Τί είναι ο Network Simulator-2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τί είναι ο Network Simulator-2"

Transcript

1 ίκτυα Υπολογιστών Εργαστήριο 1 Υπεύθυνος : Τσαουσίδης Βασίλης Βοηθός : Μαµάτας Λευτέρης Τί είναι ο Network Simulator-2 Ο Network Simulator-2 (NS-2) είναι ένας αντικειµενοστρεφής προσοµοιωτής δικτύων, γραµµένος σε C++ και OTcl (αντικειµενοστρεφής έκδοση της γλώσσας TCL). Στον NS-2 είναι ενσωµατωµένα τα γνωστότερα δικτυακά πρωτόκολλα, όπως π.χ τα πρωτόκολλα TCP και UDP, πρωτόκολλα εφαρµογής (FTP, Telnet, Web, CBR), προσοµοιώσεις διαχείρισης ουρών δροµολογητών (DropTail, RED), δροµολόγησης κτλ. Οι προγραµµατιστές του NS-2 προκειµένου να ισορροπήσουν ανάµεσα στην υψηλού επιπέδου υλοποίηση και στην ευκολία προγραµµατισµού χώρισαν τον προσοµοιωτή σε δύο τµήµατα. Το ένα τµήµα (κυρίως για την διασύνδεση µε τον χρήστη) είναι γραµµένο στη γλώσσα OTcl ώστε να µην χρειάζεται ο απλός χρήστης να γνωρίζει την δυσκολότερη αλλά πανίσχυρη C++ προκειµένου να τον χρησιµοποιήσει. Ο υπόλοιπος κώδικας του NS-2 είναι γραµµένος στην γλώσσα C++ ώστε το αποτέλεσµα να είναι υψηλού επιπέδου και να είναι αποδοτικός σε σχέση µε την ταχύτητα. ηλαδή, ένα δικτυακό πρόβληµα µπορεί να εκφραστεί µόνο µε την OTcl, µόνο µε την C++ ή και µε συνδυασµό των δύο. Συνήθως η παραµετροποίηση του προβλήµατος γίνεται µε την OTcl για µεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία, ενώ το υπόλοιπο πρόβληµα χρησιµοποιεί κώδικα C++. Τα αντικείµενα της C++ έχουν αναπαρασταθεί και σαν αντικείµενα της OTcl, έτσι ώστε να µπορεί να εκφράσει κάποιος ένα πρόβληµα και µε τους δύο τρόπους. Λίγα λόγια για την OTcl Η OTcl αποτελεί την αντικειµενοστρεφή έκδοση της TCL. Είναι µια αρκετά εύκολη στη χρήση γλώσσα προγραµµατισµού. Με την ϐοήθεια της, συνήθως παραµετροποιούµε και περιγράφουµε ένα σύστηµα, την λειτουργία του οποίου προσοµοιώνουµε µε την ϐοήθεια του NS-2. Με την δήλωση set ϑέτουµε µια τιµή σε µία µεταβλητή ή δηµιουργούµε το στιγµιαίο δείγµα (instance) ενός αντικειµένου : Set a 43 1

2 # Writing a procedure called "test" proc test { { set a 43 set b 27 set c [expr $a + $b] set d [expr [expr $a - $b] * $c] for {set k 0 {$k < 10 {incr k { if {$k < 5 { puts "k < 5, pow = [expr pow($d, $k)]" else { puts "k >= 5, mod = [expr $d % $k]" # Calling the "test" procedure created above test Κώδικας 1: Βασικός κώδικας ενός OTcl Script του NS-2 Θέτουµε στη µεταβλητή a την τιµή 43. Οταν χρησιµοποιούµε την τιµή µιας µεταβλητής ϐάζουµε πάντα πρίν από αυτήν τον χαρακτήρα $. Για να δηµιουργήσουµε το instance ενός αντικειµένου : set ns [new Simulator] µε την δήλωση αυτή δηµιουργούµε ένα Simulator αντικείµενο που ονο- µάζεται ns. Στο παραπάνω παράδειγµα δηµιουργούµε µια µέθοδο µε ονοµασία test και την εκτελούµε. Οι µαθηµατικές πράξεις γίνονται µε την ϐοήθεια της δεσµευµένης λέξης expr. ηλαδή µε την ϐοήθεια της παρακάτω εντολής ϑέτουµε στη µεταβλητή c το άθροισµα των µεταβλητών a και b : set c [expr $a + $b] Με την µέθοδο puts τυπώνουµε στην οθόνη. Π.χ : puts "Program Started" Η ϐασική µέθοδος επανάληψης είναι η for : for {set k 0 {$k < 10 {incr k 2

3 Αποτελεί την ισοδύναµη µέθοδο της C: for (k=0;k<10;k++) Ολα τα παραδείγµατα που ϑα µας απασχολήσουν ϑα έχουν κοινό τον κώδικα 2. Ο κώδικας αυτός περιέχεται στο αρχείο template.tcl. Σε κάθε παράδειγµα, ϑα συµπληρώνουµε δικές µας εντολές στο template.tcl. Πείραµα 1 Επιλέγουµε το εικονίδιο ns.bat από την επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια δίνουµε τις παρακάτω εντολές : Αντιγράφουµε το αρχείο template.tcl ώστε να µην ξαναγράψουµε τον ϐασικό κώδικα : copy template.tcl example1.tcl Για να προσθέσουµε κώδικα στο αρχείο µε όνοµα example1.tcl, το ανοίγουµε µε την ϐοήθεια της εφαρµογής notepad. Ετσι, ανοίγουµε το notepad µε την ϐοήθεια του Start Menu ή απλά δίνουµε την παρακάτω εντολή : notepad example1.tcl Γράφουµε τον κώδικα που ϑέλουµε να προσθέσουµε και σώζουµε το αρχείο µε τον συνδιασµό πλήκτρων ctrl+s ή επιλέγουµε File και µετά Save. Για να εκτελέσουµε τον κώδικα που έχουµε γράψει δίνουµε την εντολή : ns example1.tcl ηµιουργία τοπολογίας και Link Στο σηµείο αυτό δηλώνουµε µια πολύ απλή τοπολογία που αποτελείται από δύο κόµβους (nodes) οι οποίοι συνδέονται µε την ϐοήθεια ενός link. Ετσι µε την ϐοήθεια του επεξεργαστή κειµένου notepad προσθέτουµε τον παρακάτω κώδικα στο σηµείο που δηλώνεται µε σχόλιο (αρχίζει µε τον χαρακτήρα #) ότι ϐάζουµε τον κώδικα µας (πρίν από την δήλωση $ns at 5.0 "finish") set n0 [$ns node] set n1 [$ns node] 3

4 Με τον κώδικα αυτό δηλώνουµε ότι δηµιουργούµε δύο κόµβους µε ονό- µατα n0 και n1. Η επόµενη σειρά ενώνει τους δύο κόµβους µε ένα link µε τα στοιχεία (Duplex link, Bandwidth 1 Megabit, καθυστέρηση 5ms, τύπος ουράς DropTail) $ns duplex-link $n0 $n1 1Mb 5ms DropTail Στο σηµείο αυτό σώζουµε το αρχείο (µε ctrl+s και εκτελούµε τον κώδικα µας : ns example1.tcl Ετσι ϑα δούµε το παρακάτω σχήµα µε την ϐοήθεια του προγράµµατος network animator (nam) : ηλαδή δύο κόµβους (τους 1 και 2) και ένα link που τους συνδέει. Αποστολή εδοµένων Προφανώς το παράδειγµα αυτό δεν είναι πολύ προχωρηµένο, εφόσον µπο- ϱούµε µόνο να δούµε την τοπολογία χωρίς να γίνεται κάτι περισσότερο. Ετσι, το επόµενο ϐήµα είναι να στείλουµε δεδοµένα από τον κόµβο n0 στον κόµβο n1. Στον NS-2, τα δεδοµένα στέλνονται πάντα από έναν πράκτορα (agent) σε έναν άλλον. Εποµένως, στη συνέχεια ϑα δηµιουργήσουµε ένα αντικείµενο τύπου agent το οποίο στέλνει δεδοµένα από τον κόµβο n0 και ένα αντικείµενο τύπου agent το οποίο δέχεται τα δεδοµένα στον κόµβο n1. Αυτά γίνονται µε την ϐοήθεια του παρακάτω κώδικα : ηµιουργούµε έναν UDP Agent και τον τοποθετούµε στον κόµβο n0 4

5 set udp0 [new Agent/UDP] $ns attach-agent $n0 $udp0 ηµιουργούµε µια πηγή παραγωγής πακέτων CBR (Constant Bit Rate) και την τοποθετούµε στον agent που δηµιουργήσαµε. set cbr0 [new Application/Traffic/CBR] $cbr0 set packetsize_ 500 $cbr0 set interval_ $cbr0 attach-agent $udp0 Το πρωτόκολλο εφαρµογής CBR αποτελεί µια πηγή σταθερού δικτυακού ϕόρτου (δηµιουργεί µε σταθερό ϱυθµό UDP πακέτα). Το µέγεθος του κάθε πακέτου ϑα είναι 500 bytes (packetsize) και ϑα αποστέλλονται κάθε 0,005 δευτερόλεπτα (interval). Οι επόµενες σειρές δηµιουργούν έναν agent τύπου Null (δηλαδή έναν απαγωγό πακέτων) και τον ϑέτουν στον κόµβο n1. set null0 [new Agent/Null] $ns attach-agent $n1 $null0 Οι δύο agents ϑα πρέπει να συνδεθούν µεταξύ τους. $ns connect $udp0 $null0 Στο σηµείο αυτό ϑα πρέπει να πούµε στον CBR agent πότε να αρχίσει να στέλνει δεδοµένα και πότε να σταµατήσει. Το καλύτερο σηµειό για να τοποθετήσουµε αυτόν τον κώδικα είναι πρίν την σειρά $ns at 5.0 finish. $ns at 0.5 "$cbr0 start" $ns at 4.5 "$cbr0 stop" ηλαδή ο CBR agent ϑα αρχίσει να στέλνει δεδοµένα την χρονική στιγµή 0.5 sec µέχρι την στιγµή 4.5 sec. Στο σηµείο αυτό ξανασώζουµε το αρχείο µας και ξεκινάµε την προσοµοίωση. Μόλις πατήσουµε το πλήκτρο "play" στο παράθυρο της εφαρµογής nam, ϑα δούµε ότι µετά από 0.5 δευτερόλεπτα ο κόµβος 0 αρχίζει να στέλνει δεδοµένα στον κόµβο 1. Μπορούµε να χαµηλώσουµε τον ϱυθµό αποστολής δεδοµένων µε την ϐοήθεια της µπάρας "step". Θα προκύψει το παρακάτω σχήµα : 5

6 Μπορούµε να επιλέξουµε κάποιο πακέτο για να δούµε πληροφορίες για αυτό. Πειράζουµε τις τιµές των παραµέτρων της πηγής CBR δικτυακού ϕόρτου και παρατηρούµε τις διαφορές : $cbr0 set packetsize_ 500 $cbr0 set interval_

7 #Dimiourgoume ena antikeimeno typou Simulator set ns [new Simulator] #Anoigoume ena arxeio me onoma out.nam kai katagrafoume ta #apotelesmata. set nf [open out.nam w] $ns namtrace-all $nf #Orizoume mia diadikasia me onoma finish h #opoia kleinei to arxeio out.nam kai trexei thn #efarmogh Network Animator (nam) h opoia mas #deixnei epoptika auta pou katagrafikan sto arxeio #auto. proc finish { { global ns nf $ns flush-trace #Close the trace file close $nf #Execute nam on the trace file exec nam out.nam & exit 0 #Edw topothetoume ton diko mas kwdika #Meta apo 5 deuterolepta xronou prosomoiwshs #kaloume thn methodo finish. $ns at 5.0 "finish" #Trexoume thn prosomoiwsh $ns run Κώδικας 2: Ο κώδικας του αρχείου template.tcl 7

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 «ΤΟ ΣΚΟΝΑΚΙ» για την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στις Τ.Π.Ε. Γενικές οδηγίες Ο υπολογιστής δεν έχει ( προς το παρόν) την δυνατότητα να διαβάζει τη σκέψη µας. Γι αυτό απαιτείται, πριν του δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό

Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Επιµέλεια: Πατερίτσας Χρήστος (pater@softlab.ntua.gr) Βαρλάµης Ηρακλής (varlamis@aueb.gr) TU1.UT TU ιαδίκτυο TU2.UT TUΕισαγωγή TU3.UT TUΜεθοδολογία TU4.UT TUΤεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Multi Media Builder 4.9.6a

Multi Media Builder 4.9.6a Multi Media Builder 4.9.6a Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Βασική γραμμή εργαλείων Γραμμή αντικειμένων Εμφάνιση/απόκρυψη παραθύρου συντεταγμένων και διαστάσεων Εκκίνηση εφαρμογής Master Page Master Top Layer

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Περίληψη Ο ρόλος του επιπέδου μεταφοράς Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου μεταφοράς Τα πρωτόκολλα μεταφοράς του Διαδικτύου UDP (User Datagram Protocol) RPC (Remote Procedure

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός σε App Inventor

Προγραμματισμός σε App Inventor Προγραμματισμός σε App Inventor Α μέρος 1η έκδοση Ιανουάριος 2014 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο

Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Στο σηµερινό κόσµο των συσκευών που λειτουργούν µε µπαταρία, η ορθή χρήση των τρόπων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα