ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, Αιθνα , Σαχ.Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Αιθνα, Σαχ.Κωδ. : Ζωγράφου Αριι. Πρωτ.: 7939 Πληροφορίες: κα Κολίντζα Δθμητρα Σηλζφωνο: Fax: Ιστοσελίδα: ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Νν: 08/2012 ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΤΞΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΣΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΧΓΡΑΦΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΚΣΗΡΗΑ ΣΖ ΠΑΣΖΗΧΝ Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα βαξχλεη ην θνλδχιη 1.3 «Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Γξάζεηο ρνιψλ», κε θσδηθφ ΔΓΔΗΛ 65/1884 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γηαζεζίκσλ Δ.Λ.Κ.Δ έηνπο 2011 θαη Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ θαζεγεηή θ. Ησάλλε Ν. Αβαξηηζηψηε ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ : Η ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 1

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 1.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ/ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ... 5 Πεξηγξαθή... 5 Πξφζζεηεο Απαηηήζεηο... 7 Πξνζσπηθφ... 8 Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο... 8 Πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ ςχμεο-ζέξκαζλεο ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΤΜΒΑΖ-ΔΓΓΤΖΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΥΔΓΗΟ Τ Μ Β Α Ζ 08/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΚΣΤΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΜΑΤΡΟΤ ΗΓΖΡΟΧΛΖΝΔ ΜΔ ΡΑΦΖ ΓΗΚΣΤΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΓΟΧΛΖΝΔ ΥΧΡΗ ΡΑΦΖ (TUBO) ΤΛΛΔΚΣΖ ΓΗΑΝΟΜΖ

3 ΜΟΝΧΔΗ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΜΔ ΚΟΥΤΛΗΑ (ΣΤΠΟΤ ARMAFLEX) ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΝΣΛΗΔ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΔ IN LINE ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΔ ΚΛΔΗΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ (ΜΔΜΒΡΑΝΖ) ΓΗΚΣΤΑ ΠΑΡΟΥΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ

4 1.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη νη απαξαίηεηεο Ζ/Μ εξγαζίεο εγθαηαζηάζεσλ (κεραλεκάησλ & δηθηχνπ) γηα ηε ςχμε - ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζηε Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ θαη ζηα θηίξηα ηεο Παηεζίσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο, δηδαθηηθή, εξεπλεηηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ε αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ απφ ζέξκαλζε ζε ςχμε. Ζ κνξθή θαη ε έθηαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαη αλαηηζεκέλσλ εξγαζηψλ, επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο, πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζηε ηερληθή πξνδηαγξαθή, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Γξάζεηο ρνιψλ», κε θσδηθφ ΔΓΔΗΛ 65/1884 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γηαζεζίκσλ Δ.Λ.Κ.Δ έηνπο 2011 θαη Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ θαζεγεηή θ. Ησάλλε Ν. Αβαξηηζηψηε. 2.ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/1995) "Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ ". 2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2522/1998 (ΦΔΚ 178 Α ) "Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ". 3. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ) "Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ" 4. Σν Π.Γ 60/2007 (ΦΔΚ 64/ ) πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ "πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ" φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Ννεκβξίνπ Σν ΠΓ 394/1996 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005, θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (ΔΔ EL 134/114 ηεο , φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005, φπσο ηζρχεη αλαινγηθά. 6. Αλάγθε γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο-ζέξκαλζεο ησλ θηεξίσλ ηνπ ηδξχκαηνο. Σν Π.Γ. 87/1996 (Α 72/1996), ( ΦΔΚ 1827/2007 Σεχρνο 2 ν ), ΔΚ 2037/2000 & ΔΚ 1005/2009, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ζπλεξγείν ζπληήξεζεο πνπ έρεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα. 7. Αλάγθε γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο-ζέξκαλζεο ησλ θηεξίσλ ηνπ ηδξχκαηνο. 8. Σελ Απφθαζε ηεο 3 εο /2012 πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2012, γηα δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή. 9. Σνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΔΜΠ. 10. Σνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 4

5 3.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ/ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Η. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην ΦΔΚ-236/Β/ Πεξηγξαθή Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ςχμεο (ζσιελνπξγηθά θαη ειεθηξηθά) θαη ζέξκαλζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ δηθηχσλ ππνζηήξημεο, δειαδή δίθηπα πεηξειαίνπ, θιάδνη πιήξσζεο λεξνχ, δίθηπα θπζηθνχ αεξίνπ, ειεθηξηθέο παξνρέο κεραλεκάησλ απφ ηελ αλαρψξεζε ζηνπο αληίζηνηρνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο έσο ηελ άθημε ζην αληίζηνηρν κεράλεκα. Σα ιεβεηνζηάζηα θαη ηα ςπρξνζηάζηα. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ (BMS).. Γειαδή ησλ παξαθάησ : θηλεηήξσλ βαλψλ θηλεηήξσλ δηαθξαγκάησλ αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο ηηκψλ κεγεζψλ (ζεξκνθξαζία, πίεζε, παξνρή, ειεθηξηθή ελέξγεηα) Ρειέ ηζρχνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ κε πελίν 230 Volt θαη ηζρχ αλάινγα κε ηνλ θηλεηήξα. Δπηινγηθψλ δηαθνπηψλ Υεηξνθίλεην/0/Απηφκαην Θεξκηθψλ θηλεηήξσλ θαη ζεξκνκαγλεηηθψλ δηαθνπηψλ Απηφκαησλ αζθαιεηψλ Βνεζεηηθά ξειέ 24Volt (πηιφηνη) πνπ δίλνπλ εληνιέο. Σα Κηίξηα γεληθήο ρξήζεο θαη απηά ησλ ρνιψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα εξγνιαβία είλαη : 1. Κηίξηα Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. Λακπαδάξεην, Νέα πηέξπγα Α θαη Β 2. Κηίξην Αληνρήο Τιηθψλ (Θενράξε, νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζηδεξνδξνκηθήο, λέα πηέξπγα Α θαη Β) 3. Κηίξην Ζρνηερλίαο 4. Κηίξην Τδξαπιηθήο 5. Κηίξην Ληκεληθψλ Έξγσλ 6. Κηίξην Αληηζεηζκηθήο Σξάπεδαο 7. Κηίξηα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Πηέξπγεο 1,2,3,4,5 8. Κηίξην Γηνίθεζεο 9. Κηίξην Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 10. Κηίξην Φπζηθήο 11. Νέα Πηέξπγα Φπζηθήο (επέθηαζε) 12. Νέν Κηίξην ΔΜΦΔ 13. Κηίξηα Γεληθψλ Δδξψλ (Α,Β, Δ) 14. Κηίξην Ηαηξείνπ (θαη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, παιαηά βηβιηνζήθε) 5

6 15. Κηίξηα Μεηαιιεηνιφγσλ 16. Κηίξηα Ζιεθηξνιφγσλ (Α θαη Β θάζε) 17. Κηίξηα Υεκηθψλ Μεραληθψλ θαη Νέα Πηέξπγα 18. Κηίξην Δζηηαηνξίνπ 19. Κηίξηα Μεραλνιφγσλ 20. Κηίξην Αεξνλαππεγηθήο 21. Κηίξην ΚΔΓ (παιαηφ θαη λέν) 22. Κηίξην πξψελ ΔΛΔ ΔΠΗΔΤ 23. Κηίξην Θεαηξηθνχ 24. Κηίξην Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 25. Κηίξην Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή 26. Νέα Πηέξπγα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Α ΦΑΖ 27. Νέα Πηέξπγα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Β ΦΑΖ 28. Πξνζζήθε θηεξίνπ γξαθείσλ ζην Δξγαζηήξην Ληκεληθψλ Έξγσλ 29. Κηίξην εθηππψζεσλ (Θσκαίδεην) 30. Γπκλαζηήξην 31. πγθξφηεκα Παηεζίσλ Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ (PC LAB) ησλ ζρνιψλ : 1. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 2. Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 3. Ναππεγψλ Μεραληθψλ 4. Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 5. Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ 6. Υεκηθψλ Μεραληθψλ 7. Μεηαιιεηνιφγσλ Μεραληθψλ 8. Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ Οη πξναλαθεξφκελνη ρψξνη θιηκαηίδνληαη κε πνιπδσληθά ζπζηήκαηα VRV. Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο ζέξκαλζεο αθνξά ηελ ζπληήξεζε ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ησλ ιεβήησλ θαη θαπζηήξσλ θπζηθνχ αεξίνπ, ησλ ζσιελψζεσλ θαη αεξαγσγψλ, θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ απηψλ. Γειαδή : 1. Δξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη έιεγρνο κεραλεκάησλ (ςπθηψλ, ιεβήησλ, θαπζηήξσλ, θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ) 2.Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ζσιελψζεσλ απφ ραιπβδνζσιήλεο ή ραιθνζσιήλεο. 3. Μνλψζεηο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ. 6

7 4.Αληηθαηάζηαζε ππαξρφλησλ νξγάλσλ, βάλεο, βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, ηξίνδεο, θ.ι.π. 6. Αληηθαηάζηαζε κεραλεκάησλ, π.ρ. θπθινθνξεηψλ ή ζπληήξεζε, θαζαξηζκφ θαη ξχζκηζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ. 7. Γηάθνξεο άιιεο εξγαζίεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο αιιά έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο ζέξκαλζεο ηνπ Δ.Μ.Π. θαη αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Γηα ηνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν θαη πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδηθά γηα ηελ κεηάβαζε ηεο ιεηηνπξγίαο απφ ζέξκαλζε ζε ςχμε, θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ κέζσ απιψλ ρεηξηζκψλ, ν αλάδνρνο ζα δηαζέηεη έλα ηερλίηε θαη έλα βνεζφ. χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 87/96 (ΦΔΚ 72/ ) ν ηερλίηεο πξέπεη λα έρεη άδεηα ςπθηηθνχ γεληθψλ εθαξκνγψλ θαη εκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηερλίηε είλαη ηα παξαθάησ : i. Πεξηνδηθφο έιεγρνο ζηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηαγξαθή, ξπζκίζεηο θαη απνθαηάζηαζε νκαιήο ιεηηνπξγίαο θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπηθψλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο. ii. iii. iv. Οκαιή ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ θαη ηνπηθψλ κνλάδσλ. Οκαιή ιεηηνπξγία πχξγσλ ςχμεσο. Καζαξφηεηα θίιηξσλ ζσιελψζεσλ λεξνχ. v. Μεληαίνο πεξηνδηθφο έιεγρνο ςπρξνζηαζίσλ γηα ηε δηαπίζησζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ (κνλψζεηο, ζπλδέζεηο, δηαξξνέο, θ.η.ι.), ηεο θαηάζηαζεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη αληιηψλ, θπθινθνξεηψλ θαη απηνκαηηζκψλ. Δπίζεο παξαθνινπζείηαη ζπλερψο ε ιεηηνπξγία ησλ αεξφςπθησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο. vi. vii. viii. ix. Οκαιή ιεηηνπξγία ιεβήησλ & θαπζηήξσλ. Οκαιή ιεηηνπξγία αληιηψλ & θπθινθνξεηψλ. Μεληαίνο πεξηνδηθφο έιεγρνο ιεβεηνζηαζίσλ γηα ηε δηαπίζησζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ (κνλψζεηο, ζπλδέζεηο, δηαξξνέο, θ.η.ι.), ηεο θαηάζηαζεο ησλ ιεβήησλ θαη θαπζηήξσλ θαζψο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ αληιηψλ, θπθινθνξεηψλ, απηνκαηηζκψλ, θιπ. Δλεκέξσζε κεηξψνπ ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ, δηαρείξηζεο ςπθηηθνχ πγξνχ ζε έληππε κνξθή θαη ζε ειεθηξνληθή ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα αξρεία (ειεθηξνληθά) θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ. Πξφζζεηεο Απαηηήζεηο Με ηελ παξνχζα ζα γίλεη ε αληηθαηάζηαζε ελφο ζπκπηεζηή ζηελ αληιία ζεξκφηεηαο, πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζην δψκα ηνπ θηεξίνπ 4, ησλ λέσλ θηηξίσλ ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ ηηκνινγίνπ). 7

8 Πξνζσπηθφ Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη επί ηφπνπ, δχν άηνκα πξνζσπηθφ, ήηνη εμεηδηθεπκέλν ηερλίηε θαη βνεζφ θαηφρνπο αδείαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα ηηο εξγαζίεο ησλ άξζξσλ ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Οη παξαπάλσ ηερλίηεο ζα εξγάδνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαηά ην πξσηλφ σξάξην εξγαζίαο (7.30 π.κ κ.κ.) ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ θαη φπνηε ρξεηαζηεί ζα κεηαβαίλνπλ ζην πγθξφηεκα Παηεζίσλ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 87/96 (ΦΔΚ 72/ ) θαη κε πείξα γηα θάζε είδνπο εξγαζία. Ζ επίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απφ ην ΔΜΠ θάζε εξγαηνηερλίηε θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο δελ έρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή είλαη απείζαξρνο, πξνθιεηηθφο, εξεηζηηθφο θ.ι.π. Δπηζεκαίλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδηθεπκέλσλ ζπλεξγείσλ γηα θάζε είδνο εξγαζίαο, απνθιεηφκελεο ηεο θαηά νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ρξήζεσο αλεηδίθεπηνπ κε ηελ εθηεινχκελε εξγαζία εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ην πξνζσπηθφ ζα έρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο επαγγέικαηνο γηα ηελ θάζε είδνπο εξγαζία αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, φπσο άδεηα γηα ζπληήξεζε δηθηχσλ ςχμεο-ζέξκαλζεο, ζπληήξεζε ιεβήησλ, ζπληήξεζε θαπζηήξσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο άδεηο ή πηζηνπνηεηηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ. Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο Οη γεληθνί φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη νη ηηκέο εθαξκνγήο θαίλνληαη ζην παξάξηεκα II. Οη εξγαζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθψλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Οη πνζφηεηεο ζα δηακνξθσζνχλ κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμάληιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ ηηκή κνλάδαο είλαη ε κέγηζηε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή αλά είδνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ΠΗΝΑΚΑ 1 α/α Πεξηγξαθή εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθψλ ΑΣ Μνλ. Μεη. Πνζ. Σηκή κνλάδνο Γαπάλε ηδεξνζσιήλαο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαηαθφξπθνπ ηκήκαηνο, δηακέηξνπ απφ 1/2 έσο 1 1 Σεκ. 110,00 0,00 8

9 ηδεξνζσιήλαο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαηαθφξπθνπ ηκήκαηνο, δηακέηξνπ απφ 1 &1/4 έσο 2 2 Σεκ. 125,00 0,00 ηδεξνζσιήλαο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαηαθφξπθνπ ηκήκαηνο, δηακέηξνπ απφ 2 1/2 έσο 3 1/2 3 Σεκ. 130,00 0,00 θαηξηθή βάλα (ball valve) δηακέηξνπ 1/2 '' νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε κε ιαβή 4 Σεκ. 16,00 0,00 θαηξηθή βάλα (ball valve) δηακέηξνπ 1 1/2 '' νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε κε ιαβή 5 Σεκ. 30,00 0,00 6 Σξίνδε βάλα 2 1/2 6 Σεκ. 890,00 0,00 7 Γηαθφπηεο ξνήο 1'' 7 Σεκ. 190,00 0,00 8 Yδξνζηάηεο 8 Σεκ. 145,00 0,00 9 Μηθξναπηφκαηνο γηα αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS κνλνπνιηθφο εληάζεσο 25 Α 9 Σεκ. 12,00 0,00 10 Ρειέ 10Α, 230V 10 Σεκ. 30,00 0,00 11 Ρειέ ηζρχνο ηξηθαζηθφ 16Α 11 Σεκ. 95,00 0,00 12 Θεξκηθφ θιίκαθνο 6 έσο 12 Α 12 Σεκ. 92,00 0,00 13 Θεξκηθφ θιίκαθνο 19 έσο 45 Α 13 Σεκ. 126,00 0,00 14 Αληηθαηάζηαζε επηηεξεηή ηάζεο ζε ςπθηηθά κεραλήκαηα θιηκαηηζκνχ 14 Σεκ. 185,00 0,00 15 Απηφκαηνο πιήξσζεο 3/4 15 Σεκ. 145,00 0,00 16 Απηφκαηνο πιήξσζεο 1/2'' 16 Σεκ. 115,00 0,00 17 Απηφκαην αζθαιηζηηθφ 1 17 Σεκ. 100,00 0,00 18 Φινηεξνδηαθφπηεο 3/4 18 Σεκ. 165,00 0,00 19 Φίιηξν ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο 19 Σεκ. 165,00 0, Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο απφ ιέβεηα κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην 20 Σεκ. 399,00 0,00 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (ζπγθφιιεζε & ζπκπιήξσζε FREON ) 21 Σεκ. 64,00 0,00 22 Πιήξσζε κε Φπθηηθφ πγξφ FREON Υγξ. 21,00 0,00 23 Πιήξσζε κε Φπθηηθφ πγξφ FREON Υγξ. 18,00 0,00 9

10 24 Πιήξσζε κε Φπθηηθφ πγξφ FREON Υγξ. 15,00 0,00 25 Θεξκνεθηνλσηηθή βαιβίδα 1 1/8 (60-100KW) 25 Σεκ. 425,00 0,00 26 Πξεζνζηάηεο ζπκπηεζηή 26 Σεκ. 250,00 0,00 27 Ηκάληαο θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ 27 Σεκ. 38,00 0,00 28 Ζιεθηξνληθφο ζεξκνζηάηεο 28 Σεκ. 312,00 0,00 29 Θεξκηθφ πξνζηαζίαο ζπκπηεζηή 29 Σεκ. 234,00 0, χζηεκα MultiBlock θαπζηήξα κνλνβάζκηαο ιεηηνπξγίαο 1 30 Σεκ. 700,00 0,00 χζηεκα MultiBlock θαπζηήξα δηβάζκηαο ιεηηνπξγίαο 1 1/4 31 Σεκ ,00 0,00 Απηφκαηνο ειεγθηήο ζηεγαλφηεηαο VPS θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ 32 Σεκ. 570,00 0,00 ηεγλσηηθφ θνξδφλη ιέβεηα ηζρχνο κέρξη Kcal/h 33 Σεκ. 170,00 0,00 ηεγλσηηθφ θνξδφλη ιέβεηα ηζρχνο απφ kcal/h έσο Σεκ. 220,00 0,00 35 Υηίζηκν πφξηαο ιέβεηα έσο kcal/h 35 Σεκ. 275,00 0,00 36 Υηίζηκν πφξηαο ιέβεηα απφ kcal/h έσο Σεκ. 335,00 0,00 37 Κπθινθνξεηήο m3/h 37 Σεκ. 330,00 0,00 38 Κπθινθνξεηήο 6-9 m3/h 38 Σεκ ,00 0,00 39 Κπθινθνξεηήο m3/h 39 Σεκ ,00 0,00 40 Γνρείν δηαζηνιήο 1000 LT. 40 Σεκ ,00 0,00 41 πκπηεζηήο 14ΖP 41 Σεκ ,00 0, Αλεκηζηήξαο ζπκππθλσηνχ αληιίαο ζεξκφηεηαο Φ63 42 Σεκ. 540,00 0,00 Αληηθαηάζηαζε παιηλδξνκηθνχ εκίθιεηζηνπ ζπκπηεζηή 70ΖΡ 43 Σεκ , ,00 Σαθηηθή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο-ςχμεο 44 Σεκ. 800, ,00 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ (ΜΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ) ,00 10

11 Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζε θφζηνο αλά ηεκάρην, δειαδή νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε κία κνλάδα θάζε πξντφληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αληαιιαθηηθψλ θαη εξγαζίαο. Πξνζθνξά πνπ αλαθέξεηαη ζε κέξνο ησλ εηδψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Τπεχζπλνη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ: θ. Εεζφπνπινο Βαζίιεο ηει & θ. Αλδξηφπνπινο Άξεο ηει Πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ ςχμεο-ζέξκαζλεο Κηίξηα Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. Λακπαδάξεην, Νέα πηέξπγα Α θαη Β Λακπαδάξεην Κεληξηθή εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο απνηεινχκελε απφ δίθηπν ζσιελψζεσλ θαη ιεβεηνζηάζην κε δχν ιέβεηεο, ζπιιέθηε θαη δχν αληιίεο δηαλνκήο. πκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα λεξνχ. Κιηκαηηζκφο ζε δχν ακθηζέαηξα κε δχν θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη αεξφςπθην ςχθηε Κηίξην Α Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη θιηκαηηζκφ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ιεβεηνζηάζην κε ιέβεηα θαη θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Παξαγσγή ςχμεο απφ αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Κηίξην Β Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη θιηκαηηζκφ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, δχν θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο γηα ηα δχν ακθηζέαηξα θαη ιεβεηνζηάζην κε ιέβεηα θαη θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Παξαγσγή ςχμεο απφ αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Κηίξην Αληνρήο Τιηθψλ Κηίξην Θενράξε Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη θεληξηθφ ιεβεηνζηάζην κε δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ. Κηίξην ηδεξνδξνκηθήο Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ηξνθνδνζία δεζηνχ λεξνχ απφ ην ιεβεηνζηάζην ηνπ θηηξίνπ Θενράξε. Ζ ςχμε ζε 11

12 κεξηθνχο ρψξνπο γίλεηαη κε Fancoil θαη αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Πηέξπγα Α Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο γηα ηελ ςχμε θαη ζέξκαλζε. Παξαγσγή ςχμεο ζέξκαλζεο απφ αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ Φχμε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζην 3 ν εγθαηεζηεκέλνο ζην δψκα. Πηέξπγα Β φξνθν κε αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο γηα ηελ ςχμε θαη ζέξκαλζε. Παξαγσγή ςχμεο ζέξκαλζεο απφ αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Σν ππφγεην ηνπ θηηξίνπ (PC LAB) θιηκαηίδεηαη απφ αληιία ζεξκφηεηαο αεξφςπθηε θαη θιηκαηηζηηθή κνλάδα πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζην εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ (ζην επίπεδν ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο). Κηίξην Ζρνηερλίαο Κεληξηθή ζέξκαλζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ιεβεηνζηάζην κε ιέβεηα θαη θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Κηίξην Τδξαπιηθήο Κεληξηθή ζέξκαλζε κε δίθηπν λεξνχ, ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ιεβεηνζηάζην κε ιέβεηα θαη θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Κηίξην Ληκεληθψλ Έξγσλ Κηίξην Δξγαζηεξίνπ Κεληξηθή ζέξκαλζε κε δίθηπν λεξνχ, ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ιεβεηνζηάζην κε ιέβεηα θαη θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Δπίζεο θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα γηα ηξνθνδνζία λσπνχ αέξα Πξνζζήθε θηηξίνπ γξαθείσλ ζην Δξγαζηήξην Ληκεληθψλ Έξγσλ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη παξαγσγή ςχμεο-ζέξκαλζεο απφ αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Κηίξην Αληηζεηζκηθήο Σξάπεδαο Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, ζεξκαληηθά ζψκαηα, αεξφζεξκα θαη ιεβεηνζηάζην κε έλα ιέβεηα θαη θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. 12

13 Ζ ςχμε παξάγεηαη απφ αεξφςπθηε ςχθηε λεξνχ θαη ηξνθνδνηεί ην ίδην δίθηπν λεξνχ κε απηφ ηεο ζέξκαλζεο. Σν ακθηζέαηξν ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ θιηκαηίδεηαη απφ έλα απεπζείαο εθηφλσζεο ςχθηε ελψ κε ηε ρξήζε δηαθξαγκάησλ επηθνπξηθά ζεξκαίλεηαη θαη ν ρψξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Κηίξηα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Πηέξπγεο 1,2,3,4,5 Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη παξαγσγή ςχμεο-ζέξκαλζεο απφ έμη αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην δψκα ησλ θηηξίσλ 2, 4, 5 θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ 3. Κηίξην Γηνίθεζεο Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. Ο αέξαο θιηκαηίδεηαη ζε φιν ην θηίξην κε δίθηπν αεξαγσγψλ πνπ θαηαιήγεη ζε δεθαηξείο (13) θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. ην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη δχν ιέβεηεο κε θαπζηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη δχν πδξφςπθηνη ςχθηεο. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ςπθηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν πχξγνη ςχμεο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Κηίξην Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ηξεηο θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο γηα ηελ ηξνθνδνζία κε λσπφ αέξα. Ζ παξαγσγή ςχμεο-ζέξκαλζεο γίλεηαη απφ δχν αεξφςπθηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ππφγεην ςπρξνζηάζην δίπια απφ ην θηίξην, Κηίξην Φπζηθήο Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. Ζ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ γίλεηαη απφ δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ζην ιεβεηνζηάζην ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ. Νέα Πηέξπγα Φπζηθήο (επέθηαζε) Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, ελψ ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ςχμεο θαη ζέξκαλζεο γίλεηαη απφ αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. ηνλ ίδην ρψξν βξίζθνληαη δχν θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη εμαεξηζηήξεο. Ζ κία κνλάδα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ θαζαξνχ εξγαζηεξίνπ. Νέν Κηίξην ΔΜΦΔ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη κία θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα γηα ηνλ πξνθιηκαηηζκφ ηνπ λσπνχ αέξα. Ζ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ζέξκαλζεο γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην ςπρξφ λεξφ απφ αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ππφγεην ρψξν δίπια απφ ην θηίξην. 13

14 Κηίξηα Γεληθψλ Δδξψλ (Α, Β, Δ) Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ην θεληξηθφ ιεβεηνζηάζην ζην θηήξην Β κε δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην ςπρξφ λεξφ απφ έλα πδξφςπθην ςχθηε. Ο πδξφςπθηνο ςχθηεο ηξνθνδνηεί λεξφ κφλν ζηηο πέληε θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ησλ ακθηζεάηξσλ θαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηεο παιαηάο βηβιηνζήθεο. Γηα ηελ ςχμε ησλ ππφινηπσλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηξνχκελνπ ηχπνπ κνλάδεο, ελψ γηα ην θηήξην Δ νθηψ (8) αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Κηίξην Ηαηξείνπ (θαη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, παιαηά βηβιηνζήθε) Υξεζηκνπνηείηαη δίθηπν ζσιελψζεσλ κε λεξφ πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ην ιεβεηνζηάζην ηνπ θηεξίνπ Β ησλ Γεληθψλ Δδξψλ. ην ίδην δίθηπν είλαη ζπλδεκέλε θαη κία αληιία ζεξκφηεηαο κε ηξίνδεο βάλεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφλνκα ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Σν ηαηξείν ρξεζηκνπνηεί κφλν θιηκαηηζηηθά δηαηξνχκελνπ ηχπνπ δηφηη ην δίθηπν λεξνχ βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. Κηήξην Μεηαιιεηνιφγσλ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ, ελψ ην ςπρξφ λεξφ απφ δχν (2) αεξφςπθηνπο ςχθηεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζην δψκα. Κηίξηα Ζιεθηξνιφγσλ (Α θαη Β θάζε) ην θηίξην Ζιεθηξνιφγσλ ηεο Ά θάζεο ππάξρεη δίθηπν λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ ςπρξνχ απφ δχν αεξφςπθηνπο ςχθηεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. ην θηίξην ηεο Β θάζεο ιεηηνπξγνχλ δχν αληιίαο ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ θαη ηξνθνδνηνχλ δηακέζνπ δηθηχνπ λεξνχ ηηο θεληξηθέο θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. ην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ πςειψλ ηάζεσλ ππάξρεη απηφλνκν ζχζηεκα ςχμεο-ζέξκαλζεο κε δίθηπν λεξνχ θαη θιηκαηηζηηθή κνλάδα θαη ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ. Γηα ηελ ςχμε ρξεζηκνπνηνχληαη νη αεξφςπθηνη ςχθηεο. Κηίξηα Υεκηθψλ Μεραληθψλ θαη Νέα Πηέξπγα Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ζέξκαλζεο γίλεηαη απφ ηξία ιεβεηνζηάζηα ζηα θηίξηα Α, Β θαη Γ κε δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ζην θαζέλα. Γελ ππάξρεη ππνδνκή γηα ςχμε εθηφο απφ ηα 14

15 ακθηζέαηξα πνπ ςχρνληαη κε ηελ βνήζεηα αληιίαο ζεξκφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην θεληξηθφ δίθηπν λεξνχ, θαη ην εξγαζηήξην θαπζίκσλ ζην θηήξην Γ ην νπνίν εμππεξεηείηαη απφ κία αληιία ζεξκφηεηαο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ. Σν λέν θηίξην ρξεζηκνπνηεί δίθηπν λεξνχ κε αεξφςπθην ςχθηε γηα ηελ ςχμε, θαη δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ ζέξκαλζε. Κηίξην Δζηηαηνξίνπ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ, ελψ δελ έρνπκε παξαγσγή ςπρξνχ λεξνχ. Ζ ςχμε ζηελ αίζνπζα ηνπ ηζνγείνπ γίλεηαη κε ηέζζεξηο ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (ληνπιάπεο). Κηίξηα Μεραλνιφγσλ ην θάζε θηίξην ππάξρεη μερσξηζηή θεληξηθή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Πξφθεηηαη γηα ηα θηίξηα Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ θαη Ο ηα θηίξηα Ο, Ξ, Μ, Ν, Λ ην ζεξκφ λεξφ γηα ηελ ζέξκαλζε παξάγεηαη απφ ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ζηα ππφινηπα θηίξηα απφ ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο. Κηίξην Αεξνλαππεγηθήο Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ, ελψ ην ςπρξφ λεξφ απφ έλα πδξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ ίδην ρψξν. Ο πχξγνο ςχμεο πνπ εμππεξεηεί ηνλ ςχθηε βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν δίπια απφ ην ιεβεηνζηάζην. Κηίξην ΚΔΓ (παιαηφ θαη λέν) Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν δίπια απφ ην θηίξην βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο ε νπνία ηξνθνδνηεί κε λεξφ ην δίθηπν. Δπίζεο ζηνλ ίδην ρψξν ππάξρεη θαη κία αληιία ζεξκφηεηαο απ επζείαο εθηφλσζεο πνπ εμππεξεηεί κε δίθηπν αεξαγσγψλ ην ηειεθσληθφ θέληξν. ην λέν ΚΔΓ ππάξρεη θεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. Ζ παξαγσγή ςπρξνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν. Κηίξην πξψελ ΔΛΔ ΔΠΗΔΤ Σν θηίξην θιηκαηίδεηαη κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ. 15

16 Κηίξην Θεαηξηθνχ Ζ αίζνπζα ηνπ ζεαηξηθνχ ηκήκαηνο θιηκαηίδεηαη κε ηέζζεξηο ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ. Κηίξην Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. Ζ παξαγσγή ςπρξνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ηξεηο (3) αεξφςπθηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζε εμσηεξηθφ ππφγεην ρψξν δίπια απφ ην θηίξην. Οη δχν είλαη φκνηεο θαη ηξνθνδνηνχλ ην δίθηπν θιηκαηηζκνχ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ε ηξίηε κηθξφηεξεο ηζρχνο ηξνθνδνηεί ηηο αίζνπζεο πνιπκέζσλ ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ. ην ηζφγεην, 1 ν θαη 2 ν φξνθν επηθνπξηθά ρξεζηκνπνηνχληαη αληιίεο ζεξκφηεηαο VRV κε εζσηεξηθά εγθαηεζηεκέλεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο εθηφλσζεο ηχπνπ θαζέηαο. Κηίξην Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ, ελψ ην ςπρξφ λεξφ απφ έλα πδξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ ίδην ρψξν. Ο πχξγνο ςχμεο πνπ εμππεξεηεί ηνλ ςχθηε βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην δψκα ηνπ θηεξίνπ. Νέα Πηέξπγα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Α ΦΑΖ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε πνιπδσληθφ ζχζηεκα VRV απνηεινχκελν απφ εμσηεξηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο αεξφςπθηεο θαη εζσηεξηθά κεραλήκαηα ζε θάζε αίζνπζα κε απηφλνκε ιεηηνπξγία. Δπίζεο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο θαη κνλάδεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο VAM. Γηα ην θιηκαηηζκφ ησλ ακθηζεάηξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο αεξφςπθηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο απ επζείαο εθηφλσζεο κε κία θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα ε θάζε κία. Νέα Πηέξπγα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Β ΦΑΖ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε πνιπδσληθφ ζχζηεκα VRV απνηεινχκελν απφ εμσηεξηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο αεξφςπθηεο θαη εζσηεξηθά κεραλήκαηα ζε θάζε αίζνπζα κε απηφλνκε ιεηηνπξγία. Δπίζεο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο θαη κνλάδεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο VAM. Γηα ην θιηκαηηζκφ ησλ ακθηζεάηξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν αεξφςπθηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο απ επζείαο εθηφλσζεο κε κία θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα ε θάζε κία. Κηίξην εθηππψζεσλ (Θσκαίδεην) Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ. 16

17 Ζ παξαγσγή ςπρξνχ λεξνχ γίλεηαη απφ αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ζην χςνο ηνπ ππνγείνπ ηνπ θηηξίνπ. Γπκλαζηήξην Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ζην ιεβεηνζηάζην ηνπ θηηξίνπ, θαη ηνπ ςπρξνχ απφ αεξφςπθην ςχθηε πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν. Κηίξηα Μπνπκπνπιίλαο, Σνζίηζα, Γθίλε θαη Αβέξσθ Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ ηξεηο ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ζην ιεβεηνζηάζην ηνπ θηηξίνπ (ζην θηίξην ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο), θαη ηνπ ςπρξνχ απφ ηξεηο αεξφςπθηνπο ςχθηεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζην ππφγεην. Οη ζπκππθλσηέο ησλ ςπθηψλ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζε εκηππαίζξην ρψξν ζηνλ 1 ν φξνθν ηνπ θηεξίνπ Γθίλε. Σν θηίξην Αβέξσθ ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ςχμε δχν αεξφςπθηνπο ςχθηεο πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ππφγεην ςπρξνζηάζην πξνο ηελ πιεπξά ηεο νδνχ Σνζίηζα. Ηζηνξηθή Πξπηαλεία Κεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. Ζ παξαγσγή ςπρξνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ κία αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε εμσηεξηθφ ρψξν δίπια απφ ην θηίξην. Κηίξην Σνζίηζα ην θηίξην Σνζίηζα ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο επηά κνλάδεο VRV πνπ εμππεξεηνχλ δηάθνξνπο ρψξνπο ζηνλ 3 ν θαη 4 ν φξνθν. Δπίζεο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο έμη αεξφςπθηεο αληιίεο ζεξκφηεηαο κε απηφλνκν δίθηπν λεξνχ θαη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ρψξνπο ζηνλ 1 ν,2 ν,3 ν θαη 4 ν φξνθν. Κηίξην Μπνπκπνπιίλαο πκπιεξσκαηηθά απηφλνκε θεληξηθή εγθαηάζηαζε κε δίθηπν λεξνχ θαη θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα πνπ εμππεξεηεί ηελ βηβιηνζήθε. Ζ παξαγσγή ςπρξνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ κία αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 17

18 Ηζφγεην θηίξην Γθίλε Απηφλνκν δίθηπν λεξνχ κε ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ησλ ρψξν πνπ ζηεγαδφηαλ ε γξακκαηεία ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Ζ παξαγσγή ςπρξνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη απφ κία αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. Βηβιηνζήθε Αβέξσθ πκπιεξσκαηηθά ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο (απφ ηνπο ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ) ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο πέληε κνλάδεο VRV πνπ εμππεξεηνχλ δηάθνξνπο ρψξνπο. 4. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, έρνπλ α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα β) Δλψζεηο ή θνηλνπξαμίεο Τπνςεθίσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 5.ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 1) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο. 2) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ, φηη έιαβαλ γλψζε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ησλ φξσλ ηεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο. β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί ζε θάπνηα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα φηη νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί ζηα ίδηα αδηθήκαηα: - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. - δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. - είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 18

19 - σο πξνο ηα λνκηθά πξφζσπα, φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε θαη ζπγθεθξηκέλα φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. γ) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαη ζπγθεθξηκέλα: - Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π. Γ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. - Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. - Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. - Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο ηεο αλσηέξσ εηδνπνίεζεο. Σα λνκηθά πξφζσπα, ζα πξέπεη επηπξφζζεηα λα πξνζθνκίζνπλ: - πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε θαη ζπγθεθξηκέλα φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. - γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/

20 Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ ΑΔ, ελψ ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο ΑΔ. Χο πξνο ηηο ΔΠΔ θαη ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (ΟΔ θαη ΔΔ) ην πηζηνπνηεηηθφ εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ εηαηξείαο. 3) Καηάινγν κε ηελ κνξθή πίλαθα κε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ (επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο), θαη εηδηθά κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Θα θξηζεί σο επαξθήο (ν πίλαθαο) θαη ζα γίλεη απνδερηή ε πξνζθνξά, πνπ ζα έρεη θαη ειάρηζην δχν (2) ηερλίηεο θαη δχν (2) βνεζνχο νη νπνίνη ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ (ηππηθά πξνζφληα). Πξνο ηνχην ζα αλαθέξνληαη (ζηνλ πίλαθα) ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί θαηά ην ρξφλν ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ζεσξεκέλν αληίγξαθν θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ή ην κεηξψν ηεο Ννκαξρίαο, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη απαξαηηήησο ε εηδηθφηεηα εθάζηνπ. ε πεξίπησζε ζπλνιηθψλ πηλάθσλ γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζα επηζεκαίλεηαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο) ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο εηδηθφηεηεο πεξί εγθαηάζηαζεο ή ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ, (εκπεηξία ηνπιάρηζην ηξηψλ εηψλ) ζχκθσλα κε ηα Π.Γ. 87/1996 (Α 72/1996), (ΦΔΚ 1827/2007, ηεχρνο 2ν), ΔΚ 2037/2000 & ΔΚ 1005/2009 4) Καηάινγν κε ηε κνξθή πίλαθα (επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο) εθηέιεζεο παξφκνησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ πνπ πεξαηψζεθαλ ζηε ηξηεηία , ζηνλ νπνίν λα αλαθέξεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ε εγθαηεζηεκέλε (ειεθηξηθή) ηζρχο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ ζηα νπνία αθνξνχζε ε ζπληήξεζε, θαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ. Κξίλεηαη σο επαξθήο γηα ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ε παξνπζίαζε παξφκνησλ ησλ αλσηέξσλ εξγαζηψλ ζηε πξναλαθεξφκελε ηξηεηία, ζε κεραλήκαηα κε ειεθηξηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κεγαιχηεξε απφ KW. Πξνο ηνχην θαηαηίζεληαη -εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή (δεκφζηνο θνξέαο ή Ν.Π.Γ.Γ.)- κε πηζηνπνηεηηθά-βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, γηα ηελ εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχ ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ, εάλ δε ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε αληίζηνηρε βεβαίσζή ηνπ, ζπλνδεπφκελε κε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 δηπισκαηνχρνπ ειεθηξνιφγνπ ή κεραλνιφγνπ. 5) Βεβαίσζε απφ ηελ Γηεχζπλζε πληήξεζεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΜΠ, (επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο), φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ εηδηθψλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ππνρξενχληαη, λα επηζθεθζνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΜΠ θαη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, λα πξνζθνκίζνπλ ηελ πξναλαθεξφκελε βεβαίσζε ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 08:00 έσο 14:00, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6.ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα θαηαηεζνχλ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (θηίξην νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, 2 νο φξνθνο, Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ), ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 20

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα