ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος και κτιρίων του Δήμου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος και κτιρίων του Δήμου Κ. Μ. : Π99/2014

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στις απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση των καυστήρων τόσο στα σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους όσο και σε κτίρια που στεγάζουν γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου. Η συντήρηση κρίνεται απαραίτητη ώστε η θέρμανση των σχολικών κτιρίων κατά τους χειμερινούς, κυρίως, μήνες να είναι η κατάλληλη για την καλή απόδοση τόσο των μαθητών / μαθητριών όσο και του διδακτικού προσωπικού στα σχολικά κτίρια και να διασφαλίζει την καλή υγεία του διδακτικού προσωπικού και ιδίως των μαθητών / μαθητριών και, αντίστοιχα, η θέρμανση στα λοιπά κτίρια του Δήμου να είναι αποδοτική και να εξασφαλίζει συνθήκες άνεσης για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου. Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του N. 2362/ΦΕΚ 247 Α'/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις». Της με αριθμό 2/59649/0026/ΦΕΚ 1427 Β / Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/95». Της με αριθμό 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / Υπουργικής Απόφασης «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Του Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α / «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως της Ζ παραγράφου του. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». Του Π. Δ. 511/ΦΕΚ 162 Α / «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων». Του Π. Δ. 362/ΦΕΚ 245 Α / «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες». Του Π. Δ. 252/ΦΕΚ 106 Α /1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β. Δ. από 13/ , του Β. Δ. από 19/ και του Β. Δ. 328/63 περί της άσκησης του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.10315/φεκ 369 Β / «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Της Υπουργικής Απόφασης Δ3/Α/11346/ΦΕΚ 963 Β / «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar». Της Υπουργικής Απόφασης /ΦΕΚ 2654 Β / «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Σελίδα 2 από 18

3 Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι Euro (10.666,00 ) πλέον Φ. Π. Α. 23% δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία Euro και δέκα οκτώ λεπτά (2.453,18 ). Σελίδα 3 από 18

4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας ( ) Συνολική Τιμή ( ) Συντήρηση καυστήρων, δηλαδή πραγματοποίηση των ελάχιστων τακτικών εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε ετήσια βάση, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Έλεγχος στεγανότητας σε καυστήρες φυσικού αερίου, όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου για καυστήρες σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Καθαρισμός καμινάδας για καυστήρες σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης καυστήρων σε σχολικά κτίρια στη διάρκεια του σχολικού έτους Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης καυστήρων σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου τεμ , , τεμ , , τεμ. 6 25,00 150, τεμ. 8 60,00 480, , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 23 % 2.453,18 Γενικό Σύνολο ,18 Σελίδα 4 από 18

5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 O «Συντήρηση καυστήρων», ήτοι άριστη πραγματοποίηση των ελάχιστων τακτικών εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε ετήσια βάση, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 72,00 Εβδομήντα δύο Euro ΑΡΘΡΟ 2 O «Έλεγχος στεγανότητας σε καυστήρες φυσικού αερίου», ήτοι άριστη πραγματοποίηση των ελάχιστων απαιτούμενων εργασιών ελέγχου στεγανοποίησης, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 60,00 Εξήντα Euro ΑΡΘΡΟ 3 O «Καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου για καυστήρες σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων εργασιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 25,00 Είκοσι πέντε Euro ΑΡΘΡΟ 4 O «Καθαρισμός καμινάδας για καυστήρες σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων εργασιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 60,00 Εξήντα Euro ΑΡΘΡΟ 5 O «Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης καυστήρων σε σχολικά κτίρια στη διάρκεια του σχολικού έτους », ήτοι άριστη πραγματοποίηση των απρόβλεπτων έκτακτων εργασιών συντήρησης που κρίνονται απαραίτητες, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Συνολική τιμή 1.920,00 Χίλια εννιακόσια είκοσι Euro ΑΡΘΡΟ 6 O «Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης καυστήρων σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου», ήτοι άριστη πραγματοποίηση των απρόβλεπτων έκτακτων εργασιών συντήρησης που κρίνονται απαραίτητες, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Συνολική τιμή 1.000,00 Χίλια Euro Σελίδα 5 από 18

6 Σελίδα 6 από 18 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στις απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση των καυστήρων τόσο στα σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους όσο και σε κτίρια που στεγάζουν γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου. Η συντήρηση κρίνεται απαραίτητη ώστε η θέρμανση των σχολικών κτιρίων κατά τους χειμερινούς, κυρίως, μήνες να είναι η κατάλληλη για την καλή απόδοση τόσο των μαθητών / μαθητριών όσο και του διδακτικού προσωπικού στα σχολικά κτίρια και να διασφαλίζει την καλή υγεία του διδακτικού προσωπικού και ιδίως των μαθητών / μαθητριών και, αντίστοιχα, η θέρμανση στα λοιπά κτίρια του Δήμου να είναι αποδοτική και να εξασφαλίζει συνθήκες άνεσης για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου. Η μελέτη βασίστηκε σε προμέτρηση των καυστήρων σε σχολικά κτίρια και λοιπά κτίρια του Δήμου, η οποία, μεταξύ άλλων, καταγράφεται : Στο με αριθμό πρωτοκόλλου 6323/ έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου, στο με αριθμό πρωτοκόλλου 10146/ έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου και στο με αριθμό πρωτοκόλλου 5761/ έγγραφο του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου. Με βάση τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης, μετρήσεις και υπολογισμούς που χρειάζεται να πραγματοποιούνται μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό έτος στους καυστήρες και τους λέβητες που περιλαμβάνονται στην παρούσα συντήρηση συντάσσεται το αντίστοιχο φύλλο ελέγχου και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης σύμφωνα με τα πρότυπα του Π. Ε. Ρ. Π. Α. Οι απαραίτητες εργασίες, μετρήσεις και υπολογισμοί εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις αντίστοιχες ανάγκες χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του 1 ου άρθρου του ενδεικτικού προϋπολογισμού και του τιμολογίου της παρούσας μελέτης και παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω : Εργασίες συντήρησης 1. Καθαρισμός λέβητα. 2. Αντικατάσταση μπεκ. 3. Καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων / ηλεκτροδίων ιονισμού. 4. Δοκιμή ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα και καυστήρα. 5. Ρύθμιση αναλογίας αέρα καυσίμου. 6. Μέτρηση και ανάλυση καυσαερίων (βλ. πιο αναλυτικά παρακάτω). 7. Έλεγχος διαρροών καυσαερίων / καυσίμου. Μετρήσεις 1. Θερμοκρασία καυσαερίων ( o C). 2. Θερμοκρασία χώρου λεβητοστασίου ( o C). 3. Δείκτης αιθάλης (Bacharach). 4. Διοξείδιο του άνθρακα (%). 5. Ελκυσμός (mbar). 6. Πίεση αντλίας πετρελαίου (bar). Υπολογισμοί 1. Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (%). 2. Απώλειες καυσαερίων (%). 3. Παροχή πετρελαίου (kg/h ή m 3 /h). Ειδικά για τους καυστήρες αερίου δεν περιλαμβάνεται στις απαραίτητες εργασίες η αντικατάσταση μπεκ, ενώ περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες μετρήσεις :

7 1. Περίσσεια αέρα (λ). 2. Οξυγόνο (ppm). 3. Μονοξείδιο του άνθρακα (ppm). 4. Μονοξείδιο του αζώτου (ppm). 5. Πίεση ηρεμίας (αερίου) (mbar). 6. Πίεση λειτουργίας (αερίου) (mbar). 7. Πίεση κεφαλής (αερίου) (mbar). Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/11346/ΦΕΚ 963 Β / και ειδικότερα την παράγραφο , πρέπει να γίνεται έλεγχος της στεγανότητας σε καυστήρες φυσικού αερίου κάθε τέσσερα (4) χρόνια το πολύ. Για τους καυστήρες φυσικού αερίου στα δέκα επτά (17) σχολεία, τα οποία αναφέρονται στην αντίστοιχη κατάσταση παρακάτω, συμπληρώνονται δύο (2) ή τρία (3) χρόνια από τον προηγούμενο έλεγχο στεγανότητας στη διάρκεια του σχολικού έτους Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στεγανότητας τόσο στους δέκα επτά (17) καυστήρες φυσικού αερίου σε σχολεία όσο και στους δύο (2) καυστήρες φυσικού αερίου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, οι οποίοι επίσης αναφέρονται σε αντίστοιχη κατάσταση παρακάτω. Στον έλεγχο στεγανότητας, στον οποίον αντιστοιχεί το 2 ο άρθρο στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το τιμολόγιο της μελέτης, περιλαμβάνονται οι παρακάτω σχολαστικοί έλεγχοι και εργασίες : 1. Έλεγχος με ανιχνευτή φυσικού αερίου για ενδεχόμενες διαρροές των σωληνώσεων και έλεγχος στεγανότητας φλαντζών. 2. Έλεγχος της καλής λειτουργίας των αποφρακτικών δικλείδων. 3. Άδειασμα του δικτύου φυσικού αερίου, όπου στη συνέχεια θα γίνει πλήρωση με αέρα και ρυθμίζοντας κατάλληλα την πίεση του δικτύου θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας (αποφρακτικές διατάξεις - βάνες ακαριαίας διακοπής - εκτονωτικές βάνες - στεγανότητα των Gas train - έλεγχος των ηλεκτρικών τάμπερ του συστήματος απαγωγής καυσαερίων). 4. Έλεγχος κατανάλωσης (να είναι σύμφωνα με την ονομαστική φόρτιση του κατασκευαστή του λέβητα). 5. Έλεγχος πρεσσοστάτη αέρα, πρεσσοστάτη Gas και μέτρηση βαθμού απόδοσης από ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων. Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, ο αδειούχος τεχνικός θα πρέπει να συμπληρώσει το φύλλο συντήρησης και ρυθμίσεων, στο οποίο θα είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία. Οι παραπάνω εργασίες, μετρήσεις και υπολογισμοί θα πραγματοποιούνται στους καυστήρες των σχολικών και λοιπών κτιρίων του Δήμου από τα συνεργεία της εταιρείας που θα έχει αναλάβει την παρούσα συντήρηση. Σημειώνεται ότι κάθε φύλλο ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα του Π. Ε. Ρ. Π. Α. θα συνοδεύεται οπωσδήποτε από σχετική γραπτή βεβαίωση, η οποία θα βγαίνει σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Η βεβαίωση αυτή : Εφόσον αφορά σε καυστήρες σχολείων του Δήμου, η βεβαίωση θα φέρει την υπογραφή του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του αντίστοιχου σχολείου. Εφόσον αφορά σε καυστήρες Παιδικών ή Βρεφονηπιακών Σταθμών ή Κ. Α. Π. Η. του Δήμου, η βεβαίωση θα φέρει την υπογραφή του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του αντίστοιχου Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού ή Κ. Α. Π. Η. Εφόσον αφορά σε καυστήρες σε κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, πλην των Κ. Α. Π. Η., η βεβαίωση θα φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας. Εφόσον αφορά σε καυστήρες σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, η βεβαίωση θα φέρει την υπογραφή του υπεύθυνου ή της υπεύθυνης του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας για την αντίστοιχη αθλητική εγκατάσταση, που θα είναι παρών κατά την πραγματοποίηση των αντίστοιχων εργασιών συντήρησής σε αυτούς τους καυστήρες. Σε κάθε περίπτωση, ο υπογράφων ή η υπογράφουσα θα κρατάει το πρώτο από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα των εντύπων αυτών. Το δεύτερο από τα πρωτότυπα θα το κρατάει ο ανάδοχος Το τρίτο και το τέταρτο πρωτότυπο θα στέλνονται από τον υπογράφονται ή την υπογράφουσα στον Δήμο και θα Σελίδα 7 από 18

8 προορίζονται για τον Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου και για την Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου και το φάκελο της παρούσας συντήρησης, αντίστοιχα. Τα φύλλα ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα του Π. Ε. Ρ. Π. Α. και οι βεβαιώσεις αυτές θα είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις, ώστε η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής να μπορούν να ξεκινήσουν, έστω, τη διαδικασία παραλαβής της συντήρησης των αντίστοιχων καυστήρων, στην οποία θα περιλαμβάνεται και όποιος άλλος έλεγχος κρίνεται ότι χρειάζεται για να εξασφαλίσει ότι η συντήρηση πραγματοποιήθηκε πλήρως και σωστά και μπορεί να ολοκληρωθεί η παραλαβή της. Οι εβδομήντα επτά (77) καυστήρες, οι οποίοι χρειάζονται, τουλάχιστον, τις παραπάνω τακτικές εργασίες συντήρησης, μετρήσεις και υπολογισμούς σε ετήσια βάση, είναι εγκατεστημένοι στα σχολεία ή σχολικά συγκροτήματα και στις λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου, όπως φαίνεται στις ακόλουθες καταστάσεις : ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α. Σχολεία με καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης 1. 1 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Ναυσικάς και Έκτορος τηλ ) : Λέβητας ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Ευαγγελιστρίας 36 και Αίαντος τηλ ) : Λέβητας LAVITHERM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας FBR ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Λεωφόρος Παλατιανής 24 τηλ ) : Λέβητας BIKLIM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο Νηπιαγωγείο Ιλίου και 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πολυτέκνων 20 τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας THYSSEN ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Αλβανικού Έπους 54 τηλ ) : Λέβητας BLUCALOR, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας UNIGAS ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Μπουμπουλίνας 2 τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας MINIFLAM ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Αιακού τηλ ) : Λέβητας ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Ηρακλείου και Μελ. Βασιλείου τηλ ) : Λέβητας GALDA, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM ο Νηπιαγωγείο Ιλίου και 13 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Καππαδοκίας 21 τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο και 22 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Καίτης Βιτυβίλια 34 και Ευαγγελίστριας τηλ ) : Λέβητας ΠΡΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας HERMANN ο και 30 ο Νηπιαγωγείο και 16 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Αετομηλίτσης και Πλουτάρχου 3 τηλ , και αντίστοιχα 1 ος Καυστήρας) : Λέβητας YGNIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας LAMBORGHINI. Σελίδα 8 από 18

9 ο και 30 ο Νηπιαγωγείο και 16 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Αετομηλίτσης και Πλουτάρχου 3 τηλ , και αντίστοιχα 2 ος Καυστήρας) : Λέβητας YGNIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας LAMBORGHINI ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Καρπενησίου 30 τηλ ) : Λέβητας LAVITHERM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας FERROLI ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Λεωφόρος Πετρουπόλεως 76 τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας OLYMP ο Νηπιαγωγείο (Αργυροκάστρου 49 τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας UNIGAS ο Νηπιαγωγείο Ιλίου και Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου (Πολυτέκνων 20 τηλ ) και 10 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πολυτέκνων 12 τηλ τα 2 σχολεία έχουν κοινό λέβητα) : Λέβητας INTERCAL ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Άνδρου και Σπετσών τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας MINIFLAM ο, 25 ο και 29 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Καλπακίου και Ρόδου τηλ , και , αντίστοιχα) : Λέβητας LAMBORGHINI, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο και 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πατριάρχη Γρηγορίου Ε 38 τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας ΚΛΙΜΑ Ε. Π. Ε., ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας BALTUR ο Νηπιαγωγείο και 15 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πριάμου 187 τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας Π.Ο.Σ.Ε.ΔΥ., ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πριάμου 114 τηλ ) : Λέβητας ΚΛΙΜΑ Ε. Π. Ε., ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας BALTUR ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Χρυσηίδος 71 τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Παλατιανής 24 τηλ ) : Λέβητας ΚΛΙΜΑ Ε. Π. Ε. ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας INTERCAL ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Μέσης Ανατολής 15 και Τενέδου τηλ ) : Λέβητας RAYON, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας INTERCAL ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Πετρουπόλεως και Αβέρωφ τηλ ος Καυστήρας) : Λέβητας THERMODAL, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας WARM FLAM ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Πετρουπόλεως και Αβέρωφ 2 ος Καυστήρας) : Λέβητας THERMODAL, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας WARM FLAM. Σελίδα 9 από 18

10 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Παλατιανής 2 τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Επτανήσου 23 τηλ ) : Λέβητας RAYON, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM. 29. Νεστόρειο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Θηβών 422 τηλ ) : Λέβητας ELINOX, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας OERTLI ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Τέρμα Καρπάθου τηλ ) : Λέβητας YGNIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας SIMA ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Ευαγγελιστρίας και Φλέβας Ρουβίκωνος τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 107 τηλ ): Λέβητας THERMODAL, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM ο Γυμνάσιο Ιλίου (Πηνελόπης 64 τηλ ) : Λέβητας LAMBORGHINI, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM ο Γυμνάσιο Ιλίου (Ελαιών 61 τηλ ) : Λέβητας ΣΑΜΑΡΑΣ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM ο Γυμνάσιο Ιλίου (Πορφύρας και Πορφυρογέννητου τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr ο Γυμνάσιο Ιλίου (Λεωφόρος Πετρουπόλεως και Αετομηλίτσης τηλ ) : Λέβητας HOVAL, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO. 37. Μουσικό Γυμνάσιο και Μουσικό Λύκειο Ιλίου (Σύμης 5 τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας THERMOSTAHL, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας BALTUR ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Ιδομενέως 104 τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Πηνελόπης 62 τηλ ) : Λέβητας ΚΛΙΜΑ Ε. Π. Ε., ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας BALTUR ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Καππαδοκίας και Γαλερίου τηλ ) : Λέβητας LAVITHERM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας BALTUR ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Καίτης Βιτυβίλια τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM ο και 2 ο ΕΠΑ. Λ. και 3 ο ΕΠΑ. Σ. (Λεωφόρος Χασιάς 123, τηλ , και αντίστοιχα) : Λέβητας STEAM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας UNIGAS ο Σ. Ε. Κ. Ιλίου (Λεωφόρος Χασιάς 123 τηλ ) : Λέβητας LAVITHERM ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM. Σελίδα 10 από 18

11 44. Ειδικό Γυμνάσιο, Ειδικό Λύκειο και Τ. Ε. Ε. Ειδικής Αγωγής Ιλίου (9 η Στάση Λεωφόρου Χασιάς τηλ , και , αντίστοιχα). Β. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί με καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης 1. 1 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καλπακίου και Ζίτσης - τηλ ) ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Λεωφόρος Πετρουπόλεως 54 - τηλ ) ος Παιδικός Σταθμός (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 169Α - τηλ ) ος Παιδικός Σταθμός (Δημητσάνης και Παγκάλου - τηλ ) ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καπετάν Βέρα και Πηνελόπης - τηλ ) ος Παιδικός και 10 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζαγορίου τηλ και , αντίστοιχα). Γ. Κ. Α. Π. Η. με καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης 1. 1 ο Κ. Α. Π. Η. (Δαναών 35 τηλ ). Λέβητας SATURN, ονομαστικής ισχύος kcal/hr ο Κ. Α. Π. Η. (Μελίκης 17 τηλ ). Λέβητας CALDO, καυστήρας ZEPHYR ο Κ. Α. Π. Η. (Αγίας Αικατερίνης 12 τηλ ). Λέβητας STEAM, καυστήρας BULKAN. Δ. Κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας με καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης 1. Κεντρικά γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Νέστορος 101 τηλ ). Λέβητας EUROMASTER, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOSTAR. 2. Συμβουλευτικός σταθμός Κ. Ε. Θ. Ε. Α. (Αθηνάς 47 τηλ ). Ε. Αθλητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας με καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης 1. 2 ο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γ. Κακούρης» (3 ης Ορεινής Ταξιαρχίας και Καπετάν Βέρα - τηλ ). 2. Αθλητικό Πολυκέντρο Ραδιοφωνίας (Πριάμου και Πρέσπας - τηλ ). 3. Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ευαγγέλου Λιόση - τηλ ). Σελίδα 11 από 18

12 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤ. Σχολεία με καυστήρες φυσικού αερίου 1. 5 ο Νηπιαγωγείο και 14 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Ηροδότου και Αγράφων τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Πρεβέζης 57 και Τρικάλων τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Πολύγυρου και Κηφισού τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Ξυλοκάστρου 2 και Φλέβας Ρουβίκωνος τηλ ) : Λέβητας KLIMIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Πολυφήμου και Βρυσηίδος τηλ ) : Λέβητας DELTA, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Πατριάρχου Φωτίου και Κυρίλλου τηλ ) : Λέβητας DELTA, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Δαβάκη 50 και Κλεισούρας τηλ ) : Λέβητας ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΗ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου τηλ ) : Λέβητας ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΗ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Αργυροκάστρου 51 τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πρεβέζης 43 τηλ ) : Λέβητας ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο και 2 ο Γυμνάσιο Ιλίου (Κάλχου 58 τηλ , αντίστοιχα) : Λέβητας ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΗ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Γυμνάσιο Ιλίου (Δραγουμάνου και Θεσσαλονίκης τηλ ) : Λέβητας HELLASTHERM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Γυμνάσιο και 4 ο Ενιαίο Λύκειο Ιλίου (Αλαμάνας και Διός τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας YGNIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο και 12 ο Γυμνάσιο Ιλίου (Ποσειδώνος και Διός τηλ ) : Λέβητας LAVITHERM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Γυμνάσιο Ιλίου (Ζαγορίου 64 τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Αλαμάνας 14Α τηλ ) : Λέβητας CALDO, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO. Σελίδα 12 από 18

13 17. 5 ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Καλπακίου και Ζίτσης τηλ ) : Λέβητας LAMBORGHINI, καυστήρας RIELLO. Ζ. Βρεφονηπιακοί σταθμοί με καυστήρες φυσικού αερίου 1. 3 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μεθοδίου 56 - τηλ ) ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αντιγόνης 1Α - τηλ ). Ειδικά για τον καυστήρα στο Μουσικό Γυμνάσιο και Μουσικό Λύκειο Ιλίου, όπου ο λέβητας έχει ονομαστική ισχύ που υπερβαίνει τα 400 kw (δηλαδή, αντίστοιχα, υπερβαίνει τις ,09 kcal/hr, καθώς 1 kcal/hr = 0, kw), οι τακτικές εργασίες, μετρήσεις και υπολογισμοί που χρειάζονται για τη συντήρησή του πρέπει να πραγματοποιούνται μία (1) φορά κάθε μήνα από τις 15 Οκτωβρίου ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με τη 2 η παράγραφο του 5 ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης /ΦΕΚ 2654 Β / , δηλαδή συνολικά επτά (7) φορές. Στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης της παρούσας συντήρησης προκύπτουν και απρόβλεπτες - έκτακτες ανάγκες συντήρησης των καυστήρων, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν πιο ομαλή λειτουργία των καυστήρων αυτών ή τουλάχιστον το αντίστοιχο διάστημα αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας τους να είναι το ελάχιστο δυνατό και με αυτό τον τρόπο να προστατεύεται η ευχέρεια διεξαγωγής των μαθημάτων και παρακολούθησής τους από τους μαθητές και η καλή υγεία των μαθητών, σε περίπτωση που οι καυστήρες βρίσκονται σε σχολικά κτίρια, ή να προστατεύεται η καλή υγεία των νηπίων και των βρεφών, σε περίπτωση που οι καυστήρες βρίσκονται σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Για να αντιμετωπίζονται ταχύτατα οι ανάγκες αυτές έχουν προβλεφθεί τα αντίστοιχα μέγιστα συνολικά ποσά που αναφέρονται στο 5 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, για τα σχολεία, ή αντίστοιχα στο 6 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Σε περίπτωση μη λειτουργίας οποιουδήποτε από τους καυστήρες ή εμφάνισης ανωμαλίας στη λειτουργία του ύστερα από τις παραπάνω εργασίες συντήρησης, η εταιρεία που θα έχει αναλάβει την παρούσα συντήρηση θα είναι υποχρεωμένη να στείλει ειδικό τεχνίτη το ταχύτερο δυνατό για την αποκατάσταση αυτής. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την παρούσα συντήρηση χρειάζεται να είναι αποδεδειγμένα σχετικός με το αντικείμενο και υπεύθυνος και να έχει τα απαιτούμενα από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις ουσιαστικά και τυπικά προσόντα. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις διατάξεις των Ελληνικών Κανονισμών και τους εκάστοτε αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς. Σελίδα 13 από 18

14 Σελίδα 14 από 18 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αντικείμενο Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στις απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση των καυστήρων τόσο στα σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους όσο και σε κτίρια που στεγάζουν γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου. Η συντήρηση κρίνεται απαραίτητη ώστε η θέρμανση των σχολικών κτιρίων κατά τους χειμερινούς, κυρίως, μήνες να είναι η κατάλληλη για την καλή απόδοση τόσο των μαθητών / μαθητριών όσο και του διδακτικού προσωπικού στα σχολικά κτίρια και να διασφαλίζει την καλή υγεία του διδακτικού προσωπικού και ιδίως των μαθητών / μαθητριών και, αντίστοιχα, η θέρμανση στα λοιπά κτίρια του Δήμου να είναι αποδοτική και να εξασφαλίζει συνθήκες άνεσης για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της παρούσας συντήρησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του N. 2362/ΦΕΚ 247 Α'/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις». Της με αριθμό 2/59649/0026/ΦΕΚ 1427 Β / Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/95». Της με αριθμό 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / Υπουργικής Απόφασης «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Του Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α / «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως της Ζ παραγράφου του. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». Του Π. Δ. 511/ΦΕΚ 162 Α / «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων». Του Π. Δ. 362/ΦΕΚ 245 Α / «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες». Του Π. Δ. 252/ΦΕΚ 106 Α /1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β. Δ. από 13/ , του Β. Δ. από 19/ και του Β. Δ. 328/63 περί της άσκησης του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.10315/φεκ 369 Β / «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».

15 Της Υπουργικής Απόφασης Δ3/Α/11346/ΦΕΚ 963 Β / «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar». Της Υπουργικής Απόφασης /ΦΕΚ 2654 Β / «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 4 O : Προσφορές Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «ΠΡΟΣ το Δήμο Ιλίου (Οικονομική Επιτροπή)» και «Προσφορά για τη Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος ». Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει και από ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο : της άδειας εγκαταστάτη συντηρητή καυστήρων αερίων καυσίμων, σύμφωνα με το Π. Δ. 362/2001 (ή, εναλλακτικά, της άδειας άσκησης επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού) και της άδειας εγκαταστάτη συντηρητή καυστήρων υγρών καυσίμων, σύμφωνα με το Π. Δ. 511/1977, κάθε τεχνικού που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον αναλάβει την παρούσα συντήρηση, ο οποίος θα υπογράφει τα φύλλα ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα του Π. Ε. Ρ. Π. Α. για τις συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου και πετρελαίου, αντίστοιχα. Οι άδειες που υποβάλλονται στο φάκελο προσφοράς κάθε υποψήφιου αναδόχου πρέπει να είναι σε ισχύ, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς εκτέλεση εργασίες συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος της παρούσας συντήρησης, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προς υπογραφή σύμβασης. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου για τις προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης θα παραμένουν σταθερές μέχρι την περαίωση του συνόλου τους. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει τιμές προσφοράς για τις προς παροχή υπηρεσίες που αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) πρώτα άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, με ποινή αποκλεισμού όσων υποψήφιων αναδόχων δεν δώσουν τιμή προσφοράς για καθένα από τα 4 αυτά άρθρα, καθώς η επιλογή του αναδόχου θα γίνει για τη συνολική τιμή προσφοράς σε αυτά τα 4 άρθρα. Επιπλέον της τιμής μονάδας προσφοράς για τις ελάχιστες τακτικές εργασίες συντήρησης, είναι χρήσιμο να δώσει κάθε υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του, εφόσον τα σχετικά στοιχεία που του παρέχονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης το επιτρέπουν, κατάσταση με τιμές μονάδας εργασιών, υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών συντήρησης των καυστήρων κατά τη διάρκεια ισχύος της αντίστοιχης σύμβασης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε αρκετές περιπτώσεις εργασιών, υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, αντίστοιχες με έκτακτες ανάγκες που Σελίδα 15 από 18

16 προέκυψαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σχολικών ετών, για τις οποίες είναι χρήσιμο οι υποψήφιοι ανάδοχοι, εφόσον τους είναι αυτό δυνατό, να προσφέρουν τιμή μονάδας : 1. Έλεγχος στεγανότητας σε καυστήρες φυσικού αερίου, συνοδευόμενος από την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού στεγανότητας. 2. Πιεσοστάτης αερίου. 3. Αντλία πετρελαίου καυστήρα. 4. Φλάντζα κεραμοβάμβακα. 5. Αμιαντοκορδόνι πόρτας λέβητα. 6. Ίσιο εύκαμπτο (φλεξίμπλ) σωληνάκι πετρελαίου. 7. Γωνιακό εύκαμπτο (φλεξίμπλ) σωληνάκι πετρελαίου. 8. Ηλεκτρονικό ελέγχου λειτουργίας καυστήρα πετρελαίου. 9. Ηλεκτρονικό ελέγχου λειτουργίας καυστήρα αερίου. 10. Βαλβίδα ασφαλείας 1/2''. 11. Βαλβίδα πετρελαίου 1/8''. 12. Υδροστάτης καυστήρα. 13. Υδροστάτης ασφαλείας. 14. Υδροστάτης απόστασης. 15. Κυκλοφορητής (εδώ οι υποψήφιοι ανάδοχοι, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ονομαστική ισχύ του λέβητα όσο και τον κατασκευαστή του καυστήρα σε κάθε σχολείο, όπως αυτές δίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να εκτιμήσουν τις τιμές κυκλοφορητών που θα προσφέρουν για κάθε σχολείο, καθώς και το κόστος της εργασίας εγκατάστασής τους). 16. Καυστήρας (επίσης εδώ μπορεί να ληφθεί υπόψη η ονομαστική ισχύ του λέβητα σε κάθε σχολείο, όπως δίνεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, για να εκτιμηθούν οι προσφερόμενες τιμές καυστήρα για κάθε σχολείο, καθώς και του αντίστοιχου κόστους εργασίας εγκατάστασης). 17. Ρελέ κυκλοφορητή. 18. Κεραμοβάμβακας. 19. Φίλτρο πετρελαίου. 20. Σπινθηριστές. 21. Καλώδιο υψηλής τάσης. 22. Υαλοκόρδονο 23. Ελατήριο λέβητα. 24. Χημικός καθαρισμός λέβητα. 25. Αυτόματος πλήρωσης. 26. Δευτεροβάθμιο Multi - Block 1. Εδώ διευκρινίζουμε ότι αυτές οι τιμές μονάδας προσφοράς δεν θα αποτελέσουν κριτήριο για την επιλογή αναδόχου και θα έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα, όπου οι πληροφορίες αυτές, σε περίπτωση αντίστοιχων έκτακτων αναγκών, θα βοηθούν για την ταχύτερη, ευχερέστερη και ασφαλέστερη αντιμετώπισή τους. ΑΡΘΡΟ 5 O : Σύμβαση Ο ανάδοχος των παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 6 ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Το ποσό της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α., θα καλύπτει το ποσό που προκύπτει από τον προϋπολογισμό προσφοράς του αναδόχου για τις τιμές προσφοράς του, οι οποίες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) πρώτα άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, για την εκτέλεση απρόβλεπτων - έκτακτων εργασιών που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης είτε σε καυστήρες σχολικών κτιρίων στην διάρκεια του σχολικού έτους ή σε καυστήρες κτιρίων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, έχουν προβλεφθεί τα μέγιστα συνολικά ποσά που αναφέρονται, αντίστοιχα, στο 5 ο (για τους καυστήρες σε σχολικά κτίρια) και στο 6 ο (για τους καυστήρες σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, τα οποία επίσης θα συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ποσό της σύμβασης. Σελίδα 16 από 18

17 Για την επαρκώς αιτιολογημένη κάλυψη οποιουδήποτε ποσού αφορά έκτακτη ανάγκη συντήρησης είναι απαραίτητη ή έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση από τον ανάδοχο, όπου θα διαπιστώνεται και θα αιτιολογείται η σχετική ανάγκη και θα επιβεβαιώνεται, εφόσον περιλαμβάνεται στην κατάσταση που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, ή θα δίνεται, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην κατάσταση, το συνολικό κόστος της εργασίας, καθώς και των ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που ενδεχομένως χρειάζονται, συνοδευόμενη από σχετική γραπτή βεβαίωση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του αντίστοιχου σχολείου, η οποία θα επιβεβαιώνει το αναγκαίο της σχετικής εργασίας. Με βάση τουλάχιστον αυτά τα δύο έγγραφα και σε συνδυασμό με όποιον άλλο έλεγχο κριθεί ως απαραίτητος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, θα είναι δυνατή ή πραγματοποίηση της παραλαβής των παραπάνω εργασιών και της κάλυψής τους από τη σύμβαση της παρούσας συντήρησης. ΑΡΘΡΟ 6 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 2 % επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλαδή του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, εκτός Φ. Π. Α. (δηλαδή πρέπει να είναι τουλάχιστον 213,32 ), σύμφωνα με το (α) εδάφιο της 1 ης παραγράφου του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/2014, και παρέχεται με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον ενός (1) ημερολογιακού έτους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο των παρεχόμενων υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής του συνόλου τους από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της παρούσας συντήρησης και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων. ΑΡΘΡΟ 7 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της συντήρησης, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της συντήρησης. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την ολοκλήρωση της παραλαβής της συντήρησης. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 8 O : Πλημμελής εκτέλεση εργασιών Εφ όσον οι παρούσες εργασίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εκτελούνται με ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 9 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας. ΑΡΘΡΟ 10 O : Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του αντίστοιχου μέρους της παρούσας συντήρησης και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 11 O : Χρόνοι και τόποι παράδοσης Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες το πολύ από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας εργασίας. Οι συντηρήσεις θα πραγματοποιούνται στους καυστήρες των σχολείων του Δήμου και των λοιπών κτιρίων του Δήμου που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα συντήρηση, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Σελίδα 17 από 18

18 μελέτης. Τα έξοδα προετοιμασίας των προς παροχή υπηρεσιών θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η παρούσα συντήρηση. Καθώς η απόδοση της θέρμανσης στα σχολικά κτίρια είναι σημαντικότερη για την εξασφάλιση της καλής υγείας των μαθητών / μαθητριών όσο η ηλικία τους είναι μικρότερη, οι συντηρήσεις στα σχολικά κτίρια από την έναρξη ισχύος της σύμβασης της παρούσας συντήρησης θα πραγματοποιούνται με αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας, δηλαδή θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις πρώτα στους καυστήρες που εξυπηρετούν Νηπιαγωγεία, μετά στους καυστήρες που εξυπηρετούν Δημοτικά, στη συνέχεια στους καυστήρες που εξυπηρετούν Γυμνάσια και τέλος στους καυστήρες που εξυπηρετούν Λύκεια. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των σχολείων όπου οι Διευθυντές / Διευθύντριές τους ενημερώνουν για πρόβλημα θέρμανσης του οποίου η αντιμετώπιση κρίνεται επείγουσα και η ετήσια συντήρησή των καυστήρων τους δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, όπου θα δίνεται προτεραιότητα στην άμεση πραγματοποίηση της συντήρησής τους. Ειδικά για τον καυστήρα στο Μουσικό Γυμνάσιο και Μουσικό Λύκειο Ιλίου, όπου ο λέβητας έχει ονομαστική ισχύ που υπερβαίνει τα 400 kw (δηλαδή, αντίστοιχα, υπερβαίνει τις ,09 kcal/hr, καθώς 1 kcal/hr = 0, kw), οι τακτικές εργασίες, μετρήσεις και υπολογισμοί που χρειάζονται για τη συντήρησή του πρέπει να πραγματοποιούνται μία (1) φορά κάθε μήνα από τις 15 Οκτωβρίου ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με τη 2 η παράγραφο του 5 ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης /ΦΕΚ 2654 Β / , δηλαδή συνολικά επτά (7) φορές. ΑΡΘΡΟ 12 O Η παραλαβή της παρούσας συντήρησης ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την εκτέλεσή της διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Η παραλαβή της παρούσας συντήρησης ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων. ΙΛΙΟΝ 15/9/2014 ΙΛΙΟΝ 16/9/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σελίδα 18 από 18

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια συντήρηση του σιντριβανιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου K. Μ. : Π65/2011 ΠΡΟΫΠ. : 2.398,50 με το Φ. Π. Α. K.A. : 00.6451 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016 (τροποποιημένη) ΠΡΟΫΠ.: 6.497,60 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016 (τροποποιημένη) ΠΡΟΫΠ.: 6.497,60 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία Κ. Μ. : Π220/2016 (τροποποιημένη) ΠΡΟΫΠ.: 6.497,60 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου για το έτος 2016

ΕΡΓΟ : Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου για το έτος 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 13/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:5081 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ) ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κ.Μ. : Π 87 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 4.741,65 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Κ.Μ. : Π 44/ 2014 ΠΡΟΫΠ : 15.000,00 ( µε Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 15.6261.0003 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2015

ΕΡΓΟ : Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2015 K. Μ. : Π153/2014 ΠΡΟΫΠ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Μ. : Π 4 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.708,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015»

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο Τιμές εφαρμογής 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου K. Μ. : Π141/2014 ΠΡΟΫΠ. : 9.594,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /νση: Προσχολικής Αγωγής Νέστορος 101, Ίλιον Τηλέφωνο: 2132030178, -190 Fax: 210-2696866 e-mall: ilionbns@lllon.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για K. Μ. : Π11/2011 ΠΡΟΫΠ. : 14.944,50 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΕΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΕΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ Κ. Μ. : Π 124/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες αντικατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 14REQ002011120 ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» Α.Μ. : Π 18/2014 ΠΡΟΫΠ: 19.262,00 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24702 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ μαθητές, έτους 2015» Κ.Μ.: Π92/2015 ΠΡΟΫΠ.: 3.431,70 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το 2015

ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ» Κ.Μ. : Π 131/2014 Κ. Α. : 15.6261.0005 ΠΡΟΫΠ : 4.920,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014 εξοπλισµού για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των Παιδικών και Κ.Μ. : Π 57/2014 ΠΡΟΫΠ.: 5.242,67 µε Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια Κ. Μ. : Π64/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Ενοικίαση Χημικής Τουαλέτας K.Μ. : Π 149/2015 ΠΡΟΫΠ.: 5.535,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Α.Μ.: Π55/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 55/2012 ΠΡΟYΠ: 7.435,40

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συντήρηση-επισκευή, εργασία και η προµήθεια των ανταλλακτικών, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συντήρηση-επισκευή, εργασία και η προµήθεια των ανταλλακτικών, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /νση: Προσχολικής Αγωγής Νέστορος 101, Ίλιον Τηλέφωνο: 2132030178-190 Fax: 210-2696866 e-mail: ilionbns@ilion.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

νηµάτων για κατεδαφίσεις διαµορφώσεις χώρων» «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

νηµάτων για κατεδαφίσεις διαµορφώσεις χώρων» «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ νηµάτων για κατεδαφίσεις διαµορφώσεις χώρων» «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» Κ. Μ.: Π 53/2016 Κ.Α: 15.6261.0003. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών και λοιπού εξοπλισμού των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»

«Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών και λοιπού εξοπλισμού των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών και λοιπού εξοπλισμού των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» Κ.Μ.: Π 124/2015 Κ. Α. : 15.6279.0003,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 7/12/2016 Αρ. πρωτ.: 37951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 78 /2015 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 1.722,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου κατά το έτος 2012 Κ. Μ. : Π 17 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Προμήθεια διαδρασικών πινάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Προμήθεια διαδρασικών πινάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Προμήθεια διαδρασικών πινάκων Κ. Μ. : Π71/2010 ΠΡΟΫΠ. : 27.951,00 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το 2016

ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Υποστήριξη Προγραμμάτων Οικονομικών και Κ. Μ. : Π39/2011 ΠΡΟΫΠ. : 24.600,00 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΕΡΓΟ : Ενοικίαση Χηµικής Τουαλέτας K. Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΕΡΓΟ : Ενοικίαση Χηµικής Τουαλέτας K. Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ενοικίαση Χηµικής Τουαλέτας K. Μ. : Π152/2014 ΠΡΟΫΠ.: 6.974,10 µε το Φ. Π. Α. Κ.Α.: 10.6236.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Μ. : Π 2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Μ. : Π 2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου για τις ανάγκες συµβασιοποίηση του εν εξελίξει» Κ.Μ. : Π 2/2016 Κ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.946,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓAΣΙΑ: «Καθαρισμός - Aποψίλωση κοινόχρηστων Κ.Μ.: Π123/2013 χώρων και οικοπέδων του ήμου προς πρόληψη πυρκαγιών» ΠΡΟΫΠ: 19.680,00 με Φ.Π.

ΕΡΓAΣΙΑ: «Καθαρισμός - Aποψίλωση κοινόχρηστων Κ.Μ.: Π123/2013 χώρων και οικοπέδων του ήμου προς πρόληψη πυρκαγιών» ΠΡΟΫΠ: 19.680,00 με Φ.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια της προσπάθειας για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς από τα ξερά χόρτα κατά τους θερινούς μήνες και για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, κρίνεται απαραίτητο να γίνει καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2015

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Σελίδα 2 από 11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φρέσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» Κ. Μ. : Π117/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.993,70

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α.

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Ιλίου»

«Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Ιλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών»

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2010

Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2010 Κ. Μ. : Π114/2010 ΠΡΟΫΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 2 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων Προϋπολογισμός: 5.000 Ευρώ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων Προϋπολογισμός: 5.000 Ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελ. : 30 /2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θέμα: Συντήρηση και επισκευή ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ καυστήρων και συστημάτων ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980)

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) Μ Ε Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Κ Α Τ Ο Π Ι Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016»

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-27 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000,00 ΚΑ 20-7335.014 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Προϋπ. : 121.380,40 (με Φ.Π.Α. 23 %) και έως εξαντλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα