Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας Ανάπτυξη Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας Ανάπτυξη Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπου"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των Κολλήγα Χρυσούλα Α.Ε.Μ. 173 & Κακαγιάννη Μαρία Α.Ε.Μ. 252 Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας Ανάπτυξη Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπου Επιβλέπων : Δρ. Τζήμας Δημήτριος Εργαστηριακός Συνεργάτης Καστοριά Απρίλιος 2009

2 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των Κολλήγα Χρυσούλα & Κακαγιάννη Μαρία Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας Ανάπτυξη Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπου Επιβλέπων : Δρ. Τζήμας Δημήτριος Καθηγητής Εφαρμογών Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή τον Απρίλιο του Τζήμας Δημήτριος Εργαστηριακός Συνεργάτης Νικολάου Σπυρίδων Καθηγητής Εφαρμογών Ζήκος Γεώργιος Εργαστηριακός Συνεργάτης Καστοριά Απρίλιος 2009

3 Copyright 2008 Κολλήγα Χρυσούλα & Κακαγιάννη Μαρία Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 3

4 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων και πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου αναγνώρισης προσώπου για να παρέχει, σε μια πιο εξελιγμένη μορφή, μεταξύ άλλων και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας ανθρώπου και υπολογιστή. Οι τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας ψηφιακής εικόνας βελτιώνουν την υποκειμενική ποιότητα της εικόνας τονίζοντας ορισμένα χαρακτηριστικά της και μειώνοντας το θόρυβο. Λειτουργίες αποκατάστασης και βελτίωσης της ποιότητας εικόνας μπορούν να θεωρηθούν σαν δισδιάστατα ψηφιακά φίλτρα. Στην πλειοψηφία τους τα φίλτρα αποκατάστασης εικόνας είναι γραμμικά και υλοποιούνται στο πεδίο των συχνοτήτων. Φυσικά, υπάρχουν και μη γραμμικές τεχνικές αποκατάστασης εικόνας. Για τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας χρησιμοποιούμε κυρίως υλοποιήσεις στο πεδίο των χωρικών συντεταγμένων. Οι ακμές είναι βασικά χαρακτηριστικά της εικόνας. Φέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τα όρια των αντικειμένων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση εικόνας, προσδιορισμό αντικειμένων, καθώς επίσης και για εφαρμογές φιλτραρίσματος εικόνας. Ο όρος συμπίεση ψηφιακής εικόνας αναφέρεται σε ένα σύνολο τεχνικών και αλγορίθμων που έχουν σαν βασικό σκοπό την εξοικονόμηση της απαιτούμενης μνήμης για την αναπαράσταση και αποθήκευση ψηφιακών εικόνων. Η αποθήκευση μιας ψηφιοποιημένης εικόνας η οποία προέρχεται από μια απλή δειγματοληψία του αναλογικού σήματος οδηγεί σε κακή διαχείριση της μνήμης. Επίσης η συμπίεση προσφέρει και ελάττωση του χρόνου και του εύρους ζώνης μετάδοσης. Η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο επικοινωνίας για τον άνθρωπο ήδη από τα προϊστορικά χρόνια όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα τοιχογραφιών σε σπήλαια. Η χρήση χαρτών και σχεδίων κτιρίων για την παροχή πληροφόρησης έχει ξεκινήσει από την αρχαιότητα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η εικόνα είναι ένας σημαντικός φορέας πληροφορίας. Αποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας για την κοινωνία μας. Η εικόνα μπορεί να αποδώσει με μεγάλη εκφραστικότητα νοήματα και ιδέες ξεπερνώντας γλωσσικούς περιορισμούς. Η ανάλυση και αναγνώριση προσώπου είχε αρχικά προταθεί ως μια εναλλακτική πρόταση ταυτοποίησης ανθρώπων χωρίς τη χρήση εγγράφων. Η πράξη δείχνει ότι άλλα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι περισσότερο αποδοτικά για το σκοπό αυτό. Από την άλλη πλευρά η συνεχής ανάπτυξη των εφαρμογών πολυμέσων κατέστησε την αναγνώριση προσώπων αλλά και την ανάλυση εκφράσεων εξαιρετικά σημαντικές εφαρμογές στον τομέα της επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής αλλά και της πλοήγησης σε πολυμεσικές βάσεις δεδομένων. 4

5 Λέξεις κλειδιά: γραμμικά ψηφιακά φίλτρα, προσαρμοστικά φίλτρα, ιστόγραμμα και ισοστάθμιση ιστογράμματος, ψευδοχρωματισμός, ημιτονισμός ψηφιακής εικόνας, μη γραμμικά ψηφιακά φίλτρα, μονοδιάστατα φίλτρα ενδιάμεσης τιμής, αποκοπή θορύβου αιχμών, δισδιάστατα φίλτρα, φίλτρα κινούμενου μέσου και μεσαίου, μορφολογικά φίλτρα, φίλτρα μεγίστου ελαχίστου, τοπικές τεχνικές, καθολικές τεχνικές, ανίχνευση ακμών, ανιχνευτές ακμών prewitt και sobel, ανιχνευτή ακμών με μάσκες, τελεστή laplace, κατωφλίωση ακμών, μετασχηματισμός hough, αλγόριθμοι παρακολούθησης ακμών,,αλγόριθμοι συμπίεσης, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, τεχνικές συμπίεσης, αλγόριθμοι συμπίεσης με απώλειες και χωρίς απώλειες, JPEG, JPEG2000, κωδικοποίηση μετασχηματισμού, μέθοδοι αναγνώρισης προσώπων, μέθοδοι ανίχνευσης προσώπων, μέθοδοι ταυτοποίησης προσώπων, φυσικά χαρακτηριστικά, αποσύνθεση πακέτων wavelet, συντελεστές wavelet, ψυχοοπτική έρευνα, low φίλτρο & bandpass φίλτρο, εικόνες λεπτομερειών, μείωση διαστατικότητας, διακριτός μετασχηματισμός wavelet, δεσμευμένη περιοχή (μπλοκ), ανώτατο & κατώτατο όριο, απόσταση Bhattacharyya, ευκλείδεια απόσταση, συναρτήσεις βάσης. 5

6 Abstract Aim of this project is the refer of algorithm image process and more specifically the development of an algorithm of person-pattern recognition to provide also, in a more advanced form, among others and alternative ways of communicaton between human and computer. The techniques of improvement of quality of digital image improve the subjective quality of image stressing her certain characteristics and decreasing the noise. Operations of re-recovery and improvement of quality of image can be considered as two-dimensional digital filters. In their majority the filters of rereconstruction of image are linear and are represented in the field of frequencies. Naturally, not linear techniques of re-establishment of image also exist. For the improvement of quality of image we use mainly representations in the field of Cartesian coordinates. The edges are basic characteristics of image. They bring what useful information they can on the limits of objects. They are used for analysis of image, recognition of objects, as well as for applications of filtering of image. The term compression of digital image is reported in a total of techniques and algorithms that have as basic aim the saving of required memory for the representation and storage of digital images. The storage of digitized image which emanates from a simple sampling of analogue signal leads to waste of memory. The compression also offers alleviation of time and bounding width. The natural as well the artificial world are constituted by systems, which communicate between them via signals. The signals contain information with regard to the behaviour or the nature of phenomenon. The image/picture has been a mean of communication for the human since the prehistoric years as it is proved by the founds of wall paintings in caves. The use of maps and building designs for giving information has started from antiquity. Nowadays more than ever, the picture/image is an important mean of information. It is a basic mean of communication for our society. The picture can give with great expressiveness meanings and ideas surpasses linguistic limits. The face analysis and recognition had firstly been proposed as an alternative proposal for human identification without using documents. The practice indicates that other anthropometrical measurements as the fingerprints are more efficient for this purpose. From the other side, the continuous development of multimedia made the person-pattern recognition and also the expression analysis extremely important adjustement at the section of communication between human and machine and at the section of piloting in multimedia databases. 6

7 Key Words: linear digital filters, adaptive filters, histogram and counterbalance of histogram, pseudo-coloring, semitonic digital picture, non linear digital filters, onedimensional mean filters, trancation of edge noise, 2D filters, moved mean and median filters, morphological filters, maximal minimal filters, local techniques, global techniques, edge detection, edge detectors of prewitt and sobel, edge detectors with masks, laplace operator, thresholding of edges, transformation Hough, algorithms of edges monitoring, algorithms of compression, digital image processing, compression techniques, lossy and lossless compression algorithms, JPEG2000, transformation coding, methods of persons recognition, methods of persons tracking, methods of persons identification-matching, physical characteristics, wavelet packet decomposition, wavelet coefficients, psychovisual research, low filter & bandpass filter, details images, dimensionality reduction, discrete wavelet transform DWT, bounding band (box), top & bottom area, Bhattacharyya distance, Eucleidian distance, basis functions. 7

8 Περιεχόμενα Περίληψη 4 Λέξεις κλειδιά. 5 Abstract.. 6 Key Words.. 7 Περιεχόμενα. 8 Ευρετήριο Εικόνων. 10 Ευρετήριο Πινάκων.. 11 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Εισαγωγή Τα γραμμικά ψηφιακά Προσαρμοστικά φίλτρα εικόνας Ιστόγραμμα και Ισοστάθμιση Ιστογράμματος Ισοστάθμιση ιστογράμματος Ψευδοχρωματισμός Ημιτονισμός ψηφιακής εικόνας Μη Γραμμικά Ψηφιακά Φίλτρα Μονοδιάστατα Φίλτρα Ενδιάμεσης Τιμής (MEDIAN) Αποκοπή θορύβου αιχμών - ιατήρηση ακμών Είδη σημάτων για το median φίλτρο υσδιάστατα φίλτρα ενδιάμεσης τιμής Φίλτρα κινούμενου μέσου και μεσαίου Φίλτρο Μέσου Όρου Φίλτρο Μεσαίου Μορφολογικά φίλτρα Τα μονοδιάστατα μορφολογικά φίλτρα ισδιάστατα μορφολογικά φίλτρα Φίλτρα μεγίστου ελαχίστου Φίλτρα βασισμένα σε στατιστικές διατάξεις Είδη θορύβου και κριτήρια επιλογής ψηφιακού φίλτρου 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Εισαγωγή Ανίχνευση ακμών Κατωφλίωση ακμών Μετασχηματισμός HOUGH Αλγόριθμοι Παρακολούθησης Ακμών Αλγόριθμοι συμπίεσης Αλγόριθμοι συμπίεσης στο χώρο και στο χρόνο Αλγόριθμοι συμπίεσης στο χώρο Ο αλγόριθμος συμπίεσης με πρόβλεψη (prediction coding) Ο αλγόριθμος συμπίεσης με ανάλυση σε υποζώνες Ο αλγόριθμος συμπίεσης με μετασχηματισμό Αλγόριθμοι συμπίεσης στο χρόνο Ο αλγόριθμος ταιριάσματος μπλοκ Αλγόριθμοι Συμπίεσης με απώλειες και χωρίς απώλειες Αλγόριθμοι συμπίεσης με απώλειες ή μη αντιστρεπτοί Κωδικοποίηση μετασχηματισμού JPEG Αλγόριθμοι συμπίεσης χωρίς απώλειες ή αντιστρεπτοί

9 Κωδικοποίηση εντροπίας και πηγής Κωδικοποίηση εντροπίας Κωδικοποίηση Πηγής Κωδικοποίηση Huffman Κωδικοποίηση RLE & LZW JPEG Συμπίεση με fractals Συγκριτική ανάλυση Αποτελέσματα συγκριτικής ανάλυσης Συμπεράσματα συγκριτικής ανάλυσης. 50 ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Εισαγωγή Τι μας οδήγησε στην αναγνώριση προσώπων Αναπαράσταση Προσώπων Ανίχνευση και Εντοπισμός Προσώπων Ταυτοποίηση Προσώπων Ταξινόμηση με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά Μερικές παλιές και πρόσφατες μέθοδοι ανίχνευσης προσώπου Προβλήματα κατά την ανίχνευση. 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Εισαγωγή Η προτεινόμενη μέθοδος Αποσύνθεση πακέτων wavelet των εικόνων προσώπου Υλοποίηση του κώδικα με βάση Αποτελέσματα εργασίας Συμπέρασμα. 71 Βιβλιογραφία. 72 Πηγές διαδικτύου. 73 9

10 Ευρετήριο Εικόνων Εικόνες Σχόλια Σελίδες 1 Παράδειγμα 3D ιστογράμματος. Περιγράφει την κατανομή των χρωμάτων ενός συνόλου εικονοστοιχείων και εκφράζει τη συχνότητα με την οποία κάθε ένα χρώμα εμφανίζεται στο σύνολο του 15 2 Παράδειγμα ισοστάθμισης ιστογράμματος 15 3 Παράδειγμα ισοστάθμισης ιστογράμματος 16 4 α) Η αρχική εικόνα περιέχει πυκνό θόρυβο αιχμών β) Με τη χρήση ενός δυσδιάστατου median φίλτρου μεγέθους 3x3 ο θόρυβος αιχμών έχει εντελώς εξαλειφθεί Εικόνα που έχει παραμορφωθεί από κρουστικό θόρυβο 20 6 Εικόνα που έχει παραμορφωθεί από κρουστικό θόρυβο 20 7 Η Εικόνα 5 μετά από επεξεργασία με το φίλτρο μέσου όρου 22 8 H Εικόνα 6 μετά από επεξεργασία με το φίλτρο μέσου όρου 22 9 Η Εικόνα 5 μετά από επεξεργασία με το φίλτρο μεσαίου H Εικόνα 6 μετά από επεξεργασία με το φίλτρο μεσαίου Παράδειγμα φίλτρου μέγιστης τιμής (α) Η αρχική εικόνα του τυπωμένου κυκλώματος περιέχει πολλές ατέλειες (β) Μετά από μορφολογικό opening με δομικό στοιχείο 5x5 η εικόνα έχει βελτιωθεί. Σε όσες ατέλειες δε χωρούσε το δομικό στοιχείο, αυτές έχουν αποκοπεί. Σημειώνεται ότι για το opening ατέλειες θεωρούνται οι λευκές κηλίδες. Μία αντίστοιχη διαδικασία closing θα απαλείψει και τις μαύρες κηλίδες Η μορφολογική πράξη erosion σε συνδυασμό με αφαίρεση από την αρχική εικόνα δίνει τις ακμές της εικόνας Η λέπτυνση των γραμμάτων επιτυγχάνεται με διαδοχικές μορφολογικές πράξεις (Α) Μάσκες ανιχνευτή ακμών Prewitt,. (Β) Μάσκες ανιχνευτή ακμών Sobel Μάσκες Kirsch μέγεθός 3 x (α) Αρχική εικόνα,. (β) Έξοδος του ανιχνευτή ακμών Sobel,. (γ) Οριζόντια ανίχνευση ακμών,.. (δ) Κατακόρυφη ανίχνευση ακμών (α) Μάσκα για ανίχνευση απομονωμένου σημείου. 31 (β) Μάσκες για ανίχνευση γραμμών (α) Ευθεία γραμμή στο επίπεδο τους εικόνας, 32 (β) Η αναπαράσταση τους στον παραμετρικό χώρο Πολική αναπαράσταση ευθείας γραμμής (α) Αρχική εικόνα,. 34 (β) Ημιτονοειδή στον παραμετρικό χώρο που αναπαριστούν ευθείες γραμμές,.. 34 (γ) Ανιχνευμένες ευθείες γραμμές,. 34 (δ) Ανιχνευμένα τμήματα γραμμής στο επίπεδο της εικόνας (α) Ο τόπος των κέντρων των κύκλων που διέρχονται από το (xi, yi), (β) Κέντρα κύκλων που διέρχονται από το (xi, yi) και είναι εφαπτόμενοι στο αντίστοιχο στοιχείο της ακμής Μετασχηματισμός μιας εικόνας ακμών σε προσανατολισμένο γράφημα Block diagram for one-dimensional subband coding Block diagram of basic DCT transform coder Εφαρμογή του DCT μετασχηματισμού σε ένα μπλοκ της εικόνας

11 27 Ο αλγόριθμος ταιριάσματος μπλοκ περιλαμβάνει δύο βασικά βήματα. Πρώτα, χωρίζει την εικόνα σε μπλοκ μεγέθους NxN pixels και στη συνέχεια υπολογίζει ένα διάνυσμα κίνησης Η βασική αρχή της κωδικοποίησης μετασχηματισμού Συμπίεση 6 φορές με JPEG (από 160Kb σε 26Kb) Συμπίεση 12 φορές με JPEG (από 160Kb σε 12Kb) Συμπίεση 14 φορές με JPEG (από 160Kb σε 11Kb) Παράδειγμα κώδικα Huffman που παρίσταται σαν ένα δυαδικό δένδρο Παιδιά Τοπίο Λουλούδια Στο ραβδογράφημα παρατηρούμε τα αποτελέσματα των μετατροπών της 49 συμπίεσης. 37 Μπλοκ διάγραμμα της επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής μέσω της οπτικής πληροφορίας Η γενική δομή του συστήματος SmartEyes Το μπλοκ διάγραμμα λειτουργίας του SmartEyes) Wavelet δέντρο Επίπεδο 2 από το wavelet δέντρο Τρεις φάσεις και το επιλεγμένα χαρακτηριστικά του προσώπου στο ιστόγραμμα Bounding box, top και bottom περιοχές Μη επεξεργασμένη φωτογραφία μέσα από την βάση μας Ιστόγραμμα όπου δείχνει τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια Ιστόγραμμα λεπτομερειών όπου φαίνεται η περιοχή των φρυδιών Ιστόγραμμα λεπτομερειών όπου φαίνεται η περιοχή του στόματος Μη επεξεργασμένη φωτογραφία μέσα από την βάση μας Ιστόγραμμα όπου δείχνει τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια Ιστόγραμμα λεπτομερειών όπου φαίνεται περιοχή από το πιγούνι Ιστόγραμμα λεπτομερειών όπου η φαίνεται η περιοχή των φρυδιών Επεξεργασμένη φωτογραφία μέσα από την βάση μας Ιστόγραμμα όπου δείχνει τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια φαίνεται η περιοχή των φρυδιών Ιστόγραμμα λεπτομερειών όπου Ιστόγραμμα λεπτομερειών όπου φαίνεται η περιοχή του στόματος Επεξεργασμένη φωτογραφία με ελαφριά κλίση του προσώπου Ιστόγραμμα όπου δείχνει τα αν ανώτατα και τα κατώτατα όρια. 70 Ευρετήριο Πινάκων Πίνακας Σχόλια Σελίδες 1 Αποτελέσματα μετατροπών της συμπίεση

12 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από έναν καταιγισμό πληροφορίας, που δεν έχει προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Τεράστιος όγκος πληροφοριών παράγεται, αποθηκεύεται και διακινείται εξαιτίας της αλματώδης προόδου που έχει επιτευχθεί στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που εκφράστηκε κυρίως με την επανάσταση που προκάλεσε το διαδίκτυο με τον Παγκόσμιο Ιστό. Μέσα στο περιβάλλον αυτό της ανεπανάληπτης διαθεσιμότητας της πληροφορίας, το ζήτημα της πρόσβασης στην πληροφορία αποτελεί προτεραιότητα και αντικείμενο μεγάλης και εντεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας. Αντικειμενικό στόχο αποτελεί η αποτελεσματικότερη ανάκτηση της πληροφορίας από τον ενδιαφερόμενο σε όποια μορφή κι αν βρίσκεται. Έναν πολύ σημαντικό φορέα πληροφορίας και μέσο επικοινωνίας για τον άνθρωπο αποτελούν οι εικόνες. Η ανάπτυξη των εικόνων, αναφορικά με τον αριθμό, τη διαθεσιμότητα και τη σημασία τους για τον άνθρωπο, υπήρξε αλματώδης. Ενδεικτικό της τεράστιας αύξησης των εικόνων είναι το γεγονός ότι κατά μέσο όρο κάθε ιστοσελίδα στον Παγκόσμιο Ιστό, που διαρκώς γιγαντώνεται, έχει υπολογιστεί ότι περιέχει 14,38 εικόνες. Η εκρηκτική ανάπτυξη των συλλογών με εικόνες, που υπήρξε αποτέλεσμα της προόδου της τεχνολογίας στον τομέα της δημιουργίας και αποθήκευσης της ψηφιακής εικόνας, έκανε επιτακτική την ανάγκη εύρεσης και εξέλιξης νέων τεχνικών για την διαχείριση και αποτελεσματική ανάκτηση των εικόνων. Η ανάγκη για επεξεργασία της πληροφορίας της εικόνας οδηγεί κατ αρχήν στη μαθηματική περιγραφή του περιεχομένου της. Στην πράξη, κάθε εικόνα για να υποστεί ψηφιακή επεξεργασία θα πρέπει αρχικά να μετατραπεί σε ψηφιακή. ηλαδή η εικόνα θεωρείται ως η κατανομή της πληροφορίας στο επίπεδο. Η ψηφιακή εικόνα μπορεί να ληφθεί είτε από αναλογικές εικόνες είτε απευθείας από συστήματα λήψης ψηφιακών εικόνων. 12 Ένας από τους κύριους σκοπούς της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας είναι να βελτιώσει την ποιότητα της. Οι τεχνικές αποκατάστασης εικόνας αφορούν κυρίως την ανάκτηση εικόνας που έχει παραμορφωθεί. Για την βελτίωση της ποιότητας εικόνας χρησιμοποιούνται ψηφιακά φίλτρα. Αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα γραμμικά και στα μη γραμμικά ψηφιακά φίλτρα. Επίσης υπάρχουν και τεχνικές αποκατάστασης και βελτίωσης της ποιότητας εικόνας. Τέτοιες τεχνικές είναι ο ψευδοχρωματισμός και ο ημιτονισμός ψηφιακής εικόνας. Επιπροσθέτως, οι ακμές είναι βασικά χαρακτηριστικά της εικόνας οι οποίες φέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τα όρια των αντικειμένων και έχουν θεμελιώδη σημασία για την ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας. Με δεδομένη τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία αντικαθιστά την αναλογική που παραδοσιακά χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στις τηλεπικοινωνίες, την τηλεόραση, την «εγγραφή» και την αναπαραγωγή της εικόνας, έχει δοθεί μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη μεθόδων συμπίεσης της ψηφιακής πληροφορίας, με στόχο την οικονομία εύρους φάσματος (bandwidth). 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Εισαγωγή Οι αισθητήριες συσκευές τείνουν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των ψηφιακών εικόνων εισάγοντας θόρυβο, γεωμετρική παραμόρφωση, ή θάμπωμα εξ αιτίας της κίνησης ή της λανθασμένης εστίασης της κάμερας. Ένας από τους κύριους σκοπούς της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας είναι να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας και να μετριάσει την υποβάθμιση που εισάγεται από τις αισθητήριες συσκευές και τις συσκευές καταγραφής της εικόνας. Οι τεχνικές αποκατάστασης εικόνας αφορούν κυρίως την ανάκτηση εικόνας που έχει παραμορφωθεί. Οι τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας ψηφιακής εικόνας βελτιώνουν την υποκειμενική ποιότητα της εικόνας τονίζοντας ορισμένα χαρακτηριστικά της και μειώνοντας το θόρυβο. Λειτουργίες αποκατάστασης και βελτίωσης της ποιότητας εικόνας μπορούν να θεωρηθούν σαν διδιάστατα ψηφιακά φίλτρα. Αυτά διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα γραμμικά και στα μη γραμμικά ψηφιακά φίλτρα. Τα γραμμικά ψηφιακά φίλτρα μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν είτε στο πεδίο των χωρικών συντεταγμένων, είτε στο πεδίο των συχνοτήτων. Στην πλειοψηφία τους τα φίλτρα αποκατάστασης εικόνας είναι γραμμικά και υλοποιούνται στο πεδίο των συχνοτήτων. Φυσικά, υπάρχουν και μη γραμμικές τεχνικές αποκατάστασης εικόνας. Για τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας χρησιμοποιούμε κυρίως υλοποιήσεις στο πεδίο των χωρικών συντεταγμένων. Αυτές οι υλοποιήσεις είναι διδιάστατα ψηφιακά φίλτρα που έχουν περιοχές υποστήριξης αποτελούμενες από ένα απλό στίγμα ή τη γειτονιά ενός στίγματος. 9 Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των ψηφιακών φίλτρων καθώς επίσης θα περιγράψουμε ορισμένες τεχνικές αποκατάστασης και βελτίωσης της ποιότητας εικόνας. Επίσης, θα γνωρίσουμε τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οπτικών εφέ στην παρουσίαση ψηφιακών εικόνων. Τέτοιες τεχνικές είναι ο ψευδοχρωματισμός και ο ημιτονισμός ψηφιακής εικόνας. Τέλος θα παρουσιάσουμε τα είδη θορύβου και τα κριτήρια επιλογής ψηφιακού φίλτρου. 1.1 Τα γραμμικά ψηφιακά Τα γραμμικά ψηφιακά φίλτρα παρουσιάζουν πεπερασμένης χρονικής διάρκειας απόκριση σε είσοδο μοναδιαίας κρούσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα συναντούμε ως Finite Impulse Response ή FIR φίλτρα. Αποτελούν ουσιαστικά μερική περίπτωση των φίλτρων άπειρης κρουστικής απόκρισης (IIR). Από τα γραμμικά ψηφιακά φίλτρα τα FIR προτιμούνται συνήθως έναντι των IIR λόγω της ευστάθειας στη λειτουργία τους και της γραμμικής απόκρισης που παρουσιάζουν στη φάση. 14 ηλαδή, τα γραμμικά ψηφιακά φίλτρα έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης ανάλυσης και κατανόησής τους τόσο στο πεδίο του χρόνου (κρουστική απόκριση), όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων (απόκριση συχνότητας). Για τα γραμμικά ψηφιακά φίλτρα (FIR και IIR) ισχύει η αρχή της υπέρθεσης. Η εφαρμογή της αρχής αυτής δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε τα γραμμικά φίλτρα με απλές διαδικασίες. Αυτό συμβαίνει γιατί μπορούμε να εξετάσουμε τη συμπεριφορά τους σε απλά σήματα και με βάση αυτή να υπολογίσουμε την απόκρισή τους σε πιο σύνθετα σήματα. Η αρχή της υπέρθεσης έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ιδιότητα της συνέλιξης που υλοποιούν τα γραμμικά ψηφιακά φίλτρα. Με τη σειρά της, η συνέλιξη στο χρόνο 13

14 αντιστοιχεί σε πολλαπλασιασμό στη συχνότητα, επομένως μελέτη της συμπεριφοράς των γραμμικών ψηφιακών φίλτρων με βάση την απόκρισή τους στη συχνότητα Προσαρμοστικά φίλτρα εικόνας Οι εικόνες μπορούν να μοντελοποιηθούν σαν δυσδιάστατες στοχαστικές διαδικασίες των οποίων τα χαρακτηριστικά μεταβάλλονται στις διάφορες περιοχές της εικόνας. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά του θορύβου, π.χ. η τυπική απόκλιση ή ακόμα και η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, μεταβάλλονται από εφαρμογή σε εφαρμογή. Μερικές φορές, τα χαρακτηριστικά του θορύβου μεταβάλλονται ακόμη και στην ίδια εφαρμογή από εικόνα σε εικόνα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ο θόρυβος του καναλιού στη μετάδοση της εικόνας και ο ατμοσφαιρικός θόρυβος (π.χ. από τα σύννεφα) σε εικόνες από δορυφόρους. Σε αυτά τα περιβάλλοντα, τα μη προσαρμοστικά φίλτρα δεν έχουν καλές επιδόσεις, γιατί τα χαρακτηριστικά τους εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του σήματος και του θορύβου που είναι άγνωστα. Έτσι, τα προσαρμοστικά φίλτρα είναι η αναγκαία επιλογή σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι επιδόσεις των προσαρμοστικών φίλτρων εξαρτώνται από την ακρίβεια εκτίμησης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του σήματος και του θορύβου. Και συγκεκριμένα τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση του σήματος κα τυπική απόκλιση του θορύβου. Η εκτίμηση αυτή είναι συνήθως τοπική, δηλαδή σχετικά μικρά παράθυρα χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών του σήματος και του θορύβου. 6 Ένας άλλος λόγος για τη χρήση προσαρμοστικών φίλτρων είναι ότι η πληροφορία των περιγραμμάτων είναι πολύ σημαντική για το ανθρώπινο μάτι και πρέπει να διατηρηθεί. Συγκεκριμένα φίλτρα, π.χ. το φίλτρο κινούμενου μέσου, συμπεριφέρονται καλά σε ομοιογενείς περιοχές της εικόνας αλλά αποτυγχάνουν κοντά στα περιγράμματα. Το αντίθετο συμβαίνει με άλλα φίλτρα, π,χ, το φίλτρο μεσαίου. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός φίλτρων ο οποίος να φιλτράρει με διαφορετικό τρόπο τις ομοιογενείς περιοχές της εικόνας από ότι τα περιγράμματα. Αυτά τα φίλτρα ονομάζονται φίλτρα απόφασης (decision directed filters) γιατί χρησιμοποιούν έναν ανιχνευτή περιγραμμάτων για να διαπιστώσουν την ύπαρξη ή μη περιγραμμάτων. Οι στατιστικές διάταξης δεδομένων είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο στην ανίχνευση περιγραμμάτων. 11 Τα φίλτρα απόφασης μπορούν να λαμβάνουν υπ όψη τους όχι μόνο την πληροφορία των περιγραμμάτων αλλά και του κρουστικού θορύβου. Οι κρουστικοί παλμοί, όταν ανιχνεύονται, μπορούν να μη χρησιμοποιηθούν στην εκτίμηση του τοπικού μέσου, του τοπικού μεσαίου και της τυπικής απόκλισης. Επιπλέον, όταν εντοπιστεί κάποιο περίγραμμα, τότε το παράθυρο του φίλτρου μπορεί να γίνει μικρότερο έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το θόλωμα του περιγράμματος. Ένα τέτοιο φίλτρο είναι το φίλτρο ανίχνευσης περιγραμμάτων προσαρμοστικού παραθύρου (adaptive window edge detection (AWED) filter) Ιστόγραμμα και Ισοστάθμιση Ιστογράμματος Μια χρήσιμη προσέγγιση στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας είναι να θεωρήσουμε την φωτεινότητα f(i,j) σε κάθε σημείο της εικόνας σαν τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Η μορφή της εικόνας περιέχει συνολική πληροφορία για το περιεχόμενο της εικόνας. Όμως, γενικά η μορφή δεν είναι διαθέσιμη και πρέπει να εκτιμηθεί από την ίδια την εικόνα κάνοντας χρήση της εμπειρικής πυκνότητας πιθανότητας που λέγεται ιστόγραμμα. 11 Το ιστόγραμμα της εικόνας φέρει σημαντική πληροφορία για το περιεχόμενο της. Γενικά περιγράφει την κατανομή των χρωμάτων ενός συνόλου εικονοστοιχείων και εκφράζει τη συχνότητα με την οποία κάθε ένα χρώμα εμφανίζεται στο σύνολο του. Για παράδειγμα στις ασπρόμαυρες εικόνες έχουμε ένα 1D ιστόγραμμα, στις εγχρωμες εικόνες έχουμε 3D ιστόγραμμα & γραμμικοποιημένα (linearized) 14

15 ιστογράμματα. Αυτό είναι χρήσιμο για συγκεκριμένες τεχνικές ανάλυσης, π.χ. κατωφλίωση. 22 Εικόνα 1. Παράδειγμα 3D ιστογράμματος. Περιγράφει την κατανομή των χρωμάτων ενός συνόλου εικονοστοιχείων και εκφράζει τη συχνότητα με την οποία κάθε ένα χρώμα εμφανίζεται στο σύνολο του Ισοστάθμιση ιστογράμματος Αν το ιστόγραμμα μιας εικόνας είναι συγκεντρωμένο σε μια μικρή περιοχή φωτεινοτήτων, τότε η αντίθεση (contrast) της εικόνας και η υποκειμενική ποιότητά της είναι χαμηλή. Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να βελτιωθεί τροποποιώντας το ιστόγραμμα. Αυτό μπορεί να γίνει με μια τεχνική που ονομάζεται ισοστάθμιση ιστογράμματος (histogram equalization). 11 Στην παρακάτω σειρά εικόνων παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με τη χρήση ισοστάθμισης ιστογράμματος. Οι τιμές των pixels της εικόνας εισόδου 2α βρίσκονται στο διάστημα [0,255]. Στην εικόνα 2β συμπιέζονται στο διάστημα [0,127] και στη συνέχεια, στην 2γ, συμπιέζονται στο διάστημα [128,255]. Τέλος, στην 2δ, αντιστρέφονται συμμετρικά ως προς το α 2β 2γ Εικόνα 2. Παράδειγμα ισοστάθμισης ιστογράμματος Ένα ακόμα παράδειγμα ισοστάθμισης ιστογράμματος είναι και το παρακάτω. Στην 3α παρουσιάζεται η αρχική εικόνα και στο σχήμα 3β φαίνεται το ιστόγραμμα της 2δ 15

16 αρχικής εικόνας όπου οι τιμές των pixels είναι συγκεντρωμένες στο πρώτο μισό του ιστογράμματος. Στην εικόνα 3γ φαίνεται η επεξεργασία της μετά την ισοστάθμιση του ιστογράμματός της και τέλος στο σχήμα 3δ παρουσιάζεται το ισοσταθμισμένο ιστόγραμμα, όπου παρατηρούμε πως οι τιμές των pixels είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες σε όλο το ιστόγραμμα Ψευδοχρωματισμός Εικόνα 3. Παράδειγμα ισοστάθμισης ιστογράμματος Σε πολλές εφαρμογές το ανθρώπινο μάτι είναι πιο ευαίσθητο στις αλλαγές χρώματος παρά στις αλλαγές έντασης φωτεινότητας και κυρίως σε εφαρμογές παρακολούθησης, όπως παρακολούθηση για ασφάλεια, έλεγχος ποιότητας και τηλεπισκόπηση. Έτσι, είναι φυσικό να κωδικοποιήσουμε την ένταση φωτεινότητας της ασπρόμαυρης εικόνας χρησιμοποιώντας πληροφορία χρώματος. Αυτή η διαδικασία λέγεται ψευδοχρωματισμός (pseudocoloring). Το αποτέλεσμα του ψευδοχρωματισμού συνήθως είναι ευχάριστο στο ανθρώπινο μάτι. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καλλιτεχνικές εφαρμογές, όπως δημιουργία οπτικών εφέ. 9 Ορισμένοι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνουμε τον ψευδοχρωματισμό μίας ασπρόμαυρης εικόνας βάσει του ιστογράμματος είναι οι ακόλουθοι: 11 Προσδιορισμός συγκεκριμένου χρώματος σε κάθε τμήμα του ιστογράμματος. Με γραμμικούς μετασχηματισμούς του ιστογράμματος. Με τη μέθοδο διακεκριμενοποίηση της έντασης φωτεινότητας και Με φιλτράρισμα Ημιτονισμός ψηφιακής εικόνας Οι περισσότερες ασπρόμαυρες εικόνες περιέχουν ένα αρκετά μεγάλο αριθμό επιπέδων του γκρι (συνήθως 256). Τέτοιες εικόνες μπορούν εύκολα να παρουσιαστούν σε μια οθόνη υπολογιστή. Όμως, δεν μπορούν να εκτυπωθούν, γιατί σχεδόν όλες οι τεχνολογίες εκτύπωσης μπορούν να εκτυπώσουν μόνο δυαδικές εικόνες. Έτσι, οποιαδήποτε εικόνα επιπέδων του γκρι πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε δυαδική και μετά να εκτυπωθεί. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα χάρη σε ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της ανθρώπινης όρασης. Το ανθρώπινο μάτι βλέπει τις 16

17 γειτονικές μαύρες και άσπρες κουκίδες σαν κάτι το ενιαίο. Αν οι κουκίδες είναι μικρές και τις βλέπουμε από μια φυσιολογική απόσταση ανάγνωσης, τότε μαύρες και λευκές κουκίδες με διαφορετικές αναλογίες δημιουργούν την εντύπωση διαφορετικών επιπέδων του γκρι. Η διαδικασία μετατροπής μιας εικόνας επιπέδων του γκρι σε μια ημιτονισμένη εικόνα ονομάζεται ημιτονισμός. Όπως είναι αναμενόμενο, η ανάλυση μιας ημιτονισμένης εικόνας είναι μικρότερη από την ανάλυση της αντίστοιχης εικόνας με επίπεδα του γκρι, αν οι δυο εικόνες έχουν το ίδιο μέγεθος. Η υψηλή ανάλυση θυσιάζεται για να δημιουργήσουμε επίπεδα του γκρι με ημιτονισμό. Αν η υψηλή ανάλυση είναι μεγάλης σημασίας, τότε πρέπει το μέγεθος της ημιτονισμένης εικόνας να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της εικόνας με επίπεδα του γκρι. 11 Αρκετές τεχνικές έχουν επινοηθεί για τον ημιτονισμό ψηφιακής εικόνας. Πολλές από αυτές βασίζονται σε δυαδική κατωφλίωση. Αν και η δυαδική κατωφλίωση είναι το πρώτο βήμα στον ημιτονισμό, δεν παράγει ημιτονισμένες εικόνες, γιατί δεν δημιουργεί περιοχές με μεταβλητή πυκνότητα κουκίδων. Μια καλύτερη τεχνική ημιτονισμού βασίζεται στη δημιουργία δυαδικών φόντων επιπέδων του γκρι. Ο ημιτονισμός με δυαδικά φόντα επιπέδων του γκρι είναι σχετικά απλός και εύκολος στην υλοποίηση. Το κύριο μειονέκτημα του είναι ότι δημιουργεί εσφαλμένες γραμμές και περιγράμματα σε ομοιογενείς περιοχές της εικόνας, που οφείλονται στη διάταξη των κουκίδων όπως προκύπτει από τα δυαδικά φόντα επιπέδων του γκρι. Έτσι, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κάποια τροποποίηση. Ο ψευδοτυχαίος ημιτονισμός μπορεί να λύσει το πρόβλημα των εσφαλμένων καμπυλών. Αν προστεθεί στην εικόνα τυχαίος θόρυβος και κατόπιν εφαρμοστεί κατωφλίωση, τότε εισάγεται στην ημιτονισμένη εικόνα δυαδικός θόρυβος. Αυτός o θόρυβος καταστρέφει τις εσφαλμένες καμπύλες που δημιουργούνται από τη διαδικασία ημιτονισμού. Αυτή η διαδικασία προσθήκης τυχαίου θορύβου και κατωφλίωσης είναι ισοδύναμη με την κατωφλίωση της εικόνας με τυχαίο κατώφλι Μη Γραμμικά Ψηφιακά Φίλτρα Η απόδοση των γραμμικών ψηφιακών φίλτρων δεν είναι ικανοποιητική σε όλες τις περιπτώσεις της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος. Σε προβλήματα που σχετίζονται με την εξάλειψη ειδικών μορφών θορύβου, με την επεξεργασία σήματος που έχει υποστεί στην επίδραση μη γραμμικών συστημάτων ή ακόμα με το διαχωρισμό ειδικών χαρακτηριστικών του σήματος, τα γραμμικά φίλτρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτσι ένα απλό γραμμικό φίλτρο, όπως είναι ένα κύκλωμα μέσης τιμής 5 σημείων, δεν μπορεί να αποκόψει τελείως κάποια αιχμή θορύβου, αλλά απλά διασπείρει την ενέργειά της σε έκταση όση είναι το μήκος του φίλτρου. Επίσης, αμβλύνει τις ακμές (απότομη μεταβολή από μία περιοχή σταθερής περίπου τιμής σε μία άλλη) που είναι απαραίτητες σε σήματα όπως είναι οι παλμοί, δημιουργώντας έτσι ένα είδος θόλωσης (blurring). Το φαινόμενο αυτό είναι καταστρεπτικό για τις εικόνες, στα όρια των διαφορετικών περιοχών που περιέχουν. 14 Η χρησιμότητα των μη γραμμικών φίλτρων γίνεται φανερή όταν κανείς ασχοληθεί με την ψυχοφυσιολογία των αισθήσεων (όρασης και ακοής) και διαπιστώσει τον μη γραμμικό τρόπο λειτουργίας τους. Επιπλέον, τα μη γραμμικά φίλτρα έχουν την ιδιότητα να μην αλλοιώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εικόνας, όπως είναι οι ακμές της. Θα εστιάσουμε στα δύο σπουδαιότερα είδη μη γραμμικών φίλτρων, τα φίλτρα ενδιάμεσης τιμής (median) και τα μορφολογικά, και θα μελετήσουμε τόσο τη μονοδιάστατη όσο και τη δισδιάστατη μορφή τους Μονοδιάστατα Φίλτρα Ενδιάμεσης Τιμής Τα φίλτρα ενδιάμεσης τιμής ή median και η γενικότερη κατηγορία των order statistic φίλτρων αποτελούν δυναμικούς (robust) εκτιμητές στατιστικών παραμέτρων, 17

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Εισηγητής και Επιβλέπων καθηγητής: Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αποκατάσταση των Τοιχογραφιών του Ακρωτηρίου Θήρας. Διπλωματική Εργασία του Νικολάου Καριανάκη. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ψηφιακή Αποκατάσταση των Τοιχογραφιών του Ακρωτηρίου Θήρας. Διπλωματική Εργασία του Νικολάου Καριανάκη. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής Εργαστήριο Όρασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου και Επεξεργασίας Σημάτων Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Outlier detection in data streams)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήμα: Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοροποίηση μαγνητικών τομογραφιών με DSPs

Κατηγοροποίηση μαγνητικών τομογραφιών με DSPs Μεταπτυχιακή Εργασία Κατηγοροποίηση μαγνητικών τομογραφιών με DSPs Τσάμπρας Λάμπρος Α.Μ. 147 Επιβλέπων: Ε. Ζυγούρης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Ειδική Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υπολογισμός ισοχρονικών καμπύλων χρονοαπόστασης σε οδικά δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σύστημα Παρακολούθησης Ιδιοπαθούς Σκολίωσης με Χρήση Aισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό δρόμων Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Χαλανδρίου. Γεώργιος Α. Τσιώνος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό δρόμων Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Χαλανδρίου. Γεώργιος Α. Τσιώνος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό δρόμων Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ABEL ΣΤΗΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ABEL ΣΤΗΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτρης Παπάζογλου ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ABEL ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση εικόνων μαστογραφίας με τη χρήση χαρακτηριστικών πολυμορφοκλασματικού φάσματος μέσω Wavelet Leaders»

«Ανάλυση εικόνων μαστογραφίας με τη χρήση χαρακτηριστικών πολυμορφοκλασματικού φάσματος μέσω Wavelet Leaders» ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Ανάλυση εικόνων μαστογραφίας με τη χρήση χαρακτηριστικών πολυμορφοκλασματικού φάσματος μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο Σχολη Ηλεκτρολογων Μηχανικων και Μηχανικων Υπολογιστων Τομεας Σηματων, Ελεγχου και Ρομποτικης Μη-γραμμική Διάχυση στην Οραση Υπολογιστών και Στατιστικά Μοντέλα Σχήματος με Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM)

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) Κεφάλαιο 2 ο Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) 1 Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας Ο σκοπός των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών είναι να μεταφέρουν υψηλής ποιότητας σήματα πολυμέσων (φωνής,

Διαβάστε περισσότερα