ΑΙΜΟ ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΜΟ ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 Εργαστηριακά Νέα ΑΙΜΟ ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Λάρισα /0/008 Αγα ητέ συνάδελφε, Είναι γνωστό ότι η ε ιλογή της αντισυλλη τικής µεθόδου, είναι για κάθε γυναίκα εξατοµικευµένη και σχετίζεται µε το οικογενειακό, ατοµικό ιστορικό και την αρούσα κλινικοεργαστηριακή εικόνα της γυναίκας. Παρακάτω αραθέτουµε τα κριτήρια καταλληλότητας ε ιλογής αντισυλλη τικής µεθόδου, ό ως ροτείνονται α ό τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO). Πάνελ εξετάσεων ριν την χορήγηση αντισυλλη τικών Σάκχαρο νηστείας HbAc TSH, FT, FT Χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, Lp (a) Πρωτεΐνη C, S Γονίδιο V Leiden Γονίδιο G00A ροθροµβίνης Γονίδιο MTHFR Αντισώµατα καρδιολι ίνης G, M Αντι ηκτικό του λύκου Περιεκτικότητα των ορµονών των συνδυασµένων αντισυλλη τικών (COCs) Αντισυλλη τικά (συνδυασµένα) Περιεκτικότητα ρογεστερόνης Περιεκτικότητα οιστρογόνου Meliane 75 mg γεστοδένη 0µg αιθυνιλοιστραδιόλη Yasmin 0 mg drospivenone 0,00 mg αιθυνιλοιστραδιόλη ( ρογεστερόνη συνθετική) Gracial 0,05 mg desogestvel 0,00 mg αιθυνιλοιστραδιόλη Mercilon 0,50 mg desogestvel 0,00 mg αιθυνιλοιστραδιόλη Gynofen ( ρογεστερόνη) mg cyproteserone acetate 0,05 mg αιθυνιλοιστραδιόλη Trigynera 0,05 mg gestodene 0,0 mg αιθυνιλοιστραδιόλη

2 Κριτήρια Ε ιλογής αντισυλλη τικής µεθόδου α ό το WHO Κατάσταση COCs Dia/CC POP Περιορισµοί Εγκυµοσύνη εν υ άρχουν α οδείξεις ότι βλά τουν την έγκυο ή το έµβρυο. Ηλικία < 0 ετών Ηλικία > 0 ετών Κά νισµα α) Ηλικία < 5 ετών β) Ηλικία > 5 ετών i) <5 τσιγάρα/ηµέρα ii) >5 τσιγάρα/ηµέρα Παχυσαρκία >0 kgr/m BMI Υ έρταση α) Ιστορικό υ έρτασης (αφορά και την υ έρταση στην εγκυµοσύνη) i) 059 συστολική ή 9099 διαστολική ii) > 60 συστολική ή >00 διαστολική Εν τω βάθει θροµβοεµβολική νόσος (DVT) Πνευµονική εµβολή (PE) α) Ιστορικό DVT/PE β) Παρούσα DVT/PE γ) Οικογενειακό ιστορικό DVT/PE ( ου βαθµού συγγένειας) δ) Σοβαρή χειρουργική ε έµβαση i) µε ακινητο οίηση για µεγάλο διάστηµα ii) µε σύντοµη ακινητο οίηση του ασθενούς Οι κα νίστριες διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων. Οι αχύσαρκες γυναίκες ου χρησιµο οιούν COCs αντισυλλη τικά διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο εν τω βάθει θροµβοεµβολικής νόσου. Συνιστάται διερεύνηση της αιτίας της υ έρτασης. Είναι α αραίτητος ο έλεγχος της ίεσης των γυναικών ριν άρουν COCs αντισυλλη τικά. Μεταξύ των υ ερτασικών γυναικών, αυτές ου χρησιµο οιούν COCs, διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφράγµατος του µυοκαρδίου και εριφερειακής αρτηριακής νόσου. Combined Oral Contraceptives (COCs) Diaphragm, Cervical Cap (Dia/CC) Progesterone Only Contraceptive Pills (POP)

3 Κατάσταση COCs Dia/CC POP Περιορισµοί Γνωστές µεταλλάξεις θροµβοφιλίας ( χ. V Leiden, ροθροµβίνης, MTHFR) ανε άρκειες PS, PC και AT III Οι γυναίκες µε γνωστές µεταλλάξεις των γονιδίων της θροµβοφιλίας ( V Leiden, G00A, MTHFR) διατρέχουν α ό δι λάσιο έως 0/ λάσιο κίνδυνο θροµβωτικού ε εισοδίου. Ε ι ολής θροµβοφλεβίτιδα Ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου Γνωστή υ ερλι ιδαιµία Η υ ερλι ιδαιµία είναι αράγοντας κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Πονοκέφαλοι α) Όχι ηµικρανίες (µέτριας µεγάλης έντασης) β) Ηµικρανίες < 5 ετών > 5 ετών / Γυναίκες ου άσχουν α ό ηµικρανίες και χρησιµο οιούν COCs αντισυλλη τικά διατρέχουν φορές αρα άνω κίνδυνο έµφρακτου ε εισοδίου. Ε ιληψία Τα αντιε ιλη τικά φάρµακα µειώνουν την α οτελεσµατικότητα των COCs. ιαβήτης α) Μη ινσουλινοεξαρτώµενος β) Ινσουλινοεξαρτώµενος γ) i) Νεφρο άθεια ii) Νευρο άθεια iii)αµφιβληστροειδο άθεια δ) ιαβήτης > 0 χρόνια Θυροειδής α) Α λός όζος β) Υ ερθυρεοειδισµός γ) Υ οθυρεοειδισµός Νόσος χοληδόχου α) Συµ τωµατική i) χολοκυστεκτοµή ii) φαρµακευτική iii) ενεργός β) Ασυµ τωµατική Ιογενής η ατίτιδα α) Ενεργός β) Φορέας / / Η χρήση των COCs αντισυλλη τικών σχετίζεται µε µικρή αύξηση του κινδύνου εµφάνισης χολαγγειακής νόσου ή ε ιδείνωση της ήδη υ άρχουσας νόσου. Τα αντισυλλη τικά µεταβολίζονται στο ή αρ.

4 Κατάσταση COCs Dia/CC POP Περιορισµοί Αναιµία Θαλασσαιµία ρε ανοκυτταρική Σιδηρο ενική Καρκίνος µαστού Παρούσα κατάσταση Πριν 5 χρόνια Αδιάγνωστο οζίδιο Καλοήθης νόσος Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου µαστού Φάρµακα α) Ριφαµ ικίνη β) Αντιε ιλη τικά γ) Αντιβιοτικά i) γκριζεοφουλβίνη ii) άλλα δ) Αντιρετροικά ε) Αναλγητικά ηρεµιστικά Ο αρα άνω ίνακας συντάχθηκε µε βάση τα κριτήρια του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας (WHO) για τη χορήγηση αντισυλλη τικών. Τα αντιε ιλη τικά και η ριφαµ ικίνη µειώνουν την α οτελεσµατικότητα των αντισυλλη τικών. Τα αντισυλλη τικά µ ορεί να ε ηρεάσουν την υ οθροµβιναιµική δράση των α ό του στόµατος αντι ηκτικών και ελαττώνουν τη δραστικότητα των σ ασµολυτικών τρικυκλικών αντικαταθλι τικών, αντιυ ερτασικών και υ ογλυκαιµικών φαρµάκων. Η χρήση των αντισυλλη τικών α ό το στόµα µ ορεί να ε ηρεάσει τα α οτελέσµατα ορισµένων εργαστηριακών εξετάσεων, συµ εριλαµβανοµένων των βιοχηµικών αραµέτρων του ή ατος, του θυρεοειδούς, τη λειτουργία των νεφρών και ε ινεφριδίων, τα ε ί εδα λάσµατος των ρωτεϊνών φορέων ορµονών και των κλασµάτων λι ιδίων / λι ο ρωτεϊνών, τις αραµέτρους µεταβολισµού των υδατανθράκων και τους αράγοντες ήξης του αίµατος και της ινωδόλυσης. WHO (world health organization) κατηγορίες µεθόδων αντισύλληψης WHO Η µέθοδος µ ορεί να χρησιµο οιηθεί χωρίς εριορισµούς. WHO Η µέθοδος µ ορεί να χρησιµο οιηθεί. Πλεονεκτεί έναντι των αναφερόµενων κινδύνων. Ο ασθενής ρέ ει να αρακολουθείτε συχνά α ό τον ιατρό. WHO εν ρέ ει να χρησιµο οιηθεί, εκτός αν είναι ε ιλογή του γιατρού. Θεωρητικοί ή α οδεδειγµένοι κίνδυνοι είναι ερισσότεροι των λεονεκτηµάτων της µεθόδου. Ο ασθενής ρέ ει να αρακολουθείτε α ό τον ιατρό του. WHO Η µέθοδος δεν ρέ ει να χρησιµο οιηθεί γιατί εριλαµβάνει σαφείς κινδύνους υγείας.

5 Συνήθεις αρενέργειες αντισυλλη τικών Ασυνήθιστος όνος ή ρήξιµο στην κνήµη. Πόνος στο στήθος ου ιθανόν ε εκτείνεται στον αριστερό βραχίονα. Ξαφνική δύσ νοια (αίσθηµα όνου ή συµ ίεσης στο στήθος) Ξαφνικός βήχας Ασυνήθιστος έντονος ονοκέφαλος Ξαφνική µερική ή λήρης α ώλεια όρασης ι λω ία Μη καθαρή οµιλία ή ροβλήµατα οµιλίας Ίλιγγος Λι οθυµία Ξαφνική αδυναµία ή µούδιασµα στο µισό σώµα ή σε µέρος του σώµατος ιαταραχές στην κινητικότητα του σώµατος Σοβαρός, έντονος κοιλιακός όνος Ιστορικό ασθενούς ριν την χορήγηση αντισυλλη τικών Ηλικία: Κά νισµα: Βάρος: Έχετε διαβήτη;: Έχετε υψηλή ίεση;: Έχετε διαταραχή των βαλβίδων της καρδιάς ή κά οια διαταραχή του καρδιακού ρυθµού;: Έχετε φλεγµονή των φλεβών (ε ιφανειακή φλεβίτιδα);: Έχετε κιρσούς;: Έχει στενός σας συγγενής θρόµβωση, καρδιακή ροσβολή ή αγγειακό εγκεφαλικό ε εισόδιο;: Έχετε ηµικρανίες;: Είστε ε ιλη τική;: Έχετε εσείς ή κά οιος στενός συγγενής σας υψηλές τιµές χοληστερίνης ή τριγλυκεριδίων;: Έχει στενός συγγενής σας καρκίνο µαστού;: Έχετε η ατική νόσο;: Έχετε νόσο της χοληδόχου κύστεως;: Έχετε νόσο του Crohn ή ελκώδη κολίτιδα;: Έχετε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο;: Έχετε ουραιµικό αιµολυτικό σύνδροµο;: Έχετε ή είχατε χλόασµα (καφεκίτρινες κηλίδες);: Έχετε µια µορφή α ώλειας της ακοής (ωτοσκλήρυνση) ;: Ποιες α ό τις αρακάτω εξετάσεις έχετε κάνει; Σάκχαρο νηστείας HbAC TSH, FT, FT Χοληστερίνη, τριγλυκερίδια Αντισώµατα καρδιολι ίνης G, M Πρωτεΐνη C, S Αντιθροµβίνη ΙΙΙ Γονίδιο V Leiden Γονίδιο G00A Γονίδιο MTHFR Αντι ηκτικό λύκου

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gynofen 35, Επικαλυμμένο δισκίο (2,00+0,035)mg/tab Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gynofen 35, Επικαλυμμένο δισκίο (2,00+0,035)mg/tab Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gynofen 35, Επικαλυμμένο δισκίο (2,00+0,035)mg/tab Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Yasminelle επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 0,02 mg / 3 mg Ethinylestradiol / Drospirenone Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Qlaira επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Estradiol valerate/dienogest

Qlaira επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Estradiol valerate/dienogest Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Qlaira επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Estradiol valerate/dienogest Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθης εργαστηριακός έλεγχος α οβολών σελ. 9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΟΙ: ΡΑΝΙΑ ΑΝΤ. ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ Ι. ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ

Συνήθης εργαστηριακός έλεγχος α οβολών σελ. 9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΟΙ: ΡΑΝΙΑ ΑΝΤ. ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ Ι. ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Αίτια σελ. 3 Γενετικοί αράγοντες σελ. 4 Ανατοµικοί αράγοντες σελ. 4 Λοιµώδεις αράγοντες σελ. 4 Ενδοκρινολογικοί αράγοντες σελ. 5 Μεταβολικοί αράγοντες σελ. 5 Θροµβοφιλία σελ. 5 Χρωµοσωµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Visannette 2 mg δισκία Dienogest

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Visannette 2 mg δισκία Dienogest ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Visannette 2 mg δισκία Dienogest Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Angeliq 1 mg / 2 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Estradiol / Drospirenone ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα Cyclacur Επικαλυμμένο δισκίο 2 mg/tab, (2 + 0,5)mg/TAB 1.2 Σύνθεση Δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Livial 2,5 mg δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε δισκίο περιέχει: 2,5 mg Tibolone

Διαβάστε περισσότερα

.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑ ΣΤΗ ΗΝ ΚΛΙΝΙΚH ΠΡAΞΗ. . Βρυώνης αθολόγος Λοιμωξιολόγος Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑ ΣΤΗ ΗΝ ΚΛΙΝΙΚH ΠΡAΞΗ. . Βρυώνης αθολόγος Λοιμωξιολόγος Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑ ΣΤΗ ΗΝ ΚΛΙΝΙΚH ΠΡAΞΗ. Βρυώνης αθολόγος Λοιμωξιολόγος Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Η τριάδα του Vircho ow Rudolf Virchow (1821-1902) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Επιτροπή Πρόεδρος : Γρηγόρης Θ. Γεροτζιάφας Μέλη : Κώστας Βέμμος, Αλεξανδρος Τσελέπης Εισαγωγικό σημείωμα Τα θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ονομασία ΙΝΝ)

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ονομασία ΙΝΝ) ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ESTALIS 50/250 διαδερμικό έμπλαστρο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ονομασία ΙΝΝ) Κάθε διαδερμικό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών Xρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Μirena Ενδομήτριο Εξάρτημα, 52mg/εξάρτημα Levonorgestrel

Φύλλο οδηγιών Xρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Μirena Ενδομήτριο Εξάρτημα, 52mg/εξάρτημα Levonorgestrel Φύλλο οδηγιών Xρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Μirena Ενδομήτριο Εξάρτημα, 52mg/εξάρτημα Levonorgestrel Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ, ΚΑΡ ΙΑΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ, ΚΑΡ ΙΑΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ, ΚΑΡ ΙΑΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ Kidney Health Australia σελίδα 1/5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νεφροπάθεια χαρακτηρίζεται και ως "σιωπηρή ασθένεια" γιατί συχνά δεν υπάρχουν συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ορµονική αντισύλληψη στην γυναίκα

Ορµονική αντισύλληψη στην γυναίκα 22 Ορµονική αντισύλληψη στην γυναίκα Α. ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ-ΜΙΧΑΛΑΚΗ Ενδοκρινολόγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ συνολικός πληθυσμός της γης περιλαμβάνει ως γνωστόν 6 δις ανθρώπων, Ο ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων ανήκει στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund, ως μία υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία Επιδημιολογία ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Σήμερα υπάρχουν 1.1 δισεκατομμύρια καπνιστές παγκοσμίως. Κάθε μέρα, περίπου 80-100.000 νέοι άνθρωποι παγκοσμίως αρχίζουν το κάπνισμα. Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ADVIL Επικαλυμμένα δισκία 200 mg Ibuprofen (ιβουπροφαίνη)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ADVIL Επικαλυμμένα δισκία 200 mg Ibuprofen (ιβουπροφαίνη) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ADVIL Επικαλυμμένα δισκία 200 mg Ibuprofen (ιβουπροφαίνη) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ www.hsbt.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 E Έκδοση Σύνταξη Dr. Μαραντίδου Όλγα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 E Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

MIN-A-PON 100mg, δισκία

MIN-A-PON 100mg, δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ MIN-A-PON 100mg, δισκία Νιµεσουλίδη (Νimesulide) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης (Σ.Δ.) Είναι μία μεταβολική πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός δεν παράγει ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την ορμόνη ινσουλίνη με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου Εργασία στη βιολογία Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες Μ. Κέλλυ Α 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδοκρινικό σύστημα είναι ένα σύνθετο σύστημα αδένων και αποτελείται από τον θυρεοειδή, τους παραθυρεοειδείς,

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Στέλιο Πανταζή. Συµπληρώµατα διατροφής για αθλητές

Από τον Στέλιο Πανταζή. Συµπληρώµατα διατροφής για αθλητές Από τον Στέλιο Πανταζή Συµπληρώµατα διατροφής για αθλητές Από τον Στέλιο Πανταζή Συµπληρώµατα διατροφής για αθλητές Bιογραφικό σηµείωµα Γεννήθηκα το 1975 στους Αγ. Αναργύρους. Τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλικές διαταραχές και κύηση - Σύγχρονες τάσεις διάγνωσης και αντιμετώπισης

Θρομβοφιλικές διαταραχές και κύηση - Σύγχρονες τάσεις διάγνωσης και αντιμετώπισης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 9, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 1-10, 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Θρομβοφιλικές διαταραχές και κύηση - Σύγχρονες τάσεις διάγνωσης και αντιμετώπισης Κυριακίδης Δημήτριος, Θανασάς

Διαβάστε περισσότερα