Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις"

Transcript

1 Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο κηαο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο όπσο επίζεο ηεο δηαθνξάο θάζεο κεηαμύ ηάζεο θαη ξεύκαηνο ζε έλα θύθισκα RC. 2. Γεληθά Ο παικνγξάθνο είλαη έλα ειεθηξνληθό όξγαλν κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε πνιινύο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο έξεπλαο. Ο παικνγξάθνο κπνξεί λα απεηθνλίζεη θαηλόκελα πνπ κεηαβάιινληαη πνιύ γξήγνξα (π.ρ ρξνληθή εμέιημε ελαιιαζζόκελεο ηάζεο κε ζπρλόηεηα ηεο ηάμεσο ησλ 30 ΜΗz) θαη γεληθά κπνξεί λα κεηξήζεη ηάζε θαη νπνηνδήπνηε θπζηθό κέγεζνο κπνξεί κε θαηάιιειν κεηαηξνπέα λα γίλεη ηάζε (π.ρ Πίεζε, Θεξκνθξαζία, έκκεζε κέηξεζε ξεύκαηνο θιπ). πρλόηεηα Πεξίνδν ελόο πεξηνδηθνύ ζήκαηνο Γηαθνξά θάζεο κεηαμύ δύν ελαιιαζζνκέλσλ ζεκάησλ 3. ύληνκε Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ε έλα θαζνδηθό ζσιήλα παξάγεηαη, εζηηάδεηαη θαη επηηαρύλεηαη θαηάιιεια κηα δέζκε ειεθηξνλίσλ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα δηέξρεηαη κέζα από δύν ειεθηξηθά πεδία πνπ είλαη θάζεηα κεηαμύ ηνπο, πθίζηαηαη ηελ επίδξαζή ηνπο θαη πξνζθξνύεη ζηε ζπλέρεηα ζε κία θζνξίδνπζα νζόλε κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ηελ απεηθόληζε ηνπ ζπλδπαζκνύ ησλ ηάζεσλ πνπ δεκηνύξγεζαλ ηα δύν θάζεηα ειεθηξηθά πεδία. Δάλ γηα παξάδεηγκα εθαξκόζνπκε ζηελ είζνδν ηνπ παικνγξάθνπ κία Εικόνα 1 Παλμογράθος Μ.Πηλακούτα Σελίδα 1

2 ελαιιαζζόκελε ηάζε V=Voεκ(σt), ε ηάζε απηή εληζρύεηαη θαη νδεγείηαη ζε έλα δεύγνο θαηαθόξπθσλ κεηαιιηθώλ πιαθηδίσλ θαη θαζνξίδεη ηε κνξθή ηνπ θαηαθόξπθνπ πεδίνπ. Αλ ε ηάζε εηζόδνπ είλαη ελαιιαζζόκελε, ην θαηαθόξπθν ειεθηξηθό πεδίν είλαη ελαιιαζζόκελν. Σν νξηδόληην πεδίν δεκηνπξγείηαη κε εθαξκνγή κηαο πξηνλσηήο ηάζεο (ίδηαο ζπρλόηεηαο κε ηελ ελαιιαζζόκελε ηάζε εηζόδνπ) ζε έλα δεύγνο νξηδνληίσλ κεηαιιηθώλ πιαθηδίσλ. Σν απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ησλ δύν πεδίσλ ζηελ δηεξρόκελε δέζκε ειεθηξνλίσλ είλαη ε απνηύπσζε ηεο εκηηνλνεηδνύο κνξθήο ζηελ νζόλε ηνπ παικνγξάθνπ. Με ηνλ παικνγξάθν κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε άκεζα ηελ πεξίνδν Σ..(σ=2π/Σ=2π f) θαη ην πιάηνο Vo ηεο εκηηνλνεηδνύο ηάζεο. Σν πιάηνο Vo νλνκάδεηαη ηάζε θνξπθήο Vo=Vp. Σν δηπιάζην ηεο ηάζεο θνξπθήο ζπκβνιίδεηαη κε Vp-p θαη νλνκάδεηαη ηάζε από θνξπθή ζε θνξπθή. Η ελεξγόο ηηκή ηάζεο Vελ πνπ καο δίλεη έλα θνηλό βνιηόκεηξν όηαλ ζε απηό εθαξκόζνπκε κηα ελαιιαζζόκελε ηάζε, ζπλδέεηαη κε ηελ ηάζε θνξπθήο (πιάηνο ηάζεο) κε ηελ παξαθάησ ζρέζε: Vp Vp p V Η ζπρλόηεηα f ζπλδέεηαη κε ηελ πεξίνδν κε ηε ζρέζε f=1/t (Hz) Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα ρξήζε ηνπ παικνγξάθνπ είλαη ε θάζεηε ζύλζεζε δύν ηάζεσλ κε ηελ νπνία παίξλνπκε κνξθέο Lissajous. Από ηηο κνξθέο απηέο κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ιόγν ησλ ζπρλνηήησλ ησλ δύν ηάζεσλ. Γλσξίδνληαο ηε κία από ηηο δύν ζπρλόηεηεο κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ άιιε. Γηα ηε ιήςε κεηξήζεσλ κε ηνλ παικνγξάθν ρξεζηκνπνηνύκε κηα γελλήηξηα ζπρλνηήησλ. Η γελλήηξηα κπνξεί λα δώζεη ηάζεηο κε κνξθή εκηηνλνεηδή, ηξηγσληθή ή ηεηξαγσληθή ζε κηα κεγάιε πεξηνρή ζπρλνηήησλ (0-3 ΜHz) θαη κε ξπζκηδόκελν πιάηνο (0-10 Vp-p). Εικόνα 2 : Γεννήηρια Σστνοηήηων Μ.Πηλακούτα Σελίδα 2

3 4.Λήςε θαη επεμεξγαζία κεηξήζεσλ Επίδειξη και επεξήγηζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηων κςπιοηέπων κοςμπιών ηος παλμογπάθος και ηηρ γεννήηπιαρ από ηοςρ ςπεύθςνοςρ ηος επγαζηηπίος 4.1 Μεηρήζεις Σστνόηηηας 1. Ρπζκίζηε ηε γελλήηξηα ζπρλνηήησλ ώζηε λα δίλεη έμνδν εκηηνλνεηδή ηάζε κε ζπρλόηεηα f = 1000 Hz θαη πιάηνο Vpp=3V 2. Ρπζκίζηε ην Time/div ζην 0.2 ms/cm θαη ηνvolt/div ζην 1 V/cm, κεηξήζηε ηελ πεξίνδν ηεο ηάζεο κε ηνλ παικνγξάθν θαη ππνινγίζηε ηε ζπρλόηεηά ηεο 3. Γνθηκάζηε δηάθνξεο ηηκέο Time/div θαη Volt/div γηα λα δείηε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ απεηθόληζε ηνπ ζήκαηόο ζαο. 4. Ρπζκίζηε ηνλ παικνγξάθν ζην 1Volt/div θαη επηιέμεηε ην θαηάιιειν Time/div γηα λα κεηξήζεηε κε ηε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα ηελ πεξίνδν θαη ηε ζπρλόηεηα γηα ηηο ππόινηπεο ηηκέο ζπρλνηήησλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 4.2 Μέηρηζη Τάζεων f Hz T ms f = 1/T cm * ms/cm Να ζπλδεζεί ην βνιηόκεηξν κε ηε γελλήηξηα. 2. Να ξπζκηζηεί ην πιάηνο ηεο ηάζεο πνπ δίλεη ε γελλήηξηα, ώζηε ζηε ζπρλόηεηα f=1000 Hz ην βνιηόκεηξν λα κεηξά ελεξγό ηηκή Vελ = 1V. 3. Να απνζπλδεζεί ην βνιηόκεηξν θαη λα ζπλδεζεί ε έμνδνο ηεο γελλήηξηαο ζην πξώην θαλάιη ηνπ παικνγξάθνπ. 4. Δπηιέμεηε ην θαηάιιειν 1Volt/div γηα λα κεηξήζεηε κε ηε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα ηε ηάζε Vpp θαη Vp. 5. Να ππνινγηζηεί ε Vελ από ηε ζρέζε V Vp 2 6. Να επαλαιεθζνύλ ηα παξαπάλσ γηα ηηο ππόινηπεο ηάζεηο ηνπ παξαθάησ πίλαθα. Vελ V Vpp Vp Vελ cm* V/cm Μ.Πηλακούτα Σελίδα 3

4 ΤΑΣΗ V ΡΕΥΜΑ ma Δξγαζηήξην Φπζηθήο Κύθινο ΙΙ Γνκηθώλ 4.3 Μέηρηζη διαθοράς θάζης ηάζης-ρεύμαηος ζε κύκλωμα RC 1. πλδένπκε ηε γελλήηξηα ζηα άθξα ηνπ θπθιώκαηνο RC. 2. Ρπζκίδνπκε ηε γελλήηξηα ώζηε ζηε ζπρλόηεηα f = 500 Hz λα δίλεη ηάζε V = 3Vpp ζην θύθισκα. 3. πλδένπκε ζηα δύν θαλάιηα ηνπ παικνγξάθνπ α) ηελ ηάζε ζηα άθξα ηεο R θαη β) ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ θπθιώκαηνο RC. R C CH1 CH2 CH1 Vpp = 3V 4. H δηαθνξά θάζεο πνπ έρνπλ ηα δύν ζήκαηα ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: θ= 360. όπνπ Σ ε πεξίνδνο θαη ΓΣ ε απόζηαζε ησλ δύν ηζνθαζηθώλ ζεκείσλ. ΤΑΣΗ, ΡΕΥΜΑ, ΦΡΟΝΟΣ Τάση V Ρεύμα Ι 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0-1,0,E+00 5,E-07 1,E-06 2,E-06 2,E-06 3,E-06 3,E-06-1,0-2,0-3,0-2,0-4,0-3,0 ΓΣ T t sec 5. Καηαρσξνύκε ηηο κεηξήζεηο καο θαη ηηο πξνθύπηνπζεο δηαθνξέο θάζεσο ζε πίλαθα 3,0 2,0 F Hz T ΔΤ φ Μ.Πηλακούτα Σελίδα 4

5 6. Μεηαθηλνύκε ην δηαθόπηε Time/div ζηε ζέζε Υ-Τ. ηε ζέζε απηή ηα δύν ζήκαηα ζπλζέηνληαη θάζεηα θαη εκθαλίδεηαη κηα έιιεηςε ζηελ νζόλε. Απνδεηθλύεηαη όηη από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο έιιεηςεο κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηε δηαθνξά θάζεο ησλ δύν ζεκάησλ από ηε ζρέζε : 2a εκ (θ) = 2b 7. Γηα θάζε ζπρλόηεηα κεηξάκε ηηο απνζηάζεηο 2α θαη 2b θαη θαηαρσξνύκε ηηο κεηξήζεηο καο καδί κε ηηο πξνθύπηνπζεο δηαθνξέο θάζεσο ζε πίλαθα. 5. Δξσηήζεηο F Hz 2α 2b ημ(φ) θ Να ζρεδηαζηεί κηα ελαιιαζζόκελε ηάζε πιάηνπο 2V θαη ζπρλόηεηαο 500 Ηz. (θιίκαθα 1V/cm θαη 1ms/cm) 2. Πόζε είλαη ε πεξίνδόο ηεο θαη πόζε ε ελεξγόο ηηκή ηεο. Βιβλιογραθία 1. «Καζνδηθόο παικνγξάθνο δηπιήο δέζκεο» από ην βηβιίν, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο ΙΙ Οκάδα Φπζηθώλ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ, (Mαθεδνληθέο Δθδόζεηο). 2. «Μεηξήζεηο κε παικνγξάθν» από ην βηβιίν Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο, Οκάδα Φπζηθώλ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ (Mαθεδνληθέο Δθδόζεηο). 3. ηελ ηζηoζειίδα ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο ΙΙ κπνξείηε λα βξείηε Πξνζνκνίσζε κε ηίηιν «Παικνγξάθνs Μνξθέο Lissajous» Μ.Πηλακούτα Σελίδα 5

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΘΔΜΑ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: "Μειέηε Γηεγέξζεσλ ζηε ρξήζε καγλεηνκέηξνπ SQUID κε εθαξκνγή ζε Με Καηαζηξνθηθνύο Διέγρνπο" ΤΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΓΑΚΣΩΡ: Υαξίθιεηα-Υαξηηίλε Βνπιγαξάθε ΣΡΙΜΔΛΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΡΓΑΙΔ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Εξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα