ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α"

Transcript

1 ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α Τῶ φυτῶ τὰ διαφορὰ κα ὶ τὴ ἄλλη φύσι ληπτέο κατά τε τ ὰ μέρη κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τὰ γεέσει κα ὶ τοὺ βίου ἤθη γὰρ κα ὶ πράξει οὐκ ἔχουσι ὥσπερ τ ὰ ζῶα. εἰσ ὶ δ' α ἱ μὲ κατ ὰ τὴ γέεσι κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τοὺ βίου εὐθεωρητότεραι κα ὶ ῥᾴου, α ἱ δ ὲ κατ ὰ τ ὰ μέρη πλείου ἔ χουσι ποικιλία. αὐτ ὸ γὰρ τοῦτο πρῶτο οὐχ ἱκαῶ ἀφώρισται τ ὰ ποῖα δε ῖ μέρη κα ὶ μ ὴ μέρη καλεῖ, ἀλλ' ἔχει τι ὰ ἀπορία. Τ ὸ μὲ οὖ μέρο ἅτε ἐκ τῆ ἰδία φύσεω ὂ ἀε ὶ δοκε ῖ διαμέει ἢ ἁπλῶ ἢ ὅ τα γέηται, καθάπερ ἐ τοῖ ζώοι τ ὰ ὕστερο γεησόμεα, πλὴ ε ἴ τι δι ὰ όσο ἢ γῆρα ἢ πήρωσι ἀποβάλλεται. τῶ δ' ἐ τοῖ φυτοῖ ἔια τοιαῦτ' ἐστὶ ὥστ' ἐπέτειο ἔχει τὴ οὐσία, οἷο ἄ θο βρύο φύλλο καρπό, ἁπλῶ ὅσα πρ ὸ τῶ καρπῶ ἢ ἅμα γίεται τοῖ καρποῖ ἔτι δ ὲ αὐτὸ ὁ βλαστό αἰε ὶ γὰρ ἐπίφυσι λαμβάει τ ὰ δέδρα κατ' ἐιαυτὸ ὁμοίω ἔ τε τοῖ ἄω κα ὶ ἐ τοῖ περ ὶ τὰ ῥίζα ὥστε, ε ἰ μέ τι ταῦτα θήσει μέρη, τό τε πλῆθο ἀόριστο ἔσται κα ὶ οὐδέποτε τὸ αὐτ ὸ τῶ μορίω ε ἰ δ' α ὖ μ ὴ μέρη, συμβήσεται, δι' ὧ τέλεια γίεται κα ὶ φαίεται, ταῦτα μ ὴ εἶ αι μέρη βλαστάοτα γὰρ κα ὶ θάλλοτα κα ὶ καρπὸ ἔχοτα πάτα καλλίω κα ὶ τελειότερα κα ὶ δοκε ῖ καὶ ἔστι. α ἱ μὲ οὖ ἀπορίαι σχεδό εἰσι αὗται. Τάχα δ ὲ οὐχ ὁμοίω ἅπατα ζητητέο οὔτε ἐ τοῖ ἄλλοι οὔθ' ὅσα πρὸ τὴ γέεσι, αὐ τά τε τ ὰ γεώμεα μέρη θετέο οἷο τοὺ καρπού. οὐδ ὲ γὰρ τ ὰ ἔμβρυα τῶ ζώω. ε ἰ δ ὲ ἐ τ ῇ ὥρᾳ ὄψει τοῦτό γε κάλλιστο, οὐδὲ σημεῖο, ἐπε ὶ κα ὶ τῶ ζώω εὐθεε ῖ τ ὰ κύοτα. Πολλ ὰ δ ὲ κα ὶ τ ὰ μέρη κατ' ἐιαυτὸ ἀποβάλλει, καθάπερ ο ἵ τε ἔλαφοι τ ὰ κέρατα κα ὶ τὰ φωλεύοτα τ ὰ πτερ ὰ κα ὶ τρίχα τετράποδα ὥστ' οὐδὲ ἄτοπο ἄλλω τε κα ὶ ὅμοιο ὂ τῷ φυλλοβολεῖ τ ὸ πάθο. Ὡσαύτω δ' οὐδ ὲ τ ὰ πρὸ τὴ γέεσι ἐπε ὶ κα ὶ ἐ τοῖ ζώοι τ ὰ μὲ συεκτίκτεται τ ὰ δ' ἀποκαθαίρεται καθάπερ ἀλλότρια τῆ φύσεω. ἔοικε δ ὲ παραπλησίω κα ὶ τ ὰ περ ὶ τὴ βλάστησι ἔχει. ἡ γάρ τοι βλάστησι γεέσεω χάρι ἐστ ὶ τῆ τελεία. Ὅλω δ ὲ καθάπερ εἴπομε οὐδ ὲ πάτα ὁμοίω κα ὶ ἐπ ὶ τῶ ζώω ληπτέο. δι' ὃ κα ὶ ὁ ἀριθμὸ ἀόριστο παταχ ῆ γὰρ βλαστητικὸ ἅτε κα ὶ παταχ ῆ ζῶ. ὥστε ταῦτα μὲ οὕ τω ὑποληπτέο ο ὐ μόο εἰ τ ὰ ῦ ἀλλ ὰ κα ὶ τῶ μελλότω χάρι ὅσα γὰρ μ ὴ οἷό τε ἀφομοιοῦ περίεργο τ ὸ γλίχεσθαι πάτω, ἵα μ ὴ κα ὶ τὴ οἰκεία ἀποβάλλωμε θεωρία. ἡ δ ὲ ἱστορία τῶ φυτῶ ἐστι ὡ ἁπλῶ εἰπεῖ ἢ κατ ὰ τ ὰ ἔξω μόρια κα ὶ τὴ ὅλη μορφὴ ἢ κατ ὰ τ ὰ ἐτό, ὥ σπερ ἐπ ὶ τῶ ζώω τ ὰ ἐκ τῶ ἀατομῶ. Ληπτέο δ' ἐ αὐτοῖ ποῖά τε πᾶσι ὑπάρχει ταὐτ ὰ κα ὶ ποῖα ἴδια καθ' ἕκαστο γέο, ἔτι δὲ τῶ αὐτῶ ποῖα ὅμοια λέγω δ' οἷο φύλλο ῥίζα φλοιό. ο ὐ δε ῖ δ ὲ οὐδ ὲ τοῦτο λαθάει ε ἴ τι κατ'

2 ἀαλογία θεωρητέο, ὥσπερ ἐπ ὶ τῶ ζώω, τὴ ἀαφορὰ ποιουμέου δῆλο ὅτι πρὸ τὰ ἐμφερέστατα κα ὶ τελειότατα. κα ὶ ἁπλῶ δ ὲ ὅσα τῶ ἐ φυτοῖ ἀφομοιωτέο τ ῷ ἐ τοῖ ζώοι, ὡ ἄ τί τ ῴ γ' ἀάλογο ἀφομοιο ῖ. ταῦτα μὲ οὖ διωρίσθω τὸ τρόπο τοῦτο. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ, 1-11 [1] Περ ὶ δ' αἰσθήσεω α ἱ μὲ πολλα ὶ κα ὶ καθόλου δόξαι δύ' εἰσί ο ἱ μὲ γὰρ τ ῷ ὁμοί ῳ ποιοῦσι, οἱ δ ὲ τ ῷ ἐατί ῳ. Παρμείδη μὲ κα ὶ Ἐμπεδοκλῆ κα ὶ Πλάτω τ ῷ ὁμοί ῳ, ο ἱ δ ὲ περ ὶ Ἀ αξαγόρα κα ὶ Ἡράκλειτο τ ῷ ἐατί ῳ. τ ὸ δ ὲ πιθαὸ ἔλαβο ο ἱ μὲ ὅτι τῶ ἄλλω τε τ ὰ πλεῖστα τῇ ὁμοιότητι θεωρεῖται κα ὶ ὅτι σύμφυτό ἐστι πᾶσι τοῖ ζῴοι τ ὰ συγγε ῆ γωρίζει, ἔτι δ' ὡ τ ὸ μὲ αἰσθάεσθαι τ ῇ ἀπορροί ᾳ γίεται, τ ὸ δ' ὅμοιο φέρεται πρὸ τ ὸ ὅμοιο. [2] ο ἱ δ ὲ τὴ αἴ σθησι ὑπολαμβάοτε ἐ ἀλλοιώσει γίεσθαι κα ὶ τ ὸ μὲ ὅμοιο ἀπαθὲ ὑπ ὸ το ῦ ὁμοίου, τ ὸ δ' ἐ ατίο παθητικό, τούτ ῳ προσέθεσα τὴ γώμη ἐπιμαρτυρεῖ δ ὲ οἴοται κα ὶ τ ὸ περ ὶ τὴ ἁφὴ συμβαῖο τ ὸ γὰρ ὁμοίω τ ῇ σαρκ ὶ θερμὸ ἢ ψυχρὸ ο ὐ ποιεῖ αἴσθησι. καθόλου μὲ οὖ περὶ αἰσθήσεω αὗται παραδέδοται δόξαι. περ ὶ ἑκάστη δ ὲ τῶ κατ ὰ μέρο ο ἱ μὲ ἄλλοι σχεδὸ ἀπολείπουσι, Ἐμπεδοκλῆ δ ὲ πειρᾶται κα ὶ ταύτα ἀάγει εἰ τὴ ὁμοιότητα. [3] [Pαρμείδου] Παρμείδη μὲ γὰρ ὅλω οὐδὲ ἀφώρικε ἀλλ ὰ μόο ὅτι δυοῖ ὄ τοι στοιχείοι κατ ὰ τ ὸ ὑπερβάλλο ἐστὶ ἡ γῶσι. ἐὰ γὰρ ὑπεραίρ ῃ τ ὸ θερμὸ ἢ τ ὸ ψυχρό, ἄ λλη γίεσθαι τὴ διάοια, βελτίω δ ὲ κα ὶ καθαρωτέρα τὴ δι ὰ τ ὸ θερμό ο ὐ μὴ ἀλλ ὰ κα ὶ ταύτη δεῖσθαί τιο συμμετρία ὡ γὰρ ἑκάστοτε φησί ἔχει κρᾶσι μελέω πολυπλάγκτω, τὼ όο ἀθρώποισι παρέστηκε τ ὸ γὰρ αὐτό ἔστι ὅπερ φροέει μελέω φύσι ἀθρώποισι κα ὶ πᾶσι κα ὶ πατί τ ὸ γὰρ πλέο ἐστ ὶ όημα. [4] τ ὸ γὰρ αἰσθάεσθαι κα ὶ τ ὸ φροεῖ ὡ ταὐτ ὸ λέγει, δι ὸ κα ὶ τὴ μήμη κα ὶ τὴ λήθη ἀπὸ τούτω γίεσθαι δι ὰ τῆ κράσεω ἂ δ' ἰσάζωσι τ ῇ μίξει, πότερο ἔσται φροεῖ ἢ ο ὔ, κα ὶ τί ἡ διάθεσι, οὐδὲ ἔτι διώρικε. ὅτι δ ὲ κα ὶ τ ῷ ἐατί ῳ καθ' αὑτ ὸ ποιε ῖ τὴ αἴσθησι φαερό, ἐ οἷ φησι τὸ εκρὸ φωτὸ μὲ κα ὶ θερμο ῦ κα ὶ φωῆ οὐκ αἰσθάεσθαι δι ὰ τὴ ἔκλειψι το ῦ πυρό, ψυχρο ῦ δ ὲ κα ὶ σιωπῆ κα ὶ τῶ ἐατίω αἰσθάεσθαι, κα ὶ ὅλω δ ὲ πᾶ τ ὸ ὂ ἔχει τι ὰ γῶ σι. οὕτω μὲ οὖ αὐτὸ ἔοικε ἀποτέμεσθαι τ ῇ φάσει τ ὰ συμβαίοτα δυσχερ ῆ δι ὰ τὴ ὑπόληψι. [5] Πλάτω δ ὲ ἐπ ὶ πλέο μὲ ἧπται τῶ κατ ὰ μέρο, ο ὐ μὴ εἴρηκέ γε περ ὶ ἁπασῶ, ἀλλὰ

3 μόο περ ὶ ἀκοῆ κα ὶ ὄψεω. κα ὶ τὴ μὲ ὄψι ποιε ῖ πυρό (δι ὸ κα ὶ τ ὸ χρῶμα φλόγα τι' ἀπ ὸ τῶ σωμάτω σύμμετρα μόρια τ ῇ ὄψει ἔχουσα), ὡ ἀπορροῆ τε γιομέη κα ὶ δέο συαρμόττει ἀλλήλοι ἐξιοῦσα μέχρι τιὸ συμφύεσθαι τ ῇ ἀπορρο ῇ κα ὶ οὕτω ὁρᾶ ἡμᾶ ὥσπερ ἂ εἰ τὸ μέσο τιθεὶ τὴ ἑαυτο ῦ δόξα τῶ τε φασκότω προsπίπτει τὴ ὄψι κα ὶ τῶ φέρεσθαι πρὸ αὐτὴ ἀπ ὸ τῶ ὁρατῶ. [6] ἀκοὴ δ ὲ δι ὰ τῆ φωῆ ὁρίζεται φωὴ γὰρ εἶαι πληγὴ ὑπ' ἀ έρο ἐγκεφάλου κα ὶ αἵματο δι' ὤτω μέχρι ψυχῆ, τὴ δ' ὑπ ὸ ταύτη κίησι ἀπ ὸ κεφαλῆ μέχρι ἥ πατο ἀκοή. περ ὶ δ ὲ ὀσφρήσεω κα ὶ γεύσεω κα ὶ ἁφῆ ὅλω οὐδὲ εἴρηκε, οὐδ ὲ ε ἰ παρ ὰ ταύτα ἄ λλαι τιέ εἰσι, ἀλλ ὰ μᾶλλο ἀκριβολογεῖται περ ὶ τῶ αἰσθητῶ. [7] Ἐμπεδοκλῆ δ ὲ περ ὶ ἁπασῶ ὁμοίω λέγει καί φησι τ ῷ ἐαρμόττει εἰ τοὺ πόρου τοὺ ἑκάστη αἰσθάεσθαι δι ὸ κα ὶ ο ὐ δύασθαι τ ὰ ἀλλήλω κρίει, ὅτι τῶ μὲ εὐρύτεροί πω, τῶ δὲ στεώτεροι τυγχάουσι ο ἱ πόροι πρὸ τ ὸ αἰσθητό, ὡ τ ὰ μὲ οὐχ ἁπτόμεα διευτοεῖ, τ ὰ δ' ὅ λω εἰσελθεῖ ο ὐ δύασθαι. πειρᾶται δ ὲ κα ὶ τὴ ὄψι λέγει, ποία τί ἐστι κα ὶ φησ ὶ τ ὸ μὲ ἐτὸ αὐτῆ εἶαι πῦρ <κα ὶ ὕδωρ>, τ ὸ δ ὲ περ ὶ αὐτ ὸ γῆ κα ὶ ἀέρα, δι' ὧ διιέαι λεπτὸ ὂ καθάπερ τ ὸ ἐ τοῖ λαμπτῆρσι φῶ. τοὺ δ ὲ πόρου ἐαλλὰξ κεῖσθαι το ῦ τε πυρὸ κα ὶ το ῦ ὕδατο, ὧ τοῖ μὲ τοῦ πυρὸ τ ὰ λευκά, τοῖ δ ὲ το ῦ ὕδατο τ ὰ μέλαα γωρίζει ἐαρμόττει γὰρ ἑκατέροι ἑ κάτερα. φέρεσθαι δ ὲ τ ὰ χρώματα πρὸ τὴ ὄψι δι ὰ τὴ ἀπορροή. [8] συγκεῖσθαι δ' οὐχ ὁμοίω, *** τὰ δ' ἐκ τῶ ἀτικειμέω, κα ὶ ταῖ μὲ ἐ μέσ ῳ, ταῖ δ' ἐκτὸ εἶαι τ ὸ πῦρ, δι ὸ κα ὶ τῶ ζῴω τ ὰ μὲ ἐ ἡμέρ ᾳ, τ ὰ δ ὲ ύκτωρ μᾶλλο ὀξυωπεῖ ὅσα μὲ πυρὸ ἔλαττο ἔχει μεθ' ἡμέρα ἐπαισοῦ σθαι γὰρ αὐτοῖ τ ὸ ἐτὸ φῶ ὑπ ὸ το ῦ ἐκτό ὅσα δ ὲ το ῦ ἐατίου ύκτωρ ἐπααπληροῦσθαι γὰρ καὶ τούτοι τ ὸ ἐδεέ. ἐ δ ὲ τοῖ ἐατίοι < ἐατίω> ἑκάτερο ἀμβλυωπεῖ μὲ γὰρ κα ὶ οἷ ὑ περέχει τ ὸ πῦρ, ἐπε ὶ αὐξηθὲ ἔτι μεθ' ἡμέρα ἐπιπλάττει κα ὶ καταλαμβάει τοὺ το ῦ ὕδατο πόρου οἷ δ ὲ τ ὸ ὕδωρ, ταὐτ ὸ τοῦτο γίεσθαι ύκτωρ καταλαμβάεσθαι γὰρ τ ὸ πῦρ ὑπ ὸ το ῦ ὕδατο. *** ἕ ω ἂ τοῖ μὲ ὑπ ὸ το ῦ ἔξωθε φωτὸ ἀποκριθ ῇ τ ὸ ὕδωρ, τοῖ δ' ὑπ ὸ το ῦ ἀέρο τ ὸ πῦρ ἑ κατέρω γὰρ ἴασι εἶαι τ ὸ ἐατίο. ἄριστα δ ὲ κεκρᾶσθαι κα ὶ βελτίστη εἶαι τὴ ἐξ ἀμφοῖ ἴ σω συγκειμέη. κα ὶ περ ὶ μὲ ὄψεω σχεδὸ ταῦτα λέγει. [9] τὴ δ' ἀκοὴ ἀπ ὸ τῶ ἔ ξωθε γίεσθαι ψόφω. ὅτα γὰρ ὑπ ὸ τῆ φωῆ κιηθ ῇ, ἠχεῖ ἐτό ὥσπερ γὰρ εἶαι κώδωα τῶ ἴσω ἤ χω τὴ ἀκοὴ ἣ προσαγορεύει σάρκιο ὄζο κιουμέη δ ὲ παίει τὸ ἀέρα πρὸ τ ὰ στερε ὰ καὶ ποιεῖ ἦχο. ὄσφρησι δ ὲ γίεσθαι τ ῇ ἀαπο ῇ δι ὸ κα ὶ μάλιστα ὀσφραίεσθαι τούτου, οἷ σφοδροτάτη το ῦ ἄσθματο ἡ κίησι ὀσμὴ δ ὲ πλείστη ἀπ ὸ τῶ λεπτῶ κα ὶ τῶ κούφω ἀπορρεῖ. περ ὶ δ ὲ γεύσεω κα ὶ ἁφῆ ο ὐ διορίζεται καθ' ἑκατέρα οὔτε πῶ οὔτε δι' ἃ γίγοται, πλὴ τ ὸ κοιὸ ὅτι τ ῷ ἐαρμόττει τοῖ πόροι αἴσθησί ἐστι ἥδεσθαι δ ὲ τοῖ ὁ μοίοι κατά τε μόρια κα ὶ τὴ κρᾶσι, λυπεῖσθαι δ ὲ τοῖ ἐατίοι. [10] ὡσαύτω δ ὲ λέγει κα ὶ περ ὶ φροήσεω καὶ ἀγοία. τ ὸ μὲ γὰρ φροεῖ εἶαι τοῖ ὁμοίοι, τ ὸ δ' ἀγοεῖ τοῖ ἀομοίοι, ὡ ἢ ταὐτὸ ἢ

4 παραπλήσιο ὂ τ ῇ αἰσθήσει τὴ φρόησι. διαριθμησάμεο γὰρ ὡ ἕκαστο ἑκάστ ῳ γωρίζομε ἐπ ὶ τέλει προσέθηκε ὡ ἐκ τούτω <γὰρ> πάτα πεπήγασι ἁρμοσθέτα κα ὶ τούτοι φροέουσι κα ὶ ἥδοτ' ἠδ' ἀιῶται. δι ὸ κα ὶ τ ῷ αἵματι μάλιστα φροεῖ ἐ τούτ ῳ γὰρ μάλιστα κεκρᾶσθαί ἐστι τ ὰ στοιχεῖα τῶ μερῶ. [11] ὅσοι μὲ οὖ ἴσα κα ὶ παραπλήσια μέμικται κα ὶ μ ὴ δι ὰ πολλο ῦ μηδ' α ὖ μικρ ὰ μηδ' ὑπερβάλλοτα τ ῷ μεγέθει, τούτου φροιμωτάτου εἶαι κα ὶ κατ ὰ τὰ αἰσθήσει ἀ κριβεστάτου, κατ ὰ λόγο δ ὲ κα ὶ τοὺ ἐγγυτάτω τούτω, ὅσοι δ' ἐατίω, ἀφροεστάτου. κα ὶ ὧ μὲ μα ὰ καὶ ἀραι ὰ κεῖται τ ὰ στοιχεῖα, ωθροὺ κα ὶ ἐπιπόου ὧ δ ὲ πυκ ὰ κα ὶ κατ ὰ μικρ ὰ τεθραυσμέα, τοὺ δ ὲ τοιούτου ὀξέω φερομέου κα ὶ πολλοῖ ἐπιβαλλομέου ὀλίγα ἐπιτελεῖ δι ὰ τὴ ὀξύτητα τῆ το ῦ αἵματο φορᾶ. οἷ δ ὲ καθ' ἕ τι μόριο ἡ μέση κρᾶσί ἐστι, ταύτ ῃ σοφοὺ ἑκάστου εἶαι διὸ τοὺ μὲ ῥήτορα ἀγαθού, τοὺ δ ὲ τεχίτα, ὡ τοῖ μὲ ἐ ταῖ χερσί, τοῖ δ ὲ ἐ τ ῇ γλώττ ῃ τὴ κρᾶσι οὖσα ὁμοίω δ' ἔχει κα ὶ κατ ὰ τὰ ἄλλα δυάμει.

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ, 213 ss. * * * πῶ δ' ἂ παραδέξαιτό τι τ ὸ ἐ τ ῇ τοιαύτ ῃ κράσει τῶ σωμάτω ἕκαστο τῶ κιραμέω φυλάττει δύασθαι τὴ οἰκεία ἐπιφάεια, ὡ ὁμο ῦ μὲ μηδ ὲ τ ὸ τυχὸ αὐτο ῦ μόριο εἶ αί [τε] καθ' αὑτ ὸ κεχωρισμέο θατέρου, ὁμο ῦ δ ὲ φυλάττει ἕκαστο αὐτῶ τὴ ἐπιφάεια τὴ ἑαυτο ῦ, ἣ εἶχε κα ὶ πρ ὸ τῆ κράσεω; τοῦτο γὰρ ὑπεραίρει κα ὶ τὰ ἐ τοῖ μύθοι παραδοξολογία, ὃ τίθησι Χρύσιππο ὅσο ἐ τούτ ῳ τ ὸ δύασθαι τ ὰ κεκραμέα χωρίζεσθαι πάλι. το ῦ τε γὰ ρ λέγει δύασθαι χωρίζεσθαι τ ὰ κεκραμέα, ἀλλ ὰ κα ὶ το ῦ μηδ' ὅλω κιρᾶσθαί τια δύασθαι λέγει μακρῷ παραδοξότερο κα ὶ παρ ὰ τὰ ἁπάτω ἐοία τ ὸ λέγει ὁμο ῦ μὲ δι' ὅλω ἀλλήλω χωρεῖ τια σώματα, ὡ μηδὲ αὐτῶ μόριο εἶαι καθ' αὑτό, ὁμο ῦ δ' ἕκαστο αὐτῶ ὑπ ὸ τῆ οἰ κεία ἐπιφαεία περιέχεσθαι, ὑφ' ἧ περιείχετο κα ὶ πρ ὸ τῆ μίξεω. τό τε οὖ σῶμα δι ὰ σώματο οὐδεμιᾶ ἐλάττω διαφορὰ ἔχει συμβέβηκε τῶ κατ ὰ φιλοσοφία δογμάτω κα ὶ τῶ περ ὶ μίξεώ τε κα ὶ κράσεω λόγω. ο ὐ γὰρ μόο διηέχθησα πρὸ ἀλλήλου περ ὶ τοῦδε το ῦ δόγματο ο ἱ μία ὕλη ὑποκεῖσθαι πᾶσι τοῖ ἐ γεέσει σώμασι λέγοτε πρὸ τοὺ ἐκ διωρισμέω τε καὶ κεχωρισμέω σωμάτω ποιοῦτα αὐτή ( ὧ ο ἱ μὲ ἄτομα σώματα ἄπειρα τ ῷ πλήθει, κατ ὰ σχῆ μα κα ὶ μέγεθο μόο τὴ πρὸ ἄλληλα διαφορὰ ἔχοτα, τὰ ἀρχὰ κα ὶ τ ὰ στοιχεῖά φασι εἶαι, καὶ τ ῇ τούτω συθέσει τε κα ὶ ποι ᾷ περιπλοκ ῇ ἔτι τε τάξει κα ὶ θέσει τἆλλα γίεσθαι ἐφ' ἧ δόξη πρῶτοι μὲ Λεύκιππό τε κα ὶ Δημόκριτο γεέσθαι δοκοῦσι, ὕστεροι δ ὲ Ἐπίκουρό τε κα ὶ ο ἱ τὴ αὐτὴ τούτ ῳ τραπέτε ο ἱ δ ὲ αὐτῶ, οὐκ ἀτόμου, ὁμοιομερ ῆ δέ τιά φασι ἄπειρα εἶ αι σώματα, ἐξ ὧ ἡ τῶ αἰσθητῶ γέεσι σωμάτω γιομέη κατ ὰ σύγκρισι κα ὶ σύθεσι, ἧ δόξη Ἀαξαγόρα τε κα ὶ Ἀρχέλαο δοκοῦσι γεγοέαι ἤδη δέ τιε κα ὶ ἀμερ ῆ τια σώματα τὰ ἀρχὰ καὶ στοιχεῖα τῶ πάτω προήχθησα εἰπεῖ ἔστι δέ τι δόξα κα ὶ ἐξ ἐπιπέδω τὴ γέεσι ποιοῦσα τῶ σωμάτω κα ὶ ἐξ ἀριθμῶ τι ἄλλη), ο ὐ δ ὴ πρὸ ἀλλήλου μόο, ὡ ἔφη, οὗτοι διηέχθησα κατὰ τὴ πρὸ τὰ ἀρχὰ διαφόρου οὔσα ἀκολουθία κα ὶ τὰ κράσει διαφόρω γίεσθαι λέγοτε, ἀλλ ὰ κα ὶ αὐτῶ τῶ ἡωμέη τὴ ὕλη λεγότω κα ὶ πάλι α ὖ τῶ διωρισμέη τε καὶ κεχωρισμέη ἐστί τι πρὸ ἀλλήλου διαφωία. αἰτία δ' αὐτοῖ τῆ διαστάσεω τῆ τοσῆσδε ἡ χαλεπότη το ῦ δόγματο. <τ ῷ> μὲ γὰρ ἐαργὲ εἶαι κιρᾶσθαί τια τῶ σωμάτω πρὸ ἄ λληλα πάτε σχεδὸ ο ἱ περ ὶ φύσεώ τε κα ὶ τῶ γιομέω φύσει φιλοσοφοῦτε ἦλθο ἐπ ὶ τ ὸ ζητεῖ τὴ αἰτία αὐτο ῦ, τ ῷ δ' εἶαι χαλεπή τε αὐτο ῦ τὴ εὕρεσι κα ὶ ἑκάστ ῃ τῶ ἀποδιδομέω αἰτιῶ οἰκεία τιὰ ἕπεσθαι δυσχερεία ἄλλο ἄλλ ῃ ἀπετράπετο. Δι ὸ ο ὐ χεῖρο κα ὶ ἡμᾶ περ ὶ αὐτῆ διαλαβεῖ κα ὶ μηῦσαι τ ὰ δοκοῦτα ἡμῖ εὐ λογώτερα λέγεσθαι τῶ περ ὶ κράσεω εἰρημέω το ῦ δοκεῖ οὕτω ἔχει παρεχομέου τὰ αἰτία. Δημόκριτο μὲ οὖ ἡγούμεο τὴ λεγομέη κρᾶσι γίεσθαι κατ ὰ παράθεσι σωμάτω,

6 διαιρουμέω τῶ κιραμέω εἰ μικρ ὰ κα ὶ τ ῇ παρ' ἄλληλα θέσει τὴ μῖξι ποιουμέω, οὐδ ὲ τὴ ἀρχή φησι εἶαι πρὸ ἀλήθειά τια κεκραμέα, ἀλλ' εἶαι τὴ δοκοῦσα κρᾶ σι παράθεσι σωμάτω ἀλλήλοι κατ ὰ μικρ ὰ σωζότω αὐτῶ ἑκάστου τὴ οἰκεία φύσι, ἣ εἶχο κα ὶ πρ ὸ τῆ μίξεω δοκεῖ δ' αὐτ ὰ κεκρᾶσθαι τ ῷ τὴ αἴσθησι δι ὰ μικρότητα τῶ παρακειμέω μηδεὸ αὐτῶ αἰσθάεσθαι δύασθαι μόου. φιλαλήθω τε κα ὶ φιλοσόφω οὐκ ὤκησε εἰπεῖ τ ὸ ἑ πόμεο τοῖ οὕτω τὰ κράσει λέγουσι γίεσθαι. παραθέσει δ ὲ τοιαύτ ῃ τὰ κράσει ἀάπτουσι κα ὶ ο ἱ τὰ ὁμοιομερεία ὕλη εἶαι τῶ γιομέω λέγοτε. Ἐπίκουρο δ ὲ φεύγει βουλόμεο τ ὸ ὑπ ὸ Δημοκρίτου ῥηθὲ ἕπεσθαι [βούλεται] τοῖ παραθέσει τῶ κιραμέω τὴ κρᾶσι γίεσθαι λέγουσι παραθέσει μέ τιω σωμάτω κα ὶ αὐτὸ τὰ κράσει γίεσθαι λέγει, ἀλλ' οὐκ αὐτῶ τῶ μιγυμέω σωμάτω σωζομέω ἐ τ ῇ διαιρέσει, ἀλλ' ἀαλυομέω εἰ τ ὰ στοιχεῖα κα ὶ τὰ ἀτόμου, ἐξ ὧ ἕκαστο αὐτῶ συγκείμεό πω τ ὸ μὲ οἶο ἦ, τ ὸ δ ὲ ὕδωρ, τ ὸ δ ὲ μέλι, τ ὸ δ ὲ ἄλλο τι, ἔπειτα ποι ᾷ τούτω τῶ σωμάτω, ἐξ ὧ ἦ τὰ κιράμεα πρὸ ἄλληλα, συθέσει γεώτω τ ὸ κεκραμέο σῶμα, συμμιγυμέω <οὐχ> ὕ δατό τε κα ὶ οἴου, ἀλλ ὰ τῶ ὑδροποιῶ ἀτόμω, ὡ ἂ εἴποι τι, ταῖ οἰοποιοῖ, φθορ ᾷ τε κα ὶ γεέσει τιῶ τὴ κρᾶσι γίεσθαι λέγω < ἡ> γὰρ εἰ τ ὰ στοιχεῖα ἀάλυσι ἑκάστου κα ὶ ἡ ἐκ τῶ στοιχείω σύθεσι αὐτῶ <τ ὸ μὲ γέεσι>, τ ὸ δ ὲ φθορά. τούτω μὲ οὖ οὔτε ο ἱ τὴ παράθεσι αἰτιώμεοι τῆ κράσεω οὔθ' ο ἱ τὴ εἰ τ ὰ στοιχεῖα ἀάλυσι τὴ περ ὶ τῆ κράσεω σώζουσι πρόληψι, ε ἴ γε ἡ μὲ κρᾶσι εἶαι δοκε ῖ ἐ ἑώσει τῶ κεκραμέω, ὡ μηδὲ μόριο τοῦ κράματο ἄμικτο εἶαί τιο τῶ σωμάτω, ἐξ ὧ τ ὸ κεκραμέο, οὔτε δ ὲ ἡ παράθεσι ἕ ωσι, οὔτε ἡ φθορά τε κα ὶ ἀαστοιχείωσι μῖξί ἐστι ἡ γὰρ μῖξι σωζομέω γεέσθαι δοκε ῖ. ο ὐ γὰ ρ αὐτ ὰ μιγύουσι ο ἱ τοῦτο τὸ τρόπο τὴ κρᾶσι γίεσθαι λέγοτε, ἀλλ' ἐξ ὧ ἐστι ταῦτα ἐκεῖ α μιγύουσι. ε ἰ δ ὲ ἐκ τῶ αὐτῶ στοιχείω οἷό τε κα ὶ ὕδωρ κα ὶ οἶο γεέσθαι τ ῇ ποι ᾷ συθέσει τε κα ὶ περιπλοκ ῇ τῆ τῶ γιομέω ἐξ αὐτῶ διαφορᾶ γεωμέη, οὐδ' ὅλω ἂ ἔτι κρᾶ σι τούτω γίοιτο τ ῷ τ ῇ ἀαστοιχειώσει φθείρεσθαι ταῦτα, καθ' ἃ ἡ κρᾶσι τῶ κιραμέω γίεται. γίεται μὲ γὰρ ἡ κρᾶσι διαφερότω τιῶ κατ ὰ ποιότητα, ἀαιρεῖται δ ὲ ἡ κατ ὰ τοῦτο διαφορ ὰ τοῖ ἔχουσι αὐτὴ ἐ τ ῇ τῶ αὐτῶ ποι ᾷ συθέσει τῆ συθέσεω αὐτῶ ἀαιρεθείση. ὃ ἴσω δὲ κα ὶ τοῖ ἐξ ἐπιπέδω γεῶσι τ ὰ σώματα ἡ κρᾶσι γίεται κατ ὰ ἀαστοιχείωσί τια. ε ἰ μὲ οὖ ἦ ἔχουσά τι ἥδε ἡ περ ὶ τῶ ἀρχῶ δόξα εὔλογο, ἴσω ἐπ ὶ πλέο ἔδει τὴ ἐξέτασι ποιεῖσθαι τῆ τοῦτο τὸ τρόπο γίεσθαι λεγομέη κράσεω, ἐλεγχομέη δ ὲ ἐκείη περιττὸ τ ὸ ζητεῖ ἔτι, εἰ κατ ὰ παράθεσι μερῶ ἢ μῖξι ἀτόμω ἢ ἐπιπέδω ἢ ἀμερῶ τιω σωμάτω ἡ κρᾶσι γίεται. διὸ περ ὶ μὲ τῆ τῶ τοιαύται ἀρχαῖ χρωμέω διαφωία τε πρὸ ἀλλήλου κα ὶ δόξη περ ὶ κράσεω οὐδὲ δε ῖ μηκύει τὸ λόγο. ο ὐ γὰρ ἐπίδειξι ἡμῖ ἱστορία κα ὶ πολλῆ γώσεω τ ὸ προκείμεο, ἀλλ' ἐξέτασί τε κα ὶ ζήτησι το ῦ, πῶ ἄ τι λέγω γίεσθαι τὰ κράσει τῶ σωμάτω συμφώω

7 λέγοι ταῖ περ ὶ αὐτῶ αἰσθήσεσί τε κα ὶ κοιαῖ προσλήψεσι. Μετέλθωμε δ ὲ ἐπ ὶ τοὺ κοιῶ ἡῶσθαι τὴ ὕλη λέγοτα κα ὶ μία πᾶσι τοῖ γιομέοι κα ὶ τὴ αὐτὴ ὑποθέτα, ὧ κα ὶ αὐτῶ παραιτησάμεοι τὰ ἐπιπολαιότερό τε κα ὶ προχειρότερο εἰρημέα τὰ μάλιστα δοκούσα ἔχεσθαί τιο λόγου αὐτὰ ἐξετάσωμε προχειρισάμεοι. τῶ δὴ ἡῶσθαι τὴ ὕλη λεγότω δοκοῦσι μάλιστά τε κα ὶ περ ὶ κράσεω ο ἱ ἀπ ὸ τῆ Στοᾶ περ ὶ κράσεω διαλαμβάει. οὔση δ ὲ κα ὶ ἐ τούτοι πολυφωία ( ἄλλοι γὰρ ἄλλω αὐτῶ τὰ κράσει γίεσθαι λέγουσι), ἡ μάλιστα δοκοῦσα δόξα εὐδοκιμεῖ παρ' αὐτοῖ περ ὶ κράσεώ ἐστι ἡ ὑπ ὸ Χρυσίππου λεγομέη. τῶ γὰρ μετ' αὐτὸ ο ἱ μὲ Χρυσίππ ῳ συμφέροται, ο ἱ δέ τιε αὐτῶ τῆ Ἀ ριστοτέλου δόξη ὕστερο ἀκοῦσαι δυηθέτε πολλ ὰ τῶ εἰρημέω ὑπ' ἐκείου περ ὶ κράσεω κα ὶ αὐτοὶ λέγουσι ὧ εἷ ἐστι κα ὶ Σωσιγέη, ἑταῖρο Ἀτιπάτρου οἷ ο ὐ δυάμεοι πάτ ῃ συμφέρεσθαι διὰ τὴ ἐ τοῖ ἄλλοι διαφωία ἐ πολλοῖ αὑτοῖ λέγοτε εὑρίσκοται μαχόμεα. ἔστι δ ὲ ἡ Χρυσίππου δόξα περ ὶ κράσεω ἥδε ἡῶσθαι μὲ ὑποτίθεται τὴ σύμπασα οὐ σία, πεύματό τιο δι ὰ πάση αὐτῆ διήκοτο, ὑφ' ο ὗ συέχεταί τε κα ὶ συμμέει κα ὶ σύμπαθέ ἐστι αὑτ ῷ τ ὸ πᾶ, τῶ δ ὲ μιγυμέω ἐ αὐτ ῇ σωμάτω τὰ μὲ παραθέσει μίξει γίεσθαι λέγει, δύο τιῶ ἢ κα ὶ πλειόω οὐσιῶ εἰ ταὐτὸ συτεθειμέω κα ὶ παρατιθεμέω ἀλλήλαι, ὥ φησι, καθ' ἁ ρμή, σωζούση ἑκάστη αὐτῶ ἐ τ ῇ τοιαύτ ῃ παραθέσει κατ ὰ τὴ περιγραφὴ τὴ οἰκεία οὐσία τε κα ὶ ποιότητα, ὡ ἐπ ὶ κυάμω φέρε εἰπεῖ κα ὶ πυρῶ ἐ τ ῇ παρ' ἀλλήλου θέσει γίεται, τὰ δέ τια συγχύσει δι' ὅλω τῶ τε οὐσιῶ αὐτῶ κα ὶ τῶ ἐ αὐταῖ ποιοτήτω συμφθειρομέω ἀλλήλαι, ὡ γίεσθαί φησι ἐπ ὶ τῶ ἰατρικῶ φαρμάκω κατ ὰ σύμφθαρσι τῶ μιγυμέω, ἄλλου τιὸ ἐξ αὐτῶ γεωμέου σώματο τὰ δέ τια γίεσθαι μίξει λέγει δι' ὅλω τιῶ οὐσιῶ τε κα ὶ τῶ τούτω ποιοτήτω ἀτιπαρεκτειομέω ἀλλήλαι μετ ὰ το ῦ τὰ ἐξ ἀρχῆ οὐσία τε κα ὶ ποιότητα σώζει ἐ τ ῇ μίξει τ ῇ τοιᾷδε, ἥτια τῶ μίξεω κρᾶσι ἰδίω εἶαι λέγει. τὴ γὰρ δύο ἢ κα ὶ πλειόω τιῶ σωμάτω ὅλω δι' ὅλω ἀτιπαρέκτασι ἀλλήλοι οὕτω, ὡ σώζει ἕκαστο αὐτῶ ἐ τ ῇ μίξει τῇ τοιαύτ ῃ τή τε οἰκεία οὐσία κα ὶ τὰ ἐ αὐτ ῇ ποιότητα, λέγει κρᾶσι εἶαι μόη τῶ μίξεω. εἶαι γὰρ ἴδιο τῶ κεκραμέω τ ὸ δύασθαι χωρίζεσθαι πάλι ἀπ' ἀλλήλω, ὃ μόω γίεται τῷ σώζει ἐ τ ῇ μίξει τ ὰ κεκραμέα τὰ αὑτῶ φύσει. τ ὸ δ ὲ ταύτα τὰ διαφορὰ εἶαι τῆ μίξεω πειρᾶται πιστοῦσθαι δι ὰ τῶ κοιῶ ἐοιῶ, μάλιστα δ ὲ κριτήρια τῆ ἀληθεία φησὶ ἡμᾶ παρὰ τῆ φύσεω λαβότα. ἄλλη γοῦ φατασία ἔχει ἡμᾶ τῶ καθ' ἁρμὴ συγκειμέω, κα ὶ ἄ λλη τῶ συγκεχυμέω τε κα ὶ συεφθαρμέω, κα ὶ ἄλλη τῶ κεκραμέω τε κα ὶ ἀλλήλοι δι' ὅ λω ἀτιπαρεκτειομέω οὕτω, ὡ σώζει ἕκαστο αὐτῶ τὴ οἰκεία φύσι. ἣ διαφορὰ φατασιῶ οὐκ ἂ εἴχομε, ε ἰ πάτα τ ὰ ὁπωσοῦ μιγύμεα παρέκειτο ἀλλήλοι καθ' ἁρμή. τὴ δ ὲ τοιαύτη ἀτιπαρέκτασι τῶ κιραμέω ὑπολαμβάει γίεσθαι χωρούτω δι' ἀλλήλω τῶ κιραμέω σωμάτω, ὡ μηδὲ μόριο ἐ αὐτοῖ εἶαι μ ὴ μετέχο πάτω τῶ ἐ τ ῷ τοιούτ ῳ κεκραμέῳ

8 μίγματι. οὐκέτι γὰρ ἄ, ε ἰ μ ὴ τοῦτο εἴη, κρᾶσι, ἀλλ ὰ παράθεσι τ ὸ γιόμεο εἶαι. Το ῦ δ ὲ τοῦτο οἴεσθαι γίεσθαι πίστει φέρουσι ο ἱ προιστάμεοι τῆσδε τῆ δόξη τό τε πολλὰ τῶ σωμάτω σώζει τὰ ἑαυτῶ ποιότητα ἐπί τ' ἐλαττόω ἐαργῶ ὄγκω κα ὶ ἐπ ὶ μειζόω ὄτα ( ὡ ὁρᾶ ἔστι ἐπ ὶ το ῦ λιβαωτο ῦ, ὃ ἐ τ ῷ θυμιᾶσθαι λεπτυόμεο ἐπ ὶ πλεῖστο τὴ αὑτοῦ φυλάσσει ποιότητα), ἔτι τε τ ὸ πολλ ὰ εἶαι, ἃ καθ' ἑαυτ ὰ μ ὴ οἷά τε ὄτα ἐπί τι ἐλθεῖ μέγεθο ὑ π' ἄλλω βοηθούμεα ἐπ' αὐτ ὸ πρόεισι. τὸ γοῦ χρυσὸ ὑπό τιω μιγυμέω φαρμάκω ἐπὶ πλεῖστο χεῖσθαί τε κα ὶ λεπτύεσθαι, ἐφ' ὅσο καθ' αὑτὸ ἐλαυόμεο οὐκ ἐδύατο. κα ὶ ἡμεῖ δέ, ἃ καθ' αὑτοὺ ὄτε οὔκ ἐσμε οἷοί τε ἐεργεῖ, σὺ ἄλλοι ἐεργοῦμε. τού τε γὰρ ποταμοὺ διαβαίομε ἀλλήλω ἐφαπτόμεοι, οὓ οὐχ οἷοί τέ ἐσμε διαβαίει καθ' αὑτού. κα ὶ βάρη τιὰ φέρομε μετ' ἄλλω, ὧ τ ὸ ἐπιβάλλο ἡμῖ μέρο μόοι γεόμεοι φέρει ο ὐ δυάμεθα. κα ὶ ἄ μπελοι δ ὲ καθ' αὑτὰ ἵστασθαι μ ὴ δυάμεαι ἀίσταται ἀλλήλαι ἐμπλεκόμεαι. Fuentes: Theophrastus. Enquiry into plants, 2 vols., A. HORT, ed., Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1916, rep. 1:1968;2:1961. Doxographi Graeci, H. DIELS, ed., Berlín, Reimer, 1879, rep Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora, ed. I. BRUNS, Berlín, Reimer, 1892; Commentaria in Aristotelem Graeca, supl. 2.2

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τρεῖ εἰσὶ α ἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεω ἐχόμεαι. πρώτη μὲ, ἡ ἐκ τῆ το ῦ τέλου ἐ οία κατ' ἀάλυσι γιομέη. δευτέρα δ ὲ, ἡ ἐκ συθέσεω τῶ κατ ὰ τὴ ἀάλυσι εὑρεθέτω. τρίτη δ ὲ, ἡ ἐ ξ ὅρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖ ο Ότι το θείο είαι ακατάληπτο και ότι δε πρέπει α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή 49 43 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Στα Στοιχεία του Ευκλείδη, βιβλία VII, VIII και IX (περίπου 300 πχ), οι θετικοί ακέραιοι παριστάοται ως ευθύγραμμα τμήματα και η έοια της διαιρετότητας συδέεται άμεσα με τη

Διαβάστε περισσότερα

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Εννοιολογικές δομές Ταξινομία (taxonomy) Σχέσεις IsA (BT/NT) Θησαυρός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδώ : Διοίκηση Επιχειρήσεω και Οργαισμώ Θεματική Εότητα : Δ.Ε.Ο. 3 Χρηματοοικοομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος : 202-203 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Χρηματοδοτική Αάλυση

Διαβάστε περισσότερα

www.fr-anodos.gr (, )

www.fr-anodos.gr (, ) ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το lim f ( ) έχει όηµα σε γειτοικά σηµεία µε το δηλαδή ότα ( a, ) (, β ) a. Δε µε εδιαφέρει α το ίδιο το αήκει η όχι στο πεδίο ορισµού της f αλλά µε εδιαφέρει α υπάρχου στο πεδίο ορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

+ + = + + α ( β γ) ( )

+ + = + + α ( β γ) ( ) ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αριθµητική παράσταση Αριθµητική παράσταση λέγεται µια σειρά αριθµώ που συδέοται µεταξύ τους µε πράξεις. Η σειρά τω πράξεω σε µια αριθµητική παράσταση είαι η εξής: 1. Υπολογίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπού» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα τω εικτώ του Ρολογιού Εισαγωγικά ηµήτρης Ι. Μπουάκης Σχ. Σύµβουλος Μαθηµατικώ Σε ορισµέα βιβλία Αριθµητικής, αλλά κυρίως Άλγεβρας Β Γυµασίου και Α

Διαβάστε περισσότερα

Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικών ( αν) ν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα & αντιπαραδείγµατα.

Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικών ( αν) ν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα & αντιπαραδείγµατα. Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικώ ( α) µε ατιπροσωπευτικά παραδείγµατα & ατιπαραδείγµατα. Ιωάης Π. Πλατάρος, Μαθηµατικός, Καπετά Κρόµπα 37, Τ.Κ. 24 2 ΜΕΣΣΗΝΗ, ηλ./ταχ. Plataros@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. ἀρχ ὴ πάση χροικῆ κιήσεω τῆ ὑπὸ χρόο ὁρατῆ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0.

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0. Ορισµοί, ισότητα, µέτρο, άθροισµα µιγαδικώ αριθµώ Μιγαδικό επίπεδο Γεωµετρική παράσταση του αθροίσµατος µιγαδικώ αριθµώ ax 3 + β x + γ x+ δ = 0 Η προσπάθεια επιλύσεως εξισώσεω 3 ου βαθµού ( ) και δευτεροβαθµίω

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γωστικό ατικείμεο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29

FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 [1] Περ ὶ μὲ δ ὴ τούτω ἀρκέσει τ ὰ εἰρημέα. σκεπτέο δ ὲ ἑξῆ ο ὐ παρέργω, ἃ περ ὶ τῆ τῶ διαλέκτω συγχύσεω φιλοσοφε ῖ λέγει γὰρ ὧδε κα ὶ ἦ πᾶσα ἡ γ ῆ χεῖλο ἕ, κα ὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είαι γωσό, η Μουσική είαι Μαθημαικά και (σο βάθος) υπάρχει, μία «αδιόραη αρμοία» μεαξύ αυώ ω δύο. Έα μουσικό έργο, διέπεαι από μαθημαικούς όμους, σε ό,ι αφορά ις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι δ ι ο τ η τ ε ς Π ρ ο σ θ ε σ η ς - Π ο λ λ α π λ α σ ι α σ μ ο υ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Ι δ ι ο τ η τ ε ς Π ρ ο σ θ ε σ η ς - Π ο λ λ α π λ α σ ι α σ μ ο υ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1 Π ρ α γ μ α τ ι κ ο ι Α ρ ι θ μ ο ι : Υ π ο σ υ ο λ α του Το συολο τω φυσικω 3. αριθμω: Να δειχτει οτι = α {0,1,,3, } + 110 0α. Ποτε ισχυει το ισο; Το συολο τω. A ακεραιω α, β θετικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια Στερεά

Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια Στερεά Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια τερεά (Κανονικά και Ηµικανονικά Πολύεδρα) Λίγα Ιστορικά στοιχεία ηµ. Μπουνάκης χ. ύµβουλος Μαθηµατικών dimitrmp@sch.gr Ιούνιος 2011 Κανονικό Πολύεδρο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ 1-8 Introducción

ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ 1-8 Introducción ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ 1-8 Introducción [1] Τ ὸ μὲ το ῦ Καικιλίου συγγραμμάτιο, ὃ περ ὶ ὕψου συετάξατο, ἀασκοπουμέοι ἡμῖ ὡ οἶσθα κοι ῇ, Ποστούμιε Τερετια ὲ φίλτατε, ταπειότερο ἐφάη τῆ ὅλη ὑποθέσεω κα ὶ ἥ κιστα τῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ. 0 : Παραγοντοποιώ αριθµητή και παρονοµαστή και διώχνω τους παράγοντες x, x 0 που προκύπτουν.

ΟΡΙΑ. 0 : Παραγοντοποιώ αριθµητή και παρονοµαστή και διώχνω τους παράγοντες x, x 0 που προκύπτουν. ΟΡΙΑ Πηλίκα πολυωυµικώ µε µορφή 0 0 : Παραγοτοποιώ αριθµητή και παροοµαστή και διώχω τους παράγοτες, 0 που προκύπτου Περιπτώσεις µε ρίζες µορφής 0 0 Περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται α πολλαπλασιάσω µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ευτέρα, 17 Μα ου 2010 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης. Επιµέλεια:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ευτέρα, 17 Μα ου 2010 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης. Επιµέλεια: ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικώ της Ώθησης ευτέρα, 7 Μα ου 00 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ευτέρα, 7 Μα ου 00 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ = Γ. β1 = β2

Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ = Γ. β1 = β2 Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ( ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ): i. αχ=β µε α 0 έχει µία λύση ii. 0χ=β µε β 0 αδύατη εξίσωση ( καµία λύση ) iii. 0χ=0 αόριστη εξίσωση ( άπειρες λύσεις ) ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-03 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/ ΘΕΜΑ ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας το αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α-

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α- Μαθηματικά για τη Β τάξη του Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τω Κώστα Βακαλόπουλου Bασίλη Καρκάη Εισαγωγικό σημείωμα Παραθέτουμε στα δύο άρθρα που ακολουθού μια σειρά από λυμέες ασκήσεις στα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

5.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ

5.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ 5 54 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ Εισαγωγή Η αοδοχή τω μιγαδικώ αριθμώ, εκτός αό τις δυατότητες ου άοιξε στη είλυση τω εξισώσεω, έδωσε μεγάλη ευελιξία στο αλγεβρικό λογισμό Για αράδειγμα, η αράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ( ) Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό ακέραιο ν ισχύει : ! + 2 2! + 3 3! + +ν ν! = (ν + 1)!

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ( ) Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό ακέραιο ν ισχύει : ! + 2 2! + 3 3! + +ν ν! = (ν + 1)! ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό ακέραιο ισχύει : 1 + 1 1! +! +! + +! = ( + 1)!. Να αποδείξτε ότι 6 10 [ ( 1) ] = ( + 1) ( + ) ( + ) (), για κάθε θετικό ακέραιο.. Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ

5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ 5. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Μια ακολουθία λέγεται γεωµετρική πρόοδος, α και µόο α κάθε όρος της προκύπτει από το προηγούµεό του µε πολλαπλασιασµό επί το ίδιο πάτοτε µη µηδεικό αριθµό.. Μαθηµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

i) Αν ο φυσικός αριθμός n δεν είναι τετράγωνο ακεραίου, τότε ο n είναι άρρητος.

i) Αν ο φυσικός αριθμός n δεν είναι τετράγωνο ακεραίου, τότε ο n είναι άρρητος. Πρόλογος 3 Πρόλογος Τ ο βιβλίο αυτό απευθύεται σε κάθε συάδελφο Μαθηματικό, αλλά κυρίως σε κάθε έο συάδελφο που πρόκειται α συμμετάσχει στο διαγωισμό του Α.Σ.Ε.Π. Επίσης, απευθύεται σε μαθητές με υψηλούς

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντί δή συνεχεῖ καί διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τό µέν πλεῖον τό δ' ἔλαττον τό δ' ἴσον, καί ταῦτα ἢ κατ' αὐτό

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

4.1 Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ 1.1 Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. Αρχή της Μαθηµατιής Επαγωγής Έστω ισχυρισµός Ρ(), όπου θετιός αέραιος. Α (i) Ρ αληθής αι (ii) Ρ() Ρ( + 1) για άθε, τότε Ρ() αληθής για άθε.. Αισότητα Bernoulli (1 +α

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư 1 25 Ï 2009 : : (5) 1, 1-4,,,,,.,,,,.,,.,, (,, ),,,,,. 1 5 2. : «.» 10. : 1. «....»,,, 37-38 ( ): «,,.» 15 2., ; 15 3. ; 10 4.,, :,,,,. 10 2 5 3 115 1. 2, 3..,. ----------- 1. = 2. = 3. =,.. 20 1.. : :.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Β /θµιας Εκπ/σης Φλώρινας Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πρόοδοι) ΠΡΟΟΔΟΙ

Δ/νση Β /θµιας Εκπ/σης Φλώρινας Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πρόοδοι) ΠΡΟΟΔΟΙ ΠΡΟΟΔΟΙ Οι πρόοδοι αποτελού µια ειδική κατηγορία τω ακολουθιώ και είαι τριώ ειδώ : αριθµητικές, αρµοικές και γεωµετρικές. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ (ΘΕΩΡΙΑ) Ορισµός Μια ακολουθία αριθµώ α, α,, α, α +, θα λέµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συνδυασμός ν στοιχείων ανά κ είναι μια μη διατεταγμένη συλλογή κ στοιχείων από τα ν.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συνδυασμός ν στοιχείων ανά κ είναι μια μη διατεταγμένη συλλογή κ στοιχείων από τα ν. 13/10/2010 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συδυασμός στοιχείω αά κ είαι μια μη διατεταγμέη συλλογή κ στοιχείω από τα. Παράδειγμα 1 Οι συδυασμοί τω τριώ γραμμάτω Α,Β,Γ αά έα είαι οι εξής τρεις: Α, Β, Γ. Οι συδυασμοί

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Προβολές στον Αριστοτελικό Συλλογισμὸ

Προβολές στον Αριστοτελικό Συλλογισμὸ Προβολές στον Αριστοτελικό Συλλογισμὸ της Όλγας Τσιότσιου Αποτυπώνοντας κάποιος ορισμένες σκέψεις για τον συλλογισμὸ (αυτό που σήμερα ονομάζουμε παραγωγή ή παραγωγικό συλλογισμό), τη μεγάλη αυτή ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ARISTARCHI DE MAGNITUDIBUS ET DISTANTIIS SOLIS ET LUNAE, 1-2

ARISTARCHI DE MAGNITUDIBUS ET DISTANTIIS SOLIS ET LUNAE, 1-2 ARISTARCHI DE MAGNITUDIBUS ET DISTANTIIS SOLIS ET LUNAE, 1-2 Ἔστωσα ἴσαι σφαῖραι, ὧ κέτρα ἔστω τ ὰ Α, Β σημεῖα, κα ὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΑΒ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἐκβεβλήσθω δι ὰ το ῦ ΑΒ ἐπίπεδο ποιήσει δ ὴ τομὰ ἐ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 Α. Έτσι λοιπόν εφοδιασμένοι οι άνθρωποι αρχικά κατοικούσαν σκόρπια, ενώ δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα