΝ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 7 1 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ 2 ΑΚΡΘ 3 ΤΠΑΣΟΤ 4 ΑΓΡΑΦΩΝ 5 2 Ο ΚΑΡΤΣΟΤ 6 ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1 1 Ο ΚΑΛΛΟΝΘ 2 7 Ο ΜΤΣΙΛΘΝΘ 3 1 Ο ΑΓΙΟΤ ΜΘΝΑ 4 2 Ο ΑΓΙΟΤ ΜΘΝΑ ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 4 1 ΚΟΠΕΛΟΤ 2 3 Ο ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (νηπιαγωγεία & δημοτικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΘΚΟΩΝ ΠΑΣΡΑ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ο ΠΑΣΡΩΝ 2 1 Ο ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ 3 61 Ο ΠΑΣΡΩΝ 4 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 5 ΚΡΕΣΕΝΩΝ 6 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΠΑΝΟΤ» ΤΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 6 11

12 1 2 Ο ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 2 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΠΑΝΟΤ» 3 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4 7 Ο ΑΓΡΙΝΙΟΤ 5 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (8/ΘΕΙΟ) 6 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (2/ΘΕΙΟ) 7 Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑ 8 ΓΙΑΝΝΙΣΟΧΩΡΙΟΤ 9 ΜΠΟΡΙΟΤ 10 ΚΑΒΑΙΛΩΝ 11 ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΑ 12 ΜΕΑΡΙΣΑ 13 ΚΑΡΔΑΜΑ 14 ΜΤΣΙΚΑ 15 ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ 16 ΕΛΑΙΩΝΟ (2/ΘΕΙΟ) 17 ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΩΣΘΡΧΟΠΟΤΛΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 17 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ειδική αγωγή, νηπιαγωγεία & δημοτικά) 24 ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 1 ΚΤΡΓΙΩΝ ΔΡΑΜΑ 2 ΛΑΒΑΡΩΝ EΒΡΟΤ 3 ΑΜΤΓΔΑΛΕΩΝΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑ 4 ΜΙΝΘΘ Ν. ΞΑΝΘΘ 5 8 Ο ΚΑΒΑΛΑ 6 ΕΧΙΝΟΤ ΞΑΝΘΘ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 6 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΤ ΔΡΑΜΑ 2 ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΤ Ν. ΚΑΒΑΛΑ 3 6 o ΚΑΒΑΛΑ 4 2 o ΞΑΝΘΘ 5 ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΠΩΝ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 5 12

13 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΔΡΑΜΑ 2 2 ο ΔΡΑΜΑ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 2 ΕΠΑ.. 1 ΚΑΒΑΛΑ 2 ΔΡΑΜΑ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.. 2 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (ειδική αγωγή, γυμνάςια, γενικά λφκεια, ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ..) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 1 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΘΘΝΑ 2 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΘΝΘ 3 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ 4 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ 5 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 6 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ 7 ΚΕΡΑΣΕΑ 8 ΠΕΙΡΑΜ. Χ. ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ 9 6 ο IΛΙΟΤ 10 ΕΠΕΡΙΝΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 11 2 ο ΓΛΤΦΑΔΑ 12 1 ο ΑΤΛΩΝΑ 13 2 ο ΑΤΛΩΝΑ 14 ΚΡΤΟΝΕΡΙΟΤ 15 3 ο ΕΛΕΤΙΝΑ 16 1 ο ΠΑΠΑΓΟΤ 17 ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ ΜΕ ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ 18 «ΛΕΟΝΣΕΙΟΤ» ΠΑΣΘΙΩΝ 19 «ΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΧΟΛΘ ΑΘΘΝΩΝ» 20 «Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΠΕΤΚΘ 21 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΚΑΝΣΑ» 22 ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «ΑΓΙΟ ΙΩΘΦ» 23 «ΑΜΕΡΙΚ. ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ» ΕΛΛΑΔΟ 24 «ΠΟΛΤΣΡΟΠΘ ΑΡΜΟΝΙΑ» 25 «. ΑΤΓΟΤΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ» 26 «ΛΕΟΝΣΕΙΟΤ» Ν. ΜΤΡΝΘ 27 ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «JEANNE D'ARC» 28 «ΚΩΣΕΑ-ΓΕΙΣΟΝΑ» 29 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΔΟΤΚΑ» 13

14 30 3 ο ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ 31 Αϋ ΑΡΑΚΕΙΟ ΨΤΧΙΚΟΤ 32 ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 33 7 ο ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ 34 3 ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 34 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ 2 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΘΝΘ 3 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΤ ΧΟΛΘ 4 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 5 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ 6 ΛΑΤΡΙΟΤ 7 3 ο ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ 8 1 ο ΑΡΣΕΜΙΔΑ 9 Ν. ΠΕΝΣΕΛΘ 10 1 Ο ΧΟΛΑΡΓΟΤ 11 1 ο ΠΑΛΛΘΝΘ 12 2 ο ΠΑΛΛΘΝΘ 13 «ΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΧΟΛΘ ΑΘΘΝΩΝ» 14 ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «ΑΓΙΟ ΙΩΘΦ» 15 «ΠΟΛΤΣΡΟΠΘ ΑΡΜΟΝΙΑ» 16 «. ΑΤΓΟΤΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ» 17 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΔΟΤΚΑ» 18 2 ο ΚΑΛΛΙΘΕΑ 19 3 ο ΧΟΛΑΡΓΟΤ ο ΑΘΘΝΩΝ 21 ΜΑΓΟΤΛΑ 22 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΘΘΝΩΝ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 22 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΤΜΘΣΣΟΤ 2 1 ο ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ 3 2 ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 3 ΕΠΑ.. 1 ΑΛΑΜΙΝΑ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΑΣΣΙΚΗ (γυμνάςια, γενικά λφκεια, ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ.. ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 14

15 1 ΠΟΝΣΟΚΩΜΘ 2 ΛΑΙΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 3 ΛΕΧΟΒΟΤ 4 ΣΟΣΤΛΙΟΤ ΜΕ Α-Β-Γ ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ 5 ΠΕΡΔΙΚΚΑ 6 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΚΟΗΑΝΘ 7 ΓΑΒΡΟΤ 8 ΛΙΒΑΔΕΡΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 8 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 ΕΠΕΡΙΝΟ ΚΟΗΑΝΘ 2 Λ.Σ. ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ - ΜΟΤΙΚΟ 3 3 ο ΦΛΩΡΙΝΑ 4 ΜΕΟΠΟΣΑΜΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 4 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (γυμνάςια, γενικά λφκεια & ΕΠΑ.Λ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 1 7 ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 1 ΕΠΑ.Λ. 1 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΤ N. ΠΡΕΒΕΗΘ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΤ (γυμνάςια & ΕΠΑ.Λ.) 2 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 1 1 ο Σ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΛΑΡΙΑ 2 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 15

16 1 ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΙΟΤ Ν. ΛΑΡΙΑ 2 «ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΘ» Ν. ΛΑΡΙΑ 3 ΕΠΕΡΙΝΟ ΒΟΛΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 3 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 «ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΘ» Ν. ΛΑΡΙΑ 2 ΟΦΑΔΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΣΑ 3 ΚΙΑΘΟΤ 4 3 Ο ΒΟΛΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 4 ΕΠΑ.. 1 Ν. ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΘΕΑΛΙΑ (ειδική αγωγή, γυμνάςια, γενικά λφκεια & ΕΠΑ..) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 1 ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ ΚΡΙΠΕΡΟΤ 2 ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟ «ΑΛΚΙΝΟΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (γυμνάςια & γενικά λφκεια) 2 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΕΡΡΩΝ 2 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 3 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΤ 4 1 ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ο ΜΘΧΑΝΙΩΝΑ 2 «ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 3 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ» 4 ΑΡΕΘΟΤΑ 5 Ν. ΕΠΙΒΑΣΩΝ 6 «ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙ» 7 ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ 8 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 9 1 o ΑΡΙΔΑΙΑ 10 ΠΕΛΛΑ 11 ΡΘΣΙΝΘ 16

17 12 «ΠΛΑΣΩΝ» 13 ΜΑΚΡΤΓΙΑΛΟΤ 14 ΝΕΑ ΗΙΧΝΘ ΕΡΡΩΝ 15 ΕΠΕΡΙΝΟ ΜΕ ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ ΕΡΡΩΝ 16 1 ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 17 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 18 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 19 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 20 ΡΟΔΟΛΙΒΟΤ ΕΡΡΩΝ 21 2 ο ΟΧΟΤ 22 ΠΕΝΣΑΠΟΛΘ (ΝΤΝ ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ) 23 1 ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 23 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 1 o ΑΜΠΕΛΟΚΘΠΩΝ 2 «ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 3 «ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙ» 4 4 ο ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 5 11 ο ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 6 1 ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 7 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 8 1 ο ΕΔΕΑ 9 «ΠΛΑΣΩΝ» 10 1 ο ΚΑΣΕΡΙΝΘ 11 ΠΕΝΣΑΠΟΛΘ ΕΡΡΩΝ 12 ΛΙΣΟΧΩΡΟΤ 13 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ» 14 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 15 1 ο ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 16 3 ο ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 16 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΣΑΤΡΟΤ 2 2 ο ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 3 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΙΟΤ 4 ΡΟΔΟΠΟΛΘ 5 2 ο ΕΤΟΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 5 ΕΠΑ.. 1 ΝΕΑΠΟΛΘ 2 Ν. ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ

18 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ειδική αγωγή, γυμνάςια, γενικά λφκεια, ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ..) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 1 «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ» Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2 ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΚΡΘΣΘ Ν. ΡΕΘΤΜΝΘ 3 «ΣΟ ΠΑΓΚΡΘΣΙΟΝ» Ν. ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ 4 ΚΟΤΣΟΤΡΑ Ν. ΛΑΙΘΙΟΤ 5 ΠΘΛΙΟΤ 6 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΟ «ΗΑΝΝΕΙΟ» ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 6 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ» Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2 ΑΘΜΙΟΤ Ν. ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ 5 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 3 ΚΡΘΣΘ Ν. ΡΕΘΤΜΝΘ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 3 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΚΡΗΣΗ (γυμνάςια & γενικά λφκεια ) 9 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΛΚΘ ΜΕ ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ 2 «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 2 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΤΜΘ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (γυμνάςια, γενικά λφκεια & ΕΠΑ.Λ. ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 1 ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΡΟΤ 2 ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΘ 18

19 3 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΣΡΙΠΟΛΘ 4 «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ» Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 5 ΓΕΡΑΚΙΟΤ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑ 6 ΝΕΜΕΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 7 ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 8 ΜΕΛΙΓΑΛΑ Ν. ΜΕΘΝΙΑ 9 «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΜΠΟΤΓΑ» Ν. ΜΕΘΝΙΑ 10 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 11 3 ο ΠΑΡΣΘ 12 «ΙΔΕΑ» ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 12 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 1 ο ΣΡΙΠΟΛΘ 2 «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ» Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 3 ΓΚΟΤΡΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 4 1 ο ΚΟΡΙΝΘΟΤ 5 ΞΘΡΟΚΑΜΠΙΟΤ 6 «ΙΔΕΑ» ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 6 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ 2 2 ο ΣΡΙΠΟΛΘ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 2 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ειδική αγωγή, γυμνάςια, γενικά λφκεια & ΕΠΑ.Λ. ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΔΕΛΦΩΝ 2 ΓΤΜΝΟΤ 3 ΜΑΚΡΑΚΩΜΘ 4 ΚΡΙΕΗΩΝ 5 ΕΛΑΣΕΙΑ 6 ΔΡΟΙΑ 7 ΜΩΛΟΤ 8 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 9 ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑ 10 ΜΑΡΣΙΝΟΤ 11 ΑΜΑΡΤΝΘΟΤ 12 ΔΙΣΟΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 12 19

20 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 ΕΛΑΣΕΙΑ 2 ΛΙΒΑΝΑΣΩΝ 3 ΛΙΜΝΘ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 3 ΕΠΑ.Λ. 1 1 ο ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (γυμνάςια, γενικά λφκεια & ΕΠΑ.Λ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. ΛΕΒΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ο ΜΤΣΙΛΘΝΘ 2 ΠΑΜΦΙΛΩΝ Ν. ΛΕΒΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 2 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 2 ΑΓΙΑΟΤ Ν. ΛΕΒΟΤ 3 ΓΕΡΑ Ν. ΛΕΒΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 3 ΕΠΑ.Λ. 1 ΚΑΛΛΟΝΘ Ν. ΛΕΒΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΠΑ.Λ. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (ειδική αγωγή, γυμνάςια, γενικά λφκεια & ΕΠΑ.Λ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΕΠΕΡΙΝΟ ΜΕ Λ.Σ. ΠΤΡΓΟΤ Ν. ΘΛΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ ο ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 2 ΚΑΣΡΙΣΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 20

21 ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (γυμνάςια & γενικά λφκεια) 3 Η παροφςα Απόφαςη να δημοςιευθεί ςτην Εφημερίδα τησ Κυβερνήςεωσ. Εςωτ. Διανομι 1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 2. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα 4. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματζα Π.Ε. & Δ.Ε. 5. Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Π.Ε. 6. Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Δ.Ε. 7. Διεφκυνςθ ΕΠΕΔ ΘΕΟ 8. Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ 9. Διεφκυνςθ πουδϊν Π.Ε. 10. Διεφκυνςθ πουδϊν Δ.Ε. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ 21

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΤ-ΠΕΡΑΣΙΑ ΔΘΜ ΒΟΝΙΣΑ ΚΕΚΡΟΠΙΑ ΑΓΙΟ ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 13.686 35.367-21.681-61,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 13.686 35.367-21.681-61,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΘΠΡ. ΔΗΜ. ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΕΘΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠ - Δ30 / Δ' Αναθορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 22/05/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 81.421 146.831-65.410-44,5% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 81.421 146.831-65.410-44,5% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΘΠΡ. ΔΗΜ. ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΕΘΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠ - Δ30 / Δ' Αναθορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 22/05/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα PTE: Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ TMHMA Α ----- Σατ. Δ/νση :Αν. Σσότα 15-17 Σ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Σεκμηρίωσης, Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2013

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Σεκμηρίωσης, Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής Προστασίας Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού 1 υστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Τν Υπνπξγείν Εζωηεξηθώλ επηρνξεγεί ηνπο Δήκνπο ηεο ρώξαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηωλ ζρνιείωλ πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΠΩΝΥΜΙΑ ΓΙΔΥΘΥΝΗ ΝΟΜΟ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ

Α/Α ΔΠΩΝΥΜΙΑ ΓΙΔΥΘΥΝΗ ΝΟΜΟ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ 2 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 38- ΑΓΡΙΝΙΟ 3 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟ & ΙΑ ΟΕ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 20.229

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Α Α: ΒΕΖΡ4691ΩΓ-Σ2 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 10437 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 20.229 17.42 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Αναςτολό λειτουργύασ Μονϊδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α : «Αναςτολό λειτουργύασ Μονϊδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691ΩΓ-ΞΒ2 Βαθμόσ Αςφαλεύασ ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΑΠΛ/Η ΔΙΑΔ/ΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ Ταχ. Δ/νςη : Μενϊνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικασ : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ.

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Δ/ΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Αϋ - Β ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 ΜΑΡΟΤΙ Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ»

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ» ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση Σα 94 Σμέματα που απορροφώνται (1/7) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΓΛΨΑ, & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΨΝ ΦΨΡΨΝ ΘΡΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤ ΟΡΓΑΝ ΜΑΘ ΓΥΝ Α ΑΘΗΝΑ 47o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑ 48o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 Α ΑΘΗΝΑ 49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 38 Α ΑΘΗΝΑ 50o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 19555

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 2016 : ΣΕΣΑΡΣΟ ΦΡΟΝΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ Π «ΕΡΓΑΝΗ» Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΦΥΣΕΙΣ 2012 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6.682.387,1

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΦΥΣΕΙΣ 2012 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6.682.387,1 ΤΛΛΟΓΟ ΥΙΛΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ ΓΑΛΑΝΟΛΕΤΚΟ ΥΑΡΟ ΠΑΡΣΙΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Γ.Α.. ΙΚΑΡΟ ΑΣΡΑΠH Α.Ο. Α.. ΜΠΟΤΝΣΟ ΚΛΑΜΠ ΨΜΑΣΕΙΟ ΒΑΡΕΨΝ ΑΘΛΗΜΑΣΨΝ ΛΑΡΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Επιμόρφωςη των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων για τα Ολοήμερα Δημοτικά χολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

Θζμα: Επιμόρφωςη των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων για τα Ολοήμερα Δημοτικά χολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ----- Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρζα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ρροκήρυξη για την πλήρωςη θζςεων Υπευθφνων και Τεχνικών Υπευθφνων των Κζντρων Ρληροφορικήσ και Νζων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ρροκήρυξη για την πλήρωςη θζςεων Υπευθφνων και Τεχνικών Υπευθφνων των Κζντρων Ρληροφορικήσ και Νζων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Δ/ΝΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 234 234 22636 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.22 15:12:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ξ3Α4653ΠΣ-6Δ6 Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΣΡΙΟ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟ 151 2294-0-96260 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΡΑΦΗΝΑ ΓΑΡΜΠΗ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2294-0-77359 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ.

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΚΣΕΝΑ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 30 210-2461311 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡ.ΘΕΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Δ/ΝΗ Κ.Α.Φ.Ε. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ Α/Α Ε.Μ. Κ.Π. 1ο Επιςτημονικό πεδίο Ανθρωπιςτικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιςτημών Γεν.ςειρά Πολυτεκνοι Τριτεκνοι Κοιν.κριτηρια 127 Ξ.ΓΛ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19927 6768 18974 18932 129 Ξ.ΓΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΧΟΛΗ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο Ακινα, 15-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α Φάση Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο [ 2 ] μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση την υπ.απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 2109981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικαςία εγγραφισ επιλογισ μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ Γυμναςίου των Μουςικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικαςία εγγραφισ επιλογισ μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ Γυμναςίου των Μουςικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-2ΛΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π.

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2668 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.12/1002/128259/Γ1 Τροποποίηση συμπλήρωση της αριθ. Φ.12/80/8876/Γ1 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Αποκ/νης ιοίκησης ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Περιοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Σθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Περιοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Σθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Περιοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Σθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Όνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Λαμία, 07.10.2015 ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σιμζσ Παρατθρθτθρίου Τγρών Καυςίμων

1. Σιμζσ Παρατθρθτθρίου Τγρών Καυςίμων Ακινα, 15-05-2012 Αρ. πρωτ.: Τ3-1186 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2881 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 124426/Γ1 Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.12/80/8876/ Γ1/2011 Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ -2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 15 ΜΑΙΟΤ Θεςςαλονίκη Ειςαγωγή Τθν Πζμπτθ 10 Μαΐου ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ των ειςακτζων για τα Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κωδικός Τμήματος 384 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 75 90 15 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 85 100 15 129 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προβολι Ζργων του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ςτθν Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ

Προβολι Ζργων του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ςτθν Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ Προβολι Ζργων του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ςτθν Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ Νικόλαοσ Μαμαλοφγκασ Προϊςτάμενοσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Αλεξανδροφπολθ, 5-12 - 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΣ' ΟΙΚΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2014-2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2014-2020 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ) Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία στην Ελλάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 54 χλμ ΕΟ ΠΕΡΙΦ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ- 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE

Διαβάστε περισσότερα