ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α"

Transcript

1 ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α Τῶ φυτῶ τὰ διαφορὰ κα ὶ τὴ ἄλλη φύσι ληπτέο κατά τε τ ὰ μέρη κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τὰ γεέσει κα ὶ τοὺ βίου ἤθη γὰρ κα ὶ πράξει οὐκ ἔχουσι ὥσπερ τ ὰ ζῶα. εἰσ ὶ δ' α ἱ μὲ κατ ὰ τὴ γέεσι κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τοὺ βίου εὐθεωρητότεραι κα ὶ ῥᾴου, α ἱ δ ὲ κατ ὰ τ ὰ μέρη πλείου ἔ χουσι ποικιλία. αὐτ ὸ γὰρ τοῦτο πρῶτο οὐχ ἱκαῶ ἀφώρισται τ ὰ ποῖα δε ῖ μέρη κα ὶ μ ὴ μέρη καλεῖ, ἀλλ' ἔχει τι ὰ ἀπορία. Τ ὸ μὲ οὖ μέρο ἅτε ἐκ τῆ ἰδία φύσεω ὂ ἀε ὶ δοκε ῖ διαμέει ἢ ἁπλῶ ἢ ὅ τα γέηται, καθάπερ ἐ τοῖ ζώοι τ ὰ ὕστερο γεησόμεα, πλὴ ε ἴ τι δι ὰ όσο ἢ γῆρα ἢ πήρωσι ἀποβάλλεται. τῶ δ' ἐ τοῖ φυτοῖ ἔια τοιαῦτ' ἐστὶ ὥστ' ἐπέτειο ἔχει τὴ οὐσία, οἷο ἄ θο βρύο φύλλο καρπό, ἁπλῶ ὅσα πρ ὸ τῶ καρπῶ ἢ ἅμα γίεται τοῖ καρποῖ ἔτι δ ὲ αὐτὸ ὁ βλαστό αἰε ὶ γὰρ ἐπίφυσι λαμβάει τ ὰ δέδρα κατ' ἐιαυτὸ ὁμοίω ἔ τε τοῖ ἄω κα ὶ ἐ τοῖ περ ὶ τὰ ῥίζα ὥστε, ε ἰ μέ τι ταῦτα θήσει μέρη, τό τε πλῆθο ἀόριστο ἔσται κα ὶ οὐδέποτε τὸ αὐτ ὸ τῶ μορίω ε ἰ δ' α ὖ μ ὴ μέρη, συμβήσεται, δι' ὧ τέλεια γίεται κα ὶ φαίεται, ταῦτα μ ὴ εἶ αι μέρη βλαστάοτα γὰρ κα ὶ θάλλοτα κα ὶ καρπὸ ἔχοτα πάτα καλλίω κα ὶ τελειότερα κα ὶ δοκε ῖ καὶ ἔστι. α ἱ μὲ οὖ ἀπορίαι σχεδό εἰσι αὗται. Τάχα δ ὲ οὐχ ὁμοίω ἅπατα ζητητέο οὔτε ἐ τοῖ ἄλλοι οὔθ' ὅσα πρὸ τὴ γέεσι, αὐ τά τε τ ὰ γεώμεα μέρη θετέο οἷο τοὺ καρπού. οὐδ ὲ γὰρ τ ὰ ἔμβρυα τῶ ζώω. ε ἰ δ ὲ ἐ τ ῇ ὥρᾳ ὄψει τοῦτό γε κάλλιστο, οὐδὲ σημεῖο, ἐπε ὶ κα ὶ τῶ ζώω εὐθεε ῖ τ ὰ κύοτα. Πολλ ὰ δ ὲ κα ὶ τ ὰ μέρη κατ' ἐιαυτὸ ἀποβάλλει, καθάπερ ο ἵ τε ἔλαφοι τ ὰ κέρατα κα ὶ τὰ φωλεύοτα τ ὰ πτερ ὰ κα ὶ τρίχα τετράποδα ὥστ' οὐδὲ ἄτοπο ἄλλω τε κα ὶ ὅμοιο ὂ τῷ φυλλοβολεῖ τ ὸ πάθο. Ὡσαύτω δ' οὐδ ὲ τ ὰ πρὸ τὴ γέεσι ἐπε ὶ κα ὶ ἐ τοῖ ζώοι τ ὰ μὲ συεκτίκτεται τ ὰ δ' ἀποκαθαίρεται καθάπερ ἀλλότρια τῆ φύσεω. ἔοικε δ ὲ παραπλησίω κα ὶ τ ὰ περ ὶ τὴ βλάστησι ἔχει. ἡ γάρ τοι βλάστησι γεέσεω χάρι ἐστ ὶ τῆ τελεία. Ὅλω δ ὲ καθάπερ εἴπομε οὐδ ὲ πάτα ὁμοίω κα ὶ ἐπ ὶ τῶ ζώω ληπτέο. δι' ὃ κα ὶ ὁ ἀριθμὸ ἀόριστο παταχ ῆ γὰρ βλαστητικὸ ἅτε κα ὶ παταχ ῆ ζῶ. ὥστε ταῦτα μὲ οὕ τω ὑποληπτέο ο ὐ μόο εἰ τ ὰ ῦ ἀλλ ὰ κα ὶ τῶ μελλότω χάρι ὅσα γὰρ μ ὴ οἷό τε ἀφομοιοῦ περίεργο τ ὸ γλίχεσθαι πάτω, ἵα μ ὴ κα ὶ τὴ οἰκεία ἀποβάλλωμε θεωρία. ἡ δ ὲ ἱστορία τῶ φυτῶ ἐστι ὡ ἁπλῶ εἰπεῖ ἢ κατ ὰ τ ὰ ἔξω μόρια κα ὶ τὴ ὅλη μορφὴ ἢ κατ ὰ τ ὰ ἐτό, ὥ σπερ ἐπ ὶ τῶ ζώω τ ὰ ἐκ τῶ ἀατομῶ. Ληπτέο δ' ἐ αὐτοῖ ποῖά τε πᾶσι ὑπάρχει ταὐτ ὰ κα ὶ ποῖα ἴδια καθ' ἕκαστο γέο, ἔτι δὲ τῶ αὐτῶ ποῖα ὅμοια λέγω δ' οἷο φύλλο ῥίζα φλοιό. ο ὐ δε ῖ δ ὲ οὐδ ὲ τοῦτο λαθάει ε ἴ τι κατ'

2 ἀαλογία θεωρητέο, ὥσπερ ἐπ ὶ τῶ ζώω, τὴ ἀαφορὰ ποιουμέου δῆλο ὅτι πρὸ τὰ ἐμφερέστατα κα ὶ τελειότατα. κα ὶ ἁπλῶ δ ὲ ὅσα τῶ ἐ φυτοῖ ἀφομοιωτέο τ ῷ ἐ τοῖ ζώοι, ὡ ἄ τί τ ῴ γ' ἀάλογο ἀφομοιο ῖ. ταῦτα μὲ οὖ διωρίσθω τὸ τρόπο τοῦτο. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ, 1-11 [1] Περ ὶ δ' αἰσθήσεω α ἱ μὲ πολλα ὶ κα ὶ καθόλου δόξαι δύ' εἰσί ο ἱ μὲ γὰρ τ ῷ ὁμοί ῳ ποιοῦσι, οἱ δ ὲ τ ῷ ἐατί ῳ. Παρμείδη μὲ κα ὶ Ἐμπεδοκλῆ κα ὶ Πλάτω τ ῷ ὁμοί ῳ, ο ἱ δ ὲ περ ὶ Ἀ αξαγόρα κα ὶ Ἡράκλειτο τ ῷ ἐατί ῳ. τ ὸ δ ὲ πιθαὸ ἔλαβο ο ἱ μὲ ὅτι τῶ ἄλλω τε τ ὰ πλεῖστα τῇ ὁμοιότητι θεωρεῖται κα ὶ ὅτι σύμφυτό ἐστι πᾶσι τοῖ ζῴοι τ ὰ συγγε ῆ γωρίζει, ἔτι δ' ὡ τ ὸ μὲ αἰσθάεσθαι τ ῇ ἀπορροί ᾳ γίεται, τ ὸ δ' ὅμοιο φέρεται πρὸ τ ὸ ὅμοιο. [2] ο ἱ δ ὲ τὴ αἴ σθησι ὑπολαμβάοτε ἐ ἀλλοιώσει γίεσθαι κα ὶ τ ὸ μὲ ὅμοιο ἀπαθὲ ὑπ ὸ το ῦ ὁμοίου, τ ὸ δ' ἐ ατίο παθητικό, τούτ ῳ προσέθεσα τὴ γώμη ἐπιμαρτυρεῖ δ ὲ οἴοται κα ὶ τ ὸ περ ὶ τὴ ἁφὴ συμβαῖο τ ὸ γὰρ ὁμοίω τ ῇ σαρκ ὶ θερμὸ ἢ ψυχρὸ ο ὐ ποιεῖ αἴσθησι. καθόλου μὲ οὖ περὶ αἰσθήσεω αὗται παραδέδοται δόξαι. περ ὶ ἑκάστη δ ὲ τῶ κατ ὰ μέρο ο ἱ μὲ ἄλλοι σχεδὸ ἀπολείπουσι, Ἐμπεδοκλῆ δ ὲ πειρᾶται κα ὶ ταύτα ἀάγει εἰ τὴ ὁμοιότητα. [3] [Pαρμείδου] Παρμείδη μὲ γὰρ ὅλω οὐδὲ ἀφώρικε ἀλλ ὰ μόο ὅτι δυοῖ ὄ τοι στοιχείοι κατ ὰ τ ὸ ὑπερβάλλο ἐστὶ ἡ γῶσι. ἐὰ γὰρ ὑπεραίρ ῃ τ ὸ θερμὸ ἢ τ ὸ ψυχρό, ἄ λλη γίεσθαι τὴ διάοια, βελτίω δ ὲ κα ὶ καθαρωτέρα τὴ δι ὰ τ ὸ θερμό ο ὐ μὴ ἀλλ ὰ κα ὶ ταύτη δεῖσθαί τιο συμμετρία ὡ γὰρ ἑκάστοτε φησί ἔχει κρᾶσι μελέω πολυπλάγκτω, τὼ όο ἀθρώποισι παρέστηκε τ ὸ γὰρ αὐτό ἔστι ὅπερ φροέει μελέω φύσι ἀθρώποισι κα ὶ πᾶσι κα ὶ πατί τ ὸ γὰρ πλέο ἐστ ὶ όημα. [4] τ ὸ γὰρ αἰσθάεσθαι κα ὶ τ ὸ φροεῖ ὡ ταὐτ ὸ λέγει, δι ὸ κα ὶ τὴ μήμη κα ὶ τὴ λήθη ἀπὸ τούτω γίεσθαι δι ὰ τῆ κράσεω ἂ δ' ἰσάζωσι τ ῇ μίξει, πότερο ἔσται φροεῖ ἢ ο ὔ, κα ὶ τί ἡ διάθεσι, οὐδὲ ἔτι διώρικε. ὅτι δ ὲ κα ὶ τ ῷ ἐατί ῳ καθ' αὑτ ὸ ποιε ῖ τὴ αἴσθησι φαερό, ἐ οἷ φησι τὸ εκρὸ φωτὸ μὲ κα ὶ θερμο ῦ κα ὶ φωῆ οὐκ αἰσθάεσθαι δι ὰ τὴ ἔκλειψι το ῦ πυρό, ψυχρο ῦ δ ὲ κα ὶ σιωπῆ κα ὶ τῶ ἐατίω αἰσθάεσθαι, κα ὶ ὅλω δ ὲ πᾶ τ ὸ ὂ ἔχει τι ὰ γῶ σι. οὕτω μὲ οὖ αὐτὸ ἔοικε ἀποτέμεσθαι τ ῇ φάσει τ ὰ συμβαίοτα δυσχερ ῆ δι ὰ τὴ ὑπόληψι. [5] Πλάτω δ ὲ ἐπ ὶ πλέο μὲ ἧπται τῶ κατ ὰ μέρο, ο ὐ μὴ εἴρηκέ γε περ ὶ ἁπασῶ, ἀλλὰ

3 μόο περ ὶ ἀκοῆ κα ὶ ὄψεω. κα ὶ τὴ μὲ ὄψι ποιε ῖ πυρό (δι ὸ κα ὶ τ ὸ χρῶμα φλόγα τι' ἀπ ὸ τῶ σωμάτω σύμμετρα μόρια τ ῇ ὄψει ἔχουσα), ὡ ἀπορροῆ τε γιομέη κα ὶ δέο συαρμόττει ἀλλήλοι ἐξιοῦσα μέχρι τιὸ συμφύεσθαι τ ῇ ἀπορρο ῇ κα ὶ οὕτω ὁρᾶ ἡμᾶ ὥσπερ ἂ εἰ τὸ μέσο τιθεὶ τὴ ἑαυτο ῦ δόξα τῶ τε φασκότω προsπίπτει τὴ ὄψι κα ὶ τῶ φέρεσθαι πρὸ αὐτὴ ἀπ ὸ τῶ ὁρατῶ. [6] ἀκοὴ δ ὲ δι ὰ τῆ φωῆ ὁρίζεται φωὴ γὰρ εἶαι πληγὴ ὑπ' ἀ έρο ἐγκεφάλου κα ὶ αἵματο δι' ὤτω μέχρι ψυχῆ, τὴ δ' ὑπ ὸ ταύτη κίησι ἀπ ὸ κεφαλῆ μέχρι ἥ πατο ἀκοή. περ ὶ δ ὲ ὀσφρήσεω κα ὶ γεύσεω κα ὶ ἁφῆ ὅλω οὐδὲ εἴρηκε, οὐδ ὲ ε ἰ παρ ὰ ταύτα ἄ λλαι τιέ εἰσι, ἀλλ ὰ μᾶλλο ἀκριβολογεῖται περ ὶ τῶ αἰσθητῶ. [7] Ἐμπεδοκλῆ δ ὲ περ ὶ ἁπασῶ ὁμοίω λέγει καί φησι τ ῷ ἐαρμόττει εἰ τοὺ πόρου τοὺ ἑκάστη αἰσθάεσθαι δι ὸ κα ὶ ο ὐ δύασθαι τ ὰ ἀλλήλω κρίει, ὅτι τῶ μὲ εὐρύτεροί πω, τῶ δὲ στεώτεροι τυγχάουσι ο ἱ πόροι πρὸ τ ὸ αἰσθητό, ὡ τ ὰ μὲ οὐχ ἁπτόμεα διευτοεῖ, τ ὰ δ' ὅ λω εἰσελθεῖ ο ὐ δύασθαι. πειρᾶται δ ὲ κα ὶ τὴ ὄψι λέγει, ποία τί ἐστι κα ὶ φησ ὶ τ ὸ μὲ ἐτὸ αὐτῆ εἶαι πῦρ <κα ὶ ὕδωρ>, τ ὸ δ ὲ περ ὶ αὐτ ὸ γῆ κα ὶ ἀέρα, δι' ὧ διιέαι λεπτὸ ὂ καθάπερ τ ὸ ἐ τοῖ λαμπτῆρσι φῶ. τοὺ δ ὲ πόρου ἐαλλὰξ κεῖσθαι το ῦ τε πυρὸ κα ὶ το ῦ ὕδατο, ὧ τοῖ μὲ τοῦ πυρὸ τ ὰ λευκά, τοῖ δ ὲ το ῦ ὕδατο τ ὰ μέλαα γωρίζει ἐαρμόττει γὰρ ἑκατέροι ἑ κάτερα. φέρεσθαι δ ὲ τ ὰ χρώματα πρὸ τὴ ὄψι δι ὰ τὴ ἀπορροή. [8] συγκεῖσθαι δ' οὐχ ὁμοίω, *** τὰ δ' ἐκ τῶ ἀτικειμέω, κα ὶ ταῖ μὲ ἐ μέσ ῳ, ταῖ δ' ἐκτὸ εἶαι τ ὸ πῦρ, δι ὸ κα ὶ τῶ ζῴω τ ὰ μὲ ἐ ἡμέρ ᾳ, τ ὰ δ ὲ ύκτωρ μᾶλλο ὀξυωπεῖ ὅσα μὲ πυρὸ ἔλαττο ἔχει μεθ' ἡμέρα ἐπαισοῦ σθαι γὰρ αὐτοῖ τ ὸ ἐτὸ φῶ ὑπ ὸ το ῦ ἐκτό ὅσα δ ὲ το ῦ ἐατίου ύκτωρ ἐπααπληροῦσθαι γὰρ καὶ τούτοι τ ὸ ἐδεέ. ἐ δ ὲ τοῖ ἐατίοι < ἐατίω> ἑκάτερο ἀμβλυωπεῖ μὲ γὰρ κα ὶ οἷ ὑ περέχει τ ὸ πῦρ, ἐπε ὶ αὐξηθὲ ἔτι μεθ' ἡμέρα ἐπιπλάττει κα ὶ καταλαμβάει τοὺ το ῦ ὕδατο πόρου οἷ δ ὲ τ ὸ ὕδωρ, ταὐτ ὸ τοῦτο γίεσθαι ύκτωρ καταλαμβάεσθαι γὰρ τ ὸ πῦρ ὑπ ὸ το ῦ ὕδατο. *** ἕ ω ἂ τοῖ μὲ ὑπ ὸ το ῦ ἔξωθε φωτὸ ἀποκριθ ῇ τ ὸ ὕδωρ, τοῖ δ' ὑπ ὸ το ῦ ἀέρο τ ὸ πῦρ ἑ κατέρω γὰρ ἴασι εἶαι τ ὸ ἐατίο. ἄριστα δ ὲ κεκρᾶσθαι κα ὶ βελτίστη εἶαι τὴ ἐξ ἀμφοῖ ἴ σω συγκειμέη. κα ὶ περ ὶ μὲ ὄψεω σχεδὸ ταῦτα λέγει. [9] τὴ δ' ἀκοὴ ἀπ ὸ τῶ ἔ ξωθε γίεσθαι ψόφω. ὅτα γὰρ ὑπ ὸ τῆ φωῆ κιηθ ῇ, ἠχεῖ ἐτό ὥσπερ γὰρ εἶαι κώδωα τῶ ἴσω ἤ χω τὴ ἀκοὴ ἣ προσαγορεύει σάρκιο ὄζο κιουμέη δ ὲ παίει τὸ ἀέρα πρὸ τ ὰ στερε ὰ καὶ ποιεῖ ἦχο. ὄσφρησι δ ὲ γίεσθαι τ ῇ ἀαπο ῇ δι ὸ κα ὶ μάλιστα ὀσφραίεσθαι τούτου, οἷ σφοδροτάτη το ῦ ἄσθματο ἡ κίησι ὀσμὴ δ ὲ πλείστη ἀπ ὸ τῶ λεπτῶ κα ὶ τῶ κούφω ἀπορρεῖ. περ ὶ δ ὲ γεύσεω κα ὶ ἁφῆ ο ὐ διορίζεται καθ' ἑκατέρα οὔτε πῶ οὔτε δι' ἃ γίγοται, πλὴ τ ὸ κοιὸ ὅτι τ ῷ ἐαρμόττει τοῖ πόροι αἴσθησί ἐστι ἥδεσθαι δ ὲ τοῖ ὁ μοίοι κατά τε μόρια κα ὶ τὴ κρᾶσι, λυπεῖσθαι δ ὲ τοῖ ἐατίοι. [10] ὡσαύτω δ ὲ λέγει κα ὶ περ ὶ φροήσεω καὶ ἀγοία. τ ὸ μὲ γὰρ φροεῖ εἶαι τοῖ ὁμοίοι, τ ὸ δ' ἀγοεῖ τοῖ ἀομοίοι, ὡ ἢ ταὐτὸ ἢ

4 παραπλήσιο ὂ τ ῇ αἰσθήσει τὴ φρόησι. διαριθμησάμεο γὰρ ὡ ἕκαστο ἑκάστ ῳ γωρίζομε ἐπ ὶ τέλει προσέθηκε ὡ ἐκ τούτω <γὰρ> πάτα πεπήγασι ἁρμοσθέτα κα ὶ τούτοι φροέουσι κα ὶ ἥδοτ' ἠδ' ἀιῶται. δι ὸ κα ὶ τ ῷ αἵματι μάλιστα φροεῖ ἐ τούτ ῳ γὰρ μάλιστα κεκρᾶσθαί ἐστι τ ὰ στοιχεῖα τῶ μερῶ. [11] ὅσοι μὲ οὖ ἴσα κα ὶ παραπλήσια μέμικται κα ὶ μ ὴ δι ὰ πολλο ῦ μηδ' α ὖ μικρ ὰ μηδ' ὑπερβάλλοτα τ ῷ μεγέθει, τούτου φροιμωτάτου εἶαι κα ὶ κατ ὰ τὰ αἰσθήσει ἀ κριβεστάτου, κατ ὰ λόγο δ ὲ κα ὶ τοὺ ἐγγυτάτω τούτω, ὅσοι δ' ἐατίω, ἀφροεστάτου. κα ὶ ὧ μὲ μα ὰ καὶ ἀραι ὰ κεῖται τ ὰ στοιχεῖα, ωθροὺ κα ὶ ἐπιπόου ὧ δ ὲ πυκ ὰ κα ὶ κατ ὰ μικρ ὰ τεθραυσμέα, τοὺ δ ὲ τοιούτου ὀξέω φερομέου κα ὶ πολλοῖ ἐπιβαλλομέου ὀλίγα ἐπιτελεῖ δι ὰ τὴ ὀξύτητα τῆ το ῦ αἵματο φορᾶ. οἷ δ ὲ καθ' ἕ τι μόριο ἡ μέση κρᾶσί ἐστι, ταύτ ῃ σοφοὺ ἑκάστου εἶαι διὸ τοὺ μὲ ῥήτορα ἀγαθού, τοὺ δ ὲ τεχίτα, ὡ τοῖ μὲ ἐ ταῖ χερσί, τοῖ δ ὲ ἐ τ ῇ γλώττ ῃ τὴ κρᾶσι οὖσα ὁμοίω δ' ἔχει κα ὶ κατ ὰ τὰ ἄλλα δυάμει.

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ, 213 ss. * * * πῶ δ' ἂ παραδέξαιτό τι τ ὸ ἐ τ ῇ τοιαύτ ῃ κράσει τῶ σωμάτω ἕκαστο τῶ κιραμέω φυλάττει δύασθαι τὴ οἰκεία ἐπιφάεια, ὡ ὁμο ῦ μὲ μηδ ὲ τ ὸ τυχὸ αὐτο ῦ μόριο εἶ αί [τε] καθ' αὑτ ὸ κεχωρισμέο θατέρου, ὁμο ῦ δ ὲ φυλάττει ἕκαστο αὐτῶ τὴ ἐπιφάεια τὴ ἑαυτο ῦ, ἣ εἶχε κα ὶ πρ ὸ τῆ κράσεω; τοῦτο γὰρ ὑπεραίρει κα ὶ τὰ ἐ τοῖ μύθοι παραδοξολογία, ὃ τίθησι Χρύσιππο ὅσο ἐ τούτ ῳ τ ὸ δύασθαι τ ὰ κεκραμέα χωρίζεσθαι πάλι. το ῦ τε γὰ ρ λέγει δύασθαι χωρίζεσθαι τ ὰ κεκραμέα, ἀλλ ὰ κα ὶ το ῦ μηδ' ὅλω κιρᾶσθαί τια δύασθαι λέγει μακρῷ παραδοξότερο κα ὶ παρ ὰ τὰ ἁπάτω ἐοία τ ὸ λέγει ὁμο ῦ μὲ δι' ὅλω ἀλλήλω χωρεῖ τια σώματα, ὡ μηδὲ αὐτῶ μόριο εἶαι καθ' αὑτό, ὁμο ῦ δ' ἕκαστο αὐτῶ ὑπ ὸ τῆ οἰ κεία ἐπιφαεία περιέχεσθαι, ὑφ' ἧ περιείχετο κα ὶ πρ ὸ τῆ μίξεω. τό τε οὖ σῶμα δι ὰ σώματο οὐδεμιᾶ ἐλάττω διαφορὰ ἔχει συμβέβηκε τῶ κατ ὰ φιλοσοφία δογμάτω κα ὶ τῶ περ ὶ μίξεώ τε κα ὶ κράσεω λόγω. ο ὐ γὰρ μόο διηέχθησα πρὸ ἀλλήλου περ ὶ τοῦδε το ῦ δόγματο ο ἱ μία ὕλη ὑποκεῖσθαι πᾶσι τοῖ ἐ γεέσει σώμασι λέγοτε πρὸ τοὺ ἐκ διωρισμέω τε καὶ κεχωρισμέω σωμάτω ποιοῦτα αὐτή ( ὧ ο ἱ μὲ ἄτομα σώματα ἄπειρα τ ῷ πλήθει, κατ ὰ σχῆ μα κα ὶ μέγεθο μόο τὴ πρὸ ἄλληλα διαφορὰ ἔχοτα, τὰ ἀρχὰ κα ὶ τ ὰ στοιχεῖά φασι εἶαι, καὶ τ ῇ τούτω συθέσει τε κα ὶ ποι ᾷ περιπλοκ ῇ ἔτι τε τάξει κα ὶ θέσει τἆλλα γίεσθαι ἐφ' ἧ δόξη πρῶτοι μὲ Λεύκιππό τε κα ὶ Δημόκριτο γεέσθαι δοκοῦσι, ὕστεροι δ ὲ Ἐπίκουρό τε κα ὶ ο ἱ τὴ αὐτὴ τούτ ῳ τραπέτε ο ἱ δ ὲ αὐτῶ, οὐκ ἀτόμου, ὁμοιομερ ῆ δέ τιά φασι ἄπειρα εἶ αι σώματα, ἐξ ὧ ἡ τῶ αἰσθητῶ γέεσι σωμάτω γιομέη κατ ὰ σύγκρισι κα ὶ σύθεσι, ἧ δόξη Ἀαξαγόρα τε κα ὶ Ἀρχέλαο δοκοῦσι γεγοέαι ἤδη δέ τιε κα ὶ ἀμερ ῆ τια σώματα τὰ ἀρχὰ καὶ στοιχεῖα τῶ πάτω προήχθησα εἰπεῖ ἔστι δέ τι δόξα κα ὶ ἐξ ἐπιπέδω τὴ γέεσι ποιοῦσα τῶ σωμάτω κα ὶ ἐξ ἀριθμῶ τι ἄλλη), ο ὐ δ ὴ πρὸ ἀλλήλου μόο, ὡ ἔφη, οὗτοι διηέχθησα κατὰ τὴ πρὸ τὰ ἀρχὰ διαφόρου οὔσα ἀκολουθία κα ὶ τὰ κράσει διαφόρω γίεσθαι λέγοτε, ἀλλ ὰ κα ὶ αὐτῶ τῶ ἡωμέη τὴ ὕλη λεγότω κα ὶ πάλι α ὖ τῶ διωρισμέη τε καὶ κεχωρισμέη ἐστί τι πρὸ ἀλλήλου διαφωία. αἰτία δ' αὐτοῖ τῆ διαστάσεω τῆ τοσῆσδε ἡ χαλεπότη το ῦ δόγματο. <τ ῷ> μὲ γὰρ ἐαργὲ εἶαι κιρᾶσθαί τια τῶ σωμάτω πρὸ ἄ λληλα πάτε σχεδὸ ο ἱ περ ὶ φύσεώ τε κα ὶ τῶ γιομέω φύσει φιλοσοφοῦτε ἦλθο ἐπ ὶ τ ὸ ζητεῖ τὴ αἰτία αὐτο ῦ, τ ῷ δ' εἶαι χαλεπή τε αὐτο ῦ τὴ εὕρεσι κα ὶ ἑκάστ ῃ τῶ ἀποδιδομέω αἰτιῶ οἰκεία τιὰ ἕπεσθαι δυσχερεία ἄλλο ἄλλ ῃ ἀπετράπετο. Δι ὸ ο ὐ χεῖρο κα ὶ ἡμᾶ περ ὶ αὐτῆ διαλαβεῖ κα ὶ μηῦσαι τ ὰ δοκοῦτα ἡμῖ εὐ λογώτερα λέγεσθαι τῶ περ ὶ κράσεω εἰρημέω το ῦ δοκεῖ οὕτω ἔχει παρεχομέου τὰ αἰτία. Δημόκριτο μὲ οὖ ἡγούμεο τὴ λεγομέη κρᾶσι γίεσθαι κατ ὰ παράθεσι σωμάτω,

6 διαιρουμέω τῶ κιραμέω εἰ μικρ ὰ κα ὶ τ ῇ παρ' ἄλληλα θέσει τὴ μῖξι ποιουμέω, οὐδ ὲ τὴ ἀρχή φησι εἶαι πρὸ ἀλήθειά τια κεκραμέα, ἀλλ' εἶαι τὴ δοκοῦσα κρᾶ σι παράθεσι σωμάτω ἀλλήλοι κατ ὰ μικρ ὰ σωζότω αὐτῶ ἑκάστου τὴ οἰκεία φύσι, ἣ εἶχο κα ὶ πρ ὸ τῆ μίξεω δοκεῖ δ' αὐτ ὰ κεκρᾶσθαι τ ῷ τὴ αἴσθησι δι ὰ μικρότητα τῶ παρακειμέω μηδεὸ αὐτῶ αἰσθάεσθαι δύασθαι μόου. φιλαλήθω τε κα ὶ φιλοσόφω οὐκ ὤκησε εἰπεῖ τ ὸ ἑ πόμεο τοῖ οὕτω τὰ κράσει λέγουσι γίεσθαι. παραθέσει δ ὲ τοιαύτ ῃ τὰ κράσει ἀάπτουσι κα ὶ ο ἱ τὰ ὁμοιομερεία ὕλη εἶαι τῶ γιομέω λέγοτε. Ἐπίκουρο δ ὲ φεύγει βουλόμεο τ ὸ ὑπ ὸ Δημοκρίτου ῥηθὲ ἕπεσθαι [βούλεται] τοῖ παραθέσει τῶ κιραμέω τὴ κρᾶσι γίεσθαι λέγουσι παραθέσει μέ τιω σωμάτω κα ὶ αὐτὸ τὰ κράσει γίεσθαι λέγει, ἀλλ' οὐκ αὐτῶ τῶ μιγυμέω σωμάτω σωζομέω ἐ τ ῇ διαιρέσει, ἀλλ' ἀαλυομέω εἰ τ ὰ στοιχεῖα κα ὶ τὰ ἀτόμου, ἐξ ὧ ἕκαστο αὐτῶ συγκείμεό πω τ ὸ μὲ οἶο ἦ, τ ὸ δ ὲ ὕδωρ, τ ὸ δ ὲ μέλι, τ ὸ δ ὲ ἄλλο τι, ἔπειτα ποι ᾷ τούτω τῶ σωμάτω, ἐξ ὧ ἦ τὰ κιράμεα πρὸ ἄλληλα, συθέσει γεώτω τ ὸ κεκραμέο σῶμα, συμμιγυμέω <οὐχ> ὕ δατό τε κα ὶ οἴου, ἀλλ ὰ τῶ ὑδροποιῶ ἀτόμω, ὡ ἂ εἴποι τι, ταῖ οἰοποιοῖ, φθορ ᾷ τε κα ὶ γεέσει τιῶ τὴ κρᾶσι γίεσθαι λέγω < ἡ> γὰρ εἰ τ ὰ στοιχεῖα ἀάλυσι ἑκάστου κα ὶ ἡ ἐκ τῶ στοιχείω σύθεσι αὐτῶ <τ ὸ μὲ γέεσι>, τ ὸ δ ὲ φθορά. τούτω μὲ οὖ οὔτε ο ἱ τὴ παράθεσι αἰτιώμεοι τῆ κράσεω οὔθ' ο ἱ τὴ εἰ τ ὰ στοιχεῖα ἀάλυσι τὴ περ ὶ τῆ κράσεω σώζουσι πρόληψι, ε ἴ γε ἡ μὲ κρᾶσι εἶαι δοκε ῖ ἐ ἑώσει τῶ κεκραμέω, ὡ μηδὲ μόριο τοῦ κράματο ἄμικτο εἶαί τιο τῶ σωμάτω, ἐξ ὧ τ ὸ κεκραμέο, οὔτε δ ὲ ἡ παράθεσι ἕ ωσι, οὔτε ἡ φθορά τε κα ὶ ἀαστοιχείωσι μῖξί ἐστι ἡ γὰρ μῖξι σωζομέω γεέσθαι δοκε ῖ. ο ὐ γὰ ρ αὐτ ὰ μιγύουσι ο ἱ τοῦτο τὸ τρόπο τὴ κρᾶσι γίεσθαι λέγοτε, ἀλλ' ἐξ ὧ ἐστι ταῦτα ἐκεῖ α μιγύουσι. ε ἰ δ ὲ ἐκ τῶ αὐτῶ στοιχείω οἷό τε κα ὶ ὕδωρ κα ὶ οἶο γεέσθαι τ ῇ ποι ᾷ συθέσει τε κα ὶ περιπλοκ ῇ τῆ τῶ γιομέω ἐξ αὐτῶ διαφορᾶ γεωμέη, οὐδ' ὅλω ἂ ἔτι κρᾶ σι τούτω γίοιτο τ ῷ τ ῇ ἀαστοιχειώσει φθείρεσθαι ταῦτα, καθ' ἃ ἡ κρᾶσι τῶ κιραμέω γίεται. γίεται μὲ γὰρ ἡ κρᾶσι διαφερότω τιῶ κατ ὰ ποιότητα, ἀαιρεῖται δ ὲ ἡ κατ ὰ τοῦτο διαφορ ὰ τοῖ ἔχουσι αὐτὴ ἐ τ ῇ τῶ αὐτῶ ποι ᾷ συθέσει τῆ συθέσεω αὐτῶ ἀαιρεθείση. ὃ ἴσω δὲ κα ὶ τοῖ ἐξ ἐπιπέδω γεῶσι τ ὰ σώματα ἡ κρᾶσι γίεται κατ ὰ ἀαστοιχείωσί τια. ε ἰ μὲ οὖ ἦ ἔχουσά τι ἥδε ἡ περ ὶ τῶ ἀρχῶ δόξα εὔλογο, ἴσω ἐπ ὶ πλέο ἔδει τὴ ἐξέτασι ποιεῖσθαι τῆ τοῦτο τὸ τρόπο γίεσθαι λεγομέη κράσεω, ἐλεγχομέη δ ὲ ἐκείη περιττὸ τ ὸ ζητεῖ ἔτι, εἰ κατ ὰ παράθεσι μερῶ ἢ μῖξι ἀτόμω ἢ ἐπιπέδω ἢ ἀμερῶ τιω σωμάτω ἡ κρᾶσι γίεται. διὸ περ ὶ μὲ τῆ τῶ τοιαύται ἀρχαῖ χρωμέω διαφωία τε πρὸ ἀλλήλου κα ὶ δόξη περ ὶ κράσεω οὐδὲ δε ῖ μηκύει τὸ λόγο. ο ὐ γὰρ ἐπίδειξι ἡμῖ ἱστορία κα ὶ πολλῆ γώσεω τ ὸ προκείμεο, ἀλλ' ἐξέτασί τε κα ὶ ζήτησι το ῦ, πῶ ἄ τι λέγω γίεσθαι τὰ κράσει τῶ σωμάτω συμφώω

7 λέγοι ταῖ περ ὶ αὐτῶ αἰσθήσεσί τε κα ὶ κοιαῖ προσλήψεσι. Μετέλθωμε δ ὲ ἐπ ὶ τοὺ κοιῶ ἡῶσθαι τὴ ὕλη λέγοτα κα ὶ μία πᾶσι τοῖ γιομέοι κα ὶ τὴ αὐτὴ ὑποθέτα, ὧ κα ὶ αὐτῶ παραιτησάμεοι τὰ ἐπιπολαιότερό τε κα ὶ προχειρότερο εἰρημέα τὰ μάλιστα δοκούσα ἔχεσθαί τιο λόγου αὐτὰ ἐξετάσωμε προχειρισάμεοι. τῶ δὴ ἡῶσθαι τὴ ὕλη λεγότω δοκοῦσι μάλιστά τε κα ὶ περ ὶ κράσεω ο ἱ ἀπ ὸ τῆ Στοᾶ περ ὶ κράσεω διαλαμβάει. οὔση δ ὲ κα ὶ ἐ τούτοι πολυφωία ( ἄλλοι γὰρ ἄλλω αὐτῶ τὰ κράσει γίεσθαι λέγουσι), ἡ μάλιστα δοκοῦσα δόξα εὐδοκιμεῖ παρ' αὐτοῖ περ ὶ κράσεώ ἐστι ἡ ὑπ ὸ Χρυσίππου λεγομέη. τῶ γὰρ μετ' αὐτὸ ο ἱ μὲ Χρυσίππ ῳ συμφέροται, ο ἱ δέ τιε αὐτῶ τῆ Ἀ ριστοτέλου δόξη ὕστερο ἀκοῦσαι δυηθέτε πολλ ὰ τῶ εἰρημέω ὑπ' ἐκείου περ ὶ κράσεω κα ὶ αὐτοὶ λέγουσι ὧ εἷ ἐστι κα ὶ Σωσιγέη, ἑταῖρο Ἀτιπάτρου οἷ ο ὐ δυάμεοι πάτ ῃ συμφέρεσθαι διὰ τὴ ἐ τοῖ ἄλλοι διαφωία ἐ πολλοῖ αὑτοῖ λέγοτε εὑρίσκοται μαχόμεα. ἔστι δ ὲ ἡ Χρυσίππου δόξα περ ὶ κράσεω ἥδε ἡῶσθαι μὲ ὑποτίθεται τὴ σύμπασα οὐ σία, πεύματό τιο δι ὰ πάση αὐτῆ διήκοτο, ὑφ' ο ὗ συέχεταί τε κα ὶ συμμέει κα ὶ σύμπαθέ ἐστι αὑτ ῷ τ ὸ πᾶ, τῶ δ ὲ μιγυμέω ἐ αὐτ ῇ σωμάτω τὰ μὲ παραθέσει μίξει γίεσθαι λέγει, δύο τιῶ ἢ κα ὶ πλειόω οὐσιῶ εἰ ταὐτὸ συτεθειμέω κα ὶ παρατιθεμέω ἀλλήλαι, ὥ φησι, καθ' ἁ ρμή, σωζούση ἑκάστη αὐτῶ ἐ τ ῇ τοιαύτ ῃ παραθέσει κατ ὰ τὴ περιγραφὴ τὴ οἰκεία οὐσία τε κα ὶ ποιότητα, ὡ ἐπ ὶ κυάμω φέρε εἰπεῖ κα ὶ πυρῶ ἐ τ ῇ παρ' ἀλλήλου θέσει γίεται, τὰ δέ τια συγχύσει δι' ὅλω τῶ τε οὐσιῶ αὐτῶ κα ὶ τῶ ἐ αὐταῖ ποιοτήτω συμφθειρομέω ἀλλήλαι, ὡ γίεσθαί φησι ἐπ ὶ τῶ ἰατρικῶ φαρμάκω κατ ὰ σύμφθαρσι τῶ μιγυμέω, ἄλλου τιὸ ἐξ αὐτῶ γεωμέου σώματο τὰ δέ τια γίεσθαι μίξει λέγει δι' ὅλω τιῶ οὐσιῶ τε κα ὶ τῶ τούτω ποιοτήτω ἀτιπαρεκτειομέω ἀλλήλαι μετ ὰ το ῦ τὰ ἐξ ἀρχῆ οὐσία τε κα ὶ ποιότητα σώζει ἐ τ ῇ μίξει τ ῇ τοιᾷδε, ἥτια τῶ μίξεω κρᾶσι ἰδίω εἶαι λέγει. τὴ γὰρ δύο ἢ κα ὶ πλειόω τιῶ σωμάτω ὅλω δι' ὅλω ἀτιπαρέκτασι ἀλλήλοι οὕτω, ὡ σώζει ἕκαστο αὐτῶ ἐ τ ῇ μίξει τῇ τοιαύτ ῃ τή τε οἰκεία οὐσία κα ὶ τὰ ἐ αὐτ ῇ ποιότητα, λέγει κρᾶσι εἶαι μόη τῶ μίξεω. εἶαι γὰρ ἴδιο τῶ κεκραμέω τ ὸ δύασθαι χωρίζεσθαι πάλι ἀπ' ἀλλήλω, ὃ μόω γίεται τῷ σώζει ἐ τ ῇ μίξει τ ὰ κεκραμέα τὰ αὑτῶ φύσει. τ ὸ δ ὲ ταύτα τὰ διαφορὰ εἶαι τῆ μίξεω πειρᾶται πιστοῦσθαι δι ὰ τῶ κοιῶ ἐοιῶ, μάλιστα δ ὲ κριτήρια τῆ ἀληθεία φησὶ ἡμᾶ παρὰ τῆ φύσεω λαβότα. ἄλλη γοῦ φατασία ἔχει ἡμᾶ τῶ καθ' ἁρμὴ συγκειμέω, κα ὶ ἄ λλη τῶ συγκεχυμέω τε κα ὶ συεφθαρμέω, κα ὶ ἄλλη τῶ κεκραμέω τε κα ὶ ἀλλήλοι δι' ὅ λω ἀτιπαρεκτειομέω οὕτω, ὡ σώζει ἕκαστο αὐτῶ τὴ οἰκεία φύσι. ἣ διαφορὰ φατασιῶ οὐκ ἂ εἴχομε, ε ἰ πάτα τ ὰ ὁπωσοῦ μιγύμεα παρέκειτο ἀλλήλοι καθ' ἁρμή. τὴ δ ὲ τοιαύτη ἀτιπαρέκτασι τῶ κιραμέω ὑπολαμβάει γίεσθαι χωρούτω δι' ἀλλήλω τῶ κιραμέω σωμάτω, ὡ μηδὲ μόριο ἐ αὐτοῖ εἶαι μ ὴ μετέχο πάτω τῶ ἐ τ ῷ τοιούτ ῳ κεκραμέῳ

8 μίγματι. οὐκέτι γὰρ ἄ, ε ἰ μ ὴ τοῦτο εἴη, κρᾶσι, ἀλλ ὰ παράθεσι τ ὸ γιόμεο εἶαι. Το ῦ δ ὲ τοῦτο οἴεσθαι γίεσθαι πίστει φέρουσι ο ἱ προιστάμεοι τῆσδε τῆ δόξη τό τε πολλὰ τῶ σωμάτω σώζει τὰ ἑαυτῶ ποιότητα ἐπί τ' ἐλαττόω ἐαργῶ ὄγκω κα ὶ ἐπ ὶ μειζόω ὄτα ( ὡ ὁρᾶ ἔστι ἐπ ὶ το ῦ λιβαωτο ῦ, ὃ ἐ τ ῷ θυμιᾶσθαι λεπτυόμεο ἐπ ὶ πλεῖστο τὴ αὑτοῦ φυλάσσει ποιότητα), ἔτι τε τ ὸ πολλ ὰ εἶαι, ἃ καθ' ἑαυτ ὰ μ ὴ οἷά τε ὄτα ἐπί τι ἐλθεῖ μέγεθο ὑ π' ἄλλω βοηθούμεα ἐπ' αὐτ ὸ πρόεισι. τὸ γοῦ χρυσὸ ὑπό τιω μιγυμέω φαρμάκω ἐπὶ πλεῖστο χεῖσθαί τε κα ὶ λεπτύεσθαι, ἐφ' ὅσο καθ' αὑτὸ ἐλαυόμεο οὐκ ἐδύατο. κα ὶ ἡμεῖ δέ, ἃ καθ' αὑτοὺ ὄτε οὔκ ἐσμε οἷοί τε ἐεργεῖ, σὺ ἄλλοι ἐεργοῦμε. τού τε γὰρ ποταμοὺ διαβαίομε ἀλλήλω ἐφαπτόμεοι, οὓ οὐχ οἷοί τέ ἐσμε διαβαίει καθ' αὑτού. κα ὶ βάρη τιὰ φέρομε μετ' ἄλλω, ὧ τ ὸ ἐπιβάλλο ἡμῖ μέρο μόοι γεόμεοι φέρει ο ὐ δυάμεθα. κα ὶ ἄ μπελοι δ ὲ καθ' αὑτὰ ἵστασθαι μ ὴ δυάμεαι ἀίσταται ἀλλήλαι ἐμπλεκόμεαι. Fuentes: Theophrastus. Enquiry into plants, 2 vols., A. HORT, ed., Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1916, rep. 1:1968;2:1961. Doxographi Graeci, H. DIELS, ed., Berlín, Reimer, 1879, rep Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora, ed. I. BRUNS, Berlín, Reimer, 1892; Commentaria in Aristotelem Graeca, supl. 2.2

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ Ὅσα μὲ οὖ Ῥωμαίω τ ῷ γέει ἐ τοῖ πολέμοι ἄχρι δεῦρο ξυηέχθη γεέσθαι, τῇ δέ μοι δεδιήγηται, ᾗπερ δυατὸ ἐγεγόει τῶ πράξεω τὰ δηλώσει ἁπάσα ἐπ ὶ καιρῶ τε κα ὶ χωρίω τῶ ἐπιτηδείω ἁρμοσαμέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΚΩΝ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ Ή Κατάδειξη τω Μαρτύρω του Ιεχωβά ω προδρόμω τη παγκόσμια κυριαρχία του Ατιχρίστου β Έκδοση καο Λάρισα 2010 (α Έκδοση Τήο Αθήα 2000)

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, ο Παρµενίδης έζησε στην Ελαία περίπου το 540-470 π.χ. λίγο µετά τον Ηράκλειτο (κάποιοι τον θέλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 76 86, 2014 Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Νικόλαος Π. Μητρόπουλος nmitro.pconstan@yahoo.gr Εκπαιδευτικός ΠΕ01 Περίληψη. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μ άρκον Α υρηλιο^ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης. Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη

Μ άρκον Α υρηλιο^ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης. Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη Μ άρκον Α υρηλιο^ τ α Εις: Εα υ τ ό ν Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν Β ' Τά εν Κουάδοις πρός τώ Γρανούα 2.ι 'Έωθεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. (σελ. 68) Προλ. Πάλιν ὁ δεινός καί ἀρχέκακος ὄφις, τήν ἑαυτοῦ κεφαλήν καθ ἡμῶν διαιρών, ὑποψιθυρίζει τά τῆς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»

«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;» - 1 - Ἐπισκόπου Σεραφείμ Μητροπολίτου Πειραιῶς «ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;» «ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;» «ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;» Δίδεται τό δικαίωμα τῆς ἀναπαραγωγῆς ἤ δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr Αρχαία κείμενα Επικούρειας Φιλοσοφίας Επίκουρος Κύριαι Δόξαι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr Ο Διογένης Λαέρτιος, ιστοριογράφος των φιλοσόφων της αρχαιότητας, συνέγραψε τον 3ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα