Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ"

Transcript

1 Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν ΣΕΒ επέιεμε λα αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ηεο ηαρύηεηαο ηεο απνλνκήο δηθαηνζύλεο; Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε ηαρχηεηα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαη δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ηα δηθαζηήξηα (φπσο ε θνξνινγία, νη ζπκβάζεηο, νη δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, πηψρεπζεο, εμπγίαλζεο, θιπ.) απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ελδπλάκσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηειηθά νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη ζεκαληηθέο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζπζηεξήζεηο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο (3,5 εθθξεκείο, ζε πξψην βαζκφ, δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ζηελ Διιάδα αλά 100 θαηνίθνπο έλαληη θάησ ησλ 0,5/100 θαηνίθνπο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), είλαη έλα ζεκαληηθφ εκπφδην αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θαζπζηεξήζεηο νδεγνχλ νπζηαζηηθά ζε αξλεζηδηθία. Κπξίσο φκσο, παξεκπνδίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ηηο επηβαξχλνπλ κε δπζαλάινγν δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη θφζηνο θεθαιαίνπ, θαζπζηεξνχλ ή καηαηψλνπλ επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη απνζαξξχλνπλ ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ θαη επελδχζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Φαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηνκέα ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη φηη ζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΣΔΒ αλαδείρζεθε σο ε δεχηεξε πην ζεκαληηθή πεγή εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχλ νη επηρεηξήζεηο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε κειέηε δελ ππεηζέξρεηαη ζην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο, αιιά εθηηκάηαη φηη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζα έρνπλ δεπηεξνγελψο ζεηηθή επίδξαζε θαη ζηελ πνηφηεηα απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. 1

2 2. Πνηα είλαη ζήκεξα ε θαηάζηαζε ζην δήηεκα ηεο ηαρύηεηαο απνλνκήο ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζύλεο; Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ηε ζπγθξηηηθή κειέηε δεδνκέλσλ εληφο ηεο Δ.Δ., ρξεηάδεηαη λα δξνκνινγεζνχλ άκεζα δξαζηηθέο παξεκβάζεηο. Αλαιπηηθφηεξα: Δθθξεκνχλ, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία (Υπ. Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 31/4/2014) πεξηζζφηεξεο απφ ππνζέζεηο, απφ ηηο νπνίεο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο δελ έρνπλ θαλ πξνζδηνξηζζεί : ππνζέζεηο ζην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ππνζέζεηο ζε Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία, εθ ησλ νπνίσλ ππνζέζεηο δελ είραλ θαλ πξνζδηνξηζηεί, ππνζέζεηο ζε Γηνηθεηηθά Δθεηεία, εθ ησλ νπνίσλ δελ είραλ θαλ πξνζδηνξηζηεί. Τελ πεξίνδν ν αξηζκφο ησλ εθθξεκψλ δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ 3,5 αλά 100 θαηνίθνπο, ελψ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βξηζθφηαλ θάησ ηνπ 0,5, θαη ε ρψξα βξηζθφηαλ ζηελ ηειεπηαία ζέζε κεηαμχ 18 ρσξψλ ηεο ΔΔ κε κέζν ρξφλν επίιπζεο δηαθνξψλ ηηο 1500 εκέξεο (The 2014 EU Justice Scoreboard). Ο ρξφλνο απηφο κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη 10 έηε ή θαη παξαπάλσ. Σήκεξα ε δπλακηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο πξνζεγγίδεη ηνλ εηζεξρφκελν φγθν ππνζέζεσλ αιιά δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην ζπζζσξεπκέλν φγθν ππνζέζεσλ. 3. Πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο ηωλ θαζπζηεξήζεωλ ζηηο επηρεηξήζεηο; Τν βάπορ πνπ επσκίδνληαη νη επηρεηξήζεηο, ιφγσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε εθηηκήζεθε κε εηδηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, κέζσ αλάιπζεο ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη ρξφλνπ επίιπζεο δηαθνξψλ, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ απφ επιλεγμένο δείγμα επηρεηξήζεσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε δηθεγνξηθά γξαθεία πνπ ρεηξίδνληαη ζπλαθείο ππνζέζεηο θαη άιια εκπιεθφκελα κέξε. Σηελ πεξίπησζε ησλ δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο θαη εμπγίαλζεο, εθηηκήζεθε ην όθελορ απφ ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζήο ηνπο, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζε εμνηθνλφκεζε δηαζέζηκνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ. Τα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: Γηα ηελ πεξίπησζε δικαζηικήρ πποζθςγήρ για θοπολογική διαθοπά, και για ηιρ ςποθέζειρ ηος δείγμαηορ, Η κεγαιχηεξε κέζε ρξνληθή θαζπζηέξεζε εκθαλίδεηαη ζηηο ππνζέζεηο ΦΠΑ θαη αλέξρεηαη ζε 9,3 έηε. Σπλνιηθά γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ ν κέζνο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ππνινγίδεηαη ζε 5,3 ρξφληα. 2

3 Η επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε βάζε ηηο ππνζέζεηο ηνπ δείγκαηνο, θπκαίλεηαη απφ 7% έσο 52% επί ηεο ζπλνιηθήο ακθηζβεηνχκελεο δηαθνξάο. Σηελ πεξίπησζε επίλςζηρ διαθοπών ζηο πλαίζιο ανάθεζηρ και εκηέλεζηρ δημοζίων ζςμβάζεων (ζηο δείγμα): Η κέζε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 8,5 κήλεο γηα ηνπο δηαγσληζκνχο, ηνπ δείγκαηνο, κε αληηθείκελν ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη 3,5 κήλεο γηα δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Τν κέζν θφζηνο επθαηξίαο πνπ εθηηκήζεθε απφ ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάζεζε 73 δηαγσληζκψλ (δείγκα) αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 8,5 εθ. Η κέζε θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο αλαζέζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ απφ ηελ ζηηγκή ηεο πξψηεο έλζηαζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία εθδίθαζεο ηεο πξνζθπγήο είλαη πεξίπνπ 3 έηε. Τν αληίζηνηρν θφζηνο επθαηξίαο, γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπ δείγκαηνο, αλέξρεηαη ζε 660 εθ. Τέινο, ε εμνηθνλφκεζε παξαγσγηθνχ θεθαιαίνπ (φθεινο) απφ ηελ ζςνηόμεςζη ηηρ διαδικαζίαρ πηώσεςζηρ θαηά 2 έηε, εθηηκήζεθε ζε πεξίπνπ επξψ, γηα ζχλνιν 430 επηρεηξήζεσλ (δείγκα), νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο zombies, ελψ ζηελ πεξίπησζε κείσζεο θαη ηνπ ρξφλνπ εμπγίαλζεο, ην φθεινο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ επξψ. 4. Σε πνηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο νθείινληαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο απνλνκήο δηθαηνζύλεο πνπ επεξεάδνπλ ην επηρεηξείλ; Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο θαζπζηεξήζεηο πεξηιακβάλνπλ: Τελ ζπζηεκαηηθή πζηέξεζε γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο, ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηερληθά κέζα, έλαληη ηνπ φγθνπ ησλ εηζεξρνκέλσλ ππνζέζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ παξνχζα ζπζζψξεπζε εθθξεκψλ ππνζέζεσλ. Τν δαηδαιψδεο, ζπρλά αληηθαηηθφ, θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ζεζκηθφ πιαίζην, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε ηήξεζε ησλ αξρψλ θαιήο λνκνζέηεζεο θαη ηελ έιιεηςε θσδηθνπνίεζεο πνπ απμάλνπλ ηνλ φγθν ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ. Τελ πξαθηηθή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λα εμαληιεί ηα έλδηθα κέζα αθφκε θαη φηαλ απηφ αθνξά ζε ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ή/θαη απνθάζεηο φπνπ δηαθπβεχνληαη κηθξά πνζά. Τν ρακειφ θφζηνο εθδίθαζεο ππνζέζεσλ ζηελ Διιάδα πνπ επλνεί ηελ εχθνιε πξνζθπγή ζε δηθαζηηθή επίιπζε, ρσξίο απηή λα είλαη πάληα ζθφπηκε ή αλαγθαία. 3

4 5. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο έθζεζεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο απνλνκήο δηθαηνζύλεο; 1. Η ολοκληπωμένη πποζέγγιζη πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο, παξεκβάζεηο θαη κέηξα ζε φιν ην εχξνο ησλ παξαγφλησλ, ζεζκηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ, πνπ επζχλνληαη ηηο θαζπζηεξήζεηο κε θχξηα πεδία παξέκβαζεο: ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ (γηα ηελ κείσζε ησλ εηζξνψλ ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα) ηελ βειηίσζε ηεο δηθαζηηθήο δηνίθεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ (γηα ηελ αχμεζε ησλ εθξνψλ απφ ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα), θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο (γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ζρέζεο εθηειεζηηθήο θαη δηθαζηηθήο εμνπζίαο). 2. Οδικόρ Χάπηηρ εθαπμογήρ κε ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο, ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο κε νξίδνληα νινθιήξσζεο δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν απφ ηα 3-4 έηε, θαη ηνπο απαξαίηεηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ. 3. Ειδικόρ μησανιζμόρ μεηαππύθμιζηρ κε επξεία ζπλεξγαζία ηεο πνιηηείαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο. 6. Πνηεο είλαη νη πιένλ ζεκαληηθέο θαη άκεζεο απόδνζεο πξνηάζεηο βειηίωζεο πνπ πξνηείλεη ε κειέηε; Η νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο απαηηεί έλα επξχηαην πεδίν παξεκβάζεσλ (ε κειέηε θαηαζέηεη 90 πποηάζειρ), ζεζκηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ. Ωο παξεκβάζεηο θνκβηθήο ζεκαζίαο ε κειέηε ζεσξεί: Τελ απνθαζηζηηθή ελδπλάκσζε, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο ηθαλφηεηαο απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο : εηζαγσγή ηνπ ξφινπ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηεπζπληή, επηκφξθσζε θαη εμεηδίθεπζε δηθαζηψλ, ρξήζε εκπεηξνγλσκφλσλ, επξεία εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ησλ δηθαζηηθψλ βνεζψλ (κε λνκηθή παηδεία), δξαζηηθή ελίζρπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Τε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο θαη πιήξε ελεξγνπνίεζε (κε ηελ δηάζεζε ηεο απαηηνχκελεο ζηειέρσζεο φπνπ ρξεηάδεηαη) ησλ κεζφδσλ εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ (δηαηηεζία, δηακεζνιάβεζε, δηθαζηηθή κεζνιάβεζε, επηηξνπέο επίιπζεο δηνηθεηηθψλ ακθηζβεηήζεσλ). Τελ δηεθπεξαίσζε ησλ εθθξεκνπζψλ ππνζέζεσλ, παξάιιεια κε ηελ ηξέρνπζα ξνή, κε εηδηθέο δηαδηθαζίεο «express», φηαλ απηφ είλαη ζεζκηθά δπλαηφλ. 4

5 7. Γηαηί είλαη αλαγθαία ε δηακόξθωζε ελόο εηδηθνύ κεραληζκνύ κεηαξξύζκηζεο ζε αλώηαην πνιηηηθό επίπεδν γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο; Η νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο ζπληζηά έλα εμαηξεηηθά ζχλζεην εγρείξεκα κε δεδνκέλε ηελ αλάγθε εθαξκνγήο πιεζψξαο παξεκβάζεσλ, ζεζκηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ (ε κειέηε θαηαζέηεη 90 δηαθξηηέο πξνηάζεηο), ζε έλα κεγάιν εχξνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σπληζηά επίζεο έλα εμαηξεηηθά επείγνλ εγρείξεκα, κε δεδνκέλε ηελ αλάγθε απνζπκθφξεζεο ησλ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη απνθαηάζηαζεο ηεο νκαιήο ξνήο δηεπζέηεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ ζε έλα εχινγν ρξνληθφ νξίδνληα 3-4 εηψλ. Η δεκηνπξγία εηδηθνχ δηππνπξγηθνχ κεραληζκνχ, κε ηελ αλάζεζε ηεο θεληξηθήο επζχλεο ζε δηππνπξγηθή επηηξνπή κεηαξξχζκηζεο, ζηελ νπνία ζα πξνεδξεχεη ν Υπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, θαη ε δέζκεπζε ηεο πνιηηείαο ζην αλψηαην πνιηηηθφ επίπεδν ζε κία νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή, ζρέδην δξάζεο θαη νδηθφ ράξηε εθαξκνγήο, απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο. Ο εηδηθφο κεραληζκφο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη: ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξχζκηζεο, ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν, ηε δηαρείξηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ζε εθηειεζηηθφ επίπεδν, ηελ ηερληθή θαη λνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο έξγσλ. 8.Τη είλαη ν Οδηθόο Χάξηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο; Ο Οδηθφο Φάξηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζα πξνζδηνξίδεη ιεπηνκεξψο ηα βήκαηα θαη ηελ κεζνδνινγία εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Θα πξνδηαγξάθεη ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ηεο κεηαξξχζκηζεο, ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εθαξκνγήο ησλ επί κέξνπο παξεκβάζεσλ θαη κέξσλ, ην επηθνηλσληαθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο, θαη ηε δνκή θαη νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εηδηθνχ κεραληζκνχ κεηαξξχζκηζεο 9.Πνηα είλαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζύληαμε ηεο έθζεζεο θαη πνηνπο ηνκείο θαιύπηεη; Η κειέηε εμεηάδεη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ δηθαζηηθήο επίιπζεο δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ ζηα Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία, ηα Γηνηθεηηθά Δθεηεία θαη ζην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ ζε 5

6 πεδία πξνηεξαηφηεηαο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο: θνξνινγηθέο ππνζέζεηο, δεκφζηεο ζπκβάζεηο δεκφζηα έξγα απαιινηξηψζεηο, δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο θα εμπγίαλζεο. Δηδηθφηεξα, ε κειέηε ραξηνγξάθεζε ιεπηνκεξψο, κε εθηεηακέλε έξεπλα πεδίνπ, ην πιαίζην δηθαζηηθήο επίιπζεο δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ, θαη ηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ ζηα παξαπάλσ πεδία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σηε ζπλέρεηα, αμηνινγήζεθαλ ηα δεδνκέλα, εληνπίζηεθαλ νη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο θαη νη παξάγνληεο θαζπζηέξεζεο, εθηηκήζεθαλ νη επηπηψζεηο ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο, δηακνξθψζεθε ε ζηξαηεγηθή αιιαγήο θαη, βάζεη απηήο, πξνζδηνξίζηεθαλ νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο βειηίσζεο. Βαζική καινοηομία απηήο ηεο κειέηεο (φπσο θαη φισλ ησλ κειεηψλ πνπ εθπνλεί ην Παξαηεξεηήξην) απνηειεί ε κεζνδνινγία πνπ έρεη επηιεγεί, θεληξηθά ζηνηρεία ηεο νπνίαο απνηεινχλ ηφζν ε επξχηαηε αμηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο πεγψλ γλψζεο, φζν θαη ην εχξνο δηεξεχλεζεο ηνπ πεδίνπ ηεο κειέηεο. Σπγθεθξηκέλα: Αμηνπνηείηαη πιήξσο ε γλψζε ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο: ε κειέηε θαηαξηίζηεθε κέζα απφ ηε δηαξθή θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε αξκφδησλ ζηειερψλ ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ πιεξφηεηα αλίρλεπζεο εκπνδίσλ απφ πξσηνγελείο πεγέο, αιιά θαη ηελ απφ θνηλνχ εμεχξεζε ιχζεσλ. Η αλάιπζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αλαδήηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο κε βάζε ηε λνκνζεζία, αιιά επεθηείλεηαη ζε φιν ην εχξνο - ζην ζχλνιν - ησλ εκπνδίσλ θαη επηβαξχλζεσλ (θφζηνο επθαηξίαο, δηνηθεηηθφ θφζηνο, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, θ.ιπ.), πνπ απνξξένπλ απφ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, κε ηειηθή εζηίαζε ζηνλ ζηφρν ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ ηεο ρψξαο. Η κειέηε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εμαγσγή δηαπηζηψζεσλ - ζπκπεξαζκάησλ, αιιά πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο, νινθιεξσκέλεο θαη ηεξαξρεκέλεο πξνηάζεηο (90 ζπλνιηθά). 10. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο εκεξίδαο δηαβνύιεπζεο θαη πνηα ηα αλαγθαία επόκελα βήκαηα; Ήδε απφ ηνλ Μάην ηνπ 2014 έρεη μεθηλήζεη εθηεηακέλε θαη επαλαιακβαλφκελε δηαβνχιεπζε κε ηελ πνιηηεία, εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ, άιινπο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ρψξνπ (α θάζε: δηαβνχιεπζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, β θάζε: δηαβνχιεπζε γηα ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ) ε νπνία νινθιεξψλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εκεξίδαο δηαβνχιεπζεο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νπνίαο ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ ηειηθή έθδνζε ηεο κειέηεο. Τα επφκελα βήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη ζπλαξκφδηα ππνπξγεία θαη θνξείο γηα επηκέξνπο πεδία δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ (π.ρ. ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ην πεδίν ησλ 6

7 θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ) γηα ηελ ζπλδηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ κειέηε. 11. Τη είλαη ην Παξαηεξεηήξην Επηρεηξεκαηηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΣΕΒ; Πνηνο ν ξόινο, ε δνκή θαη ε απνζηνιή ηνπ; Τν Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο είλαη έλαο λένο ζεζκφο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ΣΔΒ ην 2012, ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ ζηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ζπλνρή, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Λεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ, θαη ππφ ηελ επνπηεία επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, σο έλαο κφληκνο κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ ξπζκίζεσλ πνπ ην δηακνξθψλνπλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Τν Παξαηεξεηήξην έρεη ζπγθξνηήζεη Γίθηπν Δπηρεηξεκαηηθψλ Φνξέσλ, ζηο οποίο ζςμμεηέσοςν πεπίπος 40 κλαδικοί και πεπιθεπειακοί ζύνδεζμοι εθπξνζψπεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ κεηαθέξνπλ ηα δσηηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Απνζηνιή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή αλίρλεπζε ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο, γηα ηε δηακφξθσζε ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Βαζηθή παξάκεηξνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είλαη ε ζπλεξγαζία ηφζν κε ηνλ δεκφζην ηνκέα, πνπ δηακνξθψλεη θαη εθαξκφδεη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο, φζν θαη κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη νη ρξήζηεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, θαη φιν ηα πιηθφ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην 7

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα