Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile) Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων Δπαγγελμαηικά καθήκονηα Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis) Πεπιγπαθή Γενικών Γνώζεων και Γεξιοηήηων Πεπιγπαθή Βαζικών Δπαγγελμαηικών Γνώζεων και Γεξιοηήηων Πεπιγπαθή Διδικών Δπαγγελμαηικών Πποζόνηων Εξετάσειρ Πιστοποίησηρ Επαγγελματικήρ Κατάπτισηρ Σο θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Διαδικαζία... 7 α) Σκοπόρ... 7 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 7 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 7 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Σο ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Διαδικαζία... 9 α) Σκοπόρ... 9 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 9 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 9 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β ΔΙΓΙΚΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ελίδα 2 από 20

3 1. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ επαγγέικαηνο (Job Profile) Ο Σερληθφο Αεξίσλ Καπζίκσλ είλαη έλαο εηδηθεπκέλνο ηερληθφο ηθαλφο λα εθηειεί εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε δηθηχσλ θαη ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ, θαζψο θαη κε ηε δηαλνκή, κεηαθνξά θαη πνηνηηθφ έιεγρν απηψλ. Παξαδείγκαηα πηζαλήο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο είλαη ζε εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο δηθηχσλ θαπζίκσλ, ζε βηνκεραλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή παξάγνπλ αέξηα θαχζηκα, ζε εηαηξείεο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, ζηε ΓΔΠΑ, ζε ζπλεξγεία επηζθεπήο ζπζθεπψλ αεξίνπ, ζε επηρεηξήζεηο πψιεζεο ζπζθεπψλ. Μπνξνχλ επίζεο λα εξγαζηνχλ επίζεο ζαλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζπληεξεηέο ή εγθαηαζηάηεο νηθηαθψλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία σο πξνο ηα ζεζκνζεηεκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηεο εηδηθφηεηαο δίδνληαη ζην Κεθ. Γ απηνχ ηνπ Οδεγνχ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθνκίζεη ζην ηέινο ηεο θαηάξηηζεο ν ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ, δίλνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο (Β.1.1 θαη Β.1.2) θαη ζηελ ελφηεηα Β.2 αληίζηνηρα. 1.1 Σνκέαο Γξαζηεξηνηήηωλ Ο ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ εξγάδεηαη ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα, ζε ζπλεξγεία εγθαηάζηαζεο ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ, ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε αληηθείκελν ηελ επηζθεπή ζπζθεπψλ, ζε εηαηξείεο δηαλνκήο ή δηάζεζεο αεξίσλ θαπζίκσλ, θαη γλσξίδεη βαζηθά ζηνηρεία θαη έρεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα εγθαηαζηήζεη, λα ζπληεξήζεη, λα ειέγμεη ή λα επηζθεπάζεη δίθηπα θαη ζπζθεπέο. Ο ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ κπνξεί ινηπφλ λα εξγαζηεί ζηε βηνκεραλία, ζε κηθξέο ή κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ζε επηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεχνληαη πξντφληα αεξίσλ θαπζίκσλ, ζε ζπλεξγεία επηζθεπήο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Μπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ρεκείν (π.ρ. γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν), ζην εξγνηάμην (π.ρ. γηα ηελ ζπγθφιεζε ζσιήλσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ δηθηχσλ), ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (π.ρ. γηα εμεχξεζε δηαξξνήο απφ ην δίθηπν πφιεο θπζηθνχ αεξίνπ), ή ζην εξγαζηήξην (π.ρ. γηα ηελ επηζθεπή θνπδίλαο αεξίνπ). Ο ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ή ηερληθψλ νδεγηψλ αζθαιείαο, εθηειεί εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ή ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίδνληαη, θαη ρξεζηκνπνηεί θαη εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο πνπ επηβάιιεη ε λνκνζεζία. Αλ ηεξεζνχλ ζσζηά νη γλψζεηο πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θαηαξηηδφκελνη, δελ ζα ππάξρεη πξφβιεκα αζθαιείαο. Ζ απξφζεθηε ρξήζε ή ε ειιηπήο εγθαηάζηαζε αεξίσλ θαπζίκσλ φκσο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε. Ο ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ ζπληάζζεη θαη ελεκεξψλεη έληππα θαη βηβιία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία παληφο είδνπο εγθαηάζηαζεο αεξίσλ θαπζίκσλ (ζηνλ βηνκεραληθφ, νηθηαθφ ή εκπνξηθφ ηνκέα). Δπηιέγεη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ εξγαζία ηνπ, ειέγρεη εγθαηαζηάζεηο αεξίσλ θαη εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Σέινο, ππνινγίδεη θαη θνζηνινγεί ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ αθνξνχλ ζε εγθαηαζηάζεηο θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά ηεχρε πξνζθνξψλ. ελίδα 3 από 20

4 1.2 Δπαγγεικαηηθά θαζήθνληα Σα θχξηα επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ ηερληθνχ αεξίσλ θαπζίκσλ είλαη ηα εμήο: Δγθαηάζηαζε, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε εμσηεξηθψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο αεξίσλ θαπζίκσλ. Δθηέιεζε εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη κεηαηξνπήο εζσηεξηθνχ δηθηχσλ νηθηαθψλ, βηνκεραληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θαηαλαισηψλ αεξίσλ θαπζίκσλ. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θαπλαγσγνχ θαη αεξηζκνχ ρψξνπ. Δγθαηάζηαζε νξγάλσλ κέηξεζεο, εμνπιηζκνχ απηνκαηηζκψλ θαη ειέγρνπ αεξίσλ θαπζίκσλ. Δγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζθεπψλ. Δγθαηάζηαζε πγξαεξίνπ κε θηάιεο ή δεμακελή. Δθηέιεζε ειέγρσλ θαη έθδνζε ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. Αλακέλεηαη επίζεο φηη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε εηαηξείεο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηελ επξεία ρξήζε ηνπ θαπζίκνπ απηνχ ζηνλ νηθηαθφ, εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ ηνκέα. Σα θαζήθνληα ζε ηέηνηεο ππεξεζίεο ζα είλαη ζρεηηθά κε ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ηνλ εληνπηζκφ δηαξξνψλ, ηελ επηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε δηθηχσλ, κεηξεηψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ, θαη πνιιά άιια. ελίδα 4 από 20

5 2. Αλάιπζε Δπαγγεικαηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ (Task Analysis) 2.1 Πεξηγξαθή Γεληθώλ Γλώζεωλ θαη Γεμηνηήηωλ Οη γεληθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ν ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ είλαη ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο πνπ επηβάιεη ε λνκνζεζία, ε επαηζζεζία σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γεληθέο γλψζεηο γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ξχπσλ, θαη ηεο γεληθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, σο απνθνίηνπ ελφο ΗΔΚ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο, ζα δηδαρζεί επίζεο Αγγιηθά, Υξήζε Ζ/Τ θαη Σερληθή Δπηθνηλσλίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ζέκαηα πνιχ ζεκαληηθά γηα φια ηα επαγγέικαηα. 2.2 Πεξηγξαθή Βαζηθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Γλώζεωλ θαη Γεμηνηήηωλ Ο ηερληθφο αεξίσλ θαπζίκσλ μέξεη λα ρεηξίδεηαη εξγαιεία θαη κεραλήκαηα εθαξκνζηεξίνπ, λα θάλεη ζπγθνιήζεηο, γλσξίδεη βαζηθά ζηνηρεία κεραληθήο, αληνρήο πιηθψλ, κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ, ζηνηρείσλ κεραλψλ, ειεθηξνηερλίαο, θαη λα θάλεη βαζηθνχο ππνινγηζκνχο σο πξνο ην κέγεζνο ζηεξηγκάησλ, λα δηαιέγεη πιηθά ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθέο θαη λα ππνινγίδεη ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο ηνπ. 2.3 Πεξηγξαθή Δηδηθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόληωλ Οη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ ηερληθνχ αεξίσλ θαπζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ ξνήο θαη θαχζεο, ηνλ ππνινγηζκφ πηψζεο πίεζεο ζε ζσιελψζεηο, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαπζαεξίσλ, ηελ εμνηθείσζε κε φξγαλα ειέγρνπ, απηνκαηηζκνχ θαη κέηξεζεο, κε κεηξεηηθά ζπζηήκαηα, θαη κε φξγαλα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο αεξίσλ θαπζίκσλ, ηα είδε ησλ θαπζίκσλ, θαη ζέκαηα ηερλνινγίαο δηθηχσλ. Δμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηήζεη ν θαηαξηηδφκελνο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ, ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ, δεμακελψλ, κεηξεηψλ, ξπζκηζηψλ πίεζεο, θαη ηελ ρξήζε εξγαζηεξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. ελίδα 5 από 20

6 3. Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Η.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο Τετνικός Αερίων Κασσίμων πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην Η.Δ.Κ. θαη απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. β) Δπηηπρία ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. γ) Δπηηπρία ζην Πξαθηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνλ Δ.Ο.Π.Π., ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ.) πνπ έρεη σο έξγν ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ επνπηεία, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Δ.Δ.Π.). Οη Π.Δ.Δ.Π. έρνπλ σο έξγν ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. Ζ Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο βαζίδεηαη ζε ηειηθέο εμεηάζεηο Θεσξεηηθνχ θαη Πξαθηηθνχ Μέξνπο, πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε βάζε ηνλ ηζρχνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, Καλνληζκφ Καηάξηηζεο θάζε εηδηθφηεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ απέηπραλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηεδήπνηε απηέο δηεμάγνληαη. Δμεηαζζείο, ν νπνίνο πέηπρε ζην Πξαθηηθφ ή Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ θαηνρπξψλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην κέξνο απηφ γηα ηηο έμη (6) επφκελεο δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απέηπρε. Αλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) επφκελσλ δηαδνρηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δελ πεηχρεη θαη ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ επηζπκεί λα θαηαζηεί θάηνρνο Γηπιψκαηνο ή Πηζηνπνηεηηθνχ, λα επαλαιάβεη εθ λένπ θαη ηα δχν (2) κέξε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Θεσξεηηθφ θαη Πξαθηηθφ) κε λέα αίηεζε θαη λέα δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο λέαο απηήο αίηεζεο. ελίδα 6 από 20

7 3.1 Σν ζεωξεηηθό κέξνο ηωλ εμεηάζεωλ Γηαδηθαζία α) θνπόο Με ηε δνθηκαζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε αλ ν απφθνηηνο ηνπ Η.Δ.Κ. θαηέρεη θαη είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Ζ γξαπηή δνθηκαζία γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ζέκαηα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαδφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα ή κέξνο απηψλ. Σα γξαπηά είλαη αλψλπκα θαηά ηε ζπιινγή θαη βαζκνιφγεζε κεηά απφ επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο γηα ην Θεσξεηηθφ Μέξνο αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη αλαξηάηαη ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο Π.Δ.Δ.Π. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. θαη ηνπ Γ ηνπ Δ.Ο.Π.Π. Ζ Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξψζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξφπν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ απνρψξεζεο νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ηα γξαπηά ηνπο ζηνπο επηηεξεηέο νη νπνίνη παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ θαιχπηνπλ ην κέξνο ηνπ γξαπηνχ πνπ θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθφιιεην). Κάζε γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δπν (2) βαζκνινγεηέο. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ Ωο «Δπηηπρψλ» ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ζεσξείηαη απηφο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ δέθα (10) έσο είθνζη (20). Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ δηαηξνχκελνο δηα ηνπ δπν (2). Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκφ. Αλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ν βαζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη > 0.5) ή πξνεγνχκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκφ. Γξαπηφ δνθίκην ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αλαβαζκνινγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ, απφ κέινο ηεο νηθείαο νκάδαο αλαβαζκνινγεηψλ ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ ελίδα 7 από 20

8 βαζκψλ δηαηξνχκελν δηα ηνπ ηξία (3).Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δελ επηηξέπεηαη. Ζ αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε θαη δελ επηηξέπεηαη αηηηνιφγεζε απφ ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή. δ) Γηάξθεηα εμεηάζεωλ Ζ εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο δηαξθεί ηξεηο (3) ψξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Θεσξεηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Τετνικός Αερίων Κασσίμων εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α. ΓΔΝΙΚΔ ΓΝΩΔΙ Αζθάιεηα Δξγαζίαο, Ππξφζβεζε, Ππξνπξνζηαζία Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο Σερλνινγία Τιηθψλ Μεραληθή Αληνρή Τιηθψλ Μεραλνινγηθφ ρέδην Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία ηνηρεία Μεραλψλ ηνηρεία Ζιεθηξνηερλίαο Αγγιηθά - Οξνινγία Β. ΔΙΓΙΚΔ ΓΝΩΔΙ Βαζηθέο Αξρέο Ρεπζηνκεραληθήο θαη Καχζεο Δξγαζηήξην Δηδηθφηεηαο Υαξαθηεξηζκφο, Δίδε, Παξαγσγή Αεξίσλ Καπζίκσλ Μεηαθνξά, Γηαλνκή, Απνζήθεπζε Αεξίσλ Καπζίκσλ Σερλνινγία Γηθηχσλ Πνηνηηθφο Έιεγρνο Αεξίσλ Καπζίκσλ Δγθαηαζηάζεηο Αεξίσλ Καπζίκσλ Όξγαλα Μέηξεζεο, Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγέο, πζθεπέο θαη Καπζηήξεο Αεξίσλ Καπζίκσλ Ννκνζεζία, Καλνληζκνί, Δπαγγεικαηηθά Θέκαηα ελίδα 8 από 20

9 3.2 Σν πξαθηηθό κέξνο εμεηάζεωλ Γηαδηθαζία α) θνπόο Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο ειέγρνληαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε πλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile), ε ζηνρνζεζία εμεηαζηέαο χιεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηα επηκέξνπο επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ Καλνληζκνχ Καηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Ζ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην Πξαθηηθφ Μέξνο γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Η.Δ.Κ. ή ζε εξγαζηεξηαθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ νη ππνςήθηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ή εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Kαηάξηηζήο ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα άιισλ κνλάδσλ (εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ) πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηνρνζεζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο αμηνιφγεζεο. ην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εμεηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ ειέγρνπλ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αζθήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ θαη εθφζνλ θξίλνπλ φηη απηφ ρξεηάδεηαη ή απαηηείηαη απφ ην είδνο εμέηαζεο, πξνρσξνχλ θαη ζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο - δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη απφ ηξεηο εμεηαζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαη εθπξνζσπνχλ ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ππνςήθηνο ζεσξείηαη επηηπρψλ εθφζνλ νη δχν (2) απφ ηνπο ηξεηο (3) εμεηαζηέο ηνλ ραξαθηεξίζνπλ επηηπρφληα. γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο γηα θάζε εηδηθφηεηα αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Π.Δ.Δ.Π. Ζ δηάξθεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ην δηαζέζηκν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή εξγαζηαθφ ρψξν ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζή ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξεί λα εμεηάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξγαζηήξηα ή επαγγεικαηηθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλ ε εηδηθφηεηα ή ε δέζκε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ ην επηβάιινπλ.. ελίδα 9 από 20

10 δ) Γηάξθεηα εμεηάζεωλ Σν Πξαθηηθφ Μέξνο εμεηάδεηαη γηα ηξεηο (3) ώξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Πξαθηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Τετνικός Αερίων Κασσίμων, εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α. ΓΔΝΙΚΔ ΓΝΩΔΙ Αζθάιεηα Δξγαζίαο, Ππξφζβεζε, Ππξνπξνζηαζία Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο Σερλνινγία Τιηθψλ Μεραληθή Αληνρή Τιηθψλ Μεραλνινγηθφ ρέδην Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία ηνηρεία Μεραλψλ ηνηρεία Ζιεθηξνηερλίαο Αγγιηθά - Οξνινγία Β. ΔΙΓΙΚΔ ΓΝΩΔΙ Βαζηθέο Αξρέο Ρεπζηνκεραληθήο θαη Καχζεο Δξγαζηήξην Δηδηθφηεηαο Υαξαθηεξηζκφο, Δίδε, Παξαγσγή Αεξίσλ Καπζίκσλ Μεηαθνξά, Γηαλνκή, Απνζήθεπζε Αεξίσλ Καπζίκσλ Σερλνινγία Γηθηχσλ Πνηνηηθφο Έιεγρνο Αεξίσλ Καπζίκσλ Δγθαηαζηάζεηο Αεξίσλ Καπζίκσλ Όξγαλα Μέηξεζεο, Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγέο, πζθεπέο θαη Καπζηήξεο Αεξίσλ Καπζίκσλ Ννκνζεζία, Καλνληζκνί, Δπαγγεικαηηθά Θέκαηα ελίδα 10 από 20

11 4. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΩΣΗΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α 1. α) Να δνζεί ν νξηζκφο ηεο δχλακεο. β) Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δχλακεο; γ) Ση νλνκάδεηαη ζπληζηακέλε θαη πνηεο είλαη νη ζπληζηψζεο κηαο δχλακεο; 2. Πφηε ιέκε φηη δχν δπλάκεηο βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία; 3. Γηαηππψζηε ηελ αξρή ηεο Γξάζεο - Αληίδξαζεο ησλ δπλάκεσλ. 4. Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ξνπήο δχλακεο F σο πξνο έλα ζεκείν Α. 5. α) Ση νλνκάδεηαη δεχγνο δπλάκεσλ; β) Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ξνπήο δεχγνπο δπλάκεσλ. 6. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο δπλάκεσλ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο; α) Γπλάκεηο ζπγγξακηθέο θαη νκφθνξεο β) Γπλάκεηο ζπγγξακηθέο θαη αληίθνξεο γ) Γπλάκεηο ππφ γσλία θ=90 7. Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ Κέληξνπ Βάξνπο ελφο ζψκαηνο. Πνηνη είλαη νη θεληξνβαξηθνί άμνλεο; 8. α) Πφηε ιέκε φηη κηα ζηαζεξή δχλακε F εθηειεί έξγν W θαη πνηεο είλαη νη κνλάδεο έξγνπ; β) Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ηζρχνο P θαη αλαθέξεηε ηηο κνλάδεο κέηξεζήο ηεο. 9. Αλαθέξεηε ηα ηξία είδε δπλάκεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε θίλεζε 10. α) Απφ ηη εμαξηάηαη ε ηξηβή; β) Να αλαθέξεηε ηα είδε ησλ ηξηβψλ πνπ ππάξρνπλ. 11. Πφηε εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ θαηαπνλήζεηο; α) Δθειθπζκφο θαη ζιίςε. β) Γηάηκεζε. γ) Κάκςε. δ) ηξέςε. ε) Λπγηζκφο 12. Πεξηγξάςηε ηα είδε ζηεξίμεσο ησλ δνθψλ. 13. Απεηθνλίζηε κε έλα δηάγξακκα ηάζεσλ ηελ παξακφξθσζε ησλ ζηεξεψλ. 14. Πνηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο γλσξίδεηε θαη απφ ηη εμαξηάηαη ε θάζε κία; 15. Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ην ημψδεο ελφο πγξνχ; 16. α) Πψο έλα θνξηηζκέλν ζψκα δεκηνπξγεί ειεθηξηθφ πεδίν; β) Πνχ νθείιεηαη απηφ ην ειεθηξηθφ πεδίν; 17. Γηαηππψζηε ην λφκν ηνπ Coulomb. 18. Γηαηππψζηε ηνλ ηχπν πνπ δίλεη ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε ζχξκαηνο. 19. Πεξηγξάςηε ην θαηλφκελν HALL. 20. α) Πνχ νθείιεηαη ε ππεξαγσγηκφηεηα; β) Πνηα ε δηαθνξά κεηάιισλ θαη εκηαγσγψλ σο πξνο ηελ εηδηθή αληίζηαζε; 21. Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο. 22. Πψο νξίδεηαη ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα θαη απφ ηη εμαξηάηαη; 23. Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ιαλζάλνπζαο ζεξκφηεηαο ηήμεο. 24. Δμεγήζηε ηη ζα παξαηεξήζνπκε φηαλ θέξνπκε ζε επαθή δχν ζχξκαηα απφ δηάθνξα κέηαιια θαη ζεξκάλνπκε ηελ πεξηνρή επαθήο. ελίδα 11 από 20

12 25. Ση δείρλνπλ ηα δηαγξάκκαηα θάζεσλ ησλ πιηθψλ; 26. α) Ση νλνκάδεηαη πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε; β) Πεξηγξάςηε ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ ηε δηάβξσζε. 27. Ση γλσξίδεηε γηα ην ραιθφ θαη ηα θξάκαηά ηνπ; 28. α) Ση νλνκάδνπκε κε ηνλ φξν κνλσηηθά ήρνπ; β) Πεξηγξάςηε ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο ηνπ ήρνπ. 29. α) Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ησλ κνλσηηθψλ ζεξκφηεηαο. β) Πεξηγξάςηε ηηο ηδηφηεηεο ησλ κνλσηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ 30. Να αλαθέξεηε ηα κνλσηηθά ειεθηξνινγίαο πνπ γλσξίδεηε. 31. Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία ηηο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ησλ δηειεθηξηθψλ. 32. Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ δηειεθηξηθψλ. 33. Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία ηηο ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ δηειεθηξηθψλ. 34. α) Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο επίρξσζεο. β) Πνηα είλαη ηα ζπζηαηηθά ησλ επηρξψζεσλ; γ) Πεξηγξάςηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ επηρξψζεσλ. 35. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο δειεηεξηάζεηο απφ θπζηθφ αέξην; 36. ε έλα παρχκεηξν αθξηβείαο δεθάηνπ ηνπ ρηιηνζηνκέηξνπ, ην κεδέλ ηνπ βεξληέξνπ βξίζθεηαη ζηελ εηθνζηή πέκπηε γξακκή ηνπ θαλφλα θαη ε ηέηαξηε γξακκή ηνπ βεξληέξνπ ζπκπίπηεη κε κία απφ ηηο γξακκέο ηνπ θαλφλα. Να επξεζεί πνηα είλαη ε έλδεημε θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα κέηξεζεο. Να γίλεη θαη γξακκηθή παξάζηαζε ηνπ θαλφλα θαη ηνπ βεξληέξνπ. 37. Πφζα είδε θαιηζνγσλίαο ππάξρνπλ θαη πνηα είλαη απηά; 38. Απφ ηη εμαξηάηαη ε ηξαρχηεηα κηαο ιίκαο θαη πψο ηαμηλνκνχληαη νη ιίκεο ; 39. Πφζσλ εηδψλ ιακαξίλεο έρνπκε θαη ηη κέζα πξνζηαζίαο ιακβάλνπκε έλαληη ηεο νμείδσζεο; 40. Ση πξέπεη λα έρεη ππφςηλ ηνπ ν ηερλίηεο γηα ηελ εθινγή ηεο θαηάιιειεο ξίλεο (ιίκαο) γηα κηα εξγαζία; 41. Ση ζεκαίλεη R3/4"; Ση νλνκάδεηαη ζπζηνιή ζηηο ζσιελψζεηο θαη πνηνο ν πξννξηζκφο ηεο; 42. ε πνηα ζεξκνθξαζία γίλεηαη ε βαθή ηνπ ράιπβα; Δίλαη ε ζεξκνθξαζία βαθήο ζηαζεξή γηα φινπο ηνπο ράιπβεο ή δηαθνξεηηθή θαη απφ ηη εμαξηάηαη ε ζεξκνθξαζία απηή; 43. Πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ξίλεο (ιίκαο) θαη ηη γλσξίδεηε πεξί ηεο ππθλφηεηαο ησλ νδφλησλ απηήο; 44. Γηα ηε ζπγθφιιεζε ηεκαρίσλ ιακαξίλαο πάρνπο 2mm ηη κπέθ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πνηα ε πίεζε ηνπ νμπγφλνπ θαη ηεο αζεηπιίλεο; 45. Πνηα είλαη ηα πιηθά θαζαξηζκνχ θαηά ηηο νμπγνλνθνιιήζεηο; 46. Να αλαθέξεηε πψο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ειαζκάησλ α) γηα νμπγνλνθφιιεζε θαη β) γηα ειεθηξνζπγθφιιεζε; Πνηα ηα ειαηηψκαηα ηεο νμπγνλνθφιιεζεο; 47. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ειηθνεηδψλ ηξππαληψλ; 48. Να αλαθέξεηε απφ έλα παξάδεηγκα γηα ηε ρξήζε θνξδνληέξαο, κεραλήκαηνο δηακνξθψζεσο ειαζκάησλ (ζηξάληδα) θαη θπιίλδξνπ θάκςεσο. 49. Ση είλαη θνξδνληέξα θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη; 50. Ση είλαη αζεκνθφιιεζε θαη ηη κπξνπηδνθφιιεζε θαη πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη; 51. Ση είλαη βφξαθαο, πνχ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηαηί; 52. Ση θαιείηαη κνξθνζίδεξνο, πνχ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηη πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη; 53. Γηαηίζεηαη ζπζθεπή ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη ζπζθεπή νμπγνλνθφιιεζεο. Πνηα ζπζθεπή ζα πξνηηκήζεηε γηα ηε ζπγθφιιεζε δχν ειαζκάησλ πάρνπο 2mm θαη 12mm; 54. Ση είλαη εηεξνγελείο θαη ηη απηνγελείο ζπγθνιιήζεηο; Να αλαθέξεηε απφ έλα παξάδεηγκα. 55. Ση γλσξίδεηε πεξί ρψκαηνο ρπηεξίνπ θαη ηδηνηήησλ απηνχ; 56. Πψο θαηαζθεπάδνληαη νη ζσιήλεο άλεπ θαη κεηά ξαθήο; 57. Πνηα δηαθνξά ππάξρεη ζην ρξψκα θαη ηελ θνριίσζε ησλ ειαζηηθψλ ζσιήλσλ νμπγφλνπ θαη αζεηπιίλεο κηαο ζπζθεπήο νμπγνλνθφιιεζεο; 58. Γηα πνην ιφγν ζηηο θηάιεο νμπγφλνπ θαη αζεηπιίλεο ππάξρνπλ δχν καλφκεηξα; 59. Ση ρξεηάδεηαη ν καλνκεηξνεθηνλσηήο ζηηο νμπγνλνθνιιήζεηο; ελίδα 12 από 20

13 60. Πνηα ε πξνεηνηκαζία δχν ειαζκάησλ γηα λα γίλεη ζπγθφιιεζή ηνπο; 61. Ση πάρνο ειεθηξνδίνπ θαη πφζα Ακπέξ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηε ζπγθφιιεζε ραιχβδηλσλ ειαζκάησλ πάρνπο 6mm ζε νξηδφληηα ζέζε θαη ηη γηα ηε ζπγθφιιεζε ραιχβδηλσλ ειαζκάησλ πάρνπο 2mm ζε θάζεηε ζέζε; 62. Πνηνο ν πξννξηζκφο ησλ θαξδηψλ ζηα ρπηήξηα θαη γηα πνηνλ ιφγν ρξσκαηίδνληαη ηα πξφηππα; 63. Να αλαθέξεηε ηα είδε ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ θαη έλα παξάδεηγκα ζπγθνιιήζεσο γηα θάζε είδνο. 64. Ση νλνκάδνπκε ειεθηξφδηα ζηηο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ηφμνπ; Ση πξνζθέξεη ε επέλδπζε ησλ ειεθηξνδίσλ; 65. Έλα παρχκεηξν κεηξάεη κε αθξίβεηα 0,05mm. ε πφζα κέξε είλαη ρσξηζκέλνο ν βεξληέξνο ηνπ; 66. Ση είλαη νη καιαθέο θαη ηη νη ζθιεξέο ζπγθνιιήζεηο; 67. Ση ζεκαίλεη R1/2" θαη πνηα ε γσλία ζπεηξψκαηνο; 68. Να αλαθέξεηε ηα εμαξηήκαηα ζπλδέζεσο ησλ ζσιήλσλ. 69. Ση ζεκαίλεη νπδέηεξε, νμεηδσηηθή θαη αλζξαθσηηθή θιφγα ζηηο νμπγνλνθνιιήζεηο; 70. Απφ πνηα κέξε απνηειείηαη κηα ζσιήλσζε, απφ ηη πιηθά θαηαζθεπάδεηαη θαη πψο εθιέγεηαη ε θαηάιιειε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα; 71. Ση είλαη θιάληδα; 72. Απφ ηη απνηειείηαη έλα έδξαλν άμνλα; 73. Πψο θαηαηάζζνληαη ηα έδξαλα ησλ αμφλσλ; 74. Ση πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο ηξνραιίαο γηα ηκαληνθίλεζε θαη απφ πνηα κέξε απνηειείηαη απηή; 75. Απφ έλαλ άμνλα θηλνχκελν κε 1000 ζηξ. αλά ιεπηφ ζέινπκε λα κεηαδψζνπκε θίλεζε ζε άιινλ, πνπ λα εθηειεί 250 ζηξ. αλά ιεπηφ. Εεηείηαη ε δηάκεηξνο ηεο ηξνραιίαο, πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην δεχηεξν άμνλα, αλ ν θηλεηήξηνο άμνλαο έρεη δηάκεηξν 200mm θαη ε νιίζζεζε ηνπ ηκάληα είλαη 3%. 76. α) Γηα πνην ιφγν γίλεηαη ε δεηγκαηνιεςία ησλ αεξίσλ; β) πλήζσο πφζα δείγκαηα ιακβάλνληαη απφ ηελ δεμακελή πνπ πεξηέρεη ην αέξην θαη ζε ηη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο; 77. Πνηα ζηάδηα αθνινπζνχληαη θαηά ηελ πνξεία ηεο δεηγκαηνιεςίαο; Να αλαθεξζείηε ζχληνκα ζε θάζε ζηάδην. 78. Γψζηε ηνπο νξηζκνχο γηα ηα παξαθάησ: α) Αληηπξνζσπεπηηθφ ή γεληθφ δείγκα θπζηθνχ αεξίνπ β) Κάησ, κεζαίν, άλσ δείγκα θπζηθνχ αεξίνπ γ) χλζεην δείγκα θπζηθνχ αεξίνπ δ) Γεηγκαηνιήπηεο (θηάιε). 79. α) Ση νλνκάδνληαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαπζίκνπ; β) ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη απηέο; 80. Ση νλνκάδεηαη έιεγρνο πνηφηεηαο αεξίνπ; 81. Πνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε αέξηα ρξσκαηνγξαθία ζηελ αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη πνην δηεζλέο πξφηππν ηελ πεξηγξάθεη; 82. Απφ πνηα ζηνηρεία απνηειείηαη ην ζχζηεκα αλάιπζεο κε ην νπνίν γίλεηαη δηαξθήο κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο πνηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ; 83. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ππξαλίρλεπζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ θπζηθφ αέξην; 84. ε πφζεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο SPRINKLER θαη πνηεο είλαη απηέο; ελίδα 13 από 20

14 ΟΜΑΓΑ Β. ΔΙΓΙΚΔ ΔΡΩΣΗΔΙ 1. Πεξηγξάςηε ηηο δηεξγαζίεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξαρζεί αέξην απφ ζηεξεά θαχζηκα. 2. ε πνηνπο ηνκείο ρξεζηκνπνηείηαη ην θπζηθφ αέξην; 3. α) Ση είλαη ην ζπλζεηηθφ θπζηθφ αέξην; β) Να αλαθέξεηε ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ζπλζεηηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ. 4. Πνηεο είλαη νη θαλνληθέο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο; 5. Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαχζεσο ελφο θαπζίκνπ. 6. Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζεκείνπ αλαθιέμεσο ελφο θαπζίκνπ. 7. Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζεκείνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαθιέμεσο. 8. α) Γηαηππψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ηαρχηεηαο θαχζεσο ελφο θαπζίκνπ. β) Απφ πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη; 9. Να δνζνχλ νη νξηζκνί ησλ νξίσλ αλαθιεμηκφηεηαο. 10. α) Πψο θαηαηάζζνληαη ηα αέξηα απφ άπνςε θαχζεο; β) Πνχ θαηαηάζζεηαη ην αέξην πνπ παξάγεηαη ζηα Γηπιηζηήξηα Αζπξνπχξγνπ; γ) Πνχ θαηαηάζζεηαη ην θπζηθφ αέξην πνπ δηαλέκεηαη ζηελ Διιάδα; 11. Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα νηθηαθή ρξήζε ζε ζρέζε κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ην πεηξέιαην; 12. α) Ση ξχζκηζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία ζπζθεπή γηα λα δηαηεξήζνπκε ακεηάβιεηε ηε ζεξκηθή ηεο ηζρχ, φηαλ ηξνθνδνηεζεί ελαιιάμ κε δχν αέξηα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ δείθηε Wobbe; β) Ζ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο είλαη απεξηφξηζηε; Να αηηηνινγεζεί ε απάληεζε. 13. Ση νλνκάδεηαη ειεθηξηθή Αληίζηαζε, ηη αγσγηκφηεηα θαη κε πνηεο κνλάδεο κεηξνχληαη; 14. Ση νλνκάδεηαη ππθλσηήο θαη απφ πνηα κέξε απνηειείηαη; Γηαηί ε έληαζε θνξηίζεσο ελφο ππθλσηή είλαη κεγάιε ζηελ αξρή ηεο θφξηηζεο; 15. Γηαηί νη αγσγνί ζεξκαίλνληαη, φηαλ δηα κέζνπ απηψλ θπθινθνξεί ειεθηξηθφ ξεχκα; Πψο νξίδεηαη ην Ωκ θαη πψο ην Ακπέξ; 16. Ση θαιείηαη ειεθηξνκαγλήηεο, ηη θέξνπζα δχλακε απηνχ θαη πψο ππνινγίδεηαη απηή; 17. ε ηη ρξεηάδεηαη ν νπδέηεξνο αγσγφο ζε ηξηθαζηθφ ζχζηεκα δηαλνκήο θαη' αζηέξα; Πψο αλαγλσξίδνπκε πξαθηηθά ηηο ζπλδεζκνινγίεο αζηέξα θαη ηξηγψλνπ; 18. Ση είλαη καγλήηεο, ηη είλαη καγλεηηζκφο θαη ηη καγλεηηθφ πιηθφ; 19. Να αλαθέξεηε ηξφπνπο κεηξήζεσο ηάζεσο, εληάζεσο θαη αληηζηάζεσο. Πνηα ιέγνληαη ελαιιαζζφκελα κεγέζε; 20. Ση νλνκάδνπκε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ελφο κνλσηηθνχ πιηθνχ; Ση νλνκάδνπκε ειεθηξνζηαηηθή αληνρή δηειεθηξηθνχ; 21. Πνηεο είλαη νη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο πηέζεηο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ελφο θηηξίνπ; 22. Ση πεξηιακβάλεη κία εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε αεξίνπ; 23. α) Ση πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε (ή δίθηπν) ζσιελψζεσλ; β) Ση είλαη ε θχξηα απνθξαθηηθή δηάηαμε (ΚΑΓ) θαη πνχ ηνπνζεηείηαη; γ) Ση είλαη ε θεληξηθή απνθξαθηηθή δηάηαμε, πνχ ηνπνζεηείηαη θαη ζε πνηνλ αλήθεη; 24. Ση είλαη ν κνλσηηθφο ζχλδεζκνο, ην κνλσηηθφ ζηνηρείν, ν δηειεθηξηθφο ζχλδεζκνο, πνηα ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, πνχ ηνπνζεηείηαη θαη γηαηί; ελίδα 14 από 20

15 25. Ση πεξηιακβάλεη: α) Ο αγσγφο ηξνθνδνζίαο; β) Ο αγσγφο εζσηεξηθήο δηαθιάδσζεο; γ) Ο αγσγφο ζχλδεζεο ζπζθεπήο; δ) Ο αγσγφο αζθάιεηαο; ε) Ο παξνρεηεπηηθφο αγσγφο; 26. Ση είλαη ε βαιβίδα ζεηζκηθήο πξνζηαζίαο ζε εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ; 27. α) Ση ραξαθηεξίδεηαη σο ζπζθεπή αεξίνπ; β) ε ηη δηαθξίλνληαη νη ζπζθεπέο αεξίνπ αλάινγα κε ηελ ηξνθνδνζία ηνπ αέξα θαχζεο θαη ηελ απαγσγή θαπζαεξίσλ; (αλαθνξά κφλν ζηηο θαηεγνξίεο) 28. Πνηεο ζπζθεπέο ραξαθηεξίδνληαη ηχπνπ Α θαη ηη ππνθαηεγνξίεο ππάξρνπλ ζε ζπζθεπέο αεξίνπ; 29. Πνηεο ζπζθεπέο ραξαθηεξίδνληαη ηχπνπ Β θαη ηη ππνθαηεγνξίεο ππάξρνπλ ζε ζπζθεπέο αεξίνπ; 30. Πνηεο ζπζθεπέο ραξαθηεξίδνληαη ηχπνπ C θαη ηη ππνθαηεγνξίεο ππάξρνπλ ζε ζπζθεπέο αεξίνπ; 31. ε ηη δηαθξίλνληαη νη ζπζθεπέο αλαιφγσο κε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο γηα ιεηηνπξγία κε αέξηα δηαθφξσλ νηθνγελεηψλ; 32. Να αλαθέξεηε ηηο 15 δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο αεξίνπ αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ρξήζεο. 33. Ση είλαη αζθάιεηα ξνήο κηαο ζπζθεπήο θπζηθνχ αεξίνπ; 34. Ση είλαη ε δηάηαμε επηηήξεζεο θαπζαεξίσλ; 35. Ση είλαη ε δηάηαμε επηηήξεζεο αηκφζθαηξαο; 36. Ση νλνκάδεηαη ρψξνο εγθαηάζηαζεο θαη ζε ηη δηαθξίλνληαη αλαιφγσο ηεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο ζεξκηθήο ηζρχνο; 37. α) Ση νλνκάδεηαη ιεβεηνζηάζην; β) Γηα ηελ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ ηη ιακβάλνπκε ππφςηλ; 38. Ση είλαη: α) Αεξηζκφο ρψξνπ; β) Άκεζνο αεξηζκφο; γ) Έκκεζνο αεξηζκφο; δ) Θπξίδα αεξηζκνχ; ε) Μεραληθφο αεξηζκφο; ζη) Υψξνο θπζηθνχ αεξηζκνχ; 39. Ση είλαη ε εγθαηάζηαζε απαγσγήο θαπζαεξίσλ θαη ηη πεξηιακβάλεη; 40. Ση νλνκάδεηαη: α) Καπλνδφρνο; β) Απνθιεηζηηθή θαπλνδφρνο; γ) Κνηλή θαπλνδφρνο; δ) ηνηρείν ζχλδεζεο (ή θαπλαγσγφο); 41. Ση είλαη ν αηνκηθφο αγσγφο θαπζαεξίσλ; 42. Ση είλαη ην ζχζηεκα αέξα θαπζαεξίσλ; 43. Ση είλαη: α) Ζ απνθξαθηηθή δηάηαμε θαπζαεξίσλ; β) Γηάηαμε δεπηεξεχνληνο αέξα; γ) Γηάηαμε ζηξαγγαιηζκνχ θαπζαεξίσλ; 44. Ση είλαη θξεάηην θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη; 45. ε ηη δηαθξίλνληαη αλαιφγσο ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ ηξφπνπ δηαζηαζηνιφγεζεο: α) Σα θξεάηηα πξνζαγσγήο αέξα; β) Σα θξεάηηα απαγσγήο; γ) Ση είλαη ην απνθιεηζηηθφ θξεάηην απαγσγήο; ελίδα 15 από 20

16 46. Ση νλνκάδεηαη: α) Πίεζε αεξίνπ; β) Απφιπηε πίεζε ηνπ αεξίνπ; γ) Πίεζε εξεκίαο ηνπ αεξίνπ; δ) Πίεζε ξνήο ηνπ αεξίνπ; ε) Πίεζε ηξνθνδνζίαο ηνπ αεξίνπ; ζη) Πίεζε ιεηηνπξγίαο (ΟΡ) ηνπ αεξίνπ; δ) Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (ΜΟΡ); 47. Ση νλνκάδεηαη: α) Πίεζε αθξνθπζίνπ; β) Μέγηζηε εκθαληδφκελε πίεζε (ΜΗΡ) εγθαηάζηαζεο αεξίνπ; γ) Πίεζε ζρεδηαζκνχ (DP) εγθαηάζηαζεο ζσιελψζεσο αεξίνπ; δ) Πίεζε δνθηκήο ζηεγαλφηεηαο ζε εγθαηάζηαζε αεξίνπ; ε) Πίεζε δνθηκήο αληνρήο (STP) ζε εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσο; 48. Ση νλνκάδεηαη: α) Ππθλφηεηα (p); β) ρεηηθή ππθλφηεηα (d); 49. Ση είλαη ζεξκνγφλνο δχλακε θαη ζε ηη κνλάδεο κεηξηέηαη; 50. Ση είλαη: α) Αλψηεξε ζεξκνγφλνο δχλακε; β) Καηψηεξε ζεξκνγφλνο δχλακε; γ) Ση ηάμεσο είλαη ν ιφγνο αλψηεξεο πξνο θαηψηεξε ζεξκνγφλα ηθαλφηεηα γηα αέξηα ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο; 51. Ση είλαη ν δείθηεο WΟΒΒΔ, ζε ηη κνλάδεο κεηξηέηαη θαη πνηα ε πξαθηηθή ζεκαζία ηνπ ; 52. Ση είλαη: α) Θεξκνξξνή; β) Θεξκηθή θφξηηζε (Q); γ) Μέγηζηε ζεξκηθή θφξηηζε (Q max ); δ) Διάρηζηε ζεξκηθή θφξηηζε (Q min ); ε) Ολνκαζηηθή ζεξκηθή θφξηηζε (Q n ); 53. Ση είλαη: α) Θεξκηθή ηζρχο (P); β) Ολνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχο (P n ); γ) πλνιηθή νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχο (P n ); 54. Ση είλαη βαζκφο απφδνζεο κηαο ζπζθεπήο αεξίνπ; 55. Ση είλαη ηηκή ζχλδεζεο ζπζθεπήο αεξίνπ; 56. Ση είλαη παξνρή φγθνπ αηρκήο; 57. Ση είλαη ηηκή ξχζκηζεο; 58. Πφζσλ εηδψλ δνθηκέο ζε εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ ππάξρνπλ θαη ηη αθνξνχλ; 59. Ση είλαη ε βαιβίδα απηφκαηεο δηαθνπήο ζε δίθηπν αεξίνπ, γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη θαη πνχ ηνπνζεηείηαη; 60. Ση είλαη νη απηφκαηεο βαιβίδεο αλαθνχθηζεο; 61. Ση πεξηιακβάλεη κηα ηερληθή έθζεζε εγθαηάζηαζεο, πνηνο ηελ ζπληάζζεη θαη πνηνο ηελ εγθξίλεη; 62. Πνηεο νη νηθνγέλεηεο ησλ αεξίσλ θαπζίκσλ; Πνηα αέξηα πεξηιακβάλνληαη; Πνηαο νηθνγέλεηαο αέξην δηαλέκεηαη ζηελ Διιάδα; 63. Ση ζσιελψζεηο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο αεξίνπ εθηφο θηηξίνπ θαη εληφο εδάθνπο; 64. Πνηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ζσιελψζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο ζε κία ηάθξν; ελίδα 16 από 20

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ"

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 4 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis)... 4 3. Δξεηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική πεπιγπαθή επαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ Γεώξγηνο Υαηδεατβάδεο 0/5/014 Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙΣΛΟ

Διαβάστε περισσότερα