ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ"

Transcript

1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / ILSA Mec 200 / 240 / 280 / ILSA Vantage/2 200 / 240 / 280 / ILSA Vantage/3 200 / 240 / 280 / ILSA Micromec N/S PROJECT Ecosmack PROJECT Ecosystem CAMPTEL Technomatic CAMPTEL Rotor Cabinet CAMPTEL Europa Pollar CAMPTEL Deluxe CAMPTEL Mistral 30V / 30A / 31V CAMPTEL Top Jet CAMPTEL Technoshirt CAMPTEL Zephyr Plus DOMUS Dfi 10 / 13 / 18 / 27 / DOMUS S 11 / 17 / 27 / 37 / DOMUS RS DOMUS PL 100 / 101 / 121 / 140 / 140A / 160A / 200A DOMUS CM 1432 / 1632 / 1950 / 2032 / 2550 / PROJECT GMP PLS / CAMPTEL PM CAMPTEL Zetolink CAMPTEL Dispositivo DITTA ARTURO MAZZI & F. Modello AA.B.Atomo COMBI Combi 54 55

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ Διαλύτες Βελτιωτικά Φιλτράρισμα Προξελεκιαστικά 58 Ξελεκιαστικά Ενισχυτικά Μαλακτικά Αντιστατικά Αρωματικά ΔΕΡΜΑΤΑ Απορρυπαντικά 67 Λιπαντικά Φινιριστικά WETCLEANING Προϊόντα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Απορρυπαντικά σε σκόνη Απορρυπαντικά υγρά Μαλακτικά Αρωματικά ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρωματικά spray 87 Προϊόντα επαναφοράς 88 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

4 IPURA 200N/440S/440N/640 ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΔΙΑΛΥΤΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 440 S 440N ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ N

5 IPURA 200N/440S/440N/640 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Áíáâáèìßóôå ôéò åðáããåëìáôéêýò óáò äõíáôüôçôåò Ç ìç áíþ óôåãíïý êáèáñéóìïý IPURA åßíáé ìéá áðüëõôá äéáöïñåôéêþ Üðïøç ãéá ôï óôåãíü êáèüñéóìá åìðíåõóìýíç áðü ôç âáèéü ãíþóç ôùí éäéïôþôùí êáé ôçò óõìðåñéöïñüò ôùí áëåéöáôéêþí õäñïãïíïáíèñüêùí (KWL). Ðñüêåéôáé ãéá ìéá åõñçìáôéêþ êáé ðáãêïóìßùò êáôï õñùìýíç ôå íïëïãéêþ êáéíïôïìßá ôçò ILSA ðïõ áíôéêáèéóôü ôçí óõìâáôéêþ ìýèïäï êáèáñéóìïý ìå ìéá ðñùôïðïñéáêþ ôå íéêþ øåêáóìïý äéáëýôç Jet clean ðïõ êáôáñãåß ôï ìðáíéüñéóìá óå óôüèìç äéáëýôç êáé ôç öõãïêýíôñéóç (óïýñùìá). Ï êáèáñéóìüò ìå ôçí ðáãêïóìßùò êáôï õñùìýíç áðü ôçí ILSA ôå íéêþ one way åßíáé áðïôåëåóìáôéêüò áëëü êáé óõã ñüíùò áêßíäõíïò ãéá üëá ôá åßäç ñïý ùí êáé ãéá ôá åõáßóèçôá äéáêïóìçôéêü õëéêü ìå ôá ïðïßá åßíáé åíäå ïìýíùò öéíéñéóìýíá ( Üíäñåò, ðïýëéåò, åõáßóèçôá êïõìðéü êôë.). Ìåéþóôå ôï êüóôïò ðáñáãùãþò Óôéò ìç áíýò óôåãíïý êáèáñéóìïý IPURA ôï óôýãíùìá ãßíåôáé óå êëåéóôü êýêëùìá ìüíï ìå ôçí áíôëßá èåñìüôçôáò ùñßò âïþèåéá áðü Üëëç ðçãþ èåñìüôçôáò (åîùôåñéêþ ðçãþ áôìïý Þ çëåêôñéêýò áíôéóôüóåéò). Áíôß ôçò óõìâáôéêþò áðüóôáîçò ôïõ äéáëýôç åöáñìüæåôáé Ýíáò óõíäõáóìüò ìç áíéêïý äéá ùñéóìïý ôçò âñùìéüò, öéëôñáñßóìáôïò êáé áðï ñùìáôéóìïý ðïõ ðáñý åé óõíå þò êáèáñü äéáëýôç. Åßíáé ëïéðüí öáíåñü ïôß Ýôóé ìåéþíåôáé åíôõðùóéáêü ç óõíïëéêþ êáôáíüëùóç åíýñãåéáò êáé íåñïý. Äéåõêïëýíåôáé ôç äïõëåéü óáò Ï åéñéóôþò ìéáò ìç áíþò óôåãíïý êáèáñéóìïý IPURA, áðáëëüóåôáé áðü äéáäéêáóßåò ñïõôßíáò üðùò ç áðüóôáîç Þ ï êáèáñéóìüò ôùí ößëôñùí. Ï Ýëåã ïò êáé ç äéá åßñéóç ôçò êáôüóôáóçò ôïõ äéáëýôç åßíáé åõêïëüôåñá êáé ãßíïíôáé ìå ó åôéêþ åðéóþìáíóç áðü ôçí ïèüíç ôå íïëïãßáò touch screen ôïõ computer IL3. Ç êáôüñãçóç ôïõ óïõñþìáôïò êáé ôï åéäéêü óýóôçìá áîïíéêïý óôåãíþìáôïò Air power åîáóöáëßæïõí Ýíá ôåëéêü áðïôýëåóìá ðïõ äéåõêïëýíåé áöüíôáóôá ôïí åðáããåëìáôßá áöïý ôá ñïý á åßíáé áðáëëáãìýíá áðü íïýäéá êáé óéäåñþíïíôáé ðïëý åýêïëá áöïý åßíáé ó åäüí áôóáëüêùôá. Áíïîåßäùôá ìýñç Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êüäïõ, êáíüëé êõêëþìáôïò áýñá, óõìðõêíùôþò äéáëýôç, äåîáìåíþ, óõóêåõþ ößëôñïõ, äéá ùñéóôþñáò, óõëëýêôçò íåñïý. Óõ íýò åñùôþóåéò: Å Äåí åßíáé åðéêßíäõíç ç ñçóéìïðïßçóç ìç áíçìüôùí ìå áëéöáôéêü õäñïãïíüíèñáêá? Á Ïé äéáëýôåò õäñïãïíüíèñáêá ôçò ôüîçò AIII (FP>55 C) åßíáé áóöáëåßò ãéá ñþóç áöïý ôá ìç áíþìáôá íýáò ôå íïëïãßáò åßíáé åöïäéáóìýíá ìå åéäéêü óõóôþìáôá åëýã ïõ. Áõôü áðïäåéêíýåôáé áðü éëéüäåò åãêáôáóôüóåéò êáèáñéóôçñßùí ðïõ ëåéôïõñãïýí ôá ôåëåõôáßá ñüíéá óå üëï ôïí êüóìï. Å Ðùò ìðïñåß ìéá ëåéôïõñãßá êáèáñéóìïý íá åßíáé áðïôåëåóìáôéêþ üôáí ñçóéìïðïéåß ôüóï ìéêñþ ðïóüôçôá äéáëýôç? Á To IPURA ñçóéìïðïéåß ôçí ôå íéêþ øåêáóìïý Jet Clean, ðïõ óõíäõüæåé çìéêþ êáé ìç áíéêþ äñüóç ãéá íá áðïóðüóåé êáé íá áöáéñýóåé ëåêýäåò ñçóéìïðïéþíôáò êáèáñü äéáëýôç êáè üëç ôç äéüñêåéá ôïõ êýêëïõ êáèáñéóìïý. Å Áðü ðïý ðáßñíåé ôï ìç Üíçìá ôïí êáèáñü äéáëýôç áöïý äåí õðüñ åé áðïóôáêôþñáò? Á Ôï óýóôçìá One Way åëýã åé ôçí êõêëïöïñßá ôïõ äéáëýôç êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ êáèáñßóìáôïò êáé åîáóöáëßæåôáé ç áöáßñåóç ëåêýäùí êáé ëßðïõò áðü ôï äéáëýôç ìýóù ìç áíéêïý äéá ùñéóìïý, öéëôñáñßóìáôïò êáé áðïññüöçóçò. Å Åßíáé ôï IPURA éêáíü íá ðëýíåé üëá ôá åßäç åíäõìüôùí áðïôåëåóìáôéêü? Á Äåí åîáóöáëßæåôáé áðïôåëåóìáôéêüò êáèáñéóìüò ìüíï ðïëý ëåñùìýíùí ñïý ùí üðùò åßíáé ïé öüñìåò åñãáóßåò áðü âéïìç áíéêïýò ñþóôåò. Å Åßíáé äõíáôþ ç ñþóç åíéó õôéêþí? Á Íáé, åßíáé äõíáôþ ôüóï óôï ðñïîåëýêéáóìá üóï êáé óôçí åíßó õóç êáèáñéóìïý ìå áõôüìáôç ôñïöïäïóßá åéäéêïý áðïññõðáíôéêïý. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç kg TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ ÄéÜìåôñïò mm BÜèïò mm ¼ãêïò lit ÄéÜìåôñïò ðüñôáò mm Χωρητικότητα δεξαμενής lit Χωρητικότητα φίλτρου lit ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανής κενής kg ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ ÕÓ Αντλία διαλύτη KW Βεντιλατέρ KW Αντλία θερμότητας KW Μοτέρ με inverter KW 200/Ν /Ν /S

6 MEC 200/240/280/320 ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 06

7 MEC 200/240/280/320 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Ανοξείδωτα µέρη *Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êüäïõ.*êáíüëé êõêëþìáôïò áýñá.*óõìðõêíùôþò äéáëýôç.*ößëôñï áýñá.*ðñïößëôñï äéáëýôç.*áðïóôáêôþñáò.*óõìðõêíùôþò áðüóôáîçò. *ÄåîáìåíÞ áðüóôáîçò.*óõóêåõýò ößëôñùí.*äéá ùñçóôþñáò. *ÓõëëÝêôçò íåñïý. Δεξαµενές *Τρείς (3) äåîáìåíýò áõôüìáôåò êáé áõôïêáèáñéæüìåíåò. Σύστηµα φιλτραρίσµατος Äýï ößëôñá cartucce ôýðïõ KR (öéëôñüñéóìá êáé áðï ñùìáôéóìüò). Σύστηµα tex line Ôï óýóôçìá TEX LINE ðñáãìáôïðïéåß áõôüìáôá ìåôά ôç äéáäéêáóßá ôïõ óôåãíïý êáèáñéóìïý êáé ìå Ýíá áíåîüñôçôï õäñáõëéêü êýêëùìá åëåã üìåíï ìåóù ôïõ ðñùôïðïñéáêïý computer IL3 ôçí áíáãýííçóç ôùí õöáóìüôùí ðïõ åßíáé ôáëáéðùñçìýíá áðü ôçí ñþóç êáé ôïõò äéáäï éêïýò êáèáñéóìïýò. Ôï óýóôçìá TEX LINE ôñïöïäïôåß ôéò ßíåò ôùí õöáóìüôùí ìå ôéò ïõóßåò ðïõ åß áí ðñéí ôçí ñþóç ôïõò êáé åôóé ðñïóäßäåé óôá ñïý á ôçí üøç ôïõ êáéíïýñéïõ áõîüíïíôáò ôçí áíôï Þ ôïõò óôçí öèïñü êáé óôçí äéåßóäõóç ôçò âñùìéüò. Ôï áðïôýëåóìá åßíáé ôýëåéï êáé ïëïöüíåñï ìå ôçí ðñþôç ìáôéü ôüóï ùò ðñïò ôçí ðïéüôçôá êáèáñéóìïý üóï êáé ùò ðñïò ôï öéíßñéóìá, åíþ ðáñüëëçëá êüíåé ôï óéäýñùìá ðéï åýêïëï, ðéï ãñþãïñï êáé ðéï áðïôåëåóìáôéêü. Γενικά χαρακτηριστικά *Åëåã ïò áõôüìáôçò ëåéôïõñãßáò ìåóù computer IL3. *Äõíáôüôçôá çìéáõôïìüôïõ åéñéóìïý.*áõôüìáôïò Ýëåã ïò ñüíïõ óôåãíþìáôïò.*áõôüìáôïò åëåã ïò ôçò êáôáíüëùóçò íåñïý.*åëåã ïò ôçò óôüèìçò ôïõ äéáëýôç óôïí êüäï ìç áíéêü ìýóù ñõèìéæüìåíïõ ðëùôþñá êáé ñïíéêü ìýóù ôïõ computer.*øýîç ôïõ äéáëýôç óôéò äåîáìåíýò ìå êõêëïöïñßá íåñïý.*äïóïìåôñéêþ áíôëßá ãéá ôçí áõôüìáôç ôñïöïäïóßá åíéó õôéêþí óôïí êüäï.*óõóêåõþ ðåñéóõëëïãþò ôïõ íåñïý áðü ôïí äéá ùñçóôþñá.*äåîáìåíþ áóöáëåßáò óôçí âüóç ôçò ìç áíþò.*óôýãíùìá âåëïíïóõëëýêôç. *ÈÝñìáíóç äéðëþò åíýñãåéáò ìå áôìü ðáñáãüìåíï áðü åíóùìáôùìýíï çëåêôñéêü áôìïëýâçôá ή ìå áôìü áðü åîùôåñéêþ ðçãþ.*êëåéóôü êýêëùìá ôïõ áôìïý þóôå ìå ôéò åðéóôñïöýò ôïõ áôìïý ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé óôï óôýãíùìá íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç áðüóôáîç ôïõ äéáëýôç ðïõ ñçóéìïðïéþèçêå óôçí ðñüðëõóç.*ößëôñï áýñá ìå åíåñãü Üíèñáêá ãéá ôçí äýóìåõóç é íþí äéáëýôç ìåôá ôï óôýãíùìá êáé ôçí øýîç ðñéí áíïßîåé ï êüäïò. *ÁíáìïíÝò ãéá ôçí ôïðïèýôçóç áíáêõêëïýìåíïõ ößëôñïõ åíåñãïý Üíèñáêá. Εξοπλισµός κατόπιν παραγγελείας *Øýîç äéáëýôç ìýóù áíôëßáò èåñìüôçôáò.*äεύτερη δïóïìåôñéêþ áíôëßá.*υποδοχή τροφοδοσίας χημικών προϊόντων.*ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας του κάδου.*καθαρισμός τοιχωμάτων κάδου.*στέγνωμα αποστακτήρα.*óýóôçìá áõôüìáôçò åêêýíùóçò ôïõ áðïóôáêôþñá (bipot).*cumputer IL3 & teleservice. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MEC ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:20) kg ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:18) kg TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ ÄéÜìåôñïò mm BÜèïò mm ¼ãêïò lit ÄéÜìåôñïò πüñôáò mm TAXYTHTA ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÔÕÌÐÁÍÏÕ Ðëýóéìï min 1 Óôßøéìï min 1 ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÄÅÎÁÌÅÍÙÍ ÄåîáìåíÞ 1 lit ÄåîáìåíÞ 2 lit ÄåîáìåíÞ 3 lit AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÁÓ ùñçôéêüôçôá αðïóôáêôþñá lit ÐáñáãùãÞ (áôìïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÐáñáãùãÞ (çëåêôñïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÓÕÓÔÇÌÁ ÖÉËÔÑÁÑÉÓÌÁÔÏÓ Ößëôñα cartucce maxi ôåì ùñçôéêüôçôá lit ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ¾øïò ãéá åßóïäï mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανής κενής kg Στατικό φορτίο kg/m 2 Στατικό + δυναμικό φορτίο kg/m 2 ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ ÕÓ Aíôëßá δéáëýôç KW BåíôéëáôÝñ KW Áíôëßá θåñìüôçôáò KW ÌïôÝñ πëõóßìáôïò KW ÌïôÝñ σïõñþìáôïò KW HËÅÊÔÑÉÊÏÓ ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ ÁíôéóôÜóåéò KW x x x x

8 VANTAGE/2 200/240/280/320 ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΝΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΝΜΑΤΙΑ 08

9 VANTAGE/2 200/240/280/320 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Ανοξείδωτα µέρη *Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êüäïõ. *ÊáíÜëé êõêëþìáôïò áýñá. *ÓõìðõêíùôÞò äéáëýôç.*ößëôñï áýñá. *Ðñïößëôñï äéáëýôç.*áðïóôáêôþñáò. *ÓõìðõêíùôÞò áðüóôáîçò. *ÓõóêåõÝò ößëôñùí.*äéá ùñçóôþñáò. *ÓõëëÝêôçò íåñïý. Δεξαµενές *Δύο (2) äåîáìåíýò áõôüìáôåò êáé áõôïêáèáñéæüìåíåò. Σύστηµα φιλτραρίσµατος *ÔÕÐÏÓ Á: Äýï ößëôñá cartucce ôýðïõ KR ìå Ýíá ößëôñï MAXI óå êüèå óõóêåõþ ößëôñïõ (öéëôñüñéóìá êáé áðï ñùìáôéóìüò). *ÔÕÐÏÓ Â: íá ößëôñï ðåñéóôñåöüìåíï ìå äßóêïõò íüõëïí 30m ùñßò óêüíç êáé Ýíá ößëôñï áðï ñùìáôéóìïý. Γενικά χαρακτηριστικά * ëåã ïò áõôüìáôçò ëåéôïõñãßáò ìåóù computer BC1. *Äõíáôüôçôá çìéáõôïìüôïõ åéñéóìïý. *Áõôüìáôïò Ýëåã ïò ñüíïõ óôåãíþìáôïò. *Áõôüìáôïò åëåã ïò ôçò êáôáíüëùóçò íåñïý. * ëåã ïò ôçò óôüèìçò ôïõ äéáëýôç óôïí êüäï ìç áíéêü ìýóù ñõèìéæüìåíïõ ðëùôþñá êáé ñïíéêü ìýóù ôïõ computer. *Øýîç ôïõ äéáëýôç óôéò äåîáìåíýò ìå êõêëïöïñßá íåñïý. *ÄïóïìåôñéêÞ áíôëßá ãéá ôçí áõôüìáôç ôñïöïäïóßá åíéó õôéêþí óôïí êüäï. *ÓõóêåõÞ ðåñéóõëëïãþò ôïõ íåñïý áðü ôïí äéá ùñçóôþñá. *ÄåîáìåíÞ áóöáëåßáò óôçí âüóç ôçò ìç áíþò. *ÓôÝãíùìá âåëïíïóõëëýêôç. *ÈÝñìáíóç äéðëþò åíýñãåéáò ìå áôìü ðáñáãüìåíï áðü åíóùìáôùìýíï çëåêôñéêü áôìïëýâçôá Þ ìå áôìü áðü åîùôåñéêþ ðçãþ. *Êëåéóôü êýêëùìá ôïõ áôìïý þóôå ìå ôéò åðéóôñïöýò ôïõ áôìïý ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé óôï óôýãíùìá íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç áðüóôáîç ôïõ äéáëýôç ðïõ ñçóéìïðïéþèçêå óôçí ðñüðëõóç. *Ößëôñï áýñá ìå åíåñãü Üíèñáêá ãéá ôçí äýóìåõóç é íþí äéáëýôç ìåôá ôï óôýãíùìá êáé ôçí øýîç ðñéí áíïßîåé ï êüäïò. *ÁíáìïíÝò ãéá ôçí ôïðïèýôçóç áíáêõêëïýìåíïõ ößëôñïõ åíåñãïý Üíèñáêá. Εξοπλισµός κατόπιν παραγγελείας *Øýîç äéáëýôç ìýóù ôçò áíôëßáò èåñìüôçôáò. *Äåýôåñç äïóïìåôñéêþ áíôëßá. *Õðïäï Þ ôñïöïäïóßáò çìéêþí ðñïúüíôùí. *ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç ôçò ôá ýôçôáò ôïõ êüäïõ. *Êáèáñéóìüò ôïé ùìüôùí êüäïõ. *ÓôÝãíùìá áðïóôáêôþñá. *Óýóôçìá áõôüìáôçò åêêýíùóçò ôïõ áðïóôáêôþñá (bipot). *Computer IL3 & teleservice. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VG ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:20) kg ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:18) kg TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ ÄéÜìåôñïò mm BÜèïò mm ¼ãêïò lit ÄéÜìåôñïò πüñôáò mm TAXYTHTA ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÔÕÌÐÁÍÏÕ Ðëýóéìï min 1 Óôßøéìï min 1 ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÄÅÎÁÌÅÍÙÍ ÄåîáìåíÞ 1 lit ÄåîáìåíÞ 2 lit AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÁÓ ùñçôéêüôçôá αðïóôáêôþñá lit ÐáñáãùãÞ (áôìïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÐáñáãùãÞ (çëåêôñïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÓÕÓÔÇÌÁ ÖÉËÔÑÁÑÉÓÌÁÔÏÓ Ößëôñα cartucce maxi ôåì ùñçôéêüôçôá lit ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ¾øïò ãéá åßóïäï mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανής κενής kg Στατικό φορτίο kg/m 2 Στατικό + δυναμικό φορτίο kg/m 2 ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ ÕÓ Aíôëßá δéáëýôç KW BåíôéëáôÝñ KW Áíôëßá θåñìüôçôáò KW ÌïôÝñ πëõóßìáôïò KW ÌïôÝñ σïõñþìáôïò KW HËÅÊÔÑÉÊÏÓ ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ ÁíôéóôÜóåéò KW 200/2 240/2 280/2 320/ x x x x

10 VANTAGE/3 200/240/280/320 ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΝΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΝΜΑΤΙΑ 10

11 VANTAGE/3 200/240/280/320 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Ανοξείδωτα µέρη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êüäïõ. *ÊáíÜëé êõêëþìáôïò áýñá. *ÓõìðõêíùôÞò äéáëýôç. *Ößëôñï áýñá. *Ðñïößëôñï äéáëýôç. *ÁðïóôáêôÞñáò. *ÓõìðõêíùôÞò áðüóôáîçò. *ÓõóêåõÝò ößëôñùí. *Äéá ùñçóôþñáò. *ÓõëëÝêôçò íåñïý. Δεξαµενές *Τρείς (3) äåîáìåíýò áõôüìáôåò êáé áõôïêáèáñéæüìåíåò. Σύστηµα φιλτραρίσµατος Äýï ößëôñá περιστρεφόμενα με δίσκους ναύλον 30m χωρίς σκόνη φιλτραρίσματος. Γενικά χαρακτηριστικά * ëåã ïò áõôüìáôçò ëåéôïõñãßáò ìåóù computer BC1. *Äõíáôüôçôá çìéáõôïìüôïõ åéñéóìïý. *Áõôüìáôïò Ýëåã ïò ñüíïõ óôåãíþìáôïò. *Áõôüìáôïò åëåã ïò ôçò êáôáíüëùóçò íåñïý. * ëåã ïò ôçò óôüèìçò ôïõ äéáëýôç óôïí êüäï ìç áíéêü ìýóù ñõèìéæüìåíïõ ðëùôþñá êáé ñïíéêü ìýóù ôïõ computer. *Øýîç ôïõ äéáëýôç óôéò äåîáìåíýò ìå êõêëïöïñßá íåñïý. *ÄïóïìåôñéêÞ áíôëßá ãéá ôçí áõôüìáôç ôñïöïäïóßá åíéó õôéêþí óôïí êüäï. *ÓõóêåõÞ ðåñéóõëëïãþò ôïõ íåñïý áðü ôïí äéá ùñçóôþñá. *ÄåîáìåíÞ áóöáëåßáò óôçí âüóç ôçò ìç áíþò. *ÓôÝãíùìá âåëïíïóõëëýêôç. *ÈÝñìáíóç äéðëþò åíýñãåéáò ìå áôìü ðáñáãüìåíï áðü åíóùìáôùìýíï çëåêôñéêü áôìïëýâçôá Þ ìå áôìü áðü åîùôåñéêþ ðçãþ. *Êëåéóôü êýêëùìá ôïõ áôìïý þóôå ìå ôéò åðéóôñïöýò ôïõ áôìïý ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé óôï óôýãíùìá íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç áðüóôáîç ôïõ äéáëýôç ðïõ ñçóéìïðïéþèçêå óôçí ðñüðëõóç. *Ößëôñï áýñá ìå åíåñãü Üíèñáêá ãéá ôçí äýóìåõóç é íþí äéáëýôç ìåôá ôï óôýãíùìá êáé ôçí øýîç ðñéí áíïßîåé ï êüäïò. *ÁíáìïíÝò ãéá ôçí ôïðïèýôçóç áíáêõêëïýìåíïõ ößëôñïõ åíåñãïý Üíèñáêá. VG ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:20) kg ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:18) kg TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ ÄéÜìåôñïò mm BÜèïò mm ¼ãêïò lit ÄéÜìåôñïò πüñôáò mm TAXYTHTA ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÔÕÌÐÁÍÏÕ Ðëýóéìï min 1 Óôßøéìï min 1 ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÄÅÎÁÌÅÍÙÍ ÄåîáìåíÞ 1 lit ÄåîáìåíÞ 2 lit ÄåîáìåíÞ 3 lit AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÁÓ ùñçôéêüôçôá αðïóôáêôþñá lit ÐáñáãùãÞ (áôìïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÐáñáãùãÞ (çëåêôñïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÓÕÓÔÇÌÁ ÖÉËÔÑÁÑÉÓÌÁÔÏÓ Ößëôñα περιστρεφόμενα ôåì ùñçôéêüôçôá lit ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ¾øïò ãéá åßóïäï mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανής κενής kg Στατικό φορτίο kg/m 2 Στατικό + δυναμικό φορτίο kg/m 2 ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ ÕÓ Aíôëßá δéáëýôç KW BåíôéëáôÝñ KW Áíôëßá θåñìüôçôáò KW ÌïôÝñ πëõóßìáôïò KW ÌïôÝñ σïõñþìáôïò KW HËÅÊÔÑÉÊÏÓ ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ ÁíôéóôÜóåéò KW 200/ x / x / x / x

12 Micromec Ν/S ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ 12

13 Micromec Ν/S ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Ανοξείδωτα µέρη *Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êüäïõ. *ÊáíÜëé êõêëþìáôïò áýñá. *ÓõìðõêíùôÞò äéáëýôç. *Ößëôñï áýñá. *Ðñïößëôñï äéáëýôç. *ÁðïóôáêôÞñáò. *ÓõìðõêíùôÞò áðüóôáîçò. *ÓõóêåõÝò ößëôñùí. *Äéá ùñçóôþñáò. *ÓõëëÝêôçò íåñïý. Δεξαµενές *Äýï (2) äåîáìåíýò áõôüìáôåò êáé áõôïêáèáñéæüìåíåò. Σύστηµα φιλτραρίσµατος íá ößëôñï ðåñéóôñåöüìåíï ìå äßóêïõò íüõëïí 30m ùñßò óêüíç öéëôñáñßóìáôïò. íá ößëôñï cartucce mini ðïõ ìðïñåß êáôü âïýëçóç ôïõ åéñéóôþ íá ëåéôïõñãþóåé êáé óáí ößëôñï áðï ñùìáôéóìïý. Γενικά χαρακτηριστικά *Åëåã ïò áõôüìáôçò ëåéôïõñãßáò ìåóù computer BC1. *Äõíáôüôçôá çìéáõôïìüôïõ åéñéóìïý. *Áõôüìáôïò Ýëåã ïò ñüíïõ óôåãíþìáôïò. *Áõôüìáôïò åëåã ïò ôçò êáôáíüëùóçò íåñïý. *Åëåã ïò ôçò óôüèìçò ôïõ äéáëýôç óôïí êüäï ìç áíéêü ìýóù ñõèìéæüìåíïõ ðëùôþñá êáé ñïíéêü ìýóù ôïõ computer. *Øýîç ôïõ äéáëýôç óôéò äåîáìåíýò ìå êõêëïöïñßá íåñïý. *Õðïäï Þ ãéá ôñïöïäïóßá åíéó õôéêþí. *ÓõóêåõÞ ðåñéóõëëïãþò ôïõ íåñïý áðü ôïí äéá ùñçóôþñá. *ÄåîáìåíÞ áóöáëåßáò óôçí âüóç ôçò ìç áíþò. *ÓôÝãíùìá âåëïíïóõëëýêôç. *ÈÝñìáíóç äéðëþò åíýñãåéáò ìå áôìü ðáñáãüìåíï áðü åíóùìáôùìýíï çëåêôñéêü áôìïëýâçôá ή ìå áôìü áðü åîùôåñéêþ ðçãþ. *Êëåéóôü êýêëùìá ôïõ áôìïý þóôå ìå ôéò åðéóôñïöýò ôïõ áôìïý ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé óôï óôýãíùìá íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç áðüóôáîç ôïõ äéáëýôç ðïõ ñçóéìïðïéþèçêå óôçí ðñüðëõóç. *Ößëôñï áýñá ìå åíåñãü Üíèñáêá ãéá ôçí äýóìåõóç é íþí äéáëýôç ìåôá ôï óôýãíùìá êáé ôçí øýîç ðñéí áíïßîåé ï êüäïò. *ÁíáìïíÝò ãéá ôçí ôïðïèýôçóç áíáêõêëïýìåíïõ ößëôñïõ åíåñãïý Üíèñáêá. Εξοπλισµός κατόπιν παραγγελείας *Øýîç äéáëýôç ìýóù áíôëßáò èåñìüôçôáò. *ÄïóïìåôñéêÞ áíôëßá. *Óýóôçìá áõôüìáôçò åêêýíùóçò ôïõ áðïóôáêôþñá (bipot). *Cumputer IL3 & teleservice. *Áíáêõêëïýìåíï ößëôñï åíåñãïý Üíèñáêá (multisolver15). ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MICROMEC ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:20) kg ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:18) kg TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ ÄéÜìåôñïò mm BÜèïò mm ¼ãêïò lit ÄéÜìåôñïò Ðüñôáò mm TAXYTHTA ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÔÕÌÐÁÍÏÕ Ðëýóéìï min 1 Óôßøéìï min 1 ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÄÅÎÁÌÅÍÙÍ ÄåîáìåíÞ 1 lit ÄåîáìåíÞ 2 lit AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÁÓ ùñçôéêüôçôá ÁðïóôáêôÞñá lit ÐáñáãùãÞ (áôìïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÐáñáãùãÞ (çëåêôñïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÓÕÓÔÇÌÁ ÖÉËÔÑÁÑÉÓÌÁÔÏÓ Ößëôñï Ðåñéóôñåöüìåíï ôåì. ùñçôéêüôçôá lit Ößëôñï cartucce mini ôåì ùñçôéêüôçôá lit ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ¾øïò ãéá åßóïäï mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανήματος kg ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ ÕÓ Aíôëßá Äéáëýôç KW BåíôéëáôÝñ KW Áíôëßá Èåñìüôçôáò KW ÌïôÝñ Ðëõóßìáôïò KW ÌïôÝñ Óïõñþìáôïò KW ÌïôÝñ Ößëôñïõ KW HËÅÊÔÑÉÊÏÓ ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ ÁíôéóôÜóåéò KW N S

14 ECOSMACK ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΗΡΑΣ ΕΥΚΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΞΕΛΕΚΙΑΣΜΑ 14

15 ECOSMACK ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Ξελεκιαστήρας για ψυχρό ξελέκιασμα Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από ανειδίκευτους χειριστές με απόλυτη ασφάλεια χωρίς κινδύνους αποχρωματισμών σε όλα τα είδη των υφασμάτων. Η υψηλή πίεση ψεκασμού υγρών (810 bar) σε συνδυασμό με την άμμεση και ισχυρότατη απορρόφηση αφαιρεί με επιτυχία σχεδόν όλους τους λεκέδες (νερολεκέδες και λιπαρούς λεκέδες) Παράλληλα με το πιστόλι αέρα υψηλής πίεσης στεγνώνει ακαριαία το σημείο που ξελεκιάστηκε χωρίς να δημιουργηθούν στεφάνια και χωρίς να είναι αναγκαία η επανάλυψη του καθαρισμού. Οι ξελεκιαστήρες Ecosmack διαθέτουν: *Τραπέζι ξελεκιάσματος με ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας γενικού τύπου και μεγάλων διαστάσεων, διάτρητη στο εμπρός τμήμα της. *Πασκαρώ περιστρεφόμενο με ανοξείδωτη επιφάνεια διάτρητη στο εμπρός τμήμα της, κατάλληλη για το ξελέκιασμα μικρών επιφανειών. *Ισχυρό απορροφητικό ενσωματωμένο, ενεργοποιούμενο από πεντάλ εργονομικά τοποθετημένο στη βάση του μηχανήματος. *Δύο δοχεία αποθήκευσης υγρών τοπικού ξελεκιάσματος για την επεξεργασία υδροδιαλυτών και λιπαρών λεκέδων. *Δύο υδροπνευματικά πιστόλια ξελεκιάσματος υψηλής πίεσης. *Ένα πιστόλι αέρα υψηλής πίεσης για το στέγνωμα των επεξεργαζόμενων περιοχών του ρούχου. *Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για τον φωτισμό της επιφάνειας εργασίας και την ανάδειξη των λεκιασμένων περιοχών του ρούχου. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ECOSMACK 01 ECOSMACK 02 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Απορροφητικού KW Αεροσυμπιεστή KW ΑΕΡΑΣ Πίεση bar Κατανάλωση Nl/min ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανήματος kg Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: *ECOSMACK 01 χωρίς αεροσυμπιεστή, προετοιμασμένος για την σύνδεση σε δίκτυο αέρα υψηλής πίεσης. *ECOSMACK 02 με ενσωματωμένο δικύλινδρο αεροσυμπιεστή και αεροφυλάκιο 24lit Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να ενσωματωθεί: Σύστημα θερμού ξελεκιάσματος αποτελούμενο από αυτόνομη ηλεκτρική ατμογενήτρια και πιστόλη ατμού. Μοντέλο χωρίς κομπρεσσέρ 1. Το τέλειο ξελέκιασμα. 2. Και αν το πρόβλημα είναι στο στέγνωμα εύκολα, γρήγορα & αποτελεσματικό στέγνωμα, χωρίς τα ανεπιθύμητα στεφάνια. 15

16 ECOSYSTEM ΚΑΜΠΙΝΑ ΞΕΛΕΚΙΑΣΜΑΤΟΣ 16

17 ECOSYSTEM ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Καμπίνα ξελεκιάσματος Ecosystem εφοδιασμένη με: *Τραπέζι ξελεκιάσματος ορθογώνιο με ανοξείδωτη διάτρητη επιφάνεια εργασίας ρυθμιζόμενου ύψους. *Ανοξείδωτο θάλαμο με ενσωματωμένο ανοξείδωτο φίλτρο ενεργού άνθρακα για την απορρόφηφη των ατμών των χρησιμοποιούμενων χημικών προιόντων. *Ισχυρή απορρόφηση από την επιφάνεια και από τον θάλαμο με ενσωματωμένο απορροφητικό ενεργοποιούμενο με πεντάλ, εργονομικά τοποθετημένο στη βάση του μηχανήματος. *Δεξαμενή χαμηλής πίεσης 9 lit εφοδιασμένη με όλα τα όργανα ασφαλείας για τη διανομή του υγρού γενικού ξελεκιάσματος (προεργασία) *Πιστόλι ψεκασμού χαμηλής πίεσης με ανοξείδωτο στόμιο. *Πιστόλι βούρτσα χαμηλής πίεσης με ανοξείδωτο στόμιο. *Δύο περιστρεφόμενες βάσεις τοπικού ξελεκιάσματος (μικρή και μεγάλη) με ανοξείδωτες και διάτρητες επιφάνειες. *Δύο δοχεία αποθήκευσης υγρών τοπικού ξελεκιάσματος για την επεξεργασία υδροδιαλυτών και λιπαρών λεκέδων. *Δύο υδροπνευματικά πιστόλια ξελεκιάσματος υψηλής πίεσης. *Ένα πιστόλι αέρα υψηλής πίεσης για το στέγνωμα των επεξεργαζόμενων περιοχών του ρούχου. *Σύστημα θερμού ξελεκιάσματος εφοδιασμένο με αυτόνομη ηλεκτρική ατμογενήτρια και πιστόλι ατμού. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: *ECOSYSTEM 01 χωρίς αεροσυμπιεστή, προετοιμασμένος για την σύνδεση σε δίκτυο αέρα υψηλής πίεσης. *ECOSYSTEM 02 με ενσωματωμένο δικύλινδρο αεροσυμπιεστή και αεροφυλάκιο 24lit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ECOSYSTEM 01 ECOSYSTEM 02 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Απορροφητικού KW Αεροσυμπιεστή KW Ατμογεννήτριας KW ΑΕΡΑΣ Πίεση bar Κατανάλωση Nl/min ΑΤΜΟΣ Πίεση bar ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ÐëÜôïò mm ÂÜèïò mm ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανήματος kg 1. Το τέλειο ξελέκιασμα Και αν το πρόβλημα είναι στο στέγνωμα εύκολα, γρήγορα & αποτελεσματικό στέγνωμα, χωρίς τα ανεπιθύμητα στεφάνια. 17

18 TECHNOMATIC 455 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ Μοντέλο 455Α Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 18

19 TECHNOMATIC 455 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Γενικά χαρακτηριστικά *ÌåãÜëç åðéöüíåéá óéäåñþìáôïò ãéá åýêïëï êáé ðáñáãùãéêü óéäýñùìá. *ÐëÜêåò óéäåñþìáôïò ôýëåéá æõãïóôáèìéóìýíåò êáé åðåíäåäõìýíåò ìå åéäéêü õëéêü þóôå íá åîáóöáëßæïõí ïìïéüìïñöç ðßåóç óéäåñþìáôïò óå üëç ôçí åðéöüíåéá ôïõò êáé Üñéóôï áðïôýëåóìá óéäåñþìáôïò. *Ç åðýíäõóç ôçò Üíù ðëüêáò áíôß ôçò ðáñáäïóéáêþò êñéóáñüò åîáóöáëßæåé óéäýñùìá ùñßò ãõáëüäåò êáé óðüóéìï åõáßóèçôùí êïõìðéþí. Αυτοµατισµός Εργονοµία Ασφάλεια χειριστή *Ï áõôïìáôéóìüò ôçò ðñýóóáò TECHNOMATIC 455 åßíáé åéäéêü ìåëåôçìýíïò ãéá ñþóç êáèáñéóôçñßïõ. *Ôï êëåßóéìï ôçò Üíù ðëüêáò ãßíåôáé ìå ðïäüðëçêôñï áýñá þóôå ôá Ýñéá ôïõ åéñéóôþ íá ðáñáìýíïõí ðüíôá åëåýèåñá. *Ãéá ôçí áóöüëåéá ôùí åñéþí ôïõ åéñéóôþ õðüñ åé ðåñéìåôñéêü ôçò Üíù ðëüêáò ìðüñá ðñïóôáóßáò ðïõ áíïßãåé áõôüìáôá ôçí Üíù ðëüêá üôáí Ýëèåé óå åðáöþ ìå ôá Ýñéá ôïõ åéñéóôþ. Πολύ σηµαντικό *¼ôáí ç Üíù ðëüêá êëåßíåé äåí óöñáãßæåé áëëü ðáñáìýíåé óå ìéêñþ áðüóôáóç áðü ôçí êüôù ðëüêá êáé óöñáãßæåé ðñåóóüñïíôáò ìüíï ìå åíôïëþ ôïõ åéñéóôþ ìå ìéêñü åñãïíïìéêü ôïðïèåôçìýíï ëåâéý áýñá. * ôóé ìðïñïýí íá óéäåñùèïýí ùñßò ðñïâëþìáôá ñïý á ìå ðýëïò üðùò âåëïýäá, êáìçëü, êïôëý êëð. ðïõ äåí ðñýðåé íá ðáôçèïýí. *Ç áðüóôáóç ìåôáîý Üíù êáé êüôù ðëüêáò ñõèìßæåôáé áðü åéäéêü âïëüí ìç áíéêü. *Ç ðßåóç óéäåñþìáôïò ñõèìßæåôáé õäñáõëéêü. *Ôï Üôìéóìá ôçò Üíù ðëüêáò ãßíåôáé áõôüìáôá êáôü ôï êëåßóéìï ôçò Þ ìå âïýëçóç ôïõ åéñéóôþ åíåñãïðïéïýìåíç ìå åéäéêü ëåâéý áýñïò. *Ôï Üôìéóìá ôçò êüôù ðëüêáò åßíáé Üöèïíï åíþ ï áôìüò äéï åôåýåôáé áêáñéáßá óå üëá ôá óçìåßá ôïõ ñïý ïõ. êáé ëåéôïõñãåßáò ùñéôéêüôçôáò 25 lit. êáé éó ýïò ( Þ 18 KW). Εξοπλισµός κατόπιν παραγγελίας *Áðïññïöçôéêü 0.75ÇÑ åíóùìáôùìýíï ( êäïóç 455V). *Ãêñïýð åéñïóéäþñïõ áôìïý ìå ðåñéóôñåöüìåíç âüóç. *Ðéóôüëé áôìïý áýñá. *Ðåñéóôñåöüìåíï áíïîåßäùôï ìðñüôóï îåëåêéüóìáôïò ìå áðïññüöçóç. *Åìöýóçóç áýñá. *Äåýôåñï ðåíôüë áýñïò ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç ôçò áðïññüöçóçò. *ÊñéóÜñá áíôß ôçò åðýíäõóçò ôçò Üíù ðëüêáò. * íù ðëüêá ôõöëþ (èåñìáéíüìåíç ìå áôìü ùñßò Üôìéóìá). ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ùñçôéêüôçôá lit AíôéóôÜóåéò KW ΑΤΜΟΣ Ðßåóç bar ÊáôáíÜëùóç kg/h ΑΕΡΑΣ Ðßåóç bar ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μοτέρ απορροφητικού KW Μοτέρ αντλίας KW 455V A Ç áðïññüöçóç åßíáé éó õñüôáôç ãéáôß ãßíåôáé áðü ìåãüëç Ýîïäï 3 áðü ôï êýíôñï ôçò êüôù ðëüêáò êáé ïìïéüìïñöç óå üëç ôçí åðéöüíåéá ôçò þóôå íá åîáóöáëßæåôáé Üíåôç óõãêñüôçóç ôïõ ñïý ïõ êáé Üìåóï óôýãíùìá êáé óôáèåñïðïßçóç ôïõ óéäåñþìáôïò. Ïé óéäåñùôéêýò ðñýóóåò TECHNOMATIC 455 åßíáé äéáèýóéìåò óå äýï åêäüóåéò: *V455 ùñßò áðïññïöçôéêü êáé áôìïëýâçôá. Êáôüðéí ðáñáããåëßáò ìðïñåß íá åíóùìáôùèåß óå åéäéêþ âüóç éó õñüôáôï áðüññïöõôéêü 0.75 ÇÑ ìå äéðëþ ôïõñìðßíá êáé áìçëüôáôá åðßðåäá èïñýâïõ. *A455 ìå åíóùìáôùìýíá éó õñüôáôï áðïññïöçôéêü 0.75 ÇÑ (üðùò V455) êáé çëåêôñéêü áôìïëýâçôá áõôüìáôçò ðëçñþóçò Μοντέλο 455V 19

20 ROTOR CABINET ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 20

21 ROTOR CABINET ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Mod 100 *EóùôåñéêÞ êáìðßíá áíïîåßäùôç. *Óýóôçìá áíüñôçóçò ðáíôåëïíéþí åéñïêßíçôï. *Óýóôçìá ôáíýóìáôïò ðáíôåëïíéþí. *ÂåíôéëáôÝñ 1 ÇP. *Äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò ôçò Ýíôáóçò ôïõ áýñá. *Äõíáôüôçôá ðñïãñáììáôéóìïý ôùí ñüíùí Üôìéóçò ðáýóçò êáé áýñá áíüëïãá ìå ôïí ôýðï ôùí ñïý ùí. *Äõíáôüôçôá ôáõôü ñïíçò åêôüîåõóçò áôìïý áýñá ãéá ôï óéäýñùìá êáé ôùí ðéï áðñüóéôùí óçìåßùí ôïõ ñïý ïõ. *Áõôüìáôç Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ìå ôï êëåßóéìï ôçò ðüñôáò. Mod 100 new type *ÅóùôåñéêÞ êáìðßíá áíïîåßäùôç. *Óýóôçìá áíüñôçóçò ðáíôåëïíéþí áõôüìáôï (ôï Üíïéãìá êáé ôï êëåßóôñï åíåñãïðïéåßôáé ìå ðßåóç ðïäüðëçêôñïõ). *Óýóôçìá ôáíßóìáôïò ðáíôåëïíéþí. *Êïýêëá íýïõ ôýðïõ ìå åóùôåñéêü êëáðý ðïõ ñõèìßæåé ôïí áôìü êáé ôïí áýñá áíüëïãá ìå ôï ýøïò ôïõ ñïý ïõ. *ÂåíôéëáôÝñ 1.5 ÇP. *Äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò ôçò Ýíôáóçò ôïõ áýñá. *Äõíáôüôçôá ðñïãñáììáôéóìïý ôùí ñüíùí Üôìéóçò ðáýóçò êáé áýñá áíüëïãá ìå ôïí ôýðï ôùí åíäõìüôùí. *Äõíáôüôçôá ôáõôü ñïíçò åêôüîåõóçò áôìïý êáé áýñá ãéá ôï óéäýñùìá êáé ôùí ðéï áðñüóéôùí óçìåßùí. *Áõôüìáôç áíáêýêëùóç áôìïý áýñá ðñéí ôç ôåëéêþ åîáýñùóç. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ HP ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ùñçôéêüôçôá lit AíôéóôÜóåéò KW Áíôëßá HP ΑΤΜΟΣ Ðßåóç bar ÊáôáíÜëùóç kg/h ΑΕΡΑΣ Ðßåóç bar ÊáôáíÜëùóç lit/h ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανήματος kg Και τα 2 μοντέλα διατίθενται στις εκδόσεις: V: Ãéá ôñïöïäïóßá áôìïý áðü êåíôñéêü áôìïëýâçôá. Á: Ìå åíóùìáôùìýíï áôìïëýâçôá áõôüìáôïõ ðëçñþóåùò, 25lt 15KW. 21

22 EUROPA POLLAR ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 22

23 EUROPA POLLAR ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Εuropa Aôìïóßäåñá ìå áðïññüöçóç êáé åìöýóçóç áýñá Ôá áôìïóßäåñá EUROPA äéáèýôïõí ðëáôþ èåñìáéíüìåíï çëåêôñéêü ìýóù èåñìïóôüôç ìå äõíáôüôçôá áðïññüöçóçò êáé åìöýóçóçò áýñá. Ôá áôìïóßäåñá EUROPA äéáôßèåíôáé óå ôýóóåñåéò åêäüóåéò: *EUROPA 62 V Óôáèåñü ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ùñßò ëýâçôá. *EUROPA 62 Á Óôáèåñü ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ìå ëýâçôá áíïîåßäùôï. *EUROPA 63 V Ñõèìéæüìåíï ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ùñßò ëýâçôá. *EUROPA 63 Á Ñõèìéæüìåíï ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ìå ëýâçôá áíïîåßäùôï. Polar Aôìïóßäåñá øõ ñþò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ìå áðïññüöçóç êáé åìöýóçóç áýñá Ôá áôìïóßäåñá POLAR äéáèýôïõí ðëáôþ åéäéêþò êáôáóêåõþò åðåíäåäõìýíï ìå åéäéêþ óôñþóç, þóôå óå óõíäõáóìü ìå ôéò éäéáßôåñá õøçëýò áðïäüóåéò áðïññüöçóçò êáé åìöýóçóçò íá ìçí áðáéôåßôáé ç èýñìáíóç ôïõ. Ôá áôìïóßäåñá POLAR äéáôßèåíôáé óå ôýóóåñåéò åêäüóåéò: *POLAR 66 V Óôáèåñü ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ùñßò ëýâçôá. *POLAR 66 Á Óôáèåñü ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ìå ëýâçôá áíïîåßäùôï. Εξοπλισµός κατόπιν παραγγελίας *Áíïîåßäùôï ìðñüôóï îåëåêéüóìáôïò ìå áðïññüöçóç. *Ðéóôüëé áôìïý áýñá. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ MïôÝñ áðïññüöçóç /åìöýóçóç KW AíôéóôÜóåéò åéñïóéäþñïõ KW AíôéóôÜóåéò ÅðéöÜíåéáò Åñãáóßáò KW ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ùñçôéêüôçôá lit AíôéóôÜóåéò KW ΑΤΜΟΣ Ðßåóç max bar ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ÐëÜôïò cm Μήκος cm ¾øïò cm ¾øïò επιφάνειας εργασίας cm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανήματος kg Pollar 66V 66A 68V Europa 68A 62V 62A 63V A *POLAR 68 V Ñõèìéæüìåíï ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ùñßò ëýâçôá. *POLAR 68 Á Ñõèìéæüìåíï ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ìå ëýâçôá áíïîåßäùôï. Βασικός εξοπλισµός *ÌðñÜôóï ìå áðïññüöçóç. * åéñïóßäåñï áôìïý CAMPTEL íýïõ ôýðïõ. *Ôñüëëåû ìå ðáëüãêï ãéá ôçí áíüñôçóç ôïõ åéñïóéäþñïõ. *Öùôéóôéêü óþìá ãéá ôïí öùôéóìü ôçò åðéöüíåéáò åñãáóßáò. *Ðåñéóôñåöüìåíç âüóç åéñïóéäþñïõ. 23

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια τούνελ WTCS140 - ηλεκτρικά

Πλυντήρια τούνελ WTCS140 - ηλεκτρικά Τα συστήματα πλύσης Electrolux έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες που αποζητούν υψηλή απόδοση, οικονομία και εργονομία κατά την πλύση. Η γκάμα των συστημάτων πλύσης περιλαμβάνει ανεξάρτητα πλυντήρια πιάτων

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

O Êëéìáôéóìüò óôï Áõôïêßíçôï

O Êëéìáôéóìüò óôï Áõôïêßíçôï Ñ Å Ù Ð Å Ó Õ Ê ÉÁ Ä ÕÔ É Ì ÉÔ Ô ÑÖ Ó ÉÍ Ù ÓÇÓ Õ Ô ÅÐ Ç É ÉÍ Å ÉÑ Ê Ç Ô Ó Í Á Õ ÉÍÓÔÉÔÕÔ ÄÉÁÑÊÕÓ ÅÐÉÌÑÖÙÓÇÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÕÔÊÉÍÇÔÕ ÃéÜííïò Ãåþñãéïò e-book O IS BN : 960-86333-4-6 Ê ìáôé ì ò O Ê ëé ìáôé

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη. Νόμοι των Αερίων Ισόθερμη Μεταβολή Ισόχωρη Μεταβολή Νόμος Boyle (n,=σταθ.) Νόμος arles =σταθ. (n,=σταθ.) /=σταθ. Σχέση Πίεσης με ταχύτητες μορίων = 1 3 ρ Σχέση Μέσης Κινητικής Ενέργειας μορίων με θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

WHT914LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

WHT914LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. WHT914LSIN νέο Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709209483 Χωρητικότητα 9 κιλά Μοτέρ Inverter Αυτόματο μεταβλητό

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ ÔÕÐÏÕ SELF ñþóåéò: þñïé ÓôÜèìåõóçò Äñüìïé áìçëþò êõêëïöïñßáò Ðåæüäñïìïé ÐåñéâÜëëïíôåò þñïé ðéóßíáò X Self Áðïôåëïýí ôçí éäáíéêüôåñç åðáããåëìáôéêþ ëýóç óå þñïõò üðïõ äåí õðüñ ïõí õøçëýò áðáéôþóåéò ãéá áíôï

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco Ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας κατασκευής. Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος. Μικρό µέγεθος και χαµηλό βάρος για εύκολη µεταφορά και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30 EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC0 Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού 0 Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α (O) Έξοδος VDC για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

WMFABNE1 νέο. 50's style retro

WMFABNE1 νέο. 50's style retro WMFABNE1 νέο Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Μαύρο. A+B Κλάση 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Compress 6000. Κεφάλαιο 10 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Αντλίες Θερμότητας Bosch inverter Compress 6000 Σελ. 219 Αντλία Θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100%

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100% Predisposizione Solare Low NOx Funzione CALDO SUBITO Pompa MODULANTE 100% άνεση και οικονομία μειωμένη κατανάλωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Smile Solar Balturella 1986 Genio C 1996 Smile Sola r 2012 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Electrolux Professional Σιδερωτήρια

Electrolux Professional Σιδερωτήρια Electrolux Professional Σιδερωτήρια Τελειότητα παντού electrolux Σιδερωτήρια Τίποτε λιγότερο από την τελειότητα παντού Εάν πρέπει να σιδερώνετε, τότε εμπιστευτείτε την Electrolux. Διαθέτουμε πλούσια γκάμα

Διαβάστε περισσότερα

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου λέβητες πετρελαίου/ αερίου Θερμικής ισχύς από 71 έως 1.00 kw Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Χυτοσίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Õäñïëïãéêüò êýêëïò Υδρολογικός κύκλος

Õäñïëïãéêüò êýêëïò Υδρολογικός κύκλος Âéïãåù çìéêïß êýêëïé Êýñéá ãíùñßóìáôá: äåîáìåíþ áðïèήκευσης (Ä.Á.) êáé äåîáìåíþ áíáêύκλωσης äéáêñßíïíôáé óå: áôìïóöáéñéêïýò (Ä.Á. η áôìüóöáéñá, ôýëåéïé) ãåùóöáéñéêïýò (Ä.Á. η ëéèüóöáéñá, áôåëåßò) S êáé

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709151515 Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας. Κατάλογος Η GARLAND ξεκίνησε το 1992 σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας την πρώτη σειρά αλυσοπριόνων και σκαπτικών, τα οποία προώθησε με μεγάλη επιτυχία στην απαιτητική αγορά της Ισπανίας, καταφέρνοντας

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H MHXANHMATA BΑΦΗΣ Mod. WD 20H Mod. PT-8L Κάδος χαμηλής πίεσης με αναδευτήρα χειρός. Προώθηση υλικού με πίεση. Χωρητικότητα 20L με δύο πιστόλια και λάστιχα. Ιδανικός για υδατοδιάλυτα παχύρεστα χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπαιδικά - Αθλητιατρικά. κατάλογος προϊόντων

Ορθοπαιδικά - Αθλητιατρικά. κατάλογος προϊόντων Ορθοπαιδικά - Αθλητιατρικά κατάλογος προϊόντων Η εταιρεία Anatomic help ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1996. Στους ιδιόκτητους εργοστασιακούς χώρους 7.000m2 στη Νέα Σάντα του Κιλκίς, η Anatomic help παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Βραστήρες ανατ. ηλ/κοί με αναδευτήρα

Βραστήρες ανατ. ηλ/κοί με αναδευτήρα Η σειρά THERMALINE της Electrolux έχει σχεδιαστεί για βαριά επαγγελματική χρήση σε ξενοδοχεία, ιδρύματα, νοσοκομεία, μεγάλες κουζίνες και κουζίνες in-flight. Η γκάμα της σειράς περιλαμβάνει συσκευές ανεξάρτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV.

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV. Ο κινητήρας με την κωδική ονομασία D3876 θα προσφέρει ιπποδύναμη 520 hp (390 kw), 560 hp (420 kw) και 640 hp (470 kw), ενώ η μέγιστη ροπή που θα παράγεται μεταξύ 930 και 1350 rpm, λέγεται ότι θα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h)

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ Χαλύβδινος λέβητας ξύλου-κάρβουνου, τύπου e με κυλινδρικό εναλλάκτη και φλογαυλούς περιμετρικά, φλογοθάλαμο ΟΒΑΛ σχήματος, χυτοσιδηρή εστία καύσης και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Logano. SK kw Σελ. 28. SK kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 3. Logano. SK kw Σελ. 28. SK kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 3 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 314 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016-2017 25 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός κατάλογος. Πλυντοστυπτήρια, Στεγνωτήρια, Σιδερωτήρια, Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων

Αναλυτικός κατάλογος. Πλυντοστυπτήρια, Στεγνωτήρια, Σιδερωτήρια, Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων Αναλυτικός κατάλογος Πλυντοστυπτήρια, Στεγνωτήρια, Σιδερωτήρια, Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων Επαγγελματικές λύσεις για κάθε προσωπική απαίτηση Επαγγελματική εμπειρία για επαγγελματίες χρήστες: η Miele

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

AURA DESIGN CLASSICS 2 X1 X0 ALPHA. ÔéìïêáôÜëïãïò 2016 Ðñïôåéíüìåíåò ôéìýò ëéáíéêþò ðþëçóçò ùñßò ÖÐÁ.

AURA DESIGN CLASSICS 2 X1 X0 ALPHA. ÔéìïêáôÜëïãïò 2016 Ðñïôåéíüìåíåò ôéìýò ëéáíéêþò ðþëçóçò ùñßò ÖÐÁ. AURA DESIGN CLASSICS 2 X1 X0 ALPHA ÔéìïêáôÜëïãïò 2016 Ðñïôåéíüìåíåò ôéìýò ëéáíéêþò ðþëçóçò ùñßò ÖÐÁ. Óåëßäá 3 4-5 6-15, 20 16-21 22-23 Äåéãìáôïëüãéï ñùìüôùí êáé êñõóôüëëùí ÅõñåôÞñéï Ðñïúüíôá ãéá íôïõæéýñåò

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC Ζ200 ZODIAC Z 200 M2 6.1 KW + ΔΩΡΟ ZODIAC Z 200 M3 9 KW + ΔΩΡΟ ZODIAC Z 200 M4 12 KW + ΔΩΡΟ ZODIAC Z 200 M5 14.1 KW + ΔΩΡΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος.

VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος. VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος. Η ρυμουλκούμενη μονάδα θρυμματισμού BC1000XL είναι νέας, εξελιγμένης

Διαβάστε περισσότερα

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò 1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò óå üëç ôçí ýëç ÖõóéêÞò. à ôüîç ÊáèçãçôÞò: ¼íïìá: Âáèìüò: ÈÅÌÁ 1ï Åéê. 1 A. -2ìC ç Á êáé +2ìC ç  -1ìC ç Á êáé -1ìC ç  -9ìC ç Á êáé -9ìC ç  D. +1ìC ç Á êáé +1ìC ç  ÅðéëÝîôå ôç

Διαβάστε περισσότερα

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Νέα Μοντέλα Τοίχου! E2VI Eτοιμοπαράδοτα 10/04 Eτοιμοπαράδοτα Β2VΙ ++ Hμικεντρικές Μονάδες Ντουλάπες εμφανούς τύπου ON/OFF & Όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929 Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx L2616 GR Rev. B 08/06 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ÁÔÅÍ ÅÐÅ Ôçë 210 2710246 Fax 210

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα