Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.000.000 4.000.000 4.000.000"

Transcript

1 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Εταιρικές και Ενοποιηµένες εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. την 29 η Μαρτίου 2012 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΑΡΘ. 2, ΠΑΡ. 2, ΝΟΜΟΥ 3873/2010) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚOY ΕIΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΕΚΕΜΒΡΊΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΊΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΕΚΕΜΒΡΊΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΈΜΜΕΣΗ ΜΈΘΟ ΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΕΚΕΜΒΡΊΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΕΚΕΜΒΡΊΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: ΕΞΟ Α: ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΈΞΟ Α ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α ΡΑΝΕΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ: ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α/ΕΞΟ Α: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ EBITDA: ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: ΑΝΕΙΑ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ: ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ ΕΠΙ ΙΚΕΣ Η ΥΠΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ: ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ: ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σελίδα 2 από 93

3 ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του N. 3556/2007, όπως ισχύει, προβαίνουν τα ακόλουθα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.: 1. Αντώνιος Αδαµόπουλος, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, 2. Νικόλαος Φαρµάκης, Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, 3. Ιωάννης Τσιώρος Μαυριάς, Ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του Οµίλου και Εκτελεστικό Μέλος του.σ. Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΜΑΝ A.E.» (εφεξής καλούµενης για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΣΕΛΜΑΝ»), δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ' όσων γνωρίζουµε: α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η εκεµβρίου 2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β) η ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 έως 8 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 Αντώνιος Γ. Αδαµόπουλος Νικόλαος Ι. Φαρµάκης Ιωάννης Τσιώρος - Μαυριάς Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος του.σ. Ο Αντιπρόεδρος του.σ. ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του Οµίλου και Εκτελεστικό Μέλος του.σ. Σελίδα 3 από 93

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Το 2011 ήταν µια χρονιά που δοκιµάστηκαν οι αντοχές των ελληνικών επιχειρήσεων και της Ελληνικής οικονοµίας γενικότερα. Από τους κλάδους που επλήγησαν έντονα από την παρατεταµένη οικονοµική κρίση, ήταν αυτοί που σχετίζονται µε την οικοδοµική δραστηριότητα και τις κατασκευές, συµπαρασύροντας σε αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης µια σειρά άλλων κλάδων που συνδέονται µε αυτούς. Η µειωµένη ζήτηση για τα είδη ξυλείας τόσο στο 2011 όσο και στο διάστηµα , επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. Ενδεικτικά, στο ενδεκάµηνο του 2011 ο όγκος της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας µειώθηκε κατά 36% σε ετήσια βάση, έναντι µείωσής του κατά 25,2% στο ενδεκάµηνο του Σηµειώνεται επίσης ότι η σηµαντική πτώση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στον κλάδο των κατασκευών, ξεπέρασε την πτώση των άλλων τοµέων της ελληνικής οικονοµίας. Η ανάκαµψη στον κλάδο δεν είναι δυνατή σε ένα οικονοµικό περιβάλλον, όπως αυτό που επικράτησε στη χώρα ολόκληρο το 2011, όπου οι ενέργειες και οι πολιτικές των αρχών που προσδιορίζουν τις οικονοµικές εξελίξεις στη χώρα, συνέβαλαν στο εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο της καταναλωτικής και επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης. Εκτιµήσεις κάνουν λόγο για νέα επιδείνωση εντός του Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το 2011 ανήλθε σε 65,9 εκατοµµύρια από 85,5 εκατοµµύρια το Τα αποτελέσµατα προ αποσβέσεων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων, φόρων ανήλθαν σε -14,3 εκατοµµύρια από -35,3 εκατοµµύρια το Καθότι ο Όµιλος βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης και εξορθολογισµού της παραγωγικής δραστηριότητας, το αναπροσαρµοσµένο EBITDA προ εξόδων Αναδιοργάνωσης Αδράνειας διαµορφώνεται σε -5,8 εκατ. για το 2011 και σε -29,2 εκατ. για το Οι ζηµιές του Οµίλου προ φόρων ανέρχονται σε 27,1 εκατοµµύρια από 48,03 εκατοµµύρια το Ο κύκλος εργασιών της µητρικής εταιρείας ΣΕΛΜΑΝ κατά το 2011 ανήλθε σε 50,2 εκατοµµύρια από 68,6 εκατοµµύρια το Τα αποτελέσµατα προ αποσβέσεων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων, φόρων, ανήλθαν σε -14,9 εκατοµµύρια από -36,5 εκατοµµύρια το Το αναπροσαρµοσµένο EBITDA προ εξόδων Αναδιοργάνωσης Αδράνειας διαµορφώνεται για την Εταιρεία σε -6,4 εκατ. για το 2011 και σε εκατ. για το Οι ζηµιές της Εταιρείας προ φόρων ανήλθαν σε 26,4 εκατοµµύρια από 48,0 εκατοµµύρια το Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας εµφανίζονται µειωµένα έναντι του 2010 κατά 27,27 % και 29,25 % αντιστοίχως. Η µείωση οφείλεται αφενός µεν στην µείωση αποθεµάτων από παλαιότερα έτη και αφετέρου στην προσαρµογή και βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να καλύπτει την υφιστάµενη ζήτηση χωρίς επιπλέον αποθεµατοποίηση. Οι απαιτήσεις τόσο του Οµίλου όσο και της Εταιρείας µειώθηκαν συγκριτικά µε το Συγκεκριµένα για τον Όµιλο σε 30,9 εκατοµµύρια από 40,2 εκατοµµύρια και για την Εταιρεία σε 28,5 εκατοµµύρια από 32,8 εκατοµµύρια. Η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα της αλλαγής της εµπορικής πολιτικής που επιτάσσει εφαρµογή νέων συστηµάτων αξιολόγησης της φερεγγυότητας των πελατών µας, µείωση του χρόνου είσπραξης των ανοιχτών υπολοίπων από πελάτες και ελαχιστοποίηση του µέσου χρόνου πίστωσης. Ο συνολικός δανεισµός του Οµίλου ανήλθε το 2011 σε 116,5 εκατοµµύρια από 109,3 εκατοµµύρια το 2010 και της Εταιρείας επίσης ανήλθε σε 107,1 εκατοµµύρια το 2011 από 98,6 εκατοµµύρια έναντι του Σελίδα 4 από 93

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ 2010 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 2012 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Η Εταιρεία µε την από 22 Απριλίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, αποφάσισε την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της µε µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 1,56 σε 0,40 ήτοι, µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,40. Η ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, αποφάσισε οµόφωνα, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά µε την καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτιµήσεως υπέρ των παλαιών κατόχων κοινών µετοχών της µε αναλογία µία (1) νέα µετοχή προς µία (1) παλαιά µετοχή. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε να εκδοθούν νέες κοινές ονοµαστικές µε ψήφο µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,40 και τιµή διάθεσης ίση 0,40. Η εταιρεία ολοκλήρωσε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων αυτής που πραγµατοποιήθηκε από τις έως και τις Η κάλυψη που επιτεύχθηκε ήταν κατά ποσοστό 71,140% µε την καταβολή συνολικού ποσού , που αντιστοιχεί σε νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ενώ µετοχές έµειναν αδιάθετες. Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε µέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά , µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,40 έκαστη. Από την ως άνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε είκοσι τέσσερα εκατοµµύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ( ), τα δε συνολικά δικαιώµατα ψήφου ανέρχονται σε εξήντα εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι µία χιλιάδες τριακόσια ( ) και προκύπτουν από ισάριθµες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,40 η κάθε µία. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, η εταιρεία ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ, η οποία ήταν κάτοχος µετοχών της εταιρείας που αντιπροσώπευαν ποσοστό 84,83% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου, απέκτησε στις µετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,25% επί του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας. Μετά την ανωτέρω απόκτηση η εταιρεία ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ κατέχει συνολικά µετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,08% επί του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας. Τα αντληθέντα κεφάλαια έως την διατέθηκαν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ποσά σε ) Αποπληρωµή υποχρέωσης προς πρώην µέτοχο της Εταιρίας, κ. Ηλιάδη ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Α.Μ.Κ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΩΣ 1/9/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΩΣ Αποπληρωµή χρεολυσίων υφιστάµενων δανείων Κεφάλαιο κίνησης Έξοδα αυξήσεως Σύνολο Κεφαλαίων από ΑΜΚ Ορθολογικοποίηση παραγωγικής δραστηριότητας Μείωση Εργατικού κόστους Λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών που επικρατούν στην Ελληνική οικονοµία και την εγχώρια αγορά, η Εταιρεία προχώρησε σε αναδιοργάνωση ειδικοτήτων και µείωση του προσωπικού της, κινούµενη πάντοτε µέσα στο πλαίσιο της εργατικής νοµοθεσίας και µε γνώµονα την προσαρµογή Σελίδα 5 από 93

6 του εργατικού δυναµικού της στις παραγωγικές της ανάγκες προς το σκοπό της αναχαίτισης περαιτέρω ζηµιών, της εξυγίανσης και µακροπρόθεσµα της κερδοφορίας της. Επίσης λόγω της µειωµένης ζήτησης για προϊόντα ξύλου και κατ επέκταση µειωµένων πωλήσεων, έχει µειωθεί σε µεγάλο βαθµό το ποσοστό εκµετάλλευσης της παραγωγικής δυναµικότητας των εργοστασίων της Εταιρείας στο Βασιλικό Χαλκίδας και στην Κοµοτηνή (κόστος αδράνειας). Η Εταιρεία από τον Ιανουάριο του 2010 εφαρµόζει πρόγραµµα µείωσης προσωπικού, σύµφωνο µε τις κείµενες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας (απολύσεις έως 5% των εργαζόµενων ανά εγκατάσταση). Η υλοποίηση του Προγράµµατος µείωσης προσωπικού που συνεχίζεται και το 2012, εκτιµάται ότι θα κοστίσει συνολικά από το 2010, περίπου 12 εκατ. και θα αφορά περίπου 450 άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των συνταξιοδοτήσεων). Η µείωση του εργατικού κόστους κρίθηκε απαραίτητη όχι µόνο για την εξυγίανση της λειτουργίας των εργοστασίων αλλά και για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας της εταιρείας. Αναλυτικά το 2010 ο αριθµός των ατόµων που αποχώρησαν από την εταιρεία ανήλθε σε 178 άτοµα µε κόστος αποζηµιώσεων 3,52 εκατ. Αντίστοιχα από τον Ιανουάριο 2011 µέχρι και τον εκέµβριο 2011, η µείωση προσωπικού αφορούσε 230 άτοµα µε κόστος αποζηµιώσεων 6,76 εκατ. Εντός του 2012 και ως την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων το κόστος των αποζηµιώσεων ανήλθε σε περίπου 0,9 εκατ. για 28 άτοµα. Η διαδικασία καταβολής των αποζηµιώσεων γίνεται σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία µε σταδιακές αποπληρωµές του συνολικού ποσού σε δόσεις (ανάλογες µε την προϋπηρεσία κάθε εργαζοµένου). Όµιλος ΑΡΜΑΚ H εταιρεία ΑΡΜΑΚ ήταν παραδοσιακά από τους µεγαλύτερους πελάτες της Εταιρείας, δηµιουργώντας όµως ταυτόχρονα και ένα σηµαντικό υπόλοιπο οφειλών προς τη ΣΕΛΜΑΝ. Η προηγούµενη ιοίκηση της Εταιρείας είχε συνάψει συµφωνητικό ρύθµισης και αποπληρωµής των εν λόγω οφειλών, το οποίο δεν τηρήθηκε εκ µέρους της ΑΡΜΑΚ, µε αποτέλεσµα η νέα ιοίκηση της Εταιρείας η οποία ανέλαβε από τις , να ξεκινήσει νέες διαπραγµατεύσεις µε τη ΑΡΜΑΚ, προκειµένου να µειωθεί σηµαντικά το εν λόγω υπόλοιπο. Παρακολουθώντας τις οικονοµικές εξελίξεις, τις δυσχερείς συνθήκες της εγχώριας αγοράς στον κλάδο της οικοδοµής και ειδικά του ξύλου και εκτιµώντας τα οικονοµικά αποτελέσµατα και τα εν γένει εµπορικά στοιχεία του οµίλου ΑΡΜΑΚ, η ιοίκηση της Εταιρείας έκρινε κατά τη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ότι αναµένεται να είναι εξαιρετικά δυσχερής η µείωση του ανοικτού υπολοίπου του εν λόγω πελάτη µε βάση τα µέχρι τότε συµφωνηθέντα. Περαιτέρω το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε ότι πέραν των προβλέψεων επισφάλειας που διενεργήθηκαν στις τριµηνιαίες και εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2010, ύψους και αντίστοιχα, ήταν αναγκαίο να διενεργηθεί επιπλέον πρόβλεψη για την εν λόγω απαίτηση. Ως εκ τούτου και µε τη σύµφωνη γνώµη των Ορκωτών Ελεγκτών της, η Εταιρεία προχώρησε σε πρόβλεψη επισφάλειας συνολικού ποσού για το έτος 2010, που παρουσιάστηκε στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου 2010, η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των οφειλόµενων απαιτήσεων άνω του έτους από τις εταιρείες του οµίλου ΑΡΜΑΚ. Προκειµένου να διασφαλιστεί η ανωτέρω µείωση υπολοίπου, τον Σεπτέµβριο 2011 η Εταιρεία αγόρασε τµήµα των εµπορευµάτων και του µηχανολογικού εξοπλισµού της ΑΡΜΑΚ Α.Ε., αξίας συµψηφίζοντας το τίµηµα µε το υφιστάµενο ανοικτό υπόλοιπο και µε µείωση της αντίστοιχης σχηµατισθείσας πρόβλεψης κατά Σελίδα 6 από 93

7 Η ανωτέρω πώληση των εµπορευµάτων και παγίων της ΑΡΜΑΚ προς τη ΣΕΛΜΑΝ, έγινε µε τους συνήθεις όρους και τις ισχύουσες τιµές της αγοράς (arm s length principle). Προκειµένου η Εταιρεία να παρουσιάσει στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις του 2011 εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική της θέση, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση αλλά και τους υφιστάµενους κινδύνους για την χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, µείωσε την σχηµατισθείσα πρόβλεψη επί του υπολοίπου της απαίτησης κατά της εταιρείας ΑΡΜΑΚ ΑΕ εφαρµόζοντας το ΛΠ 36 (παράγραφοι 109, , 120), σύµφωνα µε το οποίο η οικονοµική οντότητα εκτιµά σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς εάν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης ζηµιάς περιουσιακού στοιχείου, που αναγνωρίστηκε στο αποτέλεσµα σε προηγούµενες περιόδους και εάν συντρέχουν λόγοι αναστροφής της (εκτός της υπεραξίας) αυτή να αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα. Παρατίθεται σχετικά η κίνηση του λογαριασµού ΑΡΜΑΚ για το διάστηµα 1/1/ /12/2011. Υφιστάµενες Απαιτήσεις από ΑΡΜΑΚ Υφιστάµενη Πρόβλεψη επισφάλειας - ( ) ( ) Αναφορικά µε το γεγονός της αποµείωσης της πρόβλεψης επισφάλειας παρατείθεται ο παρακάτω πίνακας ανάλυσης. Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 01 Ιανουαρίου Επιβάρυνση αποτελεσµάτων χρήσης Μείον: Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη ( ) Υπόλοιπο τέλους χρήσης ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ Α.Ε. ΚΑΙ SOFROM PARQUET S.A. Τον Οκτώβριο του 2006 η ΣΕΛΜΑΝ απέκτησε το 40% της Ρουµανικής εταιρείας SOFROM PARQUET SA (πρώην SOFROM EXIM SRL εφεξής «SOFROM») και ίδρυσε την ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ, στην οποία η ΣΕΛΜΑΝ συµµετέχει µε 50%. Συµφωνήθηκε περαιτέρω ότι η διοίκηση της SOFROM θα ασκείται από πρόσωπο επιλογής των µετόχων που έχουν την πλειοψηφία (60%) η δε διοίκηση της ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ θα ασκείται από κοινού. Από 1 Οκτωβρίου 2010 η Εταιρεία έπαυσε να ασκεί ουσιώδη έλεγχο στην εταιρεία ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ Α.Ε. µε αποτέλεσµα η εν λόγω εταιρεία να εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις στο κονδύλι «Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις» και αντίστοιχα να περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Σελίδα 7 από 93

8 Αναφορικά µε τις σχέσεις της Εταιρείας ΣΕΛΜΑΝ και της ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ παραπέµπουµε στην ανακοίνωση της 8ης Απριλίου 2011 της Εταιρείας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η συνεχιζόµενη δυσµενής οικονοµική συγκυρία στην Ελλάδα έχει επηρεάσει δραµατικά την κατασκευαστική και οικοδοµική δραστηριότητα. Η επανεκκίνηση των επενδύσεων και των δηµοσίων έργων δεν είναι ορατές στο άµεσο µέλλον. Εκτιµάται ότι η εγχώρια ζήτηση για τα προϊόντα ξυλείας θα σηµειώσει περαιτέρω ουσιαστική µείωση το Ως εκ τούτου και για όσο διάστηµα συνεχίσει η γενικευµένη οικονοµική κρίση να επηρεάζει τη χώρα µας, οι πωλήσεις και τα αποτελέσµατα του Οµίλου θα επηρεάζονται αρνητικά. Ο Όµιλος έντονα προσανατολισµένος στην ενίσχυση της παρουσίας του στο εξωτερικό επιχειρεί να διεισδύσει δυναµικότερα στις ξένες αγορές, είτε αποκτώντας παρουσία σε νέες χώρες είτε διευρύνοντας το υφιστάµενο πελατολόγιό του σε χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται. Στόχος είναι να αντισταθµιστεί η µεγάλη πτώση στην εγχώρια οικοδοµική δραστηριότητα και κατανάλωση και ταυτόχρονα να διατηρηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό η απασχόληση της παραγωγικής δυναµικότητας των εργοστασίων. Στα πλαίσια των συνθηκών που επικρατούν ο Όµιλος εξακολουθεί να εστιάζει τις προσπάθειές του κυρίως στη στήριξη των θεµελιωδών οικονοµικών µεγεθών του και τη συµπίεση των δαπανών και τον περιορισµό του κόστους λειτουργίας. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης µέσω των ταµειακών ροών από τη λειτουργία του καθώς και µε τραπεζικό δανεισµό, Κατά την 31 εκεµβρίου 2011 η Εταιρεία δεν ήταν σε συµµόρφωση µε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που απορρέουν από τις συµβάσεις των οµολογιακών δανείων (βλέπε Σηµείωση 25) λόγω των δυσµενών οικονοµικών στοιχείων τα τελευταία έτη. Το συνολικό ύψος των Οµολογιακών ανείων για τα οποία η Εταιρεία δεν είναι σύµµορφη µε τα προκαθορισµένα όρια ορισµένων δεικτών ανέρχεται στο ποσό των Ως εκ τούτου, κατά την 31 εκεµβρίου 2011 τα οµολογιακά δάνεία ύψους για τον Όµιλο και την Εταιρεία, απεικονίστηκαν ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Η απεικόνιση των οµολογιακών δανείων ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις είχε µεταξύ άλλων ως συνέπεια το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας να υπερβαίνουν κατά και , αντίστοιχα, τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις. Ο Όµιλος από τις αρχές Απριλίου 2011 βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες Τράπεζες µε σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάµενου δανεισµού του. Η διαδικασία των διαπραγµατεύσεων αν και έχει καταλήξει σε ένα πλαίσιο συµφωνίας, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη, παρότι οι ρυθµοί των επαφών µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών είναι αµείωτοι. Οι καθυστερήσεις ως προς την λήψη οριστικών αποφάσεων από τις πιστώτριες Τράπεζες έγκειται κυρίως στους κάτωθι λόγους: το πλήθος των Τραπεζικών Ιδρυµάτων που συµµετέχουν µε κοινοπρακτικά σχήµατα στα Οµολογιακά άνεια την έλλειψη ρευστότητας σε όλο το Τραπεζικό σύστηµα που δυσχεραίνει τις οποιεσδήποτε αποφάσεις των Τραπεζών το πλήθος των εταιρειών που προσφεύγουν πλέον σε ρυθµίσεις του δανεισµού τους µε τα Τραπεζικά Ιδρύµατα το ασταθές πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον λόγω της γενικής χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Σελίδα 8 από 93

9 Επίσης κρίνουµε σκόπιµο να σας επισηµάνουµε ότι η κατανόηση των ανειστριών Τραπεζών και η προσπάθειά τους να στηρίξουν την Εταιρεία αποδεικνύεται έµπρακτα µε την ενίσχυση της ρευστότητάς της κατά περίπου 8.5 εκατ. εντός του ιαβεβαιώνεται, ότι µέχρι σήµερα καµία πιστώτρια τράπεζα δεν έχει λάβει µέτρα εναντίον της Εταιρείας και ότι δεν υφίσταται αλληλογραφία που να υποδηλώνει την πρόθεση κάποιας τράπεζας να προβεί σε ενέργειες εις βάρος µας λόγω της µη τήρησης των προκαθορισµένων δεικτών. Η ιοίκηση θεωρεί πως τα παραπάνω γεγονότα δεν θα πρέπει να έχουν επίδραση στις εµπορικές προοπτικές και δυνατότητες του Οµίλου, κυρίως δεδοµένου ότι αφορούν σε ζητήµατα εκτός του ελέγχου της ιοίκησης. Η ιοίκηση έχει εκτιµήσει ότι θα δύναται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της (ήτοι λειτουργικές υποχρεώσεις), όπως αυτές θα καθίστανται ληξιπρόθεσµες τουλάχιστον για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου έχουν ετοιµαστεί στη βάση της δυνατότητας οµαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές σχετικές µε την ανακτησιµότητα και την ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόµηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρµογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν οµαλά τις δραστηριότητές τους. Παρά ταύτα, το ενδεχόµενο µη επιτυχούς ολοκλήρωσης των συζητήσεων µε τις δανείστριες τράπεζες αναφορικά µε θέµατα που σχετίζονται µε την επαναδιαπραγµάτευση του υφιστάµενου δανεισµού, υποδηλώνει την ύπαρξη σηµαντικής αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ο Όµιλος δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Οι απαιτήσεις του από εξαγωγές εκτός της ζώνης του ΕΥΡΩ, ανέρχονται σε µικρό ποσοστό των συνολικών απαιτήσεων, εισπράττονται σε διάστηµα ηµερών, συνεπώς ο συναλλαγµατικός κίνδυνος από τον λόγο αυτό είναι αµελητέος. Αναφορικά µε τις διακυµάνσεις των τιµών πρώτων υλών, ο Όµιλος και περισσότερο η Εταιρεία εκτίθεται στο κίνδυνο µεταβολής τόσο της τιµής του ξύλου όσο και των χηµικών. Η Εταιρεία προσπαθεί µέσο του έγκαιρου προγραµµατισµού και των προβλέψεων της ζήτησης να πραγµατοποιεί τις αγορές της επιτυγχάνοντας έτσι και καλύτερες τιµές αλλά και αποτελεσµατική διαχείριση των αποθεµάτων της. Ο Όµιλος παρουσίαζε σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, που είναι ο κίνδυνος χρηµατοοικονοµικής ζηµιάς σε περίπτωση που ένας πελάτης ή ένας αντισυµβαλλόµενος σε χρηµατοοικονοµικό µέσο δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας αφορά απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις και πιο συγκεκριµένα απαιτήσεις από τον πελάτη ΑΡΜΑΚ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ: Η σηµείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση του Οµίλου σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρµόζει για την αντιµετώπιση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου του Οµίλου. Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαµβάνονται σε όλο το εύρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Κύριο µέληµα του ιοικητικού Συµβουλίου είναι η διασφάλιση, µέσω της εφαρµογής των κατάλληλων συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου, του εντοπισµού των σχετικών κινδύνων και της έγκαιρης και αποτελεσµατικής αντιµετώπισής τους. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου του Οµίλου εφαρµόζονται Σελίδα 9 από 93

10 προκειµένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο Όµιλος και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρµόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήµατα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωµατώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες του Οµίλου. Κρίνεται σκόπιµο πάντως να επισηµανθεί ότι τα συστήµατα και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων από τη φύση τους, παρέχουν λελογισµένη και όχι απόλυτη ασφάλεια, διότι είναι σχεδιασµένα ώστε να περιορίζουν µεν την πιθανότητα επέλευσης των σχετικών κινδύνων και να αµβλύνουν τις επιπτώσεις τους, χωρίς ωστόσο να µπορούν να τους αποκλείσουν. Το ιοικητικό Συµβούλιο φέρει τη συνολική ευθύνη για τη δηµιουργία και την εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου του Οµίλου. Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου παρακολουθεί τη συµµόρφωση της ιοίκησης µε τις πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου του Οµίλου και επιβλέπει την επάρκεια του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου. Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου επιβοηθείται στο ρόλο επίβλεψης που έχει αναλάβει από το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά µε την εφαρµογή των σηµείων ελέγχου και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, τα πορίσµατα των οποίων γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Όµιλος εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών του µέσων: Α. Εύλογη αξία Τα ποσά που περιέχονται στις συνηµµένες καταστάσεις οικονοµικής θέσης για τα διαθέσιµα, τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προµηθευτές, και τις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης των χρηµατοοικονοµικών αυτών µέσων. Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα για πώληση, απεικονίζονται στις συνηµµένες καταστάσεις οικονοµικής θέσης. Β. Πιστωτικός κίνδυνος Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατοοικονοµικής ζηµίας για τον Όµιλο και την Εταιρεία σε περίπτωση που ένας πελάτης ή ένας αντισυµβαλλόµενος σε χρηµατοοικονοµικό µέσο δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µια µεγάλη και ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Οµίλου. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις. i) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας αφορά απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις µε σηµαντική συγκέντρωση κινδύνου. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας τα πιστωτικά όρια που ορίζονται για κάθε πελάτη εγκρίνονται και επανεξετάζονται ανάλογα µε τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρµόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Ο Όµιλος καταχωρεί πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίµηση του για ζηµίες σε σχέση µε τους πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων που εκτιµώνται βάσει των δεδοµένων συνθηκών ότι θα πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί. Ενδεικτικά αναφέρεται το γεγονός ότι µε τη σύµφωνη γνώµη των Ορκωτών Ελεγκτών της, η Εταιρεία προχώρησε σε πρόβλεψη επισφάλειας συνολικού ποσού για το έτος 2010, που Σελίδα 10 από 93

11 παρουσιάστηκε στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου 2010, η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των οφειλόµενων απαιτήσεων άνω του έτους από τις εταιρείες του οµίλου ΑΡΜΑΚ. Στα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης 2011 ο Όµιλος θεωρεί ότι το σχηµατισθέν ποσό προβλέψεων που έχει διενεργηθεί στις προηγούµενες χρήσεις που αφορά επισφαλείς απαιτήσεις (υπόλοιπο την 31/12/2011 ποσό ) καλύπτει το συνολικό κίνδυνο. ii) Εγγυήσεις Ο Όµιλος έχει ως πολιτική να µην παρέχει χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, παρά µόνο και κατ εξαίρεση, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου σε θυγατρικές ή συνδεµένες εταιρείες. Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει την µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Γ. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µη δύναται να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος για τη διαχείριση της ρευστότητας, είναι να διασφαλίζει µέσω διακράτησης των αναγκαίων ταµιακών διαθεσίµων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει επαρκή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να διακινδυνεύει η φήµη του Οµίλου. Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας ο Όµιλος διενεργεί πρόβλεψη ταµιακών ροών για περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού, και κυλιόµενη πρόβλεψη τριών µηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταµιακά διαθέσιµα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του. Η πολιτική αυτή δε λαµβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να προβλεφθούν.. Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα του Οµίλου ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών του µέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση του Οµίλου στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. E. Κίνδυνος επιτοκίων Το µέσο τραπεζικό επιτόκιο δανεισµού για την Εταιρεία και τον Όµιλο στην διάρκεια του 2011 ήταν 3,70% (2010: 3,65%). Όσον αφορά τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Ο Όµιλος δεν έχει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου που να αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων όπως επίσης δεν έχει παράγωγα που να χαρακτηρίζει ως µέσο αντιστάθµισης εύλογης αξίας. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις µεταβολές στα κέρδη του Οµίλου προ φόρων (µέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης µε κυµαινόµενο επιτόκιο στα κέρδη) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας τις άλλες µεταβλητές σταθερές. Σελίδα 11 από 93

12 Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων του Οµίλου σε µεταβολές επιτοκίων: Μεταβλητότητα επιτοκίων ΟΜΙΛΟΣ Επίδραση στα Μεταβλητότητα αποτελέσµατα επιτοκίων Επίδραση στα αποτελέσµατα 1,0% ( ) 1,0% ( ) -1,0% ,0% Σηµείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις. ΣΤ. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Ο Όµιλος δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Οι πωλήσεις σε νόµισµα εκτός Ευρώ ανέρχονται σε λιγότερο από 5% των συνολικών εξαγωγών και εισπράττονται σε διάστηµα ηµερών, συνεπώς ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι αµελητέος. Οι εισαγωγές, βασικά γίνονται σε Ευρώ και συνεπώς ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η Εταιρεία και ο Όµιλος αγοράζουν και πωλούν εµπορεύµατα κατά την συνήθη δραστηριότητα τους σε ορισµένες εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη. Οι συναφείς αυτές επιχειρήσεις είναι εταιρείες µε σηµαντική επιρροή στον Όµιλο (µέτοχοι), θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες του Οµίλου. Η µητρική εταιρεία πωλεί είδη ξύλου στις θυγατρικές της Ι. ΤΖΗΛΟΣ Α.Ε. και ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. και αγοράζει χηµικά προϊόντα για την επεξεργασία του ξύλου από την θυγατρική της εταιρεία ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. Επιπλέον η Εταιρεία αγοράζει από την µητρική Εταιρεία ALFA WOOD AEBE και την θυγατρική της ALFA WOOD ΠΙΝ ΟΣ AEBE MDF ξυλεία και πουλάει προϊόντα µελαµίνης και µοριοσανίδας. Σελίδα 12 από 93

13 Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε τα συνδεδεµένα µέρη (από και ) αναφέρονται παρακάτω: Επωνυµία Εταιρείας Σχέση µε την ΣΕΛΜΑΝ Χρήση που έληξε Πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη Αγορές από συνδεδεµένα µέρη ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ Ι. ΤΖΗΛΟΣ Α.Ε. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΣΕΛΜΑΝ-ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ ALFA WOOD AEBE ALFA WOOD ΠΙΝ ΟΣ ΑΕΒΕ ALFA WOOD BULGARIA SΟFROM PARQUET JSC Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Μητρική Εταιρεία Συνδεδεµένη Εταιρεία Συνδεδεµένη Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Σύνολα Σύνολα Επωνυµία Εταιρείας Σχέση µε την ΣΕΛΜΑΝ Χρήση που έληξε Ποσά που οφείλουν τα συνδεδεµένα µέρη Ποσά που οφείλονται στα συνδεδεµένα µέρη ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ Ι. ΤΖΗΛΟΣ Α.Ε. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΣΕΛΜΑΝ-ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ ALFA WOOD AEBE ALFA WOOD ΠΙΝ ΟΣ ΑΕΒΕ ALFA WOOD BULGARIA SΟFROM PARQUET JSC Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Μητρική Εταιρεία Συνδεδεµένη Εταιρεία Συνδεδεµένη Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Σύνολα Σύνολα Οι συναλλαγές του Οµίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε τα συνδεδεµένα µέρη (από και ) αναφέρονται παρακάτω: Σελίδα 13 από 93

14 Επωνυµία Εταιρείας Σχέση µε τον Όµιλο ΣΕΛΜΑΝ Χρήση που έληξε Πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη Αγορές από συνδεδεµένα µέρη ALFA WOOD AEBE ALFA WOOD ΠΙΝ ΟΣ ΑΕΒΕ ALFA WOOD BULGARIA SΟFROM PARQUET JSC ΣΕΛΜΑΝ-ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ Μητρική Εταιρεία Συνδεδεµένη Εταιρεία Συνδεδεµένη Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Σύνολα Σύνολα Επωνυµία Εταιρείας Σχέση µε τον Όµιλο ΣΕΛΜΑΝ Περίοδος που λήγει Ποσά που οφείλουν τα συνδεδεµένα µέρη Ποσά που οφείλονται στα συνδεδεµένα µέρη ALFA WOOD AEBE ALFA WOOD ΠΙΝ ΟΣ ΑΕΒΕ ALFA WOOD BULGARIA SΟFROM PARQUET JSC ΣΕΛΜΑΝ-ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ Μητρική Εταιρεία Συνδεδεµένη Εταιρεία Συνδεδεµένη Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Σύνολα Σύνολα Οι συνολικές αµοιβές προς τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και του Οµίλου για το 2011 ανέρχονται σε και αντίστοιχα, έναντι και για το Οι αµοιβές προς τα ιευθυντικά Στελέχη, εκτός από όσους συµµετέχουν στα ιοικητικά Συµβούλια, ανέρχονται για την Εταιρεία και τον Όµιλο το 2011 σε και αντίστοιχα, έναντι και για το Όλες οι ανωτέρω αµοιβές είναι µε την µορφή µισθού λόγω σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας, εκτός από τις αµοιβές των µη εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες τους καταβάλλονται για τις παρεχόµενες από αυτούς υπηρεσίες. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Αντώνιος Γ. Αδαµόπουλος Σελίδα 14 από 93

15 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Αρθ. 2, Παρ. 2, ΝΟΜΟΥ 3873/2010) 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία H ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. («η Εταιρεία») έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης για Εισηγµένες Εταιρείες (ο «Κώδικας»), όπως αυτός έχει καταρτισθεί από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), ο οποίος είναι δηµοσιοποιηµένος στην δικτυακό τόπο του ΣΕΒ ( 2. Συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Το ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνεται από τον αρµόδιο εσωτερικό ελεγκτή καθώς και τα εκτελεστικά µέλη του για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των κινδύνων της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει ορίσει Εσωτερικό Ελεγκτή, που υπάγεται απευθείας στο ιοικητικό Συµβούλιο και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, ο Εσωτερικός Ελεγκτής συνεργάζεται και ενηµερώνει τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας για την ύπαρξη σοβαρών ζητηµάτων ελέγχου, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και ιδιαίτερα όταν αυτό ζητηθεί ή όταν υφίσταται θέµα λήψης απόφασης από το ιοικητικό Συµβούλιο για οποιοδήποτε θέµα άπτεται της αρµοδιότητας του Εσωτερικού Ελέγχου. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποστηρίζει τον Εσωτερικό έλεγχο, προκειµένου: να λειτουργεί ως σύµβουλος της ιοίκησης, σύµφωνα µε τις ελεγκτικές αρχές και διεθνή πρότυπα, να λειτουργεί αντικειµενικά και ανεξάρτητα, να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της Εταιρείας, µέσω αναλύσεων, αξιολογήσεων και σχετικών εισηγήσεων, να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε αρχεία, πόρους και στοιχεία της Εταιρείας, που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου. Αναφορικά µε τη διαδικασία σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρεία: α) Παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο των υπεύθυνων για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, β) έχει δηµιουργήσει δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνουν: επαρκή διαχωρισµό αρµοδιοτήτων, εποπτεία και εγκρίσεις όλων των σηµαντικών συναλλαγών βάσει της υπηρεσιακής ιεραρχίας, απαίτηση ύπαρξης δύο υπογραφών για την πραγµατοποίηση οικονοµικών συναλλαγών που υπερβαίνουν συγκεκριµένα ποσά, ενιαίες λογιστικές εφαρµογές που διασφαλίζουν την ορθότητα των αποτελεσµάτων, πρόσβαση του κάθε χρήστη σε περιορισµένο αριθµό εφαρµογών ανάλογα µε τον ρόλο του, ύπαρξη πολιτικών και εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας για την οργάνωση και τις λήψη καίριων αποφάσεων. Οι υπάλληλοι της Εταιρείας ελέγχονται για την συµµόρφωση µε αυτούς του κανόνες τόσο από τον άµεσο προϊστάµενό τους όσο και από τον εσωτερικό έλεγχο σε καθηµερινή βάση διασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο την ορθότητα των αποτελεσµάτων. Σελίδα 15 από 93

16 Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνδράµει το ιοικητικό Συµβούλιο κατά την άσκηση των εποπτικών αρµοδιοτήτων του και κυρίως στους εξής τοµείς: Αξιολόγηση των οικονοµικών καταστάσεων ως προς την πληρότητα και την συνέπειά τους, Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, Τα µέλη της είναι: ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ Αντιπρόεδρος Νικόλαος Ι. Φαρµάκης Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ηµήτριος Ε. Λάζος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ευάγγελος. Γκέκας Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Γενική Συνέλευση των Μετόχων Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο που εκπροσωπεί το σύνολο των µετόχων. Η Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία φορά κατά εταιρική χρήση και µέσα σε έξι το πολύ µήνες από την λήξη της χρήσης αυτής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 25 και 26 του Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση συζητάει και αποφασίζει έγκυρα, µόνο επί των θεµάτων που αναγράφονται ρητά στην ηµερήσια διάταξη. Η ψηφοφορία διεξάγεται είτε µε αυτοπρόσωπη παρουσία των Μετόχων, είτε δια ειδικού πληρεξουσίου, Μετόχου ή µη, η δε πληρεξουσιότητα µπορεί να δοθεί και µε επιστολή, όπως ορίζει το καταστατικό. Οι µέτοχοι έχουν τα δικαιώµατα ενηµέρωσης προ των Συνελεύσεων που ορίζονται από το άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η λήψη των αποφάσεων της Γ.Σ. γίνεται µε την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζουν οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, διασφαλίζοντας τη συµµετοχή όλων των µετόχων στα αποτελέσµατα είτε παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στη συνέλευση είτε ψηφίζουν µέσω εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, όπως ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση γίνονται όπως ο νόµος ορίζει. Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, δηµοσιεύονται περιληπτικά στον ιστότοπο της Εταιρείας ( και οι αποφάσεις της Γ.Σ. δεσµεύουν και απόντες και διαφωνούντες µετόχους. O Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου & ιευθύνων Σύµβουλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές είναι διαθέσιµοι για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των µετόχων. Η Γ.Σ. µεταξύ άλλων είναι αρµόδια για να αποφασίζει : Τις τροποποιήσεις του καταστατικού Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Την εκλογή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και τον καθορισµό της ιδιότητας αυτών ως εκτελεστικών, µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων Την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών Την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας Τη διάθεση των κερδών Την απαλλαγή του.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης Την προέγκριση και έγκριση των αµοιβών των µελών του.σ. Όσα προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας και ο Ν. 2190/1920. Σελίδα 16 από 93

17 Τα δικαιώµατα των µετόχων ορίζονται στο Καταστατικό και στον Κ.Ν.2190/20. Συγκεκριµένα, οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώµατά τους, µόνο µε την συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και όπως ο Νόµος ορίζει. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις κάθε µετοχής παρακολουθούν τον κατά νόµο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες λαµβάνονται µέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόµου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 7 έως και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετόχων ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για τα δικαιώµατα µειοψηφίας ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1-8 του άρθρου 39 και της παρ. 1 του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 4. ιοικητικό Συµβούλιο Ρόλος και αρµοδιότητες του.σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.), αποφασίζει και ενεργεί για κάθε ζήτηµα της αρµοδιότητάς του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισµού της Εταιρείας, του Κ.Ν. 2190/1920 και των νόµων περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, µεταξύ των άλλων, το.σ. έχει την ευθύνη για : Την έγκριση της στρατηγικής, των επιχειρησιακών σχεδίων. Την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου. Τη λειτουργία διαδικασιών ελέγχου κινδύνου και την εφαρµογή των νόµων. Την επιλογή και τον διορισµό του ιευθύνοντος Συµβούλου. Την ανάπτυξη και εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και την παρακολούθηση της εφαρµογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Όσα άλλα προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας και η κείµενη νοµοθεσία. Μέγεθος και σύνθεση του.σ. Το.Σ., σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, εκλέγεται από τη Γ.Σ., µπορεί να αποτελείται από τρία έως έντεκα µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, τα οποία είναι εκτελεστικά, µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη µε βάση το Ν.3016/ , όπως ισχύει, και συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Έχει την ευθύνη της διοίκησης της εταιρικής περιουσίας, της εκπροσώπησης της Εταιρείας στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, της διαρκούς επιδίωξης της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρείας και της προάσπισης του γενικού εταιρικού συµφέροντος. Η παρούσα σύνθεση του.σ. είναι επταµελής και απαρτίζεται από 4 εκτελεστικά, 1 µη εκτελεστικό και 2 ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. Η Εταιρεία έχει αξιολογήσει τη σύνθεση και το µέγεθος του.σ. ως επαρκή και σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου. Τα ανεξάρτητα, µη εκτελεστικά µέλη είναι σε θέση να παρέχουν στο.σ. αµερόληπτες απόψεις και συµβουλές για τη λήψη των αποφάσεών του, προστατεύοντας µετόχους και εργαζοµένους, ενώ τα εκτελεστικά µέλη είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση της εφαρµογής των στρατηγικών και πολιτικών που εκάστοτε αποφασίζει το.σ. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα µέλη του Σ, την ιδιότητά τους καθώς και τις ηµεροµηνίες έναρξης της θητείας τους. Σελίδα 17 από 93

18 ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ Πρόεδρος & Αντώνιος Γ. Εκτελεστικό ιευθύνων Σύµβουλος Αδαµόπουλος Αντιπρόεδρος Νικόλαος Ι. Φαρµάκης Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Α. Εκτελεστικό Αδαµόπουλος Μέλος Ιωάννης Α. Τσιώρος- Εκτελεστικό Μαυριάς Μέλος ηµήτριος Ν. Εκτελεστικό Κουταλιάγκας Μέλος ηµήτριος Ε. Λάζος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ευάγγελος. Γκέκας Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Η θητεία του άνωθεν ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την Σύντοµα Βιογραφικά Μελών.Σ. Αντώνιος Γ. Αδαµόπουλος: Γεννήθηκε στο Αργυροπούλειο Τυρνάβου το ραστηριοποιείται επιχειρηµατικά από το 1974, οπότε και ιδρύει την βιοτεχνία ξυλουργικών εργασιών TONY ADAMS στη Μελβούρνη Αυστραλίας. Το 1981 ιδρύει στην Ελλάδα µαζί µε τον Χρήστο Αγοραστό την εταιρεία παραγωγής επίπλου «Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Ο.Ε.». Το 1991 δηµιουργεί παραγωγική µονάδα επένδυσης ινοσανίδας και µοριοσανίδας µε καπλαµά µε την επωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ», συνολικής επιφάνειας µ2 και τον Οκτώβριο 1999 η επωνυµία της εταιρίας αλλάζει σε «ALFA WOOD ΑΕΒΕ» και επεκτείνεται σε νεόκτιστο εργοστάσιο µ2 στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας µε παραγόµενα προϊόντα και λειτουργία µεγάλου εκθεσιακού χώρου µ2 µε έπιπλα & είδη οικιακού εξοπλισµού. Τον Αύγουστο του 2000 αποκτά την «TICHA AD», µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες ξύλου στη Βουλγαρία, την οποία µετονοµάζει σε ALFA WOOD BULGARIA SA, ενώ το 2005 εξαγοράζει την «ΠΙΝ ΟΣ MDF», µοναδική βιοµηχανία παραγωγής ινοσανίδας στην ελληνική αγορά µε έδρα τα Γρεβενά. Γεώργιος Α. Αδαµόπουλος. Γεώργιος Αδαµόπουλος, Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου: Γεννήθηκε στη Λάρισα το Σπούδασε στο τµήµα International Business Studies και Marketing στο Metropolitan University of London. Το 2003 ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή εργοστασίου Τυρνάβου στην ALFA WOOD, όπου και παρέµεινε µέχρι την εξαγορά της ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ τον Ιανουάριο του Από την ανέλαβε καθήκοντα Εκτελεστικού Μέλους του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΕΛΜΑΝ. Νικόλαος Ι. Φαρµάκης: Γεννήθηκε στην Κρανιά Ελασσόνας το Γιατρός Ορθοπεδικός- Χειρουργός, πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιετέλεσε Νοµάρχης Μεσσηνίας ( ) και υτικής Αττικής ( ), Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας ( ), Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ ( ), Υφυπουργός Υγείας ( & ), Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( & ) και Υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο) ( ). Ιωάννης Α. Τσιώρος-Μαυριάς: Γεννήθηκε το 1967 στο Άργος. Είναι Οικονοµολόγος µε σπουδές στο Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και MBA Executive από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έχει διατελέσει Οικονοµικός ιευθυντής, Σύµβουλος Επιχειρήσεων και στέλεχος Οικονοµικών Υπηρεσιών σε διεθνείς και εγχώριες εταιρείες. Από τον Σεπτέµβριο του 2010 είναι Οικονοµικός ιευθυντής στην εταιρεία ΣΕΛΜΑΝ. ηµήτριος Γ. Κουταλιάγκας: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και είναι κάτοχος διπλώµατος ΜBA από το πανεπιστήµιο Rending του Λονδίνου. Το διάστηµα εργάσθηκε ως Product Manager και Sales Director στην εταιρεία COURVA SA, το διάστηµα ως ιευθυντής Ανάπτυξης στην εταιρεία ΣΕΛΜΑΝ., το διάστηµα ως ιευθυντής Πωλήσεων στην εταιρεία ΣΕΛΜΑΝ και το Σελίδα 18 από 93

19 2010 ανέλαβε τη θέση του Εµπορικού ιευθυντή στην εταιρεία ΣΕΛΜΑΝ. ιαθέτει µεγάλη εµπειρία τόσο σε θέµατα διοικητικά όσο και σε θέµατα πωλήσεων αναφορικά µε την αγορά του ξύλου. ηµητρης Ε. Λαζος. Γεννήθηκε το 1974 στην Αθηνά. Μέλος του οµίλου ALFAWOOD από το Έχει διατελέσει υπεύθυνος πωλήσεων Βορείου Ελλάδος µέχρι το Γενικός ιευθυντής της ALFAWOOD BULGARIA από το 2000 έως το Έκτοτε κατέχει την θέση του Γενικού ιευθυντή Προµηθειών του Οµίλου ALFAWOOD ΣΕΛΜΑΝ. ιαθέτει µεγάλη εµπειρία Γενικότερα στον Κλάδο του ξύλου στην Ελληνική κ ιεθνή Αγορά. Ευάγγελος Γκέκας. Γεννήθηκε το 1955 στην Λεπτοκαρυά Πιερίας. Είναι Οικονοµολόγος µε σπουδές στην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Εχει µεγάλη εµπειρία σε εµπορικές επιχειρήσεις του κλάδου. Ιωάννης Οικονοµάκος Εσωτερικός Ελεγκτής: Γεννήθηκε στην Αθήνα το Έχει εργαστεί στην εταιρεία Α. Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και σε άλλες εµπορικές επιχειρήσεις. Στην ΣΕΛΜΑΝ εργάζεται από το 1991 στην Οικονοµική ιεύθυνση και ανέλαβε ως εσωτερικός Ελεγκτής από Αρµοδιότητες του Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. Σύµφωνα µε την εξουσιοδότηση που το.σ. έχει χορηγήσει, ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος εκπροσωπεί και δεσµεύει την Εταιρεία απεριόριστα. Οι αρµοδιότητές του, ενδεικτικά, είναι: Κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράµµατος της Εταιρείας και ευθύνη υλοποίησης της εταιρικής στρατηγικής ιαµόρφωση του Οργανογράµµατος και καθορισµός ευθυνών και αντικειµένων των επιµέρους ιευθύνσεων. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και των επιχειρηµατικών σχεδίων της Εταιρείας. ιαπραγµάτευση όρων και συµφωνιών µε πιστωτικά ιδρύµατα, πελάτες και προµηθευτές, προκειµένου να τεθούν προς έγκριση του.σ. Εποπτεία της καθηµερινής διαχείρισης και λειτουργίας όλων των διευθύνσεων της Εταιρείας. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του.σ. Τα µέλη του.σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το.σ. αρµοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας. Τα µέλη του.σ. και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητές του, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του.σ. τα ίδια συµφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το.Σ. κατ' έτος συντάσσει έκθεση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές. Θέµατα που αφορούν τις κάθε είδους αµοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αµοιβών της Εταιρείας αποφασίζονται από το.σ. Ανάδειξη υποψήφιων µελών του.σ. Η ανάδειξη υποψηφίων για το Σ γίνεται µε κριτήριο την διασφάλιση της οµαλής διαδοχής των µελών του, καθώς και των ανώτατων διοικητικών στελεχών, µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη επιτυχία της επιχείρησης. Τα µέλη του.σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την εκλογή του.σ. από την επόµενη τακτική Γ.Σ. µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όµως συνολικά δεν µπορεί να υπερβεί την τετραετία. Η Γ.Σ. µπορεί να ορίζει κατά παρέκκλιση Σελίδα 19 από 93

20 µειωµένη διάρκεια θητείας µελών οσάκις αποφασίζει αλλαγές στον αριθµό ή/και στα πρόσωπα των µελών του.σ. ώστε η λήξη της θητείας όλων των µελών να συµπίπτει. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να εκλέξουν αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συµβούλου που ελλείπει και να ανακοινώσουν την εκλογή αυτή στην αµέσως επόµενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συµβούλου που εκλέχτηκε σε αντικατάσταση ελλείποντος µέλους θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ή η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλο σύµβουλο στη θέση του. Λειτουργία του.σ. Το.Σ. συνέρχεται µε τέτοια συχνότητα ώστε να εκτελεί τα καθήκοντά του αποτελεσµατικά. Η πληροφόρηση που παρέχεται από τη ιοίκηση και τα εκτελεστικά µέλη του είναι έγκαιρη ώστε να ανταπεξέρχεται αποτελεσµατικά στα καθήκοντά του. Τα µέλη του.σ. µεριµνούν τα ίδια για την τακτική ενηµέρωσή τους αναφορικά µε τις επιχειρηµατικές εξελίξεις και τους σηµαντικότερους κινδύνους, στους οποίους είναι εκτεθειµένη η Εταιρεία. Το.Σ. συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο µέλη του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Το.Σ. µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του.σ. περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των µελών, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων µελών δύναται να είναι µικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του.σ. παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του.σ. τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται, αν το επιθυµούν, περιληπτικά οι γνώµες των διαφωνούντων µελών και τα οποία τηρούνται σε ειδικό βιβλίο. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Επιτροπή Ελέγχου του.σ. Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του.σ. έχει θεσµοθετηθεί και λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 µια εποπτική Επιτροπή Ελέγχου µε συγκεκριµένα καθήκοντα, η οποία αναφέρεται στο ιοικητικό Συµβούλιο. Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρίµηνο και αποτελείται 3 µη εκτελεστικά µέλη. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου δεν έχουν εκτελεστικές αρµοδιότητες και διαθέτουν απαραίτητες γνώσεις και την εµπειρία για τον εσωτερικό έλεγχο. Στην Επιτροπή αυτή αναφέρεται λειτουργικά ο ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου. Οι αµοιβές των µελών της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται από το.σ. σύµφωνα µε το χρόνο που διαθέτουν για την άσκηση των καθηκόντων τους και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920. Το σύνολο των αµοιβών τους, αναφέρεται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτηµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται επίσης από το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο και για οποιαδήποτε απαλλαγή ή εκχώρηση επιπρόσθετων αρµοδιοτήτων. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου τηρούνται πρακτικά, τα οποία αποστέλλονται στο ιοικητικό Συµβούλιο προς ενηµέρωσή του. Σελίδα 20 από 93

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 16 ης Αυγούστου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Η παρούσα έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 Για όλα τα προς έγκριση θέµατα απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 4 του καταστατικού Άρθρο 4: Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 15 Σεπτεμβρίου 2033 2η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (47.046,77) (41.973,09) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (54.865,67) ,29

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (47.046,77) (41.973,09) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (54.865,67) ,29 MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 6η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 122052801000 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011, που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Μαΐου 2017 επί των Οικονομικών Καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) Θέμα 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011, μετά των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Κατά το 2007, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. βελτίωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68247/004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1/1/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑ.Ε.11285/67/Β/86/27- ΓΕΜΗ 123355999000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 879.895,72 854.503,99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20.5.2008 ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [ ]

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [ ] H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ της 31 ης εκεµβρίου 2015

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ της 31 ης εκεµβρίου 2015 Ισολογισµός Ποσά - 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 1.482.359,73 1.524.679,65 Μηχανολογικός εξοπλισµός 547.483,85 590.935,68 Λοιπός εξοπλισµός 33.642,15

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα