ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος και κτιρίων του Δήμου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος και κτιρίων του Δήμου Κ. Μ. : Π99/2014

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στις απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση των καυστήρων τόσο στα σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους όσο και σε κτίρια που στεγάζουν γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου. Η συντήρηση κρίνεται απαραίτητη ώστε η θέρμανση των σχολικών κτιρίων κατά τους χειμερινούς, κυρίως, μήνες να είναι η κατάλληλη για την καλή απόδοση τόσο των μαθητών / μαθητριών όσο και του διδακτικού προσωπικού στα σχολικά κτίρια και να διασφαλίζει την καλή υγεία του διδακτικού προσωπικού και ιδίως των μαθητών / μαθητριών και, αντίστοιχα, η θέρμανση στα λοιπά κτίρια του Δήμου να είναι αποδοτική και να εξασφαλίζει συνθήκες άνεσης για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου. Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του N. 2362/ΦΕΚ 247 Α'/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις». Της με αριθμό 2/59649/0026/ΦΕΚ 1427 Β / Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/95». Της με αριθμό 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / Υπουργικής Απόφασης «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Του Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α / «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως της Ζ παραγράφου του. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». Του Π. Δ. 511/ΦΕΚ 162 Α / «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων». Του Π. Δ. 362/ΦΕΚ 245 Α / «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες». Του Π. Δ. 252/ΦΕΚ 106 Α /1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β. Δ. από 13/ , του Β. Δ. από 19/ και του Β. Δ. 328/63 περί της άσκησης του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.10315/φεκ 369 Β / «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Της Υπουργικής Απόφασης Δ3/Α/11346/ΦΕΚ 963 Β / «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar». Της Υπουργικής Απόφασης /ΦΕΚ 2654 Β / «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Σελίδα 2 από 18

3 Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι Euro (10.666,00 ) πλέον Φ. Π. Α. 23% δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία Euro και δέκα οκτώ λεπτά (2.453,18 ). Σελίδα 3 από 18

4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας ( ) Συνολική Τιμή ( ) Συντήρηση καυστήρων, δηλαδή πραγματοποίηση των ελάχιστων τακτικών εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε ετήσια βάση, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Έλεγχος στεγανότητας σε καυστήρες φυσικού αερίου, όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου για καυστήρες σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Καθαρισμός καμινάδας για καυστήρες σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης καυστήρων σε σχολικά κτίρια στη διάρκεια του σχολικού έτους Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης καυστήρων σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου τεμ , , τεμ , , τεμ. 6 25,00 150, τεμ. 8 60,00 480, , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 23 % 2.453,18 Γενικό Σύνολο ,18 Σελίδα 4 από 18

5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 O «Συντήρηση καυστήρων», ήτοι άριστη πραγματοποίηση των ελάχιστων τακτικών εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε ετήσια βάση, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 72,00 Εβδομήντα δύο Euro ΑΡΘΡΟ 2 O «Έλεγχος στεγανότητας σε καυστήρες φυσικού αερίου», ήτοι άριστη πραγματοποίηση των ελάχιστων απαιτούμενων εργασιών ελέγχου στεγανοποίησης, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 60,00 Εξήντα Euro ΑΡΘΡΟ 3 O «Καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου για καυστήρες σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων εργασιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 25,00 Είκοσι πέντε Euro ΑΡΘΡΟ 4 O «Καθαρισμός καμινάδας για καυστήρες σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων εργασιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 60,00 Εξήντα Euro ΑΡΘΡΟ 5 O «Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης καυστήρων σε σχολικά κτίρια στη διάρκεια του σχολικού έτους », ήτοι άριστη πραγματοποίηση των απρόβλεπτων έκτακτων εργασιών συντήρησης που κρίνονται απαραίτητες, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Συνολική τιμή 1.920,00 Χίλια εννιακόσια είκοσι Euro ΑΡΘΡΟ 6 O «Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης καυστήρων σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου», ήτοι άριστη πραγματοποίηση των απρόβλεπτων έκτακτων εργασιών συντήρησης που κρίνονται απαραίτητες, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Συνολική τιμή 1.000,00 Χίλια Euro Σελίδα 5 από 18

6 Σελίδα 6 από 18 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στις απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση των καυστήρων τόσο στα σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους όσο και σε κτίρια που στεγάζουν γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου. Η συντήρηση κρίνεται απαραίτητη ώστε η θέρμανση των σχολικών κτιρίων κατά τους χειμερινούς, κυρίως, μήνες να είναι η κατάλληλη για την καλή απόδοση τόσο των μαθητών / μαθητριών όσο και του διδακτικού προσωπικού στα σχολικά κτίρια και να διασφαλίζει την καλή υγεία του διδακτικού προσωπικού και ιδίως των μαθητών / μαθητριών και, αντίστοιχα, η θέρμανση στα λοιπά κτίρια του Δήμου να είναι αποδοτική και να εξασφαλίζει συνθήκες άνεσης για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου. Η μελέτη βασίστηκε σε προμέτρηση των καυστήρων σε σχολικά κτίρια και λοιπά κτίρια του Δήμου, η οποία, μεταξύ άλλων, καταγράφεται : Στο με αριθμό πρωτοκόλλου 6323/ έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου, στο με αριθμό πρωτοκόλλου 10146/ έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου και στο με αριθμό πρωτοκόλλου 5761/ έγγραφο του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου. Με βάση τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης, μετρήσεις και υπολογισμούς που χρειάζεται να πραγματοποιούνται μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό έτος στους καυστήρες και τους λέβητες που περιλαμβάνονται στην παρούσα συντήρηση συντάσσεται το αντίστοιχο φύλλο ελέγχου και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης σύμφωνα με τα πρότυπα του Π. Ε. Ρ. Π. Α. Οι απαραίτητες εργασίες, μετρήσεις και υπολογισμοί εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις αντίστοιχες ανάγκες χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του 1 ου άρθρου του ενδεικτικού προϋπολογισμού και του τιμολογίου της παρούσας μελέτης και παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω : Εργασίες συντήρησης 1. Καθαρισμός λέβητα. 2. Αντικατάσταση μπεκ. 3. Καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων / ηλεκτροδίων ιονισμού. 4. Δοκιμή ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα και καυστήρα. 5. Ρύθμιση αναλογίας αέρα καυσίμου. 6. Μέτρηση και ανάλυση καυσαερίων (βλ. πιο αναλυτικά παρακάτω). 7. Έλεγχος διαρροών καυσαερίων / καυσίμου. Μετρήσεις 1. Θερμοκρασία καυσαερίων ( o C). 2. Θερμοκρασία χώρου λεβητοστασίου ( o C). 3. Δείκτης αιθάλης (Bacharach). 4. Διοξείδιο του άνθρακα (%). 5. Ελκυσμός (mbar). 6. Πίεση αντλίας πετρελαίου (bar). Υπολογισμοί 1. Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (%). 2. Απώλειες καυσαερίων (%). 3. Παροχή πετρελαίου (kg/h ή m 3 /h). Ειδικά για τους καυστήρες αερίου δεν περιλαμβάνεται στις απαραίτητες εργασίες η αντικατάσταση μπεκ, ενώ περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες μετρήσεις :

7 1. Περίσσεια αέρα (λ). 2. Οξυγόνο (ppm). 3. Μονοξείδιο του άνθρακα (ppm). 4. Μονοξείδιο του αζώτου (ppm). 5. Πίεση ηρεμίας (αερίου) (mbar). 6. Πίεση λειτουργίας (αερίου) (mbar). 7. Πίεση κεφαλής (αερίου) (mbar). Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/11346/ΦΕΚ 963 Β / και ειδικότερα την παράγραφο , πρέπει να γίνεται έλεγχος της στεγανότητας σε καυστήρες φυσικού αερίου κάθε τέσσερα (4) χρόνια το πολύ. Για τους καυστήρες φυσικού αερίου στα δέκα επτά (17) σχολεία, τα οποία αναφέρονται στην αντίστοιχη κατάσταση παρακάτω, συμπληρώνονται δύο (2) ή τρία (3) χρόνια από τον προηγούμενο έλεγχο στεγανότητας στη διάρκεια του σχολικού έτους Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στεγανότητας τόσο στους δέκα επτά (17) καυστήρες φυσικού αερίου σε σχολεία όσο και στους δύο (2) καυστήρες φυσικού αερίου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, οι οποίοι επίσης αναφέρονται σε αντίστοιχη κατάσταση παρακάτω. Στον έλεγχο στεγανότητας, στον οποίον αντιστοιχεί το 2 ο άρθρο στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το τιμολόγιο της μελέτης, περιλαμβάνονται οι παρακάτω σχολαστικοί έλεγχοι και εργασίες : 1. Έλεγχος με ανιχνευτή φυσικού αερίου για ενδεχόμενες διαρροές των σωληνώσεων και έλεγχος στεγανότητας φλαντζών. 2. Έλεγχος της καλής λειτουργίας των αποφρακτικών δικλείδων. 3. Άδειασμα του δικτύου φυσικού αερίου, όπου στη συνέχεια θα γίνει πλήρωση με αέρα και ρυθμίζοντας κατάλληλα την πίεση του δικτύου θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας (αποφρακτικές διατάξεις - βάνες ακαριαίας διακοπής - εκτονωτικές βάνες - στεγανότητα των Gas train - έλεγχος των ηλεκτρικών τάμπερ του συστήματος απαγωγής καυσαερίων). 4. Έλεγχος κατανάλωσης (να είναι σύμφωνα με την ονομαστική φόρτιση του κατασκευαστή του λέβητα). 5. Έλεγχος πρεσσοστάτη αέρα, πρεσσοστάτη Gas και μέτρηση βαθμού απόδοσης από ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων. Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, ο αδειούχος τεχνικός θα πρέπει να συμπληρώσει το φύλλο συντήρησης και ρυθμίσεων, στο οποίο θα είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία. Οι παραπάνω εργασίες, μετρήσεις και υπολογισμοί θα πραγματοποιούνται στους καυστήρες των σχολικών και λοιπών κτιρίων του Δήμου από τα συνεργεία της εταιρείας που θα έχει αναλάβει την παρούσα συντήρηση. Σημειώνεται ότι κάθε φύλλο ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα του Π. Ε. Ρ. Π. Α. θα συνοδεύεται οπωσδήποτε από σχετική γραπτή βεβαίωση, η οποία θα βγαίνει σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Η βεβαίωση αυτή : Εφόσον αφορά σε καυστήρες σχολείων του Δήμου, η βεβαίωση θα φέρει την υπογραφή του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του αντίστοιχου σχολείου. Εφόσον αφορά σε καυστήρες Παιδικών ή Βρεφονηπιακών Σταθμών ή Κ. Α. Π. Η. του Δήμου, η βεβαίωση θα φέρει την υπογραφή του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του αντίστοιχου Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού ή Κ. Α. Π. Η. Εφόσον αφορά σε καυστήρες σε κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, πλην των Κ. Α. Π. Η., η βεβαίωση θα φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας. Εφόσον αφορά σε καυστήρες σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, η βεβαίωση θα φέρει την υπογραφή του υπεύθυνου ή της υπεύθυνης του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας για την αντίστοιχη αθλητική εγκατάσταση, που θα είναι παρών κατά την πραγματοποίηση των αντίστοιχων εργασιών συντήρησής σε αυτούς τους καυστήρες. Σε κάθε περίπτωση, ο υπογράφων ή η υπογράφουσα θα κρατάει το πρώτο από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα των εντύπων αυτών. Το δεύτερο από τα πρωτότυπα θα το κρατάει ο ανάδοχος Το τρίτο και το τέταρτο πρωτότυπο θα στέλνονται από τον υπογράφονται ή την υπογράφουσα στον Δήμο και θα Σελίδα 7 από 18

8 προορίζονται για τον Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου και για την Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου και το φάκελο της παρούσας συντήρησης, αντίστοιχα. Τα φύλλα ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα του Π. Ε. Ρ. Π. Α. και οι βεβαιώσεις αυτές θα είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις, ώστε η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής να μπορούν να ξεκινήσουν, έστω, τη διαδικασία παραλαβής της συντήρησης των αντίστοιχων καυστήρων, στην οποία θα περιλαμβάνεται και όποιος άλλος έλεγχος κρίνεται ότι χρειάζεται για να εξασφαλίσει ότι η συντήρηση πραγματοποιήθηκε πλήρως και σωστά και μπορεί να ολοκληρωθεί η παραλαβή της. Οι εβδομήντα επτά (77) καυστήρες, οι οποίοι χρειάζονται, τουλάχιστον, τις παραπάνω τακτικές εργασίες συντήρησης, μετρήσεις και υπολογισμούς σε ετήσια βάση, είναι εγκατεστημένοι στα σχολεία ή σχολικά συγκροτήματα και στις λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου, όπως φαίνεται στις ακόλουθες καταστάσεις : ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α. Σχολεία με καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης 1. 1 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Ναυσικάς και Έκτορος τηλ ) : Λέβητας ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Ευαγγελιστρίας 36 και Αίαντος τηλ ) : Λέβητας LAVITHERM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας FBR ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Λεωφόρος Παλατιανής 24 τηλ ) : Λέβητας BIKLIM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο Νηπιαγωγείο Ιλίου και 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πολυτέκνων 20 τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας THYSSEN ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Αλβανικού Έπους 54 τηλ ) : Λέβητας BLUCALOR, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας UNIGAS ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Μπουμπουλίνας 2 τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας MINIFLAM ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Αιακού τηλ ) : Λέβητας ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Ηρακλείου και Μελ. Βασιλείου τηλ ) : Λέβητας GALDA, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM ο Νηπιαγωγείο Ιλίου και 13 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Καππαδοκίας 21 τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο και 22 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Καίτης Βιτυβίλια 34 και Ευαγγελίστριας τηλ ) : Λέβητας ΠΡΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας HERMANN ο και 30 ο Νηπιαγωγείο και 16 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Αετομηλίτσης και Πλουτάρχου 3 τηλ , και αντίστοιχα 1 ος Καυστήρας) : Λέβητας YGNIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας LAMBORGHINI. Σελίδα 8 από 18

9 ο και 30 ο Νηπιαγωγείο και 16 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Αετομηλίτσης και Πλουτάρχου 3 τηλ , και αντίστοιχα 2 ος Καυστήρας) : Λέβητας YGNIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας LAMBORGHINI ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Καρπενησίου 30 τηλ ) : Λέβητας LAVITHERM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας FERROLI ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Λεωφόρος Πετρουπόλεως 76 τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας OLYMP ο Νηπιαγωγείο (Αργυροκάστρου 49 τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας UNIGAS ο Νηπιαγωγείο Ιλίου και Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου (Πολυτέκνων 20 τηλ ) και 10 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πολυτέκνων 12 τηλ τα 2 σχολεία έχουν κοινό λέβητα) : Λέβητας INTERCAL ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Άνδρου και Σπετσών τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας MINIFLAM ο, 25 ο και 29 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Καλπακίου και Ρόδου τηλ , και , αντίστοιχα) : Λέβητας LAMBORGHINI, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο και 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πατριάρχη Γρηγορίου Ε 38 τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας ΚΛΙΜΑ Ε. Π. Ε., ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας BALTUR ο Νηπιαγωγείο και 15 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πριάμου 187 τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας Π.Ο.Σ.Ε.ΔΥ., ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πριάμου 114 τηλ ) : Λέβητας ΚΛΙΜΑ Ε. Π. Ε., ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας BALTUR ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Χρυσηίδος 71 τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Παλατιανής 24 τηλ ) : Λέβητας ΚΛΙΜΑ Ε. Π. Ε. ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας INTERCAL ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Μέσης Ανατολής 15 και Τενέδου τηλ ) : Λέβητας RAYON, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας INTERCAL ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Πετρουπόλεως και Αβέρωφ τηλ ος Καυστήρας) : Λέβητας THERMODAL, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας WARM FLAM ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Πετρουπόλεως και Αβέρωφ 2 ος Καυστήρας) : Λέβητας THERMODAL, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας WARM FLAM. Σελίδα 9 από 18

10 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Παλατιανής 2 τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Επτανήσου 23 τηλ ) : Λέβητας RAYON, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM. 29. Νεστόρειο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Θηβών 422 τηλ ) : Λέβητας ELINOX, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας OERTLI ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Τέρμα Καρπάθου τηλ ) : Λέβητας YGNIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας SIMA ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Ευαγγελιστρίας και Φλέβας Ρουβίκωνος τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 107 τηλ ): Λέβητας THERMODAL, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM ο Γυμνάσιο Ιλίου (Πηνελόπης 64 τηλ ) : Λέβητας LAMBORGHINI, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM ο Γυμνάσιο Ιλίου (Ελαιών 61 τηλ ) : Λέβητας ΣΑΜΑΡΑΣ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM ο Γυμνάσιο Ιλίου (Πορφύρας και Πορφυρογέννητου τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr ο Γυμνάσιο Ιλίου (Λεωφόρος Πετρουπόλεως και Αετομηλίτσης τηλ ) : Λέβητας HOVAL, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO. 37. Μουσικό Γυμνάσιο και Μουσικό Λύκειο Ιλίου (Σύμης 5 τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας THERMOSTAHL, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας BALTUR ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Ιδομενέως 104 τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας JOANNES ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Πηνελόπης 62 τηλ ) : Λέβητας ΚΛΙΜΑ Ε. Π. Ε., ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας BALTUR ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Καππαδοκίας και Γαλερίου τηλ ) : Λέβητας LAVITHERM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας BALTUR ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Καίτης Βιτυβίλια τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM ο και 2 ο ΕΠΑ. Λ. και 3 ο ΕΠΑ. Σ. (Λεωφόρος Χασιάς 123, τηλ , και αντίστοιχα) : Λέβητας STEAM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας UNIGAS ο Σ. Ε. Κ. Ιλίου (Λεωφόρος Χασιάς 123 τηλ ) : Λέβητας LAVITHERM ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOFLAM. Σελίδα 10 από 18

11 44. Ειδικό Γυμνάσιο, Ειδικό Λύκειο και Τ. Ε. Ε. Ειδικής Αγωγής Ιλίου (9 η Στάση Λεωφόρου Χασιάς τηλ , και , αντίστοιχα). Β. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί με καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης 1. 1 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καλπακίου και Ζίτσης - τηλ ) ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Λεωφόρος Πετρουπόλεως 54 - τηλ ) ος Παιδικός Σταθμός (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 169Α - τηλ ) ος Παιδικός Σταθμός (Δημητσάνης και Παγκάλου - τηλ ) ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καπετάν Βέρα και Πηνελόπης - τηλ ) ος Παιδικός και 10 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζαγορίου τηλ και , αντίστοιχα). Γ. Κ. Α. Π. Η. με καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης 1. 1 ο Κ. Α. Π. Η. (Δαναών 35 τηλ ). Λέβητας SATURN, ονομαστικής ισχύος kcal/hr ο Κ. Α. Π. Η. (Μελίκης 17 τηλ ). Λέβητας CALDO, καυστήρας ZEPHYR ο Κ. Α. Π. Η. (Αγίας Αικατερίνης 12 τηλ ). Λέβητας STEAM, καυστήρας BULKAN. Δ. Κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας με καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης 1. Κεντρικά γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Νέστορος 101 τηλ ). Λέβητας EUROMASTER, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας ECOSTAR. 2. Συμβουλευτικός σταθμός Κ. Ε. Θ. Ε. Α. (Αθηνάς 47 τηλ ). Ε. Αθλητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας με καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης 1. 2 ο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γ. Κακούρης» (3 ης Ορεινής Ταξιαρχίας και Καπετάν Βέρα - τηλ ). 2. Αθλητικό Πολυκέντρο Ραδιοφωνίας (Πριάμου και Πρέσπας - τηλ ). 3. Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ευαγγέλου Λιόση - τηλ ). Σελίδα 11 από 18

12 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤ. Σχολεία με καυστήρες φυσικού αερίου 1. 5 ο Νηπιαγωγείο και 14 ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Ηροδότου και Αγράφων τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Πρεβέζης 57 και Τρικάλων τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Πολύγυρου και Κηφισού τηλ ) : Λέβητας ΦΙΝΟΘΕΡΜ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Ξυλοκάστρου 2 και Φλέβας Ρουβίκωνος τηλ ) : Λέβητας KLIMIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Πολυφήμου και Βρυσηίδος τηλ ) : Λέβητας DELTA, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Πατριάρχου Φωτίου και Κυρίλλου τηλ ) : Λέβητας DELTA, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Δαβάκη 50 και Κλεισούρας τηλ ) : Λέβητας ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΗ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου τηλ ) : Λέβητας ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΗ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Αργυροκάστρου 51 τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πρεβέζης 43 τηλ ) : Λέβητας ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο και 2 ο Γυμνάσιο Ιλίου (Κάλχου 58 τηλ , αντίστοιχα) : Λέβητας ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΗ, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Γυμνάσιο Ιλίου (Δραγουμάνου και Θεσσαλονίκης τηλ ) : Λέβητας HELLASTHERM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Γυμνάσιο και 4 ο Ενιαίο Λύκειο Ιλίου (Αλαμάνας και Διός τηλ και , αντίστοιχα) : Λέβητας YGNIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο και 12 ο Γυμνάσιο Ιλίου (Ποσειδώνος και Διός τηλ ) : Λέβητας LAVITHERM, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Γυμνάσιο Ιλίου (Ζαγορίου 64 τηλ ) : Λέβητας SOULIS, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Αλαμάνας 14Α τηλ ) : Λέβητας CALDO, ονομαστικής ισχύος kcal/hr, καυστήρας RIELLO. Σελίδα 12 από 18

13 17. 5 ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Καλπακίου και Ζίτσης τηλ ) : Λέβητας LAMBORGHINI, καυστήρας RIELLO. Ζ. Βρεφονηπιακοί σταθμοί με καυστήρες φυσικού αερίου 1. 3 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μεθοδίου 56 - τηλ ) ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αντιγόνης 1Α - τηλ ). Ειδικά για τον καυστήρα στο Μουσικό Γυμνάσιο και Μουσικό Λύκειο Ιλίου, όπου ο λέβητας έχει ονομαστική ισχύ που υπερβαίνει τα 400 kw (δηλαδή, αντίστοιχα, υπερβαίνει τις ,09 kcal/hr, καθώς 1 kcal/hr = 0, kw), οι τακτικές εργασίες, μετρήσεις και υπολογισμοί που χρειάζονται για τη συντήρησή του πρέπει να πραγματοποιούνται μία (1) φορά κάθε μήνα από τις 15 Οκτωβρίου ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με τη 2 η παράγραφο του 5 ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης /ΦΕΚ 2654 Β / , δηλαδή συνολικά επτά (7) φορές. Στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης της παρούσας συντήρησης προκύπτουν και απρόβλεπτες - έκτακτες ανάγκες συντήρησης των καυστήρων, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν πιο ομαλή λειτουργία των καυστήρων αυτών ή τουλάχιστον το αντίστοιχο διάστημα αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας τους να είναι το ελάχιστο δυνατό και με αυτό τον τρόπο να προστατεύεται η ευχέρεια διεξαγωγής των μαθημάτων και παρακολούθησής τους από τους μαθητές και η καλή υγεία των μαθητών, σε περίπτωση που οι καυστήρες βρίσκονται σε σχολικά κτίρια, ή να προστατεύεται η καλή υγεία των νηπίων και των βρεφών, σε περίπτωση που οι καυστήρες βρίσκονται σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Για να αντιμετωπίζονται ταχύτατα οι ανάγκες αυτές έχουν προβλεφθεί τα αντίστοιχα μέγιστα συνολικά ποσά που αναφέρονται στο 5 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, για τα σχολεία, ή αντίστοιχα στο 6 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Σε περίπτωση μη λειτουργίας οποιουδήποτε από τους καυστήρες ή εμφάνισης ανωμαλίας στη λειτουργία του ύστερα από τις παραπάνω εργασίες συντήρησης, η εταιρεία που θα έχει αναλάβει την παρούσα συντήρηση θα είναι υποχρεωμένη να στείλει ειδικό τεχνίτη το ταχύτερο δυνατό για την αποκατάσταση αυτής. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την παρούσα συντήρηση χρειάζεται να είναι αποδεδειγμένα σχετικός με το αντικείμενο και υπεύθυνος και να έχει τα απαιτούμενα από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις ουσιαστικά και τυπικά προσόντα. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις διατάξεις των Ελληνικών Κανονισμών και τους εκάστοτε αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς. Σελίδα 13 από 18

14 Σελίδα 14 από 18 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αντικείμενο Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στις απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση των καυστήρων τόσο στα σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους όσο και σε κτίρια που στεγάζουν γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου. Η συντήρηση κρίνεται απαραίτητη ώστε η θέρμανση των σχολικών κτιρίων κατά τους χειμερινούς, κυρίως, μήνες να είναι η κατάλληλη για την καλή απόδοση τόσο των μαθητών / μαθητριών όσο και του διδακτικού προσωπικού στα σχολικά κτίρια και να διασφαλίζει την καλή υγεία του διδακτικού προσωπικού και ιδίως των μαθητών / μαθητριών και, αντίστοιχα, η θέρμανση στα λοιπά κτίρια του Δήμου να είναι αποδοτική και να εξασφαλίζει συνθήκες άνεσης για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της παρούσας συντήρησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του N. 2362/ΦΕΚ 247 Α'/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις». Της με αριθμό 2/59649/0026/ΦΕΚ 1427 Β / Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/95». Της με αριθμό 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / Υπουργικής Απόφασης «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Του Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α / «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως της Ζ παραγράφου του. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». Του Π. Δ. 511/ΦΕΚ 162 Α / «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων». Του Π. Δ. 362/ΦΕΚ 245 Α / «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες». Του Π. Δ. 252/ΦΕΚ 106 Α /1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β. Δ. από 13/ , του Β. Δ. από 19/ και του Β. Δ. 328/63 περί της άσκησης του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.10315/φεκ 369 Β / «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».

15 Της Υπουργικής Απόφασης Δ3/Α/11346/ΦΕΚ 963 Β / «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar». Της Υπουργικής Απόφασης /ΦΕΚ 2654 Β / «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 4 O : Προσφορές Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «ΠΡΟΣ το Δήμο Ιλίου (Οικονομική Επιτροπή)» και «Προσφορά για τη Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος ». Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει και από ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο : της άδειας εγκαταστάτη συντηρητή καυστήρων αερίων καυσίμων, σύμφωνα με το Π. Δ. 362/2001 (ή, εναλλακτικά, της άδειας άσκησης επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού) και της άδειας εγκαταστάτη συντηρητή καυστήρων υγρών καυσίμων, σύμφωνα με το Π. Δ. 511/1977, κάθε τεχνικού που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον αναλάβει την παρούσα συντήρηση, ο οποίος θα υπογράφει τα φύλλα ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα του Π. Ε. Ρ. Π. Α. για τις συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου και πετρελαίου, αντίστοιχα. Οι άδειες που υποβάλλονται στο φάκελο προσφοράς κάθε υποψήφιου αναδόχου πρέπει να είναι σε ισχύ, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς εκτέλεση εργασίες συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος της παρούσας συντήρησης, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προς υπογραφή σύμβασης. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου για τις προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης θα παραμένουν σταθερές μέχρι την περαίωση του συνόλου τους. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει τιμές προσφοράς για τις προς παροχή υπηρεσίες που αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) πρώτα άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, με ποινή αποκλεισμού όσων υποψήφιων αναδόχων δεν δώσουν τιμή προσφοράς για καθένα από τα 4 αυτά άρθρα, καθώς η επιλογή του αναδόχου θα γίνει για τη συνολική τιμή προσφοράς σε αυτά τα 4 άρθρα. Επιπλέον της τιμής μονάδας προσφοράς για τις ελάχιστες τακτικές εργασίες συντήρησης, είναι χρήσιμο να δώσει κάθε υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του, εφόσον τα σχετικά στοιχεία που του παρέχονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης το επιτρέπουν, κατάσταση με τιμές μονάδας εργασιών, υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών συντήρησης των καυστήρων κατά τη διάρκεια ισχύος της αντίστοιχης σύμβασης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε αρκετές περιπτώσεις εργασιών, υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, αντίστοιχες με έκτακτες ανάγκες που Σελίδα 15 από 18

16 προέκυψαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σχολικών ετών, για τις οποίες είναι χρήσιμο οι υποψήφιοι ανάδοχοι, εφόσον τους είναι αυτό δυνατό, να προσφέρουν τιμή μονάδας : 1. Έλεγχος στεγανότητας σε καυστήρες φυσικού αερίου, συνοδευόμενος από την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού στεγανότητας. 2. Πιεσοστάτης αερίου. 3. Αντλία πετρελαίου καυστήρα. 4. Φλάντζα κεραμοβάμβακα. 5. Αμιαντοκορδόνι πόρτας λέβητα. 6. Ίσιο εύκαμπτο (φλεξίμπλ) σωληνάκι πετρελαίου. 7. Γωνιακό εύκαμπτο (φλεξίμπλ) σωληνάκι πετρελαίου. 8. Ηλεκτρονικό ελέγχου λειτουργίας καυστήρα πετρελαίου. 9. Ηλεκτρονικό ελέγχου λειτουργίας καυστήρα αερίου. 10. Βαλβίδα ασφαλείας 1/2''. 11. Βαλβίδα πετρελαίου 1/8''. 12. Υδροστάτης καυστήρα. 13. Υδροστάτης ασφαλείας. 14. Υδροστάτης απόστασης. 15. Κυκλοφορητής (εδώ οι υποψήφιοι ανάδοχοι, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ονομαστική ισχύ του λέβητα όσο και τον κατασκευαστή του καυστήρα σε κάθε σχολείο, όπως αυτές δίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να εκτιμήσουν τις τιμές κυκλοφορητών που θα προσφέρουν για κάθε σχολείο, καθώς και το κόστος της εργασίας εγκατάστασής τους). 16. Καυστήρας (επίσης εδώ μπορεί να ληφθεί υπόψη η ονομαστική ισχύ του λέβητα σε κάθε σχολείο, όπως δίνεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, για να εκτιμηθούν οι προσφερόμενες τιμές καυστήρα για κάθε σχολείο, καθώς και του αντίστοιχου κόστους εργασίας εγκατάστασης). 17. Ρελέ κυκλοφορητή. 18. Κεραμοβάμβακας. 19. Φίλτρο πετρελαίου. 20. Σπινθηριστές. 21. Καλώδιο υψηλής τάσης. 22. Υαλοκόρδονο 23. Ελατήριο λέβητα. 24. Χημικός καθαρισμός λέβητα. 25. Αυτόματος πλήρωσης. 26. Δευτεροβάθμιο Multi - Block 1. Εδώ διευκρινίζουμε ότι αυτές οι τιμές μονάδας προσφοράς δεν θα αποτελέσουν κριτήριο για την επιλογή αναδόχου και θα έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα, όπου οι πληροφορίες αυτές, σε περίπτωση αντίστοιχων έκτακτων αναγκών, θα βοηθούν για την ταχύτερη, ευχερέστερη και ασφαλέστερη αντιμετώπισή τους. ΑΡΘΡΟ 5 O : Σύμβαση Ο ανάδοχος των παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 6 ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Το ποσό της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α., θα καλύπτει το ποσό που προκύπτει από τον προϋπολογισμό προσφοράς του αναδόχου για τις τιμές προσφοράς του, οι οποίες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) πρώτα άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, για την εκτέλεση απρόβλεπτων - έκτακτων εργασιών που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης είτε σε καυστήρες σχολικών κτιρίων στην διάρκεια του σχολικού έτους ή σε καυστήρες κτιρίων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, έχουν προβλεφθεί τα μέγιστα συνολικά ποσά που αναφέρονται, αντίστοιχα, στο 5 ο (για τους καυστήρες σε σχολικά κτίρια) και στο 6 ο (για τους καυστήρες σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, τα οποία επίσης θα συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ποσό της σύμβασης. Σελίδα 16 από 18

17 Για την επαρκώς αιτιολογημένη κάλυψη οποιουδήποτε ποσού αφορά έκτακτη ανάγκη συντήρησης είναι απαραίτητη ή έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση από τον ανάδοχο, όπου θα διαπιστώνεται και θα αιτιολογείται η σχετική ανάγκη και θα επιβεβαιώνεται, εφόσον περιλαμβάνεται στην κατάσταση που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, ή θα δίνεται, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην κατάσταση, το συνολικό κόστος της εργασίας, καθώς και των ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που ενδεχομένως χρειάζονται, συνοδευόμενη από σχετική γραπτή βεβαίωση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του αντίστοιχου σχολείου, η οποία θα επιβεβαιώνει το αναγκαίο της σχετικής εργασίας. Με βάση τουλάχιστον αυτά τα δύο έγγραφα και σε συνδυασμό με όποιον άλλο έλεγχο κριθεί ως απαραίτητος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, θα είναι δυνατή ή πραγματοποίηση της παραλαβής των παραπάνω εργασιών και της κάλυψής τους από τη σύμβαση της παρούσας συντήρησης. ΑΡΘΡΟ 6 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 2 % επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλαδή του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, εκτός Φ. Π. Α. (δηλαδή πρέπει να είναι τουλάχιστον 213,32 ), σύμφωνα με το (α) εδάφιο της 1 ης παραγράφου του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/2014, και παρέχεται με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον ενός (1) ημερολογιακού έτους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο των παρεχόμενων υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής του συνόλου τους από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της παρούσας συντήρησης και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων. ΑΡΘΡΟ 7 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της συντήρησης, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της συντήρησης. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την ολοκλήρωση της παραλαβής της συντήρησης. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 8 O : Πλημμελής εκτέλεση εργασιών Εφ όσον οι παρούσες εργασίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εκτελούνται με ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 9 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας. ΑΡΘΡΟ 10 O : Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του αντίστοιχου μέρους της παρούσας συντήρησης και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 11 O : Χρόνοι και τόποι παράδοσης Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες το πολύ από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας εργασίας. Οι συντηρήσεις θα πραγματοποιούνται στους καυστήρες των σχολείων του Δήμου και των λοιπών κτιρίων του Δήμου που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα συντήρηση, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Σελίδα 17 από 18

18 μελέτης. Τα έξοδα προετοιμασίας των προς παροχή υπηρεσιών θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η παρούσα συντήρηση. Καθώς η απόδοση της θέρμανσης στα σχολικά κτίρια είναι σημαντικότερη για την εξασφάλιση της καλής υγείας των μαθητών / μαθητριών όσο η ηλικία τους είναι μικρότερη, οι συντηρήσεις στα σχολικά κτίρια από την έναρξη ισχύος της σύμβασης της παρούσας συντήρησης θα πραγματοποιούνται με αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας, δηλαδή θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις πρώτα στους καυστήρες που εξυπηρετούν Νηπιαγωγεία, μετά στους καυστήρες που εξυπηρετούν Δημοτικά, στη συνέχεια στους καυστήρες που εξυπηρετούν Γυμνάσια και τέλος στους καυστήρες που εξυπηρετούν Λύκεια. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των σχολείων όπου οι Διευθυντές / Διευθύντριές τους ενημερώνουν για πρόβλημα θέρμανσης του οποίου η αντιμετώπιση κρίνεται επείγουσα και η ετήσια συντήρησή των καυστήρων τους δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, όπου θα δίνεται προτεραιότητα στην άμεση πραγματοποίηση της συντήρησής τους. Ειδικά για τον καυστήρα στο Μουσικό Γυμνάσιο και Μουσικό Λύκειο Ιλίου, όπου ο λέβητας έχει ονομαστική ισχύ που υπερβαίνει τα 400 kw (δηλαδή, αντίστοιχα, υπερβαίνει τις ,09 kcal/hr, καθώς 1 kcal/hr = 0, kw), οι τακτικές εργασίες, μετρήσεις και υπολογισμοί που χρειάζονται για τη συντήρησή του πρέπει να πραγματοποιούνται μία (1) φορά κάθε μήνα από τις 15 Οκτωβρίου ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με τη 2 η παράγραφο του 5 ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης /ΦΕΚ 2654 Β / , δηλαδή συνολικά επτά (7) φορές. ΑΡΘΡΟ 12 O Η παραλαβή της παρούσας συντήρησης ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την εκτέλεσή της διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Η παραλαβή της παρούσας συντήρησης ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων. ΙΛΙΟΝ 15/9/2014 ΙΛΙΟΝ 16/9/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σελίδα 18 από 18

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015».

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». Κ.Μ.: Π03 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.542,30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6853330 ΦΑΞ: 210 6853330

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα