ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούμε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης, συμφωνείτε να καταστείτε χρήστης ή κάτοχος άδειας και εκφράζετε την απόλυτη συμφωνία σας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας σύμβασης, μην εγκαταστήσετε το πρόγραμμα. Ομοίως, η χρήση του προγράμματος συνεπάγεται ότι αποδέχεσθε τη δέσμευσή σας από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως. Η παρούσα σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως αποτελεί την πλήρη σύμβαση μεταξύ του κατόχου άδειας και της PANDA SECURITY, S.L. (εφεξής καλούμενης «PANDA») όσον αφορά στο θέμα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Ομοίως, και όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως υπερισχύουν των όρων οποιασδήποτε επικοινωνίας ή διαφημιστικού υλικού, σε περίπτωση που το υλικό αυτό αντιτίθεται σε οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες όρους και προϋποθέσεις ή σε περίπτωση που αυτό το υλικό φέρει ημερομηνία προγενέστερη της παρούσας σύμβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως. Η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας σύμβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα κυριότητας, το οποίο δεν ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, επί του προγράμματος που ανήκει στην PANDA ή στους προμηθευτές λογισμικού της. 1.- ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ.- Η PANDA δια της παρούσας σύμβασης εκχωρεί στον κάτοχο άδειας μια περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια και το δικαίωμα χρήσης του παρόντος προγράμματος και των σχετικών εγγράφων, κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. Στην περίπτωση εκδόσεων που εξυπηρετούν σκοπούς αξιολόγησης (δοκιμαστικής χρήσεως), ο κάτοχος της άδειας δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την δοκιμαστική έκδοση για το χρονικό διάστημα που έχει ορίσει η PANDA. Για την επέκταση του εν λόγω χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να εκχωρείται έγγραφη άδεια από την PANDA Με την επιφύλαξη των όρων της σύμβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως, η PANDA δεν θα παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με τις εκδόσεις που εξυπηρετούν σκοπούς αξιολόγησης του προγράμματος, οι οποίες, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, παρέχονται «ως έχουν». Οι εκδόσεις που εξυπηρετούν σκοπούς προώθησης ενός προϊόντος δύναται να εγκαθίστανται μόνο μία φορά και όχι σε περισσότερους από έναν υπολογιστές. Ομοίως, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση παραπάνω από μίας έκδοσης, που εξυπηρετεί σκοπούς προώθησης του ίδιου προϊόντος σε υπολογιστή ανά πάσα χρονική στιγμή. Μια έκδοση Αρχικού Κατασκευαστή Εξοπλισμού (OEM) δύναται να πωλείται μόνο μαζί με το υλισμικό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Panda. Ως εκ

2 τούτου, η PANDA διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να διακόψει εκδόσεις ΟΕΜ εάν εντοπίσει ότι δεν υφίσταται συμμόρφωση με τις εν λόγω προϋποθέσεις. Όσον αφορά στις συνδρομητικές εκδόσεις του προγράμματος, σε περίπτωση μη καταβολής της μηνιαίας ή κατά περίπτωση περιοδικής συνδρομής ή αν εκπνεύσει η περίοδος που καλύπτει η συνδρομή, ο κάτοχος της άδειας χάνει το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Η παρούσα σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως χορηγεί στον κάτοχο άδειας το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα σε αριθμό υπολογιστών ή/και διακομιστών ίσο με τον αριθμό των αδειών που έχει αγοράσει. Στην περίπτωση προϊόντων με πολλαπλές άδειες χρήσης, η περίοδος της υπηρεσίας θα ξεκινάει για όλες τις άδειες χρήσης από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η πρώτη εξ αυτών. Σε περιβάλλοντα δικτύων υπολογιστών, οι άδειες πρέπει να αποκτώνται για ένα μέγιστο αριθμό συνδεδεμένων με το διακομιστή υπολογιστών ή χρηστών. Ο αριθμός των υπολογιστών, στους οποίους εγκαθίσταται το προϊόν, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών χρήσεως που έχουν εκχωρηθεί συμβατικά, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Πιστοποιητικό Άδειας του προγράμματος αυτού (στις περιπτώσεις όπου παρέχεται). Στην περίπτωση υπολογιστών που δεν συνδέονται σε δίκτυο υπολογιστών, θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί άδειες χρήσεως για κάθε υπολογιστή στον οποίο ο κάτοχος άδειας πρόκειται να εγκαταστήσει το πρόγραμμα. Ο αριθμός των υπολογιστών, στους οποίους εγκαθίσταται το προϊόν, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών χρήσεως που έχουν εκχωρηθεί συμβατικά, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Πιστοποιητικό Άδειας του προγράμματος αυτού (στις περιπτώσεις όπου παρέχεται). Σε αμφότερες τις παραπάνω περιπτώσεις, η άδεια θα έχει εφαρμογή/ισχύ στο πρόγραμμα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, όπως αυτό ορίζεται στο Πιστοποιητικό Άδειας (αν το πρόγραμμα περιλαμβάνει αυτό το πιστοποιητικό). 2.- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.- Αυτό το πρόγραμμα, όπως και όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που το αφορούν, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της PANDA ή/και των προμηθευτών λογισμικού της. Η PANDA ή οι προμηθευτές λογισμικού της κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αντιστοιχούν στα προγράμματα, στα έγγραφα ή σε οποιοδήποτε άλλο έργο, πρόγραμμα ή προϊόν που παρέχεται στον κάτοχο άδειας από την PANDA ως μέρος της παρούσας σύμβασης. Η PANDA εξουσιοδοτεί τη χρήση των προγραμμάτων ή των προϊόντων αυτής για σκοπούς συγκριτικής αναθεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές διαδικασίες θα διενεργούνται αντικειμενικά και θα τελούνται καλόπιστα και σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές ή συνήθεις πρακτικές της αγοράς. Οι εν λόγω αναθεωρήσεις δύναται να εκτελούνται μόνο με τη χρήση των τελευταίων εκδόσεων των προγραμμάτων ή προϊόντων στα οποία αφορούν. 3.- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.- Η παρούσα σύμβαση άδειας χρήσεως επιτρέπει τη δημιουργία ενός μόνο αντιγράφου ασφαλείας των περιεχομένων του CD-ROM ή των αρχείων που έχουν αντληθεί από το Διαδίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίγραφο

3 αυτό περιέχει κάθε ειδοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνοδεύουν το λογισμικό. 4.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.- Ο κάτοχος άδειας πιστοποιεί και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου και προκειμένου τα προϊόντα της PANDA να προσαρμόζονται στην τεχνολογική πρόοδο και να υπόκεινται στις αντίστοιχες βελτιώσεις, η PANDA δύναται να παύει την ανάπτυξη του προγράμματος ή του προϊόντος σχετικά με το οποίο ο κάτοχος άδειας έχει συνάψει σύμβαση προς όφελος τρίτων. Υπό αυτές τις συνθήκες ο κάτοχος άδειας έχει το δικαίωμα να επιλέξει κάποιο άλλο πρόγραμμα ή προϊόν σύμφωνα με την πολιτική αναβάθμισης προϊόντων (product migration policy) της PANDA. Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοχος άδειας συμφωνεί να αποδεχθεί τους όρους αυτής της πολιτικής και να προσαρμόσει τον υπολογιστή του/της όπως απαιτείται κατά περίπτωση. Οποιαδήποτε αναβάθμιση στο νέο πρόγραμμα δύναται να παρέχεται δωρεάν ή έναντι οικονομικής επιβάρυνσης, ανάλογα με τους πόρους που η PANDA έχει αφιερώσει στην έρευνα και την ανάπτυξη των νέων προγραμμάτων ή προϊόντων και ανάλογα με το βαθμό στον οποίο αυτά ενδέχεται να διαφέρουν από τα προγράμματα ή τα προϊόντα που αντικαθίστανται. Ο κάτοχος της άδειας αποδέχεται επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της συμπεφωνημένης περιόδου, η PANDA δύναται να μεταβάλλει τις υπηρεσίες της, προκειμένου να προσαρμόζεται στις προαναφερόμενες τεχνολογικές εξελίξεις. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να αποδέχεται τις εν λόγω μεταβολές χωρίς αξίωση αποζημίωσης. Η PANDA οφείλει να ενημερώνει τον κάτοχο άδειας για οποιεσδήποτε αλλαγές. Ομοίως, όταν εκπνεύσει η συμβατική περίοδος, σε περιπτώσεις ανανέωσης προϊόντος και υπηρεσιών, ο κάτοχος άδειας έχει επίγνωση ότι οι υπηρεσίες ή/και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος ή του προϊόντος ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να προσαρμοσθούν στις τεχνολογικές εξελίξεις και, επομένως, ο κάτοχος άδειας θα πρέπει να μεταφερθεί σε νέα έκδοση, πρόγραμμα ή προϊόν σύμφωνα με την πολιτική που έχει θεσπίσει η PANDA. Εάν ο κάτοχος άδειας μεταφερθεί σε νέα έκδοση ή σε νέο πρόγραμμα ή προϊόν PANDA, προκειμένου να αναβαθμίσει μια παλαιότερη έκδοση, η αναβαθμισμένη αυτή έκδοση του προγράμματος ή του προϊόντος θα είναι και η μοναδική, την οποία θα δικαιούται να χρησιμοποιεί ο κάτοχος άδειας, αποδεχόμενος αποκλειστικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε όλα τα έγγραφα, στο υλικό και στις διατυπώσεις και επισημάνσεις που αντιστοιχούν στη νέα έκδοση του προγράμματος ή του προϊόντος. Ο κάτοχος της άδειας, σε αυτή την περίπτωση, υποχρεούται να διαγράψει όλο το υλικό που αντιστοιχεί στην προηγούμενη έκδοση. Αποδεχόμενος την παρούσα σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως, ο κάτοχος άδειας αποδέχεται όλες τις εν λόγω μετατροπές στις υπηρεσίες και στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Παρακαλείσθε να ελέγξετε όλες αυτές τις μετατροπές, προτού αποδεχθείτε την παρούσα σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως. 5.- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.- Η PANDA ενημερώνει τον κάτοχο άδειας ότι σε ορισμένα προϊόντα και προγράμματα δύναται να χρησιμοποιεί

4 τεχνολογία συλλογής δεδομένων προκειμένου να συλλέγει τεχνικές πληροφορίες (μεταξύ άλλων και ύποπτα αρχεία), να βελτιώνει τα προγράμματα ή τα προϊόντα, να παρέχει σχετικές υπηρεσίες, να τις προσαρμόζει στις προτιμήσεις των χρηστών και να προλαμβάνει την άνευ αδείας και παράνομη χρήση του προγράμματος ή του προϊόντος. Ο κάτοχος άδειας αποδέχεται ότι η PANDA δύναται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες ως τμήμα των υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση με το πρόγραμμα ή το προϊόν. Ο κάτοχος άδειας αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι η PANDA δύναται να παρέχει αναβαθμίσεις ή προσθήκες στο πρόγραμμα ή στο προϊόν, που θα εγκαθίστανται αυτομάτως στον υπολογιστή του. Ομοίως, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης και χρήσης του προγράμματος, ενδέχεται να ζητείται στον κάτοχο άδειας να αποκαλύψει στην PANDA ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Δια της παρούσης, ο κάτοχος της άδειας ενημερώνεται σχετικά με και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, που προωθούνται στην PANDA ως απόρροια της σύμβασης και της χρήσης του προγράμματος, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχονται από την PANDA ή για τη διατήρηση της συμβατικής σχέσης ή την αποστολή πληροφοριών μάρκετινγκ με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και ηλεκτρονικά. Η PANDA εγγυάται στον κάτοχο της άδειας ότι θα μεταχειρίζεται αυτά τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και όπως καθορίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Policy) της εταιρίας. Ο κάτοχος άδειας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Στο πλαίσιο της υπηρεσίας, το προϊόν παρέχει τη διεύθυνση IP και το όνομα του υπολογιστή του κατόχου άδειας, ώστε να επιτραπεί η παρακολούθηση των αδειών χρήσεως, στο πλαίσιο του ελέγχου και της ανίχνευσης πιθανών συμβάντων τα οποία σχετίζονται με το προϊόν και τη χρήση του. Ο κάτοχος άδειας αναγνωρίζει και εξουσιοδοτεί την επεξεργασία αυτής της διεύθυνσης IP από την PANDA. 6.- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.- Η PANDA εγγυάται ότι το πρόγραμμα θα εκπληρώνει τις βασικές του λειτουργίες, σύμφωνα με τα έγγραφα ή/και το αρχείο Βοήθειας, που συνοδεύουν το πρόγραμμα, για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ή λειτουργικού ελαττώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος άδειας έχει ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες όπου προβλέπεται, η PANDA θα προσφέρει την κάτωθι περιορισμένη εγγύηση, η οποία αντιπροσωπεύει τη μέγιστη εγγύηση που η PANDA παρέχει στον κάτοχο άδειας σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα στο πρόγραμμα, στο προϊόν ή στα έγγραφα που καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση. Η PANDA εγγυάται στον κάτοχο άδειας την επισκευή ή αντικατάσταση οποιωνδήποτε ελαττωματικών οπτικών μέσων που εμποδίζουν τη λειτουργία του προγράμματος, καθώς επίσης και οποιουδήποτε υλικού έντυπης μορφής που περιέχει εσφαλμένο περιεχόμενο. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης ισχύει επίσης και για αρχεία που αντλούνται από το διαδίκτυο, αν το πρόγραμμα έχει παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο. Εάν υπάρχει ανάγκη να επισκευασθούν ή να αντικατασταθούν ελαττωματικά οπτικά μέσα ή υλικό έντυπης μορφής, ο κάτοχος άδειας οφείλει να τα υποβάλει στην PANDA. Σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιηθεί επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς την προηγούμενη επιστροφή από

5 τον κάτοχο άδειας του αυθεντικού υλικού έντυπης μορφής ή των οπτικών μέσων. Η τελευταία απαίτηση δεν θα είναι απαραίτητη στην περίπτωση υλικού έγγραφης μορφής που έχει παρασχεθεί από το Διαδίκτυο. 7.- ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ.- Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει υλικό που χάθηκε, κλάπηκε ή καταστράφηκε τυχαία, ή υλικό που χρησιμοποιήθηκε για ακατάλληλο σκοπό ή τροποποιήθηκε χωρίς έγγραφη άδεια, ή είναι ελαττωματικό εξαιτίας αιτιών που αποδίδονται στον κάτοχο άδειας ή σε τρίτα μέρη πλην της PANDA. Η PANDA δεν φέρει ευθύνη για ελαττώματα στη λειτουργικότητα που προγράμματος που έχει εκχωρηθεί, τα οποία προκλήθηκαν από εξωτερικό τεχνικό εξοπλισμό. Επιπροσθέτως, η PANDA ενημερώνει τον κάτοχο άδειας ότι αυτή δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες διενεργούνται, κατόπιν αιτήματος κατόχου άδειας, από τρίτα μέρη πλην της PANDA, στη θέση της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης της PANDA. Το πρόγραμμα παρέχεται «ως έχει» και θα απορρίπτεται οποιαδήποτε αξίωση που αφορά σε αποτυχία εκπλήρωσης αναμενόμενων λειτουργιών, εκτός των όσων επισημαίνονται ρητώς στην Παράγραφο Έξι. Η PANDA δεν εγγυάται την απουσία οποιουδήποτε είδους σφάλματος στο λογισμικό, ούτε την αδιάλειπτη λειτουργία του. Ο κάτοχος της άδειας γνωρίζει και αποδέχεται με δική του ευθύνη, ότι, λόγω των μετατροπών που οι ιοί προκαλούν στα αρχεία που προσβάλλουν, η διαδικασία εξυγίανσης (απομάκρυνσης των ιών) ενδέχεται να προξενήσει απροσδόκητες αλλαγές σε αυτά τα αρχεία. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για τυχόν χρήση του προγράμματος από άλλους. Ο κάτοχος αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία και οποιαδήποτε έξοδα που ανακύπτουν από την έλλειψη συμβατότητας μεταξύ του εν λόγω προγράμματος ή αναβαθμισμένων εκδόσεων αυτού και λογισμικού τρίτων το οποίο ο κάτοχος της άδειας έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο αυτών προγραμμάτων, ή για σειρές κωδικών που συμπίπτουν. Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας σύμβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως, σε καμία περίπτωση η PANDA δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες ζημίες των οποίων η χρηματική αξία υπερβαίνει την αμοιβή που έχει καταβληθεί από τον κάτοχο άδειας για το πρόγραμμα, ανεξαρτήτως εάν ο κάτοχος άδειας έχει πληροφορήσει την PANDA για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. 8.- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.- Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει σχεδιασθεί και δεν προορίζεται για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα που απαιτούν λειτουργική απόδοση χωρίς κανένα ελάττωμα, όπως σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, συστήματα αεροπορικής πλοήγησης ή επικοινωνιών, έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, συστήματα άμυνας ή οπλικά συστήματα, συστήματα υποστήριξης ζωής ή οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον, στο οποίο η αποτυχία του λογισμικού δύναται να οδηγήσει άμεσα σε απώλεια ζωής, σωματική βλάβη ή σοβαρή ζημία σε περιουσία ή στο περιβάλλον. Η PANDA αποποιείται και αποκλείει σαφώς οποιαδήποτε ρητή ή έμμεση εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλότητα του προγράμματος για δραστηριότητες αυτού του είδους.

6 9.- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ.- Ο κάτοχος της άδειας δεν δικαιούται να εκχωρεί ή υπεκχωρεί τη χρήση ή να εκμισθώνει, υπεκμισθώνει ή μεταβιβάζει το πρόγραμμα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της PANDA. Με τον τερματισμό ή τη λήξη της παρούσας σύμβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως, ο κάτοχος άδειας οφείλει να παύσει αμέσως τη χρήση του προγράμματος και να καταστρέψει όλα τα αντίγραφα ή να τα επιστρέψει στην PANDA ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.- Αυτό το πρόγραμμα διατίθεται σε CD-ROM ή μέσω του Διαδικτύου. Αυτό το πρόγραμμα δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνον στον υπολογιστή (ή στους υπολογιστές) του ίδιου του κατόχου της άδειας. Δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί σε υπολογιστές που δεν βρίσκονται στην κυριότητά του, ούτε δύναται να καταστεί αντικείμενο μίσθωσης, δανεισμού, ή δωρεάν παραχώρησης, αντικείμενο δωρεάς, ή εν γένει αντικείμενο μεταβίβασης σε άλλον χρήστη. Ο κάτοχος άδειας δεν δικαιούται να μεταβιβάζει τα δικαιώματα που του έχουν εκχωρηθεί δυνάμει της παρούσας σύμβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε τυχόν μερική ή πλήρης ανακατασκευή (decompile), αντίστροφη μεταγλώττιση (reverse-engineer) ή αποσυναρμολόγηση του προγράμματος αυτού. Ο κάτοχος της άδειας δεν δύναται να κάνει μετατροπές εν όλω ή εν μέρει στο λογισμικό, στις υπηρεσίες ή/και σε άλλο υλικό έγγραφης μορφής ή σε υλικό που συμπεριλαμβάνεται στο προϊόν ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.- Η παρούσα σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως διέπεται από το Ισπανικό Δίκαιο και σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφωνίας σχετικά με την ερμηνεία ή τις έννομες συνέπειες που απορρέουν εξ αυτής, μοναδική αρμόδια αρχή θα είναι τα δικαστήρια του Μπιλμπάο στην Ισπανία. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αποκηρύσσουν ρητώς οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στην οποία ενδεχομένως υπάγονται ΓΕΝΙΚΑ.- Ο κάτοχος άδειας εξουσιοδοτεί το προσωπικό της PANDA να τον επισκέπτεται, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων της παρούσας άδειας. Ο κάτοχος άδειας γνωρίζει και αποδέχεται ότι η PANDA δύναται να κινήσει δικαστικές διαδικασίες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του προς την παρούσα σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως. Η PANDA επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να προχωρήσει σε καταγγελία της παρούσας σύμβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως αυτοδικαίως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου άδειας προς οποιονδήποτε όρο και προϋπόθεση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύμβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως αντίκειται στη νομοθεσία, αυτός ο όρος θα θεωρείται άκυρος, χωρίς να επηρεάζεται η πληρότητα της σύμβασης και χωρίς να τεκμαίρεται ότι η σύμβαση είναι άκυρη. Η PANDA επιφυλάσσεται ρητώς όλων των λοιπών δικαιωμάτων της που δεν εκχωρούνται δια της παρούσης προς τον κάτοχο της άδειας. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

7 Το εργαλείο SafeBrowser, διαθέσιμο μαζί με το προϊόν για το οποίο εκχωρείται η άδεια χρήσεως δια της παρούσης, περιλαμβάνει ή ενδέχεται να περιλαμβάνει προγράμματα στα οποία έχει εκχωρηθεί ή υπεκχωρηθεί η άδεια χρήσεως στον κάτοχο άδειας σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης ή άλλες παρόμοιες άδειες ελεύθερου λογισμικού, οι οποίες, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων, επιτρέπουν στον κάτοχο άδειας να αντιγράφει, να τροποποιεί ή να διανέμει εκ νέου ορισμένα προγράμματα ή μέρη αυτών καθώς και να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Επιπλέον, το προϊόν περιλαμβάνει ένα βοηθητικό πρόγραμμα για την εκκίνηση συστημάτων με το Panda Cloud Cleaner, βάσει του project «Tiny Core Linux». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το project αυτό, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του project που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του εν λόγω βοηθητικού προγράμματος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Πρόκειται για ένα project δωρεάν λογισμικού, σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU GPL), έκδοση 2. Το προαναφερθέν βοηθητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης λογισμικό τρίτων, υποκείμενο στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU GPL), έκδοση 2 ή 3. Copyright: Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, θα ισχύουν τα ακόλουθα: Syslinux Copyright H. Peter Anvin et al - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος GRUB4DOS Copyright 2010 Free Software Foundation, Inc. Copyright 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 Yoshinori K. Okuji TinyCore (C) 2008,2009,2010,2011 Robert Shingledecker. Τα εργαλεία αυτά, καθώς και άλλα που περιέχονται, αποτελούν δωρεάν λογισμικό. Μπορείτε να τα αναδιανείμετε ή/και να τα τροποποιήσετε υπό τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU GPL), όπως δημοσιεύεται από το Free Software Foundation (έκδοση 2 ή 3 της άδειας). Τα κείμενα της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης, εκδόσεις 2 και 3, είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση Η άδεια, για οποιοδήποτε λογισμικό που υπόκειται στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης ή σε άλλες παρόμοιες άδειες ελεύθερου λογισμικού, που διανέμεται σε εκτελέσιμη δυαδική μορφή, προϋποθέτει ο πηγαίος κώδικας να είναι διαθέσιμος στον κάτοχο άδειας. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον πηγαίο κώδικα στη διεύθυνση: Εάν ο κάτοχος άδειας εγκαταστήσει αυτό το λογισμικό, οι αντίστοιχοι όροι άδειας, η πνευματική ιδιοκτησία και οι επιφυλάξεις δικαιώματος θα ισχύουν ως επιπρόσθετα σε αυτά που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως. Το λογισμικό αυτό διανέμεται με την ελπίδα ότι θα φανεί χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, χωρίς καν την υπονοούμενη εγγύηση της καταλληλότητας για

8 συγκεκριμένο σκοπό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU GPL), έκδοση 2 και 3. Εάν οι όροι άδειας, που αναφέρονται στην παρούσα ρήτρα, εκχωρούν πιο εκτεταμένα δικαιώματα από αυτά που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως, τα εν λόγω δικαιώματα θα υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των περιορισμών που ορίζονται δια της παρούσης, όσον αφορά μόνο το λογισμικό ή τα μέρη του λογισμικού για τα οποία εκχωρείται άδεια χρήσεως υπό τους εν λόγω όρους. Panda Security, S.L. Gran Via D. Diego Lopez de Haro Bilbao, Spain Τηλ.: Φαξ: Διεύθυνση Panda Security 2013

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα