ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α"

Transcript

1 ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α Τῶ φυτῶ τὰ διαφορὰ κα ὶ τὴ ἄλλη φύσι ληπτέο κατά τε τ ὰ μέρη κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τὰ γεέσει κα ὶ τοὺ βίου ἤθη γὰρ κα ὶ πράξει οὐκ ἔχουσι ὥσπερ τ ὰ ζῶα. εἰσ ὶ δ' α ἱ μὲ κατ ὰ τὴ γέεσι κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τοὺ βίου εὐθεωρητότεραι κα ὶ ῥᾴου, α ἱ δ ὲ κατ ὰ τ ὰ μέρη πλείου ἔ χουσι ποικιλία. αὐτ ὸ γὰρ τοῦτο πρῶτο οὐχ ἱκαῶ ἀφώρισται τ ὰ ποῖα δε ῖ μέρη κα ὶ μ ὴ μέρη καλεῖ, ἀλλ' ἔχει τι ὰ ἀπορία. Τ ὸ μὲ οὖ μέρο ἅτε ἐκ τῆ ἰδία φύσεω ὂ ἀε ὶ δοκε ῖ διαμέει ἢ ἁπλῶ ἢ ὅ τα γέηται, καθάπερ ἐ τοῖ ζώοι τ ὰ ὕστερο γεησόμεα, πλὴ ε ἴ τι δι ὰ όσο ἢ γῆρα ἢ πήρωσι ἀποβάλλεται. τῶ δ' ἐ τοῖ φυτοῖ ἔια τοιαῦτ' ἐστὶ ὥστ' ἐπέτειο ἔχει τὴ οὐσία, οἷο ἄ θο βρύο φύλλο καρπό, ἁπλῶ ὅσα πρ ὸ τῶ καρπῶ ἢ ἅμα γίεται τοῖ καρποῖ ἔτι δ ὲ αὐτὸ ὁ βλαστό αἰε ὶ γὰρ ἐπίφυσι λαμβάει τ ὰ δέδρα κατ' ἐιαυτὸ ὁμοίω ἔ τε τοῖ ἄω κα ὶ ἐ τοῖ περ ὶ τὰ ῥίζα ὥστε, ε ἰ μέ τι ταῦτα θήσει μέρη, τό τε πλῆθο ἀόριστο ἔσται κα ὶ οὐδέποτε τὸ αὐτ ὸ τῶ μορίω ε ἰ δ' α ὖ μ ὴ μέρη, συμβήσεται, δι' ὧ τέλεια γίεται κα ὶ φαίεται, ταῦτα μ ὴ εἶ αι μέρη βλαστάοτα γὰρ κα ὶ θάλλοτα κα ὶ καρπὸ ἔχοτα πάτα καλλίω κα ὶ τελειότερα κα ὶ δοκε ῖ καὶ ἔστι. α ἱ μὲ οὖ ἀπορίαι σχεδό εἰσι αὗται. Τάχα δ ὲ οὐχ ὁμοίω ἅπατα ζητητέο οὔτε ἐ τοῖ ἄλλοι οὔθ' ὅσα πρὸ τὴ γέεσι, αὐ τά τε τ ὰ γεώμεα μέρη θετέο οἷο τοὺ καρπού. οὐδ ὲ γὰρ τ ὰ ἔμβρυα τῶ ζώω. ε ἰ δ ὲ ἐ τ ῇ ὥρᾳ ὄψει τοῦτό γε κάλλιστο, οὐδὲ σημεῖο, ἐπε ὶ κα ὶ τῶ ζώω εὐθεε ῖ τ ὰ κύοτα. Πολλ ὰ δ ὲ κα ὶ τ ὰ μέρη κατ' ἐιαυτὸ ἀποβάλλει, καθάπερ ο ἵ τε ἔλαφοι τ ὰ κέρατα κα ὶ τὰ φωλεύοτα τ ὰ πτερ ὰ κα ὶ τρίχα τετράποδα ὥστ' οὐδὲ ἄτοπο ἄλλω τε κα ὶ ὅμοιο ὂ τῷ φυλλοβολεῖ τ ὸ πάθο. Ὡσαύτω δ' οὐδ ὲ τ ὰ πρὸ τὴ γέεσι ἐπε ὶ κα ὶ ἐ τοῖ ζώοι τ ὰ μὲ συεκτίκτεται τ ὰ δ' ἀποκαθαίρεται καθάπερ ἀλλότρια τῆ φύσεω. ἔοικε δ ὲ παραπλησίω κα ὶ τ ὰ περ ὶ τὴ βλάστησι ἔχει. ἡ γάρ τοι βλάστησι γεέσεω χάρι ἐστ ὶ τῆ τελεία. Ὅλω δ ὲ καθάπερ εἴπομε οὐδ ὲ πάτα ὁμοίω κα ὶ ἐπ ὶ τῶ ζώω ληπτέο. δι' ὃ κα ὶ ὁ ἀριθμὸ ἀόριστο παταχ ῆ γὰρ βλαστητικὸ ἅτε κα ὶ παταχ ῆ ζῶ. ὥστε ταῦτα μὲ οὕ τω ὑποληπτέο ο ὐ μόο εἰ τ ὰ ῦ ἀλλ ὰ κα ὶ τῶ μελλότω χάρι ὅσα γὰρ μ ὴ οἷό τε ἀφομοιοῦ περίεργο τ ὸ γλίχεσθαι πάτω, ἵα μ ὴ κα ὶ τὴ οἰκεία ἀποβάλλωμε θεωρία. ἡ δ ὲ ἱστορία τῶ φυτῶ ἐστι ὡ ἁπλῶ εἰπεῖ ἢ κατ ὰ τ ὰ ἔξω μόρια κα ὶ τὴ ὅλη μορφὴ ἢ κατ ὰ τ ὰ ἐτό, ὥ σπερ ἐπ ὶ τῶ ζώω τ ὰ ἐκ τῶ ἀατομῶ. Ληπτέο δ' ἐ αὐτοῖ ποῖά τε πᾶσι ὑπάρχει ταὐτ ὰ κα ὶ ποῖα ἴδια καθ' ἕκαστο γέο, ἔτι δὲ τῶ αὐτῶ ποῖα ὅμοια λέγω δ' οἷο φύλλο ῥίζα φλοιό. ο ὐ δε ῖ δ ὲ οὐδ ὲ τοῦτο λαθάει ε ἴ τι κατ'

2 ἀαλογία θεωρητέο, ὥσπερ ἐπ ὶ τῶ ζώω, τὴ ἀαφορὰ ποιουμέου δῆλο ὅτι πρὸ τὰ ἐμφερέστατα κα ὶ τελειότατα. κα ὶ ἁπλῶ δ ὲ ὅσα τῶ ἐ φυτοῖ ἀφομοιωτέο τ ῷ ἐ τοῖ ζώοι, ὡ ἄ τί τ ῴ γ' ἀάλογο ἀφομοιο ῖ. ταῦτα μὲ οὖ διωρίσθω τὸ τρόπο τοῦτο. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ, 1-11 [1] Περ ὶ δ' αἰσθήσεω α ἱ μὲ πολλα ὶ κα ὶ καθόλου δόξαι δύ' εἰσί ο ἱ μὲ γὰρ τ ῷ ὁμοί ῳ ποιοῦσι, οἱ δ ὲ τ ῷ ἐατί ῳ. Παρμείδη μὲ κα ὶ Ἐμπεδοκλῆ κα ὶ Πλάτω τ ῷ ὁμοί ῳ, ο ἱ δ ὲ περ ὶ Ἀ αξαγόρα κα ὶ Ἡράκλειτο τ ῷ ἐατί ῳ. τ ὸ δ ὲ πιθαὸ ἔλαβο ο ἱ μὲ ὅτι τῶ ἄλλω τε τ ὰ πλεῖστα τῇ ὁμοιότητι θεωρεῖται κα ὶ ὅτι σύμφυτό ἐστι πᾶσι τοῖ ζῴοι τ ὰ συγγε ῆ γωρίζει, ἔτι δ' ὡ τ ὸ μὲ αἰσθάεσθαι τ ῇ ἀπορροί ᾳ γίεται, τ ὸ δ' ὅμοιο φέρεται πρὸ τ ὸ ὅμοιο. [2] ο ἱ δ ὲ τὴ αἴ σθησι ὑπολαμβάοτε ἐ ἀλλοιώσει γίεσθαι κα ὶ τ ὸ μὲ ὅμοιο ἀπαθὲ ὑπ ὸ το ῦ ὁμοίου, τ ὸ δ' ἐ ατίο παθητικό, τούτ ῳ προσέθεσα τὴ γώμη ἐπιμαρτυρεῖ δ ὲ οἴοται κα ὶ τ ὸ περ ὶ τὴ ἁφὴ συμβαῖο τ ὸ γὰρ ὁμοίω τ ῇ σαρκ ὶ θερμὸ ἢ ψυχρὸ ο ὐ ποιεῖ αἴσθησι. καθόλου μὲ οὖ περὶ αἰσθήσεω αὗται παραδέδοται δόξαι. περ ὶ ἑκάστη δ ὲ τῶ κατ ὰ μέρο ο ἱ μὲ ἄλλοι σχεδὸ ἀπολείπουσι, Ἐμπεδοκλῆ δ ὲ πειρᾶται κα ὶ ταύτα ἀάγει εἰ τὴ ὁμοιότητα. [3] [Pαρμείδου] Παρμείδη μὲ γὰρ ὅλω οὐδὲ ἀφώρικε ἀλλ ὰ μόο ὅτι δυοῖ ὄ τοι στοιχείοι κατ ὰ τ ὸ ὑπερβάλλο ἐστὶ ἡ γῶσι. ἐὰ γὰρ ὑπεραίρ ῃ τ ὸ θερμὸ ἢ τ ὸ ψυχρό, ἄ λλη γίεσθαι τὴ διάοια, βελτίω δ ὲ κα ὶ καθαρωτέρα τὴ δι ὰ τ ὸ θερμό ο ὐ μὴ ἀλλ ὰ κα ὶ ταύτη δεῖσθαί τιο συμμετρία ὡ γὰρ ἑκάστοτε φησί ἔχει κρᾶσι μελέω πολυπλάγκτω, τὼ όο ἀθρώποισι παρέστηκε τ ὸ γὰρ αὐτό ἔστι ὅπερ φροέει μελέω φύσι ἀθρώποισι κα ὶ πᾶσι κα ὶ πατί τ ὸ γὰρ πλέο ἐστ ὶ όημα. [4] τ ὸ γὰρ αἰσθάεσθαι κα ὶ τ ὸ φροεῖ ὡ ταὐτ ὸ λέγει, δι ὸ κα ὶ τὴ μήμη κα ὶ τὴ λήθη ἀπὸ τούτω γίεσθαι δι ὰ τῆ κράσεω ἂ δ' ἰσάζωσι τ ῇ μίξει, πότερο ἔσται φροεῖ ἢ ο ὔ, κα ὶ τί ἡ διάθεσι, οὐδὲ ἔτι διώρικε. ὅτι δ ὲ κα ὶ τ ῷ ἐατί ῳ καθ' αὑτ ὸ ποιε ῖ τὴ αἴσθησι φαερό, ἐ οἷ φησι τὸ εκρὸ φωτὸ μὲ κα ὶ θερμο ῦ κα ὶ φωῆ οὐκ αἰσθάεσθαι δι ὰ τὴ ἔκλειψι το ῦ πυρό, ψυχρο ῦ δ ὲ κα ὶ σιωπῆ κα ὶ τῶ ἐατίω αἰσθάεσθαι, κα ὶ ὅλω δ ὲ πᾶ τ ὸ ὂ ἔχει τι ὰ γῶ σι. οὕτω μὲ οὖ αὐτὸ ἔοικε ἀποτέμεσθαι τ ῇ φάσει τ ὰ συμβαίοτα δυσχερ ῆ δι ὰ τὴ ὑπόληψι. [5] Πλάτω δ ὲ ἐπ ὶ πλέο μὲ ἧπται τῶ κατ ὰ μέρο, ο ὐ μὴ εἴρηκέ γε περ ὶ ἁπασῶ, ἀλλὰ

3 μόο περ ὶ ἀκοῆ κα ὶ ὄψεω. κα ὶ τὴ μὲ ὄψι ποιε ῖ πυρό (δι ὸ κα ὶ τ ὸ χρῶμα φλόγα τι' ἀπ ὸ τῶ σωμάτω σύμμετρα μόρια τ ῇ ὄψει ἔχουσα), ὡ ἀπορροῆ τε γιομέη κα ὶ δέο συαρμόττει ἀλλήλοι ἐξιοῦσα μέχρι τιὸ συμφύεσθαι τ ῇ ἀπορρο ῇ κα ὶ οὕτω ὁρᾶ ἡμᾶ ὥσπερ ἂ εἰ τὸ μέσο τιθεὶ τὴ ἑαυτο ῦ δόξα τῶ τε φασκότω προsπίπτει τὴ ὄψι κα ὶ τῶ φέρεσθαι πρὸ αὐτὴ ἀπ ὸ τῶ ὁρατῶ. [6] ἀκοὴ δ ὲ δι ὰ τῆ φωῆ ὁρίζεται φωὴ γὰρ εἶαι πληγὴ ὑπ' ἀ έρο ἐγκεφάλου κα ὶ αἵματο δι' ὤτω μέχρι ψυχῆ, τὴ δ' ὑπ ὸ ταύτη κίησι ἀπ ὸ κεφαλῆ μέχρι ἥ πατο ἀκοή. περ ὶ δ ὲ ὀσφρήσεω κα ὶ γεύσεω κα ὶ ἁφῆ ὅλω οὐδὲ εἴρηκε, οὐδ ὲ ε ἰ παρ ὰ ταύτα ἄ λλαι τιέ εἰσι, ἀλλ ὰ μᾶλλο ἀκριβολογεῖται περ ὶ τῶ αἰσθητῶ. [7] Ἐμπεδοκλῆ δ ὲ περ ὶ ἁπασῶ ὁμοίω λέγει καί φησι τ ῷ ἐαρμόττει εἰ τοὺ πόρου τοὺ ἑκάστη αἰσθάεσθαι δι ὸ κα ὶ ο ὐ δύασθαι τ ὰ ἀλλήλω κρίει, ὅτι τῶ μὲ εὐρύτεροί πω, τῶ δὲ στεώτεροι τυγχάουσι ο ἱ πόροι πρὸ τ ὸ αἰσθητό, ὡ τ ὰ μὲ οὐχ ἁπτόμεα διευτοεῖ, τ ὰ δ' ὅ λω εἰσελθεῖ ο ὐ δύασθαι. πειρᾶται δ ὲ κα ὶ τὴ ὄψι λέγει, ποία τί ἐστι κα ὶ φησ ὶ τ ὸ μὲ ἐτὸ αὐτῆ εἶαι πῦρ <κα ὶ ὕδωρ>, τ ὸ δ ὲ περ ὶ αὐτ ὸ γῆ κα ὶ ἀέρα, δι' ὧ διιέαι λεπτὸ ὂ καθάπερ τ ὸ ἐ τοῖ λαμπτῆρσι φῶ. τοὺ δ ὲ πόρου ἐαλλὰξ κεῖσθαι το ῦ τε πυρὸ κα ὶ το ῦ ὕδατο, ὧ τοῖ μὲ τοῦ πυρὸ τ ὰ λευκά, τοῖ δ ὲ το ῦ ὕδατο τ ὰ μέλαα γωρίζει ἐαρμόττει γὰρ ἑκατέροι ἑ κάτερα. φέρεσθαι δ ὲ τ ὰ χρώματα πρὸ τὴ ὄψι δι ὰ τὴ ἀπορροή. [8] συγκεῖσθαι δ' οὐχ ὁμοίω, *** τὰ δ' ἐκ τῶ ἀτικειμέω, κα ὶ ταῖ μὲ ἐ μέσ ῳ, ταῖ δ' ἐκτὸ εἶαι τ ὸ πῦρ, δι ὸ κα ὶ τῶ ζῴω τ ὰ μὲ ἐ ἡμέρ ᾳ, τ ὰ δ ὲ ύκτωρ μᾶλλο ὀξυωπεῖ ὅσα μὲ πυρὸ ἔλαττο ἔχει μεθ' ἡμέρα ἐπαισοῦ σθαι γὰρ αὐτοῖ τ ὸ ἐτὸ φῶ ὑπ ὸ το ῦ ἐκτό ὅσα δ ὲ το ῦ ἐατίου ύκτωρ ἐπααπληροῦσθαι γὰρ καὶ τούτοι τ ὸ ἐδεέ. ἐ δ ὲ τοῖ ἐατίοι < ἐατίω> ἑκάτερο ἀμβλυωπεῖ μὲ γὰρ κα ὶ οἷ ὑ περέχει τ ὸ πῦρ, ἐπε ὶ αὐξηθὲ ἔτι μεθ' ἡμέρα ἐπιπλάττει κα ὶ καταλαμβάει τοὺ το ῦ ὕδατο πόρου οἷ δ ὲ τ ὸ ὕδωρ, ταὐτ ὸ τοῦτο γίεσθαι ύκτωρ καταλαμβάεσθαι γὰρ τ ὸ πῦρ ὑπ ὸ το ῦ ὕδατο. *** ἕ ω ἂ τοῖ μὲ ὑπ ὸ το ῦ ἔξωθε φωτὸ ἀποκριθ ῇ τ ὸ ὕδωρ, τοῖ δ' ὑπ ὸ το ῦ ἀέρο τ ὸ πῦρ ἑ κατέρω γὰρ ἴασι εἶαι τ ὸ ἐατίο. ἄριστα δ ὲ κεκρᾶσθαι κα ὶ βελτίστη εἶαι τὴ ἐξ ἀμφοῖ ἴ σω συγκειμέη. κα ὶ περ ὶ μὲ ὄψεω σχεδὸ ταῦτα λέγει. [9] τὴ δ' ἀκοὴ ἀπ ὸ τῶ ἔ ξωθε γίεσθαι ψόφω. ὅτα γὰρ ὑπ ὸ τῆ φωῆ κιηθ ῇ, ἠχεῖ ἐτό ὥσπερ γὰρ εἶαι κώδωα τῶ ἴσω ἤ χω τὴ ἀκοὴ ἣ προσαγορεύει σάρκιο ὄζο κιουμέη δ ὲ παίει τὸ ἀέρα πρὸ τ ὰ στερε ὰ καὶ ποιεῖ ἦχο. ὄσφρησι δ ὲ γίεσθαι τ ῇ ἀαπο ῇ δι ὸ κα ὶ μάλιστα ὀσφραίεσθαι τούτου, οἷ σφοδροτάτη το ῦ ἄσθματο ἡ κίησι ὀσμὴ δ ὲ πλείστη ἀπ ὸ τῶ λεπτῶ κα ὶ τῶ κούφω ἀπορρεῖ. περ ὶ δ ὲ γεύσεω κα ὶ ἁφῆ ο ὐ διορίζεται καθ' ἑκατέρα οὔτε πῶ οὔτε δι' ἃ γίγοται, πλὴ τ ὸ κοιὸ ὅτι τ ῷ ἐαρμόττει τοῖ πόροι αἴσθησί ἐστι ἥδεσθαι δ ὲ τοῖ ὁ μοίοι κατά τε μόρια κα ὶ τὴ κρᾶσι, λυπεῖσθαι δ ὲ τοῖ ἐατίοι. [10] ὡσαύτω δ ὲ λέγει κα ὶ περ ὶ φροήσεω καὶ ἀγοία. τ ὸ μὲ γὰρ φροεῖ εἶαι τοῖ ὁμοίοι, τ ὸ δ' ἀγοεῖ τοῖ ἀομοίοι, ὡ ἢ ταὐτὸ ἢ

4 παραπλήσιο ὂ τ ῇ αἰσθήσει τὴ φρόησι. διαριθμησάμεο γὰρ ὡ ἕκαστο ἑκάστ ῳ γωρίζομε ἐπ ὶ τέλει προσέθηκε ὡ ἐκ τούτω <γὰρ> πάτα πεπήγασι ἁρμοσθέτα κα ὶ τούτοι φροέουσι κα ὶ ἥδοτ' ἠδ' ἀιῶται. δι ὸ κα ὶ τ ῷ αἵματι μάλιστα φροεῖ ἐ τούτ ῳ γὰρ μάλιστα κεκρᾶσθαί ἐστι τ ὰ στοιχεῖα τῶ μερῶ. [11] ὅσοι μὲ οὖ ἴσα κα ὶ παραπλήσια μέμικται κα ὶ μ ὴ δι ὰ πολλο ῦ μηδ' α ὖ μικρ ὰ μηδ' ὑπερβάλλοτα τ ῷ μεγέθει, τούτου φροιμωτάτου εἶαι κα ὶ κατ ὰ τὰ αἰσθήσει ἀ κριβεστάτου, κατ ὰ λόγο δ ὲ κα ὶ τοὺ ἐγγυτάτω τούτω, ὅσοι δ' ἐατίω, ἀφροεστάτου. κα ὶ ὧ μὲ μα ὰ καὶ ἀραι ὰ κεῖται τ ὰ στοιχεῖα, ωθροὺ κα ὶ ἐπιπόου ὧ δ ὲ πυκ ὰ κα ὶ κατ ὰ μικρ ὰ τεθραυσμέα, τοὺ δ ὲ τοιούτου ὀξέω φερομέου κα ὶ πολλοῖ ἐπιβαλλομέου ὀλίγα ἐπιτελεῖ δι ὰ τὴ ὀξύτητα τῆ το ῦ αἵματο φορᾶ. οἷ δ ὲ καθ' ἕ τι μόριο ἡ μέση κρᾶσί ἐστι, ταύτ ῃ σοφοὺ ἑκάστου εἶαι διὸ τοὺ μὲ ῥήτορα ἀγαθού, τοὺ δ ὲ τεχίτα, ὡ τοῖ μὲ ἐ ταῖ χερσί, τοῖ δ ὲ ἐ τ ῇ γλώττ ῃ τὴ κρᾶσι οὖσα ὁμοίω δ' ἔχει κα ὶ κατ ὰ τὰ ἄλλα δυάμει.

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ, 213 ss. * * * πῶ δ' ἂ παραδέξαιτό τι τ ὸ ἐ τ ῇ τοιαύτ ῃ κράσει τῶ σωμάτω ἕκαστο τῶ κιραμέω φυλάττει δύασθαι τὴ οἰκεία ἐπιφάεια, ὡ ὁμο ῦ μὲ μηδ ὲ τ ὸ τυχὸ αὐτο ῦ μόριο εἶ αί [τε] καθ' αὑτ ὸ κεχωρισμέο θατέρου, ὁμο ῦ δ ὲ φυλάττει ἕκαστο αὐτῶ τὴ ἐπιφάεια τὴ ἑαυτο ῦ, ἣ εἶχε κα ὶ πρ ὸ τῆ κράσεω; τοῦτο γὰρ ὑπεραίρει κα ὶ τὰ ἐ τοῖ μύθοι παραδοξολογία, ὃ τίθησι Χρύσιππο ὅσο ἐ τούτ ῳ τ ὸ δύασθαι τ ὰ κεκραμέα χωρίζεσθαι πάλι. το ῦ τε γὰ ρ λέγει δύασθαι χωρίζεσθαι τ ὰ κεκραμέα, ἀλλ ὰ κα ὶ το ῦ μηδ' ὅλω κιρᾶσθαί τια δύασθαι λέγει μακρῷ παραδοξότερο κα ὶ παρ ὰ τὰ ἁπάτω ἐοία τ ὸ λέγει ὁμο ῦ μὲ δι' ὅλω ἀλλήλω χωρεῖ τια σώματα, ὡ μηδὲ αὐτῶ μόριο εἶαι καθ' αὑτό, ὁμο ῦ δ' ἕκαστο αὐτῶ ὑπ ὸ τῆ οἰ κεία ἐπιφαεία περιέχεσθαι, ὑφ' ἧ περιείχετο κα ὶ πρ ὸ τῆ μίξεω. τό τε οὖ σῶμα δι ὰ σώματο οὐδεμιᾶ ἐλάττω διαφορὰ ἔχει συμβέβηκε τῶ κατ ὰ φιλοσοφία δογμάτω κα ὶ τῶ περ ὶ μίξεώ τε κα ὶ κράσεω λόγω. ο ὐ γὰρ μόο διηέχθησα πρὸ ἀλλήλου περ ὶ τοῦδε το ῦ δόγματο ο ἱ μία ὕλη ὑποκεῖσθαι πᾶσι τοῖ ἐ γεέσει σώμασι λέγοτε πρὸ τοὺ ἐκ διωρισμέω τε καὶ κεχωρισμέω σωμάτω ποιοῦτα αὐτή ( ὧ ο ἱ μὲ ἄτομα σώματα ἄπειρα τ ῷ πλήθει, κατ ὰ σχῆ μα κα ὶ μέγεθο μόο τὴ πρὸ ἄλληλα διαφορὰ ἔχοτα, τὰ ἀρχὰ κα ὶ τ ὰ στοιχεῖά φασι εἶαι, καὶ τ ῇ τούτω συθέσει τε κα ὶ ποι ᾷ περιπλοκ ῇ ἔτι τε τάξει κα ὶ θέσει τἆλλα γίεσθαι ἐφ' ἧ δόξη πρῶτοι μὲ Λεύκιππό τε κα ὶ Δημόκριτο γεέσθαι δοκοῦσι, ὕστεροι δ ὲ Ἐπίκουρό τε κα ὶ ο ἱ τὴ αὐτὴ τούτ ῳ τραπέτε ο ἱ δ ὲ αὐτῶ, οὐκ ἀτόμου, ὁμοιομερ ῆ δέ τιά φασι ἄπειρα εἶ αι σώματα, ἐξ ὧ ἡ τῶ αἰσθητῶ γέεσι σωμάτω γιομέη κατ ὰ σύγκρισι κα ὶ σύθεσι, ἧ δόξη Ἀαξαγόρα τε κα ὶ Ἀρχέλαο δοκοῦσι γεγοέαι ἤδη δέ τιε κα ὶ ἀμερ ῆ τια σώματα τὰ ἀρχὰ καὶ στοιχεῖα τῶ πάτω προήχθησα εἰπεῖ ἔστι δέ τι δόξα κα ὶ ἐξ ἐπιπέδω τὴ γέεσι ποιοῦσα τῶ σωμάτω κα ὶ ἐξ ἀριθμῶ τι ἄλλη), ο ὐ δ ὴ πρὸ ἀλλήλου μόο, ὡ ἔφη, οὗτοι διηέχθησα κατὰ τὴ πρὸ τὰ ἀρχὰ διαφόρου οὔσα ἀκολουθία κα ὶ τὰ κράσει διαφόρω γίεσθαι λέγοτε, ἀλλ ὰ κα ὶ αὐτῶ τῶ ἡωμέη τὴ ὕλη λεγότω κα ὶ πάλι α ὖ τῶ διωρισμέη τε καὶ κεχωρισμέη ἐστί τι πρὸ ἀλλήλου διαφωία. αἰτία δ' αὐτοῖ τῆ διαστάσεω τῆ τοσῆσδε ἡ χαλεπότη το ῦ δόγματο. <τ ῷ> μὲ γὰρ ἐαργὲ εἶαι κιρᾶσθαί τια τῶ σωμάτω πρὸ ἄ λληλα πάτε σχεδὸ ο ἱ περ ὶ φύσεώ τε κα ὶ τῶ γιομέω φύσει φιλοσοφοῦτε ἦλθο ἐπ ὶ τ ὸ ζητεῖ τὴ αἰτία αὐτο ῦ, τ ῷ δ' εἶαι χαλεπή τε αὐτο ῦ τὴ εὕρεσι κα ὶ ἑκάστ ῃ τῶ ἀποδιδομέω αἰτιῶ οἰκεία τιὰ ἕπεσθαι δυσχερεία ἄλλο ἄλλ ῃ ἀπετράπετο. Δι ὸ ο ὐ χεῖρο κα ὶ ἡμᾶ περ ὶ αὐτῆ διαλαβεῖ κα ὶ μηῦσαι τ ὰ δοκοῦτα ἡμῖ εὐ λογώτερα λέγεσθαι τῶ περ ὶ κράσεω εἰρημέω το ῦ δοκεῖ οὕτω ἔχει παρεχομέου τὰ αἰτία. Δημόκριτο μὲ οὖ ἡγούμεο τὴ λεγομέη κρᾶσι γίεσθαι κατ ὰ παράθεσι σωμάτω,

6 διαιρουμέω τῶ κιραμέω εἰ μικρ ὰ κα ὶ τ ῇ παρ' ἄλληλα θέσει τὴ μῖξι ποιουμέω, οὐδ ὲ τὴ ἀρχή φησι εἶαι πρὸ ἀλήθειά τια κεκραμέα, ἀλλ' εἶαι τὴ δοκοῦσα κρᾶ σι παράθεσι σωμάτω ἀλλήλοι κατ ὰ μικρ ὰ σωζότω αὐτῶ ἑκάστου τὴ οἰκεία φύσι, ἣ εἶχο κα ὶ πρ ὸ τῆ μίξεω δοκεῖ δ' αὐτ ὰ κεκρᾶσθαι τ ῷ τὴ αἴσθησι δι ὰ μικρότητα τῶ παρακειμέω μηδεὸ αὐτῶ αἰσθάεσθαι δύασθαι μόου. φιλαλήθω τε κα ὶ φιλοσόφω οὐκ ὤκησε εἰπεῖ τ ὸ ἑ πόμεο τοῖ οὕτω τὰ κράσει λέγουσι γίεσθαι. παραθέσει δ ὲ τοιαύτ ῃ τὰ κράσει ἀάπτουσι κα ὶ ο ἱ τὰ ὁμοιομερεία ὕλη εἶαι τῶ γιομέω λέγοτε. Ἐπίκουρο δ ὲ φεύγει βουλόμεο τ ὸ ὑπ ὸ Δημοκρίτου ῥηθὲ ἕπεσθαι [βούλεται] τοῖ παραθέσει τῶ κιραμέω τὴ κρᾶσι γίεσθαι λέγουσι παραθέσει μέ τιω σωμάτω κα ὶ αὐτὸ τὰ κράσει γίεσθαι λέγει, ἀλλ' οὐκ αὐτῶ τῶ μιγυμέω σωμάτω σωζομέω ἐ τ ῇ διαιρέσει, ἀλλ' ἀαλυομέω εἰ τ ὰ στοιχεῖα κα ὶ τὰ ἀτόμου, ἐξ ὧ ἕκαστο αὐτῶ συγκείμεό πω τ ὸ μὲ οἶο ἦ, τ ὸ δ ὲ ὕδωρ, τ ὸ δ ὲ μέλι, τ ὸ δ ὲ ἄλλο τι, ἔπειτα ποι ᾷ τούτω τῶ σωμάτω, ἐξ ὧ ἦ τὰ κιράμεα πρὸ ἄλληλα, συθέσει γεώτω τ ὸ κεκραμέο σῶμα, συμμιγυμέω <οὐχ> ὕ δατό τε κα ὶ οἴου, ἀλλ ὰ τῶ ὑδροποιῶ ἀτόμω, ὡ ἂ εἴποι τι, ταῖ οἰοποιοῖ, φθορ ᾷ τε κα ὶ γεέσει τιῶ τὴ κρᾶσι γίεσθαι λέγω < ἡ> γὰρ εἰ τ ὰ στοιχεῖα ἀάλυσι ἑκάστου κα ὶ ἡ ἐκ τῶ στοιχείω σύθεσι αὐτῶ <τ ὸ μὲ γέεσι>, τ ὸ δ ὲ φθορά. τούτω μὲ οὖ οὔτε ο ἱ τὴ παράθεσι αἰτιώμεοι τῆ κράσεω οὔθ' ο ἱ τὴ εἰ τ ὰ στοιχεῖα ἀάλυσι τὴ περ ὶ τῆ κράσεω σώζουσι πρόληψι, ε ἴ γε ἡ μὲ κρᾶσι εἶαι δοκε ῖ ἐ ἑώσει τῶ κεκραμέω, ὡ μηδὲ μόριο τοῦ κράματο ἄμικτο εἶαί τιο τῶ σωμάτω, ἐξ ὧ τ ὸ κεκραμέο, οὔτε δ ὲ ἡ παράθεσι ἕ ωσι, οὔτε ἡ φθορά τε κα ὶ ἀαστοιχείωσι μῖξί ἐστι ἡ γὰρ μῖξι σωζομέω γεέσθαι δοκε ῖ. ο ὐ γὰ ρ αὐτ ὰ μιγύουσι ο ἱ τοῦτο τὸ τρόπο τὴ κρᾶσι γίεσθαι λέγοτε, ἀλλ' ἐξ ὧ ἐστι ταῦτα ἐκεῖ α μιγύουσι. ε ἰ δ ὲ ἐκ τῶ αὐτῶ στοιχείω οἷό τε κα ὶ ὕδωρ κα ὶ οἶο γεέσθαι τ ῇ ποι ᾷ συθέσει τε κα ὶ περιπλοκ ῇ τῆ τῶ γιομέω ἐξ αὐτῶ διαφορᾶ γεωμέη, οὐδ' ὅλω ἂ ἔτι κρᾶ σι τούτω γίοιτο τ ῷ τ ῇ ἀαστοιχειώσει φθείρεσθαι ταῦτα, καθ' ἃ ἡ κρᾶσι τῶ κιραμέω γίεται. γίεται μὲ γὰρ ἡ κρᾶσι διαφερότω τιῶ κατ ὰ ποιότητα, ἀαιρεῖται δ ὲ ἡ κατ ὰ τοῦτο διαφορ ὰ τοῖ ἔχουσι αὐτὴ ἐ τ ῇ τῶ αὐτῶ ποι ᾷ συθέσει τῆ συθέσεω αὐτῶ ἀαιρεθείση. ὃ ἴσω δὲ κα ὶ τοῖ ἐξ ἐπιπέδω γεῶσι τ ὰ σώματα ἡ κρᾶσι γίεται κατ ὰ ἀαστοιχείωσί τια. ε ἰ μὲ οὖ ἦ ἔχουσά τι ἥδε ἡ περ ὶ τῶ ἀρχῶ δόξα εὔλογο, ἴσω ἐπ ὶ πλέο ἔδει τὴ ἐξέτασι ποιεῖσθαι τῆ τοῦτο τὸ τρόπο γίεσθαι λεγομέη κράσεω, ἐλεγχομέη δ ὲ ἐκείη περιττὸ τ ὸ ζητεῖ ἔτι, εἰ κατ ὰ παράθεσι μερῶ ἢ μῖξι ἀτόμω ἢ ἐπιπέδω ἢ ἀμερῶ τιω σωμάτω ἡ κρᾶσι γίεται. διὸ περ ὶ μὲ τῆ τῶ τοιαύται ἀρχαῖ χρωμέω διαφωία τε πρὸ ἀλλήλου κα ὶ δόξη περ ὶ κράσεω οὐδὲ δε ῖ μηκύει τὸ λόγο. ο ὐ γὰρ ἐπίδειξι ἡμῖ ἱστορία κα ὶ πολλῆ γώσεω τ ὸ προκείμεο, ἀλλ' ἐξέτασί τε κα ὶ ζήτησι το ῦ, πῶ ἄ τι λέγω γίεσθαι τὰ κράσει τῶ σωμάτω συμφώω

7 λέγοι ταῖ περ ὶ αὐτῶ αἰσθήσεσί τε κα ὶ κοιαῖ προσλήψεσι. Μετέλθωμε δ ὲ ἐπ ὶ τοὺ κοιῶ ἡῶσθαι τὴ ὕλη λέγοτα κα ὶ μία πᾶσι τοῖ γιομέοι κα ὶ τὴ αὐτὴ ὑποθέτα, ὧ κα ὶ αὐτῶ παραιτησάμεοι τὰ ἐπιπολαιότερό τε κα ὶ προχειρότερο εἰρημέα τὰ μάλιστα δοκούσα ἔχεσθαί τιο λόγου αὐτὰ ἐξετάσωμε προχειρισάμεοι. τῶ δὴ ἡῶσθαι τὴ ὕλη λεγότω δοκοῦσι μάλιστά τε κα ὶ περ ὶ κράσεω ο ἱ ἀπ ὸ τῆ Στοᾶ περ ὶ κράσεω διαλαμβάει. οὔση δ ὲ κα ὶ ἐ τούτοι πολυφωία ( ἄλλοι γὰρ ἄλλω αὐτῶ τὰ κράσει γίεσθαι λέγουσι), ἡ μάλιστα δοκοῦσα δόξα εὐδοκιμεῖ παρ' αὐτοῖ περ ὶ κράσεώ ἐστι ἡ ὑπ ὸ Χρυσίππου λεγομέη. τῶ γὰρ μετ' αὐτὸ ο ἱ μὲ Χρυσίππ ῳ συμφέροται, ο ἱ δέ τιε αὐτῶ τῆ Ἀ ριστοτέλου δόξη ὕστερο ἀκοῦσαι δυηθέτε πολλ ὰ τῶ εἰρημέω ὑπ' ἐκείου περ ὶ κράσεω κα ὶ αὐτοὶ λέγουσι ὧ εἷ ἐστι κα ὶ Σωσιγέη, ἑταῖρο Ἀτιπάτρου οἷ ο ὐ δυάμεοι πάτ ῃ συμφέρεσθαι διὰ τὴ ἐ τοῖ ἄλλοι διαφωία ἐ πολλοῖ αὑτοῖ λέγοτε εὑρίσκοται μαχόμεα. ἔστι δ ὲ ἡ Χρυσίππου δόξα περ ὶ κράσεω ἥδε ἡῶσθαι μὲ ὑποτίθεται τὴ σύμπασα οὐ σία, πεύματό τιο δι ὰ πάση αὐτῆ διήκοτο, ὑφ' ο ὗ συέχεταί τε κα ὶ συμμέει κα ὶ σύμπαθέ ἐστι αὑτ ῷ τ ὸ πᾶ, τῶ δ ὲ μιγυμέω ἐ αὐτ ῇ σωμάτω τὰ μὲ παραθέσει μίξει γίεσθαι λέγει, δύο τιῶ ἢ κα ὶ πλειόω οὐσιῶ εἰ ταὐτὸ συτεθειμέω κα ὶ παρατιθεμέω ἀλλήλαι, ὥ φησι, καθ' ἁ ρμή, σωζούση ἑκάστη αὐτῶ ἐ τ ῇ τοιαύτ ῃ παραθέσει κατ ὰ τὴ περιγραφὴ τὴ οἰκεία οὐσία τε κα ὶ ποιότητα, ὡ ἐπ ὶ κυάμω φέρε εἰπεῖ κα ὶ πυρῶ ἐ τ ῇ παρ' ἀλλήλου θέσει γίεται, τὰ δέ τια συγχύσει δι' ὅλω τῶ τε οὐσιῶ αὐτῶ κα ὶ τῶ ἐ αὐταῖ ποιοτήτω συμφθειρομέω ἀλλήλαι, ὡ γίεσθαί φησι ἐπ ὶ τῶ ἰατρικῶ φαρμάκω κατ ὰ σύμφθαρσι τῶ μιγυμέω, ἄλλου τιὸ ἐξ αὐτῶ γεωμέου σώματο τὰ δέ τια γίεσθαι μίξει λέγει δι' ὅλω τιῶ οὐσιῶ τε κα ὶ τῶ τούτω ποιοτήτω ἀτιπαρεκτειομέω ἀλλήλαι μετ ὰ το ῦ τὰ ἐξ ἀρχῆ οὐσία τε κα ὶ ποιότητα σώζει ἐ τ ῇ μίξει τ ῇ τοιᾷδε, ἥτια τῶ μίξεω κρᾶσι ἰδίω εἶαι λέγει. τὴ γὰρ δύο ἢ κα ὶ πλειόω τιῶ σωμάτω ὅλω δι' ὅλω ἀτιπαρέκτασι ἀλλήλοι οὕτω, ὡ σώζει ἕκαστο αὐτῶ ἐ τ ῇ μίξει τῇ τοιαύτ ῃ τή τε οἰκεία οὐσία κα ὶ τὰ ἐ αὐτ ῇ ποιότητα, λέγει κρᾶσι εἶαι μόη τῶ μίξεω. εἶαι γὰρ ἴδιο τῶ κεκραμέω τ ὸ δύασθαι χωρίζεσθαι πάλι ἀπ' ἀλλήλω, ὃ μόω γίεται τῷ σώζει ἐ τ ῇ μίξει τ ὰ κεκραμέα τὰ αὑτῶ φύσει. τ ὸ δ ὲ ταύτα τὰ διαφορὰ εἶαι τῆ μίξεω πειρᾶται πιστοῦσθαι δι ὰ τῶ κοιῶ ἐοιῶ, μάλιστα δ ὲ κριτήρια τῆ ἀληθεία φησὶ ἡμᾶ παρὰ τῆ φύσεω λαβότα. ἄλλη γοῦ φατασία ἔχει ἡμᾶ τῶ καθ' ἁρμὴ συγκειμέω, κα ὶ ἄ λλη τῶ συγκεχυμέω τε κα ὶ συεφθαρμέω, κα ὶ ἄλλη τῶ κεκραμέω τε κα ὶ ἀλλήλοι δι' ὅ λω ἀτιπαρεκτειομέω οὕτω, ὡ σώζει ἕκαστο αὐτῶ τὴ οἰκεία φύσι. ἣ διαφορὰ φατασιῶ οὐκ ἂ εἴχομε, ε ἰ πάτα τ ὰ ὁπωσοῦ μιγύμεα παρέκειτο ἀλλήλοι καθ' ἁρμή. τὴ δ ὲ τοιαύτη ἀτιπαρέκτασι τῶ κιραμέω ὑπολαμβάει γίεσθαι χωρούτω δι' ἀλλήλω τῶ κιραμέω σωμάτω, ὡ μηδὲ μόριο ἐ αὐτοῖ εἶαι μ ὴ μετέχο πάτω τῶ ἐ τ ῷ τοιούτ ῳ κεκραμέῳ

8 μίγματι. οὐκέτι γὰρ ἄ, ε ἰ μ ὴ τοῦτο εἴη, κρᾶσι, ἀλλ ὰ παράθεσι τ ὸ γιόμεο εἶαι. Το ῦ δ ὲ τοῦτο οἴεσθαι γίεσθαι πίστει φέρουσι ο ἱ προιστάμεοι τῆσδε τῆ δόξη τό τε πολλὰ τῶ σωμάτω σώζει τὰ ἑαυτῶ ποιότητα ἐπί τ' ἐλαττόω ἐαργῶ ὄγκω κα ὶ ἐπ ὶ μειζόω ὄτα ( ὡ ὁρᾶ ἔστι ἐπ ὶ το ῦ λιβαωτο ῦ, ὃ ἐ τ ῷ θυμιᾶσθαι λεπτυόμεο ἐπ ὶ πλεῖστο τὴ αὑτοῦ φυλάσσει ποιότητα), ἔτι τε τ ὸ πολλ ὰ εἶαι, ἃ καθ' ἑαυτ ὰ μ ὴ οἷά τε ὄτα ἐπί τι ἐλθεῖ μέγεθο ὑ π' ἄλλω βοηθούμεα ἐπ' αὐτ ὸ πρόεισι. τὸ γοῦ χρυσὸ ὑπό τιω μιγυμέω φαρμάκω ἐπὶ πλεῖστο χεῖσθαί τε κα ὶ λεπτύεσθαι, ἐφ' ὅσο καθ' αὑτὸ ἐλαυόμεο οὐκ ἐδύατο. κα ὶ ἡμεῖ δέ, ἃ καθ' αὑτοὺ ὄτε οὔκ ἐσμε οἷοί τε ἐεργεῖ, σὺ ἄλλοι ἐεργοῦμε. τού τε γὰρ ποταμοὺ διαβαίομε ἀλλήλω ἐφαπτόμεοι, οὓ οὐχ οἷοί τέ ἐσμε διαβαίει καθ' αὑτού. κα ὶ βάρη τιὰ φέρομε μετ' ἄλλω, ὧ τ ὸ ἐπιβάλλο ἡμῖ μέρο μόοι γεόμεοι φέρει ο ὐ δυάμεθα. κα ὶ ἄ μπελοι δ ὲ καθ' αὑτὰ ἵστασθαι μ ὴ δυάμεαι ἀίσταται ἀλλήλαι ἐμπλεκόμεαι. Fuentes: Theophrastus. Enquiry into plants, 2 vols., A. HORT, ed., Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1916, rep. 1:1968;2:1961. Doxographi Graeci, H. DIELS, ed., Berlín, Reimer, 1879, rep Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora, ed. I. BRUNS, Berlín, Reimer, 1892; Commentaria in Aristotelem Graeca, supl. 2.2

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τρεῖ εἰσὶ α ἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεω ἐχόμεαι. πρώτη μὲ, ἡ ἐκ τῆ το ῦ τέλου ἐ οία κατ' ἀάλυσι γιομέη. δευτέρα δ ὲ, ἡ ἐκ συθέσεω τῶ κατ ὰ τὴ ἀάλυσι εὑρεθέτω. τρίτη δ ὲ, ἡ ἐ ξ ὅρου

Διαβάστε περισσότερα

PLOTINI ENNEADES, 3, 1. [1] Ἅπαντα τ ὰ γινόμενα κα ὶ τ ὰ ὄντα ἤτοι κατ' αἰτίας γίνεται τ ὰ γινόμενα κα ὶ ἔστι τ ὰ ὄντα, ἢ ἄ νευ

PLOTINI ENNEADES, 3, 1. [1] Ἅπαντα τ ὰ γινόμενα κα ὶ τ ὰ ὄντα ἤτοι κατ' αἰτίας γίνεται τ ὰ γινόμενα κα ὶ ἔστι τ ὰ ὄντα, ἢ ἄ νευ PLOTINI ENNEADES, 3, 1 [1] Ἅπατα τ ὰ γιόμεα κα ὶ τ ὰ ὄτα ἤτοι κατ' αἰτία γίεται τ ὰ γιόμεα κα ὶ ἔστι τ ὰ ὄτα, ἢ ἄ ευ αἰτία ἄμφω ἢ τ ὰ μὲ ἄευ αἰτία, τ ὰ δ ὲ μετ' αἰτία ἐ ἀμφοτέροι ἢ τ ὰ μὲ γιόμεα μετ' αἰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖ ο Ότι το θείο είαι ακατάληπτο και ότι δε πρέπει α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή 49 43 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Στα Στοιχεία του Ευκλείδη, βιβλία VII, VIII και IX (περίπου 300 πχ), οι θετικοί ακέραιοι παριστάοται ως ευθύγραμμα τμήματα και η έοια της διαιρετότητας συδέεται άμεσα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Αριστοτέλους «Πολιτικά» Τῷ περί πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Εννοιολογικές δομές Ταξινομία (taxonomy) Σχέσεις IsA (BT/NT) Θησαυρός

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδώ : Διοίκηση Επιχειρήσεω και Οργαισμώ Θεματική Εότητα : Δ.Ε.Ο. 3 Χρηματοοικοομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος : 202-203 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Χρηματοδοτική Αάλυση

Διαβάστε περισσότερα

www.fr-anodos.gr (, )

www.fr-anodos.gr (, ) ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το lim f ( ) έχει όηµα σε γειτοικά σηµεία µε το δηλαδή ότα ( a, ) (, β ) a. Δε µε εδιαφέρει α το ίδιο το αήκει η όχι στο πεδίο ορισµού της f αλλά µε εδιαφέρει α υπάρχου στο πεδίο ορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

+ + = + + α ( β γ) ( )

+ + = + + α ( β γ) ( ) ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αριθµητική παράσταση Αριθµητική παράσταση λέγεται µια σειρά αριθµώ που συδέοται µεταξύ τους µε πράξεις. Η σειρά τω πράξεω σε µια αριθµητική παράσταση είαι η εξής: 1. Υπολογίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους:

Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους: ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους: με το ασύνδετο σχήμα παρατακτικά / κατά παράταξη υποτακτικά / καθ' υπόταξη ΑΣΥΝΔΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικών ( αν) ν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα & αντιπαραδείγµατα.

Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικών ( αν) ν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα & αντιπαραδείγµατα. Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικώ ( α) µε ατιπροσωπευτικά παραδείγµατα & ατιπαραδείγµατα. Ιωάης Π. Πλατάρος, Μαθηµατικός, Καπετά Κρόµπα 37, Τ.Κ. 24 2 ΜΕΣΣΗΝΗ, ηλ./ταχ. Plataros@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0.

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0. Ορισµοί, ισότητα, µέτρο, άθροισµα µιγαδικώ αριθµώ Μιγαδικό επίπεδο Γεωµετρική παράσταση του αθροίσµατος µιγαδικώ αριθµώ ax 3 + β x + γ x+ δ = 0 Η προσπάθεια επιλύσεως εξισώσεω 3 ου βαθµού ( ) και δευτεροβαθµίω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο: Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β3 1-2

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDONIOU O APAMEUS

POSEIDONIOU O APAMEUS POSEIDONIOU O APAMEUS [Estrabón 1,1,7] Ἔχεται δ ὲ τῆ αὐτῆ φιλοπραγμοσύη κα ὶ τ ὸ μ ὴ ἀγοεῖ τ ὰ περ ὶ τὰ πλημμυρίδα το ῦ ὠκεαοῦ κα ὶ τὰ ἀμπώτει, ἀψορρόου Ὠκεαοῖο ( Il. 18,399) λέγοτα κα ὶ τρὶ μὲ γάρ τ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΟΤΙ ΤΕΧΝΗ Η ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΟΤΙ ΤΕΧΝΗ Η ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΟΤΙ ΤΕΧΝΗ Η ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ Τί ποτε ἄ ρα, ὦ Σίμω, ο ἱ μὲ ἄλλοι ἄθρωποι κα ὶ ἐλεύθεροι κα ὶ δοῦλοι τέχη ἕ καστό τια ἐπίσταται δι' ἧ αὑτοῖ τέ εἰσι κα ὶ ἄλλ ῳ χρήσιμοι, σ ὺ δέ, ὡ ἔοικε, ἔργο οὐδὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπού» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα τω εικτώ του Ρολογιού Εισαγωγικά ηµήτρης Ι. Μπουάκης Σχ. Σύµβουλος Μαθηµατικώ Σε ορισµέα βιβλία Αριθµητικής, αλλά κυρίως Άλγεβρας Β Γυµασίου και Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Βήματα που ακολουθούμε όταν προσπαθούμε να συντάξουμε και να μεταφράσουμε ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Ποια διαδικασία προηγείται; Της μετάφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. ἀρχ ὴ πάση χροικῆ κιήσεω τῆ ὑπὸ χρόο ὁρατῆ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ευτέρα, 17 Μα ου 2010 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης. Επιµέλεια:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ευτέρα, 17 Μα ου 2010 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης. Επιµέλεια: ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικώ της Ώθησης ευτέρα, 7 Μα ου 00 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ευτέρα, 7 Μα ου 00 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ. Α. Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

ΚΕΙΜΕΝΑ. Α. Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς ΚΕΙΜΕΝΑ Α. Έα παράδειγμα σεβασμού προ ου γοεί Λέγεαι γοῦ Σικελίᾳ (εἰ γρ κα μυθωδέσερό σι, λλ ἁρμόσει κα ῦ ἅπασι ο εωέροι κο ῦ σαι) κ Α ἴ η ῥ ύακα πυρ γεέσθαι ο ῦ ο δ ὲ ῥ ε φασι πί ε ὴ ἄ λλη χώρα, κα δ

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει: Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει: Να γωρίζει τη έοια της ακολουθίας, τους τρόπους που ορίζεται, τις διαφορές της από μία συάρτηση. Να γωρίζει τους ορισμούς της αριθμητικής και γεωμετρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2014 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2014 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Τι λέγεται δειγματικός χώρος εός πειράματος τύχης. Το σύολο τω δυατώ αποτελεσμάτω λέγεται δειγματικός χώρος (sample space) και συμολίζεται συήθως με το γράμμα Ω. Α δηλαδή ω 1,ω 2,...,ω κ είαι τα δυατά

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γωστικό ατικείμεο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

lim f (x) = +. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μη πεπερασμένο όριο στο x 0 R

lim f (x) = +. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μη πεπερασμένο όριο στο x 0 R ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ R - ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ - ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ [Κεφ..6: Μη Πεπερασμέο Όριο στο R - Κεφ..7: Όρια Συάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ο Στάδιο Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο 2 ο Στάδιο Χωρίζουμε περιόδους/ημιπεριόδους 3 ο Στάδιο Βρίσκουμε ρήματα (μετοχές & απαρέμφατα) σε κάθε περίοδο/ημιπερίοδο. 4 ο Στάδιο Βρίσκουμε συνδέσμους που

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση: Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει α είαι σε θέση: 1 Να μπορεί α βρίσκει απο τη γραφική παράσταση μιας συάρτησης το πεδίο ορισμού της το σύολο τιμώ της τη τιμή της σε έα σημείο x 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια Στερεά

Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια Στερεά Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια τερεά (Κανονικά και Ηµικανονικά Πολύεδρα) Λίγα Ιστορικά στοιχεία ηµ. Μπουνάκης χ. ύµβουλος Μαθηµατικών dimitrmp@sch.gr Ιούνιος 2011 Κανονικό Πολύεδρο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ = Γ. β1 = β2

Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ = Γ. β1 = β2 Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ( ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ): i. αχ=β µε α 0 έχει µία λύση ii. 0χ=β µε β 0 αδύατη εξίσωση ( καµία λύση ) iii. 0χ=0 αόριστη εξίσωση ( άπειρες λύσεις ) ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είαι γωσό, η Μουσική είαι Μαθημαικά και (σο βάθος) υπάρχει, μία «αδιόραη αρμοία» μεαξύ αυώ ω δύο. Έα μουσικό έργο, διέπεαι από μαθημαικούς όμους, σε ό,ι αφορά ις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ. 0 : Παραγοντοποιώ αριθµητή και παρονοµαστή και διώχνω τους παράγοντες x, x 0 που προκύπτουν.

ΟΡΙΑ. 0 : Παραγοντοποιώ αριθµητή και παρονοµαστή και διώχνω τους παράγοντες x, x 0 που προκύπτουν. ΟΡΙΑ Πηλίκα πολυωυµικώ µε µορφή 0 0 : Παραγοτοποιώ αριθµητή και παροοµαστή και διώχω τους παράγοτες, 0 που προκύπτου Περιπτώσεις µε ρίζες µορφής 0 0 Περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται α πολλαπλασιάσω µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-03 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/ ΘΕΜΑ ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας το αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4

Διαβάστε περισσότερα

Ι δ ι ο τ η τ ε ς Π ρ ο σ θ ε σ η ς - Π ο λ λ α π λ α σ ι α σ μ ο υ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Ι δ ι ο τ η τ ε ς Π ρ ο σ θ ε σ η ς - Π ο λ λ α π λ α σ ι α σ μ ο υ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1 Π ρ α γ μ α τ ι κ ο ι Α ρ ι θ μ ο ι : Υ π ο σ υ ο λ α του Το συολο τω φυσικω 3. αριθμω: Να δειχτει οτι = α {0,1,,3, } + 110 0α. Ποτε ισχυει το ισο; Το συολο τω. A ακεραιω α, β θετικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί, ισότητα, µέτρο, άθροισµα µιγαδικών αριθµών. Μιγαδικό επίπεδο. Γεωµετρική παράσταση του αθροίσµατος µιγαδικών αριθµών.

Ορισµοί, ισότητα, µέτρο, άθροισµα µιγαδικών αριθµών. Μιγαδικό επίπεδο. Γεωµετρική παράσταση του αθροίσµατος µιγαδικών αριθµών. Ορισµοί, ισότητα, µέτρο, άθροισµα µιγαδικώ αριθµώ Μιγαδικό επίπεδο Γεωµετρική παράσταση του αθροίσµατος µιγαδικώ αριθµώ Η προσπάθεια επιλύσεως εξισώσεω 3 ου βαθµού ( ax 3 βx γx δ 0) πραγµατικούς συτελεστές

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α-

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α- Μαθηματικά για τη Β τάξη του Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τω Κώστα Βακαλόπουλου Bασίλη Καρκάη Εισαγωγικό σημείωμα Παραθέτουμε στα δύο άρθρα που ακολουθού μια σειρά από λυμέες ασκήσεις στα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΪΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αποδείξετε ότι ο ος όρος µιας αριθµητικής προόδου µε πρώτο όρο α 1 και διαφορά ω είαι α = α 1 + (-1)ω. Μοάδες 7 Β. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω ιδιότητα γενικεύεται και για περισσότερους από δύο πραγµατικούς αριθµούς. Έτσι έχουµε: αβγ α β γ = β β. d a β = α

Η παραπάνω ιδιότητα γενικεύεται και για περισσότερους από δύο πραγµατικούς αριθµούς. Έτσι έχουµε: αβγ α β γ = β β. d a β = α ΑΜΥΡΑ ΑΚΗ 0, ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ:0-903576 e-mail : tetrakti@ otenet.gr γρήγορα&εύκολα www.tetraktis.gr ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΘ Α0 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ Τυπολόγιο - Μεθοδολογία. Ορισµός: Έστω α έας πραγµατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (Β1, 1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς,

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (Β1, 1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ R ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ

2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ R ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ R ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ Σύμφωα με το ορισμό του R, η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός δύο μιγαδικώ αριθμώ γίοται όπως ακριβώς και οι ατίστοιχες πράξεις με διώυμα α + βx στο, όπου βέβαια ατί για

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 4.1 Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ. Εισαγωγή

4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 4.1 Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ. Εισαγωγή 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 4.1 Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Εισαγωγή Η Θεωρία Αριθμώ, δηλαδή η μελέτη τω ιδιοτήτω τω θετικώ ακεραίω, έθεσε από πολύ ωρίς τους μαθηματικούς μπροστά στο εξής πρόβλημα: Κάποια πρόταση αληθεύει

Διαβάστε περισσότερα

5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ

5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ 5. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Μια ακολουθία λέγεται γεωµετρική πρόοδος, α και µόο α κάθε όρος της προκύπτει από το προηγούµεό του µε πολλαπλασιασµό επί το ίδιο πάτοτε µη µηδεικό αριθµό.. Μαθηµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η φιλοσοφική σκέψη Στοχάζεται.. Θαλής ο Μιλήσιος: «Κάλλιστος ὁ κόσμος. Ποίημα γάρ Θεοῦ ἐστι». Αναξαγόρας: «Νοῦς τις ἐστί ὁ τά πάντα διακοσμήσας». Πλάτων : «Ὁ κόσμος εἰκών τοῦ νοητοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

(πολλδ β) = πολλδ + ( 1) ν β ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΙΚΟ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

(πολλδ β) = πολλδ + ( 1) ν β ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΙΚΟ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Ορισµός: Λέµε ότι ο ακέραιος β 0διαιρεί το ακέραιο α και γράφουµε β/α, ότα η διαίρεση του α µε το β είαι τέλεια, δηλαδή υπάρχει κ Z τέτοιος ώστε α = κ β. Συµβολίζουµε ότι α = πολβ. Α ο β δε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα