ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ"

Transcript

1 Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.K. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail : : : : : : Βασ. Σοφίας Αθήνα Ε. Καρακατσάνη ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ To Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του κτηρίου Βασ. Σοφίας 15, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στο παράρτημα Α και σε συνέχεια του από αιτήματος του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων (ΑΔΑΜ: 15REQ ), το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, για τις υπηρεσίες συντήρησης από έως , ανέρχεται στο ποσό των (δώδεκα χιλιάδων ευρώ) ,00 συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και ειδικότερα του ΚΑΕ 0851, του φορέα των οικονομικών ετών 2015 και Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές, με βάση τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα Α. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς), το ποσοστό Φ.Π.Α. και το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα Β. (Σημ: στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις). Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων του ΥΔΙΜΗΔ μέχρι και την 9 η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00μμ Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντώνης Στασής 1

2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Υποδομών (για την ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αντικείμενο του έργου: είναι η προληπτική και διορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου της Βασ. Σοφίας 15, με σκοπό, αφενός, την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία επί 24ώρου βάσεως και για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης (καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες). Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης όπου βρίσκονται τα υπό συντήρηση μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις είναι η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου που βρίσκεται στην οδό, Βασ. Σοφίας 15, συνολικής επιφάνειας περίπου 6000τ.μ. Οι γενικές κατηγορίες του προς συντήρηση εξοπλισμού είναι οι παρακάτω (όπως λεπτομερώς ανά είδος προς συντήρηση εξοπλισμού αναλύονται στα Παραρτήματα της παρούσας) : - Μετασχηματιστές Πεδία Χαμηλής και Μέσης Τάσης - Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) - Συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστικό συγκρότημα - Φυσικό Αέριο - Κλιματισμός, Θέρμανση - Συστήματα ασφάλειας Ο Ανάδοχος θα τηρεί πλήρη μητρώα και αρχεία συντήρησης και καταγραφής συμβάντων ανά κατηγορία εγκαταστάσεων, που θα συμπληρώνονται και θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τους υπαλλήλους του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων που έχουν οριστεί υπεύθυνοι. Τυχόν αλλαγές (προσθαφαιρέσεις) στον υπό συντήρηση εξοπλισμό θα καταγράφονται ανά εξάμηνο. Το Υπουργείο με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο θα ενημερώνει για τυχόν προσθήκες ή αφαιρέσεις εξοπλισμού από το πρόγραμμα συντήρησης. Οι εν λόγω αλλαγές δεν θα επιφέρουν αλλαγές στο τίμημα της σύμβασης εφόσον δεν προκαλούν τροποποίηση στην ανθρωποπροσπάθεια των εργασιών συντήρησης (ανά κατηγορία εξοπλισμού) που να υπερβαίνει το 10% της αντίστοιχης ανθρωποπροσπάθειας των εργασιών που αναφέρονται στη παρούσα. Θα υπάρχει συνεργασία του Αναδόχου με τους εκπροσώπους του Υπουργείου για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των ανωτέρω. 1 Προληπτική Συντήρηση Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιεί ανελλιπώς, σύμφωνα με τη ζητούμενη στη παρούσα ανά κατηγορία και είδος εξοπλισμού περιοδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των υποδομών. Η προτεινόμενη προληπτική συντήρηση από τον ανάδοχο πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει αναλυτικά τις εργασίες που αναφέρονται στα παρακάτω παραρτήματα, συν όποιες άλλες πρόσθετες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων. Η περιοδικότητα των προληπτικών συντηρήσεων ορίζεται στα παραρτήματα και η έναρξη κάθε περιόδου θα καθορίζεται βάσει των αναγκών του Υπουργείου (π.χ. συντήρηση καυστήρων και έλεγχος, καθαρισμός των υδρορροών των δωμάτων και όλου του αντίστοιχου κατακόρυφου αποχετευτικού δικτύου πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος), συντήρηση κλιματισμού πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου (Απρίλιος-Μάιος)). Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού και για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους, ενόψει φθοράς, παλαιότητας και του συνολικού πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει συνολικά όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης των χώρων και του εξοπλισμού που αναφέρονται στο παρακάτω παραρτήματα. Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και το συμβατικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, επιθεώρηση, καθαρισμός, 3

4 λίπανση, ρύθμιση, ευθυγράμμιση και αντικατάσταση ή επισκευή δευτερευόντων εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (όπως Φίλτρα, λάδια, ιμάντες, παρεμβύσματα, υγρά κλπ.) για την ελαχιστοποίηση δυσλειτουργιών, βλαβών και πρόωρων φθορών στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του κτιρίου. Στο αντικείμενο προληπτικής συντήρησης επίσης συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών διαγνωστικού ελέγχου εξοπλισμού και μηχανημάτων, για την έγκαιρη διαπίστωση δυσλειτουργιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφική βλάβη στο μέλλον, αλλά επιτρέπουν την αποκατάσταση πριν την εκδήλωση της βλάβης ή την ακινητοποίηση ενός μηχανήματος. Στην προληπτική συντήρηση περιλαμβάνεται και η έγκαιρη ειδοποίηση του Υπουργείου για τις απαιτούμενες μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί το Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης των παραρτημάτων στο οποίο θα συμπεριληφθούν και οι όποιες πρόσθετες εργασίες κρίνει σκόπιμες για την άριστη και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών της Προληπτικής Συντήρησης. Σε περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε ελλιπή ή ανεπαρκή προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού (η οποία θα προκύπτει από την μη τήρηση ή την καθυστερημένη τήρηση του προγράμματος προληπτικής Συντήρησης με ευθύνη του Αναδόχου, κατά τα ανωτέρω) ή σε κακοτεχνίες του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα βαρύνεται επιπλέον με το συνολικό κόστος αποκατάστασης της βλάβης. Οι εργασίες συντήρησης με τις σχετικές ημερομηνίες θα προκύπτουν από το ειδικό έντυπο ελέγχου συντήρησης της κάθε κατηγορίας εξοπλισμού και εγκατάστασης. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα γίνονται σε χρόνο που θα επιλεγεί με κοινή συμφωνία του Υπουργείου και του Αναδόχου. Ωστόσο, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση να ζητήσει από τον Ανάδοχο, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να προβεί σε εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των εργασιών σε μη εργάσιμες ώρες ή/και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να αποφευχθούν διακοπές, δυσλειτουργίες ή βλάβες λόγω ατυχήματος ή αστοχίας υλικού. 2 Διορθωτική Συντήρηση Στα πλαίσια της Διορθωτικής Συντήρησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλες τις ημερολογιακές ημέρες (εργάσιμες και μη) κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ο Ανάδοχος ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης βλάβης, οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη και τις μη εργάσιμες ώρες των εργασίμων ημερών, το Σάββατο, την Κυριακή και τις επίσημες αργίες, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να μην διακοπεί η ασφαλής λειτουργία των μονάδων του Υπουργείου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή του προσωπικού, εργαλείων και μικροϋλικών που απαιτούνται για κάθε επισκευή, είτε η ζημιά οφείλεται σε ατύχημα, είτε σε φυσιολογική φθορά, έτσι ώστε τα συστήματα και ο εξοπλισμός να είναι σε καλή κατάσταση σε κάθε περίπτωση, χωρίς επί πλέον χρέωση. Ο ανάδοχος απαιτείται να προβαίνει στις επισκευές αυτές και στην επανεκκίνηση των συστημάτων όσο το δυνατόν ταχύτερα. Κόστος ανταλλακτικών μέχρι 1000 σε ετήσια βάση που τυχόν απαιτηθούν θα καλύπτονται από τον ανάδοχο χωρίς επιπρόσθετη χρέωση. Κόστος ανταλλακτικών μεγαλύτερο των 1000 θα καλύπτεται από το Υπουργείο. Η προμήθεια των εν λόγω ανταλλακτικών μπορεί να γίνει από άλλο προμηθευτή ή και τον ανάδοχο με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής για τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά. Οι υπηρεσίες διορθωτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν και όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως ενδεικτικά εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ή/και επιτόπια επέμβαση των τεχνικών του Αναδόχου, προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες, δυσλειτουργίες, κακοί χειρισμοί, κλπ. 3. Προσωπικό Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού. Οι εργασίες του θα εκτελούνται από εξουσιοδοτημένους και κατά Νόμο αδειοδοτημένους (όπου αυτό απαιτείται) τεχνικούς του Αναδόχου, όπως επιβάλλει η επιστήμη και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Λόγω του είδους της εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση υπερωριακή, νυκτερινή και Κυριακών-αργιών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως 4

5 να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του Αναδόχου, θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες από την εργατική Νομοθεσία ενέργειες με μέριμνα και ευθύνη του. Το Υπουργείο θα επιτρέπει την είσοδο στο εξουσιοδοτημένο από τον Ανάδοχο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό του. Στην περίπτωση ασθένειας, αντικατάστασης, άδειας ή οποιασδήποτε απουσίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την άμεση αντικατάστασή τους ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της συντήρησης του κτιρίου. Ο Ανάδοχος οφείλει, αν του ζητηθεί από το Υπουργείο, να απομακρύνει από το κτίριο του αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού ή ακόμα και ολόκληρο συνεργείο (μόνιμο ή εξωτερικά συνεργαζόμενο) το οποίο κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια που δεν συμβαδίζει ως προς τα καθήκοντα του ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που έχει σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς τη συγκατάθεση του Υπουργείου. Το δικαίωμα αυτό ουδόλως απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του ως προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του. Ο ανάδχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει μεταξύ άλλων όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προσωπικό του Αναδόχου πληροί τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: i. Για τον επικεφαλή της συντήρησης: Αντίγραφο πτυχίου πολυτεχνείου ή ισότιμης σχολής ΑΕΙ μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή πτυχίου εργολήπτη δημόσιων έργων Η/Μ Εγκαταστάσεων ii. Για τον ηλεκτρολόγο τεχνίτη: Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που να καλύπτει εγκαταστάσεις ΣΤ ειδικότητας iii. Για τον υπεύθυνο για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου τεχνίτη: Αντίγραφο απαιτούμενης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που καλύπτει τη καύση υγρών και αερίων καυσίμων (ΦΕΚ199/Α/2012, ΦΕΚ 196/Α/2014) iv. Για τον ψυκτικό: Αντίγραφο απαιτούμενης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που να καλύπτει τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 3/Α/2013) v. Για τον υδραυλικό: Αντίγραφο απαιτούμενης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που να καλύπτει εγκαταστάσεις 1 ης ειδικότητας (ΦΕΚ 197/Α/2012) vi. Για τον ηλεκτρονικό: Αντίγραφο απαιτούμενης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που να καλύπτει τις εργασίες ραδιοηλεκτρολόγου ή ραδιοτεχνίτη (ΦΕΚ 292/Α/1953, ΦΕΚ 152/Α/1971) 4. Επικοινωνία Ο Ανάδοχος οφείλει να θέσει στη διάθεση του Υπουργείου τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να βοηθά στην επίλυση του όποιου προβλήματος προκύψει. Ως εκπρόσωποι του Υπουργείου στην περίπτωση αυτή εννοούνται οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει στους ανωτέρω υπευθύνους κατάσταση με τα ονόματα, τα τηλέφωνα, των υπευθύνων τεχνικών και των αναπληρωτών τους για την συντήρηση των κτιρίων. 5. Πιστοποιήσεις - Πρότυπα Όλες οι εργασίες του Αναδόχου θα εκτελούνται με τρόπο ορθό, επαγγελματικό και τεχνικά άρτιο, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη διάθεση και χρήση των κατάλληλων εργαλείων και υλικών για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα κανονιστικά πρότυπα και σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού που συντηρεί ο Ανάδοχος. Οι συντηρήσεις θα βασίζονται απόλυτα στις έγγραφες οδηγίες συντήρησης του Κατασκευαστή για το κάθε μοντέλο και με τις τυχόν αναθεωρήσεις που στο μεταξύ έχουν δημοσιευτεί. Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τις οδηγίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του εκάστοτε κατασκευαστή, το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης και τις ανάγκες του Έργου. 5

6 Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διάφορες διατάξεις, τις οδηγίες της ισχύουσας νομοθεσίας, τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ΕΛΟΤ κτλ). Ο ανάδοχος στη προσφορά του θα πρέπει να αναφέρει τις συγκεκριμένες οδηγίες και κανονισμούς με βάση τις οποίες θα εκτελέσει τις εργασίες της παρούσας. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη παροχή των υπηρεσιών της παρούσας θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με την υπογραφή της σύμβασης, να συνάψει, με δικά του έξοδα, σύμβαση ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους όπου ως τρίτοι θα θεωρούνται οι πελάτες, επισκέπτες, εν γένει συνεργάτες και το προσωπικό όλου του Υπουργείου (αντίγραφο της οποίας οφείλει να καταθέσει στο Υπουργείο), από πράξεις ή/και παραλείψεις υπαλλήλων ή/και εκπροσώπων τους, με εγνωσμένου κύρους ασφαλιστική εταιρεία και υπό όρους που θα ελεγχθούν από το Υπουργείο, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους ακόλουθους ασφαλιστικούς κινδύνους: Απαιτήσεις τρίτων, γειτόνων, ενοικιαστών συνεπεία φωτιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος, διαρροής σωληνώσεων συμπεριλαμβανομένων αποχετεύσεων, συστημάτων άντλησης, πυρόσβεσης, εφόσον προέρχονται από εγκαταστάσεις που συντηρούνται από τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις συνεπεία φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς ή παραλαβής αντικειμένων που σχετίζονται με την εκπλήρωση των εργασιών της παρούσας. Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο θα καλύπτει κατ' ελάχιστο: Α) Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, με όριο ασφάλισης ανά συμβάν. Β) Αστική Ευθύνη εγκαταστάσεων, με όριο ασφάλισης ανά συμβάν Γ) Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, με ελάχιστο όριο ασφάλισης ανά συμβάν Δ) Η πέραν του ΙΚΑ ευθύνη του εργοδότη, σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα. 7. Παραδοτέα Σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης της Εγκατάστασης για κάθε κατηγορία εξοπλισμού, Σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στοιχείων με σκοπό την βελτίωση των αποδόσεων, την επίτευξη οικονομίας στους χώρους του κτηρίου. Τις οδηγίες σωστής χρήσης των Η/Μ εγκαταστάσεων Μετά από κάθε επίσκεψη και σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά το τέλος κάθε τριμήνου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στο Υπουργείο τα ακόλουθα: Τα ειδικά έντυπα ελέγχου και εργασιών συντήρησης. Φάκελο με πλήρη περιγραφή των εργασιών για την προληπτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και τυχόν οδηγίες και συστάσεις. Το μητρώο Η/Μ εγκαταστάσεων ενημερωμένο με τις όποιες αλλαγές ή αντικαταστάσεις επήλθαν στον εξοπλισμό και τα μηχανήματα μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Ενημερωμένα σχέδια με βάση τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί. 6

7 8. Διαδικασία Πληρωμής Η αμοιβή του αναδόχου θα κατανέμεται σε 4 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και μετά τη βεβαίωση της αρμόδιας ΕΠΠΕ για την τμηματική /ή οριστική παραλαβή των εργασιών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/ Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας προσκόμισης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής και της ημερομηνίας παραλαβής των υπηρεσιών από την ΕΠΠΕ. Ο ανάδοχος μειοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: Φόρος 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,10% 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94). Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Υποχρεώσεις Αναδόχου: 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα. 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τουλάχιστον το αναφερόμενο παρακάτω Τεχνικό Προσωπικό: I. Έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό με πτυχίο του Πολυτεχνείου ή ισότιμης σχολής ΑΕΙ ή πτυχίο εργολήπτη δημόσιων έργων Η/Μ Εγκαταστάσεων που θα αναλάβει χρέη επικεφαλή συντήρησης II. Ένα ηλεκτρολόγο τεχνίτη με άδεια ΣΤ κατηγορίας III. Αδειούχο τεχνίτη για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α4 του Παραρτήματος Α της παρούσας IV. Ένα ψυκτικό/ τεχνίτη εγκαταστάσεων κλιματισμού V. Έναν υδραυλικό τεχνίτη VI. Έναν ραδιοτεχνίτη 7

8 3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από το Υπουργείο, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργείου. 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν μπορέσει, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω μη επάρκειας υλικών ή εξειδικευμένου προσωπικού, λόγω ασύμφορων υλικών ή λόγω υλικών τα οποία δεν εμπίπτουν στις προδιαγραφές) να συμμορφωθεί με το αντικείμενο της παρούσας ή να τηρήσει το Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να το αναθέσει σε άλλο εξειδικευμένο συνεργείο με δαπάνες και έξοδα που θα αφαιρεθούν από τις επόμενες πληρωμές του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιβλέψει τις εργασίες που θα γίνουν από άλλο συνεργείο και να ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας παροχή των υπηρεσιών στο Υπουργείο. 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 7. Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να είναι εφοδιασμένο με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, όπου χρειάζεται κατά την εκτέλεση των εργασιών του. 8. Ο Ανάδοχος θα παρέχει με δικές του δαπάνες όλα τα αναλώσιμα και μικροϋλικά που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση στις ποσότητες που απαιτούνται, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης (μέχρι του ποσού των 1000 ), χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Υπουργείου για προμήθεια, μεταφορά, εργασία, και γενικά χωρίς οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του αντικειμένου της συντήρησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει, να διαθέτει και να διατηρεί ικανό απόθεμα όλων των απαιτούμενων αναλωσίμων υλικών για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού όπως : ηλεκτρολογικά υλικά για τις τεχνικές εγκαταστάσεις: λυχνίες, λαμπτήρες, Μ/Σ, starters ντουί, διακόπτες, ρευματοδότες, τηλεφωνοδότες, εξοπλισμός ηλεκτρικών πινάκων, παθητικός εξοπλισμός ασθενών ρευμάτων κλπ. ειδικά στεγανοποιητικά, αρμούς, παρεμβύσματα, φλάντζες, δακτυλίους και λοιπά συναφή μικροϋλικά λιπαντικά συμπληρώσεις ψυκτικού υγρού ασφάλειες και μικροαυτόματους χαμηλής τάσης ιμάντες κινητήρων φίλτρα φωτισμός εκτάκτου ανάγκης υδραυλικές εγκαταστάσεις (μπαταρίες, βρύσες κλπ) χρώματα για μικροεπεμβάσεις, αποκαταστάσεις σκουριών αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων. Επιπλέον, Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο έργο τα παρακάτω αναφερόμενα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εργαλεία : δοκιμαστικό μέσης τάσης 5-36kV, γάντια μέσης τάσης, χταπόδι γείωσης, κρουστικό δράπανο, πιεστικό μηχάνημα νερού, όργανο μέτρησης θερμοκρασίας επαφής, όργανο μέτρησης υγρασίας, όργανο μέτρησης ταχύτητα αέρα, αντλία κενού, σετ μανομέτρων, ελεγκτής ρεύματος, πολύμετρο, μετρητής έντασης ρεύματος, ελεγκτής ρεύματος, συσκευή ανάκτησης ψυκτικού μέσου (RECOVERY UNIT), χούφτα μαχαιρωτών ασφαλειών. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να διατηρεί εργαλειοθήκη με κατάλληλα εργαλεία όπως γαλλικά κλειδιά, set καρυδάκια κοπίδι, πένσα, κόφτης, μυτοτσίμπιδο ίσιο και κυρτό, κατσαβίδια, κλειδιά άλλεν, σφυρί μικρό, ψαλίδι κλπ. 8

9 9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του με δικές του δαπάνες, για κάθε είδους ατύχημα. 10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και μέσα πρόληψης ατυχημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Το «Υπουργείο» απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών του Αναδόχου προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες και προσωπικό. 11. Ο Ανάδοχος συμφωνεί ότι απαλλάσσει έναντι τρίτων το «Υπουργείο» και τους εργαζομένους του από και έναντι οποιασδήποτε ζημίας, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημίας σε περιουσία τρίτων ή λόγω σωματικής βλάβης, (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θανάτου) ή και των δύο, οι οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Αντικειμένου της παρούσας. 12. Ο Ανάδοχος συμμορφώνεται με κάθε νόμο, διάταξη και κανονισμό ασφαλείας σχετικά με την παροχή των Συμβατικών Υπηρεσιών, που ισχύει στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με την ακολουθούμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία, καθώς και με τις σχετικές υποδείξεις του Υπουργείου σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια. 13. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη λήψη κάθε μέτρου που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται το προσωπικό του και οι τρίτοι που παρευρίσκονται στους τόπους εργασίας του από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωματική τους ακεραιότητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας, Θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα, ζημιά ή απώλεια σε τρίτους λόγω αμελείας αυτού ή των εργαζομένων του και θα πρέπει να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που προκάλεσε στο Υπουργείο ή σε τρίτους λόγω των πιο πάνω αναφερομένων αιτιών. 14. Για τους σκοπούς πυροπροστασίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να καθαρίζει τους χώρους εργασίας του από εύφλεκτα υλικά, να αποθηκεύει εύφλεκτες και επικίνδυνες ουσίες σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους και γενικά να λαμβάνει όλα τα νόμιμα αλλά και κατά κοινή πείρα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας. 15. Σε περιπτώσεις υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος δε δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν σε τέτοιες εργασίες. Σε περιπτώσεις νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση των εργασιών. 9

10 i. Παράρτημα Α1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης Εγκαταστάσεων Υποσταθμού (Υ/Σ): Πίνακας 1: Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Υ/Σ Στα πλαίσια του Προγράμματος Ελέγχου και Προληπτικής Συντήρησης Υποσταθμού, απαιτείται η ετήσια συντήρηση δύο (2) μετασχηματιστών ελαίου, των 20/0,4KV, 400 KVA, Κατασκευαστή OCREN,καθώς και των Πεδίων Μέσης & Χαμηλής Τάσης. α/α Περιγραφή Εργασιών Συχνότητα εργασιών Α Μετασχηματιστές Α1 Έλεγχος θερμοκρασίας ελαίου Α2 Έλεγχος υγροσκοπικών κρυστάλλων του αφυγραντήρα και αλλαγή όταν απαιτείται Α3 Έλεγχος διαρροών, οξειδώσεων και παραμορφώσεων του δοχείου, στάθμης ελαίου, συμπλήρωση όταν απαιτείται Α4 Έλεγχος ακροδεκτών γενικώς- σύσφιξη- Α5 Μέτρηση αντιστάσεων των τυλιγμάτων με γέφυρα για τον έλεγχο της καλής επαφής μεταγωγέα και μεταλλάκτη Α6 Μέτρηση της διηλεκτρικής αντοχής της υγρασίας ελαίου και του βαθμού εξουδετέρωσης καθαρισμός ή αντικατάσταση αν απαιτείται Α7 Έλεγχος δοκιμή του Η/Ν BUCHOLZ και των θερμομέτρων Α8 Έλεγχος μονώσεων με μέγγερ 5 kv Α9 Έλεγχος φωτισμού χώρου Α10 Έλεγχος αερισμού χώρου ή και ανεμιστήρων Μ/Τ (εάν υπάρχουν) Α11 Έλεγχος της γείωσης κόμβου και μεταλλικών A12 Καθαριότητα Μ/Τ και χώρου Α13 Μέτρηση του λόγου των μετασχηματιστών Α14 Μέτρηση Εφ δ μετασχηματιστών Α15 Θερμογράφηση μετασχηματιστών B Καλώδια Μετασχηματιστών Β1 Καθαρισμός ακροκιβωτίων Β2 Μέτρηση μονώσεων με μέγγερ 5kv Γ Πεδία Χαμηλής Τάσης Γ1 Γενικοί καθαρισμοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Γ2 Έλεγχος γειώσεων Γ3 Έλεγχος μπαρών-γενικές συσφίξεις, ζυγών, ακροδεκτών Γ4 Καθαρισμός και λίπανση διακοπτών Χ.Τ. Γ5 Έλεγχος των επαφών των διακοπτών Γ6 Έλεγχος του intertrip Αυτόματων Διακοπτών Α/Δ Μ.Τ. και Χ.Τ. Γ7 Έλεγχος λειτουργίας των οργάνων μέτρησης Γ8 Έλεγχος, Δοκιμή και Θέση σε λειτουργία της όλης εγκατάστασης Γ9 Έλεγχος και ρύθμιση διάταξης διόρθωσης συνφ Γ10 Ευθυγράμμιση ακίδων φλογοκρυπτών Δ Πεδία Μέσης Τάσης Δ1 Απομόνωση Δ2 Εκκένωση Δ3 Τοποθέτηση γειωτών εργασίας Δ4 Γενικοί καθαρισμοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 10

11 α/α Περιγραφή Εργασιών Συχνότητα εργασιών Δ5 Καθαρισμός του εσωτερικού εξοπλισμού των πινάκων Δ6 Συντήρηση Α/Ζ Δ7 Έλεγχος της γείωσης των Πινάκων Δ8 Έλεγχος της στάθμης και του χρώματος του ελαίου- αντικατάστασή του ανά τριετία Δ9 Έλεγχος και Ρύθμιση της προστασίας ανάλογα με τους Μ/Τ που τροφοδοτεί Ε Πεδία Χαμηλής και Μέσης Τάσης Ε1 Έλεγχος, δοκιμή διακοπτών Μ.Τ. και Χ.Τ. καθώς και αυτοματισμών των πεδίων Ε2 Έλεγχος του μηχανικού μέρους (καστάνιες, ωστήρια, ελατήρια) και λίπανση με ειδικό λιπαντικό μεγάλης διηλεκτρικής αντοχής (20 kv/1mm) Ε3 Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού και διακοπής, των πηνίων εργασίας και έλλειψης τάσης. ii. Παράρτημα Α2: Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος) Η/Ζ: Πίνακας 2: Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Η/Ζ Ο προς συντήρηση εξοπλισμός Η/Ζ του ΥΔΙΜΗΔ αποτελείται από: έναν κινητήρα μοντέλου Cummins NT -855-C4, (1500 rpm) και μια Γεννήτρια μοντέλου STAMFORD 250 KVA,Type HG444C1. Η συντήρηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του κινητήρα μοντέλου Cummins NT -855-C4, (1500 rpm) και της γεννήτριας μοντέλου STAMFORD 250 KVA,Type HG444C1 περιλαμβάνουν τις παρακάτω εργασίες: α/α Περιγραφή εργασιών Συχνότητα εργασιών Α Κινητήρας Α1 Γενικός καθαρισμός κινητήρα Τριμηνιαία Α2 Έλεγχος στάθμης και κατάστασης ελαίου Τριμηνιαία Α3 Έλεγχος κολλάρων Τριμηνιαία Α4 Έλεγχος βαλβίδων και οργάνων πίεσης Τριμηνιαία Α5 Αλλαγή φίλτρου λαδιού Α6 Αλλαγή λιπαντελαίου κινητήρα Α7 Έλεγχος στάθμης πετρελαίου Τριμηνιαία Α8 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου Τριμηνιαία Α9 Έλεγχος δεξαμενής πετρελαίου (αερισμός) Τριμηνιαία Α10 Έλεγχος κυκλώματος πετρελαίου Τριμηνιαία Α11 Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου Α12 Έλεγχος αεραγωγών Τριμηνιαία Α13 Αλλαγή ή καθαρισμός φίλτρου αέρα Α14 Έλεγχος κυκλώματος υδρόψυξης, ψυγείου Τριμηνιαία Α15 Έλεγχος στάθμης υγρού ψύξης Τριμηνιαία Α16 Έλεγχος μίζας- alternator Α17 Έλεγχος /συμπλήρωση υγρών συσσωρευτών ή αντικατάσταση εάν κριθεί αναγκαίο 11

12 Α18 Έλεγχος συστήματος προθέρμανσης Α19 Έλεγχος/ αλλαγή ιμάντων μετάδοσης κίνησης Β Γεννήτρια Β1 Εξωτερικός καθαρισμός γεννήτριας Β2 Καθαρισμός /Έλεγχος των τυλιγμάτων Β3 Έλεγχος καλωδιώσεων ισχύος και βοηθητικών Β4 Έλεγχος του ρότορα Γ Πίνακας αυτόματης λειτουργίας/προστασίας Γ1 Γενικός καθαρισμός Γ2 Συντήρηση των Αυτόματων Διακοπτών (Α/Δ) μεταγωγής Γ3 Έλεγχος καλωδιώσεων Γ4 Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ένδειξης και καταγραφή ενδείξεων Γ5 Γενική δοκιμή πίνακα σε όλες τις φάσεις λειτουργίας Γ6 Έλεγχοι ετοιμότητας Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Μηνιαία iii. Παράρτημα Α3: Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης Συστημάτων Πυροπροστασίας - Πίνακας 3: Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Συστημάτων Πυροπροστασίας Στο Πρόγραμμα Ελέγχου Ετοιμότητας Πυροσβεστικού Συγκροτήματος και συστημάτων πυροπροστασίας, ο προς συντήρηση εξοπλισμός του ΥΔΙΜΗΔ αποτελείται από: μια πετρελαιομηχανή 2,5 HP Ruggerini, ένα σύστημα Εκκίνησης Αυτοματισμού, ένα Υδραυλικό Σύστημα, περίπου 180 πυρανιχνευτές, σύστημα καταιωνισμού (περίπου 100 Springlers), 18 πυροσβεστικές Φωλέες, σύστημα ανίχνευσης CO Υπογείων Garage, πίνακα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης 16 ζωνών και τους Πυροσβεστήρες. Οι Πυροσβεστήρες είναι των παρακάτω τύπων: 1) πενήντα τέσσερις (54) φορητοί πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως pa των 6kg, με τρόπο λειτουργίας την εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου, 2) δεκατέσσερις (14) φορητοί πυροσβεστήρες CO2 διοξειδίου του άνθρακα των 5kg, με τρόπο λειτουργίας την εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου, 3) δεκαέξι (16) φορητοί πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως ΑΒCE των 3Kg για τον υπόγειο χώρο έως την έκδοση πιστοποιητικού 4) δύο (2) οροφής Ξηράς Κόνεως BCE 12 kg, 5) ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας των 50kg Ξηράς Κόνεως ABC, 6) ένας (1) φορητού πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως Pa των δώδεκα (12kg) και τρόπο λειτουργίας την εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου. Επισημαίνεται ότι για το κτίριο της Βασ. Σοφίας 15 υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε τροποποίηση των πυροσβεστικών μέσων. Οι εργασίες συντήρησης και έλεγχου της καλής λειτουργίας του συστήματος πυροπροστασίας προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα: α/α Περιγραφή εργασιών Συχνότητα εργασιών Α Πετρελαιομηχανή και σύστημα Εκκίνησης - Αυτοματισμού Α1 Έλεγχος υγρών - ακροδεκτών μπαταρίας και αντικατάσταση αυτής Τριμηνιαία αν κριθεί απαραίτητο Α2 Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας Τριμηνιαία Α3 Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και ηλ. παροχής Τριμηνιαία 12

13 Α4 Έλεγχος στάθμης λαδιού Τριμηνιαία Α5 Έλεγχος στάθμης καυσίμου Τριμηνιαία Α6 Έλεγχος κυκλώματος ψύξης Τριμηνιαία Α7 Έλεγχος εκκίνησης και λειτουργίας με διακοπή ρεύματος στην Τριμηνιαία ηλεκτροκίνητη αντλία Β Υδραυλικό Σύστημα Β1 Δοκιμαστική λειτουργία του συγκροτήματος Β2 Ρύθμιση πρεσσοστατών Β3 Έλεγχος μανομέτρων, εξαέρωση αν απαιτείται Β4 Έλεγχος λειτουργίας αντεπιστρόφων Β5 Γενικός έλεγχος αυτοματισμού Β6 Έλεγχος συνδέσμων (κόμπλερ) αντλιών Β7 Έλεγχος στάθμης δεξαμενής Β8 Έλεγχος διαρροών αντλιών και υδραυλικών συνδέσεων Β9 Χειροκίνητη λειτουργία βανών για το «σπάσιμο» των αλάτων Β10 Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων Β11 Έλεγχος πιεστικού κώδωνα (πίεση αέρος, κατάσταση μεμβράνης, βαλβίδος, κελύφους κτλ.) Β12 Ρύθμιση της πίεσης αέρος Γ Πυροσβεστήρες Γ1 Έλεγχος δείκτη ασφαλείας και ενδεικτικών μηχανισμών Γ2 Έλεγχος ενδεικτικού μηχανισμού πίεσης Γ3 Εξωτερικός έλεγχος πυροσβεστήρα για διάβρωση, καλώματα, χτυπήματα, βλάβες Γ4 Έλεγχος ελαστικού σωλήνα & εκκένωσης κατασβεστικού υλικού Γ5 Έλεγχος κατασβεστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (π.χ. ημερομηνία λήξης) Γ6 Έλεγχος λειτουργίας και λειτουργικότητας όλων των εξαρτημάτων Γ7 Έλεγχος μηχανισμού λειτουργίας Γ8 Αλλαγή δακτυλίων και παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης Γ9 Έλεγχος για διάβρωση και φθορά εσωτερικής επένδυσης πυροσβεστήρα Γ10 Πλήρωση του πυροσβεστήρα με το κατασβεστικό υλικό Γ11 Πλήρωση του πυροσβεστήρα με προωθητικό αέριο (Ν) Γ12 Αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή, αν τυχόν απαιτηθεί Γ13 Ανάρτηση ειδικής ετικέτας με ημερομηνία συντήρησης/αναγόμωσης Δ Πυροσβεστικές Φωλέες Δ1 Έλεγχος πυροσβεστικών φωλέων και των σωληνώσεων νερού για Μηνιαία διαρροές και επισκευή εάν είναι απαραίτητο Δ2 Έλεγχος λειτουργίας επιλεγμένων φωλέων Τριμηνιαία Ε Σύστημα Καταιωνισμού - Springlers Ε1 Έλεγχος των σωληνώσεων και κεφαλών καταιωνισμού για Τριμηνιαία διαρροές και επισκευή εάν είναι απαραίτητο Ε2 Έλεγχος λειτουργίας συστήματος με θραύση επιλεγμένης κεφαλής ΣΤ Πίνακας Ελέγχου Συστήματος Ανίχνευσης CO Μηνιαία ΣΤ1 Γενικός έλεγχος συστήματος Μηνιαία ΣΤ2 Έλεγχος τροφοδοτικού και παροχής UPS Μηνιαία 13

14 ΣΤ3 Έλεγχος λειτουργίας LED οθόνης και πληκτρολογίου Μηνιαία ΣΤ4 Έλεγχος παραμέτρων προγράμματος (software) ελέγχου Μηνιαία ΣΤ5 Έλεγχος alarm και καταγραφής σημάτων Μηνιαία ΣΤ6 Καθαρισμός Πίνακα Μηνιαία ΣΤ7 Έλεγχος - Καθαρισμός Αισθητήρων CO Μηνιαία Ζ Αισθητήρες και Σύστημα Ανίχνευσης Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας πίνακα πυρανίχνευσης, Μηνιαία Ζ1 (λειτουργίας ζωνών, έλεγχος μπαταρίας) και ανιχνευτών/αισθητήρων Ζ2 Έλεγχος λειτουργίας φωτεινών ενδείξεων Μηνιαία Πρόκληση κατάστασης συναγερμού με τη χρησιμοποίηση μαγνήτη Μηνιαία Ζ3 ή σπρέυ καπνού σε αισθητήρες. Έλεγχος ανταπόκρισης συστήματος. Ζ4 Έλεγχος λειτουργίας interface και βρόγχων Μηνιαία Η Δεξαμενές Νερού Η1 Έλεγχος διαρροών δεξαμενών, σωληνώσεων Μηνιαία Η2 Καθαρισμός χώρου δεξαμενών Εξαμηνιαία Η3 Αποκατάσταση διαβρώσεων, χρωματισμοί Η4 Καθαρισμός δεξαμενής (όταν απαιτείται) όταν απαιτείται iv. Παράρτημα Α4: Τεχνικές Προδιαγραφές και Πίνακας 4: Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου - Θέρμανσης Ο προς συντήρηση εξοπλισμός εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου αποτελείται από: το σταθμό μείωσης και τον μετρητή αερίου, τύπου DRESSER G65, δίκτυο σωληνώσεων (με όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται όπως φρεάτια) τύπου ANSI B36, 10API 5L, GRADE B, SCH 40, σύστημα παροχής ελέγχου αερίου «Gas Train», με πίεση εισόδου 300mbar, διατομής 2, δύο (2) χαλύβδινους Λέβητες, Κατασκευαστή FYROGENIS του 2000, Ονομαστικής Ισχύος 524 kw έκαστος και Θερμικής Ισχύος kcal/h, δύο (2) διβάθμιους καυστήρες αερίου, Κατασκευαστή RIELLO του 2009, RS 50, Typ 811 T1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο και μέτρηση των καυσαερίων κάθε μήνα από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Απριλίου που λειτουργεί η κεντρική θέρμανση και να συμπληρώνει το βιβλίο μέτρησης καυσαερίων θεωρημένο από το ΥΠΕΚΑ. Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης και να το παραδίδει (το πρωτότυπο) είτε στην ΕΠΠΕ είτε στον αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου που έχει οριστεί ενεργειακά υπεύθυνος της εγκατάσταση κατ επιταγή της ΚΥΑ Δ6/Β/14826(ΦΕΚ 1122 Β/ ). Ο ανάδοχος υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος καυστήρα λέβητα καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει επίσης και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις, στην ΕΠΠΕ και στον ενεργειακά υπεύθυνο. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, όπως προβλέπει, η παρ. 2, του άρθρου 6 της ΥΑ Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: (ΦΕΚ 2654 Β/ ) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». O ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό, με ειδική άδεια, σύμφωνα με το ΠΔ 114/2012, που να συμμορφώνεται επιπλέον στις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΦΕΚ 236/Β/

15 με βάση το Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης της εγκατάστασης που θα καταρτιστεί και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 0,5 bar (ΦΕΚ 963/Β/ , ΦΕΚ 976/Β/ ). α/α Περιγραφή εργασίων Συχνότητα εργασιών Α Σταθμός μείωσης και μέτρησης αερίου Α1 Καθαρισμός και εξασφάλιση προσβασιμότητας Α2 Προληπτική Συντήρηση Μετρητή (καταγραφή απαραίτητων μέτρων για την προστασία του μετρητή από ζημιές) Α3 Έλεγχος διαφυγής αερίου Α4 Έλεγχος λειτουργίας των διατάξεων ακαριαίας αποκοπής Φ.Α. Α5 Έλεγχος των ερμάριων των σταθμών μείωσης της πίεσης Β Δίκτυο Σωληνώσεων Β1 Οπτικός έλεγχος προσεκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα Μηνιαίο Β2 Λεπτομερής έλεγχος στεγανότητας με κατάλληλα εργαλεία και έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού επανελέγχου B3 Επιθεώρηση της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας, των υπόλοιπων αποφρακτικών βαλβίδων των μονάδων ρύθμισης πίεσης της εγκατάστασης Β4 Επιθεώρηση ελέγχου διαρροών Β5 Έλεγχος κυκλοφορητών και του δικτύου σωληνώσεων όλης της εγκατάστασης των βανών διακοπτών, εξαεριστικών και των κατά περίπτωση θερμαντικών σωμάτων και επισκευή τους που περιλαμβάνει την εκκένωση, επαναπλήρωση και εξαερισμό της εγκατάστασης εφ όσον είναι αναγκαίο, για την επισκευή διαρροών. Β6 Έλεγχος ρύθμιση αυτομάτων πλήρωσης και κλειστού πιεστικού δοχείου (οι αυτόματοι πλήρωσης να παραμένουν ανοικτοί). Β7 Αποκατάσταση βλαβών διαρροών στις σωληνώσεις (μέχρι 6 το έτος) Γ Φρεάτια- Βάνες- Gas Trains Γ1 Έλεγχος λειτουργίας βανών εγκατάστασης Εξαμηνιαία Γ2 Έλεγχος διαφυγής φυσικού αερίου στις βάνες Μηνιαία Γ4 Έλεγχος τυχόν προβλημάτων στο κάλυμμα φρεατιών βανών, του Μηνιαία εξαεριστικού τους σωλήνα και τυχόν διάβρωσης της επιφάνειας τους- μετά τον εντοπισμό προβλημάτων επισκευή ή μόνωση Γ5 Έλεγχος λειτουργίας βανοστασίου Εξαμηνιαία Γ6 Έλεγχος σκουριών και αποκατάσταση αυτών Εξαμηνιαία Γ7 Έρευνα διαφυγής αερίου στην εσωτερική εγκατάσταση Μηνιαία Γ8 Γενικός οπτικός έλεγχος Μηνιαία Γ9 Έλεγχος των λειτουργικών δεδομένων του gas train, π.χ. της ρυθμισμένης πίεσης εξόδου, της πίεσης εισόδου, παροχής φυσικού αερίου Μηνιαία 15

16 Γ10 Έλεγχος λειτουργίας μανομέτρων Μηνιαία Γ11 Έλεγχος δυνατότητας εφαρμογής σχεδίου δράσης σε έκτακτη ανάγκη (έλεγχος προσβασιμότητας των βαλβίδων αποκοπής, των κομβιών αποκοπής (εάν υπάρχουν), της ελεύθερης διαφυγής μέσω εξόδων κινδύνου σε ασφαλές μέρος Γ12 Έλεγχος καλής λειτουργίας και ενεργοποίηση των ρυθμιστών, των Εξαμηνιαία βανών ακαριαίας διακοπής και των εκτονωτικών βαλβίδων των Gas Train κάθε Καυστήρα Γ13 Έλεγχος στεγανότητας Gas Train καυστήρων με φορητό ανιχνευτή Μηνιαία φυσικού αερίου Γ14 Έλεγχος στεγανότητας Gas Train καυστήρων με αφρίζον μέσο και Εξαμηνιαία φορητό ανιχνευτή φυσικού αερίου Γ15 Έλεγχος ή καθαρισμός των φίλτρων των Gas Train έκαστου Εξαμηνιαία καυστήρα Γ16 Έλεγχος φίλτρων σταθμών και πιθανός καθαρισμός ή Τριμηνιαία αντικατάσταση αυτών Γ17 Καθαρισμός του δικτύου φυσικού αερίου, πλήρωση του με αέρα και υποβολή του σε δοκιμή αντοχής και στεγανότητας με έκδοση καταγραφικού δοκιμής Γ18 Προμήθεια αναλώσιμων, όπως ανταλλακτικά φίλτρων, κανάβι, τεφλόν Δ Συσκευές Αερίου-Καυστήρες- Λέβητες Δ1 Μέτρηση θερμοκρασίας καυσαερίων Μηνιαία Δ2 Μέτρηση περιεκτικότητας καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Μηνιαία Δ3 Μέτρηση περιεκτικότητας καυσαερίων σε αιθάλη Μηνιαία Δ4 Δ5 Έλεγχος πιθανής διαρροής καυσαερίων σε κρίσιμα σημεία της καπνοδόχου Εκκίνηση της εγκατάστασης, έλεγχος ρύθμιση καυστήρα λήψη μετρήσεων που αφορούν τον ελκυσμό της καμινάδας, τον δείκτη αιθάλης Bacharach Μηνιαία Μηνιαία Δ6 Έλεγχος πυρίμαχης επένδυσης λέβητα Μηνιαία Δ7 Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών δικλείδων (υπερπίεσης και έλλειψης νερού) Μηνιαία Δ8 Έλεγχος λειτουργίας αυτομάτων πλήρωσης και δοχείων διαστολής Μηνιαία Δ9 Έλεγχος και καθαρισμός μπεκ Μηνιαία 16

17 Δ10 Επιθεώρηση και Δοκιμή του τύπου και μεγέθους των μπεκ Μηνιαία Δ11 Καθαρισμός της διάταξης ανάφλεξης που περιλαμβάνει Εξαμηνιαία (σπινθηριστές, καλώδια και συνδέσεις αυτών, ιονιστές) Δ12 Έλεγχος του συστήματος ρύθμισης αέρα καύσης του καυστήρα Εξαμηνιαία (συστήματα αυτοματισμού, ηλεκτροκινητήρας) Δ13 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου Εξαμηνιαία Δ14 Επιθεώρηση και Δοκιμή των τιμών πίεσης της αντλίας πετρελαίου Εξαμηνιαία Δ15 Έλεγχος φίλτρου αερίου Εξαμηνιαία Δ16 Έλεγχος λειτουργίας και της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας παροχής Εξαμηνιαία Πετρελαίου Δ17 Έλεγχος παροχής αέρα καυστήρα Εξαμηνιαία Δ18 Έλεγχος όλων των ανοιγμάτων προσαγωγής αέρα καύσης και Εξαμηνιαία Αερισμού Δ19 Έλεγχος θερμοκρασίας νερού τροφοδοσίας Εξαμηνιαία Δ20 Έλεγχος τιμών του συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας (και στα Εξαμηνιαία δύο επίπεδα) Δ21 Έλεγχος λειτουργίας του διακόπτη επείγουσας διακοπής Εξαμηνιαία Δ22 Έλεγχος και ρύθμιση των ντάμπερ του συστήματος απαγωγής Εξαμηνιαία Δ23 Καθαρισμός (τρίψιμο με μηχανικό μέσο) των τούμπων, από τα υπολείμματα καύσης στην εστία, του καπναγωγού και της αιθάλης από την καμινάδα Δ24 Εξαερισμός του χώρου Εξαμηνιαία Δ25 Καθαρισμός του καζανιού από επικαθίσεις αλάτων Δ26 Έλεγχος τυχόν διάβρωσης καζανιού Δ27 Έλεγχος μόνωσης λέβητα Δ28 Οπτικός έλεγχος καπνοδόχου Δ29 Έλεγχος και συντήρηση των θυρίδων επίσκεψης των καπνοδόχων Δ30 Καθαρισμός δοχείου συμπυκνωμάτων και σιφωνιού Ε Συστήματα Ανίχνευσης Διαρροών Εξαμηνιαία Ε1 Δοκιμαστική ενεργοποίηση των ανιχνευτών Τριμηνιαία Ε2 Επανάληψη ελέγχου για διατήρηση της ενεργοποίησης από άλλη Εξαμηνιαία πιστοποιημένη συσκευή Ε3 Δοκιμαστική λειτουργία των βανών Τριμηνιαία (Οκτώβριος- Ε4 Έλεγχος της πλήρους απομόνωσης της ροής Εξαμηνιαία Ε5 Συμπλήρωση εις διπλούν του ειδικού εντύπου του λεβητοστασίου με υπογραφή από ειδικευμένο Τεχνικό που θα παραδοθεί στην Υπηρεσία. Το ένα αντίγραφο θα παραμένει στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων και το άλλο Μηνιαία 17

18 Ε6 θα παραδοθεί στον Εργοδότη που εκπροσωπείται από. Παρακολούθηση της λειτουργίας εκτέλεση TEST για το καλώς έχειν των οργάνων και αυτοματισμών προστασίας και λειτουργίας. Μηνιαία v. Παράρτημα Α5: Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης Κλιματισμού Πίνακας 5: Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Κλιματισμού Οι προς συντήρηση εγκαταστάσεις κλιματισμού είναι οι εξής : δύο (2) Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες VEB Maschinentabrik Halle, DDR, Τyp:5vv8/ , model 1984, δύο (2) Πύργοι Ψύξεως (FYROGENIS s.a),τύπου Π.Φ.Β.125, με Ονομαστική Απόδοση (Ψ.Τ.)125, Παροχή (Μ3/h)46500, και Ισχύ Κινητήρα 125 HP, περίπου 250 τοπικές κλιματιστικές συσκευές (FCU), περίπου 40 τοπικές αυτόνομες μονάδες διαιρούμενου τύπου (SPLIT), ένα (1) κλιματιστικό στο Computer- room, τύπου Amico- Uniflair, το οποίο απαιτεί εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης, καθώς περιλαμβάνει αρκετά υποσυστήματα (ύγρανσης/κλιματισμού) τα οποία πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς για τη λειτουργία τους. Έξι (6) Ψύκτες πόσιμου νερού Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του ανωτέρω αναφερόμενου εξοπλισμού, την επισκευή και την άριστη λειτουργία της εγκατάστασης κλιματισμού καθώς και για την επέμβαση σε αυτήν όταν και όπου απαιτείται. Μετά από ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκύψει από τη μη έγκαιρη έγγραφη αναφορά του προβλημάτων και άμεσων ενεργειών είτε στην αρμόδια ΕΠΠΕ είτε σε αρμόδιο στέλεχος του Υπουργείου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προτείνει στο Υπουργείο κατάλληλες ρυθμίσεις στοιχείων με σκοπό την βελτίωση των αποδόσεων, την επίτευξη οικονομίας στους χώρους του κτηρίου. Η υποχρέωση αυτή είναι τόσο σημαντική όσο και η επίβλεψη της καλής λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Οι ενδείξεις των οργάνων, των θερμοκρασιών νερού, οι πιέσεις υψηλής και χαμηλής των συμπιεστών καθώς και οι θερμοκρασίες χώρων και περιβάλλοντος θα καταγράφονται σε σχετικό φύλλο του ημερολογίου. Η καταγραφή θα γίνεται πριν και μετά τη ρύθμιση των σχετικών μονάδων. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η διατήρηση της καθαριότητας του λεβητοστασίου, τα υλικά που θα αντικαθίστανται θα απομακρύνονται αμέσως από το χώρο. Οι εργασίες συντήρησης που απαιτούνται στις δύο (2) Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και στους δύο (2) Πύργους Ψύξεως, στις τοπικές κλιματιστικές συσκευές (FCU), καθώς και στις τοπικές αυτόνομες μονάδες διαιρούμενου τύπου (SPLIT), στο κλιματιστικό που βρίσκεται στο Computer Room προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα: α/α Περιγραφή Εργασιών Συχνότητα Εργασιών Α Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Α1 Χημικός καθαρισμός των μπεκ ψεκασμού Α2 Χημικός καθαρισμός και αφαλάτωση στους εναλλάκτες θερμοκρασίας Α3 Έλεγχος εκτονωτικής βαλβίδας Α4 Έλεγχος και αλλαγή ( αν διαπιστωθεί απαραίτητο) του ψυκτελαίου Α5 Συντήρηση κυκλοφορητών και αμπερομέτρηση των κινητήρων Α6 Γενικός έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού 18

19 Α7 Αλλαγή φλαντζών Α8 Έλεγχος βαλβίδας αναρρόφησης και κατάθλιψης Β Πύργοι Ψύξεως Β1 Γενικός έλεγχος Β2 Έλεγχος και ρύθμιση της στάθμης νερού, έλεγχος βαλβίδας συμπλήρωσης Β3 Τάνυση ιμάντων Β4 Λίπανση εδράνων Β5 Λίπανση εντατήρα ιμάντων Β6 Καθαρισμός δεξαμενής νερού Β7 Εξωτερικός καθαρισμός ηλεκτροκινητήρων Β8 Χημικός καθαρισμός και αφαλάτωση των πύργων Β9 Έλεγχος, ρύθμιση των φλοτέρ και αντικατάσταση αν κριθεί αναγκαίο Γ* Τοπικές Κλιματιστικές Συσκευές (FCU) Γ1* Καθαρισμός στοιχείων Γ2* Έλεγχος στοιχείου αποχέτευσης και καθαρισμός Γ3* Οπτικός έλεγχος Εξαμηνιαία Γ4* Έλεγχος τρίοδης βάνας Εξαμηνιαία Γ5* Έλεγχος ανεμιστήρα Εξαμηνιαία Γ6* Έλεγχος υδραυλικών συνδέσεων Εξαμηνιαία Γ7* Έλεγχος μονώσεων Εξαμηνιαία Γ8* Καθαρισμός φίλτρων Εξαμηνιαία Δ* Τοπικές αυτόνομες μονάδες διαιρούμενου τύπου (SPLIT) Δ1* Χημικός καθαρισμός στοιχείων συμπυκνωτή εξωτερικής μονάδας Εξαμηνιαία και εξατμιστή Δ2* Έλεγχος και Καθαρισμός ανεμιστήρων Δ3* Έλεγχος ψυκτικών συνδέσεων Δ4* Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων Δ5* Έλεγχος οργάνων αυτοματισμού Δ6* Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφ όσον απαιτείται Δ7* Έλεγχος πιέσεων και αντικραδασμικών πελμάτων Δ8* Καθαρισμός και συντήρηση λεκάνης συμπυκνωμάτων και συστήματος αποχέτευσης Δ9* Έλεγχος μονώσεων Δ10* Έλεγχος και Καθαρισμός φίλτρων Μηνιαία Ε Κλιματιστικό του Computer Room E1 Χημικός καθαρισμός στοιχείων συμπυκνωτή & εξατμιστή E2 Έλεγχος φίλτρων & καθαρισμός E3 Έλεγχος συμπιεστή E4 Έλεγχος ψυκτικού υγρού και αν χρειαστεί συμπλήρωση ή αντικατάσταση E5 Έλεγχος συστήματος πλήρωσης υγραντήρα E6 Έλεγχος ηλεκτρικών επαφών - συσφίξεις E7 Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα E8 Έλεγχος πινάκων ενδείξεων λειτουργίας E9 Έλεγχος ανεμιστήρων εξατμιστή & συμπυκνωτή E10 Έλεγχος αισθητηρίων υγρασίας & θερμοκρασίας 19

20 E11 Έλεγχος & ρύθμιση αισθητηρίου συμπυκνωτή E12 Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του κλιματιστικού μηχανήματος ΣΤ Ψύκτες Νερού ΣΤ1 Έλεγχος καλής λειτουργίας Τριμηνιαία ΣΤ2 Καθαρισμός και αλλαγή φίλτρου αν απαιτείται ΣΤ3 Καθαρισμός κρουνών ΣΤ4 Έλεγχος και επισκευές, αν απαιτούνται, των ψυκτικών Τριμηνιαία κυκλωμάτων ΣΤ5 Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Τριμηνιαία ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι εργασίες Γ και Δ που αφορούν τον έλεγχο και την καλή λειτουργία των τοπικών κλιματιστικών συσκευών (FCU), καθώς και των τοπικών αυτόνομων μονάδων διαιρούμενου τύπου (SPLIT) αποτελούν εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, μόνο όταν κριθεί απαραίτητο από το Υπουργείο και γι αυτό θα πρέπει να προσφερθεί διακριτό κόστος για αυτές. vi. Παράρτημα Α6: Τεχνικές Προδιαγραφές συντήρησης για Σύστημα ασφάλειας - Πίνακας 6: Περιγραφή εργασιών Συντήρησης Συστημάτων Ασφάλειας Τα συστήματα ασφάλειας αποτελούνται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης - CCTV με περίπου 9 κάμερες, μαγνητική πύλη ανίχνευσης μετάλλων και σύστημα συναγερμού. α/α Περιγραφή εργασιών Συχνότητα εργασιών Α Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης - CCTV Α1 Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος Τριμηνιαία Α2 Έλεγχος πολυπλέκτη, οθονών, καμερών και λοιπών συσκευών υποστήριξης Τριμηνιαία Α3 Καθαρισμός οπτικών (φακών, κλπ.) Τριμηνιαία Β Μαγνητική Πύλη Ανίχνευσης Μετάλλων Β1 Καθαρισμός καλωδιώσεων και επαφών Β2 Έλεγχος σωστής τροφοδοσίας Β3 Έλεγχος μονάδων ελέγχου Β4 Έλεγχος πομπού και δέκτη μαγνητικού πεδίου Β5 Βαθμονόμηση μαγνητικού πεδίου Β6 Έλεγχος ποιότητας της διακριτικής ικανότητας και της ανίχνευσης επικίνδυνων μαγνητικών ή μη αντικειμένων Β7 Πιστοποίηση Μαγνητικής πύλης Γ Σύστημα συναγερμού Γ1 Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος Τριμηνιαία Γ2 Έλεγχος λειτουργίας όλων των φωτεινών ενδείξεων και οθόνης του κεντρικού πίνακα ασφαλείας Τριμηνιαία Γ3 Έλεγχος τροφοδοτικού και της τάσης και της έντασης του φορτιστή μπαταριών Τριμηνιαία Γ4 Έλεγχος κατάστασης μπαταριών Γ5 Οπτικός έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων και έλεγχος για πιθανή υπερθέρμανση ή διάβρωση Γ6 Έλεγχος αισθητήρων 20

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου (Συνολικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης). Πάτρα :27/04/2012 Αριθ. Πρωτ : 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6-3-2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθμ. πρωτ: 2964/6-3-2013 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α διαγωνισμού.1 /2013 Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Προϋπολογισμός 110.000,00 ΚΑ:0879 Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει: 1. Συντήρηση ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης και ηλεκτροπαραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα