ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ"

Transcript

1 LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4152/2013) προβλέπεται ειδική ενδικοφανής διαδικασία που θα πρέπει να προηγηθεί της δικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Με το παρόν σημείωμα επιχειρείται σχηματική παρουσίαση της διαδικασίας αυτής και συγκριτική θεώρησή της με το προγενέστερο καθεστώς, αλλά και με αυτό που θα ισχύσει από και εξής. ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η διαδικασία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με την έννοια του αυτοτελούς αιτήματος (προαιρετικού ή εν είδη ενδικοφανούς προσφυγής) ενώπιον αυτοτελούς οργάνου, εισήχθη με τον ν. 3943/2011 και τη σύσταση της Επιτροπής ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ιαφορών (Ε..Ε.Φ..) ως αρμόδιας να κρίνει επί τέτοιων αιτημάτων 1. Ήδη δε, η Επιτροπή αυτή, έχει αντικατασταθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Υ.Ε.Ε.) (άρθ. πρώτο 4152/2013 και άρθ. 63 ν. 4174/2013) με αρμοδιότητες διευρυμένες, αλλά και με μια πιο αυστηρή διαδικασία κατά το στάδιο της εξέτασης του αιτήματος της διοικητικής επίλυσης. Κατωτέρω επιχειρείται συνοπτική συγκριτική θεώρηση της διαδικασίας ενώπιον των δύο αυτών οργάνων, προκειμένου να παρουσιαστεί σχηματικά το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν αλλάζει καταρχήν με τον νέο Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας που θα ισχύσει από (ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170/ ). Αρμόδιο όργανο ιάταξη νόμου Προσβαλλόμενες πράξεις Επιτροπή ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ιαφορών (Ε..Ε.Φ. ) 70 Α ΚΦΕ (προστέθηκε με το άρθρο 36 ν. 3943/2011- ΦΕΚ Α 66/ ) 2 Πράξεις που εκδίδονται από μέχρι Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Υ.Ε.Ε) 70 Β ΚΦΕ (προστέθηκε με 63 ΚΦορ. ιαδ (ν. το άρθρο πρώτο ν. 4174/2013- έναρξη 4152/2013- ΦΕΚ Α ισχύος ) 107/ ) Πράξεις που εκδίδονται Πράξεις που από και εξής. εκδίδονται από και εξής. 1 Βλ. και ισχύουσα διάταξη άρθ. 70 ΚΦΕ σχετική με το αίτημα διοικητικής επίλυσης διαφοράς ενώπιον του Προϊσταμένου της αρμόδιας φορολογικής αρχής. 2 Έχει δε τροποποιηθεί με το άρθ. 42 ν. 4024/2011, άρθ. 4 ν. 4038/2012, άρθ. 4 ν. 4051/2012, άρθ. 34 ν. 4072/ Σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν. 4183/2013 «Αιτήσεις διοικητικής επίλυσης που αφορούν πράξεις των φορολογικών αρχών που εκδόθηκαν μέχρι για τις οποίες η Επιτροπή ιοικητικής Επίλυσης σελίδα 1

2 Συνιστάται Στη Γενική ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ημοσίων Εσόδων του Υπ. Οικονομικών. Αρμοδιότητα ιοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών κάθε αντικειμένου εφόσον η αμφισβητούμενη διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου > Ευρώ (προαιρετική). Αν η αμφισβητούμενη διαφορά > ευρώ τότε είναι αποκλειστικά αρμόδια και η αίτηση συνιστά ενδικοφανή προσφυγή. Στη Γενική Γραμματεία ημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 4. ιοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών κάθε αντικειμένου ανεξαρτήτως ποσού. Συνιστά ενδικοφανή προσφυγή. ιαδικασία Προθεσμία Αίτηση επανεξέτασης της προσβαλλόμενης πράξης που απευθύνεται στην Ε..Ε.Φ. / Υ.Ε.Ε και υποβάλλεται στην Υπηρεσία/φορολογική αρχή που την εξέδωσε, η οποία τη διαβιβάζει μέσα σε προθεσμία 7 ημερών στην Ε..Ε.Φ. /Υ.Ε.Ε. 30 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης Περιεχόμενο αίτησης Λόγοι + έγγραφα Λόγοι + έγγραφα (και ηλεκτρονικός φάκελοςβλ. ΠΟΛ. 1209/ ) Βεβαίωση φόρου Κατά το άρθ. 74 παρ. 6 Άμεση βεβαίωση του Άμεση βεβαίωση ΚΦΕ. 50% του του 100% του αμφισβητούμενου ποσού αμφισβητούμενου και καταβολή του. Η ποσού και Φορολογικών ιαφορών (Ε..Ε.Φ..) καθίσταται αρμόδιο ή αποκλειστικά αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 70Α του Κ.Φ.Ε., εξετάζονται από την Ε..Ε.Φ.. μέχρι Εάν κατά την τελευταία αυτή ημερομηνία δεν έχει εξεταστεί η αίτηση του υπόχρεου, τότε θεωρείται κατά περίπτωση ότι δεν έχει επέλθει η διοικητική επίλυση της διαφοράς ή ότι η αίτηση έχει απορριφθεί και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, διαφορετικά η πράξη οριστικοποιείται». 4 Όπως σημειώθηκε και από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής τέτοιο όργανο ή υπηρεσία δεν υφίσταται στο Υπουργείο Οικονομικών, ούτε προβλέπεται η σύστασή του. Μετά δε την ψήφιση του ν. 4152/2013 με τον οποίο προστέθηκε το εν λόγω άρθρο στον ΚΦΕ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β1893/ η με αριθμό 6Α ΕΞ2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα ημοσίων Εσόδων με την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητές της. σελίδα 2

3 βεβαίωση του υπολοίπου καταβολή του 50% 50% αναστέλλεται αυτού. Η καταβολή αυτοδικαίως. του υπολοίπου 50% αναστέλλεται αυτοδικαίως. Αναστολή Με την υποβολή του Αίτημα αναστολής καταβολής αιτήματος. του βεβαιωμένου ποσοστού 50% και μόνο λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης. Αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να συνυποβάλλονται με ποινή απόρριψης βλ. ΠΟΛ 1209/ και ΠΟΛ 1211/ Απόφαση εντός 20 ημερών (με τεκμήριο σιωπηρής απόρριψης). Η αναστολή ισχύει μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής στον υπόχρεο, άλλως μέχρι τη σιωπηρή απόρριψή της. Προθεσμία έκδοσης Μέσα σε προθεσμία 4 Μέσα σε προθεσμία 60 ημερών με τεκμήριο απόφασης μηνών με τεκμήριο σιωπηρής απόρριψης. σιωπηρής απόρριψης. Ειδικά για αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι Ειδικά για τις εκκρεμείς η προθεσμία είναι 120 ημέρες. υποθέσεις κατά τη δημοσίευση του 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/ ), εντός 4 μηνών από δημοσίευση. Περιεχόμενο απόφασης Προσφυγή από τη φορολογική αρχή Προσφυγή από τον υπόχρεο Ακύρωση εν όλω ή εν μέρει Τροποποίηση Απόρριψη αίτησης Ελάχιστο περιεχόμενο: Οριστική φορολογική υποχρέωση+ καταλογιζόμενο ποσό+ προθεσμία καταβολής. Επιπρόσθετα η απόφαση της Υ.Ε.Ε επέχει τίτλο βεβαίωσης. Όχι Κατά της απόφασης ή Κατά της απόφασης ή σιωπηρής απόρριψης σιωπηρής απόρριψης της της αίτησης εντός 30 ημερών από κοινοποίηση. αίτησης εντός 30 ημερών Επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της από κοινοποίηση. προσφυγής, επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου στην Υ.Ε.Ε μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής. σελίδα 3

4 Με το νόμο 4152/ ΦΕΚ Α 107/ θεσπίστηκε ειδική διοικητική διαδικασία (ενδικοφανής προσφυγή) η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να προηγηθεί της προσφυγής στη δικαιοσύνη σε ό, τι αφορά στις φορολογικές διαφορές. Θεσπίστηκε επομένως η υποχρέωση εξωδικαστικής- διοικητικής επίλυσης της φορολογικής διαφοράς, προκειμένου «κατά τα διεθνή πρότυπα, η κατά το δυνατόν αποφόρτιση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορεί να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης και, μάλιστα, σε σύντομες προθεσμίες» 5. Ο νομοθέτης, καθιστώντας υποχρεωτική την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής (επί ποινή απαραδέκτου της προσφυγής ενώπιον του ιοικητικού ικαστηρίου) εξυπηρετεί δύο σκοπούς: «πρώτον, επιλύει όσες υποθέσεις επιδέχονται άμεσης επιλύσεως και, δεύτερον, λειτουργεί ως στάδιο προελέγχου για εκείνες τις υποθέσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, έτσι ώστε να έχουν ήδη αναδειχθεί τα βασικά νομικά ζητήματα και να έχουν τεθεί υπό επεξεργασία τα πραγματικά ζητήματα, που χρήζουν τεχνικών αναλύσεων και παρατηρήσεων» 6. Στην πράξη, τουλάχιστον απ όσο μπορούμε να σταχυολογήσουμε μέχρι σήμερα, αφενός εκκρεμούν αρκετές εκατοντάδες αιτήσεων ενώπιον του ιεραρχικώς αυτού προϊστάμενου οργάνου, αφετέρου η πλειονότητα των αιτήσεων απορρίπτεται, συχνά δίχως ιδιαίτερη τεκμηρίωση. Επομένως, η διαδικασία αυτή απλώς καθυστερεί για μικρό χρονικό διάστημα την προσφυγή στη ικαιοσύνη και δε φαίνεται να εκπληρώνει το σκοπό θεσπίσεώς της. Περαιτέρω, επιδίωξη της διατάξεως που εισήγαγε ο ν.4152/2013 συνιστά η είσπραξη δημοσίων εσόδων, τα οποία μέχρι τούδε έχει καταστεί άκρως δυσχερές να εισπραχθούν ή πάντως - εισπράττονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την άμεση βεβαίωση της οφειλής σε ποσοστό 50% επί του αμφισβητούμενου από το φορολογούμενο ποσού που αναγράφεται στην πράξη, το οποίο και εισπράττεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η διάταξη του άρθ. 63 του ΚΦορ ιαδ προβλέπει άμεση βεβαίωση του 100% του ποσού και καταβολή του 50%. Με τον τρόπο αυτό, αν και δεν υφίσταται εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη, δοθέντος του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ενδικοφανούς προσφυγής, βεβαιώνεται σε βάρος του φορολογούμενου όχι βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση του ημοσίου, αλλά πιθανόν μελλοντική του απαίτηση, η οποία θα καταστεί οριστικός νόμιμος τίτλος, μόνο αν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης απορρίψει τη σχετική αίτηση. Με άλλα λόγια, ο φορολογούμενος καλείται να καταβάλει το 50% μιας απαίτησης του Ελληνικού ημοσίου, η οποία ακόμη δεν έχει γεννηθεί, αφού για αυτή δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η ατομική εκτελεστή πράξη φορολογικού καταλογισμού. Εύλογα επομένως διερωτάται κανείς: προεξοφλεί ο νομοθέτης με τον τρόπο αυτό ότι κάθε αίτηση φορολογούμενου στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης θα απορρίπτεται? 5 Βλ. αιτιολογική έκθεση του νόμου 4152/2013 (υποπαράγραφος Α5). 6 Βλ. ομοίως αιτιολογική έκθεση. σελίδα 4

5 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 38, ΚΑΡΝΕΑ ΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ , ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α Τ: (+30) F: (+30) σελίδα 5

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές:

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές: Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 Εισηγητές: Α μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης Β μέρος: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο TaxHeaven την 1.2.2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα: 210-9525111, 9576882,3 Πληρ: Α. Τσούτσουρα Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19, Καλλιθέα Ταχ. Κωδ. : 17671 - Αθήνα e-mail: vee.nv@mofadm.

Τηλέφωνα: 210-9525111, 9576882,3 Πληρ: Α. Τσούτσουρα Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19, Καλλιθέα Ταχ. Κωδ. : 17671 - Αθήνα e-mail: vee.nv@mofadm. Αθήνα, 05.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία LEGAL INSIGHTS ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις προβλέπονται στα άρθρα 53-62 του ν. 4174/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1039/13.2.2012 Ανακαθορισµός της καθ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των.ο.υ. και.ε.κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεών τους στις.ο.υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις»

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ Έργων Υποδοµής «Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» Πόρισµα Οµάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09)

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1075/10/03-03-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα