ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κωνσταντινίδης Βασίλειος Αριθ. Πρωτ.: 3427 ΤΗΛ.: Ημερ/νία : FAX : Ταχ. Δ/νση: Λαγκαδά 196 Τ.Κ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CPV ( ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,10 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία: Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 π.μ. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΙΑΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΩΝ/ΦΑΣΕΩΝ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Συντήρηση Υδροδοτικών δικτύων Πυρόσβεσης Συντήρηση Δικτύου Ιατρικών Αερίων Συντήρηση Λεβητοστασίων εντός και εκτός Ψ.Ν.Θ. Συντήρηση Η/Ζ, Μ/Τα εντός και εκτός Ψ.Ν.Θ. Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Συναγερμών Συντήρηση Κλιματιστικών Σελίδα 1 από 49

2 Έλεγχος Στεγανότητα ς Δικτύου Φ.Α Συντήρηση Ανελκυστήρων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,10 πλέον ΦΠΑ 23%, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Β :«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ.150/Α/2007) Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/ ), άρθρο Του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α 129/ ) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 1.9. Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α 128/ ) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 9/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).» Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 άρθρο 26, για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α 41/ ) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» Tου Ν.4281/2014(ΦΕΚ τεύχος Α 160/ ). 2. Τις αποφάσεις 2.1. Την υπ αριθμ. 6311/ (ΦΕΚ 390/Β / ) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών, και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2013 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές. Σελίδα 2 από 49

3 2.2. Την υπ αριθ. 1974/ (ΦΕΚ1053/Β / ) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός Φορέων Διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών, και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας, έτους 2013 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών Το υπ αριθ. Πρωτ / έγγραφο της 3 ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας με θέμα διαβίβαση αποσπάσματος Πρακτικού Συνεδριάσεως της ΕΠΥ θέμα 2 ο «έγκριση τροποποίησης ΠΠΥΥ 2013.» 2.4 Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, κατά την 1η/ συνεδρίασή του (Θέμα 49ο) ΑΔΑ 6ΟΡΘ46906Α-ΑΜΑ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΦΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CPV ( ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ,23 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. 23% ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΩΡΑ : μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΩΡΑ : μ.μ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 180 ημέρες. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γραφεία του Νοσοκομείου ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών ή και για επιμέρους υπηρεσίες όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΩΣ (12) ΜΗΝΕΣ Οι δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Νοσοκομείου Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 5 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Η διακήρυξη διατίθεται δωρεάν από το site του Νοσοκομείου: ( www. psychothes.gr) στο link Διαύγεια Περίληψη της διακήρυξης: α) θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου και στην επίσημη ιστοσελί- Σελίδα 3 από 49

4 δα του Νοσοκομείου. β) θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς: 1. Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια: α. Θεσσαλονίκης β. Αθηνών 2. Βιοτεχνικά - Επαγγελματικά Επιμελητήρια: α. Θεσσαλονίκης β. Αθηνών Σελίδα 4 από 49

5 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 003/2015) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 Ετήσια Συντήρηση Υδροδοτικών Δικτύων Πυρόσβεσης, αφορά το δασάκι (χώρος Ψ.Ν.Θ.- Π.Φ 2 δίκτυο)- Αντλητικό μηχάνημα συγκρότημα (παθολογική Συνεργεία Π.Φ. 2 ) Καρτερές Δύο (2) φορές το έτος (αρχές καλοκαιριού αρχές Χειμώνα) απαιτείται συντήρηση. 2 Ετήσια Συντήρηση Δικτύου Ιατρικών αερίων, το δίκτυο ιατρικών αερίων αποτελείται από δυο συστοιχίες των 10 φιαλών Οξυγόνου (Ο 2 ) η καθεμιά, οι οποίες συνδεόμενες σε δυο συλλέκτες μεταφέρουν το αέριο στο εσωτερικό της Παθολογικής κλινικής- Ε.Ι. ειδικοτήτων DETOX- προς χρήση. 3 Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίων εντός και εκτός Ψ.Ν.Θ., ανάθεση των ετήσιων συντηρήσεων των λεβητοστασίων του Ψ.Ν.Θ και δομών (αερίου- πετρελαίου). 4 Συντήρηση Η/Ζ, Μ/Τ εντός και εκτός Ψ.Ν.Θ. Ετήσια συντήρηση μετασχηματιστών, κυψελών μέσης τάσης, Η/Ζ και πινάκων του Ψ.Ν.Θ. 5 Ετήσια Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Συναγερμών του Ψ.Ν.Θ και δομών 6 Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (σπλιτ) και κεντρικές κλιματιστικές μονάδες στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αλλά και στα κτίρια των εξωτερικών δομών του Ψ.Ν.Θ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α Έλεγχος Στεγανότητας Δικτύου Φ.Α. του Ψ.Ν.Θ. και δομών του Ετήσια Συντήρηση Ανελκυστήρων στα κτίρια του Ψ.Ν.Θ. και των δομών του Σύνολο ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Η ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σελίδα 5 από 49

6 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 003/2015) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η προσφορά υποβάλλεται σε έναν σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω: 1. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο oπoίoς περιέχει τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εις διπλούν (πρωτότυπα ή αντίγραφα με την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συμμετοχής). 2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν ( πρωτότυπα ή αντίγραφα με την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο 3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εις διπλούν (πρωτότυπη με την ένδειξη οικονομική προσφορά και φωτοτυπία αυτής με την ένδειξη οικονομική προσφορά αντίγραφο), στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας. Η προσφορά θα φέρει τη Επωνυμία του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη και θα φέρει σαν τίτλο: «Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης CPV ( ) με αριθμό διακήρυξης 003/2015, της » Τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που την περιέχει. Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μέχρι την και ώρα 14:00. Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών, την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: Σελίδα 6 από 49

7 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας u954 και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σελίδα 7 από 49

8 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. 5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού Κάθε υπεύθυνη δήλωση που ζητείται στα δικαιολογητικά συμμετοχής να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ Α 74. τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/ ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Το Νοσοκομείο θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υπογράφονται από το συμμετέχοντα, σε περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου, από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. Σε περίπτωση ένωσης όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά παρέχονται και καλύπτουν, επί ποινή αποκλεισμού, αυτοτελώς για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. Τα ονόματα, οι άδειες και βεβαιώσεις των ατόμων που θα απασχοληθούν στο έργο, άδειες λειτουργίας των εταιρειών, ISO, Δηλώσεις Συμμόρφωσης, ή άλλα σχετικά έγγραφα, όπως ζητούνται στην ενότητα των Τεχνικών Προδιαγραφών θα κατατεθούν μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά στα στοιχεία επικοινωνίας να αναφέρουν και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ ( ), και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι (εκτός από τον Φ.Π.Α.) Κάθε είδους άλλη δαπάνη ( κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον συντηρητή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. Σελίδα 8 από 49

9 ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή του κόστους υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης με τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα έχει διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Πρoσφoρές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ αυτές σχέση του ευρώ προς ξέvo νόμισμα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ αυτήν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το αντίστοιχο είδος. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: - Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. - Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις, και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά αιτούμενη υπηρεσία σύμφωνα με το παράρτημα Α του διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της συντήρησης ), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Προϋπολογισμός των ζητούμενων υπηρεσιών βάσει της παρούσης προδιαγραφής είναι: έως ,23 συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον προμηθευτή είναι: 1. Ποσοστό 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007), επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου. 2. Ποσοστό 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), άρθρο 238, εδάφιο 2περίπτωση β του Ν.4072/ Ποσοστό 8% Φόρος εισοδήματος τιμολογίων παροχής υπηρεσιών (άρθρο 55, Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/94). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω κρατήσεων, θα ισχύσουν οι νόμιμες κρατήσεις, όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ίση με εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από το διακήρυξη. Σελίδα 9 από 49

10 Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η παροχή της υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του κατακυρωτικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και για την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αξίας ίση με το 5% του ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και λήξης δύο μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. Η πληρωμή του συντηρητή θα γίνεται: α) σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε μήνα για τις περιπτώσεις παροχής των κάτωθι αιτούμενων υπηρεσιών (αφορά την ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης, β) μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων του συντηρητή (αφορά εφάπαξ παροχή υπηρεσιών συντήρησης). Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του συντηρητή. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την έκδοση Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Εργασιών από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Παρακολούθησης) που θα ορίσει το Νοσοκομείο, κάθε μήνα με Χρηματικό Ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας, μείον τις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Σε τυχόν μη εφαρμογή των όρων της σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τον καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου να του επιβάλλει ανάλογο πρόστιμο, η είσπραξη του οποίου θα γίνει από αυτά που έχει να εισπράξει ο ανάδοχος ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος αθετήσει όρους της σύμβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, και να προχωρήσει σε ανάθεση της υπηρεσίας είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και οι προσφορές των οποίων κρίθηκαν αποδεκτές, είτε από νέο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί. Σε κάθε περίπτωση, αν προκύψει διαφορά τιμής προς τα άνω θα καταλογιστεί στον έκπτωτο ανάδοχο. Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης. Θεσσαλονίκη Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Σελίδα 10 από 49

11 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 003/2015) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Αφορά το δασάκι, (χώρος Ψ.Ν.Θ - Π.Φ 2''- δίκτυο)- Αντλητικό μηχάνημα συγκρότημα (ΠαθολογικήΣυνεργεία- Π.Φ 2'' ) -ΚΑΡΤΕΡΕΣ Δύο (2) φορές το έτος (αρχές καλοκαιριού και αρχές χειμώνα) απαιτείται συντήρηση, η οποία θα πραγματοποιείται με τις παρακάτω προδιαγραφές: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το σύστημα υδροδοτικών δικτύων πυρόσβεσης του Ψ.Ν.Θ αποτελείται από δύο μονάδες, η μία στην θεραπευτική κοινότητα καρτερών αποτελούμενη από αυτόνομο σύστημα (πετρελαιογεννητρια αντλίες- συστήματα αυτόματης εναυσης κλπ) και το σύστημα στο υπόγειο των Εξωτερικών Ιατρείων Ειδικοτήτων αποτελούμενο από διπλό σύστημα αντλιών αυτόματης έναυσης κλπ. Απαιτείται να γίνει συντήρηση του πετρελαιοκινητήρα: Έλεγχος και ρύθμιση ιμάντων και κομπλερ Έλεγχος καλωδιώσεων και διαρροών Έλεγχος δυναμό Έλεγχος αντλίας καυσίμου Έλεγχος τροφών κινητήρα Έλεγχος συστήματος λίπανσης και αντικατάσταση φίλτρου λαδιού Έλεγχος και αντικατάσταση φίλτρου αέρα Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου και αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου Έλεγχος ψυγείου και ψυκτικού συστήματος Έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών και συμπλήρωση υγρών αντικατάσταση του λιπαντέλαιου ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Έλεγχος τάσης εξόδου Έλεγχος και σύσφιξη καλωδιώσεων και ακροδεκτών ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Έλεγχος λειτουργίας του πίνακα και του πεδίου μεταγωγής Έλεγχος και συντήρηση ρελε μεταγωγής Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών Έλεγχος και σύσφιξη καλωδιώσεων και ακροδεκτών Έλεγχος ετοιμότητας και εκκίνησης Λειτουργία γεννήτριας και υπό φορτίου ΓΕΝΙΚΑ Σελίδα 11 από 49

12 Θα γίνει έλεγχος όλων των αντλιών όλων των σωλήνων, μόνωση και βάψιμο σωλήνων όπου χρειαστεί συντήρηση των πυροσβεστικών φωλιών, βανων, ακροφισίων κλπ έτσι ώστε τα συστήματα να λειτουργούν πλήρη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Περιγραφή συστήµατος Πυροσβεστική αντλία παροχής 78 κ.µ/ώρα, µανοµετρικού ύψους 65 ΜΥΣ, στροφών 3000/λεπτό, µονοβάθµια, συζευγµένη κοµπλέ µε ηλεκτροκινητήρα 30 ΗΡ, 3000 στροφών/ λεπτό, 380 V Πυροσβεστική αντλία παροχής 78 κ.µ/ώρα, µανοµετρικού ύψους 65 ΜΥΣ, στροφών 3000/λεπτό, µονοβάθµια, συζευγµένη κοµπλέ µε πετρελαιοκινητήρα 30 ΗΡ, 3000 στροφών/ λεπτό, υδρόψυκτο, 4χρονο και 3κύλινδρο µε τις απαραίτητες διατάξεις αυτοµατισµού και σωληνώσεις Πίνακας αυτόµατης εκκίνησης µε διάταξη επαναφόρτισης συσσωρευτή, µε ενδεικτικές λυχνίες τροφοδοσίας τάσης, λειτουργίας αντλιών, σφάλµατος από πτώση θερµικών, ασσυµετρίας φάσεων, έλλειψης νερού κλπ, διακόπτη για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτόµατης λειτουργίας, γενικό τριπολικό διακόπτη Πιεστικό δοχείο µεµβράνης από καουτσούκ 300 λίτρων, πίεσης 10 ατµ. Συλλέκτες κατάθλιψης 4 και αναρρόφησης Σωληνώσεις διασυνδέσεως µε µόνωση υπερκάλυψης από αλουµίνιο 10 πυροσβεστικές φωλιές (Π.Φ) σε επιλεγµένα σηµεία στο χώρο της κοινότητας, µε εγκατάσταση σωλήνα PVC βαρέος τύπου 16 bar, υψηλής αντοχής, πλήρως εξοπλισµένες Αντλιτικό συγκρότηµα 2 από δεξαµενή µε δοχείο πίεσης 250 λίτρων για την υδροδότηση των κτιρίων ΚΑΡΤΕΡΕΣ 3HP Περιγραφή συντήρησης Μηχανικός έλεγχος, έλεγχος λαδιού, στροφών, έλεγχος ηλεκτροκινητήρα, έλεγχος πετρελαιοκινητήρα, ηλεκτρικών καλωδιώσεων, και κυκλωµάτων συνδέσεων, λιπάνσεις, δοκιµές, έλεγχος φίλτρων, καθαρισµός αντλίας, αντικατάσταση αναλωσίµων Πλήρης ηλεκτρολογικός έλεγχος, έλεγχος µονώσεων και γειώσεων και µικρορυθµίσεις σύµφωνα µε το HD 384 Έλεγχος ηλεκτρονικών διατάξεων Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας, διαρροών και µικροεπεµβάσεις Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας, διαρροών και µικροεπεµβάσεις, έλεγχος µονώσεων Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας, διαρροών και µικροεπεµβάσεις, έλεγχος υλικών και δοκιµές, έλεγχος πίεσης, έλεγχος εξωτερικής κατάστασης Μηχανικός έλεγχος, έλεγχος διαρροών, ηλεκτρολογικός έλεγχος, µικροεπεµβάσεις- µικρορυθµίσεις Γεώτρηση µε πλήρη αντλιτικό συγκρότηµα παροχής 12κυβικών στις ΚΑΡΤΕΡΕ έτος 1992 Βάθος γεώτρησης 144 µ µέτρα ιάµετρος σωλήνωσης 6'' ιντσες Ιπποδύναµη 7,5 HP Βάθος αντλίας 100µ µέτρα Παροχή νερού 12 κυβικών µέτρων/ώρα Στάθµη ηρεµίας 70 µ µέτρα ίκτυο πυρόσβεσης αποτελούµενο από Π,Φ παροχής 3/4'' και 2'' διάσπαρτα στο χώρο του Ψ.ΝΘ Πυροσβεστικό συγκρότηµα 2 αντλιών αυτόµατης έναυσης µε δεξαµενη νερού και 8 (Π.Φ) 2 στο κτίριο Παθολογικής-Ε.Ι.-ακτινολογικό-Συνεργεία Μηχανικός έλεγχος, έλεγχος διαρροών, ηλεκτρολογικός έλεγχος, µικροεπεµβάσεις- µικρορυθµίσεις Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας, διαρροών και µικροεπεµβάσεις, έλεγχος υλικών και δοκιµές, έλεγχος πίεσης, έλεγχος εξωτερικής κατάστασης, 'ελεγχος µονώσεων. Μηχανικός έλεγχος, έλεγχος διαρροών, ηλεκτρολογικόςέλεγχος, µικροεπεµβάσεις-µικρορυθµίσεις 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Σελίδα 12 από 49

13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το δίκτυο ιατρικών αερίων αποτελείται από δυο συστοιχίες των 10 φιαλών Οξυγόνου (Ο2) η καθεμιά, οι οποίες συνδεόμενες σε δυο συλλέκτες μεταφέρουν το αέριο στο εσωτερικό της Παθολογικής κλινικής -Ε.Ι.ειδικοτήτων-DETOX-προς χρήση. Η χωρητικότητα κάθε φιάλης είναι 10 m3 Το Ψ.Ν.Θ διαθέτει επίσης σύστημα πεπιεσμένου αέρα το οποίο τροφοδοτεί διάφορα οδοντιατρικά και άλλα μηχανήματα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος ιατρικών αερίων και των άλλων ομοειδών προαναφερθέντων συστημάτων, απαιτείται συνεχής συντήρηση ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια οξυγόνου και η ομαλή τροφοδοσία της Παθολογικής κλινικής Ε.Ι.ειδικοτήτων -DETOX- και να αποφεύγονται έκτακτες βλάβες. Επειδή, όπως είναι γνωστό δεν υπάρχει εξειδικευμένος υπάλληλος στο Ψ.Ν.Θ. με ειδικότητα ή γνώσεις συντηρητή συστημάτων ιατρικών αερίων, προτείνεται η ετήσια ανάθεση της συντήρησης του συστήματος σε εξωτερικό συνεργείο, με τις παρακάτω προδιαγραφές: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 φορά/ τρίμηνο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κάθε μήνα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Έλεγχος, δοκιμή και καθαρισμός των δικτύων παροχής αερίων, των λήψεων παροχής αερίων στους θαλάμους των κλινικών, των υποσταθμών παροχής αερίων, του κέντρου παροχής οξυγόνου και των συστημάτων ελέγχου με φωτοσήμανση της παροχής αερίων. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτός του ελέγχου, την παρακολούθηση της λειτουργίας των συστημάτων παροχής αερίων και την επεμβατική επαναρρύθμιση. Η συντήρηση δεν θα περιλαμβάνει τον έλεγχο των μισθωμένων από το ΨΝΘ φιαλών (που είναι αντικείμενο του παροχέα της υπηρεσίας). Τα ανταλλακτικά ή συσκευές που θα απαιτούνται κατά τη συντήρηση θα βαρύνουν το Ψ.Ν.Θ. Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει ειδικό δελτίο συντήρησης σε διπλότυπο, το πρωτότυπο του οποίου θα φυλάσσεται από την Τ.Υ Με τη διαδικασία αυτή κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα παρεμβαίνει στη λειτουργία/ επισκευή/ συντήρηση του συστήματος, ενώ η εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ιατρικών αερίων και θα καλείται σε κάθε έκτακτη βλάβη πέραν των προγραμματισμένων συντηρήσεων ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η συντήρηση θα εκτελείται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αλλά θα υπάρχει 24 ωρη κάλυψη τεχνικού που θα παρεμβαίνει σε έκτακτες περιπτώσεις με κλήση από την κλινική ή την τεχνική υπηρεσία, άμεσα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΜΟΥ ΑΕΡΑ Συγκρότημα DRAGER με 2 κομπρεσέρ BOGE BSEL /350D παροχής 400L/min, διπλή σειρά φίλτρων dragger, 2 μειωτές στην εξοδο από κάθε σειρά φίλτρων Συλλέκτης με 3 αναχωρήσεις Αεροσυμπιεστής DIN 50L 2. ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΟΥ Συγκρότημα DRAGER με 2 αντλίες κενού BUSCH τύπου με διπλή σειρά βακτηριολογικά φίλτρα DRAGER Συλλέκτης με 3 αναχωρήσεις Σελίδα 13 από 49

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857241 2015-06-18

15PROC002857241 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002857241 2015-06-18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης). Πάτρα :27/04/2012 Αριθ. Πρωτ : 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα