Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile) Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων Δπαγγελμαηικά καθήκονηα Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis) Πεπιγπαθή Γενικών Γνώζεων και Γεξιοηήηων Πεπιγπαθή Βαζικών Δπαγγελμαηικών Γνώζεων και Γεξιοηήηων Πεπιγπαθή Διδικών Δπαγγελμαηικών Πποζόνηων Εξετάσειρ Πιστοποίησηρ Επαγγελματικήρ Κατάπτισηρ Σο θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Διαδικαζία... 7 α) Σκοπόρ... 7 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 7 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 7 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Σο ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Διαδικαζία... 9 α) Σκοπόρ... 9 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 9 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 9 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β ΔΙΓΙΚΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ελίδα 2 από 20

3 1. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ επαγγέικαηνο (Job Profile) Ο Σερληθφο Αεξίσλ Καπζίκσλ είλαη έλαο εηδηθεπκέλνο ηερληθφο ηθαλφο λα εθηειεί εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε δηθηχσλ θαη ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ, θαζψο θαη κε ηε δηαλνκή, κεηαθνξά θαη πνηνηηθφ έιεγρν απηψλ. Παξαδείγκαηα πηζαλήο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο είλαη ζε εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο δηθηχσλ θαπζίκσλ, ζε βηνκεραλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή παξάγνπλ αέξηα θαχζηκα, ζε εηαηξείεο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, ζηε ΓΔΠΑ, ζε ζπλεξγεία επηζθεπήο ζπζθεπψλ αεξίνπ, ζε επηρεηξήζεηο πψιεζεο ζπζθεπψλ. Μπνξνχλ επίζεο λα εξγαζηνχλ επίζεο ζαλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζπληεξεηέο ή εγθαηαζηάηεο νηθηαθψλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία σο πξνο ηα ζεζκνζεηεκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηεο εηδηθφηεηαο δίδνληαη ζην Κεθ. Γ απηνχ ηνπ Οδεγνχ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθνκίζεη ζην ηέινο ηεο θαηάξηηζεο ν ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ, δίλνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο (Β.1.1 θαη Β.1.2) θαη ζηελ ελφηεηα Β.2 αληίζηνηρα. 1.1 Σνκέαο Γξαζηεξηνηήηωλ Ο ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ εξγάδεηαη ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα, ζε ζπλεξγεία εγθαηάζηαζεο ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ, ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε αληηθείκελν ηελ επηζθεπή ζπζθεπψλ, ζε εηαηξείεο δηαλνκήο ή δηάζεζεο αεξίσλ θαπζίκσλ, θαη γλσξίδεη βαζηθά ζηνηρεία θαη έρεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα εγθαηαζηήζεη, λα ζπληεξήζεη, λα ειέγμεη ή λα επηζθεπάζεη δίθηπα θαη ζπζθεπέο. Ο ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ κπνξεί ινηπφλ λα εξγαζηεί ζηε βηνκεραλία, ζε κηθξέο ή κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ζε επηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεχνληαη πξντφληα αεξίσλ θαπζίκσλ, ζε ζπλεξγεία επηζθεπήο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Μπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ρεκείν (π.ρ. γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν), ζην εξγνηάμην (π.ρ. γηα ηελ ζπγθφιεζε ζσιήλσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ δηθηχσλ), ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (π.ρ. γηα εμεχξεζε δηαξξνήο απφ ην δίθηπν πφιεο θπζηθνχ αεξίνπ), ή ζην εξγαζηήξην (π.ρ. γηα ηελ επηζθεπή θνπδίλαο αεξίνπ). Ο ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ή ηερληθψλ νδεγηψλ αζθαιείαο, εθηειεί εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ή ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίδνληαη, θαη ρξεζηκνπνηεί θαη εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο πνπ επηβάιιεη ε λνκνζεζία. Αλ ηεξεζνχλ ζσζηά νη γλψζεηο πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θαηαξηηδφκελνη, δελ ζα ππάξρεη πξφβιεκα αζθαιείαο. Ζ απξφζεθηε ρξήζε ή ε ειιηπήο εγθαηάζηαζε αεξίσλ θαπζίκσλ φκσο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε. Ο ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ ζπληάζζεη θαη ελεκεξψλεη έληππα θαη βηβιία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία παληφο είδνπο εγθαηάζηαζεο αεξίσλ θαπζίκσλ (ζηνλ βηνκεραληθφ, νηθηαθφ ή εκπνξηθφ ηνκέα). Δπηιέγεη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ εξγαζία ηνπ, ειέγρεη εγθαηαζηάζεηο αεξίσλ θαη εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Σέινο, ππνινγίδεη θαη θνζηνινγεί ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ αθνξνχλ ζε εγθαηαζηάζεηο θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά ηεχρε πξνζθνξψλ. ελίδα 3 από 20

4 1.2 Δπαγγεικαηηθά θαζήθνληα Σα θχξηα επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ ηερληθνχ αεξίσλ θαπζίκσλ είλαη ηα εμήο: Δγθαηάζηαζε, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε εμσηεξηθψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο αεξίσλ θαπζίκσλ. Δθηέιεζε εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη κεηαηξνπήο εζσηεξηθνχ δηθηχσλ νηθηαθψλ, βηνκεραληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θαηαλαισηψλ αεξίσλ θαπζίκσλ. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θαπλαγσγνχ θαη αεξηζκνχ ρψξνπ. Δγθαηάζηαζε νξγάλσλ κέηξεζεο, εμνπιηζκνχ απηνκαηηζκψλ θαη ειέγρνπ αεξίσλ θαπζίκσλ. Δγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζθεπψλ. Δγθαηάζηαζε πγξαεξίνπ κε θηάιεο ή δεμακελή. Δθηέιεζε ειέγρσλ θαη έθδνζε ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. Αλακέλεηαη επίζεο φηη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε εηαηξείεο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηελ επξεία ρξήζε ηνπ θαπζίκνπ απηνχ ζηνλ νηθηαθφ, εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ ηνκέα. Σα θαζήθνληα ζε ηέηνηεο ππεξεζίεο ζα είλαη ζρεηηθά κε ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ηνλ εληνπηζκφ δηαξξνψλ, ηελ επηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε δηθηχσλ, κεηξεηψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ, θαη πνιιά άιια. ελίδα 4 από 20

5 2. Αλάιπζε Δπαγγεικαηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ (Task Analysis) 2.1 Πεξηγξαθή Γεληθώλ Γλώζεωλ θαη Γεμηνηήηωλ Οη γεληθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ν ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ είλαη ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο πνπ επηβάιεη ε λνκνζεζία, ε επαηζζεζία σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γεληθέο γλψζεηο γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ξχπσλ, θαη ηεο γεληθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, σο απνθνίηνπ ελφο ΗΔΚ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο, ζα δηδαρζεί επίζεο Αγγιηθά, Υξήζε Ζ/Τ θαη Σερληθή Δπηθνηλσλίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ζέκαηα πνιχ ζεκαληηθά γηα φια ηα επαγγέικαηα. 2.2 Πεξηγξαθή Βαζηθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Γλώζεωλ θαη Γεμηνηήηωλ Ο ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ μέξεη λα ρεηξίδεηαη εξγαιεία θαη κεραλήκαηα εθαξκνζηεξίνπ, λα θάλεη ζπγθνιήζεηο, γλσξίδεη βαζηθά ζηνηρεία κεραληθήο, αληνρήο πιηθψλ, κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ, ζηνηρείσλ κεραλψλ, ειεθηξνηερλίαο, θαη λα θάλεη βαζηθνχο ππνινγηζκνχο σο πξνο ην κέγεζνο ζηεξηγκάησλ, λα δηαιέγεη πιηθά ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθέο θαη λα ππνινγίδεη ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο ηνπ. 2.3 Πεξηγξαθή Δηδηθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόληωλ Οη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ ηερληθνχ αεξίσλ θαπζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ ξνήο θαη θαχζεο, ηνλ ππνινγηζκφ πηψζεο πίεζεο ζε ζσιελψζεηο, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαπζαεξίσλ, ηελ εμνηθείσζε κε φξγαλα ειέγρνπ, απηνκαηηζκνχ θαη κέηξεζεο, κε κεηξεηηθά ζπζηήκαηα, θαη κε φξγαλα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο αεξίσλ θαπζίκσλ, ηα είδε ησλ θαπζίκσλ, θαη ζέκαηα ηερλνινγίαο δηθηχσλ. Δμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηήζεη ν θαηαξηηδφκελνο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ, ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ, δεμακελψλ, κεηξεηψλ, ξπζκηζηψλ πίεζεο, θαη ηελ ρξήζε εξγαζηεξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. ελίδα 5 από 20

6 3. Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Η.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο Τετνικός Αερίων Κασσίμων πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην Η.Δ.Κ. θαη απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. β) Δπηηπρία ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. γ) Δπηηπρία ζην Πξαθηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνλ Δ.Ο.Π.Π., ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ.) πνπ έρεη σο έξγν ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ επνπηεία, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Δ.Δ.Π.). Οη Π.Δ.Δ.Π. έρνπλ σο έξγν ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. Ζ Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο βαζίδεηαη ζε ηειηθέο εμεηάζεηο Θεσξεηηθνχ θαη Πξαθηηθνχ Μέξνπο, πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε βάζε ηνλ ηζρχνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, Καλνληζκφ Καηάξηηζεο θάζε εηδηθφηεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ απέηπραλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηεδήπνηε απηέο δηεμάγνληαη. Δμεηαζζείο, ν νπνίνο πέηπρε ζην Πξαθηηθφ ή Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ θαηνρπξψλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην κέξνο απηφ γηα ηηο έμη (6) επφκελεο δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απέηπρε. Αλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) επφκελσλ δηαδνρηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δελ πεηχρεη θαη ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ επηζπκεί λα θαηαζηεί θάηνρνο Γηπιψκαηνο ή Πηζηνπνηεηηθνχ, λα επαλαιάβεη εθ λένπ θαη ηα δχν (2) κέξε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Θεσξεηηθφ θαη Πξαθηηθφ) κε λέα αίηεζε θαη λέα δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο λέαο απηήο αίηεζεο. ελίδα 6 από 20

7 3.1 Σν ζεωξεηηθό κέξνο ηωλ εμεηάζεωλ Γηαδηθαζία α) θνπόο Με ηε δνθηκαζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε αλ ν απφθνηηνο ηνπ Η.Δ.Κ. θαηέρεη θαη είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Ζ γξαπηή δνθηκαζία γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ζέκαηα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαδφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα ή κέξνο απηψλ. Σα γξαπηά είλαη αλψλπκα θαηά ηε ζπιινγή θαη βαζκνιφγεζε κεηά απφ επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο γηα ην Θεσξεηηθφ Μέξνο αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη αλαξηάηαη ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο Π.Δ.Δ.Π. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. θαη ηνπ Γ ηνπ Δ.Ο.Π.Π. Ζ Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξψζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξφπν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ απνρψξεζεο νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ηα γξαπηά ηνπο ζηνπο επηηεξεηέο νη νπνίνη παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ θαιχπηνπλ ην κέξνο ηνπ γξαπηνχ πνπ θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθφιιεην). Κάζε γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δπν (2) βαζκνινγεηέο. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ Ωο «Δπηηπρψλ» ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ζεσξείηαη απηφο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ δέθα (10) έσο είθνζη (20). Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ δηαηξνχκελνο δηα ηνπ δπν (2). Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκφ. Αλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ν βαζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη > 0.5) ή πξνεγνχκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκφ. Γξαπηφ δνθίκην ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αλαβαζκνινγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ, απφ κέινο ηεο νηθείαο νκάδαο αλαβαζκνινγεηψλ ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ ελίδα 7 από 20

8 βαζκψλ δηαηξνχκελν δηα ηνπ ηξία (3).Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δελ επηηξέπεηαη. Ζ αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε θαη δελ επηηξέπεηαη αηηηνιφγεζε απφ ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή. δ) Γηάξθεηα εμεηάζεωλ Ζ εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο δηαξθεί ηξεηο (3) ψξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Θεσξεηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Τετνικός Αερίων Κασσίμων εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α. ΓΔΝΙΚΔ ΓΝΩΔΙ Αζθάιεηα Δξγαζίαο, Ππξφζβεζε, Ππξνπξνζηαζία Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο Σερλνινγία Τιηθψλ Μεραληθή Αληνρή Τιηθψλ Μεραλνινγηθφ ρέδην Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία ηνηρεία Μεραλψλ ηνηρεία Ζιεθηξνηερλίαο Αγγιηθά - Οξνινγία Β. ΔΙΓΙΚΔ ΓΝΩΔΙ Βαζηθέο Αξρέο Ρεπζηνκεραληθήο θαη Καχζεο Δξγαζηήξην Δηδηθφηεηαο Υαξαθηεξηζκφο, Δίδε, Παξαγσγή Αεξίσλ Καπζίκσλ Μεηαθνξά, Γηαλνκή, Απνζήθεπζε Αεξίσλ Καπζίκσλ Σερλνινγία Γηθηχσλ Πνηνηηθφο Έιεγρνο Αεξίσλ Καπζίκσλ Δγθαηαζηάζεηο Αεξίσλ Καπζίκσλ Όξγαλα Μέηξεζεο, Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγέο, πζθεπέο θαη Καπζηήξεο Αεξίσλ Καπζίκσλ Ννκνζεζία, Καλνληζκνί, Δπαγγεικαηηθά Θέκαηα ελίδα 8 από 20

9 3.2 Σν πξαθηηθό κέξνο εμεηάζεωλ Γηαδηθαζία α) θνπόο Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο ειέγρνληαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε πλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile), ε ζηνρνζεζία εμεηαζηέαο χιεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηα επηκέξνπο επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ Καλνληζκνχ Καηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Ζ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην Πξαθηηθφ Μέξνο γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Η.Δ.Κ. ή ζε εξγαζηεξηαθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ νη ππνςήθηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ή εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Kαηάξηηζήο ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα άιισλ κνλάδσλ (εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ) πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηνρνζεζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο αμηνιφγεζεο. ην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εμεηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ ειέγρνπλ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αζθήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ θαη εθφζνλ θξίλνπλ φηη απηφ ρξεηάδεηαη ή απαηηείηαη απφ ην είδνο εμέηαζεο, πξνρσξνχλ θαη ζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο - δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη απφ ηξεηο εμεηαζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαη εθπξνζσπνχλ ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ππνςήθηνο ζεσξείηαη επηηπρψλ εθφζνλ νη δχν (2) απφ ηνπο ηξεηο (3) εμεηαζηέο ηνλ ραξαθηεξίζνπλ επηηπρφληα. γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο γηα θάζε εηδηθφηεηα αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Π.Δ.Δ.Π. Ζ δηάξθεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ην δηαζέζηκν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή εξγαζηαθφ ρψξν ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζή ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξεί λα εμεηάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξγαζηήξηα ή επαγγεικαηηθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλ ε εηδηθφηεηα ή ε δέζκε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ ην επηβάιινπλ.. ελίδα 9 από 20

10 δ) Γηάξθεηα εμεηάζεωλ Σν Πξαθηηθφ Μέξνο εμεηάδεηαη γηα ηξεηο (3) ώξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Πξαθηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Τετνικός Αερίων Κασσίμων, εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α. ΓΔΝΙΚΔ ΓΝΩΔΙ Αζθάιεηα Δξγαζίαο, Ππξφζβεζε, Ππξνπξνζηαζία Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο Σερλνινγία Τιηθψλ Μεραληθή Αληνρή Τιηθψλ Μεραλνινγηθφ ρέδην Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία ηνηρεία Μεραλψλ ηνηρεία Ζιεθηξνηερλίαο Αγγιηθά - Οξνινγία Β. ΔΙΓΙΚΔ ΓΝΩΔΙ Βαζηθέο Αξρέο Ρεπζηνκεραληθήο θαη Καχζεο Δξγαζηήξην Δηδηθφηεηαο Υαξαθηεξηζκφο, Δίδε, Παξαγσγή Αεξίσλ Καπζίκσλ Μεηαθνξά, Γηαλνκή, Απνζήθεπζε Αεξίσλ Καπζίκσλ Σερλνινγία Γηθηχσλ Πνηνηηθφο Έιεγρνο Αεξίσλ Καπζίκσλ Δγθαηαζηάζεηο Αεξίσλ Καπζίκσλ Όξγαλα Μέηξεζεο, Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγέο, πζθεπέο θαη Καπζηήξεο Αεξίσλ Καπζίκσλ Ννκνζεζία, Καλνληζκνί, Δπαγγεικαηηθά Θέκαηα ελίδα 10 από 20

11 4. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΩΣΗΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α 1. α) Να δνζεί ν νξηζκφο ηεο δχλακεο. β) Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δχλακεο; γ) Ση νλνκάδεηαη ζπληζηακέλε θαη πνηεο είλαη νη ζπληζηψζεο κηαο δχλακεο; 2. Πφηε ιέκε φηη δχν δπλάκεηο βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία; 3. Γηαηππψζηε ηελ αξρή ηεο Γξάζεο - Αληίδξαζεο ησλ δπλάκεσλ. 4. Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ξνπήο δχλακεο F σο πξνο έλα ζεκείν Α. 5. α) Ση νλνκάδεηαη δεχγνο δπλάκεσλ; β) Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ξνπήο δεχγνπο δπλάκεσλ. 6. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο δπλάκεσλ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο; α) Γπλάκεηο ζπγγξακηθέο θαη νκφθνξεο β) Γπλάκεηο ζπγγξακηθέο θαη αληίθνξεο γ) Γπλάκεηο ππφ γσλία θ=90 7. Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ Κέληξνπ Βάξνπο ελφο ζψκαηνο. Πνηνη είλαη νη θεληξνβαξηθνί άμνλεο; 8. α) Πφηε ιέκε φηη κηα ζηαζεξή δχλακε F εθηειεί έξγν W θαη πνηεο είλαη νη κνλάδεο έξγνπ; β) Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ηζρχνο P θαη αλαθέξεηε ηηο κνλάδεο κέηξεζήο ηεο. 9. Αλαθέξεηε ηα ηξία είδε δπλάκεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε θίλεζε 10. α) Απφ ηη εμαξηάηαη ε ηξηβή; β) Να αλαθέξεηε ηα είδε ησλ ηξηβψλ πνπ ππάξρνπλ. 11. Πφηε εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ θαηαπνλήζεηο; α) Δθειθπζκφο θαη ζιίςε. β) Γηάηκεζε. γ) Κάκςε. δ) ηξέςε. ε) Λπγηζκφο 12. Πεξηγξάςηε ηα είδε ζηεξίμεσο ησλ δνθψλ. 13. Απεηθνλίζηε κε έλα δηάγξακκα ηάζεσλ ηελ παξακφξθσζε ησλ ζηεξεψλ. 14. Πνηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο γλσξίδεηε θαη απφ ηη εμαξηάηαη ε θάζε κία; 15. Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ην ημψδεο ελφο πγξνχ; 16. α) Πψο έλα θνξηηζκέλν ζψκα δεκηνπξγεί ειεθηξηθφ πεδίν; β) Πνχ νθείιεηαη απηφ ην ειεθηξηθφ πεδίν; 17. Γηαηππψζηε ην λφκν ηνπ Coulomb. 18. Γηαηππψζηε ηνλ ηχπν πνπ δίλεη ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε ζχξκαηνο. 19. Πεξηγξάςηε ην θαηλφκελν HALL. 20. α) Πνχ νθείιεηαη ε ππεξαγσγηκφηεηα; β) Πνηα ε δηαθνξά κεηάιισλ θαη εκηαγσγψλ σο πξνο ηελ εηδηθή αληίζηαζε; 21. Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο. 22. Πψο νξίδεηαη ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα θαη απφ ηη εμαξηάηαη; 23. Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ιαλζάλνπζαο ζεξκφηεηαο ηήμεο. 24. Δμεγήζηε ηη ζα παξαηεξήζνπκε φηαλ θέξνπκε ζε επαθή δχν ζχξκαηα απφ δηάθνξα κέηαιια θαη ζεξκάλνπκε ηελ πεξηνρή επαθήο. ελίδα 11 από 20

12 25. Ση δείρλνπλ ηα δηαγξάκκαηα θάζεσλ ησλ πιηθψλ; 26. α) Ση νλνκάδεηαη πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε; β) Πεξηγξάςηε ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ ηε δηάβξσζε. 27. Ση γλσξίδεηε γηα ην ραιθφ θαη ηα θξάκαηά ηνπ; 28. α) Ση νλνκάδνπκε κε ηνλ φξν κνλσηηθά ήρνπ; β) Πεξηγξάςηε ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο ηνπ ήρνπ. 29. α) Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ησλ κνλσηηθψλ ζεξκφηεηαο. β) Πεξηγξάςηε ηηο ηδηφηεηεο ησλ κνλσηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ 30. Να αλαθέξεηε ηα κνλσηηθά ειεθηξνινγίαο πνπ γλσξίδεηε. 31. Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία ηηο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ησλ δηειεθηξηθψλ. 32. Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ δηειεθηξηθψλ. 33. Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία ηηο ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ δηειεθηξηθψλ. 34. α) Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο επίρξσζεο. β) Πνηα είλαη ηα ζπζηαηηθά ησλ επηρξψζεσλ; γ) Πεξηγξάςηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ επηρξψζεσλ. 35. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο δειεηεξηάζεηο απφ θπζηθφ αέξην; 36. ε έλα παρχκεηξν αθξηβείαο δεθάηνπ ηνπ ρηιηνζηνκέηξνπ, ην κεδέλ ηνπ βεξληέξνπ βξίζθεηαη ζηελ εηθνζηή πέκπηε γξακκή ηνπ θαλφλα θαη ε ηέηαξηε γξακκή ηνπ βεξληέξνπ ζπκπίπηεη κε κία απφ ηηο γξακκέο ηνπ θαλφλα. Να επξεζεί πνηα είλαη ε έλδεημε θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα κέηξεζεο. Να γίλεη θαη γξακκηθή παξάζηαζε ηνπ θαλφλα θαη ηνπ βεξληέξνπ. 37. Πφζα είδε θαιηζνγσλίαο ππάξρνπλ θαη πνηα είλαη απηά; 38. Απφ ηη εμαξηάηαη ε ηξαρχηεηα κηαο ιίκαο θαη πψο ηαμηλνκνχληαη νη ιίκεο ; 39. Πφζσλ εηδψλ ιακαξίλεο έρνπκε θαη ηη κέζα πξνζηαζίαο ιακβάλνπκε έλαληη ηεο νμείδσζεο; 40. Ση πξέπεη λα έρεη ππφςηλ ηνπ ν ηερλίηεο γηα ηελ εθινγή ηεο θαηάιιειεο ξίλεο (ιίκαο) γηα κηα εξγαζία; 41. Ση ζεκαίλεη R3/4"; Ση νλνκάδεηαη ζπζηνιή ζηηο ζσιελψζεηο θαη πνηνο ν πξννξηζκφο ηεο; 42. ε πνηα ζεξκνθξαζία γίλεηαη ε βαθή ηνπ ράιπβα; Δίλαη ε ζεξκνθξαζία βαθήο ζηαζεξή γηα φινπο ηνπο ράιπβεο ή δηαθνξεηηθή θαη απφ ηη εμαξηάηαη ε ζεξκνθξαζία απηή; 43. Πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ξίλεο (ιίκαο) θαη ηη γλσξίδεηε πεξί ηεο ππθλφηεηαο ησλ νδφλησλ απηήο; 44. Γηα ηε ζπγθφιιεζε ηεκαρίσλ ιακαξίλαο πάρνπο 2mm ηη κπέθ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πνηα ε πίεζε ηνπ νμπγφλνπ θαη ηεο αζεηπιίλεο; 45. Πνηα είλαη ηα πιηθά θαζαξηζκνχ θαηά ηηο νμπγνλνθνιιήζεηο; 46. Να αλαθέξεηε πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ειαζκάησλ α) γηα νμπγνλνθφιιεζε θαη β) γηα ειεθηξνζπγθφιιεζε; Πνηα ηα ειαηηψκαηα ηεο νμπγνλνθφιιεζεο; 47. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ειηθνεηδψλ ηξππαληψλ; 48. Να αλαθέξεηε απφ έλα παξάδεηγκα γηα ηε ρξήζε θνξδνληέξαο, κεραλήκαηνο δηακνξθψζεσο ειαζκάησλ (ζηξάληδα) θαη θπιίλδξνπ θάκςεσο. 49. Ση είλαη θνξδνληέξα θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη; 50. Ση είλαη αζεκνθφιιεζε θαη ηη κπξνπηδνθφιιεζε θαη πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη; 51. Ση είλαη βφξαθαο, πνχ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηαηί; 52. Ση θαιείηαη κνξθνζίδεξνο, πνχ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηη πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη; 53. Γηαηίζεηαη ζπζθεπή ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη ζπζθεπή νμπγνλνθφιιεζεο. Πνηα ζπζθεπή ζα πξνηηκήζεηε γηα ηε ζπγθφιιεζε δχν ειαζκάησλ πάρνπο 2mm θαη 12mm; 54. Ση είλαη εηεξνγελείο θαη ηη απηνγελείο ζπγθνιιήζεηο; Να αλαθέξεηε απφ έλα παξάδεηγκα. 55. Ση γλσξίδεηε πεξί ρψκαηνο ρπηεξίνπ θαη ηδηνηήησλ απηνχ; 56. Πψο θαηαζθεπάδνληαη νη ζσιήλεο άλεπ θαη κεηά ξαθήο; 57. Πνηα δηαθνξά ππάξρεη ζην ρξψκα θαη ηελ θνριίσζε ησλ ειαζηηθψλ ζσιήλσλ νμπγφλνπ θαη αζεηπιίλεο κηαο ζπζθεπήο νμπγνλνθφιιεζεο; 58. Γηα πνην ιφγν ζηηο θηάιεο νμπγφλνπ θαη αζεηπιίλεο ππάξρνπλ δχν καλφκεηξα; 59. Ση ρξεηάδεηαη ν καλνκεηξνεθηνλσηήο ζηηο νμπγνλνθνιιήζεηο; ελίδα 12 από 20

13 60. Πνηα ε πξνεηνηκαζία δχν ειαζκάησλ γηα λα γίλεη ζπγθφιιεζή ηνπο; 61. Ση πάρνο ειεθηξνδίνπ θαη πφζα Ακπέξ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηε ζπγθφιιεζε ραιχβδηλσλ ειαζκάησλ πάρνπο 6mm ζε νξηδφληηα ζέζε θαη ηη γηα ηε ζπγθφιιεζε ραιχβδηλσλ ειαζκάησλ πάρνπο 2mm ζε θάζεηε ζέζε; 62. Πνηνο ν πξννξηζκφο ησλ θαξδηψλ ζηα ρπηήξηα θαη γηα πνηνλ ιφγν ρξσκαηίδνληαη ηα πξφηππα; 63. Να αλαθέξεηε ηα είδε ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ θαη έλα παξάδεηγκα ζπγθνιιήζεσο γηα θάζε είδνο. 64. Ση νλνκάδνπκε ειεθηξφδηα ζηηο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ηφμνπ; Ση πξνζθέξεη ε επέλδπζε ησλ ειεθηξνδίσλ; 65. Έλα παρχκεηξν κεηξάεη κε αθξίβεηα 0,05mm. ε πφζα κέξε είλαη ρσξηζκέλνο ν βεξληέξνο ηνπ; 66. Ση είλαη νη καιαθέο θαη ηη νη ζθιεξέο ζπγθνιιήζεηο; 67. Ση ζεκαίλεη R1/2" θαη πνηα ε γσλία ζπεηξψκαηνο; 68. Να αλαθέξεηε ηα εμαξηήκαηα ζπλδέζεσο ησλ ζσιήλσλ. 69. Ση ζεκαίλεη νπδέηεξε, νμεηδσηηθή θαη αλζξαθσηηθή θιφγα ζηηο νμπγνλνθνιιήζεηο; 70. Απφ πνηα κέξε απνηειείηαη κηα ζσιήλσζε, απφ ηη πιηθά θαηαζθεπάδεηαη θαη πψο εθιέγεηαη ε θαηάιιειε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα; 71. Ση είλαη θιάληδα; 72. Απφ ηη απνηειείηαη έλα έδξαλν άμνλα; 73. Πψο θαηαηάζζνληαη ηα έδξαλα ησλ αμφλσλ; 74. Ση πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο ηξνραιίαο γηα ηκαληνθίλεζε θαη απφ πνηα κέξε απνηειείηαη απηή; 75. Απφ έλαλ άμνλα θηλνχκελν κε 1000 ζηξ. αλά ιεπηφ ζέινπκε λα κεηαδψζνπκε θίλεζε ζε άιινλ, πνπ λα εθηειεί 250 ζηξ. αλά ιεπηφ. Εεηείηαη ε δηάκεηξνο ηεο ηξνραιίαο, πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην δεχηεξν άμνλα, αλ ν θηλεηήξηνο άμνλαο έρεη δηάκεηξν 200mm θαη ε νιίζζεζε ηνπ ηκάληα είλαη 3%. 76. α) Γηα πνην ιφγν γίλεηαη ε δεηγκαηνιεςία ησλ αεξίσλ; β) πλήζσο πφζα δείγκαηα ιακβάλνληαη απφ ηελ δεμακελή πνπ πεξηέρεη ην αέξην θαη ζε ηη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο; 77. Πνηα ζηάδηα αθνινπζνχληαη θαηά ηελ πνξεία ηεο δεηγκαηνιεςίαο; Να αλαθεξζείηε ζχληνκα ζε θάζε ζηάδην. 78. Γψζηε ηνπο νξηζκνχο γηα ηα παξαθάησ: α) Αληηπξνζσπεπηηθφ ή γεληθφ δείγκα θπζηθνχ αεξίνπ β) Κάησ, κεζαίν, άλσ δείγκα θπζηθνχ αεξίνπ γ) χλζεην δείγκα θπζηθνχ αεξίνπ δ) Γεηγκαηνιήπηεο (θηάιε). 79. α) Ση νλνκάδνληαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαπζίκνπ; β) ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη απηέο; 80. Ση νλνκάδεηαη έιεγρνο πνηφηεηαο αεξίνπ; 81. Πνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε αέξηα ρξσκαηνγξαθία ζηελ αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη πνην δηεζλέο πξφηππν ηελ πεξηγξάθεη; 82. Απφ πνηα ζηνηρεία απνηειείηαη ην ζχζηεκα αλάιπζεο κε ην νπνίν γίλεηαη δηαξθήο κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο πνηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ; 83. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ππξαλίρλεπζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ θπζηθφ αέξην; 84. ε πφζεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο SPRINKLER θαη πνηεο είλαη απηέο; ελίδα 13 από 20

14 ΟΜΑΓΑ Β. ΔΙΓΙΚΔ ΔΡΩΣΗΔΙ 1. Πεξηγξάςηε ηηο δηεξγαζίεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξαρζεί αέξην απφ ζηεξεά θαχζηκα. 2. ε πνηνπο ηνκείο ρξεζηκνπνηείηαη ην θπζηθφ αέξην; 3. α) Ση είλαη ην ζπλζεηηθφ θπζηθφ αέξην; β) Να αλαθέξεηε ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ζπλζεηηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ. 4. Πνηεο είλαη νη θαλνληθέο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο; 5. Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαχζεσο ελφο θαπζίκνπ. 6. Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζεκείνπ αλαθιέμεσο ελφο θαπζίκνπ. 7. Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζεκείνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαθιέμεσο. 8. α) Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ηαρχηεηαο θαχζεσο ελφο θαπζίκνπ. β) Απφ πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη; 9. Να δνζνχλ νη νξηζκνί ησλ νξίσλ αλαθιεμηκφηεηαο. 10. α) Πψο θαηαηάζζνληαη ηα αέξηα απφ άπνςε θαχζεο; β) Πνχ θαηαηάζζεηαη ην αέξην πνπ παξάγεηαη ζηα Γηπιηζηήξηα Αζπξνπχξγνπ; γ) Πνχ θαηαηάζζεηαη ην θπζηθφ αέξην πνπ δηαλέκεηαη ζηελ Διιάδα; 11. Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα νηθηαθή ρξήζε ζε ζρέζε κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ην πεηξέιαην; 12. α) Ση ξχζκηζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία ζπζθεπή γηα λα δηαηεξήζνπκε ακεηάβιεηε ηε ζεξκηθή ηεο ηζρχ, φηαλ ηξνθνδνηεζεί ελαιιάμ κε δχν αέξηα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ δείθηε Wobbe; β) Ζ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο είλαη απεξηφξηζηε; Να αηηηνινγεζεί ε απάληεζε. 13. Ση νλνκάδεηαη ειεθηξηθή Αληίζηαζε, ηη αγσγηκφηεηα θαη κε πνηεο κνλάδεο κεηξνχληαη; 14. Ση νλνκάδεηαη ππθλσηήο θαη απφ πνηα κέξε απνηειείηαη; Γηαηί ε έληαζε θνξηίζεσο ελφο ππθλσηή είλαη κεγάιε ζηελ αξρή ηεο θφξηηζεο; 15. Γηαηί νη αγσγνί ζεξκαίλνληαη, φηαλ δηα κέζνπ απηψλ θπθινθνξεί ειεθηξηθφ ξεχκα; Πψο νξίδεηαη ην Ωκ θαη πψο ην Ακπέξ; 16. Ση θαιείηαη ειεθηξνκαγλήηεο, ηη θέξνπζα δχλακε απηνχ θαη πψο ππνινγίδεηαη απηή; 17. ε ηη ρξεηάδεηαη ν νπδέηεξνο αγσγφο ζε ηξηθαζηθφ ζχζηεκα δηαλνκήο θαη' αζηέξα; Πψο αλαγλσξίδνπκε πξαθηηθά ηηο ζπλδεζκνινγίεο αζηέξα θαη ηξηγψλνπ; 18. Ση είλαη καγλήηεο, ηη είλαη καγλεηηζκφο θαη ηη καγλεηηθφ πιηθφ; 19. Να αλαθέξεηε ηξφπνπο κεηξήζεσο ηάζεσο, εληάζεσο θαη αληηζηάζεσο. Πνηα ιέγνληαη ελαιιαζζφκελα κεγέζε; 20. Ση νλνκάδνπκε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ελφο κνλσηηθνχ πιηθνχ; Ση νλνκάδνπκε ειεθηξνζηαηηθή αληνρή δηειεθηξηθνχ; 21. Πνηεο είλαη νη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο πηέζεηο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ελφο θηηξίνπ; 22. Ση πεξηιακβάλεη κία εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε αεξίνπ; 23. α) Ση πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε (ή δίθηπν) ζσιελψζεσλ; β) Ση είλαη ε θχξηα απνθξαθηηθή δηάηαμε (ΚΑΓ) θαη πνχ ηνπνζεηείηαη; γ) Ση είλαη ε θεληξηθή απνθξαθηηθή δηάηαμε, πνχ ηνπνζεηείηαη θαη ζε πνηνλ αλήθεη; 24. Ση είλαη ν κνλσηηθφο ζχλδεζκνο, ην κνλσηηθφ ζηνηρείν, ν δηειεθηξηθφο ζχλδεζκνο, πνηα ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, πνχ ηνπνζεηείηαη θαη γηαηί; ελίδα 14 από 20

15 25. Ση πεξηιακβάλεη: α) Ο αγσγφο ηξνθνδνζίαο; β) Ο αγσγφο εζσηεξηθήο δηαθιάδσζεο; γ) Ο αγσγφο ζχλδεζεο ζπζθεπήο; δ) Ο αγσγφο αζθάιεηαο; ε) Ο παξνρεηεπηηθφο αγσγφο; 26. Ση είλαη ε βαιβίδα ζεηζκηθήο πξνζηαζίαο ζε εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ; 27. α) Ση ραξαθηεξίδεηαη σο ζπζθεπή αεξίνπ; β) ε ηη δηαθξίλνληαη νη ζπζθεπέο αεξίνπ αλάινγα κε ηελ ηξνθνδνζία ηνπ αέξα θαχζεο θαη ηελ απαγσγή θαπζαεξίσλ; (αλαθνξά κφλν ζηηο θαηεγνξίεο) 28. Πνηεο ζπζθεπέο ραξαθηεξίδνληαη ηχπνπ Α θαη ηη ππνθαηεγνξίεο ππάξρνπλ ζε ζπζθεπέο αεξίνπ; 29. Πνηεο ζπζθεπέο ραξαθηεξίδνληαη ηχπνπ Β θαη ηη ππνθαηεγνξίεο ππάξρνπλ ζε ζπζθεπέο αεξίνπ; 30. Πνηεο ζπζθεπέο ραξαθηεξίδνληαη ηχπνπ C θαη ηη ππνθαηεγνξίεο ππάξρνπλ ζε ζπζθεπέο αεξίνπ; 31. ε ηη δηαθξίλνληαη νη ζπζθεπέο αλαιφγσο κε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο γηα ιεηηνπξγία κε αέξηα δηαθφξσλ νηθνγελεηψλ; 32. Να αλαθέξεηε ηηο 15 δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο αεξίνπ αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ρξήζεο. 33. Ση είλαη αζθάιεηα ξνήο κηαο ζπζθεπήο θπζηθνχ αεξίνπ; 34. Ση είλαη ε δηάηαμε επηηήξεζεο θαπζαεξίσλ; 35. Ση είλαη ε δηάηαμε επηηήξεζεο αηκφζθαηξαο; 36. Ση νλνκάδεηαη ρψξνο εγθαηάζηαζεο θαη ζε ηη δηαθξίλνληαη αλαιφγσο ηεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο ζεξκηθήο ηζρχνο; 37. α) Ση νλνκάδεηαη ιεβεηνζηάζην; β) Γηα ηελ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ ηη ιακβάλνπκε ππφςηλ; 38. Ση είλαη: α) Αεξηζκφο ρψξνπ; β) Άκεζνο αεξηζκφο; γ) Έκκεζνο αεξηζκφο; δ) Θπξίδα αεξηζκνχ; ε) Μεραληθφο αεξηζκφο; ζη) Υψξνο θπζηθνχ αεξηζκνχ; 39. Ση είλαη ε εγθαηάζηαζε απαγσγήο θαπζαεξίσλ θαη ηη πεξηιακβάλεη; 40. Ση νλνκάδεηαη: α) Καπλνδφρνο; β) Απνθιεηζηηθή θαπλνδφρνο; γ) Κνηλή θαπλνδφρνο; δ) ηνηρείν ζχλδεζεο (ή θαπλαγσγφο); 41. Ση είλαη ν αηνκηθφο αγσγφο θαπζαεξίσλ; 42. Ση είλαη ην ζχζηεκα αέξα θαπζαεξίσλ; 43. Ση είλαη: α) Ζ απνθξαθηηθή δηάηαμε θαπζαεξίσλ; β) Γηάηαμε δεπηεξεχνληνο αέξα; γ) Γηάηαμε ζηξαγγαιηζκνχ θαπζαεξίσλ; 44. Ση είλαη θξεάηην θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη; 45. ε ηη δηαθξίλνληαη αλαιφγσο ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ ηξφπνπ δηαζηαζηνιφγεζεο: α) Σα θξεάηηα πξνζαγσγήο αέξα; β) Σα θξεάηηα απαγσγήο; γ) Ση είλαη ην απνθιεηζηηθφ θξεάηην απαγσγήο; ελίδα 15 από 20

16 46. Ση νλνκάδεηαη: α) Πίεζε αεξίνπ; β) Απφιπηε πίεζε ηνπ αεξίνπ; γ) Πίεζε εξεκίαο ηνπ αεξίνπ; δ) Πίεζε ξνήο ηνπ αεξίνπ; ε) Πίεζε ηξνθνδνζίαο ηνπ αεξίνπ; ζη) Πίεζε ιεηηνπξγίαο (ΟΡ) ηνπ αεξίνπ; δ) Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (ΜΟΡ); 47. Ση νλνκάδεηαη: α) Πίεζε αθξνθπζίνπ; β) Μέγηζηε εκθαληδφκελε πίεζε (ΜΗΡ) εγθαηάζηαζεο αεξίνπ; γ) Πίεζε ζρεδηαζκνχ (DP) εγθαηάζηαζεο ζσιελψζεσο αεξίνπ; δ) Πίεζε δνθηκήο ζηεγαλφηεηαο ζε εγθαηάζηαζε αεξίνπ; ε) Πίεζε δνθηκήο αληνρήο (STP) ζε εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσο; 48. Ση νλνκάδεηαη: α) Ππθλφηεηα (p); β) ρεηηθή ππθλφηεηα (d); 49. Ση είλαη ζεξκνγφλνο δχλακε θαη ζε ηη κνλάδεο κεηξηέηαη; 50. Ση είλαη: α) Αλψηεξε ζεξκνγφλνο δχλακε; β) Καηψηεξε ζεξκνγφλνο δχλακε; γ) Ση ηάμεσο είλαη ν ιφγνο αλψηεξεο πξνο θαηψηεξε ζεξκνγφλα ηθαλφηεηα γηα αέξηα ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο; 51. Ση είλαη ν δείθηεο WΟΒΒΔ, ζε ηη κνλάδεο κεηξηέηαη θαη πνηα ε πξαθηηθή ζεκαζία ηνπ ; 52. Ση είλαη: α) Θεξκνξξνή; β) Θεξκηθή θφξηηζε (Q); γ) Μέγηζηε ζεξκηθή θφξηηζε (Q max ); δ) Διάρηζηε ζεξκηθή θφξηηζε (Q min ); ε) Ολνκαζηηθή ζεξκηθή θφξηηζε (Q n ); 53. Ση είλαη: α) Θεξκηθή ηζρχο (P); β) Ολνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχο (P n ); γ) πλνιηθή νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχο (P n ); 54. Ση είλαη βαζκφο απφδνζεο κηαο ζπζθεπήο αεξίνπ; 55. Ση είλαη ηηκή ζχλδεζεο ζπζθεπήο αεξίνπ; 56. Ση είλαη παξνρή φγθνπ αηρκήο; 57. Ση είλαη ηηκή ξχζκηζεο; 58. Πφζσλ εηδψλ δνθηκέο ζε εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ ππάξρνπλ θαη ηη αθνξνχλ; 59. Ση είλαη ε βαιβίδα απηφκαηεο δηαθνπήο ζε δίθηπν αεξίνπ, γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη θαη πνχ ηνπνζεηείηαη; 60. Ση είλαη νη απηφκαηεο βαιβίδεο αλαθνχθηζεο; 61. Ση πεξηιακβάλεη κηα ηερληθή έθζεζε εγθαηάζηαζεο, πνηνο ηελ ζπληάζζεη θαη πνηνο ηελ εγθξίλεη; 62. Πνηεο νη νηθνγέλεηεο ησλ αεξίσλ θαπζίκσλ; Πνηα αέξηα πεξηιακβάλνληαη; Πνηαο νηθνγέλεηαο αέξην δηαλέκεηαη ζηελ Διιάδα; 63. Ση ζσιελψζεηο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο αεξίνπ εθηφο θηηξίνπ θαη εληφο εδάθνπο; 64. Πνηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ζσιελψζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο ζε κία ηάθξν; ελίδα 16 από 20

17 65. Πεξηγξάςηε ηνπο ρψξνπο φπνπ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ κεηξεηψλ αεξίνπ, θαζψο θαη απηνχο φπνπ απαγνξεχεηαη. 66. Πψο ππνινγίδεηαη ε πηψζε πίεζεο ζε αγσγφ ζηαζεξήο δηαηνκήο κε πίεζε ιεηηνπξγίαο κέρξη 100 mbar; 67. Πψο πξνβιέπεηαη ε ζηαζεξή ζχλδεζε ζπζθεπήο αεξίνπ; 68. Πνηεο νη απαηηνχκελεο απνζηάζεηο ησλ ζπζθεπψλ αεξίνπ απφ θαπζηά δνκηθά πιηθά; 69. Να αλαθέξεηε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πξνζαγσγήο αέξα. 70. Πνηεο νη απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο ηεο θαχζεο ησλ θαπλαγσγψλ θαη πνηεο νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο; 71. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζε αγσγνχο κε πίεζε ιεηηνπξγίαο κέρξη 100 mbar; 72. Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ αεξίνπ θαη πνηεο νη ελδείμεηο ηεο κε άξηηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο; 73. Να αλαθέξεηε ελέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο νζκήο αεξίνπ ζηελ χπαηζξν. 74. Πνηνο ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεραληθήο απαγσγήο θαπζαεξίσλ ψζηε λα έρνπκε ζσζηή απαγσγή; 75. Ση γλσξίδεηε γηα ηε ξχζκηζε θαη δνθηκή ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ αεξίνπ; 76. ε ηη πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο θηηξίσλ; 77. Μέζνδνη θαζαξηζκνχ ζσιελψζεσλ ραιχβδηλνπ δηθηχνπ πςειήο πίεζεο (κεηαθνξά). 78. Να αλαθέξεηε ηη δηαηάμεηο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε θάζε εγθαηάζηαζε ξχζκηζεο πίεζεο αεξίνπ (κέρξη 100 mbar) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηεο. 79. Να αλαθέξεηε ηη δηαηάμεηο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε θάζε εγθαηάζηαζε ξχζκηζεο πίεζεο αεξίνπ (απφ 100 mbar κέρξη 1 bar) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηεο. 80. Πνηα είλαη ηα είδε ξνψλ; Ση είλαη ν Αξηζκφο Reynolds θαη πνηα ε επίδξαζή ηνπ ζηε ξνή ζε ζσιήλα; 81. Πψο δεκηνπξγείηαη ε πηψζε πίεζεο ζε ηνπηθέο αληηζηάζεηο; 82. Πψο ζπλδένληαη νη ζπζθεπέο αεξίνπ θαη πνηεο νη πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπκε θαηά ηε ζχλδεζε; 83. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πξνζαγσγήο αέξα θαη πψο ιεηηνπξγνχλ απηέο; 84. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηνπο ηξφπνπο απαγσγήο αέξα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. 85. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο δηαηάμεηο απαγσγήο θαπζαεξίσλ; 86. Να αλαθέξεηε ηνπο ηξφπνπο απαγσγήο θαπζαεξίσλ (επηγξακκαηηθά) 87. Πνηα είλαη ηα δνκηθά πιηθά ησλ θαπλαγσγψλ; 88. Ση απνζηάζεηο πξέπεη λα έρνπλ νη εγθαηαζηάζεηο απαγσγήο θαπζαεξίσλ απφ θαπζηά δνκηθά πιηθά θαη παξάζπξα; 89. ε ηη δνθηκέο ππφθεηληαη αγσγνί κε πίεζε έσο 100 mbar ; 90. Να αλαθέξεηε ηηο δνθηκέο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη αγσγνί κε πίεζε έσο 100 mbar - 1 bar. 91. Πνηεο πξνυπνζέζεηο απαηηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή αεξίνπ ζε λέεο εγθαηαζηάζεηο ζσιελψζεσλ; 92. Πνηα είλαη ηα είδε ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη ζε αδξαλνπνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή αεξίνπ; 93. Πνηεο ελέξγεηεο απαηηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο νζκήο αεξίνπ ζε θηίξηα; 94. Πνηεο ελέξγεηεο απαηηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο νζκήο αεξίνπ ζηελ χπαηζξν; 95. Ση πξέπεη λα εμεηάδεηαη πξηλ ηελ έλαξμε δνκηθψλ επεκβάζεσλ επί ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξίνπ; 96. ε κηα επηρείξεζε ή ζε κηα θηηξηαθή εγθαηάζηαζε ηη κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ζα ιάβνπκε σο πξνο ην θπζηθφ αέξην; 97. Ση φξνη πξέπεη λα πιεξνχληαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηψλ αεξίνπ; 98. Πνηνη ζεσξνχληαη απαγνξεπκέλνη ρψξνη εγθαηάζηαζεο ζπζθεπψλ αεξίνπ; 99. Πνηνη ρψξνη είλαη θαηάιιεινη γηα εγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη πνηεο δηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ απηνί νη ρψξνη; 100. Ση πξνζηαζία πξέπεη λα παξέρνπκε γηα αζθάιεηα εθηφο θηηξίνπ ζηηο ζσιελψζεηο θπζηθνχ αεξίνπ; 101. Ση πξνζηαζία πξέπεη λα παξέρνπκε γηα αζθάιεηα εληφο θηηξίνπ ζηηο ζσιελψζεηο θπζηθνχ αεξίνπ; ελίδα 17 από 20

18 102. α) ε ηη νθείιεηαη ε δηαθνξά πίεζεο ζε αλεξρφκελνπο ή θαηεξρφκελνπο αγσγνχο κεηαθνξάο αεξίνπ; β) Απφ ηη εμαξηάηαη ε άλσζε θαη πψο ππνινγίδεηαη; 103. Πψο ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ξνήο μ γηα ζηξσηή ξνή; 104. Πψο ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ξνήο μ γηα ηπξβψδε ξνή; 105. Απαηηήζεηο γηα ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο γηα ζπζθεπέο αεξίνπ ηχπνπ Β2, Β3, Β Απαηηήζεηο γηα ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο γηα ζπζθεπέο αεξίνπ ηχπνπ Β1, Β Ση κνλσηηθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχκε ζε κεηαιιηθνχο αγσγνχο εληφο εδάθνπο; 108. α) Πνηεο δνθηκέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο γίλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή σο πξνο ηελ αληνρή θαη ζηεγαλφηεηα ηνπ δηθηχνπ; β) Να αλαθέξεηε ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο Πνηεο είλαη νη πξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ αεξίνπ ηχπνπ Α; 110. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηξνθνδνζία αέξα θαχζεο φζνλ αθνξά ηηο ζπζθεπέο αεξίνπ ηχπνπ Β; 111. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ηχπνη ζπζθεπψλ αεξίνπ; 112. ε ηη ρξεζηκεχεη ν ζπληειεζηήο ζεξκνδηαθπγήο θαη πψο ππνινγίδεηαη; 113. Πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ ζπζθεπψλ Β3, C8 θαη πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ζπλδέζεσλ; 114. Με πνηα θξηηήξηα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θαπλνδφρνπ; 115. Πψο γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ξνήο κάδαο θαπζαεξίσλ; 116. Πψο πξέπεη λα είλαη ε κνξθή θαη ην κέγεζνο ησλ θξεαηίσλ; Ση θιίζε πξέπεη λα έρνπλ; 117. Πψο ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηεο θαπλνδφρνπ γηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαζψο θαη γηα κεηαβαηηθή θαηάζηαζε; 118. Πψο ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο Reynolds; 119. Πψο ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο Nusselt; 120. Πνηνο δηαρεηξίδεηαη ην Φπζηθφ Αέξην ζηελ Διιάδα θαη πψο δηαθηλείηαη; Γψζηε ζχληνκε πεξηγξαθή α) Πνηα είλαη ε ζχζηαζε ηνπ ζνβηεηηθνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ ; β) Πνηα είλαη ε ζχζηαζε ηνπ αιγεξηλνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ ; 122. Πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηηο βηνκεραλίεο; 123. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηηο βηνκεραληθέο ρξήζεηο; 124. Πνηεο είλαη νη αλαγθαίεο κεηαηξνπέο ζε κηα βηνκεραλία γηα ηε ρξήζε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ; 125. Ση είλαη ην θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ θαη πνηα ε επίπησζε ηεο ρξήζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε απηφ ; 126. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ραιχβδηλσλ αγσγψλ Ραδηνγξαθηθφο έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ, ηξφπνη ξαδηνγξάθεζεο Ση είλαη ην πελεηξάκεηξν, ηη είδνπο θηικ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ξαδηνγξαθίεο θαη ζε ηη ππθλφηεηα; 129. Ση πεξηιακβάλεη ην εκεξνιφγην ζπγθνιιήζεσλ θαη πνηα ε ρξήζε ηνπ; 130. Ση είλαη δηάβξσζε θαη πνηα ηα είδε ηεο; 131. Ση είλαη ην ζχζηεκα SCADA; 132. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ θαζνδηθή πξνζηαζία; 133. α) Πψο πγξνπνηείηαη ην θπζηθφ αέξην; β) Πνηα ε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ δεμακελψλ ηεο λήζνπ Ρεβπζνχζαο; 134. Ση είδνο ζσιελψζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαιφγσο ηεο πίεζεο ηνπ δηθηχνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ; 135. α) Να αλαθέξεηε ηηο δχν θαηεγνξίεο πνιπαηζπιελίνπ (ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο CEN), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ. β) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε θαηεγνξίαο Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ΡΔ 80 θαη ΡΔ 100; 137. α) Ση ζεκαίλεη πξφηππνο ιφγνο δηαζηάζεσλ (Π.Λ.Γ) ελφο ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ; β) Πνηα ε ρξήζε ηνπ Π.Λ.Γ; γ) Πνηνπο Π.Λ.Γ απνδέρεηαη ε ΓΔΠΑ; 138. Πεξηγξάςηε ηε κέζνδν ειεθηξνζχληεμεο Πνηα ηάζε ρξεζηκνπνηεί ην θηβψηην ειέγρνπ γηα ην ξεχκα πνπ πξνθαιεί ηελ ειεθηξνζχληεμε θαη γηαηί; 140. Πνηεο είλαη νη θξίζηκεο παξάκεηξνη γηα ηελ επηηπρία κηαο ειεθηξνζχληεμεο; ελίδα 18 από 20

19 141. α) Γηαηί απαηηείηαη ην μχζηκν ηεο επηθάλεηαο ησλ άθξσλ ησλ ζσιήλσλ πξηλ ηελ ειεθηξνζχληεμε; β) ε πφζε έθηαζε επηβάιιεηαη λα γίλεη; γ) Με πνηα κεραλήκαηα κπνξεί λα γίλεη; 142. Πεξηγξάςηε ηε δηαηνκή θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηππηθνχ ραληαθηνχ δηθηχνπ δηαλνκήο α) Γηαηί ην ρξψκα ησλ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ είλαη θίηξηλν; Πνχ νθείιεηαη απηφ; β) Πνηνη ζηαζεξνπνηεηέο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο θίηξηλνπο ζσιήλεο θαη κε πνην πνζνζηφ; 144. α) Γηαηί ηα εμαξηήκαηα πνιπαηζπιελίνπ έρνπλ καχξν ρξψκα; Πνχ νθείιεηαη απηφ; β) Πνηνο ζηαζεξνπνηεηήο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξψηε χιε απφ ηελ νπνία θαηαζθεπάδνληαη θαη κε πνην πνζνζηφ; 145. Πεξηγξάςηε ηε δηαδηθαζία επηζθεπήο ζε ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ππφ πίεζε Πεξηγξάςηε ηε δηαδηθαζία ηεο πλεπκαηηθήο δνθηκήο ζηνπο ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ Πνηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη επί ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ; 148. Πνηεο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ PΔ ζε εηδηθά πεξάζκαηα; 149. Γηαηί νη ζσιήλεο ζε θνπινχξεο κεηαθέξνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζπζθεπαζκέλνη ζε πεξηηχιηγκα καχξνπ πνιπαηζπιελίνπ; 150. Πνηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο πηλαθίδεο ελδείμεσλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο; 151. Πεξηγξάςηε ηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο παξνρεπηηθνχ ηαπ ζε θεληξηθφ ή δεπηεξεχνληα ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ ππφ πίεζε Πεξηγξάςηε ηε κέζνδν αλαγλψξηζεο ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο κηαο ειεθηξνζχληεμεο: α) ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο ζπγθφιιεζεο. β) θαηά ηελ δηάξθεηα ειέγρνπ ηνπ δηθηχνπ θαη πξηλ ηελ πιήξσζε κε αέξην Πνηα ζπζθεπή αεξίνπ νλνκάδεηαη πηεζηηθφο θαπζηήξαο θαη πνηα αηκνζθαηξηθφο θαπζηήξαο; 154. Ση νλνκάδεηαη ρψξνο εγθαηάζηαζεο ζπζθεπψλ αεξίνπ; 155. Πνηα ηα ειεθηξηθά κέξε ηνπ πηεζηηθνχ θαπζηήξα αεξίνπ; 156. Πνηα ηα κέξε παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πηεζηηθνχ θαπζηήξα αεξίνπ; 157. Πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία ελφο πξεζζνζηάηε ή πηεδνζηάηε αεξίνπ ρακειήο πίεζεο; 158. Πνηα είλαη ηα εμαξηήκαηα κε ηα νπνία ζπλδέεηαη ην control ηνπ θαπζηήξα θαη ιακβάλεη ζήκαηα θαη ζε πνηα εμαξηήκαηα ζηέιλεη εληνιέο ιεηηνπξγίαο ή δηαθνπήο; 159. Ση ειέγρνπο πξέπεη λα θάλνπκε πξηλ ηελ εθθίλεζε ελφο θαπζηήξα; 160. Πεξηγξάςηε ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) ησλ θαπζαεξίσλ κε αλαιπηή FYRITE Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα ξχζκηζεο παξνρήο ή πξννδεπηηθνχ αλνίγκαηνο; 162. Να αλαθέξεηε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ πνπ απνηεινχλ ην GAS TRAIN Ση είλαη ην MULTI BLOCK; 164. α) Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθά ηκήκαηα ελφο ζεξκαληή λεξνχ ζπλερνχο ξνήο; β) Γψζηε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ καλδχα Πνηεο είλαη νη δηαηάμεηο ξχζκηζεο θαη αζθάιεηαο ζε ζεξκαληέο λεξνχ ζπλερνχο ξνήο; 166. Πνηα είλαη ε αηηία φηαλ ζε ζεξκαληή λεξνχ ζπλερνχο ξνήο: α) Ζ θιφγα ηνπ θαπζηήξα αλάβεη πνιχ αξγά (κε αλαβνζβήζηκν); β) Ο θαπζηήξαο αλάβεη πνπ θαη πνπ κε θιεηζηή βξχζε λεξνχ; 167. α) Πνηα είλαη ηα είδε πηεζηηθψλ θαπζηήξσλ; β) Γψζηε ζχληνκε πεξηγξαθή απηψλ α) Ση είλαη ε απνθξαθηηθή βαιβίδα αζθαιείαο S.A.V. ; β) Ση είλαη ε αζθαιηζηηθή βαιβίδα εθηφλσζεο S.B.V. ; 169. Πφηε επηηπγράλεηαη έλαο θαιφο βαζκφο απφδνζεο κε θαχζηκν ην Φπζηθφ Αέξην ; 170. α) Γηαηί ε πεξίζζεηα αέξα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαχζε; β) Ση ζρεκαηίδεηαη, φηαλ θαίγεηαη πγξαέξην κε έιιεηςε αέξα; 171. Να αλαθέξεηε ηηο πηζαλέο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο πηεζηηθνχ θαπζηήξα. ελίδα 19 από 20

20 172. Ση είλαη ε ζπζθεπή αεξίνπ αλψηεξεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο ή ζπζθεπή ζπκπχθλσζεο; 173. Πνηα είλαη ηα ζεκεία πνπ θαζηζηνχλ ηνπο θαπζηήξεο γεληθά θαηάιιεινπο; 174. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ Ζιεθηξνκαγλεηηθή Βαιβίδα ξχζκηζεο παξνρήο ή Ζιεθηξνκαγλεηηθή Βαιβίδα πξννδεπηηθνχ αλνίγκαηνο ηνπ πηεζηηθνχ θαπζηήξα; 175. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ ειεθηξνδίνπ ηνληζκνχ θαη ηη ξεχκα κεηξάεη; 176. Να αλαθέξεηε ηα βαζηθά κέξε πνπ απνηειείηαη ν θαπζηήξαο αεξίνπ Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηή (ειεθηξνληθφ) ελφο πηεζηηθνχ θαπζηήξα; 178. Πφηε έρνπκε εκπινθή ζην ειεθηξνληθφ ελφο θαπζηήξα; 179. Πνηα είλαη ε αζθάιεηα αλάθιεμεο θαη πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο ζε αηκνζθαηξηθφ θαπζηήξα; 180. Πνηα είλαη ε αζθάιεηα έιιεηςεο αεξίνπ; 181. Ση ζθνπφ έρεη ε αζθάιεηα έιιεηςεο λεξνχ; 182. Πψο ιεηηνπξγεί ε αζθάιεηα έιιεηςεο λεξνχ; 183. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απψιεηαο θαπλνδφρνπ πνηα ζηνηρεία απαηηνχληαη; 184. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ πηεδναλάθιεμε (ρσξίο ειεθηξηθή ζχλδεζε) κηαο ζπζθεπήο; 185. Ση γλσξίδεηε γηα ην αθξνθχζην θαπζηήξα αηκνζθαηξηθνχ επηδαπέδηνπ ιέβεηα; 186. Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ ζσιήλα αλάθιεμεο αηκνζθαηξηθνχ θαπζηήξα επηδαπέδηνπ ιέβεηα; 187. Πψο πξέπεη λα είλαη νη νπέο θαη νη εγθνπέο ζηελ πιάθα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ θαπζηήξα γηα λα έρνπκε ζηαζεξνπνίεζε θιφγαο θαη φρη αληεπηζηξνθή θιφγαο; 188. Ση γλσξίδεηε γηα ην ζεκείν δξφζνπ ησλ θαπζαεξίσλ; 189. Να αλαθέξεηε αλαιπηηθά ηνλ εμνπιηζκφ αηκνζθαηξηθνχ θαπζηήξα. (αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο) 190. Πψο δεκηνπξγείηαη ν ειθπζκφο ζηελ θακηλάδα θαη ζε ηη κεηξάηαη; 191. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ζεξκνειεθηξηθή αζθάιεηα αλάθιεμεο; 192. Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ επηινγέα ζεξκνθξαζίαο ηεο αζθάιεηαο έιιεηςεο λεξνχ; 193. Ση γλσξίδεηε γηα ην ζεξκαληή λεξνχ ζπλερνχο ξνήο (ηαρπζεξκαληήξα); 194. Ση γλσξίδεηε γηα ηε θιφγα αλάθιεμεο ζηνλ αηκνζθαηξηθφ θαπζηήξα; 195. Ση γλσξίδεηε γηα ηνπο αηκνζθαηξηθνχο θαπζηήξεο; 196. Πνηα απνηειέζκαηα ζα έρνπκε ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο αέξα ή κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο αέξα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαχζεο; 197. Ση ζεκαίλεη ιηγφηεξε πεξίζζεηα αέξα ζηα θαπζαέξηα; 198. Ση ζεκαίλεη κηα πςειή αλαινγία ηνπ CO 2 ζηα θαπζαέξηα; 199. Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο απφ κηα θαθή θαχζε Φπζηθνχ Αεξίνπ; 200. Πψο επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε κεηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο ζε αηκνζθαηξηθφ ιέβεηα; 201. Πψο κεηαδίδεηαη ε ζεξκνθξαζία ηεο θαχζεσο ηνπ θαπζίκνπ ζηνπο πηεζηηθνχο θαη αηκνζθαηξηθνχο ιέβεηεο θαη κε ηη πνζνζηφ αλάινγα πξνο ηε κεηάδνζε; ελίδα 20 από 20

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis)... 4 3. Δξεηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ"

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 4 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 Σομέαρ δπαζηηπιοηήηων... 3 Δπαγγελμαηικά Καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ΘΔΜΑ : πγθνιιήζεηο Πνηνηηθόο έιεγρνο

ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ΘΔΜΑ : πγθνιιήζεηο Πνηνηηθόο έιεγρνο ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : πγθνιιήζεηο Πνηνηηθόο έιεγρνο ΠΟΤΓΑΣΖ : Γαθλήο Γ. Γεώξγηνο ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : Υαηδεθσηίνπ Φ. Θσκάο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο MSc

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα