ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ"

Transcript

1 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π

2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΕΗΕ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1912 «Περί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» Γενικές ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Ηλεκτρισμού και τεχνικοί κανόνες, κυρίως για θέματα ασφάλειας 1932 «Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» Ο πρώτος πλήρης Κανονισμός, με βάση τους αντίστοιχους Ελβετικούς 1955 Αναθεώρηση- Συμπλήρωση του ΚΕΗΕ από ΔΕΗ Υποχρέωση από τον ιδρυτικό της Νόμο/1952 Συμπληρώσεις (Σημαντικές: περί Γειώσεων, Χρωματισμών καλωδίων) 1979, 1987 Προτάσεις από ΔΕΗ-ΕΛΟΤ και ΤΕΕ, χωρίς αποτέλεσμα 1996 Σύσταση ΤΕ-82 από ΕΛΟΤ ΔΙΕΘΝΩΣ Από το 1966, έναρξη επεξεργασίας IEC-364, στο οποίο βασίζεται το Πρότυπο HD-384 της CENELEC και το ΕΛΟΤ-384 Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΟΤ-384 Μέρος 1: Γενικά Σκοπός, Πεδίο εφαρμογής Μέρος 2: Ορισμοί Μέρος 3: Προσδιορισμός γενικών χαρακτηριστικών Διαμόρφωση (δομή-τροφοδοτήσεις), μέθοδοι γείωσης, εξωτερικές επιδράσεις (θερμοκρασία, υγρασία κλπ), συντήρηση Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για την ασφάλεια Ηλεκτροπληξία (με χαμηλή τάση, από άμεση ή έμμεση επαφή), Πυρκαϊά, Υπερφορτίσεις, Υπερεντάσεις, Υπόταση και Επιλογή του εξοπλισμού Μέρος 5: Επιλογή και εγκατάσταση του υλικού Γραμμές, Όργανα προστασίας και ελέγχου, Γειώσεις και αγωγοί προστασίας, Εφεδρικές τροφοδοτήσεις- Εφαρμογή των Προτύπων Μέρος 6: Έλεγχος των εγκαταστάσεων Αρχικός, Οπτικός, Δοκιμές, Επανέλεγχος (Πώς πρέπει να γίνονται) Μέρος 7: Εγκαταστάσεις σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις Λουτρά, Κολυμβητικές δεξαμενές, Εργοτάξια κλπ Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ Κ.Ε.Η.Ε. Ι Εισαγωγή ΙΙ Γενικότητες ΙΙΙ Γειώσεις προστασίας ΙV Εγκαταστάσεις ζεύξεως V Κατασκευή και Τοποθέτηση Συσκευών VI Μηχαναί και εξαρτήματα VII Μετασχηματισταί- Ανορθωταί VIII Συσσωρεταί ΙΧ Αγωγοί Χ Ειδικοί χώροι ΧΙ Ανελκυστήρες ΧΙΙ Εγκαταστάσεις άνω των 250V XIII Προσωρινές εγκαταστάσεις XIV Γειτνίαση εγκαταστάσεων ισχυρών/ασθενών ρευμάτων XV Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων XVI Αντιστάσεις μονώσεων XVII Έλεγχος και Συντήρηση ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 1) Υπάρχουν βασικές διαφορές στη δομή του ΕΛΟΤ-384 και του ΚΕΗΕ 2) To ΕΛΟΤ-384 έχει μικρότερο εύρος αλλά καλύπτει τα θέματα πολύ πληρέστερα Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

5 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-(1) ΤΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΗΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ Το Πρότυπο ΕΛΟΤ-384 αποτελεί προϊόν διεθνούς προσπάθειας, με βάση το διεθνές IEC-364 και ακολούθως τα «Έγγραφα Εναρμονισμού» της ΕΕ, (HD-384), προσαρμοσμένο στα Ελληνικά δεδομένα. Η πορεία κατάρτισης του Προτύπου ΕΛΟΤ-384 ήταν παρόμοια με των αντίστοιχων κανονισμών άλλων χωρών της Ε.Ε., αλλά με χρονική υστέρηση, η οποία έκανε αναγκαία την συνολική, αντί την βαθμιαία, αντικατάσταση και προσαρμογή του υφιστάμενου ΚΕΗΕ Το Πρότυπο ΕΛΟΤ-384, όπως συμβαίνει διεθνώς, υποστηρίζεται από επί μέρους Πρότυπα (υλικού και εξοπλισμού), στα οποία παραπέμπει. Την εφαρμογή του Προτύπου διευκολύνει το «Εγχειρίδιο Εφαρμογής» Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

6 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-(2) ΤΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΗΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μέρος 4) Το ΕΛΟΤ-384, όπως και ο ΚΕΗΕ, προβλέπουν τα εξής μέτρα Προστασίας: Έναντι Άμεσης και Έμμεσης Επαφής: Πολύ χαμηλή τάση Έναντι Άμεσης Επαφής: Με απομόνωση (περιβλήματα ή φράγματα, εμπόδια, εγκατάσταση σε μη προσιτή θέση). Η εγκατάσταση Διαφορικού Διακόπτη αποτελεί «πρόσθετη προστασία», για την επαύξηση των άλλων μέσων προστασίας Έναντι Έμμεσης Επαφής: - Με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης (Ανάλυση ακολουθεί) - Με χρήση υλικού κλάσεως ΙΙ - Με εγκατάσταση σε μη αγώγιμους χώρους - Με αγείωτες ισοδυναμικές συνδέσεις (Σχολιασμός ακολουθεί) - Με ηλεκτρικό διαχωρισμό ( με κατάλληλο Μετασχηματιστή Απομόνωσης) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρουσίαση στο ΕΛΟΤ-384 είναι κατά πολύ πληρέστερη Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

7 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-(3) ΤΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΗΕ Οι βασικές διαφορές μεταξύ ΕΛΟΤ-384 και ΚΕΗΕ: (α) Το Πρότυπο ΕΛΟΤ-384 δεν θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για το Δίκτυο Διανομής προκειμένου να εφαρμοστεί η μέθοδος ΤΝ, όπως ο ΚΕΗΕ, αλλά μόνον υποχρεώσεις για την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση. -(β) Το Πρότυπο ΕΛΟΤ-384, όπως και ο ΚΕΗΕ, ορίζει την χρήση του διαφορικού διακόπτη ως συμπληρωματικού μέσου προστασίας, αλλά προβλέπει τη χρήση του σε μεγαλύτερη έκταση από τον ΚΕΗΕ. Ειδικότερα: Ο ΚΕΗΕ προβλέπει την χρήση του διαφορικού (ή άλλου τύπου) διακόπτη, όταν δεν ήταν τεχνικοοικονομικά δυνατή άλλη λύση. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ-384 την επιτρέπει ως συμπληρωματική μεν αλλά ισοδύναμη με την υπερεντάσεως, σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ασφάλειας. Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

8 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-(4) ΤΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΗΕ Διαφορές στην προστασία από έμμεση επαφή, με αυτόματη διακοπή. Το ΕΛΟΤ-384, όπως και ο ΚΕΗΕ, ως γενικές μεθόδους προβλέπει μόνον τις ΤΝ-Ουδετέρωση, ΤΤ-Άμεση γείωση, και υπό τις ίδιες ουσιαστικά συνθήκες. Οι διαφορές είναι κυρίως: Στην ΤΝ, ο ΕΛΟΤ-384 διακρίνει τις γραμμές σε: - τερματικές (τροφοδοτούν κινητές συσκευές) διακοπή εντός 0,4sec - διανομής (τροφοδοτούν πίνακες ή σταθερές συσκευές) εντός 5sec Ο ΚΕΗΕ προβλέπει διακοπή εντός 5sec, γενικά Σημείωση Η διαφορά δεν είναι στην πράξη σημαντική δεδομένου ότι η απαίτηση διακοπή σε 0,4sec, δεν ικανοποιείται σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, (π.χ. με αγωγούς 1,5τ.χ. και ασφάλειες 10 ή και 16Α, όταν το μήκος τους είναι της τάξεως των 100μ.) Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

9 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-(5) ΤΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΗΕ Λοιπές σημαντικές διαφορές ΕΛΟΤ-384 από ΚΕΗΕ: (α) Διαφορικός διακόπτης - Στο Πρότυπο επιβάλλεται σε εγκαταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο (π.χ. εργοτάξια, προσωρινές εγκαταστάσεις, γραμμές εκτός κτηρίων) - Προβλέπεται κυρίως ο Διαφορικός και όχι άλλοι τύποι διακοπτών Σημείωση: Οφείλεται πιθανώς στην τεχνολογική εξέλιξή του Διαφορικού Διακόπτη (β) «Ισοδυναμικές συνδέσεις» - Ορίζεται με το ότι διατηρεί «εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη και ξένα στοιχεία» στο ίδιο δυναμικό. Δεν καθορίζει τον τρόπο κατασκευής - Το Πρότυπο ΕΛΟΤ-384 δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση τους και προβλέπει την εφαρμογή τους ως λύση ισοδύναμη με αυτές που εξασφαλίζουν την έγκαιρη απόζευξη (π.χ. διαφορικό διακόπτη). Σημείωση: Οι «θεμελιακές γειώσεις», που προβλέπει ο ΚΕΗΕ, αποτελούν μια από τις δυνατές μεθόδους υλοποίησης ισοδυναμικών συνδέσεων Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

10 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-(6) ΤΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΗΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (Μέρος 5) (α) Το ΕΛΟΤ-384 παρέχει κατά πολύ πληρέστερες πληροφορίες για τον τρόπο εγκατάστασης και τις επιτρεπόμενες εντάσεις γραμμών. (β) Ομοίως προκειμένου για την επιλογή των διατάξεων ζεύξεως και προστασίας - αναφέρεται σε σύγχρονα υλικά, με συχνές αναφορές σε άλλα Πρότυπα. (γ) Το ΕΛΟΤ-384 δίδει πολλές πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής των γειώσεων και των συνδέσεων αυτών, αλλά δεν περιλαμβάνει κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. των θεμελιακών γειώσεων-όπως ο ΚΕΗΕ) (δ) Ο ΚΕΗΕ περιλαμβάνει ορισμένες απαιτήσεις για τις «Παροχές» Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

11 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-(7) ΤΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΗΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Μέρος 6) (α) Το Πρότυπο ΕΛΟΤ-384 καθορίζει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ο «αρχικός» έλεγχος και ο «επανέλεγχος», σε αντίθεση με τον ΚΕΗΕ που κάνει απλή αναφορά. (β) Δεν ορίζει χρονικά διαστήματα κατά τα οποία πρέπει να γίνεται επανέλεγχος, όπως ο ΚΕΗΕ, αναφέρει μόνο ότι «η συχνότητα εξαρτάται από το είδος και από τη χρήση της εγκατάστασης» (γ) Η ελάχιστη αποδεκτή τιμή της αντιστάσεως μονώσεως για τις συνήθεις εγκαταστάσεις 230/400V ορίζεται 0,5ΜΩ στο ΕΛΟΤ-384, έναντι 0,25ΜΩ στον ΚΕΗΕ Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

12 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-(8) ΤΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΗΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (Μέρος 7) (α) Το Πρότυπο ΕΛΟΤ-384 ακολουθεί διαφορετικό από τον ΚΕΗΕ μέθοδο: Καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά είδος εγκατάστασης (Λουτρά, Πισίνες, Μαρίνες, Τροχόσπιτα κ.ά), αντί ανά «κατηγορία χώρου» (Κονιζόμενοι, Προσκαίρως υγροί, Βεβρεγμένοι κ.ά.), όπως ορίζει ο ΚΕΗΕ (β) Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες, με σχήματα κλπ, σχετικά με τον τρόπο κατασκευής τους, ώστε να διευκολύνεται ο κατασκευαστής τους. (γ) Καλύπτει μεγάλο αριθμό ειδικών εγκαταστάσεων, επεκτείνεται και συμπληρώνεται συνεχώς. Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

13 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-(9) ΤΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Η.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Δεν επέρχονται «ανατροπές» στον εφαρμοζόμενο τρόπο κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εντός κτηρίων, αλλά προσφέρεται η δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας κατασκευής τους Οι Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με βάση τον ΚΕΗΕ και την εφαρμοζόμενη τεχνική, ικανοποιούν γενικά και τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ- 384, όσον αφορά την διαμόρφωση και κατασκευή τους Παρά το ότι οι αναθεωρήσεις του ΚΕΗΕ ήταν περιορισμένες, η εφαρμογή του δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην ορθή κατασκευή τους και την χρησιμοποίηση σύγχρονων υλικών-εξοπλισμού Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

14 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ-(1) ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Ιδρυτικός Ν. ΔΕΗ) - Έλεγχος των εγκαταστάσεων από ΔΕΗ (Με παράλληλα μέτρα χρηματοδότησης των αλλαγών τους) - Από Υπουργείο Βιομηχανίας στην Αττική ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Ν.4483/65) - Η ηλεκτροδότηση κάθε νέας εγκατάστασης γίνεται με ευθύνη του κατασκευαστή της - Υποχρέωση ελέγχου των εγκαταστάσεων από τους ιδιοκτήτες τους, μέσω αδειούχων εγκαταστατών. -Δυνατότητα ελέγχου από Υπουργείο Βιομηχανίας, «δι ιδίων οργάνων ή δια της ΔΕΗ». Στην πράξη, η ΔΕΗ ζητά τον επανέλεγχο όταν διαπιστώνει αλλαγή, μετά από αίτηση του πελάτη της. Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

15 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ-(2) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.7.5/1816/88 Ορίζει την αντικατάσταση του ΚΕΗΕ από το ΕΛΟΤ-384, το 5/3/2006 Ορίζει ότι «Η θεμελιακή γείωση, όπως αυτή αναφέρεται στο Πρότυπο (;), πρέπει να εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας (;), όπου απαιτείται (;), σε όλες τις νέες εγκαταστάσεις» και, όταν οι απαιτήσεις γείωσης δεν καλύπτονται μπορούν να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά άλλες μέθοδοι γείωσης που αναφέρονται στο Πρότυπο. - Κρίνεται ότι η διατύπωση εκτός του ότι είναι ασαφής, δημιουργεί συγχύσεις και πρέπει να αλλάξει Ορίζει ότι πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος όπως το Πρότυπο «σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου..», δηλαδή με βάση τον Ν. 4483/65. Επίσης συμπληρώνει τον ΚΕΗΕ για ορισμένες περιπτώσεις επανελέγχου. Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

16 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-(1) Εγχειρίδιο εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ-384 -Έχει ήδη εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ. Καλύπτει άριστα τον σκοπό του, αλλά κρίνεται χρήσιμη η συμπλήρωσή του με τυπικά παραδείγματα εφαρμογών και κατασκευαστικές λεπτομέρειες, και ειδικότερα τον τρόπο εφαρμογής του Μέρους 6. - «Έλεγχοι». (Εξοπλισμός κλπ) - Απομένει η οργάνωση και υλοποίηση της ενημέρωσης-εκπαίδευσης (σχεδιασμός ΕΛΟΤ) Ρυθμίσεις για τις απαιτήσεις του δικτύου Διανομής - Αντικατάσταση-αναθεώρηση των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στον ΚΕΗΕ ( Άρθρο 19) και δεν καλύπτει το Πρότυπο ΕΛΟΤ-384, αφορούν τις απαιτήσεις για τις γειώσεις κλπ του δικτύου Διανομής Προτείνεται η προσαρμογή των ήδη εφαρμοζόμενων από την ΔΕΗ προς τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( π.χ. HD 637 S1 και άλλα σχετικά) - Θέσπιση κανόνων κατασκευής και απαιτήσεις για την σύνδεση των εσωτερικών ηλ. εγκαταστάσεων με το Δίκτυο Διανομής («Παροχές»). Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

17 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-(2) - Ρυθμίσεις σχετικά με τις Διαδικασίες Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής και τον Έλεγχο των εγκαταστάσεων με βάση: (α) Η την εμπειρία της εφαρμογής του Ν. 4483/65 (β) Τις σχετικές ρυθμίσεις και εμπειρίες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (γ) Τις νέες ρυθμίσεις σχετικά με τον ρόλο και τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ - Ρυθμίσεις υπό μορφή συστάσεων (ή και υποχρεώσεων) που αποβλέπουν στην επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας του κοινού, αν και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, όπως: (α) Χρήση Διαφορικών Διακοπτών, όταν υπάρχει αμφιβολία ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Δικτύου (εγκαταστάσεις με Άμεση Γείωση, απομονωμένες εγκαταστάσεις τροφοδοτούμενες από μη εκτεταμένο δίκτυο κλπ) (β) Κατασκευή «θεμελιακών γειώσεων» Για τα παραπάνω είναι αναγκαία η αντικατάσταση του Ν. 4483/65 και των σχετικών Υ.Α., με ένα νέο Νόμο. Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Νοεμ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις: -Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις & επισημάνσεις για αυτά που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1994L0020 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα