ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο Kcal/h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h"

Transcript

1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το αντικείµενο της παρούσας συντήρησης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: A/A ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΕ Μ. ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Λέβητας νερού Ν ο 1 Χαλύβδινος BLUCALOR Kcal/h 1 RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1 Παθολογικής Κλινικής Λέβητας νερού Ν ο 2 Χαλύβδινος RAYON Kcal/h 1 καύσης RIELLO RLS 70 2 Λεβητοστάσιο 2 Mικροβιολογικά Εργαστήρια Λέβητας νερού Χαλύβδινος ΓΕΩΡΓΙΟΥ/ Kcal/h 1 καύσης BALTUR 05 3 Λεβητοστάσιο 4 Εξωτερικών Ιατρείων Λέβητας νερού Ν ο 1 Χαλύβδινος ΒΙΟΣΩΛ Λέβητας νερού Ν ο 2 Χαλύβδινος ELINOX Kcal/h Kcal/h 1 καύσης RIELLO RLS 28 RIELLO RLS 28 4 Λεβητοστάσιο 5 Μονάδος Τεχνητού Νεφρού Λέβητας νερού Χαλύβδινος MONOCOMPACT Kcal/h 1 καύσης BALTUR 3,3-5,7KG/H 5 Λεβητοστάσιο 6 Νεφρολογικής Κλινικής ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λέβητας νερού RAVON Kcal/h 1 καύσης BALTUR KW Όλες οι συντηρήσεις πέρα από τα οριζόµενα εδώ θα γίνονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να τηρούνται τα απαιτούµενα για την καλή λειτουργία και την ισχύ των εγγυήσεων. Ειδικότερα: ΦΕΚ 369/Β/ ΦΕΚ 264/Β/ ΦΕΚ 328/Β/ ΦΕΚ 236/Β/ ΦΕΚ 963/Β/ ΦΕΚ 65Α/Β 277/1963 όπως αντικαταστάθηκε µε το ΦΕΚ 2656Β/ Β 04/195 Καθώς και όλες τις αναθεωρήσεις, τις τροποποιήσεις που έχουν υποστεί καθώς και όποιο άλλο σχετικό ισχύοντα νόµο που εκ

2 παραδροµής έχει παραληφθεί στην παρούσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται και να τηρεί πιστά τις διατάξεις της νέας Νοµοθεσίας περί «Μέτρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόµησης ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα», όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 1122/ , τεύχος β. Ειδικότερα ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά, και να υποβάλει στην υπηρεσία εγγράφως Τεχνική Έκθεση αναφορικά µε κάθε απαιτούµενη τροποποίηση ή συµπλήρωση ή αντικατάσταση των εγκαταστάσεων προκειµένου το νοσοκοµείο να συµµορφωθεί σταδιακά και πλήρως στην νέες ενεργειακές απαιτήσεις. Επίσης σύµφωνα µε το Άρθρο 10 του παραπάνω Νόµου, ο Ανάδοχος θα συνεπικουρεί τον Ενεργειακά Υπεύθυνο του Νοσοκοµείου ώστε να συλλέγονται τα σχετικά στοιχεία και να τηρείται βάση δεδοµένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων του νοσοκοµείου, αρµοδιότητας της σύµβασής του, καθώς επίσης και σε ότι άλλο στοιχείο απαιτείται για την πιστή τήρηση του Νέου Νόµου(ΦΕΚ 1122/ τεύχος β ). Β. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διεξάγει τους παρακάτω ελέγχους και δοκιµές και να διαθέτει όλα τα εργαλεία, εξοπλισµό, µέσα και προσωπικό για την διεξαγωγή τους. Από πλευράς Νοσοκοµείου θα υπάρχει συνδροµή αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση προσωπικού ή οποιουδήποτε υλικού εξοπλισµού για την διεξαγωγή τους. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει απρογραµµάτιστη ή απροειδοποίητη διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης για την εκτέλεση των συντηρήσεων. ιακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης επιτρέπεται µόνο µετά από συγκατάθεση της επιτροπής παρακολούθησης, του υπευθύνου αερίου και της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. Επίσης θα λαµβάνεται πρόνοια αποκλειστικά από τον Ανάδοχο ώστε να µην εκτεθούν σε κίνδυνο ζωές ή υλικά αγαθά από τις εργασίες προγραµµατισµένες ή µη, που αυτός θα εκτελεί. Επίσης αν κατά την διάρκεια της σύµβασης διαπιστωθεί ασυνήθιστη συχνότητα εµφάνισης βλάβης ή απορρύθµισης οργάνου κλπ, ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή παρακολούθησης της συντήρησης και τον Προϊστάµενο της Υποδ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα εντείνει τον έλεγχο (όπου κρίνεται απαραίτητο) ανεξάρτητα από την συχνότητα επιθεωρήσεων που προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση. Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΕΣ Η συντήρηση του λέβητα, επί τόπου, κυρίως αναφέρεται στον καθαρισµό της διαδροµής των καυσαερίων. Για την συντήρηση εκάστου λέβητα πρέπει να γίνει διακοπή της ηλεκτρικής παροχής και αποµάκρυνση του καυστήρα. Μετά το άνοιγµα των θυρίδων επίσκεψης και του καθαρισµού, γίνεται µηχανικός καθαρισµός της διαδροµής των καυσαερίων. Εάν κατά το κλείσιµο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβληµα στεγανότητας, πρέπει να αντικατασταθούν τα στεγανωτικά παρεµβύσµατα. Εκκαπνισµός: Αποµάκρυνση αιθάλης µε ειδικές βούρτσες ή µε πίεση νερού όπου επιβάλλεται, και έλεγχος θαλάµων καύσης για στερεά κατάλοιπα. Καθαρισµός όπου απαιτηθεί και έλεγχος πυρότουβλων. Αντικατάσταση παρεµβυσµάτων θυρίδων καθαρισµού και φλαντζών καθώς και ανθρωποθυρίδων. Πλήρης στεγανοποίηση πορτών και θυρίδων που θα λυθούν και αντικατάσταση παρεµβυσµάτων. Καθαρισµός θερµοδοχείου και αποµάκρυνση των ιζηµάτων. Έλεγχος και στεγανοποίηση των ασφαλιστικών στις δύο ατµογεννήτριες. Γενικός έλεγχος όλων των ασφαλιστικών διατάξεων και οργάνων ενδείξεως (θερµόµετρα, υδροδείκτες, µανόµετρα κλπ.). Σε περίπτωση εντόπισης βλαβών, αυτές θα αποκατασταθούν. Το εξωτερικό περίβληµα (µεταλλική λαµαρίνα και θερµοµόνωση) των ατµολεβητών και λεβήτων θα επισκευασθεί και θα βαφτεί µε κατάλληλο υλικό µε ικανότητα αντοχής σε υψηλές θερµοκρασίες (µόνο µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία)

3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Η συντήρηση των καυστήρων αερίου θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΦΕΚ236Β/ (Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου), ΦΕΚ963Β/ (Τεχνικός Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου), καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να τηρούνται τα απαιτούµενα για την καλή λειτουργία και την ισχύ των εγγυήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά συντήρησης που θα χρησιµοποιηθούν. Επιπλέον για όλους τους λέβητες, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος τουλάχιστον ύο (2) φορές κατά την διάρκεια της ετήσιας σύµβασης (µία στο πρώτο δίµηνο και µία στο τελευταίο δίµηνο), να εκδίδει µετά από σχετικές µετρήσεις τα φύλλα µέτρησης καυσαερίων και ό,τι άλλο έγγραφο σχετικό µε την λειτουργία τους απαιτείται από την σχετική Νοµοθεσία. Κατ εξαίρεση για τους λέβητες µε συνολική θερµική ισχύ µεγαλύτερη ή ίση µε BTU επιβάλλεται η διενέργεια µετρήσεων, τουλάχιστον µια φορά τον µήνα και η καταχώρησή τους στο σχετικό βιβλίο.(φεκ 369/ άρθρο 4). Τα παραπάνω, θα συνυποβάλλονται µε το Ηµερολόγιο της συντήρησης, στην Τεχνική Υπηρεσία και στην παρακολούθησης της συντήρησης. Επιτροπή Εννοείται ότι η συντήρηση των καυστήρων θα γίνεται όχι µόνο για την χρήση Φυσικού αερίου, αλλά και για την χρήση πετρελαίου, διότι πρέπει να είναι έτοιµη προς χρήση, σε κάθε περίπτωση. (Μικτή καύση). ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Κατά την συντήρηση αντλιών και κυκλοφορητών θα πρέπει κατ ελάχιστον να γίνουν τα ακόλουθα: Τα εξαρτήµατα στεγανοποίησης θα ελεγχθούν διεξοδικά. Τα µηχανικά µέρη, όπως φτερωτές, καπάκια κτλ., θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί ότι λειτουργούν σωστά και τυχόν βλάβες θα αποκατασταθούν. Τα ηλεκτρικά µέρη, θα ελεγχθούν και θα αποκατασταθούν οι όποιες βλάβες ή όπου αυτό δεν είναι δυνατόν θα γίνουν οι σχετικές προτάσεις, για να αντικατασταθούν, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα. ΟΧΕΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗΣ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγξει όλα τα σχετικά δοχεία διαστολής και να αναφέρει τυχόν δυσλειτουργία. ΙΚΤΥΑ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιθεωρήσει τα σχετικά δίκτυα ατµού και νερού εντός των λεβητοστασίων και να ενηµερώσει εγγράφως την Επιτροπή Παρακολούθησης εργασιών για διαρροές, βλάβες ή αστοχίες σε σωληνώσεις ή σε διακοπτικό υλικό. Πίνακες Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης ιαφυγών αερίου: Έλεγχος καλής λειτουργίας Κεφαλών ανίχνευσης διαφυγών µε χρήση µέσου, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. 1. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι παρακάτω εργασίες θα εκτελούνται την πρώτη εβδοµάδα κάθε µήνα και αφού προηγείται έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκοµείου, τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν. 1.1 Ο οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων πρέπει να εκτελείται κάθε φορά που γίνεται επιθεώρηση της εγκατάστασης και πρέπει να δίδεται µεγαλύτερη έµφαση στα εξής: ιαρροές στις συνδέσεις σωλήνων και στα υπόγεια τµήµατα του δικτύου, καθώς και στα τµήµατα εισόδου του δικτύου σε κτίρια. Κατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας Πίεση εξόδου από τους ρυθµιστές της πίεσης της εγκατάστασης Κατάσταση των εύκαµπτων συνδέσµων και των συνδέσεων παροχής αερίου στους καυστήρες. Κατάσταση ηλεκτρολογικού συστήµατος αναφορικά µε τα παραπάνω. Κατά τον έλεγχο των καυστήρων πετρελαίου αερίου θα ελέγχονται κατ ελάχιστον τα εξής: 1.2 Οπτικός έλεγχος λειτουργίας και κατάστασης του καυστήρα και συγκεκριµένα: Έλεγχος φλόγας. Η ρύθµιση αναλογίας αερίου/ αέρα για την καύση.

4 Τα συστήµατα αερισµού και απαγωγής καυσαερίων. 1.3 Ο οπτικός έλεγχος θα γίνεται σε συνδυασµό µε στάσεις της λειτουργίας της εγκατάστασης που θα προγραµµατίζονται µε την Επιτροπή παρακολούθησης του Νοσοκοµείου, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι επισκευές µετά τη διαπίστωση πιθανών βλαβών (διαρροών) κλπ. 1.4 Οι έλεγχοι στεγανότητας των gas train και όλων των υπολοίπων κρίσιµων συνδέσεων (όπως στα ερµάρια, σε µη προσιτά σηµεία όπως φρεάτια κλπ) θα γίνονται µε φορητό ανιχνευτή διαρροών αερίου. 1.5 Θα γίνεται λεπτοµερείς έλεγχος των φίλτρων και των συστηµάτων αποµάκρυνσης υγρών. 1.6 Έλεγχος καλής λειτουργίας πινάκων πυρανίχνευσης/ ανίχνευσης διαφυγών. 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2.1 Οι έλεγχοι στεγανότητας των gas train και όλων των υπολοίπων κρίσιµων συνδέσεων (όπως στα ερµάρια, σε µη προσιτά σηµεία όπως φρεάτια κλπ) θα γίνονται µε φορητό ανιχνευτή διαρροών αερίου και αφρίζον υλικό. 2.2 Θα επιθεωρούνται τόσο η κεντρική αποφρακτική βαλβίδα όσο και οι υπόλοιπες αποφρακτικές βαλβίδες και θα ελέγχεται η λειτουργία τους µε την τοποθέτηση τους στην κλειστή ή στη µερικώς κλειστή θέση. 2.3 Θα ελέγχονται οι µονάδες ρύθµισης πίεσης αερίου της εγκατάστασης και θα δοκιµάζονται τα εξαρτήµατα µε τον ενδεικνυόµενο από τον κατασκευαστή τρόπο. 2.4 Στις µονάδες ρύθµισης πίεσης αερίου θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι: Έλεγχος ρύθµισης: Ο έλεγχος για την εξασφάλιση του σωστού σηµείου ρύθµισης στο ρυθµιστή πίεσης και της πίεσης ενεργοποίησης των ασφαλιστικών διατάξεων θα εκτελείται ακριβώς όπως και ο χειρισµός ρύθµισης κατά την έναρξη χρήσης σύµφωνα µε το ΥΑ 3/Α/5286, ΦΕΚ 236Β/ Έλεγχος εσωτερικής στεγανότητας: Θα ελέγχονται ως προς τη στεγανότητα τα παρακάτω όργανα: Ρυθµιστές πίεσης οπότε και µεγάλη προσοχή θα δίνεται στην πίεση κλεισίµατος του ρυθµιστή. Επιτηρητές ρυθµιστές Αποφρακτικές βαλβίδες ασφαλείας Βαλβίδες ασφαλείας εκτόνωσης πίεσης Λυχνίες σηµάτων 2.5 Θα ελέγχονται όλες οι βάνες λειτουργίας της εγκατάστασης. 2.6 Θα γίνεται καθαρισµός όλων των Gas Train έκαστου καυστήρα. Επίσης θα γίνεται έλεγχος και επαναρίθµηση των ρυθµιστών, των βανών ακαριαίας διακοπής και των εκτονωτικών βαλβίδων των Gas Train κάθε καυστήρα. 2.7 Θα γίνεται εποπτικός έλεγχος της µονάδας ρύθµισης (σταθµού) πίεσης µέτρησης παροχής που συνδέει την εγκατάσταση µε το σύστηµα διανοµής αερίου. 2.8 Θα γίνεται έλεγχος του συστήµατος ανίχνευσης αερίου µε παράλληλη ενεργοποίηση της ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας για την επιβεβαίωση της οµαλής λειτουργίας αυτής. 2.9 οκιµές λειτουργίας των καυστήρων και συγκεκριµένα υφίστανται δοκιµή στα εξής: Το σύστηµα επιτήρησης της φλόγας. Το σύστηµα ελέγχου στεγανότητας Οι χρόνοι ασφαλείας των αυτοµάτων συστηµάτων ελέγχου και ασφαλείας Το σύστηµα ανάφλεξης Η ποιότητα της καύσης Τα συστήµατα παρακολούθησης της πίεσης (ρυθµιστής πίεσης, πιεζοστάτης αερίου και αέρα καύσης) Οι αυτόµατες βαλβίδες ασφαλείας Οι ασφαλιστικές βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης Τυχόν υπάρχοντα συστήµατα παρακολούθησης της πίεσης στην καπνοδόχο ή στο θάλαµο καύσης Οι διάφορες λυχνίες σηµάτων. Κατά τις παραπάνω δοκιµές, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας. Σε περίπτωση ανίχνευσης οποιασδήποτε βλάβης η δυσλειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα προφορικά και εν συνεχεία εγγράφως την επιτροπή παρακολούθησης εργασιών, τον υπεύθυνο αερίου και την /νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου.. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πριν από την διαµόρφωση και την υποβολή της προσφοράς οι ενδιαφερόµενοι εργολήπτες υποχρεούνται να επισκεφτούν τα λεβητοστάσια ώστε να είναι ενήµεροι για τις εγκαταστάσεις και το έργο που θα πρέπει να επιτελέσουν. Η προσφορά θα δοθεί ανά λεβητοστάσιο. Ο Μειοδότης θα αναδειχθεί από το σύνολο του τιµήµατος των προσφορών του ανά λεβητοστάσιο.

5 Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, αποδέχεται τον ορισµό του, ως Υπεύθυνου Αερίου για την λειτουργία και Συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης του Εσωτερικού ικτύου του Φυσικού Αερίου του νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Ο εργολήπτης που θα αναλάβει τη συντήρηση θα καταθέσει πρόγραµµα εργασιών στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία δύναται να το αναµορφώσει αν κριθεί απαραίτητο µε γνώµονα την οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. Το πρόγραµµα αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και θα τηρηθεί ως το πέρας των εργασιών. Επίσης ο Ανάδοχος θα τηρεί Ηµερολόγιο Εργασιών Συντήρησης και Επιθεωρήσεων για το σύνολο των εγκαταστάσεων που συντηρεί, στο οποίο εκτός από τις προγραµµατισµένες εργασίες, αποτελέσµατα µετρήσεων, ελέγχων ή άλλων επεµβάσεων κλπ, θα καταχωρείται και κάθε παρατήρηση ή γεγονός που τυχόν έχει σαν συνέπεια την επισφαλή λειτουργία ή δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων. Το Ηµερολόγιο αυτό θα τίθεται σε γνώση της υπηρεσίας µας, θα υπογράφεται από την επιτροπή παρακολούθησης της συντήρησης και θα υποβάλλεται στην υπηρεσία προκειµένου να πληρωθεί ο Ανάδοχος. Τα παραπάνω στοιχεία θα καταχωρούνται επίσης στο αρχείο εγκατάστασης Φυσικού Αερίου του νοσοκοµείου. Όλες οι εργασίες θα γίνονται µε επιµέλεια και φροντίδα από ειδικευµένο προσωπικό και λαµβάνοντας όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη σε πράγµατα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συµβεί σε προσωπικό του Νοσοκοµείου, των ασφαλισµένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του Νοσοκοµείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/και εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση) ή συνέπεια ελαττωµάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης. Γενικότερα η ευθύνη για την πρόκληση ατυχήµατος σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός Νοσοκοµείου λόγω των εργασιών συντήρησης είναι αποκλειστικά του συντηρητή και το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία νοµική, αστική ή άλλη ευθύνη. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης είναι και η έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση του Νοσοκοµείου για την ανάγκη εκτέλεσης οποιασδήποτε επισκευής (µικρής ή ευρύτερης κλίµακας) των συντηρούµενων εγκαταστάσεων, καθώς και η υπόδειξη του είδους των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν προκειµένου να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις. Ρητά συµφωνείται ότι παράλειψη από µέρους του Αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης προειδοποίησης του Νοσοκοµείου για απαιτούµενες επισκευές των συντηρουµένων εγκαταστάσεων θα εκλαµβάνεται ως πληµµελής εκτέλεση της συντήρησης και θα επιφέρει τις προβλεπόµενες από την παρούσα Σύµβαση συνέπειες εις βάρος του. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υπoχρεoύται να διαθέτει και να εφοδιάζει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα µηχανήµατα, εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα µέσα που απαιτούνται για την εργασία. Οι δαπάνες για την αγορά και τοποθέτηση των µικροϋλικών που θα απαιτηθούν στα πλαίσια της συντήρησης των λεβήτων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον συντηρητή ο οποίος δεν θα έχει καµία πρόσθετη αξίωση από το Νοσοκοµείο. Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για όποια φθορά προκληθεί στο Νοσοκοµείο µε δική του υπαιτιότητα και η δαπάνη που θα προκύψει για την αποκατάσταση της φθοράς αυτής θα τον βαρύνει εξ ολοκλήρου. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να παρακολουθεί, να παρεµβαίνει στις εργασίες ή να τροποποιεί τις µεθόδους που θα εφαρµοστούν όπου θεωρεί απαραίτητο, τόσο µε την επιτροπή παρακολούθησης εργασιών όσο και µε την Τ.Υ. Σε περίπτωση που η Τεχνική Υπηρεσία παρατηρήσει κακή, ελλιπή ή πληµµελή εκτέλεση εργασιών, ή άρνηση του συντηρητή να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις των Τεχνικών του Νοσοκοµείου διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν εκπληρώνεται ή καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση, το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση. Η Τεχνική Υπηρεσία οφείλει να συνεργάζεται, να ενηµερώνεται για τις εργασίες και την πρόοδο αυτών, να διαθέτει όποιο µέσο, διευκόλυνση και συνεργασία ώστε να περατώνονται ορθά και γρήγορα οι εργασίες. Το προσωπικό του Αναδόχου θα εργάζεται µε µεγάλη επιµέλεια και θα είναι υπεύθυνο ώστε να µην προκύπτουν ρίποι από τις εργασίες που εκτελεί. Η αποκοµιδή όλων των αχρήστων που προκύπτουν από εργασίες του/των συντηρητή/των του Αναδόχου είναι αποκλειστική ευθύνη των ιδίων. Εν γένει, ο χώρος θα παραδοθεί µετά το τέλος των εργασιών συντήρησης σε άριστη κατάσταση. Οι βλάβες οι οποίες προκύπτουν µε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ρητά συµφωνείται ότι βλάβες των συντηρούµενων εγκαταστάσεων που θα προκληθούν από πληµµελή συντήρηση αυτών (στην έννοια της πληµµελούς συντήρησης περιλαµβάνεται και η µη έγκαιρη και έγγραφη προειδοποίηση του Νοσοκοµείου για επισκευή των εγκαταστάσεων) και γενικά οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αποκαθίστανται άµεσα και σύµφωνα µε όλα τα οριζόµενα στην παρούσα σύµβαση, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. Σε περίπτωση που το Νοσοκοµείο λόγω της/των βλαβών που είναι συνέπεια του Αναδόχου ζηµιωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση θα βαρύνει τον Ανάδοχο µετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Το Νοσοκοµείο διατηρεί κάθε δικαίωµα ανάλογα µε την σοβαρότητα της βλάβης που θα προκληθεί να ακυρώσει αυτή την παρούσα Σύµβαση µε τον Ανάδοχο ακόµα και αφού αυτός αποκαταστήσει τη βλάβη µε δικά του έξοδα. εν προκύπτει πρόσθετο τίµηµα για τις εξής βλάβες:

6 α) όταν δεν απαιτούνται ανταλλακτικά β) τα ανταλλακτικά διατίθενται από το Νοσοκοµείο. Στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να εγερθεί καµιά οικονοµική αξίωση από τον Ανάδοχο για την ορθή ενσωµάτωση αυτών στις εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από τον προµηθευτή που έχει επιλέξει το Νοσοκοµείο. Στις επισκευές µικρής έκτασης, τις οποίες θα εκτελεί ο ανάδοχος υποχρεωτικά και χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι εξής : o Η εργασία αντικατάστασης θερµοστατών, θερµοµέτρων, ενδεικτικών λυχνιών, φίλτρων κάθε είδους, λαδιών οργάνων ένδειξης, αναλωσίµων υλικών, ασφαλειών όπου απαιτηθεί, o Η συµπλήρωση λιπαντικών µέσων από µικροδιαφυγές. o Η εργασία αντικατάστασης ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε µηχανήµατα, συσκευές και εγκαταστάσεις που υφίστανται φθορά από την χρήση και είναι επιτόπιας επισκευής. o Κάθε είδους συγκολλήσεις. o ιάφορες ρυθµίσεις και δοκιµές o Παρελκόµενα αυτόµατων καύσης (π.χ. βάσεις, πλαϊνά βάσεων, δακτύλιοι και φλάτζες φωτοαντιστάσεων κλπ) o Παρελκόµενα αντλιών καυστήρων (π.χ. πηνία αντλιών, καλώδια αντλιών, σετ προσθήκης λαιµού αντλίας, φλάντζες αντλιών, φίλτρα αντλιών κλπ) o µετασχηµατιστές o ακίδες µονές και σετ ακίδων o πυκνωτές o σωληνάκια καυστήρων φλεξιµπλ o ορειχάλκινα εξαρτήµατα (π.χ. µαστοί, συστολές, µούφες κλπ) o ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου και αντίστοιχα πηνία o πηνία ηλεκτροµαγνητικών βαλβίδων αερίου o µπεκ o κόµπλερ o πυρόχωµα Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά για την οικονοµική λειτουργία των εγκαταστάσεων και στην υπόδειξη µέτρων για τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας τόσο κατά την καλοκαιρινή όσο και κατά την χειµερινή περίοδο. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης θα γίνονται πάντοτε µε ασφαλή τρόπο τόσο για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκοµένων στους χώρους του Νοσοκοµείου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση µεθόδων και µέσων που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα. Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη και δεν µπορεί επ ουδενί να παρακαµφτεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού πάρει την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία όµως σε καµιά περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και µέσων αυτών καθώς και όποιου αποτελέσµατος προκύψει από αυτά. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει επισκεφθεί τα κτίρια, την συντήρηση των εγκαταστάσεων των οποίων έχει αναλάβει µε την παρούσα Σύµβαση και έχει προβεί σε επιτόπια εξέταση της θέσης των εγκαταστάσεων, των χώρων δουλειάς, των προσπελάσεων προς αυτούς, της σηµερινής (δηλ κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Σύµβασης) κατάστασης των εγκαταστάσεων, του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους του Νοσοκοµείου κτλ., και ότι έχει ενηµερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάµενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που µπορούν να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. Η επίσκεψη αυτή βεβαιώνεται µε υπογεγραµµένη από τον Ανάδοχο, υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψει και θα καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάψει στην Τεχνική Προσφορά του ακριβές αντίγραφο της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης και η µη συµµόρφωσή του µε τον όρο αυτό αποτελεί λόγο αποκλεισµού του από τον διαγωνισµό. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και για την τήρηση και πιστή εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων του. Με σκοπό την διαφύλαξη των ορθών και ασφαλών συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων του, θα πρέπει να τους παρέχει κάθε µέσο ατοµικής προστασίας καθώς και κάθε εργαλείο ή βοήθηµα. Ουδεµία αποζηµίωση µπορεί να εγερθεί εναντίον του Νοσοκοµείου σε περίπτωση σωµατικών ή ψυχικών βλαβών του προσωπικού του συντηρητή καθώς όλοι οι εργαζόµενοι υπ αυτόν είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί οποιανδήποτε όρο ή συµφωνία της παρούσας Σύµβασης, που όλοι τους ρητά συµφωνούνται ως εξ ίσου ουσιώδεις, υποχρεούται να αποζηµιώσει το Νοσοκοµείο για κάθε ζηµιά, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστεί το Νοσοκοµείο από την αιτία αυτή. Για κάθε τέτοια παράβαση, εκτός από το δικαίωµα του Νοσοκοµείου να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, πράγµα το οποίο δεν υπόκειται σε καµία προθεσµία, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου η εγγύηση καλής εκτέλεσης λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας, ο δε Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει και κάθε ζηµία, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά εκείνη που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η οποία θα αναφέρεται συνολικά προ και µετά του ΦΠΑ.

7 Μέσα στις υποχρεώσεις του συντηρητή είναι και ο καθαρισµός των λεβητοστασίων από όλα τα µπάζα που θα προκύψουν από τις εργασίες συντήρησης. Γενικά, οι χώροι θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση, κάθε φορά που θα εκτελεί ο Ανάδοχος εργασίες. Σε περίπτωση που η επιτροπή Παρακολούθησης παρατηρήσει κακή ή ελλιπή ή πληµµελή εκτέλεση εργασιών, ή άρνηση του Αναδόχου να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της, διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει την σύµβαση. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΑ ΟΧΟ Στις βασικές συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να παραδώσει τα συντηρούµενα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις, τα σχέδια, τα ηµερολόγια και κάθε άλλο στοιχείο που ίσως φανεί χρήσιµο στον επόµενο αναδόχου. Σχετικά θα τον ενηµερώσει πλήρως για το είδος των εργασιών που ευρίσκονται σε εξέλιξη, για τα σηµεία που κάθε µηχάνηµα ή εγκατάσταση συνήθως πάσχει, για τις προτεραιότητες που πρέπει να δώσει και γενικώς κάθε πληροφορία και εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την συµπεριφορά των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει µε την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων, γεγονός που θα βεβαιώνεται µε την υποβολή των σχετικών πρακτικών παρακολούθησης εργασιών από την αρµόδια επιτροπή. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ: Στο τίµηµα της σύµβασης θα συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή για την Εξαµηνιαία Επιθεώρηση και Πιστοποίηση των εργασιών συντήρησης από ανεξάρτητο κοινοποιηµένο Οργανισµό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, το οποίο θα διαθέτει τους κατάλληλους και ικανούς για το σκοπό αυτό Επιθεωρητές και το οποίο θα εκδώσει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου του νοσοκοµείου. Ειδικά για τους ατµολέβητες θα εκδίδεται πιστοποιητικό από φορέα πιστοποιηµένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2656Β/ Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελεί εργασίες στα πλαίσια της συντήρησης ή που καλείται για αποκατάσταση βλάβης θα πρέπει να συµπληρώνει το έντυπο «Τεχνική Έκθεση Βλάβης» (Παράρτηµα 1) το οποίο και θα κατατίθεται στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκοµείου. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις ατµού και νερού, ως προς τις πιέσεις και τις θερµοκρασίες, γνωστών και αναγνωρισµένων οίκων που δραστηριοποιούνται επί µακρών στην Ελληνική Αγορά, και πριν την τοποθέτησή τους θα επιθεωρούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία διατηρεί το δικαίωµα της απόρριψής τους σε περίπτωση που δεν πληρούν τα παραπάνω. Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να καταθέσουν κατάλογο πελατών στους οποίους έχουν προσφέρει ή προσφέρουν συναφείς µε το αντικείµενο της παρούσας, υπηρεσίες. Στον κατάλογο αυτό θα πρέπει να φαίνεται η επωνυµία του πελάτη, τηλέφωνο επαφής και σχετικό όνοµα υπευθύνου µε τον οποίο το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να επικοινωνήσει. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να έχουν εµπειρία (αποδεδειγµένη µε έγγραφα) στην εγκαταστάσεων, κατά προτίµηση από µεγάλα ηµόσια Νοσηλευτικά Ιδρύµατα. συντήρηση παρόµοιων Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000 στις α) ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις ή β) Συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων & θα πρέπει αποδεδειγµένα να διαθέτει προσωπικό πιστοποιηµένο στην συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύου Φυσικού Αερίου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγµένα να έχει τις κατάλληλες άδειες και εµπειρία σε παρόµοιες ή µεγαλύτερες εγκαταστάσεις σε Νοσοκοµεία ή στη Βιοµηχανία. Οι παραπάνω αποδείξεις θα τεκµηριώνονται µε τα ανάλογα πιστοποιητικά και συµβάσεις αντιστοίχως. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, είναι οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν αναλυτικό τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών που απαιτούνται, είτε για την συντήρηση, είτε για την επισκευή των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τον οποίο θα δεσµεύονται στη περίπτωση που το νοσοκοµείο προµηθευτεί τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όµως το νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµά του να προµηθευτεί από αλλού τα ανταλλακτικά σε περίπτωση συµφερότερης ή ποιοτικότερης προσφοράς. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει στη διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας τηλέφωνο ανάγκης (κινητό) καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ηµέρες του χρόνου (365). Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία τα κινητά των αντίστοιχων υπευθύνων των εγκαταστάσεων, τα οποία θα παραµένουν ανοικτά σε όλο το εικοσιτετράωρο.

8 Οι ενδιαφερόµενοι µε δικαιολογητικά θα αποδεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια, τη γνώση και την εξειδίκευσή τους στον τύπο των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, επίσης και τη δυνατότητα προµήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών καθώς και τη διατήρηση τυχόν stock ασφαλείας. Οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι έχουν λάβει υπόψη τους τις εγκαταστάσεις και τις συνθήκες του έργου. Οι ενδιαφερόµενοι µε δικαιολογητικά η Υπεύθυνη ήλωση θα αποδεικνύουν ότι έχουν στην κατοχή τους όλα τα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. Οι τιµές θα δοθούν κατά µονάδα (λέβητα-καυστήρα), σύστηµα πυρανίχνευσης. Μειοδότης θα αναδειχθεί ένας συντηρητής για το σύνολο των εγκαταστάσεων. Απαράβατος όρος της σύµβασης αποτελεί και η προµήθεια των ανταλλακτικών µε πίστωση. Συντηρητής που δεν συµφωνεί απορρίπτεται. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

9 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Β Λ Α Β Η Σ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ:..... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.../ /200 ΩΡΑ:..... ΛΕΒΗΤΑΣ:.. ΙΚΤΥΟ:..... ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΜΑΧΙΑ) 1).. 2).. 3).. 4).. 5).. 6).. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠO ΤΡΙΤΟΥΣ 1).. 2).. 3).. 4).. 5).. 6)..... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ:....ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΑ:...

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 03/11/ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Αριθμ. πρωτ.: 17430 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2 66132, ΔΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΦ.: Κωνσταντινίδου Στ. ΤΗΛ.: 25210 28581, 25210 28580 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.05,00 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ / ΑΤΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Kcal/h ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ / ΑΤΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Kcal/h ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ / ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ& Κ.Υ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ CPV:42160000-8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 CPV:42160000-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων Προϋπολογισμός: 5.000 Ευρώ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων Προϋπολογισμός: 5.000 Ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελ. : 30 /2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θέμα: Συντήρηση και επισκευή ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ καυστήρων και συστημάτων ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 12.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 12. ΙΛΙΟΝ, 19-01-2015 Αριθ. πρωτ.:216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ προϋπολογισθείσης δαπάνης 8.000,1 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: EKAB Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 31/07/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: EKAB Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 31/07/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: EKAB Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 31/07/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞ ΗΣ ΑΕ 409 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδος ή υπηρεσίας) 1) Εργασία συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 05-02-2013 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 05-02-2013 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002359692 2014-10-23

14REQ002359692 2014-10-23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 24/09/205 ΥΠ. Ε. Κ.Α.Α Αρ. Πρωτ.: 308 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.27) Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.»

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. : 210-529 4870 Fax : 210-529 4880 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ Θεσσαλονίκη

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη 09/12/2015 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001884093 2014-02-21

14SYMV001884093 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001884093 2014-02-21 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήμερα, 14/02/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18316 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης καυστήρων του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 31/03/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3777 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 31/03/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3777 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 31/03/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3777 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Ταχ. Διευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ Αθήνα : 27-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Κ.Καμπίτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ: ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43288/10-12-15 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 08-01-2016 Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες Σας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%. . , 2.200 . 23% 23 10:00 2.200 . 23%.».

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%.          .  , 2.200  . 23%   23   10:00 2.200 . 23%.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 230063 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ. Α. Α.) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η υποβολή μαζί με την προσφορά και επικυρωμένου αντιγράφου της προβλεπόμενης από το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 299/30-05-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 /2013 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΟΣ) Δεκέμβριος 2016 EΟΣ-1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 31/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 31/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθ. πρωτ.: 92389 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΜΠΟ ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΜΠΟ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου σύσφιξης των κοχλιωτών συνδέσεων της φέρουσας µεταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 55/ /2016. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 55/ /2016. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 29.9.206 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 388 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - ΑΔΑ = Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7 546

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Ταχ. Διευθ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 33 /2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο κτίριο όπου στεγάζεται το Γυµνάσιο Λύκειο Αγρού έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα