ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, Αιθνα , Σαχ.Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Αιθνα, Σαχ.Κωδ. : Ζωγράφου Αριι. Πρωτ.: 7939 Πληροφορίες: κα Κολίντζα Δθμητρα Σηλζφωνο: Fax: Ιστοσελίδα: ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Νν: 08/2012 ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΤΞΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΣΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΧΓΡΑΦΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΚΣΗΡΗΑ ΣΖ ΠΑΣΖΗΧΝ Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα βαξχλεη ην θνλδχιη 1.3 «Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Γξάζεηο ρνιψλ», κε θσδηθφ ΔΓΔΗΛ 65/1884 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γηαζεζίκσλ Δ.Λ.Κ.Δ έηνπο 2011 θαη Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ θαζεγεηή θ. Ησάλλε Ν. Αβαξηηζηψηε ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ : Η ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 1

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 1.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ/ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ... 5 Πεξηγξαθή... 5 Πξφζζεηεο Απαηηήζεηο... 7 Πξνζσπηθφ... 8 Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο... 8 Πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ ςχμεο-ζέξκαζλεο ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΤΜΒΑΖ-ΔΓΓΤΖΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΥΔΓΗΟ Τ Μ Β Α Ζ 08/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΚΣΤΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΜΑΤΡΟΤ ΗΓΖΡΟΧΛΖΝΔ ΜΔ ΡΑΦΖ ΓΗΚΣΤΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΓΟΧΛΖΝΔ ΥΧΡΗ ΡΑΦΖ (TUBO) ΤΛΛΔΚΣΖ ΓΗΑΝΟΜΖ

3 ΜΟΝΧΔΗ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΜΔ ΚΟΥΤΛΗΑ (ΣΤΠΟΤ ARMAFLEX) ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΝΣΛΗΔ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΔ IN LINE ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΔ ΚΛΔΗΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ (ΜΔΜΒΡΑΝΖ) ΓΗΚΣΤΑ ΠΑΡΟΥΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ

4 1.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη νη απαξαίηεηεο Ζ/Μ εξγαζίεο εγθαηαζηάζεσλ (κεραλεκάησλ & δηθηχνπ) γηα ηε ςχμε - ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζηε Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ θαη ζηα θηίξηα ηεο Παηεζίσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο, δηδαθηηθή, εξεπλεηηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ε αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ απφ ζέξκαλζε ζε ςχμε. Ζ κνξθή θαη ε έθηαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαη αλαηηζεκέλσλ εξγαζηψλ, επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο, πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζηε ηερληθή πξνδηαγξαθή, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Γξάζεηο ρνιψλ», κε θσδηθφ ΔΓΔΗΛ 65/1884 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γηαζεζίκσλ Δ.Λ.Κ.Δ έηνπο 2011 θαη Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ θαζεγεηή θ. Ησάλλε Ν. Αβαξηηζηψηε. 2.ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/1995) "Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ ". 2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2522/1998 (ΦΔΚ 178 Α ) "Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ". 3. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ) "Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ" 4. Σν Π.Γ 60/2007 (ΦΔΚ 64/ ) πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ "πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ" φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Ννεκβξίνπ Σν ΠΓ 394/1996 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005, θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (ΔΔ EL 134/114 ηεο , φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005, φπσο ηζρχεη αλαινγηθά. 6. Αλάγθε γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο-ζέξκαλζεο ησλ θηεξίσλ ηνπ ηδξχκαηνο. Σν Π.Γ. 87/1996 (Α 72/1996), ( ΦΔΚ 1827/2007 Σεχρνο 2 ν ), ΔΚ 2037/2000 & ΔΚ 1005/2009, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ζπλεξγείν ζπληήξεζεο πνπ έρεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα. 7. Αλάγθε γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο-ζέξκαλζεο ησλ θηεξίσλ ηνπ ηδξχκαηνο. 8. Σελ Απφθαζε ηεο 3 εο /2012 πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2012, γηα δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή. 9. Σνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΔΜΠ. 10. Σνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 4

5 3.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ/ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Η. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην ΦΔΚ-236/Β/ Πεξηγξαθή Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ςχμεο (ζσιελνπξγηθά θαη ειεθηξηθά) θαη ζέξκαλζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ δηθηχσλ ππνζηήξημεο, δειαδή δίθηπα πεηξειαίνπ, θιάδνη πιήξσζεο λεξνχ, δίθηπα θπζηθνχ αεξίνπ, ειεθηξηθέο παξνρέο κεραλεκάησλ απφ ηελ αλαρψξεζε ζηνπο αληίζηνηρνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο έσο ηελ άθημε ζην αληίζηνηρν κεράλεκα. Σα ιεβεηνζηάζηα θαη ηα ςπρξνζηάζηα. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ (BMS).. Γειαδή ησλ παξαθάησ : θηλεηήξσλ βαλψλ θηλεηήξσλ δηαθξαγκάησλ αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο ηηκψλ κεγεζψλ (ζεξκνθξαζία, πίεζε, παξνρή, ειεθηξηθή ελέξγεηα) Ρειέ ηζρχνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ κε πελίν 230 Volt θαη ηζρχ αλάινγα κε ηνλ θηλεηήξα. Δπηινγηθψλ δηαθνπηψλ Υεηξνθίλεην/0/Απηφκαην Θεξκηθψλ θηλεηήξσλ θαη ζεξκνκαγλεηηθψλ δηαθνπηψλ Απηφκαησλ αζθαιεηψλ Βνεζεηηθά ξειέ 24Volt (πηιφηνη) πνπ δίλνπλ εληνιέο. Σα Κηίξηα γεληθήο ρξήζεο θαη απηά ησλ ρνιψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα εξγνιαβία είλαη : 1. Κηίξηα Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. Λακπαδάξεην, Νέα πηέξπγα Α θαη Β 2. Κηίξην Αληνρήο Τιηθψλ (Θενράξε, νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζηδεξνδξνκηθήο, λέα πηέξπγα Α θαη Β) 3. Κηίξην Ζρνηερλίαο 4. Κηίξην Τδξαπιηθήο 5. Κηίξην Ληκεληθψλ Έξγσλ 6. Κηίξην Αληηζεηζκηθήο Σξάπεδαο 7. Κηίξηα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Πηέξπγεο 1,2,3,4,5 8. Κηίξην Γηνίθεζεο 9. Κηίξην Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 10. Κηίξην Φπζηθήο 11. Νέα Πηέξπγα Φπζηθήο (επέθηαζε) 12. Νέν Κηίξην ΔΜΦΔ 13. Κηίξηα Γεληθψλ Δδξψλ (Α,Β, Δ) 14. Κηίξην Ηαηξείνπ (θαη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, παιαηά βηβιηνζήθε) 5

6 15. Κηίξηα Μεηαιιεηνιφγσλ 16. Κηίξηα Ζιεθηξνιφγσλ (Α θαη Β θάζε) 17. Κηίξηα Υεκηθψλ Μεραληθψλ θαη Νέα Πηέξπγα 18. Κηίξην Δζηηαηνξίνπ 19. Κηίξηα Μεραλνιφγσλ 20. Κηίξην Αεξνλαππεγηθήο 21. Κηίξην ΚΔΓ (παιαηφ θαη λέν) 22. Κηίξην πξψελ ΔΛΔ ΔΠΗΔΤ 23. Κηίξην Θεαηξηθνχ 24. Κηίξην Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 25. Κηίξην Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή 26. Νέα Πηέξπγα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Α ΦΑΖ 27. Νέα Πηέξπγα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Β ΦΑΖ 28. Πξνζζήθε θηεξίνπ γξαθείσλ ζην Δξγαζηήξην Ληκεληθψλ Έξγσλ 29. Κηίξην εθηππψζεσλ (Θσκαίδεην) 30. Γπκλαζηήξην 31. πγθξφηεκα Παηεζίσλ Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ (PC LAB) ησλ ζρνιψλ : 1. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 2. Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 3. Ναππεγψλ Μεραληθψλ 4. Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 5. Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ 6. Υεκηθψλ Μεραληθψλ 7. Μεηαιιεηνιφγσλ Μεραληθψλ 8. Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ Οη πξναλαθεξφκελνη ρψξνη θιηκαηίδνληαη κε πνιπδσληθά ζπζηήκαηα VRV. Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο ζέξκαλζεο αθνξά ηελ ζπληήξεζε ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ησλ ιεβήησλ θαη θαπζηήξσλ θπζηθνχ αεξίνπ, ησλ ζσιελψζεσλ θαη αεξαγσγψλ, θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ απηψλ. Γειαδή : 1. Δξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη έιεγρνο κεραλεκάησλ (ςπθηψλ, ιεβήησλ, θαπζηήξσλ, θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ) 2.Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ζσιελψζεσλ απφ ραιπβδνζσιήλεο ή ραιθνζσιήλεο. 3. Μνλψζεηο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ. 6

7 4.Αληηθαηάζηαζε ππαξρφλησλ νξγάλσλ, βάλεο, βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, ηξίνδεο, θ.ι.π. 6. Αληηθαηάζηαζε κεραλεκάησλ, π.ρ. θπθινθνξεηψλ ή ζπληήξεζε, θαζαξηζκφ θαη ξχζκηζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ. 7. Γηάθνξεο άιιεο εξγαζίεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο αιιά έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο ζέξκαλζεο ηνπ Δ.Μ.Π. θαη αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Γηα ηνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν θαη πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδηθά γηα ηελ κεηάβαζε ηεο ιεηηνπξγίαο απφ ζέξκαλζε ζε ςχμε, θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ κέζσ απιψλ ρεηξηζκψλ, ν αλάδνρνο ζα δηαζέηεη έλα ηερλίηε θαη έλα βνεζφ. χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 87/96 (ΦΔΚ 72/ ) ν ηερλίηεο πξέπεη λα έρεη άδεηα ςπθηηθνχ γεληθψλ εθαξκνγψλ θαη εκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηερλίηε είλαη ηα παξαθάησ : i. Πεξηνδηθφο έιεγρνο ζηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηαγξαθή, ξπζκίζεηο θαη απνθαηάζηαζε νκαιήο ιεηηνπξγίαο θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπηθψλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο. ii. iii. iv. Οκαιή ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ θαη ηνπηθψλ κνλάδσλ. Οκαιή ιεηηνπξγία πχξγσλ ςχμεσο. Καζαξφηεηα θίιηξσλ ζσιελψζεσλ λεξνχ. v. Μεληαίνο πεξηνδηθφο έιεγρνο ςπρξνζηαζίσλ γηα ηε δηαπίζησζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ (κνλψζεηο, ζπλδέζεηο, δηαξξνέο, θ.η.ι.), ηεο θαηάζηαζεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη αληιηψλ, θπθινθνξεηψλ θαη απηνκαηηζκψλ. Δπίζεο παξαθνινπζείηαη ζπλερψο ε ιεηηνπξγία ησλ αεξφςπθησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο. vi. vii. viii. ix. Οκαιή ιεηηνπξγία ιεβήησλ & θαπζηήξσλ. Οκαιή ιεηηνπξγία αληιηψλ & θπθινθνξεηψλ. Μεληαίνο πεξηνδηθφο έιεγρνο ιεβεηνζηαζίσλ γηα ηε δηαπίζησζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ (κνλψζεηο, ζπλδέζεηο, δηαξξνέο, θ.η.ι.), ηεο θαηάζηαζεο ησλ ιεβήησλ θαη θαπζηήξσλ θαζψο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ αληιηψλ, θπθινθνξεηψλ, απηνκαηηζκψλ, θιπ. Δλεκέξσζε κεηξψνπ ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ, δηαρείξηζεο ςπθηηθνχ πγξνχ ζε έληππε κνξθή θαη ζε ειεθηξνληθή ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα αξρεία (ειεθηξνληθά) θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ. Πξφζζεηεο Απαηηήζεηο Με ηελ παξνχζα ζα γίλεη ε αληηθαηάζηαζε ελφο ζπκπηεζηή ζηελ αληιία ζεξκφηεηαο, πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζην δψκα ηνπ θηεξίνπ 4, ησλ λέσλ θηηξίσλ ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ ηηκνινγίνπ). 7

8 Πξνζσπηθφ Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη επί ηφπνπ, δχν άηνκα πξνζσπηθφ, ήηνη εμεηδηθεπκέλν ηερλίηε θαη βνεζφ θαηφρνπο αδείαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα ηηο εξγαζίεο ησλ άξζξσλ ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Οη παξαπάλσ ηερλίηεο ζα εξγάδνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαηά ην πξσηλφ σξάξην εξγαζίαο (7.30 π.κ κ.κ.) ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ θαη φπνηε ρξεηαζηεί ζα κεηαβαίλνπλ ζην πγθξφηεκα Παηεζίσλ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 87/96 (ΦΔΚ 72/ ) θαη κε πείξα γηα θάζε είδνπο εξγαζία. Ζ επίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απφ ην ΔΜΠ θάζε εξγαηνηερλίηε θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο δελ έρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή είλαη απείζαξρνο, πξνθιεηηθφο, εξεηζηηθφο θ.ι.π. Δπηζεκαίλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδηθεπκέλσλ ζπλεξγείσλ γηα θάζε είδνο εξγαζίαο, απνθιεηφκελεο ηεο θαηά νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ρξήζεσο αλεηδίθεπηνπ κε ηελ εθηεινχκελε εξγαζία εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ην πξνζσπηθφ ζα έρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο επαγγέικαηνο γηα ηελ θάζε είδνπο εξγαζία αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, φπσο άδεηα γηα ζπληήξεζε δηθηχσλ ςχμεο-ζέξκαλζεο, ζπληήξεζε ιεβήησλ, ζπληήξεζε θαπζηήξσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο άδεηο ή πηζηνπνηεηηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ. Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο Οη γεληθνί φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη νη ηηκέο εθαξκνγήο θαίλνληαη ζην παξάξηεκα II. Οη εξγαζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθψλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Οη πνζφηεηεο ζα δηακνξθσζνχλ κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμάληιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ ηηκή κνλάδαο είλαη ε κέγηζηε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή αλά είδνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ΠΗΝΑΚΑ 1 α/α Πεξηγξαθή εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθψλ ΑΣ Μνλ. Μεη. Πνζ. Σηκή κνλάδνο Γαπάλε ηδεξνζσιήλαο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαηαθφξπθνπ ηκήκαηνο, δηακέηξνπ απφ 1/2 έσο 1 1 Σεκ. 110,00 0,00 8

9 ηδεξνζσιήλαο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαηαθφξπθνπ ηκήκαηνο, δηακέηξνπ απφ 1 &1/4 έσο 2 2 Σεκ. 125,00 0,00 ηδεξνζσιήλαο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαηαθφξπθνπ ηκήκαηνο, δηακέηξνπ απφ 2 1/2 έσο 3 1/2 3 Σεκ. 130,00 0,00 θαηξηθή βάλα (ball valve) δηακέηξνπ 1/2 '' νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε κε ιαβή 4 Σεκ. 16,00 0,00 θαηξηθή βάλα (ball valve) δηακέηξνπ 1 1/2 '' νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε κε ιαβή 5 Σεκ. 30,00 0,00 6 Σξίνδε βάλα 2 1/2 6 Σεκ. 890,00 0,00 7 Γηαθφπηεο ξνήο 1'' 7 Σεκ. 190,00 0,00 8 Yδξνζηάηεο 8 Σεκ. 145,00 0,00 9 Μηθξναπηφκαηνο γηα αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS κνλνπνιηθφο εληάζεσο 25 Α 9 Σεκ. 12,00 0,00 10 Ρειέ 10Α, 230V 10 Σεκ. 30,00 0,00 11 Ρειέ ηζρχνο ηξηθαζηθφ 16Α 11 Σεκ. 95,00 0,00 12 Θεξκηθφ θιίκαθνο 6 έσο 12 Α 12 Σεκ. 92,00 0,00 13 Θεξκηθφ θιίκαθνο 19 έσο 45 Α 13 Σεκ. 126,00 0,00 14 Αληηθαηάζηαζε επηηεξεηή ηάζεο ζε ςπθηηθά κεραλήκαηα θιηκαηηζκνχ 14 Σεκ. 185,00 0,00 15 Απηφκαηνο πιήξσζεο 3/4 15 Σεκ. 145,00 0,00 16 Απηφκαηνο πιήξσζεο 1/2'' 16 Σεκ. 115,00 0,00 17 Απηφκαην αζθαιηζηηθφ 1 17 Σεκ. 100,00 0,00 18 Φινηεξνδηαθφπηεο 3/4 18 Σεκ. 165,00 0,00 19 Φίιηξν ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο 19 Σεκ. 165,00 0, Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο απφ ιέβεηα κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην 20 Σεκ. 399,00 0,00 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (ζπγθφιιεζε & ζπκπιήξσζε FREON ) 21 Σεκ. 64,00 0,00 22 Πιήξσζε κε Φπθηηθφ πγξφ FREON Υγξ. 21,00 0,00 23 Πιήξσζε κε Φπθηηθφ πγξφ FREON Υγξ. 18,00 0,00 9

10 24 Πιήξσζε κε Φπθηηθφ πγξφ FREON Υγξ. 15,00 0,00 25 Θεξκνεθηνλσηηθή βαιβίδα 1 1/8 (60-100KW) 25 Σεκ. 425,00 0,00 26 Πξεζνζηάηεο ζπκπηεζηή 26 Σεκ. 250,00 0,00 27 Ηκάληαο θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ 27 Σεκ. 38,00 0,00 28 Ζιεθηξνληθφο ζεξκνζηάηεο 28 Σεκ. 312,00 0,00 29 Θεξκηθφ πξνζηαζίαο ζπκπηεζηή 29 Σεκ. 234,00 0, χζηεκα MultiBlock θαπζηήξα κνλνβάζκηαο ιεηηνπξγίαο 1 30 Σεκ. 700,00 0,00 χζηεκα MultiBlock θαπζηήξα δηβάζκηαο ιεηηνπξγίαο 1 1/4 31 Σεκ ,00 0,00 Απηφκαηνο ειεγθηήο ζηεγαλφηεηαο VPS θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ 32 Σεκ. 570,00 0,00 ηεγλσηηθφ θνξδφλη ιέβεηα ηζρχνο κέρξη Kcal/h 33 Σεκ. 170,00 0,00 ηεγλσηηθφ θνξδφλη ιέβεηα ηζρχνο απφ kcal/h έσο Σεκ. 220,00 0,00 35 Υηίζηκν πφξηαο ιέβεηα έσο kcal/h 35 Σεκ. 275,00 0,00 36 Υηίζηκν πφξηαο ιέβεηα απφ kcal/h έσο Σεκ. 335,00 0,00 37 Κπθινθνξεηήο m3/h 37 Σεκ. 330,00 0,00 38 Κπθινθνξεηήο 6-9 m3/h 38 Σεκ ,00 0,00 39 Κπθινθνξεηήο m3/h 39 Σεκ ,00 0,00 40 Γνρείν δηαζηνιήο 1000 LT. 40 Σεκ ,00 0,00 41 πκπηεζηήο 14ΖP 41 Σεκ ,00 0, Αλεκηζηήξαο ζπκππθλσηνχ αληιίαο ζεξκφηεηαο Φ63 42 Σεκ. 540,00 0,00 Αληηθαηάζηαζε παιηλδξνκηθνχ εκίθιεηζηνπ ζπκπηεζηή 70ΖΡ 43 Σεκ , ,00 Σαθηηθή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο-ςχμεο 44 Σεκ. 800, ,00 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ (ΜΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ) ,00 10

11 Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζε θφζηνο αλά ηεκάρην, δειαδή νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε κία κνλάδα θάζε πξντφληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αληαιιαθηηθψλ θαη εξγαζίαο. Πξνζθνξά πνπ αλαθέξεηαη ζε κέξνο ησλ εηδψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Τπεχζπλνη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ: θ. Εεζφπνπινο Βαζίιεο ηει & θ. Αλδξηφπνπινο Άξεο ηει Πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ ςχμεο-ζέξκαζλεο Κηίξηα Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. Λακπαδάξεην, Νέα πηέξπγα Α θαη Β Λακπαδάξεην Κεληξηθή εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο απνηεινχκελε απφ δίθηπν ζσιελψζεσλ θαη ιεβεηνζηάζην κε δχν ιέβεηεο, ζπιιέθηε θαη δχν αληιίεο δηαλνκήο. πκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα λεξνχ. Κιηκαηηζκφο ζε δχν ακθηζέαηξα κε δχν θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη αεξφςπθην ςχθηε Κηίξην Α Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη θιηκαηηζκφ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ιεβεηνζηάζην κε ιέβεηα θαη θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Παξαγσγή ςχμεο απφ αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Κηίξην Β Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη θιηκαηηζκφ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, δχν θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο γηα ηα δχν ακθηζέαηξα θαη ιεβεηνζηάζην κε ιέβεηα θαη θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Παξαγσγή ςχμεο απφ αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Κηίξην Αληνρήο Τιηθψλ Κηίξην Θενράξε Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη θεληξηθφ ιεβεηνζηάζην κε δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ. Κηίξην ηδεξνδξνκηθήο Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ηξνθνδνζία δεζηνχ λεξνχ απφ ην ιεβεηνζηάζην ηνπ θηηξίνπ Θενράξε. Ζ ςχμε ζε 11

12 κεξηθνχο ρψξνπο γίλεηαη κε Fancoil θαη αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Πηέξπγα Α Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο γηα ηελ ςχμε θαη ζέξκαλζε. Παξαγσγή ςχμεο ζέξκαλζεο απφ αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ Φχμε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζην 3 ν εγθαηεζηεκέλνο ζην δψκα. Πηέξπγα Β φξνθν κε αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο γηα ηελ ςχμε θαη ζέξκαλζε. Παξαγσγή ςχμεο ζέξκαλζεο απφ αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Σν ππφγεην ηνπ θηηξίνπ (PC LAB) θιηκαηίδεηαη απφ αληιία ζεξκφηεηαο αεξφςπθηε θαη θιηκαηηζηηθή κνλάδα πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζην εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ (ζην επίπεδν ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο). Κηίξην Ζρνηερλίαο Κεληξηθή ζέξκαλζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ιεβεηνζηάζην κε ιέβεηα θαη θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Κηίξην Τδξαπιηθήο Κεληξηθή ζέξκαλζε κε δίθηπν λεξνχ, ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ιεβεηνζηάζην κε ιέβεηα θαη θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Κηίξην Ληκεληθψλ Έξγσλ Κηίξην Δξγαζηεξίνπ Κεληξηθή ζέξκαλζε κε δίθηπν λεξνχ, ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ιεβεηνζηάζην κε ιέβεηα θαη θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Δπίζεο θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα γηα ηξνθνδνζία λσπνχ αέξα Πξνζζήθε θηηξίνπ γξαθείσλ ζην Δξγαζηήξην Ληκεληθψλ Έξγσλ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη παξαγσγή ςχμεο-ζέξκαλζεο απφ αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Κηίξην Αληηζεηζκηθήο Σξάπεδαο Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, ζεξκαληηθά ζψκαηα, αεξφζεξκα θαη ιεβεηνζηάζην κε έλα ιέβεηα θαη θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. 12

13 Ζ ςχμε παξάγεηαη απφ αεξφςπθηε ςχθηε λεξνχ θαη ηξνθνδνηεί ην ίδην δίθηπν λεξνχ κε απηφ ηεο ζέξκαλζεο. Σν ακθηζέαηξν ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ θιηκαηίδεηαη απφ έλα απεπζείαο εθηφλσζεο ςχθηε ελψ κε ηε ρξήζε δηαθξαγκάησλ επηθνπξηθά ζεξκαίλεηαη θαη ν ρψξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Κηίξηα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Πηέξπγεο 1,2,3,4,5 Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη παξαγσγή ςχμεο-ζέξκαλζεο απφ έμη αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην δψκα ησλ θηηξίσλ 2, 4, 5 θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ 3. Κηίξην Γηνίθεζεο Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. Ο αέξαο θιηκαηίδεηαη ζε φιν ην θηίξην κε δίθηπν αεξαγσγψλ πνπ θαηαιήγεη ζε δεθαηξείο (13) θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. ην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη δχν ιέβεηεο κε θαπζηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη δχν πδξφςπθηνη ςχθηεο. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ςπθηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν πχξγνη ςχμεο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Κηίξην Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ηξεηο θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο γηα ηελ ηξνθνδνζία κε λσπφ αέξα. Ζ παξαγσγή ςχμεο-ζέξκαλζεο γίλεηαη απφ δχν αεξφςπθηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ππφγεην ςπρξνζηάζην δίπια απφ ην θηίξην, Κηίξην Φπζηθήο Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. Ζ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ γίλεηαη απφ δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ζην ιεβεηνζηάζην ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ. Νέα Πηέξπγα Φπζηθήο (επέθηαζε) Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, ελψ ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ςχμεο θαη ζέξκαλζεο γίλεηαη απφ αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. ηνλ ίδην ρψξν βξίζθνληαη δχν θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη εμαεξηζηήξεο. Ζ κία κνλάδα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ θαζαξνχ εξγαζηεξίνπ. Νέν Κηίξην ΔΜΦΔ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη κία θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα γηα ηνλ πξνθιηκαηηζκφ ηνπ λσπνχ αέξα. Ζ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ζέξκαλζεο γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην ςπρξφ λεξφ απφ αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ππφγεην ρψξν δίπια απφ ην θηίξην. 13

14 Κηίξηα Γεληθψλ Δδξψλ (Α, Β, Δ) Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ην θεληξηθφ ιεβεηνζηάζην ζην θηήξην Β κε δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην ςπρξφ λεξφ απφ έλα πδξφςπθην ςχθηε. Ο πδξφςπθηνο ςχθηεο ηξνθνδνηεί λεξφ κφλν ζηηο πέληε θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ησλ ακθηζεάηξσλ θαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηεο παιαηάο βηβιηνζήθεο. Γηα ηελ ςχμε ησλ ππφινηπσλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηξνχκελνπ ηχπνπ κνλάδεο, ελψ γηα ην θηήξην Δ νθηψ (8) αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Κηίξην Ηαηξείνπ (θαη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, παιαηά βηβιηνζήθε) Υξεζηκνπνηείηαη δίθηπν ζσιελψζεσλ κε λεξφ πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ην ιεβεηνζηάζην ηνπ θηεξίνπ Β ησλ Γεληθψλ Δδξψλ. ην ίδην δίθηπν είλαη ζπλδεκέλε θαη κία αληιία ζεξκφηεηαο κε ηξίνδεο βάλεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφλνκα ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Σν ηαηξείν ρξεζηκνπνηεί κφλν θιηκαηηζηηθά δηαηξνχκελνπ ηχπνπ δηφηη ην δίθηπν λεξνχ βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. Κηήξην Μεηαιιεηνιφγσλ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ, ελψ ην ςπρξφ λεξφ απφ δχν (2) αεξφςπθηνπο ςχθηεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζην δψκα. Κηίξηα Ζιεθηξνιφγσλ (Α θαη Β θάζε) ην θηίξην Ζιεθηξνιφγσλ ηεο Ά θάζεο ππάξρεη δίθηπν λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ ςπρξνχ απφ δχν αεξφςπθηνπο ςχθηεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. ην θηίξην ηεο Β θάζεο ιεηηνπξγνχλ δχν αληιίαο ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ θαη ηξνθνδνηνχλ δηακέζνπ δηθηχνπ λεξνχ ηηο θεληξηθέο θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. ην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ πςειψλ ηάζεσλ ππάξρεη απηφλνκν ζχζηεκα ςχμεο-ζέξκαλζεο κε δίθηπν λεξνχ θαη θιηκαηηζηηθή κνλάδα θαη ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ. Γηα ηελ ςχμε ρξεζηκνπνηνχληαη νη αεξφςπθηνη ςχθηεο. Κηίξηα Υεκηθψλ Μεραληθψλ θαη Νέα Πηέξπγα Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ζέξκαλζεο γίλεηαη απφ ηξία ιεβεηνζηάζηα ζηα θηίξηα Α, Β θαη Γ κε δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ζην θαζέλα. Γελ ππάξρεη ππνδνκή γηα ςχμε εθηφο απφ ηα 14

15 ακθηζέαηξα πνπ ςχρνληαη κε ηελ βνήζεηα αληιίαο ζεξκφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην θεληξηθφ δίθηπν λεξνχ, θαη ην εξγαζηήξην θαπζίκσλ ζην θηήξην Γ ην νπνίν εμππεξεηείηαη απφ κία αληιία ζεξκφηεηαο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Σν λέν θηίξην ρξεζηκνπνηεί δίθηπν λεξνχ κε αεξφςπθην ςχθηε γηα ηελ ςχμε, θαη δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ ζέξκαλζε. Κηίξην Δζηηαηνξίνπ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ, ελψ δελ έρνπκε παξαγσγή ςπρξνχ λεξνχ. Ζ ςχμε ζηελ αίζνπζα ηνπ ηζνγείνπ γίλεηαη κε ηέζζεξηο ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (ληνπιάπεο). Κηίξηα Μεραλνιφγσλ ην θάζε θηίξην ππάξρεη μερσξηζηή θεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Πξφθεηηαη γηα ηα θηίξηα Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ θαη Ο ηα θηίξηα Ο, Ξ, Μ, Ν, Λ ην ζεξκφ λεξφ γηα ηελ ζέξκαλζε παξάγεηαη απφ ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ζηα ππφινηπα θηίξηα απφ ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο. Κηίξην Αεξνλαππεγηθήο Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ, ελψ ην ςπρξφ λεξφ απφ έλα πδξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ ίδην ρψξν. Ο πχξγνο ςχμεο πνπ εμππεξεηεί ηνλ ςχθηε βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν δίπια απφ ην ιεβεηνζηάζην. Κηίξην ΚΔΓ (παιαηφ θαη λέν) Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν δίπια απφ ην θηίξην βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο ε νπνία ηξνθνδνηεί κε λεξφ ην δίθηπν. Δπίζεο ζηνλ ίδην ρψξν ππάξρεη θαη κία αληιία ζεξκφηεηαο απ επζείαο εθηφλσζεο πνπ εμππεξεηεί κε δίθηπν αεξαγσγψλ ην ηειεθσληθφ θέληξν. ην λέν ΚΔΓ ππάξρεη θεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. Ζ παξαγσγή ςπρξνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν. Κηίξην πξψελ ΔΛΔ ΔΠΗΔΤ Σν θηίξην θιηκαηίδεηαη κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ. 15

16 Κηίξην Θεαηξηθνχ Ζ αίζνπζα ηνπ ζεαηξηθνχ ηκήκαηνο θιηκαηίδεηαη κε ηέζζεξηο ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ. Κηίξην Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. Ζ παξαγσγή ςπρξνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ηξεηο (3) αεξφςπθηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζε εμσηεξηθφ ππφγεην ρψξν δίπια απφ ην θηίξην. Οη δχν είλαη φκνηεο θαη ηξνθνδνηνχλ ην δίθηπν θιηκαηηζκνχ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ε ηξίηε κηθξφηεξεο ηζρχνο ηξνθνδνηεί ηηο αίζνπζεο πνιπκέζσλ ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ. ην ηζφγεην, 1 ν θαη 2 ν φξνθν επηθνπξηθά ρξεζηκνπνηνχληαη αληιίεο ζεξκφηεηαο VRV κε εζσηεξηθά εγθαηεζηεκέλεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο εθηφλσζεο ηχπνπ θαζέηαο. Κηίξην Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ, ελψ ην ςπρξφ λεξφ απφ έλα πδξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ ίδην ρψξν. Ο πχξγνο ςχμεο πνπ εμππεξεηεί ηνλ ςχθηε βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην δψκα ηνπ θηεξίνπ. Νέα Πηέξπγα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Α ΦΑΖ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε πνιπδσληθφ ζχζηεκα VRV απνηεινχκελν απφ εμσηεξηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο αεξφςπθηεο θαη εζσηεξηθά κεραλήκαηα ζε θάζε αίζνπζα κε απηφλνκε ιεηηνπξγία. Δπίζεο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο θαη κνλάδεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο VAM. Γηα ην θιηκαηηζκφ ησλ ακθηζεάηξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο αεξφςπθηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο απ επζείαο εθηφλσζεο κε κία θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα ε θάζε κία. Νέα Πηέξπγα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Β ΦΑΖ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε πνιπδσληθφ ζχζηεκα VRV απνηεινχκελν απφ εμσηεξηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο αεξφςπθηεο θαη εζσηεξηθά κεραλήκαηα ζε θάζε αίζνπζα κε απηφλνκε ιεηηνπξγία. Δπίζεο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο θαη κνλάδεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο VAM. Γηα ην θιηκαηηζκφ ησλ ακθηζεάηξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν αεξφςπθηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο απ επζείαο εθηφλσζεο κε κία θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα ε θάζε κία. Κηίξην εθηππψζεσλ (Θσκαίδεην) Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ. 16

17 Ζ παξαγσγή ςπρξνχ λεξνχ γίλεηαη απφ αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ζην χςνο ηνπ ππνγείνπ ηνπ θηηξίνπ. Γπκλαζηήξην Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ζην ιεβεηνζηάζην ηνπ θηηξίνπ, θαη ηνπ ςπρξνχ απφ αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν. Κηίξηα Μπνπκπνπιίλαο, Σνζίηζα, Γθίλε θαη Αβέξσθ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ηξεηο ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ζην ιεβεηνζηάζην ηνπ θηηξίνπ (ζην θηίξην ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο), θαη ηνπ ςπρξνχ απφ ηξεηο αεξφςπθηνπο ςχθηεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζην ππφγεην. Οη ζπκππθλσηέο ησλ ςπθηψλ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζε εκηππαίζξην ρψξν ζηνλ 1 ν φξνθν ηνπ θηεξίνπ Γθίλε. Σν θηίξην Αβέξσθ ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ςχμε δχν αεξφςπθηνπο ςχθηεο πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ππφγεην ςπρξνζηάζην πξνο ηελ πιεπξά ηεο νδνχ Σνζίηζα. Ηζηνξηθή Πξπηαλεία Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. Ζ παξαγσγή ςπρξνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ κία αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε εμσηεξηθφ ρψξν δίπια απφ ην θηίξην. Κηίξην Σνζίηζα ην θηίξην Σνζίηζα ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο επηά κνλάδεο VRV πνπ εμππεξεηνχλ δηάθνξνπο ρψξνπο ζηνλ 3 ν θαη 4 ν φξνθν. Δπίζεο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο έμη αεξφςπθηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο κε απηφλνκν δίθηπν λεξνχ θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ρψξνπο ζηνλ 1 ν,2 ν,3 ν θαη 4 ν φξνθν. Κηίξην Μπνπκπνπιίλαο πκπιεξσκαηηθά απηφλνκε θεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα πνπ εμππεξεηεί ηελ βηβιηνζήθε. Ζ παξαγσγή ςπρξνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ κία αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 17

18 Ηζφγεην θηίξην Γθίλε Απηφλνκν δίθηπν λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ησλ ρψξν πνπ ζηεγαδφηαλ ε γξακκαηεία ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Ζ παξαγσγή ςπρξνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ κία αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. Βηβιηνζήθε Αβέξσθ πκπιεξσκαηηθά ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο (απφ ηνπο ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ) ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο πέληε κνλάδεο VRV πνπ εμππεξεηνχλ δηάθνξνπο ρψξνπο. 4. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, έρνπλ α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα β) Δλψζεηο ή θνηλνπξαμίεο Τπνςεθίσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 5.ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 1) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο. 2) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ, φηη έιαβαλ γλψζε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ησλ φξσλ ηεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο. β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί ζε θάπνηα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα φηη νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί ζηα ίδηα αδηθήκαηα: - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. - δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. - είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 18

19 - σο πξνο ηα λνκηθά πξφζσπα, φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε θαη ζπγθεθξηκέλα φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. γ) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαη ζπγθεθξηκέλα: - Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π. Γ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. - Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. - Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. - Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο ηεο αλσηέξσ εηδνπνίεζεο. Σα λνκηθά πξφζσπα, ζα πξέπεη επηπξφζζεηα λα πξνζθνκίζνπλ: - πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε θαη ζπγθεθξηκέλα φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. - γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/

20 Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ ΑΔ, ελψ ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο ΑΔ. Χο πξνο ηηο ΔΠΔ θαη ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (ΟΔ θαη ΔΔ) ην πηζηνπνηεηηθφ εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ εηαηξείαο. 3) Καηάινγν κε ηελ κνξθή πίλαθα κε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ (επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο), θαη εηδηθά κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Θα θξηζεί σο επαξθήο (ν πίλαθαο) θαη ζα γίλεη απνδερηή ε πξνζθνξά, πνπ ζα έρεη θαη ειάρηζην δχν (2) ηερλίηεο θαη δχν (2) βνεζνχο νη νπνίνη ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ (ηππηθά πξνζφληα). Πξνο ηνχην ζα αλαθέξνληαη (ζηνλ πίλαθα) ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί θαηά ην ρξφλν ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ζεσξεκέλν αληίγξαθν θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ή ην κεηξψν ηεο Ννκαξρίαο, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη απαξαηηήησο ε εηδηθφηεηα εθάζηνπ. ε πεξίπησζε ζπλνιηθψλ πηλάθσλ γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζα επηζεκαίλεηαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο) ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο εηδηθφηεηεο πεξί εγθαηάζηαζεο ή ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ, (εκπεηξία ηνπιάρηζην ηξηψλ εηψλ) ζχκθσλα κε ηα Π.Γ. 87/1996 (Α 72/1996), (ΦΔΚ 1827/2007, ηεχρνο 2ν), ΔΚ 2037/2000 & ΔΚ 1005/2009 4) Καηάινγν κε ηε κνξθή πίλαθα (επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο) εθηέιεζεο παξφκνησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ πνπ πεξαηψζεθαλ ζηε ηξηεηία , ζηνλ νπνίν λα αλαθέξεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ε εγθαηεζηεκέλε (ειεθηξηθή) ηζρχο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ ζηα νπνία αθνξνχζε ε ζπληήξεζε, θαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ. Κξίλεηαη σο επαξθήο γηα ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ε παξνπζίαζε παξφκνησλ ησλ αλσηέξσλ εξγαζηψλ ζηε πξναλαθεξφκελε ηξηεηία, ζε κεραλήκαηα κε ειεθηξηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κεγαιχηεξε απφ KW. Πξνο ηνχην θαηαηίζεληαη -εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή (δεκφζηνο θνξέαο ή Ν.Π.Γ.Γ.)- κε πηζηνπνηεηηθά-βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, γηα ηελ εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχ ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ, εάλ δε ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε αληίζηνηρε βεβαίσζή ηνπ, ζπλνδεπφκελε κε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 δηπισκαηνχρνπ ειεθηξνιφγνπ ή κεραλνιφγνπ. 5) Βεβαίσζε απφ ηελ Γηεχζπλζε πληήξεζεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΜΠ, (επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο), φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ εηδηθψλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ππνρξενχληαη, λα επηζθεθζνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΜΠ θαη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, λα πξνζθνκίζνπλ ηελ πξναλαθεξφκελε βεβαίσζε ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 08:00 έσο 14:00, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6.ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα θαηαηεζνχλ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (θηίξην νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, 2 νο φξνθνο, Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ), ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 20

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014. Γ Ι Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Ν ν 0 10/ 2 0 1 4

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014. Γ Ι Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Ν ν 0 10/ 2 0 1 4 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014 Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Β.Ληνπιηάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 13.07.2011, ημέπα Σεηάπηη, ζηα γξαθεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Υαξάιακπνο Η. Κψηζηνο Σ.Κ. 570 10, Δμνρή,

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα