Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες"

Transcript

1 Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε

2 Σηραηεγηθές προζέγγηζες γιασθώκαηος Εηζαγωγηθά ζηοητεία Τν γιαύθσκα είλαη νπηηθή λεπξνπάζεηα κε απώιεηα ησλ γαγγιηαθώλ θπηηάξσλ θαη θαη επέθηαζε θαηαζηξνθή ησλ λεπξηθώλ ηλώλ, νη νπνίεο απαξηίδνπλ ην νπηηθό λεύξν. Σπλεπώο κε ηελ εμέιημε ηεο λεπξνπάζεηαο αιιάδεη θαη ε εκθάληζε ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ, θαη επεηδή ην ν.λ. εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο όξαζεο, ε λεπξνπάζεηά ηνπ ζα νδεγήζεη ζε εκθάληζε ιεηηνπξγηθώλ δηαηαξαρώλ. Σπκπέξαζκα: ην γιαύθσκα πξνθαιεί ιεηηνπξγηθέο θαη δνκηθέο κεηαβνιέο κε πξννδεπηηθή εμέιημε. Ο ξπζκόο όκσο ηεο εμέιημεο είλαη έλαο επαίζζεηνο πξνγλσζηηθόο δείθηεο πνπ πξέπεη λα θαζνξηζηεί γηα λα βνεζεζνύκε ζηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο, ώζηε λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο καο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ γιαπθώκαηνο πνπ είλαη ν αζζελήο λα ηειεηώζεη ηε δσή ηνπ ρσξίο νπηηθή αλαπεξία, λα κπνξεί δειαδή λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ. Σπλππνινγίδνληαο ινηπόλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λόζνπ (έιεγρνο δνκηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ κεηαβνιώλ ζην βάζνο ηνπ ρξόλνπ/ξπζκόο εμέιημεο βιαβώλ) γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή θαη ην πξνζδόθηκν ηεο επηβίσζήο ηνπ, ξπζκίδνπκε ηηο ζεξαπεπηηθέο καο πξνζεγγίζεηο ώζηε λα θαηνξζώζνπκε λα επηβξαδύλνπκε ηνλ ξπζκό επηδείλσζεο ησλ νπηηθώλ πεδίσλ ρσξίο λα επηβαξύλνπκε πνιύ ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ αζζελή. Λεηηοσργηθές κεηαβοιές: Παξαθνινπζνύληαη κε ηα νπηηθά πεδία. Σην γιαύθσκα εκθαλίδνληαη αξρηθά εθπηώζεηο νπηηθώλ πεδίσλ, νη νπνίεο δηαρξνληθά εμειίζζνληαη. Όπσο είλαη γλσζην ε νπηηθή νμύηεηα ζην γιαύθσκα επεξεάδεηαη ζηα ηειεπηαία ζηάδηα. Οη αξρηθέο εθπηώζεηο είλαη αζπκπησκαηηθέο κέρξη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ νπηηθή αλαπεξία θαη ηελ ηύθισζε. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη απαξαίηεηε ε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εθηέιεζε ησλ νπηηθώλ πεδίσλ έρνληαο πάληα ππ όςηλ καο ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο πεξηκεηξίαο θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ ν.π. Αθ έλόο ε εθηέιεζε είλαη ππνθεηκεληθή εθ όζνλ εμαξηάηαη από ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ αζζελνύο θαη αθ έηέξνπ ε αμηνιόγεζε είλαη επίζεο ππνθεηκεληθή, εμαξηώκελε από ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηε γλώζε ηνπ γηαηξνύ. Οη βιάβεο ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ ζην γιαύθσκα αθνινπζνύλ κία ινγηθή πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηξόπν έθπησζεο ησλ λεπξηθώλ ηλώλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ηα επξήκαηα ησλ νπηηθώλ πεδίσλ ζπκβαδίδνπλ κε αληίζηνηρα επξήκαηα ζην νπηηθό λεύξν. Οπνηαδήπνηε έθπησζε ζην νπηηθό πεδίν πξέπεη λα κπνξεί λα αηηηνινγεζεί. Ο πιήξεο νθζαικνινγηθόο έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνλ απνθιεηζκό άιισλ παζήζεσλ νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαινύλ εθπηώζεηο, όπσο π.ρ. θαηαξξάθηεο, παιαηά ζξόκβσζε, σρξνπάζεηα θ.ι.π. Δοκηθές κεηαβοιές: Αλαγλσξίδνληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ θαη ηεο πεξηζειαίαο πεξηνρήο θαη θαηαγξάθνληαη κε ηελ νθζαικνζθόπεζε, ην ζρέδην θαη ηε θσηνγξαθία θαζώο θαη κε ηηο λεώηεξεο απεηθνληζηηθέο κεζόδνπο. Δθ όζνλ ε εμέιημε ησλ βιαβώλ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ γιαπθώκαηνο, ζα πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπκε ηηο κηθξέο κεηαβνιέο ζηελ εκθάληζε ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα ππάξρεη αξρηθή θαηαγξαθή, κε θάπνην ηξόπν, ηνπ ν.λ. Γηα λα εμεηάζνπκε /θαηαγξάςνπκε ην ν.λ. ζα πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπκε ηηο ιεπηέο δνκέο ηνπ, λα γλσξίδνπκε κε πνην ηξόπν επεξεάδεη ην γιαύθσκα θαη ηη πεξηκέλνπκε λα βξνύκε θαζώο επίζεο θαη λα είκαζηε εμνηθεησκέλνη κε ηηο θπζηνινγηθέο παξαιιαγέο εκθάληζεο ησλ νπηηθώλ λεύξσλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο π.ρ. ινμή έθθπζε, ππνπιαζηηθά λεύξα, κπσπηθή ή ππεξκεηξσπηθή ζειή θ.ι.π. 2

3 Ο έιεγρνο ηνπ ν.λ. γίλεηαη ζε όινπο ηνπο αζζελείο θαη ζε θάζε επίζθεςε, ρξεζηκνπνηώληαο θαθνύο κε επαθήο. Ο ιεπηνκεξήο όκσο έιεγρνο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ν.λ. γίλεηαη κόλνλ θαηόπηλ κπδξηάζεσο. 1 ο ζηοιτείο καηαγραθής: Μέγεζνο ν.λ. Φπζηνινγηθά ην κέγεζνο ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ (κέγεζνο ζθιεξηθνύ αλνίγκαηνο) θαζνξίδεη θαη ην κέγεζνο ηεο θνίιαλζεο. Ο πεξίπνπ ζηαζεξόο αξηζκόο ησλ λεπξαμόλσλ ζπλσζηίδνληαη ζε έλα κηθξό ζθιεξηθό άλνηγκα κε απνηέιεζκα ηελ απνπζία θπζηνινγηθήο θνίιαλζεο ελώ απιώλνληαη ζε έλα κεγάιν ζθιεξηθό ζηόκην θαη δεκηνπξγείηαη ε κεγάιε θπζηνινγηθή θνίιαλζε. Ο έιεγρνο ηνπ κεγέζνπο γίλεηαη εύθνια θαη γξήγνξα ρξεζηκνπνηώληαο ην άκεζν νθζαικνζθόπην Welsh Allyn θαη ην κηθξό ζηόρν ησλ 5 ν (ή αληίζηνηρν άιινπ νθζαικνζθνπίνπ) θαη ηνπνζεηώληαο ηνλ πάλσ ζηε ζειή ηνπ ν.λ. Δάλ ην ν.λ. είλαη κηθξόηεξν από ηνλ ζηόρν ( ν ζηόρνο εκθαλώο ην πεξηβάιιεη) πξόθεηηαη γηα έλα κηθξό λεύξν(< 1.5 ρηι), εάλ ην ν.λ. είλαη εθηόο ηνπ ζηόρνπ ηόηε έρνπκε έλα κεγάιν ν.λ. (>2.2 ρηι). Αιισο έρνπκε έλα κέηξην ν.λ. (~ 1.7 ρηι) Μεγάιε θνίιαλζε ζε κηθξό ν.λ. είλαη ύπνπην εύξεκα θαη πξέπεη λα δηεξεπλάηαη. Μέγεθορ Ο.Ν μέγεθορ κοίλανζηρ Rim = νεςποαμθ/κόρ δακηύλιορ Ομαλό ζσήμα Πάσορ Κάηω > Ανω > Ρινικά > Κποηαθικά (ISNT rule) μικπό μεζαίο μεγάλο Καθοριστικό το μέγεθος τοσ ο.ν. μικρό Ο.Ν < 1.5 mm μεγάλο Ο.Ν. > 2.2 mm ναι οχι Σην γιαύθσκα ε απώιεηα ησλ λεπξαμόλσλ νδεγεί ζε αύμεζε ηεο θνίιαλζεο. Οη λεπξάμνλεο όκσο δεκηνπξγνύλ ην rim, ηνλ λεπξνακθηβιεζηξνεηδηθό δαθηύιην. Αξα ε απώιεηα λεπξαμόλσλ ζα νδεγήζεη πξσηίζησο ζε αιιαγέο ζηελ εκθ αληζε ηνπ rim. 2 ο ζημείο καηαγραθής: πσο είλαη ν λεπξνακθ/θόο δαθηύιηνο (rim) Φπζηνινγηθά ην rim εκθαλίδεη νκαιά ρείιε, ξόδηλν ρξώκα θαη αθνινπζεί ηνλ ISNT θαλόλα. Γειαδή είλαη επξύηεξνο θάησ (inferior) ζε ζρέζε κε άλσ (superior) θαη άλσ είλαη επξύηεξνο από όηη ξηληθά (nasal) θαη ηέινο ιεπηόηεξνο θξνηαθηθά (temporal). Όηαλ ν θαλόλαο απηόο δελ αθνινπζείηαη ρξεηάδεηαη δηεξεύλεζε. Τν rim αλαγλσξίδεηαη από ηα ζεκεία αλάθακςεο ησλ αγγείσλ θαη όρη από ηελ αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο. Υπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη θαησθέξεηα (slopping) θαη δελ είλαη εύθνιε ε απόθαζε ζε πνην ζεκείν γίλεηαη ε αλάθακςε ησλ αγγείσλ. Απηό ην εύξεκα θαηαγξάθεηαη. Γλαύκωμα = ζσέδιο εξέλιξηρ Αλλοιώσεις rim Αύξηση κοίλανσης Αλλαγή θέσης / εμφάνισης αγγείων 3 ο ζημείο καηαγραθής: Σύγθξηζε ησλ δύν ν.λ. Οη θνηιάλζεηο ησλ ν.λ. ΓΟ θαη ΑΟ δελ έρνπλ δηαθνξά πάλσ από 0.2. Αζύκεηξε θνίιαλζε πνπ δελ δηθαηνινγείηαη π.ρ. αληζνκεηξσπία άληζν κέγεζνο ν.λ., πξέπεη λα δηεξεπλάηαη. 3

4 4 ο ζημείο καηαγραθής: παξνπζία αηκνξξαγίαο ζην ν.λ. Δίλαη παζνγλσκνληθό εύξεκα, ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθόο έιεγρνο γηα ηελ αλαθάιπςε, εμαθαλίδνληαη κέζα ζε 6 κήλεο θαη ζπλήζσο πεξηκέλνπκε αληίζηνηρε έθπησζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ηνπνγξαθηθά ζην ζεκείν εκθάληζεο ηεο αηκνξξαγίαο. Λοιπά εσρήμαηα: Η εκθάληζε ηνπ εζκνεηδνύο πεηάινπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζην γιαύθσκα κε ηελ επηκήθπλζε θαη σνεηδή εκθάληζε ησλ νπώλ θαζώο θαη ηελ εκθάληζε επίθηεηεο νπήο πνπ ζεσξείηαη παζνγλσκνληθό εύξεκα. Η πεξηζειαία αηξνθία θαιό είλαη λα θαηαγξάθεηαη θαζ όζνλ ε δώλε Β πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηε ζειή όηαλ απμάλεηαη, κπνξεί λα ππνδειώλεη επηδείλσζε. Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ ν.λ. είλαη ε εκθάληζε ωτρόηεηος (pallor). Φπζηνινγηθή εκθάληζε έρνπκε όηαλ ε σρξόηεο είλαη ίζε κε κελ θνίιαλζε. Oηαλ ε σρξόηεο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ θνίιαλζε ηόηε θαηεπζπλόκαζηε πξνο λεπξνινγηθή δηαηαξαρή ελώ ζην γιαύθσκα ραξαθηεξηζηηθά ε θνίιαλζε είλαη κεγαιύηεξε από ηελ σρξόηεηα. Όηαλ εμεηάδνπκε έλαλ αζζελή θαη δνύκε ζε ηπραίν εύξεκα, όηη ππάξρνπλ ύπνπηα επξήκαηα ζην(ζηα) ν.λ., ζα ειέγμνπκε από ην ηζηνξηθό ηνπ εάλ ππάξρνπλ πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο, εκηθξαλίεο αγγεηνζπζπαζηηθά λνζήκαηα, νμεία απώιεηα αίκαηνο, θιεξνλνκηθόηεηα γιαπθώκαηνο, θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε ζα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο εάλ ππάξρεη ςεπδναπνθνιίδσζε, ζηελή γσλία θ.ι.π. θαη ζα κεηξήζνπκε ηελ ελδνθζάικηα πίεζε (ΔΟΠ) Απηό πνπ είλαη γλσζηό γηα ηελ ΕΟΠ είλαη όηη είλαη παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε γιαπθώκαηνο, είλαη ν κόλνο ζεξαπεύζηκνο παξάγνληαο θηλδύλνπ θαη έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Γηαθπκαίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ κέρξη 5 mmhg θαη κεηαμύ ησλ δύν καηηώλ κέρξη 4 mmhg. Μεγαιύηεξεο δηαθπκάλζεηο ρξεηάδνληαη δηεξεύλεζε. Η αλεύξεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ γίλεηαη κε δηαδνρηθέο κεηξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζπλήζσο 4 κεηξήζεηο (π.ρ. 9:00, 13:00, 17:00, 21:00) θαη ζρεκαηίδεηαη ε εκεξήζηα ηνλνκεηξηθή θακπύιε (Τ.Κ.), ε νπνία καο δίλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ύςνο θαη εύξνο ησλ δηαθπκάλζεσλ θαη ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, θαζώο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν νθζαικώλ. Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη αληηκεηώπηζε νθζαικηθά ππεξηόλσλ, ππόπησλ γιαπθσκαηηθώλ αιιά θαη γιαπθσκαηηθώλ αζζελώλ. Δίλαη ρξήζηκε ε θαηαγξαθή ηεο πξηλ ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ αζζελώλ, γηα επηβεβαίσζε ηεο επάξθεηαο ηεο ζεξαπείαο αιιά θαη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη επηδείλσζε νπηηθώλ πεδίσλ. Η κέηξεζε βέβαηα ηεο ΔΟΠ έρεη πεξηνξηζκνύο θαη πάληα θαηά ηελ ηνλνκέηξεζε ειέγρνπκε ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ θαηαλνώληαο όηη νη ηηκέο πνπ βξίζθνπκε είλαη ζηηγκηαίεο κεηξήζεηο. Δπίζεο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα ηνλνκεηξήζνπκε θαζώο θαη ην είδνο ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε (ηνλόκεηξν Goldman [είλαη ξπζκηζκέλν?), ηνλόκεηξν αέξνο θ.ι.π.] επεξεάδνπλ ηηο επξηζθόκελεο ηηκέο ηεο ΔΟΠ. Γηα λα έρνπκε πιήξε εηθόλα ηεο ΔΟΠ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην θεληξηθό πάρνο ηνπ θεξαηνεηδνύο. Ορη κόλνλ δηόηη ην κηθξό ΚΠΚ ππνεθηηκά ηελ ΔΟΠ θαη ην κεγάιν ηελ ππεξεθηηκά, αιιά γηαηί έρεη απνδεηρζεί όηη ην κηθξό ΚΠΚ είλαη αλεμάξηεηνο παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ γιαπθώκαηνο. Αιινη παράγοληες θηλδύλοσ πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλώληαη είλαη ε ύπαξμε θιεξνλνκηθόηεηνο ε κπσπία θαη ε απνθνιίδσζε, ε ειηθία θαη ε θπιή, ε παξνπζία 4

5 αγγεηνζπζπαζηηθώλ λνζεκάησλ. Οη παξάγνληεο απηνί όηαλ είλαη παξόληεο, απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα λα εκθαληζηεί ε γιαπθσκαηηθή βιάβε. Οζν πεξηζζόηεξνη παξάγνληεο θηλδύλνπ ππάξρνπλ ζε έλα αζζελή θαη όζν πεξηζζόηεξα ύπνπηα επξήκαηα ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε ππνςία ύπαξμεο/αλάπηπμεο γιαπθώκαηνο. 1. Τ0 Τmax T min CCT DD s m l αξιολόγηζη δεδομένων πόηε σπό αγωγή σπό αγωγή Γωνία: D(C)30R +2TPM Στέδιο Ο.Ν. PXF τρωζηική Καηάζηαζη γλαςκώμαηορ Είδορ / απιθμόρ θαπμάκων Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ θαπμάκων Επεμβάζειρ Καμπύλη/ες Ο.Π. ζηάδιο 1. α γλαςκωμαηικόρ αζθενήρ Ιζηορικό πλήρες Κληρονομικόηηηα Μσωπία Αγγειακές παθήζεις Υπέρηαζη/σπόηαζη Σ.Δ. Δςναηόηηηα ηακηικού επανελέγσος Πποζδόκιμο επιβίωζηρ ςμμόπθωζη Κοινωνικό status/πεπιβάλλον Ψςσολογικό status Διερεύνηζη προδιαθεζικών παραγόνηων Και παραγόνηων ζσμόρθωζης ΔΕΔΟΜΕΝΑ ποσ πρέπει να καηαγράθονηαι ζηην κάρηα ηοσ αζθενούς Το η αρτική ΕΟΠ, DD: μέγεθος ο.ν. small, medium, large Γωνία: ζύζηημα Spaeth, ή όποια άλλη καηαγραθή Προζέγγηζε γιασθωκαηηθού/ύποπηοσ γιασθωκαηηθού αζζελούς Με βάζεη ινηπόλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώλνπκε ν αζζελήο θαηαηάζζεηαη σο νθζαικηθά ππέξηνλνο, ύπνπηνο γιαπθσκαηηθόο (βαξύηεηαο 1-3) ή γιαπθσκαηηθόο. Δάλ ν αζζελήο είλαη γλσζηόο θαη παξαθνινπζείηαη ή έξρεηαη πξώηε θνξά αιιά έρεη παιαηόηεξα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί εάλ ε θαηάζηαζή ηνπ είλαη ζηαζεξή ή επηδεηλνύκελε, θαη εάλ είλαη επηδεηλνύκελε λα δηεξεπλεζεί ν ξπζκόο επηδείλσζεο θαη ε αηηία επηδείλσζεο εάλ είλαη δπλαηόλ. Θεξαπεύνπκε όηαλ ππάξρεη γιαύθσκα, παξαθνινπζνύκε όηαλ ππάξρεη ύπνπην γιαύθσκα θαη όηαλ ππάξρεη νθζαικηθή ππεξηνλία, ώζηε λα αξρίζνπκε ηελ ζεξαπεία εθ όζνλ θξηζεί απαξαίηεην, θαη δηεξεπλνύκε όηαλ ππνςηαδόκαζηε άιια αίηηα γηα ηελ ύπνπηε εκθάληζε ελόο ν.λ.. Απηό πνπ ζεξαπεύνπκε πξνο ην παξόλ είλαη ε ΔΟΠ γηαηί είλαη ν κόλνο παξάγνληαο θηλδύλνπ πνπ κπνξνύκε λα επεξεάζνπκε. Ο ζηόρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη λα κεηώζεη ηελ ΔΟΠ ζε αζθαιή επίπεδα γηα ην ν.λ. ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνύο θαη λα κεηώζεη ηηο 24σξεο δηαθπκάλζεηο (επηπέδσζε Τ.Κ.). Η λεπξνπξνζηαζία θαη ε βειηίσζε ηεο αηκάησζεο ηνπ ν.λ. είλαη δύν ζεξαπεπηηθνί ζηόρνη νη νπνίνη δηεξεπλνύληαη εληαηηθά θαη επειπηζηνύκε λα απνδώζνπλ ζεηηθά, όπσο αξρηδνπλ λα δηαθαίλνληαη ζηα απνηειέζκαηα δηαθόξσλ κειεηώλ. Οζνλ αθνξά ηελ πξνζηαηεπηηθή κείσζε ηεο ΔΟΠ κεγάιεο κειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη ηελ ρξεζηκόηεηά ηεο ηόζν ζην λα επηβξαδπλζεί ε εμέιημε ηεο ππεξηνλίαο ζε γιάπθσκα (ΟΗΤS), όζν θαη λα εμειηρζεί έλα γιαύθσκα αξρόκελν (ΔΜGT) ή πξνρσξεκέλν (ΑGIS). Γύν είλαη ηα βαζηθά εξσηήκαηα 1) πόηε ζα αξρίζνπκε ζεξαπεία θαη 2) πόζν ζα κεηώζνπκε ηελ ΔΟΠ. Θεραπεύοσκε 1) όηαλ ππάξρεη γιαύθσκα. (βέβαηα επξήκαηα, εμέιημε πξνϋπαξρνπζώλ επξεκάησλ) 2) όηαλ ππάξρεη πςειόο θίλδπλνο γηα αλάπηπμε βιαβώλ Γεληθά όζν ρακειόηεξε ε αξρηθή ΔΟΠ πνπ πξνθάιεζε βιάβε, κεγαιύηεξν ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο θαη πξνρσξεκέλεο νη βιάβεο ν.π. 5

6 θαη ν.λ., ηόζν ε ΔΟΠ ζέινπκε λα θπκαίλεηαη ζε ρακειόηεξα επίπεδα. Απηή ε ΔΟΠ πνπ θαζνξίδνπκε όηη ζέινπκε λα έρνπκε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, όπνπ έρνπκε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα νλνκάδεηαη πίεζε ζηότος. Δίλαη ε ΔΟΠ ε νπνία ζεσξνύκε όηη δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ην ν.λ. ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή. Γηα λα κεηώζνπκε ηελ ΔΟΠ ρξεζηκνπνηνύκε ππνηνληθά θάρκαθα. Απηό πνπ επηδεηνύκε από έλα αληηγιαπθσκαηηθό θνιιύξην είλαη ην ππνηνληθό απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθαιέζεη λα πιεζηάδεη ηελ πίεζε ζηόρν πνπ έρνπκε θαζνξίδεη θαη λα επηπεδώλεη ηελ θακπύιε. Δπίζεο λα κελ πξνθαιεί ηνπηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαη λα κελ εκθαλίδεη ηαρπθπιαμία. Να δίδεηαη ζε απιό δνζνινγηθό ζρήκα θαη λα κελ έρεη πςειό θόζηνο. Δάλ έλα θάξκαθν θαιύπηεη όιεο απηέο ηηο πξνππνζέζεηο ηόηε ν αζζελήο ζα έρεη θαιή ποηόηεηα δωής θαη ζα λνηώζεη πγηήο παξά ην ρξόλην πξόβιεκά ηνπ. Η ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ αζζελνύο όηη είλαη θαιά θαη ε ηθαλόηεηα νξζήο ιεηηνπξγίαο ζην πξνζσπηθό ηνπ πεξηβάιινλ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιή πνηόηεηα δσήο δηόηη δελ πξέπεη μερλνύκε όηη ην γιαύθσκα εθηόο από ην πξνρσξεκέλν ζηάδην είλαη αζπκπησκαηηθή πάζεζε (γη απηό θαη 50% παξακέλεη αδηάγλσζην) θαη ε πξόζεζή καο δελ είλαη λα κεηαηξέςνπκε έλαλ πγηή αζζελή ζε άξξσζην αζζελή ρνξεγώληαο θάξκαθα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθέο (αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, ηνμηθόηεηα, μεξνθζαικία) ή θαη ζπζηεκαηηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (επηδείλσζε άζζκαηνο, βξαδπθαξδία θ.ι.π.). Δρεη δηεξεπλεζεί ε επίπησζε ηεο δηάγλσζεο ηνπ γιαπθώκαηνο ζηελ ςπρνινγία ηνπ αζζελνύο θαη ζηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ. Η αληίδξαζε ζηελ πξώηε δηάγλσζε είλαη ε θαηά 80% δεκηνπξγία αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε θαηά 50% αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζζελνύο. 10% νδεγνύληαη ζηε ιήςε αληηθαηαζιηπηηθώλ θαη ππλσηηθώλ, ελώ εγθαζίζηαηαη ε αληίιεςε θηλδύλνπ θαη ν θόβνο αλαπεξίαο. Όηαλ νη αζζελείο ηεζνύλ ζε αγσγή απνθηνύλ άγρνο γηα ηελ ζεξαπεία θαη θόβν λα κελ μεράζνπλ ηε ιήςε ησλ ζηαγόλσλ. Οιεο απηέο νη αληηδξάζεηο νδεγνύλ ζε επηδείλσζε ηεο πνηόηεηνο δσήο ησλ. Ο ζηότος ιοηπόλ ηες ζεραπεσηηθής κας προζέγγηζες είλαη λα ρνξεγνύκε εύθνιν δνζνινγηθό ζρήκα (κε ηηο ειάρηζηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο), λα ππνβάινπκε ηνλ αζζελή ζηηο απαξαίηεηεο κνλνλ εμεηάζεηο θαη κε αλεθηό θόζηνο γηα ηνλ αζζελή. Αθηεξώλνπκε ρξόλν ζηελ ελεκέξσζε ησλ αζζελώλ γηα λα γλσξίζνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο ώζηε απαιιαγκέλνη από ην θόβν ηνπο λα αλαπηύμνπλ ελεξγό ζπκκεηνρή ζηελ ζεξαπεία ηνπο. Παξά ην όηη νξηζκέλεο θνξέο ε αλαζθάιεηα θαη/ή ε άγλνηα ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνύ νδεγεί ζε ππεξζεξαπεία θαη ππεξβνιή ζηε ζπρλόηεηα θαη είδνο ησλ δεηνπκέλσλ εμεηάζεσλ ην θύξην πξόβιεκα είλαη ε ζσκκόρθωζε ησλ αζζελώλ. Γηα λα έρνπκε ζεηηθά ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ν αζζελήο πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη εκπιεθόκελνο ν ίδηνο θαη αλαιακβάλνληαο ηελ επζύλε ηεο ζεξαπείαο ηνπ. Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηε ζπκκόξθσζε ησλ αζζελώλ ελλννύκε ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ησλ αζζελώλ ησλ νδεγηώλ πνπ ζπζηήλεη ν γηαηξόο θαη εθαξκνγή ηνπ ζην βάζνο ηνπ ρξόλνπ. Παγθνζκίσο ην πνζνζηό κε ζπκκόξθσζεο θηάλεη ην 30-58% ίζσο θαη πεξηζζόηεξν ζε νξηζκέλεο κειέηεο, ελώ γεληθά ζηελ ηαηξηθή 33% ησλ ζπληαγώλ δελ εθαξκόδεηαη πνηέ θαη κεγάιν πνζνζηό εθαξκόδνληαη ιάζνο. Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηε κε ζπκκόξθσζε είλαη ε κε ηθαλόηεηα ελζηάιιαμεο ε αδπλακία λα ζπκεζνύλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο ελζηάιιαμεο (ζεσξείηαη ε πξώηε αηηία θαθήο ζπκκόξθσζεο) θαη ηέινο ε έιιεηςε θηλήηξνπ. Τν γιαύθσκα σο αζπκπησκαηηθή, ρξνλία θαη αλώδπλε πάζεζε δελ πξνθαιεί θίλεηξν ζηνλ αζζελή γηα ηελ ιήςε ηεο αγσγήο. Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα πηζηέςεη ηελ θαθή έθβαζε εάλ δελ ζπκκνξθσζεί θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαθόςεη ηελ ζεξαπεία κόλνο ηνπ ζα δηαπηζηώζεη όηη δελ πξνθαιείηαη θαλέλα δπζάξεζην άκεζν απνηέιεζκα, πνιιέο θνξέο δε παξαηεξείηαη θαη βειηίσζε θάπνησλ ζπκπησκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ηνπηθή ρνξήγεζε. Απηό πνπ από δηάθνξεο έξεπλεο πξνθύπηεη είλαη όηη νη αζζελείο δεηνύλ από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό ηνπο λα ηνπο δηδάμεη πώο λα βάδνπλ ζηαγόλεο, λα ηνπο ελεκεξώλεη γηα λέεο/ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο θαη επεκβάζεηο θαη λα ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο επθνιόηεξεο αγσγήο. 6

7 Τν πξόβιεκα ζπκκόξθσζε είλαη κεγάιν θαη έρεη βξεζεί όηη 10% ηεο απώιεηαο ησλ νπηηθώλ πεδίσλ νθείιεηαη ζηελ θαθή ζπκκόξθσζε. Με βάζεη απηά ηα δεδνκέλα όηαλ ππάξρεη επηδείλσζε ησλ επξεκάησλ ζα πξέπεη πξώηα λα απνθιείζνπκε ηελ επηδείλσζε ιόγσ θαθήο ζπκκόξθσζεο γηα λα κελ νδεγεζνύκε ζε ιαλζαζκέλεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο θαη πνιπθαξκαθία. Σηελ ζεξαπεπηηθή καο ινηπόλ αληηκεηώπηζε ζέηνπκε έλαλ επηπιένλ ζηόρν ηελ ζεξαπεία ηεο ζπκκόξθσζεο πνπ ζαλ πξώην βήκα πξνϋπνζέηεη ηελ αλαγλώξηζε ηεο κε ζπκκόξθσζεο από ηνλ γηαηξό, ν νπνίνο κε ηελ θαηάιιειε πξνζέγγηζε θαη εκπεηξία ηνπ ζα αλαγλσξίζεη ην πξόβιεκα. Αλάπηπμε επηθνηλσλίαο θαη εκπηζηνζύλεο κεηαμύ γηαηξνπ θαη αζζελνύο επηιύεη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαζ όζνλ αλαπηύζζνληαη εηδηθέο ζπζθεπέο ρνξήγεζεο ζηαγόλσλ κε ειεθηξνληθνύο ππελζπκηζηέο (alarms) γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκκόξθσζεο. Από ηελ κεξηά ησλ γηαηξώλ ε ρνξήγεζε ελόο επέιηθηνπ ζεξαπεπηηθνύ ζρήκαηνο κέρξη 2 θνιιύξηα κερξη 2 θνξέο ηελ εκέξα κε κεησκέλεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο βνεζά ζηελ ζπκκόξθσζε ησλ αζζελώλ. Γηα λα θζάζνπκε ζε απηό ην ζεξαπεπηηθό ζρήκα αθνινπζνύκε νξηζκέλνπο θαλόλεο. Αξρίδνπκε κε κνλνζεξαπεία (κία θαξκαθνινγηθή νπζία) θαη ειέγρνπκε ηνλ έιεγρν δξαζηηθόηεηνο ηνπ θαξκάθνπ. Δάλ δελ δξα αιιαγή ζε άιιε θαξκαθνινγηθή νκάδα. Δάλ κεηώλεη ηελ ΔΟΠ αιιά δελ αξθεί γηα ηελ επίηεπμε ηεο πίεζεο ζηόρνπ πξνζζέηνπκε 2 ν θάξκαθν. Δάλ ν αζζελήο είλαη ήδε ζε αγσγή, ειέγρνπκε ηελ δξαζηηθόηεηα ησλ θαξκάθσλ απνξξίπηνληαο απηά πνπ δελ δξνπλ ή έρνπλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Υπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ ζα πξέπεη λα δηαθνπεί ε αγσγή ώζηε λα βξεζεί ε Τν θαη /ή λα γίλεη ΤΚ, ώζηε λα επαλεθηηκεζεί ν αζζελήο. Πξνζνρή: ε πεξίνδνο έθπιπζεο είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε ρνξεγνύκελν θάξκαθν. Επάρθεηα ζεραπείας ζεκαίλεη επίηεπμε πίεζεο ζηόρνπ κε επηπέδσζε Τ.Κ. θαη ζηαζεξά νπηηθά πεδία θαη νπηηθά λεύξα. Όηαλ ε ΔΟΠ δελ ξπζκίδεηαη ζηα επίπεδα ηεο πίεζεο ζηόρνπ ηόηε ειέγρνπκε ηελ ζπκκόξθσζε, ηελ πεξίπησζε απώιεηαο δξαζηηθόηεηνο ηνπ θαξκάθνπ (αλάπηπμε ηαρπθπιαμίαο / αληνρήο) ή ηελ πηζαλόηεηα επηδείλσζεο ηνπ γιαπθώκαηνο. Η αληηκεηώπηζε ζηνρεύεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο: βειηίσζε ζπκκόξθσζεο, αιιαγή θαξκάθνπ ζε απώιεηα δξαζηηθόηεηνο ή πξνζζήθε επηπιένλ θαξκάθνπ ζε εμέιημε γιαπθώκαηνο. Δάλ ε ΔΟΠ ξπζκίδεηαη ζηα επίπεδα ηεο πίεζεο ζηόρνπ αιιά έρνπκε επηδείλσζε ησλ επξεκάησλ από ν.λ. θαη /ή ν.π. ηόηε πηζαλόλ ε πίεζε ζηόρνο λα είρε ηεζεί ζε πςειά επίπεδα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή, ή ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο επηδείλσζεο. Διέγρνπκε ηελ ζπκκόξθσζε, θάλνπκε ηνλνκεηξηθή θακπύιε, ειέγρνπκε ζπζηεκαηηθνύο παξάγνληεο, λπθηεξηλέο ππνηάζεηο, ζύλδξνκν άπλνηαο θ.ι.π., επαλεθηηκνύκε ηνλ αζζελή ζπλνιηθά θαη επαλαπξνζδηνξίδνπκε ηελ πίεζε ζηόρν ζε ρακειόηεξα επίπεδα. Ο θαζνξηζκόο ρακειήο ΔΟΠ ζηόρνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαξκαθεπηηθά νδεγεί ζε ελαιιαθηηθέο ρεηξνπξγηθέο επηινγέο. Επηδείλωζε γιασθώκαηος ζεκαίλεη εμέιημε βιάβεο ζην ν.λ., εμέιημε βιάβεο ζην ν.π.,όπνπ ηα πξνππάξρνληα ζθνηώκαηα βαζαίλνπλ θαη πιαηαίλνπλ εκθαληδόκελα ζηαζεξά θαη ζηα επόκελα νπηηθά πεδία, ελώ νη βιάβεο ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνύλ θαη ζηα αληίζηνηρα επξήκαηα ηνπ ν.λ. Θεραπεύοσκε ηνλ θάζε αζζελή εμαηνκηθεπκέλα ιακβάλνληαο ππ όςηλ ηελ θπζηθή πνξεία ηεο λόζνπ, ηελ θπζηθή πνξεία ηεο δσήο ηνπ αζζελνύο (πξνζδόθηκν επηβίσζεο) θαη ηελ δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο αγσγήο, ώζηε λα επηηύρνπκε ηνλ ζηόρν καο Δίλαη ζεηηθό, αληηκεησπίδνληαο ηνπ γιαπθσκαηηθνύο αζζελείο, λα θάλνπκε ηελ απηνθξηηηθή καο ελζπκνύκελνη ηα ιόγηα ηνπ G Spaeth: Μη ζσμμόρθφζη είναι η ακούζια αδσναμία ηοσ αζθενούς να ηηρήζει ζφζηά ηις ελλιπείς ή πολύπλοκες οδηγίες ηοσ θεράπονηος ιαηρού ηοσ για ηην λήυη μιάς αγφγής για μια άγνφζηη πάθηζη 7

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα