Abstract ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΙΑΝΩΝ 64 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Abstract ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΙΑΝΩΝ 64 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ."

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΙΑΝΩΝ 64 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. Περίληψη Φορολογικός έλεγχος ε ίναι το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που εφαρμόζονται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα. Οι φορολογικοί έλεγχοι διακρίνονται σε Προλη πτικό, Π ροσωρινό, Τακτικό και Ειδικούς. Ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει τις επαληθεύσεις του λογιστικού και του ουσιαστικού ελέγχου που κρίνονται απαραίτητες από τους παράγοντες ελέγχου για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας των βιβλίων και των στοιχείων, των δεδομένων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά. Οι ελεγκτικές επαλη θεύσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αιτιολογείται ο λόγος επιλογής για κάθε μ ία χωριστά, να προσδιορίζονται κατά περίπτωση οι λογαρ ιασμοί, τα χρονικά διαστήματα, τα ποσοτικά με γέθη και τα είδη των αγαθών. Το λογιστικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, με την γενική έννοια, προκύπτει μ ε την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα των εξόδων. Στα έξοδα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που εκπίπτουν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μ εταξύ των δαπανών είναι και αυτές του λογα ριασμού 64 του λογιστικού σχεδίου. Η απόρριψη κάποιας από τις δαπάνες αυτές προστίθενται στα καθαρά κέρδη, αυξάνοντας αυτά. ΑΙΑΝΑΣΙΟΣ ιλπουρησ ιριίιιν Α/νής ΠΕΚ Ιιισννfνιινι,. Παν/pfιt Ιιιnνfνιιν UΕΑΝΙΗΣ ΚΩΝΠΑΝΠΝΟΥΑΗΣ κσι ιι ιιιτ4ς ΕfσΡιι ι ν ΤΕΙ Σιpριίν ATHANASIOS FLΠOURIS CLEANTHIS KONSTANTINOUDIS Abstract Tax control fibres the total of controlling energies that is applied by the responsible tax bodies. The tax controls are distinguished in Preve n tiνe, Provisional, Regular and Experts. The tax control include the verifications the accountant and essential control that is judged essential by the factors of control, for the ascertainment of sincerity of books and elements, the data and the results that result from them. The controlling νer i ficatio n s should be concrete and is separately justified the reason of choice for every, to be determined at case, the accounts, the time intervals, the quantitative sizes and the types of goods. The accountant resul t of enterprises, with the general significance, results with the abstraction from the crude income of expenses. In the expenses are included and the expenses that are deducted under concrete conditions. Between the expenses ί t is also those of account of 64 accountants drawing. The reject of somebody of these expenses is added in the net profits, increasing these. J EL Classification: Ε62, Η25, Η3 2, Μ41 ke words: Tax control, Fiπn ' s profit, expenses. 265

2 ΛθΑΗΑΙΙΟΣ ΛΠΟΥΡΗΣ, ΚΛΕΑΝθΗΣ ΚΩΝΠΛΝΤJΝΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Εισαγωγή Φορολογικός έλε'(j._ος είναι το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που εφαρμόζονται από τα αρμόδια όργανα (ελεγκτές) με σκοπό: α. Την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας β. Την διαπίστωση της υποβολής των προβλεπομένων δηλώσεων και επαλήθευσης του περιεχομένου αυτών σε σχέση, πάντα με τη συναλλακτική δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά προκύπτουν από τα προβλεπόμενα και τηρούμενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής επιστήμης και του Ε.Γ.Λ. Σ. γ. Τον καθορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων - Στην περίπτωση που υποβλήθηκαν δηλώσεις με ανακριβές περιεχόμενο σε σχέση με τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων - Στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες δηλώσεις και δεν τηρήθηκαν τα οριζόμενα βιβλία - Στην περίπτωση μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β. Σ. Οι φορολογικοί έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και συγκεκριμένα, από τις Δ.Ο.Υ, Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ και Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. πρώην ΕΘΕΚ) και (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην ΣΔΟΕ) Υπηρεσία Ειδικών Ελέ'(Χων. Οι φορολογικοί έλεγχοι διακρίνονται σε Προληπτικό, Προσωρινό, Τακτικό, και Ειδικούς (άρθ.13 Ν.2238/94). Αντικείμενο των φορολογικών ελέγχων είναι οι έλεγχοι ΚΒΣ Φορολογίας Εισοδήματος, Φ.Π.Α, Φ.Μ. Υ., λοιπών παρακρατουμένων φόρων (Ζ'πηγής, εργολάβων, Ν 2112/20 περί αποζημιώσεως απολυομένων κ.λ.π.) και Επενδύσεων και αναπτυξιακών Κινήτρων. Ο φορολογικός έλε'(j._ος περιλαμβάνει τις επαληθεύσεις του λογιστικού και του ουσιαστικού ελέγχου που κρίνονται απαραίτητες από τους παράγοντες ελέγχου (από ελεγκτή, προϊστάμενο ελέ'(j._ου, προϊστάμενο Δ. Ο.Υ. ή ΕΘΕΚ. ή Π.Ε.Κ.) για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας των βιβλ(ων και των στοιχείων, των δεδομένων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά. Οι ελεγκτικές επαληθεύσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αιτιολογείται ο λόγος επιλογής για κάθε μία χωριστά, να προσδιορίζονται κατά περίπτωση, οι λογαριασμοί, τα χρονικά διαστήματα, τα ποσοτικά μεγ έθη, τα είδη των αγαθών κ.λ.π. α) Ο προληπτικός έλεγχος γίνεται με σκοπό την διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του ΚΒΣ, καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπροθέσμων εν γένει φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης. 266 Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος στοχεύει κυρίως, με την αιφνίδια παρουσία των υπαλλήλων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή εκτός αυτής κατά τη διακίνηση, να αποτρέψει τους φορολογούμενους από τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων. Ο έλεγχος μπορεί να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοι-

3 ΛΤΗΛΝΛSΙΟS FLITOURIS, CLEANTHIS KONSTANDINOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), χε ίου ή εγγράφου, εκτός από αυτά που τηρούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου, που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου. Ο έλεγχος αυτός επιβάλλεται να είναι ουσιαστικός< 1 > και σύντομος. Σε περίπτωση που από τον προληπτικό έλεγχο προκύψουν στοιχεία που έχουν σχέση με τη μη εκπλήρωση ληξιπροθέσμων φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ή λανθασμένου τρόπου προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος και του τρόπου φορολόγησής του, εκδίδεται εντολή προσωρινού ή τακτικού ελέγχου κατά την κρίση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, ΠΕΚ, ΕΘΕΚ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.,.. β ) Ο Προσωρινός έλεyχος είναι μορφή ελέyχου που εμπεριέχει όλα τα στοιχεία του προληπτικού και με τον έλεyχο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέyχου, χωρίς ν' αναμένεται να διενεργηθεί τακτικός έλεyχος, για να καταλογιστούν οι φόροι κ.λ.π. που οφείλει η επιχείρηση. Οι οφειλές αυτές πρέπει να προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία ή από τα εκδοθέντα ή ληφθέντα φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών και ο υπόχρεος να παρέλειψε την υποβολή της σχετικής δήλωσης απόδοσης του φόρου ή να υπέβαλε μεν δήλωση αλλά αυτή να είναι καταφανώς ανακριβής< 2 >. Ο έλεγχος αυτός συνήθως αφορά τις επιχειρήσεις: (1) α. Με την ΕΥΟ / 1836 / 0009 Α / Πολ / , η οποία αναφερόταν στον προληπτικό έλεγχο από τη Δ.0.Υ. και από τα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου. β. Με την ΕΥΟ / 161 / 0015 / Πολ / , η οποία αναφερόταν στον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ΚΒΣ σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων και λοιπές υποχρεώσεις. γ. Με την ΕΥΟ / 4984 / ΑΟΟ9 / Πολ / , η οποία αναφέρεται στη διενέργεια τακτικών και προσωρινών και προληπτικών φορολογικών ελέγχων. δ. Με την ΕΥΟ / 682 / Δ.Σ.Σ, Φ. Ε / Πολ / , περί μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ ε. Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 36 του ΚΒΣ ΠΔ 186 / 1992 ο Προϊστάμενος της Δ.0.Υ., ή ο οριζόμενος από αυτόν υπάλληλος, δικαιούται σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα, να λομβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία, που έχουν ορισθεί απ6 τον κώδικα ή από άλλους νόμους, καθώς και εκείνα που τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο, και να λομβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε περιουσιακού στοιχείου, που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου. υπόχρεου. (2) Οδηγίες της Διοίκησης για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων. α) ΑΥ. 0 Π / 521 / ΠΟΛ. 59 / 1988, που αναφερόταν σε θέματα επιστροφής ΦΠΑ κ.λ.π. β) Α.Υ /2051 / 575 / ΑΟ14 / ΠΟΛ / 1991, που αναφερόταν σε θέματα ελέγχου και επιστροφής ΦΠΑ. γ) ΕΥΟ / 4984 / Α009 / Πολ / , η οποία αναφέρεται στη διενέργεια τακτικών και προσωρινών και προληπτικών φορολογικών ελέγχων. δ) ΕΥΟ / 682 / Δ. Σ. Σ, Φ.Ε / Πολ / , περί μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ. Σχετικά με την τήρηση του λογαριασμού ΦΠΑ : - Με την Α.Υ.Ο Π / 646 / 1986 καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του λογαριασμού ΦΠΑ. Σχετική και η ΕΔΥΟ / 7043 / Πολ / Το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (Ε. ΣΥ. Λ) με τις γνωματεύσεις του έχει υποδείξει τους λογαριασμούς, που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να προκύπτουν τα δεδομένα των δηλώσεων ΦΠΑ. - Οι λογαριασμοί αυτοί μέχρι και τον τριτοβάθμιο είναι υποχρεωτικοί από (Εγκύκλιος ΥΠ. ΟΙΚ / 885 / 0015 / ΠΟΛ / ).- Στο Ε. Γ.Λ.Σ ο λογαριασμός του ΦΠΑ εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α) 54, όπου εμφανίζονται όλες οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων προς το Δημόσιο από Φόρους - Τέλη. 267

4 ΑθΑ ΝΑΣΙΟΣ ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ, ΚΛΕΑΝθΗΣ ΚΩΝΠΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Π ου δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για όλα ή μερικά φορολογικά αντικείμενα (Εισόδημα (3), ΦΠΑ < 4 >, ΦΜΥ (5), Φόρος αποζημιώσεων απολυομένων <6>, ελεύθερων επιτηδευματιώνί 7 ), εργολάβων < 8 >, αμοιβών τρίτων < 9 >, χαρτόσημο δανείων < 10 >, τόκων δανείων< 11 >, φόρου μισθών μελών ΔΣ< 12 ) και χαρτόσημο αμοιβών ΔΣ (Ι3)). (3) Άρθ. 67 Ν / 1994 περί ε ισοδή ματο ς. (4) Άρθ. 40 Ν / 1986 περί Φ.Π.Α (5) Ο Προσωρινός έλεγχος Φ.Μ. Υ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 2238 / 1994 και αναφέρεται στο εισόδημα που προκύπτει, κάθε οικονομικό έτος από μισθωτ ές υπηρεσίες και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και τε λών χαρτοσήμου σύμφωνα μ ε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. ( 6) Ο Προοωρινός έλεγχος του Φόρου αποζημιώσεων απολυομένων διενεργείται για την εξακρίβωση τη ς εφαρμογής των διατάξεων τη ς παραγρ. 1 του άρθρου 14 του Ν / 1994, για το ποσό τη ς αποζημίωσης που καταβάλλεται στους απολυομένους βάσει του Ν / 1920 (ΦΕΚ Α '67) και του άρθρου 94 Ν. Δ 3026 / 1954 (ΦΕΚ Α ' 235). (7) Ο Προσωριν ός έλεγχος του φόρου ελευθέρων επαγγελματιών αφορά την παρακράτηση και απόδοση τ ου φόρου που παρακρατ είται από τις καταβαλλόμενες ακαθάριστες αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 48 του Ν.2238 / 1994 και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξε ις των άρθρων 58 και 59 παρ. 1 του ιδίου ν ό μου. (8) Προσωριν ός έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. lβ του Ν / 1994) και αποδίδεται εντός των προθεσμίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 3 του ιδίου νόμου. (9) Προσωρινό ς έλεγχο ς σύμφωνα μ ε τα άρθρα 55 παρ.! ε και 58 παρ. 1 εδ. 2 αντίστοιχα του Ν / 1994 και αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του Ν / Επίσης σύμφωνα μ ε τις διατάξεις του άρθρου 15ε παρ.6 του ΚΝΤΧ, όπως ισχύουν, οι αμοιβές αυτές υπόκεινται και σε τέλο ς χαρτοσήμου 3% πλ έον 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.Δ 4435 / 1964). ( 10) Ελέγχεται η καταβολή του οφειλόμενου τ έλος χαρτοσήμου 2%, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. Ια του ΚΝΤΧ, για δάνεια που συνάπτονται μεταξύ ανωνύμων εταιρειών και αποδεικνύονται από τις εγγραφές m:α βιβλία τους. Τα οφειλόμενα τέλη καταβάλλονται εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου μήνα από την καταχώριση της εγγραφής σtα λογισtικά βιβλία. Σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων, επιβάλλεται προοαύξηση % σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. Ιβ ' και 6 εδάφιο τρίτο του ΚΝΤΧ, όπως ισχύουν. (11) Ελέγχεται η παρακράτηση φόρου με ποσοm:ό 20% (άρθρο 54 Ν / 1994) για τα εισοδήματα από τόκους δανείων που αναφέρονται σtα άρθρα 24 και 25 του ιδίου νόμου και υπάρχουν οι αντίσtοιχες εγγραφές σtα βιβλία. Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται μέσα σtο πρώτο 15ημερο του επόμενου από την παρακράτηση του μήνα (12) Ο έλε γχος αφορά τους μισθού ς που καταβάλλονται από ΑΕ σtα μέλη του Δ.Σ για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωση ς εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του Δ.Σ είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του ΙΚΑ, ασφαλιm:ικό οργανισμό ή ταμείο (άρθρο 28 παρ. 3 περιπτ. σt Ν / 1994). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 περιπτ. α του ιδίου νόμου ο συντελεστής ανέρχεται σε 35% όταν οι μετοχές κατά την έναρξη της διαχειρισtικής περιόδου είναι εισηγμένες σtο Χ.ΑΑ και σε 40% για τις λοιπές μετοχές, εφαρμόζεται δε rn:o ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιm:ικών εισφορών και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου. Ο φόρος παρακρατείται από την ΑΕ :κατά την καταβολή των μισθών και για την απόδοση του εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του ιδίου νόμου, δηλαδή καταβάλλονται κατά το πρώτο 15ημερο των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρ ίου κάθε έτους μ έχρι και ήδη από (άρθ. 3 παρ. 18 Ν 2579 / 98)μέσα σtο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Μαρτίου, Μαϊου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, με προοωρινή δήλωση. (13) Ο έλεγχος αφορά την παρακράτηση τελών χαρτοσήμου 1 %, επί πλέον ε ισφορά 20%, σύμφωνα

5 ΑΤΗΑΝΛSΙΟS FLITOURIS, CLEΛNTHIS KONSTANDINOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), Που υποβάλλουν αρνητικές φορολογικές δηλώσεις. - Που υπάρχουν πληροφορίες ότι φοροδιαφεύγουν. Σε ορισμένες επιχειρήσεις που σύμφωνα με πληροφορίες, εφαρμόζουν εσφαλμένα συγκεκριμένες φορολογικές "διατάξεις. γ) Ο Τακτικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2238/94 και ο οποίος είναι εμπεριστατωμένος, πλήρης και οριστικός. Ο ελεγκτής καλείται να προσδιορίσει τη φορολογητέα ύλη και νατεκμηριώσει το πόρισμά του, τόσο από τα δεδομένα των βιβλίων, όσο και από λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του. Ικανός ελεγκτής θεωρείται εκείνος, που όχι μόνο γνωρίζει τις συνηθισμένες μεθόδους φοροδιαφυγή ς και ερευνά για την αποκάλυψή τους, αλλά και είναι σε θέση με τις γνώσεις και τη φαντασία του να προβλέψει και να αποκαλύψει ν έες μεθόδους και δεν περιμένει τυχαία γεγονότα να τον βοηθήσουν στο έργο του < 14 J. Επειδή η εφευρετικότητα εκείνων, που συνειδητά και συστηματικά επιδιώ κουν την καταστρατήγηση του φορολογικού νόμου, δεν έχει όρια, δεν είναι δυνατή η καταγραφή όλων των περιπτώσεων φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια η καθιέρωση συγκεκριμένων επαληθ εύσεων για την αποκάλυψή του ς. Μετά το πέρας του τακτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 68 παρ. 1 Ν. 2238/94 προβλέπεται η έκδοση φύλλων ελέγχου και ρυθμίζονται λοιπά διαδικαστικά θέματα. Οι διατάξεις του αρθ. 69 Ν. 2238/94 ορίζουν τα του τρόπου κοινοποίησης των ως άνω φύ λλων ελέγχου. Οι διατάξε ις του αρθ. 70 Ν. 2238/94 προβλέπουν τον τρ όπο διοικητική ς επίλυσης τη ς διαφοράς, σε περίπτωση αμφισβήτησης τη ς ορθότητας του φύλλου ελέγχου. Επί επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας, προβ λέπεται η σύσταση επ ιτροπή ς διοικητικής επίλυ ση ς τη ς διαφοράς. Με τις διατάξε ις του άρθ.31 του Ν.2238/94 ορίζονται τα του λογιστικού μ ε τις δ ιατάξεις τη ς παραγρ. 7 του άρθρου 15 ε του ΚΝΤΧ, για τις κατ αβαλλόμενες α μοιβές από ανώνυ μ ες εταιρε(ες προς οποιονδήποτε για συ μμ ετοχή σε συμβούλια. (14) Οδηγίε ς τη ς Διοίκηση ς για τη διενέργεια τακτικών φορολογι~ών ελέγχων που δόθ η καν : α. Μ ε την Ε.Δ.Υ / 2985 / 0009Α / η οποία όριζε, ότι ο ι έλεγχοι αυτοί θα διε νεργούνται σύ μφωνα μ ε τ ι ς ισχύουσες γε νικ ές φορολογ ικές διατάξε ις. β. Μ ε την Ε.Δ. Υ / 4984 / 0009Α / Π ολ / μ ε την οποία διευκρινιζόταν ότι οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές φορολογικές διατάξεις με σχετική παραπομπή στην προηγούμενη Ε.Δ. Υ /2985 /0009Ν Σημειών ε ται ότι: Για τις ανέλεγκτες υποθέσεις μέχρι και το διαχειριστικό έτος 1992 εφαρ μόσθηκ ε προαιρετικός τρόπος περαίωσής τους με την Α.Υ / 3184 / 0009Α / Πολ / Για τις ανέλεγκτες υποθέσεις για χρήσ ε ις μέχρι , εκδόθηκε η / 1148 / ΔΣΣΦΕ / Α/Πολ / Α.Υ.0, η ερ μην ευτ ική εγκύκλιος αυτής / / ΣΣΦΕ / Α / Π ολ / , με βάση την οποία καθορίζεται τρόπο ς ελέγχου των ανέλεγκτων υποθέσεων και επαναφέρεται σε ισχύ η Π ολ / Α ΥΟ (ισχύς γ ια χρήσε ις μ έχρι ). Σχε τικ ές και οι: Ε.Δ. Υ / 1265 / ΔΣΣΦΕ / Α / Π ολ / συμπλη ρωματικές οδη γίες για την εφαρ μογή της απόφασης Π ολ / 98 <<'Ελε γχος αν έλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών» Α ΥΟ / 1271 / ΔΣΣΦΕ / Α / Π ολ / συμπλήρωση της Α ΥΟ / 1148 / Π ολ /

6 ΛθΛΝΛΙΙΟΣ tλπουρησ, ΚΛΕΛΝθΗΣ ΚΟΝΠΛΝΤ1ΝΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και Β' κατηγορία ς που παρέχουν υπηρεσίες ή πουπαρ έχουν υπηρεσίες και στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων. Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2238/94 ορίζονται οι προϋποθ έσεις του εξωλογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 30 του ΠΔ 186/92,περί του κύρους και της αποδεικτικής δύναμης των βιβλίων και στοιχείων. Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2238/94 ορίζονται τα του τρόπου προσδιορισμού του εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων< 15 >. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓ.64 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ» Ε.Γ.Λ.Σ. κάτω. Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. Για την αναγνώριση της δαπάνης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά τα πιο Η δαπάνη. 1. Να είναι πραγματική. 2. Να είναι παραγωγική (να συμβάλει στην απόκτηση κέρδους). 3. Να προβλέπεται από διάταξη Νόμου. 4. Να είναι βέβαιη εκκαθαρισμένη και δεδουλευμένη, με εξαίρεση τις προβλέψεις. 5. Να έχει σκοπό την απόκτηση εισοδήματος και όχι κεφαλαίου. 6. Να συμβάλει στην απόκτηση φορολογητέου εισοδήματος και όχι απαλλασσόμενου. 7. Η πραγματοποίηση τη δαπάνης να προκύπτει από επίσημα και νόμιμα δικαιολογητικά (π.χ. τιμολόγια). 8. Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία. Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΛΟΓ 64 Είναι οι διαφορές που προσθέτονται στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης από τον έλεγχο, όταν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις 1-8. Μεταξύ αυτών είναι: Λογ Έξοδα μεταφορών Πρόκειται περί εξόδων κίνησης των μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας της επιχείρησης ή τρίτων, για τη μεταφορά του προσωπικού,( καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λ.π.) καθώς και των εξόδων μεταφοράς αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων. Σχετικά με τα έξοδα ΙΧΕ αυτοκινήτων, αυτά αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις του άρθ.31παρ.lβν2238/ (15) Για τη φορολόγηση Τεχνικών επιύjσεων βλέ πε, Κοψιαύτη ς Γ. Ανδρ έας, Ερμηνεία Διατάξεων Φορολογ ίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Τό μο ς Β, Αθήνα 2001, ε κδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ και Τότση Ν. Χρήστου, Ερμην εία Φορολογ ίας Εισοδήματο ς Φυσικών και Νομικών Προσώπων, τό μος 2ος, Αθήνα 2000, εκδόσεις Πάμισος, σ

7 ATHANASIOS FLITOURIS, CLEANTHIS KONSTANDINOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), Για την αναγνώριση δαπάνης μεταφοράς αγαθών με μέσα τρίτων, βασική προϋπόθεση είναι,η ύπαρξη του τρίτου αντιγράφου της φορτωτικής (ΣτΕ 1924/90,2993/91) και προκειμένου για αστικές μεταφορές ή μεταφορές με πλωτά μέσα μπορεί αντί φορτωτικής να έχει πρωτότυπη απόδειξη κομίστρων, άρθ. 16 παρ. 9 ΠΔ 186/92. Λογ Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων Σ' αυτόν καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς του προσωπικού της επιχειρήσεως, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Οι σχετικές δαπάνες εκπίπτουν εξολοκλήρου, εφόσον οι μεταφορές εξυπηρετούν ανάγκες της επιχειρήσεως. Δεν παρέχεται δικαίωμα εκπτώσεως Φ.Π.Α. επί των δαπανών μετακινήσεως του προσωπικού και των εκπροσώπων της επιχειρήσεως, γιατί οι δαπάνες αυτές στο σύστημα του Φ.Π.Α. δεν θεωρούνται άμεσα λειτουργικές < 16 ) (άρθρο 23 4 περ. δ' του ν. 1642/1986). Ο Φ. Π. Α. επί των δαπανών αυτών προσαυξάνει το κόστος της δαπάνης. Κατ ' εξαίρεση εκπίπτει ο Φ.Π.Α.. επί των δαπανών μεταφοράς του προσωπικού των επιχειρήσεων με Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 9 θέσεων από την κατοικία τους στον τόπο της δουλειάς και της επιστροφής του. Επίσης εκπίπτει ο Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις που η μεταφορά του προσωπικού γίνεται με μισθωμένα δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητα < 1 7 J. Όταν όμως η μεταφορά του προσωπικού πραγματοποιείται με <<ταξί», τότε για να εκπέσει ο Φ. Π.Α. της δαπάνης αυτής θα πρέπει να μην υπάρχει άλλο μεταφορικό μέσο Δημόσιας χρήσεως για την πραγματοποίηση της μεταφοράς < 1 8 ). Λογ Έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων Σ ' αυτόν καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς των διάφορων υλικών αγαθών που αγοράζονται από την επιχείρηση, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους. Τα μεταφορικά επιβαρύνουν την αξία των πρώτών και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή των εμπορεύσιμων αγαθών που πωλήθηκαν και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως ( Ι9)_ Για να εκπεστεί η δαπάνη των κομίστρων πρέπει. αυτή να καλύπτεται από το προβλεπόμενο από τον ΚΒΣ στοιχείο, δηλαδή με το τρίτο αντίτυπο της φορτωτικής, το οποίο και παραδίδεται στον καταβάλλοντα τα κόμιστρα < 20 J. (16) Άρθρο 23 4 π ε ρ. δ ' του ν / (17) Υπ. 0Lκ. Εγκ. Ε / (18) Υπ. 0Lκ / (19) Άρθρο 31 1 π ε ρ. γ ' του ν / (20) Σ.τ. Ε /

8 ΛθΛΝΛΙΙΟΣ ΛΠΟΥΡΗΣ, ΚΛΕΛΝθΗΣ ΚΩΝΠΛΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τε ύχος 9 (2 006), Λογ Έξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών πωλήσεων με μεταφορικά μέσα τρίτων Σ ' αυτόν καταχωρούνται τα έξοδα που πραγ ματοποιούνται για τη μεταφο ρά των διάφορων υλικών-αγαθών που πωλούνται από την επιχείρη ση, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους. Τα μεταφορικά επιβαρύνουν την αξία των πρώτων και βοη θη τικών υλών που χρη σιμοποιήθηκαν ή των εμπορεύσιμων αγαθών που πωλήθηκαν και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως <2 1 ). Γ ια να εκπεστεί η δαπάνη των κομίστρων πρέπει αυτή να καλύπτεται από το προβλεπόμενο από τον ΚΒΣ στοιχείο, δηλαδή με το τρίτο αντίτυπο της φορτωτικής, το οποίο και παραδίδεται στον καταβάλλοντα τα κόμιστρα < 22 ). Νσμός Έ ξοδα διακινήσεως ( εσωτερικών ) υλικών-αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων Σ ' αυτόν καταχωρούνται τα έξοδα εσωτερική ς διακινήσεως των υλικών αγαθών της επιχειρήσεως, όταν η διακίνηση από τη μια εγκατάσταση στην άλλη γίν εται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους. Τα μεταφορικά επιβαρύνουν την αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρη σιμοποιήθη καν ή των εμπορεύσιμων αγαθών που πωλήθηκαν και εκπί-πτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως < 2 3J. Για να εκπεστεί η δαπάνη των κομίστρων πρέπει αυτή να καλύπτεται από το προβλεπόμενο από τον ΚΒΣ στοιχείο, δηλαδή με το τρίτο αντίτυπο της φορτωτικής, το οποίο και παραδίδεται στον καταβάλλοντα τα κόμιστρα < 24 J. Λογ Έξοδα ταξιδ ίων εσωτερικού Λογ εξωτερικού Δαπάνες ταξιδίων, που γίνονται με σκοπό την εξυπη ρέτηση αναγκών της επιχείρησης καθώς και οι επιπρόσθετες αμοιβ ές που καταβάλλονται για εκτό ς έδρας μετακινήσεις του προσωπικού κ.λ.π, οι οποίες δε ν συνιστούν δαπάνε ς ταξιδίων και καταχωρούνται ανάλογα με την κατηγορία τους στους λογ και Ο έλεγχος πρ έ πει να διαπιστώσει: - Εάν οι δαπάνες αναφέρονται σε ταξίδια προσώπων που έχουν σχέση μ ε την επιχείρηση. - Εάν τα ταξίδια έγιναν για σκοπούς της επιχείρησης (έλεγχος παραγωγικότητας της δαπάνης ) ΣτΕ 2098/57. Η δαπάνη ταξιδίων μελών της οικογένειας διευθυντού της επιχείρησης δεν θεωρείται παραγωγική, απόφαση Ελε γκτικού Συνεδρίου 308/ (21) Άρθρο 31 J π ερ. γ' τ ου ν / (22) Σ.τ. Ε / (23) Άρθρο 31 1 περ. γ' του ν / (24) Σ. τ. Ε /1991.

9 ATHANASIOS FLITOURIS, CLEANTHIS KONSTANDINOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), Την ύπαρξη των παραστατικών που προβλέπονται από τιςδιατάξεις του ΚΒΣ, άρθ.18 παρ Η απόδειξη αγοράς συναλλάγματος, δεν αποτελεί παραστατικό πραγματοποίησης της δαπάνης, ΣτΕ 614 και 3186/90. - Απόδειξη πληρωμής με χρήση πιστωτικής κάρτας δεν αποτελεί παραστατικό δαπάνης. - Οι αποδείξεις αγοράς των εισιτηρίων δεν αποτελούν παραστατικό πραγματοποίησης της δαπάνης και για την αναγνώρισή της απαιτείται η επίδειξη του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που αντί του εισιτηρίου, ως παραστατικό εγγραφής χρησιμοποιήθηκε θεωρημένη απόδειξη πώλησης εισιτηρίων από πρακτορεία ταξιδίων (Πολ / , ισχύς από ),για να αναγνωρισθεί η δαπάνη, ο έλεγχος πρέπει να διαπιστώσει εάν πραγματοποιήθηκε το ταξίδι (δαπάνη πραγματική),εάν ταξίδευσαν πρόσωπα που έχουν σχέση με την επιχείρηση ή ξένα προς αυτή (σύζυγοι-τέκνα, μη παραγωγική δαπάνη). Για τη διαπίστωση αυτών αναζητείται κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, π. χ συμφωνητικά μίσθωσης εκθεσιακών χώρων, παραστατικά δαπανών παραμονής, εισιτήρια κ.λ.π.. Λογ Έξοδα μετακινήσεως προσωπικού Σ' αυτόν καταχωρούνται τα έξοδα κινήσεως που καταβάλλει η επιχείρηση στο προσωπικό της. Τα έξοδα κινήσεως του προσωπικού της επιχειρήσεως για εκτέλεση υπη ρεσίας πρέπει να καλύπτονται με δικαιολογητικά στοιχεία < 25 ), Τα ποσά που δεν καλύπτονται με δικαιολογητικά θεωρούνται ότι προσαυξάνουν τις αποδοχές των εργαζομένων που εισέπραξαν τα ποσά αυτά < 26 ) και λογίζονται εισόδημα ΣΤ πηγής χωρίς υποχρεωτική υπαγωγή σε ασφαλιστικές εισφορές γιατί το τι θεωρείται μισθός και τι όχι ορίζεται από τις διατάξεις της εργατικής ν ο μοθεσίας και όχι της φορολογικής. Πολλές φορές έχει κριθεί από το ΣτΕ ότ ι τα έξοδα κίνησης υπάγονται σε ασφαλιστικές εισφορές αλλά πάντοτε εξετά ζονται και τα πραγματικά περιστατικά. Έτσι δεν μπορεί να θεωρηθεί μισθός και να υπαχθεί σε ασφαλιστ ικ ές εισφορές ποσό που δεν χορηγείται σε αντάλλαγ μα παρεχόμενης υπηρεσίας δεν καταβάλλεται σταθερά και μόνιμα, αλλά μόνο όταν ο μισθωτός πραγματοποιεί εργασίες και υποβάλλεται σε έξοδα για λογαριασ μό της επιχείρησης που εργάζεται< 27 ). Τα οδοιπορικά έξοδα κ ίνηση ς και παραμονής εκτός έδρας, δεν υπόκεινται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ γιατί χορηγούνται στους υπαλλήλους προς αντιμετώπιση των εκτάκτων δαπανών που πραγματοποιούν κατά την εκτέλεση της ανατεθείσης σ ' αυτούς υπηρεσίας και όχι για προσαύξηση των αποδοχών του ς< 2 8 J. (25) «Αποδείξ ε ι ς δαπανών» του άρθρου 15 του ΚΒΣ, Σχετ. Εγκ / 458 / ΠΟΛ 1312 / ) και Σ.τ.Ε / (26) Άρθρο 45 4α του ν / (27) Απόφαση 1229 / 1985 Δελτίο Εργατική ς Νομοθεσίας (Δ.Ε.Ν. ) 1986 σ (28) Αποφάσεις ΣτΕ 2348 / 95,1790 / 87, 635 / 92 κ. α. 273

10 ΛθΑΝΑΙΙΟΣ tλπουρησ, ΚΛΕΛΝθΗΣ ΚΩΝΠΛΝΤ1ΝΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Εάν η καταβολή των εξόδων αυτών δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης ή της εργασίας υπόκεινται σε εισφορές υπέρ του ΙΚΑ < 29 >. Ο Φ.Π.Α. επί των δαπανών μετακινήσεως του προσωπικού ή των εκπροσώπων της επιχειρήσεως (εκτός έδρας κ.λπ.) δεν εκπίπτει και συνεπώς πρέπει να καταχωρείται σε αύξηση των σχετικών δαπανών(3ο)_ Στα έξοδα κινήσεως οφείλεται χαρτόσημο 1,20% στο ποσό που δεν καλύπτονται από άλλα φορολογικά στοιχεία< 31 >. Όταν λογίζεται ως εισόδημα ΣΤ πηγής δεν υπόκειται σε χαρτόσημο 1,20% γιατί καταργήθηκε στη μισθοδοσία. Λογ Έξοδα προβολής και διαφημίσεως Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται τα έξοδα προβολής και διαφημίσεως της επιχειρήσεως που πραγματοποιείται με πάσης φύσεως μέσα. Καταχωρούνται επίσης και τα δώρα μεγάλης αξίας (λ. χ. αυτοκίνητα, σπίτια, Η/Υ που κατόπιν κληρώσεως δωρίζονται σε πελάτες της επιχειρήσεως) < 32 >. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 1 περ. ιδ' του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν, τα ποσά των δαπανών διαφημίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση κατά το έτος έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου. Ειδικά τα ποσά των δαπανών, που υπόκεινται σε τέλος διαφημίσεων υπέρ δήμων και κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχειρήσεως, αν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του τέλους που αναλογεί με τριπλότυπο εισπράξεως του οικείου δήμου ή κοινότητας. Ο νόμος ως προϋπόθεση γα την αναγνώριση της δαπάνης διαφημίσεως θέτει και την καταβολή του ανάλογου τέλους διαφημίσεως υπέρ του οικείου δήμου ή κοινότητας. Το τέλος αυτό επεβλήθη μ ε τις διατάξεις του άρθρου 15 του β.δ. 249/ , οι οποίες, όπως ισχύουν σήμερα (μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 5 του ν. 1900/ )(3 3 >. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 3 του ν. 1642/1986, φορολογούνται στην Ελλάδα και υποβάλλονται σε Φ.Π.Α. οι διαφημίσεις εφόσον παρέχονται: - είτε από πρόσωπα εγκαταστημένα σε άλλο Κράτος-μέλος της Ε. Ε. σε λήπτη που είναι υποκείμενος στο φόρο και εγκαταστημένος στην Ελλάδα, - είτε από πρόσωπα εγκαταστημένα ε κτός της Ε.Ε. σε οποιοδήποτε λήπτη (υποκείμενο ή μη στο φόρο) που είναι εγκαταστημένος στην Ελλάδα< 34 >. 274 (29) Εγκύκλιος ΙΚΑ 61 / 1992 Δ.Ε.Ν σ (30) Σύμφωνα με το άρθρο 23 4 του ν / (31) Άρθρο 15ε 7 του Κ.Τ.Χ.-Εγκ. Α 17889! 150 ΠΟΛ. 207 / 79, ΠΟΛ. 1063! 90 και άρθρο 19 & 9 Ν / 90. (32) Ε. ΣΥ.Λ., Γνωμ. 229! (33) Άρθρο 15 Ν. 249 /1958, Τέλος διαφημίσεως. Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστή ς του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης. (34) Υπ. Οικ. Εγκ. 10 /

11 ΛΤΗΛΝΛSΙΟS FLITOURIS, CLEΛNTHIS KONSTΛNDINOUDIS REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES Νο 9 (2006), Λογ Διαφημίσεις από ραδιόφωνο-τηλεόραση Για τις δαπάνες των τηλεοπτικών διαφημίσεων που καταχωρούνται σ ' αυτό τον λογαριασμό, σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί από το διαφημιστή η το διαφημιζόμενο εγκαίρως και προσηκόντως ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο επί των διαφημίσεων και οι τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες συναλλαγές, ανεξάρτητα από τις άλλες συνέπειες, οι σχετικές διαφημιστικές δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του διαφημιστή και του διαφημιζόμενου, έστω και αν στη δεύτερη περίπτωση μεσολαβεί διαφημιστής (35). Ο ειδικός φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις ανέρχεται σε 30% επί της αξίας-αμοιβής της διαφημίσεως και αποδίδεται από το λήπτη του τιμολογίου που εκδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός ή από τον διαφημιζόμενο. Λογ.: Διαφημίσεις από τον τύπο Διαφημίσεις από τον κινηματογράφο Διαφημίσεις από λοιπά μέσα ενημέρωσης Για τις δαπάνες διαφημίσεων δια των εφημερίδων, περιοδικών και γενικά δια του τύπου, με τις διατάξεις του άρθρου του ν / 1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν / 1996, επιβάλλεται επί της αξίας των διαφημίσεων αγγελιόσημο που υπολογίζεται με τα ακόλουθα ποσοστά: - Ημερήσιο ς τύπος Αθηνών 20% - Ημερήσιος τύπος Θεσσαλονίκης 16% - Περιοδικά Αθηνών-Θεσσαλονίκης 20% - Μη ημερήσιος τύπος (εβδομαδιαίος, δεκαπενθήμερος κ.λπ.) Αθηνών-Θεσσαλονίκης 20% - Τηλεόραση-Ραδιόφωνο 21,5% - Περιοδικά και εφημερίδες εκτός νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν έχουν αγγελιόσημο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δραστηριότητα (πρακτορεία, εκτύπωση, διατήρηση γραφείου δημοσίων σχέσεων) εντός των ορίων των νομών αυτών (Αττική-Θεσσαλονίκης). Το αγγελιόσημο αποδίδεται από το λήπτη του τιμολογίου (διαφημιστή) ή τον διαφημιζόμενο. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως το αγγελιόσημο, οι δαπάνες διαφημίσεως δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του διαφημιστή και του διαφημιζομένου, έστω κι αν στη δεύτερη περίπτωση μεσολαβεί διαφημιστής. Λογ Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών Σ ' αυτόν καταχωρούνται τα έξοδα λειτουργίας των φωτεινών επιγραφών, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα, τα έξοδα συντηρήσεως, επισκευών και λοιjtά έξο- (35) Άρθρο του ν / 1995, όπως τροποποιήθηκε μ ε το άρθρο 33 του ν / 1996 και ισχύει από

12 ΑθΑΝΑΙΙΟΣ ΛΠΟΥΡΗΣ, ΚΛΕΑΝθΗΣ ΚΩΝΠΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), δα λειτουργίας αυτών, όχι ενοίκια σε χώρους τρίτων και αρχικά έξοδα κατασκευής και εγκατάστασης φωτεινών επιγραφών. Τα προαναφερόμενα έξοδα λειτουργίας των φωτεινών επιγραφών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα χαρακτηριζόμενα ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως, υπό την προϋπόθεση καταβολής του ανάλογου δημοτικού τέλους διαφημίσεως <36). Λογ Έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων Πρόκειται για έξοδα εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην προβολή και διαφήμιση της επιχειρήσεως. Τα προαναφερόμενα έξοδα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα προκειμένου να εξευρεθεί ο φόρος εισοδήματος της επιχειρήσεως, κατά τις γενικές διατάξεις χαρακτηριζόμενα ως έξοδα διαχειρίσεως < 37 ). Ο Φ.Π.Α. επί των δαπανών δε ξιώσεων και ψυχαγωγίας δεν εκπίπτει από το Φ.Π.Α. εκροών, επειδή οι δαπάνες αυτές δεν θεωρούνται άμεσα λειτουργικές στο σύστημα του Φ. Π.Α. ( 3 8). Συνεπώς, ο μη εκπιπτόμενος Φ. Π.Α. προσαυξάνει τις σχετικές δαπάνες. Λογ Έξοδα φιλοξενίας και δεξιώσεων Δαπάνες που αναφέρονται σε δεξιώσεις και φιλοξενία πελατών, προμηθευτών, αντιπροσώπων και γενικά προσώπων που εμπλέκονται στο όλο κύκλωμα δραστηριότητας της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα αυτά, πρέπει να αποβλέπουν αποκλειστικά στο συμφέρον της επιχείρησης και να πραγματοποιούνται με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των εργασιών της επιχείρησης και την απόκτηση κερδών. Με το πνεύμα αυτό αποτελούν δαπάνες παραγωγικές και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι το ποσό της δαπάνη ς είναι εύλογο και ανάλογο με τον κύκλο εργασιών αυτής (3 9 J. Για την αναγνώριση των δαπανών αυτών απαιτείται η ύπαρξη των κατά περίπτωση προβλεπομένων παραστατικών και όλων εκείνων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο παραγωγικότητας της δαπάνης. Ο ΦΠΑ με τον οποίον έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες αυτές δεν εκπίπτει από τον ΦΠΑ των εκροών< 40 J. Λογ Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων Σ ' αυτόν καταχωρούνται τα έξοδα προβολής της επιχειρήσεως, τα οποία δεν καταχωρούνται στους προηγούμενους λογαριασμούς , (36) Σ.τ. Ε. 540 / (37) Άρθρο 31 1 περ. α ' του ν. 2238/ (38) Άρθρο 23 4 περ. γ ' του ν. 1642/1986. (39) ΣτΕ 1863 / 82. ( 40) Άρθρο 30 Ν / 2000.

13 ATHANASIOS FLITOURIS, CLEANTHIS KONSTANDINOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), π. χ. επιχορηγήσεις αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων αυτοκινήτων κ.α. Λογ Έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων (συμβατικές υποχρεώσεις ) Στον λογ. αυτό καταχωρούνται: - Τα έξοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση για την αποκατάσταση βλαβών που υπέστησαν πωλούμενα από αυτήν προϊόντα ή εμπορεύματα και των οποίων την καλή λειτουργία είχε εγγυηθεί η επιχείρηση για ορισμένη χρονική περίοδο, χωρίς παράλληλη εγγύηση των προμηθευτών της. - Οι χρεωστικές διαφορές μεταξύ του κόστους που πραγματοποιεί η επιχείρηση για την αποκατάσταση ζημιών πελατών για πωληθέντα από αυτήν προϊόντα ή εμπορεύματα της (π. χ. αξία ανταλλακτικών, αμοιβές τρίτων κ.λπ. ) και των ποσών που καταβάλλουν σ ' αυτήν οι προμηθευτές της για συμμετοχή τους στις ζημίες αυτές. Οι προαναφερόμενες χρεωστικές διαφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα ως γενικό έξοδο διαχειρίσεως < 41 >. Αντίθετα οι πιστωτικές διαφορές μεταφέρονται στο λογ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕ Ι Σ ΚΑ1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Διάφορα έσοδα πωλήσεων πρόσθετα Πιστωτικές διαφορές λ/σμού Λογ.: Έξοδα αποστολής δειγμάτων Αξία χορηγούμενων δειγμάτων Δείγματα είναι κινητά αγαθά που προσφέρονται από την επιχείρηση στου ς πελάτε ς της ή στο κοινό, χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή των αγαθών που δειγματίζονται. Τα δείγματα πρέπει να είναι όμοια με τα πωλούμενα, κατασκευαζόμενα ή παραγόμενα από την επιχείρηση αγαθά, να περιέχουν στην προσφερόμενη συσκευασία αριθμό τεμαχίων μικρότερο απ ' ότι στην εμπορική συσκευασία, να φέρουν την ένδειξη «δείγμα δωρεάν» ή <<τιμής ένεκεν» και να διαθέτονται σε λογικές ποσότητες. Το βάρος της αποδείξεως ότι τα διατιθέμενα, άνε:υ ανταλλάγματος, αγαθά αποτελούν δείγματα φέρει η επιχείρηση. Στο λογ καταχωρούνται τα έξοδα αποστολής, σε πελάτες ή υποψήφιους πελάτες, δειγμάτων από τα προς πώληση αποθέματα. Στο λογ , καταχωρείται το κόστος των δειγμάτων που η επιχείρηση στέλνει δωρεάν στους πελάτες της ή σε ιδιώτες < 4 2 >. Λογ Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων Έξοδα συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις για την προώθηση των πωλήσεων, καθώς και εκείνα που γίνονται σε επιδείξεις κάθε μορφής, στο εσωτερικό (41) Άρθρο 31 1 π ε ρ. α ' τ ου ν / ( 42) Γνωμάτευση του Ε. ΣΥ.Λ. 44 / 1129 /

14 ΛθΛΝΛΙΙΟΣ tλπουρησ, ΚΛΕΛΝθΗΣ ΚΟΝΠΛΝΤΙΝΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), και εξωτερικό, των προς πώληση αγαθών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα {43)_ Ο έλεγχος πρέπει να εξετάσει τη συμμετοχή της επιχείρησης, στις εκθέσεις ή επιδείξεις, από τα δελτία αποστολής που εκδό~καν κατά τη διακίνηση των προς έκθεση αγαθών, τα δικαιολογητικά δαπανών όπως μισθωτηρίων εκθεσιακών χώρων, φορτωτικές ή αποδείξεις κομίστρων κ.λ.π. Λογ Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών Στον λογαριασμό αυτό καταχωρούνται τα ποσά που καταβάλλονται από την επιχείρηση για την προώθηση των πωλήσεων της στο εξωτερικό σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ( 44 )_ Λογ Συνδρομές-εισφορές Συνδρομές και εισφορές σε επαγγελματικούς συλλόγους, σωματεία, ενώσεις, εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για αναγνώριση της δαπάνης είναι: - Για συνδρομές και εισφορές σε πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απλή απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης. - Για συνδρομές και εισφορές σε πρόσωπα με τη μορφή αστικής εταιρίας (άρθ. 784 Α.Κ.), αθεώρητο τιμολόγιο άρθ. 12 παρ.3 ΠΔ 186/92. - Για συνδρομές σε επιτηδευματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θεωρημένο φορολογικό στοιχείο, κατά περίπτωση, όπω ς προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ. - Για συνδρομές στο εξωτερικό, παραστατικό τραπέζης για την αποστολή συναλλάγματος, βεβαίωση ή απόδειξη του οίκου του εξωτερικού. -Για περιπτώσεις μη υπόχρεων σε έκδοση στοιχείων, απόδειξη δαπάνης, αρθ. 15 ΠΔ 186/92. Οι συνδρομές που βαρύνουν την επιχείρηση (π.χ. συνδρομή στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ως γενικό έξοδο διαχειρίσεω ς, ενώ οι συνδρομές που βαρύνουν τους εταίρους ή τους υπαλλήλους της (π.χ. εισφορές στο Ταμείο Εμπόρων) δεν εκπίπτουν από τα έσοδα της επιχειρήσεως, αλλά από το ατομικό τους εισόδημα < 45 >. Λογ Δωρεές-Επιχορηγήσεις Στο λογ. αυτό καταχωρούνται οι δωρε ές που πραγματοποιεί η επιχείρηση σε χρήμα ή σε ε ίδος < 46 > για κοινωφελείς σκοπούς, εφόσον πρόκειται για δωρεές επαναλαμβανόμενες και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής 278 (43) Άρθρο 31 1 π ε ρ. α ' τ ου ν / (44) Υπ. Οικ. Π ολ / και άρθρο 31 2 του ν / (45) Άρθρο 8 lπ ερ. ε' τουν / (46) Οι Δωρεές αφορούν κοινωφελείς σκοπούς σε χρήμα, ακίνητα, ασθενοφόρα αυτοκίνητα και ιατρ ικά μηχανή ματα σε νοσοκομεία, είδ η διατροφής σε τράπεζες τροφίμων.

15 ATHANASIOS FLITOURIS, CLEANTHIS KONSTANDINOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), παραστάσεως της επιχειρήσεως, γιατί μόνο τότε οι δωρεές συνιστούν οργανικό έξοδο. Επίσης στον λογ. αυτό καταχωρούνται οι επιχορηγήσεις της επιχείρησης για κοινωφελείς σκοπούς, σε οργανωτές εκδηλώσεων, συνήθως φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κάλυψη δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων, χωρίς αντιπαροχή. Κοινωφελής σκοπός είναι ο επωφελής στο κοινό εν όλω ή εν μέρει, άρα και αυτός που αποβλέπει στην προαγωγή της επιστή μης, εφόσον με αυτόν ωφελείται αναγκαστικά το κοινωνικό σύνολο. Για το χαρακτηρισμό του επιδιωκόμενου σκοπού ως φιλανθρωπικού, εκπαιδευτικού κ.λπ. δεν αρκεί η αναγραφή του σκοπού αυτού στο οικείο καταστατικό του νομικού προσώπου, αλλά πρέπει να εκπληρώνεται και ο σκοπός αυτός< 47 >. Για τις δωρεές που πραγματοποιεί η επιχείρηση σε χρήμα ή σε είδος ισχύουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν.2238 / 94( 4 8). Λογ Έντυπα και γραφική ύλη Έξοδα που αναφέρονται σε προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, βιβλίων, εκτυπώσεις εντύπων και συναφών ειδών εκπίπτουν κατά το χρόνο διενέργειας της δαπάνης. Στην κατηγορία αυτών των δαπανών ενδέχεται να εμπεριέχονται και δαπάνες για εκτύπωση λοιπού διαφημιστικού υλικού για την αναγνώριση των οποίων πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, άρθ. 31 παρ. 1 περ. ιδ Ν 2238 / 94, περί καταβολής δημοτικού τέλους. Λογ Υλικά άμεσης ανάλωσης Πρόκειται για δαπάνες θέρμανσης, καθαριότητας και προμήθειας λοιπών αναλώσιμων υλικών που εκπίπτουν κατά το χρόνο διενέργειας της δαπάνης. Λογ Έξοδα δημοσιεύσεων Πρόκειται για δαπάνες δημοσιεύσεων ισολογισμών και προσκλήσεων αγγελιών, ανακοινώσεων κ.λ.π. Ο έλεγχος πρέπει να εξετάσει μήπως έχουν καταχωρηθεί και δαπάνες διαφημίσεων για την έκπτωση των οποίων πρέπει να συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, άρθ. 31παρ.1 περ. ιδ Ν 2238/94, περί καταβολής δημοτικού τέλους. Λογ Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων Τα κάθε μορφής έξοδα αγοράς και πώλησης χρεογράφων, όπως προμήθειες χρηματιστών, αμοιβές δικηγόρων κ.λ.π, τα οποία δεν προσαυξάνουν την (47) Σ.τ.Ε. 1876/1982 και Υπ. Οικ. Εγκ. 19/1978. (48) Άρθρο 31 1 περ. α' υποπερ. γγ ' του ν / 1994, άρθρου 8 1 περ. στ' του ν / 1994, άρθρο 14 1 του ν / 1997 και ισχύει από και μετά, απόφαση Υπ. Πολ / 1992 (ΦΕΚ Β' 616 / ). Η αξία των ακινήτων στην περίmωση δωρεάς ακινήτων καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν / Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως αξία των δωριζόμενων ειδών διατροφής λαμβάνεται το κόστος απόκτησης ή παραγωγής τους, κατά περίmωση και είναι απαραίτητη η έκδοση του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΚΒΣ φορολογικού στοιχείου» (προστέθηκε με το άρθρο 10 1 του ν / 1997 και ισχύει από ). 279

16 ΑθΑΝΑΣΙΟΣ tλιτουρησ, ΚΛΕΑΝθΗΣ ΚΩΝΠΑΝΤ1ΝΟΥΔΗΣ - ΕΠ/θΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), αξία τους. Τα ειδικά έξοδα απόκτησης τίτλων συμμετοχών και χρεογράφων δεν αυξάνουν την αξία κτήσεως τους αλλά καταχωρούνται σε ιδιαίτερο υπολογαριασμό εξόδων (οργανικά έξοδα) με τον τίτλο «Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών και χρεογράφων» λογ Τα δε έξοδα πωλήσεως καταχωρούνται στο λ/σμό «προμήθειες και λοιπά έξοδα πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων», δηλαδή τα έξοδα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος από την πώληση συμμετοχών και χρεογράφων. Λογ από τη χρήση 1994 έγινε Λογ Λογ Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων Δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Επειδή η εμφάνιση της ακάλυπτης ζημιάς από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων σε ειδικό λογαριασμό του ενεργητικού σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της & 1 του άρθρου 38 Ν / 94, έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν 2190 / 1920 που προέρχονται από τις οδηγίες της Ε.Ε. και οι οποίες ρητά απαγορεύουν την καταχώρηση ζημιών στον ισολογισμό, το Ε.ΣΥ.Λ. και ήδη ΣΛΟΤ με την αριθ. 28 8/ γνωμοδότηση του υποδεικνύει όπως η απομένουσα ακάλυπτη ζημιά από πώληση ή αποτίμηση συμμετοχών και χρ εογράφων και προοριζόμενη να συμψηφιστεί με μελλοντικά κέρδη από πώληση χρεογράφων και συμμετοχών ή με σχηματιζόμενα αποθεματικά από αναπροσαρμογή τους ( λήψη δωρεάν μετοχών) καταχωρείται σε χρέωση του τακτικού αποθεματικού και ειδικότερα στους παρακάτω υπολογαριασμούς του. Νσμός Νσμός Ζημιές από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό. Ζημιέ ς από υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό. Έτσι διορθώνεται το λάθος της φορολογικής διάταξης του άρθρου 38 που θέλει η ακάλυπτη ζημιά από την πώληση συμμετοχών και χρεογράφων να εμφανίζεται κατά παράβαση των κοινοτικών διατάξεων σε ειδικό λ/σμό του ενεργητικού. Λογ Διαφορές( ζημίες) από πράξεις hedqinq Στο λογ. αυτό καταχωρούνται οι ζημιές από την αγορά ή την πώληση αυτούσιων μετάλλων, για την εξασφάλιση από τους κινδύνου ς διακύμανσης των τιμών των μετάλλων, δεδομένου ότι οι τιμές των διαμορφώνονται στο Χρημα τιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου < 49 >. 280 ( 49) Γνωμάτευση Ε. ΣΥ.Λ. 268 / 2272 / 1996.

17 ATHANASIOS FLITOURIS, CLEANTHIS KONSTANOINOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), Λογ Δ ιάφορ α ε'ξοδα Κοινόχρηστες δαπάνες, έξοδα λειτουργίας οργάνων διοίκηση ς, δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών, έξοδα συμβολαιογράφων, έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών, έξοδα διαφόρων τρίτων. Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως. Βιβλιογραφία Ν. 1249/82 Ν. 2859/2000 Ν /97 Ν.2459/97 Ν. 2328/95 Ν. 2429/96 Ν.1882/90 Ν.2579/98 Ν. 2238/94 Ν /86 Ν.1900/90 ΒΔ.249/58 ΝΔ.4435 /64 ΝΔ.3026/54 ΝΔ. 2112/20 ΠΔ. 186/92 Γνωματεύσεις Ε.ΣΥ.Λ. Αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας Απόφαση 308/54 Ελεγκτικού Συνεδρίου Πολυγραφημένες Διαταγές Υπουργείου Οικονομικών Αστικός Κώδικας Δελτία Εργατικής Νομοθεσίας Κώδικας τελών χαρτοσήμου 281

18 ΛθΛΗΑΙΙΟΣ tλπουρησ, ΚΛΕΛΝθΗΣ ΚΩΝΠΛΝΤΙΝΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχο ς 9 (2006) Κοψιαύτης Γ. Ανδρέα ς, Ερμηνεία Διατάξεων Φορολογίας Εισοδήματο ς Φυσικών Προσώπων, Τόμος Β, Αθήνα 2001, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. Τότση Ν. Χρήστου, Ερμηνεία Φορολογία ς Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, τόμος 2ο ς, Αθήνα 2000, εκδόσει ς Πάμισο ς. 282

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/14.12.2004/ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, 1087/10.6.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 763 30 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1088 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου

1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου 1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου Τα νομικά πρόσωπα διακρίνονται, ανάλογα με τη φύση τους, σε δύο κατηγορίες: τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αυτά του ιδιωτικού δικαίου. Σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα