ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση Πεπραγµένων ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ...4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ...5 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ...8 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...17 ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...18 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ...24 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...27 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ...27 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4 η Ο ΗΓΙΑ...28 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...29 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ...31 ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ...32 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...39 ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...40 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ...41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ...42 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...42 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...43 ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ...44 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ...44 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ...44 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ...44 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -IAS

3 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α...46 ΠΩΛΗΣΕΙΣ...46 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α...47 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α...47 ΕΞΟ Α ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ...47 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ...48 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ...48 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ...49 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...49 ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ...51 ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...51 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ...52 ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ...53 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

4 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (η οποία θα αναφέρεται πλέον ως ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ή Εταιρία ) ιδρύθηκε το έτος 2000 σαν Ανώνυµη Εταιρία σύµφωνα µε την Ελληνική Εταιρική Νοµοθεσία. Η Εταιρία είναι ο αποκλειστικός κατασκευαστής του δικτύου διανοµής και παροχής φυσικού αερίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Μετόχων που βασίστηκε στο Νόµο 2364/95 όπως αναµορφώθηκε µε τον Νόµο 2528/97. Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στην οδό 26 ης Οκτωβρίου 90, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. Η Εταιρία ελέγχεται από κοινού από την Ε..Α. Α.Ε. (51% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας) και από την ENI HELLAS S.p.A. (49% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας). Η Ε..Α. Α.Ε. ανήκει 100% στην.επ.α. Α.Ε. ενώ η ENI HELLAS S.p.A ανήκει 100% στην ENI S.p.A.. Η Εταιρία έχει ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου που προβλέπει η Άδεια. Στις περιοχές αδείας και µέχρι το 2029, οι δραστηριότητες πώλησης φυσικού αερίου της Εταιρίας αφορούν πελάτες µε ετήσια κατανάλωση µικρότερη των 100 GWh. Επιπλέον, η Εταιρία είναι υποχρεωµένη να αγοράζει µία ελάχιστη ποσότητα φυσικού αερίου από τη.επ.α. Α.Ε. σύµφωνα µε την σύµβαση παροχής αερίου. Το δικαίωµα χρήσης του δικτύου εκχωρήθηκε στην Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από την Ε..Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (τώρα Ε..Α. Α.Ε.) το έτος Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων χρήσης δικτύου που µεταβίβασε η Ε..Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., καταβλήθηκε µε µετρητά ως µετοχικό κεφάλαιο από τον επενδυτή ITALGAS HELLAS S.p.A. (τώρα ENI HELLAS S.p.A.). Η Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατέχει την άδεια αποκλειστικής χρήσης του δικτύου για 30 έτη από την ίδρυσή της. Το σύνολο του νεοκατασκευασθέντος δικτύου µεταβιβάζεται ως «ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο» στην Ε..Α. Α.Ε., σε αντάλλαγµα του δικαιώµατος χρήσης που ισχύει για την εναποµένουσα περίοδο παραχώρησης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στα ακόλουθα υποκαταστήµατα, τα οποία µισθώνει: Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών 1. Καλαµαριά Σωκράτους Νεάπολη Καραµανλή Χαριλάου Παπαναστασίου 90 Αποθηκευτικοί και Λοιποί χώροι 4. Νεάπολη Αγ. Γεωργίου 7 5. Σφαγεία 26 ης Οκτωβρίου ο χιλ Θεσσαλονίκης Νεοχωρούδας 4

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Το καθαρό κέρδος ύψους χιλιάδων ευρώ οφείλεται στη θετική πορεία της επιχειρησιακής δραστηριότητας. Συνεχίζεται η ανοδική τάση των εσόδων επιχειρησιακής δραστηριότητας, τα οποία κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθαν στις χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 38,10% ως προς το Τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανέρχονται στο ποσό των χιλιάδων ευρώ, έναντι των χιλιάδων ευρώ του έτους 2007, παρουσιάζοντας αύξηση χιλιάδων ευρώ. Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου ανέρχεται σε 168,8 εκατοµµύρια κ.µ., αυξηµένος σε σχέση µε το προηγούµενο έτος κατά 14,7 εκατοµµύρια κ.µ. Το συνολικό κόστος προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των χιλιάδων ευρώ και παρουσιάζει αύξηση χιλιάδων ευρώ έναντι του ποσού των χιλιάδων ευρώ της προηγούµενης χρήσης, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις προσλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Το free net cash flow ανήλθε στις χιλιάδες ευρώ. (σε χιλιάδες ευρώ) Αποτελέσµατα έτους Έτος 2007 Έτος 2008 Έσοδα επιχειρησιακής δραστηριότητας Μεικτό αποτέλεσµα προ χρηµατοοικονοµικών εσόδων Καθαρό αποτέλεσµα Επενδύσεις Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο Καθαρή θέση Καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ( ) ( ) Προσωπικό στις Φορολογικός συντελεστής 25% 25% 5

6 Κύριοι Μέτοχοι, η διαχείριση της χρήσης του έτους 2008 ήταν ιδιαίτερα σύνθετη για την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε λόγω της χρηµατοοικονοµικής κρίσης, η οποία από το δεύτερο εξάµηνο του έτους επηρέασε και την Ελλάδα. Κατά συνέπεια οι ειδικές καταναλώσεις των κυριότερων κατηγοριών χρήσης του φυσικού αερίου µειώθηκαν, και λόγω των ιδιαίτερα υψηλών σε σχέση µε τις µέσες τιµές θερµοκρασιών που επικράτησαν. Επιπλέον, η τιµή του ανταγωνιστικού καυσίµου µειώθηκε κατά το ήµισυ και πλέον κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2008 και µάλιστα σε χρονικό διάστηµα λίγων εβδοµάδων, αλλάζοντας εντελώς το ενεργειακό τοπίο. Παρ όλα αυτά, οι τιµές πώλησης του φυσικού αερίου παρέµειναν ανταγωνιστικές ως προς τις µέσες τιµές τόσο τις ετήσιες όσο και αυτές των µηνών κατά τη διάρκεια των οποίων παρατηρείται µεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού αερίου, καθόσον διατηρήθηκαν κάτω από τις τιµές του κυριότερου ανταγωνιστικού καυσίµου πέραν του 20% ανά KWh. Η άνευ προηγουµένου προσπάθεια που κατέβαλε η Εταιρία κατά τη διάρκεια του 2008 όσον αφορά την απόκτηση νέων πελατών, την κατασκευή νέων σηµείων αεριοδότησης και την ενεργοποίηση αυτών οδήγησε σε εξαιρετικά λειτουργικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα σηµειώθηκε αύξηση κατά 54,89% στον αριθµό των νέων συµβάσεων, κατά 22,59% στην κατασκευή σηµείων αεριοδότησης και κατά 33,25% στην ενεργοποίηση αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή επιδείχθηκε, επίσης, προκειµένου να διατηρηθεί τόσο η άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς (time to market) όσο και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών σε επίπεδο τέτοιο που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις παραµέτρους που προβλέπονται από την Άδεια και από τις αυξηµένες προδιαγραφές ασφάλειας του δικτύου. Η ολοκλήρωση του έργου που αφορά την έκτακτη επέµβαση, η δραστηριότητα προγραµµατισµένου ελέγχου του δικτύου, τα νέα τεχνικά µέσα για την αναζήτηση των διαρροών φυσικού αερίου και η υλοποίηση ενός πιο ανεπτυγµένου συστήµατος πληροφορικής, το οποίο είναι σε θέση να υποστηρίζει µε καλύτερο τρόπο τις νέες διεργασίες, αποτελούν ορισµένες από τις βελτιωτικές ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Τέλος θα πρέπει να επισηµανθούν τα οικονοµικά αποτελέσµατα τα οποία είναι βελτιωµένα έναντι αυτών του 2007, τόσο όσον αφορά τον κύκλο εργασιών (+37,94%) όσο και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων [EBITDA] (39,88%) και οδηγούν στο εντυπωσιακό καθαρό αποτέλεσµα που υπερβαίνει τις χιλιάδες ευρώ και παρουσιάζει αύξηση περίπου χιλιάδων ευρώ (+56,12%) έναντι του προηγούµενου έτους. 6

7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ιορίστηκαν από τους µετόχους και εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, στις οι ακόλουθοι σύµβουλοι του ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ έως και σήµερα ως εξής: Μπουζάκης Κωνσταντίνος ιονύσιος Πρόεδρος Ζαφειρίου Φίλιππος Αντιπρόεδρος Τσατσαρώνης ηµήτριος Σύµβουλος Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος Σύµβουλος Rinaudo Mauro (Ρινάουντο Μάουρο) Σύµβουλος Chialà Scipione (Κιαλά Σιπιόνε ) Σύµβουλος Diotti Marco (Ντιόττι Μάρκο) Σύµβουλος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, από , Gadiel Toaff. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Λ.Κηφισίας 268 Χαλάνδρι, Αθήνα 7

8 ιανοµή φυσικού αερίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το έτος 2008 χαρακτηρίστηκε από την απόκτηση αυξηµένου αριθµού νέων συµβολαίων γεγονός το οποίο είχε αντίκτυπο στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατασκευής και ενεργοποίησης των Πελατών. ιαχείριση ικτύου και Έκτακτη Επέµβαση Όσον αφορά τις δραστηριότητες ιαχείρισης και Συντήρησης του δικτύου, εκτός από τις προγραµµατισµένες ετήσιες επεµβάσεις, δροµολογήθηκε επίσης µία σειρά πρωτοβουλιών που εστιάζουν σε θέµατα ασφάλειας του συστήµατος διανοµής του φ.α. και συνάδουν µε όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 1712 ( ιαχείριση και Συντήρηση των δικτύων διανοµής αερίου µέσης και χαµηλής πίεσης). Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισηµαίνονται ειδικότερα οι εξής: - Η προγραµµατισµένη αναζήτηση διαρροών στο δίκτυο διανοµής χαµηλής και µέσης πίεσης. Η δραστηριότητα έγκειται στον προεντοπισµό των διαρροών αερίου µε τη χρήση κατάλληλου εποχούµενου εξοπλισµού. Για τα τµήµατα εκείνα στα οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µε όχηµα, η εν λόγω δραστηριότητα διενεργείται πεζή µε φορητό εξοπλισµό. Οι διαρροές που εντοπίζονται καταγράφονται σε ηµερήσιες αναφορές επιθεώρησης, που περιέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες όσον αφορά τον προεντοπισµό κάθε ξεχωριστής µη φυσιολογικής κατάστασης. Από επιχειρησιακής άποψης, η δραστηριότητα στο πεδίο έχει ανατεθεί σε εξωτερική εταιρία η οποία διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και το προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας. Προβλέπεται ότι η αναζήτηση διαρροών που θα διενεργείται ετησίως θα αφορά τουλάχιστον στο 50% του δικτύου ώστε να τηρείται η συχνότητα επιθεώρησης που ορίζουν οι εθνικοί κανονισµοί (επιθεώρηση του συνόλου του δικτύου σε διάστηµα δύο ετών). Κατά τη διάρκεια του 2008 διενεργήθηκε εποχούµενη αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 443 χλµ. περίπου και πεζή αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 5 χλµ. περίπου. - Η δραστηριότητα περιπολίας (Patrolling) µε σκοπό τον εντοπισµό εκσκαφών και εργασιών τρίτων σε χώρους πλησίον του δικτύου, που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου. Βάσει του ΦΕΚ 1712 η δραστηριότητα πρέπει να διενεργείται στο σύνολο του δικτύου µέσης και χαµηλής πίεσης, εβδοµαδιαία στην περίπτωση εποχούµενης επιτήρησης ή ανά εξάµηνο σε περίπτωση επιτήρησης πεζή. Έχουν δροµολογηθεί συζητήσεις εµβάθυνσης µε τη.επ.α. Α.Ε. και την Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε. προκειµένου να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η 8

9 τροποποίηση του εθνικού κανονισµού όσον αφορά τις υποχρεώσεις περιπολίας στο δίκτυο. Εν αναµονή ενδεχόµενης τροποποίησης του κανονισµού, η Ε.Π.Α. αποφάσισε να αναθέσει τη διενέργεια της δραστηριότητας σε εξωτερική εταιρία, περιορίζοντας προς το παρόν το αντικείµενο της εργολαβίας µόνο στην εποχούµενη επιτήρηση του συνόλου του δικτύου και µε συχνότητα δεκαπενθηµέρου. - Κατά το χρονικό διάστηµα Απριλίου 2008, υλοποιήθηκε στο πεδίο δοκιµών της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. πρόγραµµα εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που συµµετέχει στις δραστηριότητες Έκτακτης Επέµβασης. Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο πραγµατοποιήθηκε σε τρεις συνεδρίες, αποτελούνταν από ένα θεωρητικό µέρος µε µαθήµατα σε αίθουσα και πρακτική εξάσκηση στο πεδίο µε σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση ανιχνευτών φυσικού αερίου και στη διενέργεια επεµβάσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς. - ηµιουργήθηκε ένα πεδίο δοκιµών στην περιοχή του δυτικού Σταθµού Εισόδου (City Gate) της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε., στα όρια µε τις εγκαταστάσεις του.ε.σ.φ.α. Α.Ε., µε σκοπό να αναπαραχθούν σε µικρή κλίµακα οι επιχειρησιακές συνθήκες του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου της Ε.Π.Α., έτσι ώστε η πρακτική εξάσκηση και εκπαίδευση του προσωπικού να πραγµατοποιηθεί σε πραγµατικές συνθήκες. Ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις του πεδίου αφορούν ένα σύστηµα µείωσης της πίεσης, τµήµατα δικτύου πολυαιθυλενίου των 125 mm και των 63 mm, έναν τοίχο µε παροχετευτική στήλη και µετρητές σε σειρά ως προσοµοίωση της οικιακής κατανάλωσης. Έργο GIS/SCADA Το Σεπτέµβριο του 2008, πραγµατοποιήθηκε η εγκατάσταση της εφαρµογής που ανέπτυξε η Italgas S.p.A. ενώ το στάδιο των δοκιµών ολοκληρώθηκε το εκέµβριο του ίδιου έτους. Αποµένει να δροµολογηθεί η εισαγωγή στο σύστηµα των σχεδίων ως κατασκευάσθει (as-built) του υφιστάµενου δικτύου. Η εν λόγω δραστηριότητα θα ανατεθεί στις αρχές του έτους 2009 σε εξωτερική εταιρία µε προβλεπόµενη παράδοση σε διάστηµα 4-6 µηνών. Κατά τη διάρκεια του εκεµβρίου ολοκληρώθηκαν οι κυριότερες δραστηριότητες σχετικά µε έργο SCADA που αφορούν τη σύνδεση και τη θέση σε λειτουργία των server (διακοµιστών) στην αίθουσα επιχειρήσεων και την εγκατάσταση της εφαρµογής τηλεελέγχου COPT, που δηµιούργησε η Italgas S.p.A., στις θέσεις εργασίας της αίθουσας Call Center. Το υλικό που αφορά τους server είχε ήδη συναρµολογηθεί και διαµορφωθεί σε πρώτη φάση στην έδρα της Italgas στο Τορίνο και στη συνέχεια µεταφέρθηκε στην αίθουσα επιχειρήσεων της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης. Επίσης διενεργήθηκε η διαµόρφωση και ο έλεγχος του συστήµατος σε ορισµένες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη που διαθέτουν modem RTU (Αποµακρυσµένες Τερµατικές Μονάδες) για την παρακολούθηση και τη µεταφορά δεδοµένων µέτρησης. 9

10 Όσον αφορά το SCADA θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα κυριότερα προβλήµατα που αφορούν τη δυνατότητα λειτουργίας του έργου σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα και τη δυνατότητα πραγµατοποίησης των ηλεκτρικών και τηλεφωνικών συνδέσεων στις εγκαταστάσεις (σταθµούς µείωσης της πίεσης και βανοστάσια), οι οποίες είναι απαραίτητες για την τροφοδοσία των κατά τόπους modem (RTU) και τη µετάδοση των δεδοµένων στην αίθουσα επιχειρήσεων αντίστοιχα. Το προσωπικό της Ε.Π.Α. έχει ήδη εκπαιδευτεί στην έδρα της Italgas στο Torino όσον αφορά στη χρήση της εφαρµογής COPT και στην έδρα της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης A.E.όσον αφορά το σύστηµα ηλεκτρονικής χαρτογραφίας (GIS). Κατασκευαστικές ραστηριότητες Οι δραστηριότητες επέκτασης του δικτύου, κατασκευής παροχετευτικών αγωγών και σηµείων αεριοδότησης στις περιοχές της ανατολικής, δυτικής και κεντρικής Θεσσαλονίκης, που πραγµατοποιήθηκαν ακολουθώντας τους ρυθµούς απόκτησης συµβολαίων του εµπορικού τµήµατος, παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε τον ισολογισµό του έτους Από επιχειρησιακής άποψης µέχρι το τέλος Αυγούστου 2008, η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. χρησιµοποίησε τις εργοληπτικές εταιρίες και τις συµβάσεις κατασκευής που είχαν υπογραφεί κατά τη διάρκεια του Από το Σεπτέµβριο του 2008 δροµολογήθηκαν οι νέες συµβάσεις εργολαβίας µε 3 εργοληπτικές εταιρίες για την κατασκευή δικτύου, συνδέσεων και σηµείων αεριοδότησης, µία για κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης (Κέντρο, Ανατολική και υτική) και µε 6 εργοληπτικές εταιρίες για την κατασκευή ρακόρ και εναέριων εγκαταστάσεων. Στον ακόλουθο πίνακα επισηµαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους 2008: ιαφοροποιήσεις Έτος 2006 Έτος 2007 Έτος 2008 Απόλυτες Τιµές % Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος χλµ. 88,6 101,9 36,0-65,9-64,67% Κατασκευή δικτύου 4 bar προοδευτικό χλµ. 642,5 744,4 780,4 36,0 4,84% Κατασκευή συνδέσεων κατά το έτος Αρ ,59% Κατασκευή συνδέσεων προοδευτικό Αρ ,93% Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης κατά το έτος Αρ ,59% Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης προοδευτικό Αρ ,33% Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ ,34% Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ ,70% Συνεχίστηκαν οι συναντήσεις µεταξύ του τεχνικού τµήµατος και της Κοινοπραξίας για την Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρουσία όλων των δηµοσίων φορέων, µε σκοπό να συµφωνηθούν ενδεχόµενες εργασίες τροποποίησης στο δίκτυο και τις εγκαταστάσεις διανοµής του φυσικού αερίου για την κατασκευή του Μετρό. Μέχρι σήµερα η Ε.Π.Α., κατόπιν αίτησης της εν λόγω Κοινοπραξίας, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση εργασιών αποξήλωσης και µετατόπισης τµηµάτων δικτύου φ.α. µέσης και χαµηλής πίεσης. Οι δαπάνες των εργασιών αυτών επιβάρυναν αποκλειστικά την ανάδοχο για την Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης Κοινοπραξία. 10

11 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της εµπορικής δραστηριότητας σχετικά µε την απόκτηση και ενεργοποίηση πελατών καθώς και τις πωλήσεις φυσικού αερίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2008: ιαφοροποιήσεις Έτος 2006 Έτος 2007 Έτος 2008 Απόλυτες Τιµές % Υπογεγραµµένες συµβάσεις κατά το έτος Αρ ,89% Υπογεγραµµένες συµβάσεις προοδευτικό Αρ ,84% Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης κατά το έτος Αρ ,59% Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης προοδευτικό Αρ ,33% Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ ,34% Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ ,70% Ενεργοί πελάτες την 31/12 Αρ ,25% Εξυπηρετούµενοι κάτοικοι την 31/12 Αρ ,04% Πωλήσεις αερίου κατά το έτος Εκατοµ. κ.µ. 127,8 154,1 168,8 14,7 9,53% Η εµπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους χαρακτηρίστηκε από την έντονη αύξηση, τόσο του αριθµού των καταναλωτών όσο και των όγκων πωλήσεων φυσικού αερίου. Χάρη στην εταιρική οργάνωση που είναι πλέον σε εφαρµογή και στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, τόσο στον τοµέα των κατασκευών όσο και των εσωτερικών εγκαταστάσεων, θα καταστεί δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας στο µέλλον. Τα νέα συµβόλαια αφορούν το υφιστάµενο δίκτυο ή µικρές επεκτάσεις έως είκοσι πέντε µέτρα, όπως προβλέπει η Άδεια, ή τις περιοχές προγραµµατισµένης επέκτασης του δικτύου, σύµφωνα µε τις αιτήσεις των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 υπεγράφησαν νέα συµβόλαια. Στις 31 εκεµβρίου 2008 το σύνολο των συµβολαίων ανέρχεται σε , σηµειώνοντας αύξηση 30,84% έναντι του συνολικού αριθµού συµβολαίων που είχαν υπογραφεί έως την 31 εκεµβρίου Το 95% περίπου των υφιστάµενων την παρούσα χρονική στιγµή συµβολαίων αφορούν χρήση φ.α. για αυτόνοµη θέρµανση, ενώ το 5% περίπου αφορά χρήση φ.α. για κεντρική θέρµανση, οικιακή και µη, καθώς και εµπορική και βιοµηχανική χρήση. 11

12 Πορεία αποκτηθείσας Αγοράς - Προοδευτικά Ενεργοί Πελάτες Υπογεγραµµένα Συµβόλαια Εξυπηρετούµενος Πληθυσµός (ενεργοποιήσεις) Οι πελάτες των οποίων το σηµείο αεριοδότησης, αρµοδιότητας Ε.Π.Α., έχει ήδη κατασκευαστεί, καλούνται έγκαιρα και συστηµατικά να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης έτσι ώστε να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση της παροχής. όθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη δραστηριότητα αυτή, η οποία µειώνει τον αριθµό των µη ενεργών µετρητών, επιφέρει αύξηση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου και βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πελατών. Στις οι ενεργοί πελάτες ανήλθαν σε , ποσοστό αύξησης 33,25% περίπου ως προς τον αριθµό των ενεργών πελατών στις 31 εκεµβρίου 2007, διενεργώντας νέες ενεργοποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ο συστηµατικός έλεγχος όλων των εσωτερικών εγκαταστάσεων και η έκδοση των αδειών χρήσης των πελατών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις εταιρικές διαδικασίες. 12

13 Ενεργοί πελάτες ανά κατηγορία - Προοδευτικά Κατηγορία T2 (Αυτόνοµη Θέρµανση) Κατηγορία T3 (Κεντρική Θέρµανση) Κατηγορία T5 (Βιοµηχανίες) Λοιπές Κατηγορίες Τα συνολικά έσοδα από τα τέλη σύνδεσης, τα οποία ζητείται να καταβληθούν από τους πελάτες κατά την υπογραφή του συµβολαίου παροχής, ανέρχονται σε 6,7 εκατοµµύρια ευρώ για το έτος 2008, σηµειώνοντας αύξηση 3,3 εκατοµµυρίων ευρώ, ποσοστό 96,9% ως προς το Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους 2008 ανέρχεται σε 168,8 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, αποτυπώνοντας αύξηση 14,7 εκατοµµυρίων κ.µ., ποσοστό 9,53% περίπου, ως προς το έτος Το περιθώριο κέρδους από τις πωλήσεις αερίου για το έτος 2008 ανήλθε στα 24,9 εκατοµµύρια ευρώ αυξηµένο κατά 5,9 εκατοµµύρια σε σχέση µε αυτό του 2007, ποσοστό 30,91%. 13

14 Πορεία Πωλήσεων (όγκοι και κύκλος εργασίων) , , , , ,8 92, ,6 67, ,2 44,6 33,4 52,6 20 7,1 8,9 13,4 19, Πωλήσεις (σε εκατοµµύρια m3) Κύκλος εργασιών (σε εκατοµµύρια ευρώ) Η πορεία της σύνθεσης των πωλήσεων κατά το έτος 2008 επιβεβαίωσε την προβλεπόµενη µείωση του ποσοστού κατανάλωσης βιοµηχανικής χρήσης σε σχέση µε το ποσοστό αστικής χρήσης, όπως επισηµαίνεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Επί τοις εκατό ποσοστό σύνθεσης των πωλήσεων 92 78, , , , Βιοµηχανική χρήση Αστική χρήση Κατά τη διάρκεια του 2008 η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. µετέφερε για λογαριασµό της.επ.α. Α.Ε. 54,77 εκατοµµύρια m 3 φυσικού αερίου. Τα έσοδα από τη µεταφορά του ανέρχονται σε 442,87 χιλιάδες ευρώ. 14

15 Τα έσοδα από πωλήσεις και µεταφορά φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους 2008 ανέρχονται σε 92,9 εκατοµµύρια ευρώ, αποτυπώνοντας αύξηση 37,71% ως προς το έτος Το 2008 αποτελεί για την Εταιρία µία πολύ θετική χρονιά τόσο όσον αφορά την απόκτηση και ενεργοποίηση νέων καταναλωτών όσο και το περιθώριο κέρδους. Το ύψος των ανεξόφλητων οφειλών από κατανάλωση φυσικού αερίου (εταιρικές πιστώσεις) µειώθηκε χάρη στην καλύτερη οργάνωση του σχετικού τοµέα της Εµπορικής ιεύθυνσης, µέσω των σχετικών τηλεφωνικών και εγγράφων υπενθυµίσεων προς τους πελάτες. Η Εµπορική ιεύθυνση προχώρησε στη σύναψη νέων συµβάσεων µε 2 τράπεζες (ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) για την πληρωµή των λογαριασµών φυσικού αερίου καθώς και των τελών σύνδεσης τόσο ταµειακά όσο και µέσω internet (web banking) καθώς και στη σύναψη σύµβασης µε το διατραπεζικό σύστηµα ΙΑΣ για την πληρωµή των λογαριασµών φυσικού αερίου µέσω πάγιας εντολής σε όλες τις τράπεζες. Σε συνεργασία µε την εταιρία ICAP και µέσω αναφορών από την τράπεζα δεδοµένων της Εταιρίας, η Εµπορική ιεύθυνση διενεργεί έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης και της πιστοληπτικής ικανότητας των νέων βιοµηχανικών πελατών (Τ5) και των µεγάλων καταναλωτών (Τ3Α). Επίσης, για όλους τους ενεργοποιηµένους βιοτεχνικούς βιοµηχανικούς πελάτες ζητείται η έκδοση των ετήσιων τραπεζικών εγγυητικών επιστολών. Κατά το έτος 2008 παρατηρήθηκε βελτίωση στις σχέσεις της Εταιρίας µε τους εµπλεκόµενους στη διαχείριση παραπόνων Φορείς (Συνήγορος του Πολίτη, ΡΑΕ και λοιπές αρχές), ενδεικτικό του ελάχιστου αριθµού παραπόνων που παρελήφθησαν από τους παραπάνω φορείς σε µία χρονιά µάλιστα µε µεγάλο αριθµό νέων συµβολαίων. Η εν λόγω σηµαντική µείωση των παραπόνων, ως προς το προηγούµενο έτος, επιτεύχθηκε αφενός χάρη στη συστηµατική παρακολούθηση των παραπόνων και αφετέρου χάρη στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και στη διαχείριση εκ µέρους της Εταιρίας. Προς υποστήριξη της δραστηριότητας παρακολούθησης, η Εµπορική ιεύθυνση προχώρησε στην καθηµερινή επεξεργασία των προφορικών παραπόνων των πελατών, που καταγράφηκαν κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2008 και αφορούσαν τις συνδέσεις, και εν συνεχεία στην αποστολή του σχετικού αρχείου προς τον Τοµέα Κατασκευών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών. 15

16 Οι σχέσεις µε τους ηµόσιους Φορείς και ηµοτικούς Φορείς, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Τοπικό επίπεδο, χαρακτηρίζονται καλές. Παράλληλα, χάρη στις αµείωτες προσπάθειες της Εταιρείας, οι σχέσεις µε τη Ρ.Α.Ε. χαρακτηρίζονται πάντα από το έντονο ενδιαφέρον για την επίλυση ζητηµάτων µε στόχο την ικανοποίηση των πελατών. Η Εταιρία εξακολουθεί να ασκεί ικανοποιητικά, για λογαριασµό των Τοπικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας, τη δραστηριότητα έγκρισης των µελετών των υπό κατασκευή κτιρίων στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραµµα αεριοδότησης. Τα θετικά αποτελέσµατα της εν λόγω συνεργασίας συνοψίζονται ως εξής: Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση όσον αφορά τις επεκτάσεις δικτύου που είναι απαραίτητες προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες κατά τα επόµενα έτη. Παροχή κατευθυντήριων κανόνων (έκδοση κώδικα πρακτικής) για την ορθή κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Οι σχέσεις µε το Τεχνικό Επιµελητήριο, τις ενώσεις των Κατασκευαστών, των Υδραυλικών και των Συντηρητών Καυστήρων είναι σχέσεις συνεργασίας και σεβασµού των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων. Η τιµολόγηση των καταναλώσεων διενεργήθηκε κανονικά για όλους τους πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους Ο αριθµός των καταγεγραµµένων ενδείξεων των µετρητών έφτασε το 95%, µειώνοντας συνεπώς τον αριθµό των "έναντι λογαριασµού" που εκδίδονται από την Ε.Π.Α. Οι πελάτες της κατηγορίας κατανάλωσης αυτόνοµης θέρµανσης, ποσοστό 95% επί του συνολικού αριθµού των πελατών, τιµολογούνται κυκλικά ανά οµάδες καταναλωτών και για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών η καθεµία από αυτές. Η συγκεκριµένη µέθοδος, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ και εγκρίθηκε από αυτή, επιτρέπει την οµοιογενή κατανοµή του έργου της καταγραφής της ένδειξης των µετρητών κατά τη διάρκεια του έτους, µε εµφανή πλεονεκτήµατα όσον αφορά την συνέπεια και την ακρίβεια της έκδοσης των τιµολογίων. 16

17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η.ΕΠ.Α. Α.Ε, ο δηµόσιος φορέας που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα και τώρα επιµελείται την προµήθειά του, τη µεταφορά του σε όλη την επικράτεια, καθώς και την πώλησή του σε µεγάλους καταναλωτές, ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του Κατά τη διάρκεια του έτους 2000, κατόπιν διεθνών διαγωνισµών, επιλέχθηκε ο ξένος επενδυτής για την εταιρία παροχής την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. Το προβλεπόµενο, για τον ξένο επενδυτή, ποσοστό συµµετοχής στην εταιρία ανήρχετο σε 49% και αντικείµενο του διαγωνισµού ήταν η απόκτηση του δικαιώµατος διανοµής, διαµέσου της παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας, ενώ η κυριότητα των δικτύων που είχαν ήδη κατασκευασθεί παρέµενε στον άλλο µέτοχο, την Ε..Α. Α.Ε. Εποµένως, βάσει της άδειας διανοµής, η οποία έχει ισχύ έως το έτος 2029, η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. κατέχει την αποκλειστικότητα στην περιοχή της αρµοδιότητάς της. Η.ΕΠ.Α. Α.Ε. διαχειρίζεται τον εφοδιασµό µε φυσικό αέριο της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. και των µεγάλων βιοµηχανικών καταναλωτών (κατανάλωση > 100GWh/έτος) και καθορίζει, σε µηνιαία βάση, την τιµή πώλησης του αερίου που πρέπει να εφαρµοσθεί στους καταναλωτές αυτούς. Στις περιοχές αδείας και µέχρι το 2029, η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. διατηρεί την αποκλειστικότητα ως προς την επέκταση, τη συντήρηση και την εκµετάλλευση του δικτύου διανοµής, καθώς και την πώληση αερίου σε πελάτες µε ετήσια κατανάλωση µικρότερη των 100 GWh. Η Ελλάδα, λόγω της πρόσφατης σχετικά εισαγωγής του φυσικού αερίου, συγκαταλέγεται στις αναδυόµενες αγορές και βάσει της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/55 (άρθ. 28, παρ.8) για την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου, έχει τη δυνατότητα αναστολής της ισχύος ορισµένων διατάξεων, ιδίως αναφορικά µε τις εν ισχύ άδειες διανοµής. Οι τιµές που εφαρµόζει η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τους οικιακούς και εµπορικούς καταναλωτές, οι οποίες βασίζονται σε κριτήρια ανταγωνιστικότητας, κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε. Κατ εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/55 και του Ν. 3428/2005, ιδρύθηκε πρόσφατα ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία " ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Α.Ε." (.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.). Η.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ιδρύθηκε ως θυγατρική (spin-off) της.επ.α. Α.Ε. προκειµένου να διενεργηθεί ο νοµικός και λειτουργικός διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στον τοµέα του φυσικού αερίου (προµήθεια, µεταφορά, διανοµή και αποθήκευση). Η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει δροµολογήσει σχέδιο για το λογιστικό διαχωρισµό των δραστηριοτήτων της. Κατ εφαρµογή του Νόµου 3428/2005 η Εταιρία υπέβαλε στη Ρ.Α.Ε. µοντέλο λογιστικού διαχωρισµού και τελεί εν αναµονή της έγκρισης αυτού. 17

18 ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο ισολογισµός χρήσης 2008 κλείνει µε καθαρό κέρδος χιλιάδων ευρώ. Το αποτέλεσµα αυτό είναι καρπός των σηµαντικών προσπαθειών που κατέβαλαν όλα τα τµήµατα της εταιρίας. Η υλοποίηση των προγραµµάτων µε σκοπό την ανάκτηση της αποτελεσµατικότητας στο εσωτερικό της εταιρίας και η συνεχής προσοχή στον έλεγχο/περιορισµό των δαπανών επιβεβαιώνει την αποτελεσµατικότητα των επιλογών του management. Η οικονοµική πορεία της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. κατά το έτος 2008 παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης Ποσά σε Ευρώ Έτος 2008 Έτος 2007 ιαφοροποιήσεις Απόλυτες Τιµές % Πωλήσεις ,1% Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) 35,4% Μικτό Περιθώριο Κέρδους ,3% Λοιπά έσοδα / (έξοδα) ,0% Έξοδα διάθεσης & διανοµής ( ) ( ) (87.316) 36,3% Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ) ( ) ( ) 21,4% Λειτουργικό Κέρδος ,7% Χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα ,7% Κέρδος Προ Φόρου Εισοδήµατος ,2% Φόρος Εισοδήµατος ( ) ( ) ( ) 72,2% Καθαρό Κέρδος Χρήσης ,1% 18

19 Η οικονοµική χρήση 2008 κλείνει µε καθαρό κέρδος χιλιάδων ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση χιλιάδων ευρώ (ποσοστό +56,12%) ως προς την οικονοµική χρήση του έτους Η βελτίωση του καθαρού αποτελέσµατος καθορίζεται από την αύξηση του µεικτού αποτελέσµατος προ χρηµατοοικονοµικών εσόδων κατά χιλιάδες ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους από πωλήσεις αερίου ΠΟΡΕΙΑ ΚΕΡ ΩΝ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ (χιλιάδες ευρώ) Στην αύξηση του µεικτού αποτελέσµατος συνέβαλλε 0 ουσιαστικά η αύξηση των εσόδων από πωλήσεις αερίου, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση των Έσοδα επιχειρησιακής δραστηριότητας Κόστος αγοράς αερίου Κέρδη προ τόκων και φόρων πωληθέντων όγκων αερίου, όσο και στην αύξηση των µέσων τιµών που εφαρµόζονται, αλλά και στη διαφορετική σύνθεση πώλησης ανά κατηγορία χρήσης. Ο όγκος πωληθέντος αερίου κατά τη διάρκεια του έτους ανέρχεται σε 168,8 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα παρουσιάζοντας αύξηση 14,7 εκατοµ. κ. µ. (+9,53%) ως προς το Ο αριθµός των ενεργών πελατών, στους δήµους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, ανέρχεται σε (+33,25%), ενώ ο αριθµός των εξυπηρετούµενων κατοίκων ανέρχεται σε Ο όγκος αερίου που µεταφέρθηκε για λογαριασµό της.επ.α. Α.Ε. κατά τη διάρκεια του 2008 είναι ίσος προς 54,8 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, αποφέροντας συνολικά έσοδα ύψους 443 χιλιάδων ευρώ, µείωση 7,6% ως προς το έτος Οι δαπάνες για αγορές, παροχή υπηρεσιών και οι λοιπές δαπάνες, που ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζουν αύξηση χιλιάδων ευρώ, ποσοστό 38,60%, ως προς το αντίστοιχο ποσό των χιλιάδων ευρώ του έτους Οι λειτουργικές δαπάνες, πέραν του κόστους της πρώτης ύλης ύψους χιλιάδων ευρώ, οι οποίες ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζουν αύξηση 560 χιλιάδων ευρώ ως προς το 2007, ποσοστό (+13,68%). Οι σηµαντικότερες αυξήσεις, ως προς το έτος 2007, αφορούν: καταγραφή ενδείξεων µετρητών 255 χιλιάδες ευρώ ταχυδροµικά έξοδα κατά 98 χιλιάδες ευρώ έξοδα διαφήµισης κατά 94 χιλιάδες ευρώ. τραπεζικά έξοδα είσπραξης λογαριασµών φυσικού αερίου κατά 29 χιλιάδες ευρώ 19

20 Αντίθετα, οι κυριότερες θέσεις που παρουσιάζουν µείωση, ως προς το έτος 2007, είναι οι εξής: παροχή συµβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών κατά 80 χιλιάδες ευρώ µίσθωση οχηµάτων κατά 23 χιλιάδες ευρώ αναλώσιµα κατά 12 χιλιάδες ευρώ. Το κόστος προσωπικού, πέραν του κεφαλαιοποιηµένου ποσού ύψους χιλιάδων ευρώ, ανέρχεται στις χιλιάδες ευρώ και παρουσιάζει αύξηση χιλιάδων ευρώ, + 35,52% περίπου ως προς το αντίστοιχο ποσό του έτους 2007 ύψους χιλιάδων ευρώ, που οφείλεται κυρίως στην εφαρµογή της διαιτητικής απόφασης για την επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας και στις προσλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Οι αποσβέσεις και υποτιµήσεις αξιών ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ και καταγράφουν αύξηση ύψους 807 χιλιάδων ευρώ έναντι των χιλιάδων ευρώ του προηγούµενου έτους (+9,14%). Κατά τη διάρκεια του έτους η χρηµατοοικονοµική διαχείριση παρουσίασε καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα ύψους χιλιάδων ευρώ, καταγράφοντας αύξηση χιλιάδων ευρώ έναντι των χιλιάδων ευρώ του προηγούµενου έτους. Η αύξηση της τιµής αυτής της χρηµατοικονοµικής διαχείρισης, εκτός από την αύξηση της µέσης τιµής των διαθεσίµων, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του µέσου επιτοκίου. Ο φόρος εισοδήµατος ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ, αυξηµένος κατά χιλιάδες ευρώ έναντι της προηγούµενης χρήσης ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (χιλιάδες ευρώ) Ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 25% σύµφωνα µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική ανάπτυξη. Η πολιτική αυτή ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το νόµο 3296/2004 "Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις" (άρθρο 55). Κέρδη προ τόκων και φόρων Αποσβέσεις και υποτιµήσεις αξιών Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα Καθαρό αποτέλεσµα Τα ανωτέρω γεγονότα προκάλεσαν αύξηση των καθαρών αποτελεσµάτων κατά χιλιάδες ευρώ, τα οποία διαµορφώθηκαν από τις χιλιάδες ευρώ του προηγούµενου έτους στις χιλιάδες ευρώ του 2008, µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, ύψους χιλιάδων ευρώ. 20

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2011. και 49% ENI HELLAS).

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2011. και 49% ENI HELLAS). ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2011

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2011 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2010

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2010 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2010 προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Σελ. ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 20 Πωλήσεις: 3.374,1 εκ. Ευρώ έναντι 2.599,4 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 29,8%) Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα