ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ"

Transcript

1 ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης είπε τα εξής «Τα Ομοια Θεραπεύουν τα Όμοια». Είλαη πξνθαλέο όηη αλ ε αζζέλεηα παξηζηά ηελ πξνζπάζεηα ηεο θύζεο, λα ακπλζεί (απέλαληη ζηελ λνζνγόλν παξάγνληα), ηόηε ην κόλν θαζήθνλ ηνπ γηαηξνύ ζπλίζηαηαη, ζηελ ππνβνήζεζε ηεο θύζεο, εληζρύνληαο ηνπο θπζηθνύο ακπληηθνύο κεραληζκνύο, κε όπνηνλ ηξόπν δηαζέηεη. ' απηό ην πλεύκα ν Θππνθξάηεο, δηακόξθσζε ηνλ πξώην λόκν ηεο Θαηξηθήο: «... δια ηα όμοια νούζος γίνεηαι και δια ηα όμοια προζθερόμενα εκ νοζεσόνηων σγιαίνονηαι...» (από ην «Πεξί ηόπσλ θαη άλζξσπνο»). ' απηόλ αθξηβώο ηνλ λόκν ζηεξίδεηαη ε Οκνηνπαζεηηθή. To VERATRUM π.ρ. είλαη θαζαξηηθό θάξκαθν πνπ πξνθαιεί εκεηνύο θαη θξύνπο ηδξώηεο. Ο Θππνθξάηεο ην 'δώζε ζ' έλαλ αζζελή, πνπ είρε απηά ηα ζπκπηώκαηα θαη ηνλ ζεξάπεπζε. Απηό ήηαλ εθείλν πνπ ηνλ έθαλε λα δηαηππώζεη ηνλ παξαθάησ λόκν.

2 Ο Γαιελόο αληηζέησο, εγθαηέιεηςε ην λόκν απηό, θαη επέβαιε ηελ θεκηζκέλε "κέζνδν ησλ αληηζέησλ", ππνζηεξίδνληαο όηη ε αζζέλεηα, πξέπεη λα θαηαπνιεκάηαη κε θάξκαθα, αληίζεηα πξνο ηνλ "ραξαθηήξα" ηεο λόζνπ. Σελ ίδηα ηαθηηθή ζπλερίδεη ζήκεξα ε Αιινπαζεηηθή Καζηεξσκέλε λόκηκε θξαηηθή Θαηξηθή ηεο αξξώζηηαο. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: 2-3 ΧΡΟΝΙΑ ςπρηθήο αηηηνινγίαο. Σι είναι θ Ομοιοπακθτικι; Είναι Ολιςτικι Θεραπευτικι επιςτιμθ αυτό το γνϊριηε πριν χιλιάδεσ χρόνια ο φιλόςοφοσ ωκράτθσ λζγοντασ τα εξισ: «Σα θαη εμνρήλ αίηηα ηεο αζζέλεηαο είλαη ηα εζσηεξηθά, δειαδή είλαη Ο σθξάηεο έιεγε ζρεηηθά: "Όπσο αθξηβώο δελ πξέπεη λα επηρεηξνύκε λα ζεξαπεύζνπκε κάηηα ρσξίο θεθάιη, νύηε θεθάιη ρσξίο ζώκα, έηζη δελ πξέπεη λα επηρεηξνύκε λα ζεξαπεύνπκε ην ζώκα ρσξίο ηελ ςπρή, εμάιινπ απηό ήηαλ θαη ε αηηία πνπ νη πεξηζζόηεξεο αξξώζηηεο δελ γίλνληαλ αληηιεπηέο από ηνπο γηαηξνύο πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζηνπο Έιιελεο, ην όηη δειαδή δελ γλώξηδαλ ην ζύλνιν πνπ έπξεπε λα θξνληίζνπλ θαη ην νπνίν, αλ δελ ήηαλ ζε θαιή θαηάζηαζε, ήηαλ αδύλαην λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην κέξνο. Γηαηί όια από ηελ ςπρή μεθηλνύλ θαη ηα άζρεκα θαη ηα θαιά, ηόζν ζην ζώκα, όζν θαη ζε νιόθιεξν ηνλ άλζξσπν θαη από εθεί όια απνξξένπλ, όπσο αθξηβώο απ ην θεθάιη πάλσ ζηα κάηηα...". (Πιάησλνο, εηο Χαξκίδελ, 156 e).

3 Η ομοιοπακθτικι = όμοιοσ, πάκοσ =πάκθςθ) είναι μια ξεχωριςτι κεραπευτικι μζκοδοσ θ οποία αναπτφχκθκε ςτο τζλοσ του 18ου αιϊνα από τον γιατρό τθσ αξωνίασ Samuel Hahnemann και ςτθρίηεται ςτθν εμπειρικι γνϊςθ. Η ομοιοπακθτικι δεν αναγνωρίηει ςτθν ουςία τθν αςκζνεια, αλλά τθν κεωρεί ςαν μια ςυνολική βλάβη του ανθρϊπου. Ο πυρετόσ, ο πόνοσ κλπ., είναι απλϊσ και μόνο ςυμπτϊματα αυτισ τθσ βλάβθσ. Αντίκετα με ό,τι ςυμβαίνει ςτθν κλαςςικι ιατρικι, δεν αποτελεί μια αςκζνεια όπωσ π.χ. μια θμικρανία ι γρίπθ το κζντρο ενδιαφζροντοσ, αλλά ο ςυνολικόσ άνκρωποσ με τθν εικόνα τθσ αςκενείασ του. Ζνασ άνκρωποσ κεωρείται υγιισ όταν ο οργανιςμόσ του βρίςκεται ςε μια αρμονικι ιςορροπία ςτο ςφνολο των ςυναιςκθμάτων και αντιδράςεων του. Ζτςι ϊςτε να είναι ο οργανιςμόσ ικανόσ να αντιδρά εξιςορροπθτικά ςτουσ ερεκιςμοφσ του περιβάλλοντοσ που προκαλοφν αςκζνειεσ. τόχοσ τθσ ομοιοπακθτικισ κεραπείασ είναι να επαναφζρει τθν ιςορροπία αυτι με τθ χριςθ ομοιοπακθτικϊν κεραπευτικϊν ουςιϊν. Η «κλαςικι ομοιοπακθτικι», όπωσ τθν ίδρυςε ο πατζρασ τθσ ομοιοπακθτικισ Χάνεμανν, βαςίηεται ςε τρεισ βαςικζσ αρχζσ: Σθν αρχι του ομοίου «κανόνασ του ομοίου» ςφμφωνα με τθν οποία μια αςκζνεια κεραπεφεται με το μζςο το οποίο προκαλεί παρόμοια ςυμπτϊματα αςκενείασ ςε ζναν υγιι άνκρωπο. Σθσ δοκιμαςίασ του ιατρικοφ ςκευάςματοσ ςε υγιείσ ανκρϊπουσ, θ οποία αποςκοπεί ςτον προςδιοριςμό των ςυμπτωμάτων και εκδθλϊςεων, που αυτό μπορεί να προκαλζςει ςε ζναν υγιι άνκρωπο. Σησ λήψησ τησ ατομικήσ εικόνασ τησ αςθενείασ μζςω ενόσ λεπτομεροφσ ιςτορικοφ.

4 Ιατρικά Μαθήματα: Ζτοσ Ι Ανατομία, Φυςιολογία & Παθολογία Κλινική Εξζταςη (Clinical Skills) Κφτταρα Ιςτοί Καλυπτιριο φςτθμα κελετικό φςτθμα Μυϊκό φςτθμα Καρδιαγγειακό φςτθμα Λεμφικό φςτθμα Νευρικό φςτθμα Αιςκθτικό & Κινθτικό φςτθμα Ενδοκρινικό φςτθμα Αναπνευςτικό φςτθμα Πεπτικό φςτθμα Ουροποιθτικό φςτθμα Αναπαραγωγικό φςτθμα Αμυντικό φςτθμα Μολυςματικζσ Αςκζνειεσ Ογκολογία Φαρμακολογία (βαςικζσ γνϊςεισ) Βιοχθμικό Εργαςτιριο Επαγγελματικι Τγιεινι Πρϊτεσ Βοικειεσ Φυςικοπαθητική Εκπαίδευςη Ζτοσ 1 Φυςικοπακθτικι (Naturopathy) Κινεηικι Παραδοςιακι Ιατρικι (1) (TCM) Κινεηικι Διάγνωςθ, Πρόςωπο, Γλϊςςα, φυγμόσ, Νφχια, Διάγνωςθ Κοιλιάσ Φυςικοπακθτικι Διατροφι

5 Ειςαγωγι ςτθ Βοτανολογία Κλινικι Ιριδολογία Ιςτορία Ιριδολογίασ Σεχνικι εξζταςθσ τθσ Κριδασ Σοπογραφία τθσ Κριδασ Ιδιοςυγκραςία, Διάκεςθ (Constitution and Diathesis) Φαινόμενα τθσ κόρθσ τθσ ματιοφ (Pupil Phenomena) Εξζταςθ ανάλογα με τα ςθμάδια ςτθν ίριδα Εξζταςθ του χρϊματοσ τθσ ίριδασ Κλινικι εφαρμογι Φυςικοπαθητικζσ Αρχζσ Ζτοσ Ι Φυςικοπακθτικι Αποτοξίνωςθ Μπάχ Θεραπευτικζσ ουςίεσ (Βach Remedies) Ιςτικά άλατα (Tissue Salts) ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΕΣΟ 1 Διάρκεια (1) Ειςαγωγή ςτην Ομοιοπαθητική Η άφιξθ τθσ νζασ χιλιετίασ Ο αμουιλ Χάνεμαν και ο Νόμοσ των Ομοίων Παραςκεφαςμα των Ομοιοπακθτικϊν φαρμάκων Η ηωτικι Δφναμθ Σο δυναμικό θ ενεργειακό επίπεδο Προδιάκεςθ για αςκζνεια Η ομοιοπακθτικι ςυνζντευξθ Ζνα παράδειγμα θ Γρίπθ Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τουσ αςκενείσ Ποφ και πότε ζχει αποτζλεςμα θ ομοιοπακθτικι Άλλοι νόμοι και αρχζσ τθσ Ομοιοπακθτικισ χζδια για το μζλλον

6 Προοπτικζσ για τον 21 ον αιϊνα Όργανο τησ Θεραπευτικήσ Σζχνησ Η Θεραπευτικι Σζχνθ γενικά Η ηωϊκι Δφναμθ Οι διάφοροι τρόποι κεραπείασ Οι ςθμαντικότερεσ γνϊςεισ για τθ κεραπεία. Χριςθ των φαρμάκων και τάξθ ςτον τρόπο ηωισ Φαρμακευτικι τεχνικι Ομοιοπαθητική (1) 200 Ομοιοπακθτικά φάρμακα 50 Ομοιοπακθτικά φάρμακα αναλυτικά Λιψθ ιςτορικοφ και παρακολοφκθςθ Ευρετθριολόγιο (Repertorisation) Αντιδράςεισ 1θ και 2θ ςυνταγι Μίαςμα φγκριςθ Ομοιοπακθτικϊν φαρμάκων Πρϊτεσ Βοικειεσ τοιχεία Ομοιοπαθητικήσ Σι είναι Ομοιοπακθτικι; Διαφορζσ μεταξφ Ομοιοπακθτικισ και Αλλοπακθτικισ Νόςο - τι είναι και πϊσ κεραπεφεται Σα ομοιοπακθτικά φάρμακα και πϊσ παραςκευάηονται Χορθγοφμενθ δυναμοποίθςθ - επανάλθψθ δόςθσ Λιψθ ιςτορικοφ του αρρϊςτου Εφρεςθ του ςωςτοφ φαρμάκου Σρόποσ εκμάκθςθσ τθσ Ομοιοπακθτικισ Αρχζσ και Εφαρμογζσ τησ Ομοιοπαθητικήσ

7 Βαςικζσ Αρχζσ Materia Medica Διάγνωςθ, εκλογι φαρμάκου Μικρι δόςθ και δυναμοποιιςεισ Σο μοναδικό φάρμακο Η χριςθ του φαρμάκου Σα ηξία ζεκειηώδε Μηάζκαηα Εηζαγσγή ζηα κηάζκαηα Η βαζηθή θύζε ησλ ηξηώλ κηαζκάησλ Άιια ζηνηρεία από έξεπλεο γύξσ από ηα κηάζκαηα Μαζήκαηα Οκνηνπαζεηηθήο Θαηξηθήο Σν μεθίλεκα ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Οη βάζεηο ηεο νκνηνπαζεηηθήο Αληηιήςεηο νκνηνπαζεηηθήο γηα ηε λόζν Σα ζπκπηώκαηα Εμέηαζε ηνπ αξξώζηνπ ηνηρεία γηα ηε ιήςε ηεο πεξηπηώζεσο Η ηέρλε ηεο ζπληαγνγξαθίαο Materia Medica - Οκνηνπαζεηηθήο ΕΘΑΓΩΓΘΚΕ ΕΝΝΟΘΕ ΑCONITUM NAPELLUS BELLADONA FERRUM PHOSPHORIUM ARSENICUM ALBUM CARBO VEGETALIS ANTIMONIUM TARTARICUM IPECACUANA VERATRUM ALBUM ζεκεηώζεηο CAMPHOR-ζεκεηώζεηο Test Case-Πνλνθέθαινη

8 ARNICA MONTANA Oμοιοπαθητικζσ ουςίεσ Ι RHUS TOXICODENTRON χθματικόσ πίνακασ φαρμάκων ιςχυαλγίασ BRYONIA ALBA GELSEMIUM S. EUPATORIUM P. PYROGENIUM ςθμειϊςεισ SULPHUR Lotum CALCAREA CARBONICA CALCAREA PHOSPHORICA- ςθμειϊςεισ LYCOPODIUM CLAVATUM PODOPHYLLUM P. COLCHICUM-ςθμειϊςεισ CROTON T.-ςθμειϊςεισ JALAP-ςθμειϊςεισ ΝATRUM SULPHURICUM NUX VOMICA IGNATIA A. CHAMOMILA M. PULSATILLA N. KALI SULPHURICUM- ςθμειϊςεισ SEPIA NATRUM MURIATICUM MERCURIUS SULPHATUS CINNAMARIS Oμοιοπαθητικζσ ουςίεσ ΙΙ MERCURIOUS MERCURIUS C. MERCURIUS DULCIS

9 MERCURIUS IODATUS F MERCURIUS IODATUS R. HEPAR SULPHURIS C. CALCAREA SULPHURICA SPONGIA TOSTA SILICA THUJA O. FLUORIC ACID BAPTISIA T. ECHINACEA -ζεκεηώζεηο MURIATIC ACID-ζεκεηώζεηο PHOSPORIC ACID-ζεκεηώζεηο Οκάδα αηκνξξαγηθώλ θαξκάθσλ SECALE CORNUTUM Oκνηνπαζεηηθέο νπζίεο ΘΘΘ SABINA MILLEFOLIUM ERIGERON TRILLIUM HAMAMELIS BOVISTA USTILAGO CHINA OFFICINALIS ύληνκν REPERTORY γηα αηκνξξαγία κήηξαο CIMICIFUGA CAULOPHYLUM HELONIAS VIBUNUM O. COLOCYNTHIS MAGNESIA PHOSPHORICA DIOSCOREA V.

10 VIPERA CROTALIUS H. ΑΛΛΑ ΖΩΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Σα θύξηα άιαηα ηνπ Καιίνπ CAUSTICUM PHOSPHORUS Δειεηήξηα Φηδηώλ LACHESIS NAJA Δειεηήξηα Αξαρλώλ TARENTULA H. TARENTULA C. THERIDION MYGALE LATRODECTUS MACTAS APIS CANTHARIS COCCUS C. CIMEX L. Γάιαηα LA CANINUM LAC FELINUM LAC DEFLORATUM NOSODES ALUMINA PLUMBUM ZINCUM PLATINA ARGENTRUM METALLICUM CUPRUM FERRUS M.

11 AURUM STANNUM Δνζνινγία θαη επαλάιεςε θαξκάθνπ Χξήζε ηνπ Repertory 1νλ TMHMA 2νλ ΣΜΗΜΑ 3νλ ΣΜΗΜΑ 4νλ ΣΜΗΜΑ 5νλ ΣΜΗΜΑ Πίλαθαο πκπιεξσκαηηθώλ Φαξκάθσλ πκπιεξσκαηηθά θάξκαθα Αληαγσληζηηθά θάξκαθα Ομοιοπαθητική 2 ον Ετοσ (Διάρκεια 1 Ζτοσ) Αςθζνειεσ Μθτζρα και Παιδί Διαταραχζσ του δζρματοσ και αλλεργίεσ Άςκμα Αναπνευςτικό φςτθμα Αςκζνειεσ των Γυναικϊν Αναπαραγωγικοφ υςτιματοσ Ουροποιθτικό φςτθμα Ρευματιςμόσ Πονοκζφαλοσ Ημικρανία Πόνοσ Πρακτικι διαχείριςθσ

12 3 ον Ζτοσ Επίπεδο III (Ομοιοπαθητική ΙΙΙ και Διατριβή) (Διάρκεια - 1 ζτοσ) Κλινικι πρακτικι (1) (2) (3) Επαγγελματικι Ανάπτυξθσ και Δεοντολογίασ 3 Ζρευνα Η ενότθτα αυτι κα διδάξει τισ μεκόδουσ ζρευνασ, ϊςτε οι μακθτζσ να μποροφν να αναγνωρίηουν τισ καλφτερεσ πρακτικζσ, και πιο αποτελεςματικζσ τεχνικζσ. Διατριβή Οι μακθτζσ υποβοθκοφνται για μια γραπτι διατριβι. Κλινική πρακτική Μπορείτε να αποκτιςετε πρακτικι εμπειρία από τθ διαχείριςθ αςκενϊν, κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ και πρακτικζσ αςφάλειασ με τθν δικι μασ κακοδιγθςθ. Όλα τα ςεμινάρια και οι διαλζξεισ τθσ Νζο-Ιπποκρατικισ χολισ γίνονται παράλλθλα με τθν κλινικι πρακτικι εκπαίδευςθ ςτθ κλινικι τθσ χολισ. Φοιτητζσ εκτόσ Κφπρου Οι φοιτθτζσ εκτόσ Κφπρου μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τθν απαιτοφμενθ πρακτικι κλινικι άςκθςθ τουσ ςε κζντρα φυςικισ κεραπείασ που είναι αποδεκτά από τθσ χολι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αποτακείτε ςτον υπεφκυνο προγραμμάτων εκπαίδευςθσ τθσ χολισ.

13 Αναγνϊριςη τησ Ομοιοπαθητικήσ Θεραπευτικήσ Πλήρωσ αναγνωριςμζνο από τον Παγκφπριο φνδεςμο Φυςιοπαθητικϊν. Οι απόφοιτοι τθσ χολισ μασ μποροφν επίςθσ να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτον φνδεςμο Φυςικοπακθτικϊν του Ηνωμζνο Βαςίλειο και Επαγγελματικϊν υνδζςμων άλλων χωρϊν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.. Για * Γερμανία παρακαλϊ διαβάςτε το παρακάτω: ΕΕ - Γερμανία * Όποιοσ επικυμεί να αςκιςει οποιεςδιποτε φυςικζσ θ εναλλακτικζσ κεραπείεσ ςτθ Γερμανία πρζπει να περάςει μια ειδικι εξζταςθ απο το αρμόδιο κυβερνθτικό τμιμα. Μόλισ περάςει αυτόν τον διαγωνιςμό κα ζχει τθ δυνατότθτα να καλζςει τον εαυτό του "Heilpraktiker" (Natural Health Practitioner /Φυςικό Θεραπευτι). Δεν ζχει ςθμαςία εάν αςκείτε διατροφι, ομοιοπακθτικι, φυτοκεραπεία ι βελονιςμό, θ εξζταςθ είναι το ίδιο για όλουσ. Διεθνήσ Αναγνϊριςη Κάκε χϊρα ζχει τουσ δικοφσ του κανόνεσ οι οποίοι διαφζρουν από πολιτεία ςε πολιτεία. Αν ςασ ενδιαφζρει μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα, επικοινωνιςτε με τθ γραμματεία τθσ ςχολισ.i για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. ημαντικζσ πληροφορίεσ Οι μακθτζσ που ολοκλθρϊνουν το Δίπλωμα μασ ςτθν Ομοιοπακθτικι αποκτοφν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι τεχνογνωςία και τα προςόντα για να εργαςκοφν αποτελεςματικά ςτον ιδιωτικό τομζα. Σα μάκιματα αρχίηουν με ενότθτεσ κεωρίασ, που μπορείτε να μελετιςετε ςτο δικό ςασ ρυκμό και χρόνο, με τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ από τθ χολι. Για να ςασ βοθκιςουμε να κατανοιςετε

14 καλφτερα τα μακιματα και να αποκτιςετε τθν επαρκι εμπειρία, προςφζρουμε εξειδεικευμζνα ςεμινάρια, διαλζξεισ, εργαςτιρια, ζρευνεσ και πρακτικι εκπαίδευςθ με επίβλεψθ και κακοδιγθςθ. Η όλθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ καλφπτει κάκε πτυχι για μια αποτελεςματικι άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Ομοιοπακθτικοφ.. ε μια ευχάριςτθ ατμόςφαιρα μάκθςθσ κα αποκτιςετε πρακτικι εμπειρία από τθ διαχείριςθ αςκενϊν, κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ και πρακτικζσ αςφάλειασ. Μια ςειρά διαλζξεων γίνεται παράλλθλα με τθν κλινικι εκπαίδευςθ για να ςασ προετοιμάςει για τθν πραγματικι πρακτικι άςκθςθ. Πρόκειται για μια πραγματικι ευκαιρία για αλλαγι ςταδιοδρομίασ, μζςα απο τθν οποία κα μπορείτε να προςφζρετε ακίνδυνεσ,φυςικζσ κεραπευτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ και με προςεγμζνεσ δικαιολογθμζνεσ χρεϊςεισ είναι δυνατόν να κερδίηετε ζνα καλό χρθματικό πόςό. Οι απόφοιτοι μασ καλφπτωνται απο Αςφάλεια Επαγγλεμαικισ Ευκφνθσ για ςυμβάντα κατα τθν πρακτικι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ απο μια απο τισ μεγαλφτερεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου.. ημειϊςτε ότι δεν μπορείτε να καλείτε τον εαυτό ςασ Ιατρό, "οςτεοπαθητικό ή Χειροπράκτωρ" η Φυςιοθεραπευτή. Είςθε Ομοιοπαθητικόσ!

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Προλεγόμενα Η Υπατία, θ Ελλθνίδα μακθματικόσ, αςτρονόμοσ και εκπρόςωποσ τθσ νεοπλατωνικισ φιλοςοφίασ, που με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα