ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ"

Transcript

1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / ILSA Mec 200 / 240 / 280 / ILSA Vantage/2 200 / 240 / 280 / ILSA Vantage/3 200 / 240 / 280 / ILSA Micromec N/S PROJECT Ecosmack PROJECT Ecosystem CAMPTEL Technomatic CAMPTEL Rotor Cabinet CAMPTEL Europa Pollar CAMPTEL Deluxe CAMPTEL Mistral 30V / 30A / 31V CAMPTEL Top Jet CAMPTEL Technoshirt CAMPTEL Zephyr Plus DOMUS Dfi 10 / 13 / 18 / 27 / DOMUS S 11 / 17 / 27 / 37 / DOMUS RS DOMUS PL 100 / 101 / 121 / 140 / 140A / 160A / 200A DOMUS CM 1432 / 1632 / 1950 / 2032 / 2550 / PROJECT GMP PLS / CAMPTEL PM CAMPTEL Zetolink CAMPTEL Dispositivo DITTA ARTURO MAZZI & F. Modello AA.B.Atomo COMBI Combi 54 55

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ Διαλύτες Βελτιωτικά Φιλτράρισμα Προξελεκιαστικά 58 Ξελεκιαστικά Ενισχυτικά Μαλακτικά Αντιστατικά Αρωματικά ΔΕΡΜΑΤΑ Απορρυπαντικά 67 Λιπαντικά Φινιριστικά WETCLEANING Προϊόντα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Απορρυπαντικά σε σκόνη Απορρυπαντικά υγρά Μαλακτικά Αρωματικά ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρωματικά spray 87 Προϊόντα επαναφοράς 88 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

4 IPURA 200N/440S/440N/640 ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΔΙΑΛΥΤΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 440 S 440N ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ N

5 IPURA 200N/440S/440N/640 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Áíáâáèìßóôå ôéò åðáããåëìáôéêýò óáò äõíáôüôçôåò Ç ìç áíþ óôåãíïý êáèáñéóìïý IPURA åßíáé ìéá áðüëõôá äéáöïñåôéêþ Üðïøç ãéá ôï óôåãíü êáèüñéóìá åìðíåõóìýíç áðü ôç âáèéü ãíþóç ôùí éäéïôþôùí êáé ôçò óõìðåñéöïñüò ôùí áëåéöáôéêþí õäñïãïíïáíèñüêùí (KWL). Ðñüêåéôáé ãéá ìéá åõñçìáôéêþ êáé ðáãêïóìßùò êáôï õñùìýíç ôå íïëïãéêþ êáéíïôïìßá ôçò ILSA ðïõ áíôéêáèéóôü ôçí óõìâáôéêþ ìýèïäï êáèáñéóìïý ìå ìéá ðñùôïðïñéáêþ ôå íéêþ øåêáóìïý äéáëýôç Jet clean ðïõ êáôáñãåß ôï ìðáíéüñéóìá óå óôüèìç äéáëýôç êáé ôç öõãïêýíôñéóç (óïýñùìá). Ï êáèáñéóìüò ìå ôçí ðáãêïóìßùò êáôï õñùìýíç áðü ôçí ILSA ôå íéêþ one way åßíáé áðïôåëåóìáôéêüò áëëü êáé óõã ñüíùò áêßíäõíïò ãéá üëá ôá åßäç ñïý ùí êáé ãéá ôá åõáßóèçôá äéáêïóìçôéêü õëéêü ìå ôá ïðïßá åßíáé åíäå ïìýíùò öéíéñéóìýíá ( Üíäñåò, ðïýëéåò, åõáßóèçôá êïõìðéü êôë.). Ìåéþóôå ôï êüóôïò ðáñáãùãþò Óôéò ìç áíýò óôåãíïý êáèáñéóìïý IPURA ôï óôýãíùìá ãßíåôáé óå êëåéóôü êýêëùìá ìüíï ìå ôçí áíôëßá èåñìüôçôáò ùñßò âïþèåéá áðü Üëëç ðçãþ èåñìüôçôáò (åîùôåñéêþ ðçãþ áôìïý Þ çëåêôñéêýò áíôéóôüóåéò). Áíôß ôçò óõìâáôéêþò áðüóôáîçò ôïõ äéáëýôç åöáñìüæåôáé Ýíáò óõíäõáóìüò ìç áíéêïý äéá ùñéóìïý ôçò âñùìéüò, öéëôñáñßóìáôïò êáé áðï ñùìáôéóìïý ðïõ ðáñý åé óõíå þò êáèáñü äéáëýôç. Åßíáé ëïéðüí öáíåñü ïôß Ýôóé ìåéþíåôáé åíôõðùóéáêü ç óõíïëéêþ êáôáíüëùóç åíýñãåéáò êáé íåñïý. Äéåõêïëýíåôáé ôç äïõëåéü óáò Ï åéñéóôþò ìéáò ìç áíþò óôåãíïý êáèáñéóìïý IPURA, áðáëëüóåôáé áðü äéáäéêáóßåò ñïõôßíáò üðùò ç áðüóôáîç Þ ï êáèáñéóìüò ôùí ößëôñùí. Ï Ýëåã ïò êáé ç äéá åßñéóç ôçò êáôüóôáóçò ôïõ äéáëýôç åßíáé åõêïëüôåñá êáé ãßíïíôáé ìå ó åôéêþ åðéóþìáíóç áðü ôçí ïèüíç ôå íïëïãßáò touch screen ôïõ computer IL3. Ç êáôüñãçóç ôïõ óïõñþìáôïò êáé ôï åéäéêü óýóôçìá áîïíéêïý óôåãíþìáôïò Air power åîáóöáëßæïõí Ýíá ôåëéêü áðïôýëåóìá ðïõ äéåõêïëýíåé áöüíôáóôá ôïí åðáããåëìáôßá áöïý ôá ñïý á åßíáé áðáëëáãìýíá áðü íïýäéá êáé óéäåñþíïíôáé ðïëý åýêïëá áöïý åßíáé ó åäüí áôóáëüêùôá. Áíïîåßäùôá ìýñç Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êüäïõ, êáíüëé êõêëþìáôïò áýñá, óõìðõêíùôþò äéáëýôç, äåîáìåíþ, óõóêåõþ ößëôñïõ, äéá ùñéóôþñáò, óõëëýêôçò íåñïý. Óõ íýò åñùôþóåéò: Å Äåí åßíáé åðéêßíäõíç ç ñçóéìïðïßçóç ìç áíçìüôùí ìå áëéöáôéêü õäñïãïíüíèñáêá? Á Ïé äéáëýôåò õäñïãïíüíèñáêá ôçò ôüîçò AIII (FP>55 C) åßíáé áóöáëåßò ãéá ñþóç áöïý ôá ìç áíþìáôá íýáò ôå íïëïãßáò åßíáé åöïäéáóìýíá ìå åéäéêü óõóôþìáôá åëýã ïõ. Áõôü áðïäåéêíýåôáé áðü éëéüäåò åãêáôáóôüóåéò êáèáñéóôçñßùí ðïõ ëåéôïõñãïýí ôá ôåëåõôáßá ñüíéá óå üëï ôïí êüóìï. Å Ðùò ìðïñåß ìéá ëåéôïõñãßá êáèáñéóìïý íá åßíáé áðïôåëåóìáôéêþ üôáí ñçóéìïðïéåß ôüóï ìéêñþ ðïóüôçôá äéáëýôç? Á To IPURA ñçóéìïðïéåß ôçí ôå íéêþ øåêáóìïý Jet Clean, ðïõ óõíäõüæåé çìéêþ êáé ìç áíéêþ äñüóç ãéá íá áðïóðüóåé êáé íá áöáéñýóåé ëåêýäåò ñçóéìïðïéþíôáò êáèáñü äéáëýôç êáè üëç ôç äéüñêåéá ôïõ êýêëïõ êáèáñéóìïý. Å Áðü ðïý ðáßñíåé ôï ìç Üíçìá ôïí êáèáñü äéáëýôç áöïý äåí õðüñ åé áðïóôáêôþñáò? Á Ôï óýóôçìá One Way åëýã åé ôçí êõêëïöïñßá ôïõ äéáëýôç êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ êáèáñßóìáôïò êáé åîáóöáëßæåôáé ç áöáßñåóç ëåêýäùí êáé ëßðïõò áðü ôï äéáëýôç ìýóù ìç áíéêïý äéá ùñéóìïý, öéëôñáñßóìáôïò êáé áðïññüöçóçò. Å Åßíáé ôï IPURA éêáíü íá ðëýíåé üëá ôá åßäç åíäõìüôùí áðïôåëåóìáôéêü? Á Äåí åîáóöáëßæåôáé áðïôåëåóìáôéêüò êáèáñéóìüò ìüíï ðïëý ëåñùìýíùí ñïý ùí üðùò åßíáé ïé öüñìåò åñãáóßåò áðü âéïìç áíéêïýò ñþóôåò. Å Åßíáé äõíáôþ ç ñþóç åíéó õôéêþí? Á Íáé, åßíáé äõíáôþ ôüóï óôï ðñïîåëýêéáóìá üóï êáé óôçí åíßó õóç êáèáñéóìïý ìå áõôüìáôç ôñïöïäïóßá åéäéêïý áðïññõðáíôéêïý. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç kg TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ ÄéÜìåôñïò mm BÜèïò mm ¼ãêïò lit ÄéÜìåôñïò ðüñôáò mm Χωρητικότητα δεξαμενής lit Χωρητικότητα φίλτρου lit ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανής κενής kg ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ ÕÓ Αντλία διαλύτη KW Βεντιλατέρ KW Αντλία θερμότητας KW Μοτέρ με inverter KW 200/Ν /Ν /S

6 MEC 200/240/280/320 ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 06

7 MEC 200/240/280/320 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Ανοξείδωτα µέρη *Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êüäïõ.*êáíüëé êõêëþìáôïò áýñá.*óõìðõêíùôþò äéáëýôç.*ößëôñï áýñá.*ðñïößëôñï äéáëýôç.*áðïóôáêôþñáò.*óõìðõêíùôþò áðüóôáîçò. *ÄåîáìåíÞ áðüóôáîçò.*óõóêåõýò ößëôñùí.*äéá ùñçóôþñáò. *ÓõëëÝêôçò íåñïý. Δεξαµενές *Τρείς (3) äåîáìåíýò áõôüìáôåò êáé áõôïêáèáñéæüìåíåò. Σύστηµα φιλτραρίσµατος Äýï ößëôñá cartucce ôýðïõ KR (öéëôñüñéóìá êáé áðï ñùìáôéóìüò). Σύστηµα tex line Ôï óýóôçìá TEX LINE ðñáãìáôïðïéåß áõôüìáôá ìåôά ôç äéáäéêáóßá ôïõ óôåãíïý êáèáñéóìïý êáé ìå Ýíá áíåîüñôçôï õäñáõëéêü êýêëùìá åëåã üìåíï ìåóù ôïõ ðñùôïðïñéáêïý computer IL3 ôçí áíáãýííçóç ôùí õöáóìüôùí ðïõ åßíáé ôáëáéðùñçìýíá áðü ôçí ñþóç êáé ôïõò äéáäï éêïýò êáèáñéóìïýò. Ôï óýóôçìá TEX LINE ôñïöïäïôåß ôéò ßíåò ôùí õöáóìüôùí ìå ôéò ïõóßåò ðïõ åß áí ðñéí ôçí ñþóç ôïõò êáé åôóé ðñïóäßäåé óôá ñïý á ôçí üøç ôïõ êáéíïýñéïõ áõîüíïíôáò ôçí áíôï Þ ôïõò óôçí öèïñü êáé óôçí äéåßóäõóç ôçò âñùìéüò. Ôï áðïôýëåóìá åßíáé ôýëåéï êáé ïëïöüíåñï ìå ôçí ðñþôç ìáôéü ôüóï ùò ðñïò ôçí ðïéüôçôá êáèáñéóìïý üóï êáé ùò ðñïò ôï öéíßñéóìá, åíþ ðáñüëëçëá êüíåé ôï óéäýñùìá ðéï åýêïëï, ðéï ãñþãïñï êáé ðéï áðïôåëåóìáôéêü. Γενικά χαρακτηριστικά *Åëåã ïò áõôüìáôçò ëåéôïõñãßáò ìåóù computer IL3. *Äõíáôüôçôá çìéáõôïìüôïõ åéñéóìïý.*áõôüìáôïò Ýëåã ïò ñüíïõ óôåãíþìáôïò.*áõôüìáôïò åëåã ïò ôçò êáôáíüëùóçò íåñïý.*åëåã ïò ôçò óôüèìçò ôïõ äéáëýôç óôïí êüäï ìç áíéêü ìýóù ñõèìéæüìåíïõ ðëùôþñá êáé ñïíéêü ìýóù ôïõ computer.*øýîç ôïõ äéáëýôç óôéò äåîáìåíýò ìå êõêëïöïñßá íåñïý.*äïóïìåôñéêþ áíôëßá ãéá ôçí áõôüìáôç ôñïöïäïóßá åíéó õôéêþí óôïí êüäï.*óõóêåõþ ðåñéóõëëïãþò ôïõ íåñïý áðü ôïí äéá ùñçóôþñá.*äåîáìåíþ áóöáëåßáò óôçí âüóç ôçò ìç áíþò.*óôýãíùìá âåëïíïóõëëýêôç. *ÈÝñìáíóç äéðëþò åíýñãåéáò ìå áôìü ðáñáãüìåíï áðü åíóùìáôùìýíï çëåêôñéêü áôìïëýâçôá ή ìå áôìü áðü åîùôåñéêþ ðçãþ.*êëåéóôü êýêëùìá ôïõ áôìïý þóôå ìå ôéò åðéóôñïöýò ôïõ áôìïý ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé óôï óôýãíùìá íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç áðüóôáîç ôïõ äéáëýôç ðïõ ñçóéìïðïéþèçêå óôçí ðñüðëõóç.*ößëôñï áýñá ìå åíåñãü Üíèñáêá ãéá ôçí äýóìåõóç é íþí äéáëýôç ìåôá ôï óôýãíùìá êáé ôçí øýîç ðñéí áíïßîåé ï êüäïò. *ÁíáìïíÝò ãéá ôçí ôïðïèýôçóç áíáêõêëïýìåíïõ ößëôñïõ åíåñãïý Üíèñáêá. Εξοπλισµός κατόπιν παραγγελείας *Øýîç äéáëýôç ìýóù áíôëßáò èåñìüôçôáò.*äεύτερη δïóïìåôñéêþ áíôëßá.*υποδοχή τροφοδοσίας χημικών προϊόντων.*ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας του κάδου.*καθαρισμός τοιχωμάτων κάδου.*στέγνωμα αποστακτήρα.*óýóôçìá áõôüìáôçò åêêýíùóçò ôïõ áðïóôáêôþñá (bipot).*cumputer IL3 & teleservice. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MEC ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:20) kg ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:18) kg TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ ÄéÜìåôñïò mm BÜèïò mm ¼ãêïò lit ÄéÜìåôñïò πüñôáò mm TAXYTHTA ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÔÕÌÐÁÍÏÕ Ðëýóéìï min 1 Óôßøéìï min 1 ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÄÅÎÁÌÅÍÙÍ ÄåîáìåíÞ 1 lit ÄåîáìåíÞ 2 lit ÄåîáìåíÞ 3 lit AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÁÓ ùñçôéêüôçôá αðïóôáêôþñá lit ÐáñáãùãÞ (áôìïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÐáñáãùãÞ (çëåêôñïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÓÕÓÔÇÌÁ ÖÉËÔÑÁÑÉÓÌÁÔÏÓ Ößëôñα cartucce maxi ôåì ùñçôéêüôçôá lit ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ¾øïò ãéá åßóïäï mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανής κενής kg Στατικό φορτίο kg/m 2 Στατικό + δυναμικό φορτίο kg/m 2 ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ ÕÓ Aíôëßá δéáëýôç KW BåíôéëáôÝñ KW Áíôëßá θåñìüôçôáò KW ÌïôÝñ πëõóßìáôïò KW ÌïôÝñ σïõñþìáôïò KW HËÅÊÔÑÉÊÏÓ ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ ÁíôéóôÜóåéò KW x x x x

8 VANTAGE/2 200/240/280/320 ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΝΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΝΜΑΤΙΑ 08

9 VANTAGE/2 200/240/280/320 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Ανοξείδωτα µέρη *Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êüäïõ. *ÊáíÜëé êõêëþìáôïò áýñá. *ÓõìðõêíùôÞò äéáëýôç.*ößëôñï áýñá. *Ðñïößëôñï äéáëýôç.*áðïóôáêôþñáò. *ÓõìðõêíùôÞò áðüóôáîçò. *ÓõóêåõÝò ößëôñùí.*äéá ùñçóôþñáò. *ÓõëëÝêôçò íåñïý. Δεξαµενές *Δύο (2) äåîáìåíýò áõôüìáôåò êáé áõôïêáèáñéæüìåíåò. Σύστηµα φιλτραρίσµατος *ÔÕÐÏÓ Á: Äýï ößëôñá cartucce ôýðïõ KR ìå Ýíá ößëôñï MAXI óå êüèå óõóêåõþ ößëôñïõ (öéëôñüñéóìá êáé áðï ñùìáôéóìüò). *ÔÕÐÏÓ Â: íá ößëôñï ðåñéóôñåöüìåíï ìå äßóêïõò íüõëïí 30m ùñßò óêüíç êáé Ýíá ößëôñï áðï ñùìáôéóìïý. Γενικά χαρακτηριστικά * ëåã ïò áõôüìáôçò ëåéôïõñãßáò ìåóù computer BC1. *Äõíáôüôçôá çìéáõôïìüôïõ åéñéóìïý. *Áõôüìáôïò Ýëåã ïò ñüíïõ óôåãíþìáôïò. *Áõôüìáôïò åëåã ïò ôçò êáôáíüëùóçò íåñïý. * ëåã ïò ôçò óôüèìçò ôïõ äéáëýôç óôïí êüäï ìç áíéêü ìýóù ñõèìéæüìåíïõ ðëùôþñá êáé ñïíéêü ìýóù ôïõ computer. *Øýîç ôïõ äéáëýôç óôéò äåîáìåíýò ìå êõêëïöïñßá íåñïý. *ÄïóïìåôñéêÞ áíôëßá ãéá ôçí áõôüìáôç ôñïöïäïóßá åíéó õôéêþí óôïí êüäï. *ÓõóêåõÞ ðåñéóõëëïãþò ôïõ íåñïý áðü ôïí äéá ùñçóôþñá. *ÄåîáìåíÞ áóöáëåßáò óôçí âüóç ôçò ìç áíþò. *ÓôÝãíùìá âåëïíïóõëëýêôç. *ÈÝñìáíóç äéðëþò åíýñãåéáò ìå áôìü ðáñáãüìåíï áðü åíóùìáôùìýíï çëåêôñéêü áôìïëýâçôá Þ ìå áôìü áðü åîùôåñéêþ ðçãþ. *Êëåéóôü êýêëùìá ôïõ áôìïý þóôå ìå ôéò åðéóôñïöýò ôïõ áôìïý ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé óôï óôýãíùìá íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç áðüóôáîç ôïõ äéáëýôç ðïõ ñçóéìïðïéþèçêå óôçí ðñüðëõóç. *Ößëôñï áýñá ìå åíåñãü Üíèñáêá ãéá ôçí äýóìåõóç é íþí äéáëýôç ìåôá ôï óôýãíùìá êáé ôçí øýîç ðñéí áíïßîåé ï êüäïò. *ÁíáìïíÝò ãéá ôçí ôïðïèýôçóç áíáêõêëïýìåíïõ ößëôñïõ åíåñãïý Üíèñáêá. Εξοπλισµός κατόπιν παραγγελείας *Øýîç äéáëýôç ìýóù ôçò áíôëßáò èåñìüôçôáò. *Äåýôåñç äïóïìåôñéêþ áíôëßá. *Õðïäï Þ ôñïöïäïóßáò çìéêþí ðñïúüíôùí. *ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç ôçò ôá ýôçôáò ôïõ êüäïõ. *Êáèáñéóìüò ôïé ùìüôùí êüäïõ. *ÓôÝãíùìá áðïóôáêôþñá. *Óýóôçìá áõôüìáôçò åêêýíùóçò ôïõ áðïóôáêôþñá (bipot). *Computer IL3 & teleservice. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VG ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:20) kg ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:18) kg TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ ÄéÜìåôñïò mm BÜèïò mm ¼ãêïò lit ÄéÜìåôñïò πüñôáò mm TAXYTHTA ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÔÕÌÐÁÍÏÕ Ðëýóéìï min 1 Óôßøéìï min 1 ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÄÅÎÁÌÅÍÙÍ ÄåîáìåíÞ 1 lit ÄåîáìåíÞ 2 lit AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÁÓ ùñçôéêüôçôá αðïóôáêôþñá lit ÐáñáãùãÞ (áôìïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÐáñáãùãÞ (çëåêôñïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÓÕÓÔÇÌÁ ÖÉËÔÑÁÑÉÓÌÁÔÏÓ Ößëôñα cartucce maxi ôåì ùñçôéêüôçôá lit ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ¾øïò ãéá åßóïäï mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανής κενής kg Στατικό φορτίο kg/m 2 Στατικό + δυναμικό φορτίο kg/m 2 ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ ÕÓ Aíôëßá δéáëýôç KW BåíôéëáôÝñ KW Áíôëßá θåñìüôçôáò KW ÌïôÝñ πëõóßìáôïò KW ÌïôÝñ σïõñþìáôïò KW HËÅÊÔÑÉÊÏÓ ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ ÁíôéóôÜóåéò KW 200/2 240/2 280/2 320/ x x x x

10 VANTAGE/3 200/240/280/320 ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΝΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΝΜΑΤΙΑ 10

11 VANTAGE/3 200/240/280/320 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Ανοξείδωτα µέρη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êüäïõ. *ÊáíÜëé êõêëþìáôïò áýñá. *ÓõìðõêíùôÞò äéáëýôç. *Ößëôñï áýñá. *Ðñïößëôñï äéáëýôç. *ÁðïóôáêôÞñáò. *ÓõìðõêíùôÞò áðüóôáîçò. *ÓõóêåõÝò ößëôñùí. *Äéá ùñçóôþñáò. *ÓõëëÝêôçò íåñïý. Δεξαµενές *Τρείς (3) äåîáìåíýò áõôüìáôåò êáé áõôïêáèáñéæüìåíåò. Σύστηµα φιλτραρίσµατος Äýï ößëôñá περιστρεφόμενα με δίσκους ναύλον 30m χωρίς σκόνη φιλτραρίσματος. Γενικά χαρακτηριστικά * ëåã ïò áõôüìáôçò ëåéôïõñãßáò ìåóù computer BC1. *Äõíáôüôçôá çìéáõôïìüôïõ åéñéóìïý. *Áõôüìáôïò Ýëåã ïò ñüíïõ óôåãíþìáôïò. *Áõôüìáôïò åëåã ïò ôçò êáôáíüëùóçò íåñïý. * ëåã ïò ôçò óôüèìçò ôïõ äéáëýôç óôïí êüäï ìç áíéêü ìýóù ñõèìéæüìåíïõ ðëùôþñá êáé ñïíéêü ìýóù ôïõ computer. *Øýîç ôïõ äéáëýôç óôéò äåîáìåíýò ìå êõêëïöïñßá íåñïý. *ÄïóïìåôñéêÞ áíôëßá ãéá ôçí áõôüìáôç ôñïöïäïóßá åíéó õôéêþí óôïí êüäï. *ÓõóêåõÞ ðåñéóõëëïãþò ôïõ íåñïý áðü ôïí äéá ùñçóôþñá. *ÄåîáìåíÞ áóöáëåßáò óôçí âüóç ôçò ìç áíþò. *ÓôÝãíùìá âåëïíïóõëëýêôç. *ÈÝñìáíóç äéðëþò åíýñãåéáò ìå áôìü ðáñáãüìåíï áðü åíóùìáôùìýíï çëåêôñéêü áôìïëýâçôá Þ ìå áôìü áðü åîùôåñéêþ ðçãþ. *Êëåéóôü êýêëùìá ôïõ áôìïý þóôå ìå ôéò åðéóôñïöýò ôïõ áôìïý ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé óôï óôýãíùìá íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç áðüóôáîç ôïõ äéáëýôç ðïõ ñçóéìïðïéþèçêå óôçí ðñüðëõóç. *Ößëôñï áýñá ìå åíåñãü Üíèñáêá ãéá ôçí äýóìåõóç é íþí äéáëýôç ìåôá ôï óôýãíùìá êáé ôçí øýîç ðñéí áíïßîåé ï êüäïò. *ÁíáìïíÝò ãéá ôçí ôïðïèýôçóç áíáêõêëïýìåíïõ ößëôñïõ åíåñãïý Üíèñáêá. VG ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:20) kg ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:18) kg TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ ÄéÜìåôñïò mm BÜèïò mm ¼ãêïò lit ÄéÜìåôñïò πüñôáò mm TAXYTHTA ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÔÕÌÐÁÍÏÕ Ðëýóéìï min 1 Óôßøéìï min 1 ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÄÅÎÁÌÅÍÙÍ ÄåîáìåíÞ 1 lit ÄåîáìåíÞ 2 lit ÄåîáìåíÞ 3 lit AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÁÓ ùñçôéêüôçôá αðïóôáêôþñá lit ÐáñáãùãÞ (áôìïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÐáñáãùãÞ (çëåêôñïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÓÕÓÔÇÌÁ ÖÉËÔÑÁÑÉÓÌÁÔÏÓ Ößëôñα περιστρεφόμενα ôåì ùñçôéêüôçôá lit ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ¾øïò ãéá åßóïäï mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανής κενής kg Στατικό φορτίο kg/m 2 Στατικό + δυναμικό φορτίο kg/m 2 ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ ÕÓ Aíôëßá δéáëýôç KW BåíôéëáôÝñ KW Áíôëßá θåñìüôçôáò KW ÌïôÝñ πëõóßìáôïò KW ÌïôÝñ σïõñþìáôïò KW HËÅÊÔÑÉÊÏÓ ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ ÁíôéóôÜóåéò KW 200/ x / x / x / x

12 Micromec Ν/S ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ 12

13 Micromec Ν/S ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Ανοξείδωτα µέρη *Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êüäïõ. *ÊáíÜëé êõêëþìáôïò áýñá. *ÓõìðõêíùôÞò äéáëýôç. *Ößëôñï áýñá. *Ðñïößëôñï äéáëýôç. *ÁðïóôáêôÞñáò. *ÓõìðõêíùôÞò áðüóôáîçò. *ÓõóêåõÝò ößëôñùí. *Äéá ùñçóôþñáò. *ÓõëëÝêôçò íåñïý. Δεξαµενές *Äýï (2) äåîáìåíýò áõôüìáôåò êáé áõôïêáèáñéæüìåíåò. Σύστηµα φιλτραρίσµατος íá ößëôñï ðåñéóôñåöüìåíï ìå äßóêïõò íüõëïí 30m ùñßò óêüíç öéëôñáñßóìáôïò. íá ößëôñï cartucce mini ðïõ ìðïñåß êáôü âïýëçóç ôïõ åéñéóôþ íá ëåéôïõñãþóåé êáé óáí ößëôñï áðï ñùìáôéóìïý. Γενικά χαρακτηριστικά *Åëåã ïò áõôüìáôçò ëåéôïõñãßáò ìåóù computer BC1. *Äõíáôüôçôá çìéáõôïìüôïõ åéñéóìïý. *Áõôüìáôïò Ýëåã ïò ñüíïõ óôåãíþìáôïò. *Áõôüìáôïò åëåã ïò ôçò êáôáíüëùóçò íåñïý. *Åëåã ïò ôçò óôüèìçò ôïõ äéáëýôç óôïí êüäï ìç áíéêü ìýóù ñõèìéæüìåíïõ ðëùôþñá êáé ñïíéêü ìýóù ôïõ computer. *Øýîç ôïõ äéáëýôç óôéò äåîáìåíýò ìå êõêëïöïñßá íåñïý. *Õðïäï Þ ãéá ôñïöïäïóßá åíéó õôéêþí. *ÓõóêåõÞ ðåñéóõëëïãþò ôïõ íåñïý áðü ôïí äéá ùñçóôþñá. *ÄåîáìåíÞ áóöáëåßáò óôçí âüóç ôçò ìç áíþò. *ÓôÝãíùìá âåëïíïóõëëýêôç. *ÈÝñìáíóç äéðëþò åíýñãåéáò ìå áôìü ðáñáãüìåíï áðü åíóùìáôùìýíï çëåêôñéêü áôìïëýâçôá ή ìå áôìü áðü åîùôåñéêþ ðçãþ. *Êëåéóôü êýêëùìá ôïõ áôìïý þóôå ìå ôéò åðéóôñïöýò ôïõ áôìïý ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé óôï óôýãíùìá íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç áðüóôáîç ôïõ äéáëýôç ðïõ ñçóéìïðïéþèçêå óôçí ðñüðëõóç. *Ößëôñï áýñá ìå åíåñãü Üíèñáêá ãéá ôçí äýóìåõóç é íþí äéáëýôç ìåôá ôï óôýãíùìá êáé ôçí øýîç ðñéí áíïßîåé ï êüäïò. *ÁíáìïíÝò ãéá ôçí ôïðïèýôçóç áíáêõêëïýìåíïõ ößëôñïõ åíåñãïý Üíèñáêá. Εξοπλισµός κατόπιν παραγγελείας *Øýîç äéáëýôç ìýóù áíôëßáò èåñìüôçôáò. *ÄïóïìåôñéêÞ áíôëßá. *Óýóôçìá áõôüìáôçò åêêýíùóçò ôïõ áðïóôáêôþñá (bipot). *Cumputer IL3 & teleservice. *Áíáêõêëïýìåíï ößëôñï åíåñãïý Üíèñáêá (multisolver15). ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MICROMEC ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:20) kg ùñçôéêüôçôá áíü öüñôùóç (1:18) kg TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ ÄéÜìåôñïò mm BÜèïò mm ¼ãêïò lit ÄéÜìåôñïò Ðüñôáò mm TAXYTHTA ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÔÕÌÐÁÍÏÕ Ðëýóéìï min 1 Óôßøéìï min 1 ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÄÅÎÁÌÅÍÙÍ ÄåîáìåíÞ 1 lit ÄåîáìåíÞ 2 lit AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÁÓ ùñçôéêüôçôá ÁðïóôáêôÞñá lit ÐáñáãùãÞ (áôìïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÐáñáãùãÞ (çëåêôñïèåñì. Ýêäïóç) lit/h ÓÕÓÔÇÌÁ ÖÉËÔÑÁÑÉÓÌÁÔÏÓ Ößëôñï Ðåñéóôñåöüìåíï ôåì. ùñçôéêüôçôá lit Ößëôñï cartucce mini ôåì ùñçôéêüôçôá lit ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ¾øïò ãéá åßóïäï mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανήματος kg ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ ÕÓ Aíôëßá Äéáëýôç KW BåíôéëáôÝñ KW Áíôëßá Èåñìüôçôáò KW ÌïôÝñ Ðëõóßìáôïò KW ÌïôÝñ Óïõñþìáôïò KW ÌïôÝñ Ößëôñïõ KW HËÅÊÔÑÉÊÏÓ ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ ÁíôéóôÜóåéò KW N S

14 ECOSMACK ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΗΡΑΣ ΕΥΚΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΞΕΛΕΚΙΑΣΜΑ 14

15 ECOSMACK ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Ξελεκιαστήρας για ψυχρό ξελέκιασμα Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από ανειδίκευτους χειριστές με απόλυτη ασφάλεια χωρίς κινδύνους αποχρωματισμών σε όλα τα είδη των υφασμάτων. Η υψηλή πίεση ψεκασμού υγρών (810 bar) σε συνδυασμό με την άμμεση και ισχυρότατη απορρόφηση αφαιρεί με επιτυχία σχεδόν όλους τους λεκέδες (νερολεκέδες και λιπαρούς λεκέδες) Παράλληλα με το πιστόλι αέρα υψηλής πίεσης στεγνώνει ακαριαία το σημείο που ξελεκιάστηκε χωρίς να δημιουργηθούν στεφάνια και χωρίς να είναι αναγκαία η επανάλυψη του καθαρισμού. Οι ξελεκιαστήρες Ecosmack διαθέτουν: *Τραπέζι ξελεκιάσματος με ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας γενικού τύπου και μεγάλων διαστάσεων, διάτρητη στο εμπρός τμήμα της. *Πασκαρώ περιστρεφόμενο με ανοξείδωτη επιφάνεια διάτρητη στο εμπρός τμήμα της, κατάλληλη για το ξελέκιασμα μικρών επιφανειών. *Ισχυρό απορροφητικό ενσωματωμένο, ενεργοποιούμενο από πεντάλ εργονομικά τοποθετημένο στη βάση του μηχανήματος. *Δύο δοχεία αποθήκευσης υγρών τοπικού ξελεκιάσματος για την επεξεργασία υδροδιαλυτών και λιπαρών λεκέδων. *Δύο υδροπνευματικά πιστόλια ξελεκιάσματος υψηλής πίεσης. *Ένα πιστόλι αέρα υψηλής πίεσης για το στέγνωμα των επεξεργαζόμενων περιοχών του ρούχου. *Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για τον φωτισμό της επιφάνειας εργασίας και την ανάδειξη των λεκιασμένων περιοχών του ρούχου. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ECOSMACK 01 ECOSMACK 02 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Απορροφητικού KW Αεροσυμπιεστή KW ΑΕΡΑΣ Πίεση bar Κατανάλωση Nl/min ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανήματος kg Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: *ECOSMACK 01 χωρίς αεροσυμπιεστή, προετοιμασμένος για την σύνδεση σε δίκτυο αέρα υψηλής πίεσης. *ECOSMACK 02 με ενσωματωμένο δικύλινδρο αεροσυμπιεστή και αεροφυλάκιο 24lit Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να ενσωματωθεί: Σύστημα θερμού ξελεκιάσματος αποτελούμενο από αυτόνομη ηλεκτρική ατμογενήτρια και πιστόλη ατμού. Μοντέλο χωρίς κομπρεσσέρ 1. Το τέλειο ξελέκιασμα. 2. Και αν το πρόβλημα είναι στο στέγνωμα εύκολα, γρήγορα & αποτελεσματικό στέγνωμα, χωρίς τα ανεπιθύμητα στεφάνια. 15

16 ECOSYSTEM ΚΑΜΠΙΝΑ ΞΕΛΕΚΙΑΣΜΑΤΟΣ 16

17 ECOSYSTEM ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Καμπίνα ξελεκιάσματος Ecosystem εφοδιασμένη με: *Τραπέζι ξελεκιάσματος ορθογώνιο με ανοξείδωτη διάτρητη επιφάνεια εργασίας ρυθμιζόμενου ύψους. *Ανοξείδωτο θάλαμο με ενσωματωμένο ανοξείδωτο φίλτρο ενεργού άνθρακα για την απορρόφηφη των ατμών των χρησιμοποιούμενων χημικών προιόντων. *Ισχυρή απορρόφηση από την επιφάνεια και από τον θάλαμο με ενσωματωμένο απορροφητικό ενεργοποιούμενο με πεντάλ, εργονομικά τοποθετημένο στη βάση του μηχανήματος. *Δεξαμενή χαμηλής πίεσης 9 lit εφοδιασμένη με όλα τα όργανα ασφαλείας για τη διανομή του υγρού γενικού ξελεκιάσματος (προεργασία) *Πιστόλι ψεκασμού χαμηλής πίεσης με ανοξείδωτο στόμιο. *Πιστόλι βούρτσα χαμηλής πίεσης με ανοξείδωτο στόμιο. *Δύο περιστρεφόμενες βάσεις τοπικού ξελεκιάσματος (μικρή και μεγάλη) με ανοξείδωτες και διάτρητες επιφάνειες. *Δύο δοχεία αποθήκευσης υγρών τοπικού ξελεκιάσματος για την επεξεργασία υδροδιαλυτών και λιπαρών λεκέδων. *Δύο υδροπνευματικά πιστόλια ξελεκιάσματος υψηλής πίεσης. *Ένα πιστόλι αέρα υψηλής πίεσης για το στέγνωμα των επεξεργαζόμενων περιοχών του ρούχου. *Σύστημα θερμού ξελεκιάσματος εφοδιασμένο με αυτόνομη ηλεκτρική ατμογενήτρια και πιστόλι ατμού. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: *ECOSYSTEM 01 χωρίς αεροσυμπιεστή, προετοιμασμένος για την σύνδεση σε δίκτυο αέρα υψηλής πίεσης. *ECOSYSTEM 02 με ενσωματωμένο δικύλινδρο αεροσυμπιεστή και αεροφυλάκιο 24lit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ECOSYSTEM 01 ECOSYSTEM 02 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Απορροφητικού KW Αεροσυμπιεστή KW Ατμογεννήτριας KW ΑΕΡΑΣ Πίεση bar Κατανάλωση Nl/min ΑΤΜΟΣ Πίεση bar ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ÐëÜôïò mm ÂÜèïò mm ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανήματος kg 1. Το τέλειο ξελέκιασμα Και αν το πρόβλημα είναι στο στέγνωμα εύκολα, γρήγορα & αποτελεσματικό στέγνωμα, χωρίς τα ανεπιθύμητα στεφάνια. 17

18 TECHNOMATIC 455 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ Μοντέλο 455Α Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 18

19 TECHNOMATIC 455 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Γενικά χαρακτηριστικά *ÌåãÜëç åðéöüíåéá óéäåñþìáôïò ãéá åýêïëï êáé ðáñáãùãéêü óéäýñùìá. *ÐëÜêåò óéäåñþìáôïò ôýëåéá æõãïóôáèìéóìýíåò êáé åðåíäåäõìýíåò ìå åéäéêü õëéêü þóôå íá åîáóöáëßæïõí ïìïéüìïñöç ðßåóç óéäåñþìáôïò óå üëç ôçí åðéöüíåéá ôïõò êáé Üñéóôï áðïôýëåóìá óéäåñþìáôïò. *Ç åðýíäõóç ôçò Üíù ðëüêáò áíôß ôçò ðáñáäïóéáêþò êñéóáñüò åîáóöáëßæåé óéäýñùìá ùñßò ãõáëüäåò êáé óðüóéìï åõáßóèçôùí êïõìðéþí. Αυτοµατισµός Εργονοµία Ασφάλεια χειριστή *Ï áõôïìáôéóìüò ôçò ðñýóóáò TECHNOMATIC 455 åßíáé åéäéêü ìåëåôçìýíïò ãéá ñþóç êáèáñéóôçñßïõ. *Ôï êëåßóéìï ôçò Üíù ðëüêáò ãßíåôáé ìå ðïäüðëçêôñï áýñá þóôå ôá Ýñéá ôïõ åéñéóôþ íá ðáñáìýíïõí ðüíôá åëåýèåñá. *Ãéá ôçí áóöüëåéá ôùí åñéþí ôïõ åéñéóôþ õðüñ åé ðåñéìåôñéêü ôçò Üíù ðëüêáò ìðüñá ðñïóôáóßáò ðïõ áíïßãåé áõôüìáôá ôçí Üíù ðëüêá üôáí Ýëèåé óå åðáöþ ìå ôá Ýñéá ôïõ åéñéóôþ. Πολύ σηµαντικό *¼ôáí ç Üíù ðëüêá êëåßíåé äåí óöñáãßæåé áëëü ðáñáìýíåé óå ìéêñþ áðüóôáóç áðü ôçí êüôù ðëüêá êáé óöñáãßæåé ðñåóóüñïíôáò ìüíï ìå åíôïëþ ôïõ åéñéóôþ ìå ìéêñü åñãïíïìéêü ôïðïèåôçìýíï ëåâéý áýñá. * ôóé ìðïñïýí íá óéäåñùèïýí ùñßò ðñïâëþìáôá ñïý á ìå ðýëïò üðùò âåëïýäá, êáìçëü, êïôëý êëð. ðïõ äåí ðñýðåé íá ðáôçèïýí. *Ç áðüóôáóç ìåôáîý Üíù êáé êüôù ðëüêáò ñõèìßæåôáé áðü åéäéêü âïëüí ìç áíéêü. *Ç ðßåóç óéäåñþìáôïò ñõèìßæåôáé õäñáõëéêü. *Ôï Üôìéóìá ôçò Üíù ðëüêáò ãßíåôáé áõôüìáôá êáôü ôï êëåßóéìï ôçò Þ ìå âïýëçóç ôïõ åéñéóôþ åíåñãïðïéïýìåíç ìå åéäéêü ëåâéý áýñïò. *Ôï Üôìéóìá ôçò êüôù ðëüêáò åßíáé Üöèïíï åíþ ï áôìüò äéï åôåýåôáé áêáñéáßá óå üëá ôá óçìåßá ôïõ ñïý ïõ. êáé ëåéôïõñãåßáò ùñéôéêüôçôáò 25 lit. êáé éó ýïò ( Þ 18 KW). Εξοπλισµός κατόπιν παραγγελίας *Áðïññïöçôéêü 0.75ÇÑ åíóùìáôùìýíï ( êäïóç 455V). *Ãêñïýð åéñïóéäþñïõ áôìïý ìå ðåñéóôñåöüìåíç âüóç. *Ðéóôüëé áôìïý áýñá. *Ðåñéóôñåöüìåíï áíïîåßäùôï ìðñüôóï îåëåêéüóìáôïò ìå áðïññüöçóç. *Åìöýóçóç áýñá. *Äåýôåñï ðåíôüë áýñïò ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç ôçò áðïññüöçóçò. *ÊñéóÜñá áíôß ôçò åðýíäõóçò ôçò Üíù ðëüêáò. * íù ðëüêá ôõöëþ (èåñìáéíüìåíç ìå áôìü ùñßò Üôìéóìá). ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ùñçôéêüôçôá lit AíôéóôÜóåéò KW ΑΤΜΟΣ Ðßåóç bar ÊáôáíÜëùóç kg/h ΑΕΡΑΣ Ðßåóç bar ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μοτέρ απορροφητικού KW Μοτέρ αντλίας KW 455V A Ç áðïññüöçóç åßíáé éó õñüôáôç ãéáôß ãßíåôáé áðü ìåãüëç Ýîïäï 3 áðü ôï êýíôñï ôçò êüôù ðëüêáò êáé ïìïéüìïñöç óå üëç ôçí åðéöüíåéá ôçò þóôå íá åîáóöáëßæåôáé Üíåôç óõãêñüôçóç ôïõ ñïý ïõ êáé Üìåóï óôýãíùìá êáé óôáèåñïðïßçóç ôïõ óéäåñþìáôïò. Ïé óéäåñùôéêýò ðñýóóåò TECHNOMATIC 455 åßíáé äéáèýóéìåò óå äýï åêäüóåéò: *V455 ùñßò áðïññïöçôéêü êáé áôìïëýâçôá. Êáôüðéí ðáñáããåëßáò ìðïñåß íá åíóùìáôùèåß óå åéäéêþ âüóç éó õñüôáôï áðüññïöõôéêü 0.75 ÇÑ ìå äéðëþ ôïõñìðßíá êáé áìçëüôáôá åðßðåäá èïñýâïõ. *A455 ìå åíóùìáôùìýíá éó õñüôáôï áðïññïöçôéêü 0.75 ÇÑ (üðùò V455) êáé çëåêôñéêü áôìïëýâçôá áõôüìáôçò ðëçñþóçò Μοντέλο 455V 19

20 ROTOR CABINET ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 20

21 ROTOR CABINET ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Mod 100 *EóùôåñéêÞ êáìðßíá áíïîåßäùôç. *Óýóôçìá áíüñôçóçò ðáíôåëïíéþí åéñïêßíçôï. *Óýóôçìá ôáíýóìáôïò ðáíôåëïíéþí. *ÂåíôéëáôÝñ 1 ÇP. *Äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò ôçò Ýíôáóçò ôïõ áýñá. *Äõíáôüôçôá ðñïãñáììáôéóìïý ôùí ñüíùí Üôìéóçò ðáýóçò êáé áýñá áíüëïãá ìå ôïí ôýðï ôùí ñïý ùí. *Äõíáôüôçôá ôáõôü ñïíçò åêôüîåõóçò áôìïý áýñá ãéá ôï óéäýñùìá êáé ôùí ðéï áðñüóéôùí óçìåßùí ôïõ ñïý ïõ. *Áõôüìáôç Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ìå ôï êëåßóéìï ôçò ðüñôáò. Mod 100 new type *ÅóùôåñéêÞ êáìðßíá áíïîåßäùôç. *Óýóôçìá áíüñôçóçò ðáíôåëïíéþí áõôüìáôï (ôï Üíïéãìá êáé ôï êëåßóôñï åíåñãïðïéåßôáé ìå ðßåóç ðïäüðëçêôñïõ). *Óýóôçìá ôáíßóìáôïò ðáíôåëïíéþí. *Êïýêëá íýïõ ôýðïõ ìå åóùôåñéêü êëáðý ðïõ ñõèìßæåé ôïí áôìü êáé ôïí áýñá áíüëïãá ìå ôï ýøïò ôïõ ñïý ïõ. *ÂåíôéëáôÝñ 1.5 ÇP. *Äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò ôçò Ýíôáóçò ôïõ áýñá. *Äõíáôüôçôá ðñïãñáììáôéóìïý ôùí ñüíùí Üôìéóçò ðáýóçò êáé áýñá áíüëïãá ìå ôïí ôýðï ôùí åíäõìüôùí. *Äõíáôüôçôá ôáõôü ñïíçò åêôüîåõóçò áôìïý êáé áýñá ãéá ôï óéäýñùìá êáé ôùí ðéï áðñüóéôùí óçìåßùí. *Áõôüìáôç áíáêýêëùóç áôìïý áýñá ðñéí ôç ôåëéêþ åîáýñùóç. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ HP ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ùñçôéêüôçôá lit AíôéóôÜóåéò KW Áíôëßá HP ΑΤΜΟΣ Ðßåóç bar ÊáôáíÜëùóç kg/h ΑΕΡΑΣ Ðßåóç bar ÊáôáíÜëùóç lit/h ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐëÜôïò mm Μήκος mm ¾øïò mm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανήματος kg Και τα 2 μοντέλα διατίθενται στις εκδόσεις: V: Ãéá ôñïöïäïóßá áôìïý áðü êåíôñéêü áôìïëýâçôá. Á: Ìå åíóùìáôùìýíï áôìïëýâçôá áõôüìáôïõ ðëçñþóåùò, 25lt 15KW. 21

22 EUROPA POLLAR ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 22

23 EUROPA POLLAR ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ Εuropa Aôìïóßäåñá ìå áðïññüöçóç êáé åìöýóçóç áýñá Ôá áôìïóßäåñá EUROPA äéáèýôïõí ðëáôþ èåñìáéíüìåíï çëåêôñéêü ìýóù èåñìïóôüôç ìå äõíáôüôçôá áðïññüöçóçò êáé åìöýóçóçò áýñá. Ôá áôìïóßäåñá EUROPA äéáôßèåíôáé óå ôýóóåñåéò åêäüóåéò: *EUROPA 62 V Óôáèåñü ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ùñßò ëýâçôá. *EUROPA 62 Á Óôáèåñü ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ìå ëýâçôá áíïîåßäùôï. *EUROPA 63 V Ñõèìéæüìåíï ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ùñßò ëýâçôá. *EUROPA 63 Á Ñõèìéæüìåíï ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ìå ëýâçôá áíïîåßäùôï. Polar Aôìïóßäåñá øõ ñþò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ìå áðïññüöçóç êáé åìöýóçóç áýñá Ôá áôìïóßäåñá POLAR äéáèýôïõí ðëáôþ åéäéêþò êáôáóêåõþò åðåíäåäõìýíï ìå åéäéêþ óôñþóç, þóôå óå óõíäõáóìü ìå ôéò éäéáßôåñá õøçëýò áðïäüóåéò áðïññüöçóçò êáé åìöýóçóçò íá ìçí áðáéôåßôáé ç èýñìáíóç ôïõ. Ôá áôìïóßäåñá POLAR äéáôßèåíôáé óå ôýóóåñåéò åêäüóåéò: *POLAR 66 V Óôáèåñü ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ùñßò ëýâçôá. *POLAR 66 Á Óôáèåñü ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ìå ëýâçôá áíïîåßäùôï. Εξοπλισµός κατόπιν παραγγελίας *Áíïîåßäùôï ìðñüôóï îåëåêéüóìáôïò ìå áðïññüöçóç. *Ðéóôüëé áôìïý áýñá. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ MïôÝñ áðïññüöçóç /åìöýóçóç KW AíôéóôÜóåéò åéñïóéäþñïõ KW AíôéóôÜóåéò ÅðéöÜíåéáò Åñãáóßáò KW ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ùñçôéêüôçôá lit AíôéóôÜóåéò KW ΑΤΜΟΣ Ðßåóç max bar ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ÐëÜôïò cm Μήκος cm ¾øïò cm ¾øïò επιφάνειας εργασίας cm ÂÁÑÏÓ Βάρος μηχανήματος kg Pollar 66V 66A 68V Europa 68A 62V 62A 63V A *POLAR 68 V Ñõèìéæüìåíï ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ùñßò ëýâçôá. *POLAR 68 Á Ñõèìéæüìåíï ýøïò åðéöüíåéáò åñãáóßáò ìå ëýâçôá áíïîåßäùôï. Βασικός εξοπλισµός *ÌðñÜôóï ìå áðïññüöçóç. * åéñïóßäåñï áôìïý CAMPTEL íýïõ ôýðïõ. *Ôñüëëåû ìå ðáëüãêï ãéá ôçí áíüñôçóç ôïõ åéñïóéäþñïõ. *Öùôéóôéêü óþìá ãéá ôïí öùôéóìü ôçò åðéöüíåéáò åñãáóßáò. *Ðåñéóôñåöüìåíç âüóç åéñïóéäþñïõ. 23

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας. Κατάλογος Η GARLAND ξεκίνησε το 1992 σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας την πρώτη σειρά αλυσοπριόνων και σκαπτικών, τα οποία προώθησε με μεγάλη επιτυχία στην απαιτητική αγορά της Ισπανίας, καταφέρνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Για να μην καείτε... Θερμαντικά. Αερόθερμα, Θερμοπομποί, Θερμοπομποί υπέρυθρης τεχνολογίας

Για να μην καείτε... Θερμαντικά. Αερόθερμα, Θερμοπομποί, Θερμοπομποί υπέρυθρης τεχνολογίας Για να μην καείτε... Θερμαντικά Αερόθερμα, Θερμοπομποί, Θερμοπομποί υπέρυθρης τεχνολογίας Το πρόβλημα της θέρμανσης Η θέρμανση χώρων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τους χειμερινούς μήνες. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products BANNINGER ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ, BANNINGER FITTING, ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COPPER TUBE TALOS

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Τυχόν τυπογραφικά λάθη δεν δημιουργούν οποιαδήποτε υποχρέωση για την εταιρεία.

Τυχόν τυπογραφικά λάθη δεν δημιουργούν οποιαδήποτε υποχρέωση για την εταιρεία. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 0 παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών. Παρακαλούμε να ζητάτε πάντα επιβεβαίωση των εκπτώσεων που αναγάφονται στο εκπτωσιολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

C o m p a n y. Ίδρυση της βιοτεχνίας κατασκευής εξοπλισμών πεπιεσμένου αέρα Airblock από τον Χαράλαμπο Ακριτίδη

C o m p a n y. Ίδρυση της βιοτεχνίας κατασκευής εξοπλισμών πεπιεσμένου αέρα Airblock από τον Χαράλαμπο Ακριτίδη C o m p a n y 1973 1976 Ίδρυση της βιοτεχνίας κατασκευής εξοπλισμών πεπιεσμένου αέρα Airblock από τον Χαράλαμπο Ακριτίδη Έναρξη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του ιταλικού οίκου Metal Work 1977 Έναρξη αποκλειστικής

Διαβάστε περισσότερα

ÓùëÞíåò êáé áîåóïõüñ áðï Ýôåõóçò óõìðõêíùìüôùí

ÓùëÞíåò êáé áîåóïõüñ áðï Ýôåõóçò óõìðõêíùìüôùí SOL193-208.qxd 13/5/2005 8:07 Page 193 ÓùëÞíåò êáé áîåóïõüñ áðï Ýôåõóçò óõìðõêíùìüôùí Σωλήνας αποχετεύσεως γιά κλιµατιστικά, υψηλής ποιότητος, εύκαµπτος και απόλυτα κατάλληλος για σκληρή χρήση χωρίς προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες...

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... HANSA περιεχομενα EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... 3 EUROPA STEEL-EΚO χαλύβδινοι λέβητες / COSMO-STEEL ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Λέβητες Εξοικονόμησης 4 VITORONDENS 200-T μαντέμι 5 VITOLADENS 300-T διμεταλλικός 6 WOLF COB

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή αυτόνομων συσκευών

Συλλογή αυτόνομων συσκευών Συλλογή αυτόνομων συσκευών Καλωσορίσατε στον κόσμο των αυτόνομων συσκευών Beko, όπου η λειτουργικότητα και η απόδοση συνδυάζονται σε πλήρη αρμονία. Μια μεγάλη γκάμα προϊόντων στην οποία μπορείτε να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ECO7L 1292 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ECO7L 1292 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 ECO7L 1292 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα