ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ «Εσωτερική διάρθρωση» = τα χαρακτηριστικά των πόλεων που συνδέονται µε τις πυκνότητες δόµησης και πληθυσµού, αλλά και τις χρήσεις γης ή των ακινήτων κάθε πόλης. Παρατηρήσεις: (α) στην πλειονότητα των πόλεων µείωση της πληθυσµιακής πυκνότητας των περιοχών τους ανάλογα µε την απόσταση από το κέντρο της πόλης. (β) Συστηµατική σχέση µεταξύ του τόπου εγκατάστασης πολλών επιχειρήσεων και των περιοχών εγκατάστασης των νοικοκυριών. (γ) Ύπαρξη ενοτήτωνή περιοχώνπου διακρίνονται µεταξύ τους ως προς τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. (δ) ιακρίνονται κάποιες "κανονικότητες" στη χωροθέτηση των εν λόγω ενοτήτων εντός της πόλης, χωρίς όµως κάθε ενότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα των υπολοίπων, αλλά υπό µια συνεχή αλληλεξάρτηση Μια συνοπτική ταξινόµηση των ενοτήτων αυτών µπορεί να περιλαµβάνει: 1. Περιοχές κατοικίας. 2. Περιοχές βιοµηχανίας. 3. Περιοχές εµπορίου. 4. Περιοχές επιχειρήσεων (Central Business District, CBD). 5. Περιοχές υπηρεσιών. 1

2 ιάρθρωση των πόλεων εν υπάρχει ενιαίο πρότυπο εσωτερικής διάρθρωσης ή δοµής των πόλεων. Η διάρθρωση είναι το αποτέλεσµα δράσης ενός συνόλου διαφορετικών ανταγωνιστικών ή συµπληρωµατικών «δυνάµεων», που επενεργούν στις περισσότερες πόλεις για πολλά έτη µε διαφορετική ένταση. Οι δυνάµεις αυτές διαχρονικά µεταβάλλονται και µπορεί να είναι τεχνολογικές, οικονοµικές, κοινωνικές ή πολιτικές, διαφοροποιηµένες από πόλη σε πόλη, να επηρεάζουν τις λειτουργίες µέσα στον αστικό χώρο και να τις προσαρµόζουν στο φυσικό διαθέσιµο περιβάλλον. Οι δυνάµεις µπορεί να έχουν κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης (κεντροµόλες) ή αντίθετα προς το εξω-αστικό περιβάλλον (φυγόκεντρες). Οι κεντροµόλες δυνάµεις προέρχονται από την έλξη που ασκεί το κεντρικό τµήµα της πόλης και οι βασικότερες είναι: (α) Η έλξη του τοπίου, η οποία συναρτάται µε φυσικά, µορφολογικά ή άλλα στοιχεία του τοπίου (π.χ.ποτάµι,λίµνη,λόφος,παραλία,κάστρο,αρχαιολογικόςχώροςκλπ.). (β) Η λειτουργική άνεση, οφείλεται στην προσπελασιµότητα της κεντρικής περιοχής. (γ) Ο λειτουργικός µαγνητισµός, που οφείλεται στη συγκέντρωση ορισµένων βασικών δραστηριοτήτων, οι οποίες έλκουν άλλες δραστηριότητες, των οποίων η λειτουργία επηρεάζεται από τις βασικές. Για παράδειγµα, η λειτουργία ενός Υπουργείου κ.λ.π.. (δ) Το λειτουργικό γόητρο, το οποίο προέρχεται από µια ανεπτυγµένη πολυετή φήµη για µια περιοχή, ένα δρόµο ή ένα τοπόσηµο. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 2

3 Στις φυγόκεντρες δυνάµεις ανήκουν: ιάρθρωση των πόλεων (α) Η χωρική δύναµη, η απώθηση που προκαλεί ο κορεσµένος χώρος της κεντρικής περιοχής και η έλξη του κενού χώρου των άλλων µη κορεσµένων ακραίων περιοχών. (β) Η δύναµη της θέσης (τόπου), η οποία προέρχεται από τα µειονεκτήµατα της κορεσµένης κεντρικής περιοχής. (γ) Η χωροθετική (situational) δύναµη, προκύπτει από τα µη ικανοποιητικά διαστήµατα και ευθυγραµµίσεις αναφορικά µε το σχεδιασµό του φυσικού χώρου, αλλά και τις λειτουργικές συσχετίσεις στην κεντρική ζώνη, καθώς και την αναµονή του αντιθέτου που ισχύει στις περιφερειακές ζώνες της πόλης. (δ)ηδύναµητηςκοινωνικήςεξέλιξης,ηοποίαπαράγεταιαπότιςυψηλέςαξίεςγηςκαιτους υψηλούς φόρους που ισχύουν στις κεντρικές περιοχές που δηµιουργεί µια επιθυµία για κίνηση προς τις αντίθετες - ακραίες περιοχές της πόλης. (ε) Η κατάσταση η οποία επικρατεί στην κεντρική ζώνη και σχετίζεται µε τις απαρχαιωµένες λειτουργικές µορφές, µη δυναµικά πρότυπα, κυκλοφοριακή συµφόρηση και µη ικανοποιητικές κυκλοφοριακές εξυπηρετήσεις της κεντρικής ζώνης, κ.λ.π. Η εσωτερική διάρθρωση διαµορφώνεται από τη χωρική κατανοµή των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων, χαρακτηριστικό που καθορίζει τη φυσιογνωµία της πόλης. ιακρίνουµε 3 κλασικές προσπάθειες περιγραφής του προτύπου της πόλης, οι οποίες αποτελούν γενικεύσεις και βασίζονται σε εµπειρικές παρατηρήσεις. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 3

4 Το υπόδειγµα των οµόκεντρων ζωνών Το υπόδειγµα των οµόκεντρων ζωνών Το υπόδειγµα περιλαµβάνει τις εξής ζώνες: 1 = Κεντρική επιχειρηµατική περιοχή 2 = Ζώνη µετάβασης 3 = Ζώνη κατοικιών εργατικής τάξης = Ζώνη κατοικιών πολιτών µε υ- ψηλά εισοδήµατα 5 = Ζώνη καθηµερινών ταξιδιωτών (commuters) Αναπτύχθηκε κυρίως από τον Burgess Η κεντρική περιοχή των επιχειρήσεων (Central Business District, CBD) που να συγκεντρώνει κτίρια γραφείων, τράπεζες, ξενοδοχεία, Clubs, θέατρα, εµπορικά καταστήµατα. Η ζώνη µετάβασης περιλαµβάνει µεταποιητικές επιχειρήσεις, την ελαφριά βιοµηχανία και επί το πλείστον κατοίκους µειονοτήτων χαµηλών εισοδηµάτων. Η ζώνη εργατικής τάξης περιλαµβάνει κατοικίες των εργατών της βιοµηχανίας. Η ζώνη κατοικιών πολιτών υψηλών εισοδηµάτων όπου συγκεντρώνονται πολυκατοικίες µε ακριβά διαµερίσµατα και µονοκατοικίες. Η ζώνη των καθηµερινά µετακινούµενων (commuters), απέχει µεγάλη απόσταση από το κέντρο, περιλαµβάνει προαστιακές περιοχές κατοικίας και περιοχές εµπορικών καταστηµάτων. Εκτείνεται εκτός των αστικών ορίων σε µακρινά προάστια ή σε πόλεις δορυφόρους, οι κάτοικοι των οποίων µετακινούνται καθηµερινά προς και από τις περιοχές εργασίας τους. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 4

5 Το υπόδειγµα των οµόκεντρων ζωνών Σιδηροδροµική γραµµή Οδικές αρτηρίες Η επίδραση των µεταφορικών αξόνων στο υπόδειγµα των οµόκεντρων ζωνών. Οι µεταφορικοί άξονες εντός της πόλης επηρεάζουν τις χρήσεις και τις αξίες του αστικού εδάφους αυξάνοντας την πυκνότητα αστικής ανάπτυξης πλησίον αυτών. Η επίδραση των αρτηριών στις χρήσεις του αστικού εδάφους διαµορφώνει ανάλογα τους κυκλικούς δακτυλίους. Ανάλογη είναι η επίδραση των µορφολογικών χαρακτηριστικών του εδάφους και η ύπαρξη φυσικών ή άλλων «εµποδίων» στη διαµόρφωση των οµόκεντρων ζωνών. Π.χ. η ύπαρξη παραλίας, ενός ποταµού, ενός αστικού άλσους ή περιαστικού δάσους, ενός αρχαιολογικού χώρου ή διατηρητέου µνηµείου θα επηρεάσει την σχετικά απλοποιητική µορφή των οµόκεντρων ζωνών και τη συµµετρία που υιοθετεί. Συµπερασµατικά, η επίδραση "διαστρεβλωτικών παραγόντων" µεταβάλλει ανάλογα τη µορφή του αρχικού υποδείγµατος και τις υπάρχουσες χρήσεις σε κάθε πόλη. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 5

6 Το υπόδειγµα των ακτινωτών τοµέων Το «υπόδειγµα των ακτινωτών τοµέων» ή «τοµεακής οργάνωσης» είναι κυρίως συνδεδεµένο µε τον H. Hoyt, ο οποίος επιχείρησε να βελτιώσει το δακτυλοειδές υπόδειγµα του Burgess για να απαντήσει στο γιατί το σχήµα ανάπτυξης πολλών πόλεων, όπως το Παρίσι, µοιάζει σχηµατικά περισσότερο µε αστέρι παρά µε κύκλο. Αυτόέγινεµετηθεώρησητης "κατεύθυνσηςανάπτυξης"απότοκέντροκαιόχι µόνον της "απόστασης από το κέντρο". Ο Hoytχρησιµοποίησεµεταβλητέςόπωςτοενοίκιο,ηαξίαγης,καθώςκαιάλλες όπως οι συγκοινωνιακοί άξονες που επηρεάζουν την επιλογή της θέσης για εγκατάσταση της κατοικίας. Κατά το υπόδειγµα, η κατανοµή των περιοχών κατοικίας δεν τυχαία ούτε έχει τη µορφή συγκεντρικών κύκλων. Οι διάφοροι τύποι των ζωνών κατοικίας τείνουν να αναπτυχθούν προς την εξωτερική κατεύθυνση, κατά µήκος διακεκριµένων ακτινών. Η περιοχή κατοικίας εξαρτάται άµεσα από την ευκολία ή µη πρόσβασης και µετακίνησης προς στο κέντρο της πόλης, τα φυσικά χαρακτηριστικά που διαθέτει η εκάστοτε περιοχή και την απουσία ή µη της βιοµηχανίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 6

7 Το υπόδειγµα των ακτινωτών τοµέων Το υπόδειγµα υποστηρίζει ότι, οι διάφορες εισοδηµατικές τάξεις έχουν την τάση να διαµένουν σε διακριτές περιοχές. Οι περιοχές αυτές αποτελούν τοµείς ενός κύκλου, πέριξ του κέντρου της πόλης. Οι περιοχές όπου διαµένουν κάτοικοι των υψηλών εισοδηµατικών τάξεων είναι υψηλής εγγείου προσόδου, ενώ οι περιοχές όπου διαµένουν κάτοικοι µεσαίων εισοδηµατικών τάξεων είναι περιοχές µεσαίας προσόδου που τείνουν να συνορεύουν µε τις περιοχές υψηλής προσόδου. Περιοχές υψηλών ενοικίων τείνουν να χωροθετούνται σε ένα ή περισσότερους τοµείς σχήµατος πίττας, χωρίς να σχηµατίζουν ένα πλήρη κύκλο γύρω στην πόλη. Περιοχές ενδιαµέσων ενοικίων τοποθετούνται σε ίδιας µορφής τοµείς σε επαφή µε τους τοµείς υψηλών µισθωµάτων. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 7

8 Το υπόδειγµα των ακτινωτών τοµέων Το υπόδειγµα των ακτινωτών τοµέων. Το υπόδειγµα στην τυπική του µορφή περιλαµβάνει 5 ζώνες οι οποίες είναι: 1. Κεντρική περιοχή της πόλης 2. Κάτοικοι χαµηλής εισοδηµατικής τάξης 3. Κάτοικοι µεσαίας εισοδηµατικής τάξης 4. Κάτοικοι υψηλής εισο- δηµατικής τάξης Ζώνη 1: αποτελεί την κεντρική περιοχή των επιχειρήσεων. Ζώνη 2: δραστηριότητες χονδρικού εµπορίου και ελαφράς βιοµηχανίας, βρίσκεται στο αντίθετο άκρο της πόλης ως προς τις περιοχές κατοικίας υψηλής ποιότητας. Ζώνες 3: κατοικία πολιτών χαµηλών εισοδηµατικών τάξεων, βρίσκονται στο αντίθετο άκρο της πόλης σε σχέση µε τη ζώνη πολιτών υψηλής εισοδηµατικής τάξης. Εξαίρεση αποτελεί µια περιορισµένη σε έκταση περιοχή κοντά στο κέντρο της πόλης, η οποία έχει καταληφθεί από κατοίκους που ανήκουν σε υψηλή εισοδηµατική τάξη. Ζώνη 4: κατοικίες πολιτών µεσαίας εισοδηµατικής τάξης, βρίσκεται πλησίον της ζώνης 5. Ζώνη 5: κατοικίες πολιτών υψηλών εισοδηµατικών τάξεων. Η προοπτική επέκτασης των ορίων της πόλης θα πραγµατοποιηθεί προς τηνκατεύθυνσηπουδείχνειηζώνη 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 8

9 Το υπόδειγµα των ακτινωτών τοµέων Οι περιοχές χαµηλής προσόδου καταλαµβάνουν διαφορετικούς τοµείς της πόλης και βρίσκονται σε αντίθετο άκρο της πόλης ως προς τις περιοχές 4 και 5. Με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη της πόλης οι περιοχές των κατοίκων χαµηλής εισοδηµατικής τάξης δεν µεταβάλλονται. Παρόµοια είναι η εξέλιξη στις περιοχές των κατοίκων µεσαίας εισοδηµατικής τάξης. Αντίθετα, ο τοµέας όπου διαµένουν κάτοικοι υψηλής εισοδηµατικής τάξης είναι δυνατόν να µεταβληθεί ταυτόχρονα µα την ανάπτυξη της πόλης, επεκτείνοντας τα όριά της. Σε πολλές περιπτώσεις, οι κεντρικές περιοχές του τοµέα 5 ενδέχεται να εγκαταλειφθούν από τους κατοίκους υψηλής εισοδηµατικής τάξης και να καταληφθούν από κατοίκους µεσαίας εισοδηµατικής τάξης. Κατά το υπόδειγµα, οι περιοχές των κατοίκων της υψηλής εισοδηµατικής τάξης θεωρούνται ως η κύρια αστική δύναµη, που ασκούν επίδραση στην εξέλιξη των άλλων περιοχών. Κάθε µετατόπιση της ζώνης 5 έλκει την ανάπτυξη της πόλης προς µια κατεύθυνση και επηρεάζει την εξέλιξη των υπολοίπων ζωνών. Κατά κανόνα, η ζώνη 5 τείνει να αναπτύσσεται κατά µήκος των υφιστάµενων µεταφορικών αρτηριών της πόλης, προς την κατεύθυνση ενός υφιστάµενου πυρήνα κτιρίων ή εµπορικών κέντρων ή προς την κατεύθυνση προς την οποία διατίθεται ανοικτός χώρος χωρίς φραγµούς ή άλλους περιορισµούς. Στην περίπτωση κατασκευής νέων κτιρίων για χρήση γραφείων, καταστηµάτων και τραπεζών, πιθανόν να επηρεαστεί η επέκταση της ζώνης 5 προς την κατεύθυνση της περιοχής αυτής. Μια άλλη εξέλιξη που επηρεάζει την επέκταση της ζώνης 5 αφορά στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών σε παλαιότερες περιοχές κατοικιών πλησίον του εµπορικού κέντρου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 9

10 Το υπόδειγµα των ακτινωτών τοµέων Κάποιοι γενικοί κανόνες σχετικά µε τα γεωµετρικά πρότυπα που ισχύουν σε κάθε πόλη και καθορίζουν τη θέση των περιοχών µε υψηλές και χαµηλές εγγείους προσόδους: (1) Οι κάτοικοι της υψηλότερης εισοδηµατικής τάξης τείνουν να χωροθετούνται σε περιοχές που βρίσκονται: (α) στο σχετικά µεγαλύτερο υψόµετρο της πόλης, (β) σε γειτνίαση µε µια λίµνη, ποταµό, παραλία, (γ) κατά µήκος των οδικών αξόνων και (δ) κοντά στα πάρκα της πόλης. (2). Οι κάτοικοι της χαµηλότερης εισοδηµατικής τάξης τείνουν να ζουν σε περιοχές χωροθετηµένες σε απόσταση από τις περιοχές υψηλών ενοικίων, όπως: (α) κατά µήκος σιδηροδροµικών γραµµών, (β) πλησίον των βιοµηχανικών περιοχών, (γ) πλησίον των εµπορικών περιοχών. Το υπόδειγµα επικρίθηκε κυρίως: (α) για τις υποθέσεις που αφορούν στην υπερ-απλοποιηµένη ταξική διάρθρωση της πόλης. (β)γιατηµεγάληεπίδρασηπουυποθέτειότιασκείηζώνητηςανώτερης τάξηςστοντρόπο ανάπτυξης της πόλης. (γ) δεν λαµβάνει υπόψη τις πολεοδοµικές και άλλες αποφάσεις των Αρχών και υποθέτει τη λειτουργία µιας ελεύθερης αγοράς χωρίς τους περιορισµούς της νοµοθεσίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 10

11 Το υπόδειγµα των πολλαπλών πυρήνων Το 3 ο υπόδειγµα είναι το «υπόδειγµα των πολλαπλών πυρήνων» των Harris και Ullman, το οποίο αποτελεί συνδυασµό των δύο προαναφερθέντων υποδειγµάτων και βασίζεται στην έννοια της πολυκεντρικότητας. Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται είναι η άποψη ότι, οι πόλεις αναπτύσσονται γύρω απόδιάφορουςπυρήνεςκαιόχιαπόένακέντροήµιακεντρικήπεριοχήτηςπόλης. Υποστηρίζει την ύπαρξη πολλών κέντρων, πρόσφατων ή µη, η δηµιουργία των οποίων είναι αποτέλεσµα δράσης ορισµένων παραγόντων. Κάθε πυρήνας αρχικά µπορεί να ήταν ένας ξεχωριστός οικισµός, µια βιοµηχανική περιοχή, µια εµπορική περιοχή, ένας σιδηροδροµικός σταθµός, µια ναυπηγική περιοχή, µια παραλία, µια εµπορική περιοχή ή στη σύγχρονη εποχή ένα αεροδρόµιο και γενικότερα ένα σηµείο, όπου λάµβανε χώρα µια ή περισσότερες συναφείς οικονοµικές δραστηριότητες. Με το χρόνο, περιµετρικά του πυρήνα δηµιουργήθηκαν προοπτικές για εγκατάσταση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων και κατοικιών και πραγµατοποιήθηκε µια χωρική επέκταση του πυρήνα. Σε κάθε πόλη ο αριθµός και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του πυρήνα ποικίλουν. Σε ορισµένες περιπτώσεις η έντονη αστικοποίηση είχε ως αποτέλεσµα την ενσωµάτωση ακόµη και πυρήνων που βρίσκονταν σε σχετικά µεγάλη απόσταση µεταξύ τους και τη συνένωσή τους και την πλήρωση του µεταξύ τους χώρου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 11

12 Το υπόδειγµα των πολλαπλών πυρήνων Η δηµιουργία των πυρήνων είναι αποτέλεσµα δράσης 4 παραγόντων: (α) Της αλληλεξάρτησης ορισµένων δραστηριοτήτων που οδηγούν τη χωροθέτηση της µιας πλησίον της άλλης και αφορούν δραστηριότητες σχετικές µε εξειδικευµένες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις. Κάποιες δραστηριότητες απαιτούν εξειδικευµένες ευκολίες και χωροθετούνται ανάλογα, όπως π.χ. µια περιοχή λιανικού εµπορίου χρειάζεται ενδοαστική προσπελασιµότητα, ένα λιµάνι χρειάζεται µια φυσική θέση προστασίας κ.λ.π.. (β) Η οµαδοποίηση ή συλλειτουργία ορισµένων έµµεσα συνδεδεµένων δραστηριοτήτων που εκδηλώνεται µε την τάση να συγκεντρώνονται σε ορισµένα σηµεία της πόλης, πολλές φορές περιµετρικά αυτής, όπως είναι π.χ. η συγκέντρωση εµπορικών καταστηµάτων λιανικού εµπορίου, γραφείων κ.λ.π. (γ) Της ύπαρξης τοπικού ανταγωνισµού µεταξύ ανόµοιων δραστηριοτήτων και τη χωροθέτησή τους σε κάποια απόσταση µεταξύ τους ή τον αποκλεισµό µιας χρήσης από την άλλη «αντίπαλη» χρήση. Για παράδειγµα, η ύπαρξη βιοµηχανίας ή εργοστασίων σε µια περιοχή αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για εγκατάσταση σε αυτή κατοικιών της υψηλής εισοδηµατικής τάξης. (δ) Η απώθηση ή η έλξη που ασκούν σε ορισµένες δραστηριότητες η υψηλή έγγεια πρόσοδος και το υψηλό κόστος εδάφους. Σχετίζεται µε την αδυναµία κάποιων δραστηριοτήτων εγκατάστασης σε όλες τις περιοχές λόγω υψηλής αξίας της γης. Π.χ. η απαίτηση µιας βιοµηχανίας για χρήση µεγάλης και φθηνής έκτασης την αποτρέπει να εγκατασταθεί σε περιοχές κατοικίας, αφού σε αυτές οι τιµές για απόκτηση γης είναι υψηλές. Αντίθετα, η εξασφάλιση θέας οδηγεί στην κατασκευή κατοικιών που ανήκουν στην υψηλή εισοδηµατική τάξη σε περιοχές υψηλής αξίας γης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 12

13 Το υπόδειγµα των πολλαπλών πυρήνων Το υπόδειγµα στην τυπική του µορφή περιλαµβάνει 9 ζώνες οι οποίες είναι: Ζώνη 1: Κέντρο της πόλης Ζώνη 2: Χονδρεµπόριο & ελαφριά βιοµηχανία Ζώνη 3: Κάτοικοι χαµηλής εισοδηµατικής τάξης Ζώνη 4: Κάτοικοι µεσαίας εισοδηµατικής τάξης κάτοικοι Ζώνη 5: Κάτοικοι yψηλής εισοδηµατικής τάξης Ζώνη 6: Βαριά βιοµηχανία Ζώνη 7: Περιφερειακά κέντρα Ζώνη 8: Προάστια κατοικίας Ζώνη 9: Βιοµηχανικά προάστια Οι ζώνες 1 έως 5 του υποδείγµατος είναιπαρόµοιεςωςπροςτηδοµήτους µε τις αντίστοιχες του υποδείγµατος των ακτινωτών τοµέων. Η ζώνη 6 είναι περιοχή βαριάς βιοµηχανίας, πλησίον της οποίας βρίσκεται η ζώνη 9, που είναι βιοµηχανικό προάστιο, Ηζώνη 7βρίσκεταιστοάλλοάκροτης πόλης, πλησίον των κατοικιών υψηλής εισοδηµατικής τάξης και περιλαµβάνει την επιχειρηµατική και εµπορική περιοχή της πόλης. Στη ζώνη αυτή εργάζονται οι κάτοικοι της ζώνης 5 και για το λόγο αυτό υπάρχει χωρική εγγύτητα µεταξύ των δυο ζωνών. Επίσης, στο άλλο άκρο της πόλης βρίσκεται η ζώνη 8, η οποία περιλαµβάνει κατοικίες κυρίως διοικητικών στελεχών. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 13

14 Τα πρότυπα ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα Η ουσιαστική ανάπτυξη των πόλεων στην Ελλάδα άρχισε από τις αρχές της δεκαετίας του 50. Ενωρίτερα της περιόδου αυτής οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες δεν ευνοούσαν την αστική ανάπτυξη. Η περίοδος της δεκαετίας του 40 ήταν περίοδος πολεµικών συγκρούσεων, ενώ προ της περιόδου αυτής ο ρυθµός αστικοποίησης ήταν σχετικά µικρός. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά της οικονοµίας, µε την κυριαρχία του α-γενούς τοµέα, αλλά και το επίπεδο της τεχνολογίας στον οικοδοµικό τοµέα και τα δοµήσιµα υλικά (περιορισµένη χρήση του σκυροδέµατος, χρήση ανελκυστήρα και κεντρικής θέρµανσης κ.λ.π.) δεν ευνοούσαν ιδιαίτερα την αστική ανάπτυξη στη χώρα. Με τη λήξη του εµφυλίου πολέµου η έντονη αστικοποίηση, ο σχετικός περιορισµός του α- γενούς τοµέα και η ανάπτυξη του β-γενούς τοµέα της οικονοµίας, σε συνδυασµό µε την εξέλιξη της τεχνολογίας στον κατασκευαστικό τοµέα, οδήγησε στη µεγέθυνση των πόλεων στην Ελλάδα. Η λήξη του πολέµου άφησε µια ερειπωµένη ύπαιθρο, µε τους ορεινούς οικισµούς κατεστραµµένους και τον πληθυσµό να αναζητά την τύχη του µετακινούµενος προς τις µεγάλες πόλεις της χώρας και αργότερα προς το εξωτερικό. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της µεταπολεµικής αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι η καθ ύψος ανάπτυξη των πόλεων και η αύξηση της πληθυσµιακής πυκνότητάς τους. Στην Ελλάδα, µέχρι τις πρώτες δεκαετίας του 20-στού αιώνα, ο κανόνας ήταν η ανάπτυξη µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών και σε ορισµένες περιπτώσεις η ανάπτυξη κατοικιών µέχρι 3 ορόφους µε µικρό αριθµό διαµερισµάτων. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 14

15 Τα πρότυπα ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα Η 1 η φάσητηςπολυκατοικίαςείχεωςχαρακτηριστικά: (α) την κεντρικότητα της θέσης, συνεπώς ευνοϊκή απόσταση από τις θέσεις απασχόλησης, (β) τις ανέσεις, όπως ύπαρξη θυρωρού, κεντρικής θέρµανσης και ανελκυστήρα (γ) οι βελτιωµένες συνθήκες αερισµού, φωτισµού και θέας, ιδιαίτερα για τα ρετιρέ, δεδοµένου το περιβάλλον της πολυκατοικίας ήταν άχτιστο ή είχε χαµηλότερα σπίτια. Τα µειονεκτήµατα, όπως το κυκλοφοριακό, η ρύπανση και η µεγάλη πυκνότητα δεν είχαν εµφανισθεί, ώστε να αντισταθµίζουν την αξία των πλεονεκτηµάτων. Το σύστηµα δόµησης ήταν συνεχές, ενώ δεν υπήρχε περιορισµός στο ποσοστό κάλυψης των δοµηµένων οικοπέδων µε συνέπεια την εξέλιξη της πολυκατοικίας ως συµβόλου κοινωνικής υπεροχής και γεγονός που οδήγησε την αντιγραφή του από άλλα µικρότερα αστικά κέντρα πέραν της Αθήνας. Η 2 η φάσηξεκίνησετηδεκαετίατου 50καικορυφώθηκεστηδεκαετίατου 60µεέντονη αστικοποίηση, µεγάλη αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ένα πολυπληθές καταναλωτικό κοινό µεσαίων ή κατώτερων εισοδηµάτων, σε µεγάλο ποσοστό, αγροτικής προέλευσης, γενικευµένη κατασκευή πολυκατοικιών και επέκταση του αστικού χώρου στις µεγάλες πόλεις. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 15

16 Τα πρότυπα ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα Η 3 η φάσηξεκίνησετηδεκαετίατου 70,µεκύριαχαρακτηριστικάτοσυνεχέςοικοδοµικόσύστηµα, την απαίτηση για κατασκευή χώρων στάθµευσης που θεσµοθετήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 70, τις εσωτερικές και εξωτερικές βελτιώσεις της «κλασικής» πολυκατοικίας, την έναρξη µείωσης των συντελεστών δόµησης σε πολλές περιοχές και τη µείωση των κατασκευαστικών κακοτεχνιών. Οι πιέσεις για κατοικία από τους εσωτερικούς µετανάστες αρχίζουν να µειώνονται, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης αρχίζουν να επιδεινώνονται λόγω του κυκλοφοριακού, της ρύπανσης και της υψηλής πληθυσµιακής πυκνότητας. Παράλληλα εµφανίζονται οι προαστιακές περιοχές και ένα σηµαντικό µέρος του εύπορου κυρίως πληθυσµού µε δυνατότητες αυτοκίνησης µετακινείται σε περιµετρικές ή περιαστικές περιοχές, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι καλύτερες. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στην αντιστροφή του αρχικού φαινοµένου και πλέον η πολυκατοικία από σύµβολο κοινωνικής καταξίωσης στις δεκαετίες του 30 και 40 κατέληξε λύση στέγασης του πληθυσµού που ανήκε σε µεσαία ή χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα. Ο παραπάνω τρόπος δόµησης εφαρµόσθηκε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά αντιγράφηκε στη συνέχεια από όλες τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις µε γρήγορο ρυθµό. Όλες οι πόλεις υιοθέτησαν την πολυκατοικία για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών, ένα υπόδειγµα που ακολουθείται ακόµη και σήµερα σε όλες σχεδόν τις πόλεις. Τα σηµάδια γήρανσης αυτού του συστήµατος αστικής ανάπτυξης είναι εµφανή, αφού σε πολλές πόλεις έχουν εµφανισθεί σηµαντικές «πιέσεις», πολλές των οποίων έφεραν αποτέλεσµα, για µείωση των συντελεστών δόµησης και της αστικής πληθυσµιακής πυκνότητας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 16

17 Τα πρότυπα ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των µεγάλων πόλεων κατά τη µεταπολεµική περίοδο στην Ελλάδα είχε τα εξής χαρακτηριστικά: Η πολεοδόµηση των πόλεων συνήθως ακολουθούσε τη δηµιουργία ζήτησης για αστική γη και δεν προηγούνταν αυτής. εν υπήρχε, δηλαδή, ένα µακροχρόνιος και έγκαιρος σχεδιασµός, ώστε οι πόλεις να κτιστούν σύµφωνα µε ένα «όραµα» για το µέλλον τους, το οποίο θα αποτυπώνονταν στα πολεοδοµικά τους σχέδια. Η έλλειψη σχεδιασµού και η δηµιουργία ικανοποιητικών σε έκταση πολεοδοµηµένων αστικών οικοπέδων, είχε ως αποτέλεσµα να είναι µικρή η προσφορά αστικής γης, όχι ικανής να καλύψει την υπάρχουσα ζήτηση. Πρόεκυψε η εµφάνιση των αυθαιρέτων κατασκευών στις περιαστικές περιοχές των µεγάλων πόλεων, αφού η αδυναµία απόκτησης οικοπέδων οδηγούσε ένα µέρος των κατοίκων που µετανάστευσαν στις µεγάλες πόλεις να οικοδοµήσουν σε περιοχές εκτός Σχεδίου πόλης. Τα παραπάνω οδήγησαν σε µια άναρχη ανάπτυξη των πόλεων, κάτι που απεικονίζονταν στις χρήσεις αστικής γης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 17

18 Ο συντελεστής δόµησης Σ και η πυκνότητα δόµησης των πόλεων Ο Σ είναι ο αριθµός, ο οποίος πολλαπλασιαζόµενος µε την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει τη συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων των κτιρίων που µπορούν να κατασκευαστούν στο οικόπεδο, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, Το ποσοστό κάλυψης για δεδοµένο συντελεστή δόµησης καθορίζει τις διάφορες µορφές που µπορεί να έχουν οι οικοδοµές σε µια πόλη. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 18

19 Αραιά δοµηµένη ή πυκνή και συνεκτική πόλη; Πλεονεκτήµατα αραιά δοµηµένης πόλης: 1. Είναι φιλικότερη προς το φυσικό περιβάλλον, δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους να απολαµβάνουν το φυσικό φως και τον καθαρό αέρα. 2.Επιτρέπει τον εµπλουτισµό των µη δοµηµένων, ακάλυπτων ιδιωτικών και κοινόχρηστων χώρων µε χαµηλό ή υψηλό πράσινο, δηµιουργώντας συνθήκες «ωραίας θέας» σε όλες τις περιοχές της πόλης, βελτιώνει και αναδεικνύει την αισθητική της πόλης. 3.Η χαµηλή πυκνότητα αυξάνει τους διαθέσιµους ελεύθερους χώρους (αναψυχή, κίνηση πεζών, στάθµευση αυτοκινήτων, κ.λ.π.) και ελαχιστοποιεί ή µειώνει το κόστος χρήσης τους. 4.Επίλυση προβληµάτων όπως η κυκλοφοριακή συµφόρηση, η υποβάθµιση της ποιότητας του αέρα λόγω της ρύπανσης, η υποβάθµιση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων, η διαχείριση των απορριµµάτων, κ.λ.π. 5.Η ένταση των κοινωνικών προβληµάτων είναι µικρότερη στις πόλεις µε χαµηλή πυκνότητα. Η αραιά δοµηµένη πόλη ευνοεί τη λειτουργία της «γειτονιάς», δηµιουργώντας προϋποθέσεις για κοινωνικότητα και επικοινωνία. Μειώνονται η παραβατικότητα, οι κοινωνικές εντάσεις και οι ακραίες συµπεριφορές είναι λιγότερες σε σχέση µε τις πυκνά δοµηµένες αστικές περιοχές. 6.Ευνοεί την κατασκευή νέων υποδοµών, µε χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε τις πυκνοδοµηµένες περιοχές. Η κατασκευή έργων σε µια πόλη είναι ευκολότερη όταν η πυκνότητα του πληθυσµού και των δραστηριοτήτων της είναι µικρότερη. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 19

20 Αραιά δοµηµένη ή πυκνή και συνεκτική πόλη; Πλεονεκτήµατα πυκνοδοµηµένης πόλης: 1. Μειώνει τις αποστάσεις µεταξύ των χρήσεων γης και συνεπώς, το µήκος και το χρόνο των ηµερησίων µετακινήσεων πληθυσµού και οχηµάτων. 2. Η συγκέντρωση χρήσεων γης περιορίζει τη χρήση των αυτοκινήτων, ευνοώντας την πεζή µετακίνηση και τη χρήση ποδηλάτων στον αστικό χώρο. 3. ηµιουργεί προϋποθέσεις για την εντατικότερη χρήση των δηµόσιων αστικών µέσων µεταφοράς. 4. Η κατανάλωση λιγότερου αστικού χώρου αυξάνει την πυκνότητα των γραµµών των συγκοινωνιακών δικτύων και καθιστά τη δηµόσια συγκοινωνία ανταγωνιστική µε το ιδιωτικό αυτοκίνητο. 5. Επιτρέπει την πύκνωση των κατοικιών πλησίον των χώρων συγκέντρωσης της εργασίας, όπως είναι τα υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, νοσοκοµεία, κ.λ.π. καθιστώντας τους χώρους αυτούς πιο προσιτούς στους εργαζόµενους και υο κοινό που τους επισκέπτεται, µειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος µετακίνησής στους. 6. Επιτρέπει τη χωροθέτηση ποικίλων χρήσεων και αστικών λειτουργιών µε συµπληρωµατική δράση σε κοντινές µεταξύ τους αποστάσεις µειώνοντας το κόστος λειτουργίας και βελτιώνοντας του επίπεδο της παραγωγικότητάς τους. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 20

21 Σχέση συντελεστή δόµησης και αξίας οικοπέδων Αξία οικοπέδου V V max Περιβαλλοντική αξία Συνολική αξία Αξία εκµετάλλευσης Η σχέση συντελεστή δόµησης και αξίας οικοπέδου προσδιορίζεται από δυο κύριες συνιστώσες: (α) Την αξία συνολικής εκµετάλλευσης του οικοπέδου και (β) την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Σ Opt Συντελεστής δόµησης ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Οι πόλεις δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, αλλά όσο αυξάνεται ο πληθυσμός των πόλεων τόσο μειώνεται ο αριθμός τους. Οι οικισμοί βρίσκονται σε συνεχείς σχέσεις αλληλεξάρτησης, οι οποίες μεταβάλλονται με το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Ερωτήσεις 1. Εάν ο δείκτης συνεκτικότητας (β) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(5): 97-132 Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σεραφείμ Πολύζος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. ενοικίου μια επιχείρησης η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη σε μια αστική περιοχή. ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. ενοικίου μια επιχείρησης η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη σε μια αστική περιοχή. ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. Σελ. 1 Θα εξετασθούν οι παράγοντες που επιδρούν και διαμορφώνουν τις χρήσεις γης σε μια μονοκεντρική πόλη, δηλαδή σε μια πόλη που έχει ένα κέντρο. Το «κέντρο της πόλης» ταυτίζεται με το γεωγραφικό της κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας Σεπτέμβριος Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας Σεπτέμβριος Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Β Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας Σεπτέμβριος 2008 Όνομα: Επώνυμο: Α Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Ερωτήσεις 1. Ένα δίκτυο δρόμων συνδέει τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού.

Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού. ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Κόστος συμφόρησης και βέλτιστο μέγεθος των πόλεων

ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Κόστος συμφόρησης και βέλτιστο μέγεθος των πόλεων Κόστος συμφόρησης και βέλτιστο μέγεθος των πόλεων Ετήσιες οικονομίες Συνολικές οικονομίες Οικονομίες μεταφοράς Οικονομίες εργατικών Οικονομίες ενέργειας Οικονομίες εκπαίδευσης Βέλτιστο μέγεθος Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η χωρική διασπορά και η θέση των οικισμών

Η χωρική διασπορά και η θέση των οικισμών Η χωρική διασπορά και η θέση των οικισμών Η κατανομή των πόλεων στο γεωγραφικό χώρο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά Μέγεθος πόλεων Αριθμός πόλεων Σχέση αριθμού και μεγέθους πόλεων Κυρίαρχη πόλη 1 ο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Η κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων και των οικισμών στο χώρο σχετίζεται με τη χωροταξική διάρθρωση της οικονομίας και την αποτελεσματικότητα του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης Εισήγηση: Μάγδα Πιστιάβα-Λατινοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αστικά και περιφερειακά οικονομικά υποδείγματα και μέθοδοι... 37

Περιεχόμενα. Αστικά και περιφερειακά οικονομικά υποδείγματα και μέθοδοι... 37 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή, Δημήτρης Σκούρας....................... 23 Εισαγωγή................................................................................ 25 Η λογική και η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Εισαγωγή Μέρος Πρώτο: Αστικά και Περιφερειακά Οικονομικά Υποδείγματα και Μέθοδοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων: η χωροθέτηση της επιχείρησης στη θεωρία 1. 1 Εισαγωγή 1.2 Κλασικά και νεοκλασικά υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΒΑΣΣΗ ΑΥΓΗ, ΑΥΓΗ, ΜΠΑΤΖΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ Σχεδιασμός για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων 1.

Διαβάστε περισσότερα

ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού»

ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» Εισηγήτρια: Ζωή Παπασιώπη, Πολιτικός Μηχ., DEA Mgnt. Sc., Προϊσταµένη Τοµέα Υποστήριξης της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηλά Κτίρια. Πάμε ψηλά. Αλλά που πάμε; Γιάννης Κακουλλής 11 Ιουνίου 2016

Ψηλά Κτίρια. Πάμε ψηλά. Αλλά που πάμε; Γιάννης Κακουλλής 11 Ιουνίου 2016 Ψηλά Κτίρια Πάμε ψηλά Αλλά που πάμε; Γιάννης Κακουλλής 11 Ιουνίου 2016 1 Ψηλά Κτίρια Είναι εδώ 2 Ψηλά Κτίρια 3 Ψηλά Κτίρια 4 Ψηλά Κτίρια πόσο ψηλά; Μέχρι τώρα κτίζαμε κτίρια 6 8 ορόφων Τώρα κτίζουμε 18,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο βασικός παράγων που συμβάλλει στη μεταβολή του πληθυσμού μιας πόλης είναι η αύξηση ή μείωση αντίστοιχα της απασχόλησης, κάτι που είναι αποτέλεσμα μεταβολής της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας.

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών. ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Εντεταλμένη διδασκαλίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης. Περίληψη Οι συνεχείς πληθυσμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού

Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού Ιωάννης Α. Πισσούριος (PhD), Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος Λέκτορας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΛΑ ΚΤΗΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΡΙ Ρ Κ Ι Η Κ ΑΤΑ Τ ΝΟΜΗ Μ Ρ Α Ρ ΣΤ Σ Η Τ ΡΙ Ρ Ο Ι ΤΗ Τ ΤΩ Τ Ν Κ ΑΙ Ι Ο

Χ ΡΙ Ρ Κ Ι Η Κ ΑΤΑ Τ ΝΟΜΗ Μ Ρ Α Ρ ΣΤ Σ Η Τ ΡΙ Ρ Ο Ι ΤΗ Τ ΤΩ Τ Ν Κ ΑΙ Ι Ο ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Η κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων και των οικισµών στο χώρο σχετίζεται µε τη χωροταξική διάρθρωση της οικονοµίας και την αποτελεσµατικότητατου παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Αστική διάχυση. Σελ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Αστική διάχυση. Σελ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Αστική διάχυση Οι μεταβολές στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο συνεπάγονται μεταβολή στο μέγεθος και το χώρο κάθε πόλης δια μέσου της αστικής διάχυσης ή εξάπλωσης. Εκτός της εξάπλωσης μπορεί να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε. κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι).

Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε. κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι). Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι). Αστική Γεωγραφία 6ο εξάµηνο Σ.Α.Τ.Μ. Μάιος 2014 Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 Εαρινό εξάµηνο Α φάση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Κατεύθυνση ΙΙ: Αστικός ιστός, καθημερινή ζωή, δημόσιος χώρος

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Κατεύθυνση ΙΙ: Αστικός ιστός, καθημερινή ζωή, δημόσιος χώρος Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Πατησίων 42, 10682 Αθήνα τηλ. 30(1) 772 3818

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι περιφερειακοί λογαριασμοί εισοδήματος και οι περιφερειακοί λογαριασμοί εισροών-εκροών είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης αποτελεί μια πολύ σημαντική απόφαση για κάθε επιχείρηση. Η θέση είναι το στοιχείο που μπορεί να ευνοήσει ή να καταστρέψει μια επιχείρηση, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 11-13, Σεπτ. 2008 73η Δ.Ε.Θ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η επίδραση των οδικών αξόνων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 Φοιτητής : Λιούμπας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Μεγέθη σχεδιασμού υδρευτικών έργων Ταμιευτήρας Μηνιαίες υδατικές ανάγκες Μέση παροχή ημέρας αιχμής Υδατικές ανάγκες ημέρας αιχμής, χρονική κατανομή εισροών-εκροών Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα