ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013"

Transcript

1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 14 Προοίµιο Επειδή σε περιόδους χρηµατοοικονοµικών κρίσεων το Υπουργικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δύναται να προχωρεί, µεταξύ άλλων, σε λήψη µέτρων στήριξης περιλαµβανοµένης της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης και αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειας χρηµατοοικονοµικού οργανισµού προς αντιµετώπιση προβληµάτων κεφαλαιακής ανεπάρκειας, σε περίπτωση που η µη λήψη µέτρων στήριξης του εν λόγω χρηµατοοικονοµικού οργανισµού δύναται να επιφέρει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, και Επειδή, το επικαιροποίηµένο Μνηµόνιο Συναντίληψης µεταξύ της Κυπριακής Δηµοκρατίας και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προνοεί την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα µέσω της ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ /Κεντρικός Φορέας, µετά από αναδιάρθρωση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα όπως προβλέπεται στο συµφωνηµένο έγγραφο στρατηγικής και Επειδή, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει υποβάλει σχετική εισήγηση προς το Υπουργικό Συµβούλιο για κεφαλαιακή στήριξη της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Λτδ / Κεντρικός Φορέας, 200(Ι) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Ο Υπουργός Οικονοµικών ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 4(1)(α)(iii), 5, 6, 7(2), 8, 9, 14 και 15 των περί της Αναδιάρθρωσης Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών Νόµων του 2011 έως (Αρ.3) του 2013, κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και µε τη σύµφωνη γνώµη αυτής, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγµα: Συνοπτικός τίτλος. 1. To παρόν Διάταγµα θα αναφέρεται ως το περί της Ανακεφαλαιοποίησης της

2 Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου /Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ), Διάταγµα του Ερµηνεία. 2. (1) Στο παρόν Διάταγµα, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείµενο «αξία αποτίµησης» σηµαίνει την αξία µιας µετοχής η οποία κατέχεται από υφιστάµενο µέτοχο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας/Κεντρικού Φορέα, αποτιµώµενη σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του Νόµου «αύξηση κεφαλαίου» σηµαίνει την αύξηση, διά του παρόντος Διατάγµατος, του µετοχικού κεφαλαίου της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας/ Κεντρικού Φορέα «δικαίωµα επαναγοράς» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο 9(1) του παρόντος Διατάγµατος «Διοικητής» σηµαίνει τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου «εύλογη αξία» σηµαίνει το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή µια υποχρέωση να διακανονιστεί, µεταξύ δύο µερών που έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν µε τη θέλησή τους, στα πλαίσια µιας συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά εµπορική βάση όπως ορίζεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «Κεντρική Τράπεζα» σηµαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 22 του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2000 «µετοχή» σηµαίνει τις συνήθεις µετοχές που εκδίδονται από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, δια του παρόντος Διατάγµατος και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµων και πληροί τα κριτήρια για κατάταξη αυτής στα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, όπως αυτά ορίζονται στις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τις Τράπεζες για τον Υπολογισµό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων του 2006 έως 2

3 8 (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Αρ.2) του 2011, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται Κ.Δ.Π. 463/2006 Κ.Δ.Π. 328/2007 Κ.Δ.Π. 140/2010 Κ.Δ.Π. 470/2010 Κ.Δ.Π. 471/2010 Κ.Δ.Π. 472/2010 Κ.Δ.Π. 473/2010 Κ.Δ.Π. 88/2011 Κ.Δ.Π. 269/ (Ι) του 2013 «Μονάδα» σηµαίνει τη Μονάδα Διαχείρισης της Συµµετοχής της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δοµή Πιστωτικών Ιδρυµάτων, η οποία συστάθηκε µε βάση τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συµµετοχής της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δοµή Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµο του

4 «Νόµος» σηµαίνει τους περί της Αναδιάρθρωσης Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών Νόµους του 2011 έως (Αρ.3) του 2013 «ΣΚΤ/ΚΦ» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό, το άρθρο 2 του Νόµου «συνεργατική εταιρεία συµµετοχών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 12Ε των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµων «συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα» ή «ΣΠΙ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµων «Υπουργείο» σηµαίνει το Υπουργείο Οικονοµικών «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Οικονοµικών. (2) Όροι που δεν ορίζονται ειδικά στο παρόν Διάταγµα, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόµος. Σκοπός. 3. Σκοπός του παρόντος Διατάγµατος είναι η, τηρουµένων τυχόν απαιτήσεων που ήθελε θέσει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τηρουµένης της έγκρισης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της ΣΚΤ από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου 2013 για ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ µέσω της αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου ύψους 1,500,000,000 (ενάµιση δισεκατοµµυρίου ευρώ) και η εξολοκλήρου κάλυψη της αύξησης από τη Δηµοκρατία, έναντι της απόκτησης συµµετοχής στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης αυτής. Αύξηση κεφαλαίου. 4. Το µετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αυξάνεται κατά 1,500,000,000 (ενάµιση δισεκατοµµύριο ευρώ) µε την έκδοση νέων µετοχών. Κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου. 5. Η αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (1) της 4

5 παραγράφου (4), καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη Δηµοκρατία µε την παροχή στην ΣΚΤ χρεογράφου ισόποσης ονοµαστικής αξίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης διάρκειας 18 µηνών, το οποίο: (α) ανανεώνεται αυτόµατα κατά τη λήξη του, ή (β) ανταλλάσσεται στο σύνολό του µε µετρητά. Αποτίµηση της αξίας των µετοχών. 6. (1) Εντός 30 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος Διατάγµατος, η Μονάδα σύµφωνα µε τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συµµετοχής της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δοµή Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµο, καθορίζει τους όρους εντολής για τη διενέργεια αποτίµησης της αξίας των µετοχών της ΣΚΤ και των συνδεδεµένων µε αυτήν ΣΠΙ, σε ενοποιηµένη βάση µε µοναδικό σκοπό τον προσδιορισµό του ποσοστού συµµετοχής της Δηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή και στα δικαιώµατα ψήφου της ΣΚΤ. Οι όροι εντολής της αποτίµησης θα συµφωνηθούν µε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (2) Η αποτίµηση της αξίας των µετοχών της ΣΚΤ και των συνδεδεµένων µε αυτήν ΣΠΙ σε ενοποιηµένη βάση, διενεργείται από ανεξάρτητο οίκο µε διεθνή εµπειρία, τον οποίο διορίζει ο Υπουργός µε τη σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος υποβάλλει εντός 90 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος Διατάγµατος, σχετική έκθεση αποτίµησης στον Υπουργό µε κοινοποίηση στην Κεντρική Τράπεζα και τη ΣΚΤ: Νοείται ότι η αποτίµηση της αξίας της µετοχής της ΣΚΤ και των συνδεδεµένων µε αυτήν ΣΠΙ, σε ενοποιηµένη βάση, θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζουν να λειτουργούν ως δρώσες οικονοµικές µονάδες µε βάση την αποτίµηση της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ενδεχόµενων και ανειληµµένων υποχρεώσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η κρατική στήριξη, µε µοναδικό σκοπό τον προσδιορισµό του ποσοστού συµµετοχής της Δηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή και στα δικαιώµατα ψήφου της ΣΚΤ.. 5

6 Ποσοστό συµµετοχής της Δηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ. 122(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (1) Το ποσοστό συµµετοχής και δικαιωµάτων ψήφου της Δηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ, προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την αποτίµηση της αξίας της µετοχής της ΣΚΤ και των συνδεδεµένων µε αυτήν ΣΠΙ σε ενοποιηµένη βάση καθώς και το µέγεθος της κρατικής στήριξης και την απαιτούµενη αποµείωση σύµφωνα µε τους Κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόµου: Νοείται ότι, το τελικό ποσοστό συµµετοχής και τα δικαιώµατα ψήφου της Δηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ τυγχάνουν και της έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (2) Ανεξαρτήτως των προνοιών της υποπαραγράφου (1), η Δηµοκρατία διασφαλίζει τη συµµετοχή των υφιστάµενων µετόχων της ΣΚΤ, µε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατόν (1%) στην ιδιοκτησιακή δοµή και στα δικαιώµατα ψήφου της ΣΚΤ. Προς αυτόν τον σκοπό, ιδρύεται συνεργατική εταιρεία συµµετοχών της ΣΚΤ σύµφωνα µε το άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου, στην οποία µεταφέρονται οι υφιστάµενοι µέτοχοι της ΣΚΤ µε συµµετοχή στο κεφάλαιο της, ανάλογη µε τη συµµετοχή που έκαστος µέτοχος είχε στο µετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ. (3) Εντός 30 ηµερών από την υποβολή της έκθεσης αποτίµησης από τον ανεξάρτητο οίκο της αξίας των µετοχών της ΣΚΤ µε βάση την παράγραφο 6, καθώς και βάσει των υποπαραγράφων (1) και (2) της παρούσας παραγράφου, καθορίζεται το ποσοστό συµµετοχής και τα δικαιώµατα ψήφου της Δηµοκρατίας στη ΣΚΤ, καθώς και η ονοµαστική αξία των µετοχών της, σύµφωνα µε τους Κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6

7 (4) Το ποσοστό συµµετοχής της ΣΚΤ στην ιδιοκτησιακή δοµή έκαστου συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος ανέρχεται στο 99% ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής της Δηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ και παραµένει αµετάβλητο, καθ όλη την περίοδο που η Δηµοκρατία συµµετέχει στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ. Το υπόλοιπο 1% της συµµετοχής στην ιδιοκτησιακή δοµή και στα δικαιώµατα ψήφου έκαστου ΣΠΙ θα ανήκει στους υφιστάµενούς του µετόχους. Για το σκοπό αυτό, ιδρύεται σε έκαστο ΣΠΙ, συνεργατική εταιρεία συµµετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου, στην οποία µεταφέρονται οι υφιστάµενοι µέτοχοι του ΣΠΙ, µε συµµετοχή στο κεφάλαιο του, ανάλογη µε τη συµµετοχή που έκαστος µέτοχος είχε στο µετοχικό κεφάλαιο του ΣΠΙ. Μέρισµα στη Δηµοκρατία. 8. (1) Έκαστο ΣΠΙ διανέµει στη ΣΚΤ τα ετήσια συνολικά του κέρδη, µετά τη φορολογία, µε την µορφή µερίσµατος ή άλλων διαχειριστικών τελών που καθορίζει η επιτροπεία της ΣΚΤ, στην έκταση που η εν λόγω διανοµή δεν επηρεάζει την τήρηση από τα ΣΠΙ της προβλεπόµενης, σε ορίζοντα δύο ετών, εποπτικής ελάχιστης απαιτούµενης κεφαλαιακής επάρκειας όπως αυτή καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα. (2) Τηρουµένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (1), η ΣΚΤ κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπείας της ΣΚΤ στη Γενική Συνέλευση της ΣΚΤ, η οποία και λαµβάνει τη σχετική απόφαση, δύναται να διανέµει τέτοιο ποσό µερίσµατος στη Δηµοκρατία καθώς και τους άλλους µετόχους της ΣΚΤ, αναλόγως της συµµετοχής τους στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ, από το αποθεµατικό σωρευµένων κερδών, στην έκταση που η εν λόγω διανοµή δεν επηρεάζει την τήρηση από τη ΣΚΤ της προβλεπόµενης, σε ορίζοντα δύο ετών, εποπτικής ελάχιστης απαιτούµενης κεφαλαιακής επάρκειας όπως αυτή καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. (3) Η Μονάδα, καθορίζει τον τρόπο και χρόνο καταβολής του µερίσµατος που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (2), στη Δηµοκρατία. 7

8 Δικαίωµα επαναγοράς µετοχών από τη ΣΚΤ. 9. (1) Η Δηµοκρατία, δια του παρόντος διατάγµατος, παραχωρεί στη ΣΚΤ / ΚΦ δικαίωµα επαναγοράς µέρους ή ολόκληρης της συµµετοχής της και των δικαιωµάτων ψήφου της που κατέχει στη ΣΚΤ. Το δικαίωµα επαναγοράς διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου: Νοείται ότι, το δικαίωµα αγοράς δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί εκτός εάν (α) έχει καταβληθεί προς της Δηµοκρατία η ελάχιστη σωρευτική απόδοση όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο 3 της παρούσας παραγράφου, και (β) τύχει της γραπτής έγκρισης της Κεντρική Τράπεζας. Νοείται περαιτέρω ότι το δικαίωµα επαναγοράς είναι µη διαπραγµατεύσιµο και µη µεταβιβάσιµο. (2) Η ΣΚΤ, δύναται εντός περιόδου δύο µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ετήσιων ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της ΣΚΤ/ΚΦ και νοουµένου ότι δεν έχει τερµατιστεί το µέτρο στήριξης, να ασκήσει το δικαίωµα επαναγοράς των µετοχών της ΣΚΤ µέσω της χρησιµοποίησης των κερδών της νοουµένου ότι τα κέρδη υπερβαίνουν την ελάχιστη σωρευτική απόδοση προς τη Δηµοκρατία. (3) Το ποσοστό επαναγοράς από την ΣΚΤ της αρχικής συµµετοχής της Δηµοκρατίας στην ΣΚΤ µε την χρησιµοποίηση των συσσωρευµένων κερδών που αναλογούν στη Δηµοκρατία τα οποία υπερβαίνουν την ελάχιστη σωρευτική απόδοση προς τη Δηµοκρατία υπολογίζεται µε βάση την εξής εξίσωση: % Συµµετοχής που αποκτάται µέσω της ενεργοποίησης του δικαιώµατος επαναγοράς µέσω της χρήσης σωρευτικών κερδών που αναλογούν στη Δηµοκρατία στο βαθµό που αυτά υπερβαίνουν την ελάχιστη σωρευτική απόδοση από την πιο πρόσφατη ηµεροµηνία ενεργοποίησης του δικαιώµατος επαναγοράς = { [σωρευτικά Κέρδη που αναλογούν στη Δηµοκρατία από την ηµεροµηνία της 8

9 πιο πρόσφατης άσκησης του δικαιώµατος επαναγοράς] µείον [ σωρευτική ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση από την ηµεροµηνία της πιο πρόσφατης άσκησης του δικαιώµατος επαναγοράς ] } διαιρούµενο δια [1,500,000,000] όπου Ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση για το έτος t = 10% x [ ( Κεφαλαιακή Ενίσχυση από τη Δηµοκρατία στο τέλος του έτους t-1 ) ½ (Μερίσµατα που πληρώθηκαν στη Δηµοκρατία κατά το έτος t) ] Κεφαλαιακή Ενίσχυση από τη Δηµοκρατίας στο τέλος του έτους t = [Κεφαλαιακή ενίσχυση από τη Δηµοκρατία στο τέλος του έτους t-1] - [ Μερίσµατα που καταβλήθηκαν στη Δηµοκρατία κατά το έτος t] + [ Ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση για το έτος t] Κεφαλαιακή ενίσχυση από τη Δηµοκρατία στο τέλος του έτους 0 = 1,500,000,000 Κέρδη που αναλογούν στη Δηµοκρατία κατά το έτος t = Ποσοστό συµµετοχής της Δηµοκρατίας Χ { [ Αύξηση στα αποθεµατικά κατά το έτος t] + [ Μερίσµατα που καταβλήθηκαν κατά το έτος t] }. Εντολοδόχος παρακολούθησης. 10. (1) Η ΣΚΤ προχωρεί στον διορισµό εντολοδόχου παρακολούθησης µε βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στις υποπαραγράφους (4) έως (8) της παρούσας παραγράφου. (2) Ο εντολοδόχος παρακολούθησης αναλαµβάνει συγκεκριµένα καθήκοντα προκειµένου να διασφαλίσει ότι η ΣΚΤ τηρεί τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει λόγω της ανακεφαλαιοποίησής της καθώς και την υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής της. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µπορούν, µε δική τους πρωτοβουλία, να δώσουν οποιεσδήποτε εντολές ή οδηγίες στον εντολοδόχο παρακολούθησης προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων που 9

10 ανάλαβε η ΣΚΤ καθώς και της υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής της: Νοείται ότι, τόσο η Δηµοκρατία όσο και η ΣΚΤ δεν έχουν το δικαίωµα να δώσουν οδηγίες στον εντολοδόχο παρακολούθησης: Νοείται περαιτέρω ότι, η ΣΚΤ αναλαµβάνει την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών του εντολοδόχου παρακολούθησης. (3) Οι όροι εντολής του εντολοδόχου παρακολούθησης, οι οποίοι θα περιέχουν µεταξύ άλλων το κόστος των υπηρεσιών του, το πρόγραµµα εργασιών του καθώς και τις υποχρεώσεις πληροφόρησης προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθορίζονται στη συµφωνία διορισµού που θα υπογραφεί µεταξύ της ΣΚΤ και του εντολοδόχου παρακολούθησης. (4) Εντός 60 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος Διατάγµατος, η ΣΚΤ καθορίζει όρους εντολής και προτείνει στον Υπουργό κατάλογο µε τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους οίκους µε διεθνή εµπειρία για την προσφορά υπηρεσιών ως εντολοδόχων παρακολούθησης. (5) Ο Υπουργός αποστέλλει τον κατάλογο των ανεξάρτητων οίκων στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιλογή του οίκου. (6) Στην περίπτωση που η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνει ως κατάλληλους πέραν του ενός ανεξάρτητους οίκους, η τελική απόφαση για την επιλογή του οίκου λαµβάνεται από τη ΣΚΤ: Νοείται ότι στην περίπτωση που η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνει κατάλληλο µόνο ένα οίκο, ο οίκος αυτός αναλαµβάνει ως εντολοδόχος παρακολούθησης. (7) Στην περίπτωση που η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνει ότι κανένας από τους οίκους δεν είναι κατάλληλος επαναλαµβάνεται η διαδικασία που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (4) έως (6). 10

11 (8) Στην περίπτωση που η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρίνει ότι κανένας από τους οίκους δεν είναι κατάλληλος, µετά την επανάληψη της διαδικασίας σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (7), προχωρεί η ίδια στην επιλογή ανεξάρτητου οίκου. Τερµατισµός µέτρου στήριξης. 11.-(1) Απαγορεύεται στη Δηµοκρατία κατά την περίοδο, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Διατάγµατος µέχρι και την 31 η Δεκεµβρίου 2018, να προχωρήσει στη διάθεση µέρους ή του συνόλου της συµµετοχής της στην ιδιοκτησιακή δοµή και των δικαιωµάτων ψήφου της στην ΣΚΤ, σε άλλο ή άλλα πρόσωπα εκτός εάν κατά την περίοδο αυτή ενεργοποιηθεί η άσκηση δικαιώµατος επαναγοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 9. (2) Μετά την 1 η Ιανουαρίου 2019, η Δηµοκρατία δύναται να προχωρεί µε ανοικτή και διαφανή διαδικασία προς όλους τους δυνητικούς επενδυτές, στη διάθεση µέρους ή του συνόλου της συµµετοχής της στην ιδιοκτησιακή δοµή και των δικαιωµάτων ψήφου της στη ΣΚΤ µέσω νέων κεφαλαίων. (3) Προς το σκοπό αυτό διενεργείται αποτίµηση της αξίας των µετοχών της Δηµοκρατίας από ανεξάρτητο οίκο, ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό µε τη σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας. (4) Η Μονάδα προσφέρει τις µετοχές, µέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας σε όλους τους δυνητικούς επενδυτές, στην υψηλότερη τιµή προσφοράς, εφόσον αυτή υπερβαίνει ή ισούται µε την τιµή που καθορίστηκε από την αποτίµηση: (α) κατά πρώτο στη συνεργατική εταιρεία συµµετοχών της ΣΚΤ και στις συνεργατικές εταιρίες συµµετοχών των ΣΠΙ, οι οποίες θα έχουν διορία αποδοχής η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα µήνα. Σε περίπτωση που η προσφορά γίνει αποδεκτή τόσο από τη συνεργατική εταιρεία συµµετοχών της ΣΚΤ, όσο και από τις συνεργατικές εταιρίες συµµετοχών των ΣΠΙ, θα δίνεται προτεραιότητα στη συνεργατική εταιρεία συµµετοχών της ΣΚΤ, 11

12 (β) αν η προσφορά που αναφέρεται στην υπο-υποπαράγραφο (α) δεν γίνει δεκτή εντός της διορίας που αναφέρεται, τότε η διάθεση των µετοχών θα γίνει στον επενδυτή µε την υψηλότερη τιµή προσφοράς: Νοείται ότι, το δικαίωµα επαναγοράς προς τη ΣΚΤ συνεχίζει να υφίσταται όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 9, µέχρι την 31ην Δεκεµβρίου 2028 µέχρι τη λήψη απόφασης για διάθεση της συµµετοχής της Δηµοκρατίας όπως προνοείται στην παρούσα υποπαράγραφο: Νοείται περαιτέρω ότι, το δικαίωµα επαναγοράς προς τη ΣΚΤ συνεχίζει να υφίσταται όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 9, µέχρι την 31ην Δεκεµβρίου 2028, και στην περίπτωση που δεν διατεθεί στο σύνολο της η συµµετοχή της Δηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ όπως ορίζεται στην παρούσα υποπαράγραφο. (5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της υποπαραγράφου (2), στην περίπτωση ενδιαφέροντος από στρατηγικό επενδυτή που είναι διατεθειµένος να αποκτήσει ολόκληρο ή µέρος της συµµετοχής της Δηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ σε συγκεκριµένη τιµή, δίνεται το δικαίωµα πρώτης επιλογής διάθεσης των µετοχών στην εν λόγω τιµή στη συνεργατική εταιρεία συµµετοχών της ΣΚΤ και ακολούθως στις συνεργατικές εταιρείες συµµετοχών των ΣΠΙ. Επιτροπεία ΣΚΤ και ΣΠΙ. 12. (1) Η επιτροπεία της ΣΚΤ θα απαρτίζεται από 11(έντεκα) µέλη εκ των οποίων οι 2 (δύο) θα είναι εκτελεστικά µέλη, 2 (δύο) µη εκτελεστικά µέλη και 7 (επτά) µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µέλη. (2) Η επιτροπεία των ΣΠΙ θα απαρτίζεται ως ακολούθως: (α) Για τα ΣΠΙ µε συνολικό ενεργητικό που δεν υπερβαίνει το 1,000,000,000 (ένα δισεκατοµµύριο ευρώ), η επιτροπεία θα απαρτίζεται από 5 (πέντε) µέλη εκ των οποίων οι 2 (δύο) θα είναι εκτελεστικά µέλη και 3 (τρία) ανεξάρτητα µέλη (β) Για τα ΣΠΙ µε συνολικό ενεργητικό που υπερβαίνει το 1,000,000,000 (ένα δισεκατοµµύριο ευρώ), η επιτροπεία θα απαρτίζεται από 7 (επτά) µέλη εκ των 12

13 οποίων οι 2 (δύο) θα είναι εκτελεστικά µέλη, 1 (ένα) µη εκτελεστικό µέλος και 4 (τέσσερα) ανεξάρτητα µέλη: Νοείται ότι, οποιαδήποτε αναπροσαρµογή στον αριθµό των µελών της επιτροπείας των ΣΠΙ σε συνάρτηση µε το συνολικό ενεργητικό τους θα πραγµατοποιείται εντός ενός µηνός από την ηµέρα δηµοσιοποίησης των ετήσιων ελεγµένων οικονοµικών τους λογαριασµών. 66(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (3) Η Μονάδα υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό σύµφωνα µε το άρθρο 7(δ) του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συµµετοχής της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δοµή Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµο, για τον καθορισµό των κριτηρίων ικανότητας και καταλληλότητας για την επιλογή των µελών τόσο της επιτροπείας της ΣΚΤ όσο και της επιτροπείας των ΣΠΙ, τηρουµένων των διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας: Νοείται ότι η Μονάδα προτείνει στον Υπουργό κατάλογο ατόµων τα οποία είναι κατάλληλα για διορισµό τους από τον Υπουργό ως µη εκτελεστικά ή ως ανεξάρτητα µέλη της επιτροπείας της ΣΚΤ, λαµβανοµένων υπόψη τυχόν εισηγήσεων της γενικής συνέλευσης των µελών της συνεργατικής εταιρείας συµµετοχών της ΣΚΤ, ή µέχρι της σύστασης της, τυχόν εισηγήσεις της επιτροπείας της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνοµοσπονδίας. Όροι και προϋποθέσεις. 13.-(1) Ο Υπουργός µε τη σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, διορίζει µη εκτελεστικά και τα µη εκτελεστικά -ανεξάρτητα µέλη της επιτροπείας της ΣΚΤ. 13

14 (2) Η πλειοψηφία των µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µελών της επιτροπείας της ΣΚΤ, τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (1), έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: (α) να διορίζει τα εκτελεστικά µέλη της επιτροπείας της ΣΚΤ συµπεριλαµβανοµένου και του Γενικού Διευθυντή της ΣΚΤ, (β) να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΣΚΤ, (γ) να αναβάλλει επί τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες τις συνεδριάσεις της επιτροπείας της ΣΚΤ, και (δ) να έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία της ΣΚΤ. (3) Ο διορισµός των µελών της επιτροπείας της ΣΚΤ επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΣΚΤ, στην οποία συµµετέχει και εκπρόσωπος της Μονάδας σύµφωνα µε το άρθρο 7(στ) του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συµµετοχής της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δοµή Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµου. (4) Η επιτροπεία της ΣΚΤ διορίζει την πλειοψηφία µέχρι και το σύνολο των µελών της επιτροπείας των ΣΠΙ: Νοείται ότι, για το διορισµό των µη εκτελεστικών µελών της επιτροπείας ΣΠΙ από την επιτροπεία της ΣΚΤ, λαµβάνονται υπόψη τυχόν εισηγήσεις της Γενικής Συνέλευσης των µελών της συνεργατικής εταιρείας συµµετοχών έκαστου ΣΠΙ, ή µέχρι της σύστασης της, τυχόν εισηγήσεις της επιτροπείας της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνοµοσπονδίας: Νοείται περαιτέρω ότι, ο διορισµός των µελών της επιτροπείας των ΣΠΙ τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα, σύµφωνα µε κριτήρια της ικανότητας και καταλληλότητας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε καθορίσει. 14

15 (5) Ο διορισµός των µελών της επιτροπείας ΣΠΙ, επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων έκαστου ΣΠΙ, στην οποία συµµετέχει και εκπρόσωπος της Μονάδας σύµφωνα µε το άρθρο 7(στ) του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συµµετοχής της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δοµή Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµου. (6) Η Μονάδα δύναται να ζητήσει από τη ΣΚΤ οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες για τη ΣΚΤ ή τα ΣΠΙ για σκοπούς άσκησης των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συµµετοχής της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δοµή Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµο. (7) Εκπρόσωπος της Μονάδας, συµµετέχει ως παρατηρητής χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδρίες της επιτροπείας της ΣΚΤ ή/και στις συνεδρίες της επιτροπείας των ΣΠΙ, χωρίς να αναµειγνύεται µε οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση των εργασιών είτε της ΣΚΤ είτε των ΣΠΙ, σύµφωνα µε το άρθρο 7(ε) του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συµµετοχής της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δοµή Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµου. (8) Οι συνολικές ετήσιες αποδοχές της ανώτερης διεύθυνσης καθώς και οποιουδήποτε άλλου µέλους του προσωπικού της ΣΚΤ και έκαστου ΣΠΙ δεν υπερβαίνουν τις ετήσιες αποδοχές Γενικού Διευθυντή, όπως αυτές καθορίζονται στον εκάστοτε περί Προϋπολογισµού της Δηµοκρατίας Νόµο: Νοείται ότι, ο Υπουργός, στην περίπτωση και µόνο του Γενικού Διευθυντή της ΣΚΤ και µετά από σχετική αιτιολογηµένη εισήγηση της Μονάδας, δύναται να τροποποιήσει τον πιο πάνω περιορισµό, περιορισµός όµως που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται, σύµφωνα µε τους Κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (9) Οι πάσης φύσης µεταβλητές αποδοχές του προσωπικού της ΣΚΤ και των ΣΠΙ καταργούνται. 15

16 (10) Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση µερίσµατος στους µετόχους της τράπεζας ή των ΣΠΙ, εξαιρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 8. (11) Δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων µετοχών από τη ΣΚΤ, µε εξαίρεση την επαναγορά που προνοείται από το άρθρο 9 του παρόντος διατάγµατος. (12) Απαγορεύεται η πληρωµή οποιουδήποτε τόκου στους κατόχους πρωτοβάθµιων ή δευτεροβάθµιων κεφαλαίων ή η ανάκληση πρωτοβάθµιων ή δευτεροβάθµιων κεφαλαίων της ΣΚΤ και των ΣΠΙ. (13) Η ΣΚΤ και τα ΣΠΙ οφείλουν να µην ασκούν επιθετικές εµπορικές στρατηγικές περιλαµβανοµένης της διαφήµισης της στήριξης που λαµβάνουν, σε βάρος των ανταγωνιστών τους που δεν τυγχάνουν παρόµοιας στήριξης, ούτως ώστε να αποφεύγονται αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και της αγοράς. Ειδικά ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του ισολογισµού της ΣΚΤ και των συνδεδεµένων µε αυτήν ΣΠΙ σε ενοποιηµένη βάση, δεν θα υπερβαίνει τον µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης του µεγέθους των ισολογισµών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη Δηµοκρατία κατά την περίοδο δέκα ετών που προηγούνται της ηµεροµηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Διατάγµατος. (14) Η ΣΚΤ και τα ΣΠΙ δεν αποκτούν συµµετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε πρόκειται για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου είτε για µεταβίβαση µετοχών. Η απαίτηση αυτή δεν καλύπτει: (i) αποκτήσεις που λαµβάνουν χώρα κατά τη συνήθη διεξαγωγή των τραπεζικών εργασιών καθόσον αφορά τη διαχείριση απαιτήσεων προς προβληµατικές επιχειρήσεις, (ii) την απόκτηση συµµετοχών σε επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι η τιµή αγοράς που καταβλήθηκε είναι µικρότερη από το 0,01% του µεγέθους του ισολογισµού της ΣΚΤ ή του ΣΠΙ κατά τη χρονική περίοδο της αγοράς και ότι οι σωρευτικές τιµές αγοράς που καταβάλλονται για όλες αυτές τις αποκτήσεις είναι µικρότερη από το 0,025% του 16

17 µεγέθους του ισολογισµού της ΣΚΤ ή του ΣΠΙ κατά την χρονική περίοδο της αγοράς, και (iii) την εξαγορά επιχείρησης, νοουµένου ότι έχει ληφθεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (15) Η ΣΚΤ αναλαµβάνει οποιοδήποτε κόστος ήθελε προκύψει από την αύξηση του κεφαλαίου και τη συµµετοχή της Δηµοκρατίας στο κεφάλαιο αυτής: Νοείται ότι το Υπουργείο, κατόπιν διαβούλευσης µε την Κεντρική Τράπεζα, έχει το δικαίωµα να επιβάλλει αυστηρότερους όρους συµπεριφοράς για σκοπούς υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και εν γένει εφαρµογής του Νόµου και του παρόντος Διατάγµατος: Νοείται περαιτέρω ότι, οι εξουσίες του Υπουργού να θέτει όρους και προϋποθέσεις απορρέουν απευθείας από τις διατάξεις του Νόµου και παύουν να ισχύουν κατά την πλήρη εξαγορά από τη τράπεζα των νέων µετοχών που αποκτά η Δηµοκρατία ή κατά την πλήρη διάθεσή τους. Σχέση εφαρµογής του µέτρου στήριξης µε άλλους Νόµους. 22 του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (1) Επί της δια του παρόντος Διατάγµατος συµµετοχής της Δηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της τράπεζας, δεν εφαρµόζονται οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου, των περί Εταιρειών Νόµου, και κάθε νόµου που διέπει θέµατα της κεφαλαιαγοράς και των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και των Κανονισµών και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων που εκδόθηκαν δυνάµει αυτών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 17

18 177(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του

19 115(I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του Έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγµατος. 15. Το παρόν Διάταγµα ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµοκρατίας. Χάρης Γεωργιάδης Υπουργός Οικονοµικών Εκδόθηκε την 4 ην Οκτωβρίου

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Αυγούστου ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία»).

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνοµα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ (που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Διαβάστε περισσότερα

200(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

200(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 200(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνοµα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ (που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΤΥΤΕΤ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΤΥΤΕΤ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΤΥΤΕΤ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΣΟΤΑΔΥΚ ΛΤΔ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΣΟΤΑΔΥΚ ΛΤΔ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΣΟΤΑΔΥΚ ΛΤΔ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ENNIAMHNO ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ENNIAMHNO ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ENNIAMHNO ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 A. Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 116(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 102(Ι)/2013 102(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997

Διαβάστε περισσότερα

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός»

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός» ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κανονιστικές Αποφάσεις ΗΜΕΡ. : 8 Νοεμβρίου, 2016 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2016/ 04-2016 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) του 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) του 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) του 2013 Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997 74(Ι) του 1999 94(Ι) του 2000 119(Ι) του 2003 4(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4075, 10/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4075, 10/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1980 -------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τροποποιητικά νομοσχέδια σε σχέση με τον «Νόμο που προνοεί για την Έκδοση Καλυμμένων Αξιογράφων από Εγκεκριμένα Ιδρύματα και τη Διεξαγωγή Εργασιών Καλυμμένων Αξιογράφων από Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4104, 27/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4104, 27/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝAΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝAΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ.Ο. 04.02.012.031.035 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝAΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Νομοσχέδια με τίτλο (α) «Ο

Διαβάστε περισσότερα

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15%

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15% ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα